28 Φεβ 2023

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Ἐπίθεση ἐναντίον τοῦ φυσιολογικοῦ"

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη 
[Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2023]

Ἡ Ἁγία Κυράννα: Ἡ Ἡρωική Νεομάρτυς τοῦ Χριστοῦ

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἡ χορεία τῶν Νεομαρτύρων λαμπρύνει καί αὐτή μέ τό δικό της τρόπο τό ἁγιολόγιο τη Ἐκκλησίας μας. Χιλιάδες ἄνδρες καί γυναῖκες, γέροντες, νέοι, ἀκόμα καί μικρά ἔδωσαν τήν ὁμολογία τῆς πίστεώς τους στό Χριστό καί τήν ἐπισφράγισαν μέ τό αἷμα τους καί τή ζωή τους.
Ἡ ἁγία Νεομάρτυς Κυράννα εἶναι μιά ἀπό αὐτούς. Ἔζησε σέ χρόνους χαλεπούς γιά τήν Ἐκκλησία καί τό Γένος μας, στά μαῦρα χρόνια τῆς τουρκοκρατίας, ὅπου οἱ βάρβαροι ἀσιᾶτες ἀσκοῦσαν ἐξουσία ζωῆς καί θανάτου στούς ὑποδούλους Χριστιανούς καί ἐφάρμοζαν το «νόμο της σπάθας»! Γεννήθηκε στήν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Πρέπει νά σπλαγχνιζόμαστε τούς ἀσθενέστερους στήν Πίστη καί νά τούς προτρέπουμε μέ τό ἐνδιαφέρον μας πρός τήν τελειότητα.
Μέγας Βασίλειος

27 Φεβ 2023

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος γιὰ τόν ἀγώνα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

Ἀπό τό Βιβλίο Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου
ΛΟΓΟΙ ΣΤ' «Περὶ Προσευχῆς»
ἐκδόσεις ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ὁ ΘΕΟΛΟΓΟΣ» ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Καλὴ Σαρακοστὴ καὶ καλὸ Τριήμερο. Πιστεύω αὐτὴν τὴν Σαρακοστὴ νὰ μὴν ἔχετε πολλὲς δουλειὲς καὶ νὰ συμμετάσχετε ψυχικὰ στὸ Πάθος τοῦ Κυρίου, δουλεύοντας περισσότερο πνευματικά.
Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀρχίζει τὸ Τριώδιο, πρέπει νὰ ἀρχίζη κανεὶς νὰ ὁδεύη πρὸς τὸν Γολγοθά. Καί, ἂν ἀξιοποιήση πνευματικὰ αὐτὴν τὴν περίοδο, ὅταν πεθάνη, θὰ ὁδεύση ἡ ψυχή του πρὸς τὰ ἄνω, χωρὶς νὰ ἐμποδίζεται ἀπὸ «διόδια» καὶ τελώνια. Κάθε χρόνο ἔρχονται αὐτὲς οἱ ἅγιες ἡμέρες, ἀλλὰ καὶ κάθε χρόνο μᾶς φεύγει καὶ ἕνας...

Οἱ ΗΠΑ ζητοῦν ἐπιτακτικά τήν ἐφαρμογή τῶν νέων βιομετρικῶν ταυτοτήτων στήν Ἑλλάδα

Οἱ καθυστερήσεις μέ τήν ἔκδοση τῶν νέων ταυτοτήτων μετά καί τίς διαδοχικές ματαιώσεις τοῦ διαγωνισμοῦ προβληματίζουν τόν ἀμερικανικό παράγοντα καθώς οἱ ΗΠΑ ἐξετάζουν νά ἀποβάλουν τήν Ἑλλάδα ἀπό τό πρόγραμμα ἀπαλλαγῆς ἀπό ταξιδιωτική θεώρηση (visa).

Σύμφωνα μέ ὅσα μετέδωσε ὁ Ant1 καί ὁ Τάσος Τέλλογου, κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀμερικανοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Ἄντονι Μπλίνκεν στήν Ἀθήνα, τέθηκε τό ζήτημα ὅτι...

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου

Ἱερεὺς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀναγνώστης Ἀμήν.
Ἱερεὺς Δόξα σοι ὁ Θεός, δόξα σοι.
Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, ὁ Πανταχοῦ Παρὼν καὶ τὰ Πάντα Πληρῶν, ὁ Θησαυρός τῶν Ἀγαθῶν καὶ Ζωῆς Χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον, Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ἀναγνώστης Ἀμήν. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ γ') 
Δόξα... Καὶ νῦν...
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν, Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.
Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον.
Δόξα... Καὶ νῦν...
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς...

Λόγος τοῦ Μεγάλου Βασιλείου γιὰ τὴν Νηστεία

Σήμερα Παρασκευὴ τῆς Τυρινῆς, τὸ βιβλίο τοῦ Τριωδίου σημειώνει στὸν Ὄρθρο μετὰ τὰ καθίσματα: «Εἴτα ἀναγινώσκομεν τὸν λόγον τοῦ Μεγάλου Βασιλείου περὶ νηστείας, οὗ ἡ ἀρχή· Σαλπίσατε ἐν νεομηνίᾳ σάλπιγγι. Εἰς δὲ τὴν τράπεζαν ἀναγινώσκομεν τὸν περὶ νηστείας λόγον τοῦ ἁγίου Δωροθέου.
Μέγας Βασίλειος - Λόγος Α´ γιὰ τὴν Νηστεία
Ἀπόδοση στὴν ὁμιλουμένη: Δημήτριος Ἀθανασόπουλος, Θεολόγος. Ἐκδόσεις: Νεκτάριος Παναγόπουλος.
Διαβάστε τὸν ὑπέροχο λόγο τὸν Μεγάλου Βασιλείου, ὡς μία τέλεια εἰσαγωγὴ στὴν νηστεία ποὺ ἔρχεται…

Ἱερὸ «Τριήμερο» (Ἀρχή νηστείας Μεγάλης Σαρακοστῆς)

Ἀρχιμανδρίτου Σαράντη Σαράντου
Μέ αὐτὴν τὴν ὀνομασία χαρακτηρίζονται οἱ τρεῖς πρῶτες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Τρεῖς ἡμέρες ἀπόλυτης νηστείας, χωρίς καθόλου φαγητό καί χωρίς νερό (εἰ δυνατόν).
Ἀπό πολύ παλιά τόσο στούς ἱερεῖς καί μοναχούς ὅσο καί στούς λοιπούς ᾿Ορθοδόξους χριστιανούς γινόταν αὐτό τό προσκλητήριο: Νά ξεκινήσουν θεληματικά τήν πνευματική τους ἄθληση μ᾿ αὐτόν τόν δυναμικό τρόπο, τό ἱερό Τριήμερο.
Μέσα σ᾿ αὐτές τίς τρεῖς ἡμέρες μέ τή στέρηση τῆς τροφῆς αἰσθάνεται ἀναμφισβήτητα ὁ ἄνθρωπος σαφή ἀτονία. ῾Ο σωματικός τόνος μετριάζεται, τά πόδια κόβονται, ἡ γλώσσα ἀδυνατεῖ νά ὑπερλειτουργεῖ. Τό αἴσθημα τῆς πείνας ἐντείνεται. ῾Η δίψα κορυφώνεται. Στενοχωρεῖται ἀκραῖα ἡ ἀνθρώπινη φύση. Γι᾿ αὐτό προϋπόθεση γιά τήν ἄσκηση αὐτή εἶναι ἡ ἐλεύθερη θέληση...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Ὅσο μπορεῖτε στίς δουλειές καρδιά νά μή δίνετε, χέρια, μυαλό νά δίνετε. Καρδιά νά μή δίνετε σέ χαμένα, σέ ἄχρηστα πράγματα. Γιατί μετά πῶς θά σκιρτήση ἡ καρδιά γιά τόν Χριστό;
Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

26 Φεβ 2023

"Ἔλαμψεν ἡ χάρις σου Κύριε..."

Ψάλλει ὁ γέρω-Δοσίθεος Κατουνακιώτης
Πρόκειται γιὰ ἐκτέλεση τοῦ Ἰδιομέλου τῶν Ἀποστίχων τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ της Κυριακῆς της Τυρινῆς «Ἔλαμψεν ἡ χάρις σου Κύριε» σὲ μελοποίηση Ἰακώβου Πρωτοψάλτου. Ἐκτελεῖ ὁ ἀείμνηστος μοναχὸς Δοσίθεος Κατουνακιώτης, τοῦ ὁποίου ἡ ἀγάπη γιὰ τὰ μέλη τοῦ Ἰακώβου Πρωτοψάλτου ἦταν πολὺ μεγάλη.

Λόγος στον Ἐσπερινὸ τῆς συγχωρήσεως

Ἁγίου Λουκᾶ, ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας
Πρέπει, ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές μου, νὰ ἔχουμε χαραγμένο στὴν καρδιά μας καὶ νά θυμόμαστε πάντα τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ: «᾿Εὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. » (Μτ. 6, 14-15).
Εἶναι πολὺ φοβερὰ αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου. Ἂν δέν συγχωροῦμε τὰ παραπτώματα τοῦ πλησίον μας, τότε καὶ ὁ Χριστός, στή Φοβερὰ του Κρίση, θὰ μᾶς βάλει στά ἀριστερά του δέν θὰ μᾶς συγχωρέσει τὶς ἁμαρτίες μας· διότι καὶ ἐμεῖς δέν ἀφήναμε τὰ...

Εἴμαστε ἄξιοι τῆς μοίρας μᾶς: Χωρίς Θεό μποροῦμε - Χωρίς καρναβάλια καί εἰδωλολατρικά ξεφαντώματα δέν μποροῦμε!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ἦρθαν τά καρναβάλια. Βουλιάζει ἀπό κόσμο ἡ Πάτρα. Τό ἕνα ΚΤΕΛ φεύγει πίσω ἀπό τό ἄλλο. Φεύγουν ἀπό τήν Ἀθήνα περίπου 200 δρομολόγια μέ καρναβαλιστές. Ἔκτακτα δρομολόγια μπῆκαν καί στά ὑπεραστικά τρένα. Γέμισαν τά ξενοδοχεῖα καί τά Airbnb. Τά ΜΜΕ μιλοῦν γιά ρεκόρ προσέλευσης στήν καρναβαλική πρωτεύουσα.
Μέσα στήν καρδιά τοῦ Τριωδίου, τῆς πνευματικότερης περιόδου τοῦ ἔτους πού προετοιμάζει τόν ἄνθρωπο γιά τό εὐλογημένο στάδιο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, χιλιάδες κόσμου...

Ἡ ἀληθινὴ συγχώρησις...

Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος
Τὰ ἑξῆς παραγγέλνει ὁ Θεὸς στοὺς ἀνθρώπους: «κανεὶς ἀπὸ σᾶς ἂς μὴ διατηρεῖ στὴν καρδιά του κακία γιὰ τὸν ἀδελφό του» (Ζαχ. ζ´ 10) καὶ «κανεὶς ἂς μὴν συλλογίζεται τὴν κακία τοῦ ἄλλου» (Ζαχ. η´ 17). Δὲν λέει μόνο, συγχώρεσε τὸ κακὸ τοῦ ἄλλου, ἀλλὰ μὴν τὸ ἔχεις οὔτε στὴ σκέψη σου, μὴ τὸ συλλογίζεσαι, ἄφησε ὅλη τὴν ὀργή, ἐξαφάνισε τὴν πληγή.
Νομίζεις, βεβαίως, ὅτι μὲ τὴν ἐκδικητικότητα τιμωρεῖς ἐκεῖνον ποὺ σὲ ἔβλαψε. Γιατὶ ἐσὺ ὁ ἴδιος σὰν ἄλλο δήμιο...

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος Μ. Τεσσαρακοστῆς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Ἐν Κυθήροις τῇ 23ῃ Φεβρουαρίου 2023
Ἀριθ. Πρωτ.: 46

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ ́ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων


«Διά τοῦτο ἀφίησιν (ὁ Θεός) αὔξεσθαι τά δεινά,
οὐχ ἵνα ἡμᾶς καταδύσῃ, ἀλλ’ ἵνα δοκιμωτέρους
ἐργάσηται, καί τῆς αὐτοῦ δυνάμεως μείζονα
παράσχηται τήν ἀπόδειξιν» (Ἁγίου Ἰωάννου
Χρυσοστόμου, Ε.Π.Ε. 6, 670)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Εὐλογημένη, εἰρηνική, εὔδρομος, χαριτόδωρος καί καλλίκαρπος ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή!
Εἰσερχόμεθα μέ τήν Χάριν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τό «στάδιον τῶν ἀρετῶν», «πολλοῖς συνεχόμενοι πειρασμοῖς», κατά τόν Παρακλητικόν Κανόνα εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

"Οἴμοι! ὁ Ἀδάμ..."

"Οἴμοι! ὁ Ἀδάμ
Ἰδιόμελο Αἴνων Κυριακῆς Τυρινῆς
Ψέλνει ὁ Γέροντας Ἀμφιλόχιος Δοχειαρίτης τὸ πρῶτο Ἰδιόμελο τῶν Αἴνων τῆς Κυριακῆς της Τυρινῆς. 
Ἠχογράφηση ἀπὸ τὴν Ι.Μ.Δοχειαρίου τὸ 2018.

Τό κλειδί τοῦ χαμένου παραδείσου

(Θεολογικό σχόλιο στήν Κυριακή τῆς Τυρινής)
ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἡ τέταρτη Κυριακή τοῦ Τριωδίου, ἡ Κυριακή τῆς Τυρινής ὅπως ὀνομάζεται, εἶναι ἀφιερωμένη στήν ἐνθύμηση τῆς ἐξόδου τῶν Πρωτοπλάστων ἀπό τόν παράδεισο τῆς τρυφῆς. Στήν πικρή ἀνάμνηση τοῦ πιό τραγικοῦ γεγονός τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας.
Ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε ἀπό τό Θεό ὡς τό τελειότερο καί ἐκλεκτότερο δημιούργημα Τοῦ, ὡς «εἰκόνα καί καθ' ὁμοίωσις» Αὐτοῦ (Γέν.1,26). Πλάστηκε νά ζεῖ αἰώνια μέσα στή χάρη καί τίς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ, ἀτέρμονο βίο ἄπαυτης εὐδαιμονίας. Αὐτή τή σημασία ἔχει ἡ βιβλική διήγηση περί τοῦ κήπου τῆς...

Ἁγία Φωτεινή ἡ Ἰσαπόστολος καί ἡ Ἁγία οἰκογένειά της (26 Φεβρουαρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Τά βιβλικά πρόσωπα τῆς Καινῆς Διαθήκης ἔχουν ἰδιαίτερη θέση στό ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας. Κι' αὐτό, διότι εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν στήν ἐποχή πού ἔζησε στή γῆ ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός καί οἱ περισσότεροι σχετίστηκαν μέ Αὐτόν. Ἕνα ἀπό αὐτά τά πρόσωπα ὑπῆρξε καί ἡ ἁγία Φωτεινή ἡ Ἰσαπόστολος καί Μεγαλομάρτυρας, ἡ γνωστή μας Σαμαρείτιδα.
Ἔζησε λοιπόν τον 1ο μ. Χ. αἰῶνα στήν Παλαιστίνη. Γεννήθηκε καί ἔζησε στήν πόλη Συχάρ, ἡ ὁποία βρισκόταν βόρεια τῆς Ἰουδαίας καί κατοικοῦνταν ἀπό Σαμαρεῖτες, οἱ ὁποῖοι ἦταν μέν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἐγώ ἐδιάβασα καί περί ἱερέων, καί περί ἀσεβῶν, αἱρετικῶν καί ἀθέων· τά βάθη τῆς σοφίας ἠρεύνησα· ὅλαι αἱ πίστεις εἶνε ψεύτικες· τοῦτο ἐκατάλαβα ἀληθινόν, ὅτι μόνη ἡ πίστις τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν εἶνε καλή καί ἁγία... νά εὐφραίνεσθε ὁπού εἶσθε ὀρθόδοξοι χριστιανοί καί νά κλαίετε διά τούς ἀσεβεῖς καί αἱρετικούς ὁπού περιπατοῦν εἰς τό σκότος.
Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός

25 Φεβ 2023

Στρατηγόπουλος: «Μὴν τολμήσετε μαθητὴ ποὺ κάνει ἀταξία στὴν τάξη νὰ τὸν βγάλετε ἔξω. Ὁ ἄρρωστος νὰ μείνει μέσα. Ἀὐτὸ σημαίνει κόστος γιὰ τὸν καθηγητὴ. Χωρὶς διὰ Χριστὸν τρελλοὺς δασκάλους, ἡ παιδεία μας θὰ εἶναι ἀποτρελλαμένη»!

Πατήρ Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος
Ερώτηση: Θέλω νὰ σᾶς ρωτήσω ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ. Στὰ σχολεῖα τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ βία, ἡ αὐθάδεια, ἡ ἀσυδοσία, ὅλο καὶ περισσότερο αὐξάνει. Καὶ ὅλο καὶ περισσότερα παιδιὰ προβληματικά, μέσα στὶς τάξεις ἔχουμε. Θὰ ἤθελα νὰ μᾶς πεῖτε κάτι, ἔτσι δυὸ - τρία πράγματα.
Ἀπάντηση: Ὁ σημερινὸς ἐκπαιδευτικός, πράγματι, βρίσκεται σὲ ἕνα κολασμένο σχολεῖο. Ἀλλά, τὸ μόνο ποὺ ἔχω νὰ πῶ εἶναι τὸ ἑξῆς. Θὰ μπορεῖ νὰ πιάσει, κάτι ποὺ θὰ ἔχει τρομερὸ κόστος πάνω στὸν καθηγητή, ποὺ θὰ κάνει αὐτὸ τὸ κάτι. Ἐδῶ, χρειάζεται μιὰ τρέλα καὶ μιὰ σαλότητα. Τὸ παιδὶ εἶναι φορτωμένο ἀπὸ τὶς συνεχεῖς γνώσεις. Φόρτωμα γνώσεων. Βία, φροντιστήρια, μαθήματα, ἰδιαίτερα. Τὸ παιδὶ εἶναι κουρασμένο καὶ περιφρονεῖ τὸ σχολεῖο. Δὲν μπορεῖ νὰ...

Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου - Ἁγιοπνευματικές ρήσεις ἀσκητικῆς σοφίας γιά τόν ἀγῶνα τῆς Σαρακοστῆς

Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου
Δυνατός εἶναι ἐκεῖνος, πού εὐχαριστεῖται στίς πρόσκαιρες θλίψεις καί στενοχώριες, διότι σ' αὐτές κρύβεται ἡ ζωή καί ἡ δόξα τῆς νίκης του!...
Φωτισμένος εἶναι ἐκεῖνος, πού γνώρισε τήν πίκρα, πού ὑπάρχει στά "γλυκέα" τούτου τοῦ κόσμου καί ἀσχολεῖται πάντοτε μέ τή σωτηρία τῆς ψυχῆς του!...
Φρόνιμος εἶναι ἐκεῖνος, πού προσπαθεῖ νά ἐξέλθει ἀπό τήν παροῦσα ζωή, κερδίζοντας τήν αἰώνια!...
Ἀνόητος εἶναι ἐκεῖνος, πού προσπαθεῖ διαρκῶς, πώς θά κερδίσει τά τῆς πρόσκαιρης ζωῆς!...
Ἀπάρνηση ἑαυτοῦ εἶναι τό νά μισήσουμε τούτη τή ζωή, ἀνεβαίνοντας στό σταυρό γιά νά ἀποθάνουμε γιά τήν ἐπιθυμία τῆς μέλλουσας ζωῆς!...
Κόσμος εἶναι μία πόρνη, πού προσπαθεῖ μέ τά κάλλη της νά μᾶς ἑλκύσει κοντά της καί νά μᾶς γυμνώσει ἀπό κάθε ἀρετή, πετῶντας μας ἔξω ἀπό...

Ἅγιος Ἱερομάρτυς Ρηγίνος Ἐπίσκοπος Σκοπέλου (25 Φεβρουαρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἡ παρουσία τῶν Πατέρων τοῦ ταραγμένου 4ου μ. Χ. αἰῶνα εἶναι πολύ σημαντική, διότι κατόρθωσαν νά ἀναδείξουν τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, μέσα ἀπό τήν ἱστορική ἐκείνη καμπή, ὡς τό νέο πνευματικό σχῆμα τῆς ἀνθρωπότητας, τό ὁποῖο διαδέχτηκε τόν καταρρέοντα ἐθνισμό. Ἕνας ἀπό αὐτούς ὑπῆρξε καί ὁ ἅγιος Ρηγίνος, ἐπίσκοπος Σκοπέλου, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ἕνα ἀπό τά τελευταῖα θύματα τῆς εἰδωλολατρίας.
Ἦταν ἕλληνας στήν καταγωγή καί γεννήθηκε στίς ἀρχές τοῦ 4ου αἰῶνα στή Λειβαδιά τῆς Βοιωτίας ἀπό εὐσεβεῖς καί ἐνάρετους γονεῖς. Ἔχοντας αὐτοί οἰκονομική καί κοινωνική θέση στήν τοπική κοινωνία, ἔδωσαν στό γιό τους σοβαρή μόρφωση. Τόν ἔστειλαν σέ ὀνομαστές σχολές τῆς ἐποχῆς, ὅπου σπούδασε τήν θύραθεν παιδεία. Παράλληλα φρόντισαν νά γεμίσουν τήν ψυχή του μέ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Σε τίποτα δὲν ὠφελεῖ ἡ νηστεία ἀπὸ τὰ φαγητὰ ἐκείνους, πού δὲν νηστεύουν μὲ ὅλες τοὺς τὶς αἰσθήσεις. Γιατὶ αὐτὸς πού ἀγωνίζεται σὲ ὅλα, πρέπει νὰ εἶναι ἐγκρατής. 
Ἅγιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης

24 Φεβ 2023

Πάπας Φραγκίσκος: Θέλουμε καί προετοιμαζόμαστε νά συνεορτάσουμε τό Πάσχα τοῦ 2025 οἱ δύο Ἐκκλησίες ὡς ἀδέρφια

Σχόλιο:
Ὁ οἰκουμενισμός ἐπελαύνει καί ἀπαιτεῖται ἡ ὀρθόδοξη συνείδηση τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας νά ἀντιδράσει κατά Θεόν σέ ὁποιοδήποτε ἐγχείρημα ἀλλοίωση τῆς ἀμωμήτου Πίστης τῶν Πατέρων μας! Οἱ καιροί οὐ,οὗ μενετοί! Κάποιοι μεθοδικά καί ὑπογείως δουλεύουν γιά μιά «ἑνότητα» εἰς βάρος τῆς Ἀλήθειας! Στῶμεν καλῶς!

Ὁ Πάπας Φραγκίσκος, στό πρόσφατο  ταξίδι του στήν Ἀφρική, ἔκανε ἰδιαίτερη μνεία στόν κορυφαῖο θεολόγο καί φιλόσοφο τοῦ Χριστιανισμοῦ, τόν Μητροπολίτη Γέροντα Περγάμου...

Ἡ συνεκμετάλλευση εἶναι προδοσία

Οἱ πρῶτες
«τροχιοδεικτικές» βολές ἐναντίον τῶν ἑλληνικῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων ἔγιναν ἀπό τήν Ντόρα Μπακογιάννη, πού σέ συνέντευξή της τάχθηκε ὑπέρ τῆς συνεκμετάλλευσης τοῦ Αἰγαίου μέ τούς Τούρκους, λέγοντας ὅτι γιά ἐκείνη τό θέμα δέν ἀποτελεῖ «ταμποῦ».
Μετά τήν κυρία Μπακογιάννη εἴχαμε δηλώσεις ὑπέρ τῆς συνεκμετάλλευσης ἀπό διάφορους παράγοντες τοῦ δημόσιου βίου, ὅπως καθηγητές, σχολιαστές σέ ΜΜΕ καί...

Ψευδαισθήσεις

Γράφει ὁ Θεόφιλος Πουταχίδης
Στήν ἀέναη μάχη πού δίνεται μέ ἔπαθλο το νοῦ καί τήν ψυχή τῶν ἀνθρώπων, ἡ ἀλήθεια συμβολίζεται μέ τό φῶς καί τό ψεῦδος μέ τό σκοτάδι. Ὁ ἀρχέγονος καί διαχρονικός αὐτός συμβολισμός δέν εἶναι τυχαῖος. Βασίζεται στίς ἰδιότητες τῶν ἀντιπαραβαλλόμενων μεγεθῶν. Δηλαδή, ἡ ἀλήθεια ὅπως τό φῶς ὑπάρχει· εἶναι καί ὁρίζεται. Τό ψεῦδος, ὅπως τό σκοτάδι, δέν ὑπάρχει, δέν εἶναι. Τό σκοτάδι ἑτεροκαθορίζεται μονοσήμαντα καί ἀποκλειστικά σέ σχέση μέ τό φῶς. Συγκεκριμένα, περιγράφει τήν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἡ καμήλα γονατίζει τὸ βράδυ γιὰ νὰ τὴν ξεφορτώσουν. Καὶ ξαναγονατίζει τὸ πρωὶ γιὰ νὰ δεχθεῖ πάλι τὸ φορτίο στοὺς ὤμους τῆς. Ἔτσι καὶ ἐμεῖς πρέπει νὰ γονατίζουμε πρωὶ καὶ βράδυ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦμὲ προσευχή. Πότε γιὰ νὰ ξαλαφρώσουμε ἀπὸ τὸ φορτίο τῶν ἀναγκῶν, τῶν πόνων καὶ τῶν θλίψεὼν μας καὶ πότε γιὰ νὰ πάρουμε δυνάμεις γιὰ τὸ νέο φορτίο τῆς ἡμέρας. 
Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος

23 Φεβ 2023

Δ. Γάκης: "Ἡ μάσκα δέν ἦταν τίποτα παρά ἕνα μέσο ἐπιβολῆς"

Πλῆθος θεμάτων ἀφοροῦσε ἡ συζήτηση τοῦ χειρούργου Δημήτρη Γάκη μέ τόν Στέφανο Δαμιανίδη, στόν FOCUS FM 103.6.
Ἀρχικά, ζητήθηκε ἔννα σχόλιο τοῦ κ. Γάκη γιά τίς πρόσφατες δηλώσεις τῆς κ. Παγώνη, πού προτρέπει τόν κόσμο νά φορέσει προστατευτικές μάσκες κατά τοῦ κορωνοϊοῦ κατά τό τριήμερο ἑορτασμῶν πού ἔρχεται, λόγῳ τοῦ κινδύνου διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ:

«Κανένα ἴχνος ἐπιστημονικότητας, σᾶς τό λέω καί ἔχει ἀποδειχθεῖ περίτρανα καί μέ τίς μελέτες πού ἔχουν ἔρθει στήν ἐπιφάνεια(...) Ὅταν μιλᾶμε γιά μάσκα, θά πρέπει νά ξέρουμε ὅτι...

Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης: "Ἡ γυναῖκα ἀπό τήν στιγμή πού γίνεται μάνα, μοιάζει μέ μηχανάκι πού, ὅσο ζορίζεται, τόσο φορτίζεται, γιατί δουλεύει συνέχεια ἡ ἀγάπη"

Ἀγίου 
Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου
Ἡ ἀγάπη τῆς μάνας
Μιά φορά, Γέροντα, μᾶς εἴπατε ὅτι μέ τήν ἀγάπη ὁ ἄνθρωπος μεγαλώνει, ὡριμάζει.
- Δέν φθάνει νά ἀγαπάη κανείς τόν ἄλλον· πρέπει νά τόν ἀγαπάη περισσότερο ἀπό τόν ἑαυτό του. Ἡ μάνα ἀγαπάει τά παιδιά της περισσότερο ἀπό τόν ἑαυτό της. Μένει νηστικιά, γιά νά ταΐση τά παιδιά της, ἀλλά νιώθει μεγαλύτερη εὐχαρίστηση ἀπό ἐκεῖνα. Τά παιδάκια τρέφονται ὑλικά καί ἡ μητέρα πνευματικά. Ἐκεῖνα ἔχουν τήν ὑλική γεύση, ἐνῶ αὐτή ἔχει τήν πνευματική...

Τὸ μυστήριο τῆς ζωῆς

Ἡ ζωὴ πάνω στὴ γῆ ἕλκει τὴν καταγωγή της ἀπὸ τὸν οὐρανό· ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου ἕλκει τὴν καταγωγή της ἀπὸ τὸν Θεό. Τὰ ἀκρορρίζια τῆς ζωῆς κάθε ἀνθρώπινου ὄντος καὶ ὅλων τῶν ἀνθρώπων μαζὶ εἶναι βυθισμένα στὰ ἄπειρα βάθη τοῦ οὐρανοῦ καὶ στὰ πανάγια βάθη τῆς Τρισηλίου Θεότητας. Τὸ μυστήριο τῆς ζωῆς, καὶ τοῦ πιὸ μικροῦ καὶ τοῦ πιὸ μεγάλου καὶ τοῦ πιὸ ἁπλοῦ καὶ τοῦ πιὸ σύνθετου ὄντος πάνω στὴ γῆ, στὴν οὐσία του εἶναι ἅγιο, οὐράνιο, ἔλλογο (Χριστοκεντρικό), τριαδικό. Ζῶντας κάθε ζωντανὸ ὅν εἶναι...

Ἅγιος Πολύκαρπος: "Ὁ Ἡρωικὸς Ἐπίσκοπος Σμύρνης καὶ Μάρτυρας" (23 Φεβρουαρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Στὶς 23 Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴ μνήμη τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου ἐπισκόπου Σμύρνης. Πρόκειται γιὰ σπουδαία προσωπικότητα τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν Ἀποστολικῶν Πατέρων, δηλαδὴ τῶν διαδόχων ἐπισκόπων τῶν ἁγίων Ἀποστόλων.
Γεννήθηκε τὸ 80 μ. Χ. στὴ Μ. Ἀσία ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς γονεῖς του Παγκράτιο καὶ Θεοδώρα, οἱ ὁποῖοι εἶχαν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Γι' αὐτὸν πού πέρασε τὴν ζωὴ του κάνοντας τὶς πιὸ μεγάλες εὐεργεσίες, ἀλλὰ στὸ τέλος ἐξόκειλε στὸκακό, ὅλοι οἱ προηγούμενοι κόποι του εἶναι ἀνώφελοι, ἐπειδὴ ἔγινε ἀνίκανος γιὰ ἀγώνα, μὲἀποτέλεσμα τὴν καταστροφὴ τοῦ ἔργου του. 
Μέγας Ἀθανάσιος

22 Φεβ 2023

Facebook: Ἡ νέα συνδρομητική ὑπηρεσία πού δίνει «προνόμια», ἀνοίγει το δρόμο γιά τό ἀπόλυτο ψηφιακό (αὐτο)φακέλωμα

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Facebook: Τo παγκόσμιο φακέλωμα μέσῳ τῶν Μέσων Κοινωνικῆς Δικτύωσης περνάει σέ μιά νέα φάση στήν ὁποία οἱ χρῆστες δέν θά συμβιβάζονται μόνο μέ μερική παραχώρηση προσωπικῶν πληροφοριῶν (ὅπως ἔκαναν μέχρι τώρα) ἄλλα πλέον τούς δίνονται λόγοι γιά νά φακελωθούν οἰκειοθελῶς ἀκόμα περισσότερο, καί μάλιστα ἐπί πληρωμῇ, ἀκολουθῶντας κάποια ὕπουλα τεχνάσματα τοῦ marketing.

Ἡ ναυαρχίδα τῶν ΜΚΔ, τό Facebook, φέρνει μιά νέα συνδρομητική ὑπηρεσία γιά Facebook καί Instagram πού θά...

Φθιώτιδος Συμεῶν: «Αὐτό τό ἕνα εὐρώ εἶναι ἡ δύναμη τῆς Ἐκκλησίας»!

Σχολιασμός μέ ἀφορμή τήν «φιλανθρωπική» ἐκδήλωση τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος στό κέντρο διασκέδασης Ἀρίων. [ΕΔΩ καί ΕΔΩ]

Σύμφωνα μέ τόν μητροπολίτη Φθιώτιδος Συμεῶν, ἡ δύναμη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τό εὐρώ!! Αὐτό εἶπε στούς «ἐκλεκτούς καλεσμένους» τῆς Μητροπόλεως, κάνοντας τόν ἀπολογισμό τοῦ «φιλανθρωπικοῦ» ἔργου τῶν τελευταίων τριῶν ἐτῶν. Τί νά...

Ἡ παρακαταθήκη τοῦ Ἁγίου Γενναδίου Σχολαρίου.

Πορφυρίτης
Στήν ὁμιλία του[1] κατά τήν ἔναρξη τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου «Ἅγιος Γεννάδιος Σχολάριος μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσης», ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀναφέρθηκε στήν παρακαταθήκη πού τοῦ ἐκληροδότησε ὁ Ἅγιος Γεννάδιος, καθώς καί σέ ὅσα ἐδιδάχθη σχετικά μέ «τόν ἀληθῆ τρόπον τοῦ διαλόγου»[2]. Πέραν τῆς κλασσικῆς φαναριώτικης διγλωσσίας τοῦ τύπου «λέγομεν τά ἁρμόδια καί πράττωμεν τά ἀναρμόδια», ἄς δοῦμε τή στάση τοῦ Ἁγίου Γενναδίου καί τί δέν ἐδιδάχθη ὁ Πατριάρχης. Μέ ἄλλα λόγια, ἄς διαπιστώσουμε ποίαν παρακαταθήκη ἔλαβε ὁ σημερινός Πατριάρχης, καθ’ ὅτι μία παρακαταθήκη παρέδωσε...

Ἕνα ποίημα γιὰ τὸν «αἰώνιο» βασιλέα τῶν Ἑλλήνων, Μέγα Ἀλέξανδρο

Ψηφιδωτὸ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἀπὸ τὴν Πομπηία, 1ος αἰώνας π.Χ

Εὐαγγελία Κ. Λάππα.
1 Φεβρουαρίου 2023
Τὸ παρακάτω ποίημα ἀφιερώνεται στὸν βασιλέα τῶν βασιλέων,στὸν αὐτοκράτορα τῶν αὐτοκρατόρων, στὸν μέγιστο τῶν Ἐθναρχῶντοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, στὸν Ἕλληνα βασιλέα Στρατηλάτη:

Μέγα Ἀλέξανδρο τὸν Γ΄ τὸν Μακεδόνα!

Ὅσο ἐλάχιστοι κι ἂν εἴμαστε ἐνώπιον τῆς γιγαντιαίας μορφῆς του.

Ὅσο ἀναξιότατοι κι ἂν εἴμαστε ἐνώπιον τοῦ βάρους τῆς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Νά καταταχθῆς στήν μερίδα ἐκείνων πού διώκονται καί ὄχι ἐκείνων πού διώκουν. Διότι τούς δεύτερους τούς παρασύρει τό πέρασμα τοῦ καιροῦ, ἐνῶ οἱ πρῶτοι ἐξασφαλίζουν σωτηρία αἰώνια.
Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

21 Φεβ 2023

Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἑτοιμάζει τό «Πιστοποιητικό Γονεϊκότητας»

Ἡ Εὐρωπαϊκή ἕνωση βρίσκεται στή διαδικασία δημιουργίας τοῦ «Εὐρωπαϊκοῦ Πιστοποιητικοῦ Γονεϊκότητας».
Δημιουργεῖται στό ὄνομα τῆς «ἐνδυνάμωσης καί τῆς προστασίας» τῶν δικαιωμάτων τῶν παιδιῶν, προκειμένου «νά μήν παραβιάζονται κατά τίς διασυνοριακές μετακινήσεις τους ἐντός τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης». Πρόκειται γιά πλάγιο τρόπο ἀναγνώρισης τῆς ὁμόφυλης γονεϊκότητας πού χρησιμοποιεῖ ὡς συναισθηματικό μοχλό πίεσης τά παιδιά. Φιλοδοξεῖ νά χρησιμεύσει στίς Εὐρωπαϊκές χῶρες...

"Ἐπὶ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος..." Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος

Πολυέλεος ὁ ὁποῖος ψάλλεται κάτ΄ ἔθος τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω καί τήν Κυριακή τῆς Τυρινής.
Μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Ἦχος Γ΄.
Ψάλλουν Πατέρες τοῦ Ἱεροῦ Κουτλουμουσιανοῦ Κελίου Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἁγίου Ὄρους.

Δικαιοκρισία καὶ ἀγώνας ὑπὲρ τῆς πίστεως καὶ τοῦ ἀνθρώπου

Γράφει ὁ Γεώργιος Κ. Τζανάκης

χουν περάσει σχεδὸν τρία χρόνια διωγμοῦ τῆς πίστεως καὶ ἐξευτελισμοῦ τῆς ἐκκλησίας , μὲ τὴν μετατροπὴ πολλῶν ἐκ τῶν ποιμένων  της σὲ ὑπηρέτες τοῦ σατανικοῦ καὶ ἀνθρωποκτόνου παγκοσμίου συστήματος ἐξουσιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων, καὶ πολλῶν ἄλλων σὲ μουγκούς καὶ κρυπτομένους. Τὸ καθημερινὸ φαινόμενο τῶν ξαφνικῶν θανάτων δὲν ξαφνιάζει κανέναν. Kανένας δὲν ἐνδιαφέρεται, κανένας δὲν διαμαρτύρεται καὶ δὲν ζητάει ἐξηγήσεις ἀπὸ τοὺς ἐπιβολεῖς τῶν σκευασμάτων τοῦ θανάτου, ὅπως πλέον ἀπεδείχθη καὶ…

21η Φεβρουαρίου 1913, Ἡ ἀπελευθέρωση τῶν Ἰωαννίνων ἔπειτα ἀπό πέντε αἰῶνες ὑπό τόν Ὀθωμανικό ζυγό

Γράφει ὁ  Κωνσταντῖνος Χασόγιας, Θεολόγος  τοῦ Ε.Κ.Π.Α.
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Οἱ δύο νικηφόροι Βαλκανικοί Πόλεμοι τῶν ἐτών1912-1913, ἀποτελοῦν ἀναντίρρητα τή συνέχιση τοῦ ἀγῶνα τῶν προγόνων μας τοῦ 1821. Οἱ ἀγωνιστές τοῦ 1821 μέ τίς θυσίες τους ἐναντίον τῶν Ὀθωμανῶν, κατάφεραν νά δημιουργήσουν τό πρῶτο ἐλεύθερο καί ἀνεξάρτητο ἑλληνικό βασίλειο, καί παράλληλα τό ἔπος τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων ἀποτελεῖ ἕνα «νέο», 1821. Μία κορυφαία στιγμή τοῦ Ἀ΄ Βαλκανικοῦ Πολέμου, ἀνάμεσα σέ ἄλλες, ἦταν ἡ ἀπελευθέρωση τῶν Ἰωαννίνων, τῆς πρωτεύουσας τῆς...

21 Φεβρουαρίου: Ἡ ἀπελευθέρωση τῶν Ἰωαννίνων (ἀφιέρωμα)

Γιώργου Σουρῆ: Τὰ πήραμε τὰ Γιάννινα
Στὶς 21 Φεβρουαρίου τοῦ 1913, ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς μετὰ ἀπὸ σκληρὲς μάχες οἱ ὁποῖες κράτησαν πάνω ἀπὸ τέσσερις μῆνες συνολικά, κυριεύει τὸ ὀχυρωμένο Μπιζάνι καὶ ἀπελευθερώνει τὴν πόλη τῶν Ἰωαννίνων ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ποὺ εἶχαν ἤδη κλείσει πάνω ἀπὸ 480 χρόνια σκλαβιᾶς.
Ὁ Ἐσὰτ Πασὰς ἀναζητᾶ ὅλη τὴν νύχτα τὸ στρατηγεῖο τοῦ διαδόχου Κωνσταντίνου γιὰ νὰ παραδοθεῖ. Οἱ αἰχμάλωτοι φτάνουν τοὺς 30.000. Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ γνωστὰ ποιήματα ποὺ γράφτηκαν γιὰ τὸ σημαντικὸ αὐτὸ γεγονὸς ἦταν τό:...

Ὁ Ἅγιος Εὐστάθιος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀντιοχείας τῆς Μεγάλης (21 Φεβρουαρίου †)

Ἀπὸ τὶς μεγάλες καὶ ἀθλητικὲς ἐκκλησιαστικὲς μορφὲς τοῦ 3ου καὶ 4ου αἰῶνα ὁ Εὐστάθιος, γεννήθηκε στὴ Σίδη τῆς Παμφυλίας τὸ 260. Διακρίθηκε μεταξὺ τῶν προμάχων τῆς Ὀρθοδοξίας, γιὰ τὴν ὁποία ἀγωνίστηκε καὶ καταδιώχθηκε. Στὴν ἀρχὴ διέλαμψε σὰν ἐπίσκοπος Βεῤῥοίας στὴ Συρία, ὅταν καὶ συμμετεῖχε στὴν Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τῆς Νίκαιας. Τὸ 323 τοῦ δόθηκε ἡ ἀρχιεπισκοπὴ Ἀντιοχείας τῆς Μεγάλης. Ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ ὁ Εὐστάθιος, κατόρθωσε λαμπρότερη διάδοση καὶ στερέωση τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὸ 330 ὅμως οἱ ἀρειανοὶ ἔκαναν Σύνοδο ἐναντίον του, μὲ τὴν κατηγορία ὅτι ἀσπαζόταν τὴν αἵρεση τοῦ Σαβελλίου. Ἐπίσης, ἀφοῦ δωροδόκησαν κάποια γυναῖκα ἐλαφρῶν ἠθῶν, τὴν παρουσίασαν στὴ Σύνοδο καὶ εἶπε ὅτι εἶχε σχέσεις μὲ τὸν Εὐστάθιο καὶ μάλιστα, ὅτι ἀπὸ τὶς σχέσεις αὐτὲς ἀπέκτησε καὶ παιδί. Περιττὸ δὲ νὰ ποῦμε, ὅτι μετὰ τὶς συκοφαντίες αὐτὲς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Γι' αὐτὸν πού πέρασε τὴν ζωὴ του κάνοντας τὶς πιὸ μεγάλες εὐεργεσίες, ἀλλὰ στὸ τέλος ἐξόκειλε στὸκακό, ὅλοι οἱ προηγούμενοι κόποι του εἶναι ἀνώφελοι, ἐπειδὴ ἔγινε ἀνίκανος γιὰ ἀγώνα, μὲἀποτέλεσμα τὴν καταστροφὴ τοῦ ἔργου του. 
Μέγας Ἀθανάσιος

20 Φεβ 2023

«Θά ἔλθει καιρός πού οἱ ἄνθρωποι θά τρελαθοῦν...»

Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος-Κιλκίς
Στά «ἀγγελικά» χρόνια τοῦ Σταλινισμοῦ, ὁ ὁποῖος εἶχε μετατρέψει τήν σοβιετική χώρα σέ ἀπέραντο ἐργοτάξιο κνουτοκρατούμενων μυρμηγκιῶν ἤ σέ στρατόπεδα ἐξοντώσεως ἀνεπιθύμητων, χιλιάδες φυλακισμένοι εἶχαν ἐπισκεπτήριο μία φορᾶ τόν χρόνο, γιά δεκαπέντε λεπτά. Οἱ γυναῖκες τους - ὅπως μας τό διηγεῖται ὁ Σολζενίτσιν στό «Ἀρχιπέλαγος Γκουλάγκ - πού συχνά ζοῦσαν χιλιάδες μίλια μακριά, μάζευαν καπίκι-καπίκι τά ναύλα τους, ὅλο τό χρόνο, γιά νά ταξιδέψουν τήν ὁρισμένη ἡμερομηνία, πού μποροῦσαν νά ἀντικρίσουν τό πρόσωπο τοῦ συζύγου τους, μόλις γιά 15 λεπτά, καί μάλιστα πίσω ἀπό ἕνα τραχύ, προστατευτικό...

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ: Μιά συνήθεια δαιμονική

Ἀρχιμ. Παύλου Κ. Ντανᾶ
Ἱεροκήρυκος
Παλαιομάνινα, 15 Φεβρουαρίου 2023
Ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου εἶναι κατανυκτική καί διδακτική καί μᾶς προετοιμάζει γιά νά ὁδηγηθοῦμε στήν Μεγάλη Σαρακοστή, προκειμένου νά βιώσουμε τό Πάθος καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.
Δυστυχῶς, ἡ περίοδος αὐτή μολύνεται ἀπό τίς καρναβαλικές ἐκδηλώσεις πού ξεκινοῦν τήν Κυριακή τῶν Ἀπόκρεω καί κορυφώνονται τήν Κυριακή τῆς Τυρινής. Ἡ λέξη «Ἀπόκρεω» ἐτυμολογεῖται «ἀπό κρέας», δηλαδή ἀποχή ἀπό τό κρέας, παύση κρεοφαγίας. Ἀλλά καί ἡ λέξη «καρναβάλι», ἐτυμολογεῖται «κρέας, ἒχε γειά» καί προέρχεται ἀπό τή λατινική λέξη carnevale (carnem=κρέας + levare=σηκώνω ἤ ἀφαιρῶ, δηλαδή...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Ἡ ζωή μετά τόν θάνατο"

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη [Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2023]

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ὅπως μία ἀκρόπολη ποὺ εἶναι περιτειχισμένη μὲ ἀπόρθητα τείχη κοροϊδεύει ἐκείνους ποὺ τὴν πολιορκοῦν, ἔτσι καὶ ἡ ψυχή, ἂν περιφράξει τὸν ἑαυτό της μὲ ὅλες τὶς ἀρετὲς καὶ τὸν περιβάλει σὰν μὲ πύργους μὲ τὴ θεία συμμαχία, κάνει τὰ μηχανήματα ἐκείνων ποὺ τὴν πολιορκοῦν νὰ καταλήξουν σὲ ντροπὴ καὶ γελοιοποίηση.
Ὅσιος Ισίδωρος Πηλουσιώτης

19 Φεβ 2023

Τό μήνυμα Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω μέ τόν Σεβ. Μητρ. Κυθήρων Σεραφείμ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ἠχητικό μήνυμα)
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (19-2-2023) 

Ἀφοῦ ὁ Θεός γνωρίζει ὅτι θά γίνει σεισμός γιατί τό ἐπιτρέπει; (Δημήτριος Παναγόπουλος †)

Κυριακή της Ἀπόκρεω: Περὶ τῆς φοβερᾶς Κρίσεως

Ἁγίου Λουκᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας
Τρεῖς μῆνες συνεχίζεται τώρα στὴ Νυρεμβέργη ἡ φοβερὰ δίκη στὴν ὁποία δικάζονται οἱ ἐγκληματίες ποὺ δὲν ἔχει ξαναδεῖ ὁ κόσμος, δίκη φοβερὰ γι’ αὐτούς, διότι ξέρουν ὅτι τοὺς περιμένει ἡ καταδίκη σὲ θάνατο. Τὴν ἔσχατη ποινὴ γι’ αὐτοὺς ἀπαιτεῖ ἡ συνείδηση ὅλων τῶν λαῶν, ὅλης της ἀνθρωπότητος, διότι ὁ κόσμος ἔχει συνταραχθεῖ ἀπὸ τὰ ἀποτρόπαια ἐγκλήματά τους! Ποτὲ πρὶν δὲν ἦταν τόσο συνταραγμένος ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἐγκλήματα, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ περιγράψει ὁ ἀνθρώπινος λόγος. Ἔχουν ἀφανιστεῖ δεκάδες ἑκατομμύρια ἀμάχου πληθυσμοῦ – δὲν ἀναφέρω αὐτοὺς ποὺ σκοτώθηκαν στὸ μέτωπο – . Μόνο στὸ στρατόπεδο συγκεντρώσεως Ὀσβέντσιμ ἔχουν σκοτωθεῖ 5.121.000 ἄνθρωποι. Ὅλος ὁ κόσμος εἶναι γεμάτος ἀγανάκτηση καὶ περιμένει τὴν ὥρα ὅταν τὸ δικαστήριο θὰ βγάλει τὴν ἀπόφασή του γι’ αὐτοὺς τοὺς ἐγκληματίες…. Ἡ συνείδηση τῶν ἀνθρώπων ἀπαιτεῖ γι’ αὐτοὺς καταδίκη σὲ θάνατο, ἡ συνείδηση τῶν ἀνθρώπων ἀπαιτεῖ αὐτὰ τὰ φοβερὰ ἐγκλήματα νὰ μὴν μείνουν ἀτιμώρητα. 
Καὶ τί νὰ ποῦμε γιὰ τὴν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ; Πώς ὁ Κύριος ἀντέχει αὐτὸ τὸ κακό; Κι ἂν εἶναι τόσο τρομερὸ καὶ μεγάλο αὐτὸ τὸ κακό, εἶναι ὅμως, μόνο μία...

Ντοκιμαντέρ: «Φιλοθέη, ἡ Ἁγία τῶν Ἀθηνῶν»

Ὁ Δῆμος Φιλοθέης - Ψυχικοῦ ὀργάνωσε διαδικτυακή προβολὴ τῆς ταινίας τῆς Μαρίας Χατζημιχάλη-Παπαλιοῦ «Φιλοθέη, ἡ Ἁγία τῶν Ἀθηνῶν» ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Φιλοθέης στὶς 19 Φεβρουαρίου, τιμώντας τὴν γυναίκα τῆς ὁποίας τὸ ὄνομα φέρει ὁ Δῆμος. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἱστορικὸ ντοκιμαντὲρ γύρω ἀπὸ μία μεγάλη μορφὴ ποὺ ἔδρασε στὴν τότε Ἀθήνα τῆς Τουρκοκρατίας καὶ ἰδιαίτερα στὴν...

Εἰς τὴν Κυριακὴ τῆς Ἀποκρέω

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς
1. Τὴν περασμένη Κυριακὴ ἡ Ἐκκλησία ἐμνημόνευε τὴν ἀπερίγραπτη φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐμᾶς πού παρουσιάζεται μὲ τὴν παραβολὴ τοῦ σεσωσμένου Ἀσώτου. Τὴν σημερινὴ Κυριακὴ διδάσκει περὶ τῆς μελλούσης φρικωδεστάτης κρίσεως τοῦ Θεοῦ, χρησιμοποιώντας μία καλή τάξι καὶ ἀκολουθώντας τίς προφητικὲς φωνές· διότι, λέγει, «θὰ σοῦ ψάλω, Κύριε, ἔλεος καὶ κρίσι», καὶ «μία φορὰ ἐλάλησε ὁ Θεὸς καὶ ἄκουσα τὰ δύο αὐτά, ὅτι τὸ κράτος εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἰδικό σου, Κύριε, τὸ ἔλεος, διότι ἐσὺ θ’ ἀποδώσης στόν καθένα κατὰ τὰ ἔργα του».

2. Τὸ ἔλεος λοιπὸν καὶ ἡ μακροθυμία προηγεῖται τῆς Θείας κρίσεως. Πραγματικὰ ὁ Θεός, ἔχοντας καὶ περιέχοντας κατ’ ἐξοχὴν ὅλες τίς ἀρετές, καὶ ὄντας συγχρόνως δίκαιος καὶ ἐλεήμων, ἐπειδὴ τὸ...

Ἡ Ἁγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία καὶ τὸ ἀνεκτίμητο ἔργο της (19 Φεβρουαρίου †)

Τοῦ Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἡ τουρκοκρατία ἀνέδειξε ἕνα νέο νέφος μαρτύρων, τὸ ἴδιο ἡρωικὸ μὲ αὐτὸ τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Εἶναι οἱ πολυπληθεῖς Νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖοι κοσμοῦν τὸ ἐκκλησιαστικὸ στερέωμα ὡς ἀστέρες πολύφωτοι.  Ἕνα τέτοιο πολύφωτο ἀστέρι τῆς μαύρης αὐτῆς ἐποχῆς, γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἔθνος μας, εἶναι καὶ ἠ Αγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία, τῆς ὁποίας τὴ μνήμη ἑορτάζει στὶς 19 Φεβρουαρίου.
Ἡ Ἁγία Φιλοθέη γεννήθηκε στην Αθήνα περί τὸ 1522 ἀπὸ τὴν ἐπιφανή Οἰκογένεια τῶν Μπενιζέλων καὶ τὸ κοσμικό της ὄνομα ἦταν Παρασκευή. Οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς της Ἄγγελος καί Σηρίγη, ἀπόγονος τῆς βυζαντινῆς οἰκογένειας τῶν Παλαιολόγων, τὴν ἀνάθρεψαν μὲ εὐσέβεια. Ἔμαθε τὰ πρῶτα της γράμματα καὶ σὲ ἡλικία μόλις 14 τὴν πάντρεψαν μὲ τὸν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Νὰ φιλοσοφεῖς τὴν ἀρρώστεια... καὶ νὰ τὴν θεωρεῖς παιδαγωγία γιὰ τὸ συμφέρον σου... Ἄφησε τὸ σῶμα νὰ πάσχει τὰ δικὰ του, ἀφοῦ ὁπωσδήποτε, ἤ τώρα ἤ ἀργότερα, θὰ διαλυθεῖ σύμφωνα μὲ τὸν φυσικὸ νόμο. Την ψυχὴ ὅμως κράτα τὴν ψηλά, καὶ μὲ τοὺς λογισμοὺς νὰ βρίσκεσαι μαζὶ μὲ τὸν Θεό.
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

18 Φεβ 2023

Λιτάνευση θαυματουργῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Πληκαδίτισσας στά μονοπάτια τοῦ Γράμμου

Στίς πλαγιές τοῦ Γράμμου ἡ, στό Πληκάτι τῆς Κόνιτσας, ἡ θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγιᾶς  δίνει τήν συνέχεια, ἀπό τό 1770 ἕως σήμερα, στή θρησκευτική παράδοση τῶν ἀκριτῶν. Ὁ κάθε κάτοικος τῆς περιοχῆς ἔχει ἕνα δικό του βίωμα σέ σχέση μέ τήν θαυματουργή εἰκόνα. Στήν καρδιά τοῦ χειμῶνα, κάθε χρόνο ὅποιες καί νά εἶναι οἱ καιρικές συνθῆκες , γίνεται λιτάνευση τῆς εἰκόνας στά μονοπάτια γύρω ἀπό τό χωριό. Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγιᾶς Βρεφοκρατούσας, εἶχε βρεθεῖ μέσα στό δάσος τό 1770 . Στό σημεῖο κτίστηκε, τό 1775, Ναός ἀφιερωμένος στήν Κοίμηση τῆς...

Στιχηρό τῶν Αἴνων Κυριακῆς Ἀπόκρεω

Ἦχος πλ. β’
«Ἐννοῶ τήν ἡμέραν ἐκείνην καί τήν ὥραν, ὅταν μέλλομεν πάντες, γυμνοί καί ὡς κατάκριτοι, τῷ ἀδεκάστῳ Κριτῇ παρίστασθαι· τότε σάλπιγξ ἠχήσει μέγα, καί τά θεμέλια τῆς γῆς σεισθήσονται, καί οἱ νεκροί ἐκ τῶν μνημάτων ἐξαναστήσονται, καί ἡλικία μία πάντες γενήσονται· καί πάντων τά κρυπτά φανερά παρίστανται ἐνώπιόν σου·καί κόψονται, καί κλαύσονται, καί εἰς τό πῦρ τό ἐξώτερον ἀπελεύσονται, οἱ μηδέποτε μετανοήσαντες·καί ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει, ὁ τῶν δικαίων κλῆρος, εἰσελεύσεται εἰς παστάδα οὐράνιον».

Τριώδιο καὶ Καρναβάλι … Ἀσυμβίβαστα μεταξύ τους!

Γράφει ὁ Ἠλίας Ἀθ. Θεοχαράκης - Θεολόγος
Λέγει ὁ Κύριος: «...οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύει ἡ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει ἡ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑταίρου καταφρονήσει οὗ δύνασθε Θεῶ δουλεύειν καὶ μαμωνὰ» (κατὰ Μάτθ. Κέφ.6 πάρ. 24), δηλαδὴ δὲν μπορεῖς χριστιανέ μου ἐὰν θέλεις νὰ λέγεσαι ἀλλὰ καὶ νὰ εἶσαι Χριστιανὸς καὶ νὰ δουλεύεις δύο κυρίους γιατί ἡ τὸν ἕναν θὰ μισήσεις καὶ τὸν ἄλλον θὰ ἀγαπήσεις ἢ εἰς τὸν ἕνα θὰ προσκολληθεῖς καὶ τὸν ἄλλον θὰ καταφρονήσεις δὲν μπορεῖς νὰ δουλεύεις γιὰ τὸν Θεὸ καὶ γιὰ τὸν μαμωνὰ τουτέστιν τὸν διάβολο, αὐτὰ εἶναι λόγια του Κυρίου μας ποὺ ὅμως εἶναι ταυτόχρονα καὶ ἐντολὴ καὶ δὲν χωροῦν συζητήσεως, γιὰ ὅποιον βέβαια διεκδικεῖ τὴν ὀνομασία τοῦ πιστοῦ ὀρθοδόξου Χριστιανό. Ἀνοίγει καὶ φέτος τὸ τριώδιο καὶ τὴν φράση αὐτὴ τὴν ἀκοῦμε αὐτὴν τὴν περίοδο συνεχῶς ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο, τὴν τηλεόραση, ἀπὸ πολλοὺς συμπολίτες μας, τὴν διαβάζουμε στὶς ἐφημερίδες καὶ στὰ περιοδικὰ, ἀλλὰ καὶ στὸ διαδίκτυο. Τί καταλαβαίνει ἀκούοντας τὴ φράση αὐτὴ στὶς ἡμέρες μας ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ κατὰ τὰ ἄλλα ὀρθοδόξου λαοῦ μας ὅταν ἀκούει τὴ λέξη τριώδιο;...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.