4 Ιουν 2020

Βασιλεύουσα Πόλη: Ὑπῆρξες πεδίο μάχης φοβερὸ μεταξὺ πνευματικῶν ἀντιπάλων: βλάσφημων αἱρετικῶν καὶ Ἁγίων τοῦ Θεοῦ !

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ὁ Πρόλογος τῆς Ἀχρίδος» τοῦ Ἄγ.Νικολάου Βελιμίροβιτς 

Βασιλεύουσα Πόλη, δίπλα στὸν καταγάλανο Βόσπορο, ποιᾶς ἄλλης πόλης ἡ δόξα μπορεῖ ποτὲ μὲ τὴ δική σου νὰ συγκριθεῖ; Ὑπῆρξες πεδίο μάχης φοβερὸ μεταξὺ πνευματικῶν ἀντιπάλων: βλάσφημων αἱρετικῶν καὶ Ἁγίων του Θεοῦ. 
Σὰν κόσκινο τοὺς ξεκαθάρισες ὅλους στὸ μακραίωνο πέρασμα τῶν αἰώνων, ἀποκαλύπτοντας τοὺς ἀποστάτες, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὑπηρέτες τοῦ Θεοῦ. στὴ Σελεύκεια ὡς χριστιανὴ καὶ μαρτύρησε διὰ στραγγαλισμοῦ . 
Σπιλώθηκες μὲ ἁμαρτίες πολλῶν καὶ μὲ τὴ δυσωδία τῶν ἁμαρτωλῶν, ἀλλὰ καθαγιάστηκες μὲ τὸ ποτάμι αἵματος τῶν μαρτύρων. Ποιὸς μπορεῖ νὰ ἀπαριθμήσει τὶς στρατιὲς ὅλων τῶν πνευματικῶν σου ἡρώων, ὅλες τὶς οὐράνιες ὀπτασίες κι oλα τὰ μυστήριά σου; 
Συχνὰ οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ κατέρχονταν, χαμήλωναν πρὸς ἐσένα, Βασιλεύουσα- καὶ ἀπo σένα ὑψώνονταν πρὸς τὸν οὐρανὸ ἄνθρωποι ἰσάγγελοι. Ἡ Θεοτόκος ἐμφανίστηκε ἐντὸς...

Guardian: Aμφιλεγόμενη ἑταιρεία παρέσυρε ΠΟΥ καὶ κράτη σὲ λάθη γιὰ τὴν πανδημία


Ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας καὶ ὁρισμένες κυβερνήσεις ἄλλαξαν τοὺς χειρισμοὺς τοὺς καθὼς καὶ τὶς μεθόδους θεραπείας γιὰ τὴν COVID-19, μὲ βάση ἀμφιβόλου ποιότητας στοιχεῖα ἀπὸ μία μικρὴ ἀμερικανικὴ ἑταιρεία ἀναλύσεων, θέτοντας, μάλιστα, ὑπὸ ἀμφισβήτηση τὴν ἐγκυρότητα σημαντικῶν μελετῶν, οἱ ὁποῖες δημοσιεύθηκαν σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἔγκυρα ἰατρικὰ περιοδικὰ παγκοσμίως.Ἔρευνα τοῦ Guardian ἀποκαλύπτει ὅτι ἡ ἑταιρεία Surgisphere μὲ ἕδρα τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, στοὺς ὑπαλλήλους τῆς ὁποίας φαίνεται νὰ συμπεριλαμβάνεται ἕνας συγγραφέας ἐπιστημονικῆς φαντασίας καθὼς καὶ ἕνα μοντέλο γιὰ περιεχόμενο ποὺ ἀπευθύνεται μόνο σὲ ἐνήλικες, παρεῖχε στοιχεῖα σὲ πολυάριθμες μελέτες πάνω στὴν COVID-19, ἀλλὰ ἔχει μέχρι στιγμῆς ἀποτύχει στὸ νὰ ἐξηγήσει ἐπαρκῶς τὰ δεδομένα ἢ τὴν μεθοδολογία ποὺ ἀκολούθησε.
Τὰ στοιχεῖα αὐτά, τὰ ὁποία ἡ ἑταιρεία ἰσχυρίζεται ὅτι ἔχει συγκεντρώσει νόμιμα ἀπὸ περισσότερα ἀπὸ χίλια..

Steven Runciman: «Χαίρομαι μὲ τὴ σκέψη ὅτι στὰ ἑπόμενα 100 χρόνια ἡ Ὀρθοδοξία θὰ εἶναι ἡ μόνη Ἱστορικὴ Ἐκκλησία ποὺ θὰ ὑφίσταται»

Ἔχω μεγάλο σεβασμὸ γιὰ τὰ χριστιανικὰ δόγματα, καὶ κυρίως γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, διότι μόνον ἡ Ὀρθοδοξία ἀναγνωρίζει πὼς ἡ θρησκεία εἶναι μυστήριο. Οἱ ρωμαιοκαθολικοὶ κι οἱ προτεστάντες θέλουν νὰ τὰ ἐξηγήσουν ὅλα. Εἶναι ἄσκοπο νὰ πιστεύεις σὲ μία θρησκεία, θεωρώντας ὅτι αὐτὴ ἡ θρησκεία θὰ σὲ βοηθήσει νὰ τὰ καταλάβεις ὅλα. Ὁ σκοπὸς τῆς θρησκείας εἶναι ἀκριβῶς νὰ μᾶς βοηθάει νὰ κατανοήσουμε τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ τὰ ἐξηγήσουμε ὅλα. Νομίζω πὼς ἡ Ὀρθοδοξία συντηρεῖ αὐτὸ τὸ πολύτιμο αἴσθημα τοῦ μυστηρίου.

Ἡ ρωμαιοκαθολικὴ ἐκκλησία ἦταν πάντα καὶ πολιτικὸ ἵδρυμα, ἐκτὸς ἀπὸ θρησκευτικό, καὶ πάντα ἐνδιαφερόταν γιὰ τὸ νόμο. Πρέπει νὰ θυμόμαστε πώς, ὅταν ἡ ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία κατέρρευσε στὴ Δύση καὶ ἦρθαν τὰ βαρβαρικὰ βασίλεια, οἱ Ρωμαῖοι ἄρχοντες χάθηκαν, ἀλλὰ οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἄνδρες παρέμειναν, κι ἦταν κι οἱ μόνοι μὲ ρωμαϊκὴ μόρφωση. Ὅποτε, αὐτοὶ χρησιμοποιήθηκαν ἀπὸ τοὺς βάρβαρους βασιλεῖς γιὰ νὰ ἐφαρμόσουν τὸ νόμο. Ἔτσι, ἡ Δυτικὴ Ἐκκλησία «ἀνακατεύτηκε» μὲ τὸ νόμο. Τὸν βλέπεις τὸ νόμο στὴ....

Στὰ πρόθυρα ἐγκεφαλικοῦ ὁ Εὐαγγελάτος μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς ΔΙΣ γιὰ τὴν γιόγκα

«Ὅπως δὲ οἱ Ἀνθενωτικοὶ στὴν διάρκεια τῆς δουλείας ἔσωσαν τὸ Γένος καὶ τὸ ὁδήγησαν στὸ 1821, ἔτσι καὶ σήμερα οἱ πατερικὰ Ἀνθενωτικοὶ θὰ διαφυλάξουν τὸ Γένος ἀπὸ τὰ ἐπερχόμενα δεινὰ»

π. Γεώργιος Μεταλληνός
Ἀποφρὰς ἡμέρα διὰ τὸ Γένος μας δὲν εἶναι μόνον ἡ 29η Μαΐου 1453, ἀλλὰ καὶ ἡ 12/13η Ἀπριλίου τοῦ 1204, ὅταν ἔπεσε ἡ Βασιλεύουσα καὶ ἡ αὐτοκρατορία τῆς Νέας Ρώμης-Ρωμανίας στοὺς Φράγκους τῆς Δ’ Σταυροφορίας. Ὑπάρχει, μάλιστα, γενετικὴ σχέση μεταξύ τους… 

Τὸ φιλοδυτικὸ ρεῦμα ἀποτελοῦσαν κυρίως διανοούμενοι καὶ πολιτικοί, οὐνίτες ἢ οὐνιτίζοντες… Οἱ Ἀνθενωτικοί, δηλαδή, ὁ Κλῆρος, οἱ Μοναχοὶ καὶ τὸ εὐρὺ Λαϊκὸ σῶμα, διατηροῦσαν μόνιμη, μετὰ τὸ 1204, δυσπιστία ἔναντί της Δύσεως. Ὁ ἀντιδυτικισμὸς τῆς Ἀνατολῆς συνιστοῦσε περισσότερο αὐτοάμυνα καὶ αὐτοπροστασία… 

Ἡ συνείδηση αὐτὴ τῶν Ἀνθενωτικῶν θὰ κωδικοποιηθεῖ στὸ κήρυγμα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ (18ος αἵ). 
«Καὶ διατὶ δὲν ἤφερεν ὁ Θεὸς ἄλλον βασιλέα, ποὺ ἦταν τόσα ρηγάτα ἐδῶ κοντὰ νὰ τοὺς τὸ δώση, μόνο ἤφερε τὸν Τοῦρκον μέσαθεν ἀπὸ τὴν Κόκκινην Μηλιὰ καὶ τοῦ τὸ ἐχάρισεν; Ἤξερεν ὁ Θεὸς πὼς τὰ ἄλλα ρηγάτα μᾶς βλάπτουν εἰς τὴν πίστιν, καὶ (= ἐνῶ) ὁ Τοῦρκος, δὲν μᾶς βλάπτει. Ἄσπρα δώσ’ του καὶ καβαλλίκευσε τὸν ἀπὸ τὸ κεφάλι. Καὶ διὰ νὰ μὴ κολασθοῦμεν, τὸ ἔδωσε τοῦ Τούρκου καὶ τὸν ἔχει ὁ Θεὸς τὸν Τοῦρκον ὡσὰν σκύλον...

Ἵδρυμα Ροκφέλερ: «Στρατιωτικὴ» 24ωρη ἐπίβλεψη καὶ φακέλωμα ὅλων τῶν πολιτῶν!"

του Manlio Dinucci – Μετάφραση: Εὐάγγελος Δ. Νιάνιος 

[Τὸ Ἵδρυμα Ροκφέλερ δὲν ἀρέσκεται νὰ λειτουργεῖ στὴ σκιὰ τῶν ἐξελίξεων. Φιλοδοξία τοῦ εἶναι νὰ διαμορφώνει τὶς ἐξελίξεις καὶ τὸν κόσμο. Ἤδη ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1960 χρηματοδότησε τὶς ἔρευνες γιὰ τὸ ἀντισυλληπτικὸ χάπι, μὲ τὸ ὁποῖο κατέστησε ὑγειέστατες κοπέλλες ἐξαρτώμενες ἀπὸ φάρμακα καὶ γιατροὺς καὶ τοὺς ἄνδρες ἀσύδοτους. Ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀφήσει τὸ Ἵδρυμα ἀδιάφορο. Καὶ ὁ καθένας ἂς βγάλει τὰ συμπεράσματά του γιὰ τὸ τί «μέλλει ἔρχεσθαι»…Ε.Δ.Ν.] 

Ἔλεγχο τοῦ πληθυσμοῦ, ὅταν κινεῖται, ἐργάζεται, μελετᾶ κλπ.!, μὲ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ, μέσω ψηφιακῶν συστημάτων παρακολούθησης καὶ ταυτοποίησης, προτείνει τὸ Ἵδρυμα Ροκφέλερ. 

Τὸ Ἵδρυμα Rockefeller παρουσίασε τὸ «Ἐθνικὸ Σχέδιο Δράσης γιὰ τὸν Ἔλεγχο τοῦ Covid-19», προτείνοντας «ρεαλιστικὰ βήματα γιὰ νὰ ἀνοίξουμε ξανὰ τοὺς χώρους ἐργασίας μας καὶ τὶς κοινότητές μας». 

Ἀλλὰ δὲν εἶναι, ὅπως φαίνεται στὸν τίτλο, μόνο μέτρα ὑγιεινῆς. Τὸ Σχέδιο – στὸ ὁποῖο ἔχουν συμβάλλει ὁρισμένα ἀπὸ τὰ...

Ἀπάντηση στὴν Τουρκικὴ πρόκληση: Ἡ Ἁγία Σοφία δὲν κατακτιέται, δὲν ἀποτελεῖ ἄψυχο μνημεῖο ἀφοῦ ἀναπαράγει τὴν αἰώνια Ἀλήθεια πάνω στὴν ὁποία κτίσθηκε

Σταμάτης Πορτελάνος 
π. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Ακόμη και η σύγχρονη τεχνολογία, όπως επισημαίνει η Καθηγήτρια του Stanford Μπισέρα Πέντσεβα σε μια πρωτοποριακή μελέτη, με τη χρήση προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων παρουσιάζει τη δυνατότητα πιστής αναδημιουργίας του ήχου του Ναού, φέρνοντας στο σήμερα κάτι που στο παρελθόν έμοιαζε αδύνατο. Δηλαδή, τη συμμετοχική εμπειρία στο παρόν σε ακολουθίες του Όρθρου και του Εσπερινού, σαν να πρόκειται ότι βρίσκεσαι στην Αγία Σοφία της βυζαντινής εποχής. Η Τουρκική πρόκληση συνεχίζει να παραχαράσσει την ιστορικότητα του μνημονικού Πνεύματος που αντανακλάται στην Αγία Σοφία. Η άλωση της Πόλης μπορεί να είναι κτήση των κτιστών όμως δεν είναι κατάκτηση του Πνεύματος της Αλήθειας που κόσμησε την τέχνη και τον πολιτισμό. Δεν κατακτιέται η «Αγία Σοφία» διότι εδραιώθηκε και ήταν έμπνευση από την Αιτιώδη προτέρα αρχή της. «Προτέρα πάντων έκτισται σοφία και σύνεσις φρονήσεως εξ αιώνος» (Σοφία Σειράχ 1, 4). Επομένως είναι αιώνιο σύμβολο που διαιωνίζει και σαρκώνει την πίστη στη σοφία που υπάρχει προ όλων των πραγμάτων και συμβολίζεται αιώνια σ’ αυτό το Ναό. Αυτή η πνευματική εμπειρία αιώνων έχει αποτυπωθεί στους τοίχους και τα ψηφιδωτά που εικονίζουν το Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους. Η Αγία Σοφία δεν αποτελεί άψυχο μνημείο...

Ἅγιος Μητροφάνης Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (4 Ἰουνίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ 

Ὁ σεπτὸς πατριαρχικὸς θρόνος τῆς Κωνσταντινουπόλεως στὴ δισχιλιόχρονη ἱστορική του πορεία ἀνάδειξε μία πληθώρα ἁγίων Ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι λαμπρύνουν τὴν Ἐκκλησία μας. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ὑπῆρξε ὁ ἅγιος Μητροφάνης, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ἕνας ὄντως σπουδαῖος ἄνδρας, ὁ ὁποῖος διαδραμάτισε τὸ δικό του ρόλο στὴν μετὰ τοὺς διωγμοὺς ἐποχὴ τῆς Ἐκκλησίας μας.
Γεννήθηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ 3ου αἰώνα καὶ εἶχε ἀριστοκρατικὴ καταγωγή. Ὑπῆρξε γιὸς τοῦ εἰδωλολάτρη Ρωμαίου εὐγενοῦς Δομετίου, ἀδελφοῦ του αὐτοκράτορα τῆς Ρώμης Πρόβου (276-282). Ὁ Δομέτιος εἶχε ἀποκτήσει δύο γιούς, τὸν Πρόβο καὶ τὸν Μητροφάνη, στὰ ὁποῖα ἔδωσε σοβαρὴ μόρφωση. Ὁ Μητροφάνης διακρίνονταν γιὰ τὴν ἀκεραιότητα τοῦ χαρακτήρα του, τὴν πραότητά του καὶ τὴν ἐνάρετη ζωή του. 
Ὁ Δομέτιος, ἄνθρωπος ἀγαθὸς καὶ καλῶν προαιρέσεων, συναισθάνθηκε τὴν παραδοσιακὴ εἰδωλολατρικὴ θρησκεία ὡς ἀνάξια τοῦ χαρακτήρα του καὶ ἀσφυκτιοῦσε μέσα στὸ δεισιδαῖμον παγανιστικὸ περιβάλλον. Ἡ λατρεία τῶν ψεύτικων, ἀνήθικων καὶ ἐν πολλοῖς γελοίων παγανιστῶν «θεῶν» δὲν τὸν συγκινοῦσε καὶ γι’ αὐτὸ κάποια στιγμὴ ἔπαψε νὰ συμμετέχει στὶς...

Ἡ Ἐκκλησία καὶ ὁ τέλειος ...οὑμανισμός! Πόσα θὲς νὰ μᾶς τρελάνεις Σεβασμιώτατε;

Οἰκουμενισμός, ὁ τέλειος οὐμανισμός! 

Σχόλιο: Ὅταν στὴν Ἑλλάδα κοιμόμαστε, ὁ κ.κ. Ἐλπιδοφόρος διαδηλώνει μὲ ὑπερηφάνεια γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ἀδικημένων αὐτοῦ του κόσμου. Πρῶτα κλείνει τὶς ἐκκλησίες (ἀπὸ ἀγάπη) καὶ μετὰ διαδηλώνει γιὰ τὰ “ἀνθρώπινα δικαιώματα”.Σήμερα γιὰ τοὺς “νέγρους”, αὔριο μπορεῖ γιὰ τοὺς …LGΒΤ. 
Εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ μὲ συγχωρέσει, ἀλλὰ πραγματικὰ δὲν μπορῶ νὰ βλέπω τέτοια πράγματα καὶ νὰ πέφτω γιὰ ὕπνο, ἔτσι εὔκολα. 
Σὲ μετάφραση ὁ σχολιασμὸς τῆς ἀνάρτησης, ἀπὸ τὴν ἐπίσημη σελίδα στὸ Facebook [1], τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς: 
«Ἦρθα σήμερα ἐδῶ στὸ Μπρούκλιν γιὰ νὰ σταθῶ ἀλληλέγγυος μὲ τὶς ἀδελφὲς καὶ τοὺς ἀδελφοὺς τῶν ὁποίων τὰ δικαιώματα ἔχουν παραβιαστεῖ σοβαρά. Αὐτὴ ἦταν μία εἰρηνικὴ διαμαρτυρία, χωρὶς βία κανενὸς εἴδους, καὶ εὐχαριστῶ ὅλους τους ἐμπλεκόμενους, διότι ἡ βία προκαλεῖ περισσότερη βία. Πρέπει νὰ μιλᾶμε καὶ νὰ μιλᾶμε δυνατὰ ἐνάντια στὴν ἀδικία στὴ χώρα μας. Εἶναι ἠθικό...

Κερκύρας Νεκτάριος: «Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κατέλυσε τὸ συνοδικό μας σύστημα»

Σκληρὴ ἐπιστολὴ τοῦ Μητροπολίτη Κερκύρας κατὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 

«Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κατέλυσε τὸ συνοδικό μας σύστημα» τονίζει ὁ κ. Νεκτάριος σὲ ἐπιστολὴ-κόλαφο ποὺ ἔστειλε στὴ ΔΙΣ
Συνεχίζεται ἡ κόντρα μεταξὺ Ἀρχιεπισκόπου καὶ μητροπολίτη Κερκύρας ποὺ ἄρχισε τὴν περίοδο τῆς καραντίνας μὲ ἀφορμὴ τὴ στάση τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στὰ μέτρα τῆς κυβέρνησης. Ὁ σεβασμιότατος ἐμμένει στὴ θέση του ὅτι ὑπάρχει ζήτημα κατάλυσης τοῦ συνοδικοῦ συστήματος κατὰ τὸ διάστημα αὐτό, ἐνῶ ζήτησε καὶ πάλι ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας, ὥστε νὰ δοθοῦν οἱ ὅποιες διευκρινίσεις καὶ νὰ φύγουν τὰ γκρίζα σύννεφα. 
Ὁ μητροπολίτης Κερκύρας Νεκτάριος ἀπέστειλε πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες ἐπιστολὴ στὴ ΔΙΣ καὶ σὲ ὅλους τους μητροπολίτες στὴν ὁποία θέτει ὅλες τὶς παρατηρήσεις του καὶ τὰ παράπονά του. Συγκεκριμένα, ἀναφέρεται στὸ ἔγγραφό της ΔΙΣ, στὸ ὁποῖο ἐκφράζεται ἡ θλίψη της γιὰ τὶς ἀρχικὲς δηλώσεις τοῦ μητροπολίτη περὶ κατάλυσης τοῦ συνοδικοῦ συστήματος. 
Ὑπογραμμίζει, ὡστόσο, ὅτι οἱ δηλώσεις τοῦ αὐτὲς ἦταν σὲ ἐπιστολὴ πρὸς τὴν ὑπουργὸ Παιδείας καὶ ὄχι πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, τὸν μητροπολίτη Ναυπάκτου ἢ τὴ Σύνοδο καὶ ἀφοροῦσαν τὴν ἀπαγόρευση τῆς ὑπουργοῦ νὰ γίνει ἡ λιτάνευση τοῦ σκηνώματος τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα, λιτανεία τὴν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Αὐτὰ τὰ δύο πράγματα ἀπομάκρυνε ἀπὸ τὸν ἑαυτό σου. Οὔτε νὰ κρίνεις τὸν ἑαυτό σου πολὺ σπουδαῖο, οὔτε νὰ νομίζεις ὅτι κάποιος ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, σοῦ μειώνει πάρα πολὺ τὴν ἀξία σου.
Μέγας Βασίλειος

«κ. Τσιόδρα, πόσο νόμιμο καὶ ἠθικὸ εἶναι νὰ εἰσηγεῖσαι τὴν ἀγορὰ ἑκατομμυρίων ἐμβολίων γιὰ Η1Ν1 ἀπὸ φαρμακευτικὴ ἑταιρεία πού σε χρηματοδοτεῖ;»

3 Ιουν 2020

H γενικὴ γραμματείας τοῦ ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη ἀποκαλεῖ «τοῦρκο» βουλευτὴ τῆς Ξάνθης!

Βίβιαν Ευθυμιοπούλου σύμβουλος ἐπικοινωνίας στὴν Ν.Δ. δηλώνει "Μισῶ τὰ Ἔθνη καὶ τὶς Πατρίδες"


Ἡ κυρία Βιβιαν Εὐθυμιοπούλου, φίλη της συζύγου τοῦ Πρωθυπουργοῦ, φέρεται νὰ εἶναι ὅπως καὶ ἡ ἴδια δηλώνει σύμβουλος ἐπικοινωνίας στὴν Ν.Δ.
Ἡ κυρία Εὐθυμιοπούλου ἀρθρογραφεῖ παράλληλα στὸ Liberal.gr ἐνῶ πολλὰ ἀπὸ τὰ ἄρθρα τῆς δημοσιεύονται καὶ στὸ Athens Voice, γνωστὰ φερέφωνα τοῦ κυβερνῶντος κόμματος.
Βλέποντας τὶς ἀναρτήσεις τῆς κυρίας Εὐθυμιοπούλου, ποὺ πρὶν λίγες μέρες ἔκανε καὶ σεμινάρια ἐπικοινωνίας σὲ μέλη τῆς ΟΝΝΕΔ στὴν Πάτρα, θὰ φρίξει κανεὶς μὲ ὅσα ἀντεθνικὰ καὶ ἀντιχριστιανικὰ βλέπει, ὄπως “Μισω τὰ Ἔθνη καὶ τὶς Πατρίδες” αλλα καὶ κάτι ἀπὸ τὸν 18ο αἰώνα ποὺ λέει πὼς “οἱ ἄνθρωποι δὲν πρόκειται νὰ ἐλευθερωθοῦν προτοὺ στραγγαλιστεῖ καὶ ὁ τελευταῖος Βασιλιὰς μὲ τὰ ἔντερα τοῦ τελευταίου παπά”, ἀκόμη καὶ νὰ καταστραφοῦν ὅλες οἱ ἐκκλησίες τῆς χώρας, χαρακτηρίζοντας παράλληλά τους Ἕλληνες “ἄχρηστο λαό”. 
Αὐτὰ εἶναι λοιπὸν τὰ “φωτεινὰ μυαλὰ” ποὺ ἐμπιστεύεται ὁ κ. Μητσοτάκης ἐπικοινωνιακὰ καὶ μὲ αὐτὰ τὰ μυαλὰ κυβερνᾶ τὴ Χώρα. Νὰ τοὺς χαίρεται.

Ἄρης Σερβετάλης: Γιατί ἀπό «Λάζαρος» ἔγινα «Ἅγιος Νεκτάριος»

Συνέντευξη στόν Δημήτρη Δανίκα στό ΠΡΩΤΟΘΕΜΑ

Καλλιέργησε μακριά γενειάδα. Ἀφομοιώθηκε ἀπό τήν πορεία ἑνός ἀσκητῆ καί περιμένει πῶς καί πῶς νά ἑρμηνεύσει τόν Αγιο Νεκτάριο, τόν πολιοῦχο τῆς Αἴγινας. Ἡ ἀντίστροφη μέτρηση ἄρχισε γιά τή συνεργασία του μέ μεγάλη ἀμερικανική παραγωγή, μέ θέμα τόν βίο καί τήν ἀκλόνητη πίστη τοῦ Ἁγίου. Αλλωστε μέ τίς τελευταῖες τοποθετήσεις του κατοχύρωσε δημοσίως τό θρησκευτικό του ἀποτύπωμα.
Ἀγνώριστος λοιπόν ὁ Αρης Σερβετάλης; Κι ὅμως. Ἡ θρησκευτική του πίστη δέν προέκυψε ἀπό τήν καραντίνα, ἀπό τόν φόβο του μπροστά στόν ὕπουλο ἐχθρό ὀνόματι COVID-19. Ὁ Αρης εἶναι πιστός χριστιανός ἀπό τό 2003. Ὡς ἀποτέλεσμα ἐσωτερικῶν διεργασιῶν. Δέν μεταλλάχθηκε. Ἁπλῶς πορεύτηκε. Ἀπό τόν ὀρθολογισμό στή μεταφυσική. Ἀπό τόν ὑλισμό στόν πνευματισμό. Συμφωνεῖς - διαφωνεῖς, πρέπει νά τό σεβαστεῖς... Οσο γιά τήν καλλιτεχνική του πορεία, ἐδῶ νά δεῖς ἀνεξίτηλα ἀποτυπώματα. Οπως στήν ἀθόρυβη καί ὑποτιμημένη κομεντί «Μικρό ἔγκλημα». Καλύτερος δέν γίνεται. Οπως ἡ συνεργασία του μέ τόν Δημήτρη Παπαϊωάννου στήν πολύκροτη θεατρο-χορευτική παράσταση «2». Οπως στίς «Αλπεις» τοῦ Γιώργου Λάνθιμου. Καί ὅπως σέ πολλές θεατρικές παραστάσεις, ἀλλά καί σέ τηλεοπτικές σειρές. Ἄς ποῦμε «S1ngles», ἄς ποῦμε «Εἶσαι τό ταίρι μου». Οπως θά διαπιστώσετε, ὅμως, οἱ πνευματικές του ἀνησυχίες καί οἱ φιλοσοφικές του ἀναζητήσεις φαντάζουν πρωτόγνωρες, ἰδιαιτέρως γιά ὅλους τούς φερόμενους ὡς celebrities.

- Κάθε πιστός πρέπει ἀπαραιτήτως νά ἐπισκέπτεται τήν ἐκκλησία; Δέν μπορεῖ μόνος του νά ἐπικοινωνήσει μέ τά θεῖα; 
«Εἴμαστε ἑτερόφωτοι καί ὄχι αὐτόφωτοι. Εἴμαστε συμμέτοχοι στό μυστήριο τῆς λειτουργίας τῆς ἐκκλησίας...

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ ὁ Μαξ Βέμπερ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου 

Ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος δημοσίευσε στὸ τεῦχος 285 (Ἀπριλίου 2020) τῆς «Παρέμβασης», μηνιαίας ἔκδοσης τῆς Μητροπόλεως τὴν ὁποία διαποιμαίνει, πλήρη ἐνημέρωση ἐπὶ τῶν ὅσων ἔπραξε ὡς « ὁ μόνος ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὰ Μέσα Γενικῆς Ἐνημέρωσης (ΜΓΕ)». Μεταξὺ αὐτῶν εἶναι καὶ ἡ παρεξήγηση ποὺ προκάλεσε σὲ μέρος τῶν ΜΓΕ μιλώντας σὲ τηλεοπτικὸ κανάλι γιὰ τὶς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, μὲ βάση τὶς κατὰ τὸν Γερμανὸ κοινωνιολόγο Μὰξ Βέμπερ τρεῖς μορφὲς ἐξουσίας, μία ἀπὸ τὶς ὁποῖες, κατὰ τὴν ἄποψή του, εἶναι ἡ Ἐκκλησία. 
Ἀναφερόμενος στὶς τρεῖς αὐτὲς μορφὲς ἐξουσίας γράφει στὸ πρωτοσέλιδο ἄρθρο του, ποὺ συνεχίζεται στὶς σελίδες 12 καὶ 13: «Ἡ νόμιμη ἢ γραφειοκρατικὴ ἐξουσία δὲν πρέπει νὰ ἀγνοῆ τὴν παραδοσιακὴ (ἤθη καὶ ἔθιμα) ἐξουσία καὶ τὴν χαρισματικὴ (ἀνθρώπους μὲ κύρος στὴν εἰδικότητά τους) ἐξουσία....Σὲ μία εὐνομούμενη Πολιτεία πρέπει νὰ ὑπάρχη συνεργασία ὅλων....Ἔτσι ἀνέφερα (στὰ ΜΓΕ) ὅτι κατὰ τὸν Μὰξ Βέμπερ πρέπει νὰ συνεργάζονται στενὰ ὅλοι οἱ φορεῖς τῆς κοινωνίας, γιὰ νὰ μὴν ὑπάρξη δυσαρμονία στὴν κοινωνία μεταξὺ Κράτους, πολιτῶν καὶ χαρισματούχων, ἐννοώντας τοὺς εἰδικοὺς ἐπιστήμονες, τὴν Ἐκκλησία κ.α. και μέσα στὰ πλαίσια αὐτὰ χρησιμοποίησα τὴ λέξη ἐκτροπὴ ἀπὸ τὴν μὴ καλὴ συνεργασία...». 
Επειδή ἡ λέξη «ἐκτροπὴ» ποὺ ἀνέφερε προκάλεσε ἀντιδράσεις γράφει στὸ ἄρθρο τοῦ τὴν ἔννοια τῆς «ἐκτροπῆς» κατὰ τὸ Λεξικὸ των Lidell – Scott καὶ αὐτὸ τοῦ Δημητράκου καὶ...

Ἄκου κυρία Ακρίτα: Ὁ δικός μας Τζορτζ Φλόϊντ εἶναι ὁ Κωνσταντῖνος Κατσίφας

Τοῦ Νίκου Καραγιαννακίδη* 

Ἄκου κυρία Ἀκρίτα, 
Ὁ δικός μας Τζὸρτζ Φλόιντ δὲν εἶναι ὁ Ζὰκ Κωστόπουλος, ἀλλὰ ὁ Κωνσταντῖνος Κατσίφας. Κι ἐπειδὴ ἐσὺ καὶ κάποιοι ἄλλοι Συριζαῖοι κουνᾶτε τὸ δάχτυλο στὴν κοινωνία γιὰ ρατσισμό, νὰ σᾶς ὑπενθυμίσω τὰ ἀκόλουθα: 
Ρατσισμὸς κυρία Ἀκρίτα καὶ κύριοί του ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἡ στοχευμένη ἐκτέλεση τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα ἀπὸ 100 Ἀλβανοὺς ἀστυνομικοὺς ἐπειδὴ θέλησε τὴν 28η Ὀκτωβρίου νὰ σηκώσει τὴν Ἑλληνικὴ σημαία στὸ σπίτι του. 
Αὐτὴ τὴν ρατσιστικὴ ἀστυνομικὴ βία ὄχι μόνον δὲν τὴν καταδικάσατε, ἀλλὰ τὴν δικαιολογήσατε κιόλας υἱοθετώντας τοὺς ἰσχυρισμοὺς τοῦ Ἀλβανικοῦ κράτους καὶ ὄχι τὶς μαρτυρίες τῆς Ἑλληνικῆς Ὁμογένειας! 
Ρατσισμὸς εἶναι τὸ ξύλο καὶ τὰ χημικὰ ποὺ ἔριχναν οἱ «πραιτωριανοὶ» τοῦ Τσίπρα στοὺς εἰρηνικοὺς...

ΔΙΣ: Σύσταση γιὰ ἀποχὴ ἀπὸ κάθε ἐκδήλωση ποὺ διοργανώνεται ἀπὸ τὶς ὀργανώσεις Rotary καὶ Lions!

«Ἀπεφάσισε νὰ συστήσει δι’ Ἐγκυκλίου Σημειώματος στοὺς Σέβ. Μητροπολίτες καὶ τὸν Ἱερὸ Κλῆρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀπέχουν ἀπὸ κάθε ἐκδήλωση ποὺ διοργανώνεται ἀπὸ τὶς ὀργανώσεις Rotary καὶ Lions, ἐπειδὴ δὲν περιορίζονται μόνον σὲ κοινωνικὲς ἐκδηλώσεις, ἀλλὰ ἐπεκτείνονται καὶ σὲ πράξεις θρησκευτικοῦ χαρακτήρα, καθ’ ὅσον διαθέτουν τυπικὸ τελετουργίας εἰσδοχῆς νέων μελῶν καὶ καθορίζουν προσευχὴ ποὺ ἀπευθύνεται ἀδογμάτιστα σὲ ἕνα θεό, μὲ τὴν γενικὴ ἔννοια τοῦ ὄρου καὶ ὄχι κατὰ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Πίστη μας»

Συνῆλθε σήμερα, Τετάρτη 3 Ἰουνίου 2020, στὴ δευτέρα Συνεδρία της γιὰ τὸν μήνα Ἰούνιο ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 163ης Συνοδικῆς Περιόδου, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου.
Ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος καὶ τὰ Μέλη τῆς ΔΙΣ δέχθηκαν τὸν Ἀξιότιμο Ὑπουργὸ Ἐσωτερικῶν κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο καὶ τὸν Ἀξιότιμο Ὑπουργὸ Ὑγιείας κ. Βασίλειο Κικίλια, στὸν ὁποῖο ἐπεδόθη, ὡς δωρεὰ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑγιειονομικὸ ὑλικὸ γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ Ἐθνικοῦ Συστήματος Ὑγιείας, ἤτοι δέκα (10) monitors γιὰ τὸν....

Μπορεῖς νὰ τοὺς ξεγελᾶς ὅλους γιὰ λίγο καιρό, λίγους ὅλο τὸν καιρό, ἀλλὰ ὄχι ὅλους ὅλο τὸν καιρό

Τὸ γκρέμισμα συνεχίζεται... Ἡ Θεία Κοινωνία στὸ στόχαστρο.

Γράφει ὁ Γεώργιος Κ. Τζανάκης Ἀκρωτήρι Χανίων
Ἄρχισε, ὅπως ἀναμενόταν, χιονοστιβάδα συζητήσεων καὶ τοποθετήσεων καὶ ἐνεργειῶν γιὰ τὴν Θεία Κοινωνία. Ἐκτὸς Ἑλλάδος ἄρχισαν νὰ ἐφαρμόζονται «νέες πρακτικὲς», ὅπως αὐτὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρου, νὰ μὴν ὑπάρχῃ κοινὴ λαβίδα ἀλλὰ νὰ κοινωνῇ ὁ κάθε πιστὸς μὲ ἄλλη λαβίδα -«κουταλάκι».
Εἶναι προφανὲς ὅτι τὰ πράγματα θὰ ρυμουλκηθοῦν καὶ θὰ καταλήξουν σὲ ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας. Θὰ διαχωριστῇ τὸ Μυστήριο ἀπὸ τὸν τρόπο μεταδόσεως του, ἔτσι παρουσιάζεται ἤδη. Θὰ τονιστῇ ὅτι καὶ αὐτὸ εἶναι θυσία γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ δυσκολεύεται γιατὶ φοβάται.

1. Στὴν συνέντευξι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν στὸν κ .Παπαχελᾶ τῆς Καθημερινῆς (31/5/2020) εἶναι ὁλοφάνερη ἡ...

Ἐπίκαιρες σκέψεις μέ ἀφορμή τό κείμενο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου μέ τίτλο «Ἡ γῆ εἶναι τετράγωνη!»

Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Φωτοπούλου,
ἐφημερίου τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς
Οἱ «ροπαλοφόροι», οἱ «φωνασκοῦντες ὁμολογητές» και τό... «γλυφιτζούρι περί σφραγίσματος τοῦ Ἀντι-χρίστου».
Ἐπίκαιρες σκέψεις μέ ἀφορμή τό κείμενο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου μέ τίτλο «Ἡ γῆ εἶναι τετράγωνη!»
Ὁ μῦθος τῆς πανδημίας
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι μᾶς ἔπιασαν στόν ὕπνο. Μᾶς ἔκαναν, ἔστω καί πρός στιγμήν, νά πιστέψουμε τόν τερατώδη μῦθο τῆς πανδημίας. Ἦταν τόση μεγάλη ἡ ἔκταση τῆς ...πανδημίας, ὥστε ἀνάμεσα στούς 170 νεκρούς συμπολίτες μας τό κρατικό τρομοδελτίο περιέλαβε καί ὅσους ἁπλῶς ἔπασχαν ἀπό Covid 19 χωρίς ὁ coronavirus νά εἶναι ἡ αἰτία θανάτου τους. Βάλε κι αὐτούς πού ἦσαν 80, 90 χρονῶν καί ἄνω, βάλε κι ὅσους εἶχαν ὑποκείμενα νοσήματα καί ...πάει λέγοντας. Στήν Ἰταλία ἀμφισβητεῖται σοβαρά ὁ ἐπίσημος ἀριθμός νεκρῶν ἀπό κορωνοϊό. Στήν Ἀμερική ὁ κόσμος βγῆκε στούς δρόμους. Μεγάλοι ἐπιστήμονες παγκοσμίως ἀμφισβητοῦν τήν ὕπαρξη πανδημίας. Ἰσχυρίζονται ὅτι πρόκειται γιά κάποιου εἶδους ἐπιδημία ἑνός ἀπό τούς κάθε χρόνο μεταλασσομένους κορωνοϊούς. Ἐδῶ ὅμως, στήν ταλαιπωρημένη πατρίδα μας, ἀκόμη μᾶς τρομοκρατοῦν μέ τά μέτρα πού παρατείνονται. «Ὁ κίνδυνος δέν μᾶς ξέχασε καί ἐμεῖς νά μήν τόν ξεχάσουμε... νά τηροῦμε τίς ἀποστάσεις...κλπ.» Ἀπό τήν ἄλλη ὁ πρωθυπουργός καί οἱ συνεργάτες του βγῆκαν ὁ ἕνας κολλημένος στόν ἄλλο χωρίς τήν κοροϊδία τῶν μασκῶν τῶν γαντιῶν καί τῶν ἀντισηπτικῶν γιά νά.... χαροῦν τήν ἐπιφανῆ τραγουδίστρια. Κόμματα καί φορεῖς ἔκαναν διαδηλώσεις. Οἱ παραλίες, τά πάρκα, οἱ πλατεῖες οἱ δρόμοι εἶναι γεμᾶτοι κόσμο πού τό…γλεντάει! Μόνο οἱ πειθήνιοι χριστιανοί ἀναγκάστηκαν νά...

Ἡ Ναυμαχία τῆς Σούδας (2 – 3 Ἰουνίου 1825)

Ἀμέσως μετὰ τὴ Ναυμαχία τοῦ Καφηρέως (20 Μαΐου 1825), τὰ ἐναπομείναντα τουρκικὰ πλοῖα, πολεμικὰ καὶ μή, βάζουν πορεία πρὸς Νότο, μὲ προορισμὸ τὴ Σούδα.

Τὰ κυνήγησαν πέντε Ἑλληνικὰ βρίκια καὶ ἕνα πυρπολικό, τὰ ὁποῖα καὶ ἀπομόνωσαν μιὰ κορβέτα τῶν 28 πυροβόλων, ποὺ ἀναγκάστηκε νὰ εξοκείλει στὴ Σύρα.
Πυρπολήθηκε ἀπὸ τὸ πλήρωμά της. Οἱ Ἕλληνες ὅμως συνέλαβαν τὸ πλήρωμα (175 τούρκους καὶ 25 Εὐρωπαίους) καὶ ἄλλους ἔσφαξαν, ἄλλους ἐπῆραν αἰχμαλώτους. Ἐπῆραν ἐπίσης τὰ 28 πυροβόλα της.
Τὰ καράβια τοῦ Σαχτούρη κυνήγησαν τους φεύγοντες τούρκους μέχει τὸ Μαλέα. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ κάτω, τὴ δίωξη ἀνέλαβε ὁ Μιαούλης, μὲ τὴ δική του ναυτικὴ μοῖρα. Ἀπέβλεπε ὁ μεγάλος αὐτὸς πρόμαχος τῆς ἐλευθερίας τῶν Ἑλλήνων στὸ νὰ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὅποιος σκύβει ταπεινὰ καὶ δέχεται τὰ χτυπήματα ἀπὸ τοὺς ἄλλους, διώχνει τὰ δικά του ἐξογκώματα, ὀμορφαίνει πνευματικὰ σὰν Ἄγγελος καὶ ἔτσι χωράει ἀπὸ τὴν στενὴ πύλη τοῦ Παραδείσου.
Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης

3 Ἰουνίου 1979 ἡ θαυμαστή ἐμφάνιση τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος καί τοῦ Ἁγίου Λουκιλιανοῦ στόν Ἅγιο Παΐσιο

Ἀπό τό βιβλίο τοῦ π. Διονυσίου Τάτση, 
«Ὁ ἀσκητής τῆς Παναγούδας»
«Τό 1979 ὁ Γέροντας Παΐσιος μετακόμισε ἀπό τόν Τίμιο Σταυρό στό κουτλουμουσιανό κελί τῆς Παναγούδας. Ἦταν 3 Ἰουνίου καί ὁ Γέροντας λόγω τῆς μετακόμισης δέν εἶχε βγάλει ἀπό τά κιβώτια τά ἐκκλησιαστικά βιβλία καί δέν ἤξερε ἀκριβῶς τήν ἡμερομηνία οὔτε φυσικά καί τόν ἑορταζόμενο ἅγιο. Ἔκανε τίς ἀκολουθίες μέ κομποσχοίνι καί ὅταν ἄρχισε νά εὔχεται καί γιά τόν ἅγιο τῆς ἡμέρας, τόν ἀπασχόλησε ὁ λογισμός ποιός ἦταν αὐτός ὁ ἅγιος. Τότε ἐμφανίστηκαν μέσα στό ἐκκλησάκι δύο ἅγιοι, ὁ ἕνας μπροστά καί ὁ ἄλλος ἀπό πίσω. Ὁ δεύτερος ἦταν ὁ ἅγιος Παντελεήμων, τόν ὁποῖο ἀναγνώρισε ὁ Γέροντας. Ὁ πρῶτος ὅμως τοῦ ἦταν ἄγνωστος. Ἀπό τήν ἀπορία τόν ἔβγαλε ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος πού τοῦ εἶπε: «Γέροντα, εἶμαι ὁ Λουκιλιανός.» Ὁ Γέροντας δέν πρόσεξε καλά τό ὄνομα καί ρώτησε: «Πῶς; Λουκιανός;». «Ὄχι, Γέροντα. Εἶμαι ὁ Λουκιλιανός.» Καί ἀμέσως οἴ δύο ἅγιοι ἐξαφανίστηκαν. Ὁ Γέροντας ἐντυπωσιάστηκε καί βρῆκε τό...

2 Ιουν 2020

"Ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς ἐποχῆς μας ἔλεγαν ὅτι ὅποιος σιωπᾶ, ὅταν ἡ Πίστη εἶναι τὸ κινδυνευόμενο, γίνεται συνένοχος στὴ διάδοση τῆς πλάνης..."


Κήρυγμα π. Γεωργίου Σχοινά τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων της Ἅ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 31 Μαΐου 2020 στὸν Ἅγιο Νικόλαο Φιλοπάππου...

Ἡ εἰσαγωγὴ τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης στὰ σχολεῖα στόχος καὶ τῆς νέας κυβέρνησης


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Ἕν Πειραιεῖ τῇ 1η Ἰουνίου 2020

Ὅπως πληροφορηθήκαμε ἀπὸ τὰ ΜΜΕ, ἀνακοινώθηκε ἐπισήμως τὸ νέο πολυνομοσχέδιο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων καὶ ἀναρτήθηκε πρὸς δημόσια διαβούλευση ἀπὸ τὴν Ὑπουργὸ κ. Κεραμέως. Τὸ πολυνομοσχέδιο αὐτὸ περιλαμβάνει διάφορες ἐπὶ μέρους θεματικὲς ἑνότητες, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὴ σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση στὰ σχολεῖα τῆς πρωτοβάθμιας καὶ δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης. Μάλιστα ἡ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ θὰ ἐπεκταθεῖ καὶ στοὺς μαθητὲς τῆς προσχολικῆς ἀγωγῆς, (Νηπιαγωγεῖα)! Σύμφωνα μέ τὴν εἰδησεογραφία: «θὰ ὑπάρχει "ειδικός" τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς ποὺ θὰ ἀρχίζει νὰ ἐνημερώνει καὶ νὰ ἐκπαιδεύει, μὲ τὴ συγκατάθεση τοῦ γονέα, τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖο γιὰ θέματα τῆς ἀνθρώπινης ἀνατομίας... τὰ βασικὰ γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ἀναπαραγωγὴ μὲ ἀντίστοιχη ἀναπαράσταση τῆς σεξουαλικῆς πράξης, τὸ ἀνατομικὸ λεξιλόγιο τῶν ἔξω γεννητικῶν ὀργάνων...», (βλ.... ἐφ. «Στόχος», 14.5.2020 κ.α.). Ἄς σημειωθεῖ πὼς ἡ παροῦσα κυβέρνηση τῆς Νέας Δημοκρατίας εἶχε ἐξαγγείλει στὸ προεκλογικό της πρόγραμμα τὴν εἰσαγωγὴ στὴν ἐκπαίδευση τοῦ «μαθήματος» αὐτοῦ. Ὁ τότε πρόεδρος τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως κ. Κυριάκος Μητσοτάκης εἶχε δηλώσει σχετικὰ μὲ τὸ θέμα αὐτὸ μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς: «Ἡ ἐπένδυση γιὰ τὸ μέλλον, γιὰ τὴν ἑπόμενη γενιά, εἶναι ἡ ὑποχρεωτικὴ ἔνταξη τοῦ μαθήματος τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς, τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης, στὰ σχολεῖα. Ἔτσι ὥστε νὰ μποροῦν τὰ παιδιά μας νὰ...

Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ζητᾶ ἐπικοινωνία μὲ τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες γιὰ τὴν Θεία Κοινωνία

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: "Ἀφοῦ ὅλο τὸ Γράμμα ἐξαντλεῖ τὸν λόγο στὰ πατροπαράδοτα, στὰ εὐλόγως καὶ ἀναντιρρήτως ἀποδεκτὰ περὶ αὐτῆς καθ` ἑαυτῆς τῆς θείας Κοινωνίας καὶ γλυκαίνει τὸ αὐτὶ τοῦ ἀναγνώστη, στὸ τέλος ρίχνει τὸ μυστηριῶδες ὑπονοούμενο:
"Ἐνώπιον τῶν διαμορφουμένων συνθηκῶν, ἐπιθυμοῦμεν νά ἐνωτισθῶμεν τόν ἀδελφικόν Ὑμῶν λογισμὸν καί τάς σκέψεις, ὥστε, ἀπό κοινοῦ νά πορευθῶμεν εἰς τήν ποιμαντικὴν ἀντιμετώπισιν τῶν ἀμφισβητήσεων τοῦ καθιερωμένου τρόπου μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας".

Οἱ ἀμφισβητήσεις τῶν καθιερωμένων, ἅγιοι δεσποτᾶδες, δὲν ἀντιμετωπίζονται ποιμαντικῶς, ἀλλὰ προστατεύονται, ἀφοῦ ἀπορριφθοῦν ἐξ ἀρχῆς ὡς ἀπαράδεκτες, ἄνευ οὐδεμιᾶς παραχωρήσεως! Νὰ ἀντιμετωπίσετε τὴν ἀμφισβήτηση τοῦ καθιερωμένου τρόπου (καθ-ἱερῷ = ἁγιάζω, καθιερώνω, καθορίζω κάτι ὡς ἱερό)! Ἀμφισβήτηση ἀπὸ ποιούς; Ἀπὸ τοὺς ἁγίους Νεκτάριο, Ἰουστῖνο Πόποβιτς, Νικόλαο Πλανᾶ, Νικόλαο Βελιμίροβιτς ἢ τοὺς ἀκόμη πιὸ σύγχρονους ἁγίους Παΐσιο, Ἰάκωβο, Πορφύριο, Αμφιλόχιο, Σωφρόνιο, Εφραίμ Κατουνακιώτη, Ἰωσὴφ τὸν Ἡσυχαστή; Βεβαίως ὄχι!!! Ἀλλὰ ἀπὸ ποιούς; Τοὺς...

Ἅγιος Πορφύριος: Οἱ μητέρες ξέρουν νὰ ἀγχώνονται, νὰ συμβουλεύουν, νὰ λένε πολλά, ἀλλὰ δὲν ἔμαθαν νὰ προσεύχονται…

Τὸ παιδὶ θέλει κοντὰ τοῦ ἀνθρώπους θερμῆς προσευχῆς. Ὄχι ν’ ἀρκεῖται ἡ μητέρα στὸ αἰσθητὸ χάδι γιὰ τὸ παιδί της, ἀλλὰ νὰ προσφέρει συγχρόνως καὶ τὸ χάδι τῆς προσευχῆς, ἔλεγε ὀ Άγιος Πορφύριος.
Τὸ παιδὶ αἰσθάνεται στὸ βάθος τῆς ψυχῆς του τὸ πνευματικὸ χάδι, ποὺ μυστικὰ στέλνει ἡ μητέρα του, καὶ ἕλκεται πρὸς αὐτήν. Νιώθει ἀσφάλεια, σιγουριά, ὅταν ἡ μητέρα μὲ τὴ συνεχῆ, τὴν ἐπίμονη καὶ θερμὴ προσευχὴ τῆς ἀγκαλιάζει τὸ παιδὶ της μυστικὰ καὶ τὸ ἐλευθερώνει ἀπ’ ὅ,τι τὸ σφίγγει.
Οἱ μητέρες ξέρουν νὰ ἀγχώνονται, νὰ συμβουλεύουν, νὰ λένε πολλά, ἀλλὰ δὲν ἔμαθαν νὰ προσεύχονται. Οἱ πολλὲς συμβουλὲς καὶ ὑποδείξεις κάνουν πολὺ κακό. Ὄχι πολλὰ λόγια στὰ παιδιά. Τὰ λόγια χτυπᾶνε στ’ αὐτιά, ἐνῶ ἡ προσευχὴ πηγαίνει στὴν καρδιά. Προσευχὴ χρειάζεται, μὲ πίστη δίχως ἄγχος, ἀλλὰ καὶ καλὸ παράδειγμα.
Κάποια μέρα ἦλθε ἐδῶ στὸ μοναστήρι μία μητέρα ἀπελπισμένη γιὰ τὸν γιό της, τὸν Γιῶργο. Ἦταν πολὺ μπερδεμένος. Γύριζε ἀργὰ...

Ἅγιος Νεομάρτυς Κωνσταντῖνος ὁ ἐξ Ἀγαρηνῶν (2 Ἰουνίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ 
Μεταξὺ τῶν χιλιάδων Νεομαρτύρων, οἱ ὁποῖοι ὁμολόγησαν τὴν πίστη τους στὸ Χριστὸ καὶ ἔδωσαν τὴ ζωή τους, στὰ μαῦρα χρόνια της τουρκοκρατίας, συγκαταλέγονται καὶ ὁρισμένοι, οἱ ὁποῖοι προέρχονταν ἀπὸ τοὺς ἀλλόθρησκους τούρκους. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ὑπῆρξε ὁ ἡρωικὸς Νεομάρτυς ἅγιος Κωνσταντῖνος ἐξ Ἀγαρηνῶν. 
Γεννήθηκε στὰ τέλη τοῦ 18ου αἰώνα στὸ νησὶ τῆς Λέσβου, στὴν κοινότητα Ὑψηλομέτωπου ἀπὸ τούρκους καὶ μουσουλμάνους στὸ θρήσκευμα, γονεῖς. Ἦταν ἕνα χαριτωμένο καὶ πανέμορφο παιδί, τὸ ὁποῖο ὅσο μεγάλωνε, τόσο ἀναδεικνύονταν τὰ ψυχικά του χαρίσματα καὶ τὰ ἀσυνήθιστα σωματικά του κάλλη. Ἄλλοι τὸν θαύμαζαν καὶ τὸν ἀγαποῦσαν καὶ ἄλλοι τὸν ζήλευαν καὶ τὸν μισοῦσαν. 
Ὅταν ἔγινε δεκαπέντε χρονῶν, κάποια τουρκάλα γειτόνισσά του, παρασυρμένη πάθος τῆς ζήλιας καὶ τοῦ φθόνου ἀποφάσισε νὰ τὸν θανατώσει. Κάποια μέρα συνέλαβε ἕνα πανοῦργο σχέδιο, ἐφτίαξε γλυκό, στὸ ὁποῖο ἔβαλε δηλητήριο καὶ τὸ πρόσφερε στὸν ὡραῖο νεαρό. Ἐκεῖνος τὸ ἔφαγε καὶ ἀμέσως ἄρχισαν οἱ παρενέργειες τῆς δηλητηρίασης. Πάλεψε γιὰ μέρες, ἀλλὰ στὸ τέλος σώθηκε μὲν ἀπὸ τὸ θάνατο, ἀλλὰ ἔμεινε τυφλὸς καὶ παράλυτος, καθηλωμένος στὸ κρεβάτι. Καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφθανε αὐτό, προσβλήθηκε καὶ ἀπὸ εὐλογιά, καὶ ἔδινε μάχη νὰ κρατηθεῖ στὴ ζωή. 
Μία ἄλλη γειτόνισσά του χριστιανή, τὸν συμπόνεσε καὶ πῆγε στὸ σπίτι του μὲ ἕνα δοχεῖο μὲ ἁγίασμα, προτείνοντας στὴ μητέρα του νὰ τὸν νίψει μὲ αὐτό. Ἡ μουσουλμάνα μητέρα του, μέσα στὴν ἀπόγνωσή της καὶ βλέποντας τὸ παιδί της νὰ πεθαίνει, ὥρα...

Ἅγιος Νικηφόρος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὁ ὁμολογητὴς (2 Ἰουνίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ 
Ἡ πολυτάραχη εἰκονομαχικὴ περίοδος (726-843 μ. Χ.) ἀνέδειξε μία πλειάδα ἁγίων ὁμολογητῶν στὴν Ἐκκλησία μας, οἱ ὁποῖοι ὁμολογώντας τὴν σώζουσα πίστη της, ὑπέστησαν φοβερὰ μαρτύρια καὶ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἔχασαν καὶ αὐτὴ τὴ ζωή τους. Ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγάλους ὁμολογητὲς αὐτῆς τῆς περιόδου ὑπῆρξε καὶ ὁ ἅγιος Νικηφόρος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. 
Γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ ἔτος 758 ἀπὸ εὐγενεῖς γονεῖς, τοὺς ὁποίους διέκρινε ἡ εὐσέβεια καὶ ἡ προσήλωση στὴν Ὀρθοδοξία. Ὁ πατέρας τοῦ ὀνομαζόταν Θεόδωρος καὶ ἦταν βασιλικὸς γραμματέας καὶ νοτάριος στὸ Ἱερὸ Παλάτιο καὶ ἡ μητέρα τοῦ ὀνομαζόταν Εἰρήνη. Εἶχαν καὶ οἱ δύο τους ὑποστεῖ σκληροὺς διωγμοὺς ἀπὸ τοὺς εἰκονομάχους αὐτοκράτορες, λόγω τῆς σύνταξής τους στὴν μερίδα τῶν Ὀρθοδόξων. Ὁ πατέρας τοῦ εἶχε ἐξορισθεῖ ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο Ἐ΄ τὸν Κοπρώνυμο (741-775) στὴν περιοχὴ Μύλασσα τῆς Καρίας καὶ μετὰ στὴ Νίκαια, ὅπου μετὰ ἀπὸ ἔξι χρόνια ταλαιπωρίας πέθανε ἐκεῖ ἐξόριστος. 
Παρ’ ὅλες τὶς διώξεις τους, φρόντισαν νὰ δώσουν στὸ Νικηφόρο καλὴ ἐκπαίδευση. Μάλιστα φάνηκαν νωρὶς τὰ φυσικά του προσόντα καὶ οἱ ἱκανότητές του, ὥστε κλήθηκε στὸ παλάτι καὶ ἀνέλαβε βασιλικὸς γραμματέας, μετὰ τὸ θάνατο τοῦ φανατικοῦ εἰκονομάχου αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου Ἐ΄ (775), ἀπὸ τὴν Εἰρήνη τὴν Ἀθηναία. Ὅμως σύντομα παραιτήθηκε ἀπὸ τὴν ὑψηλή του θέση γιὰ νὰ ἱκανοποιήσει τὴν παιδικὴ ἐπιθυμία του, νὰ γίνει μοναχός. Ἔτσι ἀποσύρθηκε σὲ κάποιο λόφο ἀπέναντι ἀπὸ...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.