27 Οκτ 2020

27 Ὀκτωβρίου 1940, Ἡμέρα Κυριακὴ – Στρατηγὸς Κατσιμῆτρος: «Δὲν θὰ περάσουν οἱ Ἰταλοὶ ἀπὸ το Καλπάκι»

Χαράλαμπος Κατσιμήτρος
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΩΡΑΙ
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940. ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Προσεγγίζει ἤδη ἡ κρίσιμος ἡμέρα, διότι ὧραι πλέον μᾶς χωρίουν ἀπὸ τὴν σύρραξιν.
Τὰ πάντα μαρτυροῦν ὅτι εὐρισκόμεθα εὐγγύτατα πρὸς τὰς παραμονὰς σοβαρότατων γεγονότων. Ὁ Διοικητὴς τῆς Μεραρχίας συνεργάζεται μετὰ τοῦ Ἐπιτελάρχου του Ἀντισ. ΔΡΙΒΑ ΧΑΡ. εἰς τὸ γραφεῖον του, παρόντος τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ III ἐπιτελικοῦ Γραφείου ταγ/χου ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΟΠΟΥΛΟΥ Π. καὶ λαμβάνουσι γνῶσιν τῶν τελευταίων πληροφοριῶν τῶν Μονάδων προκαλύψεως περὶ τῶν κινήσεων τῶν Ἰταλῶν.
Μετ’ ὀλίγην ὥραν κατέφθασεν καὶ ὁ Ἀρχηγὸς πυροβολικοῦ Συν/χης ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. ἐπιστρέψας ἐκ τῆς μεθορίου ὅστις, ἐπεβεβαίωσε τὰς πληροφορίας ταύτας, προσθέσας καὶ ἐκ τῆς προσωπικῆς αὐτοῦ παρατηρήσεως τὰ ἑξῆς:
Τὰ ἐπὶ τῆς μεθορίου κατὰ μῆκος τῶν πυραμίδων ἐγκατεστημένα Ἰταλικὰ τμήματα (Διμοιρίαι καὶ λόχοι) ἔλαβον διατάξεις μάχης, ἐγκαταστήσαντα ἐπὶ ἐπικαίρων θέσεων, τὰ πολυβόλα, ὁπλοπολυβόλα καὶ τοὺς ὅλμους αὐτῶν ἕτοιμα διὰ βολήν.
Τὸ πεδινὸν καὶ ὀρειβατικὸν πυροβολικόν, εἶχε ταχθῆ ἐγγύς τῆς μεθορίου καὶ ἐξετέλει εἰκονικὴν βολήν, πρὸς ἐξάσκησιν τῶν ἀνδρῶν του, εἶχον δὲ ἐγκαταστήση τὰ παρατηρητήρια τῶν πυρ/χιῶν των μὲ διόπτρας, χάρτας καὶ σχεδιαγράμματα ἐπ’ αὐτῆς ταύτης τῆς ὁροθετικῆς...
γραμμῆς, ὀπόθεν οἱ Διοικηταὶ τῶν πυρ/χιῶν ἐρρύθμιζον τὴν βολήν, ἀκουομένων εὐκρινῶς τῶν σχετικῶν παραγγελμάτων.

Τὸ βαρὺ πυροβολικὸν εἶχε ταχθῆ ὄπισθεν καὶ βαθύτερον ἀπὸ τῆς μεθορίου, ἀλλὰ τὰ παρατηρητήρια καὶ αὐτοῦ εὐρίσκοντο ἐπὶ χαρακτηριστικῶν δεσποζόντων ὑψωμάτων τῆς μεθορίου.

Τὰ ἡμέτερα τμήματα προκαλύψεως παρηκολούθουν ἀγρύπνως ἁπάσας τὰς ἀνωτέρω κινήσεις καὶ ἐνεργείας τῶν Ἰταλῶν μὲ ἀπόλυτον ψυχραιμίαν καὶ ἠρεμίαν καὶ ἀνέμενον τὴν ἐκδήλωσιν τῆς ἐπιθέσεως, ἕτοιμα νὰ ἐκτελέσωσι τὸ ὕψιστον πρὸς τὴν Πατρίδα καθῆκον των.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω πληροφοριῶν καὶ τῶν προσωπικῶν παρατηρήσεων τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ πυροβολικοῦ, ἅπαντες οἱ ἀνωτέρω ἤτοι ὁ Διοικητὴς τῆς Μεραρχίας, ὁ ἐπιτελάρχης, ὁ ἀρχηγὸς πυρ/κοῦ καὶ ὁ Διευθυντὴς τοῦ III Γραφείου, ὁμοφώνως κατέληξαν εἰς τὸ συμπέρασμα, ὅτι τὴν ἑπομένην θὰ εἴχομεν σοβαρὰ γεγονότα, ἤτοι τὴν ἐκδήλωσιν τῆς Ἰταλικῆς ἐπιθέσεως, μὴ ἀποκλειομένης καὶ τῆς πραγματοποιήσεως αὐτῆς κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτὸς 27-28 Ὀκτωβρίου, ἴνα μᾶς αἰφνιδιάσωσιν καὶ μᾶς προκαταλάβωσιν ἀνετοίμους.

Τὰς ἀνωτέρω σοβαρᾶς πληροφορίας ἀνέφερεν ἀπὸ τηλεφώνου προσωπικῶς ὁ Διοικητὴς τῆς Μεραρχίας πρὸς τὸ Γενικὸν Ἐπιτελεῖον Στρατοῦ εἰς τὸ τηλέφωνον τοῦ ὁποίου ἦτο ὁ Ἀντ/ρχης Κορώζης, πρὸς ὂν προσέθεσεν ἐν τέλει καὶ τὰ ἑξῆς ἐπὶ λέξει:

«Ἀναφέρατε παρακαλῶ κ. Κορώζη εἰς τὸν κ. Ἀρχηγὸν τοῦ Γεν. Ἐπιτελείου, ὅτι ἡ προσωπική μου γνώμη εἶναι ὅτι αὔριον τὴν πρωΐαν ἴσως δὲ καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτὸς 27 μὲ 28 Ὀκτωβρίου θὰ ἔχωμεν Ἰταλικὴν ἐπιθεσην.

Ἡ Μεραρχία θὰ ἐκτελέση τὸ καθῆκον της πρὸς τὴν Πατρίδα συμφώνως πρὸς διαταγᾶς καὶ ὁδηγίας τοῦ Γεν. Ἐπιτελείου.

Δύναμαι νὰ βεβαιώσω ὑπευθύνως τὸν κ. Ἀρχηγὸν τοῦ Γεν. Ἐπιτελείου καὶ τονίζω τοῦτο ἰδιαιτέρως ὅτι δὲν θὰ περάσουν οἱ Ἰταλοὶ ἀπὸ τὸ Καλπάκι. Χωρὶς νὰ ἔχω τὸ ἀνάστημα τοῦ Στρατάρχου ΠΕΤΑΙΝ, ὅστις κατὰ τὸ 1916 ἀμυνόμενος σθεναρῶς τοῦ ΒΕΡΝΤΑΙΝ εἶπεν «ὅτι δὲν θὰ περάσουν οἱ Γερμανοὶ» ὅπως καὶ δὲν ἐπέρασαν, δύναμαι καὶ ἐγὼ νὰ βεβαιώσω ἐν πλήρη πεποιθήσει «ὅτι δὲν θὰ περάσουν οἱ Ἰταλοὶ ἀπὸ τὸ ΚΑΛΠΑΚΙ».

Ὁ ἀντ/ρχης ΚΟΡΩΖΗΣ ΑΘ. γνωστὸς εἰς τὸν Διοικητὴ τῆς Μεραρχίας διὰ τὴν ἄρτιαν ἐπαγγελματικὴν μόρφωσιν καὶ τὴν ἀκεραιότητα τοῦ χαρακτῆρος ἀπήντησεν ἐν προφανεῖ συγκινήσει ἐπὶ λέξει:

«Μάλιστα Στρατηγέ μου, θὰ ἀναφέρω τ’ ἀνωτέρω εἰς τὸν κ. Ἀρχηγὸν τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου καὶ θὰ τονίσω ἰδιαιτέρως τὴν σοβαρᾶν διαβεβαίωσίν σας. Εὔχομαι Στρατηγέ μου καλὴν ἐπιτυχίαν».



Αὐτὴ ἦτο ἡ ἱστορικὴ συνδιάλεξις εἰς τὴν ὁποίαν καταφαίνεται ἡ πίστις καὶ ἡ πεποίθησις τοῦ Διοικητοῦ τῆς Μεραρχίας ἐπὶ τὴν νικηφόρον ἔκβασιν τοῦ ἀγῶνος.

Μετὰ ταῦτα ἐξεδόθησαν ἐπειγόντως διαταγαὶ πρὸς ἅπαντα τὰ τμήματα προκαλύψεως, ἴνα ἐπαγρυπνῶσι καὶ τελῶσι ταῦτα ἐν συναγερμῶ διὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν ἐνδεχομένην Ἰταλικὴν ἐπίθεσιν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτός.

Ἰδιαιτέρως ἐπέστησε τὴν προσοχὴν τῶν τμημάτων τῆς μεθορίου διὰ τὴν ἐντεταμένην ἐπαγρύπνησιν πρὸς ἀποφυγὴν ὑφαρπαγῆς τῶν προκεχωρημένων καὶ ἀπομενονωμένων φυλακίων.

Ὁ Διοικητὴς τῆς Μεραρχίας προσωπικῶς καὶ ἀπὸ τηλεφώνου δίδει ὁδηγίας πρὸς τοὺς Διοικητᾶς τῶν Μονάδων ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω.

Εἶναι ἤδη μεσονύκτιόν τῆς 27 – 28 Ὀκτωβρίου 1940.

Τελευταία πληροφορία ἐκ τῆς περιοχῆς ΧΑΝΙ – ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ ἀνέφερεν ὅτι ἀκούεται ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΚΑΚΚΑΒΙΑΣ συνεχὴς κρότος κυλινδρουμένων βαρέων ὀχημάτων καὶ ὅτι προφανῶς πρόκειται περὶ προωθήσεως βαρέος πυροβολικοῦ καὶ ἁρμάτων μάχης, τῶν ὁποίων ἠκούετο εὐκρινῶς ὁ χαρακτηριστικὸς κρότος, ὂν δημιουργούσιν αἱ ἐρπύστριαι αὐτῶν.

Μετὰ ταῦτα διέταξεν νὰ ἀπέλθωσιν εἰς τὰς οἰκίας των οἱ μὴ ἐν ὑπηρεσία ἐπιφυλακῆς καὶ ἐπαγρυπνήσεως ἀξιωματικοί τοῦ Ἐπιτελείου, ἀνῆλθε δὲ καὶ οὗτος εἰς τὴν κατοικίαν του, εὐρισκομένην εἰς τὸν ἄνω ὄροφον τοῦ Στρατηγείου τῆς Μεραρχίας.

Καὶ πρὶν κατακλιθῆ ἦλθεν εἰς τηλεφωνικὴν ἐπικοινωνίαν μετὰ τῶν Διοικητῶν τῶν τμημάτων προκαλύψεως, παρ΄ ὧν ἐπληροφορήθη ὅτι ἀπόλυτος ἡσυχία ἐπεκράτει καθ’ ἅπαν τὸ μέτωπον τῆς Μεραρχίας. Κατάκοπος ἐκ τῶν σωματικῶν καὶ πνευματικῶν κόπων τῆς ἡμέρας ὁ Διοικητὴς τῆς Μεραρχίας κατεκλίθη ἔχων παρὰ τὴν κλίνην του τὸ τηλέφωνον μὲ ἥσυχον συνείδησιν, ἤρεμον τὴν σκέψιν καὶ ἀτάραχον τὴν ψυχήν του.


Πηγή: Ἀντιστρατήγου ἐ.α. Κατσημήτρου Χαραλάμπου, Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΡΟΜΑΧΟΥΣΑ, Ἀθήνα 1954, σελ. 67-68

Γιὰ τὴν ἀντιγραφή: Πετροβούβαλος/Ἀβέρωφ

3 σχόλια:

  1. Ο Κατσιμήτρος κατοπιν δεν ήταν συνεργάτης των Γερμανών???

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Τα Πρακτικά της δίκης και όλα τα σχετικά τεκμήρια είναι διαθέσιμα για όποιον ενδιαφέρεται πράγματι να μάθει (και όχι να αναπαράγει όσα διαβάζει εδώ κι εκεί)...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Σε λίγο θα βγει και αντιστασιακός ενώ άλλοι πήγαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης ( Παπάγος, Πιτσικας κ.α.)

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.