31 Οκτ 2019

Στὸν δρόμο τῆς ἀναγνώρισης τῆς «Ἀνεξάρτητης Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας»…

Νέα ζητήματα δημιουργεῖ ἡ ἐπίσημη ἀναγνώριση τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς σχισματικῆς ἐκκλησίας στὴν Οὐκρανία, μὲ τὴν ἐπίσημη ἐπιστολὴ Ἱερώνυμου πρὸς τὸν ἐπικεφαλῆς της, Ἐπιφάνιο. Τί ὑπάρχει στὸ προσκήνιο. Στὸν δρόμο τῆς ἀναγνώρισης τῆς «ἀνεξάρτητης Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας» βρίσκεται τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης, ἀλλὰ καὶ μίας νέας σχισματικῆς ἐκκλησίας στὸ Μαυροβούνιο, μετὰ τὴν ἐπίσημη ἀναγνώριση τῆς σχισματικῆς ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Αὐτὸ ὑποστηρίζει στὸ Sputnik, πρώην ὑψηλόβαθμος ἀξιωματοῦχος τῆς ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἀντιτάχθηκε στὴν αὐτοκεφαλία.
Εἰδικότερα, ὅπως ἀναφέρει ὁ ἴδιος, ἀνακινεῖται τὸ ζήτημα τῆς δημιουργίας Αὐτοκέφαλης Ἀρχιεπισκοπῆς Ὀχρίδας γιὰ νὰ δώσει ὑπόσταση σὲ μία αὐτοκέφαλη Μακεδονικὴ Ἐκκλησία μὲ ἕδρα τὰ Σκόπια, ἀλλὰ καὶ τὸ θέμα ὕπαρξης ἀρκετῶν φωνῶν στὸ Μαυροβούνιο, ποὺ ἐπιθυμοῦν αὐτοκέφαλο καὶ....

ΦΡΙΞΟΝ Ἥλιε, στενάξατε Γονεῖς...! Ἀπαράδεκτο πρόγραμμα σεξουαλικῆς «διαπαιδαγώγησης» γιά... νήπια


«ΦΡΙΞΟΣ»: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ.
Συνιστᾶται ἐπαγρύπνηση ἀπὸ τοὺς γονεῖς μὲ παιδιὰ στὸ νηπιαγωγεῖο.
Μεγάλη δημοσιότητα δόθηκε  τελευταία στὸ ἑλληνικὸ ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα: «Παίζω μὲ τὸν Φρίξο καὶ μαθαίνω γιὰ τὸ σῶμα μου καὶ τὶς ἀνθρώπινες σχέσεις» . Ὁ σκοπὸς τοῦ προγράμματος εἶναι νὰ πληροφορήσει τὰ παιδιὰ τοῦ νηπιαγωγείου γιὰ θέματα ἀνθρώπινης σεξουαλικότητας  κάνοντας ἀναφορὲς στὸ σῶμα, τὸ βιολογικὸ καὶ κοινωνικὸ φύλο, τὴν ἀναπαραγωγή, τὶς διαπροσωπικὲς σχέσεις. Ἡ παρουσίαση, κατὰ τὶς συγγραφεῖς, θὰ γίνει μὲ ὑπεύθυνο τρόπο, ὄχι ὅπως προβάλλεται ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημέρωσης, ἀλλὰ καὶ παρακάμπτοντας κάποιους γονεῖς...

Ὅπως οἱ ἴδιες οἱ συγγραφεῖς ἀναφέρουν: «... κάποιοι γονεῖς, ποὺ εἶναι οἱ κυρίως ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν καθοδήγηση τῶν παιδιῶν τους καὶ σὲ θέματα σεξουαλικότητας καὶ σεξουαλικῆς ὑγείας, δὲν μποροῦν νὰ ἀνταποκριθοῦν μὲ τὸν καλύτερο τρόπο σὲ αὐτὰ τὰ καθήκοντα....

Ἡ ἀπόφαση τοῦ ΕΔΔΑ, οἱ ἀπαλλαγὲς καὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν

Ἄμεση ἀνάλυση τοῦ ἰστολογίου Θρησκευτικὰ
Ἡ σημερινή ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΔΔΑ) ἀφορᾶ στὸ καθεστὼς ἀπαλλαγῶν ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
Σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφαση τὸ ἰσχῦον καθεστὼς ἀπαλλαγῶν (ἰσχύει  εγκύκλιος Λοβέρδου) παραβιάζει τὸ ἄρθρο 2 τοῦ Πρωτοκόλλου ἀρ. 1 (δικαίωμα στὴν ἐκπαίδευση) τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου, ἑρμηνευόμενο ὑπὸ τὸ φῶς τοῦ ἄρθρου 9 (ἐλευθερία τῆς σκέψης, τῆς συνείδησης καὶ τῆς θρησκείας).
Οὐσιαστικὰ σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὶς ἀπαλλαγές, καὶ τὸ ΣτΕ μὲ τὶς πρόσφατες ἀποφάσεις του ἀναγνωρίζει ὁμοίως τὸ δικαίωμα ἀθέων, ἀλλοθρήσκων καὶ ἑτεροδόξων νὰ ἀπαλλάσσονται ἀπὸ τὸ μάθημα...

Ὁ Μητροπολίτης Δράμας στὴν δεξίωση τοῦ τουρκικοῦ προξενείου Κομοτηνῆς!

Στὴν δεξίωση γιὰ τὴν γιορτὴ τῆς Δημοκρατίας, ποὺ ὀργάνωσε τὸ προξενεῖο τῆς μητέρας πατρίδας Τουρκίας, μετεῖχαν πολλοὶ ὁμογενεῖς ἀπὸ Ροδόπη Ξάνθη καὶ Ἔβρο καὶ ἡγεσίες συλλόγων. Στὴν δεξίωση μετεῖχαν καὶ Ἕλληνες καλεσμένοι. Ἕνας ἐξ αὐτῶν ἦταν καὶ ὁ Μητροπολίτης Δράμας Παῦλος. Ὁ πρόξενος Ὀμέρογλου ἔδειξε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν Μητροπολίτη Παῦλο ποὺ εἶχε τὴν εὐγένεια νὰ μετάσχει στὴν δεξίωση.
Σχόλιο: Γιὰ κάποιο διάστημα Πρόξενος καὶ Μητροπολίτης συνομίλησαν μεταξύ τους ὄρθιοι. Ἀργότερα ξεπροβόδισαν ἰδιαίτερα τὸν Μητροπολίτη, ὁ ὁποῖος ἀναχώρησε νωρίς.
Δὲν ἀντιλαμβανόμαστε τί δουλειὰ εἶχε ὁ μητροπολίτης Δράμας στὴν δεξίωση τῆς Τουρκίας. Ἡ Τουρκία ἅγιε Δεσπότα, εἶναι αὐτὴ ποὺ ἔχει εἰσβάλει στὴν Κύπρο καὶ ἔχει μετατρέψει τὶς ἐκεῖ ἐκκλησιὲς σὲ ξενοδοχεῖα, ἀποθῆκες καὶ σταύλους… Εἶναι αὐτὴ τῆς ὁποίας ἀνώτατος ἀξιωματοῦχος τὶς προηγούμενες ἡμέρες δήλωσε πὼς «Ἐμεῖς εἴμαστε οἱ πραγματικοὶ ἰδιοκτῆτες τῆς δυτικῆς Θράκης». Ὁ δὲ ψευδομουφτὴς μὲ τὸν ὁποῖο συνομιλήσατε εἶναι ὁ ἀρχιπράκτορας τουρκικῶν συμφερόντων Ροδόπης…
Ἡ ἀρχικὴ φωτογραφία τοῦ ἄρθρου μας εἶναι ὀλίγον τραγικὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Δεσπότης Δράμας Παῦλος καὶ Περιφερειάρχης Μέτιος νὰ συνομιλοῦν μὲ τὸν ψευδομουφτὴ Κομοτηνὴς Ἰμπραὴμ Σερίφ…
Σχόλια σὲ φωτογραφίες ἀπὸ τὴν δεξίωση τοῦ τουρκικοῦ προξενείου…

Ποινικὴ δίωξη κατὰ τῆς Βασιλικῆς Κατσίφα! Στὴν ἀντιτρομοκρατικὴ ἡ μητέρα τοῦ Ἐθνομάρτυρα!

Οἱ ἀθλιότητες Ράμα καὶ τῆς ἀλβανικῆς κυβέρνησης κατὰ τῆς οἰκογένειας Κατσίφα συνεχίζονται μὲ κλιμακούμενο τρόπο! Τὴν ἴδια μέρα πού ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης συνάντησε τὸν πρωθυπουργὸ τῆς Ἀλβανίας ἡ γειτονικὴ χώρα τεντώνει τὸ σκοινὶ μὲ νέες προκλητικὲς ἐνέργειες!
Σύμφωνα μὲ εἴδηση πού κυκλοφόρησε ἡ panorama.com.al κι ἔχει ὡς πηγὴ ἀνάρτησης στὸ facebook τοῦ δημοσιογράφου Artan Hoxha, γνωστοῦ γιὰ τὶς ἰδιαίτερα στενὲς σχέσεις του μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν τῆς Ἀλβανίας, οἱ ἀλβανικὲς διωκτικὲς ἀρχὲς καί, συγκεκριμένα ἡ ἀντιτρομοκρατικὴ ὑπηρεσία ἄσκησε δίωξη κατὰ τῆς Βασιλικῆς Κατσίφα, μητέρας τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα μὲ τὴν αἰτιολογία ὅτι πράξεις της κατὰ τὸ φετινὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ γιοῦ της ὑποκινοῦν σὲ ἐθνικὸ μίσος καὶ παραπέμπουν σὲ τρομοκρατικὲς πράξεις.
Οἱ κατηγορίες προφανῶς ἀφοροῦν  τὰ....

Βαρβιτσιώτης: Ὑπάρχουν τρόποι νὰ ἐπιβάλει τὸ ἑλληνικὸ κράτος τὴν φιλοξενία μεταναστῶν σὲ Δήμους καὶ σὲ Περιφέρειες ποὺ θὰ ἀρνηθοῦν!

Οἱ παγκοσμιόφρονες σκᾶνε στὰ γέλια ὅταν ἀκοῦνε γιὰ πατριωτισμό...

Γράφει ὁ Γιάννης Παπαμιχαήλ, ὁμότιμος καθηγητὴς Ψυχολογίας
Ξέρουμε τοὺς γνωστοὺς παραμυθάδες τῆς μετανεωτερικότητας, τοὺς μονίμους ξενοφίλους ποὺ παριστάνουν τοὺς φιλόξενους καὶ τοὺς ἀνθρωπιστές, τοὺς παγκοσμιόφρονες κατὰ δήλωση ἀντιρατσιστές, τοὺς πιστούς του δικαιωματισμοῦ, τοὺς δημοσιογραφοῦντες προοδευτικοὺς μὲ τὴν μελιστάλαχτη φωνὴ καὶ τὸ βλαχοκοσμοπολίτικο lifestyle.
Ξέρουμε τὶς ἀνεκδιήγητες ἀκαδημαϊκὲς ἐλὶτ μὲ τὶς δῆθεν δημοκρατικὲς ἀπόψεις ποὺ συνοψίζονται στὴν ἀπόλυτη προσαρμογὴ στὰ πολιτικὰ καὶ ἠθικὰ κελεύσματα τοῦ διεθνοποιημένου καπιταλισμοῦ. Ἡ πιάτσα τῶν προπαγανδιστῶν τῆς πολιτισμικῆς καὶ οἰκονομικῆς παγκοσμιοποίησης, ὅμως, διαθέτει στὰ ΜΜΕ της καὶ ἀρκετοὺς "χιουμορίστες".
Ρόλος καὶ εὐθύνη αὐτῶν τῶν τελευταίων εἶναι ἡ σαρκαστικὴ ἀποδόμηση, μέσω τῆς γελοιοποίησης, κάθε φωνῆς ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ καταγγείλει τὰ  ἰδεολογήματα τῶν "ἀνοικτῶν συνόρων". Κατὰ προέκταση καὶ τὸν ὀργανωμένο ἐποικισμὸ ἑνὸς μεγάλου τμήματος τῆς δυτικῆς Εὐρώπης ἀπὸ στίφη λίγο ἢ πολὺ ἐξαθλιωμένων λαθρομεταναστῶν, οἱ ὁποῖοι πολιτικῶς καὶ πρακτικῶς καθοδηγοῦνται καὶ μετακινοῦνται μέσω διαφόρων ΜΚΟ, οἱ ὁποῖες λειτουργοῦν ὡς....

Ἐκκλησία Πολωνίας: «Δὲν ἀναγνωρίζουμε τὴν Αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας»

Συνήλθε, σήμερα, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας, ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Βαρσοβίας καὶ πάσης Πολωνίας κ.κ. Σάββα καὶ τὴν συμμετοχὴ τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
Σύμφωνα μὲ ἐπίσημη ἀνακοίνωση ποὺ ἐξέδωσε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἔλαβε τὴν ἀπόφαση νὰ μὴν ἀναγνωρίσει τὴν Αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.
Ἀναλυτικά, ἡ ἐπίκαιρη ἀνακοίνωση ἀναφέρει:
«Διατηροῦμε σὲ ἰσχὺ τὶς θέσεις μας σχετικὰ μὲ τὶς Συνοδικὲς ἀποφάσεις: 340/ 9 Μαΐου 2018,  341/ 25ης Ἰουνίου 2018 καὶ τοῦ ἀριθ. 342/ 2ας Ἀπριλίου 2019. Ἡ Πολωνικὴ Αὐτοκέφαλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἀντίθετη στὴν προσφορὰ τῆς Αὐτοκεφαλίας στὴν Ἐκκλησία τῆς...

30 Οκτ 2019

Περιμέναμε νὰ ἐκπαραθυρωθοῦν τὰ βλάσφημα βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν, μετὰ καὶ τὴν δεύτερη καταδίκη τους ἀπὸ τὸ ΣτΕ

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιὸς, δάσκαλος - Κιλκίς
«Μωρέ, κᾶνε με πρωθυπουργὸ ἢ ὑπουργὸ γιὰ μία μέρα 
καὶ νὰ δεῖς πὼς στρώνουν τὰ πράγματα»  
Πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια, ὅταν ἀντάμωναν οἱ παρέες, συζητώντας γιὰ τὴν κατάντια τοῦ τόπου καὶ τὰ τρέχοντα θλιβερὰ γεγονότα, κάποιος θὰ πετιόταν καὶ θὰ φώναζε ἀγανακτισμένος «μωρέ, κᾶνε με πρωθυπουργὸ ἢ ὑπουργὸ γιὰ μία μέρα καὶ νὰ δεῖς πῶς στρώνουν τὰ πράγματα». Χρόνια ἔχω νὰ τὸ ἀκούσω. Εἶναι πλέον τόσο τὸ κατέβασμα στοῦ «κακοῦ τὴ σκάλα» καὶ τὸ περιρρέον πνεῦμα παραίτησης καὶ ὑποταγῆς, ποὺ κανεὶς δὲν διανοεῖται ὅτι μπορεῖ κάτι νὰ ἀλλάξει. Οἱ «κυβερνήσεις πέφτουνε» καί, συνήθως, μετὰ ἀπὸ λίγο, ὅλοι μονολογοῦν καὶ λένε μὲ ἔκδηλη...

Περὶ Παρθενομάχου «θεολόγου» Χρυσόστομου Σταμούλη

Ἐκφράζουμε τὶς εὐγνώμονες εὐχαριστίες μας πρὸς τὸν Δρ. Ἀναστάσιο Πολυχρονιάδη. Μὲ τὸ ἄρτια θεολογικῶς κείμενό του ἀνέδειξε περίτρανα τὶς πλάνες τοῦ καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ Χρυσόστομου Σταμούλη. Δυστυχῶς, ἡ πλειονότητα τῶν καθηγητῶν τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, ἐμφορεῖται ἀπὸ ἕνα ἀλλότριο πνεῦμα ἀποδόμησης τῆς Ὀρθοδόξου Πατερικῆς Θεολογίας καὶ Ἀγωγῆς. Καλοῦμε τοὺς νεοεισαχθέντες φοιτητές, νὰ ἐρευνοῦν, νὰ ἀσκοῦν κριτική, νὰ διαβάζουν κείμενα θεοφόρων ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ νὰ ἀντιλαμβάνονται τὴν χαώδη διαφορὰ μὲ τοὺς ἀποδομητές, οἱ ὁποῖοι κατέχουν σήμερα τὶς καθηγητικὲς ἕδρες. 
Γράφει ὁ Ἀναστάσιος Ὄμ. Πολυχρονιάδης, Δρ. Θεολογίας ΑΠΘ 
Σὲ μία μικρῆς ἔκτασης ἔρευνα μελετοῦμε κείμενα τοῦ καθηγητῆ τῆς Δογματικῆς καὶ Συμβολικῆς Θεολογίας τοῦ Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ Χρυσόστομου Σταμούλη, ὁ ὁποῖος διετέλεσε...

29 Οκτ 2019

Παπικὸς μοιράζει ἀρτοκλασία στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὸ Ἄαχεν τῆς Γερμανίας! Ὅποιος τοῦ ἔδωσε ἄδεια, νὰ ἀπολογηθεῖ καί νὰ τιμωρηθεῖ κατὰ τοὺς ἱεροὺς κανόνες!

Φοβερὰ πράγματα! Ἰδοὺ ποῦ ἔφτασε τὸ θράσος τῶν οἰκουμενιστῶν! Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς δὲν εἶναι ὀρθόδοξος κληρικός. Δὲν ἔχουμε τὴν ἴδια πίστη. Δὲν τιμοῦμε τοὺς ἴδιους ἁγίους. Δὲν ἔχουμε τὴν ἴδια Παράδοση. Δὲν μετέχουμε τῶν αὐτῶν Μυστηρίων. Δὲν εἶναι, ὄχι μόνο κληρικός, ἀλλὰ οὔτε καὶ Χριστιανός. Ὤ, τῆς ἀπονοίας! Πῶς νὰ μὴν κλάψει ἡ ψυχὴ ποὺ πιστεύει στὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία καὶ πού βλέπει τὸν δαίμονα, νὰ βρομίζει τὸν τόπο, μέσα στὸν ὁποῖο τελοῦνται ὅλα τὰ Ἅγια; Νὰ μιλήσουν οἱ ἐπίσκοποι! Τώρα! Νὰ ἐνημερωθοῦν καὶ νὰ διαμαρτυρηθοῦν στὸν οἰκεῖο Μητροπολίτη! Νὰ καταγγείλουν τὸ γεγονός! Κάποιος, ἕνας, τέλος πάντων. Τώρα, διότι εἶναι μέγα τὸ σκάνδαλο. Ποιὸς παπὰς ἔδωσε τὸ δικαίωμα στὸν ἐκτὸς Ἐκκλησίας ἄνθρωπο νὰ μαγαρίσει τὸ ἅγιον τοῦ Ναοῦ; Νὰ κληθεῖ, νὰ ἀπολογηθεῖ καί, ἂν εἶναι ἀληθὲς τὸ φαινόμενο (λέμε ἄν...), νὰ τιμωρηθεῖ κατὰ τοὺς ἱεροὺς κανόνες. Ξυπνῆστε, Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ! Καλά, δὲν ξέρετε πώς, αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος πού σᾶς δίνει τὸν ἄρτο, εἶναι ἐκτὸς Ἐκκλησίας; Πῶς εἶναι αἱρετικός; Πῶς πηγαίνετε καὶ παίρνετε ἀπὸ τὸ χέρι του εὐλογία!!! Δυστυχῶς, κυρίως στὸ ἐξωτερικό, ἡ διπλοπενιὰ δίνει καὶ παίρνει γιὰ χάρη τοῦ οἰκουμενιστικοῦ ὀνείρου! Πῶς θὰ τολμοῦσε νὰ τὸ ἐπιτρέψει ὁ παπὰς τῆς ἐνορίας, ἂν δὲν ἤξερε πὼς τὸ ἀνέχεται - δέχεται καὶ ὁ δεσπότης; Ἀλλά, ἂν δὲν μετανοήσουν οἱ ποιμένες, ὁ λαὸς θὰ πορεύεται ἔτσι, "ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα". (Μάρκ. 6, 34) Κρίμα! Κρίμα! Κρίμα! Ἔλεος Κύριε!
Δεῖτε τὸ ἐπίμαχο βίντεο…

Μαυροβουνίου Ἀμφιλόχιος: Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης δὲν μπορεῖ νὰ ὀνομαστεῖ ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ ὑπάρχει μόνο ἕνας ἐπικεφαλῆς στὴν Ἐκκλησία, ὁ Χριστός!

Μητροπολίτης Μαυροβουνίου καὶ Παραθαλασσίας Ἀμφιλόχιος (Ράντοβιτς), Σερβική Ἐκκλησία
Μητρ. Ἀμφιλόχιος ὑπενθύμισε: τὸ ἀνώτατο ὄργανο Ἐκκλησίας εἶναι ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος καὶ μόνο αὐτὴ μπορεῖ νὰ λύνει τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει σήμερα ἡ Ὀρθοδοξία.
Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης τῆς Κωνσταντινούπολης δὲν μπορεῖ νὰ ὀνομαστεῖ ἐπικεφαλῆς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἀφοῦ ὑπάρχει μόνο ἕνας ἐπικεφαλῆς στὴν Ἐκκλησία - ὁ Χριστός, δήλωσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τσετίνιε Μητροπολίτης Μαυροβουνίου καὶ Παραθαλασσίας Ἀμφιλόχιος στὶς 26 Ὀκτωβρίου 2019, μετὰ τὴν λειτουργία στὴν Ἐκκλησία τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Μονῆς Τσετίνιε. Αὐτὸ ἀνακοινώθηκε ἀπὸ τήν ἱστοσελίδα τῆς Μητρόπολης Μαυροβουνίου...

28 Οκτ 2019

π. Γεώργιος Μεταλληνός: «Τὸ ΟΧΙ τοῦ ἑλληνικοῦ κλήρου»

Φωτογραφία: Τὸ Ἅγιον Ὅρος γιορτάζει μὲ ὅλη τὴν ὑπόλοιπη Πατρίδα! Μία γιγαντιαία σημαία ἀναρτᾶται στὴ Βίγλα τῆς ἁγιωνύμου Πολιτείας!
Ἀκοῦστε τὴν ὁμιλία κάτωθι…

«Ἕλληνες, εὐλογημένος ὁ ἀγώνας σας!»: Πῶς εἶδε ὁ τουρκικὸς Τύπος τὴν 28η Ὀκτωβρίου τοῦ '40

Γράφει ὁ Γεώργιος Ἀγγελετόπουλος*
Ἡ ἡρωικὴ ἀντίσταση τῆς Ἑλλάδας στὴν ἀπόπειρα τῆς φασιστικῆς Ἰταλίας νὰ εἰσβάλει στὸ ἔδαφός της, ποὺ ξεκίνησε τὴν 28η Ὀκτωβρίου 1940, ἀλλὰ καὶ ἡ προέλαση τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ στὴν ὑπὸ κατοχὴ ἀλβανικὴ ἐνδοχώρα προκάλεσαν τὸν θαυμασμὸ ὄχι μόνο τῶν δυτικῶν συμμάχων, ἀλλὰ καὶ τῆς γείτονος Τουρκίας. Ἡ ἀρθρογραφία τῶν τουρκικῶν ἐφημερίδων τῆς ἐποχῆς ἀποτελεῖ ἀψευδῆ μάρτυρα τῶν αἰσθημάτων συμπαράστασης καὶ τῶν ἐπαίνων ποὺ εἶχαν προκαλέσει τὰ ἑλληνικὰ κατορθώματα ἐναντίον ἑνὸς σαφῶς ὑπέρτερου, ὑλικὰ καὶ ἀριθμητικά, ἀντιπάλου. Πρόκειται γιὰ μία περίοδο ποὺ ὁ Ἰσμὲτ Ἰνονού, ἔχοντας ὑπερισχύσει στὸν ἀγώνα ἐξουσίας ποὺ εἶχε λάβει χώρα μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Κεμὰλ Ἀτατοὺρκ τὸν Νοέμβριο 1938, εἶχε ἀναγορευθεῖ σὲ «ἐθνικὸ ἡγέτη» (Milli Sef) τῆς Τουρκίας.
Ἡ ἔναρξη τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ἐννέα μῆνες ἀργότερα, διευκόλυνε τὸν, οὕτως ἢ ἄλλως, ἀσφυκτικὸ ἔλεγχο ποὺ ἀσκοῦσε στὸν Τύπο τὸ «μονοκομματικὸ καθεστὼς» (Tek Parti Rejimi) καί, κατὰ συνέπεια, μπορεῖ βασίμως νὰ ὑποστηριχθεῖ ὅτι οἱ δημοσιευόμενες ἀπόψεις ἀπηχοῦσαν σὲ μεγάλο βαθμὸ τὶς θέσεις τῶν πολιτικὰ ἰθυνόντων.
Πράγματι, ὁ τουρκικὸς Τύπος παρακολουθοῦσε στενὰ τὶς ἐξελίξεις μεταξὺ Ἑλλάδας καὶ Ἰταλίας καὶ εἶχε λάβει θέση ὑπὲρ τῆς πρώτης, τόσο στὴν περίπτωση τῆς δολοφονίας τοῦ....

Ἀλβανοὶ ἀστυνομικοὶ ἁρπάζουν ἀπὸ τούς γονεῖς τοῦ Κατσίφα πανὸ μὲ τὴν φωτογραφία του!

Ἀνήμερα τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, στὸ χωριὸ Βουλιαράτες Ἀλβανοὶ ἀστυνομικοὶ ἁρπάζουν ἀπὸ τοὺς γονεῖς τοῦ ἥρωα Κωνσταντίνου Κατσίφα, πανὸ μὲ τὴν φωτογραφία τοῦ παιδιοῦ τους! Οἱ Ἀλβανοὶ προσπαθοῦν νὰ σπείρουν τὸν φόβο καὶ τὸν τρόμο στὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Ὁμογένεια τῆς Βορείου Ἠπείρου χωρὶς ἀποτέλεσμα. Οἱ Ἀλβανοὶ τρέμουν τὸν Κωνσταντῖνο Κατσίφα καὶ μετὰ θάνατον, διότι «τοῦ ἀντρειωμένου ὁ θάνατος, θάνατος δὲν λογιέται»!
Πηγή: Νεολαία Βορειοηπειρωτῶν

Βλακεία, δειλία, προδοσία: Ἐθνικὴ τριλογία τῶν σχολικῶν βιβλίων

Τοῦ Δημ. Νατσιοῦ - Δασκάλου, «ΑΦΥΠΝΙΣΗ», περιοδικὴ ἔκδοση Ἱ. Κοινοβίου Ὁσ. Νικοδήμου
Νὰ μὴν ξεχνᾶμε τί διδάσκουν τὰ σχολικὰ βιβλία Γλώσσας γιὰ τὸ Ἔπος τοῦ '40. Μία ἀληθινὴ τιμὴ γιὰ τοὺς νεκρούς μας ἥρωες θὰ ἦταν νὰ φύγουν οἱ μαγαρισιὲς ἀπὸ τὶς τσάντες τῶν παιδιῶν μας. Θὰ ἦταν ἕνα πραγματικὸ μνημόσυνο στὴν θυσία τους....
Γιορτάζουμε τό «ΟΧΙ», γιατί ἄν γιορτάζαμε τό «ΝΑΙ», θά εἴχαμε κάθε μέρα ἐπέτειο!
(Φοιτητικό σύνθημα)
Στόν πανηγυρικό λόγο πού ἐκφώνησε στήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, στίς 27 Ὀκτωβρίου τοῦ 1960, ὁ μεγάλος μας λογοτέχνης Στρατής Μυριβήλης, μεταξύ τῶν ἄλλων σπουδαίων ἀνέφερε καί ἕνα συγκλονιστικό γεγονός, πού διαδραματίστηκε, ὄχι «στό διάσελο τῆς Ἱστορίας» (Βρεττάκος), στίς ἀετοράχες τῆς Πίνδου, ἀλλά στά μετόπισθεν, ὅπου ὁ ἀπόλεμος πληθυσμός τῆς πατρίδας...

Μοιρολόϊ γιὰ τὶς γυναῖκες τῆς Πίνδου τοῦ 1940

Τὸ μοιρολόϊ μίας Ἠπειρώτισσας γυναίκας γιὰ νὰ τιμήσει τὶς γυναῖκες τῆς Πίνδου ποὺ ἔδωσαν τὰ πάντα στὸ Βορειοηπειρωτικὸ μέτωπο τοῦ 1940!

Ἀγωνιστὴς τοῦ 1940, ἐτῶν 101: Ὁ Κων. Κούρογλου ποὺ πολέμησε στὸ Βορειοηπειρωτικό μέτωπο!

Ὁ πολεμιστής τοῦ 1940 Κωνσταντῖνος Κουρόγλου μὲ τὴν σύζυγο
Στὴν λίστα τῆς Ἕνωσης Ἀναπήρων καὶ Θυμάτων Πολέμου Θεσσαλονίκης, τῶν ἀτόμων ποὺ πολέμησαν τὸ 1940 στὸ Βορειοηπειρωτικό μέτωπο καὶ εἶναι ἐν ζωή, βρίσκονται τρία ὀνόματα!
«Νὰ σᾶς δώσω τὰ τηλέφωνά τους νὰ ἐπικοινωνήσετε», εἶπε στὸ Sputnik ἡ γραμματέας τῆς Ἕνωσης, κ. Εὐγενία Κουζάνη καὶ μὲ μεγάλη χαρὰ μᾶς ἔδωσε τὰ ὀνόματα καὶ τὰ τηλέφωνα τοῦ κ. Ἀχιλλέα Κουκοδήνου, τοῦ κ. Ἰωάννη Θεμελὴ καὶ τοῦ κ. Κωνσταντίνου Κουρόγλου.
Τὸ Sputnik ἐντόπισε τὸν κ. Κουρόγλου, ὁ ὁποῖος ζεῖ μὲ τὴν οἰκογένειά του στὴν Νέα Μαγνησία, λίγο ἔξω ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη.
«Εἶχε πολεμήσει στὸ ἀλβανικὸ μέτωπο καὶ εἶναι μία χαρὰ στὴν ὑγεία του», μᾶς εἶπε ἡ κ. Κουζάνη.
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Κουρόγλου, γεννήθηκε τὸ 1918 καὶ σήμερα εἶναι 101 ἐτῶν!
Στὸ φιλόξενο σπίτι του στὴν Νέα Μαγνησία, μᾶς ὑποδέχτηκε μὲ πλατὺ χαμόγελο μαζὶ...

Ἐμβατήριο «Ἡ Πίνδος»

Ἐμβατήριο σὲ μουσικὴ τοῦ Τχου Ε.Α. Ἐλευθερίου Μαυρομμάτη (Χανιὰ 1895) 
τέως Δντοῦ Μουσικοῦ Σώματος καὶ ποίηση Τχου Κ. Γκικόπουλου.
Πάνω κεῖ στῆς Πίνδου μας τὶς κορφὲς
ποὺ θαρρεῖς τ᾿ ἀστέρια φιλοῦνε
κάθε νύχτα χίλιες ἁγνὲς μορφὲς
τὰ πυκνὰ σκοτάδια ἐρευνοῦν...

27 Οκτ 2019

Ἕνα θαῦμα ἔζησαν οἱ στρατιῶτες τοῦ 51ου τάγματος στὴν κορυφογραμμὴ Ροντένη

Ἀπὸ τὶς 22 Ἰανουαρίου καὶ κάθε βράδυ στὶς ἐννέα καὶ εἴκοσι ἀκριβῶς, τὸ βαρὺ πυροβολικὸ τῶν ἀντιπάλων ἄρχιζε βολὴ ἐναντίον τοῦ τάγματος. Ὁ ἐκνευρισμὸς καὶ οἱ ἀπώλειες ἦταν πολλές. Οἱ τολμηροὶ ἀνιχνευτὲς δὲν μποροῦσαν νὰ ἐντοπίσουν τὰ ἐχθρικὰ πυροβόλα, προφανῶς γιατί κάθε βράδυ οἱ ἀντίπαλοι τὰ μετακινοῦσαν. Ἡ κατάσταση ἦταν πιεστική. Ἕνα βράδυ τοῦ Φεβρουαρίου ἀκουστήκανε πάλι τὰ ἐχθρικὰ κανόνια.
«Παναγιά μου, βοήθησέ μας, σῶσε μας», φώναξε ἐντελῶς αὐθόρμητα ὁ ταγματάρχης Πετράκης. Ἀμέσως στὸ βάθος πρόβαλε ἕνα φωτεινὸ σύννεφο καὶ σιγὰ-σιγὰ δημιουργήθηκε κάτι σὰν φωτοστέφανο καὶ ἐμφανίστηκε ἡ μορφὴ τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία ἄρχισε νὰ γέρνει πρὸς τὴ γῆ καὶ....

Γιατί γιορτάζουμε τὴν ἔναρξη τοῦ πολέμου ὡς ἐθνικὴ ἐπέτειο/γιορτὴ καὶ ὄχι τὴ λήξη του;

Γράφει Δρ. Δημήτρης Σταθακόπουλος, Δρ. Παντείου Πανεπιστημίου - Ὀθωμανολόγος 
Νομίζω πὼς γιορτάζουμε τὰ ΟΧΙ μᾶς, ἄρα τὴν ἀντίστασή μας στὴν ὅποια ἐπιθετικὴ/ἐχθρικὴ ἐπιβουλὴ/κατοχὴ γιατί ἦταν καθαρὸ προϊὸν δικῆς μας θέλησης, ἑνώσεως, ἀλλὰ καὶ στοιχεῖο (ἔστω καὶ μικρῆς διάρκειας) ὑπέρβασης τῆς διχόνοιας τῆς δολερῆς.
Δὲν γιορτάζουμε τὴν λήξη τῶν πολέμων διότι, μετὰ τὸν πολυετῆ ἀγώνα τοῦ ’21, (ποὺ ἑορτάζουμε τὴν ἔναρξή του), μὲ τὴ συνθήκη/διακήρυξη τοῦ Λονδίνου ἀναγνώρισης τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους (22 Ἰανουαρίου/3 Φεβρουαρίου 1830), καταργήθηκε ἐν ζωὴ ὁ Καποδίστριαςκαι μᾶς ἐπιβλήθηκαν οἱ προστάτιδες δυνάμεις καὶ ὁ Βαυαρὸς Ὀθων ὡς Ἐλέω Θεοῦ Μονάρχης. Μᾶλλον πίσω ἀπὸ αὐτὸ πρέπει νὰ ἀναζητήσουμε τοὺς ἠθικοὺς αὐτουργοὺς τῆς δολοφονίας τοῦ Κυβερνήτη, ἐνάμιση χρόνο μετά.
Δὲν γιορτάζουμε τοὺς ἀπελευθερωτικοὺς ἀγῶνες 1912-1922 (ὡς ἐθνικὴ ἑορτή, παρὰ μόνον ὡς τοπικὲς γιορτὲς μνήμης) γιατί συνδέονται μὲ 10ετή πόλεμο, ἐθνικὸ διχασμὸ καὶ τὸ 1922 ποὺ στιγματίστηκε μὲ καταστροφή, τὸ δὲ 1944 (ἀποχώρηση τῶν ΝΑΖΙ), ὁμοίως στιγματίστηκε (ἀμέσως) μὲ ἐμφυλιακὲς παθογένειες 5ετίας, διώξεων καὶ....

Σὲ αὐτὰ τὰ χώματα γράφτηκαν οἱ χρυσὲς σελίδες τοῦ ἔπους 1940!

Καλπάκι, Ἰωάννινα, Μπουραζανι, Μονὴ Βελλᾶς, ἄνω Παρακάλαμος, Μονὴ Σωσίνου, Κόνιτσα!
Στὸ βίντεο θὰ δεῖτε τὸ "ΟΧΙ" στὸν Λόφο Καλπακιοῦ ἐκεῖ ὅπου ξεκίνησαν ὅλα. Τὸ μνημεῖο τοῦ Ἕλληνα μαχητῆ. Τὸ μνημεῖο τῶν 43 πεσόντων ἀξιωματικῶν καὶ εὐζώνων. Τὸ πεδίο τῆς μάχης στὸ Καλπάκι καὶ τὸ μνημεῖο μὲ τοὺς ξεχασμένους ἀθάνατους ἥρωες. Στρατηγεῖο Χαρ. Κατσιμητρου. Ἡ Μονὴ Σωσσίνου στὸν Ἄνω Παρακάλαμο Πωγωνίου ἀπὸ ὅπου λόγο τῆς στρατηγικῆς του τοποθεσίας λόγο τοῦ ὑψώματος ὅπου καὶ βρίσκεται, τὸ Πυροβολικὸ μας ἔβγαζε τῆς συντεταγμένες κατὰ τὴν διάρκεια τῶν μαχῶν. Μονὴ Βελλᾶς. Πεδίο ἀναπαράστασης Μάχης καλπακιοῦ. Ἡ Μεσογέφυρα στὸ Μπουραζάνι. Στὸ σημεῖο ποὺ ὁ ἐπαρχιακὸς δρόμος ἀπὸ τὸ Μπουραζάνι πρὸς...

26 Οκτ 2019

Γιατί ὁ Ἅγιος Δημήτριος παρουσιάζεται καβαλάρης σέ κόκκινο ἄλογο;


Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος δημητριοςὉ Ἅγιος Δημήτριος συχνά ἀπεικονίζεται μπροστα στόν Μαξιμιανό, στήν φυλακή, εὐλογώντας τό Νέστορα, ἀλλά ἐπιπλέον ἐπειδή ὁ Ἅγιος Δημήτριος εἶναι καί ἕνας ἀπό τούς στρατιωτικούς καί συγχρόνως προστάτης τῆς Θεσσαλονίκης, πού πολλές φορές ἔσωσε ἀπό διάφορους κινδύνους, οἱ παραστάσεις, στίς ὁποῖες ὁ ἅγιος εἰκονίζεται στρατιωτικός, εἴτε πεζός εἴτε καβαλάρης, εἶναι συνηθισμένες στήν ὀρθόδοξη ἁγιογραφία. Μεταξύ αὐτῶν τῶν ἁγιογραφιῶν ὁ Ἅγιος Δημήτριος ἀπεικονίζεται καί ἔφιππος σέ κόκκινο ἄλογο, σέ ἀντίθεση μέ τό λευκό ἄλογο τοῦ Ἅη Γιώργη. Στήν εἰκόνα αὐτή ὁ ἅγιος Δημήτριος παρουσιάζεται καβαλάρης μέ στρατιωτική στολή πάνω σέ κόκκινο ἄλογο φονεύοντας μέ τό δόρυ του τόν τσάρο τῶν Βουλγάρων Σκυλογιάννη. Πρόκειται γιά τό θαῦμα πού ἔγινε τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1207 ἔξω ἀπό τά τείχη τῆς Θεσσαλονίκης. 

Ὁ τσάρος τῶν Βουλγάρων Ἰωαννίτζης πού οἱ Βυζαντινοί ἀποκαλοῦσαν Σκυλογιάννη, φονεύτηκε κατά τήν παράδοση ἀπό τόν ἅγιο Δημήτριο, ὅταν ἐκεῖνος πολιορκοῦσε τήν Θεσσαλονίκη. Στό πρόσωπο τοῦ ἁγίου Δημητρίου ἡ Θεσσαλονίκη βλέπει πάντοτε τόν προστάτη της, τό στήριγμά της. (Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς πόλης ἀπό τούς Τούρκους τό 1912 συνέπεσε μέ τήν ἡμέρα τῆς γιορτῆς τοῦ ἁγίου μας)....

Μητέρα Κωνσταντίνου Κατσίφα στὸ μνημόσυνο: «Πιάστε τὰ σπαθιὰ καὶ τὰ ντουφέκια νὰ ἐλευθερώσουμε τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Πρώτη ἐγὼ Τζαβέλαινα θὰ βγῶ στὰ βουνά»!

Ἡ  μητέρα τοῦ ἥρωα Κωνσταντίνου Κατσίφα, ἀφοῦ τελέστηκε σήμερα (26-10-19) στοὺς Βουλιαράτες τῆς Βορείου Ἠπείρου τὸ ἐτήσιο Μνημόσυνου τοῦ παιδιοῦ της ὁ ὁποῖος δολοφονήθηκε ἄνανδρα πρὶν ἕναν χρόνο ἀπὸ τὶς ἀλβανικὲς ἀστυνομικὲς δυνάμεις, ἔβγαλε πύρινο καρδιακὸ λόγο ἐνώπιον τῶν παρευρισκομένων. Μίλησε γιὰ τὴν θυσία τοῦ παιδιοῦ της, καὶ κάλεσε τοὺς Ἕλληνες νὰ ξεσηκωθοῦν ὥστε νὰ παραμείνει ὁ τόπος τῆς Βορείου Ἠπείρου Ἑλληνικός. Εἶπε ὅτι θὰ παραμείνουμε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ Ἕλληνες. Διαμαρτυρήθηκε γιὰ τὸν παράνομο ἀποκλεισμὸ ποὺ ἐπέβαλε ἡ Ἀλβανία στὰ σύνορα τς Κακαβιᾶς στοὺς χιλιάδες Ἕλληνες...

Τὸ ἐγκώμιο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ στὸν Ἅγιο Δημήτριο τὸν Μυροβλύτη

† Ἀρχιμανδρίτου Ἐφραὶμ Ξηροποταμηνοῦ
«Ἐμοὶ δὲ λίαν ἐτιμήθησαν οἱ φίλοι σου ὁ Θεός, λίαν ἐκραταιώθησαν αἱ ἀρχαὶ αὐτῶν».
Μὲ αὐτὸν τὸν στίχον τοῦ Δαβὶδ ἀρχίζει ὁ ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἠμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς τὸ ἐγκώμιό του στὸν Μυροβλύτη ἅγιο, ποὺ σὰν Μεγαλομάρτυς ἀνήκει καὶ αὐτὸς στὶς «ἀρχές», δηλαδὴ στὴν ἡγεσία τῶν Ἁγίων καὶ Φίλων τοῦ Θεοῦ. 
«Ἐγὼ μὲ πολλὴ τιμὴ περιβάλλω τοὺς φίλους σου, Θεέ μου, μεγάλη ἐξουσία καὶ παρρησία ἔχουν ἐκεῖνοι ποὺ προεξάρχουν μεταξύ τους», θὰ λέγαμε κι ἐμεῖς σήμερα, δίνοντας ὅμως στὰ ἴδια αὐτὰ λόγια τοῦ Προφητάνακτος πολὺ πιὸ εὐρὺ περιεχόμενο. Διότι γιὰ μᾶς Φίλοι τοῦ Θεοῦ εἶναι καὶ οἱ δύο Ἅγιοι, καὶ ὁ ἐγκωμιάζων καὶ ὁ ἐγκωμιαζόμενος, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ οἱ φίλοι τῶν Φίλων τοῦ Θεοῦ, ὁ φιλάγιος καὶ Παναγιώτατος Ποιμενάρχης κύριος Παντελεήμων μὲ τὸ εὐλαβές του...

25 Οκτ 2019

Μονὴ Γρηγορίου γιὰ Οὐκρανικό: «Ὅσα τμήματα εἶναι σὲ σχίσμα, πρῶτα ἀποκαθιστοῦν τὴν ἑνότητα ἢ διορθώνουν τὴν κανονικότητα ὅπως ὁρίζουν οἱ ἱεροί κανόνες καὶ μετὰ ζητοῦν τὴν αὐτοκεφαλία»!

Ἡ Μονὴ Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὅρους τοποθετεῖται γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ - Α΄ Μέρος
Τὸ «Ἔθνος» δημοσιεύει κατ' ἀποκλειστικότητα τὸ πρῶτο μέρος τῆς μελέτης μὲ τίτλο «Τὰ ‘’δίκαια’’ τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας», ὅπως ἀκριβῶς ἐστάλη ἀπὸ τὴν Μονὴ Γρηγορίου στοὺς ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ἡ Μονή Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀπέστειλε στοὺς ἀρχιερεῖς τῆς Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος -συγκεκριμένα τὴν 1η Ὀκτωβρίου καὶ πρὶν τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Οικουμενικοὺ Πατριάρχη Βαρθολομαίου στήν Ἀθωνικὴ Πολιτεία- μία μελέτη, ὅπως τήν χαρακτηρίζει, «κανονικὴ καὶ ἱστορική», μὲ ἀφορμὴ τό Οὐκρανικὸ ζήτημα.
Ἡ μελέτη ἔχει τίτλο «Τὰ ''δίκαια'' τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» καὶ πρόκειται...
Διαβάστε τὸ Α΄ μέρος τῆς μελέτης τῆς Μονῆς Γρηγορίου

Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἀπέσυρε τὸν διαγωνισμὸ γιὰ τὴν ἀλλαγὴ φύλου μετὰ τὴν κατακραυγή. Τὰ ἱστολόγια Νίκη-σαν!

Μὲ μία σύντομη ἐγκύκλιο τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἀνακάλεσε τὸν Διαγωνισμὸ "Οὔπς! Ἀλλάζω φύλο γιὰ μία μέρα!" τὸ θέμα Μαθητικοῦ Διαγωνισμοῦ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας.
Ἡ ἐγκύκλιος ἀναφέρει: "Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι τὸ μὲ ἀρ. πρ. Φ15/163111/Δ2/18-10-2019 ἔγγραφο τοῦ Υ.ΠΑΙ.Θ. μὲ θέμα «Πανελλήνιος Μαθητικὸς Διαγωνισμὸς Δημιουργικῆς Γραφῆς τῆς Γενικῆς Γραμματείας Οἰκογενειακῆς Πολιτικῆς καὶ Ἰσότητας τῶν Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.) γιὰ μαθητὲς/μαθήτριες Δ.Ε. - σχ. ἔτος 2019-2020» ἀνακαλεῖται στὸ πλαίσιο συνεργασίας μὲ τὴν νέα Γενικὴ Γραμματεία Οἰκογενειακῆς Πολιτικῆς καὶ Ἰσότητας τῶν Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.)".
Δεῖτε τὴν ἐγκύκλιο…

Ἐπίλεκτες ἀστυνομικὲς δυνάμεις τῆς Ἀλβανίας σὲ ἐπιφυλακὴ στὰ σύνορα τῆς Κακαβιᾶς γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς εἰσόδου τῶν Ἑλλήνων στὸ αὐριανὸ μνημόσυνο τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα!

Ἡ Μονάδα Ἐξουδετέρωσης Ἐνόπλων Στοιχείων, γνωστὴ ὠς RENEA καὶ οἱ Δυνάμεις Ταχείας Ἐπέμβασης (FNSH) ἔχουν σημάνει συναγερμό.
Δύο ἡμέρες πρὶν τὸ μνημόσυνο τοῦ ἐθνομάρτυρα Κωνσταντίνου Κατσίφα, τὸ ἀλβανικὸ δίκτυο ABC πληροφορήθηκε ὅτι στὴν Κακαβιὰ ἐφαρμόζεται, ἤδη, σχέδιο ἰσχυρῆς ἀσφάλειας, ὅπως ἀποκαλεῖται.
Ἀπὸ τὴν Πέμπτη, στοὺς συνοριακοὺς σταθμοὺς μὲ τὴν Ἑλλάδα, ὑπάρχει ἐνισχυμένη ὑπαλληλικὴ παρουσία γιὰ τὴν ἀποτροπή τῆς εἰσόδου Ἑλλήνων «ἐξτρεμιστῶν» (ὅπως ἀναφέρεται) καθὼς...

Τοῦρκος στρατηγός: «Στὴν Κύπρο κάψαμε τζαμιὰ γιὰ προβοκάτσια». Ἱστορικὴ ὁμολογία γιὰ τὰ γεγονότα τῆς περιόδου 1950-1970

Τοῦρκος στρατηγὸς ἐν ἀποστρατεία Σαμπρὶ Γιρμιμπέσογλου
Τοῦ Νίκου Στέλγια
Μία μικρὴ στιγμὴ ἀμηχανίας ἦταν ἀρκετὴ γιὰ νὰ ἔρθει στὴν ἐπιφάνεια μία ἔκφανση τῆς σύγχρονης τουρκικῆς ἱστορίας ἡ ὁποία μέχρι σήμερα ἀποσιωπήθηκε συστηματικὰ ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα. Ὁ Τοῦρκος στρατηγὸς ἐν ἀποστρατεία Σαμπρὶ Γιρμιμπέσογλου, πρώην γενικός γραμματέας τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας καὶ ἀρχηγὸς τῆς Εἰδικῆς Ὑπηρεσίας Πολέμου τοῦ στρατοῦ, κατὰ τὴν διάρκεια συνέντευξής του στὸ τουρκικὸ εἰδησεογραφικὸ δίκτυο «Haberturk», σὲ μία στιγμὴ ἀμηχανίας, παραδέχθηκε ὅτι ἡ ὑπηρεσία του φέρει τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ἀνατίναξη καὶ καταστροφὴ πολλῶν τεμενῶν στὴν Κύπρο κατὰ τὴν θλιβερὴ περίοδο 1950-1970.
«Μὲ σκοπὸ νὰ ἐνισχύσουμε τὴν ἀντίσταση τοῦ τουρκοκυπριακοῦ λαοῦ προβήκαμε σὲ δολιοφθορές. Π.χ. κάψαμε τεμένη. Στὴν Κύπρο αὐτὸ ἦταν δικό μας ἔργο. Ἐμεῖς...

Ὁ ΣΟΡΟΣ μᾶς λέει ὅτι πρέπει νὰ ἀντικατασταθοῦμε μὲ μετανάστες!

«Ἄς Κάνουμε Λίγη Αὐτοκριτική» Γέρων Νίκων Ἁγιορέιτης (Παρέα τῆς Τρίτης 22-10-2019)

Ἔχει δίκιο ὁ Μακρὸν;

Τὰ ὅσα «ἀπαράδεκτα» διαδραματίζονται αὐτὲς τὶς ἡμέρες στὰ Ν. Βρασνά, στὸν Καραβόμυλο κ.α. μετὰ τὴν κυβερνητικὴ ἀπόφαση γιὰ τὴν «μὲ τὸ ἔτσι θέλω καὶ ὅπου θέλω» διασπορὰ μεταναστῶν στὴν ἠπειρωτικὴ χώρα δίνουν ἀπόλυτο δίκαιο στὸν πρόεδρο Μακρόν. Τὸ σύγχρονο μεταναστευτικὸ ζήτημα ἔχει ξεκάθαρες ταξικὲς προεκτάσεις, μὲ ἀποτέλεσμα στὴν «κλασικὴ» ταξικὴ διαφοροποίηση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας νὰ προστεθεῖ τὰ τελευταία χρόνια ἀκόμα μία, πιὸ ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν κοινωνικὴ συνοχὴ καὶ τὴν ταυτότητα τῶν Ἑλλήνων. Ἡ περιχαρακωμένη στὰ «παλάτια» της ἑλληνικὴ Ἐλίτ, ἡ ὁποία ὅπως καὶ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἐπιδιώκει τὴν πολυπολιτισμικὴ κοινωνία σύμφωνα μὲ τὸ παγκοσμιοποιητικὸ «Μεταναστευτικὸ Σύμφωνό» του Μαρακές, ἐνεργοποίησε ΟΛΑ τὰ ἐπικοινωνιακά της φερέφωνα διχάζοντας μανιχαϊστικὰ τὴν κοινωνία σὲ δακτυλοδεικτούμενους «κακοὺς ρατσιστὲς» καὶ σὲ αὐτοθαυμαζόμενους «καλοὺς φιλάνθρωπους». Ἐφόσον ὅμως θέλουν τὴν πολυπολιτισμικὴ Ἑλλάδα καὶ μόνο τ’ ἀνατολικὰ σύνορά της χώρας ἀνοιχτὰ οἱ «μεταναστευτικὲς δομὲς» πρέπει νὰ ὑπάρχουν (καὶ γιὰ λόγους καλύτερης ἀσφάλειας τῶν μεταναστῶν-προσφύγων) πρωτίστως ἐκεῖ ὅπου κατοικοῦν οἱ αὐτοαποκαλούμενοι «καλοὶ ἄνθρωποι» ποὺ τυχαίνει νὰ εἶναι καὶ οἱ πιὸ εὔποροι καὶ οἱ πιὸ «προοδευτικοί». Τόσο σὲ....

O Ἅγιος Παΐσιος γιὰ τὶς σπουδὲς θεολογίας στὴ Δύση!

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΛΟΓΟΙ Α'
ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ

.... Τὸ ἄθεο πνεῦμα πόσο μπῆκε στὸν Καθολικισμό! Οἱ Καθολικοὶ πᾶνε σιγὰ-σιγὰ νὰ κουτσουρέψουν τοὺς Ἁγίους. «Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη, λένε, δὲν ἦταν μεγάλη Ἁγία• ἕνας μικρὸς βασιλίσκος ἦταν ὁ πατέρας της.
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἦταν μικρὸς Ἅγιος. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος μύθος. Ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ δὲν ὑπῆρχε• ἦταν μία παρουσία τοῦ Θεοῦ. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ». Μετὰ θὰ ποῦν: «Ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι Θεός• ἦταν μόνον ἕνας δάσκαλος μεγάλος».
Μετὰ θὰ προχωρήσουν καὶ ἄλλο: «»Ὁ Θεὸς εἶναι μία δύναμη». Καὶ μετὰ θὰ ποῦν: «Ὁ Θεὸς εἶναι ἡ φύση»! Ἐνῶ ὑπάρχουν γεγονότα χειροπιαστά. Προφῆτες, προφητεῖες, τόσο ζωντανὰ θαύματα, φθάνουν καὶ μερικοὶ δικοί μας στὸ σημεῖο νὰ πιστεύουν τέτοιες χαζομάρες.
Ἦρθε καὶ σ’ ἐμένα κάποιος νὰ πάρη εὐλογία, γιὰ νὰ πάη στὴν Ἰταλία νὰ σπουδάση Λειτουργικὴ καὶ νὰ κάνη διατριβή. «Εἶσαι στὰ καλά σου; τοῦ εἶπα. Θέλεις νὰ πᾶς στοὺς Ἰησουΐτες νὰ κάνης τὴν διατριβή σου καὶ ἦρθες νὰ σοὺ δώσω καὶ εὐλογία; Αὐτοὶ δὲν ξέρουν τί τοὺς γίνεται! Ἐκεῖ διδάσκουν Οὐνίτες, Ἰησουΐτες, δὲν ξέρω τί!» Θέλει προσοχὴ ἀπὸ ὅλες τὶς ἀπόψεις. Γιατί ἔτσι κάνουν• πᾶνε, σπουδάζουν στὴν Ἀγγλία, Γαλλία κ.λπ., πιάνουν τὰ εὐρωπαϊκὰ μικρόβια καὶ κάνουν μετὰ διατριβή. Μελετοῦν λ.χ. τοὺς Ἕλληνες Πατέρες σὲ μετάφραση ποὺ ἔκαναν οἱ....

24 Οκτ 2019

Στὴν Πάτρα ὁ Καθηγητὴς Μάζης: Θὰ μιλήσει γιὰ τὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν σὲ ἐκδήλωση τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης!

Τὸ σωματεῖο «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» διοργανώνει αὐτὸ τὸ Σάββατο 26 Ὀκτωβρίου 2019 στὶς ὥρα 6.30 τὸ ἀπόγευμα, ἐκδήλωση στὴν αἴθουσα τῆς Διακιδείου Σχολῆς Λαοῦ Πατρών, στὴν ὁδὸ Κανάρη 58 στὴν Πάτρα, μὲ προσκεκλημένο ὁμιλητὴ τὸν Καθηγητὴ Οἰκονομικῆς Γεωγραφίας καὶ Γεωπολιτικῆς Θεωρίας καὶ Πρόεδρο τοῦ Τμήματος Τουρκικῶν Σπουδῶν καὶ Σύγχρονων Ἀσιατικῶν Σπουδῶν τοῦ ΕΚΠΑ, Ἰωάννη Θ. Μάζη, μὲ θέμα : “Σκέψεις ἐπὶ τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπών”.
Ὁ κ. Μάζης εἶναι Καθηγητής, Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Τουρκικῶν Σπουδῶν & Σύγχρονων Ἀσιατικῶν Σπουδῶν, στὴ Σχολὴ Οἰκονομικῶν καὶ Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν, στὸ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καὶ τὸ....

Τὸ «μεταναστευτικὸ» εἶναι μείζον πρόβλημα γιὰ τὴν Ἑλλάδα...

Κάποιοι προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι οἱ λεγόμενοι «μετανάστες» ἀπὸ 80 περίπου χῶρες Ἀφρικῆς καὶ Ἀσίας πηγαίνουν ὅλως τυχαίως στὴν Τουρκία. Ἐκεῖ ἀρχικά τούς χρησιμοποιεῖ ὁ Ἐρντογᾶν ὡς μέσον ἐκβιασμοῦ γιὰ νὰ ζητᾶ καὶ νὰ παίρνει χρήματα ἀπὸ τὴν Δύση, χωρὶς νὰ ἐνοχλεῖται καὶ νὰ διαμαρτύρεται κανείς. Ἔτσι συμπτωματικά...
Κατόπιν ὁ Τοῦρκος τοὺς στέλνει παράνομα στὴν Ἑλλάδα, ὥστε νὰ ἀλλοιωθεῖ πληθυσμιακά, διακινδυνεύοντας τὴν ζωὴ ἀκόμα καὶ μικρῶν παιδιῶν, ὑπὸ τὴν αἰσχροκερδή ἐκμετάλλευση τῶν δουλεμπόρων (χωρὶς νὰ ἀντιδρᾶ κανεὶς) καὶ τὴν καθοδήγηση τῶν καλὰ χρηματοδοτούμενων ΜΚΟ, οἱ ὁποῖοι κατευθύνουν ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ νησιὰ τὴν ὅλη ἐπιχείρηση, μὲ τὴν ὑποστήριξη...

23 Οκτ 2019

Ἡ Μονὴ Γρηγορίου μὲ Θεολογικὴ μελέτη πρὸς τοὺς Ἀρχιερεῖς γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ, κρούει τὸν κώδωνα γιὰ ἐνδεχόμενο σχίσμα!

1η Ὀκτωβρίου 2019
Σεβασμιώτατε,
Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία διέρχεται αὐτὸ τὸ διάστημα μεγάλη δοκιμασία, λόγῳ τοῦ οὐκρανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος. Ἡ ἑνότης μεταξὺ τῶν τοπικῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν ὑφίσταται τριγμούς, καὶ τὸ ἐνδεχόμενο ἑνὸς σχίσματος εἶναι πολὺ πιθανό.
Ὁ πόνος μας γιὰ τὴν Ἐκκλησία μᾶς ὤθησε νὰ ἀναθέσουμε σὲ ἀδελφούς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας νὰ μελετήσουν εἰς βάθος τὸ ζήτημα μὲ γνώμονα τὴν Κανονικὴ Παράδοση καὶ τὴν Συνοδικὴ καὶ Πατερικὴ Παρακαταθήκη.
Προσευχόμαστε νὰ ἐπινεύσῃ ὁ Παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, ὁ Ὁποῖος...

Οἱ τουρκικές μυστικές ὑπηρεσίες καταλαμβάνουν δημόσια κτίρια στήν Θράκη

Ὡσάν νά ἐπρόκειτο γιά ἔδαφός τους – Ἔβαλαν λουκέτο σέ αἴθουσες Δήμου!
ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ δέν ἡσυχάζουν. Συνεχίζουν τήν ἀθόρυβη εἰσβολή τους στήν ἑλληνική ἐπικράτεια. Ὅπως ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία», παραμονές τῆς ἐθνικῆς μας ἐπετείου, στίς 26 καί 27 Ὀκτωβρίου, διοργανώνεται στόν μειονοτικό Δῆμο Ἀρριανῶν Ροδόπης ἀγροτικό συνέδριο ὑπό τόν ἀθῶο τίτλο «Φεστιβάλ Γεωργίας – Κτηνοτροφίας».
Ἡ ἐκδήλωσις πού διεξάγεται μέ συνδιοργανωτές ἐπίσημους τουρκικούς φορεῖς ἐντός ἑλληνικοῦ ἐδάφους διαφημίζεται σέ τοπικά Μέσα Ἐνημερώσεως, μουσουλμανικά, δυστυχῶς, καί ὁρισμένα (ἀνύποπτα ἐλπίζουμε) χριστιανικά, ὡς ἑξῆς: «Τό Ἰνστιτοῦτο Ἀγροτικῆς Ἔρευνας σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο Ἀρριανῶν καί τό Παγκόσμιο Τουρκικό Ἐπιχειρηματικό Συμβούλιο (DEIK) διοργανώνει...

Ξεκίνησαν τὰ μαθήματα «μακεδονικῆς» γλώσσας στὴν Ἀριδαία

Χωρὶς ἰδιαίτερη συμμετοχὴ το προκλητικὸ ἐγχείρημα τῆς φιλοσκοπιανῆς ΑΜΚΕ, ποὺ ἡγοῦνται ἡ Εὐγενία Νατσουλίδου, πρώην ἐκπρόσωπος τῆς ἀκραίας σκοπιανῆς ὀργάνωσης «United 'Macedonian' Diaspora» στὴν Ἑλλάδα, καὶ ὁ στενός της συνεργάτης Νικόδημος Τσαρκνιᾶς
Τρεῖς καὶ ὁ… κοῦκος, στὸ «κρυφὸ σχολεῖο» ποὺ ἔστησε ἡ φιλοσκοπιανὴ ΑΜΚΕ, «Κρστε Μισιρκοβ» στὴν παράνομη ἐκκλησία τοῦ ἀποσχηματισθέντος ἱερέα Νικόδημου Τσαρκνιᾶ, στὴν Ἀριδαία Πέλλας, διδάσκοντας τὴν «μακεντόνσκι» μέσω ψηφιακῆς πλατφόρμας.
Στὴ σελίδα τῆς φιλοσκοπιανῆς ΑΜΚΕ στὸ facebook, ἀναρτήθηκαν φωτογραφίες ἀπὸ τὸ χῶρο ποὺ πραγματοποιοῦνται τὰ μαθήματα, σὲ αἴθουσα τῆς παράνομης ἐκκλησία (“Ἄγ. Ζλατα Μεγκλένσκα”) ποὺ ἔκτισε ὁ Τσαρκνιᾶς, μ’ «ἐμβάσματα» ἀπὸ τὴ σκοπιανὴ διασπορά. «Τὸ πρῶτο μαθήματα «Μακεδονικῆς» γλώσσας ὁλοκληρώθηκε μὲ ἐπιτυχία χθὲς στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Ζλάτας Μέγκλενσκα στὸ Σούμποτσκο/Ἀριδαία.Ἦταν μία συναισθηματικὴ καὶ εὐτυχισμένη μέρα γιὰ....

Ἀπαράδεκτος Μαθητικὸς Διαγωνισμὸς τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας μὲ θέμα: «Οὔπς! Ἀλλάζω φύλο γιὰ μία μέρα!»

Ἡ Γενικὴ Γραμματεία Οἰκογενειακῆς Πολιτικῆς καὶ Ἰσότητας τῶν Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.) τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας καὶ Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων διοργανώνουν τὸν Πανελλήνιο Μαθητικὸ Διαγωνισμό Δημιουργικης Γραφῆς μὲ θέμα Ουπς! ἀλλάζω φύλο γιὰ μία μέρα! γιὰ τοὺς/τὶς μαθητὲς/μαθήτριες τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης τῆς χώρας.
Στὸν διαγωνισμὸ μποροῦν νὰ λάβουν μέρος ἀποκλειστικὰ μαθητὲς καὶ μαθήτριες τῶν Γυμνασίων καὶ τῶν Λυκείων τῆς χώρας.
Τί νὰ σχολιάσει κανείς;
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Ἄς Χαμηλώσουμε» (Παρέα τῆς Τρίτης 15-10-2019)

Κερκύρας: Δὲν εἶναι μικρὸ ὅτι δέκα Μητροπολίτες διαχώρισαν τὴν θέση τους μὲ τὸ σχισματικὸ μόρφωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας τοῦ Κιέβου Ἐπιφανίου

Δέκα Μητροπολίτες μαζὶ καὶ ὁ Κερκύρας, κόντρα στὸν Ἱερώνυμο γιὰ τὴν Οὐκρανία
Ὁ Μητροπολίτης Κερκύρας μίλησε στὴν «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» γιὰ τὸ «καυτὸ» θέμα τῆς διένεξης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μὲ αὐτὸ τῆς Ρωσίας ἐλέω «ἀναγνώρισης» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.
ΚΕΡΚΥΡΑ.  Ἡ μοναδικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ποὺ προχώρησε σὲ ἀναγνώριση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ὡς Αὐτοκέφαλη ἀποδεχόμενη μὲ αὐτὴν τὴν ἀπόφασή της τὴν ἀπόσχισή της ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, ἦταν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας. Ἐνῶ τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ μὲ τὰ Πατριαρχεῖα, καθὼς μόνο ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, Βαρθολομαῖος, ἀναγνώρισε τὴν Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία ὡς Αὐτοκέφαλη.
Ποιὲς οἱ «κυρώσεις» ἀπὸ τὴν Μόσχα...; Γίνεται λόγος γιὰ διακοπῆ μνημόνευσης...

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Τίποτε δέν μπορεῖ νά διαιρέσει τήν Ἐκκλησία, ὅσο ἡ φιλαρχία»

Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός
Ἡ λεγόμενη ἁγία καί μεγάλη σύνοδος τῆς Κρήτης ἑτοιμαζόταν ἐδῶ καί πενήντα χρόνια περίπου.
Ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς ζοῦσε ἀκόμα τότε. Παρακολουθῶντας τίς μεθοδευμένες προετοιμασίες τοῦ ληστρικοῦ Κολυμπαρίου ἔλεγε: Αὐτή ἡ Σύνοδος εἶναι καλύτερα νά μή γίνει. Διότι, ἄν πραγματοποιηθεῖ, μονάχα σχίσματα καί αἱρέσεις θά προκαλέσει.
Πόσο προφητικός ἦταν ὁ λόγος τοῦ Ἁγίου! Δυστυχῶς, ὅπως ἀκριβῶς ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος προέβλεψε, οἱ ἀποφάσεις τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης ἔγιναν αἰτία ὄχι μονάχα οἱ κάθε λογῆς αἱρέσεις νά ἀναγνωρισθοῦν ὡς ἐκκλησίες, ἀλλά καί νά ὁδηγηθοῦμε σήμερα, μέ ἀφορμή...

22 Οκτ 2019

Ἀπαντητικὸ μήνυμα τῆς «εὐαρεσκείας» τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Θεοτόκου, διὰ ἀσθενοῦς σεισμοῦ στὸ Ἅγιον Ὅρος!

Ὅσιος Παΐσιος: «Σᾶς κούνησε! Σᾶς ξύπνησε ὅμως;»
Εἶναι ἀρχή μας νὰ κάνουμε ὑπακοὴ στοὺς ἁγίους καὶ νὰ κρατοῦμε τὴν σοφὴ ἐπιφύλαξη καὶ δυσπιστία ἀπέναντι στὰ ὄνειρα, στὰ ὁράματα καὶ κατ΄ ἐπέκταση στὰ θαύματα. Πόσο μᾶλλον νὰ ἀπέχουμε ἀπὸ τὴν φοβερὴ ἀσθένεια τῆς θαυματολαγνείας. Ὅμως ὁ συνδυασμὸς τῶν γεγονότων, ποὺ πλήττουν ἀλλεπάλληλα καὶ μέσα σὲ λίγες μέρες τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ γενικότερα τῆς πατρίδας μας, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀφήσουν ἀκατάπληκτο καὶ ἀπροβλημάτιστο, ἀκόμη καὶ τὸν πιὸ δύσπιστο καὶ «ρεαλιστὴ» ἄνθρωπο. 
Ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν πρὸ λίγων ἡμερῶν ἀναγνώριση τοῦ αὐτοκεφάλου τῆς ψευδοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, τὶς ἐκφρασθεῖσες εὐχαριστίες τοῦ Φαναρίου καὶ τῶν λοιπῶν «φίλων» τῆς πατρίδας μας, τὸ συλλείτουργο στὴν Ἀχειροποίητο, τὴν ἐπίσκεψη...

Τὸ Οὐκρανικὸ πρὶν ἕντεκα χρόνια: Ὅλα αὐτά ποὺ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης εἶχε δεχθεῖ το 2008 καὶ ὁ ἴδιος τὰ ἀνέτρεψε σήμερα...

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Προκαλοῦν  θλίψη  τὰ ἐπιχειρήματα ποὺ προβάλλουν  ὅσοι ἔχουν ἀναλάβει τὴν ὑποστήριξη τῆς ἐνεργείας τοῦ κ. Βαρθολομαίου στὸ Οὐκρανικὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα.
Ἐπικαλοῦνται τὰ γεγονότα τοῦ ...988 καὶ τοῦ 1589, καὶ δὲν ἐξετάζουν τὰ ὅσα συνέβησαν πρὸ ὀλίγων ἐτῶν. Ὑποστηρίζουν ὅτι  ἡ Οὐκρανία πάντα ἦταν στὴν δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου (...) , ἀγνοώντας ὅτι οἱ Οὐκρανοὶ εἶναι οἱ Ρῶσοι ἀκρίτες, ποὺ εἶχαν τὴν ἀτυχία δυτικὰ νὰ γειτονεύουν μὲ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴ Πολωνία καὶ ὅτι χωρὶς καμία ἀντίδραση ἀπὸ τὸ Φανάρι ἀπὸ τὸ 1686 ἦταν μέρος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας. Ἐπίσης ἀναφέρουν Ἱεροὺς Κανόνες, ποὺ οὐδεμία σχέση ἔχουν μὲ τὴν ἐκ μέρους τοῦ κ. Βαρθολομαίου ἀναγνώριση τῶν σχισματικῶν καὶ τὴν μὲ μὴ κανονικὴ χειροτονία κληρικῶν τῆς Οὐκρανίας....
Οἰ  προπαγανδιστὲς τοῦ Φαναρίου ἀνατρέχουν σὲ γεγονότα πρὶν ἀπὸ 1031 καὶ πρὶν ἀπὸ...

21 Οκτ 2019

Πειραιῶς: Καταδικάζομε τήν ψευδοεκκλησία τοῦ Μαυροβουνίου, ἡ ὁποία ἔχει κοινωνία μέ τήν πρότριτα ἀνιδρυθεῖσα ἄκυρη κατά τούς Θείους καί Ἱερούς Κανόνας θρησκευτική κοινωνία τῆς Οὐκρανίας

Χωρὶς μνημόνευση τοῦ σχισματικοῦ "Κιέβου Ἐπιφανίου" τὰ Δίπτυχα στὸ συλλείτουργο τῶν Μητροπολιτῶν Μαυροβουνίου Ἀμφιλοχίου καὶ Πειραιῶς Σεραφεὶμ (video)
Tήν Κυριακή 20 Ὀκτωβρίου 2019 ἡ Ἱ. Μητρόπολις Πειραιῶς ὑπεδέχθη εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν Παναγίας Τριάδος Πειραιῶς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μαυροβουνίου καί Παραθαλασσίας κ.κ. Ἀμφιλόχιον (Ράντοβιτς), ὁ ὁποῖος προσεκλήθη ὅπως ὁμιλήση εἰς τό Πρόγραμμα «Ἐνορία ἐν δράσει» τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Πειραιῶς.
Κατά τό ἱερό συλλείτουργο ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, προσεφώνησε τόν συνιερουργούντα Μητροπολίτη Μαυροβουνίου ἀναφέρων μεταξύ ἄλλων: «Σᾶς ὑποδεχόμεθα μετά πλείστης τιμῆς καί ἀγάπης κομίζοντα εἰς τόν εὐαγῆ κλῆρο καί τόν φιλόχριστο λαό τῆς κατά Πειραιᾶ Ἐκκλησίας τήν εὐλογία τῆς Ἁγιοσαββιτικῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου...

Ἀλβανοὶ ἐθνικιστὲς ἑτοιμάζονται νὰ μπλοκάρουν τὰ σύνορα τὴν ἡμέρα τοῦ μνημoσύνου τοῦ Κατσίφα!

Ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία κοιμᾶται ἐνῶ οἱ Ἀλβανοὶ ἑτοιμάζουν μπλόκα στοὺς Ἕλληνες!
Τὴν μνήμη τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα τίμησαν συγγενεῖς καὶ φίλοι του στὴν Μητρόπολη Πειραιά, ἕνα χρόνο μετὰ τὸν θάνατό του.
«Ὁ ἀδελφός μου θυσιάστηκε, ἐκτελέστηκε ἀπὸ τὰ ἀλβανικὰ πυρὰ καὶ θέλουμε ὁ ἀγώνας του νὰ μὴν πάει χαμένος», λέει στὸν ΑΝΤ1 ἡ ἀδερφὴ του Ἐρμιόνη Κατσίφα.
Τὴν ὥρα ποὺ ἡ οἰκογένεια τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα ἀπευθύνει ἔκκληση στὶς ἑλληνικὲς Ἀρχὲς ὥστε νὰ πιέσουν τὴν Ἀλβανία γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ πορίσματος ποὺ ἕνα χρόνο τώρα παραμένει στὰ συρτάρια, ἐθνικιστικὲς σελίδες σὲ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης καλοῦν σὲ μπλόκο κατὰ...

«Μάθαινε τὰ παλιὰ νὰ ξέρεις τὰ καινούργια»

Δημήτρης Νατσιὸς, δάσκαλος - θεολόγος, Κιλκὶς
Στὸ περισπούδαστο βιβλίο τοῦ «Καταρρέω», ὁ ἀείμνηστος Τάσος Λιγνάδης, σὲ κείμενό του γιὰ τὴν Μικρασία, γράφει γιὰ μία συζήτηση ποὺ εἶχε στὴν Κύπρο, πρὶν ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τοῦ ’74, μ’ ἕναν γέροντα πρόσφυγα τοῦ 1922, ὁ ὁποῖος εἶχε καταφύγει στὸ νησί. Μιλούσαν σ’ ἕνα καφενεῖο στὴν Κερύνεια, «τὸ πιὸ αὐθεντικὸ ἑλληνικὸ τοπίο ποὺ ἔχω γνωρίσει», ὅπως γράφει. Κοίταζε ὁ γέροντας τὴν θάλασσα «μὲ ματιὰ ποὺ ἔκρυβε πόνο Ἱστορίας».
Τοῦ εἶπε: «Ἀπὸ δῶ θὰ ’ρθουν τὰ πλοῖα καὶ τὰ ἀεροπλάνα τους γιὰ νὰ μᾶς ξεριζώσουν γιὰ μία ἀκόμα φορᾶ». Καὶ πράγματι, μετὰ ἀπὸ λίγο ἦρθαν οἱ κτηνάνθρωποι τῆς Ἀνατολῆς….

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.