22 Ιουλ 2017

Τουαλέτες unisex σχεδιάστηκαν γιὰ τὰ δημοτικὰ σχολεῖα τῆς Γλασκώβης γιὰ ὑποστήριξη τῶν μαθητῶν ΛΟΑΤ (LGBT).

Ἀποκλειστικὴ Μετάφραση: Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ
Τὸ τοπικὸ συμβούλιο ἀνακοίνωσε ὅτι τὰ δημοτικὰ σχολεῖα σὲ ὅλη τὴ Γλασκώβη εἰσάγουν unisex τουαλέτες γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸν ἐκφοβισμὸ καὶ νὰ στηρίξουν τὰ παιδιὰ τὰ ὁποῖα εἶναι «μπερδεμένα γιὰ τὴν ταυτότητά τους». Σύμφωνα μὲ νέα σχέδια, οἱ τουαλέτες δὲν θὰ χαρακτηρίζονται πλέον ὡς «κοριτσιῶν» καὶ «ἀγοριῶν», ἀλλὰ θὰ φέρουν τὴν ἔνδειξη «unisex» γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν ἀντικοινωνικὴ συμπεριφορὰ καὶ νὰ κάνουν τοὺς μαθητὲς ΛΟΑΤ (LGBT) νὰ αἰσθάνονται πιὸ ἄνετοι. Οἱ τουαλέτες στὶς νέες κατασκευὲς εἶναι μιὰ σειρὰ ἀπὸ μεμονωμένες τουαλέτες ποὺ μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀπὸ ὅλους. «Ἔρευνα ἀπὸ τοπικὲς ἀρχὲς δείχνει ὅτι μπορεῖ νὰ συμβάλει στὴ βελτίωση τῆς συμπεριφορᾶς καὶ στὴ μείωση τοῦ ἐκφοβισμοῦ καὶ τοῦ βανδαλισμοῦ», δήλωσε ἐκπρόσωπος τοῦ Συμβουλίου.   Τὸ δημοτικὸ σχολεῖο Hillhead, στὸ δυτικὸ ἄκρο τῆς πόλης, εἶναι τὸ πρῶτο ποὺ ἔχει ἐφαρμόσει τὰ σχέδια μὲ....

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Δελτίο Τύπου τῆς Π.Ε.Θ. πρὶν τὴν Ἱεραρχία τῆς 27-6-2017

Περί ἁμαρτίας

Σειρά μαθημάτων ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη  Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμία
3. Ἡ παγκοσμιότητα τῆς ἁμαρτίας
Οἱ Ἰσραηλῖτες πίστευαν ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἁμαρτωλοί. Θά ἀναφέρω μερικά χωρία ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη γι᾽ αὐτό: Ὁ Σολομών στήν προσευχή του ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καί ἐνώπιον ὅλης τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἰσραήλ εἶπε: «Οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος, ὅς οὐχ ἁμαρτήσεται» (Γ´ Βασ. 8,46). Ὁ Ψαλμωδός πάλιν, προσευχόμενος στόν Θεό, τόν παρακαλεῖ νά μήν τόν κρίνει, γιατί δέν μπορεῖ νά σταθεῖ κανείς δίκαιος ἐνώπιόν Του• «μή εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετά τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν» (142,2). Καί ἄν ὁ Θεός μᾶς ἐλέγξει γιά τά ἁμαρτήματά μας, ποιός μπορεῖ νά σταθεῖ ὄρθιος ἐνώπιόν Του; «Ἐάν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε Κύριε, τίς ὑποστήσεται;» (Ψαλμ. 129,3). Τά ἁμαρτήματά μας εἶναι πολλά. Κανείς δέν γνωρίζει τά παραπτώματά του, στά ὁποῖα χωρίς νά τό θέλει καί χωρίς νά τό ἀντιληφθεῖ ἔχει ὑποπέσει. Γι᾽ αὐτό καί λέγει πάλι ὁ Ψαλμωδός: «Παραπτώματα τίς συνήσει; Ἐκ τῶν κρυφίων μου – λέγει πρός τόν Θεόν– καθάρισόν με» (Ψαλμ. 18,13). Ὁ διδάσκαλος τῆς Σοφίας διαπιστώνει ὅτι δέν ὑπάρχει κανείς πού νά μπορεῖ νά καυχηθεῖ ὅτι....

21 Ιουλ 2017

π.Γ. Μεταλληνός ''Τί σημαίνει Εὐρώπη κατά τόν Ἅγιο Ἀθανάσιο τόν Πάριο''


Ἐπιστολή τοῦ Βέκκου πρός τόν ἰταλόν πάπαν δι’ ἧς ἀναθεματίζει πάντας τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς τούς μή δεξαμένους τήν ἑαυτοῦ δυσσέβειαν

Ἀπόσπασμα ἐκ τῶν πρακτικῶν τῆς Λυών
DOSSIER GREC DE L’ UNION DE LYON 1273-1277  INSTITUT FRANCAIS, D’ ETUDES BYZANTINES, PARIS, 1976 PAR V. LAURENT  et J. DARROUZES (Σελ. 480-485)
...τῇ σῇ μακαριότητι διά τοῦ παρόντος ἀναγνωρίσαι διανέστημεν γράμματος, παραστῆσαι βουλόμενοι ταύτῃ σαφῶς ὅπως θερμότατα τῆς τοιαύτης τῶν ἐκκλησιῶν εἰρήνης ἀντιποιούμενοι τά ἀνέκαθεν προσαρμόσαντα τῇ ἀποστολικῇ καθέδρᾳ πρεσβεῖα τε καί προνόμια μή μόνον ἀσπασίως ταύτῃ παρέχομεν , ἀλλά καί διά παντός παρέχει αὐτῇ προθυμούμεθα.
Καί πρῶτον μέν ὅτι τό σχίσμα τῶν ἐκκλησιῶν, ὡς ἀδίκως καί παραλόγως πάλαι παρεισθαρέν ἐξ ἐπηρείας σατανικῆς, ὅλῃ ψυχῇ καί γνώμῃ κατ’ ἀρχάς τῆς καταλλαγῆς τελείως ἀποβαλλόμενοι, στέργομεν ἅπερ ἐκυρώθη τηνικαῦτα διά τόμου συνοδικοῦ, καί τό πρωτεῖον, τήν ἔκκλητόν τε καί τό μνημόσυνον τῷ ἀποστολικῷ θρόνῳ προσνέμοντες, ταῦτα φυλάττειν ἀπαραποίητα καί εἰς τό ἑξῆς ὑπισχνούμεθα, μηδέν αὐτῶν ἐπαγγελόμενοι κατά μηδένα τρόπν καινοτομῆσαι τό σύνολον. 
Ἔπειτα δέ προδηλοῦμεν τῇ μεγάλῃ ἀγιωσύνῃ σου ὡς, ἐπεί τῆς τοιαύτης ἑνώσεως τῶν ἐκκλησιῶν –πρόρρησις Θεοῦ- τόν ἀρχέκακον οὐκ ἦν ἠρεμεῖν, ὅθεν καί τῶν ἡμετέρων τινάς ἄξια δοχεῖα τῆς ἑαυτοῦ κακίας εὑρών, τόν οἰκεῖον ἰόν τούτοις ἐξεμέσας ἐνέχεεν, οἵ καί πλήρεις γεγονότες τοῦ Πονήρου νόθον διδασκαλίαν εἰσηγοῦντο καί παρέγγραπτον τῷ τοῦ Κυρίου λαῷ, πείθοντες τούτους διά τήν τοιαύτην εἰρήνην καταφρονεῖν τῶν...

"Ὁ ἑπόμενος Μητροπολίτης Σικάγου πρέπει νὰ εἶναι ἱκανὸς νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν ἐπιρροὴ τῶν Μοναστηριῶν τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ καί νά τά χαλιναγωγήσει"

Tῆς Elaine Jaharis
Ἀνοιχτή Ἐπιστολὴ πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Δημήτριο, τὴν Σύνοδο Ἐπισκόπων καὶ τὸ Ἀρχιεπισκοπικὸ Συμβούλιο – Ἐπιτροπὴ Διαβούλευσης.

Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἑπόμενου Μητροπολίτη τοῦ Σικάγου θὰ διαμορφώσει τὸ μέλλον ὁλόκληρής τς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν Ἀμερική – γιὰ καλύτερα ἢ χειρότερα. Δὲν ὑπάρχει μέση ὁδός. Ὑπάρχουν πολλοὶ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ παροῦσα κατάσταση δὲν εἶναι βιώσιμη. Αὐτὴ ἡ Μητρόπολη δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιβιώσει ἄλλο μὲ ἕνα ἀκόμα «μιὰ ἀπ’ τὰ ἴδια» ἢ μὲ ἕναν «προσωρινὸ ἀντικαταστάτη».
Μιὰ ἐμπνευσμένη ἐπιλογὴ θὰ κατευθύνει τὴν Μητρόπολη σὲ νέες κατευθύνσεις· θὰ ἀναζωογονήσει τοὺς ρόλους ἐπιστασίας· καὶ θὰ ἀποκαταστήσει τὴ χαρὰ στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἔχει τραυματιστεῖ σοβαρά τα τελευταῖα χρόνια. Μιὰ ἀκατάλληλη ἐπιλογὴ θὰ καταδικάσει αὐτὴν τὴν Μητρόπολη· θὰ ἐπιταχύνει τὴν πτώση της· και θα γίνει ἡ ἀφετηρία μιᾶς ἁλυσίδας γεγονότων τὰ ὁποῖα θὰ ἐπηρεάσουν ἀρνητικὰ ὁλόκληρη τὴν Ἀρχιεπισκοπή, καθὼς καὶ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Ὁ ἑπόμενος Μητροπολίτης πρέπει νὰ εἶναι ἕνας στοργικός, ἠθικὸς ποιμένας ποὺ νοιάζεται γιὰ τὸ ποίμνιο ποὺ τοῦ ἔχει ἀνατεθεῖ, τόσο τοὺς κληρικοὺς ὅσο καὶ τοὺς λαϊκούς. Πρέπει νὰ ἔχει τὴν ἰδιοσυγκρασία, τὴν σοφία καὶ τὴν διορατικότητα νὰ ἑνώσει ἕνα διαιρεμένο καὶ ἀποσυνδεδεμένο σῶμα λαϊκῶν· νὰ θεραπεύσει τὶς διαιρέσεις ἀνάμεσα στοὺς κληρικούς, οἱ ὁποῖοι υἱοθετοῦν ἀντικρουόμενες ἀπόψεις καὶ θεολογίες.
Ὁ ἑπόμενος Μητροπολίτης πρέπει νὰ εἶναι πρόθυμος καὶ ἱκανὸς νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν ἐπιρροὴ τῶν Μοναστηριῶν τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ στούς κληρικοὺς καὶ στὶς....

20 Ιουλ 2017

Ἕνας στὸ χῶμα, χιλιάδες στὸν ἀγώνα! Ἑπτὰ χρόνια ἀπὸ τήν δολοφονία τοῦ Σωκράτη Γκιόλια!

Τὸ Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ γιὰ πάντα θὰ μνημονεύει τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἔφερε τὴν ἐπανάσταση στὴν διαδικτυακὴ ἐνημέρωση μὲ τιμιότητα, ἦθος καὶ μὲ μοναδικὸ ὁδοδείκτη τὴν Ἀλήθεια! Μὲ τὸ ἰστολόγιο Troktiko τοῦ Σωκράτη Γκιόλια εἴχαμε ἄψογη συνεργασία καθὼς κάναμε τὰ πρῶτα διαδικτυακὰ μας βήματα! 
Ἀπὸ τὸ βιογραφικό το Σωκράτη ἀντλοῦμε τὸ κάτωθι χαρακτηριστικό ἀπόσπασμα:
"Ἀπὸ τὴν περίοδο αὐτὴ ἀλλὰ καὶ σὲ ὄλη τη μετέπειτα ζωή τους, ἠθικὸ στήριγμα, ἀμέριστος συμπαραστάτης και καθοδηγητης τς οἰκογένειας ἀποτέλεσε  πατήρ Νήφων απο το Ἅγιον Ὄρος (ὁ ὁποῖος εἶχε βαφτίσει ὄντας φοιτητὴς Θεολογίας τότε, τὸν Περικλῆ). Τὴν ἴδια ἡμέρα, Δεκέμβριος τοῦ 1981, βαπτίστηκαν ὅλα μαζί τα ἀδέλφια. Ὁ πατέρας Νήφων μάλιστα, ἦταν αὐτὸς ποὺ ἀγόρασε τὰ πρῶτα κρεβάτια στὰ παιδιὰ !
Δὲν εἶναι ἄλλωστε τυχαῖο το γεγονὸς ὅτι ὁ Σωκράτης μὲ τὸν μικρότερο ἀδερφὸ του πήγαιναν στο Ἅγιον Ὄρος απο τὴν ἡλικία τῶν 9-10 ἐτῶν. Μάλιστα τὴν πρώτη φορά, τὸ 1983 ταξίδεψαν ὁλομόναχοι μὲ τὰ ΚΤΕΛ καὶ ὁ καπετάνιος τοῦ πλοίου ποὺ θὰ τοὺς μετέφερε ἀπὸ τὴν Οὐρανούπολη ἀρνήθηκε τὴν ἐπιβίβαση τοὺς γιατί ἤθελε χαρτὶ ἀπὸ κηδεμόνα. Τὰ παιδιὰ ὅμως ἦταν ἀποφασισμένα νὰ πᾶνε ὅπως κι ἔγινε… Κι ἀφοῦ χρήματα γιὰ ξενοδοχεῖο δὲν ὑπῆρχαν, διανυκτέρευσαν κυριολεκτικὰ στὸ δρόμο περιμένοντας νὰ ξημερώσει καὶ τὰ κατάφεραν νὰ φθάσουν στὸν προορισμό τους! Αὐτὲς οἱ ἐπισκέψεις στο περιβόλι τῆς Παναγίας απο μικρὸ παιδί, ἦταν ποὺ ἔμαθαν στὸ Σωκράτη νὰ ζεῖ εὐλαβικά, καὶ μὲ καθημερινὴ ἁγιορείτικη μνήμη θανάτου, ποὺ....

Ἡ πονεμένη ἱστορία τῶν πεπαλαιωμένων καί ἐπικινδύνων γιά ὅλους «νέων» προγραμμάτων στό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν

Γράφει ὁ Εὐάγγελος Στ. Πονηρός Δρ Θ., Μ.Φ., Σχολικός σύμβουλος θεολόγων Πειραιῶς, Δ΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων
Πρωτοδημοσιεύθηκαν στά μέσα Σεπτεμβρίου τοῦ 2011. Ἀποτελοῦν εἰσαγωγή τοῦ βρετανικοῦ religious literacy στήν Ἑλλάδα. Ἀμέσως προκάλεσαν ἐντονότατες ἀρνητικές κριτικές ἀπό μέρους τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν θεολόγων, κληρικῶν καί γονέων καί ἀπέτυχαν στήν πιλοτική τους ἐφαρμογή κατά τά ἔτη 2011-13. Αἰτία τά ἀπίστευτα σφάλματά τους, οἱ ἐπικίνδυνοι πειραματισμοί τους οἱ δυνάμενοι νά ζημιώσουν ὅλους τούς μαθητές, σέ ὁποιαδήποτε θρησκεία καί ἄν ἀνήκουν αὐτοί. Παρ΄ ὅλα αὐτά οἱ συντακτικές ἐπιτροπές καί οἱ ἐλάχιστοι ὑποστηρικτές τους ἐπιμένουν, μονότονα καί κουραστικά, στήν ἴδια ἀνακρίβεια: «αὐτά τά προγράμματα ἀπευθύνονται σέ ὅλους, θά ἐκμηδενίσουν τίς ἀπαλλαγές, θά φέρουν τούς πάντες στό μάθημα θρησκευτικῶν».
Ὅμως ἡ ἀλήθεια εἶναι ἀμείλικτη: Ἡ ἀλλοπρόσαλλη διάρθρωση τῶν προγραμμάτων εἶναι σέ θέση νά περιαγάγει σέ σύγχυση ὁποιοδήποτε παιδί, σέ ὁποιαδήποτε πίστη καί ἄν ἀνήκει αὐτό, καί εἶναι ἐν τέλει σέ θέση νά τό ἀπομακρύνει ἀπό τήν πίστη του ὅποια καί ἄν εἶναι αὐτή. Πῶς λοιπόν ὑποστηρίζεται ἀπό τούς δημιουργούς καί τούς ἐλάχιστους ὑποστηρικτές τους, ὅτι....

Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση καί πλαστικό χρῆμα: Ἐπιπτώσεις στήν ἀτομική καί κοινωνική ἐλευθερία

Τοῦ Δήμου Θανάσουλα, Δικηγόρου παρ᾿ Ἀρείῳ Πάγῳ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: Κατάργηση Μετρητῶν – τέλος τῆς ἐλευθερίας. Ὁδεύοντας πρός τόν ὁλοκληρωτισμό.
Σεβασμιώτατε,
Σεβαστοί πατέρες,
Κυρίες καί κύριοι καλησπέρα σας.
Εἴμαστε πραγματικά εὐγνώμονες γιά τήν προσέλευσή σας. Ἦταν πολύ μεγάλη θυσία γιά τόν κόσμο, τό πρῶτο ζεστό Σαββατοκύριακο τοῦ καλοκαιριοῦ νά ἔρθει νά τό ἀφιερώσει σέ μιά τέτοια ἡμερίδα. Φαίνεται ἡ ἀγωνία καί ὁ καημός τοῦ κόσμου. Σᾶς εὐχαριστοῦμε πάρα πολύ, γι’αὐτό σᾶς ὑπόσχομαι ὅτι στό ἑπόμενο διάστημα δέν θά σᾶς τιμωρήσω καί δέν θά φάω τήν ὥρα σας μέ δύσκολες νομικές ἐκφράσεις . Αὐτά τά ὁποῖα θά ποῦμε εἶναι πράγματα πού διδάσκεται ἕνας πρωτοετής φοιτητής τῆς Νομικῆς καί πού κανονικά ἔπρεπε νά τά διδάσκεται ἕνας μαθητής Γυμνασίου ἤ Λυκείου. Ξέρετε, τά πιό σοβαρά πράγματα ὅπως οἱ συνταγματικές ἐλευθερίες εἶναι καί τά πιό ἁπλά πράγματα.
Τί εἶναι τό Σύνταγμά μας; Τό ὕψιστο νομοθέτημα. Μόλις οἱ ἀγωνιστές τοῦ 1821 ἐλευθέρωσαν μικρό κομμάτι τῆς πατρίδος τους, μέ ἀγωνία καί ματωμένες φουστανέλες μαζεύθηκαν καί ἔφτιαξαν τό πρῶτο Σύνταγμα. Συνέχεια καί διαδοχή εἶναι τό σημερινό Σύνταγμα πού ἔχουμε ἀκόμη, καί ξεκινᾶ «Εἰς τό ὄνομα τῆς ἁγίας καί ὁμοουσίου καί ἀδιαιρέτου Ἁγίας Τριάδος». Τό Σύνταγμα λέει ὅτι....

Ἐπικύρωση τῶν ἀληθειῶν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας μὲ θαυμαστὰ γεγονότα

Μοναδικὸς φύλακας καὶ ἑρμηνευτῆς τῶν ἀληθειῶν τῆς πίστεώς μας εἶναι ἡ Μιά, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Ὅσοι δὲν δέχονται ἢ παρερμηνεύουν τὶς ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας αὐτοὶ ὀνομάστηκαν καὶ εἶναι αἱρετικοί. Αἵρεση εἶναι ἡ πλάνη στὴν πίστη. Τὶς αἱρέσεις ἡ Ἐκκλησία μας τὶς ἀντιμετώπισε μὲ τὶς Συνόδους.
Τὴν περασμένη Κυριακὴ τιμήσαμε τοὺς 630 θεοφόρους πατέρες ποὺ συγκρότησαν τὴν Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τὸ 451 μ. Χ. στὴ Χαλκηδόνα. Ἡ Σύνοδος αὐτὴ διακήρυξε ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι Τέλειος Θεὸς καὶ Τέλειος Ἄνθρωπος? ἔχει δυὸ φύσεις, τὴν θεία καὶ τὴν ἀνθρώπινη, οἱ ὁποῖες εἶναι ἑνωμένες ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως,ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως σὲ μιὰ ὑπόσταση. Ὅσοι ὑποστήριξαν ὅτι ἡ θεία φύση ἀπορρόφησε τὴν ἀνθρώπινη ὀνομάστηκαν Μονοφυσίτες. Ἀρχηγοὶ αὐτῶν ὁ Εὐτυχής, ὁ Διόσκορος καὶ ὁ Σεβῆρος. Αὐτοὺς τοὺς καταδίκασε ἡ Ἐκκλησία μὲ τὴν Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο. Ἡ ἀπόφαση τῆς Συνόδου ἐπικυρώθηκε καὶ μὲ τὸ θαῦμα ποὺ ἔγινε στὸ ἱερὸ λείψανο τῆς Ἁγίας Εὐφημίας. Ὅταν ὁλοκληρώθηκε ἡ Σύνοδος οἱ Ὀρθόδοξοι Πατέρες συνέταξαν Τόμο ποὺ περιεῖχε τὴν Ὀρθόδοξη διδασκαλία καὶ οἱ Μονοφυσίτες συνέταξαν δικό τους Τόμο ποὺ περιεῖχε τὶς αἱρετικὲς κακοδοξίες τους. Τοὺς Τόμους αὐτοὺς τοποθέτησαν στὴ λειψανοθήκη τῆς Ἁγίας Εὐφημίας καὶ ἀφοῦ τὴν σφράγισαν προσευχήθηκαν γιὰ ἕνα χρονικὸ διάστημα. Ὅταν ἄνοιξαν τὴν λειψανοθήκη εἶδαν τὸ θαυμαστὸ γεγονός: Ὁ Τόμος τῶν Ὀρθοδόξων νὰ βρίσκεται στὰ χέρια τῆς Ἁγίας, ἐνῶ ὁ Τόμος τῶν Μονοφυσιτῶν αἱρετικῶν ἦταν στὰ....

Ἡ ἁρπαγή τοῦ προφήτου Ἠλία στόν οὐρανόὉ προφήτης Ἠλίας ἔζησε καί ἔδρασε κατά τό θέλημα τοῦ Κυρίου, ἔφτασε ὁ καιρός νά τόν πάρει ὁ Θεός στούς οὐρανούς μέσα σέ ἀνεμοστρόβιλο (Δ΄Βασ. 2,1). Τό θαυμαστό γεγονός περιγράφεται πολύ παραστατικά στό 2ο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου «Βασιλειῶν Δ΄» ὡς ἑξῆς:
Μία φορά πού ὁ Ἠλίας καί ὁ (μαθητής του) Ἐλισαῖος ἐπέστρεφαν μαζί ἀπό τά Γάλγαλα, εἶπε κάποια στιγμή ὁ πρῶτος στό δεύτερο: Μεῖνε ἐδῶ, γιατί ὁ Κύριος μέ στέλνει στή Βαιθήλ. Ὁ Ἐλισαῖος ἀπάντησε: Ὁρκίζομαι στόν ἀληθινό Θεό καί σ’ ἐσένα, ὅτι δέν θά σ’ ἀφήσω. Ἔτσι πῆγαν μαζί στή Βαιθήλ, πού εἶναι ἱερός τόπος βόρεια τῆς Ἰερουσαλήμ. Ἐκεῖ βρισκόταν μία ὁμάδα προφητῶν πού εἶπαν στόν Ἐλισαῖο: Τό ξέρεις ὅτι σήμερα ὁ Θεός θά πάρει ἀπό κοντά σου τόν κύριό σου; Αὐτός ἀπάντησε πώς τό ξέρει, ἀλλά τούς παρεκάλεσε νά μή μιλᾶνε γι’ αὐτό...

19 Ιουλ 2017

Γιὰ χάρη τῆς Ἀλήθειας, ὁ ἐπίσκοπος ἵσταται ἐπὶ σκοπὸν κατὰ παντὸς ἀνεξαιρέτως!

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης. Δάσκαλος Κιλκίς
     Εἶναι γνωστὴ καὶ πολυδιαφημισμένη  ἡ εἴδηση, πὼς ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἔκανε, στὶς 30-6-2017, τὴν ἀσεβῆ καὶ ἀντιχριστῆ δήλωση, μέσω ἠλεκτρονικοῦ δικτύου, σχετικὰ μὲ τὸ θάνατο μιᾶς γυναίκας,  τὴν ὁποία ἐπαίνεσε, διότι πρωτοστάτησε στὴ νομιμοποίηση τῶν ἀμβλώσεων, δηλαδὴ στὴν διὰ νόμου δολοφονία ἀπροστάτευτων πλασμάτων. 
     Λίγες μέρες μετὰ ὁ ἴδιος ἐπισκέφθηκε μὲ περισσὸ θράσος καὶ πλήρη ἀφοβία - τί εἶχε νὰ φοβηθεῖ ἄλλωστε – τὸν Μητροπολίτη Σπάρτης, ὁ ὁποῖος τὸν καλοδέχτηκε, «θεωρώντας χρήσιμη τὴν ἐπίσκεψη καὶ τοῦ εὐχήθηκε δύναμη στὸ ἔργο του πρὸς ὄφελος τῆς πατρίδας». 
     Ἀπὸ τὴ μιὰ σκεφτόμαστε καὶ κάνουμε καλοπροαίρετη ὑπόθεση,  πώς, ἴσως ὁ Μητροπολίτης δὲν εἶχε ἐνημερωθεῖ ἀπὸ τοὺς συνεργάτες του γι` αὐτὴν τὴν  ἀντιεκκλησιαστικὴ καὶ ἀντιευαγγελικὴ θέση τοῦ ἐπισκέπτη του καὶ γὶ` αὐτὸ δὲν ἀναφέρθηκε καθόλου στὸ θέμα. Φαίνεται βέβαια ἀπίθανη ἡ ἐκδοχὴ αὐτή.
     Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως ἀναρωτιόμαστε: Εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν γνωρίζει ἕνας Μητροπολίτης τί λένε καὶ τί πιστεύουν οἱ πολιτικοὶ προύχοντες, ὥστε νὰ εἶναι ἕτοιμος νὰ καταθέσει τὴν ὁμολογία τοῦ ἀπέναντι στὴν κάθε ἐκτροπή τους καὶ νὰ ἐλέγξει τὴν....

Ὁ Ὅσιος Παΐσιος γιὰ τὴν χήρα ποὺ φιλοξένησε τὸν Προφήτη Ἠλία

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Πάθη καὶ Ἀρετὲς», Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Ε΄, ἔκδοσις Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης
Εἴμαστε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ καὶ εἶναι καθῆκον μας νὰ κάνουμε τὸ καλό, γιατί ὁ Θεὸς εἶναι ὅλος ἀγάπη. Εἶδες ἡ χήρα πού φιλοξένησε τὸν προφήτη Ἠλία; Εἰδωλολάτρης ἦταν, ἀλλὰ τί ἀγάπη εἶχε μέσα της! Ὅταν ὁ Προφήτης πῆγε καὶ τῆς ζήτησε ψωμί, τοῦ εἶπε: «Ἔχουμε λίγο λάδι καὶ ἀλεύρι· αὐτὸ θὰ φάω μὲ τὰ παιδιά μου καὶ μετὰ θὰ πεθάνουμε». Δὲν τοῦ εἶπε: «Δὲν ἔχουμε νὰ σοῦ δώσουμε». Καὶ ὅταν ὁ Προφήτης, γιὰ νὰ δοκιμάσει τὴν προαίρεσή της, τῆς εἶπε νὰ φτιάξη ψωμὶ πρῶτα γιὰ ἐκεῖνον καὶ μετὰ γιὰ τὰ παιδιά της, ἡ καημένη ἀμέσως τοῦ ἒφτιαξε.
Ἂν δὲν εἶχε μέσα της ἀγάπη, θὰ ἔβαζε λογισμούς. «Δὲν φτάνει ποὺ τοῦ λέω ὅτι ἔχουμε λίγο, θὰ ἔλεγε, ζητάει νὰ φτιάξω πρῶτα γιὰ ἐκεῖνον!».
Φάνηκε ἡ προαίρεσή της, γιὰ νὰ ἔχουμε ἐμεῖς παραδείγματα. Ἀλλὰ ἐμεῖς διαβάζουμε...

Κλειστὰ τὶς Κυριακές. Εὔγε στὸν Σκλαβενίτη!

"Εἶμαι χριστιανὸς ὀρθόδοξος, σέβομαι τοὺς ὑπάλληλούς μου, σέβομαι τοὺς πελάτες μου…. ΑΛΛΑ ἡ Κυριακή, εἶναι ὅμως γιὰ τὴν οἰκογένεια…."!
Ὁ Σκλαβενίτης ἀνατρέπει τὰ δεδομένα γιὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων τὴν Κυριακὴ ...
Μεγάλες ἀντιδράσεις φαίνεται πὼς συναντᾶ ἡ τελευταία ἀπόφαση τῆς κυβερνήσεως, νὰ συναινέσει στὸ αἴτημα τῶν δανειστῶν γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς λειτουργίας τῶν καταστημάτων τὶς Κυριακές.  Μετὰ τὶς πρῶτες… δειλὲς Κυριακές τν ἑορτῶν, ποὺ ἔσπασαν τὸ «ταμποὺ» τῆς κυριακάτικης ἀργίας, σιγὰ-σιγὰ αὐτὲς ἔγιναν 8 καὶ τώρα ἀποτελεῖ νόμο τοῦ κράτους, ἡ λειτουργία τῶν καταστημάτων 32 Κυριακές το χρόνο, σὲ συγκεκριμένες τουριστικὲς περιοχὲς τῆς χώρας. 
Πλέον θὰ κοιτᾶμε ποιὲς Κυριακὲς εἶναι… κλειστά τα καταστήματα. Ἡ ἁλυσίδα σοῦπερ μάρκετ Σκλαβενίτης εἶναι ἀπὸ τὶς λίγες ἐπιχειρήσεις ποὺ τὶς ἐργάσιμες Κυριακές, ὅπως καὶ στὶς 16 Ἰουλίου, ἀποφάσισε καὶ πάλι νὰ....

Τὸ Ἅγιον Ὅρος καὶ ὁ Μεσογαίας Νικόλαος

Γράφει ὁ Χαράλαμπος Βουρουτζίδης
Δυὸ κείμενα, μνημεῖα τῆς ἐξισορροπιστικῆς τέχνης, ἁμιλλῶνται μεταξύ τους γιὰ τὸ βραβεῖο «βυζαντινισμοῦ».
Πρῶτο εἶναι τὸ «Μήνυμα τοῦ Ἁγίου Ὅρους περὶ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης ἐν Κρήτη Συνόδου», ἔξοχο δεῖγμα καλογερίστικης ἰσορροπίας καί, δεύτερο, ἡ «Ἀποτίμηση τοῦ ἔργου τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ ΜτΘ (=Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν» το Μητροπολίτη Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικὴς Νικολάου, μνημεῖο Δεσποτικῆς διπλωματίας.
Στὸ πρῶτο, σαράντα καλόγεροι, μέτρησαν πολὺ προσεκτικά τα «χτυπήματα» στὸ καρφὶ καὶ στὸ πέταλο.
Στὸ δεύτερο, ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος, «ἔστω καὶ ἅγιος», ξεκινᾶ τὴν «Ἀποτίμησή» του, ἂν ὄχι μὲ ἕνα ψέμα, τουλάχιστον μὲ μιὰ ἐξόφθαλμη ἀνακρίβεια. Ὑποστηρίζει ὁ Δεσπότης πώς, ὅταν ἀνέλαβε ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ τὴν εὐθύνη τοῦ διαλόγου μὲ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς, μεταξύ τν ἀρνητικῶν δεδομένων ἦταν καί: «Ἡ πλήρης ἀπουσία ἀντιδράσεων γιὰ τὸ νέο Π.Σ (=Πρόγραμμα Σπουδῶν), θετικῶν ἢ ἀρνητικῶν ἀπὸ ὀργανωμένους συλλόγους γονέων, δεῖγμα ἀνησυχητικῆς ἀδιαφορίας ἢ τουλάχιστον ὑποβαθμισμένου ἐνδιαφέροντος!».
Προκαλεῖ ἐρωτηματικὰ ἡ προφανέστατη διαστρέβλωση τῆς ἀλήθειας ἀφοῦ, καὶ ἔντονες ἀντιδράσεις ὑπῆρχαν καὶ ὑπάρχουν ἀπὸ Συλλόγους Γονέων καὶ ἡ Π.Ε.Θ. (=Παννελήνια Ἕνωση Θεολόγων) μὲ ἐκτενέστατες ἀναφορὲς ἐπισημαίνει αὐτὸ πού, καὶ ὁ ἴδιος ὁμολογεῖ στὴν....

18 Ιουλ 2017

Κολλυβάδες Πατέρες: Οἱ ἀναγεννητές τῆς Ἑλληνορθοδοξίας

Τοῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ
Στήν ἁγία μνήμη τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου καί Κολλυβᾶ († 14/7/1809) ἀφιερώνεται αὐτό τό σημείωμα. Ἡ ἐμφάνιση τῶν Κολλυβάδων τόν 18ο αἰώνα στόν ἁγιορειτικό, καί εὐρύτερα στόν ἑλλαδικό χῶρο σημειώνει μία δυναμική ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης, στήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα. Τό «κίνημά» τους, ὅπως ὀνομάσθηκε, ἦταν ἀναγεννητικό, ὡς παραδοσιακό καί προοδευτικό, ὡς πατερικό μέ μία λέξη: γνήσια ὀρθόδοξο. Στόν δύσκολο γιά τήν ἐθνική μας Ἱστορία 18ο αἰώνα θέλησαν οἱ Κολλυβάδες νά ἀντιτάξουν στό ρεῦμα τοῦ ἄθεου διαφωτισμοῦ τή μυστική ἐμπειρία τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς μόνης πού σώζει τόν ἄνθρωπο. Μία ὁμάδα μοναχῶν, πού ζεῖ μέσα στήν ἀποστολική καί στήν πατερική παράδοση τῆς νοερᾶς προσευχῆς, παίρνει τήν ἀφορμή ἀπό κάποιο συγκεκριμένο γεγονός (τήν τέλεση τῶν μνημοσύνων τό Σάββατο), ὄχι χωρίς θεολογικές προεκτάσεις, γιά νά φωτίσει τή σωστή πορεία τῆς Ἐκκλησίας.
Ἄλλη ἀφορμή δόθηκε μέ τή δημοσίευση τό 1777 ἑνός βιβλίου, πού μιλοῦσε γιά τήν ἀνάγκη...

Τέλος ἐποχῆς γιὰ τὸ «κυρίες καὶ κύριοι» στὸ Μετρὸ τοῦ Λονδίνου

Ἀντίστροφα μετρᾶ ὁ χρόνος μέχρι ὁ χαιρετισμὸς «καλημέρα σᾶς κυρίες καὶ κύριοι» ποὺ ἀπηύθυνε τὸ Μετρὸ τοῦ Λονδίνου καὶ τὸ προσωπικό του στοὺς πολίτες νὰ ἀποτελέσει παρελθόν. Ἡ εἴδηση εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας ἔπειτα ἀπὸ ἀνακοίνωση τῆς ἑταιρείας Transport for London (TfL).  Ὁ χαιρετισμὸς ποὺ ἐπὶ χρόνια ἠχοῦσε στὰ αὐτιὰ τῶν ἐπιβατῶν, θὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὴ φράση «Καλημέρα σὲ ὅλους» ποὺ εἴναι διαφυλικα οὐδέτερη. 
 TfL ἐξηγώντας αὐτὴν τῆς τὴν κίνηση, ἀνέφερε ὅτι στόχος τῆς εἶναι νὰ διασφαλίσει πὼς ὅλοι οἱ ἐπιβάτες, ἀνεξαρτήτως φύλου ἢ ἐρωτικῶν προτιμήσεων, αἰσθάνονται «εὐπρόσδεκτοι».  Ἡ ἀναθεωρημένη διατύπωση θὰ...

Ἡ Δρόβιανη δέν προσκυνᾶ!

Στά «εὔκολα» χρόνια τοῦ Ἀλῆ πασᾶ, στή Βόρειο Ἤπειρο («εὔκολα» ἐκεῖνα, γιατί τά δύσκολα εἶναι σήμερα!), τά περισσότερα χωριά εἶχαν προσκυνήσει τόν Ἀλῆ πασᾶ. Λίγα ἦταν ἐκεῖνα πού δέν ἔσκυψαν τό κεφάλι. Ἕνα ἀπ᾽ αὐτά, τά ἀπροσκύνητα, ἦταν καί ἡ Δρόβιανη, γιά τήν ὁποία μιλᾶ τό δημοτικό τραγούδι: «Ἕνα χωριό εἶν᾽ ἡ Δρόβιανη, φοβερέ μου Ἀλῆ πασᾶ. Δέν προσκυνάει, βεζύρη ἀφέντη. Ὅλος ὁ κόσμος κι ὁ ντουνιάς σέ προσκυνᾶνε, βεζύρη ἀφέντη. Κι ἕνα χωριό εἶν᾽ ἡ Δρόβιανη, φοβερέ μου Ἀλῆ πασᾶ.
Δέν προσκυνάει, βεζύρη ἀφέντη». Μᾶς ἦρθε τό τραγούδι στό νοῦ, βλέποντας τό θλιβερό «προσκύνημα» τοῦ τελευταίου καιροῦ. Ἡ Ἱεραρχία γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί ἡ Ἔκτακτη Διπλῆ Ἱερά Σύναξις (Ε.Δ.Ι.Σ) τοῦ Ἁγίου Ὄρους γιά τό θέμα τῆς «Συνόδου» στό Κολυμπάρι τῆς Κρήτης μᾶς ἀπογοήτευσαν, δυστυχῶς, βαθύτατα. Ἕνα χωριό ὅμως, ἡ Δρόβιανη, δέν προ- σκυνάει, Ἀλῆ πασᾶ, βεζύρη ἀφέντη. Ἡ «Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων» (Π.Ε.Θ.), ἡ ὁποία ἐκπροσωπεῖ τή συντριπτική πλειονοψηφία τῶν μαχίμων Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Θεολόγων, δέν προσκυνάει Γαβρόγλου, Φίλη, Τσίπρα ἀφέντη, οὔτε τούς ὄπισθεν αὐτῶν Γιαγκάζογλου καί Σία! Καί αὐτό εἶναι πού τούς πονάει. Ὅσο δέν προσκυνάει ἡ Π.Ε.Θ. (καί δέν θά προσκυνήσει μέχρι τέλους), γνωρίζουν ὅτι....

Τὸ τρίτο Παράθυρο στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης

Τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγίου Ὅρους Ἀρχιμανδρίτη Γρηγορίου
Τὸ ὑποσχέθηκα καὶ πρέπει νὰ τὸ ἀνοίξω. Δὲν μπορῶ νὰ προσδιορίσω ἂν αὐτὸ τὸ παράθυρο εἶναι τοῦ δεξιοῦ ἥ το ἀριστεροῦ χοροῦ τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ὅμως παράθυρο, ποὺ δὲν μπορῶ νὰ τὸ κρατήσω κλειδαμπαρωμένο. Γι' αὐτὸ τραβάω τοὺς σύρτες καὶ τὰ μάνταλα καὶ τὸ ἀνοίγω διάπλατα. Ἀκούω λοιπόν, ὅτι αὐτὴ ἡ σύναξη ἀσχολήθηκε καὶ μὲ ποιμαντικὰ θέματα. Καὶ μάλιστα μὲ τὸ δυσκολοτερο θέμα, τὸν γάμο.
Τὸν μακαριστὸ καὶ ὅσιο Ἀμφιλόχιο τὸν ἄκουγα νὰ λέγη: «Στὰ θέματα τοῦ γάμου ἡ Ἐκκλησία δὲν μᾶς ἔχει δώσει βοήθημα». Ἂν ζοῦσε σήμερα τὸν πολλαπλασιασμὸ τῶν προβλημάτων, ἄραγε τί θὰ ἔλεγε;
Πολὺ τὸν ἀπολάμβανα αὐτὸν τὸν Ὅσιο, ὅταν ἔλεγε τὴν φράση: «Ναί, ἀλλὰ νὰ μοῦ τὸ ἐπιτρέψη ἡ Ἐκκλησία μου». Ἔζησα μιὰ τέτοια ὄμορφη σκηνὴ κοντά του: Γερμανὸς προτεστάντης, ποὺ ἦρθε στὴν Πάτμο νὰ παρακολουθήση τὴν μοναχικὴ ζωή, ἔμεινε μαζί μας ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα μέχρι τὸ Πάσχα. Πραγματικὰ ἦταν ἕνα θαυμάσιο παιδί. Ἕνας νέος ἄρχοντας, ποὺ δὲν πιστεύω νὰ ξανασυναντήσω στὴν ζωή μου. Γιὰ κάθε διακονία προθυμότατος. Δὲν χρειαζόταν νὰ....

14 Ιουλ 2017

Νέα Θρησκευτικὰ καὶ ἀπαλλαγὲς

Tοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου 
Πολὺς ὁ λόγος τὸν τελευταῖο καιρὸ γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Τὴν ἴδια ὅμως στιγμὴ ἑτοιμάζεται ἀλλαγὴ τοῦ καθεστῶτος τῶν ἀπαλλαγῶν ἀπὸ τὸ μάθημα. Ὡς γνωστὸν μετὰ ἀπὸ τὴ μεγάλη ἀναστάτωση ποὺ δημιούργησαν οἱ ἐγκύκλιοι Στυλιανίδη τὸ 2008 γιὰ τὸ θέμα καὶ τὶς πολλαπλὲς ἀνεπαρκεῖς παρεμβάσεις πρὸς ἐπίλυσή του, ἀκολούθησε ἡ τελεσίδικη δικαστικὴ ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων τὸ 2012 καὶ τὸ Ὑπουργεῖο ὁδηγήθηκε ἐπιτέλους στὴν ἔκδοση τῆς ἐγκυκλίου Λοβέρδου τὸ 2015 ἡ ὁποία εἶναι σὲ ἰσχὺ μέχρι σήμερα. Μὲ τὴν ἐγκύκλιο αὐτὴ τὸ θέμα ρυθμίστηκε σὲ ἱκανοποιητικὸ βαθμό, οἱ ἀπαλλαγὲς ἐπανῆλθαν στὴν πρὸ τοῦ 2008 κατάσταση καὶ χορηγοῦνται μόνο σὲ ἀλλόθρησκους καὶ ἑτερόδοξους μαθητές. Ὡστόσο κάποιοι ἀνακινοῦν ἐκ νέου το θέμα μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν γιὰ τὰ Θρησκευτικά. Ἰσχυρίζονται ὅτι μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν νέων αὐτῶν Προγραμμάτων τὸ δικαίωμα τῆς ἀπαλλαγῆς θὰ πρέπει νὰ ἐπανεξεταστεῖ καθὼς τὰ νέα Θρησκευτικὰ εἶναι γιὰ ὅλους τους μαθητὲς καὶ ἑπομένως δὲν ὑπάρχει λόγος ἀπαλλαγῆς ἀπὸ αὐτὰ γιὰ κανέναν μαθητή. Δὲν τολμοῦν βέβαια νὰ μιλήσουν γιὰ κατάργηση τοῦ δικαιώματος ἀπαλλαγῆς καθὼς τέτοια ρύθμιση θὰ....

Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης: Ἡ πολυλογία εἶναι μητέρα τῆς ἀκηδίας καὶ πόρτα τῆς καταλαλιᾶς

"Ἀνάγκη μεγάλη εἶναι νὰ κυβερνᾷ κάποιος ὅπως πρέπει τὴν γλῶσσα του καὶ νὰ τὴν χαλιναγωγῇ. Γιατὶ, κάθε ἕνας κλίνει πολὺ στὸ νὰ τὴν ἀφήνῃ νὰ τρέχῃ καὶ νὰ ὁμιλῇ γιὰ ἐκεῖνα ποὺ δίνουν εὐχαρίστησι στὶς αἰσθήσεις μας· ἡ πολυλογία, τὶς περισσότερες φορές, προέρχεται ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνεια, ἀπὸ τὴν ὁποία, φανταζόμενοι ἐμεῖς πὼς γνωρίζουμε πολλά, καὶ ἰκανοποιώντας τὴ γνώμη μας, πιεζόμαστε μὲ πολλὲς ἐπαναλήψεις τῶν λόγων μας, νὰ τυπώσουμε τὴν γνώμη μας αὐτὴ στὶς καρδιὲς τῶν ἄλλων, γιὰ νὰ τοὺς κάνουμε τὸν δάσκαλο, σὰν νὰ ἔχουν ἀνάγκη νὰ μάθουν ἀπὸ μᾶς· καὶ μάλιστα τὴν ἴδια ὑπερηφάνεια δείχνουμε ὅταν τοὺς διδάσκουμε χωρὶς αὐτοὶ νὰ μᾶς ρωτήσουν πρῶτα. Τὰ κακὰ ποὺ γεννιοῦνται ἀπὸ τὴν πολυλογία, δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ τὰ περιγράψουμε μὲ λίγα λόγια· ἡ πολυλογία εἶναι μητέρα τῆς ἀκηδίας· ὑπόθεσις ἄγνοιας καὶ ἀνοησίας· πόρτα τῆς καταλαλιᾶς, ὑπηρέτης τῶν ψεμμάτων καὶ ψυχρότητα τῆς εὐλαβοῦς θερμότητας· τὰ πολλὰ λόγια δυναμώνουν τὰ πάθη καὶ ἀπὸ αὐτὰ κινεῖται μετὰ ἀπὸ αὐτὰ ἡ γλῶσσα μὲ περισσότερη εὐκολία στὴν ἀδιάκριτη συζήτησι."
Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

Ἡ ἁμαρτία

Τοῦ Μητροπολίτη  Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμία
1. Ἡ οὐσία τῆς ἁμαρτίας (Συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)
Τό γενικό ὄνομα γιά τήν ἁμαρτία εἶναι «χατα᾽ά», ἀπό ρῆμα «χατά», πού σημαίνει «ἁμαρτάνω». Κυρίως σημαίνει «ἀποτυγχάνω ἀπό τόν σκοπό μου», γιατί πορεύομαι λανθασμένο δρόμο, καί γενικά σημαίνει κάνω ὅ,τι εἶναι ἀπηγορευμένο καί παραλείπω ὅ,τι εἶναι νομοθετημένο. Σέ διάφορα περιστατικά ἡ ἁμαρτία γίνεται «ἁβών», ἀπό ρῆμα «ἁβά», πού σημαίνει «κλίνω», «στρίβω», «πλανῶμαι» ἀπό τόν σωστό δρόμο μέ κακή διάθεση καί ἄρα ἔχω ἐνοχή γι᾽ αὐτό πού κάνω. Ἡ ἁμαρτία εἶναι «ἁβέλ» καί «ἁβλά», ἀπό ρῆμα «οὕλ», πού σημαίνει «διαφθείρω». Ἡ ἁμαρτία λοιπόν εἶναι στρεβλότητα καί διαφθορά. Ἄλλη ὀνομασία τῆς ἁμαρτίας στήν Παλαιά Διαθήκη τό «πεσά῾» ἀπό τό «πασά῾», πού σημαίνει εἶμαι ἐπαναστάτης. Ἡ ἁμαρτία, δηλαδή, εἶναι ἀνταρσία κατά τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὀνομασία αὐτή τῆς ἁμαρτίας ὡς «πεσά῾», ὑποδηλώνει καί τό σπάσιμο τῆς διαθήκης μέ τόν Θεό (βλ. L. Köhler, ZatW, 1928, 213-218). Tό ἴδιο δηλώνει καί ἡ ὀνομασία «μα῾άλ», πού σημαίνει προδοσία, ἀπιστία. Ὁ ἁμαρτωλός ἐπαναστατεῖ κατά τοῦ....

Ἀρχιλοχίας Βασιλικὴ Πλεξίδα: «Ζήτησα ἀπὸ τὴν Παναγία νὰ μὲ βοηθήσει! Τὴν εἶδα ὁλοζώντανη»!

Ὁ Φώτης Κόντογλου γιὰ τὸν Καζαντζάκη

Ὁ ἀείμνηστος πολυτάλαντος Φώτιος Κόντογλου ὑπῆρξεν ὁ «ἀνάδοχός» τοῦ Ὀρθόδοξου Τύπου, καθὼς ἡ ὀνομασία τοῦ διεμορφώθη εἰς τὴν τελικήν της μορφὴν ὑπ’ αὐτοῦ καὶ κοσμεῖ ἕως τὴν σήμερον μὲ τὰ ἰδικὰ του γράμματα τὴν πρόσοψιν τῆς ἐφημερίδος. 
Τὴν 13ην Ἰουλίου συμπληρώνονται 52 ἔτη ἐκ τῆς ἐκδημίας του, μὲ τὸν λόγον τοῦ ὅμως νὰ παραμένη παρ’ ὅλα αὐτὰ πάντοτε ἐπίκαιρος. Εἰς παρέμβασίν του διὰ τὸ ζήτημα τῶν Θρησκευτικῶν ὁ Σέβ. Ναυπάκτου ἀνεφέρθη εἰς τὸ ἄτοπόν τῆς συμπεριλήψεως κειμένου τοῦ Ν. Καζαντζάκη εἰς τοὺς νέους φακέλους. Παραθέτομεν ἀνέκδοτον ἐπιστολὴν ντοκουμέντο τοῦ Φ. Κόντογλου, εἰς τὴν ὁποίαν ἐκφράζει τὴν γνώμην του διὰ τὸ ἔργον τοῦ Καζαντζάκη ὡς πρὸς τὴν....

12 Ιουλ 2017

Δὲν σὲ φοβᾶμαι, μὲ τὴν Ἑλλάδα ἐγὼ ξυπνάω καὶ κοιμᾶμαι!

Τὸ «ἀδέσποτoν» τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς

Γράφει  Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος
Λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης: «Ἀδέσποτον ἡ ἀρετὴ καὶ ἑκούσιον καὶ ἀνάγκης πάσης ἐλεύθερον» καί: «Ἐλευθέραν γὰρ εἶναι προσήκει παντὸς φόβου τὴν ἀρετὴν καὶ ἀδέσποτον, ἑκουσία γνώμη τὸ ἀγαθὸν αἰρουμένην». Καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος: «Θεῶ οὐ τὸ ἠναγκασμένον φίλον ἀλλὰ τὸ ἐξ ἀρετῆς κατορθούμενον. Ἀρετὴ δὲ ἐκ προαιρέσεως καὶ οὐκ ἐξ ἀνάγκης γίνεται».
Τὸ ρῆμα «δεσπόζω» ἀρχικὰ σημαίνει ἀσκῶ κυριαρχία. Ἐπίσης κυριαρχῶ τινός, ἐξουσιάζω κάτι. Γενικά, ὅλες οἱ ἑρμηνεῖες τοῦ ρήματος περιστρέφονται γύρω ἀπὸ τὴ λέξη «ἐξουσία» καὶ «κυριαρχία». Τὸ οὐσιαστικὸ «δεσπότης» ἀναφέρεται στὸν οἰκοδεσπότη, στὸν κύριό τν δούλων, τὸν ἀπόλυτο ἄρχοντα, τὸ δυνάστη, τὸν ἰδιοκτήτη κάποιου, τὸ Θεό. Στὴ νεότερη δὲ ἐκδοχὴ τὸν ἀρχιερέα, τὸν ἐπίσκοπο.
     Ἡ λέξη «ἀδέσποτος» ἐπίσης, αὐτὸς ποὺ δὲν ἔχει κύριο, δεσπότη, αὐτὸς ποὺ δὲν ἀνήκει σὲ κανέναν, αὐτὸς ποὺ εἶναι στὴ διάθεση τοῦ καθενός. Τὸ δὲ θηλυκό το «δεσπότης» εἶναι ἡ «δεσπότις», ἡ «δέσποινα», ἡ κυρία τοῦ σπιτιοῦ, ἡ ἡγεμονίδα, ἡ βασίλισσα, ἡ αὐτοκράτειρα, ἡ Θεοτόκος. 
     Ὥστε, κατὰ τὸ λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὶς ἐμπειρίες τῶν ἁγίων στὴν ἐκκλησιαστική μας Παράδοση, ἐκεῖ ὅπου ὁ πιστὸς ἀναγνωρίζει τὸ....

Οἱ νεοπροτεστάντες ποὺ μοίρασαν στὴν Λάρισα χιλιάδες καινὲς διαθῆκες ἀξίας 3 ἑκατ. €!

Ἡ Γερμανία νοιμοποίησε τὸν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων παρὰ τὶς ἀντιδράσεις τοῦ χριστιανικοῦ κόμματος!

Ἀποκλειστικὴ μετάφραση: Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ
Τὸ γερμανικὸ κοινοβούλιο ψήφισε τὴ νομιμοποίηση τοῦ γάμου μεταξὺ ὁμοφυλοφίλων παρὰ τὴν ἀντίθεση τοῦ κόμματος Χριστιανικῆς Κοινωνικῆς Ἕνωσης (CSU) μὲ ἕδρα τὴ Βαυαρία. Τὰ μέλη τοῦ κοινοβουλίου ψήφισαν 393 ἔναντι 226 ψήφων, μὲ τέσσερις ἀποχές, νὰ δώσουν πλήρη συζυγικὰ δικαιώματα σὲ ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια καὶ νὰ τοὺς ἐπιτρέψουν νὰ υἱοθετήσουν παιδί. Τὸ κόμμα Χριστιανικὴ Κοινωνικὴ Ἕνωση ἐξέφρασε τὴν ἔντονη ἀντίθεσή του στὸν γάμο μεταξὺ ὁμόφυλων. 
«Ὁ γάμος τοῦ ἄνδρα καὶ τῆς γυναίκας εἶναι ὑπὸ ἰδιαίτερη προστασία ἐπειδὴ εἶναι θεμελιωδῶς προσανατολισμένος πρὸς τὴ δημιουργία νέας ζωῆς. Αὐτὸ δὲν συμβαίνει στὶς ὁμοφυλοφιλικὲς σχέσεις», δήλωσε ἡ Gerda Hasselfeldt τῆς CSU πρὶν ἀπὸ τὴν ψηφοφορία. 
Ἡ Ἀνγκέλα Μέρκελ ἦταν μεταξύ των 226 ποὺ ψήφισαν....

Ἁγία Εὐφημία στὸν Ἅγιο Παΐσιο: "Ἂν ἤξερα τί δόξα ἔχουν οἱ Ἅγιοι, θὰ ἔκανα ὅ,τι μποροῦσα νὰ περάσω πιὸ μεγάλα μαρτύρια"

Ἱερομονάχου Ἰσαάκ, Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, σελίδες: 224-228
Ἔκδοσις Καλύβης Ἀναστάσεως, Καψάλα, Ἅγιον Ὅρος
Ἦταν στὴν αὐλὴ τῆς Καλύβης του  Γέροντας (Παΐσιος), ὅταν τὸν ἐπισκέφθηκε κάποιο πνευματικό του τέκνο. Ἐπανελάμβανε συνεχῶς ἀπὸ τὴν καρδιά του: «Δόξα σοὶ ὁ Θεός», πάλιν καὶ πολλάκις. Σὲ μιὰ στιγμὴ ὁ Γέροντας τοῦ εἶπε: «Ἀχρηστεύεται κανεὶς μὲ τὴν καλὴ ἔννοια»;
-Ποιός, Γέροντα;
-Ἥσυχα καθόμουν στὸ Κελλί μου, ἦρθε καὶ μὲ παλάβωσε. Ὡραία περνοῦν ἐπάνω.
-Τί συμβαίνει, Γέροντα;
-Θὰ σοῦ πῶ, ἀλλὰ μὴν τὸ πεῖς σὲ κανέναν.
Τοῦ διηγήθηκε τότε τὸ ἕξης: «Εἶχα γυρίσει ἀπὸ τὸν κόσμο, ὅπου εἶχα βγεῖ γιὰ ἕνα ἐκκλησιαστικὸ θέμα. (Μὲ τὸ μακαρίτη Τρίτση).
Τὴν Τρίτη, κατὰ ἡ ὥρα 10 τὸ πρωί, ἤμουν μέσα στὸ Κελί μου καὶ ἔκανα τὶς Ὧρες. Ἀκούω χτύπημα στὴν πόρτα καὶ μιὰ γυναικεία φωνὴ νὰ λέει: «Δὶ' εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἠμῶν…». Σκέφθηκα:
«Πῶς βρέθηκε γυναίκα μέσα στὸ Ὅρος;». Ἐν τούτοις ἔνιωσα μιὰ θεία γλυκύτητα μέσα μου καὶ ρώτησα:
-Ποιὸς εἶναι;
-Ἡ Εὐφημία! (ἀπαντᾶ).
-Σκεφτόμουν, «ποιὰ Εὐφημία; Μήπως καμιὰ γυναίκα ἔκανε καμιὰ τρέλα καὶ ἦρθε μὲ ἀνδρικὰ στὸ Ὅρος; Τώρα τί νὰ κάνω;». Ξαναχτυπᾶ. Ρωτάω: «Ποιὸς εἶναι;». «Ἡ Εὐφημία», ἅπαντα καὶ πάλι. Σκέφτομαι καὶ δὲν ἀνοίγω. Στὴν τρίτη φορὰ ποὺ χτύπησε, ἄνοιξε μόνη της ἡ πόρτα, ποὺ εἶχε σύρτη ἀπὸ....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.