20 Σεπ 2018

Τό πραξικόπημα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας κατά τῶν ἀποφάσεων τῆς Δικαιοσύνης καί τρόποι ἄμυνας ἐκπαιδευτικῶν, γονέων καί μαθητῶν

Χάρη Ἄνδραλη, δικηγόρου
(Εἰσήγηση του στην ΗΜΕΡΙΔΑ Οἱ ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ γιά τά νέα θρησκευτικά· ἡ ἑπόμενη μέρα - ΣΕΦ 15 Σεπ 2018)
Ἐδῶ καί χρόνια, ἡ ΠΕΘ, τό κατεξοχήν ἁρμόδιο ἐπιστημονικό ὄργανο γιά νά κρίνει τήν καταλληλότητα ἑνός προγράμματος σπουδῶν στά θρησκευτικά, μεμονωμένοι θεολόγοι, κληρικοί, νομικοί, σωματεῖα, ἔχουν ἀποδείξει ὅτι τά προγράμματα σπουδῶν Φίλη καί Γαβρόγλου, εἶναι προσηλυτισμός στή θρησκεία τῆς νέας ἐποχῆς πού βάζει τό Χριστό στό ἴδιο ἐπίπεδο μέ τό Μωάμεθ καί τό Βούδα. Ὁμαδικός προσηλυτισμός ἰδιαιτέρως σοβαρός, ὄπως πολύ εὔστοχα διατυπώθηκε στίς ἀπόλυτα τεκμηριωμένες ἀποφάσεις τοῦ ΣτΈ. Εἶναι δηλαδή ἔγκλημα τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου.
Πρίν ἀκόμη ἐκδοθοῦν οἱ 2 ἀκυρωτικές ἀποφάσεις, πλειάδα νομικῶν, εἶχε καταδείξει λεπτομερῶς τά σημεῖα στά ὁποῖα τά νέα προγράμματα σπουδῶν εἶναι ἀντίθετα μέ τό Σύνταγμα, τούς νόμους καί τήν ΕΣΔΑ, θέση τήν ὁποία ἐπιβεβαίωσε καί τό πλέον ἁρμόδιο δικαιοδοτικό ὄργανο, τό ΣτΈ.
Ἑπομένως, στήν παροῦσα εἰσήγηση θά....

18 Σεπ 2018

Τὸ «φταίξιμο» καὶ τὸ «δίκαιο» τῶν συζύγων


Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου «Οἰκογενειακὴ ζωὴ» Λόγοι Δ΄, ἐκδόσεις Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον Μοναζουσῶν 

«Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» 
Ἔχω παρατηρήσει ὅτι μερικοὶ Πνευματικοὶ λένε στοὺς ἄνδρες ποὺ ἔχουν προβλήματα μὲ τὶς γυναῖκες τους: «Κάνε ὑπομονή, αὐτὸς εἶναι ὁ σταυρός σου. Τί νὰ κάνουμε; Θὰ ἔχης μισθὸ ἀπὸ τὸν Θεό». Πᾶνε μετὰ οἱ γυναῖκες καὶ λένε καὶ σ᾿ αὐτές: 
«Κάνε ὑπομονή, γιὰ νὰ ἔχης μισθὸ ἀπὸ τὸν Θεό». Δηλαδὴ μπορεῖ νὰ φταῖνε καὶ οἱ δύο καὶ νὰ λέη καὶ στοὺς δύο ὁ Πνευματικός: «Κάνε ὑπομονή». Ἢ μπορεῖ νὰ φταίη ὁ ἕνας καὶ νὰ τοῦ λέη ὁ Πνευματικός: «Κάνε ὑπομονή». Ὁπότε αὐτὸς ποὺ φταίει ἀναπαύει τὸν λογισμό του ὅτι ἀνέχεται τὸν ἄλλον, ἐνῶ κάθε μέρα τὸν σκάζει. 
Μιὰ φορὰ ἦρθε στὸ Καλύβι κάποιος καὶ μοῦ εἶπε ὅτι εἶχε προβλήματα μὲ τὴν γυναίκα του. Πήγαιναν γιὰ χωρισμό. Δὲν ἤθελε νὰ δῆ ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Ἦταν καὶ οἱ δύο δάσκαλοι, εἶχαν καὶ δύο παιδάκια. Δὲν ἔτρωγαν ποτὲ στὸ σπίτι. Σὲ ἄλλο ἑστιατόριο ἔτρωγε ὁ ἕνας μετὰ τὸ σχολεῖο, σὲ ἄλλο ὁ ἄλλος, καὶ ἀγόραζαν καὶ κάτι σάντουϊτς, γιὰ νὰ φᾶνε τὰ παιδιά. Τὰ καημένα, ὅταν οἱ γονεῖς γύριζαν στὸ σπίτι, πήγαιναν καὶ ἔψαχναν στὶς τσέπες καὶ στὶς τσάντες τους, γιὰ νὰ δοῦν τί τοὺς ἔφεραν ἀπ᾿ ἔξω νὰ φᾶνε. Περνοῦσαν μεγάλο δράμα! Αὐτὸς ἔκανε καὶ τὸν ψάλτη. 
Σὲ ἄλλη ἐκκλησία πήγαινε ἡ γυναίκα του, σὲ ἄλλη ἔψαλλε αὐτός. Τόσο πολύ! «Τί νὰ κάνω, Πάτερ, μοῦ λέει, σηκώνω μεγάλο σταυρό, πολὺ μεγάλο. Κάθε μέρα ἔχουμε φασαρίες...

H εὐθανασιακὴ νοοτροπία τῆς ἐποχῆς μας

Τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἰεροθέου
Ἡ ἐποχὴ μας διακρίνεται ἀπὸ μιὰ εὐγονικὴ καὶ εὐθανασιακὴ νοοτροπία, καὶ τὶς ἐκδηλώσεις αὐτῆς τῆς νοοτροπίας τὶς βλέπουμε καθημερινὰ στὴ ζωὴ τῶν συνανθρώπων μας, ἀλλὰ πολλὲς φορὲς αὐτὸ ἐπηρεάζει καὶ ἐμᾶς τοὺς ἴδιους.
Θεολογικὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι τόσο ἡ εὐγονικὴ ὅσο καὶ ἡ εὐθανασιακὴ νοοτροπία συνδέεται μὲ τὸ πάθος τῆς φιλαυτίας καὶ τῆς εὐζωίας, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀπολυτοποίησης τῆς παρούσης ζωῆς, μὲ τὴν παραθεώρησή της μετὰ τὸν θάνατον ζωῆς. Στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ μιὰ νοοτροπία ποὺ ἀρνεῖται τὴ θνητότητα καὶ παθητότητα, τὸν πόνο ποὺ συνδέεται μὲ αὐτές, ἀλλὰ παραθεωρεῖ καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ἐνῶ ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος εἶναι δεδομένα καὶ εἶναι ἁρμοδιότητα τοῦ Θεοῦ, οἱ ἄνθρωποι τὰ ἰδιοποιοῦνται καὶ συμπεριφέρονται ὡς ἰδιοκτῆτες. Τὰ συνθήματα ποὺ ἐπικρατοῦν περὶ τῆς «διαχειρίσεως καὶ ἐπιλογῆς τῆς ζωῆς» καὶ τῆς «διαχειρίσεως τοῦ θανάτου» καὶ τοῦ δικαιώματος στὴ ζωὴ καὶ τὸν θάνατο συνιστοῦν μιὰ...

Πορίσματα Ἡμερίδας μὲ θέμα: «Οἱ ἀποφάσεις τοῦ ΣτῈ γιὰ τὰ νέα θρησκευτικά. Ἡ ἑπόμενη μέρα».

Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ι.Μ. Πειραιῶς, διοργάνωσε καί πραγματοποίησε τό Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018 στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) Ἡμερίδα μέ θέμα: «Οἱ ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ γιά τά νέα θρησκευτικά, ἡ ἑπόμενη μέρα».

Σκοπός τῆς ἡμερίδας ἦταν ἡ ὀρθή πληροφόρηση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας γιά τό φλέγον θέμα τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν γιά τά Θρησκευτικά, ὑπό τό πρῖσμα τῶν ἱστορικῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτΕ περί τῆς ἀντισυνταγματικότητος αὐτῶν καί τῶν δυνατῶν νομίμων μέσων ἀπαίτησης ἐφαρμογῆς τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ κήρυξε τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς ἡμερίδας, τῆς ὁποίας προήδρευσε ὁ σεβαστός ὁμότιμος καθηγητής Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί διδάκτωρ Θεολογίας καί Φιλοσοφίας πρωτοπρεσβύτερος π.Γεώργιος Μεταλληνός. Μετά τήν ἀπόδοση ἐπίκαιρων βυζαντινῶν...

Ἀπὸ τὶς ΗΠΑ στὸ... ξεῖπα!

Ἀπὸ τὸν Σαράντο Ι. Καργάκο, ἱστορικός, συγγραφέας

Ο κ. πρωθυπουργός νομίζει ότι μπορεί να γλιτώσει. Δυστυχώς δεν μπορεί νά ξεφύγει από το παρελθόν τουΠρόσφατα διάβασα ἕνα περιπετειῶδες ναυτικό μυθιστόρημα, ἄριστα μεταφρασμένο ἀπό τόν κ. Ἀνδρέα Μιαούλη. Οἱ ναῦτες ἥρωες τοῦ μυθιστορήματος μετά ἀπό μιά κερδοφόρα ἐπιχείρηση τραγουδοῦν:


Τώρα πού ματσωθήκαμε
κι ἡ τσέπη εἶν’ ἐντάξει
ἄς πάει νά κουρεύεται
ἡ ἐργατική μας τάξη!

Ὁ κόσμος τῆς σκληρῆς βιοπάλης ἀκούγοντας προεκλογικά τόν κ. πρωθυπουργό καί τούς εὐαγγελιστές του ζοῦσε σέ ἕνα παράξενο ὄνειρο, ὅτι ἦλθε ἡ ὥρα τῆς πτήσης. Πού ὄντως ἦλθε ἀλλά πρός τά κάτω. Βέβαια κάποιοι, δέν λέω, «ματσώθηκαν καλά», ἀλλά ὁ περισσότερος κόσμος κτυπήθηκε καί κτυπιέται σκληρά σάν τό χταπόδι γιά νά «παραγουλιάσει».
Τό πιό δυσάρεστο ὅμως εἶναι ὅτι χάνεται ἡ ἐλπίδα. Πλήρης σχεδόν ἀποσύνθεση σκοπῶν, ἐνδιαφερόντων καί διαθέσεων. Πού καί πού ἀκούγεται ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης κάποια λεκτική ὁμοβροντία. Ἀκολουθεῖ ὁ πρωθυπουργός μέ δεύτερη ὁμοβροντία. Μετά σιγαλιά. Τά τουρκικά καράβια φθάνουν ἕως τίς βραχοακτές τοῦ Λαυρίου. Εὐτυχῶς ἡ συμβία μου φτάχνει ὡραῖο γλυκό κουταλιοῦ καί ὁ ἐν Λαυρίω φίλος μου, κατασκευαστής «μελιπήκτων», προσφέρει εὐγευστότατους «ἐργολάβους»! Νά μή φύγουν ἀκέραστοι...
Πολλοί πίστευαν ἀφελῶς ὅτι κάποιος θαυματοποιός ὑπουργός εἶναι Μέκκα μυαλοῦ. Καί ἀποδείχθηκε φελλός. Ἔτσι μπορεῖ αὐτός νά ἐπιπλέει, ἀλλά τά προβλήματα στήν Ἑλλάδα...

17 Σεπ 2018

π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος: Ἀφελῆ ἐρωτήματα ἀφελοῦς ἱερέως…

Πρωτοπρεσβύτερος
Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος
Ἐφημέριος Ι. Ν. Ἄγ. Νικολάου Πατρὼν
Πάτρα 15.9.2018

Ἀφελῆ ἐρωτήματα ἀφελοῦς ἱερέως…

ΖΗΤΗΜΑ 1ο
Διαβάσαμε ὅτι στὶς 11.9.18 ὂ πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας Ποροσένκο (ὁ ὁποῖος “ἐκκλησιάζεται” καὶ στὴν κανονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ στοὺς σχισματικοὺς καὶ στοὺς Οὐνίτες!) εἶχε συνάντηση μὲ τὸν Ἀμερικανὸ πρέσβυ Σὰμ Μπράουνμπακ (http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/23802-presbeutis-sam-mpraounmpak-oi-ipa-upostirizoun-tin-autokefalia-stin-oukrania).

Α) Στὴ συνάντηση ὁ ἀμερικανὸς πρέσβυς δήλωσε ὅτι «Οἱ Ἀμερικανικὲς ἀρχὲς ὑποστηρίζουν τὴν Οὐκρανία στὸν ἀγώνα γιὰ τὸ δικαίωμα νὰ ἔχει μία ἑνιαία αὐτοκέφαλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία»!

«Οἱ Ἀμερικανικὲς ἀρχὲς» φροντίζοντας, προφανῶς, γιὰ τὴν κανονικὴ εὐταξία στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἐνοχλοῦνται ἐπειδὴ στὴν Οὐκρανία ὑπάρχουν τρεῖς “δικαιοδοσίες” (ἡ ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Κιέβου Ὀνούφριο ποὺ ἀναγνωρίζεται ἀπὸ ὅλη τὴν Ὀρθοδοξία καὶ δύο σχισματικὲς ὁμάδες). Δὲν γνωρίζουν, ἄραγε, ὅτι στὶς ΗΠΑ ὑπάρχουν περισσότερες ἀπὸ ὀκτὼ (8) Ὀρθόδοξες δικαιοδοσίες!; Διερωτῶμαι καὶ ἐρωτῶ τὸν πρέσβυ καὶ ἄλλους “ἀρμοδίους”: θὰ ὑποστηρίξουν «οἱ Ἀμερικανικὲς ἀρχὲς» ὥστε νὰ ὑπάρχει «μία ἑνιαία αὐτοκέφαλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία» καὶ στὶς ΗΠΑ μετὰ τὴν Οὐκρανία;

Β) Ἐπίσης, ἔκπληκτοι διαβάσαμε – χωρὶς νὰ διαψευσθεῖ – ὅτι ὁ Οὐκρανὸς Πρόεδρος «ἐνημέρωσε λεπτομερῶς τὸν Ἀμερικανὸ Πρεσβευτὴ γιὰ τὴν προετοιμασία ἐκχώρησης τοῦ αὐτοκεφάλου, καὶ εὐχαρίστησε τὶς ΗΠΑ γιὰ τὴν ἐνεργὸ ὑποστήριξή τους στὴν διαδικασία αὐτή»!

Ὡς ἀφελὴς ἱερέας διερωτῶμαι καὶ ἐρωτῶ τοὺς εἰδήμονας:

1. Τί σημαίνει ἡ φράση...

MKO ζητὰ «ἀποκαθήλωση» τοῦ σταυροῦ ἀπὸ παραλία στὴ Λέσβο γιατί ἐνοχλεῖ τοὺς ἀλλόθρησκους

Ἔντονη κόντρα ἔχει ξεσπάσει στὴ Λέσβο μεταξὺ μίας ΜΚΟ καὶ μεταναστῶν ἀπὸ τὴ μία πλευρά, καὶ τοὺς λουόμενους ἀπὸ τὴν ἄλλη. Μάλιστα οἱ ἀλληλέγγυοι ἔφτασαν στὸ σημεῖο νὰ ἀπαιτήσουν νὰ κατέβει ὁ σταυρὸς ποὺ τοποθετήθηκε κοντὰ σὲ παραλία, κάνοντας λόγω γιὰ πράξη ρατσισμοῦ, μισαλλοδοξίας καὶ καταγγέλλει τοὺς “ἐπίδοξους σταυροφόρους”.
Περισσότεροι ἀπὸ 11.000 μετανάστες καὶ πρόσφυγες φιλοξενοῦνται σήμερα στὸ νησὶ τῆς Λέσβου τῶν 27.545 μόνιμων κατοίκων σύμφωνα μὲ τὴν τελευταία ἀπογραφή. Οἱ κακὲς συνθῆκες στὶς ὁποῖες ζοῦν οἱ ἀλλοδαποί, κυρίως στὸ hot spot τῆς Μόριας, τὸ ὁποῖο κρίθηκε ὡς ἐπικίνδυνο γιὰ τὴ δημόσια ὑγεία ἀπὸ τὴ Διεύθυνση Δημόσιας Ὑγείας καὶ χαρακτηρίζεται ὡς κολαστήριο ἀπὸ τὸν ξένο Τύπο, οἱ διαφορὲς στὴν κουλτούρα καὶ τὸν πολιτισμό, ἡ παρουσία ἀκροδεξιῶν στοιχείων καὶ ἡ ἀνεξέλεγκτη δράση κάποιων ἀλληλέγγυων, κάνει ὁρισμένες φορὲς δύσκολη τὴ συνύπαρξη μεταναστῶν καὶ ντόπιων.
Πρόσφατα ἀλληλέγγυοι κατήγγειλαν ὅτι ἕνα παιδὶ ποὺ φοροῦσε μαντήλα κακοποιήθηκε ἀπὸ ἀκροδεξιὰ στοιχεῖα ποὺ λανθασμένα πίστεψαν ὅτι ἦταν προσφυγόπουλο - μία καταγγελία ποὺ ἀργότερα διαψεύστηκε, σύμφωνα μὲ τὸν δήμαρχο Λέσβου -, ἄγνωστοι κατέστρεψαν ὁλοσχερῶς τὸ μνημεῖο γιὰ τοὺς πρόσφυγες ποὺ χάθηκαν στὰ νερὰ τοῦ Αἰγαίου, ἐνῶ πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες ἄγνωστοι βανδάλισαν μὲ μπογιὲς τρεῖς προτομές, τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, τοῦ πρώην δημάρχου καὶ ἐκ τῶν κορυφαίων στελεχῶν τῆς Ἀντίστασης Ἀπόστολου Ἀποστόλου, καθὼς καὶ τοῦ καθηγητῆ ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Δημήτρη Βερναρδάκη.
Τὸ τελευταῖο συμβὰν ποὺ ἔρχεται νὰ προστεθεῖ στὴν ἁλυσίδα τῆς ἀντιπαράθεσης καὶ τῆς ἔντασης, εἶναι ἡ τοποθέτηση ἑνὸς σταυροῦ κοντὰ σὲ...

Εἶναι μεγάλο χάρισμα νὰ ὑπομένεις τὶς δοκιμασίες ἀγόγγυστα!Τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωρόπουλου...
-Ἕνας γνωστός μου, μετὰ ἀπὸ μία δοκιμασία, εὐρισκόμενος σὲ κατάστασι ἐντόνων αἰσθημάτων μειονεξίας καὶ μελαγχολίας, μοῦ ἔλεγε:
«Μὰ ἐγὼ δὲν ἔχω τίποτε, κανένα τάλαντο. Δὲν μπορῶ νὰ κάνω τίποτε. Τί εἶμαι;».
Προσπάθησα νὰ τοῦ πῶ μερικὰ πράγματα, ἀλλὰ δὲν καταλάβαινε. Σκέπτομαι ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς θὰ μποροῦσε νὰ πῆ: «Θεέ μου, ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ κάνω τίποτε μόνος μου. Δῶσε μοῦ τὴν χάρι Σου νὰ πετύχω καὶ ἐγὼ κάτι». Τί λέτε;
- Βεβαίως. Κι ἂν ἔκανε ὑπομονὴ στὶς δοκιμασίες πού εἶχε, αὐτὸ δὲν εἶναι τάλαντο; Εἶναι μικρὸ τὸ τάλαντο τῆς ὑπομονῆς; Τὸ νὰ ὑπομείνη κανεὶς τὶς ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς χωρὶς γογγυσμό, ἀλλ’ εὐχαριστώντας καὶ δοξολογώντας τὸν Θεό, εἶναι μικρὸ χάρισμα αὐτό; Ἂς ζητοῦσε, λοιπόν, τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ὑπομένη.
Γνωρίζω κάποιον, ποὺ εἶναι τελείως ἀνάπηρος καὶ ἔχει σάκχαρο. Κάνει δύο ἰνσουλίνες τὴν ἡμέρα. Βρίσκεται διαρκῶς στὸ κρεββάτι ἢ στὸ καροτσάκι. Τρίτη λύσις δὲν ὑπάρχει.
Οἱ δικοί του τὸν ἔχουν ἐγκαταλείψει ὅλοι. Χριστιανὲς κυρίες τὸν διακονοῦν. Ὑπάρχουν δὲ καὶ νέοι, οἱ ὁποῖοι τὸν παίρνουν καὶ τὸν πηγαίνουν ἐκδρομὲς μὲ τ’ αὐτοκίνητά τους. Ἀκόμη καὶ στὸ Ἅγιο Ὅρος. Ὅλα οἱ ἄλλοι τοῦ τὰ προσφέρουν. Θὰ τὸν σηκώσουν, θὰ τὸν βάλουν στὸ κρεββάτι, θὰ τὸν κατεβάσουν, θὰ τοῦ φορέσουν τὰ ροῦχα του, ὅλα. Δὲν μπορεῖ νὰ κάνη τίποτε μόνος. Ἀϊ, λοιπόν, στὴν κατάστασι αὐτὴ ὁ ἀδελφός μας αὐτὸς εἶναι πάντοτε...

Λάμπρος Σκόντζος: Ἡ ἁγία Σοφία καὶ οἱ ἁγίες κόρες της Πίστη, Ἐλπίδα καὶ Ἀγάπη

Η οἰκογένεια ἀποτελεῖ πρώτιστη ἀξία γιὰ τὴν χριστιανική μας πίστη, ἡ ὁποία χαρακτηριζόταν στὴν ἀρχαία ἐποχὴ ὡς «κὰτ οἶκον ἐκκλησία». Μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἅγιες οἰκογένειες ὑπῆρξε καὶ αὐτὴ τῆς ἁγίας Σοφίας καὶ τῶν θυγατέρων της, Πίστεως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης.
Ἔζησαν τὸν 2ο μ. Χ. αἰώνα, ὅταν βασίλευε στὴ Ρώμη ὁ εἰδωλολάτρης καὶ ἔκφυλος αὐτοκράτορας Ἀδριανὸς (117-138). Κατάγονταν ἀπὸ τὴν Ἰταλία. Ἡ Σοφία εἶχε εὐγενῆ καταγωγή. Χήρεψε πολὺ νέα, μένοντας μὲ τὶς τρεῖς θυγατέρες της. Ζοῦσε ἐνάρετη καὶ ἁγνὴ ζωή, μεγαλώνοντας τὰ τρία βλαστάρια της ὡς ἀληθινὲς Χριστιανὲς κόρες, διαφέροντας ἀπὸ τὶς κόρες τῶν εἰδωλολατρῶν, τὶς ὁποῖες μεγάλωναν μέσα στὴν ἀκολασία, ποὺ ὑπαγόρευε ἡ λατρεία τῶν ἀνήθικων «θεῶν» τους. Τοὺς ἔδωσε, ὄχι τυχαία, τὰ ὀνόματα τῶν τριῶν κορυφαίων χριστιανικῶν ἀρετῶν, ποὺ ἀναφέρει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη» (Ἃ΄ Κόρ.13,13).
Γιὰ κάποιο λόγο ἀναγκάστηκε νὰ μεταβεῖ μαζὶ μὲ τὶς κόρες της νὰ ζήσει στὴ Ρώμη, στὴ μεγάλη πόλη, ὅπου κυριαρχοῦσε ἡ πιὸ χυδαία μορφὴ τῆς εἰδωλολατρίας καὶ ἄκμαζε ἡ ἀκολασία, ὅπου συνέχιζαν νὰ βιώνουν μὲ ἀκρίβεια τὴ χριστιανικὴ ζωή, χωρὶς νὰ τὶς ἀγγίζει ἡ ἠθικὴ κατάπτωση τῶν εἰδωλολατρῶν. Προσπαθοῦσαν δὲ νὰ δείχνουν μὲ τὸ παράδειγμά τους τὴ νέα ἐν Χριστῷ ζωή. Οἱ εἰδωλολάτρες ὅμως ρωμαῖοι, οἱ ὁποῖοι μισοῦσαν θανάσιμά τους Χριστιανοὺς τὶς κατάγγειλαν στὶς ἀρχὲς ὅτι δὲν τιμοῦν τοὺς «θεοὺς» τῆς αὐτοκρατορίας καὶ δὲν συμμετέχουν στὴν καθιερωμένη θυσία πρὸς τιμὴν τοῦ «θεοῦ» αὐτοκράτορα. Αὐτὸ ἄλλωστε σήμαινε γιὰ τοὺς ρωμαϊκοὺς νόμους μὲ ἔσχατη προδοσία καὶ τιμωροῦνταν μὲ θάνατο, ἂν δὲν ἄλλαζαν γνώμη.
Ὁ Ἀντιοχος, διοικητὴς τῆς Ρώμης, ἐνημέρωσε τὸν Ἀδριανό, ὅτι ἡ πατρικία Σοφία, μαζὶ μὲ τὶς τρεῖς κόρες της εἶναι Χριστιανές. Ὁ αὐτοκράτορας διέταξε νὰ...

16 Σεπ 2018

Γέροντας Ἀμβρόσιος Λάζαρης (+2006): Ὑπακοή μόνο στούς ἐπισκόπους πού δέν θά πάρουν τήν ταυτότητα!


Ὁ γ. Ἀμβρόσιος Λάζαρης (21/12/1912 – 2/12/2006):
(Ὅσον ἀφορᾶ τήν προαίρεση τοῦ ἀτόμου) «εἴτε πάρεις τήν ταυτότητα καί τήν ἔχεις στήν τσέπη δέν εἶναι τό ἴδιο ἄν τήν εἶχες στό μέτωπο, σφραγισμένος»; (καί στίς δύο περιπτώσεις ὑποδουλώνεσαι στούς ἐωσφοριστές τῶν Βρυξελλῶν καί τῆς Νέας Τάξης)! Οἱ πνευματικοί νά φροντίσουν ὥστε τά πνευματικά παιδιά τους νά μήν πάρουν τήν ταυτότητα»!
«Τότε θά εἶναι μερικοί ἐπίσκοποι πού (ἀκόμα) θά κρατοῦν… Μόνο σ’ αὐτούς θά πειθαρχοῦμε! Ὅσοι δέν πάρουν ταυτότητα! Αὐτοί πού πῆραν ταυτότητα δέν ἔχουν μέρος μέ τόν Χριστό! Δέν ἔχομε καμμία ἐπικοινωνία, καμμία σχέση μ’ αὐτούς! Ὁ Κύριος δέν θά μᾶς ἀφήσει. Νά εἶσθε βέβαιοι καί πιστοί»!
- Αὐτό σημαίνει σχίσμα, γέροντα.
- «Ἔχει ἀρχίσει τό σχίσμα νά γίνεται» (διάκριση πιστῶν – ἀπίστων).
…«Ἑπομένως, θά ἀκοῦμε τούς ἐπισκόπους πού δέν θά....

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος: Ὅσο ὑπάρχετε στή ζωή νά δείξετε ἀντίσταση στόν Οἰκουμενισμό!

Ὁμιλεῖ ὁ Μακαριστός Γέροντας π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος (1927 – 2006)
Στό τέλος ὁ Ἀντίχριστος θά κάνει τό ἑξῆς.. ἀφοῦ βέβαια θά ὁδηγηθεῖ ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα στόν Ἀντίχριστο διά τῆς λεωφόρου του Οἰκουμενισμοῦ, ὥστε νά μήν ὑπάρχουν ὁμάδες ἀντιδράσεως -προσέξτε, νά μήν ὑπάρχουν ὁμάδες ἀντιδράσεως εἰς ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη. Τότε ὁ Ἀντίχριστος δέν θά δεχτεῖ αὐτό νά τό κρατήσει. Αὐτό τό σχῆμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ θά τό καταργήσει καί θά πεῖ ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες περίμεναν νά φτάσουν νά βροῦν τόν Μεσσία, ὁ Μεσσίας εἶμαι ἐγώ. Καί ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, τότε θά χτίσει τόν ναό τοῦ Σολομῶντος καί θά καθίσει εἰς τόν ναόν τοῦ θεοῦ καί θά ἀποδεικνύει ὅτι αὐτός εἶναι θεός. Τό λέει στούς Θεσσαλονικεῖς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.
Βλέπετε λοιπόν ὅτι: πᾶμε στόν Οἰκουμενισμό, αὐτός θά καταργηθεῖ καί θά ἀναδειχθεῖ ὁ Ἀντίχριστος ὡς θεός. Ἀντιλαμβάνεστε ὅτι ὅλα αὐτά ἀγαπητοί μου εἶναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Μιλᾶμε γιά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μία ἀλλά δέν σημαίνει μ’ αὐτό ὅτι πρέπει νά γίνει ἐκμετάλλευσις τοῦ πράγματος, νά φθάσομε εἰς αὐτό τό...

Ὁμολογία Μητσοτάκη στήν ΔΕΘ: «Εἶμαι Ρεαλιστής! Δέν εἶναι πρόβλημα τό ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφεὶμ πρὸς Πατριάρχη Βαρθολομαῖο: Ἀνακόψατε πρύμναν πρὸς ἀποφυγὴν νέων σχισμάτων


ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ! 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Μὲ ἀφορμὴ τὶς δραματικὲς ἐξελίξεις στοὺς κόλπους τῆς Παγκόσμιας Ὀρθοδοξίας, καὶ τὴν «αἰφνιδιαστικὴ» ἀνακοίνωση τῆς διακοπῆς τῶν σχέσεων Κοινωνίας σὲ Διεκκλησιαστικὸ καὶ Διορθόδοξο ἀλλὰ καὶ τὴν διακοπὴ Μνημοσύνου τοῦ κ. Βαρθολομαίου, τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας μὲ τὴν Πρωτόθρονη Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινούπολης τὴν Παρασκευὴ 14 Σεπτεμβρίου 2018, (ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐκπεφρασμένης ἀποφάσεως τοῦ Οἴκ. Πατριαρχείου νὰ ἀποδώσει Τόμον Αὐτοκεφαλίας εἰς τὴν σχισματικὴ Ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα τῆς ὑπὸ τὸν Ἄρχ. Φιλάρετον καὶ τὴν ἀποστολὴ Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας εἰς τὴν Οὐκρανία, καλουμένης ὡς Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας) ζητήσαμε ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κηθύρων κ.κ. Σεραφεὶμ νὰ τοποθετηθεῖ ἐπὶ τοῦ καίριου καὶ φλέγοντος ζητήματος ποὺ ταλανίζει τὴν παγκόσμιο Ὀρθοδοξία τοὺς τελευταίους μῆνες.

Ἀκολουθεῖ -ἄνευ σχολιασμοῦ- ἡ ἀποκλειστικὴ βαρυσήμαντη δήλωση τοῦ Σεβάσμιου Ἱεράρχη:

«Εἶμαι βαθύτατα λυπημένος στὸ ἄκουσμα τῆς...

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, ἀποφάσισε νὰ διακόψει τὴ μνημόνευση τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Ἱερὸς πόλεμος Φαναρίου - Μόσχας. Ὁ Κύριλλος δὲν θὰ μνημονεύει Βαρθολομαῖο

Ὁ πατριάρχης πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος παραλλήλισε τὴν σημερινὴ ἀντιπαράθεση μὲ τὴν κόντρα τῆς δεκαετίας τοῦ 1920 μεταξὺ Μόσχας καὶ Κωνσταντινούπολης, σημειώνοντας πὼς τότε ἡ ρωσικὴ Ἐκκλησία βίωσε τὶς χειρότερες δυνατὲς συνθῆκες.

Τελικὰ ἡ ἐπικείμενη Αὐτοκεφαλία, ποὺ θὰ δώσει τὸ Φανάρι στὴν Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία, ὁδηγεῖ σὲ ἱερὸ πόλεμο τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας.
Ὅπως ἔγινε γνωστὸ σὲ ἔκτακτη συνεδρίαση τῆς Συνόδου τοῦ Πατριαρχεῖο Μόσχας, ὁ Πατριάρχης κ. Κύριλλος, διακόπτει τὴν μνημόνευση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, παρόλο αὐτὰ ἡ κοινωνία μεταξὺ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν δὲν διακόπτεται. Ο πατριάρχης πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος παραλλήλισε τὴν σημερινὴ ἀντιπαράθεση μὲ τὴν κόντρα τῆς δεκαετίας τοῦ 1920 μεταξὺ Μόσχας καὶ Κωνσταντινούπολης, σημειώνοντας πὼς τότε ἡ ρωσικὴ Ἐκκλησία βίωσε τὶς χειρότερες δυνατὲς συνθῆκες. Στὶς 31 Αὐγούστου, Ὁ Κύριλλος, ἔιχε ἐπικεφθεῖ τὸ Φανάρι καὶ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, ἀλλὰ ἡ συνάντησή τους ὁδηγήθηκε σὲ ναυάγιο, καθώς ο κ. Βαρθολομαῖος, τοῦ διεμήνυσε ὅτι τὸ Αὐτοκέφαλό τῆς Οὐκρανικῆς Ἒκκλησίας θὰ προχωρήσει.
Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Πατριαρχείου Ρωσίας, διακόπτεται ἡ ἀναφορὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη ἀπὸ τὰ Δίπτυχα, καθὼς καὶ ἡ Κοινωνία μὲ τοὺς Ἱεράρχες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐνῶ ἀποσύρονται ἀπὸ ὅλες τὶς κοινὲς ἐπιτροπὲς οἱ...

15 Σεπ 2018

Ἐσύ θέλεις νά σέ εὐλογήσω γιά νά κάνεις νόμο τήν ἁμαρτία σου· κι ἐγώ σέ εὐλογῶ πάντοτε, γιά νά βρεῖς σκοπό τῆς ζωῆς σου, γιατί ὁ σκοπός τῆς ζωῆς σου μέσα ἀπό τέτοιο πράγμα δέν θά βρεθεῖ

Ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ πατρός Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, 
«Ἡ διαστροφή τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί ἡ θεραπεία της κατά τήν Ὀρθόδοξη παράδοση»
«Λοιδορούμενοι, εὐλογοῦμεν», μᾶς κοροϊδεύουν καί τούς εὐλογοῦμε. «Βλασφημούμενοι, παρακαλοῦμεν», μᾶς βλασφημοῦν καί ἐμεῖς προσευχόμαστε. Καί λέει ἐδῶ πέρα ὁ Μέγας Βασίλειος: «πῶς ὀφείλει νά εὐλογεῖ ὁ ὀνειδιζόμενος ἤ τί νά παρακαλεῖ ὁ βλασφημούμενος;». Ὑπάρχει τώρα αὐτή ἡ κατάσταση καί ὁ ἄλλος σοῦ λέει «εἶσαι γελοῖος, εἶσαι ἠλίθιος, εἶναι βλακεία αὐτά τά ὁποῖα κάνετε, εἶναι κουταμάρες αὐτά πού λέτε στόν κόσμο»· καί ἐδῶ λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος καί νά εὐλογοῦμεν καί νά παρακαλοῦμεν. 
Λέει ὁ Μέγας Βασίλειος ἀπαντώντας -βλέπετε ἀρχίζει ἡ θεραπευτική καί αὐτοῦ ἀκόμα πού σέ βρίζει. Γι᾽ αὐτό σᾶς εἶπα πρίν ἀπό λίγο, δέν τούς λέω διεστραμμένους, λέω διαστροφή τήν πράξη τους. Γιά νά ἀρχίσω τήν ἱστορία αὐτή τό «ὀνειδιζόμενοι, εὐλογοῦμεν καί...

Πατὴρ Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος: «Ἡ ἐν Χριστῷ ἑνότητα τῆς ἐνορίας στὴν καθημερινὴ ζωὴ»

Εἰσήγηση τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου πατρὸς Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, μὲ θέμα: «Ἡ ἐν Χριστῷ ἑνότητα τῆς ἐνορίας στὴν καθημερινὴ ζωή». Ἡ εἰσήγηση πραγματοποιήθηκε στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Λεμεσοῦ στὶς 26/06/2004 καὶ ἀναφέρεται στὴν πράξη αὐτῆς τῆς ζωῆς τῆς ἑνότητας. Ὄχι σὲ ἠθικολογικὲς συμβουλὲς πὼς θὰ γίνει αὐτὴ ἡ πράξη, ὄχι σὲ ἕνα προσκοπικὸ ἀναλυτικὸ ἐκφραστικὸ σχῆμα, οὔτε σὲ κανόνες δεοντολογίας… Ἀλλὰ στὴν ἑνότητα μέσω τῆς βίωσης τῶν Ὀρθοδόξων δογμάτων  ποὺ καθορίζουν τὴ ζωὴ μας μέσα στὴν ἐνορία!

Ὅταν ὁ Χριστόδουλος ἔπεσε θύμα ἐκβιασμοῦ

Ἔπρεπε νὰ βγεῖ ἀπὸ τὴ μέση για νὰ περάσουν διάφορες πονηρὲς ἐπιδιώξεις καὶ κυρίως ὁ συμβιβασμὸς μὲ τοὺς Σκοπιανοὺς
Ἀπὸ τὸν
Δημήτρη Ριζούλη

Οἱ ἀπόρρητες ἀναφορὲς τῶν Ἀμερικανῶν γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο ἀποκτοῦν ξεχωριστὴ βαρύτητα τώρα ποὺ τὸ Σκοπιανὸ κλείνει ἄρον ἄρον μὲ σαφῆ ἥττα τῆς Ἑλλάδας. Ἡ ἀποκάλυψη τῶν WikiLeaks ποὺ ἀναδεικνύει καὶ θυμίζει σήμερα ἡ «δημοκρατία» ἔρχεται νὰ ἐπιβεβαιώσει ὅσα ὑποψιαζόμασταν λίγο πολὺ οἱ περισσότεροι. Ὁ Χριστόδουλος (παρὰ τὰ λάθη τοῦ) χαλοῦσε τὴ σούπα τῶν Ἀμερικανῶν καὶ γενικὰ τῶν μεγάλων συμφερόντων. Ἦταν ἀνυπότακτος, ἰδεαλιστὴς καὶ δὲν φοβόταν κανέναν. Ἴσως αὐτὸ πλήρωσε τελικά. Ὅπως ὁμολογοῦσε καὶ ἡ ἀμερικανικὴ πρεσβεία στὴν Ἀθήνα, ἡ ἐπιρροή του στὴν κοινὴ γνώμη ἦταν τεράστια καὶ ξεπερνοῦσε κατὰ πολὺ αὐτὴ τῶν πολιτικῶν.
Θυμίζω γιὰ τοὺς νεότερους καὶ ὅσους ἔχουν ξεχάσει ὅτι ὁ Χριστόδουλος ἡγήθηκε τῶν ἀντιδράσεων κατὰ τῶν ΗΠΑ γιὰ τὴν ἐπέμβαση στὸ Ἀφγανιστᾶν (2001), στὸ Ἰρὰκ (2003) καὶ τὶς μετέπειτα πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις. Νωρίτερα εἶχε ξεσπαθώσει κατὰ τῶν βομβαρδισμῶν τῆς Γιουγκοσλαβίας μὲ πύρινα κηρύγματα ποὺ τσάκιζαν κόκαλα καὶ δημόσιες παρεμβάσεις-φωτιά. Πάντα διαβασμένος, μὲ σοβαρὰ ἐπιχειρήματα, διέλυε ὅλη τὴν προπαγάνδα ποὺ προσπαθοῦσαν νὰ περάσουν οἱ Ἀμερικανοὶ μέσω φιλικῶν τους μέσων ἢ ἄλλων διαύλων.
Στόχος του ὅμως δὲν ἦταν μόνο οἱ ΗΠΑ, ἀλλὰ...

Γλώσσα, τό αἷμα τοῦ πνεύματός μας

Γεωργίου Ἰ.Βιλλιώτη, φιλολόγου-θεολόγου

Ὁ μεγάλος προσωκρατικὸς φιλόσοφος Ἡράκλειτος γιὰ νὰ δηλώσῃ τὴν ἀπεραντοσύνη τῆς ψυχῆς ἐπέλεξε τὴ λέξη λόγος, ἡ ὁποία παραπέμπει στὴ γλῶσσα· «πείρατα ψυχῆς οὐκ ἂν ἐξεύροιο πᾶσαν ἐπιπορευόμενος ὁδόν· οὕτω βαθὺν λόγον ἔχει· ἔστι ψυχῆς λόγος ἑωυτὸν αὔξων [1]», δηλαδὴ τὰ πέρατα τῆς ψυχῆς δὲν μπορεῖς νὰ βρῇς, ὅποιον δρόμο καὶ νὰ πάρῃς· τόσο βαθὺς εἶναι ὁ λόγος· ὑπάρχει λόγος στὴν ψυχὴ ποὺ αὐξάνει τὸν ἑαυτό του. Ἀπὸ πολὺ νωρὶς οἱ Ἕλληνες κατανόησαν τὴν ἄρρηκτη σχέση νόησης καὶ γλώσσας [2], γι’ αὐτὸ χρησιμοποιοῦσαν τὴ λέξη λόγος γιὰ νὰ δηλώσουν τόσο τὴ γλῶσσα ὅσο καὶ τὴ λογική. Δεδομένου ὅτι ἡ ἀνθρώπινη συνείδηση ἀντακλᾶται στὴ λέξη, ὅπως ὁ ἥλιος σὲ μιὰ σταγόνα νεροῦ [3], ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς εἶναι σὰν τὸ σύννεφο καὶ ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα σὰν τὴ βροχή. Ὁρισμένες πτυχὲς αὐτῆς τῆς ἀλληλεπίδρασης μεταξὺ ἑλληνικῆς ταυτότητας καὶ γλώσσας θὰ ἐπιχειρήσουμε νὰ σκιαγραφήσουμε...

14 Σεπ 2018

Ἀσφαλῶς «νίκας τοῖς βασιλεύσι» ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ

Λόγος ποιητικὸς ἡ ἐκκλησιαστικὴ ὑμνογραφία, δημιούργημα σπουδαίων καλλιτεχνῶν τοῦ λόγου ποὺ οἰκοδόμησαν μνημεῖα ὁλοζώντανα κι ἂς χιλιοχρόνισαν πολλὰ ἀπὸ αὐτά. Στὰ χρόνια τῆς νεοελληνικῆς μεταπολίτευσης ἡ χούντα τῶν νεόκοπων «δημοκρατῶν» ἀπαιτεῖ «εὐσεβεῖς» καὶ ὄχι «βασιλεῖς». Εἶναι δύσκολο, καταλαβαίνω, νὰ ἀντιπαλαίσει κανεὶς τὴν ἄγνοια καὶ τὴν ὑποκρισία. 

Ο ἐκκλησιαστικὸς ποιητικὸς λόγος μεταξὺ ἄλλων ἐμπεριέχει τρία μετωπιαῖα χαρακτηριστικά. Ποίηση, μουσική, ἱστορία. Ἕνας στίχος ἐκκλησιαστικὸς - ἀπολυτίκι, τροπάρι, κανόνας – εἶναι γραμμένος σὲ ἕνα συγκεκριμένο ποιητικὸ μέτρο, ὑπηρετεῖται ἀπὸ συγκεκριμένη μουσικὴ σύνθεση καὶ...

Νέα Θρησκευτικά - Ἡ ἑπόμενη ἠμέρα

Οἱ διοργανωτὲς σᾶς προσκαλοῦν στὴν ἡμερίδα ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ ΣΕΦ τὸ Σάββατο 15/9/2018 καὶ ὥρα 16:30-20:30 μὲ θέμα: Οἱ ἀποφάσεις τοῦ ΣτῈ γιὰ τὰ νέα θρησκευτικά, Ἡ ἑπόμενη ἡμέρα. Στὴν ἡμερίδα θὰ προεδρεύει ὁ Πρώτ. π. Γεώργιος Μεταλληνός, Διδάκτωρ Θεολογίας & Φιλοσοφίας, Ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Διαβάστε παρακάτω τὸ πρόγραμμα τῆς ἡμερίδας…

Ἡ ἐλευθερία τοῦ Σταυροῦ

Πατὴρ Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος
…Θά προσεγγίσουμε στοιχειωδῶς τό κείμενο τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Καί τό προσεγγίζουμε προσωπικῶς, εἰδικά γιά τόν ἀπόστολο Παῦλο, γιατί ἐκφράζει τή βαθιά πορεία τοῦ κάθε πιστοῦ, μπροστά στόν κάθε σταυρό πού σηκώνει [κάθε μέρα] μπροστά του. Εἶναι μιά πορεία βαθιά ἐσωτερική, θά λέγαμε πού ἀναλύει τόν ἑαυτό του καί ταυτόχρονα ἐκφράζει τόν κάθε ἄνθρωπο πού μέ κάποιο τρόπο ἔτσι ἤ ἀλλιῶς σηκώνει μεγάλους ἤ μικρούς σταυρούς στή ζωή του. Ν᾽ ἀκούσουμε τήν πορεία αὐτοῦ τοῦ κειμένου πραγματικά, γιά νά ὠφεληθοῦμε βαθύτατα γι᾽ αὐτή τήν προσωπική σταυρική μας πορεία, πού τή ζοῦμε μέσα στό γεγονός τῆς Ἐκκλησίας.
Τό πρῶτο σημεῖο πού τονίζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει ὅτι ἐγώ ἔχω μονάχα ἕνα καύχημα. Τό καύχημα τοῦ σταυροῦ! Προσέξτε το, ἐδῶ εἶναι ἕνα πολύ βαθύ ξεκαθάρισμα. Ζοῦμε μέσα σέ δεκάδες προκλήσεις γιά νά καυχόμαστε, γιά ὁποιεσδήποτε ἐπιτυχίες μας, γιά...

Νέο ὑπόδειγμα ἐπιστολῆς γονέα γιά ἐπιστροφή τῶν βιβλίων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν

Ἀναρτοῦμε ἔνα νέο ὑπόδειγμα ἐπιστολῆς γονέα πρός το Ὑπουργεῖο Παιδείας γιά τήν ἐπιστροφή τῶν βιβλίων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

13 Σεπ 2018

NΔ διά στόματος Δένδια: «Εἴμαστε κι ἐμεῖς ὑπέρ τῆς σύνθετης ὀνομασίας»

Ὁ κοινοβουλευτικός ἐκπρόσωπος τῆς Ν.Δ. τάσσεται ἀνοιχτά ὑπέρ τῆς σύνθετης ὀνομασίας μέ τή χρήση τοῦ ὄρου Μακεδονία.
Ὁ Δένδιας σέ ραδιοφωνική συνέντευξή του (Ἀθήνα 9,84), ἀκροβατώντας στή θέση τῆς Ν.Δ., δηλώνει ὅτι «εἴμαστε καί ἐμεῖς ὑπέρ τῆς σύνθετης ὀνομασίας, ἀλλά ἡ “Βόρεια Μακεδονία” νά κατοικεῖται ἀπό “Βορειομακεδόνες”, ὄχι ἀπό Μακεδόνες».
Ἀπό τό Μοσχάτο ἀποφεύγουν νά σχολιάσουν εὐθέως τήν τοποθέτηση Δένδια καί τό γεγονός ὅτι ὁ κοινοβουλευτικός ἐκπρόσωπος τῆς Ν.Δ. οὐσιαστικά παραβίασε τό πρό καιροῦ «ἀπαγορευτικό» του ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης πρός τά «γαλάζια» στελέχη νά μήν ἐμπλακοῦν δημοσίως στήν ὀνοματοδοσία τῆς...

π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος: «Δὲν θέλω τὴν Ἑλλάδα πουλημένη σὲ ὁποιοδήποτε ῥαγιαδισμό. Δὲν θέλω νὰ παίξω τὸ παιχνίδι τῆς Εὐρώπης τῶν δαιμονιστῶν καὶ τοῦ ἀντιχρίστου»

Τὸ μήνυμα τοῦ πατρὸς Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου γιὰ τὴν κρίση τῆς ἐποχῆς μας!
Ὁ λόγος του διαχρονικὸς καὶ ἀληθινός.
Καλὴ Ἀνάσταση !

Ἀπομαγνητοφωνημένη συνέντευξη τοῦ π. Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, 
ἀπὸ τὸ «Ῥωμαίικο Ὁδοιπορικό», πού ἔγινε στὴν ἐκπομπὴ «Λόγος Ῥωμαίικος» 
στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ «ΑΧΕΛΩΟΣ», μὲ θέμα «Ἑλλάς, ὥρα μηδέν», στὶς 15/06/12.
Ἂν ὁ λόγος εἶναι γιὰ τὴν ἑνότητα φυσικὰ ἀκόμη καὶ ὁ χῶρος τῆς Ἐθνικῆς ἑνότητας δὲν καταξιώνεται ἂν αὐτὴ ἡ ἑνότητα δὲν καταξιώνεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἑνότητα τῶν πάντων. Δὲν ὑπάρχει ἑνότητα ὁποιασδήποτε μορφῆς, γάμου, κοινωνίας, κράτους χωρὶς τὸ Χριστό. Γι΄ αὐτὸ βλέπετε ἡ Ἑλλάδα πάντοτε στεκόταν πάνω στὴν Ἐκκλησία πρωτογενῶς. Βάζω τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ὡς πρωτογενὴς μέγεθος. Γιὰ νὰ μποροῦμε σήμερα σ΄ αὐτοὺς τοὺς πολὺ κρίσιμους καιροὺς νὰ μιλᾶμε γιὰ Ἐθνικὴ ἑνότητα, χωρὶς τὸ ἦθος, τὸ ἄρωμα, τὴν ἐωδία τῆς Ἐκκλησίας, δὲν ὑπάρχει λόγος ποὺ μπορεῖ νὰ μιλήσουμε. Θὰ εἶναι πάντοτε...

11 Σεπ 2018

Βιὸς τῆς Ἁγίας Ὀσιοπαρθενομάρτυρος Θεοδώρας τῆς ἐν Βάστα Ἀρκαδίας (φωτο)

Κάθε χρόνο στὶς 11 Σεπτεμβρίου ἑορτάζουμε καὶ τιμοῦμε τὴ μνήμη τῆς Ὀσιοπαρθενομάρτυρος Θεοδώρας τῆς ἐν Βάστα. Ἡ Ἁγία αὐτὴ εἶναι γνωστὴ πλέον ὄχι μόνο στὴν πατρίδα μας ἀλλὰ καὶ πέραν αὐτῆς. Ποιὸς εἶναι ὅμως ὁ δρόμος ποὺ βάδισε καὶ ἔφθασε στὴν ἁγιότητα;
Θὰ ἀναφέρουμε μὲ συντομία ὅσα εἶναι γνωστὰ γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴν πολιτεία της, μὲ βάση τὰ ἱερὰ συναξάρια τῆς ἐκκλησίας μας, μὲ σκοπὸ ὁ καθένας μας νὰ τὴ "ζηλέψει" καὶ νὰ τῆς ὁμοιάσει.
Ἡ Ἁγία καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἁγιοτόκο καὶ Ἠρωοτόκο Πελοπόννησο γι' αὐτὸ καὶ ἀπὸ κάποιους ὀνομάζεται Ἁγία Θεοδώρα ἡ "Πελοποννησία". Ὡς πρὸς τὴν καταγωγὴ της...
Δεῖτε ἀποκλειστικὲς φωτογραφίες τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»

Μόρφου Νεόφυτος: «Οἱ ἅγιοί μας εἶναι ἡ ὀμπρέλα προστασίας ἀπέναντι στὴν πολυεπίπεδη ἐπίθεση τῆς νέας τάξης πραγμάτων…»

Συνέντευξη Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεοφύτου στὸν Γιάννη Ζαννὴ ποὺ δημοσιεύτηκε στὴν ἔφ. «Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια» (5.9.2018). 

Κύπρος, τὸ Νησὶ τῶν Ἁγίων, ἕνα πληγωμένο κομμάτι τῆς ρωμιοσύνης ποὺ νιώθει πάνω του τὸ χνῶτο τοῦ Ἀττίλα, ποὺ τὸ κρατᾶ μοιρασμένο στὰ δυό. Ἀπὸ τότε ποὺ οἱ Ἑλληνοκύπριοι τῶν κατεχόμενων περιοχῶν ὑποχρεώθηκαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς πατρογονικές τους ἑστίες, οἱ ἐκκλησιὲς μένουν ἀλειτούργητες, κατεστραμμένες, ἄλλες μετατράπηκαν σὲ τζαμιὰ καὶ ἄλλες σὲ στάβλους: ἤλθοσαν ἔθνη εἰς τὴν κληρονομίαν σου, ἐμίαναν τὸν ναὸν τὸν ἅγιόν σου[1]… τὰ θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν καὶ τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν ἐν ρομφαία[2] 
Ἐν ἔτει 2004, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος, μετὰ ἀπὸ ἄοκνες καὶ ἐπίπονες προσπάθειες ποὺ ξεκίνησαν ἀπὸ τὸν Μάιο τοῦ 2003 , πέτυχε ἕνα πραγματικὸ ἄθλο, ποὺ φαινόταν, τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, ἀκατόρθωτος: Νὰ ἀρχίσουν νὰ ἐπαναλειτουργοῦν οἱ ἐκκλησιές μας στὴν κατεχόμενη γῆ τῆς μαρτυρικῆς Μεγαλονήσου. Ἦταν ἕνα τόλμημα ποὺ ἀρχικὰ ὑπῆρξε «σημεῖον ἀντιλεγόμενον», ποὺ προκάλεσε ποικίλες ἀντιδράσεις. Ἐκεῖνος ὅμως, ὄντως...

π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος: «Ἡ Ἀνάστασις»Καλὸ Παράδεισο! Καλὴ Ἀνάσταση!

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου,
ἀπό τήν ἱστοσελίδα floga.gr, στά πλαίσια τῶν μαθημάτων ἁγιογραφίας 
τῶν Ἁγίων εἰκόνων τῆς Ὀρθοδοξίας μας, πού ἔγινε τήν Παρασκευή 17-2-2006.
Νά δοῦμε σήμερα τήν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας.
Α. Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΔΗ
Ἡ εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως στή δική μας ἁγιογραφία ἀπεικονίζεται ὡς ἡ νίκη τοῦ Χριστοῦ πάνω στόν Ἅδη, ὡς Κάθοδος στόν Ἅδη, γιατί τό γεγονός τό λειτουργικό τῆς νίκης πάνω στό θάνατο, λειτουργεῖται ἅμα τῷ θανάτῳ τοῦ Χριστοῦ πάνω στό Σταυρό. Πῆρε ἀνθρώπινη μορφή καί μόνος Του δέχεται θάνατο, πού σημαίνει ὅτι χωρίζεται ἡ ψυχή ἀπό τό σῶμα, ὅπως συμβαίνει στό...

10 Σεπ 2018

Ἐκοιμήθη ὁ πατὴρ Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος

Ἐκοιμήθη σήμερα ὁ πατὴρ Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος. Ὁ πατὴρ Κωνσταντῖνος ὑπῆρξε ἕνας ξεχωριστὸς κληρικός, στὸ πετραχήλι τοῦ ὁποίου πολλὲς ψυχὲς βρῆκαν παρηγορία, καὶ τόσες ἄλλες ἀναπαύθηκαν ἀπὸ τὸν παραμυθητικὸ λόγο. 
Ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Κωσταντίνος Στρατηγόπουλος, ἦταν Δρ. Θεολογίας-Δρ. Οἰκονομικῶν καὶ ἐφημέριος στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου (Δικηγορικῶν). 
Ἕνας ξεχωριστὸς κληρικός, ὁ ὁποῖος θὰ συνεχίσει νὰ διδάσκει στὴν ψυχὴ τῶν πιστῶν μέσα ἀπὸ τὸν λόγο του καὶ τὰ κείμενά του! 
Ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύσει τὴν ψυχή του! Καλὸ παράδεισο! 
Τὴν εὐχή του νὰ ἔχουμε!

Οἱ Μακεδόνες πού ζοῦν στά Ἰμαλάια σέ ὑψόμετρο 2 200 μέτρων


Ἡ φυλή τῶν Καλάς εἶναι ἀπόγονοι τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, κάτι τό ὁποῖο γνωρίζουν καί οἱ ἴδιοι καί μένουν ἀπομονωμένοι σέ μεγάλο ὑψόμετρο στά 2200 μέτρα

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.