30 Σεπ 2018

Βίντεο τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ τῆς Τουρκίας προβάλει καί τή Βυζαντινή Μουσική

Δικογραφία κατά Γαβρόγλου διαβιβάστηκε στή Βουλή γιά τά Νέα Θρησκευτικά!


Πέντε δικογραφίες γιά νῦν καί πρώην ὑπουργούς διαβιβάστηκαν χθές στή Βουλή ἀπό τό ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης.
Ἡ μία στρέφεται κατά τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου καί σχηματίστηκε λόγω μήνυσης πού ὑποβλήθηκε ἀπό  προεδρο  Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων σχολείου τοῦ Ἀγρινίου γιά τή διδασκαλία καί τό περιεχόμενο τοῦ βιβλίου τῶν Θρησκευτικῶν.
Θυμίζουμε πώς στό Ἀγρίνιο εἶχε ξεσηκωθεῖ μεγάλο κύμα ἀντιδράσεων γιά τά νέα Προγράμματα Σπουδῶν γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί εἶχε ὀργανωθεῖ καί σχετική ἐκδήλωση πού συνδιοργάνωσαν οἱ Σύλλογοι Γονέων πολλῶν σχολείων  ὑπό τήν αἰγίδα τῆς   Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας.
Οἱ σύλλογοι Γονέων καί Κηδεμόνων  ἐξέφρασαν τότε τήν πλήρη ἀντίθεσή τους πρός τά ἐφαρμοζόμενα ἀπό ἐφέτος Νέα Προγράμματα Σπουδῶν γιά τό μάθημα τῶν....

Φεύγετε τήν Εὐρώπην...


 
Ἁγίου Ἀθανασίου Παρίου
Δὲν δύναμαι, οὔτε νὰ ἀκούω οὔτε νὰ ἀναγινώσκω μὲ ὑπομονὴν τοὺς ταλανισμοὺς τοῦ ἡμετέρου γένους, μὲ τὸ νὰ πάσχη ἀμάθειαν τῆς ἔξω φιλοσοφίας. Ὅλοι σχεδόν, ὅσοι εἰς τὰς ἀκαδημίας τῆς Εὐρώπης ὑπάγουσι καὶ ἐκεῖ βλέπουσι τόσα πλήθη φιλοσόφων, ἄλλοι διὰ ζῴσης φωνῆς καὶ ἄλλοι ἐν τοῖς προλεγομένοις τῶν βιβλίων, ὁπού ἐκδίδουσι εἰς τὸ κοινὸν φῶς, τόσους ταλανισμοὺς καὶ τόσας θρηνολογίας κάνουσι τοῦ γένους μας διὰ τὴν στέρησιν τῆς ἔξω σοφίας, ὥστε ὁπού καὶ τυφλὸν καὶ σκοτεινὸν καὶ ἐλεεινὸν καὶ μυρίων δακρύων ἄξιον τὸ ὀνομάζουσι, τόσος φαίνεται νὰ εἶναι ὁ ζῆλος των. Ἀλλὰ τάχα ὁ ζῆλος αὐτῶν οὗτος, εἶναι ἕνας ζῆλος ἐπαινετὸς ἢ ὄχι;
Ἀδόκιμος κρίνεται ὁ ζῆλος οὗτος. Διατί; Ἐπειδὴ τοῦ λείπει ἡ ἐπίγνωσις. Ἤγουν διατὶ δὲν αἰσθάνονται, οὔτε διακρίνουσι τί θέλει νὰ εἰπῆ γῆ, καὶ τί θέλει νὰ εἰπῆ οὐρανός· τί θέλει νὰ εἰπῆ σῶμα καὶ τί θέλει νὰ εἰπῆ ψυχή· τί θέλει νὰ εἰπῆ κόσμος, καὶ τί θέλει νὰ εἰπῆ Ἐκκλησία· τί θέλει νὰ εἰπῆ φιλοσοφία, καὶ τί θέλει νὰ εἰπῆ Ἁγία Γραφή.
Ἠξεύρω βέβαια πὼς ὁ λόγος οὗτος θέλει φανῆ ἀπαράδεκτος, καὶ πολλοὺς ἔχει νὰ λυπήση ἀπὸ ἐκείνους ὁπού μάλιστα καὶ σεμνύνονται εἰς αὐτὴν (τὴν φιλοσοφίαν) παρὰ εἰς τὴν λογικήν τους ψυχήν.
Μέγα τίποτας καὶ ἐξαίσιον χάρισμα παρὰ Θεοῦ ἐδόθη εἰς τὸν ἄνθρωπον ὁ νοῦς. Τέχνας ἐπινοεῖ, ἐπιστήμας εὑρίσκει διαφόρους […] Καὶ ἐπειδὴ ὅλα αὐτὰ ὁπού ἐξετάζει ὁ νοῦς εἶναι ποιήματα Θεοῦ, διὰ τοῦτο ἡ φιλοσοφία, ὁπού εἶναι γνῶσις τούτων ἁπάντων, ὀνομάζεται ἀπὸ τοὺς παλαιοὺς γνῶσις θείων πραγμάτων.
Ἡ λογικὴ ταύτη παδεία δὲν εἶναι διὰ τὸν οὐρανόν, εἶναι διὰ τὴν γῆν, διὰ τὰς πόλεις, διὰ τὰ βασίλεια, αὐτὴ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ὀργανικὰ ἀγαθά, καθὼς εἶναι δηλαδὴ τὰ χρήματα, τὰ κάλλη, ἡ ῥώμη τοῦ σώματος, τὰ ἀξιώματα καὶ τὰ τοιαῦτα, μὲ ταύτην τὴν διαφοράν, ὅτι αὐτὴ εἶναι τὸ πρῶτον καὶ τιμιώτατον τῶν ὀργανικῶν καλῶν. Διατὶ ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι καὶ λέγονται...

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: "Δὲν ὑπάρχει πιὸ κρύο πράγμα ἀπὸ τὸν χριστιανὸ ποὺ δὲν σώζει ἄλλους"

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ Β'
Δὲν ὑπάρχει πιὸ κρύο πράγμα ἀπὸ τὸν χριστιανὸ ποὺ δὲν σώζει ἄλλους. Δὲν μπορεῖς ἐδῶ νὰ ἐπικαλεσθεῖς τὴν φτώχια, διότι θὰ σὲ κατηγορήσει ἡ χήρα ποὺ κατέβαλε τὰ δύο λεπτά...
Δὲν μπορεῖς νὰ ἐπικαλεστεῖς τὴν ταπεινή σου καταγωγή, διότι καὶ οἱ ἀπόστολοι ἦταν ἄσημοι καὶ κατάγονταν ἀπὸ ἀσήμους. Δὲν μπορεῖς νὰ προβάλεις τὴν ἀγραμματοσύνη σου κι ἐκεῖνοι ἦταν ἀγράμματοι.
Ἀκόμη κι ἂν εἶσαι δοῦλος, κι ἂν εἶσαι δραπέτης, θὰ μπορέσεις νὰ ἐκπληρώσεις τὸ καθῆκον σου, διότι καὶ ὁ Ὀνήσιμος τέτοιος ἦταν. Κοίταξε ὅμως ποὺ τὸν καλεῖ καὶ σὲ τί ὑψηλὸ ἀξίωμα τὸν ἀνεβάζει ὁ ἀπόστολος «ἴνα κοινωνῆ μοί», λέγει, «ἐν τοῖς δεσμοίς μου». Δὲν μπορεῖς νὰ προφασισθεῖς τὴν ἀσθένεια, διότι καὶ ὁ Τιμόθεος τέτοιος ἦταν, εἶχε «πυκνᾶς ἀσθενείας»...
Δὲν βλέπετε τὰ δένδρα τὰ ἄκαρπα πὼς εἶναι γερά, πὼς εἶναι ὡραῖα, μεγάλα, λεία καὶ ψηλά; Ἀλλὰ ἂν εἴχαμε κῆπο, θὰ προτιμούσαμε νὰ ἔχουμε ροδιὲς καὶ ἐλιὲς καρποφόρες παρὰ αὐτά, διότι αὐτὰ εἶναι γιὰ τὴν τέρψη καὶ ὄχι γιὰ τὴν ὠφέλειά μας ἐλάχιστα ὠφελοῦν. Τέτοιοι εἶναι οἱ χριστιανοὶ ποὺ φροντίζουν μόνο γιὰ τὰ δικά τους, ἡ μᾶλλον οὔτε τέτοιοι, διότι αὐτοὶ εἶναι γιὰ τὴν φωτιά, ἐνῶ τὰ καλλωπιστικὰ δένδρα χρησιμοποιοῦνται καὶ γιὰ τὴν οἰκοδόμηση καὶ γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν ἰδιοκτητῶν.
Τέτοιες ἦταν καὶ οἱ πέντε παρθένες, ἁγνὲς βέβαια καὶ κόσμιες καὶ σώφρονες, ἀλλὰ σὲ κανέναν χρήσιμες, γι’ αὐτὸ καὶ κατακαίονται. Τέτοιοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔθρεψαν τὸν Χριστό. Πρόσεξε ὅτι κανεὶς ἀπ’ αὐτοὺς δὲν κατηγορεῖται γιὰ προσωπικὰ του αμαρτήματα, δὲν κατηγορεῖται ὅτι πόρνευσε οὔτε ὅτι ἐπιόρκησε, καθόλου, ἀλλὰ ὅτι...

29 Σεπ 2018

Κυριακή Β΄Λουκά - Ἡ ἀγάπη ὅπως τήν θέλει ὁ Χριστός

Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
1. Σύντομη, πολύ σύντομη, ἦταν ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ἀδελφοί χριστιανοί, ἀλλά μᾶς ἔδωσε ἕνα δυνατό μήνυμα καί μάθημα. Μᾶς εἶπε νά μήν παραποιοῦμε τίς ἀρετές. Οἱ ἀρετές ἐκφράζουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί μέ αὐτές σωζόμαστε. Ἀλλά θά πρέπει νά τίς ἐκφράζουμε σωστά στήν ζωή μας καί ὄχι ὅπως μᾶς συμφέρει. Γιά παράδειγμα, ἄς πάρουμε τήν κορυφαία ἀρετή, γιά τήν ὁποία καί μᾶς μίλησε σήμερα τό Εὐαγγέλιο, πού εἶναι ἡ ἀγάπη. Ναί, ἀδελφοί, ἡ ἀγάπη εἶναι κορυφαία ἀρετή, γι᾽ αὐτό καί ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε ὡς ἐντολή νά τήν ἐφαρμόζουμε μεταξύ μας. Μέ τήν εὐκαιρία νά σᾶς πῶ ὅτι δύο εἶναι οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ, πού ὁπωσδήποτε πρέπει νά τηροῦμε, γιά νά σωθοῦμε. Ἡ μία εἶναι τό νά τελοῦμε τήν θεία Λειτουργία καί νά κοινωνοῦμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Γιατί ὁ Χριστός μᾶς εἶπε: «Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τήν ἐμήν ἀνάμνησιν» (Λουκ. 22,19)! Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς, ὅταν τελοῦμε τήν θεία Λειτουργία, λέγουμε στόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, «μεμνημένοι τοίνυν τῆς σωτηρίου ταύτης ἐντολῆς». Εἶναι ἐντολή τοῦ Χριστοῦ τό νά τελοῦμε τήν θεία Λειτουργία καί νά κοινωνοῦμε. Καί ἡ δεύτερη ἐντολή γιά τήν σωτηρία μας εἶναι τό νά ἔχουμε ἀγάπη μεταξύ μας. Ἐντολή αὐτό τοῦ Χριστοῦ, γιατί μᾶς εἶπε: «Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» (Ἰωάν. 15,17).

2. Αὐτή, ἀδελφοί μου, ἡ ἐντολή, ἡ ἐντολή τῆς ἀγάπης, γιά τήν ὁποία μᾶς μιλοῦσε τό Εὐαγγέλιο σήμερα, εἶναι τό πᾶν! Γιατί ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη (Α´ Ἰωάν. 4,8). Καί ἀπό ἀγάπη δημιούργησε τόν ἄνθρωπο. Ἀλλά ὁ ἄνθρωπος εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Καί ἀφοῦ εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος, εἶναι καί αὐτός ἀγάπη, ὅπως τό πρωτότυπο τῆς εἰκόνος του, ὁ Θεός, εἶναι ἀγάπη. Ἔτσι, λοιπόν, σάν ἀγάπη πού εἶναι πλασμένος ὁ ἄνθρωπος πρέπει να...

Ὅσιος Νικόδημος: Ἐναντίον τῶν σαρκικῶν παθῶν θὰ πολεμᾶς, ἀδελφέ, μὲ ξεχωριστὸ καὶ διαφορετικὸ τρόπο ἀπὸ τοὺς ἄλλους…«Ἀόρατος πόλεμος» ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ’
(Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος
Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὅρος)

Ἐναντίον τῶν σαρκικῶν παθῶν θὰ πολεμᾷς, ἀδελφέ, μὲ ξεχωριστὸ καὶ διαφορετικὸ τρόπο ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Καὶ γιὰ νὰ γνωρίζῃς νὰ πολεμᾷς μὲ τὴν τάξι, πρέπει νὰ σκέφτεσαι ὅτι ὑπάρχουν τρεῖς χρόνοι καὶ τρεῖς πόλεμοι· πρὶν ἀπὸ τὸν πειρασμό, στὸ καιρὸ τοῦ πειρασμοῦ καὶ ἀφοῦ περάσει ὁ πειρασμός.
Ὁ πόλεμος πρὶν ἀπὸ τὸν πειρασμὸ θὰ εἶναι, κατὰ τῶν αἰτιῶν, ποὺ συνήθως γίνονται ἀφορμὴ αὐτοῦ τοῦ πειρασμοῦ· δηλαδή, πρῶτα, ἐσὺ πρέπει νὰ πολεμᾷς κατὰ αὐτοῦ τοῦ πάθους· ὄχι ἀντιστεκόμενος σ᾿ αὐτό, ὅπως σου εἶπα νὰ κάνῃς στὰ ἄλλα πάθη, ἀλλὰ ἀποφεύγοντας μὲ ὅλη σου τὴ δύναμι ἀπὸ κάθε εἴδους ἀφορμὴ καὶ πρόσωπο, τὸ ὁποῖο σοῦ προξενεῖ πειρασμὸ στὴ σάρκα. Καί, ἐὰν καμιὰ φορὰ εἶναι ἀνάγκη νὰ μιλήσῃς μὲ κανένα τέτοιον, μίλησε μὲ συντομία καὶ μὲ πρόσωπο σεμνὸ καὶ σοβαρό· μάλιστα, τὰ λόγια σου, ἂς ἔχουν κάποια σκληρότητα περισσότερη, παρὰ γλυκύτητα.
«Μὴν ἔχῃς ἐμπιστοσύνη στὸν ἐχθρό σου ποτέ», λέγει ὁ Σειρὰχ (12,11). Καὶ σύ, μὴν ἔχῃς ἐμπιστοσύνη ποτὲ στὸν ἑαυτό σου. Γιατὶ, καθὼς ὁ χαλκὸς γεννάει ἀπὸ μόνος του τὴν σκουριὰ ἔτσι καὶ ἡ διεφθαρμένη φύσις σου γεννᾷ ἀπὸ μόνη της τὴν...

Ἅγιος Κυριακός ὁ Ἀναχωρητής (29 Σεπτεμβρίου)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ
Θεολόγου Καθηγητοῦ
Πολλοί ἀπό τούς ὁσίους τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχουν τόν τίτλο τοῦ Ἀναχωρητῆ, κι’ αὐτό διότι εἶχαν πάρει τή μεγάλη ἀπόφαση νά ἀναχωρήσουν σωματικά ἀπό τόν πτωτικό κόσμο στίς ἐρήμους, ἀλλά ὅμως ψυχικά νά βρίσκονται κοντά στούς κοσμικούς, μέ τήν προσευχή τους. Ἕνας ἀπό τούς μεγάλους Ἀναχωρητές ὑπῆρξε καί ὀ άγιος Κυριακός, ὁ ὁποῖος πῆρε τό προσωνύμιο τοῦ Αναχωρητή. 
Γεννήθηκε στήν Κόρινθο τό 448, ὅταν βασίλευε στήν Κωνσταντινούπολη ὁ αὐτοκράτορας Θεοδόσιος ὁ Μικρός (408-450). Ὁ πατέρας του ὀνομαζόταν Ιωαννης καί ἦταν πρεσβύτερος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κορίνθου καί ἡ μητέρα του ὀνομαζόταν Ευδοξία. Ἀμφότεροι ἦταν πιστοί καί ἐνάρετοι ἄνθρωποι καί γι’ αὐτό φρόντισαν νά ἀναθρέψουν τό παιδί τους μέ εὐσέβεια, πίστη καί φόβο Θεοῦ. Ὁ Κυριακός ἀπό μικρό παιδί εἶχε δείξει σημάδια πνευματικῆς ὡριμότητας. Στοχάζονταν συνεχῶς τό μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας, τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ νά σωθεῖ τό ἀνθρώπινο γένος, χάρις στήν ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Αὐτές οἱ σκέψεις τόν ὁδήγησαν νά ἀφιερωθεῖ στό Θεό. Ὅταν ἔφτασε στήν ἐφηβική ἡλικία ἀποφάσισε νά ἀκολουθήσει τόν μοναχικό βίο, ἐπιλέγοντας τούς Αγίους Τόπους ως τόπο τῆς ἄσκησής του. Ἔφυγε λοιπόν γιά τά Ἱεροσόλυμα, νά πατήσει τά ἅγια χώματα πού εἶχαν πατήσει τά πανάγια πόδια του Λυτρωτῆ Χριστοῦ. Ἐκεῖ συνάντησε στήν ἀρχή ἕναν...

28 Σεπ 2018

Γέροντος Δανιήλ Κατουνακιώτου: Ἐπιστολή στηρίξεως σέ εὐσυνείδητο φοιτητή τῆς Θεολογίας

Ὁ Γέρων Δανιήλ ὁ Κατουνακιώτης, ὁ Σμυρναῖος (1844-1929), ἱδρυτής τῆς εὐαγοῦς Ἀδελφότητος καί τοῦ Ἡσυχαστηρίου τῶν Δανιηλαίων στά Κατουνάκια τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω, ἀποτελεῖ ἐπιφανέστατη ὁσιακή μορφή τοῦ ἁγιορειτικοῦ μοναχισμοῦ τοῦ 20οῦ αἰῶνος· ἄλλωστε γι΄ αὐτόν τόν λόγο συμπεριελήφθη στή σειρά τῶν πλέον σημαντικῶν «συγχρόνων ἁγιορειτικῶν μορφῶν» τῶν ἐγκρίτων ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου τοῦ Ὠρωποῦ Ἀττικῆς [1].
Ὁ σοφός ἀσκητής καί ἡσυχαστής διεκρίθη ὡς ἀπλανής καί διακριτικώτατος Γέρων, ἀλλά καί ὡς θεολογικώτατος συγγραφεύς, τό πλεῖστον τῶν συγγραμμάτων τοῦ ὁποίου ἐξέδωσε ἡ Ἀδελφότης τῶν Δανιηλαίων τήν δεκαετία τοῦ 1980 [2]. Μέσα ἀπό τά συγγράμματά του, μελέτες καί ἐπιστολές (καί ἐπιστολιμαῖες πραγματεῖες), ἀναδύεται ἡ ὅλη ἁγιοπνευματική συγκρότηση καί ἀρετή τοῦ Γέροντος Δανιήλ, ὁ ὁποῖος ἦταν ὅ,τι σημαντικώτερο εἶχε νά παρουσιάσει ἡ ἔρημος τοῦ Ἁγίου Ὄρους στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰῶνος μεταξύ τῶν θεοφόρων καί θεολόγων Μοναχῶν.
Αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἱεραποστολική, θεολογική χροιά τοῦ ἔργου τοῦ Γέροντος Δανιήλ ἐπισημαίνοντας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χρυσόστομος Α΄, τοῦ ἔγραψε ἐπί τῇ ἐκδόσει τῆς «Κατά Χιλιαστῶν» μελέτης του: «Χαίρομεν δέ ὅτι ἡ Ὑμετέρα Ὁσιότης τοῦ ἀληθοῦς καταστοχαζομένη σκοποῦ, καίτοι τά ὄρη καταλαβοῦσα καί μακράν τοῦ κόσμου τόν τῆς κατά Χριστόν ἀσκήσεως καί τῆς ἀρετῆς διανύων δόλιχον {=τό στάδιον}, ὅμως περί πολλοῦ ποιεῖται τήν εὐσέβειαν, καί τοῦ ὀρθοῦ ὑπεραμύνεται φρονήματος τῆς Ἐκκλησίας, τό κατά δύναμιν τῇ Χριστιανικῇ κοινωνίᾳ χρήσιμος φαινομένη» [3].
Ὁ Γέρων Δανιήλ, συνεδέετο πνευματικῶς μέ τον...

Τό κατά τό ἰσχῦον Σύνταγμα ὀρθό ὄνομα καί περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν!


ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΤΥΧ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ἐπιτίμου Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου Δ.Ν.
[ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ Νέα Θρησκευτικά - Ἡ ἑπόμενη ἠμέρα ΣΕΦ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018]

1-Τό ἰσχῦον Σύνταγμα ἀναφέρεται στήν παιδεία μέ εἰδικό ἄρθρο τό ὁποῖον εἶναι ἐνταγμένο στό δεύτερο κεφάλαιο αὐτοῦ ὑπό τόν τίτλο « Ἀτομικά καί κοινωνικά δικαιώματα » . Πρόκειται γιά τό ἄρθρο 16§2 αὐτοῦ τό ὁποῖον ἀναφέρεται στήν παιδεία γενικῶς ἀλλά καί εἰδικῶς σέ πολλά ἐπί μέρους θέματα αὐτῆς. Εἰδικότερα στήν §2 τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ Συντάγματος ὁρίζονται τά ἑξῆς:«Ἡ παιδεία ἀποτελεῖ βασική ἀποστολή τοῦ κράτους καί ἔχει σκοπό τήν ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματική καί φυσική ἀγωγή τῶν Ἑλλήνων,τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνείδησης καί τή διάπλασή τους σέ ἐλεύθερους καί ὑπεύθυνους πολίτες».

Ἰδιαίτερη σημασία ἔχει τό γεγονός τῆς ἔνταξης τοῦ ἄρθρου τοῦ Συντάγματος περί παιδείας στό κεφάλαιο περί τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων.Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ παιδεία ἀναγνωρίζεται εὐθέως ἀπό τό Σύνταγμα ὡς δικαίωμα καί μάλιστα «ἀτομικό καί κοινωνικό » . Δικαίωμα σημαίνει τήν ἀπό τήν ἔννομη τάξη ἀναγνώριση στό πρόσωπο βουλήσεως γιά τήν ἐπίτευξη ἐννόμου ἀποτελέσματος. Ἀπό τόν ὁρισμό αὐτό τοῦ δικαιώματος συνάγεται ὅτι ἡ ἀναγνώριση δικαιώματος στό πρόσωπο σημαίνει τήν ἀπόδοση σ’ αὐτό προστατευόμενης ἱκανότητας νά ἐπιδιώκει καί παράγει ἔννομα ἀποτελέσματα. Ἡ ἀναγνώριση ἀτομικῶν δικαιωμάτων ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας ἔχει σημασία τόσο γιά τό πρόσωπο , ὅσο καί γιά τήν ἴδια τήν Πολιτεία . Γιά τό πρόσωπο διότι θωρακίζεται μέ προστατευόμενη ἱκανότητα παραγωγῆς ἐννόμων ἀποτελεσμάτων , γιά δέ τήν Πολιτεία διότι τό εὖρος τῆς ἀναγνώρισης ἀτομικῶν δικαιωμάτων προσδιορίζει τόν εὐρύτερο φιλελεύθερο χαρακτήρα αὐτῆς.
Ἰδιαίτερη σημασία ἔχει ἡ παρατήρηση ὅτι τά ἀτομικά δικαιώματα συνδέονται ἄμεσα μέ τόν ἄνθρωπο διότι ἀπορρέουν ὅλα ἀπό την...

Ὠφέλιμα ρητὰ τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου


Ἅγιος Πορφύριος
• Ὅταν ἡ ψυχὴ εἶναι ταραγμένη, θολώνει τὸ λογικὸ καὶ δὲ βλέπει καθαρά. Μόνο, ὅταν ἡ ψυχὴ εἶναι ἤρεμη, φωτίζει τὸ λογικό, γιὰ νὰ βλέπει καθαρὰ τὴν αἰτία κάθε πράγματος.
• Ἡ ψυχὴ εἶναι πολὺ βαθιὰ καὶ μόνο ὁ Θεὸς τὴ γνωρίζει.
• Γιατί νὰ κυνηγᾶμε τὰ σκοτάδια; Νά, θὰ ἀνάψουμε τὸ φῶς καὶ τὰ σκοτάδια θὰ φύγουν μόνα τους. Θὰ ἀφήσουμε νὰ κατοικήσει σ᾿ ὅλη τὴν ψυχή μας ὁ Χριστὸς καὶ τὰ δαιμόνια θὰ φύγουν μόνα τους. 
• Ὅταν ἔρθει μέσα μας ὁ Χριστός, τότε ζοῦμε μόνο τὸ καλό, τὴν ἀγάπη γιὰ ὅλο τὸν κόσμο. Τὸ κακό, ἡ ἁμαρτία, τὸ μίσος ἐξαφανίζονται μόνα τους, δὲν μποροῦν, δὲν ἔχουν θέση, νὰ μείνουν. 
• Νὰ μὴν ἐνδιαφέρεσαι ἂν σὲ ἀγαποῦν, ἀλλὰ ἂν ἐσὺ ἀγαπᾶς τὸ Χριστὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους. Μόνο ἔτσι γεμίζει ἡ ψυχή. 
• Στὴν ψυχή, ποὺ ὅλος ὁ χῶρος της εἶναι κατειλημμένος ἀπὸ τὸ Χριστό, δὲν μπορεῖ νὰ μπεῖ καὶ νὰ κατοικήσει ὁ διάβολος, ὅσο κι ἂν προσπαθήσει, διότι δὲν χωράει, δὲν ὑπάρχει κενὴ θέση γι᾿ αὐτόν. 
• Ὁ σκοπός μας δὲν εἶναι νὰ καταδικάζουμε τὸ κακό, ἀλλὰ νὰ τὸ διορθώνουμε. Μὲ τὴν καταδίκη ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ χαθεῖ, μὲ τὴν κατανόηση καὶ βοήθεια θὰ σωθεῖ. 
• Τὸ κακὸ ἀρχίζει ἀπὸ τὶς κακὲς σκέψεις. Ὅταν πικραίνεσαι καὶ ἀγανακτεῖς, ἔστω μόνο μὲ τὴ σκέψη, χαλᾶς τὴν πνευματικὴ ἀτμόσφαιρα. Ἐμποδίζεις τὸ Ἅγιο Πνεῦμα νὰ...

27 Σεπ 2018

Νά γιατί μιλᾶμε γιά καθαρή προδοσία - Ἐλβετός Ἱστορικός: “Ἄν ὑπάρχει μία βόρεια Μακεδονία, θά πρέπει νά ἑνωθεῖ μέ τή Νότια”!

Ο Stefan Troebst, Καθηγητής Πολιτιστικῆς Ἱστορίας τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης στό Πανεπιστήμιο τῆς Λειψίας, μέ εἰδίκευση στήν πΓΔΜ θεωρεῖ τό προτεινόμενο ὄνομα ἀποδεκτό ἀπό τήν πλευρά τῆς πΓΔΜ, ἀλλά ἀκατανόητο ἀπό ἑλληνική σκοπιά. Ο Troebst λέει: «Ἄν ὑπάρχει μία βόρεια Μακεδονία, γίνεται ἡ ὑπόθεση ὅτι ὑπάρχει καί μία νότια. Αὐτό ἐγείρει τό ἐρώτημα κατά πόσο καί οἱ δύο “πηγαίνουν πακέτο” καί πρέπει κατά κάποιον τρόπο νά ἑνωθοῦν ἀνάλογα».

Γιατί ὑπάρχει διαμάχη γιά τό ὄνομα Μακεδονία;
Ἡ σύγκρουση ἐξερράγη τό 1991, ὅταν ἡ πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία δηλώνει τήν ἀνεξαρτησία της καί ἔδωσε τό ὄνομα Μακεδονία (Μακεδονία). Ἡ Ἀθήνα ὑποστηρίζει ὅτι τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας εἶναι ἑλληνικῆς καταγωγῆς, χρησιμοποιεῖται ἤδη γιά τό βόρειο τμῆμα τῆς Ἑλλάδας. Οἱ Ἕλληνες φοβοῦνται ὅτι οἱ γείτονές τους θά μποροῦσαν νά διεκδικήσουν αὐτά τά ἑλληνικά ἐδάφη. Ἐπί τοῦ παρόντος, τό προσωρινό ὄνομα εἶναι ἐπίσημα ἡ Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας (F.Y.R.O.M). 

Ποιοί εἶναι οἱ Μακεδόνες πού ψηφίζουν τήν Κυριακή;

Ἐπιστολή ὑπερπολύτεκνου πατέρα πρός τόν Yπ. Παιδείας μέ τήν ὁποία ἐπιστρέφει τά βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν


"Σᾶς ἐπιστρέφουμε γιά 2η συνεχόμενη χρονιά ὡς ἀπαράδεκτα τά βιβλία (τούς φακέλους) μαθητή" γράφει σέ ἐπιστολή του πρός τόν Ὑπουργό Παιδείας ὑπερπολύτεκνος πατέρας ἀπό τή Θεσσαλονίκη...

Διαβάστε τήν ἐπιστολή…

Ἡ εὕρεση τῶν λεψάνων τῆς Ἁγίας Ἀκυλίνης ἀπὸ τὸ Ζαγκλιβέρι (μνήμη 27 Σεπτεμβρίου)

Τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ὄσσης,
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἰωάννου Ἀρσενιάδη
Τό 2011 ἦτο ἔτος ἀφιερωμένον εἰς τά 260 χρόνια ἀπό τοῦ μαρτυρίου τῆς Ἅγιας καί Ἐνδόξου Νεομάρτυρος Κυράννης τῆς Ὀσσαίας (1751). Εἰς τά πλαίσια τῶν ἐορτίων ἐκδηλώσεων πρός τιμήν τῆς μνήμης τῆς Ἁγίας καί τοῦ μαρτυρίου της, ἔλαβε χῶραν, ἐκτός του Ἀρχιερατικοῦ Συλλειτούργου, Θεολογική-Ἁγιολογική Ἡμερίς σχετική μέ τόν βίον καί τό μαρτύριόν της εἰς τήν ὁποίαν συμμετεῖχαν ἐξέχουσαι προσωπικότητες τῆς θεολογικῆς ἐπιστήμης ὑπό τήν εὐλογίαν καί τήν αἰγίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου εἰς την λῆξιν τῆς ὁποίας εὐχήθηκε ὅπως ἡ Ἁγία φανερώσῃ ποῦ ἐνταφιάστηκαν τα σεπτά λειψανά της.
Ἡ εὐλογία καί ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἱκανοποίησαν τό αἴτημα τῶν προσευχῶν του Σεβασμιωτάτου μας πρός τήν Ἁγίαν προκειμένου νά φανερωθῇ καί νά ἀποκαλύψῃ ποῦ ἐτάφη καί ποῦ εὐρίσκονται τά σεπτά καί χαριτόβρυτα λείψανά της. Αἱ προσευχαί ἐξεπληρώθησαν τήν 12ην Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 2011, ἡμέραν κατά τήν ὁποίαν ἡ σκαπάνη τῶν ἐργατῶν ἀνέσκαψε τό ἐπιλεγμένον πιθανόν σημεῖον ταφῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων της εἰς τό ἱερόν τοῦ παλαιοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ταξιαρχῶν Ὄσσης.
Ὁ ζῆλος καί ἡ ἀγάπη τοῦ Σεβασμιωτάτου μας διά τούς Ἁγίους και ἡ ἐπιμονή του να μην ἐγκαταλείπῃ τάς προσπαθείας ἔφεραν τό ἐπιθυμητόν ἀποτέλεσμα. Κατάλληλοι...
Δεῖτε ἀποκλειστικὲς φωτογραφίες τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ» 
ἀπὸ τὰ λείψανα τῆς Ἁγίας Ἀκυλίνας στὸ Ζαγκλιβέρι…

26 Σεπ 2018

Δέκα χρόνια πορείας τοῦ ἰστολογίου ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Ἕνα ἀπό τά  ἱστολόγια πού κοσμοῦν τήν  ὀρθόδοξη μπλογκόσφαιρα «κλείνει» σήμερα 10 χρόνια διαδικτυακῆς παρουσίας! Ὁ ἀγώνας του γιά τήν διατήρηση τοῦ ὀρθόδοξου χαρακτήρα τῶν Θρησκευτικῶν ἦταν συνεχής καί ἀξιόλογος κόντρα σέ πιέσεις, «πιέσεις» καί λοιδορίες! Νά τά ἑκατοστήσει!

Στίς 26 Σεπτεμβρίου 2008 τό ἰστολόγιο Θρησκευτικά ξεκινοῦσε τήν πορεία του στό διαδίκτυο μέ ἕνα ἄρθρο τοῦ ἀείμνηστου πλέον καθηγητή Ἰωάννη Κορναράκη γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
Εἶχε προηγηθεῖ τό «θερμό» καλοκαίρι τοῦ 2008 μέ τίς τρεῖς ἐγκυκλίους τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας Εὐριπίδη Στυλιανίδη γιά τίς ἀπαλλαγές ἀπό τά Θρησκευτικά. Οἱ ἀρχικές προσπάθειές μας νά παρέμβουμε στό θέμα μέσω ἄλλων ἰστοσελίδων πού ἤδη βρίσκονταν σέ λειτουργία ἀλλά καί οἱ προτροπές πολλῶν συναδέλφων Θεολόγων καί ἄλλων φίλων, μᾶς ὁδήγησαν στήν ἀπόφαση νά δημιουργήσουμε τό ἰστολόγιο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ.
Πέρασαν ἀπό τότε δέκα χρόνια διαδικτυακής πορείας. Μέ δυναμικές παρεμβάσεις, μέ ἀπογοητεύσεις, μέ δυσκολίες ἀλλά μέ πεῖσμα καί ὑπομονή καί πάντοτε μέ τή...

Γεν. Γραμματέας Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων: «Μία σειρά ἀπό σκοτεινές δυνάμεις ἀντιμάχονται τά Νέα Θρησκευτικά»!


Σέρβος Ἐπίσκοπος: Ἐάν ἡ Οὐκρανική Ἐκκλησία ἀποκτήσει τό αὐτοκέφαλο, τό ἴδιο θά συμβεῖ, σέ πΓΔΜ, Μαυροβούνιο καί Ἑλλάδα

«Ἡ Ὀρθοδοξία ἀπειλεῖται μέ σχίσμα, μεγαλύτερο ἀπό αὐτό μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσης», προειδοποίησε ὁ Σέρβος μητροπολίτης Εἰρηναῖος τῆς Μπάτσκα, ἀναφερόμενος στήν πρόθεση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νά ἀποδεχθεῖ ὡς αὐτοκέφαλη τήν Οὐκρανική Ἐκκλησία, σύμφωνα μέ τό ὁποίο το ἑπόμενο βῆμα θά ἦταν τό αὐτοκέφαλό της ‘μακεδονικῆς’ Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων.
Ἡ σερβική ἐφημερίδα ‘Politika’ ἀναφέρει τίς προειδοποιήσεις τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί τό σύνολο τοῦ ὀρθόδοξου κόσμου γιά κίνδυνο, μετά τήν ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νά στείλει δύο ‘ἔξαρχους’ στό Κίεβο, λέγοντας ὅτι γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, βρίσκεται ἡ ἀπειλή ἑνός νέου σχίσματος, τώρα μεταξύ τῶν...

Ὁ ἱερέας πατέρας τῆς μακαριστῆς Μαρίας μητέρας 10 παιδιῶν συγκλονίζει τρεῖς μῆνες μετά!

Τί γνωρίζουμε γιά τή μετάσταση τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου;

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, σέ ἡλικία 105 ἐτῶν, ἄφησε εἰρηνικά τήν τελευταία του πνοή στήν Ἔφεσσο. Κατά τήν παράδοση, προγνώρισε τόν θάνατό του.

Ἡ παράδοση λέει ὅτι:

Πέρασε ἀρκετόν χρόνον τῆς ζωῆς του στό σπίτι τοῦ Δόμνου, πού ὁ ἴδιος τόνἀνέστησε μαζί μέ τούς ἑπτά μαθητές του, καί τέλος ἔφυγε μαζί μ' αὐτούς ἀπό τό σπίτι. Αφού ἔφθασε σ' ἕνα τόπο, στούς μέν μαθητές του παρήγγειλε νά καθίσουν ἐκεῖ, αὐτός δέ ἀφοῦ προχώρησε μπροστά σέ μικρή ἀπόστασι, προσευχήθηκε. Ἦταν δέ ὥρα πρωϊνή.

Ἔπειτα, ἀφοῦ ἐπέστρεψε, πρόσταξε τούς μαθητές του νά σκάψουν τή γῆ σέσχῆμα σταυροῦ, τόσο μόνον, ὅσο ἦτο τό μέτρον τοῦ σώματός του. Ἀφοῦ ξαπλώθηκε λοιπόν μέσα σ' ἐκεῖνον τόν σκαμμένον τόπον, ἀποχαιρέτησε τούς μαθητές του πού ἔκλαιγαν πικρά καί εἶπε: ...
«Σύρετε τό χῶμα τῆς γής πού εἶναι μητέρα μου καί μέ αὐτό σκεπάστε μέ». Ἐκεῖνοι ἀφοῦ τόν ἀσπάσθηκαν καί τόν ἀποχαιρέτησαν, σκέπασαν τό σῶματοῦ μέχρι τά γόνατα. Ἔπειτα πάλι ἀφοῦ τόν ἀσπάσθηκαν τόν σκέπασαν μέχρι τόν λαιμό. Καί πάλι ἀφοῦ γιά τρίτη φορά τόν ἀσπάσθηκαν ἔβαλαν πάνω στό ἱερό του πρόσωπο ἕνα μανδήλι. Καί ἔτσι κλαίγοντας πικρά σκέπασαν ὅλο τό σῶμα του. Τότε ἀνέτειλε καί ὁ ἥλιος.
Ἀφοῦ ἔκλαψαν οἱ μαθηταί, γιατί...

Τό τερμάτισαν οἱ παπικοί! Θεία Κοινωνία… χωρίς γλουτένη!

Ὁλοένα καί περισσότερες «ἐκκλησίες» προσφέρουν ψωμι χωρίς γλουτένη γιά τή «Θεία Κοινωνία», κυρίως στήν ἄλλη πλευρά τοῦ Ἀτλαντικοῦ ἀλλά τό Βατικανό ἀποδοκιμάζει αὐτήν τήν πρακτική.
Ἀρκετές «ἐκκλησίες» στή Νότια Καρολίνα προσφερουν στούς ἐνορίτες τήν ἐπιλογή νά ἔχουν ψωμί χωρίς γλουτένη κατά τή διάρκεια της «Θείας Κοινωνίας», ἀλλά τό Βατικανό λέει ὅτι ἡ γλουτένη εἶναι στήν πραγματικότητα ἕνα ἀπαραίτητο μέρος τῆς ἱερῆς τελετῆς. 
Τό θέμα ἔχει προκαλέσει μία συζήτηση μεταξύ αὐτῶν πού υποφέρουν ἀπό δυσανεξία στή γλουτένη καί ὁρισμένους ἐπισκόπους. 
Ἡ Ἐπισκοπική «Ἐκκλησία» τοῦ Ἁγίου Στεφάνου στό Τσάρλεστον τῆς Νότιας Καρολίνας ἄρχισε πρόσφατα νά χρησιμοποιεῖ ψωμί χωρίς γλουτένη κατά τή διάρκεια τῶν λειτουργιῶν, ἀνέφερε τό The Post and Courier, ὥστε τά μέλη πού διαγνώστηκαν μέ δυσανεξία νά μποροῦσαν νά λάβουν τή «Θεία Κοινωνία» μέ...

25 Σεπ 2018

Ὁ Οὐκρανίας Ὀνούφριος ἀρνήθηκε νά συναντηθεῖ μέ τούς Ἔξαρχους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου


Στό Κιέβο βρίσκονται ἐδῶ καί ἀρκετές μέρες οἱ Ἔξαρχοι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Ἀρχιεπίσκοπος Παμφίλου κ. Δανιήλ καί Ἐπίσκοπος Ἐντμοντον κ. Ἰλαρίωνας.
Οἱ δύο Ἔξαρχοι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεῖο κατά τήν παραμονή τους στό Κιέβο, συναντήθηκαν μέ τόν Πρόεδρο Ποροσένκο καί μέ Ἐκκλησιαστικούς προκειμένου νά προετοιμάσουν τό ἔδαφος γιά τόν Τόμο τῆς Αὐτοκεφαλίας.
Ὁ Μητροπολίτης Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ. Ὀνούφριος, ἀπό τήν πλευρά του ἀρνήθηκε νά συναντηθεῖ μέ τούς δύο Ἔξαρχους, ἀφοῦ πρῶτα δέν ἔλαβαν τήν ἄδειά του νά βρίσκονται στή χώρα.
"Οἱ Ἐκπρόσωποι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἔφτασαν στήν Οὐκρανία γιά ἕνα συγκεκριμένο σκοπό, πού κατά τή γνώμη μας, βρίσκονται ἐδῶ ἀντικανονικά. Ἔτσι ὅταν ζήτησαν νά συναντήσουν τόν Μητροπολίτη Ὀνούφριο, ἐκεῖνος...

Ὅταν ἡ ἀλλοτρίωση τοῦ δόγματος ἀλλοτριώνει τό ἦθος


Ἱερά Μητρόπολη Πειραιῶς
Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπί τῶν Αἱρέσεων καί τῶν Παραθρησκειῶν
Ἐν Πειραιεῖ τή 24η Σεπτεμβρίου 2018
Η αἵρεση καί γενικά ἡ κακοδοξία εἶναι ἡ πιό φοβερή ἀρρώστια, τό πιό ὀλέθριο κακό μέσα στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Καί τοῦτο διότι δέν προσβάλλει μόνο τό δόγμα, ἀλλά καί τό ἦθος καί τήν ὅλη ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ ἐκπεσόντες συνήθως ἀδυνατοῦν, ἐξ’ αἰτίας τῆς αλαζονείας τῶν, νά ἀντιληφθοῦν ὅτι βρίσκονται σέ πλάνη, γι’ αὐτό καί εἶναι πολύ δύσκολο, ἄν ὄχι ἀδύνατο, νά μετανοήσουν καί νά ἐπιστρέψουν στήν Ἐκκλησία.
Στερημένοι τῆς Θείας Χάριτος, ὄχι μόνο δέν συναισθάνονται τήν τραγική τους κατάσταση, ἀλλά στρέφουν τά βέλη τους πρός τά ὑγιῆ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, καταλογίζοντάς τους δῆθεν «αἱρετικές» ἀπόψεις. Κλασικό παράδειγμα οἱ κατηγορίες τῶν αἱρετικῶν παπικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπί χίλια χρόνια κατηγοροῦν τήν Ὀρθοδοξία ὡς «αἵρεση», ἐπειδή αὐτή ἔχει ἀπορρίψει τίς πάμπολλες αἱρετικές δοξασίες τῶν, πού ἔχουν συσσωρεύσει μετά τό σχίσμα τοῦ 1054.
Ἀφορμή γιά τήν παροῦσα ἀνακοίνωσή μας πήραμε ἀπό ἐπιστολή της «Καθολικῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος», τήν ὁποία ἀπέστειλε στίς 29.1.2018 πρός τόν Πρόεδρο καί τά μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία στή συνέχεια τήν κοινοποίησε, (7.9.2018), στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας. Ἡ ἐπιστολή ἀναφέρεται σέ ἀνακοίνωση τοῦ Γραφείου μας, δημοσιευθεῖσα στίς 15.1.2018 μέ τίτλο «Ποιά εἶναι ἡ βαθύτερη σημασία τῆς διορθώσεως τῆς Κυριακῆς προσευχῆς ἀπό τόν κ. Φραγκίσκο;». Η ἀνακοίνωσή μας παίρνει ἀφορμή ἀπό....

Ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης: Δέν θέλει τήν ἐξομολόγηση ὁ διάβολος – Κοινωνᾶμε, ἀλλά δέν κοινωνᾶμε

ΑΠΟΣΜΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ: Ο ΓΕΡΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ

«Δέν θέλει τήν ἐξομολόγηση ὁ διάβολος»
Μιά δαι­μο­νι­σμέ­νη ὁ­μο­λο­γοῦ­σε: “Ὅ­ταν ἤ­μουν 13 χρο­νῶν, ἔ­βο­σκα τά γε­λά­δια σέ μιά ρε­μα­τιά καί ἐ­κεῖ βλαστή­μη­σα τόν Χρι­στό καί τόν ἀν­τί­χρι­στο καί δαι­μο­νί­στη­κα, μπῆ­κε μέ­σα μου δαί­μο­νας. Ἀ­πό τό­τε δέν εἶμαι κα­λά. Παν­τρεύ­τη­κα καί μέ πῆ­γε ὁ ἄν­τρας μου στήν Ἀγ­γλί­α, στήν Γερ­μα­νί­α, σέ ὅ­λους τούς για­τρούς. Οἱ για­τροί δέν βρῆ­καν τί­πο­τα. Δέν ξέ­ρουν ὅ­τι ἔ­χω δαί­μο­να. Τώ­ρα, μέ ἔ­φε­ρε καί σέ σέ­να”.
Τούς εἶ­πα, “ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση καί θεί­α Κοι­νω­νί­α” καί φώ­να­ξε τό δαι­μό­νιο: “Ἐ­σύ δέν τά λές κα­λά! Ἐ­κεῖ­νος ὁ ἄλ­λος ὁ πα­πάς (ἕ­νας ἄλ­λος Ἱ­ε­ρέ­ας ἐξ ἐγ­γά­μων πού εἶ­χαν πά­ει πρω­τύ­τε­ρα) τά λέ­ει κα­λύ­τε­ρα. Μό­νο μεταλα­βιά (θεί­α Κοι­νω­νί­α), δέν χρει­ά­ζον­ται δι­α­βά­σμα­τα (ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση) “.

"Εἴ­δα­τε, ἀ­δελ­φοί μου, πώς δέν τήν θέ­λει τήν ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση ὁ δι­ά­βο­λος καί ὅ­τι ἡ θεί­α Κοι­νω­νί­α δί­χως ἐ­ξομο­λό­γη­ση δέν ὠ­φε­λεῖ σέ τί­πο­τα".

«Κοινωνᾶμε, ἀλλά δέν κοινωνάμε»

Μιά κυ­ρί­α ἀ­πό ἕ­να χω­ριό, ἦρ­θε πρίν με­ρι­κά χρόνια νά μέ δῆ. Μοῦ εἶ­πε ὅ­τι ἦρ­θε στίς Ρο­βι­ές στό πανηγύρι καί κα­τά τό ἔ­θος κοι­νώ­νη­σε. Ὅμως, ἐ­νῶ κα­τά­πι­ε τό “ζμί” (ζουμί–αἷ­μα Κυ­ρί­ου), τό “κοψί­δι” (ψίχα–σῶ­μα Κυ­ρί­ου) ἔ­μει­νε κά­τω ἀ­πό τήν γλῶσσα καί δέν μπο­ροῦ­σε νά τό κα­τα­πι­ῆ. Πή­γα­νε σέ ἕ­να σπίτι, τούς κέ­ρα­σαν κα­φέ καί πα­ξι­μά­δι, τά ἔ­φα­γε, ἀλ­λά τό κομ­μα­τά­κι δέν κα­τέ­βαι­νε. Τό εἶ­πε στήν γειτόνισ­σα καί τήν πα­ρα­κά­λε­σε νά τό σκουν­τή­ση μέ τό χέ­ρι της. Φύ­γα­νε ἀ­πό τίς Ρο­βι­ές. Στόν δρό­μο εἴχα­νε ψω­μί καί τυ­ρί καί φά­γα­νε σέ μιά πη­γή πού στα­μα­τή­σα­νε. Αἰ­σθάν­θη­κε ὅ­τι...

Πατριάρχης Βαρθολομαῖος: Ἡ Οὐκρανία θά λάβει τό Αὐτοκέφαλο παρά τίς ἀντιδράσεις

Ἀποφασισμένος νά μήν κάνει πίσω στήν ὑπόθεση τοῦ οὐκρανικοῦ Αὐτοκεφάλου ἐμφανίστηκε σήμερα ὀ Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ξεκαθαριζοντας γιά μία ἀκόμη φορᾶ πώς το Φανάρι οὔτε ἀπειλεῖ ἀλλά καί δέν ἀπειλεῖται.
Χαιρετίζοντας τήν παρουσία ἑνός Τσέχου θεολόγου στήν Θ. Λειτουργία πού τελέσθηκε στόν ναό τοῦ ἁγίου Φωκᾶ στόν Βόσπορο, ἀναφέρθηκε στήν Ἐκκλησία τῆς Τσεχίας καί Σλοβακίας, τή «νεοτέρα τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν ἡ ὁποία διατελεῖ κάτω ἀπό τήν στοργή καί τήν προστασία τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, τό ὁποῖον καί τήν ἀνεκήρυξε Αὐτοκέφαλον τό 1998» γιά νά συμπληρώσει πώς:

«Τώρα εἶναι ἡ σειρά τῆς Οὐκρανίας ἡ ὁποία θά λάβει...

24 Σεπ 2018

Ὅσιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης (1866-1938)

Ὀγδόντα (80) χρόνια ἀπό τήν ἐν Κυρίῳ ὁσιακή καί μακαρία κοίμησή του

«Δεῦρο, στῆθι μεθ’ ἡμῶν, Ὅσιε,
ἐπισφραγίζων τόν ὕμνον
καί προεξάρχων τῆς σῆς πανηγύρεως».

Ἐφέτος τόν Σεπτέμβριο, συμπληρώνονται ἀκριβῶς ὀγδόντα (80) χρόνια ἀπό τήν κοίμηση τοῦ νέου Ἀθωνίτου ὁσίου Σιλουανοῦ τοῦ Ρώσου.
Ὁ –ἐπίσης νέος Ἀθωνίτης– ὅσιος Παΐσιος, τόνιζε πολλές φορές, ὅτι γιά νά βιογραφήσει κάποιος ἕναν ἅγιο, πρέπει νά εἶναι καί ὁ ἴδιος ἅγιος, καί μάλιστα στά μέτρα καί στήν κατάστασή του· καί, ὅτι οἱ βίοι τῶν ἁγίων, πού εἶναι γραμμένοι ἀπό ἁγίους, εἶναι θαυμάσιοι.
Καί ὁ μέν ὅσιος Γέρων Παΐσιος, καλῶς ἐτόνισε αὐτή τήν ἀλήθεια. Ἐμεῖς δέ, «οἱ περιλειπόμενοι», ἀφ’ ἑνός μέν, ἔχοντας ἐπίγνωση τῆς πνευματικῆς μας ἀνεπάρκειας, ἀφ’ ἑτέρου δέ, ἐπειδή ἡ ἐπετειακή ἀνάμνηση τῆς κοιμήσεως τοῦ Ὁσίου Σιλουανοῦ τό καλεῖ, ζητῶντας τήν συγχώρησή του, ἄς τοῦ βάλουμε νοερῶς μιά μετάνοια καί –ἐπικαλούμενοι τίς θεοπειθεῖς εὐχές του– ἄς χαράξουμε λίγες γραμμές εὐλαβικῶν στοχασμῶν καί λογισμῶν. Δηλαδή, μέ ἄλλα λόγια, ἐπειδή ἡ δική μας ἀδυναμία δέν ἐπαρκεῖ νά προσεγγίσει καί νά παρουσιάσει τό πνευματικό μέγεθος τοῦ τιμωμένου Ὁσίου, ἄς περιορισθοῦμε στήν ἁπλῆ καί πιστή παράθεση στοιχείων, πού ἀφοροῦν τήν βιογραφία καί διδασκαλίαν αὐτοῦ, ὁ ὁποῖος, βεβαίως, «τῶν ἀγαθῶν μας οὐ χρείαν ἔχει».
Καί κατά πρῶτον, μέ δυό, πολύ ἐπιγραμματικά καί ἐπί τροχάδην, λόγια, σημειώνουμε, ὅτι ὁ Ὅσιος Σιλουανός, κατά κόσμον Συμεών Ἀντόνωφ, γεννήθηκε στήν προεπαναστατική Ρωσία, τό 1866, ὑπῆρξε χωρικός πρό τῆς στρατιωτικῆς του θητείας καί μετά ἀπό αὐτήν ἀνεχώρησε γιά τό Ἅγιον Ὄρος τό 1892. Ἀπό τότε, μέχρι τήν κοίμησή του...

Ἡ ἀποστολική χάρη καί διαδοχή δέν ἀποδεικνύεται μέ τό «χειροτονητήριο», ἀλλά μέ τή ζωή τοῦ κληρικοῦ

Ἁγίου Συμεών Νέου Θεολόγου, «Κατήχηση ΧΧΧΙΙΙ»
Νά τί σᾶς ζητῶ λοιπόν: Μάθετε ὅλα αὐτά ἐσεῖς πού ἐπονομάζεσθε τέκνα τοῦ Θεοῦ καί νομίζετε ὅτι εἶστε Χριστιανοί, ἐσεῖς πού διδάσκετε τούς ἄλλους κούφια λόγια καί νομίζετε, ψευδῶς, ὅτι εἶστε ἱερεῖς καί μοναχοί, πού μπορεῖτε νά καθοδηγεῖτε. Καλέσατε τούς πρεσβυτέρους καί τούς ἀρχιερεῖς σας καί συγκεντρωθεῖτε μαζί μέ ἀγάπη Θεοῦ καί πρῶτα προσπαθῆστε νά τά μάθετε αὐτά καί νά τά βιώσετε, ἀκόμη θελήσατε νά τά δεῖτε καί νά γίνετε βιωματικά σάν τόν Θεό...
Ἀλλά μήν ἐπιδιώξετε μονάχα μέ τά ἐξωτερικά σχήματα καί τά ἄμφια καί μέ τέτοια νά ἀναρριχηθεῖτε στά ἀποστολικά ἀξιώματα, γιά νά μήν ἀκούσετε ὅσοι, χωρίς νά γνωρίζετε τά μυστήρια τοῦ Θεοῦ, σπεύδετε στά ἀξιώματα πού ἁρμόζουν σέ ἄλλους. “Αλίμονο σέ σᾶς πού στήν ἀλαζονεία σας νομίζετε ὅτι εἶστε...

Ποιά Εὐρώπη θέλουμε;

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ΄

Τό ἂνοιγμα τοῦ Χριστιανισμοῦ στά ἒθνη μέ τούς Ἀποστόλους καί δή μέ τόν Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν Παῦλο ἦταν καθοριστικό για τήν Εὐρώπη. Ὁ Χριστιανισμός δέχθηκε τήν ἑλληνική παιδεία, διετήρησε τή ρωμαϊκή δικανική παράδοση καί ἒφερε τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου στήν πράξη. Ἒτσι, ἡ πρώτη καί μεγάλη ἐντολή τῆς ἀγάπης κατέστη διακονία τοῦ πλησίον , φιλανθρωπία, πρόνοια, ἀλληλεγγύη μέσα στή κοινωνία. Καμμία θρησκεία στή παγκόσμια ἱστορία δεν ἒκανε τόσα πολλά για τούς πτωχούς καί τούς ἀδυνάτους ὃσο ὁ Χριστιανισμός. Καί αὐτό τό γράφει ἡ περίφημη « Ἐγκυκλοπαίδεια» τοῦ ἒχοντος ἀντιεκκλησιαστικό φρόνημα Ντιντερό. Ἒπειτα, ὁ τομέας τῆς παιδείας ἒλαβε...

«Ὁ κακοῦργος ὅστις ἐδολοφόνησε τὸν Καποδίστριαν, ἐδολοφόνησε τὴν πατρίδα του»

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκὶς 
«Ὁ μόνος ἀντίπαλος ποὺ δύσκολα ἡττᾶται, εἶναι ὁ ἀπόλυτα ἔντιμος ἄνθρωπος καὶ τέτοιος εἶναι ὁ Καποδίστριας» (Μετερνιχ) 
«Ἡ βοὴ τοὺς ἔρχεται τῶν πλησιαζόντων γεγονότων». Ὅλη αὐτὴ ἡ δυσοσμία ποὺ περιβάλλει καὶ κατέχει τὴν πατρίδα μᾶς τίποτε τὸ καλὸ δὲν προοιωνίζεται. 
Θυμήθηκα καὶ τοὺς στίχου τοῦ Κ. Οὐράνη: 
«Πάψετε πιὰ νὰ ἐκπέμπετε τὸ σῆμα τοῦ κινδύνου, 
τοὺς γόους τῆς ὑστερικῆς σειρήνας σταματῆστε, 
κι ἀφῆστε τὸ πηδάλιο στὶς τρικυμίας τὰ χέρια! 
Τὸ πιὸ φριχτὸ ναυάγιο θὰ ἦταν νὰ σωθοῦμε!». 
Εἶναι φοβερὸς ὁ τελευταῖος στίχος. Πολλοί, ἀφελεῖς, ἐλπίζουν σὲ ἐπιστροφὴ στὴν προμνημονιακὴ ἐποχή, «ποὺ χτυπούσαμε τὰ σκυλιὰ μὲ τὰ λουκάνικα». Δυστυχῶς δὲν...

23 Σεπ 2018

Μητροπολίτης Μάνης Χρυσόστομος: Δημιουργεῖ παραπικρασμό ἡ συστηματική πολεμική κατά τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν

Μέ ἀφορμή τήν συζήτηση στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας τῶν προσφυγῶν γιά τό θέμα τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καί γιά ἂλλα συναφῆ θέματα, ρωτήθηκε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ΄ ἀπό ἐπιστήμονες καί μεταπτυχιακούς φοιτητές πού βρέθηκαν στή Μάνη γιά συνέδριο τους καί ἒδωκε τήν κάτωθι ἀπάντηση: Tό Σ.τ.Ε ἀσφαλῶς μετά ἀπό τήν ἑνδελεχῆ μελέτη, τῆς ὃλης ὑπόθεσης θά ἐκδώσει τήν ἀπόφασή του. Νά ἀναμένομεν με σύνεση καί διάκριση.
Ἀναφορικά μέ τό προδικαστικό αἲτημα ἀφαίρεσης τῆς εἰκόνας ἀπό τή δικαστική αἲθουσα καί τήν ἐν συνεχεία ἀπόρριψη του ἐκ μέρους τοῦ Δικαστηρίου, προδήλως ἡ ἀπόφαση αὐτή ἐκφράζει τό γεγονός ὃτι ἡ εἰκόνα, ὡς θρησκευτικό σύμβολο, εἶναι στοιχείο τοῦ νομικοῦ μας πολιτισμοῦ καί τῆς παράδοσής μας.
Ὡστόσο, εἶναι θλιβερό στήν Ἑλλάδα τοῦ 21ου αἰώνα, μέ ἀρχέγονο ὓψιστο πολιτισμό, νά ἐμφανίζονται ἐκδηλώσεις καί....

Ἡμερίδα μέ θέμα: «Δικαίωμα στή ζωή!», Κατερίνη 7 Ὀκτωβρίου 2018

«Δικαίωμα στη ζωή!»: Εκδήλωση υπέρ της ζωής και εναντίον των εκτρώσεων.
7 Οκτωβρίου 2018, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κατερίνης «Εκάβη»
Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία Κατερίνης και το κίνημα «Αφήστε με να ζήσω!» διοργανώνουν Ημερίδα, στις 7 Οκτωβρίου 2018, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κατερίνης «Εκάβη», με θέμα την προστασία του αγέννητου παιδιού, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος.
Στην εκδήλωση θα ομιλήσει ο Ιερομόναχος Αγιορείτης π. Φιλόθεος Γρηγοριάτης και ο Επίκουρος Καθηγητής Εμβρυολογίας Σωτήριος Σωτηρίου. Για ερωτήσεις και πληροφορίες σχετιζόμενες με την εκδήλωση και το....

Χιλιάδες μουσουλμάνοι γιόρτασαν τήν Ἀσσούρα στόν Πειραιά (προσοχή: βίαιες εἰκόνες)

Οἱ σιίτες μουσουλμάνοι γιόρτασαν καί φέτος στόν Πειραιά τήν Ἀσούρα, τήν ἐπέτειο θανάτου τοῦ ἰμάμη Χουσεΐν. Ὅπως καί σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο, ἡ σημαντικότερη τελετή τῶν σιιτῶν γιορτάζεται τή 10η μέρα τοῦ μήνα Μουχαράμ, τοῦ πρώτου μήνα τοῦ ἰσλαμικοῦ ἡμερολογίου, ἐνῶ οἱ ἑορτασμοί διαρκοῦν συνολικά δέκα μέρες. Στούς δρόμους τοῦ Πειραιᾶ ἔλαβε χώρα τό σκληρό καί αἱματηρό ἔθιμο τῆς ἀναπαράστασης τοῦ μαρτυρίου τοῦ Χουσεΐν, ὅπου δεκάδες πιστοί αὐτομαστιγώνονται μέ κλιμακούμενη ἔνταση, χρησιμοποιώντας μαστίγια μέ λάμες πού τούς προκαλοῦν αἱμορραγία. Στήν τελετή συμμετέχουν ἀποκλειστικά ἄντρες, ἐνῶ οἱ γυναῖκες προσεύχονται συγκεντρωμένες σέ εἰδικά διαμορφωμένη αἴθουσα....

22 Σεπ 2018

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Συλλαλητήριο 8ης Σεπτεμβρίου 2018

Ἡ ἀνταλλαγὴ τῆς Μακεδονίας μὲ …. μιὰ γραβάτα

Ἐπίκαιρες σκέψεις...
Ἀπὸ τὸν Βασίλειο Χ. Στεργιούλη
Προχωροῦν κανονικὰ στὸ γειτονικὸ κρατίδιο τῶν Σκοπίων οἱ διαδικασίες κύρωσης τῆς καταστροφικῆς γιὰ τὴν χώρα μας Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Αὐτὴν τὴν πληροφόρηση παρέχουν τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης. Καὶ προσθέτουν ὅτι αὐξάνει συνεχῶς τὸ ποσοστὸ τῶν Σκοπιανῶν ποὺ τὴν ἀποδέχονται. Ξεπέρασε ἤδη τὸ 40%. Καὶ προβλέπεται ὅτι συντόμως θὰ ὑπερβεῖ τὸ 50%,ὥστε νὰ κυρωθεῖ.
Τὸ ἐρώτημα εἶναι: τί γίνεται στὴν χώρα μας; Τί κάνουμε ἐμεῖς γιὰ νὰ μὴν περάσει αὐτὴ ἡ ἐπιζήμια, ἡ ἄκρως καταστροφικὴ γιὰ τὴν χώρα μας συμφωνία, ἡ ὁποία ἐκχωρεῖ στοὺς Σλάβους τῶν Σκοπίων Μακεδονικὴ ὀνομασία, ταυτότητα καὶ γλῶσσα; Ἤδη ὁμιλοῦν καὶ γιὰ «Μακεδονικὸ «στρατό». Καὶ ὀνομάζουν πατέρες τοῦ «Μακεδονικοῦ» ἔθνους τοὺς Θεσσαλονικεῖς Ἁγίους Κύριλλο καὶ Μεθόδιο, ποὺ ἐκχριστιάνισαν τοὺς Σλάβους. Ἀποδεικνύονται ἀσυνεπεῖς καὶ ἀναξιόπιστοι ἀπὸ τὴν Ἐνδιάμεση Συμφωνία τοῦ ἔτους 1995 μέχρι σήμερα.
Ἐμεῖς, ἀντὶ νὰ ἐνδιαφερθοῦμε γιὰ τοὺς ἐκεῖ ὁμοεθνεῖς μας, προβαίνουμε στὴν ἀναγνώριση τοῦ ψευδομακεδονικοῦ κράτους. Συνεργοῦμε δηλαδὴ καὶ συμπράττουμε στὴν ὑλοποίηση, ὕστερα ἀπὸ τόσα χρόνια, τῶν σχεδίων τοῦ ἀποθανόντος ἡγέτη τῆς Γιουγκοσλαβίας Τίτο,γιὰ τὴν διεκδίκηση τῆς Βορείου Ἑλλάδος. Συμβάλλουμε οἱ ἴδιοι στην...

Κυριακὴ Α΄Λουκᾶ – Διδάγματα ἀπὸ τὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο

Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἱερεμία 
1. Τελείωσε, ἀδελφοὶ χριστιανοί, ἡ περίοδος τῶν ἀναγνωσμάτων τὶς Κυριακὲς ἀπὸ τὸ κατὰ Ματθαῖον ἅγιο Εὐαγγέλιο καὶ τώρα, ἀπὸ τὴν σημερινὴ Κυριακή, θὰ διαβάζει ὁ ἱερεὺς περικοπὲς ἀπὸ τὸ κατὰ Λουκᾶν ἅγιο Εὐαγγέλιο. Ἡ σημερινὴ Κυριακὴ λέγεται Ἃ/ Κυριακή του Λουκᾶ. Τὸ Εὐαγγέλιο σήμερα μᾶς εἶπε γιὰ μία θαυμαστὴ ἁλιεία τοῦ Πέτρου, ποῦ ἔγινε κατὰ τὴν ἐντολὴ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ αὐτὴ ἡ ἁλιεία μίλησε δυνατὰ στὴν ψυχὴ τοῦ Πέτρου καὶ ἔγινε αἰτία καὶ ὁ Πέτρος καὶ τὰ παιδιὰ τοῦ Ζεβεδαίου, ὁ Ἰάκωβος καὶ ὁ Ἰωάννης, ποῦ ἤσαν συνεταῖροι μὲ τὸν Πέτρο, νὰ τὰ ἐγκαταλείψουν ὅλα καὶ νὰ...

Διατηροῦν τὰ ἀνθελληνικὰ σχολικὰ βιβλία οἱ Ἀλβανοὶ - Ἐμπαίζουν τὴν Ἀθήνα

Ἀλβανικὸ σχολικὸ βιβλίο Γεωγραφίας
Τὶς ἀπαράδεκτες συνθῆκες τῆς μειονοτικῆς ἐκπαίδευσης στὴν Ἀλβανία, ποὺ ὁδηγοῦν σὲ περαιτέρω συρρίκνωση τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ στὴν ὑποχρεωτικὴ φυγὴ ἀπὸ τὶς πατρογονικὲς ἑστίες του, καταγγέλλει μὲ ἀνακοίνωσή της ἡ ὀργάνωση τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας «ΟΜΟΝΟΙΑ», μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς καὶ ἀναδεικνύει τὸ ἐξίσου σοβαρὸ ζήτημα τὴ διατήρησης καὶ φέτος τῶν ἀνθελληνικῶν ἀναφορῶν στὰ σχολικὰ βιβλία. 

Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» καταγγέλλει «ἔλλειψη φροντίδας γιὰ τὶς σχολικὲς ὑποδομές, καθυστερήσεις γιὰ τὰ σχολικὰ βιβλία καὶ διατήρηση τοῦ ἀνθελληνικοῦ περιεχομένου στὰ ἐγχειρίδια τῆς Ἱστορίας καὶ τῆς Γεωγραφίας», ἀναδεικνύοντας ἕνα σημαντικὸ πρόβλημα στὶς διμερεῖς σχέσεις, καθὼς πλέον ἀφορᾶ τὴν ἀξιοπιστία τῆς ἀλβανικῆς πλευρᾶς...

Μὲ τὸ κομποσκοίνι στὸ χέρι κάνει 100 μετάνοιες γιὰ κάθε θύμα του ὁ Κώστας Πάσσαρης

Σὲ τίποτα δὲν θυμίζει τὸν ἀδίστακτο κακοποιὸ ὀ Κώστας Πάσσαρης, ποὺ δολοφόνησε τέσσερις ἀνθρώπους σὲ Ἑλλάδα καὶ Ρουμανία. Ὁ δικηγόρος τοῦ λέει πως έχει μετανιώσει γιὰ τὶς δολοφονίες καὶ θέλει νὰ ζητήσει συγγνώμη ἀπὸ τὶς οἰκογένειες τῶν θυμάτων. Ὁ πατὴρ Γερβάσιος Ραπτόπουλος ποὺ βρίσκεται στὸ πλευρὸ τοῦ κακοποιοῦ, ἀναφέρει στὸν ΑΝΤ1, πὼς ὁ Πάσσαρης μὲ τὸ κομποσκοίνι στὸ χέρι κάθε βράδυ κάνει 100 μετάνοιες γιὰ κάθε σκοτωμένο του. Στὸ μεταξύ, ἀναβλήθηκε γιὰ τρίτη φορὰ ἡ δίκη τοῦ καθὼς ἡ διαδικασία προσωρινῆς παράδοσης ἀπὸ τὴ Ρουμανία "σκάλωσε" στὰ ἔξοδα μεταφορᾶς ἐνῶ οἱ συγγενεῖς τῶν θυμάτων ἀνησυχοῦν καθὼς πολλὰ ἀδικήματα βρίσκονται στὰ ὅρια παραγραφῆς. 
Δεῖτε παρακάτω τὸ βίντεο…

20 Σεπ 2018

Τό πραξικόπημα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας κατά τῶν ἀποφάσεων τῆς Δικαιοσύνης καί τρόποι ἄμυνας ἐκπαιδευτικῶν, γονέων καί μαθητῶν

Χάρη Ἄνδραλη, δικηγόρου
(Εἰσήγηση του στην ΗΜΕΡΙΔΑ Οἱ ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ γιά τά νέα θρησκευτικά· ἡ ἑπόμενη μέρα - ΣΕΦ 15 Σεπ 2018)
Ἐδῶ καί χρόνια, ἡ ΠΕΘ, τό κατεξοχήν ἁρμόδιο ἐπιστημονικό ὄργανο γιά νά κρίνει τήν καταλληλότητα ἑνός προγράμματος σπουδῶν στά θρησκευτικά, μεμονωμένοι θεολόγοι, κληρικοί, νομικοί, σωματεῖα, ἔχουν ἀποδείξει ὅτι τά προγράμματα σπουδῶν Φίλη καί Γαβρόγλου, εἶναι προσηλυτισμός στή θρησκεία τῆς νέας ἐποχῆς πού βάζει τό Χριστό στό ἴδιο ἐπίπεδο μέ τό Μωάμεθ καί τό Βούδα. Ὁμαδικός προσηλυτισμός ἰδιαιτέρως σοβαρός, ὄπως πολύ εὔστοχα διατυπώθηκε στίς ἀπόλυτα τεκμηριωμένες ἀποφάσεις τοῦ ΣτΈ. Εἶναι δηλαδή ἔγκλημα τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου.
Πρίν ἀκόμη ἐκδοθοῦν οἱ 2 ἀκυρωτικές ἀποφάσεις, πλειάδα νομικῶν, εἶχε καταδείξει λεπτομερῶς τά σημεῖα στά ὁποῖα τά νέα προγράμματα σπουδῶν εἶναι ἀντίθετα μέ τό Σύνταγμα, τούς νόμους καί τήν ΕΣΔΑ, θέση τήν ὁποία ἐπιβεβαίωσε καί τό πλέον ἁρμόδιο δικαιοδοτικό ὄργανο, τό ΣτΈ.
Ἑπομένως, στήν παροῦσα εἰσήγηση θά....

18 Σεπ 2018

Τὸ «φταίξιμο» καὶ τὸ «δίκαιο» τῶν συζύγων


Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου «Οἰκογενειακὴ ζωὴ» Λόγοι Δ΄, ἐκδόσεις Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον Μοναζουσῶν 

«Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» 
Ἔχω παρατηρήσει ὅτι μερικοὶ Πνευματικοὶ λένε στοὺς ἄνδρες ποὺ ἔχουν προβλήματα μὲ τὶς γυναῖκες τους: «Κάνε ὑπομονή, αὐτὸς εἶναι ὁ σταυρός σου. Τί νὰ κάνουμε; Θὰ ἔχης μισθὸ ἀπὸ τὸν Θεό». Πᾶνε μετὰ οἱ γυναῖκες καὶ λένε καὶ σ᾿ αὐτές: 
«Κάνε ὑπομονή, γιὰ νὰ ἔχης μισθὸ ἀπὸ τὸν Θεό». Δηλαδὴ μπορεῖ νὰ φταῖνε καὶ οἱ δύο καὶ νὰ λέη καὶ στοὺς δύο ὁ Πνευματικός: «Κάνε ὑπομονή». Ἢ μπορεῖ νὰ φταίη ὁ ἕνας καὶ νὰ τοῦ λέη ὁ Πνευματικός: «Κάνε ὑπομονή». Ὁπότε αὐτὸς ποὺ φταίει ἀναπαύει τὸν λογισμό του ὅτι ἀνέχεται τὸν ἄλλον, ἐνῶ κάθε μέρα τὸν σκάζει. 
Μιὰ φορὰ ἦρθε στὸ Καλύβι κάποιος καὶ μοῦ εἶπε ὅτι εἶχε προβλήματα μὲ τὴν γυναίκα του. Πήγαιναν γιὰ χωρισμό. Δὲν ἤθελε νὰ δῆ ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Ἦταν καὶ οἱ δύο δάσκαλοι, εἶχαν καὶ δύο παιδάκια. Δὲν ἔτρωγαν ποτὲ στὸ σπίτι. Σὲ ἄλλο ἑστιατόριο ἔτρωγε ὁ ἕνας μετὰ τὸ σχολεῖο, σὲ ἄλλο ὁ ἄλλος, καὶ ἀγόραζαν καὶ κάτι σάντουϊτς, γιὰ νὰ φᾶνε τὰ παιδιά. Τὰ καημένα, ὅταν οἱ γονεῖς γύριζαν στὸ σπίτι, πήγαιναν καὶ ἔψαχναν στὶς τσέπες καὶ στὶς τσάντες τους, γιὰ νὰ δοῦν τί τοὺς ἔφεραν ἀπ᾿ ἔξω νὰ φᾶνε. Περνοῦσαν μεγάλο δράμα! Αὐτὸς ἔκανε καὶ τὸν ψάλτη. 
Σὲ ἄλλη ἐκκλησία πήγαινε ἡ γυναίκα του, σὲ ἄλλη ἔψαλλε αὐτός. Τόσο πολύ! «Τί νὰ κάνω, Πάτερ, μοῦ λέει, σηκώνω μεγάλο σταυρό, πολὺ μεγάλο. Κάθε μέρα ἔχουμε φασαρίες...

H εὐθανασιακὴ νοοτροπία τῆς ἐποχῆς μας

Τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἰεροθέου
Ἡ ἐποχὴ μας διακρίνεται ἀπὸ μιὰ εὐγονικὴ καὶ εὐθανασιακὴ νοοτροπία, καὶ τὶς ἐκδηλώσεις αὐτῆς τῆς νοοτροπίας τὶς βλέπουμε καθημερινὰ στὴ ζωὴ τῶν συνανθρώπων μας, ἀλλὰ πολλὲς φορὲς αὐτὸ ἐπηρεάζει καὶ ἐμᾶς τοὺς ἴδιους.
Θεολογικὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι τόσο ἡ εὐγονικὴ ὅσο καὶ ἡ εὐθανασιακὴ νοοτροπία συνδέεται μὲ τὸ πάθος τῆς φιλαυτίας καὶ τῆς εὐζωίας, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀπολυτοποίησης τῆς παρούσης ζωῆς, μὲ τὴν παραθεώρησή της μετὰ τὸν θάνατον ζωῆς. Στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ μιὰ νοοτροπία ποὺ ἀρνεῖται τὴ θνητότητα καὶ παθητότητα, τὸν πόνο ποὺ συνδέεται μὲ αὐτές, ἀλλὰ παραθεωρεῖ καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ἐνῶ ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος εἶναι δεδομένα καὶ εἶναι ἁρμοδιότητα τοῦ Θεοῦ, οἱ ἄνθρωποι τὰ ἰδιοποιοῦνται καὶ συμπεριφέρονται ὡς ἰδιοκτῆτες. Τὰ συνθήματα ποὺ ἐπικρατοῦν περὶ τῆς «διαχειρίσεως καὶ ἐπιλογῆς τῆς ζωῆς» καὶ τῆς «διαχειρίσεως τοῦ θανάτου» καὶ τοῦ δικαιώματος στὴ ζωὴ καὶ τὸν θάνατο συνιστοῦν μιὰ...

Πορίσματα Ἡμερίδας μὲ θέμα: «Οἱ ἀποφάσεις τοῦ ΣτῈ γιὰ τὰ νέα θρησκευτικά. Ἡ ἑπόμενη μέρα».

Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ι.Μ. Πειραιῶς, διοργάνωσε καί πραγματοποίησε τό Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018 στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) Ἡμερίδα μέ θέμα: «Οἱ ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ γιά τά νέα θρησκευτικά, ἡ ἑπόμενη μέρα».

Σκοπός τῆς ἡμερίδας ἦταν ἡ ὀρθή πληροφόρηση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας γιά τό φλέγον θέμα τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν γιά τά Θρησκευτικά, ὑπό τό πρῖσμα τῶν ἱστορικῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτΕ περί τῆς ἀντισυνταγματικότητος αὐτῶν καί τῶν δυνατῶν νομίμων μέσων ἀπαίτησης ἐφαρμογῆς τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ κήρυξε τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς ἡμερίδας, τῆς ὁποίας προήδρευσε ὁ σεβαστός ὁμότιμος καθηγητής Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί διδάκτωρ Θεολογίας καί Φιλοσοφίας πρωτοπρεσβύτερος π.Γεώργιος Μεταλληνός. Μετά τήν ἀπόδοση ἐπίκαιρων βυζαντινῶν...

Ἀπὸ τὶς ΗΠΑ στὸ... ξεῖπα!

Ἀπὸ τὸν Σαράντο Ι. Καργάκο, ἱστορικός, συγγραφέας

Ο κ. πρωθυπουργός νομίζει ότι μπορεί να γλιτώσει. Δυστυχώς δεν μπορεί νά ξεφύγει από το παρελθόν τουΠρόσφατα διάβασα ἕνα περιπετειῶδες ναυτικό μυθιστόρημα, ἄριστα μεταφρασμένο ἀπό τόν κ. Ἀνδρέα Μιαούλη. Οἱ ναῦτες ἥρωες τοῦ μυθιστορήματος μετά ἀπό μιά κερδοφόρα ἐπιχείρηση τραγουδοῦν:


Τώρα πού ματσωθήκαμε
κι ἡ τσέπη εἶν’ ἐντάξει
ἄς πάει νά κουρεύεται
ἡ ἐργατική μας τάξη!

Ὁ κόσμος τῆς σκληρῆς βιοπάλης ἀκούγοντας προεκλογικά τόν κ. πρωθυπουργό καί τούς εὐαγγελιστές του ζοῦσε σέ ἕνα παράξενο ὄνειρο, ὅτι ἦλθε ἡ ὥρα τῆς πτήσης. Πού ὄντως ἦλθε ἀλλά πρός τά κάτω. Βέβαια κάποιοι, δέν λέω, «ματσώθηκαν καλά», ἀλλά ὁ περισσότερος κόσμος κτυπήθηκε καί κτυπιέται σκληρά σάν τό χταπόδι γιά νά «παραγουλιάσει».
Τό πιό δυσάρεστο ὅμως εἶναι ὅτι χάνεται ἡ ἐλπίδα. Πλήρης σχεδόν ἀποσύνθεση σκοπῶν, ἐνδιαφερόντων καί διαθέσεων. Πού καί πού ἀκούγεται ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης κάποια λεκτική ὁμοβροντία. Ἀκολουθεῖ ὁ πρωθυπουργός μέ δεύτερη ὁμοβροντία. Μετά σιγαλιά. Τά τουρκικά καράβια φθάνουν ἕως τίς βραχοακτές τοῦ Λαυρίου. Εὐτυχῶς ἡ συμβία μου φτάχνει ὡραῖο γλυκό κουταλιοῦ καί ὁ ἐν Λαυρίω φίλος μου, κατασκευαστής «μελιπήκτων», προσφέρει εὐγευστότατους «ἐργολάβους»! Νά μή φύγουν ἀκέραστοι...
Πολλοί πίστευαν ἀφελῶς ὅτι κάποιος θαυματοποιός ὑπουργός εἶναι Μέκκα μυαλοῦ. Καί ἀποδείχθηκε φελλός. Ἔτσι μπορεῖ αὐτός νά ἐπιπλέει, ἀλλά τά προβλήματα στήν Ἑλλάδα...

17 Σεπ 2018

π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος: Ἀφελῆ ἐρωτήματα ἀφελοῦς ἱερέως…

Πρωτοπρεσβύτερος
Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος
Ἐφημέριος Ι. Ν. Ἄγ. Νικολάου Πατρὼν
Πάτρα 15.9.2018

Ἀφελῆ ἐρωτήματα ἀφελοῦς ἱερέως…

ΖΗΤΗΜΑ 1ο
Διαβάσαμε ὅτι στὶς 11.9.18 ὂ πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας Ποροσένκο (ὁ ὁποῖος “ἐκκλησιάζεται” καὶ στὴν κανονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ στοὺς σχισματικοὺς καὶ στοὺς Οὐνίτες!) εἶχε συνάντηση μὲ τὸν Ἀμερικανὸ πρέσβυ Σὰμ Μπράουνμπακ (http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/23802-presbeutis-sam-mpraounmpak-oi-ipa-upostirizoun-tin-autokefalia-stin-oukrania).

Α) Στὴ συνάντηση ὁ ἀμερικανὸς πρέσβυς δήλωσε ὅτι «Οἱ Ἀμερικανικὲς ἀρχὲς ὑποστηρίζουν τὴν Οὐκρανία στὸν ἀγώνα γιὰ τὸ δικαίωμα νὰ ἔχει μία ἑνιαία αὐτοκέφαλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία»!

«Οἱ Ἀμερικανικὲς ἀρχὲς» φροντίζοντας, προφανῶς, γιὰ τὴν κανονικὴ εὐταξία στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἐνοχλοῦνται ἐπειδὴ στὴν Οὐκρανία ὑπάρχουν τρεῖς “δικαιοδοσίες” (ἡ ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Κιέβου Ὀνούφριο ποὺ ἀναγνωρίζεται ἀπὸ ὅλη τὴν Ὀρθοδοξία καὶ δύο σχισματικὲς ὁμάδες). Δὲν γνωρίζουν, ἄραγε, ὅτι στὶς ΗΠΑ ὑπάρχουν περισσότερες ἀπὸ ὀκτὼ (8) Ὀρθόδοξες δικαιοδοσίες!; Διερωτῶμαι καὶ ἐρωτῶ τὸν πρέσβυ καὶ ἄλλους “ἀρμοδίους”: θὰ ὑποστηρίξουν «οἱ Ἀμερικανικὲς ἀρχὲς» ὥστε νὰ ὑπάρχει «μία ἑνιαία αὐτοκέφαλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία» καὶ στὶς ΗΠΑ μετὰ τὴν Οὐκρανία;


Β) Ἐπίσης, ἔκπληκτοι διαβάσαμε – χωρὶς νὰ διαψευσθεῖ – ὅτι ὁ Οὐκρανὸς Πρόεδρος «ἐνημέρωσε λεπτομερῶς τὸν Ἀμερικανὸ Πρεσβευτὴ γιὰ τὴν προετοιμασία ἐκχώρησης τοῦ αὐτοκεφάλου, καὶ εὐχαρίστησε τὶς ΗΠΑ γιὰ τὴν ἐνεργὸ ὑποστήριξή τους στὴν διαδικασία αὐτή»!

Ὡς ἀφελὴς ἱερέας διερωτῶμαι καὶ ἐρωτῶ τοὺς εἰδήμονας:

1. Τί σημαίνει ἡ φράση...

MKO ζητὰ «ἀποκαθήλωση» τοῦ σταυροῦ ἀπὸ παραλία στὴ Λέσβο γιατί ἐνοχλεῖ τοὺς ἀλλόθρησκους

Ἔντονη κόντρα ἔχει ξεσπάσει στὴ Λέσβο μεταξὺ μίας ΜΚΟ καὶ μεταναστῶν ἀπὸ τὴ μία πλευρά, καὶ τοὺς λουόμενους ἀπὸ τὴν ἄλλη. Μάλιστα οἱ ἀλληλέγγυοι ἔφτασαν στὸ σημεῖο νὰ ἀπαιτήσουν νὰ κατέβει ὁ σταυρὸς ποὺ τοποθετήθηκε κοντὰ σὲ παραλία, κάνοντας λόγω γιὰ πράξη ρατσισμοῦ, μισαλλοδοξίας καὶ καταγγέλλει τοὺς “ἐπίδοξους σταυροφόρους”.
Περισσότεροι ἀπὸ 11.000 μετανάστες καὶ πρόσφυγες φιλοξενοῦνται σήμερα στὸ νησὶ τῆς Λέσβου τῶν 27.545 μόνιμων κατοίκων σύμφωνα μὲ τὴν τελευταία ἀπογραφή. Οἱ κακὲς συνθῆκες στὶς ὁποῖες ζοῦν οἱ ἀλλοδαποί, κυρίως στὸ hot spot τῆς Μόριας, τὸ ὁποῖο κρίθηκε ὡς ἐπικίνδυνο γιὰ τὴ δημόσια ὑγεία ἀπὸ τὴ Διεύθυνση Δημόσιας Ὑγείας καὶ χαρακτηρίζεται ὡς κολαστήριο ἀπὸ τὸν ξένο Τύπο, οἱ διαφορὲς στὴν κουλτούρα καὶ τὸν πολιτισμό, ἡ παρουσία ἀκροδεξιῶν στοιχείων καὶ ἡ ἀνεξέλεγκτη δράση κάποιων ἀλληλέγγυων, κάνει ὁρισμένες φορὲς δύσκολη τὴ συνύπαρξη μεταναστῶν καὶ ντόπιων.
Πρόσφατα ἀλληλέγγυοι κατήγγειλαν ὅτι ἕνα παιδὶ ποὺ φοροῦσε μαντήλα κακοποιήθηκε ἀπὸ ἀκροδεξιὰ στοιχεῖα ποὺ λανθασμένα πίστεψαν ὅτι ἦταν προσφυγόπουλο - μία καταγγελία ποὺ ἀργότερα διαψεύστηκε, σύμφωνα μὲ τὸν δήμαρχο Λέσβου -, ἄγνωστοι κατέστρεψαν ὁλοσχερῶς τὸ μνημεῖο γιὰ τοὺς πρόσφυγες ποὺ χάθηκαν στὰ νερὰ τοῦ Αἰγαίου, ἐνῶ πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες ἄγνωστοι βανδάλισαν μὲ μπογιὲς τρεῖς προτομές, τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, τοῦ πρώην δημάρχου καὶ ἐκ τῶν κορυφαίων στελεχῶν τῆς Ἀντίστασης Ἀπόστολου Ἀποστόλου, καθὼς καὶ τοῦ καθηγητῆ ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Δημήτρη Βερναρδάκη.
Τὸ τελευταῖο συμβὰν ποὺ ἔρχεται νὰ προστεθεῖ στὴν ἁλυσίδα τῆς ἀντιπαράθεσης καὶ τῆς ἔντασης, εἶναι ἡ τοποθέτηση ἑνὸς σταυροῦ κοντὰ σὲ...

Εἶναι μεγάλο χάρισμα νὰ ὑπομένεις τὶς δοκιμασίες ἀγόγγυστα!Τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωρόπουλου...
-Ἕνας γνωστός μου, μετὰ ἀπὸ μία δοκιμασία, εὐρισκόμενος σὲ κατάστασι ἐντόνων αἰσθημάτων μειονεξίας καὶ μελαγχολίας, μοῦ ἔλεγε:
«Μὰ ἐγὼ δὲν ἔχω τίποτε, κανένα τάλαντο. Δὲν μπορῶ νὰ κάνω τίποτε. Τί εἶμαι;».
Προσπάθησα νὰ τοῦ πῶ μερικὰ πράγματα, ἀλλὰ δὲν καταλάβαινε. Σκέπτομαι ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς θὰ μποροῦσε νὰ πῆ: «Θεέ μου, ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ κάνω τίποτε μόνος μου. Δῶσε μοῦ τὴν χάρι Σου νὰ πετύχω καὶ ἐγὼ κάτι». Τί λέτε;
- Βεβαίως. Κι ἂν ἔκανε ὑπομονὴ στὶς δοκιμασίες πού εἶχε, αὐτὸ δὲν εἶναι τάλαντο; Εἶναι μικρὸ τὸ τάλαντο τῆς ὑπομονῆς; Τὸ νὰ ὑπομείνη κανεὶς τὶς ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς χωρὶς γογγυσμό, ἀλλ’ εὐχαριστώντας καὶ δοξολογώντας τὸν Θεό, εἶναι μικρὸ χάρισμα αὐτό; Ἂς ζητοῦσε, λοιπόν, τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ὑπομένη.
Γνωρίζω κάποιον, ποὺ εἶναι τελείως ἀνάπηρος καὶ ἔχει σάκχαρο. Κάνει δύο ἰνσουλίνες τὴν ἡμέρα. Βρίσκεται διαρκῶς στὸ κρεββάτι ἢ στὸ καροτσάκι. Τρίτη λύσις δὲν ὑπάρχει.
Οἱ δικοί του τὸν ἔχουν ἐγκαταλείψει ὅλοι. Χριστιανὲς κυρίες τὸν διακονοῦν. Ὑπάρχουν δὲ καὶ νέοι, οἱ ὁποῖοι τὸν παίρνουν καὶ τὸν πηγαίνουν ἐκδρομὲς μὲ τ’ αὐτοκίνητά τους. Ἀκόμη καὶ στὸ Ἅγιο Ὅρος. Ὅλα οἱ ἄλλοι τοῦ τὰ προσφέρουν. Θὰ τὸν σηκώσουν, θὰ τὸν βάλουν στὸ κρεββάτι, θὰ τὸν κατεβάσουν, θὰ τοῦ φορέσουν τὰ ροῦχα του, ὅλα. Δὲν μπορεῖ νὰ κάνη τίποτε μόνος. Ἀϊ, λοιπόν, στὴν κατάστασι αὐτὴ ὁ ἀδελφός μας αὐτὸς εἶναι πάντοτε...

Λάμπρος Σκόντζος: Ἡ ἁγία Σοφία καὶ οἱ ἁγίες κόρες της Πίστη, Ἐλπίδα καὶ Ἀγάπη

Η οἰκογένεια ἀποτελεῖ πρώτιστη ἀξία γιὰ τὴν χριστιανική μας πίστη, ἡ ὁποία χαρακτηριζόταν στὴν ἀρχαία ἐποχὴ ὡς «κὰτ οἶκον ἐκκλησία». Μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἅγιες οἰκογένειες ὑπῆρξε καὶ αὐτὴ τῆς ἁγίας Σοφίας καὶ τῶν θυγατέρων της, Πίστεως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης.
Ἔζησαν τὸν 2ο μ. Χ. αἰώνα, ὅταν βασίλευε στὴ Ρώμη ὁ εἰδωλολάτρης καὶ ἔκφυλος αὐτοκράτορας Ἀδριανὸς (117-138). Κατάγονταν ἀπὸ τὴν Ἰταλία. Ἡ Σοφία εἶχε εὐγενῆ καταγωγή. Χήρεψε πολὺ νέα, μένοντας μὲ τὶς τρεῖς θυγατέρες της. Ζοῦσε ἐνάρετη καὶ ἁγνὴ ζωή, μεγαλώνοντας τὰ τρία βλαστάρια της ὡς ἀληθινὲς Χριστιανὲς κόρες, διαφέροντας ἀπὸ τὶς κόρες τῶν εἰδωλολατρῶν, τὶς ὁποῖες μεγάλωναν μέσα στὴν ἀκολασία, ποὺ ὑπαγόρευε ἡ λατρεία τῶν ἀνήθικων «θεῶν» τους. Τοὺς ἔδωσε, ὄχι τυχαία, τὰ ὀνόματα τῶν τριῶν κορυφαίων χριστιανικῶν ἀρετῶν, ποὺ ἀναφέρει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη» (Ἃ΄ Κόρ.13,13).
Γιὰ κάποιο λόγο ἀναγκάστηκε νὰ μεταβεῖ μαζὶ μὲ τὶς κόρες της νὰ ζήσει στὴ Ρώμη, στὴ μεγάλη πόλη, ὅπου κυριαρχοῦσε ἡ πιὸ χυδαία μορφὴ τῆς εἰδωλολατρίας καὶ ἄκμαζε ἡ ἀκολασία, ὅπου συνέχιζαν νὰ βιώνουν μὲ ἀκρίβεια τὴ χριστιανικὴ ζωή, χωρὶς νὰ τὶς ἀγγίζει ἡ ἠθικὴ κατάπτωση τῶν εἰδωλολατρῶν. Προσπαθοῦσαν δὲ νὰ δείχνουν μὲ τὸ παράδειγμά τους τὴ νέα ἐν Χριστῷ ζωή. Οἱ εἰδωλολάτρες ὅμως ρωμαῖοι, οἱ ὁποῖοι μισοῦσαν θανάσιμά τους Χριστιανοὺς τὶς κατάγγειλαν στὶς ἀρχὲς ὅτι δὲν τιμοῦν τοὺς «θεοὺς» τῆς αὐτοκρατορίας καὶ δὲν συμμετέχουν στὴν καθιερωμένη θυσία πρὸς τιμὴν τοῦ «θεοῦ» αὐτοκράτορα. Αὐτὸ ἄλλωστε σήμαινε γιὰ τοὺς ρωμαϊκοὺς νόμους μὲ ἔσχατη προδοσία καὶ τιμωροῦνταν μὲ θάνατο, ἂν δὲν ἄλλαζαν γνώμη.
Ὁ Ἀντιοχος, διοικητὴς τῆς Ρώμης, ἐνημέρωσε τὸν Ἀδριανό, ὅτι ἡ πατρικία Σοφία, μαζὶ μὲ τὶς τρεῖς κόρες της εἶναι Χριστιανές. Ὁ αὐτοκράτορας διέταξε νὰ...

16 Σεπ 2018

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος: Ὅσο ὑπάρχετε στή ζωή νά δείξετε ἀντίσταση στόν Οἰκουμενισμό!

Ὁμιλεῖ ὁ Μακαριστός Γέροντας π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος (1927 – 2006)
Στό τέλος ὁ Ἀντίχριστος θά κάνει τό ἑξῆς.. ἀφοῦ βέβαια θά ὁδηγηθεῖ ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα στόν Ἀντίχριστο διά τῆς λεωφόρου του Οἰκουμενισμοῦ, ὥστε νά μήν ὑπάρχουν ὁμάδες ἀντιδράσεως -προσέξτε, νά μήν ὑπάρχουν ὁμάδες ἀντιδράσεως εἰς ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη. Τότε ὁ Ἀντίχριστος δέν θά δεχτεῖ αὐτό νά τό κρατήσει. Αὐτό τό σχῆμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ θά τό καταργήσει καί θά πεῖ ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες περίμεναν νά φτάσουν νά βροῦν τόν Μεσσία, ὁ Μεσσίας εἶμαι ἐγώ. Καί ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, τότε θά χτίσει τόν ναό τοῦ Σολομῶντος καί θά καθίσει εἰς τόν ναόν τοῦ θεοῦ καί θά ἀποδεικνύει ὅτι αὐτός εἶναι θεός. Τό λέει στούς Θεσσαλονικεῖς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.
Βλέπετε λοιπόν ὅτι: πᾶμε στόν Οἰκουμενισμό, αὐτός θά καταργηθεῖ καί θά ἀναδειχθεῖ ὁ Ἀντίχριστος ὡς θεός. Ἀντιλαμβάνεστε ὅτι ὅλα αὐτά ἀγαπητοί μου εἶναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Μιλᾶμε γιά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μία ἀλλά δέν σημαίνει μ’ αὐτό ὅτι πρέπει νά γίνει ἐκμετάλλευσις τοῦ πράγματος, νά φθάσομε εἰς αὐτό τό...

Ὁμολογία Μητσοτάκη στήν ΔΕΘ: «Εἶμαι Ρεαλιστής! Δέν εἶναι πρόβλημα τό ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφεὶμ πρὸς Πατριάρχη Βαρθολομαῖο: Ἀνακόψατε πρύμναν πρὸς ἀποφυγὴν νέων σχισμάτων


ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ! 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Μὲ ἀφορμὴ τὶς δραματικὲς ἐξελίξεις στοὺς κόλπους τῆς Παγκόσμιας Ὀρθοδοξίας, καὶ τὴν «αἰφνιδιαστικὴ» ἀνακοίνωση τῆς διακοπῆς τῶν σχέσεων Κοινωνίας σὲ Διεκκλησιαστικὸ καὶ Διορθόδοξο ἀλλὰ καὶ τὴν διακοπὴ Μνημοσύνου τοῦ κ. Βαρθολομαίου, τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας μὲ τὴν Πρωτόθρονη Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινούπολης τὴν Παρασκευὴ 14 Σεπτεμβρίου 2018, (ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐκπεφρασμένης ἀποφάσεως τοῦ Οἴκ. Πατριαρχείου νὰ ἀποδώσει Τόμον Αὐτοκεφαλίας εἰς τὴν σχισματικὴ Ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα τῆς ὑπὸ τὸν Ἄρχ. Φιλάρετον καὶ τὴν ἀποστολὴ Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας εἰς τὴν Οὐκρανία, καλουμένης ὡς Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας) ζητήσαμε ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κηθύρων κ.κ. Σεραφεὶμ νὰ τοποθετηθεῖ ἐπὶ τοῦ καίριου καὶ φλέγοντος ζητήματος ποὺ ταλανίζει τὴν παγκόσμιο Ὀρθοδοξία τοὺς τελευταίους μῆνες.

Ἀκολουθεῖ -ἄνευ σχολιασμοῦ- ἡ ἀποκλειστικὴ βαρυσήμαντη δήλωση τοῦ Σεβάσμιου Ἱεράρχη:

«Εἶμαι βαθύτατα λυπημένος στὸ ἄκουσμα τῆς...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.