ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

29 Σεπ 2016

Ὁ οἰκουμενισμὸς – τά ἀκάθαρτα Πνεύματα καὶ ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης

Φωτογραφία: Ὁ Γέρων Ἐφραίμ Κατουνακιώτης μὲ τὸν Γέροντα Ἐφραίμ Βατοπαιδινὸ
Μία Σύνοδος, ἀκόμα καὶ ἂν συνεκλήθη ὡς Ἁγία καὶ Μεγάλη καὶ Οἰκουμενικὴ καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν συμμετεχόντων ἐπισκόπων ἀξιολογεῖται τελεσίδικα ἀπό τήν Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Χριστοῦ κυρίως σέ ἀναφορά μέ τίς ἀποφάσεις της. Τὸ ἴδιο δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἰσχύσει καὶ γιὰ τὴν ὡς «Ἁγία καὶ Μεγάλη» καὶ Πανορθόδοξο συγκληθεῖσα Σύνοδο τῆς Κρήτης.  Ἀσφαλῶς, δέν εἴμαστε ἐμεῖς ἁρμόδιοι, οὔτε εἶναι τοῦ παρόντος ἡ ἀξιολόγηση τῆς Συνόδου. Θέτουμε ὅμως ἕναν ἁπλοϊκὸ ἀλλὰ καίριο προβληματισμό: 
Γιά πρώτη φορά σέ ἐπίσημο συνοδικό κείμενο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀποτιμᾶται θετικά ἡ Οἰκουμενική Κίνηση, καὶ ἡ Σύνοδος ἐπιχαίρει καὶ ἐγκρίνει τὴ συμμετοχὴ τῶν Ὀρθοδόξων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν σὲ αὐτή! Μὲ ἰδιαίτερα θετικὰ λόγια ἡ Σύνοδος ἀναφέρεται στὸν....

Γιατί γιὰ τοὺς ὀρθοδόξους θὰ πρέπει νὰ ὑπάρξει μία θρησκειολογικὴ σούπα;

Τὴν Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016, ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ, μίλησε στοὺς Μπάμπη Παπαπαναγιώτου καὶ Ἀργύρη Παπαστάθη, γιὰ τὶς ἀλλαγὲς στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ποὺ προωθεῖ ὁ κ. Φίλης:
«Μία ἑλληνικὴ πολιτεία, νὰ παραβιάζει μὲ τρόπο ἀπαράδεκτο, τὶς ἀρχὲς τοῦ Συντάγματος, γιὰ τὴν ἰσότητα, τὴν ἰσονομία, τὴ δημοκρατικὴ εὐστάθεια καὶ νὰ μᾶς θεωρεῖ τοὺς ὀρθοδόξους ὡς πολίτες δεύτερης κατηγορίας, αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἀνεκτὸ χωρὶς κάποια διαμαρτυρία. Γιατί γιὰ τοὺς ὀρθοδόξους θὰ πρέπει νὰ ὑπάρξει μία θρησκειολογικὴ σούπα, τὴν ὁποία θέλει ὁ κ. Ὑπουργὸς νὰ ἐπιβάλλει χωρὶς διάλογο μὲ τὴν ἐκκλησία; Ἑπομένως αὐτὰ δὲν μπορεῖ τόσο ἁπλὰ νὰ γίνουν δεκτά, ἐπειδὴ κάποιος ἔτσι θέλει, ἢ ἐπειδὴ ἔχει μία θέση αὐτὴ τὴ συγκεκριμένη στιγμή. Αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία, παρακαλεῖ καὶ ζητεῖ θεσμικὰ ἀπὸ....

Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης καὶ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν

Γράφει  πρωτ. π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος, 
Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
Τὸ κείμενο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸ χριστιανικὸ κόσμο» τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης (2016) κάνει ἐκτεταμένη ἀναφορὰ στὸ ΠΣΕ (§§ 16-21) καὶ στὴ συμβολή του στὴν Οἰκουμενικὴ Κίνηση μὲ ἔκδηλο ἐνθουσιασμό.
1. Ἰδιαιτέρως ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης ἐκφράζει θετικὴ ἐκτίμηση γιὰ τὴν «θεολογικὴ προσφορὰ» τῆς Ἐπιτροπῆς «Πίστις καὶ Τάξις» τοῦ ΠΣΕ καί σημειώνει: «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία … ἐκτιμᾶ θετικῶς τὰ ὑπ’ αὐτῆς ἐκδοθέντα θεολογικὰ κείμενα … τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν ἀξιόλογον βῆμα εἰς τὴν Οἰκουμενικὴν Κίνησιν διὰ τὴν προσέγγισιν τῶν Ἐκκλησιῶν» (κείμενο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸ χριστιανικὸ κόσμο» § 21). Ἀσφαλῶς δὲν εἶναι τῆς παρούσης ἀναλυτικὴ ἀναφορὰ στὰ κείμενα τῆς Ἐπιτροπῆς. Εἶναι ὅμως ἐπιτρεπτὴ μία τόσο γενικόλογη προσέγγιση ἐκ μέρους τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου; Ἐπιτρέπεται ἡ «Ἁγία καί Μεγάλη» Σύνοδος χωρὶς εἰδικὴ καὶ λεπτομερή μελέτη νὰ «ἐκτιμᾶ θετικῶς τά θεολογικὰ κείμενα» τῆς Ἐπιτροπῆς «Πίστις καὶ Τάξις» καί τήν ἐν γένει «θεολογικὴ προσφορὰ» τοῦ ΠΣΕ, ὅταν αὐτὰ ἀκριβῶς τὰ κείμενα εἶναι γεμάτα ἀπὸ προτεσταντικὲς κακοδοξίες καὶ γι’ αὐτὰ τὰ κείμενα πολλὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἔχουν διατυπώσει κατ’ ἐπανάληψιν σοβαρὲς ἐπιφυλάξεις, οἱ ὁποῖες ἔχουν....

Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ-Ὁμολογία γιὰ τὴ «συνοδὸ» τῆς Κρήτης

Πρὸς: 
1. Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, κ. Ἱερώνυμον
2. Σεβασμιωτάτους ἀρχιερεῖς, μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας.

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι,
Ἡ ἀπὸ πολλῶν ἤδη δεκαετιῶν προετοιμαζόμενη «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος» τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας συνῆλθε καὶ ἐπεράτωσε τὶς ἐργασίες της στὸ Κολυμπάρι τῆς Κρήτης ἀπὸ 19-26 Ἰουνίου τοῦ τρέχοντος ἔτους.
Μολονότι βασικὴ ἐπιδίωξη τῆς «Συνόδου», κατὰ τοὺς ὀργανωτές της, ἦταν ἡ ἐνίσχυση καὶ ἡ φανέρωση τῆς ἑνότητος τῶν Ὀρθοδόξων, δυστυχῶς κατορθώθηκε τὸ ἐντελῶς ἀντίθετο, ἡ διαίρεση καὶ ἡ διάσπαση, καὶ σὲ ἐπίπεδο ἡγεσίας καὶ στὸ χῶρο τοῦ πληρώματος τῶν πιστῶν.
1. Ἡ «Σύνοδος» καταστρέφει τὴν ἑνότητα καὶ προκαλεῖ διαιρέσεις
Ἀπὸ τὶς δεκατέσσαρες (14) αὐτοκέφαλες ἐκκλησίες ἀπουσίαζαν οἱ τέσσαρες (4), δηλαδὴ οἱ ἐκκλησίες Ἀντιοχείας, Ρωσίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας, καὶ μαζὶ μὲ αὐτὲς ἀπουσίαζε βέβαια καὶ τὸ ποίμνιο ποὺ ἐκπροσωποῦν, μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ ἥμισυ τοῦ συνόλου τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν. Ἡ ἀπουσία τους δὲν ὀφειλόταν σὲ λόγους ἀνάγκης, λόγῳ δυσμενῶν συνθηκῶν στὶς περιοχές τους, πολεμικῶν συγκρούσεων, φυσικῶν καταστροφῶν, ἐπιδημιῶν κ.τ.λ., ἀλλὰ....

Ἡ "ἀδελφὴ ἐκκλησία" καὶ ὁ ἅγιος Δαμασκηνὸς ὁ Στουδίτης

Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρὸς
Ὡς γνωστόν, σύνοδοι συγκροτοῦνταν πάντοτε μὲ ἀφορμὴ τὴν διατάραξη τῆς εἰρήνης τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, λόγω τῆς ἐμφάνισης καὶ τῆς διάδοσης κάποιας αἱρέσεως.(1) 
Πῶς, λοιπόν, ὁ λαὸς μας ὁ πιστὸς νὰ ἀναγνωρίσει τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ‘’ἁγίας καὶ μεγάλης συνόδου’’, ἡ ὁποία οὔτε ἐπεσήμανε οὔτε καὶ καταδίκασε κάποια αἵρεση;
Πῶς οἱ φιλότιμοι παπάδες μας καὶ ὁ ἁπλὸς πιστὸς ἑλληνικὸς λαὸς νὰ ποῦνε τὸ ‘’ναὶ’’ σὲ ἀποφάσεις μιᾶς συνόδου, ποὺ ἀντὶ νὰ καταδικάσει τὶς αἱρέσεις, τὶς ὀνόμασε ‘’ἐκκλησίες’’ καὶ ἀντὶ νὰ ἀναθεματίσει τοὺς αἱρετικούς, τοὺς ἔβαλε καὶ κάθισαν σὲ θέσεις τιμητικές, ὄχι μονάχα μέσα στὴν αἴθουσα τῶν συνεδριάσεων, ἀλλὰ καὶ μέσα στὴν Θεία Λειτουργία, ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς;(2)  
Τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἐφησυχάζει, ὅπως διακαῶς θὰ ἐπιθυμοῦσαν μερικοί. Τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ἀγρυπνεῖ. Καὶ γιὰ τὴν ἐπαγρύπνηση αὐτή, ὅλως παραδόξως, φρόντισαν οἱ ἴδιοι οἱ διοργανωτὲς τοῦ Κολυμπαρίου!(3)
Ὁ δογματικὸς ἐνδοτισμὸς καὶ ἡ ἐκκλησιολογικὴ μειοδοσία τῆς ‘’συνόδου’’ τῆς Κρήτης, ἀντὶ νὰ....

28 Σεπ 2016

Ἑτερόδοξες «ἐκκλησίες», δηλαδὴ αἱρέσεις

Γράφει ὁ Ἠλιάδης  Σάββας, Δάσκαλος
 «Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἓν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιν προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν  καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν».
     Στοὺς πρωτόγνωρους καὶ ἀπερίγραπτους σὲ ἀπανθρωπιὰ καὶ ἐγκατάλειψη καιρούς, ποὺ ὁ Θεὸς παραχώρησε νὰ `ρθοῦν καὶ νὰ ἀλλάξουν ἄρδην καὶ «ἐντυπωσιακῶς» τὴ ζωή μας, ἀντὶ νὰ νιώθουμε τὴν ἄνεση καὶ τὴ χαρὰ τῆς συσπείρωσης κάτω ἀπὸ τὴ σκέπη τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας, ἀκολουθώντας τοὺς ποιμένες μας, βλέπουμε καὶ ἀκοῦμε πολλοὺς ἀπ` αὐτούς, νὰ προσπαθοῦν, πάση θυσία, νὰ κάνουν τὸ ἀντίθετο. Νὰ μᾶς ἀνεβάσουν, ἄκοντες ἐκόντες, στὸ ἅρμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μὴ αἰσθανόμενοι (;) τὸ βάρος τῆς εὐθύνης ποὺ τοὺς ἀναλογεῖ ἀπέναντι στὸ ποίμνιό τους καὶ στὸ Θεό, ποὺ τοὺς ἐμπιστεύτηκε αὐτὴν τὴ διακονία. 
     Εἶναι, λέει ὁ ὀρθόδοξος ποιμένας,  ὁ παπισμός, ὁ δεύτερος πνεύμονας, ποὺ ἀναπνέει ἡ «ἐκκλησία». Ναί, ἀλλὰ αὐτὸς ὁ πνεύμονας πάσχει βαρέως. Ἀσθενεῖ καὶ χρειάζεται θεραπεία, δηλαδὴ μετάνοια. Καὶ ἀφοῦ θεραπευθεῖ, μπορεῖ νὰ προσαρμοστεῖ στὸ σῶμα  καὶ νὰ προσφέρει «τὸν ὑγιῆ ἀέρα». Ἀλλιῶς θὰ τὸ μολύνει. Ἔτσι μᾶς λένε οἱ ἅγιοι. 
     Πῶς ὅμως νὰ γίνει αὐτό, ἀφοῦ παντοῦ καὶ πάντοτε  σιωπᾶται ἠχηρῶς καὶ ἀπολύτως καὶ σκοπίμως ἡ λέξη «αἵρεση» καὶ χρησιμοποιεῖται  καὶ....

Δελτίο τύπου τῆς Ἕνωσης Θεολόγων Νομοῦ Ἠμαθίας γιὰ τὴν ἐκδήλωση στή Βέροια σχετικὰ μὲ τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν

Βέροια, 28 Σεπτεμβρίου 2016
Δελτίο τύπου τῆς Ἕνωσης Θεολόγων Νομοῦ Ἠμαθίας γιὰ τὴν ἐκδήλωση τῆς 24/09/2016 σχετικὰ μὲ τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὴν Πρωτοβάθμια καὶ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση.
Τὸ Σάββατο 24/9/2016 πραγματοποιήθηκε στὴ Βέροια Ἡμερίδα μὲ θέμα «Τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν σὲ κρίση», μὲ ἀφορμὴ τὸ Νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος, ποὺ μὲ βιασύνη ἔθεσε σὲ ἰσχὺ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας στὶς 13/9/2016. Τὴν Ἡμερίδα συνδιοργάνωσαν ἡ Ἕνωση Θεολόγων Νομοῦ Ἠμαθίας, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας, ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων καὶ ἡ «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη», καὶ συμμετεῖχαν σ’ αὐτὴν καθηγητὲς τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ χώρου, ἐκπαιδευτικοὶ καὶ τῶν δύο βαθμίδων, κληρικοί, γονεῖς καὶ μαθητὲς (http://schoolpalmos.blogspot.gr/2016/09/blog-post_24.html). 
Οἱ ὁμιλητές τῆς ἡμερίδας μίλησαν γιὰ «Τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν στὰ θρησκευτικά: Κατήχηση στὴν πολυθρησκεία, ἀποορθοδοξοποίηση, προσηλυτισμὸς καὶ....

Θεσσαλονικη: Βγαίνει σὲ πλειστηριασμὸ ἡ μοναδικὴ κατοικία πολύτεκνου οἰκογενειάρχη μὲ 85% ἀναπηρία!

Ὁ οἰκονομικὸς πόλεμος ἔχει φτάσει στὸ ἀποκορύφωμά του! Χτυπώντας τὴν ἰδιοκτησία, χτυπᾶνε αὐτὸν τὸν ἱερὸ τόπο, τὴν Πατρίδα μας! Χρειάζεται ἄμεσα ἀφύπνιση τοῦ λαοῦ καὶ ἐγρήγορση γιὰ νὰ ἀντισταθοῦμε!
Ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ ἀκινήτου ποὺ πλειστηριάζεται, Μιχάλης Π. ἀπέστειλε ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Συντονισμὸ Συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης, δημοσιοποιώντας τὴν ἱστορία του. Τονίζει ὅτι εἶναι ἄπορος, μὲ 85% πιστοποιημένη ἀναπηρία. «Δὲν ἔχω κανένα ἔσοδο, διότι ἐνῶ κατέθεσα τὰ δικαιολογητικὰ καὶ τὴν αἴτηση γιὰ κρίση ἀπὸ ἐπιτροπὴ γιὰ χορήγηση ποσοστοῦ ἀναπηρίας γιὰ συνταξιοδότηση τὸ 2010, λόγω κατάργησης τῶν ἐπιτροπῶν καὶ τὴν δημιουργία τῶν ΚΕΠΑ, μοῦ ἐπέστρεψαν μὲ συστημένο τὸν φάκελο ποὺ εἶχα καταθέσει, ἐνημερώνοντας μὲ ὅτι πρέπει νὰ....

Ὁ σύλλογος "ΕΣΒΗ 1914" στὴ Συνδιάσκεψη τοῦ ΟΑΣΕ: Αὐτονομία στὴ Βόρειο Ἤπειρο γιὰ νὰ προστατευθεῖ ὁ Ἑλληνισμός!

Γιὰ δεύτερη συνεχόμενη χρονιὰ ὁ Ἐθνικὸς Σύλλογος Βόρειος Ἤπειρος 1914 ἔδωσε τὸ παρὼν στὴν ἐτήσια Συνδιάσκεψη τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Ἀσφάλεια καὶ τὴ Σταθερότητα στὴν Εὐρώπη (ΟΑΣΕ), ποὺ πραγματοποιεῖται στὴν Βαρσοβία ἀπὸ τὶς 19 Σεπτεμβρίου, ἐκπροσωπώντας διεθνῶς τὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό.
Στὴν συνεδρία 10 ποὺ πραγματοποίησε ἡ Ὕπατη Ἁρμοστεία τοῦ ΟΑΣΕ γιὰ τὶς Ἐθνικὲς Μειονότητες, τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας 26 Σεπτεμβρίου, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ΕΣΒΗ 1914 κ. Νικόλαος Κολίλας, μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴ Χιμάρα, ἔκανε τὴν ἀκόλουθη παρέμβαση στὸ πλαίσιο τῶν δυόμισι λεπτων ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὸν συντονιστὴ σὲ κάθε ἕναν ἀπὸ τοὺς ὁμιλοῦντες. 
«Εὐχαριστῶ κύριε συντονιστη. Ἀξιότιμοι ἐκπρόσωποι, τὸ σημαντικότερο ζήτημα ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ Ἐθνικὴ Ἑλληνικὴ Μειονότητα τῆς Ἀλβανίας, ἡ ὁποία διαβιεῖ στὴν περιοχὴ μὲ τὴν ἱστορικὴ ὀνομασία Βόρειος Ἤπειρος, εἶναι αὐτὸ τῆς ἰδιοκτησίας.
Τὰ Δικαστήρια καὶ ἄλλοι ἀλβανικοὶ κρατικοὶ φορεῖς, εὐνοοῦν τοὺς πλαστογράφους ποὺ ἐμφανίζονται ὡς πρώην ἰδιοκτῆτες καὶ ὠφελοῦνται τεράστιες ἐκτάσεις ποὺ κανονικὰ ἀνήκουν σὲ Ἕλληνες μειονοτικούς.
Γιὰ παράδειγμα στὸν Δῆμο Φοινίκης ποὺ ἔχει ἀμιγῆ ἑλληνικὸ πληθυσμό, ἡ Κρατικὴ Ὑπηρεσία Ἐπιστροφῆς Περιουσιῶν ἀναγνώρισε περισσότερα ἀπὸ....

Γνωμοδότηση Ἀνωτάτου Δικαστικοῦ: Οἱ Θεολόγοι ὑποχρεοῦνται καὶ δικαιοῦνται νὰ μὴν ἐφαρμόσουν τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ἀποστόλου Φ. Βλάχου, Ἐπιτίμου Προέδρου Ἐφετῶν, Χαλάνδρι, 26/9/2016
Ἀπὸ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) μοῦ ἐτέθησαν τὰ κάτωθι ἐρωτήματα καὶ μοῦ ἐζητήθη ἡ ἐπ' αὐτῶν ἐπιστημονική μου ἄποψη:
1) Ἡ νέα ὕλη τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἡ εἰσαγομένη στὶς σχολικὲς μονάδες διὰ τῶν ὑπ' ἀριθ. 143575/Δ2/2016 καὶ 143579/Δ2/2016  ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας στὸ Φ.Ε.Κ. Β΄/13/9/16 εἶναι σύμφωνες πρὸς τὸ Σύνταγμα καὶ τὸν νόμο;
2) Σὲ ἀρνητικὴ ἀπάντηση (ἐὰν δηλ. εἶναι ἡ ἐν λόγω ὕλη ἀντίθετη πρὸς τὸ Σύνταγμα καὶ τὸ νόμοι) οἱ καθηγητές, ποὺ καλοῦνται, νὰ τὴν διδάξουν, δικαιοῦνται καὶ ὑποχρεοῦνται νὰ ἀρνηθοῦν τὴν ἐφαρμογὴ τῶν παραπάνω ὑπουργικῶν ἀποφάσεων καὶ ἂν ναί, εἰς ποῖες διατάξεις θὰ στηριχθοῦν;
Ἡ ἐπιστημονική μου ἄποψη ἐπὶ τῶν ὡς ἄνω ἐρωτημάτων εἶναι ἡ ἀκόλουθη:....

27 Σεπ 2016

Σπανουδάκης: "Τὴν ἔμπνευσή μου τὴν ἀντλῶ ἀπὸ τοὺς Ἁγίους, τοὺς Ἥρωες καὶ τὴν ἀγαπημένη μου Πατρίδα"

Ὁ καταξιωμένος συνθέτης, μὲ ἀφορμὴ τὴ συναυλία του στὸ Ἠρώδειο τὸ Σάββατο 1 Ὀκτωβρίου 2016, μὲ τίτλο «Μιὰ προσευχὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα», μίλησε στο zougla καὶ τόνισε τὶς ἰδιαιτερότητες τῆς συναυλίας καθὼς καὶ τί σηματοδοτεῖ γιὰ τὸν ἴδιο. Ὁ ταλαντοῦχος καλλιτέχνης ἐπιπλέον ἀνέφερε ἀπὸ ποῦ ἀντλεῖ τὴν ἔμπνευση γιὰ τὴ μουσική του καὶ ἐξήγησε ποιὰ εἶναι ἡ διαδικασία σύνθεσης ἑνὸς ἔργου. Παράλληλα ἐπεσήμανε πῶς θὰ ἦταν δομημένος ἕνας ἰδανικὸς κόσμος γιὰ κεῖνον καὶ ἀποκάλυψε τί τοῦ δίνει χαρὰ στὴν καθημερινότητά του καὶ ἀπὸ ποῦ ἀντλεῖ γιὰ νὰ εἶναι καλά. 

- Πεῖτε μᾶς λίγα λόγια γιὰ τὴ συναυλία σας μὲ τίτλο «Μιὰ προσευχὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα» ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Ἠρώδειο. Ποιὲς οἱ ἰδιαιτερότητες αὐτῆς τῆς συναυλίας καὶ τί σηματοδοτεῖ γιὰ σᾶς;
Σταμάτης Σπανουδάκης: Θὰ ἔλεγα ὅτι ἡ «ἰδιαιτερότητα» σ' αὐτὴν τὴ συναυλία εἶναι πιὸ πολὺ προσωπικὴ καὶ ἐσωτερική. Πῶς ἐγώ, δηλαδή, αὐτὴ τὴ μέρα καὶ σ' αὐτὴν τὴ «λάθος ἐποχή», ποὺ ὅλοι ζοῦμε, νὰ εἶμαι πιὸ ἤρεμος, πιὸ ἀγαπητικός, πιὸ κοντὰ στὸν Ἀγαπημένο καὶ τοὺς ἀγγέλους Του. Κι ἔτσι νὰ βοηθήσω (ἢ νὰ βοηθηθῶ) μέσω τῆς μουσικῆς ὅσους θὰ εἶναι ἐκεῖ, νὰ ζήσουμε δύο ὧρες προσευχῆς καὶ ἀγάπης γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ....

Ἐπίσκεψη τοῦ Παγκόσμιου Ἑβραϊκοῦ Κογκρέσου στὸν Πάπα γιὰ νὰ συζητήσουν γιὰ τὸ μεταναστευτικὸ!

Ἡ ἡγεσία τοῦ Παγκόσμιου Ἑβραϊκοῦ Κογκρέσου μετὰ τὴν ἐπίσκεψη στὴν χώρα μας (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) ἔγινε δεκτὴ ἀπὸ τὸν Πάπα στὸ Βατικανὸ τὴν περασμένη Δευτέρα! Στὴν ὁμιλία του, ὁ Πάπας μίλησε γιὰ τὴν πρόκληση νὰ προωθήσει τὴν εἰρήνη στὸν κόσμο καὶ γιὰ τὴν κρίση τῶν προσφύγων. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Ἡ Εὐρώπη συχνὰ ξεχνᾶ ὅτι ἔχει ἐμπλουτιστεῖ ἀπὸ τοὺς μετανάστες. Ἡ Εὐρώπη αὐτοπεριορίζεται. Ἡ Εὐρώπη ἔχει ἔλλειψη δημιουργικότητας. Ἡ Εὐρώπη ἔχει μιὰ πτώση τῆς γεννητικότητας, καὶ τὰ προβλήματα τῆς ὑψηλῆς ἀνεργίας». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Πρέπει νὰ προβληματιστοῦμε σχετικὰ μὲ τὴν ἔνταξη τῶν προσφύγων. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ διέπραξαν τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὸ Βέλγιο δὲν ἦταν κατάλληλα ἀφομοιωμένοι». 
Ἐπανέλαβε ἐπίσης αὐτὸ ποὺ εἶχε πεῖ Lauder (πρόεδρος τοῦ Παγκόσμιου Ἑβραϊκοῦ Κογκρέσου)  σὲ μιὰ προηγούμενη συνεδρίαση, ὅτι ἕνας καλὸς Χριστιανὸς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ....

Μητροπολίτης Κυνουρίας: "Ἡ δίωξη κατὰ τοῦ προσώπου μου σκοπεύει στὸν ἐκφοβισμὸ τῶν πολιτῶν"

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ὁ Μητροπολίτης Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος εἶναι κατηγορούμενος βάσει τοῦ "ἀντιρατσιστικοῦ" νόμου γιὰ περσινές του δηλώσεις σχετικὲς μὲ τὸ σύμφωνο συμβίωσης ὁμοφυλοφίλων!

Ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ Καποδίστρια ποὺ ἀπαγόρευε στοὺς ὑπαλλήλους τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου νὰ εἶναι Τέκτονες!

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 2953
Πρὸς τὸ Πανελλήνιον 
Πρὸς τοὺς κατὰ τὸ Αἰγαῖον Πέλαγος καὶ τὴν Πελοπόννησον Ἐκτάκτους Ἐπιτρόπους καὶ τοὺς Ἀρχηγοὺς τῶν κατὰ ξηρὰν καὶ θάλασσαν Δυνάμεων.
Γνωρίζει ἡ Κυβέρνησις, ὅτι Πολίται τινὲς ἐπιμένουν πιστεύοντες καὶ τοὺς ἄλλους πείθοντες, ὅτι αἱ μυστικαὶ Ἐταιρεῖαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εἰς τὴν Πατρίδα, ἢ τουλάχιστον Αἰγίδα ὑπὸ τὴν ὁποία συνδεόμενοι μεταξύ των ἄνθρωποι διὰ μυστικῶν δεσμῶν δύνανται νὰ ἀπολαύσωσιν ἐντὸς Πατρίδος των καὶ διὰ τῆς ξένης ἐπιρροῆς ἀξιώματα, τιμᾶς, καὶ τὸ πλέον τύχην, ὃ ἐστὶ χρήματα.
Ὅσον καὶ ἂν ἐλεεινολογῆ ἡ Κυβέρνησις τὴν ἀπειρίαν τῶν Ἑλλήνων τῶν ἀπὸ τοιαύτας εἰσηγήσεις παρασυρομένων δὲν ἤθελε δώσει τὴν προσοχήν της, ἂν δὲν ἦτο καταπεπεισμένη πόσον ὄλεθρια ἄποτελεσματα δύναται νὰ φέρη ες τὴν κρίσιμον ταύτην στιγμὴν ἢ περὶ τούτων γνώμη, τὴν ὅποιαν οἱ ἔχθροί τῆς Ἑλλάδος ἤθελον συστήσει καὶ τὸν Κόσμον, καὶ ες τὰς Εὐρωπαϊκᾶς Κυβερνήσεις.
Ἂν ἡ Ἑλλὰς ἔγκατελειφθη ἀπό τό 1821 ἕως τὸν Ἰούλιον μήνα τοῦ τελευταίου ἔτους, τοῦτο προῆλθε διότι....

Γιατί ἡ Γενοκτονία καὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ μὴν ὑπάρχουν;

Τί θὰ ἔκανες ἂν ζοῦσες σὲ μία χώρα πού ἀπαγόρευαν τὴ θρησκεία σου; Μπορεῖ βέβαιά το ἐρώτημα νὰ μὴν σ' ἐνδιαφέρει γιατί εἶσαι σὲ μία δημοκρατία. Τί θὰ ἔκανες ὅμως ἂν ἔχανε τὰ χαρακτηριστικά της ἐπειδὴ ἡ ἐξουσία θὰ ἄλλαζε μὲ ὕπουλο τρόπο τὴ νομοθεσία καὶ τὸ ἐπίσημο πρόγραμμα; Τώρα θὰ δεῖς τί θὰ ἔκανες.
Ὅποιος κατηγορεῖ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας γιὰ ἔλλειψη καινοτομίας εἶναι σίγουρα ἀπαράδεκτος. Διότι γιὰ νὰ μᾶς πεῖ ἕνας Ὑπουργὸς ὅτι ἡ Γενοκτονία καὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχουν, εἶναι ὄντως μιὰ καινοτομία καὶ μάλιστα βαρβαρότητας.  Ἔτσι ἂν μερικοὶ εἶχαν ἀκόμα κάποια ἀμφιβολία γιὰ τὸ ἐπίπεδό το γνωστικό το Ὑπουργοῦ, τώρα τὸ ἔχουν καὶ μὲ βούλα.  Τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι πιὰ αὐτός, ἀλλὰ ὁ ἑλληνικὸς λαός. Διότι πρόκειται γιὰ τὴ δεύτερη φορὰ ποὺ εἶναι ἀντισυνταγματικὸς καὶ τὸ πρέπον εἶναι τουλάχιστον νὰ παραιτηθεῖ καὶ μποροῦμε νὰ βοηθήσουμε ἂν ὑπάρχει ὄντως μιὰ δυσκολία. 
Πάντως σὲ κάθε περίπτωση δὲν πρόκειται ν’ ἀφήσουμε ἀπροστάτευτούς τους μικροὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ τοὺς ἀφήσουμε νὰ....

Ἰταλία: Παρουσιάστρια "διώκεται" γιατί φορᾶ σταυρὸ στὰ στὰ δελτία εἰδήσεων!

Παρουσιάστρια στὸ ἰταλικὸ κρατικὸ κανάλι TG1 δέχθηκε «ἐπίθεση», ἐπειδὴ φόρεσε σταυρὸ κατὰ τὴν διάρκεια παρουσίασης τῶν εἰδήσεων. Ὅπως ἀναφέρει ἡ Daily Mail, ἡ δημοσιογράφος καὶ παρουσιάστρια Μαρίνα Ναλέσο, ἡ ὁποία ἐργάζεται καὶ στὴn κρατικὴ RAI, καὶ στὸ παρελθὸν εἶχε φορέσει τὰ σύμβολα τοῦ Ἰησοῦ καὶ τῆς Παναγίας, ἀναφέροντας πὼς τὸ κάνει «γιὰ τὴν πίστη της».
Οἱ δῆθεν «προοδευτικοί», ἐκεῖνοι δηλαδὴ ποὺ ὑποστηρίζουν συνειδητὰ ἢ ἀνεπίγνωστα τὴν ἐπικράτηση τῆς ἀθεΐας τῆς Νέας Τάξης, τὴν κατηγόρησαν ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ τηρεῖ τὰ θρησκευτικὰ σύμβολά της στὶς ἰδιωτικές της ἐκδηλώσεις μόνο. Ἕνας ἀπὸ τοὺς σφοδρότερους ἐπικριτὲς τῆς ἦταν ὁ....

«Προσέχετε τὶς οἰκογένειες λευκῶν, φυσιολογικῶν, χαρούμενων ἀνθρώπων ποὺ μαθαίνουν τὰ παιδιά τους νὰ κρατᾶνε τὶς παραδόσεις. Εἶναι τὸ ἴδιο ἐπικίνδυνοι μὲ τοὺς τρομοκράτες»!

Τὸ γερμανικὸ περιοδικὸ γιὰ γονείς “Baby und Familie” (Μωρὸ & Οἰκογένεια) λέει στοὺς ἀναγνῶστες του νὰ προσέξουν τὶς οἰκογένειες ποὺ εἶναι «ἀφανεῖς» καὶ «χαρούμενες», καθὼς ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν προειδοποιητικὰ σημάδια ὅτι εἶναι «ἀκροδεξιοὶ» καὶ ἄρα «ἐπικίνδυνοι».
Μὲ εἰκόνες ποὺ δείχνουν ἀποκλειστικά ξανθες γυναικες καὶ ξανθὰ παιδιά, τὸ ἄρθρο ἀναφέρει ὅτι «συνηθισμένοι γονεῖς» πρέπει νὰ ἀναλάβουν δράση ἐναντίον «δεξιῶν οἰκογενειῶν» (“rechte familie”) καὶ νὰ καταστήσουν σαφὲς ὅτι ἡ ἰδεολογία τους δεν ἔχει θέση στὸν κόσμο.
Ὑποστηρίζοντας ὅτι ὁ ὅρος «δεξιὰ πτέρυγα» «ἐγείρει ἀνησυχίες» καὶ φέρνει στὸ νοῦ «ἐμπρησμοὺς κέντρων προσφύγων», σκίνχεντ, καὶ τὴν νεοναζιστικὴ ὁμάδα NSU (National Socialist Underground) ποὺ πραγματοποίησε μιὰ σειρὰ ἀπὸ βίαιες ἐπιθέσεις ἐναντίον ἀλλοδαπῶν, τὸ «Μωρὸ & Οἰκογένεια» σημειώνει ὅτι οἱ ἄνθρωποι «σπάνια τὴν συνδέουν μὲ γυναῖκες, οἰκογένειες καὶ παιδιά».
Αὐτὸ τὸ ὑψηλῆς κυκλοφορίας γερμανικὸ περιοδικὸ δηλώνει, αὐτὸς «εἶναι ἀκριβώς ο μεγάλος κίνδυνος», καθὼς αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι εἴναι εξισου ἐπικίνδυνοι, ἂν ὄχι περισσότερο ἐπικίνδυνοι, ἀπὸ τὶς συμμορίες τῶν ναζὶ σκίνχεντ. Τὰ στοιχεῖα ταυτότητας τῶν δεξιῶν οἰκογενειῶν, ὑποστηρίζει, εἶναι ὅτι εἶναι οἰκογένειες «ἀφανῶν, ξανθῶν, χαριτωμένων καὶ δεσμευμένων» ἀτόμων.
«Πρῶτα ἂπ 'ὅλα, εἶναι ὡραῖες καὶ ἀφοσιωμένες», ὑποστηρίζει ἠ Michaela Kottig, κοινωνιολόγος καὶ ἐρευνήτρια τοῦ «δεξιοῦ ἐξτρεμισμοῦ» στὸ Πανεπιστήμιο....

Ἡ εὕρεση τῶν λεψάνων τῆς Ἁγίας Ἀκυλίνης ἀπὸ τὸ Ζαγκλιβέρι (μνήμη 27 Σεπτεμβρίου)

Τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ὄσσης,
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἰωάννου Ἀρσενιάδη
Τό 2011 ἦτο ἔτος ἀφιερωμένον εἰς τά 260 χρόνια ἀπό τοῦ μαρτυρίου τῆς Ἅγιας καί Ἐνδόξου Νεομάρτυρος Κυράννης τῆς Ὀσσαίας (1751). Εἰς τά πλαίσια τῶν ἐορτίων ἐκδηλώσεων πρός τιμήν τῆς μνήμης τῆς Ἁγίας καί τοῦ μαρτυρίου της, ἔλαβε χῶραν, ἐκτός του Ἀρχιερατικοῦ Συλλειτούργου, Θεολογική-Ἁγιολογική Ἡμερίς σχετική μέ τόν βίον καί τό μαρτύριόν της εἰς τήν ὁποίαν συμμετεῖχαν ἐξέχουσαι προσωπικότητες τῆς θεολογικῆς ἐπιστήμης ὑπό τήν εὐλογίαν καί τήν αἰγίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου εἰς την λῆξιν τῆς ὁποίας εὐχήθηκε ὅπως ἡ Ἁγία φανερώσῃ ποῦ ἐνταφιάστηκαν τα σεπτά λειψανά της.
Ἡ εὐλογία καί ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἱκανοποίησαν τό αἴτημα τῶν προσευχῶν του Σεβασμιωτάτου μας πρός τήν Ἁγίαν προκειμένου νά φανερωθῇ καί νά ἀποκαλύψῃ ποῦ ἐτάφη καί ποῦ εὐρίσκονται τά σεπτά καί χαριτόβρυτα λείψανά της. Αἱ προσευχαί ἐξεπληρώθησαν τήν 12ην Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 2011, ἡμέραν κατά τήν ὁποίαν ἡ σκαπάνη τῶν ἐργατῶν ἀνέσκαψε τό ἐπιλεγμένον πιθανόν σημεῖον ταφῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων της εἰς τό ἱερόν τοῦ παλαιοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ταξιαρχῶν Ὄσσης.
Ὁ ζῆλος καί ἡ ἀγάπη τοῦ Σεβασμιωτάτου μας διά τούς Ἁγίους και ἡ ἐπιμονή του να μην ἐγκαταλείπῃ τάς προσπαθείας ἔφεραν τό ἐπιθυμητόν ἀποτέλεσμα. Κατάλληλοι...
Δεῖτε ἀποκλειστικὲς φωτογραφίες τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ» 
ἀπὸ τὰ λείψανα τῆς Ἁγίας Ἀκυλίνας στὸ Ζαγκλιβέρι…

27 Σεπτεμβρίου 1831: Ἡ δολοφονία τοῦ Καποδίστρια, ἡ δολοφονία τῆς Ἑλλάδος!

Ἀφηγηματικὸ ἀφιέρωμα μὲ ἀφορμὴ τὴν 27η Σεπτεμβρίου 1831, ἡμέρα δολοφονίας τοῦ πρώτου Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος, Ἰωάννη Καποδίστρια. Παραγωγή: ΕΛΑΙΑ ΑΜΚΕ | Copyright 2006-2016

25 Σεπ 2016

Τὸ 66% τῶν Ἐλβετῶν ὑπὲρ τῆς ἠλεκτρονικῆς παρακολούθησης τηλεφώνων καὶ διαδικτύου ἀπὸ τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες!

Ὅσοι θυσιάζουν στοιχειώδεις ἐλευθερίες γιὰ λίγη ἀσφάλεια, δὲν ἀξίζουν οὔτε ἐλευθερία οὔτε ἀσφάλεια (Βενιαμὶν Φραγκλίνος)
Οἱ Ἐλβετοὶ εἶπαν μαζικὰ "ναὶ" σήμερα στὸν νόμο ποὺ δίνει στὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες τὸ δικαίωμα νὰ παρακολουθοῦν τὶς τηλεφωνικὲς ἐπικοινωνίες καὶ τὴ δραστηριότητα τῶν χρηστῶν στὸ διαδίκτυο προκειμένου νὰ ἀποτρέψουν ἐνδεχόμενες τρομοκρατικὲς ἀπειλές.
Στὸ δημοψήφισμα ποὺ διενεργήθηκε γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ τὸ 66% τῶν ψηφοφόρων ἐνέκρινε τὸν νόμο, σύμφωνα μὲ τὶς πρῶτες ἐκτιμήσεις τοῦ ἰνστιτούτου δημοσκοπήσεων gfs.bern. Οἱ δημοσκοπήσεις τῶν προηγούμενων ἡμερῶν ἔδιναν ὡς δεδομένη τὴ νίκη τοῦ....

«Οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ»

Ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης συμπλήρωσε φέτος 25 χρόνια πατριαρχίας (1991-2016) στόν μαρτυρικό θρόνο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Κατά τήν διάρκεια τῆς πατριαρχίας του, ἔλαβαν χώρα, μεταξύ πολλῶν ἄλλων, καί «σαράντα ἁγιοκατατάξεις στίς Ἁγιολογικές ∆έλτους τῆς Ὀρθοδόξου κατ’ Ἀνατολάς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ»1. Στούς ἁγίους αὐτούς εἶναι ἀφιερωμένη καί ἡ ἐπετηρίς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τό 2016, στό προλογικό σημείωμα τῆς ὁποίας ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος «ἐκφράζει ἐκ τῶν μυχίων τῆς ὑπάρξεώς του τά “φιλάγια αἰσθήματα”, τήν βαθύτατη ἀγάπη καί εὐλάβειά του πρός τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας, τούς “φίλους τοῦ Θεοῦ” “τούς ἥρωας τούτους τῆς πίστεως”»2. «Μνείαν, λοιπόν, ποιούμεθα» γράφει, «πάντων τούτων τῶν ἀπό τοῦ ἔτους 1991 ἕως σήμερον καταταγέντων δι’ ἐπί τούτῳ Πατριαρχικῶν ἡμῶν καί Συνοδικῶν Πράξεων εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὑπογραμμίζοντες συνοπτικῶς καί ἀξιομνημόνευτα χαρακτηριστικά τοῦ βίου αὐτῶν, εἰς ὑπόμνησιν καί παραδειγματισμόν ἡμῶν τῶν περιλειπομένων, τῶν συνεχιζόντων τήν διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας ἐπί τοῦ σταθεροῦ θεμελίου τῆς ὁμολογίας καί τῆς σωτηριώδους προσφορᾶς καί τῶν Ἁγίων τούτων»3.
Γιά νά παραδειγματιστοῦμε λοιπόν ἅπαντες, κυρίως ἀπό τό ὁμολογιακό πνεῦμα τῶν νεοκαταταγέντων ἁγίων καί ἀπό τή στάση τους ἔναντι τῶν αἱρετικῶν καί ἀλλοθρήσκων, αὐτό δηλαδή πού τόσο λείπει στήν διεστραμμένη ἐποχή μας, θά ἀναφερθοῦμε, σταχυολογικῶς, σέ....

Οἱ δηλώσεις τοῦ Μητροπολίτη Κυνουρίας γιὰ τὸ σύμφωνο συμβίωσης γιὰ τὶς ὁποῖες διώκεται!

Μετὰ τὸν Μητροπολίτη Χίου στὸ στόχαστρο ἔχει μπεῖ καὶ ὁ Μητροπολίτης Κυνουρίας Ἀλέξανδρος γιὰ δηλώσεις τοῦ περὶ τοῦ σύμφωνου συμβίωσης ὁμόφυλων ζευγαριῶν! Ἡ ἀπολογία του ὅπως ὁ ἴδιος ἔχει δημοσιοποιήσει ὁρίστηκε γιὰ τὶς 27 Σεπτεμβρίου! Πλέον μποροῦμε νὰ μιλήσουμε εὐθέως γιὰ διωγμὸ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ποινικοποίηση τοῦ ὀρθόδοξου φρονήματος! Μονὴ ὁδὸς ἡ μαζική μας ἀντίδραση!

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Τὰ μεταλλαγμένα θρησκευτικὰ ρατσισμὸς εἰς βάρος τῶν Ὀρθοδόξων

Μητρ. Γόρτυνος Ἱερεμίας: «Βασικά τῆς Ὀρθόδοξης Δογματικῆς» (1)

Κυριακάτικο ἐγκύκλιο κήρυγμα, Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Kυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016
1. Τά κηρύγματά μας, ἀδελφοί χριστιανοί, ἀναφέρονται στά Δόγματα τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας. Τά Δόγματα αὐτά, γιά τά ὁποῖα σᾶς μίλησα γενικά στό προηγούμενο κήρυγμά μου, εἶναι οἱ σωστές γραμμές, ἄς τό πῶ ἔτσι, σύμφωνα μέ τίς ὁποῖες πρέπει νά βαδίζουμε, γιά νά ζοῦμε τόν Θεό μας, γιά νά πετύχουμε τήν σωτηρία μας. Μέ τά Δόγματα ἐκφράζεται ὅλη ἡ διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας, πού λέγεται «Δογματική» διδασκαλία. 
Ἤθελα ὅμως ἀπό τήν ἀρχή νά σᾶς πῶ, ἀδελφοί, μερικές γενικές ἀρχές, πού ἀποτελοῦν τήν βάση τῆς Ὀρθόδοξης Δογματικῆς διδασκαλίας. Ἡ πρώτη βάση εἶναι αὐτό πού εἴπαμε στό προηγούμενο κήρυγμά μας, ὅτι στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας δέν δημιουργοῦμε καινούργια Δόγματα, καινούργιες ἀλήθειες. Αὐτό τό κάνουν οἱ Παπικοί, πού τό σύστημά τους, σάν νά εἶναι μιά μηχανή, ὅλο καί παράγει καινούργια δόγματα, ὅπως τό δόγμα τοῦ πρωτείου τοῦ Πάπα. Ἐμεῖς στήν Ὀρθοδοξία κρατοῦμε τήν παραδοθεῖσα πίστη τῆς Ἐκκλησίας, χωρίς νά προσθέτουμε οὔτε καί νά ἀφαιροῦμε τίποτε ἀπό αὐτήν. Γι᾽ αὐτό λοιπόν, ὡς πρώτη βάση θά ποῦμε τόν λόγο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, πού γράφει στήν ἀρχή τῆς Δογματικῆς του: «Ἐρῶ ἐμόν οὐδέν»! Δηλαδή, δέν θά πῶ, λέγει ὁ ἅγιος, τίποτε τό δικό μου. Καί λέγει στήν συνέχεια ὁ ἅγιος...

Τὸ «ΟΧΙ» τῆς Ὀρθοδοξίας

Τοῦ π. Γεώργιου Μεταλληνοῦ, Ὁμότιμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Πρώτον: Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος -ἡγεσία καὶ σῶμα- συντάχθηκε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ μὲ τὴν ἀρνητικὴ ἀπάντησή το τότε πρωθυπουργοῦ, ποὺ τὴν ἱστορικὴ ἐκείνη περίοδο ἐξέφραζε τὸ συλλογικὸ φρόνημά μας στὴν ἰταμὴ ἀλαζονεία τῆς φασιστικῆς Ἰταλίας καὶ τῶν δυνάμεων τοῦ Ἄξονα. Ἡ ἱστορικὴ ἔρευνα ἤδη ἔχει καταγράψει τὴ συμμετοχὴ τοῦ ἱεροῦ κλήρου στὸν πόλεμο, μὲ πολλὰ θύματα, ἀλλὰ καὶ στὴ συνέχειά του, τὴν ἐπάρατη Κατοχὴ (γερμανικὴ - ἰταλικὴ - βουλγαρική), μὲ θυσίες αἵματος (ἐκτελέσεις κληρικῶν) ἀλλὰ καὶ προσωπικῆς ἀναλώσεως γιὰ τὴν ἐπιβίωση τοῦ λαοῦ (συνεχεῖς παραστάσεις στὶς ἡγεσίες τῶν κατοχικῶν δυνάμεων, ὀργάνωση συσσιτίων, περίθαλψη ἀσθενῶν καὶ ἀναξιοπαθούντων) τόσο ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας (Ἀρχιεπίσκοποι Χρύσανθος καὶ Δαμασκηνός, ὁ τότε Ἰωαννίνων καὶ μετὰ Ἀρχιεπίσκοπος Σπυρίδων κ.α.) ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ἁπλοῦ παπᾶ, ποὺ σήκωσε γιὰ ἀκόμη μία φορά, μὲ καθαρὰ ἐθναρχικὴ συνείδηση, σὲ καιροὺς καθολικῆς ἀρρυθμίας, τὸν σταυρὸ τοῦ Γένους/Ἔθνους μας. Ὁ ὀρθόδοξος ἑλλαδικὸς κλῆρος φάνηκε πάλι ἄξιος τς ἀποστολῆς του.
Γι' αὐτὸ ἔχει κάθε δικαίωμα ἡ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία νὰ συμμετέχει στὸν πανηγυρισμὸ τῆς ἐθνικῆς νίκης ἀπέναντι στὶς ὀρδὲς τοῦ νεοφραγκικοῦ Ἀττίλα, ποὺ δίκαια καθιέρωσε τὸ Ἔθνος ὡς γιορτή του καὶ ἀφορμὴ συλλογικῆς μνήμης καὶ αὐτοπαιδαγωγίας. Καὶ δὲν συμμετέχει μόνο μὲ τὴν πανηγυρικὴ δοξολογία στὶς 28 Ὀκτωβρίου, ἡμέρα ἐνάρξεως τοῦ ἔπους, ἀλλὰ καὶ μὲ....

Ὁ ΚΥΡ γιά τά Θρησκευτικά!

24 Σεπ 2016

Μητροπολίτης στὸ ἑδώλιο γιὰ "ὁμοφοβικὲς" δηλώσεις!


Στὸ ἑδώλιο ὁ Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας γιὰ τὶς δηλώσεις του γιὰ τοὺς ὁμοφυλόφιλους!
Ὁ Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ.κ Ἀλέξανδρος γνωστοποίησε, πὼς ἔχει δεχτεῖ ἐξώδικο καὶ σύντομα θὰ  παραστεῖ στὸ δικαστήριο,γιὰ τὶς πρόσφατες δηλώσεις τοῦ ἀναφορικὰ μὲ τοὺς ὁμοφυλόφιλους. Ὅπως μᾶς ἐνημέρωσε ὁ ἴδιος πηρε προθεσμία νὰ ἀπολογηθεῖ τὴν Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου.
Ἀκολουθοῦν οἱ δηλώσεις ποὺ εἶχε κάνει ὁ Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας:
"Εἶναι ἄνθρωποι τῆς ἀνωμαλίας καὶ αὐτὴ καταδικάζεται ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὴν κοινωνία. Τοὺς λυπᾶμαι, προσεύχομαι νὰ τοὺς συγχωρήσει ὁ Θεός, νὰ μετανοήσουν, νὰ ἀλλάξουν τακτικὴ καὶ νὰ γίνουν τίμια μέλη τῆς κοινωνίας μας. Η Ἐκκλησία ἀκολουθεῖ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν κατάσταση τῆς φύσεως, ὁ καθένας ποὺ ἔχει τὸ κουσούρι του δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἐμφανίζει δημόσια καὶ νὰ μὴν ντρέπεται» ὑποστήριξε καὶ ἐπανέλαβε ὅτι....

Κραυγή ἐκ βαθέων ἢ παράφρονος παραλήρημα (τῆς Συνόδου ἀποτελέσματα)

“Νὰ μὴ μιμώμεθα πότε τοὺς Παπικοὺς καὶ πότε τοὺς Προτεστάντας. Νὰ μὴ χάσκωμεν πρὸς τὰ ξένα. Νὰ στέργωμεν καὶ νὰ τιμῶμεν τὰ πάτρια.”
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Ἔβλεπε ὁ κυρ Ἀλέξανδρος, στὸν καιρό του, τὴν περιφρόνησι πρὸς τὰ οὐσιώδη συστατικὰ τοῦ βίου τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ καὶ συνεχῶς, μὲ τὸν τρόπο του ἀπὸ τὶς στῆλες τῶν ἐφημερίδων, ὅπου ἐδημοσιεύοντο τὰ διηγήματά του, σχολίαζε, διαμαρτυρόταν καὶ ἐπρότεινε τρόπους ἀντιμετωπίσεως.
Ἔβλεπε τὸν ξενισμό, τὸν πιθηκισμό, τὸ φράγκεμα τοῦ λαοῦ. Ἔβλεπε τὴν ἀνωτέρα τάξι, τοὺς πολιτικοὺς, τοὺς λογίους, τοὺς ἐπιστήμονες, τοὺς δημοσιογράφους νὰ περιφρονοῦν «ὅ,τι παλαιόν, ὅ,τι έγχώριον, ὅ,τι ἑλληνικόν».
Ἔβλεπε τοὺς κληρικοὺς νὰ χάνουν τὴν θερμουργὸ πίστι καὶ «μηχανικῶς, ἀπροσέκτως, ραθύμως, καὶ ὡς ἀγγαρείαν τινὰ ἐκτελοῦντες τὰ τυπικὰ χρέη των», τοὺς ἐπισκόπους νὰ μετατρέπονται σὲ «νευρόσπαστα» - δηλαδὴ μαριονέτες – «τῶν πολιτικῶν», νὰ ἀσχολοῦνται μόνον μὲ τὶς τελετουργίες, νὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὴν ζωή τοῦ λαοῦ. Ἔβλεπε τὴν....

"Χριστιανὸς δὲν σημαίνει καλοπέραση καὶ χαροῦλες! Σήμερα ἔχουμε καταλάβει πόσο ἐπικίνδυνο εἶναι νὰ εἴμαστε Χριστιανοί;"

Ὁμιλία τοῦ π. Γεωργίου Σχοινᾶ τὴν Τρίτη 20/09/2016 μὲ θέμα «Ἀκολοῦθα τὸν Χριστὸ στὴν Πράξη»
"Σήμερα ἔχουμε καταλάβει πόσο ἐπικίνδυνο εἶναι νὰ εἴμαστε Χριστιανοί; Ἂν τὸ ἔχουμε καταλάβει φοβᾶμαι ὅτι οἱ μισοὶ ἀπὸ ἐσὰς θὰ σηκώνονταν νὰ φύγουνε! Ἴσως γι' αὐτὸ ἀκόμη ὁ Χριστὸς ἐπιτρέπει νὰ μὴν τὸ καταλαβαίνουμε! Σᾶς σκεπάζει μὲ ἕνα συννεφάκι γιὰ νὰ μὴν τὸ πάρετε καλὰ-καλὰ χαμπάρι γιατί θὰ κιοτέψετε, θὰ δειλιάσετε! Θὰ ἔχετε πρόβλημα! Γιατί; Γιατί δὲν εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ ζήσουμε τὸν Χριστὸ στὴν πράξη! Δὲν εἴμαστε νὰ ἀκολουθήσουμε τὸν Χριστὸ σὲ αὐτὰ τὰ στάδια: τοῦ Λόγου, τῆς Πράξης, τῆς Ὁμολογίας καὶ τῆς Θυσίας"!
eulogia

"Ἄνευ τῆς μετανοίας καὶ εἰσδοχῆς στὴν Ἀληθινὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀφύσικο καὶ ἀδιανόητο νὰ ὁμιλῆ τις περὶ τῆς ἑνώσεως «τῶν Ἐκκλησιῶν»"

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς: 
«Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ ὁ οἰκουμενισμὸς», 
Ἔκδοση Ἱ. Μονῆς Ἀρχαγγέλων Τσέλιε - Βάλιεβο, Σερβία
Ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι κοινὸν ὄνομα διὰ τοὺς ψευδοχριστιανισμούς, διὰ τὰς ψευδοεκκλησίας τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης. Μέσα του εὑρίσκεται ἡ καρδία ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν οὐμανισμῶν (ἀνθρωπισμῶν), μὲ ἐπὶ κεφαλής τὸν Παπισμόν. Ὅλοι δὲ αὐτοὶ οἱ ψευδοχριστιανισμοί, ὅλαι οἱ ψευδοεκκλησίαι, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ μία αἵρεσις παραπλεύρως εἰς τὴν ἄλλην αἵρεσιν. Τὸ κοινὸν εὐαγγελικὸ ὄνομά των εἶναι ἡ παναίρεσις. Διατί; Διότι στὸ διάστημα τῆς ἱστορίας οἱ διάφορες αἱρέσεις ἠρνοῦντο ἢ παραμορφώνουν ἰδιώματα τινὰ τοῦ Θεανθρώπου καὶ Κυρίου Ἰησοῦ, οἱ δὲ εὐρωπαϊκὲς αὐτὲς αἱρέσεις ἀπομακρύνουν ὁλόκληρο τὸν Θεάνθρωπο καὶ στὴν θέση του τοποθετοῦν τὸν Εὐρωπαῖον ἄνθρωπον. 
Ἐδῶ δὲν ὑπάρχει οὐσιαστικὴ διαφορὰ μεταξύ τοῦ Παπισμοῦ, Προτεσταντισμοῦ, Οἰκουμενισμοῦ καὶ ἄλλων αἱρέσεων, ὧν τὸ ὄνομα «λεγεών». Τὸ ὀρθόδοξο δόγμα, μᾶλλον τὸ πανδόγμα περὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἀπερρίφθη καὶ ἀντικατεστάθη διὰ τοῦ λατινικοῦ αἱρετικοῦ παν-δόγματος περὶ τοῦ πρωτείου καὶ τοῦ ἀλαθήτου τοῦ πάπα, δηλαδὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ἐξ αὐτῆς δὲ τῆς παναιρέσεως γεννήθηκαν καὶ....

Εάν χρησιμοποιείτε συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android και δεν αναγνωρίζει το πολυτονικό σύστημα (δεν φαίνονται δηλαδή όλα τα γράμματα στις αναρτήσεις), κατεβάστε από το google store το Mozilla Firefox Browser ώστε να μπαίνετε από αυτόν τον Browser και να επιλυθεί το πρόβλημά σας. Κατεβάστε το από ΕΔΩ.

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.