16 Οκτ 2018

Λέμε τό "Πάτερ ἠμῶν" ἀλλά κάνουμε τά ἀντίθετα δυστυχῶς...

...ὁσίου Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου
Ἐπιστολή 24 - ΣΤΟΝ ΔΙΑΚΟΝΟ ΕΥΤΟΝΙΟ
Στό «Πάτερ ἠμῶν».

Σύ βέβαια φαίνεσαι νά θαυμάζεις τή συντομία τῆς προσευχῆς, ἐγώ ὅμως θαύμαζα πάντοτε καί θαυμάζω τήν, μέ λίγα λόγια, ἐξαίσια φιλοσοφία.
Γιατί, ἄν καί ἡ ἀπαγγελία τῶν λόγων εἶναι εὔκολη, δέν εἶναι ὅμως εὔκολη καί ἡ ἑρμηνεία τῶν νοημάτων. Γιατί δέν εἶναι μόνο ἀκρατής τῶν λόγων, ἀλλά καί ποιητής τῶν ἔργων. 
Θεωρῶ λοιπόν ὅτι προχωρεῖ πέρα ἀπό κάθε τόλμη αὐτός πού ἀπό τή μία δέν κάνει αὐτά πού ταιριάζουν σέ εὐδόκιμο υἱό, καί ἀπό τήν ἄλλη τολμᾶ νά ἀποκαλεῖ καί πατέρα τόν Δεσπότη καί ἐνῶ κάνει αὐτά ἀπό τά ὁποία θά δυσφημισθεῖ τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ἐπιχειρεῖ ὅμως νά λέγει, «Ἄς τιμᾶται τό ὄνομά σου», 

καί ἐνῶ εἶναι ἐπισημότατος δορυφόρος τοῦ τυράννου, νά λέγει, «Ἄς ἔρθει ἡ βασιλεία σου», δηλαδή ἐμφανίσου σ’ αὐτούς πού τυραννιοῦνται βασιλιάς νικηφόρος, δίνοντας τήν ἀνίκητη συμμαχία ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας. 

Καί ἀκόμα, ἐνῶ δέν κάνει τίποτε ἀπό αὐτά πού θέλει ὅ Θεός, ὑποκρίνεται τήν ἀρετή καί λέγει,« Ἄς γίνει τό θέλημά σου, ὅπως στόν οὐρανό, ἔτσι καί στή γῆ», 

καί ἐνῶ ἐπιδίδεται στήν ἀπόλαυση καί στήν ἀσωτία καί ἀποθηκεύει πολλά ὄχι μόνο γιά τήν τροφή του, ἀλλά καί ὡς ἐφόδια γιά τή γαστριμαργία του, εὔχεται:...

15 Οκτ 2018

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Η ΠΕΘ πρὸς γαυριώντα Γαβρόγλου

Ἐκπομπὴ ποὺ μεταδίδεται ἀπὸ...

Ἰωάννης Τάτσης: Ἂς μιλήσουμε εἰλικρινὰ γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ

Στὸ στόχαστρο τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας βρεθήκαμε οἱ Θεολόγοι. Γιὰ πρώτη φορὰ ὁ κλάδος μας δέχτηκε ξεκάθαρες ἀπειλὲς γιὰ πειθαρχικὲς διώξεις ὅσων δὲν ἐφαρμόζουν τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ ἀλλὰ ἐπιμένουν στὴν διδασκαλία τῶν παλαιοτέρων ἀναλυτικῶν προγραμμάτων καὶ βιβλίων. 
Οἱ Θεολόγοι καὶ ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων βασίζονται στὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτῈ ποὺ ἀκύρωσαν τὰ «νέα» Θρησκευτικὰ ἀλλὰ καὶ στὶς γνωμοδοτήσεις ἐγκρίτων νομικῶν ποὺ ἀποφάνθηκαν ὅτι κάθε δημόσιος ὑπάλληλος ὑποχρεοῦται νὰ μὴν ἐφαρμόζει ἐμφανῶς ἀντισυνταγματικὰ νομοθετήματα, κάνοντας σχετικὴ ἀναφορὰ στὴν προϊσταμένη του ἀρχή. 
Ὁ Ὑπουργὸς διατυμπανίζει ὅτι τὸ ΣτῈ ἀκύρωσε τὶς Ὑπουργικὲς Ἀποφάσεις (Υ.Α.) Φίλη καὶ ὄχι τὶς δικές του, γιὰ τὶς ὁποῖες ἀναμένεται σχετικὴ νέα ἀπόφαση τοῦ ΣτῈ μετὰ ἀπὸ συζήτηση ποὺ ἔγινε τὸν Σεπτέμβριο γιὰ νέες αἰτήσεις ἀκύρωσης. Δὲν εἶναι ὅμως εἰλικρινὴς ὁ κ. Ὑπουργός. Καὶ τοῦτο γιατί:...

Ἅγιος Σιλουανός: Γιά νά σωθεῖς, εἶναι ἀνάγκη νά ταπεινωθεῖς!

Ζοῦμε στή γῆ καί δέν βλέπουμε τό Θεό, δέν μποροῦμε νά Τόν δοῦμε. Ἀλλά σάν ἔρθει τό Ἅγιο Πνεῦμα στήν ψυχή, τότε θά δοῦμε τό Θεό, ὅπως Τόν εἶδε ὁ ἅγιος Στέφανος (Πράξ. 7:55-56). Ἡ ψυχή καί ὁ νοῦς ἀναγνωρίζουν ἀμέσως μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα ὅτι Αὐτός εἶναι ὁ Κύριος. 
Ἔτσι ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Θεοδόχος, μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἀναγνώρισε στό μικρό βρέφος τόν Κύριο (Λούκ. 2:25-32). Ἔτσι καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής, μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐπίσης, ἀναγνώρισε τόν Κύριο καί Τόν ὑπέδειξε στούς ἀνθρώπους. 
Καί στόν οὐρανό καί στή γῆ ὁ Θεός γνωρίζεται μόνο μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα, ὄχι μέ τήν ἐπιστήμη. Καί τά παιδιά πού δέν σπούδασαν καθόλου, γνωρίζουν τόν Κύριο μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα. Χωρίς τό Ἅγιο Πνεῦμα κανείς δέν μπορεῖ νά γνωρίσει τό Θεό καί πόσο πολύ μᾶς ἀγαπάει. 
Ἀκόμα κι ἄν διαβάζουμε ὅτι μᾶς ἀγάπησε καί ἔπαθε ἀπό ἀγάπη γιά μᾶς, σκεφτόμαστε γι’ αὐτά μόνο μέ τό νοῦ, ἀλλά δέν καταλαβαίνουμε ὅπως πρέπει, μέ τήν ψυχή, τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Ὅταν ὅμως μᾶς διδάξει, τότε γνωρίζουμε μέ ἐνάργεια καί αἰσθητά τήν ἀγάπη· τότε γινόμαστε ὅμοιοι μέ τόν Κύριο.
Καθένας μᾶς μπορεῖ νά κρίνει γιά τό Θεό κατά τό μέτρο τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού γνώρισε. Γιατί πῶς εἶναι δυνατό νά σκεφτόμαστε καί νά κρίνουμε γιά πράγματα πού δέν εἴδαμε ἤ δέν ἀκούσαμε καί δέν ξέρουμε; Οἱ ἅγιοι λένε πώς εἶδαν τό Θεό. Ἀλλά ὑπάρχουν καί ἄνθρωποι πού λένε ὅτι δέν ὑπάρχει Θεός. Εἶναι φανερό πώς μιλοῦν ἔτσι, γιατί δέν Τόν γνώρισαν· αὐτό ὅμως δέν σημαίνει καθόλου πώς ὁ Θεός δέν ὑπάρχει.
Οἱ ἅγιοι μιλοῦν γιά πράγματα πού πραγματικά εἶδαν καί γνωρίζουν. Δέν λένε, γιά παράδειγμα, πώς εἶδαν ἕνα ἄλογο μήκους ἑνός χιλιομέτρου ἤ ἕνα πλοῖο δέκα χιλιομέτρων, πού δέν ὑπάρχουν. Κι ἐγώ νομίζω, πώς, ἄν δέν ὑπῆρχε Θεός, δέν θά μιλοῦσαν καν γι’ Αὐτόν στή γῆ. Οἱ ἄνθρωποι ὅμως θέλουν...

14 Οκτ 2018

Πνευματικές νουθεσίες Ἁγίου Ἀμφιλοχίου τῆς Πάτμου προς τίς μοναχές...

~Το νά παραμένεις πιστός στόν Μοναχισμό θεωρεῖται μαρτύριο.
-Θέλει ὁ Χριστός νά σού βγάλει τά ἀγκάθια, διότι εἶναι κηπουρός καί ἐσύ θέλεις τήν ἡσυχία σου.
~Ο Χριστός εἶναι κοντά μας, ἄς μή τόν βλέπουμε…καμμιά φορᾶ μᾶς δίνει καί κανένα μπάτσο ἀπό πολλή ἀγάπη.
-Πολλές φορές ἔρχεται ὁ Χριστός σού χτυπάει, τόν βάζεις νά καθίσει στό σαλόνι τῆς ψυχῆς σου καί ἐσύ ἀπορροφημένος μέ τίς ἀσχολίες σου ξεχνᾶς τόν μεγάλο ἐπισκέπτη. Ἐκεῖνος περιμένει νά ἐμφανιστεῖς, περιμένει καί ὅταν πλέον ἀργήσεις πολύ σηκώνεται καί φεύγει. Ἄλλη φορᾶ πάλι εἶσαι τόσο ἀπασχολημένος πού τοῦ ἁπαντάς ἀπό τό παράθυρο. Δέν ἔχεις καιρό οὔτε ν’ ἀνοίξεις.
~Πρέπει νά χαίρεσαι. Καλλιτεχνική σμίλη κρατάει στά χέρια του ὁ Ἰησοῦς. Θέλει νά σέ ἑτοιμάσει ἕνα ἄγαλμα τοῦ οὐράνιου παλατιοῦ.
-Εἶστε βασιλικά πρόσωπα, προορίζεστε γιά τόν οὐράνιο νυμφώνα.
~Όταν δεῖς ἄνθρωπο κουρασμένο (πνευματικῶς) μή τοῦ βάλεις ἄλλο φορτίο διότι τά γόνατα δέν ἀντέχουν.
-Ἀγάπησε τόν Ἕνα νά σέ ἀγαποῦν καί τά θηρία.
~Αληθινός πλοῦτος γιά μένα εἶναι νά σᾶς δῶ στή...

Κλήσεις σὲ Θεολόγους τῆς Αἰτωλοακαρνανίας γιὰ νὰ ἐξετασθοῦν ὡς μάρτυρες σὲ ποινικὴ ὑπόθεση ποὺ ἀφορᾶ στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Μία ἐξέλιξη τῶν τελευταίων ἡμερῶν προκαλεῖ τὸ ἐνδιαφέρον τῆς ἐκπαιδευτικῆς κοινότητας τῆς Αἰτωλοακαρνανίας. Πολλοὶ θεολόγοι τοῦ Νομοῦ καλοῦνται ἀπὸ τὴν Πταισματοδίκη σὲ ἀνάκριση γιὰ νὰ ἐξεταστοῦν ὡς μάρτυρες γιὰ τὸ ζήτημα τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν. 
Οἱ θεολόγοι καλοῦνται οὐσιαστικὰ νὰ καταθέσουν τὴν ἄποψή τους γιὰ τὸ νέο τρόπο διδασκαλίας τοῦ μαθήματος καθὼς ἡ πταισματοδίκης, μὲ ἐντολὴ Εἰσαγγελέα, συλλέγει ὑλικὸ στὰ πλαίσια ποινικῆς ὑπόθεσης ποὺ πρὸς τὸ παρὸν...

Φώτης Κόντογλου: Τὸ ράσο καὶ τὰ γένεια

...ἀπὸ τὸ Ἀσάλευτο Θεμέλιο, Ἀκρίτας 1996

Πολλὰ ἔχουν γραφῇ γιὰ τὰ ράσα καὶ τὰ γένια τῶν κληρικῶν. Οἱ περισσότεροι ἀπ᾿ ἐκείνους ποὺ δὲν τὰ χωνεύουνε, εἶναι κάποιοι ποὺ θέλουνε νὰ φαίνουνται ἐλεύθεροι καὶ νεωτεριστικὰ πνεύματα. Αὐτοὶ ὅλοι εἶναι πάντα «πρακτικοὶ» ἄθρωποι, ποὺ κρίνουνε τὰ τῆς θρησκείας μὲ τὸ πρακτικὸ καὶ πεζὸ μυαλό τους, ἐνῷ ἡ χριστιανικὴ θρησκεία δὲν ἔχει καμιὰ σχέση μὲ τὰ πρακτικὰ μυαλά, γιατὶ εἶναι ἡ βαθύτερη ποίηση, ἡ ἄβυσσο τῆς ποίησης. Ἡ κακοδαιμονία τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχει τὴν αἰτία της, κατὰ τὴν γνώμη μου, στὸ ὅτι λείψανε ἀπ᾿ αὐτὴν οἱ ποιητικὲς ψυχές, μὲ τὴν πραγματικὴ σημαία τῆς ποίησης, καὶ γέμισε ἀπὸ «πρακτικοὺς ἀνθρώπους, ἤγουν ἀπὸ ξεραΐλα καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Νὰ βάλῃ κανεὶς μὲ τὸν νοῦ του καὶ ν᾿ ἀπορήσῃ τί σχέση ἔχουν αὐτοὶ οἱ «θετικοὶ καὶ πρακτικοὶ» ἄνθρωποι, οἱ λεγόμενοι φρόνιμοι καὶ ἔξυπνοι, μὲ τὸν Χριστό, ποὺ εἶπε τὰ παρακάτω λόγια: Ἂν δὲν γυρίσετε πίσω καὶ γίνετε σὰν τὰ παιδιά, δὲν θὰ μπεῖτε στὴν βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
- Μὴν φροντίζετε τί θὰ φᾶτε καὶ τί θὰ πιῆτε καὶ τί ροῦχο θὰ φορέσετε.
- Ἐγὼ σᾶς λέγω μὴν ἀντισταθεῖτε στὸν πονηρό, ἀλλὰ ὅποιος σὲ χτυπήσει ἀπὸ τὸ δεξὶ μάγουλό σου, στρέψε καὶ τ᾿ ἄλλο.
- Μακάριοι ὅσοι καταδιώκονται γιὰ μένα.
- Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθρούς σας.
- Μὴ θησαυρίζετε θησαυροὺς ἀπάνω στὴ γῆ.
- Ἐμπᾶτε ἀπὸ τὴν στενὴ πύλη, γιατὶ εἶναι στενὸς καὶ θλιμμένος, ὁ δρόμος ποὺ πηγαίνει στὴ ζωή, κ᾿ εἶναι λίγοι ποὺ τὸν βρίσκουνε.
- Ἀφῆστε τοὺς νεκροὺς νὰ θάψουν τοὺς πεθαμένους τους.
- Δὲν ἦλθα νὰ φέρω εἰρήνη ἀλλὰ...

13 Οκτ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΛΟΥΚΑ – Ο λόγος τοῦ Θεού καί ἡ καρποφορία του σε μᾶς

Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμία

1. Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ἀδελφοί μου χριστιανοί, μᾶς μιλάει γιά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Τόν παρομοιάζει μέ «σπόρο». «Ὁ σπόρος ἐστίν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ», μᾶς εἶπε ὁ Κύριος (στίχ. 11). Μικρός εἶναι ὁ σπόρος. Ἀλλά γίνεται ἀπ᾽ αὐτόν δένδρο πανύψηλο καί δυνατό, πού ζεῖ πάμπολλα χρόνια. Γι᾽ αὐτό καί μερικά δένδρα παριστάνονται ὡς πανάρχαια, σάν νά φυτεύτηκαν ἀπό τόν Ἴδιο τόν Θεό. «Ὁ κέδροι τοῦ λιβάνου, ἅς ἐφύτευσας», λέγει ὁ ψαλμωδός (Ψαλμ. 103,16)!
Τά ὅσα μᾶς λέγει ὁ Κύριος στό σημερινό Εὐαγγέλιο τά λέγει μέ μία ὡραία παραβολή. Ξέρουμε ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός μιλοῦσε μέ παραβολές. Μιλοῦσε μέ αὐτό τόν τρόπο ὄχι – ὅπως νομίζουν πολλοί – γιά νά τόν καταλαβαίνουν οἱ ἀκροατές του μέ ἁπλές διηγήσεις, ἀλλά ἀκριβῶς γιά τόν ἀντίθετο λόγο: Δηλαδή, μιλοῦσε μέ αὐτό τόν τρόπο γιά νά μήν τόν καταλαβαίνουν ὅλοι! Ἔτσι εἶπε στούς μαθητές πού τόν ἐρώτησαν γιά τήν ἔννοια τῆς παραβολῆς. Τούς εἶπε ὅτι ὁμιλεῖ μέ παραβολές, ὥστε, ἐκεῖνοι πού δέν εἶναι ἄξιοι γιά τήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ, «νά μή κατανοοῦν ὅσα βλέπουν καί νά μή καταλαβαίνουν αὐτά πού ἀκούουν» («ἵνα βλέποντες μή βλέπωσι καί ἀκούοντες μή συνιῶσιν», στίχ. 10). Ἔτσι εἶναι, ἀδελφοί. Πρέπει νά εἶναι δεκτική καί προπαρασκευασμένη ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, γιά νά δέχεται τά θεῖα νοήματα. Σέ ὅποιον δέν συμβαίνει αὐτό, δέν πρέπει νά τοῦ παραδίδουμε τά ὑψηλά θεολογικά μαθήματα, γιατί, μή ἐννοώντας τα, θά τά περιφρονήσει καί θά τά καταπατήσει. Καί θά εἴμαστε καί ἐμεῖς ὑπεύθυνοι γιά το...

Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης: Ἡ ἐξωσωματική γονιμοποίηση...απορρίπτεται!

Δίδασκε ὁ Ἅγιος Πορφύριος...:

- Ὁ ὀργανισμός μας ἔχει μνήμη, τά κύτταρά μας, οἱ ἱστοί μας, ὅλα. Ἡ ψυχή εἶναι παντοῦ, σ’ ὅλο τό σῶμα.

- Ἄν κόψεις ἕνα κομματάκι δάχτυλο καί τό πετάξεις, πετᾶς καί λίγη ψυχή; 

- Ὄχι, ἀλλά ὡστόσο καί στήν ἄκρη τοῦ δαχτύλου σου ἔχεις ψυχή. Ἦλθαν γυναικολόγοι καί μοῦ εἶπαν, πώς θ’ ἀρχίσουν πειράματα κι αὐτοί γιά τό παιδί τοῦ σωλήνα. Τούς εἶπα νά μήν τό κάνουν αὐτό, εἶναι πολύ κακό.
Ἡ γονιμοποίηση εἶναι μυστήριο. Ὅλα τά μέρη τῆς ὕπαρξης τοῦ ἀνθρώπου λαμβάνουν μέρος στήν συνουσία. Ἔχει σημασία αὐτό. Τί παιδί θά βγεῖ; Ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ψυχική διάθεση τῶν δύο, ἀπό τήν ἀγάπη τους. Αὐτά ἐπιδροῦν στά νευρικά κύτταρα, στήν κατάσταση τῶν ὀργάνων, στό σπέρμα, στό ὠάριο, στήν σύλληψη.
Ἐγώ τούς τό εἶπα: Ἔχω πληροφορία, ὅτι θά γίνει μεγάλο κακό μέ τό παιδί τοῦ σωλήνα. Καί τώρα, να...

Πατρίδα εἶναι ὁ Παῦλος Μελὰς


Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός Δάσκαλος-Κιλκίς
Νυχτώνοντας ἀκούστηκε ἕνας πυροβολισμὸς καὶ ἡ φωνὴ τοῦ Παύλου: «στὴ μέση μὲ πῆρε παιδιά». Μπῆκε στὸ σπίτι καὶ φώναξε τὸν καπετὰν Πύρζα. Ὁ Νίκος Πύρζας ἔτρεξε κοντά του. Ὁ Παῦλος ἔβγαλε ἀπὸ τὸ λαιμὸ του τὸν σταυρὸ ποὺ φοροῦσε πάντοτε καὶ τοῦ λέει: «τὸ σταυρὸ νὰ τὸν δώσεις στὴ γυναίκα μου. Καὶ τὸ ντουφέκι τοῦ Μίκη. Καὶ νὰ τοὺς πεῖς ὅτι ἔκαμα τὸ καθῆκον μου...». Καὶ ζήτησε νὰ τὸν σκοτώσουν τὰ παλικάρια του γιὰ νὰ μὴν τὸν βροῦνε οἱ Τοῦρκοι ζωντανό. Σὲ λίγο ὅμως ξεψύχησε. Ἦταν Τετάρτη 13 Ὀκτωβρίου 1904. 
«Καὶ οἱ Ἕλληνες ξύπνησαν», γράφει ὁ Ἴων Δραγούμης, «γιατί ξύπνησαν τώρα μόνο; Ἐπειδὴ εἶναι τυφλοὶ οἱ ἄνθρωποι. Καὶ οἱ περισσότεροι γεννήθηκαν γιὰ νὰ εἶναι μικροί. Σπίθες κοντὲς εἶναι οἱ στιγμὲς ποὺ ξυπνοῦν καὶ νιώθουν τὴ μετριότητα ποὺ βαραίνει ἐπάνω τους… Τέτοια σπίθα τοὺς ἄναψε ὁ Παῦλος Μελάς. Ὅσοι συνηθίζουν νὰ συλλογίζονται, ἂς στοχασθοῦν πόσο μεγαλύτερος ἀπὸ τοὺς ἄλλους Ἕλληνες ἔπρεπε νὰ εἶναι ὁ Παῦλος Μελάς, γιὰ νὰ καταφέρει νὰ τὴν ἀνάψει. Καὶ μὲ τὴν σπίθα ποὺ ἄναψε στὸν καθένα, πολλοὶ ἦταν τυφλοί, ὡς τὸν εἶδαν. Ἔτριψαν τὰ μάτια τους κάπως ξιππασμένοι καὶ εἶπαν μέσα τους, γιατί ντρέπονταν νὰ τὸ διαλαλήσουν: Ὥστε ὑπάρχει Μακεδονία, ἀφοῦ πῆγε ὁ Παῦλος Μελὰς καὶ σκοτώθηκε γι’ αὐτή! Καὶ ἄλλοι συμπέραναν:...

Τά Εὐαγγέλια τά δέχεσαι ἤ πλήρως ἤ καθόλου!

...ὁσίου Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου
Ἐπιστολή 31- ΣΤΟΝ ΣΟΦΙΣΤΗ ΑΣΚΛΗΠΙΟ

Ἀξιάκουστη ἀντίθεση πρός Ἕλληνα, γιά τήν ἀνάσταση τοῦ Σωτήρα. 

Γνώρισα κάποτε ἕναν εἰδωλολάτρη μέ φοβερή ἱκανότητα στό λόγο, πού εἶχε πολύ μεγάλη φήμη γιά τή δύναμη αὐτή τοῦ λόγου του μεταξύ τῶν πολλῶν, τόν ὁποῖο ἀποστόμωσα μέ λίγα λόγια. Ὅταν δηλαδή ἐκεῖνος πρόβαλε τά πάθη καί τόν σταυρό, προκαλώντας πλατειά γέλια, τοῦ ἀπάντησα ἐγώ μέ ἠρεμία: 

“Από ποῦ μπορεῖς νά ἀποδείξεις ὅτι σταυρώθηκε;” 

Καθώς λοιπόν ὅλοι οἱ ἀκροατές ἐξεπλάγησαν καί σκέφτονταν, τί ἄραγε ἤθελα νά ἐπιτύχω λέγοντας τό αὐτό, ἐκεῖνος ἀπάντησε, σίγουρος ὅτι θά κερδίσει τή νίκη χωρίς κόπο, 

“Είναι γραμμένο στά Εὐαγγέλια”. 

Σ’ αὐτόν ἀμέσως ἀνταπάντησα: 

“Ασφαλώς σ’ αὐτά εἶναι γραμμένο καί ὅτι ἀναστήθηκε καί ἀνέβηκε στούς οὐρανούς. Ἐφόσον λοιπόν πιστεύεις στά Εὐαγγέλια, τά ὁποῖα ἀναφέρουν καί αὐτό καί ἐκεῖνο, πίστεψε τά καί τά δύο. Ἄν πάλι ὄχι, τότε κάνεις μεγάλο ἀτόπημα, ἐγκρίνοντας τό ἕνα καί ἀπορρίπτοντας τό ἄλλο. 

Μή λοιπόν ἔχετε ἀνοιχτά καί τεντωμένα τά αὐτιά σας γιά τίς ὕβρεις, ἐνῶ γιά τά ὁλοφάνερα καί θεϊκά...

12 Οκτ 2018

Ἡ Νέα Ὑόρκη προσθέτει τὴν οὐδέτερη κατηγορία Χ γιὰ τὸ φύλο στὰ πιστοποιητικὰ γέννησης

Ὅσοι ἔχουν γεννηθεῖ στὴν πόλη τῆς Νέας Ὑόρκης καὶ δὲν προσδιορίζονται ὡς ἄνδρας ἢ γυναίκα μποροῦν πλέον νὰ ἀλλάξουν τὸ πιστοποιητικὸ γέννησής τους ἐπιλέγοντας νὰ συμπληρώσουν στὴ θέση τοῦ φύλου τὴν οὐδέτερη κατηγορία Χ.
Ὁ δήμαρχος Μπὶλ ντὲ Μπλέιζιο ὑπέγραψε τὸν νόμο χθές, καθιστώντας τὴν πόλη τῆς Νέας Ὑόρκης τὴν πέμπτη περιοχὴ στὶς ΗΠΑ, μετὰ τὴν Καλιφόρνια, τὸ Ὄρεγκον, τὴν πολιτεία τῆς Οὐάσινγκτον καὶ τὸ Νιοῦ Τζέρσεϊ, ὅπου δίνεται αὐτὴ ἡ δυνατότητα. Τρεῖς πολιτεῖες καὶ ἡ πόλη τῆς Οὐάσινγκτον ἐκδίδουν καὶ ἄδειες ὁδήγησης μὲ οὐδέτερο φύλο.
Οἱ ὑπέρμαχοι τῶν δικαιωμάτων τῶν διεμφυλικῶν πιέζουν τὶς τοπικὲς κυβερνήσεις νὰ...

Δεν εὐθύνεται μοναχὰ ὁ ἄνθρωπος γιά τὰ παραπτώματά του...ἔχει πάρει μέσα του καὶ τὰ βιώματα τῶν γονέων του καὶ εἰδικὰ τῆς μητέρας...


Ὁσίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

Ἔλεγε ὁ Ἅγιος Γέρων Πορφύριος: «Δεν εὐθύνεται μοναχὰ ὁ ἄνθρωπος γιά τὰ παραπτώματά του. Τὰ λάθη, οἱ ἁμαρτίες καὶ τὰ πάθη δέν εἶναι μόνο προσωπικὰ βιώματα τοῦ ἐξομολογούμενου.
Ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει πάρει μέσα του καὶ τὰ βιώματα τῶν γονέων του καὶ εἰδικὰ τῆς μητέρας, δηλαδὴ τό πῶς ζοῦσε ἡ μητέρα, ὅταν τὸν κυοφοροῦσε, ἂν στενοχωριόταν, τὶ ἔκανε, ἂν κουραζόταν τὸ νευρικὸ της σύστημα, ἂν εἶχε χαρά, ἂν εἶχε θλίψη, ἂν εἶχε μελαγχολία.
Ἔ, ὅλο τὸ νευρικὸ σύστημα τὸ δικὸ της ἐπηρέασε τὸ νευρικὸ σύστημα τοῦ ἐμβρύου της. Ὁπότε, ὅταν γεννηθεῖ τὸ παιδὶ καὶ μεγαλώσει, παίρνει μέσα του καὶ τὰ βιώματα τῆς μητέρας του, δηλαδὴ ἅλλου ἀνθρώπου. Δημιουργεῖται μιά καταστάση στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ἐξαιτίας τῶν γονέων του, ποὺ τὴν παίρνει μαζὶ του σ΄ ὅλη τοῦ τή ζωή, ἀφήνει ἴχνη μέσα του καὶ πολλὰ πράγματά πού συμβαίνουν στή ζωὴ του εἶναι ἀπόρροια τῆς καταστάσεως αὐτῆς.
Τὰ φερσίματά του ἔχουν ἄμεση σχέση μὲ τὴν καταστάσῃ τῶν γονέων του. Μεγαλώνει, μορφώνεται, ἀλλὰ δέν διορθώνεται. Ἐδῶ βρίσκεται μεγάλο μέρος ἀπὸ τὴν εὐθύνη γιά τὴν πνευματικὴ καταστάσῃ τοῦ ἀνθρώπου. Ὑπάρχει, ὅμως, ἕνα μυστικό.Ὑπάρχει κάποιος τρόπος ν΄ ἁπαλλαγεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπ΄ αὐτὸ τὸ κακό. Ὁ τρόπος αὐτὸς εἶναι ἡ γενικὴ ἐξομολογήσῃ, ἡ ὁποία...

Μόρφου Νεόφυτος: Ὁ ὅσιος Ἰάκωβος ἐπόπτης ὀρατῶν καὶ ἀοράτων καὶ ἡ μεταπατερικὴ ἀγαπολογία


Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου π. Νεοφύτου στὸ Συνέδριο τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Κυπρίων Ἐπιστημόνων (Χ.Ε.Κ.Ε.) ποὺ πραγματοποιήθηκε...

11 Οκτ 2018

Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἀναγνώρισε τήν Αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ουκρανίας !Στήν ἀνακοίνωση ἀναφέρεται συγκεκριμένα:
Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας κατά τάς ἡμέρας 9-11 τ.μ. Ὀκτωβρίου 2018.
Κατ᾿ αὐτήν ἐξητάσθησαν καί συνεζητήθησαν τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα.
Τό ἱερόν σῶμα ἠσχολήθη ἰδιαιτέρως καί διά μακρῶν μέ τό ἐκκλησιαστικόν θέμα τῆς Οὐκρανίας, παρόντων καί τῶν Ἐξάρχων τῶν ἀποσταλέντων εἰς Οὐκρανίαν, ἤτοι τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Edmonton κ. Ἱλαρίωνος, καί, κατόπιν διεξοδικῶν συζητήσεων, ἀπεφάσισε:
1) Νά ἀνανεώσῃ τήν ἤδη εἰλημμένην ἀπόφασιν ὅπως τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον χωρήσῃ εἰς τήν χορήγησιν...

Ὁ Δημήτρης Νατσιός στήν ἐκπομπή «Εὖ ζῆν»


ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

Γέροντας Ἰωσὴφ ὁ Ἠσυχαστής: «Ὅταν σοῦ ἔλθει θυμὸς κλεῖσε τὸ στόμα δυνατὰ»

Γράφεις γιὰ τὸ θυμὸ στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνόητου. Ὁ θυμὸς ἀπὸ μόνος του, εἶναι φυσικός. Ὅπως τὰ νεῦρα στὸ σῶμα. Εἶναι καὶ αὐτὸς νεῦρο ψυχῆς. Καὶ ὀφείλει νὰ τὸν μεταχειρίζεται ὁ καθένας ἐναντίον τῶν δαιμόνων, ἀνθρώπων αἱρετικῶν, καὶ σὲ ὅσους τὸν ἐμποδίζουν ἀπὸ τὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ θυμώνεις κατὰ τῶν ὁμοψύχων ἀδελφῶν ἢ γίνεσαι ἕκτος ἑαυτοῦ, χαλᾶς τὰ ἔργα τῶν χεριῶν σου, γνώριζε ὅτι πάσχεις ἀπὸ κενοδοξία καὶ κάνεις παράχρηση τοῦ νεύρου τῆς ψυχῆς. Ἀπαλλάσσεσαι δὲ μὲ τὴν ἀγάπη πρὸς ὅλους καὶ τὴν ἀληθινὴ ταπεινώση. Γι’ αὐτό, ὅταν σοῦ ἔλθει θυμὸς κλεῖσε τὸ στόμα δυνατὰ καὶ μὴ μιλήσεις σ’ αὐτὸν ποὺ σὲ βρίζει ἢ σὲ ἀτιμάζει ἢ σὲ ἐλέγχει ἢ μὲ πολλοὺς τρόπους καὶ χωρὶς λόγο σὲ πειράζει.
Καὶ αὐτὸς σὰν τὸ φίδι θὰ στρίψει μέσα στὴν καρδιά, θὰ ἀνέβει μέχρι τὸ λαιμό, καὶ ἀφοῦ δὲν θὰ τοῦ δώσεις διέξοδο θὰ πνιγεῖ καὶ θὰ σκάσει. Καί, ὅταν αὐτὸ ἐπαναληφθεῖ λίγες φορές, θὰ λιγοστέψει καὶ θὰ πάψει τελείως.
Ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος λογικὸς καὶ ἥμερος, διορθώνεται ἀσυγκρίτως καλύτερα μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὸν ἥμερο τρόπο, παρὰ μὲ τὸ θυμὸ καὶ τὴ ἀγριότητα.
Αὐτὸ τὸ βρῆκα καὶ ἐγὼ μετὰ ἀπὸ πολλὴ καὶ μεγάλη δοκιμασία. Μὲ τὸ καλὸ καὶ μὲ τὴν ἀγάπη μπορεῖς νὰ...

10 Οκτ 2018

Ἄρης Σερβετάλης: «Ἡ πίστη μου στόν Θεό μοῦ ἄλλαξε τήν ζωή…»


Μετάνιωσες πού μίλησες γιά τήν πίστη σου στήν Ὀρθοδοξία; 

Νά τό ἔχω μετανιώσει γιά ποιόν λόγο; Γιά νά μήν χαρακτηριστῶ παλιομοδίτης; Γραφικός… Ξέρεις τώρα τί λέγεται. Ἐγώ ὅταν τό λέω πάντως, αὐτό εἰσπράττω. Δέν μέ πειράζει καθόλου, δέ μέ ἐνδιαφέρει. Αὐτό πού ἀντιπροσωπεύει ἡ Ὀρθοδοξία ὄχι μόνο ὀπισθοδρομικό δέν εἶναι… Εἶναι πολύ μπροστά. Ἔτσι, ὅταν τό λέει αὐτό κάποιος, μοῦ δηλώνει αὐτόματα ὅτι δέν ἔχει ἀσχοληθεῖ καθόλου. Ἑπομένως, δέ μέ πειράζει. Τό «γραφικός» δέ μπορεῖ νά τό πεῖ κάποιος πού γνωρίζει τήν σημασία της. Ἄν θέλει κάποιος νά μιλήσει, μποροῦμε νά κάνουμε μία πολύ ὡραία κουβέντα πάνω σέ...

Ὁ Πρόεδρος τῆς ΠΕΘ Ἡρακλῆς Ρεράκης καὶ ἡ π. Βουλευτὴς Σταυρούλα Ξουλίδου μιλοῦν γιὰ τὰ ΘρησκευτικὰὉ Πρόεδρος τῆς ΠΕΘ Ἡρακλῆς Ρεράκης καὶ ἡ π. Βουλευτὴς Σταυρούλα Ξουλίδου μιλοῦν γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ - Ἐκρηκτικὸ...

Σκόπια - Πρόκληση! Ζητοῦν τὸ ὄνομα «Μακεδονία» στὴ σχισματικὴ “Ἐκκλησία” καὶ στὴ χώρα τους

Ταυτισμένοι μὲ Ἰβανὸφ καὶ VMRO, προκαλούν ζητωντας τὸ ὄνομα «Μακεδονία» στή σχισματικὴ Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ στὴ χώρα τους 

Μπαϊράκι» σηκώνει καὶ ἡ σχισματικὴ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων μετὰ τὸ ἀποτυχημένο δημοψήφισμα γιὰ τὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Ἀνθίσταται σὲ ὁποιαδήποτε ἀλλαγὴ στὸ ὄνομα «Μακεδονία», τὴ στιγμὴ ποὺ ὑποτίθεται πὼς ὑπῆρξε συνεννόηση μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχείο ετσι ὥστε ἡ ἀποσχισθεῖσα ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Σερβίας νὰ ἐπανέλθει στὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα ὑπὸ τὸν τίτλο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδας. Ἦταν κάτι μάλιστα ποὺ ἀνέφερε στὰ θετικὰ τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση καὶ συγκεκριμένα τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. 
Στὴ γραμμὴ λοιπὸν ποὺ χάραξαν οἱ «σκληροὶ» τῶν Σκοπίων καὶ συγκεκριμένα ὁ πρόεδρος τῆς χώρας Γκιόργκι Ἰβανὸφ καὶ τὸ κόμμα τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης, ποὺ δηλώνουν πὼς τὸ δημοψήφισμα εἶναι ἄκυρο, ἡ συμφωνία εἶναι ἐπιζήμια γιὰ τὴ χώρα καὶ δὲν μποροῦν νὰ γίνουν οἱ συνταγματικὲς ἀλλαγὲς προσχώρησε ἡ σχισματικὴ Ἐκκλησία καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Στέφανος, τονίζοντας πὼς «τὸ ὄνομα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς χώρας πρέπει νὰ...

9 Οκτ 2018

Μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ὀρθόδοξος μοναχισμὸς χωρὶς τὴν ὁμολογιακή του διάσταση;

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Ἐν Πειραιεῖ τὴ 8η Οκτωβρίου 2018

Ὅπως εἶναι γνωστὸ ὁ Μοναχισμός, ὡς προφητικός, ἀποστολικὸς καὶ μαρτυρικὸς βίος, ὡς ἀγγελομίμητος πολιτεία συνεχοῦς μετανοίας καὶ ἀφιερώσεως, ἀποτελεῖ τὸ καύχημα καὶ τὴ δόξα τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀνάγει τὴν ἀρχὴ του σ’ αὐτὸ τοῦτο τὸ Θεανδρικὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας, ὁ Ὁποῖος ἔζησε ὡς παρθένος, ἀκτήμων καὶ κατὰ πάντα ὑπήκοος στὸ θέλημα τοῦ οὐρανίου Πατρός του, ἐνσαρκώνοντας στὸ πρόσωπό Του τὶς τρεῖς βασικὲς καὶ θεμελιώδεις ἀρετὲς τοῦ Μοναχισμοῦ, τὴν παρθενία, τὴν ἀκτημοσύνη καὶ τὴν ὑπακοὴ καὶ βρίσκει τὴν πλήρη καταξίωσή του στὸ πρόσωπο τῆς Παναχράντου Δεσποίνης ἠμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Ὁ κύκλος τῶν δώδεκα μαθητῶν τοῦ Κυρίου μας ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο κοινόβιο στὴν ἱστορία καὶ τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ δὲ μακαρισμοὶ καὶ γενικότερα ἡ ἐπὶ τοῦ Ὅρους ὁμιλία ἀποτελοῦν τοὺς πρώτους κανόνες τοῦ Μοναχισμοῦ. Οἱ μοναχοὶ εἶναι οἲ «ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ» κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, ἢ «διηνεκὴς βία τῆς φύσεως» κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Σιναΐτη, οἲ «μάρτυρες τὴ προαιρέσει» κατὰ τὸν Μέγα Ἀθανάσιο, οἲ «συνεχιστὲς τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας» κατὰ τὸν ἅγιο Συμεὼν τὸν Νέο Θεολόγο, «ἡ κόμη ποὺ κοσμεῖ τὴν κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας» κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης, «οἰ ευαγγελικῶς ζῶντες» κατὰ τὸν Εὐάγριο τὸν Ποντικό.
Ἀνεκτίμητη καὶ ἀνυπολόγιστη ἡ ἀξία καὶ ἡ προσφορά του καὶ ὁ ρόλος του στὴν ἐκπλήρωση τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Δημοψήφισμα στὰ Σκόπια

Ἐκπομπὴ ποὺ μεταδίδεται ἀπὸ τὰ...

Γκρέμισαν τὸ Σταυρὸ ποὺ σύμφωνα μὲ ΜΚΟ ἐνοχλοῦσε ἀλλόθρησκους στη Λέσβο

Ἄγνωστοι γκρέμισαν χτὲς τὸ βράδυ στὴν περιοχὴ Ἀπελλῆ τῆς Λέσβου ἕνα μεγάλο τσιμεντένιο λευκοῦ χρώματος Σταυρὸ ποὺ εἶχε ἀνεγερθεῖ πάνω ἀπὸ μία παραλία τὴν ὁποία χρησιμοποιοῦν Ἕλληνες καὶ φιλοξενούμενοι παράνομοι μετανάστες καὶ πρόσφυγες. 
Ὁ Σταυρὸς εἶχε ἀνεγερθεῖ περίπου στὶς ἀρχὲς Σεπτεμβρίου καὶ μερικὲς μέρες ἀργότερα μία ἀπὸ τὶς ΜΚΟ ποὺ δραστηριοποιοῦνται στὴ Λέσβο, ἔστειλε στὸν Λιμενάρχη Μυτιλήνης καὶ στὸ Δήμαρχο Λέσβου, μία ἐπιστολὴ σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ὁ Σταυρὸς τοποθετήθηκε ἀπὸ ἀγνώστους, ὥστε νὰ ἀποτρέπονται ἀλλόθρησκοι νὰ προσέρχονται γιὰ κολύμβηση. 
Ὅπως ἀνέφερε στὴν ἐπιστολή της ἡ ἑλληνικὴ ΜΚΟ, «ἡ πράξη αὐτὴ εἶναι...

Γιατί θὰ νικήσει ἡ Ρωσσία…

Ἀπὸ τον Σαράντο Ι. Καργάκο, ἱστορικό, συγγραφέα

Τό ἄρθρο Ἀμερικανοῦ πρώην ὑπουργοῦ ποὺ ἐξηγεῖ γιατί ἡ Μόσχα ἔχει ὡς ὅπλο ἔναντι τῶν ΗΠΑ τὴ θρησκεία

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ πού ἀκολουθεῖ εἶναι προϊόν ἀντιγραφῆς. Τό ἀγρεύσαμε γιά νά τό θέσουμε ὑπόψη τῶν ἀναγνωστῶν μας, ἀπό τό δυναμικό θρησκευτικό περιοδικό «Παρακαταθήκη» (τεῦχος 119, Μάρτιος-Ἀπρίλιος 2018). Πρόκειται γιά ἀναδημοσίευση ἄρθρου πού ἀνιχνεύτηκε σέ μιά ἱστοσελίδα ἀπό τόν δημοσιογράφο κ. Μιχαήλ Στυλιανοῦ. Συντάκτης τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ εἶναι μιά κορυφαία μορφή τῆς ἀμερικανικῆς δημοσιογραφίας, ὁ Paul Craig Roberts, πού εἶχε χρηματίσει καί ὑπουργός στήν κυβέρνηση Ρήγκαν. Ὁ ἐν λόγω δημοσιογράφος ἐξηγεῖ πῶς καί γιατί σ’ ἕνα μελλοντικό πόλεμο ἀνάμεσα στίς ΗΠΑ καί στή Ρωσσία τήν ἧττα θά εἰσπράξει ἡ πρώτη. Ἄς προσέξουμέ πῶς ἐξηγεῖ τήν τολμηρή πρόβλεψή του. Γράφει:
«Σήμερα εἶναι Πάσχα, μιά μεγάλη χριστιανική γιορτή. Ἀλλά δέν ἀναφέρεται στό ἡμερολόγιο τοῦ λογισμικοῦ τοῦ ἐπιτραπέζιου ὑπολογιστῆ μου τῆς (κορυφαίας ἀμερικανικῆς ἑταιρείας) Apple. Σήμερα εἶναι ἐπίσης Πρωταπριλιά, ἡμέρα τοῦ ἐλαφρόμυαλου, καί ὅμως αὐτή ἀναφέρεται στό ἡμερολόγιο τοῦ ὑπολογιστῆ μου. Ἡ Πρωταπριλιά παραγκωνίζει τό Πάσχα.
– Πῶς γίνεται μιά ἀμερικανική ἑταιρεία, ἡ Apple, νά μπορεῖ νά...

8 Οκτ 2018

Ντροπή, κ. Δημήτρη Νατσιέ! Ἐκτός ἐάν … Τότε ΣΥΓΓΝΩΜΗ!

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης - Δάσκαλος
Ὥστε, ἀγαπητέ συνάδελφε Δημήτρη Νατσιέ, εἶναι ἀλήθεια πώς μᾶς ἄφησες «στά κρύα τοῦ λουτροῦ»; Εἶναι ἀλήθεια πώς ἔφυγες ἀπό τό 4Ε! Ἔφυγες! Τήν κοπάνησες! Ἔτσι ἀπροειδοποίητα; Χωρίς καμιά προαναγγελία τῆς ἀπόφασής σου αὐτῆς; Χωρίς προειδοποίηση, χωρίς κάποια αἰτιολόγηση, τέλος πάντων αὐτῆς σου τῆς ἀπαξιωτικῆς κίνησης;
Μά ποιός ὁ λόγος; Μᾶς βαρέθηκες καί ξαφνικά ἕνα πρωί ἀποφάσισες νά μᾶς πετάξεις στό κάδο τῶν ἀχρήστων; Διότι ἔτσι νοιώθουμε ἐμεῖς, ὅσοι σέ παρακολουθούσαμε ἀνελλιπῶς τόσον καιρό στήν ἐκπομπή σου. Τόση ἀπαξίωση στό κοινό, πού πίστεψε στην...

Φώτης Κόντογλου: Ἡ φιλαργυρία, ἡ βαρειά ἀρρώστεια τῆς ψυχῆς

Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο «Μυστικά Ανθη», Ἐκδόσεις Παπαδημητριου

Ἀπ’ ὅλες τίς ἀρρώστειες πού παθαίνει ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, ἡ πιό σιχαμερή, κατά τήν κρίση μου, εἶναι ἡ φιλαργυρία, ἡ τσιγγουνιά. Ἀπό μικρός τήν ἀπεχθανόμουνα. Καί τώρα, μ’ ὅλο πού, μέ τήν ἡλικία, ἄλλαξα γνώμη γιά πολλά πράγματα, γιά τήν τσιγγουνιά δέν ἄλλαξα. Προτιμῶ νάχω νά κάνω καί μ’ ἕναν φονιά ἀκόμα, παρά μ’ ἕναν τσιγγούνη. Γιατί, ὁ φονιάς μπορεῖ νά σκότωσε σέ ἀναβρασμό ψυχῆς, ἀπάνω στόν θυμό του, καί νά μετανοίωσε ὕστερα, ἐνῶ ὁ τσιγγούνης εἶναι ψυχρός ὑπολογιστής, ὡς τό κόκκαλο χαλασμένος. Στόν φονιά μπορεῖ νά βρεῖς καί κάποια αἰσθήματα, στόν τσιγγούνη δέν θά βρεῖς κανένα. Ὁ τσιγγούνης, εἶναι βέβαια πάντα ἐγωιστής, ἀγαπᾶ μοναχά τόν ἑαυτό του, ἀλλά, πολλές φορές, εἶναι ἕνα τέρας χειρότερο κι ἀπό τόν ἐγωιστή, γιατί μπορεῖ νά μήν ἀγαπᾶ μήτε τόν ἑαυτό του, καί νά τόν ἀφήσει νά πεθάνει ἀπό τήν πείνα. Μ’ αὐτό δείχνει ὁ ἄνθρωπος πῶς μπορεῖ νά καταντήσει σέ μία κατάσταση πού δέν καταντᾶ κανένα ἀπό τά ἄλλα ζῶα. Μοναχά αὐτός, πού ὠνόμασε τόν ἑαυτό του «βασιλέα τῶν ζώων», φτάνει σέ τέτοια σιχαμερή ἀνοησία, ὥστε, ἀπό τήν τσιγγουνιά του, νά κρύβει τά λεφτά μέσα στό στρῶμα ἤ στό μαξιλάρι, καί νά πεθαίνει ἀπό τήν πείνα. Εἴδατε κανένα σκύλο τσιγγούνη; Ἤ κανέναν γαίδαρο, πού νάχει μπόλικον σανό γιά νά φάγει, κι ὡστόσο νά μήν τόν ἐγγίζει, καί νά τόν βρίσκουνε ψόφιον ἀπό τήν πείνα; Βλέπεις πῶς ὁ τσιγγούνης καταντᾶ τρελλός, καί μάλιστα ὁ πιό ἀσυμπάθιστος, ὁ πιό ἀντιπαθητικός τρελλός. 

Ἀλλά κι ἐκεῖνος πού εἶναι συνηθισμένος φιλάργυρος καί πού δέν φτάνει στό πάθος πού εἶπα, καί κεῖνος ἔχει...

Η ΠΕΘ διαψεύδει τά παραπλανητικά στοιχεῖα πού δημοσίευσε τό Ὑπουργεῖο Παιδείας γιά τό ἄν εἶναι θετικοί οἱ Θεολόγοι στό νέο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Ἀθήνα, 7 Ὀκτωβρίου 2018
Ἀριθμ. Πρώτ. 118

1. Η ΠΕΘ διαψεύδει τά παραπλανητικά στοιχεῖα πού δημοσίευσε τό Ὑπουργεῖο Παιδείας συμφωνα μέ τά ὁποία οἱ Θεολόγοι ἐκπαιδευτικοί δηλώνουν σέ σημαντικό ποσοστό ἱκανοποιημένοι ἀπό τά νέα Προγράμματα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Οι ἰσχυρισμοί ἀπορρίπτονται ὡς μή ἔγκυροι, διότι η συλλογή τῶν δεδομένων που ὑποστηρίζει ὁ κ. Ὑπουργός εγινε μέσω ἑνός μή ἐπιστημονικά ἔγκυρου καί ἀξιόπιστου ἐρωτηματολογίου διοτι:

α) Δέν τηρήθηκε ἡ ἀνωνυμία τῶν ἐρωτούμενων καί ἑπομένως οἱ ἀπαντήσεις δέν περιεῖχαν τό στοιχεῖο τῆς ἐλευθερίας τῆς ἔκφρασης πού σημαίνει ὅτι οἱ ἀπαντήσεις τοῦ κάθε ἐκπαιδευτικοῦ μποροῦσαν νά ἐλεγχθοῦν ἄμεσα, μέ ὅποιες πιθανές συνέπειες. 

β) Ἦταν ὑποχρεωτικό καί ἡ συμπλήρωσή του ἦταν προϋπόθεση γιά νά λάβει μόνον ἐκεῖνος πού...

7 Οκτ 2018

π. Ἰωάννης Ρωμανίδης: Λαϊκοί καί Κληρικοί στήν ἀρχαία Ἐκκλησία. Πῶς ἀσθενεῖς πῆραν τή θέση τῶν γιατρῶν.


π. Ἰωάννης Ρωμανίδης Πηγη:"Ἐμπειρική Δογματική της Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας κατά τίς προφορικές παραδόσειςτου π. Ι. Ρωμανίδη" Τόμος Β΄. Τοῦ σέβ. Μητρ. Ναυπάκτου Ἰεροθέου Βλάχου
Οἱ πιστοί, μέ τά Μυστήρια τοῦ Βαπτίσματος καί τοῦ Χρίσματος καί μέ τόν ἀγώνα τους να ἐφαρμόσουν τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, εἶχαν κάποιο πνευματικό χάρισμα, τουλάχιστον τήν νοερά καρδιακή προσευχή, ἀνῆκαν στό «βασίλειον ἱεράτευμα».
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν ἀπαρίθμηση τῶν χαρισμάτων, πού εἴδαμε στό χωρίο πού παρατέθηκε πιό πάνω, ὡς τελευταῖο θέτει τό χάρισμα τῶν γλωσσῶν, «γένη γλωσσῶν» πού εἶναι ἡ νοερά προσευχή.
Καί ἀπό ἄλλες ἐπιστολές τῶν Ἀποστόλων φαίνεται ὅτι ὅλα τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας εἶχαν νοερά προσευχή, ἡ ὁποία εἶναι ἔνδειξη ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ὅτι ἀγαπᾶ τόν Θεό.
Ἔτσι, ὅλοι οἱ πιστοί, καί οἱ γυναῖκες, εἶχαν τήν πνευματική Ἱερωσύνη, τό «βασίλειον ἱεράτευμα», ἦταν φωτισμένοι, ἐκτός καί ἄν κανείς περιέπιπτε στήν ἁμαρτία, ὅποτε ἔχανε τήν προσευχή καί συγκαταριθμεῖτο μεταξύ τῶν Κατηχουμένων, ὡς μετανοῶν.
Πάντως, οἱ πιστοί δέν ἦταν αὐτοί πού δέν εἶχαν κάποιο χάρισμα, ἀλλά ὅσοι εἶχαν τουλάχιστον νοερά προσευχή.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρεται σέ ἀνθρώπους πού προσεύχονταν νοερά «προσεύξομαι τῷ πνεύματι, προσεύξομαι καί τῷ νοΐ» ἀλλά καί σέ ἰδιῶτες, πού δέν ἔχουν αὐτήν τήν νοερά προσευχή. «Ἐπεῖ ἐάν εὐλογήσης τῷ πνεύματι, ὁ ἀναπληρῶν τόν τόπον τόν ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ τό ἀμήν ἐπί τή σή εὐχαριστία;» (Ἅ΄ Κορινθίους Ἰδ', 15-16).
Καί πιό κάτω γράφει: «ἐάν οὔν συνέλθη ἡ Ἐκκλησία ὅλη ἐπί τό αὐτό καί πάντες γλώσσαις λαλῶσιν, εἰσέλθωσι δέ ἰδιῶται ἡ ἄπιστοι, οὐκ ἐρούσιν ὅτι μαίνεσθε;» (Ἅ΄ Κορινθίους Ἰδ', 23).
Εἶναι προφανές ὅτι στήν πρώτη Ἐκκλησία, κατά τήν περιγραφή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὑπῆρχαν οἱ...

6 Οκτ 2018

Κυριακή Γ΄Λουκά – Μια νεκρανάστασηIEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

1. Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ἀδελφοί χριστιανοί, μᾶς εἶπε γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό, πού εἶναι ἡ Ζωή, ὅτι συναντήθηκε μέ τόν θάνατο! Καί βέβαια δέν νίκησε ὁ θάνατος τήν ζωή, ἀλλά ἡ ζωή, ὁ Χριστός, νίκησε τόν θάνατο! Ἡ σημερινή περικοπή μᾶς εἶπε ὅτι ὁ Χριστός, μέ ἀρκετούς μαθητές καί πολύ ὄχλο, πήγαινε στήν πόλη Ναΐν. Καί ὅταν πλησίαζαν τήν πόλη, ἔβγαινε ἀπ᾽ αὐτήν μία νεκρική πομπή. Καί ὁ νεκρός ἦταν τό μονάκριβο παιδί μιᾶς χήρας γυναίκας, συνόδευε δέ τήν πομπή πολύς ὄχλος ἀπό τήν πόλη. Θά πρέπει δέ νά φανταστοῦμε ὅτι στήν πένθιμη ἀτμόσφαιρα ἀκούονταν οἱ γοερές κραυγές τῆς χήρας μάνας γυναίκας, πού ἔχασε τόν μόνο σύντροφο καί τό μόνο ἀκούμπημα τῆς ζωῆς της, τό μονάκριβο παιδί της.

2. Δέν γίναμε γι᾽ αὐτά τά πράγματα, χριστιανοί μου. Δέν ἔκανε ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο γιά νά ἀρρωσταίνει καί γιά νά πεθαίνει. Ὁ θάνατος δέν εἶναι ἀπό τόν Θεό. Ἡ Ἁγία Γραφή τό λέει καθαρά, ὅτι «ὁ Θεός θάνατον οὐκ ἐποίησεν» (Σ. Σολ. 1,13). Ὁ θάνατος εἶναι ἕνα φάλτσο πράγμα, ἦλθε ἀπ᾽ ἔξω καί δέν ἦρθε ἀπό τόν Θεό. Ἦρθε ἀπό τήν ἁμαρτία. Ὁ Θεός τό εἶπε καθαρά στούς πρωτοπλάστους: «Μή φᾶτε ἀπό τό δένδρο, γιατί θά πεθάνετε» (Γεν. 2,17). Ἔφαγαν καί πέθαναν. Ἔτσι, λοιπόν, βασιλεύει ὁ θάνατος σ᾽ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα καί ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι λεγόμαστε «θνητοί». Ὅλο κι ὅλο ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι αὐτή: Οἱ νεκροί μᾶς φωνάζουν, «ἐλᾶτε»! Καί ᾽μεῖς τούς λέμε, «ἐρχόμαστε»! Αὐτό εἶναι ἡ ζωή μας ἐδῶ στήν γῆ.
3. Ἀλλά, ξαναλέγουμε ὅτι δέν ἔκανε ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο γιά νά πεθαίνει. Τόν ἔκανενά μήν πεθαίνει, ἀλλά νά εἶναι ἀθάνατος. Ἡ ἁμαρτία τόν ἔκανε θνητό. Ἀλλά χαρεῖτε, χριστιανοί! Γιατί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ οἰκονόμησε τό σοφό σχέδιο γιά τήν σωτηρία μας, πού ἦταν ἡ σάρκωση τοῦ Υἱοῦ Του καί ἡ θυσία Του στόν Γολγοθᾶ γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Αὐτή ἔφερε τήν λύτρωσή μας ἀπό τόν θάνατο. Βέβαια! Ἀφοῦ ὁ θάνατος προῆλθε ἀπό τήν ἁμαρτία, ἡ δέ ἁμαρτία σβήστηκε μέ τόν σταυρικό θάνατο τοῦ Χριστοῦ, νικήθηκε καί ὁ θάνατος, τό ἀποτέλεσμα τῆς ἁμαρτίας. Ἔτσι οἱ πιστοί χριστιανοί πιστεύουμε στήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν καί τήν αἰώνια ζωή στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὅπως τό ὁμολογοῦμε στό «Πιστεύω» μας: «Ὁμολογῶ ἀνάσταση νεκρῶν καί ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος»!
4. Τήν μεγάλη αὐτή ἀλήθεια τῆς πίστης μας, ἀδελφοί χριστιανοί, τήν κήρυξε ὁ Χριστός δυνατά καί ἔμπρακτα μέ τίς...

5 Οκτ 2018

Ὅσιος Πορφύριος: Οἱ κανόνες, τά τροπάρια ἔχουν μέσα θησαυρούς. Σ' αὐτά βρίσκομε τούς τρόπους πού μεταχειρίσθηκαν οἱ ἅγιοι γιά ν' ἀγαπήσουν τόν Χριστό καί νά νικήσουν τό κακό

Στενοχωροῦμαι, ὅταν λέγω γιά τόν ἑαυτό μου, ἀλλά θέλω νά τό πῶ. Ὅταν ἤμουν κοντά στούς Γέροντές μου, διψοῦσα τή μελέτη, ἀλλά δέν μ' ἄφηναν, ὅλο μέ βάζανε στίς δουλειές. Πολλά χρόνια ὑστερήθηκα τή μελέτη, πού τόσο πολύ μοῦ ἄρεσε.
Διαβάζοντας τό Ψαλτήρι καί τούς κανόνες, εἶχα καί ἕνα μεγάλο κέρδος ἔμαθα ὄχι ἁπλῶς νά διαβάζω, ἀλλά καί τίς συμβουλές πού δίνω ἀπό κεῖ τίς ἔμαθα. Οἱ κανόνες, τά τροπάρια ἔχουν μέσα θησαυρούς. Σ' αὐτά βρίσκομε τούς τρόπους πού μεταχειρίσθηκαν οἱ ἅγιοι, γιά ν' ἀγαπήσουν τόν Χριστό καί νά νικήσουν τό κακό. Ἔχουν ἴση ἀξία μέ τά βιβλία τοῦ Ἁγίου Ἰσαάκ, τοῦ Ἁγίου Ἔφραιμ κ.λπ. Τούς κανόνες τῶν ἁγίων ἔγραψαν ὅ Θεοφάνης, ὅ Δαμασκηνός καί ἄλλοι ἅγιοι. Αὐτοί ἐγκωμίαζαν τόν ἅγιο, τοῦ ὁποίου γνώριζαν τά βιώματα, καί ἔδειχναν τρόπους μετανοίας. Ἅγιοι ἦταν αὐτοί οἱ ὑμνογράφοι. Ἔβαζαν μέσα ἐκεῖ καί τά δικά τους συναισθήματα.
Γι' αὐτό σας λέγω, τό νοῦ σας στούς κανόνες, στ' τροπάρια κ.λπ. Δοθεῖτε μέ τήν ψυχή σας σ' αὐτά. 'Ἀπολαῦστε τά. Ἐντρυφᾶτε σ' αὐτά. Εὔχομαι νά τ' ἀγαπήσετε κι ἐσεῖς, ὅπως κι ἐγώ. Ἀλήθεια σᾶς λέγω δέν τά χορταίνω, ὅλα μ' ἀρέσουν νά τά θυμᾶμαι, νά τά ἀπαγγέλλω, νά τά ψάλλω. Ἀπό τούς κανόνες πῆρα πάρα πολλά. Ἔτσι τά ἔζησα ἀπό μικρός. Ἐγώ τόσο τ' ἀγαποῦσα τά τροπάρια, πού μέ μία δύο φορές πού...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.