24 Αυγ 2019

Ὁ πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνὸς γιὰ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ

Ὁ ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς σχολῆς τῶν Ἀθηνῶν πρωτοπρεσβύτερος πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνὸς μιλάει γιὰ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό.

«Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς καὶ ὁ ὁραματισμὸς του γιὰ τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος»

Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός, ὁμότιμος καθηγητὴς 
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
«Ὁ Πατροκοσμᾶς1 εἶναι ἀπό τίς γνωστότερες ἐκκλησιαστικές μορφές τῶν προεπαναστατικῶν χρόνων, ἀκόμη καί στό χῶρο τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας2, μολονότι ἡ δράση καί προσφορά του δέν ἀνήκουν κυρίως στόν χῶρο τῆς ἐπιστήμης. Αὐτό ἔχει μέ ἔμφαση ὑπογραμμίσει ὁ καθηγητής Gerhard Podskalsky, πού συμπεριέλαβε και τόν Πατροκοσμᾶ σέ καθαρά ἐπιστημονικό ἔργο του, ὡς μοναδική ἐξαίρεση.
Ἀρκοῦν δέ πρός διακρίβωση τῆς σημασίας του γιά το ὑπόδουλο Γένος, ὅσα ἐγκωμιαστικά λέγει γι’ αὐτόν ὁ ἴδιος ὁ γερμανός ἐρευνητής: «Ἐξαιρετικά δημοφιλής ἱεραπόστολος καί ἐθνοδιδάσκαλος». Χαρακτηριστικό παράδειγμα λαϊκοῦ ἱεροκήρυκα, πού «διέθετε μιά θρησκευτική...

Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός: Ψυχὴ καὶ Χριστός σᾶς χρειάζονται

Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός
Τοῦτο σᾶς λέγω καὶ σᾶς παραγγέλω· κἂν ὁ οὐρανὸς νὰ κατεβῆ κάτω, κἂν ἡ γῆ νὰ ἀνεβῆ ἐπάνω, κἂν ὅλος ὁ κόσμος νὰ χαλάση, σήμερον, αὔριον, νὰ μὴ σᾶς μέλλη τί ἔχει νὰ κάμη ὁ Θεός. Τὸ κορμί σας ἂς τὸ καύσουν, ἂς τὸ τηγανίσουν· τὰ πράγματά σας ἂς σᾶς τὰ πάρουν· μὴ σᾶς μέλλει· δώσατέ τα· δὲν εἶνε ἰδικά σας. Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζονται. Αὐτὰ τὰ δυὸ ὅλος ὁ κόσμος νὰ πέση, δὲν ἠμπορεῖ νὰ σᾶς τὰ πάρη, ἐκτὸς καὶ τὰ δώσετε μὲ τὸ θέλημά σας. Αὐτὰ τὰ δυὸ νὰ τὰ φυλάγετε, νὰ μὴ τὰ χάσετε. Τώρα, ἀδελφοί μου, τί σημεῖον καρτεροῦμεν; Δὲν καρτεροῦμεν ἄλλο παρὰ πότε νὰ λάμψῃ ὁ πανάγιος Σταυρὸς εἰς τὸν οὐρανὸν περισσότερον ἀπὸ τὸν ἥλιον, καὶ νὰ λάμψῃ ὁ γλυκύτατός μας Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ Θεὸς ἑπτὰ φορὰς περισσότερον ἀπὸ τὸν ἥλιον, μὲ χίλιες χιλιάδες καὶ μύριες μυριάδες Ἀγγέλους, μὲ δόξαν θεϊκήν.

23 Αυγ 2019

Τό ἠλεκτρονικὸ ἐμφύτευμα

Ὁ Δημήτριος Χιωτακάκος, Δρ. Ἠλεκτρονικῆς καὶ Τηλεπικοινωνιῶν τοῦ Πανεπιστημίου Manchester, μιλάει στὴν Πεμπτουσία μὲ ἀφορμὴ τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες γιὰ τo ἠλεκτρονικὸ ἐμφύτευμα, τὸ ὁποῖο σὲ διάφορες περιπτώσεις ἤδη ἐφαρμόζεται σὲ εὐρωπαϊκὲς χῶρες, καθὼς καὶ τὴν Ἀμερική. Δεῖτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ ἄλλες παρεμβάσεις του.

Ἀνθρώπινα εἴδωλα

Τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου
Εἴδωλο στὴ ζωὴ μας εἶναι καθετὶ τὸ ὁποῖο παίρνει τὴ θέση τοῦ Θεοῦ στὴν καρδιά μας. Τὰ εἴδωλα πάντα στὸν λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ στὴ Γραφὴ ἦταν ψεύτικα πράγματα, χειροποίητα, ποὺ ἦταν κατασκευάσματα ἀνθρώπων καὶ ἤθελαν νὰ παίρνουν τὴ θέση τοῦ Θεοῦ. Ἀκόμη εἴδωλο εἶναι καὶ κάθε ἰδεολογία, φιλοσοφία, κομματικὴ τοποθέτηση, χρήματα, νεαρὴ ἡλικία, ὀμορφιά, δύναμη καὶ ὁτιδήποτε ἄλλο ἀπολυτοποιεῖται μέσα στὸν ἄνθρωπο, κλέβει τὴν καρδιά του, καὶ ὁ ἄνθρωπος στηρίζεται πάνω σ’ αὐτὸ ἀντὶ στὸν Θεό. Ἡ εἰδωλολατρία εἶναι ἄρνηση τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς δὲν θέλει νὰ ἔχουμε εἴδωλα, ὄχι γιατί ζηλεύει, ἀλλὰ ἐπειδὴ τὰ εἴδωλα εἶναι καταδικασμένα νὰ καταστραφοῦν. Κάθε ψεύτικο πράγμα καταστρέφεται. Δὲν μπορεῖ νὰ σταθεῖ, ἔτσι εἶναι...

22 Αυγ 2019

Βιβλιοκριτικὴ – «Ἡ κληρονομιὰ τοῦ Βυζαντίου: Γεωπολιτική τῆς Ὀρθοδοξίας», τοῦ Francois Thual

Γράφει ὁ Μάριος Νοβακόπουλος, διεθνολόγος
Μετὰ τὸ τέλος τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου καὶ τὴν κατάρρευση τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ τὴν περίοδο 1989-1991 ἄρχισαν νὰ ξεδιπλώνονται στὴν δυτικὴ καὶ παγκόσμια διανόηση συζητήσεις, οἱ ὁποῖες προέκυψαν ἀπὸ τὶς συνθῆκες τῆς νέας ἐποχῆς ἢ ἔφεραν ξανὰ στὴν ἐπιφάνεια ζητήματα ποὺ εἶχαν θεωρηθεῖ λήξαντα. Ἡ φαινομενικὰ οἰκουμενικὴ ἐπικράτηση τοῦ φιλελευθέρου καπιταλισμοῦ καὶ ἡ συνεχιζόμενη ἐμβάθυνση τῆς εὐρωπαϊκῆς ὁλοκληρώσεως δημιούργησαν ἕνα κλίμα αἰσιοδοξίας γιὰ τὸ μέλλον, ποὺ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀμερικανικὴ μονοκρατορία θὰ ἔφερναν τὸ «τέλος τῆς ἱστορίας», κατὰ τὴν διαβόητο δήλωση τοῦ Francis Fukuyama.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως μία σειρὰ προκλήσεων ἀπασχόλησε τοὺς πολιτικοὺς ἐπιστήμονες, ἱστορικοὺς καὶ φιλοσόφους της δεκαετίας τοῦ 1990. Ἡ ἐπιβάρυνση τοῦ περιβάλλοντος, ἡ παγκοσμιοποίηση, ἡ μετανάστευση καὶ ἡ τρομοκρατία συνιστοῦσαν ἕνα χάρτη προβλημάτων καὶ περιπλόκων καταστάσεων ποὺ ἡ Δύση ἀλλὰ καὶ ὁ πλανήτης σύσσωμος θὰ ἔπρεπε νὰ ἀντιμετωπίσουν. Ἡ θρησκευτικὴ ἀναβίωση στὰ πρώην κομμουνιστικὰ ἐδάφη, οἱ μετασοβιετικὲς ἐθνικὲς συγκρούσεις καὶ ἡ ἄνοδος τοῦ ἰσλαμικοῦ ριζοσπαστισμοῦ ὁδήγησαν σὲ πλῆθος μελετῶν, δημοσιευμάτων καὶ πολιτικῶν φιλονικιῶν πάνω στὴν θεωρία τοῦ ἐθνικισμοῦ, τὴν ἀποεκκοσμίκευση, τὸ μέλλον τοῦ κυριάρχου κράτους κ.α. Ἂν καὶ ἡ φερόμενη ὡς λύση τῆς μελλοντικῆς παγκοσμίου διακυβερνήσεως ἐμοίαζε μονόδρομος γιὰ πολλούς, τὴν πρώτη μεταβατικὴ περίοδο ἦρθε νὰ διαλύσει ἡ 11η Σεπτεμβρίου καὶ ὕστερα ἡ μεγάλη οἰκονομικὴ κρίση τοῦ 2007. Πλέον λίγα πράγματα εἶναι αὐτονόητα, ὁ διάλογος ἔχει ὀξυνθεῖ ἐξαιρετικά, ἐνῶ τὰ θέματα τῆς ἀσφαλείας, τῆς ταυτότητος καὶ τῆς συλλογικῆς νοηματοδοτήσεως βρίσκονται στὸ προσκήνιο, πλέον ὄχι γιὰ νὰ....

Greta Thunberg: Θύμα, ἀστοιχείωτη καὶ φανατισμένη

Γράφει ὁ Γιῶργος Μιχαηλίδης*
Ἦταν τὸν περασμένο Ἀπρίλιο ὅταν τὸ παγκόσμιο ἐνδιαφέρον στράφηκε στὴν «ψυχρὴ» καρδιὰ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, τὴν Εὐρωβουλή. Τότε, ἡ 16χρονη Γκρέτα Τοῦνμπεργκ συγκίνησε μὲ τὴν ὁμιλία της γιὰ τὴν κλιματικὴ κρίση καλώντας μᾶς ὅλους νὰ πανικοβληθοῦμε «σὰν νὰ καίγεται τὸ σπίτι μας». Ἀπὸ τότε ἡ πορεία τῆς εἶναι μονίμως καθοδική…
Τὸ νεαρὸ κορίτσι ἀπὸ τὴν Σουηδία τόνισε πὼς ὁ πλανήτης ὁδεύει πρὸς τὴν καταστροφή, σημειώνοντας πὼς ἡ ἐξαφάνιση τῶν εἰδῶν, ἡ διάβρωση, ἡ ἀποψίλωση τῶν δασῶν καὶ ἡ ρύπανση τῶν ὠκεανῶν, εἶναι σημάδια ποὺ δὲν πρέπει νὰ ἀγνοήσουμε. Ὁ κόσμος, σημείωσε, δὲν εἶναι καλὰ ἐνημερωμένος, ἐπειδὴ κανεὶς δὲν φρόντισε νὰ τοὺς τὰ πεῖ αὐτά. Καὶ ἡ Γκρέτα μπῆκε στὴν ζωή μας.
Οἱ μαθητικὲς κινητοποιήσεις ποὺ διοργάνωσε στὴν Σουηδία, πῆραν παγκόσμιες διαστάσεις καὶ ἀστραπιαία τὸ ἄγνωστο κορίτσι, ἀνακηρύχθηκε χωρὶς δεύτερη σκέψη, ἀπὸ πολιτικούς, κυβερνήσεις, ΜΚΟ, ἐπιχειρηματίες, ΜΜΕ, διαδίκτυο, βιομηχανία τοῦ θεάματος κ.τ.λ. παγκόσμιο σύμβολο καταπολέμησης τῆς κλιματικὴ ἀλλαγῆς, ἐνῶ εἶναι ὑποψήφια γιὰ τὸ Νόμπελ Εἰρήνης! Ἔγινε σημαία κάθε οἰκολόγου, κάθε φεμινίστριας καὶ κάθε ἀντιδραστικοῦ ἀτόμου ποὺ ἐναντιώνεται στὴν δομὴ καὶ τὶς συνήθειες τῆς κοινωνίας καὶ συγκεκριμένα τῆς δυτικῆς κοινωνίας.
Διάσημη κατὰ τύχη, ἢ μήπως ὄχι;
Ρίχνοντας μία ματιὰ στὴν ζωὴ τῆς Γκρέτα, βλέπει κανεὶς πὼς πίσω ἀπὸ αὐτὴν κρύβεται ἕνα ὄνομα: Ἰγκμὰρ Ρεντζόχ. Ὁ συγκεκριμένος εἶναι καὶ ὁ ἰδιοκτήτης τῆς start-up «We Don’t Have Time». Ὁ Ρεντζὸχ συνάντησε τὴν Γκρέτα, ὑποτίθεται τυχαία στὶς 20 Αὐγούστου 2018 μπροστὰ ἀπὸ τὸ σουηδικὸ Κοινοβούλιο ὅπου διαμαρτυρόταν γιὰ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγή. Λίγα λεπτὰ ἀργότερα, ὁ ἐπικοινωνιολόγος δημοσιεύει μία συγκινητικὴ ἀνάρτηση στὴ σελίδα του στὸ Facebook γιὰ τὴν ἀνήλικη ἀκτιβίστρια ποὺ....

Φωτιές σέ Αἰγαῖο – Μεσόγειο ἀνάβουν Ἰράν καί Τουρκία

Τέταρτο πλοῖο στήν κυπριακή ΑΟΖ – Νέα βάση στό Κατάρ ἀποκτᾶ ἡ Ἄγκυρα
Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ἀπ’ ἄκρη εἰς ἄκρη εἶναι μία βραδυφλεγής βόμβα. Τό φιτίλι ἀνάβει ἀπό δύο μεριές. Τό ἀναμενόμενο προέρχεται βεβαίως ἀπό τήν Τουρκία, ἡ ὁποία χθές ἀνεκοίνωσε ὅτι ρίχνει στήν μάχη τῶν παρανόμων ἐρευνῶν γιά ὑδρογονάνθρακες καί τέταρτο πλοῖο. Χθές ὅμως προσετέθη μία ἀκόμη πρᾶξις πού δυναμιτίζει τήν περιοχή. Μία πρᾶξις ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τό Ἰράν καί πού οἱ συνέπειές της εἶναι ἀκόμη ἄγνωστες.
Τό δεξαμενόπλοιο «Grace 1», ἰρανικῶν συμφερόντων, πλέει ἀνοικτά τῆς Ἱσπανίας καί ἤδη κατευθύνεται πρός τήν Ἑλλάδα καί συγκεκριμένως πρός τήν Καλαμάτα. Δέν πρόκειται γιά ἕνα τυχαῖο τάνκερ, ἀλλά γιά ἕνα «πιόνι» στόν ἀκήρυκτο πόλεμο τῶν ΗΠΑ καί τῆς Βρεταννίας μέ τήν Τεχεράνη. Ἡ κρίσις στά Στενά τοῦ Ὀρμούζ μεταφέρεται πλέον στά ἑλληνικά...

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἱερεμίας: «Ἀγαπῆστε τὴν Ἁγία Γραφὴ»

Ἑβδομαδιαῖο φυλλάδιο, Ἀριθμ. 1
Τό κήρυγμα τῆς Κυριακῆς - ΓΕΝΕΣΗ (κεφ. 1-11)
Σᾶς παρακαλῶ, ἀδελφοί χριστιανοί, νά παρακολουθεῖτε μέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον τήν νέα σειρά τῶν κηρυγμάτων μας, γιατί θά ἀναφέρονται στήν Ἁγία Γραφή. Ἡ Ἁγία Γραφή ἔχει τήν θέση της πάνω στήν Ἁγία Τράπεζα, ἐκεῖ ὅπου εἶναι τό Ἅγιο Ποτήριο. 
1. Θά σᾶς λέγω γενικά τό περιεχόμενο κάθε βιβλίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἀρχίζω ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη – πού εἶναι πολύ ἄγνωστη στό λαό μας –, ἀπό τό πρῶτο της βιβλίο, τήν Γένεση. Ἡ Γένεση ἀρχίζει μέ τήν δημιουργία τοῦ κόσμου ἀπό τόν Θεό: «Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός τόν οὐρανόν καί τήν γῆν» (δηλαδή, ὅλο τό σύμπαν). Ὁ Θεός, ἀδελφοί μου, δημιουργεῖ καί δέν δημιουργεῖται! Ὑπάρχει πρίν ἀπό τήν δημιουργία καί διακρίνεται σαφῶς ἀπό τά...

Πατήρ Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος: Ἁπλὲς ἐρωτήσεις κατανόησης κειμένου Β΄

Γράφει ὁ πατήρ Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
Κείμενο Α΄ 
Πατριαρχικὸ Γράμμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου
πρὸς τὸν Πατριάρχη Μόσχας Ἀλέξιο
Ἀρ. πρωτ. 1203 τῆς 26ης Αὐγούστου 1992
«Εἰς ἀπάντησιν πρὸς σχετικὰ τηλεγράφημα καὶ γράμμα τῆς Ὑμετέρας λίαν ἀγαπητῆς καὶ περισπουδάστου Μακαριότητος, ἐπί τοῦ ἀνακύψαντος προβλήματος ἐν τῇ καθ’ Ὑμᾶς ἀδελφῇ Ἁγιωτάτῃ Ἐκκλησία τῆς Ρωσσίας, ὅπερ πρόβλημα ὁδήγησε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον αὐτῆς ὅπως προβῇ, δι’ οὓς οἶδε αὕτη λόγους εἰς τὴν καθαίρεσιν τοῦ ἄχρι προτινὸς ἐκ τῶν τὰ πρῶτα φερόντων Συνοδικοῦ μέλους αὐτῆς Μητροπολίτου Κιέβου κυρίου Φιλαρέτου, ἐπιθυμοῦμεν ἳνα γνωρίσωμεν τῇ Ὑμετέρᾳ Ἀγάπῃ ἀδελφικῶς ὅτι ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη...

Βετεράνος τῶν Ἰμίων ὁ πιλότος τοῦ μοιραίου Augusta

Τὸ σενάριο τῆς μηχανικῆς βλάβης εξεταζει ἡ Ἐπιτροπὴ Ἀτυχημάτων γιὰ τὴν τραγωδία στὸν Πόρο. Χωρὶς ἀδειοδότηση τὸ ἑλικοδρόμιο!
Φῶς στὴν μοιραία πτώση τοῦ Augusta A109C ἀναμένεται νὰ ρίξουν τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας ποὺ διεξάγει ἡ Ἐπιτροπὴ Διερεύνησης Ἀεροπορικῶν Ἀτυχημάτων, τὰ ὁποία θὰ μεταβιβαστοῦν πρὸς ἀξιολόγηση στὴν Ὑπηρεσία Πολιτικῆς Προστασίας, προκειμένου νὰ διαπιστωθεῖ ἐὰν τὸ δυστύχημα ὀφείλεται σὲ ἀνθρώπινο λάθος ἢ σὲ μηχανικὸ πρόβλημα. 
Τὴν ἴδια στιγμή, στὸ φῶς ἔρχονται ἀκόμα περισσότερα στοιχεῖα γιὰ τὸ τραγικὸ συμβάν, καὶ συγκεκριμένα ὅτι τὸ ἑλικοδρόμιο δὲν ἦταν ἀδειοδοτημένο καὶ πὼς ὑπῆρχε προειδοποίηση γιὰ τὸ ἀκατάλληλο ὕψος τῶν καλωδίων τῆς ΔΕΗ, πάνω στὰ ὁποῖα ἔπεσε τὸ ἑλικόπτερο.
Ἐπίσης, ὅπως ἀποκάλυψε ὁ γιὸς τοῦ ἄτυχου πιλότου, ὁ Νίκος Καρυστινὸς εἶχε...

Ἐρευνα: Τὸ Facebook ἐπιδιώκει πλέον νὰ διαβάζει τὸ μυαλό μας

Σχόλιο: Σὲ ἔλεγχο τῆς ἀνθρώπινης σκέψης θέλει νὰ προχωρήσει  τὸ Facebook. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ Facebook, θέλει νὰ ἀποκρυπτογραφήσει τὴν σκέψη μέσα ἀπὸ κάποιες μας λέξεις ἢ τὶς κινήσεις τοῦ προσώπου πρὶν αὐτὴ ἐκφραστεῖ. Τὰ παραπάνω δὲν εἶναι διόλου καθησυχαστικὰ καθὼς ἤδη γνωρίζει μὲ μεγάλη εὐκολία, τί χρῶμα μᾶς ἀρέσει νὰ φορᾶμε ἢ τί προϊόντα προτιμοῦμε (καὶ ἀναλόγως πουλάει αὐτὴν τὴν πληροφορία σὲ ἑταιρεῖες). Ἡ ἀνάγνωση τῆς σκέψης ὅμως, προχωρᾶ σὲ ἄλλο ἐπίπεδο πλέον. Γιατί ἂν καταφέρει αὐτὸ ποὺ τώρα εἶναι σὲ ἀρχικὸ - πειραματικὸ στάδιο, θὰ σημάνει τὸ τέλος τῆς ἰδιωτικότητας. Κάθε μας σκέψη (καλὴ ἢ κακὴ) θὰ εἶναι φανερὴ σὲ μία μηχανή.
Ἐπίσημα τὸ fb ἀναφέρει πὼς αὐτὸ θὰ βοηθήσει τὴν ἀμεσότερη ἐπικοινωνία τῶν μελῶν του. Ἐμεῖς αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ ξέρουμε,  εἶναι πὼς ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε προσεκτικοὶ μὲ τὶς προσωπικὲς μας πληροφορίες ποὺ δίνουμε στὸ διαδίκτυο καὶ νὰ προστατέψουμε τὰ προσωπικὰ μας δεδομένα ὅσο καὶ ἂν θέλουν οἱ ἑταιρεῖες κοινωνικῆς δικτύωσης νὰ τοὺς τὰ ἀποκαλύψουμε
Διαβάστε τὴν εἴδηση…

Ζητεῖται ἐθνικὸ ἔνστικτο αὐτοσυντήρησης...

Γράφει ὁ Παναγιώτης Ἥφαιστος, Καθηγητὴς Διεθνῶν Σχέσεων καὶ Στρατηγικῶν Σπουδῶν
Τὸ διεθνὲς δίκαιο, οἱ διεθνεῖς θεσμοί, ὁ ΟΗΕ καὶ κάποιες Συμβάσεις ὑποχρεωτικῶν γιὰ τοὺς συμβαλλόμενους προνοιῶν (μὲ τὴν ἔννοια ὅτι τὶς ἐνσωματώνουν στὸ ἐσωτερικὸ δίκαιο) εἶναι μεγάλη κατάκτηση τοῦ πολιτικοῦ πολιτισμοῦ τῶν ἀνθρώπων. Κάτι ποὺ στὴν Ἑλλάδα δὲν εἶναι αὐτονόητο, εἶναι τὸ γεγονὸς πὼς τὸ διεθνὲς δίκαιο καὶ οἱ διεθνεῖς θεσμοὶ δὲν ἀφοροῦν κάποια παγκόσμια δικαιοσύνη προάγγελο κάποιας παγκόσμιας ἐξουσίας ἢ καὶ παγκόσμιου κράτους. Εἶναι δίκαιό της διεθνοῦς τάξης, ἡ ὁποία ἐπικάθεται πάνω στὶς ἀνελέητες κρατοκεντρικὲς λογικὲς τῶν θουκυδίδειων ἀξιωμάτων.
Σὲ ἕνα κόσμο διαφορετικῶν ἐθνικῶν κρατῶν διαφορετικῆς ἰσχύος καὶ διαφορετικῆς πολιτικῆς ἀνθρωπολογίας δίκαιο ἔχει ὅποιος ἔχει ἴση δύναμη (δηλαδὴ ἰσορροπία δυνάμεων). Ὅταν αὐτὸ δὲν ἰσχύει ὁ δυνατὸς ἐπιβάλλει ὅ,τι τοῦ ἐπιτρέπει ἡ δύναμή του καὶ ὁ ἀδύναμος ὑποχωρεῖ καὶ προσαρμόζεται ἢ καὶ ἐξαφανίζεται. Τοὺς Μήλιους οἱ δημοκράτες Ἀθηναῖοι τους ἐξόντωσαν.
Διόλου τυχαία, ὅταν ἐπαναπατριστήκαμε στὴν Ἑλλάδα κατάπληκτοι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀκούγαμε καὶ διαβάζαμε, προτείναμε δημόσια τὸ κράτος ἀντὶ νὰ στηρίζει μέσα μαζικῆς παραπληροφόρησης καὶ νὰ ἐνθαρρύνει τὴν ἐπιστημονικὴ παρακμή, καλὰ θὰ ἔκανε νὰ διαθέσει ἕνα σχετικὰ μικρὸ κονδύλι καὶ νὰ διανέμει τὸν "Πελοποννησιακὸ Πόλεμο" τοῦ....

21 Αυγ 2019

Ἡ ἀπειλὴ τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης


Ὁ Δημήτριος Χιωτακάκος, Δρ. Ἠλεκτρονικῆς καὶ Τηλεπικοινωνιῶν τοῦ Πανεπιστημίου Manchester, μιλάει στὴν Πεμπτουσία μὲ ἀφορμὴ τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες για τὴν ἀπειλὴ τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης. Δεῖτε ΕΔΩ μία ἄλλη παρέμβασή του.

Νὰ κάνεις καθαρὴ ἐξομολόγηση!

Σὲ ἕνα γυναικεῖο μοναστήρι, πῆγε ὡς δόκιμος Μοναχὴ μία νέα. Ἔδειξε τόσο καλὴ διαγωγή, ποὺ γρήγορα τὴν ἔκαναν μοναχή. Ἀπὸ ὅλες τὶς ἄλλες καλόγριες ξεχώριζε. Διακρινόταν γιὰ τὴν ἀδιάκριτον ὑπακοή της, τὴ νηστεία, τὴν ἀγρυπνία, τὴν προσευχή, τὴν ἐξυπηρέτιση καὶ ἰδιαιτέρος στὰ δάκρυα – σπανίως ἐβλέπετο νὰ μὴ κλαίη.
Είχε κατακτήσει τὴν ἀγάπη ἰδίως τῆς ἡγουμένης, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν μοναζουσῶν. Ἡ ἡγουμένη τὴν εἶχε πάντοτε ὡς παράδειγμα καὶ ἔλεγε στὶς νεώτερες: » Βλέπετε τὴν χαριτωμένη ἀδελφῆς καὶ ὅτι κάμνει, νὰ κάμνετε καὶ σεῖς». Δὲν πέρασαν ὅμως πολλὰ χρόνια καὶ ἀπὸ τὴν πολὺ ἄσκηση ἀπέθανε., ἔφυγε ἀπὸ τοῦτον τὸν κόσμο ἡ μοναχὴ αὐτή. Εἰς τὰ μοναστήρια ὑπάρχει ἡ εὐλογημένη συνήθεια, ὅταν ἀποθάνη μέλος τῆς ἀδελφότητας νὰ τοῦ κάνουν σαρανταλείτουργο, διὰ τὴν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς, ποὺ ἔφυγε ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτό. Ἔτσι λοιπὸν καὶ στὸ...

20 Αυγ 2019

π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος : Οἱ Ἱεροί Κανόνες ἀπαγορεύουν τούς μικτούς γάμους. Ἡ οἰκονομία ἔγινε παρανομία

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος
1. Τί εἶναι οἱ μικτοί γάμοι
Μικτοί γάμοι καλοῦνται ἐκεῖνοι, πού τελοῦνται ἀνάμεσα σέ Ὀρθοδόξους καί αἱρετικούς (δηλ. Παπικούς, Προτεστάντες, Διαμαρτυρομένους, Λουθηρανούς, Καλβινιστές, Ἀγγλικανούς, Μεθοδιστές, Βαπτιστές, Εὐαγγελιστές, Πρεσβυτεριανούς, Μονοφυσίτες - Ἀντιχαλκηδονίους, Αἰθίοπες, Ἀρμενίους, Ἰακωβῖτες, Κόπτες κ.ἄ.) ἤ ἀλλοθρήσκους (δηλ. Μωαμεθανούς, Ἰουδαίους, Βουδιστές κ.ἄ.) ἤ ἀπίστους (ἀποκρυφιστές, νεοεποχίτες, μασόνους κ.ἄ.). Οἱ μικτοί γάμοι εἶναι ἕνα ἀπό τά μέσα, μέ τά ὁποῖα προσπαθεῖ ἡ ἀντίχριστη λεγομένη «Νέα Ἐποχή», ἡ «Νέα Τάξη Πραγμάτων» καί ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ νά νοθεύσει καί νά ἀλλοιώσει τήν πίστη τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Μέ τούς μικτούς γάμους προωθεῖται καί ἐφαρμόζεται ὁ λαϊκός Οἰκουμενισμός. 
Ἡ τέλεση μικτῶν γάμων σημαίνει ἀναγνώριση τοῦ ἐγκύρου καί ὑποστατοῦ τοῦ βαπτίσματος καί τῶν ἄλλων μυστηρίων τοῦ αἱρετικοῦ καί κατ’ἐπέκτασιν ἀναγνώριση ἀποστολικῆς διαδοχῆς, ἱερωσύνης, Χάριτος καί μυστηρίων στήν αἵρεση. Στούς αἱρετικούς, ὅμως, δέν...

EΝΦΙΑ-λωμένη μεταπατερικὴ «θεολογία»

Γράφει ὁ Ἀναστάσιος Ὄμ. Πολυχρονιάδης, Δρ. Θεολογίας ΑΠΘ
Ὁ Πέτρος Βασιλειάδης, ὁμότιμος καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, ἀποτελεῖ ἔνθερμο ὑποστηρικτὴ τῆς μεταπατερικῆς «θεολογίας».
Μὲ ἀφορμή, λοιπόν, κάποιες σημειώσεις του σχετικὰ μὲ τὴ σύνοδο τῆς Κρήτης (2016), προβαίνουμε σὲ μία σύντομη ἔρευνα, ἡ ὁποία φανερώνει τὸ χάσμα ποὺ ὑφίσταται μεταξύ τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας καὶ τῆς μεταπατερικῆς, ποὺ ἐκφράζει ὁ Βασιλειάδης.
Εἰσαγωγικὰ
«3 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ. ΟΙ 10 ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ...ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΥΣΙΚΑ. Ή ΜΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΛΛΑΞΑΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ.
Ἡ ἐκκλησία μας δυστυχῶς ἐκ τῶν πραγμάτων ἀπέδειξε πὼς θέλει νὰ παραμείνει...

19 Αυγ 2019

Ἔχει δικαίωμα ὁ Ἐπίσκοπος νὰ διδάσκει τὸ ποίμνιό του;

π. Τέλλος Παπαδόπουλος, Ἱερέας Κεντρικῶν Φυλακῶν 
Μελετώντας τὶς θέσεις καὶ τὰ σχόλια κάποιων ἀρθρογράφων ἐφημερίδων, μὲ ἀφορμὴ ἀποσπάσματα ὁμιλιῶν τοῦ Μητροπολίτη Μόρφου σχετικὰ μὲ τὴν ὁμοφυλοφιλία καὶ τὶς ἐκτρώσεις, μᾶς προκλήθηκαν σοβαρὰ ἐρωτήματα, τὰ ὁποῖα θὰ διατυπώσουμε στὴ συνέχεια πρὸς γενικότερο προβληματισμό. 
Κατ’ ἀρχήν, πρέπει νὰ διευκρινισθεῖ ὅτι τὴν, ἀνὰ τὸν κόσμο, μέσω διαδικτύου, διακίνηση τῶν ὡς ἄνω, σκοπίμως ἐπιλεχθέντων, ἀποσπασμάτων προφανῶς δὲν διενήργησε ὁ Πανιερώτατος. Ὁ τελευταῖος, μὲ τὰ ὅσα περὶ ὁμοφυλοφιλίας καὶ ἐκτρώσεων ἀνέφερε, ἀπάντησε σὲ ἐρωτήματα πιστῶν, στὰ πλαίσια εὐρύτερης ὁμιλίας διαρκείας μιάμισης ὥρας. Τὸ ἀκροατήριό του ἤσαν κάποιοι ἄνθρωποι ποὺ ἐλευθέρως ἦλθαν ἐπὶ τούτω, θέλοντας νὰ ἀκούσουν εὐαγγελικὸ λόγο ἀπὸ...

1821 - 2021, μία ξεφτίλα δρόμος - Δὲν μᾶς τὰ λέτε καλὰ κύριε Γεραπετρίτη καὶ κύριοι τῆς κυβέρνησης, πάρτε το ἀλλιῶς!

Τοῦ Σάββα Καλεντερίδη
Αὐτὴ ἡ χώρα εἶναι δύσκολο νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὶς ἰδεοληψίες ἀτόμων ποὺ πιστεύουν σὲ νεκρὲς ἰδεολογίες, ἀφοῦ προηγουμένως πίστεψαν σὲ πρόσωπα ποὺ ἔχουν καταδικαστεῖ στὴν κοινὴ γνώμη ἀκόμα καὶ τῆς ἴδιας τῆς πατρίδας τους, ὅπως εἶναι ὁ Τσαουσέσκου καὶ ὁ Ἐμβὲρ Χότζα.
Καὶ ὅσο συμβαίνει αὐτό, ὅσο τὰ ὀρφανα τοῦ Στάλιν συνεχίζουν νὰ καθορίζουν τὸ μέλλον αὐτοῦ τοῦ τόπου, τόσο ἡ χώρα θὰ διολισθαίνει στὴν πλήρη ἀπαξίωση καὶ στὴν καταστροφή.
Τὸ 2021 θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι μία εὐκαιρία γιὰ ἐθνικὸ ἀναστοχασμό, γιὰ ἕναν ἱστορικὸ ἀπολογισμὸ αὐτῶν τῶν 200 ἐτῶν τῆς Ἑλλάδας, τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους καὶ τοῦ ἑλληνισμοῦ, γιὰ ἕναν ἱστορικὸ ἀπολογισμὸ τῆς ἴδιας τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821, ποὺ ἦταν ἕνας ἐθνικοαπελευθερωτικὸς καὶ ὄχι ταξικὸς ἀγώνας, ὅπως ὑποστηρίζουν θιασῶτες νεκρῶν...

Μίκης, Καραμανλής καί ΑΟΖ

Κώστας Καραΐσκος
Εἶναι γεγονός πώς ἡ ἐπιστολική “συνηγορία” τοῦ Μίκη Θεοδωράκη στίς κυβερνητικές δηλώσεις γιά συνεκμετάλλευση τοῦ ὑποθαλάσσιου πλούτου μας μέ τήν Ἄγκυρα προκάλεσε ἀντιδράσεις. Κατά τή γνώμη μου, καί στόν βαθμό πού γνώρισα τόν μεγάλο αὐτόν Ἕλληνα, ἦταν ἁπλῶς μιά χρονική συγκυρία στήν ὁποία ἔνιωσε τό παλιό ὄνειρό του ὑλοποιήσιμο: Ἑλλάδα καί Τουρκία νά βροῦνε ἕνα modus vivendi μέ προοπτική ἀμοιβαίου ὀφέλους, μακρυά ἀπό τίς δυτικές ἴντριγκες. Ὄνειρο πού ἄν πραγματοποιεῖτο θά ἄλλαζε βέβαια τά πάντα, ὅμως σκέτο ὄνειρο. 
Ἡ ἀνυπαρξία ὁποιασδήποτε τουρκικῆς κίνησης καλῆς θέλησης στήν ΑΚΟΜΑ ἡμικατεχόμενη Κύπρο δείχνει ἐναργῶς πώς ὁ Ἐρντογάν θέλει τά πάντα – δέν εἶναι συμπεριφορά μελλοντικοῦ συνεταίρου αὐτή. Ὅσο γιά τήν μή ἀνακήρυξη τῆς ἑλληνικῆς ΑΟΖ, διαφωνῶ πώς μᾶς τό ἀπαγορεύει ἡ Δύση. Μέ τόν Μίκη τάσσεται καί ὁ καθ. Θ. Καρυώτης πού μνημονεύει τή δήλωση Φίλιπ Γκόρντον ὁ ὁποῖος γιά τήν ἀνακήρυξη τῆς ἑλλαδικῆς ΑΟΖ μᾶς παρέπεμπε σέ…

Ἠλεκτρονικὲς Ταυτότητες: «Ἡ εἴσοδος σὲ ἕναν ἐφιαλτικὸ κόσμο»

Ὁ Δημήτριος Χιωτακάκος, Δρ. Ἠλεκτρονικῆς καὶ Τηλεπικοινωνιῶν τοῦ Πανεπιστημίου Manchester, μιλάει στὴν Πεμπτουσία γιὰ τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες καὶ γιὰ τὴν εἴσοδο σὲ ἕναν ἐφιαλτικὸ κόσμο μέσα ἀπὸ τὴν χρήση τους.

Πατήρ Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος: Ἁπλὲς ἐρωτήσεις κατανόησης κειμένου Α΄

Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος,
Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
ΑΣΚΗΣΗ Α΄ 
Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στὴν ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στὸ Κίεβο στὶς 26 Ἰουλίου 2008 γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν 1020 χρόνων ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος τῶν Ρῶς, ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν Οὐκρανικὸ λαὸ εἶπε μεταξὺ ἄλλων: «Ἡ ἐπί προφανεῖ θυσίᾳ τῶν ἰδίων δικαιωμάτων ὀφειλετική διακονία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ ἔχει τήν περισσοτέραν ἔκφρασιν εἰς τήν ὅλην ἐξέλιξιν τῆς σχέσεως αὐτοῦ πρός τήν ἐκλεκτήν μεταξύ τῶν θυγατέρων Ἐκκλησιῶν, τήν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας, ἡ ὁποία ὑπήγετο ὑπό τήν κανονικήν δικαιοδοσίαν του ἐπί ἑπτά συναπτούς αἰῶνας, ἤτοι ἀπό τοῦ Βαπτίσματος τῆς μεγάλης ἡγεμονίας τοῦ Κιέβου (988-1687), μέχρι τῆς προσαρτήσεως αὐτῆς ὑπό τοῦ Μ. Πέτρου εἰς τό ρωσικόν...

18 Αυγ 2019

Bullying ἀπὸ τὸν Ράμα στοὺς Ἕλληνες Ὁμογενεῖς, μὲ τὴν Ἑλλάδα νὰ παρακολουθεῖ ἀπὸ ἀπόσταση

Μεγαλώνει συνεχῶς ἡ λίστα τῶν «ἀνεπιθύμητων» στὴν Ἀλβανία, παρὰ τὴν καλοκαιρινὴ ραστώνη. Ἕλληνες ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ εἰσέλθουν στὴν γειτονικὴ χώρα, ἀπελαύνονται μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες ὡς «ἐπικίνδυνοι» γιὰ τὴν δημόσια ἀσφάλεια καὶ ὑγεία, ἐντείνοντας τὴν κατασκευασμένη ἔνταση ποὺ προωθεῖ συστηματικὰ ἡ κυβέρνηση Ράμα, γιὰ ἐσωτερικοὺς λόγους. 
Τοῦ Παναγιώτη Σαββίδη
Οἱ ἀλβανικὲς μεθοδεύσεις στὰ σύνορα, ἐντάθηκαν τοὺς τελευταίους μῆνες καὶ μετὰ τὴ δολοφονία τοῦ ὁμογενῆ Κωνσταντίνου Κατσίφα στοὺς Βουλιαράτες τῆς Βορείου Ἠπείρου, στοχοποιώντας ὅσους Ἕλληνες πολίτες βρέθηκαν τόσο στὴν κηδεία τοῦ 35χρονου ὁμογενῆ, ὅσο καὶ στὸ 40νθημερο μνημόσυνο στὴ συνέχεια. 
Στὴν black list τῶν Ἀλβανῶν, δὲν περιλαμβάνονται μόνο μέλη ὀργανώσεων καὶ...

Στὴν σύνταξη ἀνοικτῆς ἐπιστολῆς ὑπὲρ τοῦ ἐπισκόπου Μόρφου Νεοφύτου, προχώρησαν 38 ἐπιστήμονες, μετὰ τὴν πρωτοφανῆ δίωξη ποὺ δέχθηκε γιὰ τὶς δηλώσεις του

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ κ. Νεοφύτου, ἐπισκόπου Μόρφου
19 Αὐγούστου 2019
Βλέποντας τὴν ἄδικη δίωξη τοῦ σεπτοῦ Ἱεράρχη τῆς Ὀρθοδοξίας Μητροπολίτου Μόρφου κ.κ. Νεοφύτου, μαθητοῦ τῶν μεγάλων Ἁγίων Γερόντων τῶν καιρῶν μας, ἀποφασίσαμε νὰ πάρουμε θέση. 
Κατηγοροῦν τὸν Μητροπολίτη Μόρφου γιὰ ρατσισμὸ ἐπειδὴ σὲ συγκέντρωση Χριστιανῶν εἶπε τὰ αὐτονόητα, αὐτὰ ποὺ πιστεύει ἡ Ἐκκλησία καὶ αὐτὰ ποὺ παραδεχόταν ἡ κοινωνία μας (σὲ Ἑλλάδα καὶ Κύπρο) μέχρι πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια γιὰ τὴν «κατὰ φύσιν» καὶ «παρὰ φύσιν» σεξουαλικὴ σχέση, γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία καὶ γιὰ τὶς ἐκτρώσεις. 
Ὁ ἐπίσκοπος Μόρφου ἔδωσε πιθανὴ ἐπιστημονικὴ ἐξήγηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας χωρὶς νὰ προσβάλει πρόσωπα. Γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ὅλα τὰ πρόσωπα εἶναι...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Παρακλήσεις Παναγίας»

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν ὀσιολογιώτατο π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη ποὺ μεταδίδεται ἀπὸ τὰ κανάλια Atlas TV καὶ Ἀχελῶος TV (Κυριακὴ 18 Αὐγούστου 2019). 

17 Αυγ 2019

Ὑπὲρ πολλαπλῶν Κυρίων;

Αποτέλεσμα εικόνας για εξομολογηση ρωμαιικο
Ἕνα κείμενο γιὰ τὴν ὀρθόδοξη Ἐξομολόγηση καὶ τὰ γενετήσια ἁμαρτήματα
Σχόλιο καθηγητο Γεωργίου Παναγόπουλου: «Παραπέμπω στὴ συνέχεια σὲ ἕνα ἐξαιρετικό, "ἅλατι ἠρτυμένον" (Κολ. 4, 6) κείμενο τοῦ συναδέλφου Ἀν. Πολυχρονιάδη, τὸ ὁποῖο δημοσιεύθηκε πρόσφατα στὴν ἔγκριτη ἰστοσελίδα ΡΟΜΦΑΙΑ.
Στὴν παρέμβασή του αὐτὴ ὁ Δρ. Πολυχρονιάδης ἀνατέμνει in brevis τὸ "ἀκανθῶδες" ζήτημα τῶν γενετήσιων, κοινῶς σεξουαλικῶν, ἁμαρτημάτων καὶ τοῦ τρόπου ἀντιμετώπισής τους ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Καθολικὴ Ἐκκλησία στὸ πλαίσιο τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τῆς Ἐξομολογήσεως καὶ ἐντός τῆς ἁγιογραφικῆς καὶ πατερικῆς Παραδόσεως. 
Τὴν ἀφορμὴ γιὰ τὴν παρέμβαση αὐτὴ ἔδωσε ἕνα "ἀθεολόγητο" κείμενο "διαδικτυακῆς περσόνας", στὸ ὁποῖο οὔτε λίγο οὔτε πολὺ καταγγέλλεται συλλήβδην ὁ ὀρθόδοξος κλῆρος ὡς ἐξουσιαστὴς ψυχῶν μέσω τοῦ ἐλέγχου τῆς σεξουαλικότητας καὶ ἐπιχειρεῖται ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ἡ ὁλικὴ ἀνατροπὴ τῆς ὀρθόδοξης ἀσκητικῆς διδασκαλίας καὶ βιωτὴς ὅπως αὐτὴ ἀποτυπώνεται στὴν ΚΔ καὶ τοὺς Πατέρες τῆς Una Sancta.
Διαβάστε τὸ κείμενο τοῦ κ. Πολυχρονιάδη…

Ἡ σημασία τῆς Ἑλληνορθοδόξου παραδόσεώς μας

Ἀρχανδρίτης πατήρ Γεώργιος Καψάνης, Ἠγούμ. Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγ. Ὅρους 
Βασικὰ στοιχεῖα τῆς Ἑλληνορθοδόξου παραδόσεως: 
Ἡ Ἐκκλησία τὸ κέντρο τῆς ζωῆς τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Ἡ Ἐκκλησία ἁγιάζει ὅλες τὶς περιστάσεις τῆς ζωῆς μας. 
α) Ὁ λαὸς ζοῦσε τὴ ζωὴ του Ευχαριστιακά. 
Πόσο διαφορετικὰ θὰ βλέπαμε τὸν συνάνθρωπό μας ἂν τὸν βλέπαμε ὡς δῶρο τοῦ Θεοῦ; Ἂν δοῦμε τὰ ὑλικὰ καὶ πνευματικὰ ἀγαθὰ ὡς δῶρα τοῦ Θεοῦ ἀποφεύγουμε τὰ δύο ἄκρα: τὴν περιφρόνηση ἢ τὴν ἀπολυτοποίηση καὶ τὴν θεοποίησή τους (π.χ. μόρφωση). Οἱ ἄνθρωποι ποὺ δὲν δέχονται τὸν κόσμο ὡς δῶρο τοῦ Θεοῦ δὲν ζοῦν μὲ κέντρο τὸν Θεὸ ἀλλὰ τὸ Ἐγώ τους. 
Ὅλα στὴν Ἐκκλησία εἶναι Θεανθρώπινα. 
β) Το ασκητικὸ πνεύμα βασικό χαρακτηριστικό τῆς Ἑλληνορθοδόξου παραδόσεως...

Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας: «Ἡ κάθοδος» τοῦ ἀνθρώπου

Ὁ ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας (Ζάχαρου) τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου τοῦ Ἔσσεξ Ἀγγλίας, σὲ συνέντευξή του στὴν Πεμπτουσία, μιλᾶ γιὰ τὴν «κάθοδο» τοῦ ἀνθρώπου, τὴν κατάβασή του, τὴν ἀπόκτηση τοῦ ταπεινοῦ φρονήματος ὡς τρόπου ἀποκτήσεως τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ συναντήσεώς του μὲ τὸν Χριστό.

Ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου

Ὁλοκληρώθηκαν μὲ τὴ βοήθεια καὶ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ οἱ νηστεῖες καὶ οἱ παρακλήσεις πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Ἂς κρατήσουμε ὅμως τὸ βλέμμα μας στραμμένο στὴ χάρη της. Ἂς συνεχίσουμε, ὅσοι θέλουν καὶ μποροῦν, νὰ ζητοῦμε τὶς σωστικὲς πρεσβεῖες της γιὰ τὰ δεινὰ ποὺ παραμονεύουν, γιὰ κατάπαυση τῶν πυρκαγιῶν, γιὰ ἀποτροπὴ τῶν σεισμῶν, γιὰ ἀπελευθέρωση καὶ τῆς θάλασσας τῆς Κύπρου.
Ἐκεῖνα ποὺ νομίζαμε ὅτι εἶναι μακράν, εἶναι πιὰ κοντά. Οἱ προφητικοὶ λόγοι τῶν σύγχρονων ἁγίων, μᾶς δείχνουν ὅτι ὁ δρόμος τῆς ἀποσοβήσεως τῶν κακῶν, ἀλλὰ καὶ ἐλαττώσεως τοῦ κακοῦ στὸν κόσμο, περνᾶ μέσα ἀπὸ τὴν προσωπική μας μετάνοια.
Ὅσον ἀφορᾶ μιὰ ἄλλη πυρκαγιά, περὶ σαρκός, Ἁγίου Πνεύματος καὶ πονηρῶν...

16 Αυγ 2019

Ἐκδημία Ἡγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Μολυβδοσκεπάστου Ἀρχιμ. πατρός Θεοδώρου Διαμάντη

Ἱερὰ Μητρόπολις Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανς καὶ Κονίτσης 
Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Μολυβδοσκεπάστου 
16/8/2019 
Ἐκδημία Καθηγουμένου 
Ἡ ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μὲ υἱϊκή θλίψη ἀναγγέλλει τὴν πρὸς Κύριον ἐκδημία τοῦ μακαριστοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Καθηγουμένου Ἀρχιμανδρίτου Θεοδώρου Διαμάντη. 
Ὁ μακαριστὸς γεννήθηκε τὸ 1942 στοὺς Βαριάδες Ἰωαννίνων. Ἀπόφοιτος τοῦ Ἱεροδιδασκαλείου Βελλᾶς καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ὑπῆρξε ὰπὸ τοὺς πρώτους καὶ στενότερους συνεργάτες τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως Σεβαστιανοῦ, ἀπὸ τὸν ὁποῖο καὶ ἔλαβε τὴν ἱερωσύνη (1970). 
Διετέλεσε Ἱεροκήρυκας, Διευθυντὴς τῶν Ἱδρυμάτων, Ὑπεύθυνος τῶν Κατηχητικῶν καὶ τῶν Κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καθὼς καὶ Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.