17 Οκτ 2019

Κοιμήθηκε ὁ ἱεροψάλτης Ἐμμανουήλ Περσυνάκης

Κοιμήθηκε στίς 16 Ὀκτωβρίου 2019 ὁ Ἐμμανουήλ Περσυνάκης κατόπιν σκληρῆς μάχης μὲ βαρειὰ ἀσθένεια! Ὁ μακαριστὸς ἦταν ἐπίτιμος διευθυντὴς δευτεροβάθμιας ἐκπαιδεύσεως Νομοῦ Χαλκιδικῆς καὶ πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μουδανιῶν Χαλκιδικῆς. Εἶχε μιλήσει ἀποκλειστικὰ καὶ στὸ «Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ» γιὰ τὴν ἱερὰ βυζαντινὴ μουσικὴ τέχνη καὶ τὸ λειτούργημα τοῦ ἱεροψάλτου ὡς ἐκπροσώπου τοῦ λαοῦ στὴν Θεία Λατρεία. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία θὰ λάβει χώρα στὸν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου στὰ Νέα Μουδανιὰ Χαλκιδικῆς στὴ 1 μ.μ. ὅπου καὶ ἐπὶ πολλὲς δεκαετίες διακονοῦσε στὸ ἀναλόγιο! Δεῖτε σχετικά.

16 Οκτ 2019

Τσελεγγίδης: «Μὲ τὴν ἴδια λογική τῆς αὐθαιρεσίας τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μπορεῖ νὰ δώσει τόμο αὐτοκεφαλίας καὶ στὴν λεγόμενη "Μακεδονικὴ Ἐκκλησία" γιὰ νὰ ἐνισχύσει τὸ προφίλ του»

Γιὰ «ἐκκλησιαστικὸ μόρφωμα» κάνει λόγο ὁ τέως καθηγητὴς Δογματικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, κ. Δημήτρης Τσελεγγίδης σχολιάζοντας τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας νὰ ἀναγνωρίσει τὴν αὐτοκεφαλία στὴν Οὐκρανικὴ μὴ κανονικὴ Ἐκκλησία.
Ὁ κ. Τσελεγγίδης μιλώντας στὸ Sputnik ἀναφέρεται στὴν ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη να ἀναγνωρίσει ὄχι μία σχισματικὴ ἐκκλησία αλλα ἕνα ἐκκλησιαστικὸ μόρφωμα, ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε καταδικάσει πρὶν ἀπὸ χρόνια ἀλλὰ καὶ ὅτι μὲ τὴν πράξη του αὐτὴ εἰσπήδησε σὲ περιοχὴ ποὺ ἀνήκει στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας τὸ ὁποῖο εἶναι ὅπως ἀναφέρει τὸ ἁρμόδιο γιὰ νὰ εἶχε ζητηθεῖ ὁ τόμος τῆς αὐτοκεφαλίας.
Μάλιστα, ὁ τέως καθηγητὴς στὶς ἀρχὲς Σεπτεμβρίου ἔστειλε ἐπιστολὴ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο...

Διευκρινίσεις Μητροπολίτου Κυθήρων πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον καί τόν Σεβασμιώτατον Παροναξίας

Βαθυσεβάστως προάγομαι, ἐξ ἀφορμῆς τῆς χθεσινῆς διευκρινιστικῆς ἀνακοινώσεως τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, δημοσιευθείσης εἰς ἀπάντησιν τῶν δηλώσεών μου διά τήν ἐν τῇ Ἐκτάκτῳ Συγκλήσει τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας (12-10-2019) γενομένην Συνεδρίασιν περί τοῦ Οὐκρανικοῦ «Αὐτοκεφάλου», νά ἀναφέρω τά ἑξῆς: 
1. Ἀπόφασις, κατά τά ἰσχύοντα εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν καί τήν πολιτειακήν νομοθεσίαν, λαμβάνεται μετά τήν εἰσήγησιν τοῦ ὁρισθέντος εἰσηγητοῦ (καί ἐν προκειμένῳ τοῦ Μακ. Προέδρου), τήν ἐπ’ αὐτῆς διεξοδικήν συζήτησιν καί τήν ἐπακολουθοῦσαν ψηφοφορίαν (φανεράν, μυστικήν ἤ δι’ ἀνατάσεως τῆς χειρός). Μή γενομένης ψηφοφορίας καθ’ ἕνα ἐκ τῶν ὡς ἄνω τριῶν τρόπων, τήν ὁποίαν εὐτόνως ἐζήτησε ὁ Σεβ. Ἀδελφός Μητροπολίτης...

Παπικὸς ἱερέας συλλειτούργησε μὲ τὸν Κιέβου Ἐπιφάνιο σὲ ἐγκαίνια

Αὐτὸς εἶναι ὁ σχισματικὸς Μητροπολίτης Οὐκρανίας Ἐπιφάνιος, 
ποὺ θέλουν νὰ μᾶς ἐπιβάλουν ὡς κανονικό!
Μία μέρα μετὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς νέας Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὁ Μητροπολίτης Κιέβου κ. Ἐπιφάνιος λειτούργησε στὴν περιοχὴ Βαράς. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Μητροπολίτης Ἐπιφάνιος, ἐγκαινίασε καὶ τὸν νεόκτιστο Ἱερὸ Ναὸ τῆς Παναγίας.
Στὶς φωτογραφίες ποὺ δημοσίευσε ἡ Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία, διακρίνεται νὰ συμμετέχει στὸ μυστήριο ἐντός τοῦ Ἱεροῦ καὶ Καθολικὸς Ἱερέας. Χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι ὁ Καθολικὸς Ἱερέας ὀνόματι π. Βασίλειος Πλατότκα, διακρίνεται ἐνδεδυμένος μὲ τὰ λειτουργικὰ ἄμφια του.
Ἐπίσης, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Καθολικὸς Ἱερέας εἶναι ἐντός τοῦ ἱεροῦ, κατὰ τὸ πέρας τῆς λειτουργίας διακρίνεται νὰ εἶναι στὴν σειρὰ μὲ τοὺς κληρικοὺς τῆς Οὐκρανικῆς...

Ἀποτέφρωση Νεκρῶν. Ὄχι τόσο ἀθώα ὅσο προβάλλεται!

 
Τηλεοπτικὴ συζήτηση μὲ τὸν Ὑπεύθυνο τοῦ Παρατηρητηρίου τῆς ΕΡΩ γιὰ τὴν ἀποτέφρωση καὶ τὶς νομικὲς καὶ πνευματικὲς προεκτάσεις της.

Ὁ Οἰκουμενικός Θρόνος ἔχει ἀξίαν μόνον ἐάν κρατῇ τήν Πίστιν!

Ἀρχιμανδρίτης Ἐπιφάνιος Ἰ. Θεοδωρόπουλος,
"Τὰ Δύο Ἄκρα - Οἰκουμενισμὸς & Ζηλωτισμός",
Ἔκδοσις Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζῆνος, Ἔκδοσις Γ΄ , 2008, σ. 17-18
       Παναγιώτατε, μυριάκις προτιμότερον νὰ ἐκριζωθῇ ὁ ἱστορικὸς τῆς Κωνσταντινουπόλεως Θρόνος καὶ νὰ μεταφυτευθῇ εἴς τινα ἔρημον νησίδα τοῦ Πελάγους, ἀκόμη δὲ καὶ νὰ καταποντισθῇ εἰς τὰ βάθη τοῦ Βοσπόρου, ἢ νὰ ἐπιχειρηθῇ ἔστω καὶ ἡ ἐλαχίστη παρέκκλισις ἀπὸ τῆς χρυσῆς τῶν Πατέρων γραμμῆς, ὁμοφώνως βοώντων: «Οὐ χωρεῖ συγκατάβασις εἰς τὰ τῆς Πίστεως».
       Αἱ ἑπτὰ λυχνίαι τῆς Ἀποκαλύψεως, διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, ἐσβέσθησαν πρὸ πολλοῦ. Ἑπτὰ Ἐκκλησίαι ἀποστολικαί, Ἐκκλησίαι σχοῦσαι τὴν ὑψίστην τιμὴν νὰ λάβωσιν, εἰδικῶς αὗται, Γράμματα ἐξ Οὐρανοῦ μέσῳ τοῦ θεοπνεύστου τῆς Πάτμου Ὁραματιστοῦ, ἐξέλιπον ἐκ τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς καὶ ἐκεῖ, ἔνθα ἄλλοτε ἐτελεῖτο ἡ φρικωδεστάτη Θυσία καὶ ὁ Τριαδικὸς ἀνεμέλπετο Ὕμνος, σήμερον ἴσως κρώζουν νυκτικόρακες ἢ «ὀρχοῦνται ὀνοκένταυροι». Καὶ ὅμως ἡ Νύμφη τοῦ Κυρίου δὲν ἀπέθανεν. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δὲν ἐξηφανίσθη. Συνεχίζει, τετραυματισμένη καὶ καθῃμαγμένη ὡς ὁ Ἱδρυτὴς αὐτῆς, ἀλλ᾿ ἀείζωος καὶ ἀκατάβλητος, τὴν διὰ μέσου τῶν αἰώνων πορείαν αὐτῆς, φωτίζουσα, θάλπουσα, ζωογονοῦσα, σῴζουσα.
       Δὲν θὰ ἀποθάνῃ λοιπὸν αὕτη καὶ ἂν μετακινηθῇ ἢ καὶ ἀποθάνῃ ὁ Οἰκουμενικὸς Θρόνος. Οὐδεὶς Ὀρθόδοξος εὔχεται τὴν μετακίνησιν ἢ τὸν θάνατον τοῦ....

15 Οκτ 2019

Νέα ἐπιστολὴ τῆς ΠΕΘ πρὸς τὴν Ὑπουργὸ Παιδείας Νίκη Κεραμέως

Θέμα: «Ἀκύρωση πράξεων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων ἀπὸ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας (ΣτΈ), οἱ ὁποῖες εἰσήγαγαν στὰ σχολεῖα μάθημα Θρησκευτικῶν πολυθρησκευτικό, ἀντὶ τοῦ ἀμιγῶς Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ καὶ ὑποχρεώσεις τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων».

Ἐρίτιμος Κὰ Ὑπουργέ,
Ἐρίτιμος Κὰ Ὑφυπουργέ,
Ἐπὶ τοῦ ὡς ἄνω θέματος λαμβάνουμε τὴν τιμὴ νὰ σᾶς ἀναφέρουμε τὰ κάτωθι, σύμφωνα μὲ ὑπεύθυνη ἐνημέρωση ποὺ εἴχαμε ἀπὸ ἔγκριτους νομικοὺς καὶ συνταγματολόγους, δεδομένου ὅτι τὸ θέμα τῆς νομιμότητας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν (ΜτΘ) ἔχει βαρέως τρωθεῖ καὶ εἶναι ἀναγκαία ἡ ἀποκατάστασή του. Γενικότερα ἐπισημαίνουμε ὅτι:
1) Τὸ ἄρθρ. 95, πάρ. 5 τοῦ Συντάγματος ἀναφέρει, ὅτι «ἡ Διοίκηση ἔχει ὑποχρέωση νὰ συμμορφώνεται πρὸς τὶς δικαστικὲς ἀποφάσεις.
Ἡ παράβαση τῆς ὑποχρέωσης αὐτῆς γεννᾶ εὐθύνη γιὰ κάθε ἁρμόδιο ὄργανο, ὅπως νόμος ὁρίζει». Ὡς γνωστό, τὸ ἄρθρο (50) τοῦ Π.Δ. 18/1989, ποὺ ἀφορᾶ στὸ Συμβούλιο Ἐπικρατείας (ΣτΈ), ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ἄρθρο 50: Συνέπειες ἀπόφασης:
α)Ἡ ἀπόφαση ποὺ δέχεται τὴν αἴτηση ἀκυρώσεως ἀπαγγέλει τὴν ἀκύρωση προσβαλλομένης πράξης καὶ συνεπάγεται νόμιμη κατάργησή της ἔναντι ὅλων, εἴτε πρόκειται γιὰ κανονιστικὴ εἴτε πρόκειται γιὰ ἀτομικὴ πράξη...

Μητροπολίτης Κυθήρων: Φοβόμαστε ὅτι μπορεῖ νὰ χυθεῖ αἷμα μέ τὴν οὐκρανικὴ «αὐτοκεφαλία»

Τὸ πλαίσιο τῆς ἑπόμενης μέρας ἀπὸ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὸ Οὐκρανικό, παρουσίασε o Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ. Ποιοὶ εἶναι οἱ φόβοι.
Σὲ δύσκολη ἐξίσωση ἐξελίσσεται τὸ οὐκρανικὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καθὼς ὅπως φαίνεται ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τὸ Σάββατο ἀναφορικὰ μὲ τὴν αὐτοκεφαλία τῆς σχισματικῆς οὐκρανικῆς ἐκκλησίας, ἐπιδέχεται διαφορετικὲς ἑρμηνεῖες. Τὸ Σάββατο, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀναγνώρισε τὸ δικαίωμα τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου νὰ χορηγήσει αὐτοκεφαλία καθὼς καὶ τὸ προνόμιο τοῦ ἀρχιεπίσκοπου Ἱερώνυμου νὰ χειρισθεῖ περαιτέρω τὸ ζήτημα, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπίσημη ἀνακοίνωση τῆς Ἱεραρχίας.
Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀρνητὲς τῆς αὐτοκεφαλίας, o Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, διατυπώνει ἐκ νέου στὸ....

Μεσογαίας γιὰ Οὐκρανικό: «Ἂν συνεχίσουμε μὲ τόση ἔνταση ὑπάρχει ἡ ἀπειλὴ ἑνὸς ἱστορικοῦ σχίσματος»Γιὰ τὴν ἀνάγκη νὰ ἐπικρατήσει ἡ ἑνότητα καὶ νὰ γεφυρωθοῦν οἱ ἀντιπαραθέσεις ἔκανε λόγο, μεταξὺ ἄλλων, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικὴς κ. Νικόλαος σὲ ἀποκλειστική του συνέντευξη στὸ Διεθνὲς Πρακτορεῖο Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδήσεων «Ὀρθοδοξία» καὶ στὸν Ἀντώνη Μακατούνη λίγα εἰκοσιτετράωρα μετὰ τὴν ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀναγνώριση τοῦ δικαιώματος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου νὰ χειριστεῖ τὸ «καυτὸ» θέμα ἀναγνωρίσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ἀλλὰ καὶ τὸ δικαίωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου γιὰ τὴν παραχώρηση τοῦ Αὐτοκεφάλου.

Ὅπως ἀποκαλύπτει ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος εἶχε ὑποβάλλει σχετικὴ ἐπιστολογραφία στὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ἐκθέτοντας τὶς παραμέτρους καὶ τὴν πολυπλοκότητα τοῦ ὅλου θέματος ποὺ θὰ ἀπασχολήσει ἢ ἀκόμα καὶ θὰ μονοπωλήσει τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐπικαιρότητα τοὺς ἑπόμενους μῆνες. Ὅπως λέει ὁ ἴδιος ξεκάθαρα καὶ χωρὶς περιστροφὲς τὸ ὅλο ζήτημα πρέπει νὰ λυθεῖ σὲ ἐπίπεδο....

Μνημεῖο κατὰ τοῦ ρατσισμοῦ καὶ τῆς μισαλλοδοξίας θὰ ἀναγείρει ὁ δῆμος Ἀθηναίων

Μνημεῖο κατὰ τοῦ ρατσισμοῦ, τοῦ μίσους καὶ τῆς μισαλλοδοξίας θὰ ἀναγείρει ὁ δῆμος Ἀθηναίων σὲ δημόσιο χῶρο ποὺ θὰ ἐπιλέξει.
Ἡ ἀπόφαση ἐλήφθη κατα πλειοψηφία στὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο, ὕστερα ἀπὸ σχετικὴ πρόταση τοῦ δημάρχου, Κώστα Μπακογιάννη κατὰ τὴ συζήτηση αἰτήματος τῆς παράταξης «Ἀνοιχτὴ Πόλη», νὰ μετονομαστεῖ σὲ ὁδὸ «Ζὰκ Κωστόπουλου» ἡ ὁδὸς Γλάδστωνος, ὅπου ἔχασε τὴ ζωὴ τοῦ τὸ μέλος τῆς ΛΟΑΤΚΙ Κοινότητας.
Ὁ κ. Μπακογιάννης, στὴν τοποθέτηση, ὑπογράμμισε ὅτι «προσυπογράφει» ὅσα ἀνάφερε ὁ κ. Ἠλόπουλος. «Ἡ ἄγρια δολοφονία τοῦ Ζὰκ Κωστόπουλου εἶναι ἕνα σύμβολο ἀγώνα ποὺ καλεῖται νὰ δώσει ἑνωμένη ἡ πόλη γιὰ τὰ δικαιώματα καὶ τὴ Δημοκρατία».
Ζήτησε δὲ νὰ μὴ περιοριστεῖ τὸ θέμα στὴ μετονομασία τοῦ δρόμου καὶ ἐπικαλούμενος «προσωπικὴ ἐμπειρία», ἀνάφερε ὅτι «αὐτὲς οἱ μετονομασίες πολλὲς φορὲς κινδυνεύουν νὰ λειτουργήσουν ἀντίστροφα γιατί χύνεται πολὺ δηλητήριο».
Γιὰ αὐτὸ τόνισε, προτείνει τὴν ἀνέγερση αὐτοῦ του μνημείου. «Ὅπως εἶχε καὶ ἔχει ἰδιαίτερη συμβολικὴ ἀξία τὸ....

Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς εὐχαριστεῖ τόν Μητροπολίτην Κυθήρων καί διακηρύσσει ὅτι δικαιώνονται πλήρως ὅσοι ἐναντιώνονται στήν ἄκυρη Aὐτοκεφαλία τῶν σχισματικῶν.

Αἰσθάνομαι τήν ἠθική ὑποχρέωση δημοσίως νά ἐκφράσω τήν ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη μου στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ  διά τήν πεπαρρησιασμένην, οὐσιαστικωτάτην καί ἀκριβοδικαίαν ἔκθεσιν τῶν διαδραματισθέντων κατά τήν ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 12/10/2019 πού ἀποδεικνύει τό ἀδαμάντινον ἦθος καί τήν τεραστίαν πνευματικήν ποιότητα τοῦ Σεβ. ἁγίου Κυθήρων. Ὀφείλω νά διευκρινίσω ὅτι ὁ Σεβ. καταγράφων τά γεγονότα τῆς συγκληθείσης ἐκτάκτου Ἱεραρχίας, ἄνευ οὐδεμιᾶς ἐπικοινωνίας μέ τήν ἐλαχιστότητά μου, ἀπέδωσε τήν πραγματικότητα τῆς παρεμβάσεώς μου κατά τήν διαδικασίαν, γράφων χαρακτηριστικῶς: «Εἰς αὐτό τό «μῆκος κύματος» ἐκινήθησαν καί οἱ Σεβ. Μητροπολῖται: Καισαριανῆς Δανιήλ, Μεσογαίας Νικόλαος, Πειραιῶς Σεραφείμ (διεισδύσας ἐπιτυχῶς εἰς τήν προβληματικήν τοῦ ὅλου θέματος ἀπό κανονικῆς καί ἐκκλησιολογικῆς πλευρᾶς) καί ἡ ταπεινότης μου», διαλύων οὕτω ὡς αὐτόπτης καί αὐτήκοος μάρτυς τήν εἰς βάρος μου παρασιώπηση. Τόν εὐχαριστῶ ἐκ βάθους ψυχῆς δεόμενος τοῦ Παναγίου Κυρίου τῆς Ἐκκλησίας μας καί Δομήτορος ὅπως ἐπιδαψιλεύει εἰς Αὐτόν εὐδαίμονα ἔτη πλήρη χαρίτων καί εὐλογιῶν, ἐπ’ ἀγαθῷ καί προόδῳ τῆς....

Βιογραφικὸ σημείωμα μίας δασκάλας

«Τὴν λευτεριὰ ρωτήσανε ποιᾶς μάνας εἶναι γέννα 

καὶ εἶπε πὼς τὴν γέννησε τὸ ἑλληνικὸ τὸ αἷμα»
Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-θεολόγος, Κιλκίς 
Ἀφιέρωμα τὸ παρὸν σημείωμα. Ὄχι μόνον ἐπετειακό, ἀλλὰ καὶ λίαν ἐπίκαιρο. «Καὶ ἂν εἶναι πλῆθος τ’ ἄσχημα κι ἂν εἶναι τ’ ἄδεια ἀφέντες», ἀκολουθώντας «τὰ μονοπάτια τῆς ποίησης» τοῦ Παλαμᾶ, ἔχουμε τὸ κελάρι τὸ πατρογονικό, γεμάτο τζιβαϊρικὰ πολυτίμητα καὶ πρόσωπα τιμαλφῆ. 
Τοῦτες τὶς σακάτικες ὧρες ποὺ περνᾶ ἡ πατρίδα, μὲ τὰ στίφη τῶν μωχαμετάνων, ποὺ τὰ βάφτισαν «πρόσφυγες καὶ μετανάστες» οἱ ἀριστερομυαλοι γραικύλοι, νὰ ἀκυρώνουν τὴν Ἐπανάσταση τοῦ Εἰκοσιένα, μὲ ἡγέτες «νάνους καὶ ἀρλεκίνους» ποὺ μᾶς πνίγουν μὲ τὶς ἀναθυμιάσεις τους, παρηγοριὰ καὶ καταφυγή, ἡ πατραγαθία. Οἱ πράξεις, ἡ εὔκλεια των προγόνων. 
Μία παρένθεση. Δάσκαλος σὲ μικρὰ παιδιά, Στ΄ Δημοτικοῦ φέτος, ἀφήνω στὴν ἄκρη τὰ βιβλία, τὶς καντιποτένιες φλυαρίες τοῦ ὑπουργείου, καί, πολλὲς φορές, στρώνομαι καὶ καταγράφω κείμενα εὐσύνοπτα, κατανοητὰ καὶ κατάλληλα γιὰ τὴν κρίσιμη, ἐξοπλιστικὴ ἡλικία τους. Ἐπιμένω κυρίως σὲ ἀφιερώματα. Ἡ νεότερη ἱστορία μᾶς προσφέρεται. Τὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας εἶναι...

14 Οκτ 2019

Δηλώσεις Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ, διά τήν Οὐκρανική «Αὐτοκεφαλία»

Δηλώσεις Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ μετά τήν Ἔκτακτη Σύγκλησι τῆς Ἱεραρχίας μας (12-10-2019) διά τήν Οὐκρανική «Αὐτοκεφαλία»
Ἀπό τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας τῆς Ἔκτακτης αὐτῆς Συνεδριάσεως τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλαδικῆς μας Ἐκκλησίας καί μέχρι τοῦ μεσονυκτίου, ἀλλά καί ἕως σήμερα δέχθηκα καί δέχομαι τηλεφωνικές καί προσωπικές ἐπικοινωνίες ἐκ μέρους Κληρικῶν, Μοναχῶν καί Λαϊκῶν, καί ἐνίων δημοσιογράφων, γιά τά γενόμενα στήν κρίσιμη αὐτή Συνεδρία. Περί τό μεσονύκτιο μάλιστα τῆς πρώτης ἡμέρας (τοῦ Σαββάτου) ἔλαβα τηλεφώνημα ἀπό τήν Ἀμερική, ἀπό τόν γνωστό καί ἀπό ἄλλη φορά δημοσιογράφο κ.Ἀλέξανδρο Στεφανόπουλο, ὁ ὁποῖος, τελῶν ἐν ταραχῇ μετά ἀπό τίς εἰδήσεις τῆς ραγδαίας ἀνακηρύξεως τῆς «Αὐτοκεφαλίας» τῆς Οὐκρανίας ἐζήτησε νά ἐνημερωθῆ σχετικά καί ἠθέλησε νά μέ συνδέση στή συνέχεια μέ ἕνα ρωσικό κανάλι γιά σχετική ἐνημέρωσι.
Δέν δέχθηκα ἐκείνη τήν ὥρα νά δώσω συνεντεύξεις γιά τό Οὐκρανικό «Αὐτοκέφαλο», ἐνῶ ἦταν πολύ ἀνήσυχοι ἀπό τίς εἰδήσεις, πού εἶχαν κυκλοφορήσει, ἀλλά τούς ὑποσχέθηκα ὅτι ἐπανερχόμενος εἰς τήν ἕδραν μου θά ἔδινα τίς ἀπαραίτητες γιά τό θέμα αὐτό ἐξηγήσεις, σχετικά μέ τήν ἀνακοίνωσι τοῦ Δελτίου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς ἡμέρας ἐκείνης καί τήν συνέντευξι τοῦ ἀρχαιότερου τῆς Ἐπιτροπῆς Τύπου Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ.Ἱεροθέου γιά τό οὐκρανικό (12-10-2019).
Θεωρῶ ὅτι ὡρισμένες πληροφορίες δέν ἀπεδόθησαν ἐπακριβῶς ὡς εἶχαν, γι’ αὐτό καί ἡ ἀναμετάδοσίς των προκάλεσαν...

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Μελωδὸς (14 Ὀκτωβρίου †)


Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Μελωδός. 
Τοιχογραφία ἀπὸ τὴ Μονὴ Βαρλαὰμ 
στὰ Μετέωρα. Χρονολογεῖται στὰ 1548. 
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Μελωδὸς τιμᾶται σήμερα 14 Ὀκτωβρίου. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἀνατράφηκε ἀπὸ τὸν εὐσεβῆ Σέργιο, ποὺ ἦταν πατέρας τοῦ Ἰωάννη τοῦ Δαμασκηνοῦ. 
Ὁ Σέργιος ἦταν ὑπουργὸς οἰκονομικῶν του Χαλίφη τῶν Ἀράβων. Ὁ Ἰωάννης καὶ ὁ Κοσμᾶς εἶχαν ἀγάπη καὶ ἔφεση πρὸς τὴν μάθηση εἴτε αὐτὴ ἀφοροῦσε τὶς ἐπιστημονικὲς γνώσεις εἴτε τὶς ἱερὲς γνώσεις τῆς θρησκείας μας. Γι' αὐτὸ τὸ λόγο ὁ Σέργιος προσπαθοῦσε νὰ τοὺς βρεῖ ἕνα σοφὸ δάσκαλο. 
Ἡ εὐκαιρία ποὺ ἔψαχνε παρουσιάστηκε ὅταν οἱ Ἄραβες σὲ μία λεηλασία ποὺ ἔκαναν στὴ Σικελία ἐπίασαν αἰχμάλωτο τὸν μοναχὸ Κοσμᾶ ἀπὸ τὴν Καλαβρία. Ὁ Σέργιος τὸν ἐλευθέρωσε καὶ τοῦ πρόσφερε τὴν φιλοξενία του μὲ ἀντάλλαγμα νὰ διδάξει τοὺς υἱούς του. Ὁ Κοσμᾶς ἦταν ἄνδρας ἐγκυκλοπαιδικώτατος, εἶχε σπουδάσει Θεολογία, Φιλολογία, Μαθηματικὰ καὶ ἦταν ἱκανὸς νὰ διδάξει φιλοσοφία καὶ ρητορική. Γνώριζε ἐπίσης μουσικὴ καὶ ποίηση. Ὑπὸ τὴν καθοδήγησή του λοιπὸν ὁ Ἰωάννης καὶ ὁ Κοσμᾶς προέκοψαν λαμπρῶς. 

Μετέβησαν στὰ Ἱεροσόλυμα, ὅπου ἔγιναν δεκτοὶ ἀπὸ τὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα. Ὁ Κοσμᾶς μετὰ ἀπὸ προτροπὴ τοῦ Πατριάρχη τῶν Ἱεροσολύμων χειροτονήθηκε τὸ 743 μ.Χ. ἐπίσκοπος Μαϊουμά, ἡ ὁποία ἀρχαιότερα ὀνομαζόταν Ἀνδήδων καὶ ἦταν...

Μία ἀκόμη ἀνιστόρητη στιγμή!

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, δάσκαλος Κιλκὶς
Λειτουργεῖ τὸ πρῶτο ἀποτεφρωτήριο στὴν Ἑλλάδα!
(Παρεμπιπτόντως, καθὼς ἐπεξεργάζομαι τὸ κείμενο, σχετικὰ μὲ τὴν λειτουργία τοῦ ἀποτεφρωτηρίου, διαβάζω μετὰ πολλῆς λύπης, πὼς ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἀναγνώρισε τὴν σχισματικὴ ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Κοντοστέκομαι. Μήπως νὰ ἀλλάξω τὸ θέμα καὶ νὰ γράψω γὶ` αὐτό, ἀφήνοντας ἴδιο τὸν τίτλο; Ὄχι ὅμως. Τὸ ἀφήνω, πρὸς τὸ παρὸν τουλάχιστον). 

Συνέχεια… 
Εἴδηση: Ὁ ἁρμόδιος ὑπάλληλος: «… χαρακτήρισε τὴν ἔναρξη λειτουργίας τοῦ ἀποτεφρωτηρίου «ἱστορικὴ στιγμή», καθὼς ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ τελευταία χώρα στὸν κόσμο ποὺ ἀποκτᾶ τὴν συγκεκριμένη ὑποδομή». 

Βέβαια, ἡ Ἑλλάδα, στὴν νέα της ἐκσυγχρονιστικὴ πορεία, γράφει μὲ ἰλιγγιώδη ταχύτητα καὶ πρωτοφανῆ συχνότητα τόσες καὶ τέτοιου εἴδους «ἱστορικὲς στιγμές», ποὺ δὲν θὰ προλαβαίνουν οἱ ἱστορικοί του μέλλοντος νὰ τὶς καταγράφουν. 
Δυστυχῶς, δὲν ξέρουμε ποῦ πᾶμε καὶ τί ζητᾶμε ἀπὸ τὴ ζωή μας! Χαρακτηρίζεται ὡς ἱστορικὴ στιγμὴ ἡ ἔναρξη λειτουργίας τοῦ ἀποτεφρωτήρα, ὅταν ὁ Ἕλληνας βιώνει στὴν καθημερινότητά του τὶς συνέπειές της ἀπὸ καιροῦ...

13 Οκτ 2019

Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς ἀπαντᾶ στήν παρασιώπηση καί διαστρέβλωση τῶν θέσεών του στήν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τό Οὐκρανικό

Μητροπολίτου Πειραις κ. Σεραφείμ -- ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 13ῃ Ὀκτωβρίου 2019
Ὁ Προφητάναξ Δαυΐδ προσευχόμενος προτείνει «σύμβασι» καί «συμφωνία» μέ τόν Πανάγιο Θεό λέγων: «Λύτρωσέ με ἀπό συκοφαντίας ἀνθρώπων καί φυλάξω τάς ἐντολάς σου» (Ψαλμ. 118, 134). Ὁ διαχρονικός αὐτός λόγος ἔχει ἐφαρμογή σέ κάθε μετρητή στιγμή τοῦ χρόνου. Εἶναι ἐξωφρενικό ὅτι ἡ ταπεινότητά μου πού μόνος κατά τήν ἐχθεσινή ἔκτακτη Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας μέ θέμα τήν Οὐκρανική κρίσι, κατέθεσα πολυσέλιδο ὑπόμνημα τό ὁποῖο ἔχει ἤδη δημοσιευθεῖ 12/9/2019 μέ τίτλο: «Τό Οὐκρανικό ζήτημα. Ἡ ἀληθής Κανονική θεώρησις. Ἡ Διαπίστωσις. Ἡ Λύσις» στά Πρακτικά τῆς Ἱεραρχίας καί ἀναλύοντας τό ἀνωτέρω ὑπόμνημα ἐμίλησε ἀρκετή ὥρα ἐπί τῆς κανονικῆς οὐσίας τοῦ θέματος, καταρρίπτων μέ προσφυγή στούς ἱ. Κανόνες καί τήν κανονική τάξι τό ἀβάσιμο καί ἔωλο κανονικῶς πόρισμα τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νομοκανονικῶν Ζητημάτων πού υἱοθέτησε πλήρως ὁ Μκακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμος στήν Ἱεραρχία καί εἰδικώτερα ὅτι δῆθεν κατά τούς Θ΄ καί ΙΖ΄ ἱ. Κανόνες τῆς Ἁγίας Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔχει τό προνόμιο τῆς «ἐκκλήτου προσφυγῆς» παρά Ἀρχιερέων ὅλων τῶν ἄλλων Ἐκκλησιαστικῶν Κλιμάτων, ἐνῶ αὐτό προδήλως δέν ἰσχύει διότι...

Γέρων Φιλόθεος Ζερβᾶκος - Προσευχή Περὶ διαφυλάξεως τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐξ αἱρέσεων

...Κύριε, ὅτε εὑρίσκεσο ἐπὶ τῆς γῆς ὡς ἄνθρωπος, χωρὶς νὰ χωρισθῇς τῆς Θεότητάς Σου, ἱδρύσας ἐπὶ τῆς γῆς, ὡς ἄλλον Παράδεισον, δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους τὴν Ἁγίαν σου Ἐκκλησίαν τὴν ὁποίαν ἐστερέωσας ἐπὶ τὴν στερεὰν πέτραν τῆς Πίστεως, ἐπὶ τὴν πέτραν τῶν Θείων Σου Ἐντολῶν, τοῦ Θείου Σου Νόμου καὶ τῶν Θείων προσταγμάτων Σου καὶ ὥρισας νὰ μένῃ ἀσάλευτος μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων καὶ ὅτι «πύλαι Ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. ιστ´ 18). Τὴν Ἐκκλησίαν Σου ταύτην Ἀναμάρτητε Υἱὲ καὶ Λόγε Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου Γλυκύτατε Ἰησοῦ, ὅτε κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἀπὸ γῆς εἰς Οὐρανοὺς ἀνόδου Σου ἀπὸ τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν, ἀφοῦ ἐπλήρωσας πᾶσαν οἰκονομία καὶ τὰ ἐπὶ γῆς ἥνωσας τοῖς Οὐρανίοις, παρέδωκας τοῖς Ἁγίοις Σου Ἀποστόλοις μὲ ἐντολὴν νὰ τὴν φυλάξουν καθαράν, ἀμόλυντον, νὰ τὴν στερεώσουν καὶ τὴν κρατύνουν εἰς τὸν τετραπέρατον κόσμον.
Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, συμφώνως τῇ ἐντολῇ τὴν ὁποίαν ἔλαβον, στερέωσαν, ἐκράτυναν καὶ διεφύλαξαν τὴν Ἁγίαν Ἐκκλησίαν. Ὡσαύτως καὶ οἱ τούτων Διάδοχοι καὶ οἱ μετὰ τούτους Ἅγιοι Θεοφόροι Πατέρες καὶ Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας οἱ τὰς ἑπτὰ Ἁγίας Οἰκουμενικὰς Συνόδους συγκροτήσαντες. Αὐτὴ ἡ θεία παρεμβολὴ τῶν πανσόφων θείων Ἀποστόλων, τῶν διαδόχων Αὐτῶν καὶ τῶν θεοσόφων Ἁγίων Πατέρων καὶ Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ θεηγόροι ὁπλῖται παρατάξεως Κυρίου, οἱ πολύφωτοι ἀστέρες τοῦ νοητοῦ στερεώματος, τῆς μυστικῆς Σιὼν οἱ ἀκαθαίρετοι πύργοι, τὰ μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου, τὰ πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου, Ἐκκλησίας τὰ καυχήματα καὶ Οἰκουμένης τὰ σεμνολογήματα. Οὗτοι πάντες, τῇ Χάριτί Σου ἐνισχυθέντες καὶ τῷ...

12 Οκτ 2019

Ὅσιος Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ - Σταχυολογήματα

Ὅπου βρίσκεται ὁ Θεός, ἐκεῖ δὲν ὑπάρχει κακό. Ὅλα ὅσα προέρχονται ἀπὸ τὸ Θεό, ἔχουν μέσα τους τὴν εἰρήνη καὶ ὁδηγοῦν τὸν ἄνθρωπο στὴν αὐτοκατάκριση καὶ τὴν ταπείνωση.


«Ἡ πίστη χωρὶς τὰ ἔργα εἶναι νεκρὴ» (Ἰακ. 2:26). Ἡ ἀληθινὴ πίστη δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει χωρὶς τὰ ἔργα. Ὅποιος πραγματικὰ πιστεύει, ἐκεῖνος ὁπωσδήποτε θὰ κάνει καὶ καλὰ ἔργα.

Ἂν ὁ ἄνθρωπος, ἀπὸ ἀγάπη στὸ Θεὸ καὶ ἀπὸ ἀφοσίωση στὴ ζωὴ τῆς ἀρετῆς, δὲν πολυμεριμνᾶ γιὰ τὸν ἑαυτό του, πιστεύοντας ὅτι γι᾿ αὐτὸν φροντίζει ὁ Θεός, αὐτή του ἡ ἐμπιστοσύνη στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ εἶναι καὶ γνήσια καὶ συνετή.

Ὅποιος πραγματικὰ ἀγαπάει τὸ Θεό, θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του ταξιδιώτη καὶ ξένο στὴ γῆ αὐτή. Στὴν ἐπιδίωξή του νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὸ Θεό, Αὐτὸν μονάχα ἀτενίζει συνεχῶς μὲ τὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιά του.
*
Ὁ ἄνθρωπος ποὺ θ᾿ ἀποφασίσει νὰ ζήσει τὴν ἐσωτερικὴ ζωή, πρῶτ᾿ ἀπ᾿ ὅλα πρέπει νὰ ἔχει τὸ...

Ἅγιος Γέροντας Παΐσιος: «Πιστεύω δὲν θὰ τὴν ἀφήση τὴν Ἁγια Σοφιά μας στὰ χέρια τῶν βρώμικων Τούρκων»

Τὴν παροῦσα ἐπιστολὴ ἀπέστειλε ὁ μακαριστὸς Γέροντας Παΐσιος τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1974 σὲ κάποιον νέο ὁ ὁποῖος ἀργότερα ἔγινε μοναχὸς κοντά του.

«Ἀγαπητέ μου ἀδελφὲ Ἰωάννη, 
Εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ δώση γρήγορα νὰ ἔλθη ἡ χάση τοῦ τουρκικοῦ φεγγαριοῦ. Ἀμήν. Τοῦ Ἁγίου Δημητρίου κλείνω δύο χρόνια πού προσευχήθηκα στὴν Ἁγία Σοφιά μας καὶ εἶπα τὰ παράπονά μου στὸν καλὸν Θεόν. Μὲ κατάλαβε ὁ Τοῦρκος φύλακας πού προσευχόμουν καὶ μὲ ἔδιωχνε ἔξω κ.τ.λ. καὶ πρόσθεσα καὶ ἄλλα παράπονα στὸν Θεόν. Πιστεύω δὲν θὰ τὴν ἀφήση τὴν Ἁγία Σοφιά μας στὰ χέρια τῶν βρώμικων Τούρκων. Εἶναι ἕνας λαὸς σὰν τοὺς γύφτους, βρώμικος καὶ φοβιτσιάρικος. Τώρα δὲν ἔχουν ἰδανικά, διότι πρὶν πιστεύανε στὸν Μωάμεθ, ἀργότερα στὸν Κεμάλ. Τώρα οὔτε στὸ Μωάμεθ πιστεύουν (γιατί μορφώθηκαν κάπως καὶ εἶδαν ὅτι ἦτο ἕνας ἀγύρτης ὁ Μωάμεθ) οὔτε καὶ στὸν Κεμὰλ πιστεύουν, ἄλλα στὴν σαρκολατρεία. Ἐνῶ ἐμεῖς πιστεύουμε στὸ Χριστό, ὁ Ὁποῖος ἔχει συνέχεια τὴν θεϊκή Του ἀξία. Καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει πάντα ἰδανικὰ καὶ τὸν Χριστὸ μὲ τὴν Παναγία μαζί του. 
Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ Μοναχὸς Παϊσιος»
Σημείωσις: Προκειμένου νὰ διευκολυνθῆ ὁ ἀναγνώστης, κρίθηκε σκόπιμο ὥστε, τὸ ἰδιόγραφο «κοχλιοειδὲς» κείμενο (γύρω ἀπὸ τὴν Ἁγία Σοφία) τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Παϊσίου νὰ στοιχειοθετηθῆ σὲ ὁριζόντια διάταξη. Σημειωτέον ὅτι τὸ κείμενο αὐτὸ ἀποτυπώνει ἀκριβῶς τὸ κείμενο τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Γέροντα.
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ....

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, Ἀγωνισθήκαμε γιά τήν Μακεδονία μας. Τώρα γιά ὅλη τήν Ἑλλάδα.


Ἐκπομπὴ μὲ τὸν ὀσιολογιώτατο π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη ποὺ μεταδίδεται ἀπὸ τὰ κανάλια Atlas TV καὶ Ἀχελῶος TV (13-10-19).

Ἀββὰς Ἰσαὰκ ὁ Σύρος - Γνωρίζεις τὸ συμφέρον τῆς ψυχῆς σου;

Χρειάζεται μεγάλος ἀγώνας, διότι τὰ πάθη ἔχουν μεγάλη δύναμη. Μὲ τὴ χάρη ὅμως τοῦ Θεοῦ θὰ νικήσει ὁ γενναῖος ἀθλητὴς ποὺ ἀγωνίζεται μ᾿ ὅλες τὶς δυνάμεις του.
Ὁ σωματικὸς κόπος καὶ ἡ μελέτη τῶν θείων Γραφῶν φυλᾶνε τὴν καθαρότητα τοῦ νοῦ. Ἀκόμη χρειάζεται καὶ πολλὴ προσευχή, ὥστε νὰ ἐπισκιάσῃ τὸν ἀγωνιστὴ ἡ Θεία Χάρη. Γιὰ ν᾿ ἀποκτήσῃ κανεὶς τὴ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος χρειάζεται μεγάλος πνευματικὸς ἀγώνας, διότι εὔκολα παρασύρεται ὁ ἄνθρωπος στὸ κακὸ καὶ χάνει σὲ μιὰ στιγμὴ αὐτὸ ποὺ ἀπέκτησε ὕστερα ἀπὸ μεγάλους ἀγῶνες.
Στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου ὑπάρχει τὸ καλὸ καὶ τὸ κακό. Ἀπὸ τὸν ἀγῶνα τὸ δικό μας θὰ ἐξαρτηθεῖ πιὸ ἀπὸ τὰ δύο θὰ ἐπικρατήσει. Ἂν ἀφήσουμε τὸν ἑαυτό μας ἐλεύθερο, χωρὶς νὰ τὸν βιάσουμε, θὰ ἐπικρατήσει τὸ κακό. Ἀντίθετα ὅταν ἀγωνισθοῦμε, θὰ νικήσει τὸ καλὸ καὶ ἡ ἀρετή.
Ὁ ἀγώνας αὐτὸς εἶναι σκληρός. Θὰ πέσεις καὶ θὰ ξανασηκωθεῖς καὶ πάλι θὰ πέσεις καὶ πάλι θὰ σηκωθεῖς. Εἶναι ἀγώνας ἰσόβιος. Διότι ὁ σατανᾶς δὲν μᾶς ἀφήνει ἀνενόχλητους οὔτε μία στιγμή. Μία στιγμὴ ἀμελείας περιμένει, γιὰ νὰ τὴν ἐκμεταλλευθῇ καὶ νὰ κάνει ζημιὰ στὴν ψυχή μας.
Ὅπως εἴπαμε καὶ πιὸ πάνω, στὸν πνευματικὸ ἀγῶνα χρειάζεται ταπείνωση. Διότι μόνο τὴν προσευχὴ τῶν ταπεινῶν ἀκούει ὁ Κύριος. Ἡ προσεύχὴ τοῦ ταπεινοῦ “εἰσέρχεται εἰς τὰ ὦτα τοῦ Κυρίου. Οἱ ὀφθαλμοὶ τοῦ Κυρίου εἰσὶν ἐπὶ τοὺς ταπεινοὺς κατὰ τὴν καρδίαν”. Μὲ ταπεινὸ φρόνημα φώναξε δυνατὰ πρὸς τὸν Κύριο καὶ πές Του: “Κύριε ὁ Θεός μου, Σύ, ἐὰν θέλῃς, μπορεῖς νὰ φωτίσῃς τὸ σκότος τῆς ψυχῆς μου”.
Ὅταν ἡ ψυχὴ θερμανθεῖ ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό, τὰ πάντα...

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς: «Ποιὲς εἶναι οἱ αἰτίες τοῦ μελλοντικοῦ πολέμου»...

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Πόλεμος καὶ Βίβλος», τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ἐκδόσεις Παῤῥησία
Ἡ κουλτούρα ὡς εἴδωλο ἀνήκει στὶς μέρες μας στὰ πιὸ τυφλὰ εἴδωλα. Ἀπορρίπτοντας τὸ Θεὸ πού εἶναι ὁ μοναδικὸς ἐμπνευστὴς καὶ ὑποκινητὴς τοῦ πλέον εὐγενοῦς πολιτισμοῦ τόσο τῆς ψυχῆς ὅσο καὶ τοῦ σώματος, οἱ ἀθεϊστὲς ἄρχισαν νὰ λατρεύουν τὰ ἔργα καὶ τὶς κατασκευὲς τους τὰ ὅποια ὀνομάζουν μὲ μία λέξη - κουλτούρα. Ὅμως τὸ νὰ λατρεύεις τὰ ἀνθρώπινα ἔργα εἶναι τὸ πλέον μισητὸ πράγμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἀφοῦ ὁ Θεὸς στὶς ἐντολὲς Του ἀπαγόρευσε αὐστηρὰ στοὺς ἀνθρώπους νὰ λατρεύουν τὰ ἔργα καὶ τὴν κτίση Του, ἀπὸ τὰ ὅποια καὶ τὸ πλέον ἀσήμαντο εἶναι τελειότερο ἀπὸ τὴν τελειότερη ἀνθρώπινη κουλτούρα. Καὶ ἐφόσον ὁ πολιτισμὸς τοποθετήθηκε σὲ ἐξάρτηση μὲ τὰ ὑπόλοιπα εἴδωλα πού ἀναφέραμε ἐδῶ, ἰδιαίτερα μὲ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, εἶναι ἐπειδὴ κι αὐτὸς ὑπηρετεῖ δυναμικὰ τὴν κουλτούρα τῶν πολεμικῶν μικροβίων πού πρὶν ἢ μετὰ ὁδηγοῦν...

11 Οκτ 2019

Γέροντας Παΐσιος: «Ἃς ἔρθη (ὁ πρωθυπουργός), θὰ τοῦ τὰ ψάλω καὶ μπροστά του»

Από τό βιβλίο "Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου", †Ἱερομονάχου ΙΣΑΑΚ
Πέρα ἀπὸ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀληθείας, ὑπῆρχε τότε, ὅπως καὶ σήμερα, ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη προβολῆς ἑνὸς ἰδανικοῦ προτύπου πρὸς μίμηση γιὰ τοὺς πολιτικοὺς ἡγέτες, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὑποβοήθηση τοῦ λαοῦ νὰ ἀπόκτηση ὀρθὰ πολιτικὰ κριτήρια στὴν ἐπιλογὴ τῶν κυβερνητῶν τοῦ Ἔθνους μας.
Κάποιος Πρωθυπουργός, τοῦ ὁποίου κατέκρινε δημοσίως ἐνέργειες ἐπιζήμιες γιὰ τὸ Ἔθνος καὶ τὴν Ἐκκλησία, ζήτησε νὰ τὸν συνάντηση στὴν Σουρωτή. Ὁ Γέροντας ἀπάντησε: «Ἃς ἔρθη, θὰ τοῦ τὰ ψάλω καὶ μπροστά του». Εἶχε τὸ ψυχικὸ σθένος αὐτὸς ὁ πτωχὸς καλυβίτης νὰ ὑψώνη τὴν φωνὴ τοῦ ἄφοβα μπροστὰ στοὺς ἰσχυρούς τς ἡμέρας.
Ὅταν κάποιος πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἐπισκέφθηκε τὸ Ἅγιον Ὅρος, ὁ Γέροντας συνέστησε στὰ μοναστήρια νὰ μὴν τὸν δεχθοῦν, γιατί εἶχε ὑπογράψει τὸν νόμο περὶ τῶν ἀμβλώσεων.
Ἀπὸ Ὑπουργὸ πού θέλησε νὰ βοηθήση γνωστό του Μοναστήρι δὲν δέχθηκε τίποτε, γιατί ἀνῆκε σὲ κόμμα πού εἶχε ὑπογράψει ἀντιχριστιανικοὺς νόμους. Ὁ Γέροντας ἦταν ἄνθρωπος τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἑνότητος. Δὲν ἀνῆκε σὲ κανένα κόμμα. Ἦταν ὑπεράνω κομμάτων.
Ἀπέρριπτε ἄθεα πολιτικὰ κόμματα καὶ πολιτικοὺς πού εἶχαν σχέση μὲ τὴν Μασωνία, γιὰ τὴν ἀθεΐα τους καὶ....

"Δὲν ὑπάρχει ἀγάπη ἐκτὸς Ἐκκλησίας"

Τοῦ Ἅγίου Ἰλαρίωνος Τρόϊτσκι
Ὁ μακάριος Αὐγουστίνος δέχεται ὅτι ἡ χριστιανικὴ διδασκαλία ὅταν κατανοεῖται θεωρητικά, μπορεῖ νὰ φυλαχθεῖ καὶ ἐκτὸς Ἐκκλησίας. Ἡ ἀλήθεια παραμένει ἀλήθεια ἀκόμη κι ἂν τὴν ἐκφράζει ἕνας κακὸς ἄνθρωπος. Πράγματι καὶ οἱ δαίμονες ὁμολογοῦσαν τὸν Χριστό, ὅπως καὶ ὁ Ἀπόστολος Πέτρος. Ὁ χρυσὸς εἶναι ἀναμφίβολα καλὸς καὶ παραμένει χρυσὸς ἀκόμη καὶ στοὺς κλέφτες, ἔστω κι ἂν χρησιμεύει γιὰ τοὺς κακούς τους σκοπούς. Ὁ Χριστὸς εἶπε κάποτε στοὺς μαθητές Του: «ἐκεῖνος ποὺ δὲν εἶναι ἐναντίον μας εἶναι μὲ τὸ μέρος μας» (Λουκ. 9, 50). Ἀπὸ αὐτὸ μπορεῖς νὰ συμπεράνεις ὅτι ἐκεῖνος ποὺ στέκεται ἐκτὸς Ἐκκλησίας σὲ κάποια θέματα δὲν εἶναι ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἔχει κάτι ἀπὸ τὸν ἐκκλησιαστικὸ πλοῦτο. Οἱ Ἀθηναῖοι τιμοῦσαν τὸν ἄγνωστο Θεὸ (Πράξ. 17, 23) καὶ ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος μαρτυρεῖ ὅτι «καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουσι» (Ἰακ. 2, 19) ἀλλὰ αὐτά, βέβαια, εἶναι ἐκτὸς Ἐκκλησίας. Στὰ συγγράμματά του κατὰ τῶν Δονατιστῶν ὁ μακάριος Αὐγουστίνος λεπτομερῶς ἀποδεικνύει καὶ ὑποστηρίζει κάποιου εἴδους ἐγκυρότητα στὸ σχισματικὸ βάπτισμα.
Ὅμως ἂν καὶ ἐκτὸς Ἐκκλησίας μπορεῖ νὰ διαφυλάσσεται ἡ ἀληθινὴ διδασκαλία, ἂν ἀκόμη καὶ τὰ Μυστήρια τελούμενα ξέχωρα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία εἶναι ἔγκυρα, τότε σὲ τί εἶναι ἀναγκαία ἡ Ἐκκλησία; Δὲν εἶναι ἄραγε δυνατὴ ἡ σωτηρία ἐκτὸς Ἐκκλησίας; Δὲν ἀποχωρίζει ἔτσι ὁ μακάριος Αὐγουστίνος τὸν Χριστιανισμὸ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία; Δὲν παραδέχεται τὴ δυνατότητα ὑπάρξεως Χριστιανισμοῦ χωρὶς Ἐκκλη­σία; Σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα δίδεται ἀρνητικὴ ἀπάντηση ἀπὸ τὸν μακάριο Αὐγουστίνο. Τὴ χριστιανικὴ ζωὴ ποὺ ὁδηγεῖ στὴ σωτηρία ὁ μακάριος Αὐγουστίνος τὴν ἐγγράφει μόνο στὴν...

10 Οκτ 2019

Τὸ ἑλληνικὸ δημογραφικὸ πρόβλημα - Ἕνα ἀναδυόμενο ζήτημα ἐθνικῆς ἀσφάλειας

Φωτογραφία «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Περίληψη: Στὴν ἤδη ὑπάρχουσα ὑπογεννητικότητα τῆς Ἑλλάδας ἦρθε νὰ προστεθεῖ, τὰ χρόνια τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, ἡ μετανάστευση χιλιάδων νέων Ἑλλήνων σὲ χῶρες τοῦ Δυτικοῦ κόσμου πρὸς εὕρεση καλύτερων συνθηκῶν διαβίωσης.
Γράφει ὁ Θεμιστοκλῆς Ζανίδης, μεταπτυχιακὸς φοιτητὴς στὸ Τμῆμα Διεθνῶν 
καὶ Εὐρωπαϊκῶν Σπουδῶν στὸ Πανεπιστήμιο Πειραιῶς
Ἡ Ἑλλάδα, ὡς χώρα τοῦ ἀνεπτυγμένου κόσμου, τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἀντιμετωπίζει πρόβλημα ἀναφορικὰ μὲ τὴν ὁμαλὴ ἐξέλιξη καὶ τὴν γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ της. Παράλληλα, ἀντιμετώπισε καὶ ἀντιμετωπίζει γεγονότα τὰ ὁποῖα δύσκολα μποροῦσαν νὰ προβλεφθοῦν, ὅπως ἡ ὀξεία οἰκονομικὴ κρίση ἀλλὰ καὶ ἡ προσφυγικὴ κρίση μὲ ἐπίκεντρο τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, τὰ...

Ἀπὸ τὴν Μείζονα Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ ἡ ἀκύρωση τῶν Θρησκευτικῶν Γαβρόγλου πού προκάλεσε θλίψη στοὺς «Καιρίτες» θεολόγους

Τὰ «νέα Θρησκευτικὰ» Φίλη - Γαβρόγλου ἀκυρώθηκαν μὲ τέσσερις συνολικὰ ἀποφάσεις τῆς Ὁλομέλειας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατίας (ΣτΕ) καὶ συγκεκριμένα μὲ τὶς ἀποφάσεις ΣτΕ 660/2018 και ΣτΕ 926/2018, ποὺ ἀκύρωσαν τὶς Υ.Α. Φίλη γιὰ τὰ Θρησκευτικά, καὶ τὶς ἀποφάσεις ΣτΕ1749/2019 και ΣτΕ 1750/2019, ποὺ ἀκύρωσαν τὶς Υ.Α. Γαβρόγλου.
Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔκδοση τῆς πρώτης ἐκ τῶν τεσσάρων ἀποφάσεων, τῆς ΣτΕ 660/2018, τὴν ἄνοιξη τοῦ 2018, δεκαοκτὼ (18) ἀνώτατοι δικαστικοί τοῦ ΣτΕ, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τρεῖς (3) Ἀντιπρόεδροι ζήτησαν μὲ ἐπιστολή τους πρὸς τὸν τότε Πρόεδρο τοῦ ΣτΕ Νικόλαο Σακελλαρίου ἡ ἑπόμενη σχετικὴ συζήτηση, ποὺ ἀφοροῦσε στὶς αἰτήσεις ἀκύρωσης τῶν Υ.Α. Γαβρόγλου, νὰ γίνει μὲ πλήρη σύνθεση τῆς Ὁλομέλειας τοῦ Δικαστηρίου καὶ ὄχι ἐνώπιον τῆς ἐλάσσονος ὁλομελείας (ἐκ 17 μελῶν). Σημείωναν μάλιστα στὴν ἐπιστολὴ τους ὄτι «Δεδομένου ὅτι τὰ τιθέμενα καὶ προσεχῶς...

9 Οκτ 2019

Οἱ ἥρωες τοῦ 1821 σὲ Playmobil

Μία ἔκθεση γιὰ τὴν Ἐπανάσταση ἀπὸ τὴν Κυριακὴ στὴν Παλαιὰ Βουλὴ
Μία πρωτότυπη, ἐντυπωσιακὴ καὶ ἱστορικὰ τεκμηριωμένη προσέγγιση τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821, ποὺ θὰ ἀπευθύνεται πρωτίστως στὶς νεαρὲς ἡλικίες, εἶναι ἡ ἔκθεση «Τὸ '21 Ἀλλιῶς: Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση σὲ διοράματα Playmobil» ποὺ διοργανώνει τὸ Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο (Μέγαρο Παλαιᾶς Βουλῆς) σὲ συνεργασία μὲ ὁμάδα συλλεκτῶν καὶ μὲ τὴν στήριξη τῆς Playmobil. 
Ἡ ἔκθεση ἀποτελεῖ μέρος τῆς σειρᾶς ἐκδηλώσεων «1821: ἀπηχήσεις στὸ σήμερα», οἱ ὁποῖες ἐντάσσονται στὶς δράσεις ποὺ ὀργανώνει τὸ μουσεῖο γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν 200 χρόνων ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία. Τὰ ἐγκαίνια τῆς ἔκθεσης θὰ γίνουν τὴν Κυριακὴ 13 Ὀκτωβρίου στὶς...

Site τῆς Θεσσαλονίκης χρημοτοδοτοῦνται ἀπὸ τὸν Τζὼρτζ Σόρος

Γράφει ὁ Ἰωάννης Νασιούλας *
Μείζονα ἐρωτήματα προκύπτουν ἀπὸ τὴν στάση ἐνημερωτικῶν ἰστοτόπων τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τῆς προσέγγισης ποὺ υἱθετοῦν σὲ σχέση μὲ τὸν Τζὼρτζ Σόρος καὶ τὴν συμφωνία Τσίπρα - Ζάεφ. Ἡ φράση «Βόρεια Μακεδονία» δίνει καὶ παίρνει. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ προσπάθεια ὡραιοποίησης τῶν πολιτικῶν του παρεμβάσεων στὰ ἐθνικὰ θέματα τῶν βαλκανικῶν χωρῶν καὶ ἰδίως τῆς Ἑλλάδος.
Διάφορα ἐνημερωτικὰ site, ψηφιακὲς ἐφημερίδες καὶ ἰστότοποι κατακλύζονται ἀπὸ συστηματικὲς ἀναρτήσεις μὲ μόνο σκοπὸ νὰ κατασυκαφαντήσουν ὅσες φωνὲς πατριωτικῆς καὶ ἐθνικῆς εὐαισθησίας τολμοῦν ἀκόμη νὰ σηκώνουν ἀνάστημα. Ἡ προσπάθεια ἠθικῆς νομιμοποίησης τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν εἶναι ἐμφανὴς στὴν γραμμὴ ποὺ δίνουν.
Τὸ σημαντικότερο ἐρώτημα, ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχει ἀπαντηθεῖ ἱκανοποιητικά, εἶναι: διοχετεύονται χρηματοδοτήσεις τοῦ Τζὼρτζ Σόρος σὲ ἰδιοκτῆτες ἐνημερωτικῶν ἰστοτόπων...

«Ἡ ἀναγνώριση τῶν σχιματικῶν καί "αὐτοχειροτονήτων", χωρίς νά ἐκφράσουν μεταμέλεια καί ἡ χορήγηση τοῦ αὐτοκεφάλου, προκαλεῖ ἀντιδράσεις. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐκκλησιαστικός ἄνδρας ἐκτάκτων χαρισμάτων - πάντως ὄχι ἀλάθητος!»Τοῦ Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεὼν
Ἔν ὄψει τῆς συζητήσεως τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος στή Σύνοδο τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών μέ ἐπιστολή του πρός τόν Μακαρ. Ἀρχιεπίσκοπο καί τά Μέλη τοῦ ἱεροῦ Σώματος, ἡ ὁποία παραδόθηκε χθές (πρώτη ἡμέρα τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱεραρχίας), ἐκφράζει τήν ἀγωνία του γιά τήν κατάσταση πού ἔχει δημιουργηθεῖ στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας καί διατυπώνει τόν προσωπικό του προβληματισμό γύρω ἀπό τό οὐκρανικό ζήτημα. 
Ἐπειδή πολλοί —κληρικοί καί λαϊκοί— ζήτησαν νά πληροφορηθοῦν...

8 Οκτ 2019

Ἡ ἀθρόα εἰσροὴ μεταναστῶν ὡς κατάλυση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας

Γράφει ὁ Αναστάσιος Λαυρέτζος, συγγραφές τοῦ βιβλίου «Σιωπηλή κραυγή» 
Σὲ λίγο κάτι πολὺ ἐπικίνδυνο θὰ συμβαίνει στὴν χώρα: τὰ ἄδεια (λόγω οἰκονομικῆς κρίσης) στρατόπεδα ποὺ βρίσκονται σὲ πόλεις τῆς ἠπειρωτικῆς ἐνδοχώρας δὲν θὰ ἔχουν Ἕλληνες στρατιῶτες, ἀλλὰ θὰ εἶναι γεμάτα ἀπὸ Ἀσιάτες καὶ Ἀφρικανοὺς λαθρομετανάστες. Δὲν θέλω νὰ πιθανολόγησω τί κινδύνους συνεπάγεται κάτι τέτοιο. 
Θὰ πῶ ὅμως μόνο αὐτό: 
Ἡ κυβέρνηση ΝΔ σήμερα, προκειμένου νὰ μὴν ἐναντιωθεῖ σὲ κάποια κέντρα ἀποφάσεων, προτιμᾶ νὰ ἀνέχεται τὴν κατάργηση τῆς ἐθνικῆς καὶ τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας καὶ νὰ ἐκθέτει τὸν ἑλληνικὸ πληθυσμὸ σὲ κινδύνους. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ψήφισε πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες καὶ ἐξέλεξε κυβέρνηση γιὰ νὰ λύσει τὰ προβλήματά του. Αὐτὴ ἡ κυβέρνηση ὅμως σήμερα τὸν ἐγκαταλείπει, ὅπως ἐγκαταλείπει καὶ τὴν χώρα στὸ ἔλεος τῶν ἐξελίξεων. 
Σήμερα μιλώντας μὲ ἕναν κυβερνητικὸ βουλευτὴ μὲ ρώτησε τί προτείνω; Τοῦ ἀπάντησα: Γιὰ ἀρχὴ τρία πράγματα:....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.