ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6 Μαρ 2015

“Τό Γένος μας σέ κρίση;”


Ἡ “Ενωμένη Ρωμηοσύνη” πραγματοποίησε ἐκδήλωση μέ θέμα: “Τό Γένος μας σέ κρίση;”, ἡ ἐκδήλωση ἔγινε τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς στην Ἱερά Μονή Νταού Πεντέλης.
Ομιλητές: Στάθης Αδαμόπουλος, Οικονομολόγος 
Χρήστος Κλειώσης, Δικηγόρος 
Δήμος Θανάσουλας, Δικηγόρος 
ἐνῶ τόν συντονισμό εἶχε ὁ Σπυρίδων Κοντογιάννης, ὁμότιμος καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Μ. Σαρακοστή: Μία μακρὰ καὶ κοπιαστικὴ πορεία πρὸς τὸ Πάσχα

Πρωτ. Μιχαὴλ Βοσκοῦ
Τὸ Πάσχα δὲν εἶναι γιὰ μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς μιὰ ἐκκλησιαστικὴ ἑορτὴ ὅπως ὅλες οἱ ἄλλες, ἀλλὰ εἶναι ἀναμφίβολα ἡ ἑορτὴ τῶν ἑορτῶν καὶ ἡ πανήγυρις τῶν πανηγύρεων. Ἀποτελεῖ τὸ ἐπίκεντρο, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐπιστέγασμα ὁλοκλήρου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας ἔτους καὶ ταυτοχρόνως νοηματοδοτεῖ ὁλόκληρη τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας.
Κάθε Κυριακὴ εἶναι γιὰ τὴν Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας Ἀνάσταση καὶ κάθε Θεία Λειτουργία, ὅποτε κι ἂν αὐτὴ τελεῖται, εἶναι ἕνα ἀναστάσιμο γεγονός. Κι ἐνῶ οἱ ὑπόλοιπες Δεσποτικὲς καὶ Θεομητορικὲς ἑορτὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας ἔτους ἀποδίδονται σὲ ὀκτὼ τὸ πολὺ ἡμέρες, τὸ Πάσχα ἀποδίδεται στὶς σαράντα ἡμέρες. Ὁλόκληρη ἡ μετὰ τὸ Πάσχα ἑβδομάδα, ἡ ἑβδομάδα τῆς Διακαινησίμου ὅπως λέγεται, λογίζεται ὡς μία ἡμέρα, ἐνῶ γιὰ σαράντα ἡμέρες ψάλλεται σὲ ὅλες τὶς ἐκκλησιαστικὲς ἀκολουθίες ὁ νικητήριος παιάνας “Χριστὸς Ἀνέστη” καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ζοῦν τὴν παγκόσμια χαρὰ ποὺ ἐξανέτειλε ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τάφο τοῦ Κυρίου, τὴν παγκόσμια χαρὰ γιὰ τὴ νίκη τῆς ζωῆς ἐπὶ τοῦ θανάτου.
Γιὰ νὰ μπορέσει κανεὶς νὰ ζήσει πραγματικὰ τὰ μεγάλα σωτηριολογικὰ γεγονότα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τοῦ Πάσχα, τὸ Πάθος καὶ τὸν σταυρικὸ θάνατο, τὴν ταφὴ καὶ τὴν εἰς Ἅδου κάθοδο, κυρίως ὅμως τὴν τριήμερη λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, πρέπει νὰ...

Ἡ Ἔμπρακτη Ἀθεΐα τῶν Χριστιανῶν


Πῶς ἀπορρίπτω τὸν Θεό; (π. Δημητρίου Μπόκου)
Ἡ γαλ­λί­δα συγ­γρα­φέ­ας καὶ φι­λό­σο­φος Σι­μὸν ντὲ Μπο­βου­άρ, μιὰ ἀ­πὸ τὶς κυ­ρι­ώ­τε­ρες ἐκ­προ­σώ­πους τοῦ κι­νή­μα­τος τοῦ φε­μι­νι­σμοῦ στὸν 20ό αἰ­ώ­να, στὸ αὐ­το­βι­ο­γρα­φι­κό της ἔρ­γο «Πῶς ἔ­γι­να συγ­γρα­φέ­ας» με­τα­ξὺ ἄλ­λων ἐ­ξο­μο­λο­γεῖ­ται: 
«Πέ­ρα­σα πο­λὺ εὐ­τυ­χι­σμέ­να παι­δι­κὰ χρό­νια.Κοινωνοῦσα, ἐ­ξο­μο­λο­γι­ό­μουν, ἤ­μουν πο­λὺ εὐ­σε­βής. Ἤ­θε­λα νὰ ἀ­ρέ­σω στὸν κα­λὸ Θε­ὸ καὶ νὰ ἔ­χω μιὰ κα­τά­λευ­κη ἁ­γνὴ ψυ­χή… Μέ­χρι τὰ 12-13 μου ὅ­λα κυ­λοῦ­σαν ὑ­πέ­ρο­χα γιὰ μέ­να. Τὰ πράγ­μα­τα χά­λα­σαν λί­γο ὅ­ταν μπῆ­κα στὴν ἐ­φη­βεί­α. Ἔ­γι­να ἄ­τα­κτη, ἀ­νά­πο­δη καὶ χον­τρο­κέ­φα­λη – εἶ­χα ἀ­πο­κτή­σει κα­κὲς συ­νή­θει­ες καὶ τρω­γό­μουν μὲ τὰ ροῦ­χα μου. Ἀ­πὸ τὴν ἄλ­λη με­ριὰ ὅ­μως, ἀ­να­πτυσ­σό­ταν τὸ κρι­τι­κό μου πνεῦ­μα καὶ ὅ­ταν ἡ μη­τέ­ρα ἔ­λε­γε «μὴ ἐ­κεῖ­νο, μὴ τὸ ἄλ­λο»…, δὲν τὴν ὑ­πά­κου­α πο­τὲ μὲ τὴ θέ­λη­σή μου. 
Καὶ τε­λι­κὰ σ’ ἕ­να ση­μαν­τι­κὸ θέ­μα πῆ­ρα τὴν ἀ­πό­φα­ση νὰ μὴν ὑ­πα­κού­ω. Ἔ­λεγ­χαν μὲ ἄ­κρα αὐ­στη­ρό­τη­τα τὰ ἀ­να­γνώ­σμα­τά μου… Περ­νοῦ­σα τὶς δι­α­κο­πές μου στὴ Λι­μου­ζέν, σ’ ἕ­να ἰ­δι­ό­κτη­το κτῆ­μα τοῦ παπ­ποῦ, …καὶ στὴν ἐ­ξο­χὴ ξέ­με­να πάν­τα ἀ­πὸ ἀ­να­γνώ­σμα­τα. Ὑ­πῆρ­χαν στὴ βι­βλι­ο­θή­κη κά­ποι­ες δε­μέ­νες συλ­λο­γές… Μοῦ ὑ­πέ­δει­ξαν τὰ κομ­μά­τια ποὺ ἦ­ταν «γιὰ μέ­να», … καὶ μοῦ ἐ­πέ­τρε­ψαν νὰ πά­ρω τὸν τό­μο στὸ δά­σος ὅ­που κα­τα­σκή­νω­να γιὰ νὰ δι­α­βά­σω. Μιὰ ὡ­ραί­α ἡ­μέ­ρα ἄρ­χι­σα νὰ δι­α­βά­ζω τὰ κομ­μά­τια ποὺ δὲν ἦ­ταν γιὰ μέ­να… Καὶ ὅ­ταν ἐ­πι­στρέ­ψα­με στὸ Πα­ρί­σι, κα­τα­βρό­χθι­σα ὅ­λη τὴ βι­βλι­ο­θή­κη τοῦ πα­τέ­ρα μου, …ὁ­τι­δή­πο­τε ἔ­πε­φτε στὰ χέ­ρια μου. 
Δὲν εἶ­χα κα­θό­λου τὴν ἐν­τύ­πω­ση ὅ­τι ἔ­κα­να κά­τι κα­κό, δὲν περ­νοῦ­σε κἂν ἀ­πὸ τὸ μυα­λό μου ὅ­τι προ­σέ­βαλ­λα τὸ Θε­ό.
Πρέ­πει νὰ πῶ ὅ­τι εἶ­χα τα­κτο­ποι­ή­σει -μὲ τὸν τρό­πο μου- τὶς σχέ­σεις μα­ζί του… Ὡ­στό­σο ἕ­να βρά­δυ στὴ Λι­μου­ζὲν ἔ­κα­να μέ­σα μου με­ρι­κὲς ἐ­ρω­τή­σεις… Εἶ­πα στὸν ἑ­αυ­τό μου:...

5 Μαρ 2015

Τὰ χαλιὰ τοῦ Βαρουφάκη καὶ οἱ κουρελοῦδες τοῦ Ἁγίου Παϊσίου

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Σημεῖα τῶν καιρῶν καὶ σημεῖα οἰκονομίας.
Καὶ σὲ αὐτὰ ὁ ΑΓΙΟΣ τοποθετήθηκε καὶ μπορεῖ νὰ δώσει σήμερα οὐσιαστικὲς συμβουλὲς στὸν ὑπουργὸ Οἰκονομίας μας.
¨Με τὴν μεγάλη ὕφεση τοῦ 1929 παρομοίασε τὴν σημερινὴ κατάσταση... ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν, Γιάννης Βαρουφάκης, μιλώντας στὸ Ἑλληνογαλλικὸ Ἐμπορικὸ καὶ Βιομηχανικὸ Ἐπιμελητήριο.
Σύμφωνα μὲ τὸν ὑπουργό, ὅσο δὲν δίνεται μία πολιτικὴ λύση, ἡ ὕφεση «φθείρει» τὸ κοινὸ νόμισμα καὶ στρέφει τὸν ἕναν λαὸ τῆς Εὐρώπης ἐνάντια στὸν...

Ὁ πολίτης, οἱ βασικὲς ἀνάγκες του καὶ ἡ ἀνακούφιση ποὺ θὰ τοῦ προσφερθεῖ μεγαλόψυχα…

Ὦ ποία ὑποκρισία!! Νά λαμβάνεις τά ἠνία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, νά ἔχεις άνεργία ἀπερίγραπτη, κλειστά τά μισά μαγαζιά, τά καράβια νά πλέουν μέ ξένη σημαία, τά χωράφια ἔρημα ἤ κακοκαλλιεργημένα, πνευματική ζωή ίσοπεδωμένη, παιδεία ἐπικίνδυνη γιά τήν ψυχική καί πνευματική ἰσορροπία τῶν παιδιῶν, ἐθνική κυριαρχία δοσμένη, δημόσια περιουσία δεσμευμένη, ἀνύπαρκτη καί ἀπαγορευμένη οἰκονομική καί έξωτερική πολιτική ἐθνική καί ΕΣΥ ὦ, νά ἔχεις ὡς βασική σου μέριμνα τήν ”ἔκδοση μιᾶς θαυμάσιας κάρτας τοῦ πολίτη, ἠλεκτρονική, πού θά εἶναι χρεωστική γιά φτωχούς καί ἀνέργους” καί ὦ ”αὐτή ἡ σωτήρια κάρτα πού εἶναι ἐξαιρετική ἰδέα (;) καί ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗ, θά γενικευθεῖ καί θά ἐφαρμοστεῖ γιά ὅλους τούς πολίτες- 21δίς χρωστᾶμε, τί εἶναι τό 1 δίς πού θά στοιχίσει ἡ κάρτα μπροστά στά καλά πού θά φέρει διότι θά φέρει φόρους, τό χρῆμα θά ἀνακυκλωθεῖ, θά ἔχει πολλαπλασιαστικό ἀντίκτυπο στήν οἰκονομική δραστηριότητα, ἀφοῦ καί οἱ Εὐρωπαίοι τήν βρίσκουν ἐκπληκτική ἰδέα καί τήν δέχονται,δέν φέρνουν καμμία ἀντίρρηση”.
Στό τέταρτο κεφάλαιο τῆς ἐπιστολῆς πού ἔστειλε ἡ κυβέρνηση στήν Ε.Ε. πού ἀφορᾶ τήν ἀνθρωπιστική κρίση(;) ἐπιβεβαιώνει ἡ νῦν κυβέρνηση πώς θά ἐκδόσει...

Ἑλλὰς βαρβάρων αἱρετικῶν

«Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες 
ἢ αἱρετίζοντες βάρβαροι»
Γράφει ὁ πατὴρ Διονύσιος Ταμπάκης
ΟΠΩΣ ΕΝΑ ΑΝΘΟΣ ποὺ ξεπετιέται καὶ ἀνθίζει γρήγορα εἶναι καταδικασμένο νὰ γεράσει καὶ πρόωρα, ἔτσι μοῦ φαίνεται ὅτι καὶ ὁ ἔνδοξος Ἑλληνορθόδοξος πολιτισμός  που βιάστηκε νὰ γεννηθεῖ γρήγορα σὲ τοῦτον τὸ κόσμο, ὄταν  ἄλλοι λαοὶ κοιμόντουσαν στοὺς βούρκους, τοῦτος ὁ πολιτισμὸς ποὺ μετρᾶ αἰῶνες ἀμέτρητους,  ἔχει καταδικαστεῖ ἀπὸ τὴν δική μας σύγχρονη βαρβαρότητα σὲ μαρασμὸ καὶ θάνατο.
Τήν  Ὀρθοδοξία μας πιά, ἀπὸ ἕνα βίωμα  καὶ ὑφάδι ὑπαρξιακό, ποὺ γέννησε τοὺς Μεγάλους Πατέρες, Ἀσκητὲς καὶ Μεγαλομάρτυρες, τὴν καταντήσαμε  πιά ἔνα ἰδεολογημα καὶ στοχασμὸ, φυλακισμένο μέσα στὶς χάρτινες σελίδες τῶν βιβλίων ποὺ ἀποθηκεύσαμε στὴν σκονισμένη μας βιβλιοθήκη.
Τὴν Ἑλληνική μας ἱστορία τοῦ Σωκράτη, τοῦ Πλάτωνα, τοῦ Μεγ. Ἀλεξάνδρου τὴν κάναμε μία παλιοψάθα, κουρέλι καὶ ἀποσπούγγι  τῶν ὅλων τῶν λαῶν τῆς γῆς, χώρα τῶν νταβατζίδων, τῆς πολιτιστικῆς γυφτιᾶς καὶ ἀνθρώπινης μιζέριας.
Τήν   Ρωμιοσύνη ποὺ γέννησε τοὺς Μακρυγιάννηδες, τοὺς Νικηταράδες τοὺς Παπαδιαμάντηδες …τὴν καταντήσαμε ἕνα λησμονημένο ὄνειρο ποὺ τρέφει μονάχα τὴν ἱστορική  μας κενοδοξία, ὡς πολίτες πλέον τῆς νεοελληνικής  καφρίλας, ρουφιανιᾶς, παλιανθρωπιᾶς, παρακμῆς καὶ βαρβαρότητας.
Σὲ μία Ἑλλάδα εὐσεβῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν ποὺ ὁ κάθε ἕνας...

Οἱ Ἅγιοι μᾶς δείχνουν τὸ μέλλον

Καθὼς πορευόμαστε στοὺς ἔσχατους καιρούς, ὁ πατέρας τοῦ Γένους μας, Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς καὶ τὸ σκεῦος Ἐκλογῆς τῆς ἐποχῆς μας, ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης,  μᾶς φωτίζουν νὰ διακρίνουμε τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους χάσαμε τὴν αὐτοκρατορία μας, γιατί ὑποδουλωθήκαμε στοὺς Τούρκους καὶ ποιὰ θὰ εἶναι ἡ ἐξέλιξη τῶν γεγονότων.
Τοὺς Τούρκους ὁ Ἅγιος Πατροκοσμᾶς, τοὺς ἔβλεπε ὡς καλύτερους ἀπὸ κάθε ἄλλο δυνάστη, ἐπειδὴ αὐτοὶ μᾶς ἄφηναν ἐλευθέρα τὴν τέλεση τῶν θρησκευτικῶν μας καθηκόντων, κάτι ποὺ δὲν ἐπέτρεψαν ποτὲ οἱ Φράγκοι καὶ οἱ Βενετοί, οἱ ὁποῖοι πάντοτε ἐπιθυμοῦν νὰ ἀφανίσουν τὴν Ὀρθόδοξη πίστη μας.
Μετὰ τὴν πρώτη ἅλωση, δυστυχῶς δὲν συνετησθήκαμε, ὁπότε μοιραία, τὸ 1453, χάσαμε τὴν Βασιλεύουσά μας. 
Ξεκίνησε ἀπὸ τότε ἕνας κανόνας, μία παιδαγωγικὴ τιμωρία ἀπὸ τὸ Θεό, ὁ ὁποῖος εἶναι χρονικὰ ὁ δεύτερος μεγαλύτερος στὴν ἱστορία τῶν λαῶν, μετὰ ἀπὸ τὸν κανόνα τῶν Ἑβραίων.
Τὸ 2013 συμπληρώθηκαν 560 χρόνια ἀπὸ τὴν ἅλωση, δηλαδή, 8 ἐβδομηντακονταετίες, καθὼς σύμφωνα μὲ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἡ διάρκεια ἑνὸς κανόνα, ἰσοῦται μὲ 70 χρόνια.
Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι ὅτι οἱ Τοῦρκοι κατέχουν τὴν Βασιλεύουσά μας, 560 μεῖον τέσσερα χρόνια, ποὺ δὲν ἦταν στὰ χέρια τῶν Τούρκων ἀφοῦ ἐπικυρίαρχοί της ἦταν οἱ σύμμαχοι.
Πιὸ συγκεκριμένα σύμφωνα μὲ τή συνθήκη τοῦ Μούδρου στὴν Λῆμνο, οἱ Ἀγγλικὲς καὶ Γαλλικὲς δυνάμεις καταλαμβάνουν τὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς...

Ἡ Πόλη – σύμβολο τῆς Ῥωμηοσύνης

«Πῶς νὰ δώσω τὴν πόλη σὲ ἐσένα, ἀφοῦ οὔτε δική μου εἶναι, οὔτε κάποιου ἄλλου ἀπὸ ὅσους κατοικοῦν ἐδῶ. Γνώμη ὅλων μας εἶναι νὰ πεθάνουμε οἰκειοθελῶς καὶ νὰ μὴν “τσιγκουνευτοῦμε” τὴν ζωὴ μας» Αὐτὸ ἦταν τὸ σθεναρὸ «ὄχι» τοῦ τελευταίου Αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου, Κωνσταντίνου ΙΑ’ Παλαιολόγου στὸν Σουλτάνο Μωάμεθ Β’, ὅταν τοῦ ζήτησε τὴν ἐγκατάλειψη καὶ παράδοση τῆς πρωτεύουσας τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ, τῆς Κωνσταντινούπολης. Ὅπως ἀναφέρει ὁ Παναγιώτης Κανελλόπουλος στὸ βιβλίο του «Γεννήθηκα στὸ 1402», «Ὁ Κωνσταντῖνος δὲν μποροῦσε νὰ γίνει ὁ πρῶτος ἀρχηγὸς ἑνὸς ὑπόδουλου Γένους. Ἀποστολὴ δική του ἦταν νὰ γίνει ὁ τελευταῖος τοῦ ἐλεύθερου Γένους…» Ἡ ἐπίθεση τοῦ φανατισμένου στὸ ἔπακρον ἐχθροῦ δὲν ἦταν αἰφνίδια… Ὁλόκληρη ἡ Πόλη ἐπαγρυπνοῦσε. Ὑποδέχτηκε τοὺς Τούρκους μὲ γενναιότητα καὶ πεῖσμα. Ἡ ἀναλογία ἦταν 1 Ἕλληνας πρὸς 30-50 Τούρκους. Αὐτὸ ὅμως δὲν τοὺς πτόησε! Μαχόμενοι μέχρις ἐσχάτων καί, ἐμποδίζοντας τὸν ἐχθρὸ νὰ περάσει τὰ τείχη, κατάφεραν νὰ κερδίσουν τὴν πρώτη φάση τοῦ Ἀγώνα. Ὅλοι πίστεψαν -καὶ ὄχι ἀδίκως- πὼς τὸ θαῦμα ἦταν «πρὸ τῶν πυλῶν»! Μποροῦσαν νὰ νικήσουν τὸν ὀθωμανικὸ στρατό.. Φυσικὰ καὶ μποροῦσαν… Ἡ ψυχή τους δὲν τοὺς ἐπέτρεπε νὰ λυγίσουν… Ἕνα ἀναπάντεχο συμβὰν ὅμως ἀνέτρψε τὸν ροῦ τῶν πραγμάτων. Ἕνα «ξεχασμένο» πορτάκι ποὺ εἶχε μείνει ἀνοιχτό. Ἡ περίφημη Κερκόπορτα…  Ἂς σημειωθεῖ ὅτι πρὶν τὴν μεγάλη ἐπίθεση τῶν Ὀθωμανῶν ὁ ἴδιος ὁ Αὐτοκράτορας εἶχε φροντίσει ὥστε νὰ...

4 Μαρ 2015

Ὅσιος Γεράσιμος Ἰορδανίτης


Ἁγιορείτης: «ἡ κάρτα τοῦ πολίτη - κόκκινη κάρτα ἀποβολῆς τοῦ ψευτορωμαίικου ἀπὸ τὸ στάδιο τῆς Ἐθνικῆς Ἑλλάδος;»

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Γιὰ τὴν ἐπιμελημένη δουλειὰ πάνω στὴν διαδικασία τῆς κατάρτισης τῆς κάρτας τοῦ πολίτη  ὀφείλουμε πολλὰ στὶς ἄοκνες προσπάθειες τῆς συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ ποὺ ἐνεργοῦσαν πάντα γιὰ τὸ καλό μας. Σχετικὸ βίντεο (ἐνδεικτικὸ καὶ οὐδεμία σχέση μὲ τὸν ἀναφερόμενο Ἁγιορείτη Πατέρα) http://youtu.be/d6SCH7LL0Gs ΕΚΤΑΚΤΟ....ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ.
Ἐκεῖνο τὸν καιρὸ ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ διατράνωνε τὴν βασικὴ ἀλήθεια ὅτι ¨οἱ πολίτες δὲν μποροῦν νὰ γίνουν ψηφιακοὶ ἀριθμοὶ¨ καὶ ὁ κοσμάκης ἔλεγε...

Σεβαστιανός: Ὁ ἀγωνιστὴς καὶ γνήσιος Ἐπίσκοπος!

Γράφει ὁ πατὴρ Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
Ὑπάρχουν κάποιες προσωπικότητες ποὺ ὄχι μόνο σηματοδοτοῦν τὴν ἱστορία μὲ τὸ δυναμικό τους πέρασμα, ἀλλὰ κυλώντας ὁ χρόνος, οἱ ἄνθρωποι αἰσθάνονται ὁλοένα καὶ περισσότερο τὴν ἀνάγκη τῆς παρουσίας τους καὶ τῆς εὐλογίας τους.
Ἄνευ ἀμφιβολίας μία τέτοια προσωπικότης ὑπῆρξε καὶ ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανς καὶ Κονίτσης, Σεβαστιανός.
Πολλοὶ ὑπῆρξαν αὐτοὶ ποὺ τὸν γνώρισαν καὶ τὸν ἄκουσαν, ἀλλὰ περισσότεροι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ τώρα θὰ ἤθελαν νὰ γνωρίσουν τὸν ἀνεπανάληπτο αὐτὸν ἱεράρχη τῆς Ἐκκλησίας μας, δοθέντος ὅτι στὶς 12 Δεκεμβρίου τοῦ 2014 ἔκλεισε εἰκοσαετία ἀπὸ τῆς κοιμήσεώς του.
Βεβαίως, ὁ ἀείμνηστος Σεβαστιανὸς εἶχε καταστεῖ γνωστός, τόσο στὸ Πανελλήνιο, ὅσο καὶ στὸν ὅπου γς Ἑλληνισμὸ καὶ ὄχι μόνον, γιὰ τὸν ἀτρόμητο χαρακτήρα του καὶ τὸν ἀκατάπαυστο ἀγώνα του ὑπὲρ τῶν δικαίων τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ ὑπὲρ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς “ἀρχεγόνου Ἑλλάδος”, τουτέστιν τῆς αἱματοποτισμένης καὶ εἰς ἔτι ἀλυτρώτου Βορείου Ἠπείρου.
Στὶς καρδιὲς καὶ στὰ ὦτα ὅσων ἀξιώθηκαν νὰ τὸν ἀκούσουν καὶ νὰ παρακολουθήσουν τὶς ἐθνεγερτικές του ἐκεῖνες ὁμιλίες, ἀκόμα ἀντηχοῦν τὰ ἑλληνόψυχα συνθήματά του: “Κουράγιο ἀδελφοὶ βορειοηπειρώτες”, “ἔρχεται καὶ γιὰ σᾶς ἡ ὥρα τῆς λευτεριάς” καὶ ἡ ἐπίσης συγκλονιστικὴ ἐπωδὸς ποὺ ἔκανε τὶς ψυχὲς νὰ ριγοῦν ἀπὸ συγκίνηση “Χριστὸς Ἀνέστη καὶ ἡ Βόρειος Ἤπειρος ἀνέστη, ἀδελφοί”!
Κάθε ἔτος τὸν μήνα Φεβρουάριο, καὶ ὅταν μέσα στὸ κατάλευκο τῆς...

Κάρτα πολίτη: Τί θὰ γίνει ἂν ἡ κάρτα χαθεῖ ἢ κλαπεῖ; Μήπως θὰ ἔχουμε πάνω μας ἠλεκτρονικὸ ἢ ἀκόμα χειρότερα βιολογικὸ τσίπ;

Ἡ πεμπτουσία τῆς παγκοσμιοποίησης εἶναι ἡ καθιέρωση ἑνὸς παγκόσμιου κέντρου ἐξουσίας, τὸ ὁποῖο θὰ διαχειρίζεται τὸν πλοῦτο καὶ τὰ δάνεια τοῦ πλανήτη καὶ ἄρα θὰ κυβερνᾶ πάνω στὶς ὑπερχρεωμένες χῶρες. Μοναδικὸ ἐμπόδιο εἶναι ἡ Ρωσία τοῦ Πούτιν, τὸν ὁποῖο οἱ παγκοσμιοποιητὲς τῆς Δύσης θέλουν μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο νὰ βγάλουν ἀπὸ τὴν μέση.
Στὶς μέρες μας οἱ περισσότεροι πολιτικοὶ θεωροῦν σωστὴ τὴν συγκεκριμένη κατεύθυνση, ἄλλοι ἁπλὰ συμβιβάζονται, ἐνῶ κάποιοι γνωρίζουν πολὺ καλὰ τί κάνουν. 
Οἱ κυβερνήσεις εἶναι ὑποχρεωμένες νὰ ψηφίζουν μέτρα ποὺ σκοπὸ ἔχουν νὰ καθιστοῦν τοὺς πολίτες ὅλο καὶ περισσότερο οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικὰ ἐξαρτημένους ἀπὸ τὸ κράτος. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ἦταν π.χ. ὁ ΕΝΦΙΑ μὲ προφανῆ σκοπὸ τὴν φορολογία τῆς περιουσίας, προκειμένου πλέον νὰ πληρώνουμε ἐνοίκια στὸ κράτος γιὰ τὰ ἴδια μᾶς τὰ σπίτια καὶ ὅποιος δὲν μπορεῖ νὰ ἀναταπεξέλθει, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ δάνεια, νὰ τὰ παραδίδει στο Δημόσιο καὶ αὐτὸ νὰ τὰ μετατρέπει σε κοινωνικὲς κατοικίες για ἀστέγους ποὺ γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους ἔχασαν τὴν στέγη τους.
Ὅταν ἡ δυσφορία σὲ σχέση μὲ μία κυβέρνηση αὐξηθεῖ ἀκολουθεῖ ἡ ἑπόμενη. Τώρα ἀκοῦμε γιὰ περιουσιολόγιο καὶ κάρτα τοῦ Πολίτη. 
Περιουσιολόγιο σημαίνει φορολογία μὲ βάση τὴν περιουσία. Ἔτσι θεωρεῖ...

Βόρειος Ἤπειρος ἐναντίον Μεγάλης Ἀλβανίας

Γράφει ὁ Δημήτρης Πέτκος
Πρίν ἀπό λίγο καιρό, σωφρονιστικός ὑπάλληλος συνάντησε σέ κελί ἑλληνικῆς φυλακῆς ἕνα παράξενο "ἔργο τέχνης": Ὁ Ἀλβανός κατάδικος εἶχε ζωγραφίσει στόν τοῖχο τόν Ἀλή Πασά μαζί μέ τό χάρτη τῆς Μεγάλης Ἀλβανίας! Ἡ πλύση ἐγκεφάλου τῶν ἀλβανικῶν σχολικῶν βιβλίων, ἡ ὑποστήριξη ξένων δυνάμεων καί κυρίως ἡ ἑλληνική ἀδιαφορία παγίωσαν τίς διεκδικήσεις αὐτές. Τό χειρότερο εἶναι ὅτι ἡ χώρα μας κατηγορεῖται ἐπισήμως γιά τή δῆθεν γενοκτονία τῶν "Τσάμηδων" καί ὑποβιβάζεται στό ἐπίπεδo τς χιτλερικῆς Γερμανίας καί τῆς κεφαλικῆς Τουρκίας. Δηλαδή ἀπό τή μία μεριά ἔχουμε στήν Ἑλλάδα ἕναν ἄριστα ἐξοπλισμένο στρατό Ἀλβανῶν κακοποιῶν καί ἀπό τήν ἄλλη μία ἀρνητική εἰκόνα στή Διεθνῆ Κοινότητα. Ἕνας ἐκρηκτικός συνδυασμός γιά πρόκληση ἀναταραχῆς ὅπου ἰσλαμιστές καί δυτικοί θά σπεύσουν νά βοηθήσουν τούς "καταπιεζόμενους ἀλβανικούς πληθυσμούς" ἐναντίον τῶν "ἀντιδραστικῶν", "ρωσόφιλων" Ἑλλήνων. Ἀσφαλῶς δέ θά δημιουργηθεῖ σέ πρώτη φάση τό κρατίδιο τῆς "Τσαμουριᾶς", ἀπό τήν Κέρκυρα ὡς τήν Καστοριά καί τήν Ἄρτα, στά πρότυπα τοῦ Κοσσυφοπεδίου. Θά δοθεῖ ὅμως ἡ εὐκαιρία στήν Τουρκία νά χτυπήσει σέ Θράκη-Αἰγαῖο-Κύπρο, ἐνῶ ἡ ἀλβανική πολιτική ἡγεσία θά ἔχει καταστεῖ γιά ἄλλη μία φορᾶ πειθήνιο ὄργανό της. Μίας Τουρκίας πού δέν ἔχει βοηθήσει σέ τίποτα τόν ἀλβανικό λαό, σέ σύγκριση μέ τήν...

Κάθε σκόπιμη ἀνθρωπογενὴς ἀπόπειρα διακοπῆς τῆς ἐλευθερίας στὴν ὕπαρξη γιὰ τὴν Ἐκκλησία συνιστᾶ ἀναπόφευκτα φόνο

Γράφει Νικόλαος Κόιος
Ἡ Ἄμβλωση* καὶ ἡ πραγματικὴ 
ἀξία τοῦ παιδιοῦ
Σὲ ἕνα δημοσίευμα ἔγκυρης εἰδησεογραφικῆς ἰστοσελίδας (cyprusnews.eu) ἀναφέρεται τὸ αἴτημα τῆς κυπριακῆς ἀριστερᾶς καὶ ὄχι μόνο, γιὰ ἀλλαγὴ τῆς ὑφιστάμενης νομοθεσίας τῆς Μεγαλονήσου στὸ θέμα τῶν ἀμβλώσεων. Ὡς πρότυπο πρὸς μίμηση προβάλλεται ὁ σχετικὸς νόμος τῆς Ἑλλάδας, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται προοδευτικὸς καὶ ἐναρμονισμένος μὲ τὸ γίγνεσθαι τῶν δυτικῶν κοινωνιῶν. Τὸ αἴτημα στηρίζεται στὸ δικαίωμα αὐτοδιάθεσης καὶ αὐτονομίας τῆς γυναίκας στὸ σῶμα της, καθὼς καὶ στὰ ἀναπαραγωγικὰ καὶ σεξουαλικὰ δικαιώματά της. Ἀσκεῖ σκληρὴ κριτικὴ σὲ συντηρητικὰ καὶ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα τὰ ὁποῖα θέλησαν νὰ ὑποβάλλουν τὴν γυναίκα σὲ συγκεκριμένο τρόπο ζωῆς, ὁ ὁποῖος περιορίζει τὴν ἐλεύθερη καὶ ἴση μὲ τὸν ἄνδρα ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητάς της.
Τὸ κείμενο λαμβάνει ὑπόψη τὶς θρησκευτικὲς ἀνησυχίες σχετικὰ μὲ τὴν πρακτική τῆς ἄμβλωσης, ἀκολουθεῖ ὡστόσο τὴν γνωστὴ γραμμὴ ὅτι ἡ θρησκευτικὴ ἀντίληψη καὶ ἠθικὴ ἀνήκει στὸν χῶρο τῆς ἀτομικῆς συνείδησης. Ὅποιος θέλει νὰ τὴν ἀκολουθήσει, εἶναι ἐλεύθερος, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιβληθεῖ διὰ νόμου καθολικά. Στὴν τελευταία παράγραφο τοῦ κειμένου διατυπώνεται μὲ σαφήνεια ὅτι ἡ ἄμβλωση δὲν θεωρεῖται σὰν ἰδανικὴ λύση σὲ κανένα πρόβλημα καὶ προτείνονται δράσεις γιὰ ἄρση τῶν αἰτίων ποὺ ὁδηγοῦν σὲ αὐτήν. Ὡς αἴτια προβάλλονται...

Ἀλέξης Τσίπρας μὲ μαθητές: "Εἴμαστε Ἄνθρωποι κι ὄχι ἀριθμοί"!

Τὸ 2011 ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἦταν ἀντιπολίτευση καὶ δὲν ἐπιθυμοῦσε τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα. Σήμερα τὰ πράγματα ἄλλαξαν, διότι εἶναι στὴν κυβέρνηση καὶ ἂν φέρει τὴν κάρτα τοῦ πολίτη, θὰ ἀποδειχθεῖ στὴν πράξη ὅτι εἶναι γνήσιος ὑποτακτικός τῆς νέας τάξης πραγμάτων. Ἡ «κωλοτούμπα» λοιπὸν τοῦ Τσίπρα, ἀποδεικνύει ὅτι ὑπάρχουν ὁρισμένες σταθερές, τὶς ὁποῖες οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ποὺ καθορίζουν τὴν πολιτικὴ σκηνή, τὶς ἐπιβάλουν στοὺς ἑκάστοτε ἐντολοδόχους τους.
Δεῖτε καὶ ἄλλες φωτογραφίες…

Πρὶν τὴν ἐμπλοκὴ στὸ Αἰγαῖο καὶ τὸ Ἰρᾶν ἀκονίζουν τὰ τσεκούρια τους;

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Φῶτο ἀπὸ protostrator.blogspot.com
Οὐσιαστικὰ εἴμαστε μπλεγμένοι καὶ ποιὸς μᾶς ξεμπλέκει;
Οἱ κανόνες ἀπεμπλοκῆς ἔχουν πολλὴ δόση ἀπὸ τσεκούρωμα.
Οἱ δανειστὲς ὁμιλοῦν γιὰ θάψιμο τσεκουριῶν τὴν στιγμὴ ποὺ τὰ προηγούμενα μνημονιακὰ χρόνια κατακρεουργήθηκε ἡ Ἑλλάδα.
¨Ὁ κ. Σουλτς σὲ ἄρθρο μὲ τίτλο «Ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ εὐκαιρία τοῦ τετράμηνου παραθύρου» κάνει μία ἀνάλυση γιὰ τὴν κατεύθυνση ποὺ πρέπει νὰ πάρει ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἑξῆς ἡ χώρα. Ὥρα νὰ θαφτοῦν τὰ τσεκούρια καὶ νὰ ἐκπληρωθοῦν οἱ δεσμεύσεις ποὺ ἐλήφθησαν στὴ συμφωνία τοῦ Eurogroup καὶ νὰ ἀναπτυχθοῦν συγκεκριμένα μέτρα ποὺ θὰ φέρουν ροὴ ἐπενδύσεων, αὔξηση φορολογικῶν ἐσόδων μὲ καταπολέμηση τῆς φοροδιαφυγῆς, βελτίωση τῆς...

Γέροντας Ἐφραίμ: Πρέπει νὰ τρέξουμε στὸ ἐξομολογητήρι πρὶν εἶναι ἀργά!

Τὸ ἐμπόδιο γιὰ νὰ φθάσουμε στὸ ἐξομολογητήρι, εἶναι ἡ ὑπερηφάνεια καὶ ὁ ἐγωισμός. Πῶς θὰ πῶ τὰ ἁμαρτήματά μου; Πιάνει τὸν ἄνθρωπο μία ντροπή, ἀλλὰ τὴν ντροπὴ αὐτὴ πρέπει νὰ τὴν ἔχουμε ὅταν πρόκειται νὰ ἁμαρτήσουμε. Τότε θὰ μᾶς φυλάξη γιὰ νὰ μὴν κάνουμε ἁμαρτίες. 
Ὅταν ὅμως πρόκειται νὰ φθάσουμε στὴν μεγάλη αὐτὴ σωτηρία, πρέπει νὰ τρέξουμε ἀμέσως.
Ὅταν ἀντιληφθοῦμε ὅτι ἔχουμε τὴν ἀρρώστια τοῦ καρκίνου καὶ μάθουμε ὅτι κάποιος γιατρὸς εἶναι στὸν Βόρειο Πόλο, ἀμέσως θὰ δώσουμε τὰ πάντα, θὰ ἐξοικονομήσουμε τὰ χρειώδη καὶ θὰ σηκωθοῦμε νὰ πᾶμε, νὰ θεραπευθοῦμε ἀπὸ τὴ νόσο αὐτὴ τοῦ σώματος. Δὲν φειδόμεθα μήτε κόπους, μήτε μόχθους, μήτε οἰκονομικά, μήτε τίποτα. τὰ ἀφήνουμε ὅλα καὶ τρέχουμε. Ταπεινώνεται ἡ ψυχή μας, προκειμένου νὰ γίνουμε καλά.
Ὅταν ἔχουμε ὅμως τὸν καρκίνο τῆς ἁμαρτίας καὶ μᾶς ἀπειλεῖ μὲ θάνατον τῆς ψυχῆς, πόσο πρέπει νὰ ἐγκαταλείψουμε τὰ πάντα, καὶ δουλειὰ καὶ μεροκάματο καὶ ἀπόσταση καὶ νὰ τρέξουμε!
Νὰ φθάσουμε ἐκεῖ, νὰ γονατίσουμε, νὰ ἀναποθέσουμε τὴν πληγή μας ἐκεῖ κάτω, νὰ πάρουμε τὸ φάρμακο, νὰ γίνουμε καλά, κι ἔτσι νὰ γλυτώσουμε ἀπὸ τὸν φοβερὸ θάνατο τῆς ψυχῆς!
Σὰν ἄνθρωποι ποὺ εἴμεθα, δὲν γνωρίζουμε τὴν ὥρα ποὺ θὰ ἔρθη...

3 Μαρ 2015

Ἀμφίπολη: Νέες συνταρακτικὲς ἀποκαλύψεις ἀπὸ γεωλόγους

Ἡ Κ. Περιστέρη μὲ τὶς τελευταῖες δηλώσεις της ἔσπευσε νὰ διαχωρίσει τοὺς σκελετοὺς ποὺ ἐντοπίστηκαν ἀπὸ τὸ μνημεῖο λέγοντας ὅτι μπορεῖ νὰ ἀνήκουν ἀκόμη καὶ σὲ ἀρχαιοκάπηλους, ὅμως οἱ ἀποκαλύψεις δὲν σταματοῦν, ὅπως φαίνεται ἐδῶ σὲ ὅτι ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ μοναδικὸ ταφικὸ μνημεῖο τῆς Ἀμφίπολης
Ἡ ἔρευνα ἔχει πολὺ δρόμο ἀκόμη ὡστόσο τὸ Σάββατο ἀναμένονται νέες συγκλονιστικὲς ἀποκαλύψεις, αὐτὴ τὴ φορὰ ὄχι ἀπὸ τοὺς ἀρχαιολόγους ἀλλὰ ἀπὸ...

Κάρτα πολίτη: Καλωσορίζουμε τὸν ἐκσυγχρονισμὸ ἢ τὸ φακέλωμα;

Γράφει ὁ Αἰμίλιος Πολυγένης
Σοβαρὰ ἐρωτηματικὰ καὶ ἀνησυχία προκαλεῖ ἡ ἔντονη ἐπιθυμία τῆς κυβέρνησης νὰ ἐπιβάλλει "ἐδῶ καὶ τώρα" τὴν ἠλεκτρονικὴ κάρτα τοῦ πολίτη.
Μὲ τὸ πρόσχημα τῆς "ἐξυπηρέτησης" τῶν συναλλασσόμενων πολιτῶν, τῆς "συντόμευσης τῶν διαδικασιῶν", τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ "ἀνθρωπιστικοῦ σχεδίου" ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἠλεκτρονικῆς κάρτας τοῦ πολίτη ἀνακοινώθηκε ὡς τετελεσμένο γεγονὸς καί, μάλιστα, μὲ τὴν προσωπικὴ ἀνακοίνωση τοῦ Πρωθυπουργοῦ.
Μὲ τυμπανοκρουσίες ἀνακοινώθηκε ὡς ἡ «ψηφιακὴ ταυτότητα» τῶν πολιτῶν στὸ διαδίκτυο.
Τὸ «βασικὸ μέσο γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ διεκπεραίωση ὑποθέσεων καὶ συναλλαγῶν τῶν πολιτῶν μὲ τὸν δημόσιο τομέα».
Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη θὰ ἀντικαταστήσει δεκάδες προσωπικὰ ἔγγραφα καὶ πιστοποιητικὰ στὶς συναλλαγές του μὲ τὸ Δημόσιο.
Πολλοὶ ἀναρωτιοῦνται γιατί μία ἀριστερὴ κυβέρνηση ποὺ προβάλλει ὡς πρῶτο της μέλημα τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, ποὺ διακηρύττει ὅτι πρέπει νὰ προστατεύονται ἡ ἑτερότητα τοῦ ἄλλου (σύμφωνο συμβίωσης κλπ) καὶ τὰ δικαιώματα τῶν μεταναστῶν, δὲν δείχνει τὸ ἴδιο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος ὅλων τῶν Ἑλλήνων.
Ἕνα μέτρο ποὺ χρόνια τώρα προσπαθοῦν νὰ ἐπιβάλλουν καὶ ἔχει καταπέσει...

Ὁ Ἰσλαμικός Φανατισμός στήν γειτονιά μας

Γράφει ὁ Γεώργιος Κουρκούτας,
Καθηγητής Φιλόλογος
Ἤδη ἀπό τήν ἀρχή τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, ὅταν κατέρρευσε τό ἀθεϊστικό καθεστώς τῶν Χότζα καί Ἀλία, ὁ Μητροπολίτης Σεβαστιανός καί ἡ ΣΦΕΒΑ (τά γραπτά ὑπάρχουν) ἐπεσήμαναν τόν κίνδυνο νά εἰσαχθεῖ στήν Ἀλβανία ὁ Ἰσλαμικός φονταμενταλισμός μέσα ἀπό κινήσεις ξένων ἰμάμηδων πού περιδιάβαιναν τήν Ἀλβανία καί προσπαθοῦσαν ἄν ξαναστήσουν τήν Πίστη στόν Μωάμεθ.
Ὁ μουσουλμανισμός στήν Ἀλβανία εἶχε εἰσαχθεῖ ἀπό τόν 15ο αἰώνα καί μετά, μέ τούς μαζικούς ἐξισλαμισμούς, ἔργα τῶν εἰσβολέων Ἀσιατῶν Ὀθωμανῶν. Πολλοί πληθυσμοί ὑποχρεώθηκαν ἤ δέχθηκαν νά παύσουν νά εἶναι Χριστιανοί καί νά γίνουν Μουσουλμάνοι, κατακτώντας καί κορυφαῖες θέσεις (ὅπως ὁ Μωχάμετ Ἄλυ τῆς Αἰγύπτου) στήν Ὀθωμανική Διοίκηση. Τό κομουνιστικό καθεστώς Χότζα κυνήγησε καί τούς μουσουλμάνους στήν προσπάθειά του νά ἐπιβάλει τόν Ἀθεϊσμό. Ὅμως στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 ἡ Σαουδική Ἀραβία ἀνέλαβε νά χρηματοδοτεῖ τήν ἀναβίωση τῶν μουσουλμανικῶν Ἱδρυμάτων λατρείας καί τίς ἱερατικές μουσουλμανικές σχολές τῆς Ἀλβανίας.
Ὅλοι σήμερα ξέρουμε πώς πίσω ἀπό τούς Ταλιμπᾶν καί τούς Τζιχαντιστές εἶναι τά ἀμέτρητα ποσά τῶν Δολαρίων τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας (πού ἐπειδή εἶναι τό χαϊδεμένο παιδί τῶν ΗΠΑ στήν Μέση Ἀνατολή ἀπολαμβάνει ἀσυλίας). Ἀνάμεσα στούς πιστούς πού...

Εἰσοδεύοντας στὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ


Ὁ Δημήτριος Νατσιὸς στὴν ἐκπομπὴ του «Γράμματα σπουδάματα», ἔχει καλεσμένο τὸν πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Βασίλειο Καλλιακμάνη καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς σχολῆς ΑΠΘ, μὲ θέμα «Εἰσοδεύοντας στὴν Μ.Τεσσαρακοστὴ»

Διαβάστε ὀκτὼ λόγους γιὰ νὰ φύγετε ἄμεσα γιὰ τὸ χωριό σας!

Ὑπάρχουν ὀκτὼ λόγοι γιὰ νὰ φύγει κανεὶς ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ἢ τὶς ἄλλες μεγάλες πόλεις καὶ νὰ ἐπιστρέψει στὸ χωριό του. Ἂν καὶ ἐφόσον ἔχει ρίζες σὲ ἕνα χωριό. Ἕνα κεραμίδι γιὰ νὰ μὴν βρέχεται κι ἕνα χωράφι γιὰ νὰ μὴν πεινάει. Ἂν δὲν ἔχει ρίζες, δὲν πρέπει πάλι νὰ ἀπελπίζεται. Ἂν ἐγκαταλείψουν τὴν Ἀθήνα οἱ «ἄλλοι», ἴσως μείνει λίγη γῆ γιὰ πατάτες καὶ κρεμμύδια...
Πρῶτος λόγος: Οἱ ἄνθρωποι βιώνουν τὴν κρίση μὲ μεγαλύτερη ἔνταση στὶς πόλεις καὶ αὐτό προκαλεῖ ἔντονο στρὲς μὲ σοβαρὸ κίνδυνο γιὰ τὴν ὑγεία τους.
Δεύτερος λόγος: Ὅσοι εἶναι ἄνεργοι καὶ μεγάλης ἡλικίας ἔχουν ἀντικειμενικὸ πρόβλημα νὰ βροῦν ἄμεσα ἐργασία στὴν πόλη, ἀκόμη κι ἂν ξεπεράσουμε ὡς χώρα τὴν κρίση σὲ σχετικὰ σύντομο χρόνο. Στὴν καλύτερη τῶν περιπτώσεων θὰ χρειαστοῦμε ἀρκετὰ χρόνια γιὰ νὰ καταφέρουμε νὰ ἀντιστρέψουμε τὴν κατάσταση στὸν ἐργασιακὸ τομέα.
Τρίτος λόγος: Στὴν Ἑλλάδα τῆς ΟΝΕ καταφέραμε νὰ μὴν παράγουμε οὔτε σκόρδα καὶ νὰ ἀναγκαζόμαστε νὰ τὰ εἰσάγουμε ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τοῦ κόσμου. Μὲ τὴν γεωργικὴ παραγωγὴ νὰ εἶναι στὸ ναδίρ, πιθανότατα νὰ βρεῖ κανεὶς οὐσιαστικὲς εὐκαιρίες...
Τέταρτος λόγος: Ἡ ἐπιδείνωση τῆς κρίσης αὐξάνει τὴν ἐγκληματικότητα στὶς πόλεις.
Πέμπτος λόγος: Στὸ χωριὸ μπορεῖς καὶ νὰ κλείσεις τὴν τηλεόραση τὴν ὥρα τοῦ βραδινοῦ δελτίου εἰδήσεων. Μπορεῖς νὰ βρεῖς πιὸ εὔκολα ἀσχολίες γιὰ νὰ ἀντικαταστήσεις τὸν «χαμένο χρόνο».
Ἕκτος λόγος: Ἂν τὰ πράγματα ξεφύγουν μὲ μία ἐνδεχόμενη ἀνεξέλεγκτη χρεοκοπία, τότε θὰ πρέπει νὰ εἶστε ἤδη στὸ χωριὸ γιὰ νὰ...

Ἐρωτήματα γιὰ την προετοιμασία τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας

Τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Συνεδρίασε στὴ Γενεύη ἀπὸ 15 ἕως 21 Φεβρουαρίου ἡ Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀντιπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν ποὺ προετοιμάζει τὰ κείμενα ποὺ θὰ κατατεθοῦν στὴν Προσυνοδικὴ Πανορθόδοξο Διάσκεψη ποὺ θὰ προηγηθεῖ τῆς σύγκλησης τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφαση ποὺ ἔλαβε τὸ Μάρτιο τοῦ 2014 ἡ Σύναξη τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μέχρι τὸ φετινὸ Πάσχα θὰ πρέπει νὰ ἔχει ὁλοκληρωθεῖ τὸ ἔργο τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς  ὥστε στὰ μέσα τοῦ τρέχοντος ἔτους 2015 νὰ συνέλθει ἡ Προσυνοδικὴ Πανορθόδοξος Διάσκεψη.
Ἡ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδοξίας σχεδιάζεται νὰ συνέλθει τὴν Πεντηκοστή τοῦ 2016 στὴν Κωνσταντινούπολη.
Ἡ Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ ποὺ ἐπεξεργάζεται τὰ κείμενα πρόκειται νὰ συνέλθει σύντομα ἐκ νέου γιὰ νὰ ἐξετάσει τὰ ἑξῆς θέματα τῆς Ἡμερήσιας Διάταξης τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου: «Τὸ ζήτημα τοῦ Κοινοῦ Ἡμερολογίου», «Κωλύματα γάμου» καὶ «Ἡ σπουδαιότης τῆς νηστείας καὶ ἡ τήρησις αὐτῆς σήμερον».
Ἀτυχῶς τὸ περιεχόμενο τῶν κειμένων ποὺ ἐπεξεργάζονται οἱ ἐπιτροπὲς αὐτὲς δὲν εἶναι εὐρέως γνωστὸ μολονότι ὑπάρχουν πληροφορίες ποὺ συνηγοροῦν στὸ ὅτι...

Ὅσιος Ἰωακεὶμ ὁ Παπουλάκης ὁ ἐξ Ἰθάκης († 2 Μαρτίου)

(ἐγεν. 1786 Καλύβια Ἰθάκης - 
ἐκοιμ. 2 Μαρτίου 1868 Βαθὺ Ἰθάκης)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
Στοιχεῖα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Κωνσταντίνου Π. Κανέλλου 
Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ Ο ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ (1786-1868). ΙΘΑΚΗ 2000
Ὁ Ὅσιος Ἰωακεὶμ ὁ Παπουλάκης γεννήθηκε στὸ μικρὸ χωριουδάκι Καλύβια, ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Σταυρὸ τῆς Ἰθάκης, τὸ ἔτος 1786.
Οἱ γονεῖς του ὀνομάζονταν Ἄγγελος καὶ Ἁγνὴ καὶ ἦσαν πιστοὶ χριστιανοί. Ὁ μικρὸς Ἰωάννης (ἔτσι ὀνομαζόταν ὁ Ἅγιος πρὶν γίνει μοναχός) πέρασε δύσκολα παιδικὰ χρόνια, διότι πέθανε ἡ μητέρα του ὅταν αὐτὸς ἦταν ἀκόμα πολὺ μικρός, ὁπότε ὁ πατέρας του Ἄγγελος ξαναπαντρεύτηκε μιὰ σκληρὴ γυναῖκα, ἡ ὁποία δὲν ἔχανε εὐκαιρία νὰ τιμωρεῖ καὶ νὰ βασανίζει τὸν μικρὸ Ἰωάννη. Ὁ Ἰωάννης ἀπὸ μικρὸ παιδὶ ξεχώριζε ἀπὸ τὰ ἄλλα παιδιὰ τῆς ἡλικίας του. Μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ δυνατὴ πίστη στὸ Χριστό, δὲν ἔλειπε ποτὲ ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, νήστευε, προσευχόταν συνεχῶς καὶ σκορποῦσε ἀγάπη καὶ καλωσύνη στοὺς ἀνθρώπους. Μὲ πολὺ ζῆλο μελετοῦσε θρησκευτικὰ βιβλία καὶ κυρίως τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο.
Νέος ἐργάστηκε ὡς ναυτικός. Σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ ταξίδια του, ἔφυγε ἀπὸ τὸ πλοῖο καὶ πῆγε στὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἔκει ἔγινε μοναχὸς στὴν Ἱ. Μονὴ Βατοπαιδίου καὶ ἀπὸ Ἰωάννης...

Οἱ τοκογλύφοι «φακελώνουν» τοὺς Ἕλληνες ...οἱ Τοῦρκοι «φακελώνουν» τὸ Αἰγαῖο

Φῶτο nfognomonpolitics.blogspot.com
Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2014  ἀρθρογραφούσαμε μὲ τὸν τίτλο ¨Τοῦρκοι καὶ Τοκογλύφοι προθερμαίνονται¨.
Τὸν Νοέμβριο πάλι τὰ ἴδια λέγαμε ¨Ἀναμένοντας Τούρκους και Τοκογλύφους¨.
Καὶ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2015 ¨ἔσκασε μύτη¨ ἡ τετράμηνη παράταση τῆς δανειακῆς σύμβασης.
Καὶ ἀρχίζουν οἱ συμπτώσεις...
27 Φεβρουαρίου 2015
¨Τὰ πρῶτα νομοσχέδια ποὺ θὰ καταθέσει ἡ κυβέρνηση ἀπὸ τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα, ἀποκάλυψε ὁ Πρωθυπουργός, μιλώντας στὸ ὑπουργικὸ συμβούλιο. Σύμφωνα μὲ ὅσα ἔχει δεσμευτεῖ στὴ συμφωνία μὲ τὸ Eurogroup, αὐτὰ τὰ μέτρα, δὲν θὰ ἔχουν δημοσιονομικὸ κόστος. Μεταξὺ τῶν ἄλλων…. Ἀπὸ τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα προετοιμασία γιὰ τὰ ἠλεκτρονικὰ κέντρα ἐξυπηρέτησης πολιτῶν ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν τεχνικὴ προετοιμασία δημιουργίας τῆς κάρτας τοῦ πολίτη¨  iefimerida.gr 27|02|2015 21:43
Κὰ ξαφνικὰ μόλις πέσανε τὰ μποφὸρ στὸ Αἰγαῖο μαθαίνουμε ταυτόχρονα.
27 Φεβρουαρίου 2015
¨Όλα ξεκίνησαν τὴν Παρασκευὴ 27/2, ὅταν ἡ Τουρκία ἐξέδωσε notam (ἀγγελία) μὲ τὴν ὁποία ζητᾶ ἀπὸ αὔριο Δευτέρα, 2 Μαρτίου καὶ γιὰ δέκα μῆνες, μέχρι τὶς Δεκεμβρίου τοῦ 2015, νὰ πραγματοποιηθοῦν στρατιωτικὲς βολὲς μὲ πραγματικὰ πυρά, σὲ μία τεράστια ἔκταση...

2 Μαρ 2015

Βαρουφάκης: «Θὰ ἤθελα νὰ ὑπάρχει μία κάρτα πολίτη, ποὺ νὰ εἶναι smart id card μὲ τσιπάκι μέσα»! Διαδῶστε καὶ ἀντιδράστε!


Συνεχίζοντας τὴν πολιτικὴ τοῦ Jeffrey Mineiko - Papandreou (ΓΑΠ) καὶ ὑπηρετώντας τὰ πιὸ σκοτεινὰ σχέδια τῆς τραπεζο/ἐταιρειοκρατίας, ὁ «ἀντινημονιακὸς» ὑπουργὸς οἰκονομικῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Βαρουφάκης, ἀναγγέλει τὴν θέσπιση τῆς ἔξυπνης καρτοταυτότητας γιὰ ὅλους!
Ἂν ἡ δήλωση τοῦ Βαρουφάκη γιὰ τὴ δημιουργία κάρτα πολίτη, δὲν ἐγείρει ἀντιδράσεις, τότε τί θὰ προκαλέσει ἀνησυχία γιὰ τὶς προσωπικές σας ἐλευθερίες; Θὰ θυσιάσεις τὴν ἐλευθερία σου γιὰ μία "εὔκολη" ζωή; Ἢ θὰ παλέψεις γιὰ νὰ μείνεις ἐλεύθερος; Λέμε ΟΧΙ στὴν κάρτα τοῦ πολίτη!

Ἀνθελληνικὸ παραλήρημα Γενιτσαρισμοῦ ἀπὸ τὸν Ἄδωνι!

Ἀντὶ νὰ σταθεῖ ἀπέναντι στὴν Τουρκικὴ προκλητικότητα (βλ.λ. Ἡ Τουρκία "βάζει χέρι" στὸ Αἰγαῖο λόγω... "πολέμου"!) στηρίζοντας τὰ Ἐθνικὰ Δίκαια, ἀπειλεῖ τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ μὲ ἀπώλεια ἐδάφους ἐπειδὴ ἀντιστέκεται στὴν Οἰκονομικὴ ἐπέλαση τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων.
Σήμερα μὲ tweet οὐσιαστικὰ δικαιολογεῖ τὴν Τουρκικὴ προκλητικότητα ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀντίστασης ποὺ προέβαλε ἡ Ἑλληνικὴ Συγκυβέρνηση στήν Τροίκα.
Ἡ δίψα γιὰ ἐξουσία ἀποκάλυψε μὲ τὸν πιὸ ξεκάθαρο τρόπο πόσο τυχοδιῶκτες μᾶς κυβερνοῦσαν ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια.
Δεῖτε τὸ προκλητικὸ tweet…

«Θὰ γίνουν τὰ γεγονότα τῆς Πόλης γιὰ νὰ γλιτώσουμε ἀπὸ τὴν ταυτότητα!»;

Ἂς θυμηθοῦμε μία μαρτυρία ἀπὸ τὸν παπα-Γιάννη Καλαΐδη ποὺ ἀνεδείχθη ἀπὸ τὸ Ἤγγικεν
Τὰ παρακάτω διαδραματίστηκαν τὸ 2005: 
«Μία μέρα ἤμασταν μαζεμένοι σὲ κάποια γιορτὴ ἑνὸς μέλους τῆς οἰκογενείας καὶ ὁ παπα-Γιάννης προβληματισμένος μᾶς εἶπε: "ἀκοῦστε καλὰ τί θὰ σᾶς πῶ καὶ νὰ τὸ βάλετε καλὰ στὸ μυαλὸ σας: λυπᾶμαι ποὺ δὲν ὑπάρχει ἕνας ἀνδρεῖος νὰ δεῖ τὸ παιδί του νὰ πεθαίνει ἀπὸ τὴν πείνα καὶ νὰ μὴν παίρνει αὐτὴν τὴν ταυτότητα!" Μᾶς προβλημάτισε ὅλους ἔντονα...
Πέρασε ὁ καιρὸς καὶ μετὰ ἀπό 6 μῆνες σὲ ἄλλη γιορτὴ ποὺ ἦταν ὅλη ἡ εὐρύτερη οἰκογένεια μαζεμένη, μᾶς εἶπε χαρούμενος αὐτὴν τὴν φορὰ: "ἀκοῦστε καλὰ τί θὰ σᾶς πῶ καὶ νὰ τὸ βάλετε καλὰ στὸ μυαλό σας καὶ νὰ τὸ θυμόσαστε: τὰ γεγονότα τῆς παράδοσης τῆς Πόλης στοὺς Ἕλληνες θὰ προλάβουν τὴν ἔκδοση αὐτῆς τῆς ταυτότητας κι ἔτσι θὰ σωθοῦν πολλοὶ ἄνθρωποι καὶ πολλοὶ ἄλλοι λαοὶ οἱ ὁποῖοι θὰ τὴν παίρνανε... Γι' αὐτὸ τὸ θέμα προσευχήθηκαν πάρα πολλοὶ - ἐγὼ εἶμαι ὁ τελευταῖος - καὶ ὁ Θεὸς εἰσάκουσε τὴν προσευχή μας! Θὰ προλάβουν καὶ θὰ γίνουν τὰ γεγονότα τῆς Πόλης γιὰ νὰ γλιτώσουμε ἀπὸ τὴν ταυτότητα!»

Τώρα καὶ τὸ Mega ἀνακάλυψε ὅτι ὑπάρχουν ἰσλαμοφασίστες στὴν Ἀθήνα. Τελείωσαν τὰ δημόσια ἔργα;…

Τὸν «Ὑπεράνθρωπo» τοῦ Νίτσε τὸν ἀφήσαμε ἄφωνο

Φῶτο ἀπὸ tastv.gr
Πῶς μᾶς μπλέξανε ἐδῶ καὶ χρόνια…
Εἶναι δυνατὸν νὰ ταιριάξει ποτὲ τὸ Ρωμαίικο μὲ τὸ Ἀλαμανικό;
Ὅσο τζατζίκι, οὖζο καὶ χρηματοδότηση (βλ. Siemens) ἂν καταναλώσουν οἱ φίλοι μας Γερμανοὶ δύσκολο νὰ τοὺς δοῦμε φιλέλληνες πρὶν τρανταχτῶν ἐξαιρέσεων.
Τί νὰ κάνουμε; Mᾶς ἔβαλαν κάποιοι ¨ψαλιδόκωλοι¨ στὸν ἴδιο κουβὰ καὶ μᾶς ἀναγκάζουν νὰ πιοῦμε τὸ θολὸ νερὸ τῆς κοσμοθεωρίας τοῦ Νίτσε.
 Nietzsche δήλωνε: «ὅλοι οἱ θεοὶ εἶναι νεκροί: τώρα θέλουμε νὰ ζήσει ὁ Ὑπεράνθρωπος» (1883-1885/1969, σ. 104).
Ἡ βούληση γιὰ δύναμη εἶναι ἡ τάση ἀπόκτησης κυριαρχίας πάνω στὸν ἑαυτό μας καὶ στὸ πεπρωμένο μας. Ἂν τῆς δοθεῖ ἔκφραση, ἡ βούληση γιὰ δύναμη κάνει ἕναν ἄνθρωπο νὰ ἐπιζητεῖ νέες ἐμπειρίες καὶ νὰ ἐπιτυγχάνει τελικὰ τὸ πλῆρες δυναμικό του. Αυτού τοῦ εἴδους ἡ προσωπικὴ ἀνάπτυξη δὲν μπορεῖ (ἢ δὲν πρέπει) νὰ ἐμποδίζεται ἀπὸ τὴ συμβατικὴ ἠθική, κι ἔτσι πρέπει νὰ προελαύνει «πέρα ἀπὸ τὸ καλὸ καὶ τὸ κακό». Οι ἄνθρωποι ποὺ προσεγγίζουν τὸ πλῆρες δυναμικό τους εἴναι υπερανθρωποι, ἐπειδὴ ἡ καθιερωμένη ἠθικὴ δὲ διέπει τὴ ζωή τους. Ἀντίθετα, ὑψώνονται πάνω ἀπὸ αὐτοῦ του εἴδους τὴν ἠθικὴ καὶ ζοῦν ἀνεξάρτητες, δημιουργικὲς ζωές. Ο Nietzsche δήλωνε: «ὅλοι οἱ θεοὶ εἶναι νεκροί: τώρα θέλουμε νὰ ζήσει ὁ Ὑπεράνθρωπος» (1883-1885/1969, σ. 104). B. R. Hergenhahn, Εἰσαγωγὴ στὴν Ἱστορία τῆς Ψυχολογίας
Γιὰ τὸν Νίτσε οἱ ΕΛΛΗΝΕΣ τῶν μνημονίων μᾶλλον μοιάζουν μὲ πιθήκους καὶ σκουλήκια; 
¨Σᾶς διδάσκω τὸν Ὑπεράνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι...

ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.

Φόρτωση...