31 Ιουλ 2023

Ἠλεκτρονικές οἱ νέες ταυτότητες μέ chip RFID

Ἠλεκτρονικές οἱ νέες ταυτότητες μέ chip RFID.
Στό μέλλον θά γίνουν καί "κάρτα πολίτη" μέ ἀποθήκευση καί τῶν κωδικῶν ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης.
Οἱ ἀπαντήσεις τοῦ ὑφυπουργοῦ ἐλλιπεῖς καί ἀνακριβεῖς.

Ἀπό τίς ἐπίκαιρες ἐρωτήσεις τῶν βουλευτῶν τῆς ΝΙΚΗΣ, κ. Γεωργίου Ἀποστολάκη καί κ. Κομνηνοῦ Δελβερούδη, πού ὑποβλήθηκαν στίς 24/7/2023 πρός τόν κ. Ὑπουργό Προστασίας τοῦ Πολίτη, γιά τήν ἔκδοση νέων ταυτοτήτων ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2023 καί ἀπαντήθηκαν ἀπό τόν ὑφυπουργό κ. Κωνσταντῖνο Κατσαφάδο στίς 28/7/2023.

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κροστάνδης: "Καλή Παναγιά" σημαίνει...

"Καλή Παναγιά"
σημαίνει "καλή παρηγοριά", "καλή ἀπαντοχή", "καλή ἐλπίδα", "καλό ταξίδι" στήν πορεία..
"Καλή Παναγιά" πάει νά πεῖ νά βγοῦμε νά Τήν συναντήσουμε στούς δρόμους πού ἔχει πάρει γιά νά βρεῖ Ἐκείνη τούς ἀναγκεμένους.
"Καλή Παναγιά" ὡραία πού ἀκούγεται τό Ὄνομά Της καί ἡ εὐχή δάκρυα, ψίθυροι, ἱκεσίες, ὑψωμένα χέρια, βεβαιωμένες ἐλπίδες, λουλούδια, τά καλύτερα τῶν κήπων, στολίζουν τά... εἰκονίσματα τῆς Μητέρα τῆς δικῆς μας Εἰρήνης, Μητέρα τῆς δικῆς μας Χαρᾶς, Μητέρα τῆς δικῆς μας Ἐλπίδας καὶ δικῆς μας Ἀγάπης. Μητέρα Αὐτοῦ πού ὑπάρχει, Αὐτοῦ πού οὐσιώνει τά πάντα!
Μητέρα Ἄχραντε, τό ὕψος τῆς δικῆς σου ἁγνότητας δέν μπορεῖ νά...

Σκέψεις ἐπὶ τῷ Ἱερῷ Δεκαπενταυγούστῳ

Τόν μῆνα Αὔγουστο ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς προσφέρει μία ἀκόμα εὐκαιρία γιὰ πνευματικὴ ἀνάταση καὶ ψυχικὴ εὐωχία. Εἶναι ὁ μήνας τῆς Παναγίας μας, μὲ κέντρο τὴ μεγάλη θεομητορικὴ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεώς Της, στὶς 15 Αὐγούστου. Μάλιστα εἶναι τόσο σημαντικὴ αὐτὴ ἡ ἑορτὴ γιὰ τοὺς πιστούς, ὥστε νὰ χαρακτηρίζεται ὡς τὸ «Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ». Γιὰ νὰ ἑορτάσουμε θεοφιλῶς τὴ μεγάλη ἑορτή, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ὅρισε δεκαπενθήμερη πνευματικὴ προετοιμασία, μὲ νηστεία, προσευχή, περισυλλογή, ἐγρήγορση, ἐξομολόγηση καὶ Θεία Κοινωνία. Ἐπίσης ὅρισε νὰ ψάλλονται στὶς ἐκκλησίες καθημερινὰ οἱ περίφημοι Παρακλητικοὶ Κανόνες, τὰ θαυμάσια αὐτὰ ὑμνολογικὰ – παρακλητικὰ κείμενα πρὸς τὴν Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, νὰ γίνει ρύστης καὶ βοηθὸς στὴν πολυτάραχη ζωή μας. Νὰ γίνει ἡ ἀσίγαστος ἱκέτης μας στὸν Υἱό Της καὶ Θεό μας, Ἰησοῦ Χριστό, νὰ παραβλέψει τὰ πολλὰ καὶ μεγάλα λάθη μας καὶ τὶς παραλήψεις μας καὶ νὰ μᾶς ἀποστείλει τὴ σώζουσα χάρη Του καὶ τὴν εὐλογία Του. Ἡ Κυρία Θεοτόκος ἀξιώθηκε νὰ γίνει ἡ κατὰ σάρκα Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑπέρτατη αὐτὴ ἰδιότητά Της, Τῆς δίνει τὸ χάρισμα νὰ ἔχει...

"Ἔχω ἀκούσει καὶ Πνευματικοὺς νὰ λένε: «Ἐσεῖς μὴν ἀσχολῆσθε μ' αὐτά»... Ἀδιαφοροῦν γιατὶ θέλουν νὰ τὰ ἔχουν καλὰ μὲ ὅλους καὶ νὰ καλοπερνοῦν"

Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου: 
ΛΟΓΟΙ Β' «Πνευματικὴ Ἀφύπνιση»
...Μὴ στενοχωρῆσθε καθόλου, διότι πάνω ἀπὸ ὅλα καὶ ἀπὸ ὅλους εἶναι ὁ Θεός, ποὺ κυβερνᾶ τὰ πάντα καὶ θὰ καθίση τὸν καθέναν στὸ σκαμνί, γιὰ νὰ ἀπολογηθῆ γιὰ τὸ τί ἔπραξε, ὁπότε καὶ θὰ τὸν ἀνταμείψη ἀνάλογα. Θὰ ἀμειφθοῦν αὐτοὶ ποὺ θὰ βοηθήσουν μιὰ κατάσταση καὶ θὰ τιμωρηθῆ αὐτὸς ποὺ κάνει τὸ κακό. Τελικὰ ὁ Θεὸς θὰ βάλη τὰ πράγματα στὴν θέση τους, ἀλλὰ ὁ καθένας μας θὰ δώση λόγο γιὰ τὸ τί ἔκανε σ ̓ αὐτὰ τὰ δύσκολα χρόνια μὲ τὴν προσευχή, μὲ τὴν καλωσύνη.

Σήμερα προσπαθοῦν νὰ γκρεμίσουν τὴν πίστη, γι ̓ αὐτὸ ἀφαιροῦν σιγὰ-σιγὰ ἀπὸ καμμιὰ πέτρα, γιὰ νὰ σωριασθῆ τὸ οἰκοδόμημα τῆς πίστεως. Ὅλοι ὅμως εὐθυνόμαστε γιὰ τὸ γκρέμισμα αὐτό· ὄχι μόνον αὐτοὶ ποὺ ἀφαιροῦν τὶς πέτρες καὶ τὸ γκρεμίζουν, ἀλλὰ καὶ ὅσοι βλέπουμε νὰ γκρεμίζεται καὶ δὲν...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Ἡ Ἑλλάδα τοῦ φιλότιμου κόντρα στούς ἀδίστακτους"

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη 
[Κυριακή, 30 Ἰουλίου 2023]

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἡ μνημόνευση τῶν κεκοιμημένων εἶναι Ἀποστολικὴ ἐντολή, καὶ ἄρα εἶναι ἐντολὴ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

28 Ιουλ 2023

† Πατήρ Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος: Τά ἱερά λείψαvα

† 
Τοῦ μακαριστοῦ πατρός Ἀντωνίου Ἀλεβιζόπουλου
Πιστεύουμε πὼς τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ προσλαμβάνεται στήν Ἐκκλησία, γίνεται δοχεῖο τῆς ἄκτιστης θείας ἐνέργειας χριστοφόρο καί πνευματοφόρο: «οὐκ οἴδατε ὅτι τά σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστίν; ἤ οὐκ oἴδατε ὅτι τό σῶμα ὑμῶν ναός τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματος ἐστίν, οὗ ἔχετε ἀπό Θεοῦ, καί οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν;… δοξάσατε τόν Θεόν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καί ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ» (Α’ Κορ. στ’ 15-20). «Αὐτός δέ ὁ Θεός τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, καί ὁλόκληρον ὑμῶν τό πνεῦμα καί ἡ ψυχή καί τό σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη. Πιστός ὁ καλῶν ὑμᾶς, ὅς καί ποιήσει» (Α’ Θεσ. ε’ 23-24).

Τό ἀνθρώπινο σῶμα ἐξυψώνεται μέσα στήν Ἐκκλησία καί ἔχει αἰώνιο προορισμό...

Γέροντας Φιλόθεος Καρακαλληνός: Πνευματικές Νουθεσίες καὶ Συμβουλές - (Μέρος Β')

Χαράλαμπος Ἄνδραλης. Νομικός - Συγγραφέας, Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ. Τίτλος Ἐκπομπῆς: Πνευματικές Νουθεσίες και Συμβουλές. Καλεσμένος: Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος, Ἡγούμενος τῆς Ι. Μ. Καρακάλλου Ἁγίου Ὅρους. 
Δεῖτε τὸ Α᾿ μέρος ΕΔΩ

Συμβιβασμένοι μέ τόν κόσμον

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Οἱ περισσότεροι νέοι ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν πολλὲς γνώσεις, τὶς ὁποῖες ἀπέκτησαν σὲ ἑλληνικὰ καὶ ξένα πανεπιστήμια. Ἔχουν τὴν κατὰ κόσμον σοφία, ἐνῷ τοὺς λείπει ἡ κατὰ Θεὸν σοφία. Ἡ πρώτη ἀποτελεῖ τὸ ἐντυπωσιακὸ περιτύλιγμα τῆς πνευματικῆς τους πτωχείας καὶ δὲν πρέπει νὰ θεωρεῖται πλεονέκτημα καὶ ἰδιαίτερο προσόν. Γιὰ τοὺς πιστοὺς ἡ παρουσία τους δὲν ἐνθουσιάζει, γιατί δὲν ἔχουν φωνὴ, γιὰ νὰ ὁμολογήσουν καὶ νὰ ὑπερασπισθοῦν τὴν ὀρθόδοξη πίστη, οὔτε καὶ δύναμη νὰ ἐλέγξουν ἐκείνους ποὺ διώκουν τὴν Ἐκκλησία μὲ πολλοὺς τρόπους. Μόνο οἱ κοσμικοὶ ἄρχοντες τοὺς ἀναζητοῦν, ὅταν θέλουν νὰ παραστοῦν σὲ κάποια ἐκδήλωση. Ἔτσι γιὰ παραγέμισμα. Καὶ ἐννοεῖται ὅτι πρόθυμα συμμετέχουν, γιατί μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἱκανοποιοῦν τὸ φοβερὸ καὶ ὀλέθριο πάθος τῆς φιλοδοξίας τους...

27 Ιουλ 2023

Οἱ ἥρωες τοῦ καθήκοντος: Χρῆστος Μουλᾶς - Περικλῆς Στεφανίδης!

«Τά ἀεροπλάνα σας εἶναι παλιά καί βγάζουν βλάβες» εἶπε ὁ Πρωθυπουργός στούς πιλότους τῶν Canadair CL215 κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στήν Ἐλευσῖνα – Ἕνα ἀπό αὐτά δέν ἄντεξε τήν καταπόνηση καί ἔπεσε στήν Κάρυστο
ΕΙναι κάτι τέτοιες στιγμές, πού πρέπει νά ἀναλογισθοῦμε τούς ἥρωες. Αὐτούς πού δέν διστάζουν πρό τοῦ καθήκοντος. Αὐτούς πού παραβλέπουν ὅτι τά μέσα πού διαθέτουν, εἶναι ἀνεπαρκῆ, ὅτι τά ἀεροπλάνα τους εἶναι πεπαλαιωμένα. Καί κάτι τέτοιες στιγμές φαίνεται πόσο κούφια εἶναι τά λόγια κάποιων πολιτευομένων, οἱ ὁποῖοι τήν μία μᾶς διαβεβαιώνουν ὅτι «ὅλα βαίνουν καλῶς» καί τήν ἄλλη, ὅταν ἔρχεται νά τούς διαψεύσει ἡ πραγματικότης, ἀναζητοῦν δικαιολογίες καί ἐξιλαστήρια θύματα. Καί οἱ μέν δικαιολογίες μπορεῖ νά ἀκούγονται ἀστεῖες, τά θύματα ὅμως εἶναι πολύ πραγματικά. Καί δέν εἶναι ἐξιλαστήρια.
Δύο πιλότοι τῆς Πολεμικῆς μας Ἀεροπορίας, δύο νέοι ἀξιωματικοί, βρῆκαν...

Κατὰ τὴν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία του στὸν Πατριαρχικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Φανάρι, ὁ Θεοφάνης Κόγιας ἀπήγγειλε τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως μὲ τὸ filioque!

Ἐκκλησία Ἀλβανίας: Πρωτοφανὴς ἐπιβράβευση ὑπονομευτοῦ τῆς ἑνότητος τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Πρωτοφανὴς ἐπιβράβευση
26 Ἰουλίου, 2023
Πρωτοφανὴς ἐπιβράβευση ὑπονομευτοῦ τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας.
Πρωτοφανὴς ἐπιβεβαίωση τῆς ἀκαταλληλότητός του νὰ διαποιμάνει ὀρθόδοξο ποίμνιο.
Ὁ Θεοφάνης Κόγιας κατὰ τὴν κρίσιμη στιγμὴ τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας του, προεξάρχοντος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου ἐν Φαναρίῳ τῇ 25ῃ Ἰουλίου 2023, ἀπήγγειλε τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως μὲ τὸ filioque.

Ἀπὸ τὸ γραφεῖο τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Κόμμα «Νίκη»: Δὲν συμφωνοῦμε μὲ τὰ “ELLINIKA HOAXES”

Ἔσπευσαν τὰ ELLINIKA XOAXES νὰ κατακεραυνώσουν τὸν πρόεδρο τῆς «ΝΙΚΗΣ» γιὰ τὴ δήλωσή του κατὰ τὶς προγραμματικὲς δηλώσεις τῆς Κυβέρνησης, μὲ τὴν ὁποία ἀναφέρθηκε στὶς ἑξαγγελθεῖσες πρὸς ἔκδοση νέες ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες.
Ἀφοῦ τὰ ELLINIKA XOAXES ἀπομόνωσαν, ἀπὸ τὸ σύνολο τῆς δήλωσης, τὴ φράση του ὅτι οἱ νέες ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες «θὰ ἔχουν δυνατότητα γεωεντοπισμοῦ τῶν πολιτῶν», ἀποφάνθηκαν ὅτι συνιστᾶ ψευδῆ ἰσχυρισμὸ (δεχόμενα ἔμμεσα ὅτι, ὅλα τὰ ὑπόλοιπα ποὺ ὁ πρόεδρος τῆς ΝΙΚΗ εἶπε, δὲν εἶναι ψευδῆ, ἄρα ἀληθῆ).
Ὡστόσο, αὐτὴ ἡ ἐπιλεκτικὴ ἀπομόνωση καὶ ἄδικη εἶναι καὶ δὲν ἀποδίδει τὴν ἀλήθεια, διότι δὲν ἀναζητήθηκε ἀπὸ τὰ ELLINIKA XOAXES ἡ ἔννοια ὑπὸ τὴν ὁποία ἀποδόθηκε στὶς νέες ταυτότητες ἡ δυνατότητα ἐντοπισμοὺ τοῦ πολίτη ποὺ εἶναι ἡ ἀκόλουθη:

Δημήτρης Νατσιός: Τὰ παραδείγματά του μὲ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη Βατάτζη καὶ τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια - Ἡ εὐθεία βολὴ στὸ πολιτικὸ κατεστημένο καὶ οἱ βολευτὲς

«Οἱ πραγματικοὶ ἡγέτες διδάσκουν καὶ κυβερνοῦν διὰ τοῦ προσωπικοῦ τους παραδείγματος», σημείωσε.
Συντάκτης: Διονύσης Ἀντωνέλλος
Δημήτρης Νατσιός: Τὰ παραδείγματά του μὲ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη Βατάτζη καὶ τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια ἦταν μία εὐθεία βολὴ πρὸς τὸ πολιτικὸ κατεστημένο τῆς χώρας.
Δύο τρανταχτὰ παραδείγματα πολιτικῆς σκέψης καὶ τρόπου ζωῆς ἡγετῶν καὶ κυβερνητῶν τῆς Ἑλλάδας στὸ παρελθὸν ἔφερε ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Βουλῆς ὁ πρόεδρος τοῦ Δημοκρατικοῦ Πατριωτικοῦ Κινήματος ΝΙΚΗ, κατὰ τὴν συζήτηση νομοσχεδίου τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν.
Ο Δημήτρης Νατσιός τόνισε ἐκτὸς τῶν ἄλλων στὴν ὁμιλία του πὼς ἡ ΝΙΚΗ βρίσκεται στὴ Βουλὴ γιὰ νὰ ὠφελήσει τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἐνῶ ὅπως ἀνέφερε «πρῶτα ἀπ’ ὅλα ἐμεῖς θὰ πρέπει νὰ δώσουμε τὸ παράδειγμα».

«Οἱ πραγματικοὶ ἡγέτες διδάσκουν καὶ κυβερνοῦν διὰ τοῦ προσωπικοῦ τους παραδείγματος», σημείωσε ὁ πρόεδρος τῆς Νίκης. «Καὶ ἡ ἱστορία μας ἔχει πολλὰ...

26 Ιουλ 2023

"Βουλευτὲς ἢ βολευτές;": Ἡ ἀπάντηση τῆς «ΝΙΚΗΣ» στὸ νομοσχέδιο τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν. Μὲ ἀναφορὰ καὶ στοὺς ἥρωες πεσόντες πιλότους!

Ἡ ὁμιλία τοῦ Προέδρου ΝΙΚΗΣ κ. Δημήτρη Νατσιοὺ στὴν Βουλή, γιὰ τὸ σχέδιο νόμου τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν γιὰ παροχές, μισθοὺς καὶ ΕΝΦΙΑ (26/7/2023).

Αἰολικὰ πάρκα: πράσινη ἀνάπτυξη ἢ πράσινου καταστροφή;

Γράφει ὁ Γεώργιος Καλλιντέρης, Δρ Φυσικῆς, 
ὑπεύθυνος τῆς θεματικῆς ὁμάδας Περιβάλλοντος τῆς «ΝΙΚΗΣ».
Τὰ τελευταία χρόνια ἡ κυβέρνηση προωθεῖ μὲ βίαιο τρόπο τὴν ἐγκατάσταση αἰολικῶν πάρκων καὶ ταυτόχρονα μὲ βίαιο πάλι τρόπο προωθεῖ τὴν ἀπολιγνιτοποίηση τῆς χώρας μας.
Ὅλα αὐτὰ γίνονται μὲ τὸ πρόσχημα τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς. Στὴν πραγματικότητα ὅμως ἡ εἰσαγωγὴ τῶν ἀνεμογεννητριῶν ἐπιφέρει τεράστια κέρδη σὲ ἐπώνυμους ἐπιχειρηματίες, φίλα προσκείμενους στὴν κυβέρνηση, τοὺς ὁποίους μάλιστα ἐπιδοτοῦμε μὲ χρήματα ἀπὸ τὸν κόπο τῶν ἤδη ἐξαντλημένων οἰκονομικὰ Ἑλλήνων.
Τὸ θέμα ποὺ θὰ μᾶς ἀπασχολήσει εἶναι κατὰ πόσον τὰ αἰολικὰ πάρκα ἀποτελοῦν, κατὰ 100%, μία Ἀνανεώσιμη Πηγὴ Ἐνέργειας (Α.Π.Ε), ὅπως προβάλλεται, ἢ ἐπιφέρουν ἐπιπτώσεις στὸ φυσικὸ περιβάλλον, οἱ ὁποῖες πρέπει νὰ...

25 Ιουλ 2023

Ἡ Κοίμηση τῆς Ἁγίας Ἄννας Μητέρας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (25 Ἰουλίου †)

Ἡ Ἁγία Ἄννα, ἡ μητέρα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καταγόταν ἀπὸ τὴ φυλὴ τοῦ Λευί. Ὁ πατέρας της, ποὺ ἦταν ἱερέας, ὀνομαζόταν Ματθᾶν καὶ ἱεράτευε τὴν ἐποχὴ τῆς βασιλείας τῆς Κλεοπάτρας. Τὴ δὲ μητέρα της, τὴν ἔλεγαν Μαρία.
Ἡ Ἄννα εἶχε καὶ δύο ἀδελφές, τὴν ὁμώνυμη μὲ τὴ μητέρα τῆς Μαρία καὶ τὴ Σοβήν. Καὶ ἡ μὲν Μαρία, ποὺ παντρεύτηκε στὴν Βηθλεέμ, εἶχε κόρη τὴ Σαλώμη τὴν μαία, ἡ δὲ Σοβῆ, ποὺ παντρεύτηκε καὶ αὐτὴ στὴν Βηθλεέμ, τὴν Ἐλισάβετ.Τέλος, ἡ Ἁγία Ἄννα ποὺ παντρεύτηκε στὴν Γαλιλαία τὸν Ἰωακείμ, γέννησε τὴν Παρθένο Μαρία.
Ἡ Ἁγία Ἄννα ἀξιώθηκε νὰ ἔχει τὴ μεγάλη τιμὴ καὶ εὐτυχία νὰ ἀποκτήσει μοναδικὴ κόρη, τὴ μητέρα τοῦ Σωτήρα τοῦ κόσμου. Ἀφοῦ ἡ Ἁγία Ἄννα ἀπογαλάκτισε τὴ Θεοτόκο καὶ τὴν ἀφιέρωσε στὸ Θεό, αὐτὴ πέρασε τὴν ὑπόλοιπη ζωή της μὲ νηστεῖες, προσευχὲς...

Ἅγιος Γρηγόριος Καλλίδης, ὁ Ἅγιος τῆς πονεμένης Ρωμιοσύνης (1844 -1925) 25 Ἰουλίου †

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος (ὁ Καλλίδης) γεννήθηκε στὶς 24 Ἰανουαρίου τοῦ 1844 ἀπὸ εὐλαβεῖς γονεῖς, τὸν Ἰωάννη καὶ τὴν Εὐφροσύνη, στὸ Κούμβαο τῆς ἐπαρχίας Ἡρακλείας, τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης.
Ἀπὸ μικρὸς ἔδειξε κλίση πρὸς τὴν ἱερωσύνη καὶ ἔτσι προσλήφθηκε στὴν ὑπηρεσία τοῦ Μητροπολίτου Σηλυβρίας καὶ μετὰ Σεῤῥῶν Μελετίου Θεοφιλίδη τοῦ Θεσσαλονικέως, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἔλαβε τὸν…

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἄχ! Ἄν ἥξερες μόνο τὶ χαρὰ, τὶ γλυκύτητα περιμένει τὴ δικαίᾳ ψυχῇ στὸν Οὐρανόν, θα ἀποφᾶσιζες νά ὑπομένεις μὲ εὐγνωμοσύνη σὲ αὐτή τὴν πρόσκαιρη ζωὴ κάθε εἴδους λύπη, διωγμό καὶ συκοφαντίᾳ.
Ὅσιος Σεραφεὶμ τοῦ Σαρώφ

24 Ιουλ 2023

Οἱ ἐξελίξεις γιὰ τὴν Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ τὶς διώξεις της τὸν Ἰούλιο 2023

Ἡ ἀντιπαράθεση πρωτοπρ. Ἀναστάσιου Γκοτσόπουλου καὶ Ἱερομόναχου Νικήτα
Toῦ Βασίλειου Εὐσταθίου
Δρ. Φυσικοῦ, Θεολόγου, MEd
1. Εἰσαγωγή.
Τὸ ζήτημα τῆς ἐκκλησιαστικῆς κατάστασης στὴν Οὐκρανία ἐξακολουθεῖ σχεδὸν πέντε χρόνια μετὰ τὴν μονομερὴ ἀποκατάσταση τῶν σχισματικῶν καὶ τὴν ἀπόδοση τῆς αὐτοκεφαλίας σὲ αὐτοὺς νὰ παραμένει χωρὶς καμιὰ ἀπολύτως πρόοδο στὴν ἐπίλυσή του. Τόσο ἡ σταθερὴ ἀποφυγὴ ἀποδοχῆς καὶ ἀναγνώρισης τῆς ἐκ τοῦ μηδενὸς προελθούσης αὐτοκέφαλης ἐκκλησιαστικῆς δομῆς ἀπὸ τὶς δέκα τοπικὲς Ἐκκλησίες τοῦ ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ κόσμου μέσα στὸ σύνολο τῶν δεκατεσσάρων, ὅσο καὶ οἱ συνεχῶς αὐξανόμενης ἔντασης διωγμοὶ ἐκ μέρους ὀργάνων τῆς οὐκρανικῆς κυβέρνησης...

Ἡ νέα ἔκθεση τοῦ ΟΗΕ προτείνει ὅτι ἡ ἰδεολογία τῶν ΛΟΑΤΚΙ θά πρέπει νά ὑπερισχύει τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας

Ἡ ἔκθεση συμβουλεύει τίς κυβερνήσεις νά «ἐνθαρρύνουν τά θρησκευτικά ἱδρύματα νά ἐξετάσουν τούς τρόπους μέ τούς ὁποίους οἱ ἐκπρόσωποι θά θεωρηθοῦν ὑπεύθυνοι σέ περιπτώσεις στίς ὁποῖες προωθοῦν διακρίσεις κατά τῶν ΛΟΑΤΚΙ καί ἄλλων ἀτόμων μέ διαφορετικό φῦλο».

Μιά πρόσφατα δημοσιευμένη ἔκθεση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν προτείνει ὅτι τά θρησκευτικά δικαιώματα πρέπει νά ὑποτάσσονται στά ὑποτιθέμενα δικαιώματα τῆς...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Ὁ Προφήτης Ἠλίας νά μᾶς δίνει καλό ζῆλο"

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη 
[Κυριακή, 23 Ἰουλίου 2023]

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Θεόφιλος ὁ ἐκ Ζακύνθου καὶ ἐν Χίῳ μαρτυρήσας (24 Ἰουλίου †)

Μαρτύρησε στὴν Χίο στὶς 24 Ἰουλίου 1635
Ὁ Ἅγιος καταγόταν ἀπὸ τὴν Ζάκυνθο καὶ ἦταν ναυτικός. Συνέβη κάποτε, κατὰ συνέργεια τοῦ δαίμονος, νὰ τσακωθεῖ μὲ τὸν καπετάνιο του καί, ἐνῶ βρισκόντουσαν στὴν Χίο, νὰ φύγει ἀπὸ τὸ καράβι. Ἕνας τοῦρκος καπετάνιος ποὺ τὸ ἔμαθε, ἤθελε νὰ τὸν πάρει στὸ δικό του καράβι. Ὅμως ὁ ἅγιος μὲ κανένα τρόπο δὲν ἤθελε νὰ ἐργαστεῖ σὲ τοῦρκο καπετάνιο, διότι ἀποστρεφόταν τὸ γένος τῶν ἀγαρηνῶν καὶ ἀντιδροῦσε ἔντονα στὶς πιέσεις του. Προσβλήθηκε τότε καὶ ὀργίστηκε ὁ τοῦρκος καπετάνιος καὶ τὸν συκοφάντησε λέγοντας πώς φορᾶ τούρκικο φέσι ἐνῶ εἶναι ρωμιός. Ἔτσι μὲ ἄλλους τούρκους τον ὁδήγησαν μπροστὰ στὸν κριτή.
Ὁ δικαστὴς ἀποφάσισε πὼς πρέπει νὰ γίνει Τοῦρκος. Ὁ ἅγιος φώναζε: Ἐγὼ δὲν ἀρνοῦμαι τὸν Χριστὸ μου ποτέ, Αὐτὸν πιστεύω, Αὐτὸν ὁμολογῶ. Ἐκεῖνοι προσπαθοῦσαν μὲ κολακεῖες , μὲ ταξίματα, μὲ φοβέρες νὰ τὸν καταφέρουν νὰ ἀλλαξοπιστήσει, χωρὶς ἀποτέλεσμα ὅμως. Τότε τὸν ἔπιασαν καὶ τοῦ ἔκαναν...

Ἁγία Χριστίνα ἡ προστάτιδα αὐτῶν ποὺ πεινοῦν (24 Ἰουλίου †)

Ἡ Ἁγία μεγαλομάρτυς Χριστίνα, καταγόταν ἀπὸ τὴν Τύρο τῆς Συρίας καὶ ἦταν κόρη τοῦ στρατηγοῦ Οὐρβανοῦ (περὶ τὸ 200 μ.Χ.). Ὁ πατέρας της, τῆς ἔχτισε ἕναν πύργο καὶ τὴν ἔβαλε μέσα σ' αὐτόν. Μάλιστα κατασκεύασε ἀγάλματα τῶν εἰδώλων καὶ τὴν διέταξε νὰ θυσιάσει σ' αὐτά. Χαρακτηριστικὴ ὅμως ἦταν ἡ ἀπάντηση τῆς νεαρῆς Χριστίνας στὸν ἄθεο πατέρα της: «Μὲ συμβουλεύεις νὰ προτιμήσω τὸ σκοτάδι ἀπὸ τὸ φῶς. Ἐγὼ εἶμαι δούλη τοῦ Χριστοῦ. Γὶ αὐτὸ πῆρα τώρα καὶ τὸ ὄνομά του. Λέγομαι Χριστίνα. Ἑπομένως δὲν πείθομαι ἀπὸ τὰ ψεύτικα καὶ φαρμακερὰ λόγια, γιὰ νὰ προσκυνήσω τὰ ἀναίσθητα ξόανα» καὶ τὰ ἔκανε ὅλα κομμάτια. Γιὰ αὐτὲς τῆς τὶς πράξεις, ἡ ἁγία ὑποβλήθηκε σὲ βασανιστήρια ἀπὸ τὸν ἴδιο της τὸν πατέρα καὶ μετὰ φυλακίστηκε. Στὴν φυλακὴ τὴν ἄφησαν νηστικὴ γιὰ νὰ πεθάνει ἀπὸ τὴν πείνα, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ἁγία Χριστίνα θεωρεῖται ἡ προστάτιδα αὐτῶν ποὺ πεινοῦν. Ὅμως, ἄγγελος Κυρίου τῆς πήγαινε τροφὴ καὶ τῆς θεραπεύτηκαν ὅλες οἱ πληγές τῆς.
Μετὰ τὴν ἔριξαν στὴν θάλασσα, ὅπου ἔλαβε τὸ Ἅγιο Βάπτισμα ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Χριστὸ καὶ ἄγγελος Κυρίου τὴν ἔβγαλε στὴν στεριά. Μόλις ἔγινε γνωστὸ ὅτι εἶχε διασωθεῖ, ὁ πατέρας τῆς πρόσταξε καὶ τὴν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὅσο ὁ ἄνθρωπος ἁπλοποιεῖται, θεοποιεῖται. Γίνεται ἄκακος, ταπεινός, πράος, ἐλεύθερος.
Όσιος Αμφιλόχιος Πάτμου

23 Ιουλ 2023

Τί σοὔχω γιὰ μετά. Β΄

Γράφει ο Γεώργιος Κ. Τζανάκης

Στὸ προηγούμενο γραφτὸ παρουσιάστηκαν τὰ κύρια δεδομένα τῆς προσπάθειας δημιουργίας τοῦ νέου «ἀναβαθμισμένου» ἀνθρώπου. Τοῦ μετανθρώπου ἤ ὑπερανθρώπου.

Εἶναι τόσο κραυγαλέα, ὅσα λέγονται καὶ προβλέπονται ἐκεί, ποὺ μάλλον περιττεύει κάθε περαιτέρω σχολιασμός. 

Δὲν ἀντέχω ὅμως στὸν πειρασμό, καὶ θὰ καταθέσω μερικὲς πρόχειρες σκέψεις σχετικῶς μὲ ὅλα αὐτά. Οὔτε ἐξαντλοῦν, οὔτε καλύπτουν ὅλο τὸ πρόβλημα. Ἀπλῶς μερικὰ σημεία του σχολιάζονται.

Ἄς δοῦμε κάπως τὶς…

23 Ἰουλίου: Ἡ Τῆνος καὶ ὅλη ἡ Ὀρθοδοξία γιορτάζει τὸ ὅραμα τῆς Ἁγίας Πελαγίας (φωτογραφίες)

Ἡ Πελαγία ἦταν κόρη τοῦ παπᾶ Νικηφόρου Νεγρεπόντη. Ἡ μητέρα της ἦταν ἀπὸ τὸν Τριπόταμο τῆς Τήνου καὶ ἀνῆκε στὴν οἰκογένεια Φραγκούλη. Γεννήθηκε τὸ 1752 μ.Χ. στὸ χωριὸ Κάμπο τῆς Τήνου καὶ τὸ κοσμικό της ὄνομα ἦταν Λούκια. Ἀπὸ διάφορα ἔγγραφα φαίνεται ὅτι εἶχε ἀκόμα τρεῖς ἀδελφές. Ἡ οἰκογένειά της διακρινόταν γιὰ τὴν ἁγνὴ πίστη καὶ τὴν προσήλωση στὰ θρησκευτικὰ ἰδεώδη. Λίγα χρόνια μετὰ τὴ γέννηση τῆς Λουκίας ὁ πατέρας της πέθανε. Ἦταν τότε 12 χρονῶν καὶ ἔδειχνε σημάδια ἔντονης ἐπιθυμίας νὰ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Προσοχή! Ὁ Διάβολος γιὰ νὰ σὲ παγιδέψει ἄλλαξε τὴν σειρὰ τῶν πραγμάτων καὶ ἔδωσε τὴν ντροπὴ στὴν μετάνοια καὶ τὴν παρρησία στὴν ἁμαρτία. 
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

22 Ιουλ 2023

Προσκυνηματικές περιηγήσεις (churching...)

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Στὴν ἐποχή μας, ποὺ τὰ ταξίδια εἶναι εὔκολα, παρατηροῦμε πολλοὺς χριστιανοὺς νὰ ἐπιλέγουν τὶς προσκυνηματικὲς περιηγήσεις ἢ, ὅπως λέγεται, τὸ θρησκευτικὸ τουρισμό. Παίρνουν τὰ μοναστήρια καὶ τὰ προσκυνήματα μὲ τὴ σειρὰ καὶ μένουν εὐχαριστημένοι, γιατί προσκύνησαν ἱστορικὲς εἰκόνες καὶ ἱερὰ λείψανα ἁγίων, ἀλλὰ καὶ γιατί τοὺς μίλησαν οἱ ὑπεύθυνοι μοναχοί. Παράλληλα περνοῦν καλὰ σὰν κοσμικοὶ τουρίστες. Συνδυάζουν τὸ πνευματικὸ μετὰ τοῦ τερπνοῦ καὶ τελικὰ στὴ μνήμη τους μένει τὸ δεύτερο, ἐνῷ γρήγορα χάνουν τὸ πρῶτο καὶ αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ προσωπική τους ζωὴ παραμένει ἡ ἴδια. Ἁπλὰ ἱκανοποιοῦν τὴν περιέργειά τους, ἀλλὰ δὲν ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν ἀνυπαρξία πνευματικοῦ ἀγώνα καὶ γιὰ τὶς καθημερινὲς ἁμαρτωλὲς...

Ἡ «ΝΙΚΗ» φέρνει σὲ δύσκολη θέση τὸν ὑφυπουργὸ Ὑγείας γιὰ τοὺς ὑγειονομικοὺς ἐν ἀναστολῇ!

Ὁ ὑφυπουργὸς Ὑγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μετὰ ἀπὸ ἐρώτηση τοῦ Βουλευτῆ τῆς «Νίκης» Σπύρου Τσιρώνη, ἐπιδεικτικὰ προσπερνᾶ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ ποὺ δικαιώνουν τοὺς ἀνεμβολίαστους ὑγειονομικούς, ἀπαντώντας πὼς δὲν εἶναι νομικός. Ἡ μεγάλη εἰρωνεία εἶναι ὅτι ὅλα αὐτὰ συνέβησαν μὲ ὑπ. Ὑγείας ἕναν νομικό!

Ἁγία Μαρκέλλα ἡ Παρθενομάρτυς ἡ Χιοπολίτιδα (22 Ἰουλίου †)

Ἀνάμεσα στοὺς πολυάριθμους Ἁγίους, ποὺ κοσμοῦν τὸ τοπικὸ ἁγιολόγιο καὶ τὴ μακρόχρονη ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία τοῦ μυροβόλου νησιοῦ τῆς Χίου εἶναι καὶ ἡ Ἁγία παρθενομάρτυς Μαρκέλλα, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ εὐλαβικὸ καύχημα τῶν ἁπανταχοῦ της Γὴς Χίων καὶ τὸν πολύτιμο πνευματικὸ θησαυρὸ γιὰ χιλιάδες προσκυνητές, ποὺ συρρέουν στὸν τόπο τοῦ μαρτυρίου της γιὰ νὰ ἀποδώσουν τὸν ὀφειλόμενο σεβασμὸ στὸ μεγαλεῖο καὶ τὸν ἡρωισμό της, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ζητήσουν τὴ θαυματουργική της χάρη γιὰ τὴν ἐπίλυση σωματικῶν καὶ ψυχικῶν ἀσθενειῶν. 
Ἡ Ἁγία Μαρκέλλα γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὴ Βολισσό, στὸ ἱστορικὸ αὐτὸ κεφαλοχώρι τῆς βορειοδυτικῆς Χίου. Γιὰ τὸν χρόνο τῆς γέννησης, τῆς ζωῆς καὶ τοῦ μαρτυρίου τῆς Ἁγίας ὑπάρχει σύγχυση καὶ ἀσάφεια μεταξὺ τῶν βιογράφων. Σύμφωνα μὲ τὸν βιογράφο της, Ὅσιο Νικηφόρο τὸν Χίο, ἡ Ἁγία Μαρκέλλα ἔζησε καὶ ἤκμασε περὶ τὸ 1500 μ.Χ. Ὁ πατέρας τῆς ἦταν εἰδωλολάτρης καὶ ἡ χριστιανὴ μητέρα τῆς ἀπεβίωσε σὲ νεαρὰ ἡλικία. Ἡ Μαρκέλλα διακρίθηκε ἀπὸ νωρὶς γιὰ τὴ βαθιά της πίστη καὶ ἀγάπη στὸν Χριστό, τὴν καλοσύνη καὶ ἁγνότητά της, τὴ σεμνότητα καὶ τὴν εὐγένεια τῆς ψυχῆς της. Προικισμένη μὲ θεϊκὴ σοφία καὶ ἀμέτρητα ψυχικὰ χαρίσματα ἐπικοινωνοῦσε ἀδιάκοπα μὲ τὸν Θεό. Αὐτὸν τὸν «ἐπίγειο ἄγγελο» φθόνησε ὁ ἑωσφόρος καὶ θέλησε...

Ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή, ἡ Μυροφόρος καὶ Ισαπόστολος (22 Ἰουλίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοὺ 
Είναι ἀναμφισβήτητο γεγονὸς ὅτι ἡ γυναίκα, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία της, βρῆκε καταξίωση ἀπὸ τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Παναγία μας, ἡ ὁποία ὑπῆρξε τὸ μοναδικὸ σκεῦος τῆς θείας χάριτος, μία πλειάδα ἁγίων γυναικὼν βρισκόταν κοντὰ στὸν Κύριο, καθ’ ὅλη τὴν ἐπὶ γὴς παρουσία Του, οἱ ὁποῖες τὸν ὑπηρετοῦσαν καὶ πλαισίωναν στὸ σωτήριο ἔργο του. Μία ἀπὸ αὐτὲς ἤταν η Μαρία ἡ Μαγδαληνή, ἡ μυροφόρος καὶ ἰσαπόστολος, ἡ πλέον ἀφοσιωμένη μαθήτριά Του.
Καταγόταν ἀπὸ τὴν πόλη Μαγδαλα, ἡ ὁποία βρισκόταν στὴν περιοχὴ της Γαλιλαίας στη δυτικὴ ὄχθη τῆς λίμνης Τιβεριαδας, καὶ γι’ αὐτὸ πῆρε τὴν προσωνυμία Μαγδαληνή. Οἱ γονεῖς τῆς ἦταν πλούσιοι, εὐγενεῖς καὶ εὐσεβεῖς Ἰουδαῖοι, ὀνομάζονταν Συρος καὶ Εὐχαριστία. Μεγάλωσαν τὴ Μαρία μὲ εὐσέβεια καὶ φόβο Θεοῦ. Φρόντισαν δὲ νὰ τῆς δώσουν σοβαρὴ μόρφωση, ὅπως ἀναφέρει ὁ βιογράφος της Κάλλιστος Ξανθόπουλος. Μελέτησε τὴν Παλαιὰ Διαθήκη καὶ ἐντρύφησε στὶς προφητεῖες γιὰ τὸν Μεσσία. Μετὰ τὸ θάνατο τῶν γονέων τῆς ἀρνήθηκε νὰ παντρευτεῖ καὶ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Αν οἱ ἄνθρωποι γνώριζαν τί τούς περιμένει μετά θάνατον, νυχθημερόν θά προσηύχοντο. Δυστυχῶς οἱ πολλοί πιστεύουν πώς μέ τό θάνατο φθάνει καί τό τέλος.
῾Η ζωή ὅμως ἀρχίζει μετά τόν ἐπί γῆς θάνατο. Κι ὅσοι ὑποφέρουν μέ ὑπομονή τά ἐπί τῆς γῆς, ἐργάζονται γιά νά κατακτήσουν τήν αἰωνιότητα.
Άγιος Θεοδόσιος τοῦ Καυκάσου

21 Ιουλ 2023

Κόμμα Νίκη: 20 Ἰουλίου. Ἡ θλιβερὴ ἐπέτειος τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς στὴν Κύπρο

Δελτίο Τύπου "ΝΙΚΗΣ"
Συμπληρώνονται 49 χρόνια ἀπὸ τὴ θλιβερὴ ἐπέτειο τῆς 20 Ἰουλίου 1974, ὅταν ἡ Τουρκία κατὰ παράβαση κάθε διεθνοῦς νομιμότητας εἰσέβαλε στρατιωτικὰ στὴν Κύπρο, κατέλαβε τὸ 36% τοῦ ἐδάφους της, ἐκτόπισε 162.000 Ἕλληνες ἀπὸ τὶς πατρογονικές τους ἑστίες, καθιστώντας τους πρόσφυγες στὴν ἴδια τους τὴν πατρίδα.
Παράλληλα ἐφάρμοσε συστηματικὴ πολιτικὴ ἐποικισμοῦ, μὲ μαζικὴ μεταφορὰ 160.000 Τούρκων ἐκ Τουρκίας, γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ δημογραφικοῦ χαρακτήρα καὶ τὴν ἀλλοίωση τῆς πληθυσμιακῆς ἰσορροπίας στὸ νησί, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν ἐξάλειψη κάθε ἑλληνικοῦ καὶ χριστιανικοῦ στοιχείου καὶ στὴν τουρκοποίηση τῆς περιοχῆς.
Στὰ παραπάνω προστίθεται καὶ τὸ δράμα τῶν χιλιάδων Ἑλληνοκυπρίων αἰχμαλώτων πολέμου ποὺ παράνομα μεταφέρθηκαν σὲ φυλακὲς στὴν Τουρκία, ἢ ἐξαφανίστηκαν σὲ κατεχόμενες περιοχὲς καὶ μέχρι σήμερα ἡ τύχη τους ἀγνοεῖται...

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: Ἔζησα τὴν Κόλαση τῆς Τουρκικῆς Εἰσβολῆς τοῦ 1974. Εὔχομαι νὰ μὴν τὸ ζήσει ἄλλος!

 
Ἡ ἀείμνηστη κ. Λέλλα Χριστοδουλίδου (1923 μέχρι 3 Ἀπριλίου 2020) περιγράφει τὶς συγκλονιστικὲς ἐμπειρίες ποὺ εἶχε τὴν περίοδο τοῦ Πραξικοπήματος καὶ τῆς Τουρκικῆς Εἰσβολῆς στὴν Κύπρο, τὸ 1974. Ἡ κ. Λέλλα ἐκείνη τὴν περίοδο, ἦταν Προϊστάμενη (Matron) στὸ Νοσοκομεῖο Κερύνειας.

Γέρω–Δαυΐδ Διονυσιάτης

Ἀπὸ τὴν Ἀσκητικὴ καὶ Ἡσυχαστικὴ Ἁγιορείτικη Παράδοση
Ο κα­τά κό­σμον Δῆ­μος Φλῶ­ρος, ὁ με­τέ­πει­τα μο­να­χός Δαυ­ΐδ, γεν­νή­θη­κε τό ἔ­τος 1889 στό χω­ριό Κτι­στά­δες τῆς ὀ­ρει­νῆς Ἄρ­τας. Εἶ­χε ἄλ­λα δύ­ο ἀ­δέλ­φια. Οἱ γο­νεῖς το­ύς δί­δα­ξαν μέ τό πα­ρά­δειγμά τους τήν εὐ­λά­βεια καί τήν ἀ­γά­πη στόν Θεό· το­ύς ἔ­μα­θαν νά πη­γα­ί­νουν στήν Ἐκ­κλη­σί­α καί νά προ­σε­ύ­χων­ται.
Ὅ­ταν ὁ Δῆ­μος ἦ­ταν πέν­τε χρό­νων, εἶ­δε στόν οὐ­ρα­νό φῶς, ἐ­νῶ ἡ μη­τέ­ρα του, στήν ὁ­πο­ί­α τό ἔ­δει­χνε, δέν ἔ­βλε­πε τί­πο­τε.
Ἄλ­λη φο­ρά εἶ­δε νά ἀ­νο­ί­γη ὁ οὐ­ρα­νός καί εἶ­δε μέ­σα σέ ἀ­πε­ρί­γρα­πτη δό­ξα τάγ­μα­τα Ἁ­γί­ων καί Ἀγ­γέ­λων νά δο­ξο­λο­γοῦν τόν Θεό πού κα­θό­ταν πά­νω στόν θρό­νο Του.
Ἀ­πό μι­κρός ἔ­μα­θε τήν τέ­χνη τοῦ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὅσον περισσότερον σὺ προσεύχεσαι ὑπὲρ ἐκείνου, ποὺ σὲ ἐσυκοφάντησε, τόσον ἀποτελεσματικώτερον πληροφορεῖ καὶ ὁ Θεὸς τοὺς σκανδαλισθέντας ἀπὸ τὴν συκοφαντίαν.
Ὅσιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς

20 Ιουλ 2023

Ὁ Ὅσιος Παΐσιος γιὰ τὴν χήρα ποὺ φιλοξένησε τὸν Προφήτη Ἠλία

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Πάθη καὶ Ἀρετὲς», Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Ε΄,
ἔκδοσις Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης
Εἴμαστε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ καὶ εἶναι καθῆκον μας νὰ κάνουμε τὸ καλό, γιατί ὁ Θεὸς εἶναι ὅλος ἀγάπη. Εἶδες ἡ χήρα πού φιλοξένησε τὸν προφήτη Ἠλία; Εἰδωλολάτρης ἦταν, ἀλλὰ τί ἀγάπη εἶχε μέσα της! Ὅταν ὁ Προφήτης πῆγε καὶ τῆς ζήτησε ψωμί, τοῦ εἶπε: «Ἔχουμε λίγο λάδι καὶ ἀλεύρι· αὐτὸ θὰ φάω μὲ τὰ παιδιά μου καὶ μετὰ θὰ πεθάνουμε». Δὲν τοῦ εἶπε: «Δὲν ἔχουμε νὰ σοῦ δώσουμε». Καὶ ὅταν ὁ Προφήτης, γιὰ νὰ δοκιμάσει τὴν προαίρεσή της, τῆς εἶπε...

Ἅγιος Παΐσιος: «Νὰ ζηλεύετε τὸν ζηλωτὴ Ἠλία καὶ ἐκεῖνος νὰ σᾶς διώξη τὴν ζήλεια»!

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Πάθη καὶ Ἀρετὲς», Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Ε΄, 
ἔκδοσις Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης
- Γέροντα, ζηλεύω μία ἀδελφή.
- Ξέρω ποιὰ ἀδελφὴ ζηλεύεις... Ἔμαθα ὅμως ὅτι κι ἐκείνη ζηλεύει ἐσένα! Ἐγὼ θὰ εὔχωμαι καὶ οἱ δυό σας νὰ ζηλεύετε τὸν ζηλωτὴ Ἠλία καὶ ἐκεῖνος νὰ σᾶς διώξη τὴν ζήλεια καὶ νὰ σᾶς δώση ἀπὸ τὸν δικό του θεῖο ζῆλο. Ἀμήν.
- Ὅταν, Γέροντα, ζηλεύω, προσπαθῶ νὰ τοποθετηθῶ λογικά.
- Ἂν ἐξ ἀρχῆς προσπαθήσης νὰ μὴ ζηλέψης, δὲν εἶναι πιὸ καλά; Ἡ ζήλεια εἶναι...

Ἡ ἁρπαγή τοῦ προφήτου Ἠλία στόν οὐρανό

Ὁ προφήτης Ἠλίας ἔζησε καί ἔδρασε κατά τό θέλημα τοῦ Κυρίου, ἔφτασε ὁ καιρός νά τόν πάρει ὁ Θεός στούς οὐρανούς μέσα σέ ἀνεμοστρόβιλο (Δ΄Βασ. 2,1). Τό θαυμαστό γεγονός περιγράφεται πολύ παραστατικά στό 2ο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου «Βασιλειῶν Δ΄» ὡς ἑξῆς:
Μία φορά πού ὁ Ἠλίας καί ὁ (μαθητής του) Ἐλισαῖος ἐπέστρεφαν μαζί ἀπό τά Γάλγαλα, εἶπε κάποια στιγμή ὁ πρῶτος στό δεύτερο: Μεῖνε ἐδῶ, γιατί ὁ Κύριος μέ στέλνει στή Βαιθήλ. Ὁ Ἐλισαῖος ἀπάντησε: Ὁρκίζομαι στόν ἀληθινό Θεό καί σ’ ἐσένα, ὅτι...

Μήπως οἱ Θεοὶ σας εἶναι στὸ wc; Ὅταν ὁ Προφήτης Ἠλίας ἔκανε «χιοῦμορ»!

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Διονυσίου Ταμπάκη: 
«Ὅταν οἱ Ἅγιοι ἔχουνε χιοῦμορ»

ΜΕΣΑ στὴ χορεία τῶν Προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ξεχωριστῆ εἶναι καὶ ἡ θέση τοῦ Προφήτου Ἠλία. Ἐπίσης ὁ ίδιος ὁ Προφήτης, ἐνόσω δέν ἔχει ἀκόμη πεθάνει σωματικά, θά ξαναέλθει στά έσχατα τῆς ἱστορίας για να καταγγείλλει τόν Ἀντίχριστο καί τά όργανά του. 
Ὅμως, ὅπως σὲ ὅλους τούς Ἁγίους, ἔτσι καὶ σὲ ἐκεῖνον δὲν ἀπέλειπεν τὸ χιοῦρορ καὶ οἱ ἑτοιμόλογες γεμάτες θάρρος ἀπαντήσεις του . 
Ἂς μεταφερθοῦμε λοιπὸν στὸ καρμήλιον Ὅρος τότε ποὺ ὁ προφήτης Ἠλίας (*) προσκαλεῖ τοὺς ἱερεῖς τῆς αἰσχύνης σ’ ἕναν πρωτότυπο διαγωνισμό. Παραγγέλει συγκεκριμένα: «Ἄς μας δώσουν δυὸ βόϊδια καὶ ἂς ἐκλέξουν αὐτοί (Οἱ Ἱερεῖς τοῦ Βάαλ), ἕνα βόϊδι νὰ τὸ κόψουν εἰς τεμάχια καὶ νὰ τὸ ἐπιθέσουν ἐπάνω εἰς τὰ ξύλα. Φωτιὰ ὅμως νὰ μὴ ἀνάψουν. Τὸ ἴδιο θὰ κάμω καὶ ἐγὼ στὸ βόϊδι τὸ ἄλλο καὶ δὲν θὰ ἀνάψω φωτιὰ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου. Σεῖς, οἱ ἱερεῖς τῶν εἰδώλων, θὰ φωνάζετε καὶ θὰ παρακαλῆτε τὸν θεόν σας καὶ ἐγὼ ἐπίσης θὰ ἐπικαλεσθῶ τὸ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ὅποιος μετανοεῖ καὶ ἔχει Κανόνα ἀποχῆς ἀπὸ τὴν Θεία Κοινωνία, ὡστόσο κινδυνεύει νὰ πεθάνει, Μεταλαμβάνει τὰ Θεία Μυστήρια, λόγῳ ἀνάγκης καὶ ἂν γίνει καλά, ἀρχίζει τὸν Κανόνα, ἀπὸ ἐκεῖ πού τὸν ἄφησε πρὶν νὰ Μεταλάβει.
Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης

19 Ιουλ 2023

Σωκράτης Γκιόλιας: 13 χρόνια ἀπὸ τὴν δολοφονία του († 19/07/2010)

Σχόλιο:
Δὲν θὰ ξεχάσουμε ποτὲ τὴν στήριξη εἶχε δείξει τὸ ἰστολόγιο troktiko στὸ "Ρωμαίικο Ὀδοιπορικὸ" μὲ συνεχεῖς ἀναδημοσιεύσεις πολλῶν ἀναρτήσεών καθὼς καὶ τὴν ἄψογη συνεργασία ποὺ εἴχαμε μὲ τὴν συγγραφική του ὁμάδα. Εἶναι ἀλήθεια πὼς ὁ Σωκράτης ἄλλαξε ἄρδην τὸν τρόπο ἐνημέρωσης στὴν Ἑλλάδα "μπαίνοντας σφίνα" στὸ διεφθαρμένο μιντιακὸ σύστημα καί δημοσιεύοντας "ἀπαγορευμένες εἰδήσεις". Ὅσο δὲ γιὰ τὴν ἐν ψυχρῶ δολοφονία του, ἀρκεῖ νὰ ἐπισημάνει κανεὶς τὴν σκανδαλώδη ἀδιαφορία τῶν ἀρχῶν ὡς πρὸς τὴν διερεύνησή της ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή. Ἴσως τὰ κέντρα ποὺ τὴν σχεδίασαν καὶ τὴν ὑλοποίησαν (πιθανὸν μυστικὲς ὑπηρεσίες ἢ μεγάλα ἐπιχειρηματικὰ συμφέροντα) χρησιμοποίησαν τὰ ἀπαραίτητα κονδύλια ὥστε νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν ἐκκωφαντικὴ σιωπὴ ποὺ ἐπικρατεῖ...

Σήμερα συμπληρώνονται 13 χρόνια ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ δολοφόνησαν τὸν Σωκράτη Γκιόλια...

Γέροντας Φιλόθεος Καρακαλληνός: «Νουθεσίες καὶ συμβουλὲς στὸν ἀπόηχο τῆς λειτουργικῆς ἀναγέννησης»

Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Καρακάλλου Ἁγίου Ὂρους
«ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ»
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ:
ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ: ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΑΤΡΕIA
Μέρος Α'

κ. Δ.Χ.: Γέροντα εὐχαριστοῦμε πάρα πολύ πού μᾶς δεχτήκατε. Μέ τήν εὐχή σας.

Γέροντας Φιλόθεος: Χαρά μας, χαρά μας γιατί κι ἐσεῖς στόν ἀμπελῶνα...

Πατὴρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης - Ὁ Ἅγιος Παΐσιος!

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν ὁσιολογιώτατο Μοναχὸ πατέρα Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, μὲ θέμα «Ὁ Ἅγιος Παΐσιος» Κυριακή, 16 Ἰουλίου 2023.

18 Ιουλ 2023

Τὸ πάθος τῆς ἀκηδίας

Ὅσιος Νεῖλος Σόρσκυ, Περί νοεράς εργασίας, εκδ. «Ορθόδοξος Κυψέλη», σ. 64-74.
Ἐὰν μᾶς αἰχμαλωτίσει περισσότερο ἀπὸ τὰ ἄλλα πάθη ἡ ἀκηδία, τότε ἡ ψυχὴ μας εὑρίσκεται σὲ μεγάλο ἀγώνα. Εἶναι πολὺ φοβερὸ αὐτὸ τὸ πονηρὸ πνεῦμα. Συγγενεύει πολὺ μὲ τὸ πνεῦμα τῆς λύπης καὶ νικᾶ ἰδιαίτερα αὐτοὺς ποὺ εὑρίσκονται στὴ μοναξιά. Ὅταν ἐγερθοῦν πελώρια τὰ κύματα λογισμῶν καὶ παθῶν ἐναντίον τῆς ψυχῆς, ἐκείνη τὴν ὥρα ὁ ἄνθρωπος νομίζει ὅτι δὲν θὰ λυτρωθεῖ οὐδέποτε ἀπ’ αὐτά. Ὁ νοητὸς ἐχθρός τοῦ ἐπιφέρει παντὸς εἴδους λογισμοὺς καὶ σκέψεις ὅτι, ἐὰν σήμερα εἶναι τόσο ἄσχημα, αὔριο θὰ εἶναι χειρότερα καὶ μεθαύριο ἀκόμη χειρότερα. Ἔτσι τοῦ σφυρίζει στὸ νοῦ ὅτι ἐγκαταλείφθηκε ἀπὸ τὸν Θεό, ὅτι τοῦ συμβαίνουν αὐτὰ ἐπειδὴ δὲν τὸν φροντίζει ὁ Θεός, ὅτι αὐτὰ συμβαίνουν μόνον σ’ αὐτὸν καὶ σὲ κανέναν ἄλλον. Ἀλλὰ δὲν εἶναι ἔτσι τὰ πράγματα, δὲν εἶναι!
μακάριος Γρηγοριος ὁ Σιναΐτης γι’ αὐτὰ τὰ πάθη, τὴν ἀκηδία καὶ πορνεία, τὰ ὁποία...

Νίκη: Τό Αἰγαῖο εἶναι ἀδιαπραγμάτευτο!

ΝΙΚΗ προεκλογικά ἔδωσε τό πολιτικό της στίγμα ἀναφερόμενη σέ ἀδιαπραγμάτευτα σύνορα.
Μέ αὐτό τό πρόταγμα ζήτησε τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἔχοντας προειδοποιήσει ἤδη πρό ἔτους γιά τήν ἀδιαφάνεια στίς διαπραγματεύσεις τοῦ κ. Μητσοτάκη μέ τόν κ. Ἐρντογάν.
Πικρή ἐπιβεβαίωση τῆς ΝΙΚΗΣ ὑπῆρξε ἡ Σύνοδος τοῦ ΝΑΤΟ στό Βίλνιους. Ὁ πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ξεγέλασε γιά ἀκόμη μία φορά τόν ἑλληνικό λαό, καθώς του ἀπέκρυψε προεκλογικά τό προαποφασισμένα σχέδιό του γιά μία καινούρια ἑλληνοτουρκική ψευτοδιαπραγμάτευση. Ἡ εἰκονική αὐτή διαπραγμάτευση δέν στοχεύει νά ἐξαλείψει τά χρόνια προβλήματα τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων, ἀλλά ἀντιθέτως ἐπιδιώκει νά δικαιολογήσει...

17 Ιουλ 2023

Ὁ 21ος Ψαλμός διαβάζεται, σύμφωνα με τόν Ἅγιο Ἀρσένιο, για τίς πυρκαγιές !

ΨΑΛΜΟΣ 21ος: (Ὁ Θεός, ὁ Θεός μου, πρόσχες μοι)
“Για να εμποδίσει ὁ Θεός τήν πυρκαϊά, για να μην γίνει κακό”.
2 Ὁ Θεός, ὁ Θεός μου, πρόσχες μοι· ἵνα τί ἐγκατέλιπές με; μακρὰν ἀπὸ τῆς σωτηρίας μου οἱ λόγοι τῶν παραπτωμάτων μου. 
3 ὁ Θεός μου, κεκράξομαι ἡμέρας, καὶ οὐκ εἰσακούσῃ, καὶ νυκτός, καὶ οὐκ εἰς ἄνοιαν ἐμοί. 
4 σὺ δὲ ἐν ἁγίῳ κατοικεῖς, ὁ ἔπαινος τοῦ ᾿Ισραήλ.
5 ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν οἱ πατέρες ἡμῶν, ἤλπισαν, καὶ ἐῤῥύσω αὐτούς· 
6 πρὸς σὲ ἐκέκραξαν καὶ ἐσώθησαν, ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν καὶ οὐ κατῃσχύνθησαν. 
7 ἐγὼ δέ εἰμί σκώληξ καὶ οὐκ ἄνθρωπος, ὄνειδος...

Τί σοὔχω γιὰ μετά

Γράφει ο Γεώργιος Κ. Τζανάκης

Συνεχῶς βομβαρδιζόμαστε μὲ ἀναφορὲς στὴν Νέα ψηφιακὴ Ἐποχήστὴν ψηφιοποίησι τῶν πάντωνστὸν Μετανθρωπισμὸ (ἤ Ὑπερανθρωπισμό), στὴν εἰκονικὴ πραγματικότηταστο metaverceστὸν Τρανσεξουαλισμό (τοὺς περήφανουςκαλέτοὺς ΛΟΑΤΚΙ+)λα αὐτὰ δὲν εἶναι ἰδέες καὶ σχέδιαἀλλὰ γεγονότα ποὺ ἤδη πραγματοποιούνταιἄλλα σὲ μεγαλύτερο ἄλλα σὲ μικρότερο βαθμόΟἱ νέες ψηφιακὲς ταυτότητες καὶ τὸ ψηφιακὸ χρῆμα εἶναι μέσα καὶ ἐργαλεία τοῦ ἴδιου σκοποῦ. Καὶ ὁ τελικὸς σκοπς εἶναι ἡ…

Ὁ βίος τῆς Ἁγίας Μαρίνας γιὰ παιδιὰ

Παρακολουθῆστε τὸ βίο τῆς Ἁγίας Μαρίνας
σὲ μία παρουσιάση γιὰ παιδιά, ἀπὸ τὸ κανάλι στὸ YouTube
Ἀκολουθῆστε τὸ λογαριασμὸ τοῦ καναλιοῦ στὸ YouTube
ἐὰν θέλετε νὰ δεῖτε καὶ ἄλλα παρόμοια βίντεο.

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.