ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

21 Δεκ 2014

Τὸν Μάρτιο (καὶ ὄχι μόνο), ἡ Αὐστραλία θὰ μιλᾶ ἑλληνικά;

Μία φιλόδοξη πρωτοβουλία βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη ὄχι ἁπλὰ γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας στὴν Αὐστραλία ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν προώθησή της.
Ἐξετάζεται τὸ ἐνδεχόμενο ὁ προσεχὴς Μάρτιος νὰ καθιερωθεῖ ὁ μήνας ποὺ θὰ ἐνθαρρύνονται ὅλοι νὰ μιλοῦν ἑλληνικὰ στὴν Αὐστραλία. Πρωτίστως οἱ ὁμογενεῖς ἀλλὰ ὄχι μόνο...
Νὰ μιλοῦν ἑλληνικὰ στὰ σπίτια τους, στὶς ἐπιχειρήσεις, στὰ σχολεῖα, στὶς ὁμογενειακὲς ὀργανώσεις.
Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Μαρτίου δὲν εἶναι τυχαία. Δὲν εἶναι ἁπλὰ ὁ μήνας ποὺ ἑορτάζεται ἡ ἐθνικὴ ἐπέτειος τῆς 25ης Μαρτίου τοῦ 1821 ἀλλὰ καὶ ποὺ διοργανώνονται ἑλληνικὰ φεστιβὰλ σὲ ὅλη τὴν Αὐστραλία.
Ἡ ἀρχικὴ ἰδέα ἀνήκει στὸ Σάκη Ζαφειρόπουλο, πρώην πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Ἑβδομάδας, πρώην δήμαρχο τοῦ Φίτζροϊ, πρώην διευθυντῆ τοῦ ὑπουργείου Μετανάστευσης, πρώην διευθυντὴ τῆς δημόσιας ραδιοτηλεοπτικῆς ὑπηρεσίας SBS καὶ σήμερα προέδρου τῆς "Φροντίδας" καὶ τοῦ καναλιοῦ 31.

Ἡ ἰδέα υἱοθετήθηκε...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, Ὁμιλία γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στό Φανάρι


Ὀσμή θανάτου ἀναδίδεται ἀπό τήν Θεσσαλονίκη ἀντί τοῦ μύρου τοῦ Μυροβλύτου Πολιούχου της


Ἀπὸ ἀπαράμιλλο κέντρο παλαιοχριστιανικοῦ καὶ βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ καὶ Ἡσυχασμοῦ σὲ κέντρο Σοδομισμοῦ ὀνειρεύεται νὰ μετατρέψῃ τὴν πόλι τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ὁ δήμαρχός της Γιάννης Mπουτάρης.  


Tοῦ Xρήστου Kων. Λιβανοῦ
«Eὐφραίνου ἐν Kυρίῳ, πόλις Θεσσαλονίκη· ἀγάλλου καὶ χόρευε, πίστει λαμπροφοροῦσα», ψάλλει μὲ συγκίνησι καὶ κατάνυξι ἡ ἁγιωτάτη Ἐκκλησία μας, κατὰ τὴν Λιτὴ τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, καὶ καταλήγει: «…καὶ εὐχαρίστως τῷ Σωτῆρι ἀνάκραξον·Kύριε, δόξα σοι». Mὲ αὐτὰ τὰ λόγια θέλησε ὁ ἱερὸς Ὑμνογράφος νὰ τιμήσῃ καὶ νὰ ὑμνήσῃ τὸν Mεγαλομάρτυρα καὶ Mυροβλύτη ἅγιο καὶ μαζὶ μ' αὐτὸν τὴν ἄλλοτε ἔνδοξη πόλι, ποὺ τὸν γέννησε, δέχθηκε τὸ αἷμα τοῦ μαρτυρίου του καὶ φιλοξενεῖ ἐπὶ αἰῶνες τώρα τὸ ἱερὸ καὶ μυροβόλο λείψανό του, τὴν ἁγιοτόκο καὶ ἡρωοτόκο Θεσσαλονίκη.
Eἴμεθα ὅμως βέβαιοι, ὅτι οἱ φρικτὲς εἰδήσεις, ποὺ ἔρχονται ἀπὸ τὴν συμπρωτεύουσα, στὸ ἄκουσμα τῶν ὁποίων φρίττει ἡ ἥλιος καὶ στενάζει ἡ γῆ, θὰ ἔκαναν τὸν ἱερὸ Ὑμνογράφο καὶ Ψαλμῳδό, ἐὰν ζοῦσε σήμερα, νὰ γίνῃ θρηνογράφος καὶ θρηνῳδός, καὶ νὰ μετατρέψῃ τὸν ὕμνο του σὲ θρηνῳδία, μὲ στίχους σὰν αὐτούς: «Kλαῦσον καὶ θρήνησον πικρῶς, πόλις Θεσσαλονίκη, φρῖξον καὶ στέναξον, ἀκολασίᾳ βυθιζομένη…». Ὁ δὲ θρῆνος θὰ κατέληγε ὡς ἑξῆς: «…καὶ ἐν συντριβῇ καὶ μετανοίᾳ ἀνάκραξον· Kύριε, σῶσόν με»....

Τὸ φὶλμ τῆς χθεσινῆς ἀερομαχίας στὸ Βορειο Αἰγαῖο: Μέ ποιόν τρόπο «καταρρίφθηκε» τὸ τουρκικὸ F-16C

"Δύο στὶς δύο" ἀερομαχίες μετρᾶ ἡ Πολεμικὴ Ἀεροπορία στηνχθεσινὴ ἀερομαχία ποὺ ἔγινε βορειοδυτικά τς Λέσβου καὶ αὐτὸ χάρη στὴν ὑπεροχὴ τοῦ συνδυασμοῦ Mitage 2000-5 μὲ βλήματα ἀέρος-ἀέρος MICA IR καὶ MICA EM ἀπέναντι στὰ τουρκικὰ F-16 Block 40 μὲ βλήματα AIM-9 τῆς τουρκικῆς Ἀεροπορίας.
Ὅπως ἀναφέρουν ἔγκυρες πηγὲς τῆς Ἀεροπορίας, οἱ Τοῦρκοι πιλότοι γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ καιρό ἐπιχείρησαν νὰ τοὺς "πάρουν τὴν οὐρὰ" μὲ ἀπότομο ἑλιγμὸ...

Πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός: «Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὰ Χριστούγεννα καὶ ἡ μυθοποίηση τῶν Χριστουγέννων»

Τοῦ πατρὸς  Γεωργίου Μεταλληνοῦ
Ἀπό τὸ βιβλίο: «Παρεμβάσεις Ἱστορικὲς καὶ Θεολογικές», ἐκδ. «Διήγηση», Ἀθήνα 1998.
Ὁ σκοπὸς τῆς ἐνανθρωπήσεως εἶναι ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου. «Ἄνθρωπος γίνεται Θεός, ἴνα Θεὸν τὸν Ἀδὰμ ἀπεργάσηται» (τροπάριο Χριστουγέννων). «Αὐτὸς ἐνηνθρώπησεν, ἴνα ἠμεῖς θεοποιηθῶμεν» (Μ. Ἀθανάσιος). «Ἄνθρωπος γὰρ ἐγένετο ὁ Θεὸς καὶ Θεὸς ὁ ἄνθρωπος» (Ἰ. Χρυσόστομος). Στὴ λογικὴ ἑνὸς ἠθικιστοῦ ὁ ὅρος «θεοποιηθῶμεν», ποὺ χρησιμοποιοῦν Πατέρες, ὅπως ὁ Μ. Ἀθανάσιος, εἶναι σκάνδαλο. Γι’ αὐτὸ μιλοῦν γιὰ «ἠθικὴ θέωση». Διότι φοβοῦνται νὰ δεχθοῦν ὅτι μὲ τὴ θέωση μεταβάλλεται «κατὰ χάριν» αὐτὸ ποὺ ὁ Τριαδικὸς Θεὸς εἶναι «κατὰ φύσιν» (ἄκτιστος, ἄναρχος, ἀθάνατος). Τὰ Χριστούγεννα εἶναι, γι’ αὐτό, ἄμεσα συνδεδεμένα καὶ μὲ τὴ Σταύρωση καὶ τὴν Ἀνάσταση, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἀνάληψη καὶ τὴν Πεντηκοστή.
Ὁ Χριστὸς-Θεάνθρωπος χαράζει τὸ δρόμο, ποὺ καλεῖται νὰ βαδίσει κάθε σωζόμενος ἄνθρωπος, ἐνούμενος μαζί Του. Ὁ Εὐαγγελισμὸς καὶ τὰ Χριστούγεννα ὁδηγοῦν στὴν Πεντηκοστή, τὸ γεγονὸς τῆς θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐν Χριστῷ, μέσα δηλαδὴ στὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἂν τὰ Χριστούγεννα εἶναι ἡ γέννηση τοῦ Θεοῦ ὡς ἀνθρώπου, ἡ Πεντηκοστὴ εἶναι ἡ τελείωση τοῦ ἀνθρώπου ὡς Θεοῦ κατὰ χάριν. Μὲ τὸ βάπτισμά μας μετέχουμε στὴ σάρκωση, τὸ θάνατο καὶ τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ζοῦμε καὶ μεῖς τὰ «Χριστούγεννά μας», τὴν ἀνὰ-πλασή μας. Οἱ Ἅγιοι δέ, ποὺ φθάνουν στὴν ἕνωση μὲ τὸ Χριστό, τὴ θέωση, μετέχουν στὴν...

20 Δεκ 2014

Κύπρος: Στόλισαν τό δέντρο τῶν άγνοουμένων τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς οἱ συγγενεῖς

Σαράντα Χριστούγεννα χωρὶς νὰ ἔχουν λάβει μία ἀπάντηση γιὰ τὴν τύχη τῶν ἀγαπημένων τους, συμπληρώνονται φέτος, γιὰ τοὺς συγγενεῖς τῶν ἀγνοουμένων. Ἡ ἐλπίδα, ὅμως, δὲν σβήνει, ὅπως ἐπίσης δὲν χάνεται ὁ πόθος γιὰ νὰ μάθουν τί ἀπέγιναν οἱ δικοί τους. 
Μανάδες , σύζυγοι καὶ ἄλλοι συγγενεῖς, στόλισαν χθὲς τὸ δέντρο τῶν ἀγνοουμένων, μὲ κορδέλες στὸ κίτρινο χρῶμα τῆς ἐλπίδας. 
Αἴτημα τῆς Ἐπιτροπῆς Συγγενῶν Ἀγνοουμένων, ὅπως ἐπισπευσθοῦν οἱ διαδικασίες ταυτοποίησης τῶν λειψάνων, ὥστε νὰ τερματιστεῖ τὸ δράμα τῶν οἰκογενειῶν. 
Φέτος, τὸ δέντρο τῶν ἀγνοουμένων βρίσκεται στὸ πάρκο τῆς λεωφόρου Μακαρίου, μπροστὰ ἀπὸ τὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα. 
Εἶναι ἡ πρῶτα φορὰ ποὺ ἀποφασίστηκε νὰ στηθεῖ ἐκεῖ. Στὸ παρελθόν, τὸ δέντρο τῶν ἀγνοουμένων βρισκόταν στὴν Πλατεία Ἐλευθερίας. Τὰ τελευταία χρόνια, ὡστόσο, λόγω τῶν ἐργασιῶν γιὰ ἀνάπλαση τοῦ χώρου, οἱ συγγενεῖς δὲν εἶχαν τὴ δυνατότητα νὰ συνεχίσουν τὴν παράδοση. 
Αὐτὴ τὴ χρονιά, ὅμως, ἀποφάσισαν νὰ ἐπαναφέρουν τὸν συμβολικὸ αὐτὸ στολισμό, σὲ ἄλλο σημεῖο τῆς πρωτεύουσας.
ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ...

«Τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα»

Γράφει ὁ πατὴρ Ἰωὴλ Κωνστάνταρος 
Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα Κυριακῆς πρὸ τῆς Χριστοῦ γεννήσεως
(Ματθ. Α' 1-25)
Ἀνέκαθεν ἡ Ἐκκλησία μας ἔδινε μεγάλη σημασία στὸ ὄνομα Ἰησοῦς, ὅσον ἀφορᾶ τὴν πνευματικὴ πρόοδο τοῦ πιστοῦ. Βεβαίως οἱ θεοφόροι πατέρες καὶ διδάσκαλοι χαρακτηρίζουν τὸν Θεό, τόσο ἀνώνυμο, ὅσο καὶ πολυώνυμο. Καὶ ἀνώνυμο μὲν γιατί οὐδεμία λέξη κτιστὴ μπορεῖ νὰ περιλάβει τὸν Θεό,  πολυώνυμο δὲ διότι μέσω ὀνομάτων, ἐκφράζονται κάπως οἱ ἰδιότητες τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.
Ἐὰν δοῦμε τὸ θέμα ἱστορικῶς, μέσα ἀπὸ τὶς Βιβλικὲς σελίδες, θὰ διαπιστώσουμε ὅτι οἱ Ἑβραῖοι εἶχαν φθάσει καὶ ἕως ὑπερβολῆς, φοβούμενοι νὰ ἐκφέρουν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, μήπως τοῦτο θεωρηθεῖ ὡς βλασφημία τοῦ θείου ὀνόματος. Ἔτσι δημιουργήθηκαν καταστάσεις ποὺ δὲν εἶχαν σχέση μὲ τὸν πραγματικὸ σεβασμὸ ποὺ ὀφείλει ὁ ἄνθρωπος στὸν Θεό, ἂν καὶ οἱ Προφῆτες ἐμπνευσμένοι ἀπὸ τὸν ἄσαρκο Λόγο διεσάλπιζαν ὅσο τὸ δυνατὸν τὴν ἀποκάλυψη ποὺ ἐλάμβαναν. Ἔτσι καθοδηγοῦνταν οἱ ἄνθρωποι πρὸς τὴν ὀρθὴ πορεία τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς προσμονῆς τοῦ Λυτρωτοῦ. “Ὄτε ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου” γιὰ νὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ “Πρωτευαγγέλιο”, ἡ ὑπόσχεση δήλ. ποῦ ἔδωσε ὁ Θεὸς στοὺς πρωτοπλάστους, ἀπὸ τὰ πρῶτα ποὺ ἀποκαλύπτει  τὸ σχέδιο τῆς εὐδοκίας τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ ὄνομα “Ἰησούς”.
Ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, καταγράφει θεοπνεύστως καὶ μὲ μοναδικὸ τρόπο τὰ γεγονότα τὰ ὁποῖα ἐξ' ἀρχῆς ἔχουν σχέση μὲ τὴν ὀνοματοδοσία τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ...

19 Δεκ 2014

Τουρκοκύπρια πολιτικὸς κατήγγειλε ὅτι ὁ τουρκικὸς στρατὸς βίασε Ἑλληνοκύπριες τὸ 1974

Ἀπειλὲς γιὰ τὴ σωματική της ἀκεραιότητα δέχεται τὶς τελευταῖες μέρες ἀπὸ ἐθνικιστὲς καὶ ἄλλα ἀκραῖα στοιχεῖα ἡ Τουρκοκύπρια Ντογούς Ντεργιά, γιατί στὴν βουλὴ τοῦ παράνομου καθεστῶτος στὸ κατεχόμενο τμῆμα τῆς Κύπρου εἶπε ἀνοιχτὰ ὅτι τὸ 1974 ὁ τουρκικὸς στρατὸς βίασε Ἑλληνοκύπριες γυναῖκες. 
Ἡ Ντογοὺς Ντεργιά, μέλος τοῦ Ρεπουμπλικανικοῦ Τουρκικοῦ Κόμματος (ΡΤΚ), δέχθηκε, σύμφωνα μὲ τὸν τουρκοκυπριακὸ τύπο, καὶ ὠμοὺς ἐκβιασμοὺς ὅτι, ἂν δὲν σταματήσει νὰ μιλᾶ γι’ αὐτὰ τὰ θέματα, θὰ πέσει καὶ ἡ ἴδια θύμα βιασμοῦ. 
Στὴν ὁμιλία της ἡ Ντογοὺς Ντεργιὰ ἀνέφερε μεταξὺ ἄλλων: «Οἱ Ἑλληνοκύπριοι ἔζησαν τὸν πόνο τῶν ἀγνοουμένων, τῶν νεκρῶν καὶ τῆς προσφυγιᾶς. Ἦταν θύματα βιασμῶν. Ἡ Ἐκκλησία ἐπέτρεψε τὸ 1974 τὶς ἐκτρώσεις, ἀκριβῶς λόγω τῶν βιασμῶν ἀπὸ τὸν τουρκικὸ στρατό». Γιὰ αὐτό, πρόσθεσε, «τὴν ὥρα ποὺ φωνάζουμε γιὰ τὸ δίκαιο καὶ τὸν πόνο μας, νὰ μὴν ξεχνοῦμε τὸ δίκαιο καὶ τὸν πόνο ἄλλων ἀνθρώπων». 

Λεμεσοῦ π.Ἀθανάσιος: «Ἀρρωστημένη ταπείνωση καί Θεία Λειτουργία»


Ψήνεται Πολιτειακὴ Ἐκτροπὴ ἀπὸ τοὺς ἔξω; Ἡ Παναγία βοήθειά μας

Φῶτο ἀπὸ pentapostagma.gr
Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ὅτι καὶ νὰ ¨ψήνουν¨ οἱ τοκογλυφικὲς ἀγορὲς μὲ ὁρίζοντα τὸν ἐρχόμενο Μάρτιο στὸ τέλος ἡ ΠΑΝΑΓΙΑ, ἡ Μητέρα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους θὰ τοὺς τσουρουφλίσει  γιὰ τὰ  καλά.
Συγκλονιστικὸ εἶναι τὸ γεγονὸς ποὺ καταγράφει ἡ παραπάνω φωτογραφία.
Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ στὴν ΤΗΝΟ, καθημερινὰ κλείνει στὶς 18.30 μ.μ. καὶ ἡ ἀπὸ κάθε πλευρὰ τοῦ Συγκροτήματος πόρτες κλείνουν στὶς 11.00 μ.μ.. Χθες Βράδυ, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 καὶ ὥρα 11.30΄ μ.μ., ὁ Νυχτοφύλακας ποὺ ἐκτελοῦσε τὴν βάρδιά του, παρακολουθώντας μέσα ἀπὸ κλειστὸ κύκλωμα τοὺς ἐντός το Συγκροτήματος αὔλειους χώρους, ὅταν ἄρχισε νὰ ἐλέγχει καὶ τὸ ἐσωτερικό το Ἱεροῦ Ναοῦ, ἔντρομος διαπίστωσε πώς, ἐντὸς αὐτοῦ ἐκινεῖτο μία Σκιά, ὑπὸ μορφῆς Καλόγριας, τὴν ὁποία πρόλαβε νὰ ἀποθανατίσει μὲ τὸ κινητό του, τὴν στιγμὴ ποὺ στεκόταν δίπλα στὸ Εἰκονοστάσι, ὅπου τοποθετεῖται τὸ Σεπτὸ Εἰκόνισμα τῆς Μεγαλόχαρης τῆς ΤΗΝΟΥ !!!! Posted: Δεκεμβρίου 17, 2014 at 11:04 πμ pentapostagma.gr
Οἱ Ἅγιοι ἤδη ἐμφανίζονται ὀφθαλμοφανῶς καὶ στέλνουν μηνύματα στὴν Ἑλλάδα. Καὶ ὅποιος πίστεψε-πίστεψε γιατί ὅλοι εἶναι ἐλεύθεροι νὰ πιστέψουν ἢ νὰ ἀμφισβητήσουν. Ἀλλὰ τὸν πόνο ποὺ μέρα μὲ τὴν ἡμέρα μεγεθύνετε κανένας δὲν μπορεῖ νὰ τὸν ἀμφισβητήσει παρὰ μόνο...

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς: «Ἀπὸ ποῦ προέρχεται ἡ σημερινὴ κρίση;»

Τὸ κείμενο ἐγράφη πρὶν ὀγδόντα σχεδὸν χρόνια! Τότε ποὺ ἡ Ἀμερικὴ καὶ ὁ κόσμος ὅλος συγκλονιζόταν ἀπὸ τὸ οἰκονομικὸ κρὰχ τοῦ 1929. Τὸ κείμενο τοῦ Σέρβου τότε Ἱεράρχου, Μητροπολίτου Ἀχρίδος, τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς εἶναι σὰν νὰ ἐγράφη σήμερα!
Ἀπὸ ποῦ προέρχεται ἡ σημερινὴ κρίση;
Μὲ ρωτᾶς, ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ ποῦ προέρχεται ἡ σημερινὴ κρίση, καὶ τί σημαίνει αὐτή. Ποιὸς εἶμαι ἐγὼ γιὰ νὰ μὲ ρωτᾶς γιὰ ἕνα τόσο μεγάλο μυστικό; «Μίλα, ὅταν ἔχεις κάτι καλύτερο ἀπὸ τὴ σιωπή», λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Ὅμως παρόλο ποὺ θεωρῶ ὅτι ἡ σιωπὴ εἶναι τώρα καλύτερη ἀπὸ κάθε ὁμιλία, καὶ ὅμως λόγῳ ἀγάπης πρὸς ἐσένα, θὰ σοῦ ἐκθέσω ἐκεῖνα ποὺ σκέπτομαι περὶ αὐτοῦ ποὺ ρώτησες.
Ἡ κρίση εἶναι ἑλληνικὴ λέξη, καὶ σημαίνει δίκη. Στὴν Ἁγία Γραφὴ αὐτὴ ἡ λέξη χρησιμοποιεῖται πολλὲς φορές. Ἔτσι ὁ ψαλµωδὸς λέει: «διὰ τοῦτο οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει» (Ψαλμ. 1, 5). Σὲ ἄλλο μέρος πάλι λέει: «ἔλεος καὶ κρίσιν ἄσοµαί σοι, Κύριε» (Ψαλμ. 100, 1). Ὁ σοφὸς Σολομώντας γράφει, ὅτι «παρὰ δὲ Κυρίου πάντα τὰ δίκαια». (Παρ. Σολ. 16, 33). Ὁ ἴδιος ὁ Σωτήρας εἶπε, «ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκε τῷ υἱῷ» (Ἰωάν. 5, 22), ἐνῶ λίγο πιὸ κάτω λέγει πάλι «νῦν κρίσις ἐστὶ τοῦ κόσµου τούτου» (Ἰωάν. 12, 31). Ὁ ἀπόστολος Πέτρος γράφει «ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρῖμα ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ» (Α΄ Πετρ. 4, 17).
Ἀντικατάστησε τὴ λέξη «κρίση» μὲ τὴ λέξη «δίκη» καὶ διάβασε:...

Ἡ καθιέρωση τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ὁμιλία Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
1. Τά γεγονότα ἐκεῖνα πού ἀποτελοῦσαν στό παρελθόν ἀντικείμενο ἀγωνιώδους στοχασμοῦ γιά τούς πατριάρχες, καί οἱ προφῆτες τά προφήτευαν, καί οἱ εὐσεβεῖς ἐπιθυμοῦσαν νά τά δοῦν, ἐπαληθεύτηκαν καί πραγματοποιήθηκαν σήμερα· ὁ Θεός –δηλαδή- παρουσιάστηκε στή γῆ μέ ἀνθρώπινο σῶμα καί συναναστράφηκε μέ τούς ἀνθρώπους.
Ἄς χαιρόμαστε, λοιπόν, καί ἄς πανηγυρίζουμε μέ ἀγαλλίαση ἀγαπητοί μου. Γιατί, ἄν ὁ Ἰωάννης (ὁ Πρόδρομος) πού βρισκόταν στήν κοιλιά τῆς μητέρας του, ἀνασκίρτησε ὅταν ἡ Μαρία ἐπισκέφτηκε τήν Ἐλισάβετ, πολύ περισσότερο ἐμεῖς, πού εἴδαμε ὄχι τή Μαρία, ἀλλά τόν ἴδιο τό Σωτῆρα μας πού γεννήθηκε σήμερα, πρέπει νά σκιρτᾶμε καί νά πανηγυρίζουμε, νά νιώθουμε θαυμασμό καί κατάπληξη γιά τήν ἀσύλληπτη οἰκονομία (σχέδιο) τοῦ Θεοῦ πού ὑπερβαίνει κάθε (ἀνθρώπινο) λογισμό. Γιατί σκέψου, πόσο σπουδαῖο εἶναι νά βλέπεις τόν ἥλιο νά κατεβαίνει ἀπ᾿ τόν οὐρανό καί νά βαδίζει πάνω στή γῆ, καί ἀπό ἐκεῖ νά στέλνει τίς ἀκτίνες Του σέ ὅλα τά δημιουργήματα. Καί ἄν θά προκαλοῦσε ἔκπληξη σ᾿ ὅλους ἐκείνους πού θά ἔβλεπαν νά συμβαίνει αὐτό μέ τόν αἰσθητό...

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Ὁ κόσμος του, ὁ κόσμος μας

Μαρία Σαμλίδου
«Ἐβαπτίσθη τῇ Δευτέρᾳ ἡμέρα τοῦ Πάσχα καί ὠνομάσθη Ἀλέξανδρος· ἔτυχε δέ τότε, ἐνῷ ὁ βαπτίζων αὐτόν παπά – Νικόλαος ἔρριπτε τό ἔλαιον εἰς τήν κολυμβήθραν, νά σχηματισθῇ αὐτομάτως ἐπί τοῦ ὕδατος αὐτῆς σταυρός διά τοῦ ἐλαίου· τό δέ περίεργον τοῦτο συμβεβηκός ἐξήγησεν ὁ παπά – Νικόλαος εἰπῶν ὅτι αὐτό τό παιδί θά γίνῃ μεγάλο».
(Ἀπό γράμμα τοῦ παπά – Γιώργη Ρήγα τοῦ Σκιάθιου στόν ἐκδότη Δικαίο).
Ὅσοι ξυπάζονται μέ κάθε τί πού δέν εἶναι γέννημα αὐτοῦ τοῦ τόπου, ἀλλά ἔρχεται ἀπό ἔξω καί εἶναι φράγκικο, λογαριάσανε τόν Παπαδιαμάντη ὡς ἠθογράφο.
Εἶναι ἠθογράφος ὁ Παπαδιαμάντης, γιατί ὁ κόσμος του κινεῖται μέσα στά ἔθιμα, τά ὀρθόδοξα καί ἑλληνικά. Αὐτό, ὅμως, δέ σημαίνει πώς οἱ ἄνθρωποι πού ἔστησε δέν εἶναι βαθύτατα ἀνθρώπινοι.
Ὁ κόσμος του εἶναι γεμᾶτος ἀπό ἀνθρώπους ὁλοκλη-ρωμένους, εἴτε εἶναι ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, εἴτε εἶναι ἄνθρωποι τοῦ διαβόλου, εἴτε, τέλος, ταλαντεύονται ἀνάμεσα στό καλό καί στό κακό. Εἶναι ἄνθρωποιΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ. Καί πραγμα-τικός εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού δέν πασχίζει νά παρουσιαστῇ διαφορετικός ἀπό ἐκεῖνον πού εἶναι. Εἴτε καλοί, εἴτε κακοί, εἴτε δίκαιοι ἤ ἄδικοι, εἴτε ἅγιοι ἤ δαιμονικοί, δέν εἶναι ἀντίγραφα ἀπό ξένα πρότυπα. Δέν εἶναι μασκαρεμένοι. Εἶναι ἄνθρωποι ριζωμένοι βαθιά στή γῆ πού τούς γέννησε. Ὁ κόσμος του γεννιέται, ζεῖ καί πεθαίνει μέσα στό κλῖμα τῆς παράδοσης.
Οἱ ἄνθρωποί του δέ σαλεύουνε στό κενό. Δέν ἀρμενίζουν στά...

Ὁ Ἅγιος Σεβαστιανὸς ὁ Μάρτυς

Γεννήθηκε στὰ Μεδιόλανα τῆς Ἰταλίας, τὸ 250 μὲ 256 μ.Χ. Οἱ γονεῖς του τὸν ἀνέθρεψαν μὲ μεγάλη χριστιανικὴ ἐπιμέλεια. Καθὼς ἦταν καὶ ἀπὸ γένος διακεκριμένο, εἵλκυσε τὴν εὔνοια τοῦ αὐτοκράτορος Καρίνου, ποὺ γρήγορα τὸν ἀνέδειξε σὰν στρατιωτικό. Ἔπειτα, ὁ Διοκλητιανὸς τὸν ἔκανε ἀρχηγὸ τοῦ πρώτου συντάγματος τῶν Πραιτοριανῶν.
Φιλάνθρωπη ψυχὴ ὁ Σεβαστιανός, ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ πολλὲς φορὲς ὑπῆρξε προστάτης τῶν φτωχῶν καὶ τῶν πασχόντων χριστιανῶν. Πρόθυμα ἐπίσης, βοηθοῦσε στὶς ἀνάγκες τῆς Ρωμαϊκῆς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ πάπας Γάϊος τοῦ ἀπένειμε τὸν τίτλο τοῦ ὑπερασπιστὴ τῆς Ἐκκλησίας.
Ὅταν ὅμως ἄρχισε ὁ διωγμὸς κατὰ τῶν χριστιανῶν, συνελήφθη μία ὁμάδα χριστιανῶν. Ὁ Σεβαστιανός, προκειμένου νὰ τοὺς ἐμψυχώσει τὴν ὥρα ποὺ αὐτοὶ δικάζονταν, πρὸς γενικὴ κατάπληξη ὅλων δήλωσε ὅτι εἶναι χριστιανός. Ὁ Διοκλητιανὸς διέταξε τὸν θάνατό του. Καὶ ὁ Σεβαστιανὸς δὲν ἄργησε νὰ πέσει κάτω, τρυπημένος στὸ στῆθος ἀπὸ βέλος. Τὸ σῶμα του παρέλαβε κάποια εὐσεβὴς χήρα, ἡ Λουκίνα. Διαπίστωσε ὅμως, ὅτι ἀνέπνεε ἀκόμα.
Ἀφοῦ τὸν περιποιήθηκε, μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες ὁ Σεβαστιανὸς ἀνέκτησε τὴν ὑγεία του. Ἀλλὰ καὶ πάλι ἐπεδίωξε καὶ συνάντησε τὸν Διοκλητιανὸ καὶ τὸν ἤλεγξε γιὰ τὴ σκληρότητά του. Τότε αὐτὸς διέταξε καὶ τὸν μαστίγωσαν μέχρι θανάτου.
Ἔτσι, ὁ Σεβαστιανὸς ἔγινε παράδειγμα ἀγωνιστικότητας γιὰ τὴν πίστη «ἄχρι θανάτου».
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Συγκλήτου σφαλλομένης παριδὼν τὰ συνέδρια, Σεβαστιανὲ πανολβίαν, συναγείρεις συνέλευσιν, Μαρτύρων ἀληθῶς πανευκλεῶν, σὺν σοὶ καταβαλόντων τὸν ἐχθρόν, μεθ’ ὧν...

18 Δεκ 2014

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος - Παραινετικὸν πρὸς ὈλυμπιάδαὉ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἔστειλε σὲ μιὰ πνευματική του θυγατέρα, (τὴν Ὀλυμπιάδα), τὴν κατωτέρω ἐπιστολὴ ὡς «δῶρο» γιὰ τὸν γάμο της, ποὺ μόλις τέλεσε. Ἡ κατωτέρω ἐπιστολὴ ἔχει βάθος Θεολογίας καὶ ψυχολογίας. Καὶ πάνω ἀπ᾿ ὅλα δίνει στὴ σύζυγο πολύτιμες συμβουλὲς γιὰ ἕναν πετυχημένο γάμο.                                                       

   
 "Κόρη μου, στοὺς γάμους σου ἐγὼ ὁ πνευματικός σου πατέρας, ὁ Γρηγόριος, σοῦ κάνω δῶρο τοῦτο τὸ ποίημα. Καὶ εἶναι ὅ,τι καλλίτερο ἡ συμβουλὴ τοῦ πατέρα. Νὰ εἶσαι ἁπλή. Τὸ χρυσάφι, δεμένο σὲ πολύτιμες πέτρες, δὲν στολίζει γυναῖκες σὰν καὶ σένα. Πολὺ περισσότερο τὸ βάψιμο. Δὲν ταιριάζει στὸ πρόσωπό σου, τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, νὰ τὴν παραποιῇς καὶ νὰ τὴν ἀλλάζῃς, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ ἀρέσῃς. Ξέρε τὸ ὅτι αὐτὸ εἶναι φιλαρέσκεια καὶ νὰ μένῃς ἁπλὴ στὴν ἐμφάνιση. Τὰ βαρύτιμα καὶ πολυτελῆ φορέματα, ἂς τὰ φοροῦν ἐκεῖνες, ποὺ δὲν ἐπιθυμοῦν ἀνώτερη ζωή, ποὺ δὲν ξέρουν τί θὰ πῇ πνευματικὴ ἀκτινοβολία. Ἐσύ, ὅμως ἔβαλες μεγάλους καὶ ὑψηλοὺς στόχους στὴ ζωή σου. Κι αὐτοὶ οἱ στόχοι σοῦ ζητοῦν ὅλη τὴ φροντίδα κι ὅλη τὴν προσοχή. (...)

Μόρφου π. Νεόφυτος: Ἄρχισαν νά πραγματοποιοῦνται οἱ προφητεῖες τοῦ Γέροντος ΠαϊσίουΤὴν ἐκτίμηση ὅτι «πλησιάζει ὁ τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος», διετύπωσε σὲ συνέντευξη ποὺ παραχώρησε στὸ Sigmalive, μὲ ἀφορμὴ τήν ἐτήσια Πορεία τῶν Μορφιτῶν πρὸς τὴν κατεχόμενη Κωμόπολη, ὁ Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος, ὑποστηρίζοντας ὅτι οἱ τοπικοὶ πόλεμοι ποὺ βρίσκονται σὲ ἐξέλιξη, "θὰ ἑνωθοῦν σὲ ἔναν  Μεγάλο..."

17 Δεκ 2014

Πρός τούς νέους, ὅπως ἄν ἐξ ἑλληνικῶν ὡφελοῖντο λόγων (πῶς νά ὠφελοῦνται ἀπό τά ἑλληνικά γράμματα)

Βασιλείου τοῦ Μεγάλου 
ΜΙΛΑΕΙ Η ΠΕΙΡΑ ΕΝΟΣ ΑΓΙΟΥ
Πολλοὶ λόγοι, ἀγαπητά μου παιδιά, μὲ κάνουν νὰ σᾶς δώσω αὐτὲς τὶς συμβουλές. Πιστεύω ὅτι εἶναι οἱ καλύτερες καὶ θὰ σᾶς ὠφελήσουν, ἂν τὶς κάνετε κτῆμα σας. Ἔχω προχωρημένη ἡλικία. Ἀσκήθηκα στὴ ζωὴ μὲ πολλοὺς τρόπους. Γνώρισα ἐπὶ πολλὰ χρόνια τὶς βιοτικὲς μεταβολές, ποὺ συμπληρώνουν τὴν ἀνθρώπινη μόρφωση. Ἔτσι, ἔχω κάμποση πείρα στὰ ἀνθρώπινα πράγματα. Μπορῶ, λοιπόν, σ᾿ αὐτοὺς ποὺ πρωτομπαίνουν στὸ στάδιο τῆς ζωῆς, νὰ δείξω τὸν ἀσφαλέστερο δρόμο. Ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς συγγένειας, ἔρχομαι εὐθὺς μετὰ τοὺς γονεῖς σας. Γι᾿ αὐτό, σᾶς ἀγαπῶ ὅμοια μ᾿ ἐκείνους. Καὶ σεῖς μὲ βλέπετε σὰν πατέρα σας, ἔτσι θαρρῶ. Ἄν, λοιπόν, δεχθῆτε μὲ προθυμία τὰ λόγια μου, θὰ ἀνήκετε στὴ δεύτερη κατηγορία ἐκείνων ποὺ ἐπαινεῖ ὁ ἀρχαῖος ποιητὴς Ἡσίοδος, γράφοντας ὅτι εἶναι ἄριστος ἄνθρωπος ὅποιος μονάχος του ξεχωρίζει τὸ σωστὸ κι εἶναι καλὸς ἄνθρωπος ὅποιος συμμορφώνεται μὲ τὶς σωστὲς ὑποδείξεις. Ἐνῷ ὅποιον δὲν εἶναι ἱκανὸς νὰ τὸ κάνει αὐτό, τὸν χαρακτηρίζει σὰν ἄνθρωπο ἄχρηστο. Καὶ μὴν ἀπορήσετε ποὺ ἔρχομαι νὰ προσθέσω κάτι δικό μου σὲ ὅσα διαβάζετε ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους στὰ σχολεῖα σας καὶ μάλιστα νὰ σᾶς πῶ ὅτι αὐτὸ τὸ δικό μου εἶναι ὠφελιμότερο ἀπὸ ὅσα ἐκεῖνοι σᾶς διδάσκουν. Ἀκριβῶς αὐτὸ εἶναι τὸ νόημα τῆς συμβουλῆς μου: δὲν πρέπει νὰ παραδώσετε στοὺς ἀρχαίους συγγραφεῖς τὸ τιμόνι τοῦ νοῦ σας, γιὰ νὰ σᾶς πᾶνε ὅπου αὐτοὶ θέλουν. Δὲν πρέπει νὰ τοὺς ἀκολουθεῖτε σὲ ὅλα. Πρέπει νὰ πάρετε ἀπ᾿ αὐτοὺς ὅ,τι εἶναι χρήσιμο καὶ νὰ μὴ δώσετε προσοχὴ στὰ ὑπόλοιπα. Ἔρχομαι, λοιπόν, ἀμέσως νὰ σᾶς ὑποδείξω ποιὰ εἶναι τὰ ἄχρηστα μέσα στὰ συγγράμματά τους καὶ πῶς νὰ ξεχωρίζετε τὰ πρῶτα ἀπὸ τὰ δεύτερα...

Ὁ Ἅγιος Διονύσιος ἐμπόδισε νὰ γίνει δέηση γιὰ προτεστάντη!

Σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ τοὺς αἱρετίζοντες οἰκουμενιστὲς οἱ ὁποῖοι δὲν διστάζουν «εὐκαίρως ἀκαίρως» νὰ τελοῦν συμπροσευχὲς μὲ αἱρετικούς, ὁ Ἅγιος Διονύσιος Αἰγίνης ὁ ἐν Ζακύνθῳ φαίνεται νὰ ἔχει διαφορετικὴ ἄποψη! Ἐμεῖς φυσικὰ θὰ πορευθοῦμε στὰ βήματα τοῦ Ἁγίου
Τὸ 1820 στὶς 17 Δεκεμβρίου, ἐγίνετο ἡ περιφορὰ τοῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου μέσα στὴν πόλιν τῆς Ζακύνθου. Ἔπρεπε νὰ περάσῃ κοντὰ ἀπὸ τὴν πλατεία τῶν Ἁγίων Πάντων, ὅπου ὑπῆρχε τὸ ἄγαλμα τοῦ Ἄγγλου ἀρμοστοῦ Θωμᾶ Μέλταν. Θὰ ἐγίνοντο τὰ ἀποκαλυπτήρια. Ἐπρόκειτο ἐκεῖ γι᾿ αὐτὸν τὸν Προτεστάντη, τὸν αἱρετικό, νὰ γίνῃ προσευχὴ καὶ δέησις. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἐπιτρέπεται. Ὁ Ἅγιος ἔκαμε τὸ θαῦμα του καὶ δὲν ἔγινε ἡ προσευχή. Διότι τὴ νύχτα ἔγινε μεγάλος σεισμὸς καὶ τὸ πρωὶ ἔπεσε μεγάλο χαλάζι καὶ φοβερὴ βροχή, ποὺ ἐμποδίζανε νὰ γίνῃ ἡ τελετή. Τότε ἀναγκάσθηκαν νὰ φέρουν καὶ νὰ θέσουν τὸ Ἅγιο Λείψανο στὴν Ἐκκλησία τῆς Φανερωμένης. Κατὰ τὴν περίοδον αὐτὴν ἀντιπρόσωπος τῆς Ἀγγλίας ἦτο ὁ συνταγματάρχης Ρός. Τὸν συνόδευε δὲ καὶ κάποιος Ἄγγλος ναύαρχος. Ἐπῆγε ὁ Ρὸς στὴν Ἐκκλησία τῆς Φανερωμένης καὶ διέταξε νὰ μὴ μείνῃ κανεὶς μέσα παρὰ μόνο ἐκεῖνος, ὁ ναύαρχος καὶ οἱ ἐπίτροποι. Ἔκαμε τὴν προσευχή του γονατιστὸς καὶ μὲ μεγάλην συγκίνηση ἔβαλε στὰ πόδια τοῦ Ἁγίου Λειψάνου τὸ χρυσὸ ἐγκόλπιο, τὸ ὁποῖον τοῦ εἶχαν δώσει οἱ κάτοικοι τῆς Λευκάδος γιὰ τὴν καλήν του διοίκησιν καὶ γιὰ τὰ καλὰ ποὺ ἔκαμε. Ὑπάρχει ἀκόμη καὶ σήμερα αὐτὸ ἐπάνω εἰς τὸ Ἅγιο Λείψανο, ὡς ἀπόδειξις γιὰ τὸ...

Τὰ Χριστούγεννα τῆς μάνας

πό τό ναγνωστικό
τς Δ' Δημοτικο - 1946
1. Γιαγιὰ κι ἐγγονή
῏Ηταν παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων. ῾Η μέρα πῆρε νὰ βραδιάζη κι ἔξω ἔβρεχε δυνατά.
Δίπλα στὴ γωνιά, ποὺ ἄναβε ὁλόφλογη, καθόταν ἡ γριά, ἡ πρωτονοικοκυρὰ τοῦ χωριοῦ κι ἔδινε συμβουλὲς στὴν ὑπηρέτρια. Τὴν ὀρμήνευε πῶς νὰ ζεματίση τὶς δίπλες μὴν τύχη καὶ τὸ νερὸ πέση περισσότερο ἢ τὸ μέλι λιγώτερο ἢ  τὰ καρύδια λειψά.
Ἡ ἐγγονή της, ἡ πολυχαϊδεμένη Μαριανθούλα, κοριτσάκι ὀχτὼ χρονῶ πηδοῦσε πέρα δῶθε σὰ ζαρκάδι, δείχνοντας τὴ χαρά της γιὰ τὴ μέρα ποὺ ξημέρωνε. Ἔτσι, πότε ἔπεφτε στὴν ἀγκαλιὰ τῆς γιαγιᾶς, γιὰ νὰ τὴ χαϊδέψη καὶ πότε πάλι  βρισκόταν κοντὰ στὶς δίπλες, γιὰ νὰ τσιμπήση κανένα καρυδότριμμα ἢ καμιὰν ἀκρούλα ἀπὸ τὶς δίπλες.
Ἡ γριὰ ὅμως, κυρτωμένη ἀπὸ τὰ χρόνια, θλιμμένη ἀπὸ τὴν ξενιτιὰ τοῦ μοναχογιοῦ της, ἔλεγε στὴν ἄτακτη καὶ ζωηρὴ  Μαριανθούλα μὲ κουρασμένη φωνή:
-Μή, Μαριανθούλα μου, μὴν κάνης ζούρλιες καὶ δὲν ἔρχεται ὁ πατέρας σου ἀπὸ τὴν...

Ὁ πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνὸς γιὰ τὴν φιλόσοφο Ὑπατία


Ὁ Ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Πρωτοπρεσβύτερος πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνὸς μιλάει γιὰ τὰ ἱστορικὸ πλαίσιο καὶ τὸ πρόσωπο τῆς φιλοσόφου Ὑπατίας.
Δεῖτε τὸ δεύτερο καὶ τὸ τρίτο μέρος τῆς ὁμιλίας…

16 Δεκ 2014

Ὁ Κώστας Τσάκωνας λέει ἀλήθειες ἔξω ἀπό τά δόντια!


Ὥς ἕνας ἀπό μᾶς, λέει ἀλήθειες ἔξω ἀπό τά δόντια.
-Οἱ Κυβερνῶντες εἶναι προδότες!
-Προσέξτε τί ψηφίζετε!
-Ἡ Ἑλλάδα εἶναι εὐλογημένη χῶρα...

Ἔχουμε ἀνάγκη μετανοίας καὶ ὄχι πνευματικῆς ἀναισθησίας!

Τοῦ Μοναχοῦ Μωϋσέως Ἁγιορείτου, 
ἀπὸ τὸ βιβλίο «Παθοκτονία»
Ὑπάρχει σοβαρὸς λόγος νὰ βροῦμε λίγη ἡσυχία στὴ ζωή μας. Ν’ ἀφήσουμε τὴ διασκέδαση, τὴν τηλεόραση, τὸ κουτσομπολιό, τὰ περιττά, τὰ δευτερεύοντα καὶ ἀσήμαντα. Νὰ ξεκουραστοῦμε ἀληθινὰ καὶ πραγματικά. Νὰ μάθουμε ν΄ ἀγαπᾶμε, νὰ προσευχόμαστε, νὰ μελετᾶμε, νὰ ἐκκλησιαζόμαστε, νὰ ὑπομένουμε καὶ κυρίως νὰ μετανοοῦμε. Τὸ φοβερὸ σήμερα εἶναι ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν πιστεύει ὅτι χρειάζεται νὰ μετανοήσει. Ἔχει γίνει δυστυχῶς χοντρόπετσος πνευματικά. Δὲν ἔχει τὴν καλὴ εὐαισθησία καὶ ἀγωνία. Μερικὲς φορὲς δὲν ὑποψιάζεται καν ὅτι ὀφείλει νὰ μετανοεῖ συνεχῶς. Αὐτὴ ἡ παχυλὴ ἀναισθησία εἶναι παγίδα ἐπικίνδυνη, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἀμετανοησία, στὴν αὐτάρκεια, στὴ σύγκριση πάντα μὲ τοὺς χειρότερους, σ’ ἕνα νοσηρὸ φαρισαϊσμό.

«Τά ἐν οἴκω μὴ ἐν ΔΗΜΩ» ...καὶ ὁ κυρ-ΔΗΜΑΣ

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
«Τὰ ἐν οἴκω μὴ ἐν δήμω» ἔλεγαν οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες γιὰ νὰ προστατεύσουν τὴν ἰδιωτική τους ζωή.
Καὶ ξαφνικὰ ἡ ἰδιωτικὴ ζωὴ τῶν Νεο-Ἑλλήνων γέμισε μὲ ΔΗΜΑ.
Ἡ ἀνακοίνωση τῆς ἐπίσπευσης τῶν Προεδρικῶν ἐκλογῶν μὲ μοναδικὸ ὑποψήφιο τὸν κ. Σταῦρο Δήμα ¨ἀναστάτωσε¨ τὴν καθημερινότητα καὶ ἔφερε στὸ προσκήνιο νέους πρωταγωνιστὲς καὶ μάλιστα πολλούς.
Σήμερα ὅλοι οἱ ἀνεξάρτητοι βουλευτὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου ¨πρωταγωνιστούν¨ στὶς ἰδιωτικὲς ζωὲς τῶν Ἑλλήνων.
Κανεὶς δὲν θὰ ἤθελε νὰ εἶναι στὴν θέση τους γιατί τὸ ἀντίκτυπο τῆς ψήφου αὐτῶν θὰ εἶναι καθοριστικῆς σημασίας γιὰ τὶς ζωὲς ὅλων μας.
Ποιανοὺ ποὺ ἤδη καταστρέφεται ἡ οἰκογενειακὴ ζωή του ἢ πρόκειται νὰ βρεθεῖ σὲ οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ μέγγενη προσεχῶς ἀπὸ τὴν ἀνάλγητη καὶ δίχως σπλάχνα οἰκτιρμῶν πολιτικὴ μνημονιακῶν ντιρεκτίβων…δὲν θὰ θυμᾶται σὲ ὅλη του τὴν ζωὴ αὐτὲς τὶς ΨΗΦΟΥΣ;
Πραγματικὰ στὶς πλάτες τῶν Βουλευτῶν αὐτῶν ἔχει πέσει δυσβάστακτο φορτίο γιὰ νὰ ἀποφασίσουν καίρια ὡς πρὸ τὸ κοινὸ συμφέρον. Εἶναι ὅμως καὶ μία εὐκαιρία γιὰ νὰ κατανοήσουν ὅτι τέτοια δυσβάστακτα καθημερινὰ φορτία ἔχουν ¨ζυγισθεὶ¨ στὸ...

15 Δεκ 2014

Ὁ Γέροντάς μου Ἰσαὰκ ὁ Λιβανέζος – Μέρος Α΄

Συνέντευξη τοῦ πατρός Ἀρσενίου Κατερέλου πού ἐδόθη στὸν π. Ἰωὴλ Κωνστάνταρο στὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς & Κονίτσης - Μέρος Α´
Π. ΙΩΗΛ - ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΠΡΩΤΗ: Φίλοι ἀκροατές, χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε.
Σήμερα ἔχομε πολύ μεγάλη χαρά, διότι ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κατερέλος, ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος, εὑρίσκεται ἀνάμεσά μας στό Ράδιο-Δρυϊνούπολις.
Ἡ χαρά μας μάλιστα διπλασιάζεται, καθότι εὐχαρίστως ἐδέχθη νά μᾶς ὁμιλήση γιά τόν μακαριστό Γέροντά του Ἰσαάκ τόν Ἁγιορείτη, τόν Λιβανέζο.
Π. Ἀρσένιε, σᾶς εὐχαριστοῦμε ἐκ μέσης καρδίας, καί ἐκ μέρους τῶν ἀκροατῶν φυσικά, καί μέ δέος καί συγκίνησι ἀναμένομε νά ἀκούσωμε ὅ,τι ἐκ τοῦ περισσεύματος τῆς ἀγαπώσης καρδίας σας ἐπιτρέπεται νά μᾶς πῆτε περί τοῦ πνευματικοῦ σας πατρός δεδομένου ὅτι ἀρκετοί κάτοικοι τῆς Μητροπόλεώς μας εἶχαν τήν εὐλογία νά συνομιλήσουν, νά λάβουν τήν εὐχή του καί νά ἐξομολογηθοῦν, τόσον εἰς τό Ἱερόν Κελλίον τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ εἰς τήν Καψάλα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅσον καί ἐδῶ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Μολυβδοσκεπάστου, πού, ὅπως ἐνθυμούμεθα, ὅταν ὁ Γέροντάς σας...

Ἁγιορεῖτες Πατέρες κυκλοφόρησαν περιοδικὸ ἐνάντια στὰ οἰκουμενιστικὰ ἀνοίγματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου


Σὲ σημαντικὴ ἔκδοση προχώρησαν πολλοὶ Ἁγιορεῖτες Πατέρες μὲ τὴν ὁποία λαμβάνουν θέση ἀπέναντι στὸν ἀνεπίτρεπτο οἰκουμενιστικὸ βηματισμὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Σὲ μία ὕστατη προσπάθεια ἀφυπνίσεως τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὅρους καὶ τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος, ἡγούμενοι, κοινοβιάτες, κελλιῶτες μοναχοί, σκητιῶτες καὶ ἀσκητὲς δίνουν τὴν μαρτυρία τους μὲ θάρρος καὶ ὁμολογιακὸ φρόνημα. Τὸ περιοδικὸ φέρει τὸν τίτλο: «Ἅγιον Ὅρος – Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως».

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:…

«Ἀπὸ τὰ μάρμαρα τοῦ Προεδρικοῦ» στὰ Μάρμαρα τῆς Πόλης…

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Τί ὡραῖο βρὲ παιδιὰ εἶπε ὁ Ἀλέξης ἀπὸ τὴν Κρήτη; Σχολιάζοντας τὶς πιέσεις ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ διεμήνυσε «εἴμαστε σκληρὰ καρύδια», «ἐμεῖς θὰ χτυπᾶμε τὸ ζουρνὰ καὶ οἱ ἀγορὲς θὰ χορεύουν». Καὶ ἂν ἀπὸ τοὺς πολλοὺς χοροὺς τῶν τοκογλυφικῶν ἀγορῶν ¨σπάσουν¨ τὰ πλακάκια στὸ Προεδρικό, ἐμεῖς τί θὰ κάνουμε;
Πρὸς ὅλα τὰ ¨σκληρὰ καρύδια¨ κατὰ τὸν κ. Τσίπρα ALBERT ALERT τὸ ἀμέσως ἑπόμενο διάστημα.
Μήπως οἱ ἀγορὲς χτυπᾶνε τὸν ζουρνὰ καὶ μᾶς ξεθεώσουν στὸν χορὸ, τώρα μάλιστα ποὺ εἴμαστε καὶ ἀποκαμωμένοι ἀπὸ τὴν μνημονιακὴ ἀδυναμία τῶν 4 καὶ χρόνων;
Τὸ πολιτικὸ δυναμικό μας πέρα ἀπὸ τοὺς χοροὺς καὶ τὰ πανηγύρια γνωρίζει  ἄραγε τί κρύβεται πίσω ἄπα τὶς διαβόητες ἀγορές;
Ἡ βιτρίνα τῶν ἀγορῶν εἶναι τὸ χρῆμα καὶ τὰ τραπεζικὰ προϊόντα,  ὅμως μέσα στὰ παραμάγαζά τους καὶ στοὺς πάγκους των εἶναι ἀραδιασμένα ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ γεωπολιτικὰ καὶ γεωστρατηγικὰ ἐργαλεῖα διαμοιρασμοὺ τῶν σημερινῶν ἐθνῶν- κρατῶν.
Αὐτὲς λοιπὸν οἱ ἀγορὲς τὰ τελευταία χρόνια μς ¨χόρεψαν στὸ ταψὶ¨ γιὰ τὰ καλὰ καὶ ἔσπασαν τὰ ¨μάρμαρα¨ τς Ἐθνικῆς Ἀξιοπρέπειάς μας.  Κοινῶς μᾶς ἔκαναν...

Πολυαρχιερατικὸ Μνημόσυνο Μητροπολίτου Κονίτσης Σεβαστιανοῦ, γιὰ τὴν συμπλήρωση 20 χρόνων ἀπὸ τὴν κοίμησή του στὴν Κόνιτσα

Τελέστηκε σήμερα 14  Δεκεμβρίου 2014, πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ Μνημόσυνο στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στὴν Κόνιτσα, γιὰ τὰ εἴκοσι (20) χρόνια ἀπὸ τὴν μακαρία κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κυροῦ Σεβαστιανοῦ (1994-2014).
Οἱ ἀρχιερεῖς ποὺ ἔλαβαν μέρος ἦταν: ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικὴς κ. Νικόλαος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τοῦ Μνημοσύνου, πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης στὴν αἴθουσα τοῦ Δημαρχιακοῦ Μεγάρου τῆς πόλεως. Ἡ Δημοτικὴ ἀρχή, τοπικοὶ φορεῖς, κλῆρος καὶ πλήθους λαοῦ τῆς Κονίτσης, τῆς Βορείου Ἠπείρου ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἀλλοῦ, συμμετεῖχαν στὶς ἐκδηλώσεις πρὸς τιμὴν τοῦ Μητροπολίτου Σεβαστιανοῦ.
Μπορεῖ νὰ πέρασαν 20 χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ, ὅμως ἡ παρουσία τόσου κόσμου σὲ διαδοχικὲς ἐκδηλώσεις (βλέπε ἐδῶ) ἀποδεικνύει περίτρανα ὅτι ὁ Σεβαστιανὸς ΖΕΙ στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀλλὰ καὶ ὅτι ὁ σύγχρονος ἀγώνας γιὰ τὸ μεῖζον ἐνεργὸ Ἐθνικὸ θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου δὲν τελείωσε μὲ τὸν Σεβαστιανό. Μὲ τὸν Σεβαστιανὸ ἄρχισε, μέχρι νὰ ὁδηγηθεῖ στὴν τελικὴ πραγματοποίησή του ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὴν ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν μητέρα Ἑλλάδα.
Νὰ ἔχουμε τὴν εὐχὴ τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου Σεβαστιανοῦ.
Δεῖτε πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικό…

Πατήρ Νικόλαος Πέττας, εἷς ἅγιος σύγχρονος ἱερεύς.

Ἀντί τίτλου: «Παπᾶ-Χαράλαμπε, δέν θά μέ ξαναδεῖς, ὁ π. Νικόλαος μέ κάλεσε νά συνεορτάσωμεν ἐν οὐρανοῖς».
Τάδε ἔφη πρεσβυτέρα Ἀνθή Πέττα, τῇ 17ῃ μηνός Σεπτεμβρίω 2012 ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Σοφίας,... καί τήν πρωίαν τῆ 6ης Δεκεμβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, ἀπεδήμησεν εἰς οὐρανούς… «Καί ὄψεσθε, καί χαρήσεται ἡ καρδία ὑμῶν, καί τά ὀστᾶ ὑμῶν ὡς βοτάνη ἀνατελεῖ· καί γνωσθήσεται ἡ χείρ Κυρίου τοῖς φοβουμένοις αὐτόν». Καί θά ἴδετε τήν νέαν Ἱερουσαλήμ καί τήν δόξαν αὐτῆς, θά χαρῇ ἡ καρδία σας, καί τά ὀστᾶ σας θά ἀναθάλλουν· θά ἀναζωογονηθοῦν ὡσάν τήν ἀναβλαστάνουσαν χλόην. Θά γίνῃ πλέον γνωστή ἡ παντοδύναμος δεξιά τοῦ Κυρίου στούς φοβουμένους αὐτόν. (Ἡσ. 66, 14).  
Τάδε λέγει Κύριος διά τοῦ μεγαλοφωνοτάτου τῶν Προφητῶν, τοῦ Ἠσαΐου, διά τούς φοβουμένους Αὐτόν∙ φόβος γάρ Θεοῦ ἀπαρχή σοφίας ἐστί. Οὐκοῦν εἷς μέγας σύγχρονος πνευματκός ἀστήρ ὑπῆρξεν, ὁ Πατρο-Νικόλαος Πέττας, οὗτινος ἡ ψυχή καί ἡ τοῦ σώματος αὔρα χαίρουσιν ἐν κόλποις Ἀβραάμ,  τά δέ τούτου ὀστᾶ ἀναθάλλουν παῤῥησίᾳ τε καί θαυματουργίᾳ εἰς πάντας τούς ἀγωνιζομένους Χριστιανούς, οἵτινες πᾶν ὅ,τι πράττουσιν, ἀποσκοπεῖ εἰς τήν τοῦ Χριστοῦ δόξαν, ἀλλ’ καί εἰς τήν ἀνακούφισιν τῶν χειμαζομένων συναθρώπων ἐν μέσῳ τῆς λαίλαπος τῆς Σκύλλας καί τῆς Χαρύβδεως, ἐπί ξυροῦ ἀκμῆς τοῦ Δ. Ν. Τ., καί τῆς προκρούστειας κλίνης, ἐν  τῇ ὁποίᾳ κεῖνται Ἔθνη τε καί λαοί.
Ἀσφαλῶς πάντες οἱ ἐν πατράσιν οἰκοῦντες...

14 Δεκ 2014

Προφήτης Ἀγγαῖος: Μὴν ἀργοῦμε τὴν ἐκπλήρωση τοῦ τάματος

Κυριακάτικο ἐγκύκλιο κήρυγμα Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως
1. Tήν ἐρχόμενη Τρίτη, ἀδελφοί μου χριστιανοί, 16 τοῦ μηνός Δεκεμβρίου, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία θά ἑορτάσει τήν μνήμη τοῦ προφήτου Ἀγγαίου. Θά ἔχετε παρατηρήσει, ἀγαπητοί μου, ὅτι τό μήνα Δεκέμβριο ἑορτάζουμε τήν μνήμη πολλῶν ἁγίων Προφητῶν. Ἤδη τήν 1η Δεκεμβρίου ἑορτάσαμε τήν μνήμη τοῦ προφήτη Ναούμ. Τήν 2α Δεκεμβρίου ἑορτάσαμε τόν προφήτη Ἀββακούμ καί στίς 3 Δεκεμβρίου ἑορτάσαμε τόν προφήτη Σοφονία. Τήν προσεχή Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου θά ἑορτάσουμε τόν προφήτη Δανιήλ καί τήν Τρίτη, στίς 16 τοῦ μηνός, θά ἑορτάσουμε τόν προφήτη Ἀγγαῖο. Γιατί αὐτό τό φαινόμενο τόν μήνα Δεκέμβριο; Αὐτό, ἀγαπητοί μου, συμβαίνει γιατί τό μήνα αὐτό θά ἑορτάσουμε τήν μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων. Καί ἐπειδή οἱ προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης προφήτευσαν γιά τήν σάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, γι᾽ αὐτό καί πρίν ἀπό τήν ἑορτή τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ ἑορτάζουμε τούς Προφῆτες.
Θά ἔπρεπε, ἀδελφοί χριστιανοί, νά εἶχα χρόνο πολύ νά σᾶς μιλήσω γιά ὅλη τήν διδασκαλία τοῦ προφήτη Ἀγγαίου, πού θά ἑορτάσουμε τήν ἐρχόμενη Τρίτη. Λίγα λόγια ὅμως θά σᾶς πῶ σέ ἕνα σύντομο λειτουργικό κήρυγμα: Γνωρίζουμε, ἀγαπητοί μου, ὅτι...

13 Δεκ 2014

Ὁ Ἀντίχριστος θὰ πηγαίνει στὴν Ἐκκλησία

ΜΑ ΤΩΡΑ μᾶς δουλεύεις; Θὰ εἶναι ὁ Ἀντίχριστος πιστὸς καὶ θὰ πηγαίνει καὶ στὴν Ἐκκλησία;
-Βεβαίως! Ἀφοῦ εἶδε καὶ ἀποεῖδε ὅτι μὲ ἄμεσους διωγμοὺς  τόσους αἰῶνες κατάφερε μία τρύπα στὸ νερό, τώρα προσπαθεῖ μὲ πονηριὰ καὶ ὑπουλότητα νὰ βάλει τοὺς χριστιανοὺς στὸ σακὶ του μέσα ἀπὸ τὴν ἀλλοίωση τῆς πίστης μας.
Ὁ Ἀντίχριστος δὲν θὰ κλείσει τὶς Ἐκκλησιές, οὔτε καὶ θὰ τὶς κάψει κατὰ πὼς ἔκανε παλιά, ἀλλὰ θὰ τὶς γεμίσει κιόλας ἀπὸ χριστιανοὺς ποὺ θὰ βαπτίζονται θὰ ἐξομολογοῦνται, θὰ κοινωνοῦν, θὰ κάνουν εὐλαβῆ ἔργα, μὰ στὴν οὐσία δὲν θὰ ξέρουν σὲ ποιὸν Θεὸν πιστεύουν.
Ἐὰν ἑστιάσουμε στὴ ἐτυμολογία τῆς λέξης –Ἀντίχριστος-  «ἀντὶ» δὲν σημαίνει μόνο «αὐτὸς ποὺ ἐναντιώνεται» ἀλλὰ καὶ «αὐτὸς ποὺ βρίσκεται στὴ θέση ἄλλου», δηλαδὴ ὁ ἄνομος ποὺ θὰ ἔρθει θὰ παραπλανήσει τὸν κόσμο προσποιούμενος τὸν Χριστὸ καὶ προσπαθώντας νὰ τὸν μιμηθεῖ σὲ ὅλα.
Γι΄ αυτὸ βλέπουμε σήμερα κάποιοι νὰ προσπαθοῦν νὰ ἐκλογικεύσουν  τὴν Ἁγία μας πίστη, νὰ ἀγωνίζονται νὰ κάνουν  τὴν Ὀρθοδοξία «ἐπιστημονικὴ» καὶ «εὐρωπαϊκὴ» καὶ ὄχι τὴν λιβανισμένη καὶ «βλάχικη» ποὺ εἴχαμε ἕως τώρα. Ἀκόμη καὶ Τοῦ Χριστοῦ θέλουνε  νὰ τοῦ δώσουμε πτυχίο νὰ μὴν εἴναι  «ἀγράμματος» καὶ «ξυπόλητος» ἀλλὰ καὶ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.

Φόρτωση...