26 Οκτ 2020

Ποιὰ εἶναι ἡ διαφορὰ μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ αἱρετικῶν

Πρωτοπρ. Ἰωάννου Σ. Ρωμανίδου 
ἐκ τοῦ βιβλίου "Πατερικὴ Θεολογία" 
Νομίζω τὴν βασικὴ διαφορὰ μποροῦμε νὰ τὴν κατανοήσωμε, ἂν πάρωμε γιὰ παράδειγμα τὴν Ἰατρικὴ ἐπιστήμη. Ἐκεῖ ἔχομε τοὺς γιατροὺς ποὺ ἀνήκουν στὸν Ἰατρικὸ Σύλλογο. Ἂν δὲν εἶναι κάποιος γιατρὸς μέλος τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου, δὲν μπορεῖ νὰ ἐξασκήση τὸ ἐπάγγελμα τοῦ γιατροῦ. Γιὰ νὰ εἶναι ἕνας γιατρὸς νόμιμος, πρέπει ὄχι μόνο νὰ εἶναι ἀπόφοιτος μίας ἀνεγνωρισμένης Ἰατρικῆς Σχολῆς, ἀλλὰ καὶ μέλος τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου. Τὰ ἴδια ἰσχύουν καὶ γιὰ τοὺς δικηγόρους. Στὶς ἐπιστῆμες αὐτὲς ὑπάρχει μία συνεχὴς δοκιμασία· διότι, ἂν παρεκτραπῆ κάποιος, ὡς πρὸς τὴν ὀρθὴ ἐξάσκηση τοῦ ἐπαγγέλματός του, τότε δικάζεται ἀπὸ...

"Παπά, στὸ τέλος θὰ μὲ κοινωνήσεις καί ἐσὺ μετὰ θὰ κάμεις τὴν κατάλυση καὶ δὲν θὰ φοβηθεῖς τὴ λέπρα μου"

Ἔγινε πολὺς λόγος γιὰ τὸ νησὶ τῆς Σπιναλόγκα.
Ἕνα ἀπὸ τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα ποὺ πληροφορούμαστε εἶναι ὅτι οἱ χανσενικοὶ ποὺ κατοικοῦσαν στὴ Σπιναλόγκα ἦταν ὀργισμένοι μὲ τὸν Θεό, γιὰ τὸ λόγο ὅτι ἡ ἀσθένειά τους ἦταν μία μεγάλη καὶ ἀφόρητη δοκιμασία. Ἕνας Γεραπετρίτης παπὰς τόλμησε νὰ τοὺς ἐπισκεφθεῖ κάποτε καὶ νὰ λειτουργήσει στὸν Ἅγιο Παντελεήμονα, ποὺ ὑπῆρχε καὶ ρήμαζε στὸ νησί, συντροφιὰ μὲ τοὺς νέους του κατοίκους. Λένε πὼς στὴν πρώτη Λειτουργία δὲν...

Ἡ Ἀγγελοπούλου σκέφτεται νὰ προσκαλέσει τὸν Ἐρντογᾶν γιὰ τοὺς ἑορτασμοὺς τῶν 200 χρόνων ἀπὸ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821;

Στὴν σελίδα 11
τοῦ κυριακάτικου φύλλου τῆς «Καθημερινῆς» (25/10/2020) περιγράφεται σὲ ἁδρὲς γραμμὲς τὸ πλαίσιο τῶν διοργανούμενων ἑορτασμῶν τῆς ἐπιτροπῆς «Ἑλλάδα 2021». Σὲ κάποιο σημεῖο τοῦ κειμένου ἀναφέρεται τὸ ἑξῆς:
«Ἡ κ. Ἀγγελοπούλου εἶχε ἀποφασίσει νὰ καλέσει στὴν Ἀθήνα τὸν Ταγὶπ Ἐρντογᾶν, μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι ἡ πιθανὴ ἀποδοχὴ τῆς πρόσκλησης ἀπὸ τὸν Τοῦρκο Πρόεδρο θὰ ἦταν μία ἑλληνοτουρκικὴ πρωτοβουλία εἰρήνης καὶ φιλίας μὲ παγκόσμια ἐμβέλεια ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ὁδηγήσει τοὺς ἐμπλεκόμενους ἀκόμα καὶ στὸ Νόμπελ Εἰρήνης».
Τὸ ὅλο θέμα ἀποκάλυψε μὲ σχετικὸ ρεπορτὰζ...

Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Δημητρίου γιὰ παιδιὰ

Παρακολουθῆστε τὸ βίο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου 
σὲ μία πρωτότυπη παρουσιάση γιὰ παιδιά, ἀπὸ τὸ κανάλι στὸ YouTube 
Ἀκολουθῆστε τὸ λογαριασμὸ τοῦ καναλιού στο YouTube 
ἐὰν θέλετε νὰ δεῖτε καὶ ἄλλα παρόμοια βίντεο.

Τὸ ἐγκώμιο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ στὸν Ἅγιο Δημήτριο τὸν Μυροβλύτη

† Ἀρχιμανδρίτου Ἐφραὶμ Ξηροποταμηνοῦ
«Ἐμοὶ δὲ λίαν ἐτιμήθησαν οἱ φίλοι σου ὁ Θεός, λίαν ἐκραταιώθησαν αἱ ἀρχαὶ αὐτῶν».
Μὲ αὐτὸν τὸν στίχον τοῦ Δαβὶδ ἀρχίζει ὁ ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἠμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς τὸ ἐγκώμιό του στὸν Μυροβλύτη ἅγιο, ποὺ σὰν Μεγαλομάρτυς ἀνήκει καὶ αὐτὸς στὶς «ἀρχές», δηλαδὴ στὴν ἡγεσία τῶν Ἁγίων καὶ Φίλων τοῦ Θεοῦ. 
«Ἐγὼ μὲ πολλὴ τιμὴ περιβάλλω τοὺς φίλους σου, Θεέ μου, μεγάλη ἐξουσία καὶ παρρησία ἔχουν ἐκεῖνοι ποὺ προεξάρχουν μεταξύ τους», θὰ λέγαμε κι ἐμεῖς σήμερα, δίνοντας ὅμως στὰ ἴδια αὐτὰ λόγια τοῦ Προφητάνακτος πολὺ πιὸ εὐρὺ περιεχόμενο. Διότι γιὰ μᾶς Φίλοι τοῦ Θεοῦ εἶναι καὶ οἱ δύο Ἅγιοι, καὶ ὁ ἐγκωμιάζων καὶ ὁ ἐγκωμιαζόμενος, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ οἱ φίλοι τῶν Φίλων τοῦ Θεοῦ, ὁ φιλάγιος καὶ Παναγιώτατος Ποιμενάρχης κύριος Παντελεήμων μὲ τὸ εὐλαβές του...

Γιατί ὁ Ἅγιος Δημήτριος παρουσιάζεται καβαλάρης σέ κόκκινο ἄλογο;

Ὁ Ἅγιος Δημήτριος συχνά ἀπεικονίζεται μπροστα στόν Μαξιμιανό, στήν φυλακή, εὐλογώντας τό Νέστορα, ἀλλά ἐπιπλέον ἐπειδή ὁ Ἅγιος Δημήτριος εἶναι καί ἕνας ἀπό τούς στρατιωτικούς καί συγχρόνως προστάτης τῆς Θεσσαλονίκης, πού πολλές φορές ἔσωσε ἀπό διάφορους κινδύνους, οἱ παραστάσεις, στίς ὁποῖες ὁ ἅγιος εἰκονίζεται στρατιωτικός, εἴτε πεζός εἴτε καβαλάρης, εἶναι συνηθισμένες στήν ὀρθόδοξη ἁγιογραφία. Μεταξύ αὐτῶν τῶν ἁγιογραφιῶν ὁ Ἅγιος Δημήτριος ἀπεικονίζεται καί...ἔφιππος σέ κόκκινο ἄλογο, σέ ἀντίθεση μέ τό λευκό ἄλογο τοῦ Ἅη Γιώργη. Στήν εἰκόνα αὐτή...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὑπάρχουν συχνὲς στιγμὲς στή ζωή, πού ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά ἐπιλέξει ἀνάμεσα στὸν φόβο τοῦ Θεοῦ καί τῆς ντροπής ἀπό τούς ἀνθρώπους. Διάλεξε πάντα τόν φόβο τοῦ Θεοῦ καί δέν θά κάνεις λάθος. Οἰ ἄνθρωποι θά γελάσουν μαζί σου, ἀλλά θα εἴσαι σωστὸς μπροστά στόν Θεό.
Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Ἅγιος Δημήτριος ὁ Μυροβλύτης

25 Οκτ 2020

Τίποτα δὲν λέγεται τυχαῖα γιὰ τὰ 6 καὶ 12 ναυτικὰ μίλια! Προετοιμασία γιὰ ὅσα “ἐτοιμάζουν” εἶναι.

Ὁ κ.Χρυσοχοϊδης εἶχε δηλώσει “ἀδιάβαστος” στὸ πρῶτο μνημόνιο. Παρόλα αὐτὰ γνώριζε πολὺ καλὰ τί ψήφιζε… 
Χθὲς στὴ Βουλή χαρακτηρισε “ἐθνικισμό” το ἀναφαίρετο ἑλληνικὸ δικαίωμα γιὰ ἐπέκταση τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων στὰ 12 ναυτικὰ μίλια.
Λίγες ἡμέρες πρὶν ὁ ὑπουργὸς Ἐπικρατείας Γ. Γεραπετρίτης μᾶς εἶπε ὅτι ἠ νέα κόκκινη ἐθνικὴ γραμμὴ εἶναι τὰ 6 ναυτικὰ μίλια. 
Δὲν πρόκειται γιὰ “λεκτικὰ ἀτοπήματα”, οὔτε φυσικὰ μποροῦν νὰ...

Ὁ πάπας ὑπὲρ τοῦ συμφώνου συμβίωσης γιὰ ὁμόφυλα ζευγάρια!

Ὁ πάπας Φραγκίσκος τάχθηκε ὑπὲρ τῶν συμφώνων συμβίωσης μεταξὺ ἀνθρώπων τοῦ ἴδιου φύλου, στὸ ντοκιμαντὲρ «Francesco», ποὺ κάνει πρεμιέρα στὸ φεστιβὰλ κινηματογράφου τῆς Ρώμης. 
Ὁ ποντίφικας ἐκφράζει αὐτὴ τὴν ἄποψη περίπου στὰ μισά τοῦ φίλμ, τὸ ὁποῖο ἐμβαθύνει στὰ ζητήματα γιὰ τὰ ὁποία ἐνδιαφέρεται περισσότερο ὁ πάπας. Ἀνάμεσά τους τὸ περιβάλλον, ἡ φτώχεια, ἡ μετανάστευση, ἡ φυλετικὴ καὶ εἰσοδηματικὴ...

Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος: «Ἡ δύναμη τοῦ Χριστοῦ»

Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος: «Ἡ δύναμη τοῦ Χριστοῦ»

Βλέπεις τί συμβαίνει γύρω σου ἢ εἶσαι ἀπασχολημένος μόνο μὲ τὰ κρούσματα;

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης γιὰ τὴν Sportime
Στὸ τελευταῖο διάγγελμά του ὁ κ. Μητσοτάκης φρόντισε νὰ μᾶς τονίσει πὼς «τὸ ὁπλοστάσιό μας δὲν εἶναι ἀνεξάντλητο». Λίγα λεπτὰ πρίν, εἶχε ἀνακοινώσει στὸν ἑλληνικὸ λαό, τὴ νυχτερινὴ ἀπαγόρευση κυκλοφορίας καὶ τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση μάσκας παντοῦ, δύο μέτρα ποὺ – ἀνεξαρτήτως ἂν κάποιος πιστεύει πὼς εἶναι χρήσιμα ἢ ὄχι – ὁδηγοῦν τὴν ἤδη καταπονημένη ἑλληνικὴ κοινωνία σὲ ἀκόμα μεγαλύτερη πίεση.
Οἱ εἰδήσεις τῆς ξαφνικῆς ἐκτίναξης τῶν κρουσμάτων ποὺ συνέβη τὶς τελευταῖες μέρες διεκδικοῦν τὸ μεγαλύτερο μερίδιο ἀπὸ τὴν προσοχὴ τοῦ μέσου Ἕλληνα, ὁ ὁποῖος δὲν παύει νὰ...

Μέ τήν εὐχή τοῦ Ἰησοῦ εἴμαστε «ἱματισμένοι καί σωφρονοῦντες»

Κυριακή ΣΤ΄ Λουκᾶ
 (25-10-2020)
(Θεραπεία δαιμονισμένου 
εἰς τά Γάδαρα)
«Εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον ἀφ' οὗ τὰ δαιμόνια ἐξῆλθεν ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ» (Λκ. 8,35).
Στό πάνω (βόρειο) μέρος τῆς Παλαιστίνης βρίσκεται ἡ Γαλιλαία μέ τή λίμνη Γεννησαρέτ. Στή μιά μεριά αὐτῆς βρισκόταν ἡ Καπερναούμ, ὅπου σύχναζε κηρύττοντας καί θεραπεύοντας ὁ Χριστός, καί στήν ἄλλη μεριά ἦταν ἡ χώρα τῶν Γαδαρηνῶν, τήν ἐπίσκεψη στήν ὁποία μᾶς περιέγραψε ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς μέ τό σημερινό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα.
Ὅταν ἔφτασε ὁ Χριστός στή χώρα αὐτή τόν συνάντησε κάποιος πού ἦταν δαιμονισμένος ἀπό πολλά χρόνια. Μέσα του εἶχαν 'μπεῖ ὄχι ἕνα ἀλλά πολλά δαιμόνια. Ποιά ἡ ἐμφάνιση καί ἡ ζωή του; Γυμνός, δέν ἔμενε σέ σπίτι ἀλλά στά μνήματα. Ὅταν προσπαθώντας νά τόν συγκρατήσουν τόν ἔδεναν μέ ἁλυσίδες καί τοῦ ἔβαζαν σιδερένια δεσμά στά πόδια, τά ἔσπαζε καί τριγυρνοῦσε...

Ἁγία Ταβιθά: Ἡ φιλάνθρωπος κόρη τῆς Ἀρχαίας Ἐκκλησίας (25 Ὀκτωβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ,
Θεολόγου - Καθηγητοῦ 
Ἡ ἀγάπη καὶ ἡ φιλανθρωπία εἶναι συνώνυμα μὲ τὸν Χριστιανισμό. Ἡ βάση τοῦ χριστιανικοῦ κηρύγματος εἶναι ἡ ἀγάπη πρὸς ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς ὅποιες ἰδιαιτερότητές τους. Τίποτε δὲ μπορεῖ νὰ μπεῖ ἐμπόδιο στὴν ἄσκηση τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης, οὔτε τὸ φύλο τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, οὔτε ἡ φυλή, οὔτε ἡ κοινωνικὴ καὶ οἰκονομική του κατάσταση. Ὁ Ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὄχι μόνο δίδαξε τὴν ἀγάπη πρὸς ὅλους, ἀλλὰ καὶ ἔθεσε ὡς προϋπόθεση τὴν ἄσκηση τῆς ἀγάπης, σὲ ὅσους ἤθελαν καὶ θέλουν νὰ εἶναι δικοί Του, «ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμὶν ἴνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἴνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Ἐν τούτω γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταὶ ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις» (Ἰωάν. 13, 34-35). Ἐπίσης ἔδωσε ὁ Ἴδιος τὸ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Ντροπή νά νιώθεις ὄταν ἁμαρτάνεις καί ὄχι ὅταν μετανοεῖς. Ο Θεός δέν μισεί τόσο πολύ ἐκεῖνον πού ἁμαρτάνει, ὄσο ἐκεῖνον πού δέν ντρέπεται ὄταν ἁμαρτάνει. 
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

24 Οκτ 2020

Βασιλική Κατσίφα: Γυναίκα Ἠπειρώτισσα βγαλμένη ἀπό τό 1940! - Μνημόσυνο Ἐθνομάρτυρος Κωνσταντίνου Κατσίφα!

Τελέστηκε στούς Βουλιαράτες τῆς Βορείου Ἠπείρου τό μνημόσυνο τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα. Ἡ μάνα του Βασιλική συγκλονίζει! 
Τελέστηκε στούς Βουλιαράτες τῆς Βορείου Ἠπείρου τό διετές μνημόσυνο στήν μνήμη τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα! Σέ κλίμα αὐστηρῶν ἀπαγορεύσεων, λόγω τῆς πανδημίας, μέ τήν ἀλβανική ἀντιτρομοκρατική νά ἔχει περικυκλώσει τά ἑλληνικά χωριά τῆς Δερόπολης καί τά drones τῆς ἀστυνομίας νά πετᾶνε πάνω ἀπ' τό σπίτι τῆς οἰκογένειας καί τόν τόπο ἐκτέλεσης, πραγματοποιήθηκε τό μνημόσυνο ἀπ' τά δύο χρόνια της ἐν ψυχρῶ δολοφονίας τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα.
Συγγενεῖς, συγχωριανοί καί φίλοι βρέθηκαν στό πλευρό τῆς...

«Ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου ἀποτελεῖ κατάφωρη παραβίαση τοῦ Συνοδικοῦ συστήματος»

Οἱ Μητροπολίτες Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος, Κύκκου Νικηφόρος, Ταμασοῦ Ἠσαΐας, Ἀμαθοῦντος Νικόλαος, μέ κείμενό τους διαφωνοῦν μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου πού μνημόνευσε τόν σχισματικό Κιέβου Ἐπιφάνιο!
Μέ πολλή ἀνησυχία, ἀλλά καί βαθυτάτη θλίψη πληροφορηθήκαμε τή μνημόνευση ὡς «Προκαθημένου τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας» τοῦ Ἐπιφανίου ἀπό τήν Α.Μ. τόν Ἀρχεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο, σήμερα, Σάββατο 24 Ὀκτωβρίου 2020, κατά τή Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τῆς Χρυσορροϊάτισσας, ὅπου καί ἐγένετο ἡ εἰς Ἐπίσκοπον Χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀρσινόης κ. Παγκρατίου.
1. Ἡ ἐν λόγῳ Πράξη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου συνιστᾶ κατάφωρη παραβίαση τοῦ συνοδικοῦ, συλλογικοῦ καί δημοκρατικοῦ πολιτεύματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καί τῆς λειτουργίας, μέ βάση τό σύστημα αὐτό, τῆς Ὀρθοδόξου...

Παράδειγμα ὑποτέλειας!

Τό δικαίωμα τῆς Ἑλλάδας νά ἐπεκτείνει τά χωρικά της ὕδατα στά 12 μίλια ἀποτελοῦσε γιά χρόνια πάγια πολιτική τῆς χώρας σάν ἀπόρροια τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου. Καί σίγουρα δέν ἀποτελοῦσε γιά κανένα ἐπιφανές μέλος τῆς πολιτικῆς τάξης τῆς χώρας «ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ»! Ἡ ἀπαράδεκτη αὐτή δήλωση τοῦ ὑπουργοῦ ἰσοδυναμεῖ μέ ἐπιτομή τῆς ὑποτέλειας καί πρέπει ἀμέσως νά δηλώσει παραίτηση, ἄν διαθέτει ἐλάχιστα ἀκόμα ἴχνη ἀξιοπρέπειας. Ἄν ὄχι, πρέπει ὁ ἴδιος ὁ «ἐθνικιστής» πλέον πρωθυπουργός, πού μόλις πρίν μερικές μέρες μίλησε γιά...

Εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας ἀποχώρησε ἀπό τήν Χειροτονία τοῦ Ἐπισκόπου Ἀρσινόης ὁ Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος, γιατί μνημονεύτηκε ὁ σχισματικός Κιέβου Ἐπιφάνιος!

Ἔντονη ἀναμένεται νά εἶναι ἡ ἀντίδραση Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὕστερα καί ἀπό τήν μνημόνευση τοῦ σχισματικοῦ Μητροπολίτου Κίεβου καί πάσης Οὐκρανίας Ἑπιφανίου ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο.
Κατά τήν διάρκεια τῆς χειροτονίας τοῦ νέου Ἐπισκόπου Ἀρσινόης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος μνημόνευσε γιά πρώτη φορά τόν σχισματικό Ἐπιφάνιο ὡς Προκαθήμενο τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας προκαλώντας ἀντιδράσεις ἀνάμεσα σέ μέλη τῆς Ἱεράς Συνοδου πού δέν εἶχαν ἐνημερωθεῖ προηγουμένως.
Ἐνεός ἔμεινε κατά τήν διάρκεια τῆς χειροτονίας τοῦ Ἐπισκόπου Ἀρσινόης κ. Παγκρατίου, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος.
Ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ δέν πίστευε στά αὐτιά του, ὅταν ἄκουσε τόν διάκονο...

Ἡ δολοφονία τῆς πίστης τῶν μαθητῶν

Παναγιώτη Τσαγκάρη, 
Καθηγητή Θεολόγου, Ὑπ. Δρ. Θεολογίας,
Γενικοῦ Γραμματέα τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων
Ἡ Ὑπουργός Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως ἔβαλε ἐγγράμματους, ἐπιστήμονες τῆς Θεολογικῆς Ἐπιστήμης (!) καί συνέταξαν καινούργια Προγράμματα Σπουδῶν καί βιβλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν τά ὁποία ἀντικατέστησαν τά κατηργημένα ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας Προγράμματα καί βιβλία τῶν προηγούμενων Ὑπουργῶν Παιδείας Φίλη καί Γαβρόγλου τῆς κυβέρνησης τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.
Πολλοί ἦταν ἐκεῖνοι, πού κοιτάζοντας μέ μία πρώτη γρήγορη καί ἐπιφανειακή ματιά τά νέα βιβλία εἶπαν, ὅτι, ἐφόσον ἀφαιρέθηκαν ἀπό αὐτά τουλάχιστον τά θρησκειολογικά στοιχεῖα, ἔχουν τρόπον τινά καταστεῖ ὀρθόδοξα. Σέ αὐτή τήν συμβιβαστική θέση, σέ σχέση καί μέ τήν τόσο σημαντική ὑπόθεση τῆς χριστιανικῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν, θά ἀπαντήσουμε, χρησιμοποιώντας μία φράση τοῦ θυμόσοφου λαοῦ μας, λέγοντας ὅτι αὐτό πού ἔγινε μέ τά νέα βιβλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι σάν νά «ἔβγαλε τά ροῦχα τοῦ ὁ Μανωλιός καί...

Μέ τέτοια ἡγεσία καί παιδεία νικοῦν οἱ λαοί…

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος
Γιορτάζουμε τήν Ἐθνική Ἐπέτειο τοῦ «ΟΧΙ», τρία γράμματα, μία ἐλαχιστότατη λέξη πού περικλείει μέσα της τό μεγαλεῖο τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας!! Μέ τά «ΟΧΙ» ἀνήλθαμε στίς κορυφές τῆς δόξας!! Μέ τά «ΝΑΙ» καί τίς προδοσίες τῶν διαχρονικῶν Νενέκων πού κυβερνοῦν τόν τόπο, καταντήσαμε περίγελως τῆς Οἰκουμένης. Σεργιανίζουν ἀμέριμνα τά καράβια τῶν Μωχαμετάνων στό Αἰγαῖο καί ἀναπολοῦμε τούς Κανάρηδες καί τούς Κουντουριώτηδες πού ἔστελναν τίς ναυαρχίδες τους στόν πάτο τῆς γαλανόλευκης πατρίδας μας. Οἱ τρομεροί ναυμάχοι μας δέν γνώριζαν ἀπό «ἐπακουμβήσεις» καί λοιπές κουτοπονηριές πού ἐπινοοῦν οἱ τζιτζιφιόγκοι τοῦ κατευνασμοῦ, ἀλλά τίναζαν στόν ἀέρα τίς φρεγάτες τῶν θρασύδειλων Τούρκων.
Θά ξεδιπλωθοῦν καί οἱ σημαῖες στά μπαλκόνια τῶν σπιτιῶν -ὅσων καίγονται ἀπό ἀγάπη γιά τό ἱερό σύμβολο τοῦ Ἔθνους μας καί ὄχι ὅσων τίς καῖνε- θά...

Ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Ἀρέθας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μάρτυρες (24 Ὀκτωβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ, 
Θεολόγου – Καθηγητοῦ 
Ἡ σημερινὴ ἀραβικὴ χερσόνησος, πρὶν κατακτηθεῖ ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους, ἦταν γεμάτη ἀπὸ ἀκμάζουσες χριστιανικὲς κοινότητες. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ ἀπέναντι ἀφρικανικὴ χώρα τῆς Αἰθιοπίας, ἡ ὁποία παραμένει ὡς τὰ σήμερα, ἡ μόνη χριστιανικὴ χώρα τῆς ἀφρικανικῆς ἠπείρου. 
Στὰ χρόνια ποὺ βασίλευε στὸ Βυζάντιο ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστίνος Α΄ (518-527), ἦταν βασιλιὰς τῆς Αἰθιοπίας ἕνας εὐσεβὴς ἡγεμόνας ὁ Ἐλεσβαᾶν. Ἀντίθετα στὴν ἀντίπερα Ὑεμένη, στὸ ἀρχαῖο βασίλειο τῆς Σαβᾶ, βασίλευε ἕνας τυραννικός, κακοῦργος καὶ αἰμοδιψὴς βασιλιάς, ὁ Δοὺ-Νοουᾶς. Εἶχε ἀσπασθεῖ...

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου μνημόνευσε τὸν “Οὐκρανίας Ἐπιφάνιο” !

Ὁ  Ἐπιφάνιος, ὡς Ἐπίσκοπος του σχισματικοῦ «Πατριαρχείου Κιέβου», μὲ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο. Φωτογραφία προερχόμενη ἀπὸ τὸν προσωπικὸ λογαριασμὸ στὸ Twitter τοῦ Ἐπιφανίου, ἡ ὁποία ἐλήφθη τὸ 2016, δύο ὁλόκληρα χρόνια πρὶν ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.


Τὸν "Οὐκρανίας Ἐπιφάνιο" ἀναγνώρισε πρὶν ἀπὸ λίγα λεπτά, ὁ Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. 
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος προεξάρχοντας σήμερα (24.10.2020) τῆς χειροτονίας τοῦ νέου Ἐπισκόπου Ἀρσινόης στὴν Μονὴ Χρυσσοραγοιτίσσης Πάφου, μνημόνευσε γιὰ πρώτη φορὰ τὸν Οὐκρανίας Ἐπιφάνιο. 
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἀπὸ σήμερα γίνεται ἡ τρίτη Ἐκκλησία ποὺ ἀναγνωρίζει τὸν Τόμο Αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. 
Πληροροφίες τῆς Romfea.gr ἀναφέρουν ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, προέβη στὴν κίνηση αὐτὴ χωρὶς τὴν σύμφωνη γνώμη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Μήν ἀνοίγης τά αὐτιά σου εἰς τόν καθένα πού ὁμιλεῖ καί μήν ἀπαντᾶς εἰς κάθε φλύαρον κατά τάς συζητήσεις πού δέν συμφέρουν εἰς τόν σκοπόν τῆς ἀσκήσεως. 
Μέγας Βασίλειος

23 Οκτ 2020

Ἡ σύγχρονη συβαριτικὴ πίστης

Γράφει  Γεώργιος Κ. Τζανάκης - Ἀκρωτήρι Χανίων
Διάβασα τὰ δημοσίως γραφόμενα ἑνὸς ἱερέως, ποὺ δὲν διαφέρουν ἀπὸ τὰ δημοσίως καὶ ίδιωτικῶς γραφόμενα καὶ λεγόμενα ἀπὸ πλείστους ὅσους ἱερεῖς καὶ πνευματικοὺς καὶ ἐπισκόπους καὶ πατριάρχες, καὶ  πολὺ στενοχωρήθηκα καὶ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ἀναρωτήθηκα ἄν πιστεύουν σὲ κάτι (σχετικὸ μὲ τὴν ὀρθόδοξο πίστι) οἱ ἄνθρωποι αὐτοί. 

Αὐτὴ τὴν αἴσθησι τὴν εἶχα ἐξ ἀρχῆς, ὅταν ξεκίνησε ἡ νέα περιπέτεια τοῦ διωγμοῦ τῆς πίστεως -ἀπὸ μέσα καὶ ἀπὸ ἔξω- καὶ γι᾿ αὐτὸ, στὸ πρῶτο κείμενο ποὺ ἔγραψα, εἶχα βάλει τὸν στίχο: «Σαχλοὶ καὶ ἀστεῖοι, μὲ πίστι ὑπόγεια, πίστι σὲ τί;, δὲν βρίσκω λόγια» καὶ δυστυχῶς βλέπω ὅτι ἐπαληθεύεται συνεχῶς...

Ἐμεῖς τόν χαβά μας, ἡ Σουηδία ὅμως χαλαρώνει τά μέτρα - Δέν συστήνει κἂν τήν χρήση μάσκας!

«Πιστή» στήν ἀρχική της στρατηγική ἀπέναντι στόν κορωνοϊό παραμένει ἡ Σουηδία, ἡ ὁποία προχωρᾶ σέ χαλάρωση πολλῶν μέτρων τήν ὥρα πού μεγάλο μέρος τῆς Εὐρώπης ἐπιβάλλει μίνι lockdown γιά τήν «ἀνάσχεση τῆς ἐξάπλωσης τῆς πανδημίας».
Παρά τήν «ἄνοδο τῶν κρουσμάτων» ἡ σκανδιναβική χώρα, ναί μέν ἀνακοίνωσε κάποιες συστάσεις πού ἀφοροῦν τά νυχτερινά κλάμπ, ὡστόσο δέν συνιστᾶ τήν χρήση μάσκας καί ἡ καθημερινότητα δέν ἔχει ἀλλάξει καί πολύ ἀπό τήν ἔναρξη τῆς πανδημίας, στίς ἀρχές τοῦ χρόνου!
Ὁ ἀριθμός τῶν νέων κρουσμάτων covid-19 «αὐξάνει τακτικά» (ὅσο καί τά τέστ) ἀπό τά μέσα Σεπτεμβρίου καί χθές Πέμπτη οἱ ὑγειονομικές ἀρχές κατέγραψαν...

Τρομολαγνεία: Δεῖτε τίς ἀναλογίες τῶν ἀριθμῶν τέστ, τά ποσοστά καί τά «κρούσματα»!

Ἐπειδή ἡ τρομολαγνεία εἶναι κακός σύμβουλος καί γιά νά ἔχουμε τήν πλήρη εἰκόνα τῆς κατάστασης, δεῖτε τά παρακάτω δεδομένα:
5 Ὀκτωβρίου 2020
Ἀριθμός τέστ: 6003
Ἀριθμός κρουσμάτων: 303
Ποσοστό κρουσμάτων ἀνά τέστ: 5,05%

21 Ὀκτωβρίου 2020
Ἀριθμός τέστ: 19915
Ἀριθμός κρουσμάτων: 865
Ποσοστό κρουσμάτων ἀνά τέστ: 4,34%
Ὁμάδα viber ΕΡΩ

Ὁ Κωνσταντῖνος Κατσίφας δέν «ἔπεσε» μόνο γιά τήν Σημαία

Στά μάτια πολλῶν συνανθρώπων μας φαντάζει ὡς ἕνας δυναμικός πατριώτης πού θυσιάστηκε γιά τά ἰδανικά του, ἐνῶ σέ μερικῶν ἄλλων ὡς ἕνα «ταραχοποιό στοιχεῖο» πού ἦταν ἄξιο μίας τέτοιας θλιβερῆς ποινῆς, ὅπως ἐκείνης τοῦ θανάτου. Ὁ Κωνσταντῖνος Κατσίφας, ὁ Ἕλληνας, ὁ Δεροπολίτης, ὁ Βουλιαρατινός, δυστυχῶς δέν βρίσκεται πιά κοντά μας, γιά νά δώσει τήν δική του ἀληθινή μαρτυρία γιά ὅ,τι συνέβη πρίν δύο χρόνια στό βουνό τοῦ χωριοῦ του.
Κι ὅμως στέκεται ἀκόμη ὡς ἄλλο «σημεῖο ἀντιλεγόμενο» νά διχάζει ὅλους ἐκείνους πού δέν βίωσαν ἤ καί δέν γνωρίζουν τί πάει νά πεῖ νά εἶσαι Βορειοηπειρώτης. Ναί μέν ἡ ἀγάπη του γιά τήν Μητέρα Ἑλλάδα καί τά ἱερά της σύμβολα τῶν ἐνδυνάμωναν καί τόν στήριζαν, ἐκεῖνο ὅμως πού τόν θέριεψε καί ἔφτασε στήν ἴδια του τήν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Δέν ὑπάρχει ἰσχυρότερος ἄνθρωπος στὸν κόσμο ἀπό ἐκεῖνον πού παλεύει μέ τόν ἀνθρωποκτόνο καί χτυπάει ἀλύπητα τά πάθη του καί τα κόβει καί ἐλευθερώνεται πνευματικά ἀπό τήν σκλαβιά τῶν παθῶν.
Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης

22 Οκτ 2020

Ἅγιος Πορφύριος: «Ὁ Θεός ἐπέτρεψε νά κλείσει ἡ Χάλκη, διότι οἱ μαθητές μετά, στέλνονταν στά δυτικά πανεπιστήμια καί γινόντουσαν ἄθεοι θεολόγοι»!

Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο: «Ἐγνώρισα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ», Μαρτυρίες γιά τίς συμβουλές καί τά θαύματα τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, ἔκδοση «Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος», Μήλεσι 2018.
Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Σταυρουπόλεως Μάξιμος ἦταν οἰκογενειακός φίλος, καί μία μέρα ζήτησε ἀπό τόν πατέρα μου νά τόν πάει γιά νά γνωρίσει τόν Γέροντα Πορφύριο. Πῆγαν μαζί καί εἶπε στόν πατέρα μου ὅτι γιά «ἀστεῖο» θά ἔκρυβε τό ἐγκόλπιο, γιά νά μήν καταλάβει ὁ Γέροντας ὅτι ἦταν δεσπότης. Μπαίνοντας στό κελλάκι, λέει ὁ δεσπότης: «Τήν εὐχή σας, Γέροντα», καί ὁ Γέροντας Πορφύριος τοῦ ἀπαντάει: «Τήν δική σας, Σεβασμιώτατε…»… Ἔμειναν ἀρκετή ὥρα μέσα καί βγαίνοντας ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης ἦταν συγκλονισμένος καί ἀνέφερε ὅτι ἕνα ἀπό τά θέματα πού συζήτησαν ἦταν καί γιά τήν Σχολή τῆς Χάλκης, τῆς ὁποῖος...

Νέα μελέτη Ἰωαννίδη: Στό 0,04% ἡ θνητότητα τοῦ κορωνοϊοῦ γιά τούς κάτω τῶν 70 ἐτῶν!

Μία νέα μελέτη ἑνὸς διακεκριμένου Ἕλληνα ἐπιστήμονα τῆς διασπορᾶς, τοῦ καθηγητῆ Γιάννη Ἰωαννίδη τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Καλιφόρνια, ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ «Bulletin of the WHO», τὸ ἐπίσημο ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας (ΠΟΥ) καὶ ἡ ὁποία συνθέτει δεδομένα ἀπὸ 82 μελέτες σχετικὰ μὲ τὴ θνητότητα τοῦ κορωνοϊοῦ, καταλήγει στὴν ἐκτίμηση ὅτι ἡ διάμεση θνητότητα εἶναι 0,23% στὸ γενικὸ πληθυσμὸ καὶ 0,05% στὰ ἄτομα κάτω τῶν 70 ἐτῶν. 
Ἂν γίνει διόρθωση γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἕως τώρα μελέτες ἀφοροῦν περισσότερο πληθυσμοὺς σὲ χῶρες μὲ...

Τὸ Facebook ἀπαγορεύει διαφημίσεις ποὺ στρέφονται κατὰ τοῦ ἐμβολιασμοῦ

Τό Facebook ἀπαγόρευσε διαφημίσεις ποὺ ἀποθαρρύνουν τοὺς χρῆστες ἀπὸ τὸν ἐμβολιασμό, ἐνῶ ἀνακοίνωσε μία ξεχωριστὴ καμπάνια γιὰ τὴν ἐποχικὴ γρίπη ὥστε νὰ μετριαστεῖ ἡ ἀπειλὴ ἀπὸ τὴν COVID-19, ἀνέφερε ἡ ἑταιρεία σὲ δελτίο τύπου τὴν Τρίτη. 
«Σήμερα, ξεκινᾶμε μία νέα παγκόσμια πολιτικὴ ποὺ ἀπαγορεύει τὶς διαφημίσεις ποὺ ἀποθαρρύνουν τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐμβολιαστοῦν» ἀνέφερε ἡ ἀνακοίνωση. 
«Στόχος μας εἶναι νὰ βοηθήσουμε τὰ μηνύματα σχετικὰ μὲ τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητα τῶν ἐμβολίων νὰ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἡ ἀπώλεια τῆς ντροπῆς εἴναι ἡ μητερα ὅλων τῶν αἰσχροτήτων.
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

21 Οκτ 2020

Δὲν εἶναι σωφροσύνη. Εἶναι δειλία.

Γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ κανεὶς πόση ζημιὰ ἔχει προκαλέσει ἡ ἐγκληματικὴ ἀνικανότητα τῆς κυβέρνησης νὰ ὑπερασπιστεῖ τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία καὶ τὰ νόμιμα δικαιώματα τῆς χώρας στὸ Αἰγαῖο καὶ τὴν Ἀν Μεσόγειο, δὲν ἔχει παρὰ νὰ ἀκούσει προσεκτικὰ τὶς ἀνακοινώσεις τοῦ τουρκικοῦ ὑπουργείου ἐνέργειας. Σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες ἡ Τουρκία θὰ μελετήσει τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν τοῦ Oruc Reis καὶ θὰ ἀποφασίζει ἂν θὰ στείλει καὶ γεωτρύπανο στὴν περιοχὴ τῆς τουρκικῆς NAVTEX.
Ἀπὸ τὴν ἀνακοίνωση εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ Τουρκία ἔκανε σεισμικὲς ἔρευνες στὴν περιοχή της, σύμφωνα μὲ τὸ διεθνὲς δίκαιο, ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπίδας, γεγονὸς ποὺ ἐνισχύεται καὶ ἀπὸ τὴν....

Ἀθῶος καί γιά τήν δεύτερη ὑπόθεση ὁ Μητροπολίτης Κερκύρας!

Ὁλοκληρώθηκε ἡ δίκη τοῦ Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξῶν καί Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου, ἐνώπιον τοῦ Μονομελοῦς Πρωτοδικείου τῆς Κέρκυρας. Μαζί του δικάζονταν ἐπίσης, ὁ Προέδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Δ. Μεταλληνός καί ὁ Δημοτικός Ὑπαλλῆλος Φ. Σκούρτης, μέ ἀφορμή ὑπεράριθμα ἂτομα τήν Κυριακή τῶν Βαΐων ἐντός τοῦ Ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος.
Ὁ Σεβασμιώτατος κρίθηκε ΑΘΩΟΣ καί γιά τίς δύο ὑποθέσεις γιά τίς ὁποῖες κατηγορεῖτο.
ΑΘΩΟΣ κρίθηκε ἀπό τό Μονομελές Πρωτοδικεῖο τῆς Κέρκυρας καί γιά τήν...

Χρηματοδότηση ἀπὸ 10 ξένες πρεσβεῖες & ἔσοδα 1.200.000€ στὸ ΕΛΙΑΜΕΠ ποὺ τὰ μέλη του καλοῦν νὰ ὑποταχθοῦμε στὴν Τουρκία

Προβληματισμὸς ἐπικρατεῖ σχετικὰ μὲ τὶς στενὲς σχέσεις τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης, καθὼς τὸ «think tank» ἐξωτερικῆς πολιτικῆς χρηματοδοτεῖται ἀπευθείας ἀπὸ ξένα κράτη. 
Τὸ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ἵδρυμα εὐρωπαϊκῆς κι ἐξωτερικῆς πολιτικῆς» ἔχει γιὰ χορηγούς του διάφορες ξένες πρεσβεῖες μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ γερμανική. 
Συνολικὰ ἀπὸ τοὺς 34 χορηγούς τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ οἱ 10 (!) εἶναι ξένες πρεσβεῖες, παράλληλα ὑπάρχουν καὶ ξένες ἑταιρεῖες, κάποιες ἐκ τῶν ὁποίων γερμανικῶν συμφερόντων, ὅπως ἀποκαλύπτει τὸ...

Διδάσκαλον ἐν τῇ Γαλλίᾳ ἀποκτείνουσιν

Τῇ προτεραίᾳ Παρασκευῇ ἐν τῇ Γαλλίᾳ οἱ Ἰσλαμισταὶ διδάσκαλον ἐκεφαλοτόμησαν ἅτε ζωγραφήματά τινα τοῖς μαθηταῖς δείξαντα· ἡ δὲ αἰτία; ἐν τούτοις τοῖς ζωγραφήμασιν ἐξῆν τὸν προφήτην Μωάμεθ ἰδεῖν, ἀλλὰ κατὰ τοὺς τοῦ Ἰσλὰμ νόμους ἀπαγορεύεται ζωγραφήματα γράφειν καὶ εἰκόνας ποιεῖν τὸν προφήτην δεικνύντα. ὁ μὲν διδάσκαλος, ὃς γεωγραφίαν καὶ ἱστορίαν διδάσκει, περὶ τῆς παρρησίας τοῖς μαθηταῖς διαλέγεσθαι βουλόμενος, ταῦτα αὐτοῖς ἀπέδειξεν, τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ὑπὸ νεανίου μόνον ὀκτωκαίδεκα ἔτη γεγονότος ἀπέθανεν (ὁ δὲ νεανίας αὐτὸς ὑπὸ τῶν φυλάκων ἀπέθανεν).
ταύτης τῆς δολοφονίας γενομένης, αὐτὸς ὁ φονεὺς ἐν τῷ Twitter φωτογραφίαν μὲν ἐπέθηκεν ἐν ᾗ τὸν ἀποθανόντα διδάσκαλον ἰδεῖν ἐξῆν, ἄγγελμα δὲ...

Ἀνακομιδὴ ἱερῶν λειψάνων Ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ (21 Ὀκτωβρίου †)

Ὁ Ὅσιος Χριστόδουλος, κατὰ κόσμο Ἰωάννης, γεννήθηκε τὸ 1020 στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας ἀπὸ εὐσεβεῖς γονεῖς, τὸν Θεόδωρο καὶ τὴν Ἄννα. Ἀνατράφηκε ἀπὸ τὰ νεανικά του χρόνια στὴν μοναχικὴ πολιτεία καὶ ἀσκήτεψε στὸν Ὄλυμπο τῆς Βιθυνίας καὶ στὴν Παλαιστίνη. Ἔπειτα ἀπῆλθε στὸ ὄρος Λάτρον τῆς Καρίας τῆς Μ. Ἀσίας, στὴ μονὴ τοῦ Στήλου, ὅπου ἵδρυσε βιβλιοθήκη καὶ συγκέντρωσε γύρω του πολλοὺς μοναχούς. Ἐξαιτίας τῆς παραμονῆς του στὸ ὄρος τοῦ Λάτρου, ὁ Ὅσιος Χριστόδουλος προσονομάζεται «Λατρηνός». Λόγω ὅμως τῶν βαρβαρικῶν ἐπιδρομῶν κατέφυγε, τὸ ἔτος 1079, στὴν Πάτμο, ὅπου μὲ τὴν συνδρομὴ τοῦ αὐτοκράτορα Ἀλεξίου Α’ τοῦ Κομνηνοῦ (1081 – 1118) ἀνήγειρε τὴν περιώνυμη μονὴ καὶ βιβλιοθήκη.
Στὴν συνέχεια μετέβη στὴν Κωνσταντινούπολη γιὰ ὑποθέσεις τῆς μονῆς καὶ ἀργότερα, ἀφοῦ παραιτήθηκε ἀπὸ ἡγούμενος, ἦλθε στὸ Στρόβιλο, πόλη κοντὰ στὴν ἀκτὴ τῆς Μ. Ἀσίας καὶ ἀνέλαβε ἐκεῖ τὴν φροντίδα τῆς μονῆς τοῦ Ἀρσενίου. Ἀπὸ τὸ Στρόβιλο μετέβη ἀργότερα στὴ νῆσο Κῶ. Ἐκεῖ ἵδρυσε μονὴ τῆς Ἁγνῆς Θεομήτορος, στὴν ὁποία κατόπιν ἐνεργειῶν του ὁ αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου Ἀλέξιος Α’ ὁ Κομνηνός, δώρισε προάστια τῆς νήσου Λέρου καὶ τὴ νῆσο Λειψώ.
Ἀπὸ τὴν Κῶ μετέβη στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἀφοῦ συνάντησε τὸν αὐτοκράτορα Ἀλέξιο Α’ Κομνηνό, τὸν παρακάλεσε νὰ τοῦ δώσει ἄδεια νὰ ἱδρύσει μονὴ στὴ νῆσο Πάτμο...
Δεῖτε ἀποκλειστικὲς φωτογραφίες τοῦ «Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ» ἀπὸ τὴν ἱερὰ νῆσο Πάτμο, τὸ μοναστήρι τοῦ Ἀποστόλου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καὶ τὰ λείψανα τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου…

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Δὲν πρέπει ποτὲ νὰ συγκρίνουμε τὸν ἑαυτό μας μὲ κανένα πρόσωπο. Ὁ καθένας ἀπό μᾶς, ὅσο μικρὸς καὶ ἂν εἶναι, εἶναι μεγάλος ἐνώπιόν τοῦ Αἰωνίου. Ὁ Θεὸς συνάπτει μὲ κάθε ἀνθρώπινη ὕπαρξη καρδιακὴ καὶ μοναδικὴ σχέση.
Ὅσιος Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Μονεμβασιώτης: Μαρτύρησε γιὰ νὰ διατηρήσει τὴν νηστεία του! (21 Ὀκτωβρίου†)

Ἦταν υἱὸς ἱερέα καὶ γεννήθηκε στὸ χωριὸ Γεράκι τῆς Μονεμβασιᾶς.
Τὸ 1770 ὅταν οἱ Ἀλβανοὶ ἦλθαν στὴν Πελοπόννησο, ἔσφαξαν τὸν πατέρα του, καὶ αὐτὸν μαζὶ μὲ τὴν μητέρα του, τοὺς ἀπήγαγαν στὴ Λάρισα. Ἦταν τότε ὁ Ἰωάννης 15 χρονῶν. Ἐκεῖ πουλήθηκε μαζὶ μὲ τὴ μητέρα του σὲ κάποιο Τοῦρκο. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ Τοῦρκος αὐτὸς δὲν εἶχε παιδιά, θέλησε νὰ υἱοθετήσει τὸν Ἰωάννη ἀφοῦ τὸν ἐξισλαμίσει. Οἱ τεράστιες καὶ ποικίλες προσπάθειες τοῦ Τούρκου γιὰ νὰ ἐξισλαμίσει τὸν Ἰωάννη, δὲν ἔφεραν κανένα καρπό. Ὁ νέος μὲ ὑψηλὸ φρόνημα, διαρκῶς ἔλεγε: «ἐγὼ Τοῦρκος δὲν γίνομαι, ἐγὼ εἶμαι χριστιανὸς καὶ χριστιανὸς θέλω νὰ πεθάνω».
Τότε ὁ Τοῦρκος, μέσα στὸ σπίτι του, ἄρχισε νὰ βασανίζει σκληρὰ τὸν Ἰωάννη. Τὴν περίοδο τοῦ δεκαπενταύγουστου τὸν πίεζε νὰ καταλύσει, καὶ μάλιστα εἶχε βάλει καὶ τὴ μητέρα του νὰ τὸν παρακαλέσει νὰ φάει ἀπὸ τὰ δελεαστικὰ φαγητά. Ἀλλὰ ὁ Ἰωάννης ἀπάντησε: «ἐγὼ εἶμαι γιὸς παπὰ καὶ πρέπει νὰ φυλάττω καλύτερα ἀπὸ τοὺς γιοὺς τῶν λαϊκῶν τοὺς νόμους καὶ τὰ ἔθιμα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας».
Ἐξαγριωμένος ὁ σκληρὸς Τοῦρκος ἀπὸ τὴν στάση τοῦ Ἰωάννη, τὸν μαχαίρωσε στὴν...

20 Οκτ 2020

Μασκονόμοι...

Γράφει ὁ Ἀναστάσιος Ὁμ. Πολυχρονιάδης, Δρ. pd. Θεολογίας ΑΠΘ 
«Τίποτα μέσα στόν χῶρο αὐτό τόν ἱερό καί ἅγιο δέν εἶναι δυνατό νά μᾶς μεταδώσει ἰόν τινά, ἐπιδημία ἤ πανδημία. Γιατί; Διότι, τά πάντα χαριτώνονται. Προσφέρεται ὁ Χριστός. 
Ὁ χῶρος αὐτός εἶναι ἅγιος καί ἱερός καί κυρίως ὅταν ἔχει ἐγκαινιασθεῖ. Δέν εἶναι ἕνα ἐντευκτήριο. Δέν εἶναι ἕνας χῶρος κοινωνικῆς σύναξης. Εἶναι ὁ τόπος ὅπου λατρεύεται, ἀλλά καί θυσιάζεται ὁ Χριστός. 
Καί μᾶς λέει ἕνας μεγάλος ἅγιος τῆς Γεωργίας [...] σύγχρονος, τόν ὁποῖον πάρα πολύ ἀγαποῦν οἱ Γεωργιανοί ἀδελφοί μας, οἱ ὁποῖοι, οἱ περισσότεροι, εἶναι πολύ εὐσεβεῖς, ὁ ἅγιος Γαβριήλ [...] ὅτι ἀκόμη καί ἡ σκόνη ἀπό τά πατώματα καί τά ἀντικείμενα τῆς Ἐκκλησίας [...] ὅταν τελεῖται ἡ Θεία καί Ἱερά...

Ρωγῶν: «Καί ἡ σκόνη ἀπό τά πατώματα καί τά ἀντικείμενα τοῦ Ναοῦ φέρει τήν ἄκτιστη Χάρη! Τόν μόνο "ἰό" πού μποροῦν νά μᾶς μεταδώσουν εἶναι τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ τόν Μονογενή»!

Ἐπίσκοπος Ρωγῶν Φιλόθεος (Κήρυγμα 11-10-20): 
«Τίποτε μέσα στόν χῶρο αὐτόν τόν ἱερό καί ἅγιο δέν εἶναι δυνατό νά μᾶς μεταδώσει ἰόν τινά, ἐπιδημία ἤ πανδημία. Γιατί; Διότι τά πάντα χαριτώνονται, προσφέρεται ὁ Χριστός! Ὁ χῶρος αὐτός εἶναι ἅγιος καί ἱερός καί κυρίως ὅταν ἔχει ἐγκαινιαστεῖ. Δέν εἶναι ἕνα ἐντευκτήριο, δέν εἶναι ἕνας χῶρος κοινωνικῆς σύναξης. Εἶναι ὁ τόπος ὅπου λατρεύεται ἀλλά καί θυσιάζεται ὁ Χριστός. Λέει ο Άγιος Γαβριήλ ο Ίβηρ: «Ἀκόμη καί ἡ σκόνη ἀπό τά πατώματα καί τά ἀντικείμενα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ ναοῦ, ὅταν τελεῖται ἡ Θεία καί ἡ Ἱερά Μυσταγωγία προπαντός, καί αὐτή φέρουσα τήν ἄκτιστη Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Ἑπομένως τόν μόνο "ἰό" πού μποροῦν νά μᾶς μεταδώσουν εἶναι τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ τόν Μονογενῆ»

Ἄς ξεκαβαλήσουν τό καλάμι, ὅσοι χαρακτηρίζουν «προκλητική» τήν Θεία Κοινωνία!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης γιά τήν sportime 
Ὅπως εἶχε σχολιάσει πολύ πετυχημένα πρό μερικῶν μηνῶν ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ, γιά τό θέμα τῆς πολεμικῆς κατά τῆς Θείας Κοινωνίας: «κάποιοι πρέπει νά ξεπεζέψουν ἀπό κάποιο καλάμι». 
Τό κακό ὅμως εἶναι ὅτι δέν ξεπεζεύουν. Καί ὄχι μόνο δέν ξεπεζεύουν ἀλλά γίνονται ὁλοένα καί προκλητικότεροι. 
Πολυάριθμα ἐνημερωτικά sites καί δελτία εἰδήσεων, ἅρπαξαν γιά μία ἀκόμη φορᾶ τήν δημοσιογραφική ρομφαία «κοινωνικῆς εὐθύνης» καί «ὑπεράσπισης» τῆς δημόσιας ὑγείας, γιά νά ἀπονείμουν αὐτό τό εἶδος «δικαιοσύνης», πού ὀνομάζεται «λέμε γιά νά ποῦμε» ἤ «λέμε γιά νά ἀρέσουμε» ἤ «νά ‘χαμε νά λέγαμε»… 
Μέ ὑψηλές δόσεις ἐπίπλαστης κορεκτίλας, κατακεραύνωσαν τόν Μητροπολίτη Σερβίων καί Κοζάνης Παῦλο, ἐπειδή… τόλμησε νά καλέσει ἀπό τόν Ἄμβωνα...

Ἅγιος Γεράσιμος: Ὁ νέος ἀσκητὴς τῆς Κεφαλονιᾶς (20 Ὀκτωβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ, 
Θεολόγου - Καθηγητοῦ 
Ὁ μοναχισμὸς εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο δρόμους ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιλέξει ὁ Χριστιανὸς στὴν ζωή του, ἤτοι τὸν ἔγγαμο ἢ τὸν ἄγαμο βίο. Καὶ οἱ δύο αὐτοὶ δρόμοι εἶναι γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας ἰσότιμοι καὶ εὐλογημένοι, καὶ ὁδηγοῦν ἐξίσου στὴ θέωση. Ὁ μοναχισμὸς εἶναι μία δυναμικὴ παρουσία στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸν ὁποῖο ἁγίασαν ἀμέτρητα πλήθη ὁσίων, ἐδῶ καὶ δύο χιλιάδες χρόνια. Ἕνας ἀπὸ τοὺς πολυάριθμους ἁγίους μοναχοὺς εἶναι καὶ ὁ ἅγιος Γεράσιμος, ὁ Νέος Ἀσκητής, ὁ ὁποῖος ἀναδείχτηκε ὡς μία ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες μοναστικὲς μορφὲς τῶν νεωτέρων χρόνων, ἐφάμιλλος τῶν μεγάλων μοναχῶν τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. 
Γεννήθηκε τὸ 1506 στὰ Τρίκαλα τῆς Κορινθίας. Καταγόταν ἀπὸ...

Ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυρας Ἀρτέμιος (20 Ὀκτωβρίου†)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ,  Θεολόγου – Καθηγητοῦ 
Πολλοὶ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας κατεῖχαν ὑψηλὰ ἀξιώματα στὶς κρατικὲς ὑπηρεσίες τῶν χωρῶν τους. Στὰ πρωτοβυζαντινὰ χρόνια μία πλειάδα ἁγίων ἦταν ἀνώτατοι κρατικοὶ καὶ στρατιωτικοὶ ἀξιωματοῦχοι τοῦ βυζαντινοῦ κράτους. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι καὶ ὁ Μεγαλομάρτυρας ἅγιος Ἀρτέμιος
Καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια καὶ γεννήθηκε περὶ τὸ 310. Καταγόταν ἀπὸ ἀριστοκρατικὴ οἰκογένεια καὶ ἔτυχε μεγάλης μόρφωσης. Παράλληλα οἱ πιστοὶ Χριστιανοὶ γονεῖς του φρόντισαν νὰ τὸν μεγαλώσουν μὲ τὴν πίστη καὶ...

Μακρυγιάννης: Ὁ ἐκφραστής τῆς συνείδησης τοῦ λαοῦ - Α΄ Μέρος

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
 
Ὁ Στρατηγός Γιάννης Μακρυγιάννης (1797-1864) ὑπηρέτησε τήν Πατρίδα κατά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ὡς στρατιωτικός καί μετά τήν ἀπελευθέρωσή Της ὡς πολιτικός καί ναΐφ συγγραφέας. Ἡ πορεία του μακροχρόνια. Χαρακτηριστικό του, ὅτι μέ ὅλες του τίς ἰδιότητες, ἀλλά κυρίως μέ αὐτή τοῦ συγγραφέα ἀποτέλεσε τόν ἐκφραστή τῆς συνείδησης τοῦ λαοῦ. Ὁ Ζήσιμος Λορεντζάτος ἔγραψε σχετικά: 
«Ὁ Μακρυγιάνης δέ μελετοῦσε τό 21 – τήν Πατρίδα – ὅπως οἱ σημερινοί ἐπιστήμονες μελετητές, τό ζοῦσε. Καί ἀκόμα δέ μελετοῦσε τή θρησκεία, ὅπως οἱ σημερινοί ἐπιστήμονες μελετητές, τή ζοῦσε. Ἡ διαφορά εἶναι...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Ἡ πανδημία τοῦ φόβου καί ἡ ἀντιμετώπισή της»

Ἐκπομπή μέ τόν πατέρα Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη πού μεταδίδεται ἀπό τά κανάλια Altas TV καί Ἀχελῶος TV (Κυριακή 18 Ὀκτωβρίου 2020).

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Τὸν ''ἁμαρτωλὸ'' παπὰ νὰ τὸν βλέπετε σὰν ἕναν λεπρό, πού ὅμως μοιράζει χρυσὰ νομίσματα. Ὅσο ἁμαρτωλὸς καὶ ἂν εἶναι ὁ παπάς, αὐτὸ δὲν καθιστά τὰ Μυστήρια πού ἐπιτελεῖ ἄκυρα...
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

19 Οκτ 2020

Στά ἀνθρώπινα δικαστήρια ὁ ἄδικος καί σκόπιμος διωγμός εἶναι καύχημα καί παράδειγμα ἁγιωτικό

Ὁ φόβος τοῦ νά καθίσει κανείς σήμερα στό ἑδώλιο τοῦ κατηγορουμένου στά ἀνθρώπινα δικαστήρια, ἔχει ξεπεράσει κάθε ὅριο. Προβάλλεται συνεχῶς ὡς εἴδηση ἀπό τά μέσα ἐνημερώσεως μέ τέτοιον τρόπο, λές καί μετά ἀπό αὐτό ἀκολουθεῖ τό χάος, τό τέλος τοῦ ὁρισμοῦ τῆς ἔννοιας «τιμωρία»! Δέν ὑπάρχει τίποτε πέρα ἀπό αὐτό, πού νά ὑπερβαίνει καί νά ἀναπαύει ψυχοσωματικά τόν ἄνθρωπο, ἀλλά καί νά τοῦ χαρίζει ἐλπίδα. Λησμονεῖται ἀκόμη καί αὐτή ἡ αἰώνια τιμωρία τῆς κολάσεως, ἡ ὁποία εἶναι ὄντως τό ἀποκορύφωμα τῆς «ποινῆς» γιά κάθε ἀνθρώπινη ὕπαρξη. 
Ὅταν ὅμως ὁ ἐν κατηγορία εὐρισκόμενος ἔχει ἥσυχη τήν συνείδησή του κατά Χριστόν, ὁ ἀνθρώπινος νόμος ἄς κάνει τή δουλειά του καί οἱ δικαστές ἄς «ἀναπαυτοῦν» μέ τίς ἀποφάσεις τους. Ὄχι πώς δέν εἶναι πονετικός ὁ ἄδικος καί σκόπιμος διωγμός, ἀλλά εἰδικά γιά ἕναν ἐπίσκοπο, πού κατά τήν...

Ρωσία: Ὑπουργεῖο Ὑγείας καὶ Ἐκκλησία κατὰ τῶν ἀμβλώσεων

Δωρεὰν μαθήματα κατάρτισης για ψυχολόγους καὶ μαιευτῆρες-γυναικολόγους ποὺ ἐργάζονται μὲ γυναῖκες ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ προχωρήσουν σὲ ἄμβλωση διοργανώνει γιὰ πρώτη φορὰ τὸ Ρωσικὸ Ἐθνικὸ Ἐρευνητικὸ Πανεπιστήμιο Ἰατρικῆς «Νικολάι Πιρογκὸφ» μὲ την υποστήριξη τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας καὶ τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
«Οἱ μαιευτῆρες καὶ οἱ γυναικολόγοι εἶναι ἀπὸ τοὺς πρώτους ἀνθρώπους ποὺ ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ ἐγκύους ποὺ βρίσκονται ἐνώπιον μίας τέτοιας δύσκολης ἀπόφασης. Εἶναι σημαντικὸ ὁ γιατρὸς νὰ εἶναι ἱκανὸς νὰ ἐξηγήσει στὴν μέλλουσα μητέρα, ἡ ὁποία γιὰ ἕναν ἢ τὸν ἄλλο λόγο σκέφτεται νὰ κάνει ἄμβλωση, ὅτι ἀπὸ...

Ἀπαλλαγή ἀπό τίς κατηγορίες πρότεινε ἡ Εἰσαγγελέας γιά τόν Μητροπολίτη Κερκύρας Νεκτάριο!

Τήν ἀπαλλαγή τοῦ Μητροπολίτου Κερκύρας κ. Νεκταρίου ἀπό τήν κατηγορία γιά τό κήρυγμα τῆς 25ης Μαρτίου, ζήτησε μέ ἀναγόρευσή της ἡ Εἰσαγγελέας κ. Ὑφαντή. 
Πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἡ Εἰσαγγελέας πρότεινε καί τήν ἀπαλλαγή ἀπό τήν δεύτερη κατηγορία, πού ἀφορᾶ τήν Θεία Κοινωνία τῶν πιστῶν. 
Ἐπίσης ἡ κα Ὑφαντή ἀνέφερε ὅτι ἀπό τίς φράσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου, δέν προκύπτει ὅτι προέτρεψε τούς πιστούς σέ ἀνυπακοή. 
«Σήμερα δέν δικάζομαι ἐγώ προσωπικά. Δέν ἔκλεψα οὔτε ἔκανα κάποια...

Στίς 24 Ὀκτωβρίου τό μνημόσυνο τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα

Τό Σάββατο 24 Ὀκτωβρίου στό Βουλιαράτι τῆς Βορείου Ἠπείρου θά πραγματοποιηθεῖ τό δίχρονο μνημόσυνο τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα. 
Οἱ ἀλβανικές ἀρχές ἐπέβαλαν αὐτή τήν ἡμερομηνία ὥστε τό μνημόσυνο νά μήν γίνει τήν ἴδια ἡμέρα μέ τίς ἐκδηλώσεις γιά τήν 28η Ὀκτωβρίου στό στρατιωτικό νεκροταφεῖο τοῦ Βουλιαρατίου. 
Σύμφωνα μέ μόνιμους κατοίκους, ἐδῶ καί ἀρκετές ἡμέρες, ἀστυνομικές δυνάμεις φανερές καί μυστικές παρακολουθοῦν τίς κινήσεις τῶν κατοίκων καί τῆς οἰκογένειας. 
Τί κι ἄν πέρασαν 2 ὁλόκληρα χρόνια ἀπό τήν ἐκτέλεση τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα ἀνήμερα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, ἡ οἰκογένεια ἀκόμη δέν ἔχει λάβει τό...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἡ γλυκύτητα τῆς αμαρτίας εἶναι ψεύτικη καί πρόσκαιρη. Μόνο κοντά στόν Θεό θά βρείς πραγματική παρηγοριά καί καταφύγιο. 
Ἅγιος Ισαάκ ὁ Σύρος

18 Οκτ 2020

Διεθνὴς Μήνυση γιὰ τὸ Σκάνδαλο τοῦ Κορωνοϊοῦ ἀπὸ Γερμανοὺς Δικηγόρους: "Ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητας !"

Ἡ κρίση τοῦ κορωνοϊοῦ πρέπει νὰ μετονομαστεῖ σὲ «Σκάνδαλο τοῦ Κορωνοϊοῦ». Ὁ κορυφαῖος Γερμανὸς δικηγόρος Dr. Reiner Fullmich ἀναλύει τὴν μήνυση ποὺ ἑτοίμασε ἡ ὁμάδα νομικῶν στὴν ὁποία ἀνήκει ἐνάντια στοὺς πρωταιτίους τοῦ συγκεκριμένου σκανδάλου. Ἀναλύει ἐπίσης τὸ πῶς εἶναι ἕτοιμοι νὰ παράσχουν πληροφορίες καὶ ὑλικὸ σὲ νομικοὺς ἀπὸ ἄλλες χῶρες ποὺ θὰ θελήσουν νὰ προχωρήσουν σὲ παρόμοια μήνυση. 
Ἐπιγραμματικά, ἀναφέρεται ὅτι εἶναι: 
• Ἡ μεγαλύτερη περίπτωση ἀδικοπραξίας στὴν ἱστορία. 
• Ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας ποὺ...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.