27 Ιουλ 2023

Κόμμα «Νίκη»: Δὲν συμφωνοῦμε μὲ τὰ “ELLINIKA HOAXES”

Ἔσπευσαν τὰ ELLINIKA XOAXES νὰ κατακεραυνώσουν τὸν πρόεδρο τῆς «ΝΙΚΗΣ» γιὰ τὴ δήλωσή του κατὰ τὶς προγραμματικὲς δηλώσεις τῆς Κυβέρνησης, μὲ τὴν ὁποία ἀναφέρθηκε στὶς ἑξαγγελθεῖσες πρὸς ἔκδοση νέες ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες.
Ἀφοῦ τὰ ELLINIKA XOAXES ἀπομόνωσαν, ἀπὸ τὸ σύνολο τῆς δήλωσης, τὴ φράση του ὅτι οἱ νέες ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες «θὰ ἔχουν δυνατότητα γεωεντοπισμοῦ τῶν πολιτῶν», ἀποφάνθηκαν ὅτι συνιστᾶ ψευδῆ ἰσχυρισμὸ (δεχόμενα ἔμμεσα ὅτι, ὅλα τὰ ὑπόλοιπα ποὺ ὁ πρόεδρος τῆς ΝΙΚΗ εἶπε, δὲν εἶναι ψευδῆ, ἄρα ἀληθῆ).
Ὡστόσο, αὐτὴ ἡ ἐπιλεκτικὴ ἀπομόνωση καὶ ἄδικη εἶναι καὶ δὲν ἀποδίδει τὴν ἀλήθεια, διότι δὲν ἀναζητήθηκε ἀπὸ τὰ ELLINIKA XOAXES ἡ ἔννοια ὑπὸ τὴν ὁποία ἀποδόθηκε στὶς νέες ταυτότητες ἡ δυνατότητα ἐντοπισμοὺ τοῦ πολίτη ποὺ εἶναι ἡ ἀκόλουθη:

Μία τέτοια ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα, ὅταν ἐνεργοποιεῖται σὲ κάποιο σημεῖο πρόσβασης, προδίδει τὴν γεωγραφικὴ παρουσία τοῦ κατόχου της (μέσω τοῦ σταθμοῦ πρόσβασης) καὶ ἀφήνει ψηφιακὸ ἴχνος, δηλαδὴ ἰχνηλασιμότητα στὸ σύνολο τῶν σημείων ταυτοποίησής του. Τὸ ἁπλούστατο εἴδος  microchip rfid πού, λόγω τοῦ μικροῦ κόστους, θὰ ἔχουν οἱ νέες ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες ἀναγκαστικὰ θὰ λειτουργεῖ σὲ μικρὸ βεληνεκὲς δράσης. Ἡ ἀπόσταση δηλαδὴ ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ τὸ ἀνιχνεύσει μία συσκευὴ ποὺ «ρωτάει» καὶ γιὰ νὰ λάβει ἀπάντηση, εἶναι πολὺ μικρή.  Σύντομα τὰ νέα πρωτόκολλα WiFi (π.χ. 6.0 ἢ 7.0) ἀλλὰ καὶ αὐτὰ τῶν IοΤ (Internet of Things) πιθανῶς νὰ ἐπιτρέπουν τὴν αὐτόματη ἐνεργοποίηση τοῦ RFID Chip, κάτι τὸ ὁποῖο θὰ πολλαπλασιάσει ἐκθετικὰ τὰ σημεῖα πρόσβασης τῆς κάρτας καὶ κατ’ ἐπέκταση καὶ τὴν ἐκθετικὴ αὔξηση ἰχνηλασιμότητας τῆς γεωγραφικῆς θέσης τοῦ πολίτη. Ὑπό αὐτὴ τὴν ἔννοια ἐπικαλούμαστε τὸν κίνδυνο «γεωεντοπισμοῦ» ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες.

Φυσικὰ καὶ τὰ smart phones ἔχουν δυνατότητα ἐντοπισμοῦ θέσης τοῦ κατόχου τῆς συσκευῆς (γεωεντοπισμοῦ), μὲ διαφορετικὸ βέβαια τρόπο (τεχνολογία κυψελῶν). Ἡ κατοχὴ ὅμως καὶ χρήση μίας τέτοιας συσκευῆς εἶναι προαιρετικὴ καὶ ὄχι ὑποχρεωτική, ὅπως θὰ εἶναι ἡ διαρκὴς κατοχὴ ἀπὸ τὸν πολίτη τῆς νέας ἠλεκτρονικῆς ταυτότητάς του, προκειμένου νὰ πιστοποιεῖται ἡ ταυτότητά του καὶ νὰ ἀσκεῖ δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις μέσω αὐτῆς.

Πέραν αὐτοῦ, συγχρόνως μὲ τὴν ἔκδοση τῆς νέας ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας, θὰ ὁλοκληρωθεῖ ὅπως προαναγγέλθηκε, καὶ ἡ ἐνσωμάτωσή της μέσω κάποιας ἐφαρμογῆς στὸ κινητὸ smart τηλέφωνο, ὅπως αὐτὴ τοῦ COVID PASS σήμερα, ὁπότε πλέον θὰ γίνεται ἄμεσα γεωεντοπισμὸς μέσω καὶ τοῦ τηλεφώνου/ταυτότητας.

Ὑπάρχει λοιπὸν ἢ ὄχι δυνατότητα ἐντοπισμοῦ τῆς θέσης τοῦ πολίτη ἀπὸ τὴν κατοχὴ καὶ χρήση τῆς νέας ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας;

nikh.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.