30 Απρ 2017

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Κυριακή τῶν Μυροφόρων

Ἡ ὁδὸς ἁγιασμοῦ κατὰ τὴν Ὀρθόδοξη διδασκαλία

Ἀρχιμ. Μαξίμου Κυρίτση, Ἡγουμένου 
Ἱ. Μ. Ὁσίου Διονυσίου ἐν Ὀλύμπῳ
Ὅταν μιλᾶμε ὡς ὀρθοδοξοι γιά ἁγιασμό ἑννοοῦμε βασικά δυό παράγοντες πού ἐνεργοῦν:
1) Ἡ ἀνθρώπινη θέληση καί ἀσκητική, καί
2) Ἡ θεία ἐνέργεια, πού ἐνεργεῖ ὡς δωρεά ἀπό τόν Τριαδικό Θεό.
Ἀρχικά τοποθετεῖ ὁ ἄνθρωπος μέ τήν πίστη στόν Θεό τόν ἑαυτό του στήν κρίση τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, σύμφωνα μέ τή διδασκαλία Του: «ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, οὐ πιστεύει εἰς ἐμὲ ἀλλ› εἰς τὸν πέμψαντά με» καί «ὁ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με…
Ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ρήματά μου, ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν· ὁ λόγος ὅν ἐλάλησα, ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτόν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ›› (Ἰωάν. 12,44).
Αὐτός πού τοποθετεῖ τόν ἑαυτό του ἐπάνω στήν ἀληθινή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ πορεύεται στή ζωή τοῦ φωτός καί τοῦ ἁγιασμοῦ. Ἀρχίζει μιά συνειδητή καλλιέργεια πνευματικῆς ζωῆς μέ τή βοήθεια ἐμπείρου πνευματικοῦ. Γνήσια πνευματική ζωή μποροῦμε νά ὀνομάσουμε τή ζωή τήν ἀφανῆ, τή διακριτική καί αὐτή πού ἐμβαθύνει συνεχῶς στό βάθος τῆς καρδιᾶς. Αὐτή πού «ἐν τῷ κρυπτῷ» ἀναζητεῖ τόν Θεό νά Τόν γνωρίσει. Ἀσκεῖ τόν ἑαυτό του...

Ἅγιος Δονάτος Ἐπίσκοπος Εὐροίας ὁ θαυματουργὸς

Ὁ Ἅγιος Δονάτος Ἐπίσκοπος Εὐροίας ὁ θαυματουργὸς καὶ πολιοῦχος τῆς Πόλεως Παραμυθίας καὶ ὅλης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ὁ Ἅγιος Δονάτος ἔζησε καὶ ἔδρασε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου (379-395 μ.Χ.). Ἐγεννήθηκε περὶ τὸ 330 μ.Χ. στὴν Εὔροια καὶ ἐμορφώθηκε στὸ Βουθρωτὸ τῆς Ἠπείρου. Σὲ ἡλικία τριάντα ἐτῶν ἐχειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος τῆς ἀρχαίας ἐπισκοπῆς Εὐροίας, τῆς ὁποίας τὰ ὅρια συνέπιπταν μὲ τὰ ὅρια τῆς σημερινῆς Μητροπόλεως Παραμυθίας, Φιλιατῶν, Γηρομερίου καὶ Πάργας.
Ὁ Ἅγιος Δονάτος διακρίθηκε γιὰ τὴν σοφία του καὶ τὴν θερμὴ του πίστη καὶ ἀγωνίσθηκε κατὰ τοῦ Ἀρειανισμοῦ καὶ τῶν Πνευματομάχων καὶ ἔλαβε μέρος στὴν Β΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 381 μ.Χ., ἡ ὁποία συνεπλήρωσε τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως...

29 Απρ 2017

Τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων, ἐν ᾗ καὶ ὅτι, πρώτη τὸν Κύριον ἡ Θεοτόκος εἶδεν ἐκ νεκρῶν ἀναστάντα

Ὁμιλία Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ΙΗ΄, ΕΠΕ
Ἡ ἀνάστασις τοῦ Κυρίου εἶναι ἀνανέωσις τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, εἶναι ἀναζώωσις καί ἀνάπλασις καί ἐπάνοδος πρός τήν ἀθάνατη ζωή τοῦ πρώτου ᾿Αδάμ πού καταβροχθίσθηκε ἀπό τόν θάνατο λόγω τῆς ἁμαρτίας καί διά τοῦ θανάτου ἐπαλινδρόμησε πρός τήν γῆ ἀπό τήν ὁποία ἐπλάσθηκε. ῞Οπως λοιπόν ἐκεῖνον στήν ἀρχή δέν τόν εἶδε κανείς ἄνθρωπος νά πλάττεται καί παίρνη ζωή, ἀφοῦ δέν ὑπῆρχε κανείς ἄνθρωπος ἐκείνη τήν ὥρα, μετά δέ τήν λῆψι τῆς πνοῆς ζωῆς μέ θεῖο ἐμφύσημα πρώτη ἀπό ὅλους τόν εἶδε μιά γυναῖκα, διότι μετά ἀπό αὐτόν πρῶτος ἄνθρωπος ἦταν ἡ Εὔα· ἔτσι τόν δεύτερο ᾿Αδάμ, δηλαδή τόν Κύριο, ὅταν ἀνίστατο ἀπό τούς νεκρούς, κανείς ἄνθρωπος δέν τόν εἶδε, ἀφοῦ δέν παρευρισκόταν κανείς...

Ἡ τελευταία μάχη μὲ τὸν διάβολο τοῦ Γέροντος Νείλου (Θεοδώρου) τοῦ Ἁγιοφαραγγίτου τῆς Κρήτης

Δεῖτε σχετικὰ ἀφιερώματα στὸν Γέροντα Νεῖλο ΕΔΩ καὶ ΕΔΩ
Τοῦ Ἀρχιμ. Ἀντωνίου Φραγκάκη, Ἱεροκήρυκος Ἱ.Μ. Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας
Ἦταν μεσημέρι Μεγάλης Τρίτης 2016
Φευγαλέα λόγω τῆς ἐργασιακῆς πληρότητας ποὺ ἐπέβαλλαν οἱ ρυθμοὶ τῶν Ἅγιων ἡμερῶν, ἐπισκεφθήκαμε στὸ κρεβάτι τοῦ πόνου τὸν παλαίμαχο ἀγωνιστὴ τῆς ἐρήμου Γέροντα Νεῖλο (Θεόδωρο) τὸν Ἁγιοφαραγγίτη.
Τὸν βρήκαμε καταπονημένο σωματικά, σχεδὸν ξέπνοο, ἐξουθενωμένο ἀπὸ τὴν βαριὰ καὶ ἐπίπονη νόσο ποὺ ταλαιπώρησε τὸ ἀραχνῶδες χοϊκό του περίβλημα ἀλλὰ ὡρίμασε ἀπόλυτα τὴν γενναία του καὶ ἐν-Χριστωμένη ψυχή.
Παρὰ τὴν σωματικὴ ταλαιπωρία ἦταν θαλερότατος ψυχικά, σὲ μάχιμη ἑτοιμότητα καὶ μὲ τὴν συνήθη ὑψιπετοῦσα καρδιὰ καὶ πνευματικὴ ἀκμαιότητα. H ἄνεση ποὺ μᾶς χορηγοῦσε...

Ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός γιά τήν ὁμοφυλοφιλία

28 Απρ 2017

Ὁμιλία πατρὸς Γεωργίου Σχοινᾶ: «Χριστὸς Ἀνέστη!»

Ὁμιλία τοῦ πατρὸς Γεωργίου Σχοινᾶ στὸν Ἅγιο Νικόλαο Φιλοπάππου 
(«παρέα τῆς Τρίτης» 25/04/17), μὲ ἀφορμὴ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.

Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ: «Περὶ τῆς ἀπαγορεύσεως τῆς Ἰσραηλινῆς Κυβερνήσεως, συμμετοχῆς ὡς ἐκπροσώπου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴν Τελετὴ ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτὸς»

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 28ῃ Ἀπριλίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Τήν Τρίτη, 7-2-2017, συνῆλθε στήν πρώτη Συνεδρία Της γιά τόν μήνα Φεβρουάριο, ἡ Διαρκής Ἱερά Συνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου. Κατά τή Συνεδρία της, μεταξύ ἄλλων, ὅρισε τήν ἡμετέρα ἐλαχιστότητα ἐκπρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν Τελετή ἀφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός, κατά τό Μεγάλο Σάββατο (15-4), στά Ἱεροσόλυμα[1]. Γιά τόν λόγο αὐτό λάβαμε διπλωματικό διαβατήριο, πού ἐξέδωσε τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Ὅμως, ἡ Ἰσραηλινή Κυβέρνηση, ἐρχομένη σέ τηλεφωνική ἐπικοινωνία, μέ τόν Ἐξοχώτατο Πρωθυπουργό κ. Ἀλέξιο Τσίπρα, διεμήνυσε ὅτι ἡ ἐλαχιστότητά μας εἶναι ἀνεπιθύμητο πρόσωπο (personanongrata) στό Ἰσραήλ, ἐπειδή κατά καιρούς ἔχουμε ἐκφράσει δῆθεν «ἀντισημιτικές» δηλώσεις. Σέ συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑποστηρίξαμε ὅτι οὐδέποτε προέβημεν σέ ἀντισημιτικές δηλώσεις, ὅτι ἤδη εἴχαμε λάβει διπλωματικό διαβατήριο, ὅτι θά ἐκπροσωπούσαμε τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στήν Τελετή ἀφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός, ὅτι δέν θά ἐπισκεπτόμασταν κάποια ἑβραϊκή κοινότητα ἀλλά τά Ἱεροσόλυμα, μία πόλη μέ καθεστώς διεθνοῦς πόλεως καί ὅτι μιά τέτοια ἀπαγόρευση ἀποτελεῖ στέρηση...

«Στενάζουν» οἱ ναοὶ ἀπὸ πιέσεις Μητροπολιτῶν!

Παρὰ τὶς μειωμένες δωρεὲς πιστῶν καὶ τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὰ παγκάρια, ποὺ ἔχουν ἀποτέλεσμα πολλὲς ἐνορίες νὰ ἀδυνατοῦν νὰ καλύψουν ἀκόμα καὶ βασικὲς ἀνάγκες, ἐφημέριοι καταγγέλλουν ὅτι πρέπει νὰ δώσουν εἰσφορὲς βάση τὰ προϋπολογισθέντα καὶ ὄχι τὰ καθαρὰ ποσὰ .
Ἡ άσχημη οἰκονομικὴ κατάσταση ποὺ ἔχει διαμορφωθεῖ τὰ τελευταία ἑπτὰ χρόνια στὴ χώρα ἔχει ἐπηρεάσει σὲ πολὺ μεγάλο βαθμὸ τὶς δωρεὲς τῶν πιστῶν καὶ τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὰ παγκάρια. Ἡ «Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια» προβάλλει ἕνα πολὺ σοβαρὸ ζήτημα, ποὺ ἀφορᾶ ὅλους τούς ναοὺς καὶ τὶς Μητροπόλεις τῆς χώρας. Ἀφορμὴ ἦταν οἱ πολλὲς καταγγελίες ποὺ δέχτηκε τὸ τελευταῖο διάστημα ἡ ἐφημερίδα ἀπὸ ἐφημερίους καὶ προϊσταμένους ναῶν τῆς Ἑλλάδας. Τὸ ζήτημα ποὺ ἔθεσαν σχετίζεται μὲ τὸ ποσοστὸ τῶν εἰσφορῶν ποὺ πρέπει κάθε ἐνορία νὰ ἀποδίδει ἀπὸ τὰ...

Σκυλὶ βραβεύεται γιὰ τὴν ...«προσφορὰ ἀπογόνων»! Ἡ πολύτεκνη μάνα...ὄχι!

Παραθέτω ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα lifo.gr τὴν εἴδηση: «Οἱ ἑλληνικὲς Ἔνοπλες Δυνάμεις βράβευσαν ἕναν θηλυκὸ βελγικὸ Ποιμενικὸ (Mallinois) κατὰ τὴν τελετὴ ἀποφοίτησης Σχολείου Ἐκπαίδευσης Στρατιωτικῶν Σκύλων, γιὰ τὴν «προσφορὰ» 43 ἐπίλεκτων ἀπογόνων του.       Ἡ τελετὴ καὶ ἡ βράβευση πραγματοποιήθηκαν στὸ Γ΄ Κτηνιατρικὸ Νοσοκομεῖο (Γ΄ ΚΝΟ).       Ὁ σκύλος ποὺ γεννήθηκε τὸ 2009, ἐντάχθηκε στὸ στρατὸ ὡς σκύλος ἀναπαραγωγῆς καὶ ἡ προσφορά του σὲ ἀπογόνους εἶχε μεγάλο οἰκονομικὸ ὄφελος γιὰ τὴν ὑπηρεσία. Πλέον ἔχει ὁλοκληρώσει τὴν ἀναπαραγωγικὴ ζωή του...»
Ἀλήθεια, στὴν Ἑλλάδα τοῦ 2017 μὲ τὸ ὄντως μεγάλο δημογραφικὸ πρόβλημα τὸ ὁποῖο δύναται μάλιστα νὰ θεωρηθεῖ κοινωνικοπολιτικὰ ὡς «βαρόμετρο» γιὰ τὶς ἐξελίξεις στὴ χώρα μᾶς τὶς προσεχεῖς δεκαετίες, βραβεύεται μὲ κάθε ἐπισημότητα  σκυλὶ γιὰ τὴν ...«προσφορὰ ἀπογόνων» (το ὁποῖο φυσικὰ οὔτε προέβη στὴν τεκνοποίηση ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὰ σκυλάκια, οὔτε μόχθησε γιὰ νὰ ...τὰ ἀναθρέψει• ὅτι ἔκανε τὸ ἔκανε ἀπὸ ἀκατανίκητο ἔνστικτο)• ἐνῶ τὴν ἴδια στιγμὴ ἡ πολύτεκνη μάνα (καὶ οἰκογένεια) ἡ ὁποία ξεπερνάει τὸν ἑαυτὸ της κάθε μέρα καὶ γίνεται ὁλόκληρη ἕνα θυμίαμα ἀγάπης καὶ προσφορᾶς γιὰ τὴν οἰκογένειά της, τὰ παιδιὰ τhς ἀλλὰ καὶ....

Ἡ τελετὴ τοῦ ἁγίου Φωτός-φεστιβὰλ στὴν Ἐκκλησία

Ἄρθρο τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ι.Μ. Δοχειαρίου Ἁγίου Ὅρους Γέροντος Γρηγορίου
Ἡ νύχτα τῆς Ἀναστάσεως δὲν φωτίστηκε ἀπὸ ἄστρο τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλὰ μέσα ἀπὸ τὸν ζωοδόχο Τάφο. Αὐτὸ τὸ γιορτάζουμε οἱ Ὀρθόδοξοι ὡς τὴν μεγαλύτερη ἑορτὴ τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ ἀείμνηστος μητροπολίτης Κασσιανός, ἐπίσκοπος Κατάνης καὶ κοσμήτορας τοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Ἁγίου Σεργίου στὴν Γαλλία, παρακινοῦσε τοὺς Ἕλληνες φοιτητὲς νὰ τοῦ ψάλλουνε τὸ «Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός…» καὶ ἔλεγε: «Αὐτὸν τὸν ὑπέροχο ὕμνο δὲν τὸν ἔχουμε ἐμεῖς. Ὁ ὕμνος αὐτὸς εἶναι ἡ κορυφὴ ὅλης τῆς ὑμνογραφίας.» Ἔτσι ὑμνήσανε οἱ ἅγιοι Πατέρες τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως.
Δυστυχῶς, αὐτὰ ἐμεῖς οἱ Νεοέλληνες τὰ λησμονήσαμε καὶ καταπιαστήκαμε μὲ ὅ,τι μὲ τὸ κοπρόφτυαρο μᾶς προσέφερε ἡ Δύση. Κι ἔτσι, μάθαμε νὰ ψάλλουμε τὸ «Ἅγια Νύχτα» μὲ εὐρωπαϊκὴ μουσικὴ καὶ τόσα ἄλλα ποὺ δὲν θέλω νὰ τὰ μνημονεύσω, γιὰ νὰ μὴ πικράνω αὐτοὺς ποὺ τὰ κουβάλησαν στὸν τόπο μας καὶ τὰ μετέδωσαν.
Γιὰ μᾶς ἡ ἁγία νύχτα, ἡ φωτεινὴ νύχτα εἶναι τὸ Πάσχα. Ὅλοι προσερχόμαστε στὴν Ἐκκλησία νὰ λάβουμε τὸ ἅγιο Φῶς. Δυστυχῶς ὅμως, ἡ φωτεινότερη νύχτα τοῦ χρόνου ἐδῶ καὶ χρόνια στὴν ὀρθόδοξη Ἑλλάδα ἔχει καταντήσει φεστιβάλ. Παίρνουν τὸ Φῶς καὶ αὐτὸ εἶναι ὅλο κι ὅλο τὸ Πάσχα γι᾽ αὐτούς, καὶ ἐπιστρέφουνε στὴν....

27 Απρ 2017

Ἀκόμη καὶ τὴ σερβικὴ Νὶς διεκδικοῦν οἱ Ἀλβανοὶ - Ζητοῦν Πρέσεβο, Κέρκυρα, Γιάννενα, Ἄρτα, Πρεβεζα

Ἀκόμη καὶ τὴν μεγάλη σερβικὴ πόλη Νὶς διεκδικοῦν ξεδιάντροπα τώρα οἱ Ἀλβανοί, ἐνῶ σὲ μιὰ μεγάλη ἐπίδειξη ἀνταρσίας στὴν σερβικὴ Κοιλάδα τοῦ Πρέσεβο, ζητοῦν τὴν ἄμεση Ἕνωσή τους μὲ τὸ Κόσοβο, ἀναγνωρίζοντας σὰν Πρωθυπουργοὺς τοὺς Θάτσι καὶ Ράμα, ἐνῶ δημοσιεύουν καὶ χάρτη τῆς Μεγάλης Ἀλβανίας μὲ ἑλληνικὰ ἐδάφη ποὺ περιλαμβάνουν Κέρκυρα, Γιάννενα, Ἄρτα, Πρέβεζα, Κόνιτσα, Μετσοβο!
Ἀναθαρρημένοι ἀπὸ τὴν συγκυρία τῆς μεγάλης κρίσης στὰ Σκόπια, ποὺ ὁδεύουν σὲ "ἐμφύλιο" καὶ διαμελισμὸ καὶ κυρίως ἀπὸ τὴν ἐπικράτηση τῶν φιλοαλβανῶν Ρεπουμπλικάνων στὶς ΗΠΑ μὲ τὴν ἐκλογὴ Τράμπ, οἱ Ἀλβανοὶ ἑτοιμάζονται γιὰ τὸ τρίτο βῆμα τους, μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνο τῆς "ἀνεξαρτησίας" τοῦ Κοσόβου, ποὺ εἶχε γίνει τότε μὲ τὴν πλήρη ὑποστήριξη καὶ προστασία τοῦ Τζὼρτζ Μπούς...
 
ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΣΤΟ ΠΡΕΣΕΒΟ
    Συγκεκριμένα, σὲ δηλώσεις του στὸ λεγόμενο "Ἀλβανικὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων τοῦ Πρέσεβο" (Presevo Jone, 20-4-2017), ὁ ὁ Πρόεδρος τοῦ "Ἐθνικοῦ Συμβουλίου τῶν Ἀλβανῶν τῆς Κοιλάδας τοῦ Πρέσεβο"  καὶ Δήμαρχος τοῦ Μπουγιάνοβατς Γιονοὺζ Μουσλίου ἀπαίτησε τὴν ἄμεση Ἕνωση μὲ....

Ἀνοιχτὰ καταστήματα ὅλες τὶς Κυριακὲς ζητοῦν οἱ δανειστές

Ἕνα ἀκόμα μέτωπο στὶς διαπραγματεύσεις γιὰ τὸ κλείσιμο τῆς ἀξιολόγησης ἀφορᾶ στὴ λειτουργία τῶν καταστημάτων τὶς Κυριακές. Οἱ δανειστὲς ζητοῦν πλήρη ἀπελευθέρωση, ἐνῶ ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ ἀντιπροτείνει ἄρση ἀδικαιολόγητων περιορισμῶν καὶ δὲν συζητᾶ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν Κυριακῶν πέραν τῶν ὀκτώ. Ἀναταράξεις στὴν ἀγορὰ φέρνει ἡ ἀπαίτηση τῶν δανειστῶν νὰ ἀπελευθερωθεῖ τὸ ἄνοιγμα τὸ μαγαζιῶν τὶς Κυριακὲς πυροδοτώντας ἐκ νέου τὴν κόντρα μεγάλων καὶ μικρῶν το ἐμπορίου.
Ὄχι στὴν πλήρη ἀπελευθέρωση, λέει ἡ κυβέρνηση. »Δὲν συζητᾶμε τὴν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν Κυριακῶν, πέραν τῶν ὀκτώ. Συζητᾶμε μόνο τὴν ἄρση ἀδικαιολόγητων περιορισμών’’, ἐπισημαίνουν κύκλοι τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν.
Ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ βάζει στὸ τραπέζι τὴν κατάργηση τοῦ περιορισμοῦ νὰ ἀνοίγουν μετὰ ἀπὸ ἀπόφαση του κάθε ἀντιπεριφερειάρχη μόνο τα μαγαζιὰ ποὺ εἶναι κάτω ἀπὸ 250 τμ, καὶ δὲν ἀνήκουν σὲ ἁλυσίδες κάτι ποὺ....

«Θὰ ξεκινήσει ἕνας μεγάλος πόλεμος, ἐκεῖ κάτω στὴν Συρία καὶ μετὰ αὐτὸς θὰ γίνει γενικός, θὰ γίνει παγκόσμιος πόλεμος καὶ ἡ Ἑλλάδα θὰ πεινάσει»

Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος: Ἕνας σύγχρονος Ἅγιος Ἐπίσκοπος ἦταν ὁ Σιατίστης Ἀντώνιος. Τὸν γνώρισα μιὰ φορὰ στὴν Ὕδρα. Ταπεινὸς ἄνθρωπος. Καὶ λίγο πρὶν κοιμηθεῖ εἶπε: «Ἂχ παιδιά μου, θὰ ξεκινήσει ἕνας μεγάλος πόλεμος, ἐκεῖ κάτω στὴν Συρία θὰ ξεκινήσει καὶ μετὰ αὐτὸς θὰ γίνει γενικός, θὰ γίνει παγκόσμιος πόλεμος καὶ ἡ Ἑλλάδα θὰ πεινάσει».
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ὁμιλία ποὺ ἔδωσε ὁ Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος στὸ προσφυγικὸ σωματεῖο «Σταυραετός», Ἀγλαντζιάς Λευκωσίας (09.12.2016) μὲ θέμα «Ὁ φθαρμένος ἄνθρωπος τῆς Νέας Τάξης»
Ὁ Πανιερώτατος μέσα ἀπὸ τὴ σύγχρονη ἁγιότητα καὶ τὸν σύγχρονο προφητικὸ λόγο τῶν ἁγίων ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ, ἀναλύει πνευματικὰ καὶ θεολογικὰ τὴ σύγχρονη γεωπολιτικὴ στρατηγικὴ ποὺ....

26 Απρ 2017

Καναδοὶ χειρουργοί συλλέγουν ὄργανα ἀπὸ ἀσθενεῖς εὐθανασίας!

Ἀποκλειστικὴ μετάφραση: Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ
Ἀξιοποιώντας τὸν νέο νόμο τῆς χώρας, Καναδοὶ χειροῦργοι μεταμοσχεύσεων ἔχουν συλλέξει ὄργανα ἀπὸ δεκάδες ἀσθενεῖς εὐθανασίας. Σύμφωνα μὲ τὴ National Post 26 ἄνθρωποι στὸ Ὀντάριο ποὺ πέθαναν μὲ θανατηφόρο ἔνεση ἔχουν δωρίσει ἱστὸ ἢ ὄργανα. Ἡ ἀναφορὰ τῆς National Post καλύπτει μόνο το Ὀντάριο. Βιοηθολόγοι, ὁ ὀργανισμὸς μεταμοσχεύσεων τοῦ Κεμπὲκ καὶ μιὰ ἐπιτροπὴ δεοντολογίας τῆς κυβέρνησης ὑποστήριζαν τὸν περσινὸ χρόνο ὅτι ἡ εὐθανασία μπορεῖ νὰ εἶναι μιὰ καλὴ πηγὴ ὀργάνων, γεγονὸς ποὺ ἀποδεικνύει ὅτι παρόμοιες διαδικασίες εἶναι πιθανὸν νὰ ἔχουν πραγματοποιηθεῖ στὴν ἐπαρχία αὐτή.
Μὲ σκοπὸ νὰ μετριάσει τοὺς φόβους ὅτι οἱ ἀσθενεῖς θὰ μποροῦσαν νὰ πιεστοῦν σὲ δωρεὰ ὀργάνων ὁ Dr James Downar μέλος τοῦ συλλόγου “Dying with dignity Canada” (Πεθαίνοντας μὲ ἀξιοπρέπεια) δήλωσε τὸ ἑξῆς: «Ἐὰν δεχόμαστε ὅτι οἱ ἄνθρωποι μποροῦν νὰ πάρουν ἀποφάσεις γιὰ νὰ τερματίσουν τὴ ζωή τους, καὶ ἀποδεχόμαστε τὴν ἰδέα τοῦ καρδιακοῦ θανάτου νὰ εἶναι ἐπαρκὴς γιὰ τὴ....

25 Απρ 2017

Καντιώτης: "Φοβοῦμαι ὅτι θὰ δοῦμε στὴ Μητρόπολη τῶν Ἀθηνῶν στὴν ἐπίσημη ἑορτὴ τῆς 25ης Μαρτίου, πρώτον σὰν κόκορα, νὰ στέκεται δίπλα στὸν πρωθυπουργὸ ἕνας καρδινάλιος!"

Σχόλιο: Ἡ ἀνωτέρω φωτογραφία ἐλήφθη τὴν 25η Μαρτίου 2017 ἐντός το Μητρολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν! Δυστυχῶς, ἡ προφητεία τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτη ἐκπληρώθηκε ἐπακριβῶς!

Ὁ Ὀρθόδοξος λαὸς τῆς Ἀνατολῆς, ἀλλὰ ἰδιαιτέρως τῆς Ἑλλάδος ἔγινε στόχος ἀγρίας πρωτοφανοῦς ἐπιθέσεως. Ἐχθροί τς Ὀρθοδόξου πίστεως ὑλισταί, ἄπιστοι, ἄθεοι, ἀλλὰ καὶ αἱρετικοὶ παλαιότεροι καὶ νεώτεροι, ποικιλώνυμοι, πτερωτοὶ δράκοντες τῆς Ἀποκαλύψεως, βαρεῖς λύκοι καλυπτόμενοι μὲ τὴν δορὰν τοῦ προβάτου ἔχουν ἐπιδράμει στὸν δυστυχισμένο μας λαό. Οὐνίται, Παπισταί, Ἐπισκοπιανοί, Πρεσβυτεριανοί, Πεντηκοστιανοί, Ἀβδεντισταὶ (Σαββατισταὶ) Πλημμούθιοι…, Χιλιασταὶ καὶ ὅλα τα εἴδη τῶν αἱρέσεων εὑρίσκονται καὶ δροῦν ἀνάμεσά μας.
Οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ἔχουν βραχυκυκλώση τὸ ταλαίπωρον Ἔθνος μας καὶ εἶναι σὰν ἀετὸς στὸ κλουβί…. Ἐμπρὸς νὰ σπάσουμε τὴν φυλακὴν αὐτὴ καὶ ὁ ἀετὸς νὰ πετάξει πάλι ψηλά, πολὺ ψηλά, μέχρι τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ...
Μᾶς ἔρχεται στὴν Ἑλλάδα ἐκτός τν ἄλλων κακῶν… ὁ παπισμός.
Ὁ παπισμὸς εἶνε θηρίον τῆς Ἀποκαλύψεως….Τί ἐστὶ παπισμός; Σύνολο αἱρέσεων. Καὶ φοβοῦμαι δυστυχῶς, ὅτι....

"Εἶσαι Ρωμηός, τὸ ξέρουμε"

Οἰκουμενιστικὴ φαναριώτικη φρενίτιδα!

Σχόλιο: Ὁ σκανδαλισμὸς τῶν πιστῶν ἀπὸ τὶς κοινὲς προσευχὲς ὀρθοδόξων, παπικῶν καὶ προτεσταντῶν εἶναι μεγάλος! Φοβούμαστε ὅτι οἱ Προκαθήμενοί μας ἔχουν κάνει ἀνεπίτρεπτες ὑποχωρήσεις καὶ ἀφίστανται ἀπὸ τὴν γραμμὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων ἀλλοιώνοντας τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα καὶ παραχαράσσοντας τὴν ἁγιοπατερικὴ νηπτικὴ ἀγωγή! Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἐλεήσει καθὼς ἡ πνευματικὴ ζημία ἀπὸ τὶς οἰκουμενιστικὲς φιέστες εἶναι τόσο ἐπεκτεινόμενη πού μόνο σὲ θεϊκὴ παρέμβαση μποροῦμε νὰ ἐλπίζουμε! Ἀκολουθεῖ ρεπορτὰζ ἀπὸ τὴν σελίδα τοῦ Πατριαρχείου:
 Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἶναι ὁ πρῶτος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης στὴν ἱστορία ποὺ ἐπισκέφθηκε τὴν μοναστικὴ κοινότητα τοῦ Ταϊζὲ στὴ Γαλλία, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπὸ ἑκατὸ ἀδελφούς, καθολικοὺς καὶ ἀπὸ διάφορες παραδόσεις διαμαρτυρομένων, ποὺ προέρχονται ἀπὸ περίπου τριάντα κράτη. Ὁ Πατριάρχης πραγματοποίησε τὴν ἐπίσκεψή Του στὴν Ταϊζὲ σήμερα, Τρίτη 25 Ἀπριλίου 2017, παρουσία 1500 ἀνθρώπων. 
Ὁ Πατριάρχης ἔλαβε μέρος στὴν προσευχητικὴ σύναξη τῆς Κοινότητας στὶς 12 τὸ μεσημέρι στὸ Ναὸ τῆς Συμφιλίωσης καὶ μίλησε στο τέλος τῆς προσευχῆς, ἀφοῦ τὸν εἶχε προσφωνήσει ὀ αδελφὸς Ἀλοΐς. 
Παραθέτουμε χαρακτηριστικὰ στιγμιότυπα....

Μήνυση σὲ θεολόγο γιὰ διανομὴ "ὁμοφοβικοῦ" φυλλαδίου σὲ σχολεῖο τῆς Ξάνθης

Τὸ κατωθι ρεπορτὰζ προέρχεται ἀπὸ κομματικὴ ἐφημερίδα τοῦ Σύριζα:
Μήνυση γιὰ διανομὴ φυλλαδίου μὲ ὁμοερωτοφοβικὸ περιεχόμενο κατατέθηκε σὲ βάρος θεολόγου σὲ σχολεῖο Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης τῆς Ξάνθης, στὸ ὁποῖο ἡ ὁμοφυλοφιλία παρουσιάζεται ὡς ἀσθένεια.
Ἡ μήνυση ἔχει κατατεθεῖ στὸ Τμῆμα Ἀντιμετώπισης Ρατσιστικῆς Βίας τῆς ΕΛΑΣ καὶ ἔχει διαβιβαστεῖ ἁρμοδίως στὶς διωκτικὲς ἀρχὲς τῆς Ξάνθης, προκειμένου νὰ ἐνεργήσουν. Τὴν ἔχουν καταθέσει τὸ Ἑλληνικὸ Παρατηρητήριο τῶν Συμφωνιῶν τοῦ Ἐλσίνκι, τὸ Τμῆμα Σεξουαλικοῦ Προσανατολισμοῦ καὶ Ταυτότητας Φύλου τοῦ Ἑλληνικοῦ Παρατηρητηρίου τῶν Συμφωνιῶν τοῦ Ἐλσίνκι, ἡ  Πολύχρωμη Πολυπολιτισμικὴ Ὀμπρέλα Ξάνθης καὶ τό Φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας Ἀθήνας Athens Pride.
Τὸ ζήτημα ἀπασχολεῖ τὴν ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα ἐνῶ ἡ Πρόεδρος τῆς ΕΛΜΕ Ξάνθης Μαρία Λουκοπούλου ἀναφέρει ὅτι τὸ Δ.Σ. τῆς ΕΛΜΕ θὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ θέμα καθὼς ἡ Ἕνωση εἶναι πάντα ἀντίθετη σὲ κάθε ἐκδήλωση ρατσιστικῆς συμπεριφορᾶς καὶ συμμετέχει σὲ....
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ...

Νέο Μνημόνιο: Ἀνοιχτὰ ὅλες τὶς Κυριακές τα καταστήματα!

Τὸ νέο μνημόνιο ἢ ἂν προτιμᾶτε ἡ νέα συμφωνία μὲ τοὺς δανειστὲς στὶς περίπου 75 σελίδες της περιλαμβάνει καὶ τὴ λειτουργία τῶν καταστημάτων. Ἐδῶ φαίνεται ὅτι ὑπάρχει ἀνατροπή σε ὅτι ἀφορᾶ στὸ ζήτημα τῆς Κυριακῆς. Σύμφωνα μὲ τὴν ἐφημερίδα “Καθημερινὴ” στὸ προσχέδιο τῶν δυὸ μνημονίων Κομισιὸν καὶ ΔΝΤ ὑπάρχει καὶ ὁ ὅρος ποὺ φέρνει τὰ πάνω κάτω σε σχέση μὲ τὰ ὅσα ἔχουν μέχρι σήμερα “περάσει”.
Τὸ προσχέδιο λοιπὸν προβλέπει τὴν πλήρη κατάργηση τῶν περιορισμῶν στὴν λειτουργία τῶν....

Μαρὶν Λεπὲν γιὰ Πάπα: Ἐκτελεῖ τὰ σχέδια τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων!

Ἡ γνωστὴ Γαλλίδα πολιτικὸς Marine Le Pen ἔβαλε στὸ στόχαστρό της γιὰ τὰ καλὰ τὸν προκαθήμενο τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας Πάπα Φραγκίσκο καὶ σὲ μιὰ πρόσφατη συνέντευξη τῆς τὸν ἀποκάλεσε «παγκοσμιοποιημένο μπουλντὸγκ» ἀποφασισμένο νὰ προωθήσει τὴ Νέα Παγκόσμια Τάξη.
Ἡ Γαλλίδα προεδρικὴ ὑποψήφια Marine Le Pen «ἔσκαψε στὴν κυριολεξία τὸν λάκκο» στὸν Πάπα Φραγκίσκο μὲ δηλώσεις της, διότι τὸν θεωρεῖ ὡς ἕναν ἀποφασισμένο «ἐκτελεστῆ» τοῦ παγκοσμιοποιημένου σχεδίου τερματισμοῦ τῆς ἐποχῆς τοῦ ἐθνικοῦ κράτους καὶ τῆς ἄνομης  προώθησης τῆς Νέας Παγκόσμιας Τάξης.
Ἡ ἴδια ὄντας κατὰ τοῦ σημερινοῦ ρόλου τοῦ Ποντίφικα θεωρεῖ ὅτι ὁ Πάπας πιέζει τὰ ἔθνη νὰ ἀνοίξουν τὶς πύλες τους σὲ ἀπεριόριστο ἀριθμὸ μεταναστῶν καὶ γὶ αὐτὸ ἡ Λεπὲν  κατηγορώντας τὸν Πάπα , ζητᾶ ἀπὸ τὰ κράτη νὰ ἀγνοήσουν τὶς ἐντολὲς καὶ τὶς νουθεσίες του.
Σὲ συνέντευξή της στὸ περιοδικὸ La Croix International, ἡ ἡγέτης τοῦ Ἐθνικοῦ Μετώπου ἐπιτέθηκε μὲ σφοδρότητα στὸν Πάπα Φραγκίσκο μὲ  τὸ ἐρώτημα «ὅτι τὰ κράτη ὑλοποιώντας τὶς ἐντολὲς του ἀντιτίθενται στὰ συμφέροντα τῶν δικῶν τοὺς λαῶν, μὴ θέτοντας προϋποθέσεις γιὰ τὴν....

Ρωσία: «Ἐξτρεμιστικὴ ὀργάνωση» οἱ Mάρτυρες τοῦ Ἰεχωβὰ

Τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς Ρωσίας ἔκρινε σήμερα ὅτι οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβὰ εἶναι «ἐξτρεμιστικὴ ὀργάνωση», μετὰ τὴ σχετικὴ προσφυγὴ ποὺ εἶχε καταθέσει τὸ ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης τῆς χώρας, ζητώντας νὰ κλείσουν τὰ κεντρικὰ γραφεῖα τους στὴν Ἁγία Πετρούπολη.  Πολλὰ ἀπὸ τὰ βιβλία καὶ τὰ ἔντυπα ποὺ ἐκδίδονται ἀπὸ τοὺς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβὰ στὴ Ρωσία ἔχουν μπεῖ στὴ λίστα τῶν "ἀπαγορευμένων ἐξτρεμιστικῶν ἐντύπων". Οἱ ρωσικὲς εἰσαγγελικὲς ἀρχὲς ὑποστήριζαν ὅτι πρόκειται γιὰ μιὰ ὀργάνωση ποὺ καταστρέφει οἰκογένειες, ὑποδαυλίζει τὸ μίσος καὶ ἀπειλεῖ ζωές, μιὰ περιγραφὴ ποὺ οἱ ἴδιοι χαρακτηρίζουν ψευδῆ. 
Τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο διέταξε ἐπίσης τὴν....

Ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἀλβανίας Ἔντι Ράμα στὸ Ἀλύκο. Φάσεις καὶ ἀντιφάσεις.

Εἶναι παράδοση τοῦ λαοῦ τοῦ Βούρκου, ποὺ εἴναι  εἰρηνόφιλος καὶ νομοταγής, νὰ περιμένει τὸν καθένα, ἀνεξαρτήτως τὴ θέση  καὶ  τὴ στάση του, μὲ τιμὲς καὶ σεβασμό. Μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο περίμενε την  23η το μηνός, μέρα διπλῆς ἑορτῆς: Κυριακή το Θωμὰ καὶ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τὸν Ἀλβανὸ Πρωθυπουργὸ Ἔντι Ράμα.
Μὲ τὸ αἰτιολογικό τς ἀπονομῆς  τῶν τίτλων ἰδιοκτησίας ὁ Ἀλβανὸς Πρωθυπουργὸς σκέφτηκε νὰ κάνει μιὰ ἐμφάνιση στὴν καρδιὰ τοῦ Βούρκου, τὸ Ἀλύκο. Τώρα ποὺ ἡ ἐσωτερικὴ πολιτικὴ κρίση μαστίζει τὸ κυβερνῶν κόμμα ὅσο καμία ἄλλη φορᾶ, τώρα ποὺ ἀπὸ τοὺς κόλπους τοῦ ΣΚ βγῆκε ἕνα ἄλλο «κακὸ μόρφωμα» γι’ αὐτόν, ποὺ ἡγεῖται ἀπὸ τὸν στεροῦντα στὶς σοσιαλιστικὲς ἐκλογὲς γιὰ τὴν διεκδίκηση τῆς θέσης τοῦ πρόεδρου τοῦ κόμματος, Μπὲν Μπλούσι, οἱ καλὲς σχέσεις μὲ τὴν Ε.Ε. Μειονότητα, μὰ κυρίως οἱ ψῆφοι της θὰ εἶναι βάλσαμο γι’ αὐτόν. Ἔφθασε στὸ Ἀλύκο μὲ τὴ μεγάλη σουίτα του καὶ τοὺς πολλοὺς τυφλοὺς ὀπαδούς του ποὺ τὸν συνοδεύουν παντοῦ.
Ἐξῆρε, στὴν ὁμιλία του, τὸ ρόλο τῆς μειονότητας, ὡς μιὰ μειονότητα ἐργατική, ποὺ σέβεται τοὺς νόμους,  πληρώνει τὶς ὑποχρεώσεις, δὲν κλέβει τὴν....

Τὸ σχολεῖο στὸ ἐκτελεστικὸ ἀπόσπασμα

Ἡ Γενοκτονία συνεχίζεται:Ὁ Γιάννης-Βασίλης Γιαϊλαλὶ στὴ φυλακή!

Γράφει ὁ Θ. Μαλκίδης 
Ἡ φυλάκιση τοῦ  συμπατριώτη μας ἀπὸ τὸν  Πόντο Γιάννη-Βασίλη Γιαϊλαλὶ (Yannis Vasilis Yaylali), ἑνὸς ἀκόμη δικοῦ μας ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος παρέμεινε στὴν Τουρκία, μετὰ τὴ Γενοκτονία εἶναι δυστυχῶς ἡ ἀπόδειξη ὅτι τὸ μαζικὸ ἔγκλημα δὲ σταμάτησε τὸ 1922-1923, ἀλλὰ συνεχίζεται καὶ σήμερα. Ὁ  Γιαϊλαλί ειναι φυλακισμένος ἀπὸ τὸ βράδυ τοῦ Σαββάτου τῆς 22ας Ἀπριλίου στὶς κλειστὲς φυλακὲς τοῦ Σιρνὰκ στὸ Κουρδιστάν, μὲ τὶς κατηγορίες τῆς προσβολῆς τοῦ Ἐρντογᾶν, τῆς ἀνυπακοῆς καὶ τῆς ὑποκίνησης σὲ τρoμοκρατία.
 Γιαϊλαλί γεννημένος στὸν Πόντο ὠς  νέος στρατιώτης  στάλθηκε τὸ 1994  νὰ πολεμήσει  στὸ τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν. Ἐκεῖ ὠς  Ιμπραχὶμ   τραυματίστηκε  σὲ μιὰ μάχη μὲ τοὺς ἀντάρτες τοῦ ΡΚΚ καὶ αἰχμαλωτίστηκε γιὰ δύο χρόνια καὶ τρεῖς μῆνες. Ἀπὸ τὸν ὄγδοο μήνα τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ ἄρχισε νὰ μετατρέπεται σὲ ἀρνητὴ τοῦ πολέμου καὶ ἀκτιβιστὴ τῆς εἰρήνης, πρωτοπόρο γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῶν ἐγκλημάτων τοῦ φασιστικοῦ Τουρκικοῦ κράτους ἐναντίον τοῦ Ἑλληνικοῦ, τοῦ Ἀρμενικοῦ, τοῦ Κουρδικοῦ λαοῦ, γνωρίζοντας ὅτι πλέον εἶναι Ἕλληνας  κάνοντας μάλιστα αἴτηση γιὰ....

Ἡμερίδα γιὰ τὴν Παιδεία μὲ θέμα «Ἑλληνορθόδοξη παιδεία ἢ ἄθεα γράμματα;», Θεσσαλονίκη 7-5-2017


Τὴν Κυριακὴ 7 Μαΐου 2017 καὶ ὥρα 6 μμ θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Βελλίδειο συνεδριακὸ κέντρο Θεσσαλονίκης ἐκδήλωση μὲ θέμα «Ἑλληνορθόδοξη παιδεία ἢ ἄθεα γράμματα;»
Ὁμιλητὲς θὰ εἶναι ὁ Μητρπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης κ.κ. Παῦλος, ἡ Μαρία Μαντουβάλου Καθηγήτρια Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, και  Παναγιώτης Τσαγκάρης γενικός γραμματέας ΠΕΘ.

Θυμίαμα

Γράφει ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἱερεμίας
1. Ὁ παλαιός Ἰσραήλ, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, βάδιζε ἀπό τήν Αἴγυπτο γιά τήν γῆ τῆς ἐπαγγελίας. Ὁ δρόμος γιά τήν γῆ αὐτή ἦταν περίεργος μέ μυστικά δρομάκια, ἀλλά ὁδηγοῦσε σταθερά καί βέβαια στόν προορισμό. Ἔτσι καί ἐμεῖς οἱ χριστιανοί πορευόμαστε πρός τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν καί οἱ πρῶτοι χριστιανοί λέγονταν οἱ «ἐπί τῆς ὁδοῦ» (Πράξ. 9,2). Ἀλλά πρέπει νά βαδίζουμε τόν σωστό δρόμο πρός τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Καί ὁ σωστός δρόμος εἶναι ἡ ὀρθόδοξη πίστη. Ὁ δρόμος αὐτός εἶναι πεπατημένος, γιατί τόν περπάτησαν οἱ ἅγιοι. Οἱ αἱρέσεις μᾶς μπερδεύουν τόν δρόμο γιά τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Γι᾽ αὐτό, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἶναι ἀνάγκη νά μάθουμε ἀπό ποῦ πάει ὁ σωστός δρόμος τοῦ Θεοῦ. Νά μάθουμε, δηλαδή, ποιά εἶναι ἡ ὀρθόδοξη πίστη μας, αὐτή πού μᾶς σώζει. Γι᾽ αὐτό καί σᾶς παρακαλῶ νά ἀκούετε μέ ἐνδιαφέρον τά κηρύγματά μου αὐτά, τά ὁποῖα σᾶς παραδίδω καί γραπτῶς σέ φυλλάδιο.
2. Τό πρῶτο πού θέλω νά σᾶς πῶ, ἀδελφοί, εἶναι ὅτι ἡ πίστη μας δέν εἶναι μιά φιλοσοφία, δέν εἶναι ἐφεύρημα κάποιου μέ σοφό μυαλό, δέν εἶναι ἀνθρώπινη ἀνακάλυψη, ἀλλά εἶναι θεία ἀποκάλυψη. Μᾶς τήν φανέρωσε ὁ Θεός διά μέσου ἁγίων ἀνθρώπων, τῶν Πατριαρχῶν καί τῶν Προφητῶν στήν Παλαιά Διαθήκη, καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων στήν....

Ἅγιος Παΐσιος: ''Τι εἶναι ἡ ὁμοφυλοφιλία''

23 Απρ 2017

Ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς «κρίνεται» γιατί δέν πίστεψε στήν Ἐκκλησία. Ἡ «καλή ἀπιστία» ὅμως ἦταν εὐεργετική γιά τό ἀνθρώπινο γένος

Ἡ Ψηλάφισις τοῦ Θωμᾶ
Τοῦ πατρὸς Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου
Νά ἀναλύσουμε σήμερα τήν εἰκόνα τῆς Ψηλαφήσεως τοῦ Θωμᾶ, πού λέγεται, κατά τά μέτρα τῆς λειτουργικῆς τάξεως τῆς Ἐκκλησίας μας, «Κυριακή τοῦ Ἀντίπασχα», γιατί εἶναι ἡ ἑπομένη, ἡ ὀγδόη μέρα ἀκριβῶς μετά ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ὅπου συντελεῖται αὐτό τό γεγονός τῆς συναντήσεως τοῦ Χριστοῦ μέ τό Θωμᾶ.
Θυμάστε πολύ καλά τήν ἀναστάσιμη περικοπή. Τήν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεώς Του, τήν πρώτη μέρα αὐτή τοῦ Σαββάτου, πού ἀναστήθηκε ὁ Χριστός, «ἦλθεν ὁ Χριστός καί ἔστη», λέει τό εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννου, ἐν μέσῳ αὐτῶν· καί «οἱ μαθηταί ἐχάρησαν ἰδόντες τόν Κύριον» καί Ἐκεῖνος ἔδειξε τάς χεῖρας καί τούς πόδας Αὐτοῦ καί εἶπε: «λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τάς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται».
«Θωμᾶς δέ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, οὐκ ἦν μετ᾽ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ Κύριος», λέει τό κείμενο. Ἐκείνη τήν ἡμέρα, λοιπόν, δέν ἦταν [ὁ Θωμᾶς]. Ξέρετε πολύ καλά τήν ἱστορία· εἶπαν οἱ μαθητές ὅτι: «ἑωράκαμεν τόν Κύριον» καί ἐκεῖνος εἶπε: ὅτι ἄν δέν δῶ μέ τά μάτια μου τόν τύπον τῶν ἥλων στήν χεῖρα του καί εἰς τήν πλευρά αὐτοῦ «οὐ μή πιστεύσω». Μετά ἀπό ὀκτώ ἡμέρες ἐμφανίζεται ὁ Χριστός καί λειτουργεῖ τό θέμα ἀντίστροφα στό θέμα τῆς πίστεως τοῦ Θωμᾶ.
Πρῶτο γεγονός πού πρέπει νά δοῦμε, εἶναι τό ἐρώτημα τό ὁποῖο προκύπτει, τοῦ γιατί δέν πιστεύει ὁ Θωμᾶς. Κατά τά μέτρα τῆς πατερικῆς προσεγγίσεως εἶναι πάρα πολύ φυσικό νά μήν...

Ὅσιος Παΐσιος: «Οἱ Καθολικοί πᾶνε σιγά - σιγὰ νὰ κουτσουρέψουν τούς Ἁγίους, ὁ Ἅγιος Γεώργιος λένε ὅτι εἶναι μύθος»

Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Α΄,  Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο,  ἔκδ. Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης, 1998
Πόσο ἔχουν ἐπιδράσει οἱ Προτεστὰντες, οἱ Καθολικοί! Τὸ ἄθεο πνεῦμα πόσο μπῆκε στὸν Καθολικισμό! Οἱ Καθολικοί πᾶνε σιγά-σιγὰ νὰ κουτσουρέψουν τούς Ἁγίους. «Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη, λένε, δὲν ἦταν μεγάλη Ἁγία· ἕνας μικρός βασιλίσκος ἦταν ὁ πατέρας της. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἦταν μικρός Ἅγιος. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος μύθος. Ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ δὲν ὑπῆρχε0183 ἦταν μία παρουσία τοῦ Θεοῦ. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ». Μετά θὰ ποῦν: «Ὁ Χριστός δὲν εἶναι Θεός· ἦταν μόνον ἕνας δάσκαλος μεγάλος». Μετά θὰ προχωρήσουν καὶ ἄλλο: «Ὁ Θεὸς εἶναι μία δύναμη».
Καὶ μετά θὰ ποῦν: «Ὁ Θεὸς εἶναι ἡ φύση»! ἐνῶ ὑπάρχουν γεγονότα χειροπιαστὰ, Προφῆτες, προφητεῖες, τόσο ζωντανά θαύματα, φθάνουν καὶ μερικοί δικοί μας στὸ σημεῖο νὰ...

22 Απρ 2017

Ἀρχιεπίσκοπος Ἱλαρίων Τρόϊτσκυ: «Πάσχα στό νησί Πόποβα»


Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Φωτοπούλου
Ἀπολαμβάνοντας ἐλεύθερα τίς ἐκκλησιαστικές μας ἑορτές, πανηγυρίζοντας μάλιστα ὅλο χαρά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, δύσκολα θά ἔρθουμε στή θέση τῶν ρώσων ἀδελφῶν μας πού στά χρόνια τοῦ στυγνοῦ ἀθεϊσμοῦ στερούνταν αὐτή τή μεγάλη εὐφρόσυνη καί λαμπροφόρα ἠμέρα, εἰδικά ὅσοι εὑρίσκονταν φυλακισμένοι στά στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Ἡ ἀκόλουθη διήγηση εἶναι ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο «Ἀρχιεπίσκοπος Ἱλαρίων Τρόϊτσκυ, ἱερομάρτυς καί πρόμαχος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ» Ἔκδόσεις Ἄθως, Ἀθήνα 2012. 
Βρισκόμαστε στά 1926: Πάσχα στό νησί Πόποβα
Τήν ἄνοιξη τοῦ 1926 ἀποφάσισαν νά τόν φέρουν [τόν ἐπίσκοπο Ἱλαρίωνα] πίσω στά Σολοφκύ. Στό στρατόπεδο μεταγωγῶν, στό νησί Πόποβα ἔφτασε λίγο πρίν τό Πάσχα. Τήν πασχαλινή ἀκολουθία ἐτέλεσε ὁ ἐπίσκοπος Ἱλαρίων μαζί μέ τόν ἐπίσκοπο Νεκτάριο Τρεζβίνσκυ καί τόν ἱερέα Παῦλο Τσεχράνωφ σέ ἕνα μισοτελειωμένο φοῦρνο παρά τήν αὐστηρή ἀπαγόρευση τῆς διοικήσεως τοῦ στρατοπέδου. Νά πῶς περιγράφει αὐτό τό γεγονός ὁ π. Παῦλος Τσεχράνωφ:
«Πλησίαζε τό Πάσχα. Πῶς θά ἤθελα ἀκόμη καί σ’αὐτές τίς συνθῆκες νά κάνουμε τήν Πασχαλινή ἀκολουθία! ʺΠῶς θά γίνει αὐτό;ʺ σκεπτόμουνα ʺἈκόμη καί τώρα, πού ἀκόμη καί γιά νά κουβεντιάσεις εἶναι δύσκολο καί πρέπει νά χωθεῖς ἀνάμεσα στό πλῆθος, πῶς νά μήν...

Γιατί δέν ἀπαντᾶ ὁ Θεός στίς προσευχές μας

Ἡ προσευχή μένει ἀναπάντητη, ὅταν τό περιεχόμενό της ἔλθη σέ ἀντίθεσι μέ ἐκεῖνο πού παρέδωσε ὁ Κύριος. "Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀφήση τά θελήματά του, τότε συμφιλιώνεται μαζί του ὁ Θεός καί δέχεται τήν προσευχή του". Καί ἄν ἀπαντήση κανείς ὅτι μερικοί, μολονότι ζήτησαν ἀπό τόν Θεό ἀγαθά πράγματα, δηλαδή κτῆσι ἀρετῶν καί θεῖο φωτισμό, δέν ἔλαβαν τίποτε ἀπό ἐκεῖνα, πού ζήτησαν, τότε ἀπαντοῦμε "ὅτι οὐ αὐτά καθ’ ἑαυτά τά ἀγαθά ἠξίωσαν λαβεῖν, ἀλλ’ ἕνεκα τοῦ ἐπαινεῖσθαι δι’ αὐτά”, δηλαδή δέν ζήτησαν αὐτά καθ’ ἑαυτά τά ἀγαθά, ἀλλά ἡ αἴτησί τους ἦταν γεμάτη ἀπό ὑπερηφάνεια. Ἤθελαν νά ὑπερηφανεύωνται μέ τά ἀγαθά, τά ὁποῖα θά ἐδέχοντο ἀπό τόν Θεό”. Μέ ἄλλα λόγια, καί ἄν ἀκόμη τό περιεχόμενο τῆς προσευχῆς εἶναι ἀγαθό, ἡ πρόθεσις ὅμως τοῦ προσευχομένου εἶναι πονηρή, τότε ἡ ἀπάντησις τοῦ Θεοῦ στόν προσευχόμενο εἶναι ἀρνητική, ὁ Θεός ἀπαντᾶ μέ τό ὄχι.
Ὅταν ζητήσουμε κάτι καί δέν λάβουμε, λέει ὁ Μ. Βασίλειος, νά σκεφθοῦμε τά ἑξῆς: α) "Ἤ χρειαζόταν μεγαλύτερη ἐπιμονή καί καρτερία στήν προσευχή" β) ἤ ὅτι ἦταν ἀπαραίτητο νά διορθωθῆ ὁ χαρακτήρας τοῦ προσευχομένου καί νά δείξη μεγαλύτερη φροντίδα γιά τήν προσευχή· ἤ γ) τό αἴτημα τῆς προσευχῆς δέν ἱκανοποιήθηκε λόγω ἀναξιότητος ἐκείνου πού προσευχόταν. Ὅταν τώρα σέ μᾶς δέν ὑπάρχη μόνον ἕνας λόγος ἀπό τούς τρεῖς, ἀλλά περισσότεροι, τότε φυσικό εἶναι νά μήν δεχώμαστε κάποια ἀπάντησι ἀπό τόν Θεό ἤ ἡ ἀπάντησι νά εἶναι ἀρνητική. Τότε αἰσθάνεται...

21 Απρ 2017

Λόγος πανηγυρικός τὴν Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου - Β΄ μέρος

Καὶ τὰ ἐπίλοιπα τῆς Ἀναγνώσεως, 
πὸ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Φιλοθέου Ζερβάκου (+1980)
Εὐλόγησον Πάτερ.
Δι᾿ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.
Ἐπειδὴ ὑπάρχουν τινές ὁποὺ πιστεύουσι μὲν εἰς τὰ ῥηθέντα θαύματα τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, δὲν δέχονται δέ, οὔτε πείθονται νὰ εἶναι καὶ ἄλλα Ἁγιάσματα τιμώμενα εἰς ὄνομα τῆς Θεομήτορος καὶ ἄλλων Ἁγίων, οὔτε γίνονται ἀλλοῦ σημεῖα, ἔξω μόνον εἰς τὴν Ζωοδόχον Πηγήν, τὴν οὖσαν ἔξωθεν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὴν εὑρεθεῖσαν παρὰ τοῦ Βασιλέως Λέοντος τοῦ Μακέλη, ὡς εἴπομεν, περιορίζοντες ἀμαθῶς καὶ ἀσεβῶς εἰς ἕνα τόπον τὴν ἀπερίγραπτον χάριν καὶ δύναμιν τῆς ἀξιωθείσης νὰ γίνῃ Μητέρα τοῦ Ἀπεριγράπτου Θεοῦ, ἂς ἐρευνήσουν οἱ τοιοῦτοι, καὶ θέλουν εὕρει ἐντὸς αὐτῆς τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἄλλο θαυματουργὸν καὶ σημειοφόρον ἁγίασμα τῆς Παναμώμου Θεοτόκου, τὸ ἐν Βλαχέρναις δηλαδή, ὅπου γίνονται μέχρι σήμερον ἀναρίθμητα θαύματα, ὄχι μόνον εἰς τοὺς πιστούς, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς ἀπίστους ἀκόμη· καὶ ἰατρεύονται ἐκεῖ πολλὰ καὶ ἄλλα πάθη καὶ ἀσθένειαι. Καὶ μάλιστα οἱ ἀπὸ θέρμης ἐνοχλούμενοι, ἐὰν ὑπάγουν ἐκεῖ μετὰ πίστεως, καὶ πίουν ἐκ τοῦ ἁγιάσματος, ταχέως τῆς νόσου ἀπαλλάττονται.
Ἀλλὰ τί θέλουν εἰπῇ ἄρά γε οἱ τοιοῦτοι, καὶ διὰ τὸ Λουτρὸν ὁποὺ ἦτον εἰς τοὺς παλαιοὺς χρόνους εἰς τὸν εὐκτήριον οἶκον τῆς Θεοτόκου τὸν ἐν τῷ Νεωρίῳ, εἰς τὸ ὁποῖον ἐγίνοντο πολλὰ θαύματα, καθὼς φαίνεται εἰς τὸν Συναξαριστὴν κατὰ τὴν τελευταίαν ἡμέραν τοῦ Αὐγούστου. Τὸ ἱστορικὸν τοῦτο ἔχει ὡς ἑξῆς:
Πατρίκιός τις, Ἀντώνιος καλούμενος, εὐλαβὴς ἄνθρωπος, καὶ τὸν Θεὸν φοβούμενος, ἔχων τὰ ὁσπίτιά του εἰς τὸ μέρος τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὸ καλούμενον Νεώριον, εἶχε...

20 Απρ 2017

Λόγος πανηγυρικός τὴν Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου - Α΄ μέρος

Καὶ μερικῶν θαυμάτων διήγησις τῆς Ὑπερενδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.
Ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Φιλοθέου Ζερβάκου (+1980)
Πάλιν ἑορτὴ καὶ πάλιν πανήγυρις. Καὶ διὰ νὰ εἰπῷ καλύτερα, μέσα εἰς τὴν ἑορτὴν ἐπεφάνη ἡμῖν καὶ ἄλλη χαρμόσυνος ἑορτή, αὐξάνουσα τοῖς πιστοῖς τὴν χαράν, καὶ πληροῦσα τὰς καρδίας αὐτῶν ἀῤῥήτου ἀγαλλιάσεως. Διότι ἐνῷ πανηγυρίζομεν ἀκόμη τὴν λαμπροφόρον καὶ κοσμοσωτήριον Ἀνάστασιν Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν, ἰδοὺ ἐπέλαμψεν εἰς ἡμᾶς καὶ ἄλλη πανήγυρις τῆς Ἁγνῆς καὶ Ἀχράντου Αὐτοῦ Μητρός, τῆς Κυρίας ἡμῶν καὶ Δεσποίνης, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ἡ ὁποία μὲ δίκαιον τρόπον παρακινεῖ ὅλους τοὺς πιστούς, νὰ ἑορτάσωμεν πάλιν καὶ σήμερον, καὶ νὰ εὐφρανθῶμεν ἅπαντες μίαν πνευματικὴν χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν, δοξάζοντες μὲ ὕμνους καὶ δοξολογίας τὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστάντα Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ τὴν Ὑπεραγίαν αὐτοῦ Μητέρα καὶ Δέσποιναν πάσης τῆς κτίσεως, τὴν εὐεργέτιδα καὶ μεσίτριαν ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν, διὰ νὰ λάβωμεν χάριν καὶ μισθὸν παρ᾿ Αὐτῆς πνευματικόν. 
Ὅτι καθὼς οἱ ἀπερχόμενοι εἰς λουτρὸν καὶ λουόμενοι, ἐπανακάμπτουν καθαροὶ ἀπὸ ῥύπους σωματικούς, μὲ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ κάθε πιστὸς ὁποῦ προστρέξει εἰς τὸν ἅγιον οἶκον τῆς...

Ὅσιος Γέρων Ἰωσὴφ Βατοπαιδινός: «Τηρῆστε τὸν νοῦν, πολεμῆστε τὰ πάθη»

Ὁ μακαριστὸς Ὅσιος Γέρων Ἰωσὴφ Βατοπαιδινὸς (+2009) τονίζει τὴ σημασία τῆς ἀποταγῆς, τῆς τήρησης τοῦ νοὸς καὶ τοῦ ἀγώνα κατὰ τῶν παθῶν στὴν μοναχικὴ ζωή, ἡ ὁποία γίνεται ἔτσι ὁμολογία πίστεως, μὲ τὴν ὑπακοὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀρχοντικὴ ἀγάπη γιὰ τοὺς ἀδελφούς.

Ἐπιστολὴ πρὸς Ἐρντογᾶν - Ἡ στόχευσις

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 20ῃ  Ἀπριλίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ !
Ἐπειδή ἀρκετοί παραξενεύτηκαν καί ἄλλοι εἰρωνεύτηκαν τήν ἐνέργεια ἀποστολῆς μιᾶς ἀντιρρητικῆς πρός τό Ἰσλάμ ἐπιστολῆς πρός τόν Πρόεδρο τῆς γείτονος Τουρκίας καί ἔκριναν «κατ’ ὄψιν» μή ἔχοντες γνῶσι τῆς στόχευσεως τοῦ ἐγχειρήματος, ὀφείλομεν πρός ἄρσι κάθε παρανοήσεως, νά ἀποκαλύψωμε ὅτι παρεκλήθημεν ἀπό κύκλους τῆς γείτονος χώρας, νά δημοσιοποιήσωμε μία κριτική ἀποδόμησι τῆς ἀνθρωποκατασκευασμένης θρησκείας τοῦ Ἰσλάμ, πού ἀποτελεῖ τό κοσμοείδωλο καί τόν πυλώνα τοῦ μοντέλου ἐξουσίας τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν.
Γιά νά προκαλέσῃ τό ἐνδιαφέρον καί νά διαδοθῇ εὐχερέστερον ἡ ἀποδόμησις τῆς ψευδοθρησκείας πού κατακυριεύει ἑκατομμύρια συνανθρώπων μας στή γείτονα χώρα, ἐπελέγη αὐτός ὁ τρόπος, τῆς ὑπό μορφήν ἐπιστολῆς πρός τόν ἐπιβάλλοντα μετά μανίας τό ἰσλαμικό κοσμοείδωλο Πρόεδρον Ἐρντογάν, καταθέσεως τῶν ἀποδείξεων ἀπό τό ἴδιο τό Κοράνιο τῆς ἀνθρωποκατασκευῆς του. Εἶναι γνωστόν ὅτι στίς χῶρες πού ἐπικρατεῖ τό Ἰσλάμ, ἡ ὁποιαδήποτε κριτική πρός αὐτό ἀποτελεῖ ἔγκλημα καθοσιώσεως καί τιμωρεῖται βαρύτατα ἀπό τόν νόμο. Ἑπομένως διά τήν προστασία καί τῶν διακινούντων τό θέμα, χρησιμοποιήθηκε αὐτός ὁ τρόπος τῆς διακινήσεως ὑπό μορφήν ἐπιστολῆς πρός τόν Πρόεδρον Ἐρντογάν τῶν στοιχείων πού ἀποδεικνύουν πλήρως τό ἀνθρωποπαθές καί τό ψευδές τῆς θρησκείας τοῦ Ἰσλάμ.
Ἤδη οἱ κύκλοι πού ἀνέφερα, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζονται ὡς δῆθεν...

19 Απρ 2017

Ὁ Ὀρθόδοξος Μοναχισμὸς φύλακας τῆς Πίστεως τῆς Παραδόσεως

† Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη, Καθηγουμένου 
Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου, Ἅγιον Ὅρος
Εἰς τήν Ἐγκύκλιον Ἀπάντησιν τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει συνόδου τοῦ 1895 πρός τόν πάπα Λέοντα ΙΓ΄ ἀναφέρονται μεταξύ ἄλλων τά ἑξῆς: «Βαθέως θλίβεται καί ὀδύνῃ συνέχεται μεγάλῃ πᾶσα εὐσεβής καί ὀρθόδοξος ψυχή εἰλικρινῶς ζηλοῦσα τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ, βλέπουσα ὅτι ὁ μισόκαλος καί ἀπ᾿ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνος φθόνῳ τῆς ἀνθρωπίνης σωτηρίας ὠθούμενος οὐ διαλείπει ἑκάστοτε ποικίλα ἐνσπείρων ζιζάνια εἰς τόν ἀγρόν τοῦ Κυρίου, τοῦ συνιᾶσαι τόν σῖτον. ῎Ενθεν τοι καί ἀνέκαθεν ἀνεφύησαν αἱρετικά ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ ζιζάνια, ἅπερ πολλαχῶς ἐλυμήναντο καί λυμαίνονται τήν ἐν Χριστῷ σωτηρίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, καί ἅπερ ὡς σπέρματα πονηρά καί μέλη σεσηπότα δικαίως ἀποκόπτονται ἀπό τοῦ ὑγιοῦς σώματος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας».
Πράγματι, αἱ αἱρέσεις ἀποτελοῦν ζιζάνια πού ἐνσπείρει ὁ πονηρός εἰς τόν ἀγρόν τῆς Ἐκκλησίας διά νά ματαιώσῃ τήν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων. Εἰς τόν ἀγῶνα τῆς Ἐκκλησίας κατά τῶν αἱρέσεων σημαντική ὑπῆρξεν ἡ συμβολή τοῦ μοναχισμοῦ.
Οἱ μοναχοί ἐξέρχονται τοῦ κόσμου διά τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, διά νά ζήσουν μίαν κατά τό δυνατόν τελείαν χριστιανικήν ζωήν, διά νά ἐφαρμόσουν τό Εὐαγγέλιον χωρίς συμβιβασμούς. Πῶς λοιπόν εἶναι δυνατόν νά ἀνεχθοῦν τάς αἱρέσεις, αἱ ὁποῖαι προσβάλλουν τό πανάγιον πρόσωπον τοῦ Κυρίου, τήν διδασκαλίαν Του καί τήν Ἐκκλησίαν Του; Καί πῶς εἶναι δυνατόν νά...

18 Απρ 2017

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος εἶχε μεγάλη ὀρθόδοξη εὐαισθησία, γι΄ αὐτὸ δὲν δεχόταν συμπροσευχὲς καὶ κοινωνία μὲ πρόσωπα μὴ ὀρθόδοξα

Ἱερομονάχου Ἰσαὰκ «Βίος Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου» 
Ἁγιογραφία καὶ κεντρικὴ διάθεση βιβλίου: 
Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος» Μεταμόρφωσις Χαλκιδικῆς
Ὁ Γέροντας ἦταν μοναχὸς μὲ ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα καὶ ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση. Οἱ ἐκκλησιολογικὲς του ἀπόψεις ἦταν ὀρθοδοξότατες. Πίστευε ὅτι ἡ Ἐκκλησία κατέχει τὸ πλήρωμα τῆς ἀποκαλυφθείσης Ἀλήθειας. Ἔλεγε: «Ὅ,τι ἔχει ἡ Ἐκκλησία εἶναι λαμπικαρισμένο». Ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων κατορθώνεται στὴν Ἐκκλησία. Αἰσθανόταν ὅτι ἀποτελεῖ μέλος της. Ὑπέτασσε τὸ θέλημά του καὶ θυσιαζόταν γιὰ τὸ καλό της. Ἀκόμη καὶ ἡ ἄσκησή του εἶχε ἐκκλησιαστικὴ ἀναφορά. Πίστευε ὅτι, «ὅταν διορθώσω τὸν ἑαυτό μου, διορθώνεται ἕνα κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας». Ἡ ἀγάπη του γιὰ αὐτὴν ἦταν πολὺ μεγάλη. Γιὰ τὴν εὐστάθειά της ὑπέμεινε κόπους καὶ θυσίες, γιὰ τὴν δόξα της προσευχόταν συνεχῶς. Γιὰ τὴν ἑνότητά της ἀγωνίστηκε πολυτρόπως. Ἔγραφε: «Δὲν εἶμαι ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἔχουν κάνει τὴν Ὀρθόδοξον τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν κόμμα. Ἀγαπῶ τοὺς καλοὺς ἐργάτας τοῦ Χριστοῦ καὶ βοηθῶ ὅσο μπορῶ».
Βοήθησε πολλοὺς νέους νὰ γίνουν καλοὶ κληρικοί, ἐργάτες στὸν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου. Τοὺς συμβούλευε: «Ἐργασθεῖτε ταπεινὰ μέσα στὴν Ἐκκλησία καὶ ὁ Κύριος θὰ σᾶς προδώσει (ἀναδείξει, φανερώσει) στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων». Κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς σήμερα κοσμοῦν τὴν Ἱεραρχία.
Ἤθελε οἱ κληρικοὶ νὰ ἑτοιμάζουν τὸν λαὸ μὲ τὴν μετάνοια, γιὰ νὰ ἀποφύγουμε τὴν δικαία ὀργὴ τοῦ Θεοῦ. Ἡ διακονία τους νὰ ἀποβλέπη στὴν σωτηρία τῶν πιστῶν καὶ στὴν δόξα τῆς Ἐκκλησίας, ὄχι στὴν αὐτοπροβολή. Ἔλεγε γιὰ κληρικὸ ποὺ ἐπετέλεσε ἔργο ἀξιόλογο, ὅτι «θὰ εἶχε...

Ὑποχρέωση σύζευξης τῆς ἁγιοπατερικῆς – χαρισματικῆς θεολογίας μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ θεολογία

Δημητρίου Ἰ. Τσελεγγίδη, «Προϋποθέσεις καὶ κριτήρια τοῦ Ὀρθοδόξως καὶ ἀπλανῶς θεολογεῖν»
Ἡ Ὀρθόδοξη ἐπιστημονικὴ – ἀκαδημαϊκὴ θεολογία δὲν καλεῖται νὰ ὑποκαταστήσει τὴν ἁγιοπατερικὴ – χαρισματικὴ θεολογία, οὔτε ὅμως δικαιοῦται νὰ παρουσιάζει ἄλλην, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν αὐθεντικὴ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ ἔργο της εἶναι νὰ προσεγγίζει, νὰ διερευνᾶ καὶ νὰ παρουσιάζει ἐπιστημονικὰ τὸ περιεχόμενο τῆς πρωτογενοῦς χαρισματικῆς θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ νὰ διακρίνει καὶ νὰ γνωστοποιεῖ τὰ κριτήρια τῆς ἀληθινῆς θεολογίας. Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, ἄλλωστε, πετυχαίνεται καὶ ἰσχυροποιεῖται ὅλο καὶ περισσότερο ἡ σύζευξη τῆς ἁγιοπατερικῆς – χαρισματικῆς θεολογίας μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ θεολογία, ποὺ ὀφείλει νὰ ἀκολουθεῖ ταπεινῶς. Καὶ ὅλα αὐτὰ προωθοῦνται, μόνον ὅταν οἱ ἐκφραστὲς τῆς ἐπιστημονικῆς θεολογίας δὲν εἶναι προσωπικῶς ἄμοιροι τῶν ἁγιοπνευματικῶν προϋποθέσεων καὶ ἄγευστοι τῶν ἐκκλησιολογικῶν βιωματικῶν δεδομένων.
Ἡ ἐπιστημονικὴ καὶ ἡ ἀκαδημαϊκὴ θεολογία, ὅταν ἔχει τὶς παραπάνω προδιαγραφές, ὅταν στερεῖται τὴν βιωματικῶς ἐκκλησιολογικὴ ἐκφορά της, εἶναι στοχαστικὴ θεολογία καὶ πτωχὴ πνευματικῶς. Προσεγγίζει μόνον μὲ κτιστὸ τρόπο τὴν πραγματικότητα τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς, καὶ ἐκφράζει, στὴν καλύτερη περίπτωση, ἐλλιπῶς τὰ πράγματα, καὶ σὲ ὁρισμένες...

Αὐτὰ τὰ κάστρα θὰ ξυπνήσουν τὸ Ρωμαίικο!

Γιώργου Γυπάκη
Ἡ Αὐτοκρατορία δὲν ἔπεσε. Τὸ Βυζάντιο δὲν χάθηκε. Συνέχισε νὰ ὑπάρχη στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ σὲ ὅλα τὰ ὀρθόδοξα μοναστήρια τῆς χριστιανοσύνης. Στὰ ὀρθόδοξα κάστρα τῆς Ρωμιοσύνης. Περνῶντας τὶς Πύλες ἑνὸς ἁγιορείτικου μοναστηριοῦ νομίζεις ὅτι ταξιδεύεις μέσα στὸ χρόνο καὶ βρίσκεσαι στὰ χρόνια τὰ βυζαντινά, ποὺ ἡ πατρίδα ὡς ὑπερδύναμη τότε, σκορποῦσε τὸ Φῶς τῆς χριστιανικῆς γνώσης στὰ πέρατα τῆς Οἰκουμένης.
Ἀκοῦς τοὺς καλόγερους νὰ σοῦ λένε… αὐτὸν τὸν πύργο τὸν ἔχτισε ὁ τάδε αὐτοκράτορας, ἐδῶ ἐρχόταν καὶ προσευχόταν ὁ δεῖνα αὐτοκράτορας, αὐτὲς ἦταν οἱ Βυζαντινὲς πανοπλίες τῶν μαχητῶν, αὐτὸ τὸ στέμμα τοῦ Νικηφόρου Φωκᾶ, αὐτὸ τὸ λάβαρο τοῦ Παλαιολόγου καὶ νιώθεις τὴν ἐπικαιρότητα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς σὰν νὰ μὴν πέρασε μία μέρα!
Σὲ αὐτὰ ἐδῶ τὰ κάστρα ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου δὲν ἔπεσε ποτέ. Οὔτε καὶ οἱ Δικέφαλοι Ἀετοὶ καὶ...

17 Απρ 2017

Ὀκτὼ χρόνια Ῥωμαίικης πορείας στὸ διαδίκτυο...

Χριστὸς Ἀνέστη!
Ἀντὶ ἄλλου προλόγου, ἂς δανεισθοῦμε τὰ λόγια τοῦ Ἐπισκόπου Κερκίνης καὶ Καλαβρύτων Ἡλιοῦ Μηνιάτη: «Ἠμεῖς πίπτομεν ὡς θνητοί, ἀλλ΄ ἠμεῖς ἀνασταινόμεθα ὡς ἀθάνατοι· ἠμεῖς κλειόμεθα εἰς φυλακὴν σκοτεινοῦ μνήματος, ἀλλ΄ ἐκεῖ φθάνει νὰ μᾶς ζωογονήση τῆς Δεσποτικῆς Ἀναστάσεως τὸ μακάριον φῶς. Ἠμεῖς ἀναμένομεν θάνατον, ἀλλ΄ ἠμεῖς προσδοκῶμεν ἀθάνατον ζωήν, ἧς ἀρραβώνα μᾶς ἔδωκεν ἡ Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος».
Συμπληρώνονται φέτος ὀκτὼ ἔτη διαδικτυακῆς πορείας τοῦ ἰστολογίου μας «Ρωμαίικο Ὁδοιπορικό». Ἐπειδὴ γιὰ χρόνια παρακολουθούσαμε ἐμπόνως τὴν συνεχόμενη κατρακύλα τῆς κοινωνίας μας καὶ τὴν ἀπομάκρυνση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν πεμπτουσία τῆς ἁγιοπνευματικῆς ζωῆς, μὲ τὶς εὐλογίες τῶν πνευματικῶν μας πατέρων δημιουργήσαμε τὸ «Ρωμαίικο Ὁδοιπορικό» τὸ 2009. Ταπεινὸς σκοπὸς μας ἦταν καὶ εἶναι νὰ προβληθεῖ ἔστω καὶ στὸ...

Τὸ ἡμέτερον Πάσχα

Τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λήδρας κ. Ἐπιφανίου, Ἡγουμένου τῆς Μονῆς Μαχαιρᾶ
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε, πάλιν ἐρῶ χαίρετε, καὶ τὴν χαρὰν αὐτὴν οὐδεὶς αἴρει ἀφ΄ ἠμῶν, καὶ ἡ χαρὰ αὔτη νὰ πληροὶ τὶς καρδίες σας πάντοτε, καὶ αὐτὴ ἡ χαρὰ προέρχεται ἐκ τοῦ τάφου• ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε ἡ χαρά, καὶ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο αὐτὴ ἡ χαρὰ παρὰ μόνο ὁ Κύριος ἠμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Αὐτὴν τὴν χαρὰν ἡ Ἐκκλησία μας τὴν ὑπενθυμίζει κάθε μέρα, ἰδιαιτέρως τὶς Κυριακές, ἑξαιρέτως δὲ τὴν ἡμέραν τοῦ Πάσχα καὶ μὲ σχετικὲς αὐξομειώσεις τῆς ἐντάσεως τοῦ πανηγυρισμοῦ γιὰ ἄλλες σαράντα ἡμέρες μέχρι τὴν Ἀνάληψιν.
Αὐτὴ τὴν ἡμέρα, τὴν Κυριακή, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη ἐξ αὐτῆς τῆς ἐπωνυμίας της στὸν Κύριον καὶ Θεόν μας, καὶ εἰς αὐτὴν πανηγυρίζουμε θριαμβευτικὰ καὶ ψάλλομε πολλάκις τὸν παιάνα τῆς νίκης, ὅτι Χριστὸς ἀνέστη ἐκ τοῦ τάφου χαρίζοντας σὲ μᾶς τὴν καταλλαγὴ μὲ τὸν Θεὸν καὶ τὴν υἱοθεσίαν, ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ μέσω τῶν ὕμνων καὶ τῶν δοξολογιῶν καὶ τῶν κωδωνοκρουσιῶν νὰ παρασταθοῦμε στὴν χαράν, στὸ γεγονὸς τῆς ἀναστάσεως ποὺ εἶναι τὸ προοίμιο τῆς Θείας Λειτουργίας, τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυίας ἐν δυνάμει, στὸ γεγονός, ὡς κορυφαιότατον πάντων, τῆς κοινωνίας τοῦ Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς χαρᾶς μας. 
Λαμβάνουμε τὴν χαρὰν τῆς καρδίας μας καὶ ἀγωνιζόμαστε νὰ εἴμαστε χαρούμενοι. Ἀλλὰ ἡ ζωὴ ποὺ διάγομεν δὲν παραμένει ἀναλλοίωτη. Ὁρατοὶ καὶ ἀόρατοι ἐχθροί, καθημερινὰ...

16 Απρ 2017

Τὸ Πάσχα τῶν Ἀρχαίων

Αὐτοτελὲς ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Τὸ σταυροδρόμι τῆς καρδιᾶς μου» τοῦ πατρὸς Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, Σελίδες 49-64, ἐκδόσεις «Φιλοκαλία», Μάϊος 2002
Τὸ Πάσχα ἐκείνη τὴ χρονιὰ εἶχε πέσει νωρίς. Ἀρχὲς Ἀπριλίου. Τὸ Πάσχα πάντα θυμίζει μία ἔξοδο ἀπὸ τὴ χειμερινὴ νάρκωση. Ὅταν, μάλιστα, τὸ Πάσχα ἔρθει νωρίς, ἡ αἴσθηση αὐτῆς τῆς ἀλλαγῆς εἶναι πολὺ ἔντονη. Ἰδιαίτερα πάνω στὰ παιδιά. Ἔτσι νιώσαμε κι ἐμεῖς ἐκεῖνο τὸ Πάσχα. Θυμᾶμαι ἀκόμη τὸν ἄκρατο ἐνθουσιασμὸ ποὺ ἐπικρατοῦσε ἐκεῖνο τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου στὸ σχολεῖο. Τὰ παιδιὰ νὰ μὴν μποροῦν νὰ κρατηθοῦν στὰ θρανία τους. Τὰ ἀστεία στοὺς καθηγητὲς πέρα ἀπὸ τὰ συνηθισμένα. Κι ἐμεῖς ξεθαρρέψαμε, ὅταν παρατηρήσαμε πὼς οἱ καθηγητὲς ἦταν συγκαταβατικοί.
Πρέπει καὶ αὐτοὶ νὰ εἶχαν ἠρεμήσει μὲ τὴν προσδοκία τῶν διακοπῶν. Θὰ ἦταν γιὰ 15 ὁλόκληρες μέρες ἐλεύθεροι ἀπό μᾶς. Αὐτὴ ἦταν σίγουρα ἡ αἰτία ποὺ ἔκανε τὸν καθηγητὴ τῶν μαθηματικῶν κ. Ἰσίδωρο νὰ μὴν θυμώσει ὅταν, τὴν ὥρα ποὺ ἀπεδείκνυε ἕνα θεώρημα τῆς...

15 Απρ 2017

«Καρδιά Πάσχα, νοῦς λάμπα, μάτια δάκρυα»

Τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου  Ἰεροθέου 
Θά ἤθελα νά σᾶς πῶ μία διήγηση ἀπό ἕναν σύγχρονο ἁγιορείτη μοναχό, ὁ ὁποῖος ἔζησε σέ ἕνα Φιλοθεϊτικό Κελλί τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί ὁ ὁποῖος γεννήθηκε στήν Ρωσία, στήν Πολτάβα, τό 1882, καί κοιμήθηκε τό 1965 στό Ἅγιον Ὄρος, στήν ἰδιόρρυθμη τότε Μονή Φιλοθέου.
Λεγόταν Αὐγουστῖνος μοναχός, γιά τόν ὁποῖο γράφει ὁ ἅγιος Παΐσιος στό βιβλίο πού συνέγραψε γιά τούς Γέροντες πού συνάντησε στά Μοναστήρια καί στίς Σκῆτες τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὁ Γέροντας αὐτός, ὁ π. Αὐγουστῖνος, ζοῦσε μέσα στό πνεῦμα αὐτό πού σᾶς εἶπα προηγουμένως, γι’ αὐτό καί τό ἀναφέρω...
Τό διακόνημά του ἦταν νά συγκεντρώνη ὅλα τά γέρικα ζῶα τῆς περιοχῆς, τά ὁποῖα οἱ ἄλλοι μοναχοί –δέν εἶχαν αὐτοκίνητα τότε στό Ἅγιον Ὄρος, τουλάχιστον τότε, καί ὅλες οἱ ἐργασίες γίνονταν μέ τά μουλάρια– ὅταν αὐτά γερνοῦσαν καί δέν μποροῦσαν νά προσφέρουν καμμία ἐργασία, τά ἄφηναν στό....

Ἀναμνήσεις ἀπὸ τὸ ἄνοιγμα τῶν ἐκκλησιῶν στὴ Βόρειο Ἤπειρο καὶ ἡ πρώτη ἐλεύθερη Ἀνάσταση τὸ 1992

Ἡ Ἀλβανία κάτω ἀπό τήν ἐξουσία τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος ὑπῆρξε τό μοναδικό συνταγματικά ἀθεϊστικό κράτος στόν κόσμο, κατά τήν περίοδο 1967-1990. Τήν περίοδο αὐτή ἀπαγορεύθηκε κάθε θρησκευτική ἱεροπραξία, καταστράφηκαν ἐκ θεμελίων οἱ περισσότεροι τόποι λατρείας, ἐνῶ ἀπεσχηματίστηκαν ὅλοι οἱ ἱερεῖς, καί πολλοί ἀπό αὐτούς ἐξορίστηκαν ἤ πέθαναν μαρτυρικά στίς φυλακές. Ἀπό τό 1976 ἐπίσης ἀπαγορεύθηκαν διά νόμου ὅλα τα χριστιανικά ὀνόματα. Ἡ ἀπαγόρευση αὐτή ἔπληξε ὅλους τούς ἀλβανούς πολίτες, ἀλλά ἰδιαίτερα τούς βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς μας, γιά τούς ὁποίους ἡ ὀρθόδοξη πίστη ἦταν βασικό συστατικό τῆς ἐθνικῆς τους ἰδιοπροσωπίας. Βασική ἀρχή τοῦ Κόμματος Ἐργασίας τῆς Ἀλβανίας ἦταν: «Κύριος σκοπός τοῦ κράτους εἶναι ἡ παραγωγή. Ὅποιος δέν παράγει, ὅπως οἱ ἱερεῖς, δέν ἔχει θέση στή νέα μας κοινωνία». Ἔτσι μέχρι τό 1990 οἱ ἀδελφοί μας ἔμεναν ἀβάπτιστοι, ἀστεφάνωτοι, ἀλειτούργητοι, ἀκήδευτοι, (μέ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις ἱερέων πού μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους τελούσανν κρυφά κάποια μυστήρια).
            Τό 1990 ὡστόσο τό καθεστώς ἀρχίζει νά καταρρέει. Στίς 15 Αὐγούστου τοῦ ἰδίου ἔτους μαρτυρεῖται τό πρῶτο ἄνοιγμα ἐκκλησίας (χωρίς νά τελεστεῖ θεία Λειτουργία) στήν Ἀλβανία, στό χωριό Μπομποστίτσα τῆς Κορυτσᾶς, ἀπό τόν....

Tό Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο δὲν πιστεύει στὸ θαῦμα τοῦ Ἁγίου Φωτός;

Τὶς τελευταῖες ἡμέρες (ὅπως εἴθισται πάντα τὶς ἱερὲς ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος) μὲ ἀφορμὴ τοποθετήσεις κυβερνητικῶν βουλευτῶν ἀναμοχλεύτηκε τὸ θέμα τοῦ Ἁγίου Φωτός! Προκεται περὶ θαύματος; Ὀφείλει τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο νὰ ἀναλαμβάνει τὸ κόστος τῆς μεταφορᾶς του καὶ νὰ τοῦ ἀποδίδει τιμὲς ἀρχηγοῦ κράτους; 
Ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες ἐπαναλαμβανόμενου θαύματος ποὺ ἐνσπείρουν οἱ διασῶτες τοῦ μαρξισμοῦ καὶ τοῦ ἀθεϊστικοῦ διαφωτισμοῦ τῆς Δϋσης δὲν μᾶς κάνει ἐντύπωση! Θὰ τολμούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι ὁ ἔξωθεν πόλεμος κατά τῆς Ὀρθοδοξίας μας εἶναι δικαιολογημένος! Τὰ πράγματα γίνονται πολὺ κρισιμότερα ὅταν ἐντὸς Ἐκκλησίας καὶ μάλιστα ἀπὸ τοὺς πιό ὑψηλοὺς θώκους της ἀμφισβητεῖται καὶ λοιδορεῖται τὸ Θαῦμα τοῦ Ἁγίου Φωτός! Εἶναι ὄντως μεγάλη πρόκληση νὰ μὴν γίνεται ἀπὸ τὸ Φανάρι ἀποδεκτὸ ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα θάυματα τῆς Πίστεώς μας τὴν στιγμὴ ποὺ καὶ παπικοὶ ἀκόμα μαρτυροῦν τὴν γνησιότητα τοῦ Ἁγίου Φωτός! 
Διαβάστε σχετικὸ κείμενο τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου π. Γεωργίου Τσέτη ποὺ δημοσιεύτηκε τὸ 2006 στὴν ἐφημερίδα «Τὸ Βῆμα»…

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.