16 Δεκ 2017

Ὁ Φώτης Κόντογλου γιὰ τὰ Χριστούγεννα

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Τὸ Ἀϊβαλὶ ἡ πατρίδα μου»
Τὴν πνευματικὴ χαρὰ καὶ τὴν οὐράνια ἀγαλλίαση ποὺ νοιώθει ὁ χριστιανὸς ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα, δὲν μπορεῖ νὰ τὴ νοιώσει, μὲ κανέναν τρόπο, ὅποιος τὰ γιορτάζει μοναχὰ σὰν μία συγκινητικὴ συνήθεια, ποὺ εἶναι δεμένη περισσότερο μὲ τὶς συνηθισμένες χαρὲς τοῦ κόσμου, μὲ τὸν χειμώνα, μὲ τὰ χιόνια, μὲ τὸ ζεστὸ τζάκι.
Μοναχὰ ὁ ὀρθόδοξος χριστιανὸς γιορτάζει τὰ Χριστούγεννα πνευματικά, κι ἀπὸ τὴν ψυχὴ τοῦ περνᾶνε ἁγιασμένα αἰσθήματα, καὶ τὴ ζεσταίνουνε μὲ κάποια θέρμη παράδοξη, ποὺ ἔρχεται ἀπὸ ἕναν ἄλλο κόσμο, τὴ θέρμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κατὰ τὸν ἀναβαθμὸ ποὺ λέγει: «Ἁγίω Πνεύματι πάσα ψυχὴ ζωοῦται, καὶ καθάρσει ὑψοῦται, λαμπρύνεται τὴ τριαδικὴ μονάδι, ἱεροκρυφίως».
Ψυχὴ καὶ σῶμα γιορτάζουν μαζί, εὐφραίνουνται μὲ τὴ θεία εὐφροσύνη, ποὺ δὲν τὴν ἀπογεύεται ὅποιος βρίσκεται μακριὰ ἀπὸ τὸν Χριστό. Ἐνῶ ἡ καρδιὰ τοῦ χριστιανοῦ, αὐτὲς τὶς ἁγιασμένες μέρες, εἶναι γεμάτη ἀπὸ τὴν εὐωδία τῆς ὑμνωδίας, γεμάτη ἀπὸ μία γλυκύτατη πνευματικὴ φωτοχυσία, ποὺ σκεπάζει ὅλη τὴν κτίση, τὰ βουνά, τὴ θάλασσα, τὸν κάθε βράχο, τὸ κάθε δέντρο, τὴν κάθε πέτρα, τὸ κάθε πλάσμα. Ὅλα εἶναι ἁγιασμένα, ὅλα γιορτάζουνε, ὅλα ψέλνουνε, ὅλα εὐφραίνονται, ὅλη ἡ φύση εἶναι «ὡς ἐλαία κατακαρπὸς ἐν τῷ οἴκω τοῦ Θεοῦ». Κανεὶς δὲν νοιώθει στὴν καρδιὰ τοῦ τέτοια χαρά, παρὰ μονάχα ἐκεῖνος ποὺ....

Ποῦ πᾶτε,Ἕλληνες; Γιατί δέν αἰσθανόμεθα τό βάρος τῆς ἁμαρτίας;

Γέρων Αμβρόσιος Λάζαρης
"Ὁ Θεός ἀποστρέφει τό πρόσωπό Του ἀπό τούς Ἕλληνας αὐτή τήν ὥρα..''
''Θέλω νά πῶ καί δυό λόγια γιά τήν ἀμετανοησία, τήν ὁποία ἔχομε οἱ ἄνθρωποι οἱ σημερινοί. Δέν μετανοοῦμε, ἀλλά πορεύεται ἕκαστος κατά τό θέλημά του, κατά τή σκέψη του πού τρέχει πρός τήν ἁμαρτία ἀκατάσχετα. Ποῦ πᾶτε, Ἕλληνες; Γιατί δέν αἰσθανόμεθα τό βάρος τῆς ἁμαρτίας; Γι᾽ αὐτό τό βάρος τῆς ἁμαρτίας εἶναι πού ὁ Θεός ἀποστρέφει τό πρόσωπό Του ἀπό τούς Ἕλληνας αὐτή τήν ὥρα. Τά ἄλλα ἔθνη βαδίζουν τόν δρόμο τῆς ἀπώλειάς τους. Ἀλλά ὄχι κι ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες, νά βαδίσομε στόν δρόμο τῆς ἀπώλειας, πού μᾶς ἔχει ὁ Θεός ἔθνος δικό Του και ἐμεῖς τρέχομε ἀκατάσχετα στήν ἀπώλεια ἀπ᾽ τήν ἀμετανοησία μας. ’Εμεῖς ὅμως δέν μετανοοῦμε. Εἴθε, χριστιανοί μου ἀδελφοί, νά μή μᾶς ἐγκαταλείψει ὁ Κύριος μέχρι τέλους. Νά μήν ἀποστρέψει τό πρόσωπον Αὐτοῦ καί στείλει τούς λύκους ἐδῶ μέσα καί μᾶς κατασπαράξουν. Ἐάν προσέξετε τά...

Νέα βιβλία μὲ βάση τὸ Κοράνι στὰ μειονοτικὰ σχολεῖα Θράκης

Τὰ προγράμματα σπουδῶν καὶ τὰ νέα διδακτικὰ βιβλία καὶ ὑλικὰ θὰ ἐμπεριέχουν παιδαγωγικὰ καὶ θρησκευτικὰ στοιχεῖα μὲ βάση τὸ Κοράνιο καὶ τὶς ἀρχὲς τῆς Ἰσλαμικῆς θρησκείας, κατάλληλα ἀναπλαισιωμένα στὴν πραγματικότητα τῶν μουσουλμανικῶν Ἱεροσπουδαστηρίων Γυμνασίου.
Στὴν ἀναβάθμιση τῶν Ἱεροσπουδαστηρίων καὶ στὴν παιδαγωγικὴ ὑποστήριξη τῆς διδασκαλίας τοῦ Κορανίου στοὺς μαθητὲς μέλη τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας τῆς Θράκης προχωρᾶ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ). Αὐτὸς εἶναι ὁ τίτλος τοῦ ἔργου, ποὺ ὑλοποιεῖ τὸ διάστημα αὐτὸ ὁ ἐπιτελικὸς ἐπιστημονικὸς φορέας ποὺ ὑποστηρίζει τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων σὲ θέματα πρωτοβάθμιας καὶ δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης καὶ ἐποπτεύεται ἀπὸ τὸν ἁρμόδιο ὑπουργό.
Ἀντικείμενο τοῦ συγκεκριμένου ἔργου, γιὰ τὸ ὁποῖο ὁ πρόεδρος τοῦ Ἰνστιτούτου Γεράσιμος Κουζέλης ἐξέδωσε....

Γιατί ὁ Θεὸς δὲν «μιλάει» στὴ ζωή μου ;

Γέροντας Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ
''Πολλοὶ ἐκλαμβάνουν τὴ σιωπὴ τοῦ Θεοῦ, ὡς ἔνδειξη ὅτι ὁ Θεὸς «δὲν ὑπάρχει», «πέθανε». Ἂν ὅμως σκεφτόμαστε σὲ ποιὰ θέση φέρνουμε τὸ Θεὸ μὲ τὰ πάθη μας, τότε θὰ βλέπαμε ὅτι Αὐτὸς δὲν ἔχει ἄλλη ἐπιλογή, παρὰ μόνο νὰ σιωπήσει. Ζητᾶμε ἀπὸ Αὐτὸν νὰ μᾶς ὑποστηρίξει στὶς ἀδικίες μας. Δὲν μᾶς ἐνοχοποιεῖ φανερά. Μᾶς ἀφήνει νὰ πορευτοῦμε στοὺς πονηροὺς δρόμους μας καὶ νὰ θερίσουμε τοὺς καρποὺς τῶν προσωπικῶν μας ἁμαρτιῶν. Ἂν ὅμως στραφοῦμε πρὸς Αὐτὸν μὲ μετάνοια, τότε ἔρχεται γρήγορα, γρηγορότερα ἀπὸ ὅσο περιμέναμε. Γνωρίζοντας τὶς ἀνάγκες μας, πολὺ συχνὰ τὶς προλαμβάνει. Μόλις προφέρουμε στὴν προσευχὴ τὰ αἰτήματά μας, ποὺ δικαιολογοῦνται μὲ τὴν πραγματικότητα τῆς ζωῆς μᾶς μέσα στὸν κόσμο, Αὐτὸς ἤδη τὸ ἔχει ἐκπληρώσει. Συνεπῶς, ἡ σιωπὴ τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπάντηση στὶς ἀδικίες μας ἡ πιὸ εὔγλωττη, ἡ πιὸ εὐγενική.''

Ταινία: «Χριστουγεννιάτικο ἀντι-παραμύθι»!«Χριστουγεννιάτικο ἀντι-παραμύθι»
Μὲ χαρὰ σᾶς προσκαλοῦμε στὴν προβολὴ καὶ παρουσίαση τῆς ταινίας τοῦ Εὐθυμίου Χατζῆ, στὴν ὁποία ἡ διασκευὴ τοῦ σεναρίου ἔχει πραγματοποιηθεῖ ἀπὸ τὸν πατέρα Κωνσταντῖνο Στρατηγόπουλο, βασισμένο στὸ διήγημα τοῦ Ἠλία Βουλγαράκη. 
Ἡ προβολὴ τῆς ταινίας θὰ γίνει τὴν Κυριακὴ 17 Δεκεμβρίου στὶς 12:00, στον κινηματογράφο «Embassy Novacinema Odeon», πατριάρχου Ἰωακεὶμ 5 - Κολωνάκι. Δεῖτε τὸν χάρτη ΕΔΩ γιὰ νὰ βρεῖτε τὸν κινηματογράφο.

Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: "Ἂν ἔπεσες, ἀδελφέ μου, ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ θεϊκοῦ νόμου, μὴν ἀπελπίζεσαι. Ἀγωνίσου νὰ ἐπιστρέψεις καὶ ὁ Θεὸς θὰ σὲ στολίσει καὶ θὰ σὲ στερεώσει μὲ τὶς ἀρετές του"

Ἀπόδοση στὴν Νεοελληνικὴ: 
Σάββας Ἠλιάδης - Δάσκαλος
Ἀπὸ τὸ βιβλίο «ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΞ»: Ἑρμηνεία τοῦ τετάρτου Ἀναβαθμοῦ τοῦ Α΄ ἤχου: Ἀντίφωνον Β΄
«Εἰς τὰ ὅρη τῶν σῶν, ὕψωσάς με νόμων, ἀρεταῖς ἐκλάμπρυνον, ὁ Θεός, ἴνα ὑμνῶ σε».
Ὁ μὲν Θεοπάτωρ Δαβὶδ ἔτσι ἄρχισε τὸν β΄ Ψαλμὸ τῶν Ἀναβαθμῶν: «Ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὅρη, ὅθεν ἤξει ἡ βοήθειά μου» (Ψαλμ. 120,1), ἐννοώντας ὅρη τοὺς οὐρανούς, ἐπειδὴ εἶναι ψηλοὶ καὶ στέκονται πάνω ἀπ` αὐτὸν τὸν κόσμο, ὅπως λένε ὁ Χρυσόστομος καὶ ὁ Εὐθύμιος. Διότι οἱ Ἰουδαῖοι, ποὺ ἦταν αἰχμάλωτοι στὴν Βαβυλώνα, ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς ἔλπιζαν νὰ ἔλθει ἡ βοήθεια τοῦ Κυρίου καὶ νὰ τοὺς ὁδηγήσει στὴν πατρίδα τους, τὴν Ἱερουσαλήμ. Ὁ δὲ Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, ὁ μελουργὸς τῶν Ἀναβαθμῶν αὐτῶν, ὡς ὅρη ἐννοεῖ τοὺς νόμους καὶ τὰ προστάγματα τοῦ Θεοῦ, ἐπειδή, ὅπως τὰ ψηλὰ βουνὰ στέκονται ψηλότερα ἀπὸ τὴ χαμηλὴ γῆ καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ γήινα, ἔτσι καὶ οἱ νόμοι καὶ οἱ προσταγὲς τοῦ Θεοῦ εἶναι ψηλότερα ἀπὸ κάθε γήινο νόημα καὶ μᾶς ἀνεβάζουν στὰ ὕψη τῆς πρακτικῆς καὶ τῆς θεωρητικῆς ἀρετῆς, μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι ὅλοι μας καὶ ὁλοκληρωτικὰ εἴμαστε προσηλωμένοι σ` αὐτὲς καὶ τὶς ἐργαζόμαστε μὲ προθυμία(1).
Καὶ μὲ ἄλλα λόγια δέ, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε πὼς οἱ νόμοι καὶ οἱ ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ μοιάζουν μὲ ἕναν μεγάλο φάρο, ὁ ὁποῖος ἀνάβει πάνω σὲ ψηλὸ μέρος, γιὰ νὰ ὁδηγεῖ...

15 Δεκ 2017

«Ἅπαντα» τοῦ Μοναχοῦ Κοσμᾶ Φλαμιάτου


«Ἅπαντα» τοῦ Μοναχοῦ Κοσμᾶ Φλαμιάτου, 
ἤτοι Ὀρθόδοξος φωνὴ περὶ τῶν μελλόντων καθὼς 
καὶ Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει Πατέρας. 

Διαβάστε τὰ «Ἅπαντα»…

Ὁ Μεγάλος Ἀδερφὸς τῆς ΑΑΔΕ θὰ παρακολουθεῖ

Ἕνα ἠλεκτρονικὸ σύστημα ποὺ θὰ ἐνημερώνει ἄμεσα γιὰ τὶς νέες ληξιπρόθεσμες ὀφειλὲς τῶν φορολογουμένων, ὥστε νὰ ἐνεργοποιοῦνται ἄμεσα οἱ αὐτοματοποιημένες διαδικασίες κατασχέσεων καὶ δεσμεύσεων τραπεζικῶν λογαριασμῶν, προετοιμάζει ἡ Ἀνεξάρτητη Ἀρχὴ Δημοσίων Ἐσόδων
Ὁ διοικητὴς τῆς ΑΑΔΕ Γιῶργος Πιτσιλὴς προκήρυξε ἠλεκτρονικό, ἀνοικτὸ διεθνῆ διαγωνισμὸ γιὰ τὴν «Αὐτοματοποίηση καὶ κεντρικοποίηση διαδικασιῶν καὶ ἀνάπτυξη ἐργαλείων γιὰ τὴν ἀποδοτικότερη διαχείριση καὶ συλλογὴ ὀφειλῶν», μὲ προϋπολογισμὸ ὕψους 768.051 εὐρὼ καὶ μὲ τελικὴ ἡμερομηνία κατάθεσης τῶν προσφορῶν τὶς 15 Ἰανουαρίου 2018. Στόχος τῆς ΑΑΔΕ εἶναι τὸ νέο σύστημα νὰ ἔχει τεθεῖ σὲ λειτουργία μέχρι τὸ 2020.
Τὸ σύστημα θὰ λειτουργεῖ ὡς «Μεγάλος Ἀδελφὸς» καὶ παρακολουθεῖ μέσω διασύνδεσης μὲ ὅλες τὶς ἄλλες ἠλεκτρονικὲς βάσεις δεδομένων τοῦ Δημοσίου (κτηματολόγιο, Ἐργάνη, τράπεζες, Χρηματιστήριο, ΓΕΜΗ, κ.α) καὶ μὲ τὸν....

π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος: «Ἐγώ, τὸ παιδὶ καὶ τὰ Χριστούγεννα»

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, ἀπό τήν ἱστοσελίδα floga.gr, ἐπάνω στό χωρίο τοῦ κατά Λουκᾶν Εὐαγγελίου, κεφάλαιο 14ο, στίχοι 16 ἔως 24, στά πλαίσια τῆς ἑρμηνείας πού ἔγινε στό κήρυγμα τῆς Κυριακῆς 14-12-2014.
Θά σᾶς περιγράψω ἕνα περιστατικό ἐπίκαιρο καί δημοσιογραφικό. Ὁ τίτλος του εἶναι: «Ἐγώ καί τό παιδί». Ἄν θέλετε στό «ἐγώ» βάλτε ὁποιονδήποτε ἀπό σᾶς. Κυριακή πρωί, κουρασμένοι καί τσακισμένοι ἀπ᾿ τόν κόπο καί τόν μόχθο τῆς ἑβδομάδας, μέ δεκάδες προβλήματα στίς πλάτες μας, μπαίνουμε στήν Ἐκκλησία νά πάρουμε μία ἀνάσα καί τήν παίρνουμε. Ὕμνοι, ἡσυχία, προσευχές καί αἰσθανόμαστε ὄμορφα καί μακάρι νά φθάναμε καί σέ μία κατάσταση, ὅπως λένε...

«Τὸ ἀντρόγυνο, ὅταν πηγαίνη μὲ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, δὲν χρειάζεται νὰ λέει πολλά…. Συνεννοεῖται ἀκόμη καὶ μὲ τὰ νοήματα»

Γέρων Χρυσόστομος ὁ Σταυρονικητιανός
Τὸ ἀντρόγυνο, ὅταν πηγαίνη μὲ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, δὲν χρειάζεται νὰ λέει πολλά…. Συνεννοεῖται ἀκόμη καὶ μὲ τὰ νοήματα, ποῦ λέει ὁ λόγος…. Γυρίζει ὁ ἄντρας βλέπει τὴν γυναίκα, ἡ γυναίκα καταλαβαίνει τί θέλει νὰ πῆ ὁ ἄντρας. Γυρίζει ἡ γυναίκα βλέπει τὸν ἄντρα, ὁ ἄντρας καταλαβαίνει τί θέλει νὰ πῆ ἡ γυναίκα. Ἀλλὰ καὶ τὰ παιδιὰ τὸ ἴδιο.
Γυρίζει ἡ μάννα ἢ ὁ πατέρας βλέπει τὸ παιδὶ καὶ τὸ παιδί, χωρὶς νὰ τοῦ μιλήσουν οἱ γονεῖς, καταλαβαίνει τί θέλουν νὰ τοῦ ποῦνε…
«Ὅταν τὸ ἀντρόγυνο ζῆ ἐν Χριστῷ, τότε καὶ τὰ παιδιὰ ἀκολουθοῦν χωρὶς φωνὲς καὶ νεῦρα. Εἶναι καὶ αὐτὰ καλόγνωμα καὶ ὑπάκουα. Ὅταν τὸ ἀντρόγυνο δὲν ζῆ κατὰ Θεόν, τότε καὶ αὐτὰ εἶναι ἄγρια, ἀτίθασα καὶ ἀνυπάκουα. Καὶ τὰ ἴδια βασανίζονται, ἀλλὰ καὶ τοὺς γονεῖς τοὺς βασανίζουν».
«Τί σημαίνει συζυγία; Ὁμοὺ κάτω ἀπὸ τὸν ἴδιο ζυγό. Δὲν γίνεται ὁ ἕνας νὰ ζῆ εἰς βάρος τοῦ ἄλλου καὶ μάλιστα καὶ νὰ....

Public Issue: Οἱ Ἀθηναῖοι προτείνουν τὴν ἐπιστροφὴ στὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοση!

Οἱ κάτοικοι τῆς πρωτεύουσας νιώθουν "Μεσογειακοὶ" ταυτίζονται μὲ τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πολιτισμὸ καὶ τοὺς διχάζει ἡ παράδοση, σύμφωνα μὲ ἔρευνα τῆς Public Issue – Πῶς διαμορφώνονται οἱ πολιτιστικὲς προτιμήσεις ἀνάλογα μὲ τὸ φύλο, τὴν ἡλικία καὶ τὸν πολιτικὸ προσανατολισμὸ!
Ἔχουν διαβάσει ἕνα ἢ περισσότερα βιβλία τὸν τελευταῖο χρόνο, τοὺς συγκινεῖ τὸ θέατρο, προτιμοῦν τὸν παλιὸ ἑλληνικὸ κινηματογράφο, ἐνῶ ταυτίζονται μὲ τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πολιτισμό. Ὁ λόγος γιὰ τοὺς κατοίκους τῆς πρωτεύουσας, οἱ ἀντιλήψεις τῶν ὁποίων ἀποτυπώθηκαν σὲ ἔρευνα τῆς Public Issue γιὰ λογαριασμὸ τοῦ Δικτύου Πολιτισμοῦ Athens Culture Net, ποὺ λειτουργεῖ μὲ ἰδρυτικὸ δωρητῆ τὸ Ἵδρυμα Σταῦρος Νιάρχος.
Οἱ Ἀθηναῖοι θεωροῦν ὅτι....

«Ἄφυλο» παιχνίδι: Κάποιοι «παίζουν» μὲ τὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν μας!

14 Δεκ 2017

Μὲ ἀπόφαση Στρασβούργου ἡ μουσουλμανικὴ μειονότητα τῆς Θράκης θὰ ὀνομάζεται Τουρκική. Μεγάλη ἥττα γιὰ τὴν Ἑλλάδα

Γράφει ἡ Μαρία Γιαχνάκη
Ἡ μουσουλμανικὴ μειονότητα τῆς Θράκης εἶχε προσφύγει στὰ δικαστήρια γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ὀνομάζεται τουρκικη καὶ ὄχι μουσουλμανικὴ καὶ τὰ κατάφερε, μὲ ἀποτέλεσμα αὐτὴ τὴ στιγμὴ καὶ τὸ ὑπουργεῖο δικαιοσύνης καὶ τὸ ὑπουργεῖο παιδείας, νὰ ἀναγκάζεται νὰ συντάσσεται μὲ αὐτὴ καὶ νὰ συνδράμει γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἀπόφασης.
Τὸ θέμα μουσουλμανικὴ ἢ τουρκικὴ μειονότητα ἦταν ἄλλωστε ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἀγκάθια στὶς ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις μὲ ἐπίκεντρο τὴν Θράκη.
Σύμφωνα μὲ τὸν ἀναπληρωτὴ καθηγητὴ τῆς Νομικῆς του Δημοκρίτειου, πανεπιστημίου- δικηγόρο, Λάμπρο Κιτσαρά, "Τὸ θέμα ἐπιφανειακὰ εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας ὅταν παρενέβη τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας. Τὸ ὑπουργεῖο ζητοῦσε...

13 Δεκ 2017

«Νέα Μακεδονία» τὸ νέο ὄνομα γιὰ τὰ Σκόπια

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Καθημερινὴ προδοσία ἀπέναντι στὴν Ὀρθοδοξία καὶ ξεπούλημα τῆς Πατρίδας μας χωρὶς καμία συστολή, χωρὶς κανένα πρόσκομμα. Διπλὴ ντροπή, διπλὸς θυμός, διπλὸς πόνος γιὰ ὅποιον παλεύει νὰ νιώθει ἀκόμα Ὀρθόδοξος καὶ Ἕλληνας. Μόνο Ἕνας πλέον μπορεῖ νὰ βάλει τὸ Χέρι Του ἀπέναντι σ’ αὐτὴν τὴν ὁλοκληρωτκὴ κατρακύλα ποὺ ὁδηγούμαστε αὐτοβούλως, ἀργὰ ἀλλὰ σταθερά. Ἀκόμα ἐλπίζουμε… Κύριε Ελέησον!

Ἡ εἴδηση:
Νέα Μακεδονία» εἶναι – σύμφωνα μὲ ἀποκλειστικὲς πληροφορίες τῆς Κάτιας Μακρή, ποὺ μεταδόθηκαν χτὲς (11/12) στὸ Κεντρικὸ Δελτίο Εἰδήσεων τοῦ Star μὲ τὴ Μάρα Ζαχαρέα – τὸ ἐπικρατέστερο ὄνομα γιὰ τὴν Πρώην Γιουγκοσλαβικὴ Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας, τὸ ὁποῖο συζητοῦν στὶς Βρυξέλλες ὁ εἰδικὸς διαμεσολαβητής Μαθιου Νίμιτς καὶ οἱ διαπραγματευτὲς Ἑλλάδας – Σκοπίων. Ἡ Ἀθήνα, ἂν συμφωνήσει καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τῶν Σκοπίων, θὰ δεχτεῖ αὐτὴν...

Ἅγιος Θεόδωρος: δὲν μπορεί νὰ γαληνέψει ἡ Ἐκκλησία, ἐὰν δὲν «μαθητεύσουν» ὁρισμένοι προηγουμένως στὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἐκκλησιολογικὲς θέσεις τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, 
αὐθεντία καὶ πρωτεῖο» τοῦ Βασιλείου Τσίγκου, καθηγητή τῆς Θεολογικῆς ΑΠΘ 
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, ὡς σῶμα Χριστοῦ καὶ ὡς χῶρος φανερώσεως τῆς ἐν Ἁγίω Πνεύματι κοινωνίας τῶν μελῶν της, εἶναι ἀκατάλυτη καὶ ἀσάλευτη, ἀδιαίρετη καὶ ἀναλλοίωτη καὶ ἑπομένως καὶ αἰώνια. Πραγματικά, ἐφόσον ἡ προέλευσή της εἶναι θεία καὶ ἀποτελεῖ τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἀχώριστα ἑνωμένη μὲ τὴν Κεφαλή της, δὲ θὰ ἦταν δυνατὸν παρὰ νὰ εἶναι ἀκατάλυτη καὶ αἰώνια.
...Ὅπως ἐμφανίζεται μέσα ἀπὸ τὰ ἀρκετὰ κείμενά του, ὁ ἱερὸς πατὴρ ἀπὸ πολὺ νωρὶς εἶχε συνειδητοποιήσει πλήρως τὴ θεμελιώδη αὐτὴ ἐκκλησιαστικὴ ἀλήθεια. Ἄλλωστε ὁ ἴδιος βίωνε ἰδιαιτέρως ἔντονα καὶ τὴν καθημερινὴ πραγματικότητα, ἔχοντας ἄμεση ἐμπειρία τῶν διαφόρων προβλημάτων καὶ τῶν αἱρέσεων, ποὺ συχνὰ καταλαιπωροῦσαν τὸν ἐκκλησιαστικὸ...

12 Δεκ 2017

Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου: Δὲν μπορεῖ ἕνα παιδὶ νὰ μπερδεύεται μεταξὺ ὀρθόδοξης καὶ μουσουλμανικῆς προσευχῆς!

Συγκλονιστικό θαῦμα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος κατά τῶν Παπικῶν


12 Νοεμβρίου 1716 - Ὁ Ἅγιος Σπυρίδων ἀποτρέπει τοὺς Παπικοὺς 
ἀπ’ τὸ νὰ χτίσουν ἀλτάριο στὸν ναό του! 
Τὸ 1716 οἱ Τοῦρκοι πολιορκήσανε στενὰ τὴν Κέρκυρα. Πενήντα χιλ. στρατὸς καὶ ἀρκετὰ καράβια κυκλώσανε τὸ νησὶ καὶ τὸ ἀπειλούσανε ἀπὸ στεριὰ καὶ θάλασσα. Τὰ βαρβαρικά στρατεύματα εἶχαν συγκεντρωθεῖ στὸ ἀκρότειχος τῆς πόλεως. Ὁ Πιζιάνης, πού ἦταν ἀρχηγὸς κατὰ τὴν πολιορκία ἐκείνη τῶν δυνάμεων τῆς Ἑνετικῆς Δημοκρατίας, περίμενε τήν μεγάλη ἐπίθεση τῶν ἔχθρων. 
Τὰ ξημερώματα ὅμως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἦταν 11 Αὐγούστου τοῦ 1716, παρουσιάζεται στὰ βαρβαρικὰ στίφη ὁ Ἅγιος Σπυρίδων. Στὸ δεξὶ χέρι κρατοῦσε ἀστραφτερὸ ξίφος. Με θυμὸ τοὺς ἒδιωξε καὶ τοὺς τρομοκράτησε. Τὰ χάσανε οἱ Ἀγαρηνοὶ ἀπὸ τὴν ἐπιβλητικὴ ἐκείνη παρουσία καὶ ὁρμὴ τοῦ Ἁγίου. Ἀφήσανε ὄπλα καὶ ζῶα καὶ φύγανε πανικόβλητοι. Σε λίγο μάθανε ὅλοι, ὅτι εἶχε συμβεῖ τὸ μεγάλο θαῦμα. 
Πήγανε ἀκολούθως στὸ στρατόπεδο τῶν Ἀγαρηνῶν καὶ εἴδανε, ὅτι ἐκεῖνοι ἀπὸ βιασύνη τῆς φυγῆς των, τὰ εἴχανε ἐγκαταλείψει ὅλα. Βρήκανε 120 κανόνια, ἄφθονα ζῶα, ἀρκετό ὀπλισμό καὶ πολλὰ πυρομαχικὰ καὶ τρόφιμα. 
Μετὰ τὸ ζωντανό, ἐκπληκτικὸ καὶ ὁλοφάνερο αὐτὸ θαῦμα τῆς νήσου ἀπὸ τοὺς...

Ἡ Σχολὴ Κακῶν Τεχνῶν Ἰωαννίνων

Καὶ τὸ δέντρο τῆς πόλης: 
Δὲν φτάνει ποὺ εἴχαμε / ἔχουμε τὸ βρέφος Χριστὸ - Μουσουλμάνο πρόσφυγα, φέτος ἔχουμε χριστουγεννιάτικα δέντρα, βαρετὲς ἀπομιμήσεις τῆς σοβιετικῆς πρωτοπορίας. Μερικοὶ δὲν ἀντέχουν νὰ μὴ σέβονται τοὺς συμβολισμοὺς τῶν Χριστιανῶν καὶ τὴν παράδοση. 
Ὁ σοβιετικὸς πύργος - μνημεῖο:...

Δὲ χρειάζεται ὁ Ἐρντογᾶν, ὑπάρχουν τὰ Τουρκικὰ σήριαλ καὶ οἱ Τοῦρκοι τηλεοπτικοὶ παραγωγοί!

Γράφει ὁ Θ. Μαλκίδης
Τὴν ἅλωση τῶν τηλεοπτικῶν δεκτῶν ἀνὰ τὸν κόσμο πανηγυρίζει ἡ Τουρκία, μὲ μπροστάρηδες στὸν ἀγώνα τὴ «Σεχραζὰτ» καὶ τὸν «Σουλεϊμᾶν τὸν Μεγαλοπρεπῆ», ποὺ ἔχουν ἀποκτήσει φανατικοὺς τηλεθεατὲς «ἀπὸ τὴ Μέση Ἀνατολὴ μέχρι τὰ Βαλκάνια καὶ ἀπὸ τὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη μέχρι τὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ» καὶ βεβαίως καὶ στὸν πτωχευμένο- χρεοκοπημένο ποικιλοτρόπως Ἑλληνισμό.
Τὰ τελευταία πέντε χρόνια, ἡ τουρκικὴ τηλεοπτικὴ βιομηχανία γνωρίζει μεγάλη οἰκονομικὴ ἄνθηση καὶ ἡ Τουρκία κατατάσσεται πλέον στὴ 2η θέση τῶν ἐξαγωγῶν τηλεοπτικῶν σειρῶν μετὰ τὶς ΗΠΑ.
Τὴν ἀνακοίνωση τῆς κατάκτησης τῆς 2η θέσης ἔκανε ὁ ὑπουργὸς Τουρισμοῦ καὶ Πολιτισμοῦ τῆς Τουρκίας Νουμᾶν Κουρτουλμούς, μιλώντας στὴν Ἐπιτροπὴ Σχεδιασμοῦ καὶ Προϋπολογισμοῦ, λέγοντας ἀκόμα πώς τὸ 48% τοῦ τουρκικοῦ τηλεοπτικοῦ κοινοῦ παρακολουθεῖ ἐγχώριες σειρές, τὴν ὥρα ποὺ στην Εὐρώπη τὰ τουρκικὰ σήριαλ κατέχουν την πρώτη θέση στὶς προτιμήσεις τῶν τηλεθεατῶν!!!!!
Ἡ «ἔκρηξη» τῆς ἀκροαματικότητας τῶν τουρκικῶν σήριαλ ξεκίνησε πρὶν ἀπὸ πέντε χρόνια,  μὲ τὴ σειρὰ «Χίλιες καὶ μία νύχτες» (Binbir Gece), ποὺ ἡ πλοκὴ της περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὴν...

Ὁ πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνὸς γιὰ τὸν Ἅγιο Σπυρίδωνα

Ὁ ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῶν Ἀθηνῶν, πρωτοπρεσβύτερος πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνὸς (ὁ γνωστὸς σὲ ὅλους μας παπα-ρωμηός), μιλάει γιὰ τὸν Ἅγιο Σπυρίδωνα, τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ λείψανό του εἶναι ἄφθαρτο καὶ γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ Ἁγίου. Ἐκφωνήθηκε στὶς 11-12-1997.

11 Δεκ 2017

Εἰσβολὴ «Γκρίζων Λύκων» στὴν Ἁγία Σοφία! Ἤθελαν νὰ προσευχηθοῦν (βίντεο)

Σύμφωνα μὲ ὅσα μεταδίδουν μέχρι στιγμῆς τουρκικὰ μέσα, οἱ ὀπαδοὶ τῆς ἀκροδεξιᾶς ὀργάνωσης Alperen -πρόκειται γιὰ παρακλάδι τῶν «Γκρίζων Λύκων» – μπῆκαν στὸ ναὸ προκειμένου νὰ κάνουν ἐκεῖ τὴν προσευχή τους καὶ νὰ ἀντιδράσουν μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο στὴν ἀναγνώριση, ἐκ μέρους τῶν ΗΠΑ, τῆς Ἱερουσαλὴμ ὡς πρωτεύουσας τοῦ Ἰσραήλ.
Ἡ ἀστυνομία τῆς Κωνσταντινούπολης προχώρησε σὲ προσαγωγές. Ωστόσο...

Τὸ Ὀρθόδοξο πνεῦμα τῶν Χριστουγέννων καὶ ἡ καταστροφικὴ ἐπιρροὴ τῆς Δύσης

Γράφει ὁ Ἠλίας Θεοχαράκης - Θεολόγος
-Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἔλεγε:
«Τὶς γιορτὲς γιὰ νὰ τὶς ζήσουμε, πρέπει νὰ ἔχουμε τὸν νοῦ μας στὶς ἅγιες ἡμέρες καὶ ὄχι στὶς δουλειὲς ποὺ ἔχουμε νὰ κάνουμε γιὰ τὶς ἅγιες ἡμέρες. Νὰ σκεφτόμαστε τὰ γεγονότα τῆς κάθε ἁγίας ἡμέρας καὶ νὰ λέμε τὴν εὐχὴ δοξολογώντας τὸν Θεό. Ἔτσι θὰ γιορτάζουμε μὲ πολλὴ εὐλάβεια κάθε γιορτή.»
Νὰ μελετάει καὶ νὰ ζεῖ τὰ θεία γεγονότα συνέχεια. Ὅταν κανεὶς μελετάει τὰ γεγονότα τῆς κάθε ἑορτῆς, φυσιολογικὰ θὰ συγκινηθεῖ καὶ μὲ ἰδιαίτερη εὐλάβεια θὰ προσευχηθεῖ. Ἔπειτα στὶς Ἀκολουθίες ὁ νοῦς νὰ εἶναι στὰ γεγονότα ποὺ γιορτάζουμε καὶ μὲ εὐλάβεια νὰ παρακολουθοῦμε τὰ τροπάρια ποὺ ψέλνονται. Ὅταν ὁ νοῦς εἶναι στὰ θεία νοήματα, ζεῖ τὰ γεγονότα ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἔτσι ἀλλοιώνεται.
Ἤδη ἀπὸ τὶς 15 Νοεμβρίου ἔχει ἀρχίσει ἡ νηστεία τῆς Μεγάλης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων πρὸς τιμὴν τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μας ποὺ ἀπετέλεσε σταθμὸ στὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπινου γένους. Ἡ σπουδαιότητα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων εἶναι δεδομένη γιὰ τοὺς πατέρες τῆς ἐκκλησίας, ἀφοῦ ὅπως λέει ὁ Ἅγιος...

Ἀπαράδεκτα! Ἐπιστρέφονται: Ἡ ἀπάντηση τῶν γονέων πρὸς τὸν Ὑπουργὸ γιὰ τὰ νέα Βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν

Γράφει ὁ Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς Παιδαγωγικῆς -
 Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ
Οἱ γονεῖς τῶν Ὀρθοδόξων μαθητῶν ἀρνοῦνται νὰ διδάσκονται τὰ παιδιά τους, μὲ βάση τὰ πολυθρησκειακὰ Προγράμματα καὶ Βιβλία ποὺ καθιέρωσε τὸ Ὑπουργεῖο, τὰ ἐπιστρέφουν στὸν Ὑπουργό, ὡς «ἐπικίνδυνα καὶ ἀκατάλληλα», ὅπως τὰ χαρακτήρισε, ἤδη ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2016, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος καὶ ἀπαιτοῦν νὰ διδάσκονται, σύμφωνα μὲ ἄλλα Προγράμματα καὶ Βιβλία, ποὺ νὰ περιέχουν, καθαρὴ μὴ ἀναμεμειγμένη μὲ θρησκεῖες, τὴν Ὀρθόδοξη πίστη ποὺ ἐκεῖνοι τοὺς ἔδωσαν μὲ τὸ Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος καὶ τοῦ Χρίσματος.
Ἡ ἀπόφαση τῶν γονέων νὰ μὴν ἐπιτρέψουν τὴν προσηλυτιστικὴ διδασκαλία, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἀλλαγὴ πίστης τῶν τέκνων τους, βασίζεται στὸν Ἀστικὸ Κώδικα, (ἄρθρο 1510 καὶ 1512, παρ. 1),  ὅπου ἀναφέρεται ὅτι: «Ἡ μέριμνα γιὰ τὸ ἀνήλικο τέκνο εἶναι καθῆκον καὶ δικαίωμα τῶν γονέων» καὶ στὸ ὁποῖο δικαίωμα περικλείεται καὶ ἡ παροχὴ θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης. Παράλληλα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ δίκαιο, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση τῶν Δικαιωμάτων τοῦ...

Μόσχα: «ἡ Σύνοδος στὴν Κρήτη δὲν εἶναι πανορθόδοξη, οὔτε οἱ ἀποφάσεις της μποροῦν νὰ γίνουν ἀποδεκτές, ὡς μὴ ἐκφράζουσες πανορθόδοξη ὁμοφωνία»!

Πάντες πλν Φαναρίου καὶ Ἀθηνν
Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Στὶς 4 Δεκεμβρίου 2017 κορυφώθηκαν στὴ Μόσχα οἱ ἐκδηλώσεις γιὰ τὰ ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ ἐκεῖ Πατριαρχείου καὶ στὴ μνήμη τῶν ὑπὸ τὸ ἀθεϊστικὸ καὶ ὁλοκληρωτικὸ καθεστὼς τῶν μπολσεβίκων Νεομαρτύρων.
Κορυφώθηκαν μὲ Θεία Λειτουργία, στὴν ὁποία συμμετέσχον πάντες οἱ Πατριάρχες καὶ οἱ Προκαθήμενοι τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, καθὼς καὶ ἐκπρόσωποι τῶν Πατριαρχῶν Βουλγαρίας καὶ Γεωργίας. Πάντες πλὴν τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου. Δὲν ἔστειλαν οὔτε ἐκπρόσωπό τους.
Πρὸ καιροῦ εἴχαμε γράψει γιὰ τὸν προβληματισμὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ τῆς αὐλῆς του, ἂν ἔπρεπε νὰ συμμετάσχει ἢ ὄχι στὶς ἐκδηλώσεις τῆς Μόσχας. Τελικὰ ἐπεκράτησε...

10 Δεκ 2017

Ὅσο ξεμπαζώνουμε τὴν καρδιά μας ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὶς ἀδυναμίες, τόσο νιώθουμε τὴν βοήθεια καὶ παρουσία τοῦ Θεοῦ

Ἀνάλυση τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς στὴν θεραπεία τῆς συγκύπτουσας 
 Κυριακὴ Ι΄ Λουκᾶ
Ἡ διήγηση τῆς σημερινῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς, μᾶς περιγράφει τὴ θεραπεία τῆς συγκύπτουσας, μίας γυναίκας ποὺ λόγω δαιμονικῆς ἐπήρειας, ἦταν κυρτωμένη καὶ ταλαιπωροῦνταν ἐπὶ δεκαοκτὼ ἔτη. Ὅταν τὴν εἶδε ὁ Χριστός, ἕνα Σάββατο ποὺ δίδασκε στὴ Συναγωγή, τὴν σπλαγχνίστηκε, μᾶς λέει ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, καὶ μὲ ἕνα Του λόγο, χωρὶς αὐτὴ νὰ τὸ ζητήσει, τὴ θεράπευσε. Ὡστόσο τὸ θαῦμα αὐτὸ ἀντὶ νὰ κάνει τοὺς σκληρόκαρδους φαρισαίους νὰ θαυμάσουν μαζὶ μὲ ὅλο τὸ λαὸ τὰ μεγαλεία τοῦ Θεοῦ, κίνησε τὴν ἀγανάκτηση τοῦ ἀρχισυναγώγου, ποὺ τοὺς κάλεσε νὰ προσέρχονται τὶς ἄλλες μέρες γιὰ νὰ θεραπεύονται, καὶ νὰ μὴ “καταλύουν” τὴν ἀργία τοῦ Σαββάτου. “Υποκριτές”, ἀπαντᾶ ὁ Χριστός μας, “ὁ καθένας σας δὲν λύνει τὸ Σάββατο τὸ βόδι του ἢ τὸ γαϊδουράκι του γιὰ νὰ πάει νὰ τὸ ποτίσει; καὶ αὐτὴ ἡ γυναίκα, πού δὲν εἶναι ζωντανό, ἀλλὰ παιδὶ τοῦ Ἀβραάμ, δὲν ἔπρεπε λοιπὸν νὰ λυθεῖ ἀπὸ τὰ δεσμὰ πού ἐπὶ δεκαοχτὼ χρόνια τὴν εἶχε δέσει ὁ διάβολος, ἐπειδὴ σήμερα εἶναι Σάββατο;”
Καὶ ἐμεῖς σήμερα, ἀδελφοί μου, εἴμαστε καμπουριασμένοι πνευματικὰ καὶ δὲν μποροῦμε πραγματικὰ νὰ ὀρθοποδήσουμε, διότι χάνουμε τὴν μάχη μὲ τοὺς ἀόρατους δαίμονες ἐξαιτίας τῆς μὴ ὀρθῆς τηρήσεως τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. 
Ὅλοι μας ἔχουμε πειρασμούς, δυσκολίες, ἀποτυχίες. Βλέποντας ὅμως...

Ἔναρξη Διεθνοῦς Συνεδρίου μὲ θέμα τὴν ἀνθρωπολογία τοῦ Λουθήρου (7 καὶ 8 Δεκεμβρίου 2017)

Σχολιάζει ὁ Ἠλιάδης Σάββας - Δάσκαλος – Κιλκὶς

Ἰδοὺ ἡ εἴδηση:
Τὸ Μεταπτυχιακὸ Ἰνστιτοῦτο Ὀρθοδόξου Θεολογίας τοῦ ἐν Σαμπεζὺ Ὀρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Τμῆμα Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γενεύης καὶ τὸ Ἐλβετογαλλικὸ Ἰνστιτοῦτο Συστηματικῆς Θεολογίας καὶ Ἠθικῆς (IRSE)
……………………………………...................................................................................
Ἀκολούθησε ὁ Χαιρετισμὸς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐλβετίας κ. Ἱερεμίου, Προϊσταμένου τοῦ ἐν Σαμπεζὺ Ὀρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ ὁποῖος μεταξὺ ἄλλων εἶπε: «Τὸ Συνέδριον ἀναφέρεται εἰς τὴν συμβολὴν τοῦ Λουθήρου, ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρὸς καὶ μοναχοῦ του 16ου αἰῶνος (1519), ἐπὶ τὴ συμπληρώσει πέντε ὁλόκληρων αἰώνων ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς Μεταρρυθμίσεως».
Διοργανώνεται μὲ τὴν κοινὴν συναίνεσιν τοῦ ἡμέτερου Μεταπτυχιακοῦ Ἰνστιτούτου Ὀρθοδόξου Θεολογίας τοῦ ἐν Σαμπεζὺ Ὀρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γενεύης. Εἶναι δὲ καὶ ἐπιθυμία τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος...

Πατὴρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Τὰ ὄπλα τοῦ Χριστιανοῦ»

Ἐκπομπὴ ἀπὸ τὸν ὀσιολογιώτατο μοναχὸ πατέρα Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, μὲ θέμα: «Τὰ ὄπλα τοῦ Χριστιανοῦ», 10-12-17. Ἐξετάζει τὸ θέμα, πῶς μπορεῖ κάποιος νὰ εἶναι ἀφ΄ ἑνὸς κανόνας πίστεως, καὶ ἀφ΄ ἑτέρου εἰκόνα πραότητος. Ἡ ἁγιοπνευματικὴ ζωὴ δηλαδή, συνίσταται στὸ νὰ μὴν ἐκπίπτουμε ἀπὸ τὰ ὀρθὰ δόγματα, ἀλλὰ καὶ στὸ νὰ διατηροῦμε τὴν ἄκτιστη θεία Χάρη.

9 Δεκ 2017

Προσπαθεῖ κανείς σήμερα νά κρατήσει λίγο τήν παράδοση, νά τηρεῖ τίς νηστεῖες, νά μή δουλεύει τίς γιορτές, να εἶναι εὐλαβής καί τόν λένε ἀναχρονιστικό καί ξεπερασμένο.


Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου
Σεβασμὸς στὴν Παράδοση

Συχνά γίνεται λόγος γιά ἀνανέωση στήν Ἐκκλησία· λές καί ἡ Ἐκκλησία γηράσκει καί χρειάζεται ἀνανέωση. Προσπαθεῖ κανείς σήμερα νά κρατήσει λίγο τήν παράδοση, νά τηρεῖ τίς νηστεῖες, νά μή δουλεύει τίς γιορτές, να εἶναι εὐλαβής καί τόν λένε ἀναχρονιστικό καί ξεπερασμένο. Σέ ποιά ἐποχή ζεῖς; Αὐτά δέν γίνονται τώρα. Πᾶνε αὐτά τά πράγματα! Εἶναι μερικές ἀπό τίς ἐκφράσεις πού ἀκούει κανείς ἀπό τόν κόσμο. Δηλαδή, σιγά σιγά οἱ ἄνθρωποι ὅλα αὐτά τά παίρνουν γιά παραμύθια. Ἀκόμη και τίς ἀξίες τίς λένε κατεστημένο τώρα και πᾶνε νά ἀντικαταστήσουν τίς ἀξίες με ἀταξίες. Μεγάλη διαστροφή ὑπάρχει στόν κόσμο! Τήν ὀμορφιά τήν πνευματική τήν θεωροῦν ἀσχήμια. Ἡ πνευματική ὀμορφιά δηλαδή...

Ὁ Καναδάς νομιμοποιεῖ τὴν εὐθανασία, ὥστε οἱ γονεῖς νὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ θανατώσουν παιδιὰ μὲ ἀναπηρία ἢ ἄλλα προβλήματα ὑγείας !

Ἀποκλειστικὴ Μετάφραση Ρωμαίϊκο Ὁδοιπορικὸ
Ὁ Καναδᾶς μόλις εἰσήγαγε ἕναν νέο νόμο ποὺ νομιμοποιεῖ τὴν εὐθανασία γιὰ τοὺς γονεῖς ποὺ θέλουν, οἱ γιατροί τους, νὰ σκοτώσουν τὰ ἄρρωστα, ἀναπηρικὰ ἢ ἑτοιμοθάνατα παιδιά τους. Ἡ εὐθανασία στὸν Καναδὰ εἶναι νόμιμη γιὰ περισσότερο ἀπὸ ἕνα χρόνο, ἀλλὰ οἱ παιδίατροι ἀνέφεραν μία «αὐξανόμενη ζήτηση» γιὰ εὐθανασία σε παιδιὰ καὶ βρέφη, κάτι ποὺ δὲν εἶχε προηγουμένως ἐπιτραπεῖ. Ὁ καναδικὸς νόμος ἐπέτρεψε τὴν «ὑποβοηθούμενη ἰατρικὴ αὐτοκτονία» γιὰ ἀσθενεῖς τελικοῦ σταδίου ἢ ταλαιπωρημένους ἐνήλικες ποὺ θὰ μποροῦσαν νόμιμα νὰ γίνουν ἐθελοντὲς καὶ νὰ τερματίσουν τὴ ζωή τους. Ὁ νόμος δὲν...

Ποιὸς νηστεύει καλύτερα, αὐτὸς ποὺ τρώει δυὸ πιάτα ἀνάλαδη φασολάδα καί χαλβά ἢ αὐτὸς πού τρώει ἕνα αὐγὸ σφιχτό;

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο «ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ ἀπὸ τὴ διδασκαλία τοῦ πατρὸς Ἐπιφανίου»  (σελ. 127-130)
Ὁ Γέροντας εἶχε νὰ ἀπαντήσει συχνὰ σὲ προκλήσεις σχετικὰ μὲ τὴ νηστεία. Κάποτε τὸν ρώτησαν:
- Ποιὸς νηστεύει καλύτερα, πάτερ, σὲ περίοδο νηστείας, αὐτὸς ποὺ τρώει δυὸ πιάτα ἀνάλαδη φασουλάδα, χαλβὰ κ.λπ., ἢ αὐτὸς πού τρώει ἕνα αὐγὸ σφικτό;
Χωρὶς περιστροφὲς ὁ Γέροντας ἀπάντησε:
-Ὁ πρῶτος! Ὁ δεύτερος κάνει ἁπλῶς δίαιτα.
Καὶ τὸ αἰτιολογοῦσε:
-Ἡ νηστεία ἔχει δύο στόχους: τὴν ἄσκηση ἐγκρατείας στὸ σῶμα διὰ τοῦ περιορισμοῦ τῶν πλούσιων σὲ θρεπτικὲς οὐσίες τροφῶν, καὶ τὴ συμμόρφωση στὶς ἐντολὲς τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἀποτελεῖ ἄσκηση γιὰ τὴν ψυχή. Αὐτὸς ὁ ὁποῖος τρώει ἕνα αὐγὸ σὲ περίοδο νηστείας, χωρὶς νὰ ὑπάρχουν λόγοι ὑγείας, ὁπωσδήποτε ἀθετεῖ τὴν ἐντολὴ τῆς Ἐκκλησίας. Σὰν αὐτοὺς ποὺ ἐπιδιώκοντας νὰ...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.