ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

22 Απρ 2014

Μαντζαρίδης: «Ἡ ποιότητα ζωῆς τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου»


Ὁ ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μιλάει γιὰ τὴν ποιότητα τῆς ζωῆς τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου».

21 Απρ 2014

Ἔλλάδα μου Χριστὸς ἀνέστη! Τὸ Ἔθνος στὸν Οὐρανὸ ἠγέρθη καὶ ἐδῶ κάτω ἐξανέστη!

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ὁ  Ἅγιος Ραφαὴλ "δὲν πρόκειται νὰ  χαρισθεῖ"  στὸ ψευτορωμαίικο, τὴν ὁρισμένη ἀπὸ τὸν ΚΥΡΙΟ ὥρα θὰ τοῦ ἀνοίξει τὴν πόρτα , θὰ τὸ πετάξει ἔξω… καλώντας μας μὲ τὸ  "ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. Τὸ Ἔθνος στὸν Οὐρανὸ  Ἠγέρθη καὶ ἐδῶ  κάτω Ἐξανέστη…".
Μνήμη δικαίου μὲτ ἐγκωμίων…στὸν πρῶτο Ὁσιομάρτυρα τῆς Ρωμιοσύνης καὶ ἀπλανῆ ὁδηγὸ τῆς Ἀνάστασης τοῦ Ἔθνους μας. Τῆς Ἰθάκης τὸν Γόνον καὶ τῆς Λέσβου τὸ καύχημα… Τὸ καλύτερο δῶρο τοῦ Οὐρανοῦ στὶς μέρες μᾶς εἶναι τὸ συναξάρι αὐτοῦ του ΑΓΙΟΥ ποὺ ἔγινε τὸ πιὸ σπουδαῖο κομμάτι τῆς καρδιᾶς πολλῶν συνανθρώπων μας ποὺ δέχθηκαν τὴν εὐεργετικὴ παρουσία ΤΟΥ στὶς πονεμένες ζωές τους. Στὸ Παγκόσμιο  στερέωμα πολλοὶ τὸν γνωρίζουν καὶ περισσότεροι τὸν τιμοῦν μὲ ὕμνους καὶ ὠδὲς πνευματικὲς καὶ αὐτὸ τὸ ὀφείλουμε ΘΕΙΑ-ΝΕΥΣΗ στοὺς ταπεινοὺς ἐκείνους  κατοίκους  τῆς ΘΕΡΜΗΣ ποὺ (εὐαγγελίσθηκαν) αὐτὸ τὸ  πρότυπο συναξάρι τῆς Ἅγιας Βιωτῆς του ποὺ δόθηκε δωρεὰ στὴν....

Νίκος Χειλαδάκης: Οἰκουμενισμὸς - Ἑλλάδα - Τουρκία

20 Απρ 2014

Ἀναστάσιμο μήνυμα τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὅρους Ἀρχιμανδρίτου Χριστοφόρου ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα

«ΘΑΝΑΤῼ ΘΑΝΑΤΟΝ ΠΑΤΗΣΑΣ»
Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό πιό συγκλονιστικό ἀπό ὅλα τά γεγονότα στήν ἀνθρώπινη ἱστορία, ἐπειδή ὁ θάνατος εἶναι ἡ πιό μεγάλη τρα­γω­δία τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως. Ἀλλά θάνατος δέν εἶναι μόνον ὁ βιολογικός. Εἶναι καί ὁ ὑπαρξιακός, ὁ κοινωνικός, ὁ ἐθνικός, καί κυρίως ὁ πνευματικός θά­να­τος. Στήν προσωπική μας ἱστορία ὑπάρχουν στιγμές, τἰς ὁποῖες χωρίς Χρι­στό τίς βιώνουμε ὡς ὑπαρξιακό θάνατο.
Μέ τήν Ἀνάστασί Του ὁ Χριστός κατενίκησε τόν θάνατο (Ρωμ. στ’ 9). Κατανικᾶ ὅμως καί ὅλους τούς δικούς μας θανάτους, ὁσάκις ἡ Ζωή Του γίνεται δική μας ζωή διά τῆς Ἀναστάσεως (Β’ Κορ. δ’ 10-11).
Σέ ὅλους αὐτούς τούς θανάτους ὁ Χριστός ἀπαντᾶ μέ τόν μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο τρόπο, ἀναστάς ἐκ τῶν νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας.
Μέσα στό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ δέν ὑπάρχει ἀπελπισία, ἀδιέξοδο, κατάρρευσις. Τά πάντα ζωοποιοῦνται, γίνονται καινά. Καί ὁ ἴδιος ὁ θάνατος, ἀπό διαδικασία φθορᾶς γίνεται ἐφαλτήριον ζωῆς. Ὅπως λέγει ὁ σεβαστός μας Γέροντας, Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης: «Τί θά ἦταν ὁ κόσμος χωρίς τόν Ἀναστάντα Χριστόν καί τήν Ἀνάστασι πού περιμένουμε νά μᾶς χαρίσῃ; Ἕνα ἀπέραντο νεκροταφεῖο. Καί ἐμεῖς τί θά εἴμεθα; Μελλοθάνατοι πού περιμένουμε τήν σειρά μας νά σβήσουμε καί νά ἐξαφανισθοῦμε. Κανένα νόημα δέν θά εἶχε ἡ ζωή, κανένα σκοπό. Πολύ σωστά εἶπε ὁ π. Ἰουστῖνος Πόποβιτς, ὅτι δέν θά...

Λόγος Κατηχητικὸς

Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡµῶν Ιωάννου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου
Εἰς τὴν ἁγίαν καὶ λαμπροφόρον ἡµέραν τῆς ἐνδόξου καὶ σωτηριώδους Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡµῶν, Ἀναστασεως. 
Εἴ τις εὐσεβὴς καὶ φιλόθεος ἀπολαυέτω τῆς καλῆς ταύτης καὶ λαμπρᾶς πανηγύρεως, Εἴ τις δοῦλος εὐγνώμων, εἰσελθέτω χαίρων εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου αὐτοῦ. Εἴ τις ἔκαμε νηστεύων, ἀπολαυέτω νῦν τὸ δηνάριον. Εἴ τις ἀπὸ τῆς πρώτης ὥρας εἰργάσατο, δεχέσθω σήμερον τὸ δίκαιον ὄφλημα. Εἴ τις μετὰ τὴν τρίτην ἦλθεν, εὐχαρίστως ἑορτασάτω. Εἴ τις μετὰ τὴν ἕκτην ἔφθασε, μηδὲν ἀμφιβαλλέτω· καὶ γὰρ οὐδὲν ζημιοῦται. Εἴ τις ὑστέρησεν εἰς τὴν ἐννάτην, προσελθέτω, μηδὲν ἐνδοιάζων. Εἴ τις εἰς μόνην ἔφθασε τὴν ἑνδεκάτην, μὴ φοβηθῇ τὴν βραδύτητα· φιλότιμος γὰρ ὢν ὁ Δεσπότης, δέχεται τὸν ἔσχατον, καθάπερ καὶ τὸν πρῶτον. Ἀναπαύει τὸν τῆς ἑνδεκάτης, ὡς τὸν ἐργασάμενον ἀπὸ τῆς πρώτης. Καὶ τὸν ὕστερον ἐλεεῖ, καὶ τὸν πρῶτον θεραπεύει, κᾀκείνῳ δίδωσι, καὶ τούτῳ χαρίζεται. Καὶ τὰ ἔργα δέχεται, καὶ τὴν γνώμην ἀσπάζεται. Καὶ τὴν πρᾶξιν τιμᾷ, καὶ τὴν πρόθεσιν ἐπαινεῖ· οὐκοῦν εἰσέλθετε πάντες εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου ἡµῶν, καὶ πρῶτοι καὶ δεύτεροι τὸν μισθὸν ἀπολαύετε. Πλούσιοι καὶ πένητες μετ' ἀλλήλων χορεύσατε. Ἐγκρατεῖς καὶ ῥάθυμοι τὴν ἡµέραν τιμήσατε. Νηστεύσαντες καὶ µὴ νηστεύσαντες, εὐφράνθητε...

Ἂν ἐννοοῦμε πραγματικά το "Χριστὸς Ἀνέστη" τότε ἐξίσου εὔκολα μποροῦμε νὰ ποῦμε τὸ "Ἐλευθερία ἢ Θάνατος" γιατί γιὰ μᾶς ὁ θάνατος ὁδηγεῖ στὴν Ἀνάσταση!

Τό Ἁλάτι τῆς Γῆς - Πασχαλινό Γλέντι


Xριστὸς ἀνέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη! Χαρᾶς εὐαγγέλια!

Γράφει ὁ Ἀρχιμ.  Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
Πάσχα, Ἀνάστασις! Πάσχα, Φῶς! Πάσχα, Χαρὰ καὶ εὐλογία!
Καμμία ἄλλη λέξη ἀπὸ ὅλες τὶς γλῶσσες τῶν ἀνθρώπων δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφράσει τὴν Νίκη, τὸν θρίαμβο καὶ τὴν οὐσιαστικὴ εὐτυχία, ἀπὸ τὴν λέξη Ἀνάσταση! Στὴν λέξη αὐτὴ συμπυκνώνεται ὅλη ἡ προσδοκία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἀπὸ Ἀδὰμ ἕως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ὅλη ἡ ἐλπίδα τῶν ἀνθρώπων. Ἡ Σταύρωση καὶ ἡ ἔνδοξη Ἀνάσταση, δικαιώνουν αὐτὴ τὴν προσδοκία ἕως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων, ποὺ καὶ πάλιν θὰ ἔλθει ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς ἔνδοξος, κρίναι ζωντας καὶ νεκρούς.
Καὶ εἶναι ἡ χαρὰ μᾶς ἀνέκφραστη καὶ ἀπέραντη, ἀφοῦ ὁ ἀποκυλισθεῖς λίθος τοῦ μνήματος σήμανε τὸν θάνατο τοῦ θανάτου καὶ τὴν σκύλευση τοῦ ἅδου.
Στὸ γεγονὸς αὐτό, τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ὅλα τα δημιουργήματα τῆς  ἀγάπης τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἀπὸ τὸ πιὸ ταπεινὸ χαμομηλάκι καὶ τὸ γλυκόλαλο ἀηδονάκι, ποὺ ψάλλει μὲ “τέχνη καὶ χάρι”, ἀπὸ τὸν φλοῖσβο τῆς γαλάζιας θάλασσάς μας ποὺ στεφανώνει τὶς ὄμορφες ἀκρογιαλιὲς τῆς γήινης παροικίας μας, ἕως καὶ τὰ τάγματα τῶν....

19 Απρ 2014

Βίντεο: Ἡ φετινὴ τελετὴ ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτὸς στὰ Ἱεροσόλυμα! Τὸ θαῦμα ποὺ ἐπαναλαμβάνεται ἀνὰ τοὺς αἰῶνες!

Ἄρατε πύλας, γιατί ἦρθε ὁ Χριστός, ἡ οὐράνια θύρα

Ἁγίου Ἐπιφανίου,
 Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίας Κύπρου
1. Ἐκεῖνος πού χθές, μέσα στήν ἄπειρη συγκατάβασί Του, δέν ἐκαλοῦσε νά τόν βοηθήσουν οἱ λεγεῶνες τῶν Ἀγγέλων, λέγοντας στόν Πέτρο, ὅτι εἶναι στό χέρι μου νά παρατάξω τώρα ἀμέσως, περισσότερες ἀπό δώδεκα λεγεῶνες Ἀγγέλων (Ματθ. κστ´ 53), σήμερα κατέρχεται μέ τόν θάνατό Του κατά τοῦ ἅδου καί τοῦ θανάτου, τοῦ τυράννου, ὅπως ταιριάζει σέ Θεό καί Κυρίαρχο, ἐπί κεφαλῆς τῶν ἀθανάτων καί ἀσωμάτων στρατευμάτων καί τῶν ἀοράτων ταγμάτων, ὄχι μέ δώδεκα μόνο λεγεῶνες, ἀλλά μέ μύριες μυριάδες καί χίλιες χιλιάδες Ἀγγέλων, Ἀρχαγγέλων, Ἐξουσιῶν, Θρόνων, Ἐξαπτερύγων, Πολυομμάτων, οὐρανίων ταγμάτων, τά ὁποῖα, ὡς Βασιλέα καί Κύριό τους, προπέμπουν, δορυφοροῦν καί τιμοῦν τόν Χριστό. Ὄχι, ὅτι συμμαχοῦν καί συμπολεμοῦν μαζί Του. Ὄχι, ποτέ! Γιατί ἀπό ποιά συμμαχία ἔχει ἀνάγκη ὁ παντοδύναμος Χριστός; Τόν συνοδεύουν γιατί χρωστοῦν πάντοτε καί ποθοῦν νά εἶναι κοντά στόν Θεό τους.
Οἱ ἀγγελικές δυνάμεις ἔτρεχαν σάν δορυφόροι ὁπλῖτες, ὡπλισμένοι μέ ξίφη καί σάν ἀστραπόμορφοι κεραυνοβόλοι, ὡπλισμένοι μέ τούς θεϊκούς καί παντοδύναμους κεραυνούς τοῦ Βασιλέως των, οἱ ὁποῖοι πρόφθαιναν μέ πολύ ζῆλο καί ξεπερνοῦσαν ὁ ἕνας τόν ἄλλο στή γρηγοράδα, ὑπακούοντας στό θεϊκό μόνο νεῦμα καί κάνοντας...

«Κατανικήθηκε ὁ θάνατος καὶ κατατροπώθηκε. Ποῦ εἶναι θάνατε ἡ νίκη σου; Ποῦ εἶναι Ἅδη τὸ κεντρί σου;»

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
Σήμερα λοιπὸν ὁ Κύριός μας περιοδεύει στὸν Ἅδη. Σήμερα συνέτριψε τὶς χάλκινες πύλες καὶ τοὺς σιδερένιους μοχλούς του. Πρόσεξε τὴν ἀκριβολογία. Δὲν εἶπε, ἄνοιξε τὶς πύλες, ἀλλὰ«συνέτριψε τὶς χάλκινες πύλες», γιὰ νὰ ἀχρηστεύσει τὸ δεσμωτήριο. Δὲν ἀφαίρεσε τοὺς μοχλούς, ἀλλὰ τοὺς συνέτριψε, γιὰ νὰ ἀχρηστεύσει τὴ φυλακή. Ὅπου βέβαια δὲν ὑπάρχει οὔτε μοχλὸς οὔτε θύρα, καὶ ἂν κάποιος εἰσέλθει, δὲν ἐμποδίζεται νὰ ἐξέλθει. Ὅταν λοιπὸν συντρίψει ὁ Χριστός, ποιὸς θὰ μπορέσει νὰ διορθώσει; Οἱ βασιλεῖς ὅταν πρόκειται νὰ ἀφήσουν ἐλεύθερους τούς φυλακισμένους, δὲν κάνουν αὐτὸ ποὺ ἔκανε ὁ Χριστός, ἀλλὰ δίνουν διαταγὲς καὶ ἀφήνουν στὴ θέση τους καὶ τὶς πόρτες καὶ τοὺς φύλακες, δείχνοντας μ’ αὐτὸ πῶς θὰ χρειαστεῖ νὰ μποῦν πάλι ἐκεῖ μέσα ἢ ἐκεῖνοι ποὺ ἀποφυλακίστηκαν ἢ κάποιοι ἄλλοι στὴ θέση τους.
Ἀλλὰ ὁ Χριστὸς δὲν ἐνεργεῖ μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο. Θέλοντας νὰ δείξει ὅτι καταργήθηκε ὁ θάνατος, συνέτριψε τὶς χάλκινες πύλες του. Καὶ τὶς ὀνόμασε χάλκινες ὄχι ἐπειδὴ ἦταν ἀπὸ χαλκό, ἀλλὰ γιὰ νὰ δηλώσει τὴ σκληρότητα καὶ τὴν ἀδιαλλαξία τοῦ θανάτου. Καὶ γιὰ νὰ μάθεις ὅτι ὁ χαλκὸς καὶ ὁ σίδηρος ἐκφράζουν τὴν ἀκαμψία καὶ τὴ σκληρότητα, ἄκουσε τί λέει σὲ κάποιον ἀδιάντροπο: «Τὰ νεῦρα σου εἶναι ἀπὸ σίδηρο καὶ ὁ τράχηλος καὶ τὸ μέτωπό σου ἀπὸ χαλκό». Καὶ ἐκφράστηκε ἔτσι ὄχι διότι εἶχε σιδερένια νεῦρα ἢ χάλκινο μέτωπο, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἔδειχνε πὼς εἶναι αὐστηρός, ἀδιάντροπος καὶ σκληρός.
Θέλεις νὰ μάθεις πόσο αὐστηρὸς καὶ ἄκαμπτος καὶ ἀσυγκίνητος εἶναι ὁ θάνατος; Κανένας δὲν τὸν κατάφερε ποτὲ ν’ ἀφήσει ἐλεύθερο κάποιον ἀπὸ τοὺς...

Μαγειρίτσα ῥωμαίικη, παραδοσιακή γιὰ τὴν Λαμπρὴ

Οἱ ῥωμηοὶ ἦταν σοφοὶ καὶ γι΄ αὐτὸ μετὰ τὴν Ἀνάσταση δὲν ἔτρωγαν κρέας ἀλλὰ τὴν παραδοσιακὴ μαγειρίτσα. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο κατέλυαν τὴν νηστεία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς γιὰ νὰ μὴν ἔχουν στομαχικὲς διαταραχές. Σὲ ἄλλα μέρη τὴν πρώτη μέρα τοῦ Πάσχα δὲν τρῶνε κρέας ἀλλὰ τὸ γνωστὸ «γέμισμα», ἕνας παρόμοιος τρόπος καταλύσεως τῆς νηστείας ὅπως ἡ μαγειρίτσα.
Τί καλύτερο, ὅταν γυρίζουμε τὸ βράδυ ἀπὸ τὴν Ἀνάσταση μὲ τοὺς ἀγαπημένους μας, νὰ μᾶς περιμένει στὸ σπίτι μία κατσαρόλα μὲ μπόλικη ἀχνιστὴ μαγειρίτσα, πυκνή, αὐγολεμονάτη καὶ λαχταριστή, βάλσαμο γιὰ τὸ στομάχι. Μὴν ξεχνᾶτε πώς, ὅσοι τηροῦν τὴ νηστεία γιὰ ὁλόκληρη τὴ Σαρακοστή, ἡ μαγειρίτσα εἶναι τὸ πρῶτο πιάτο μὲ κρέας ποὺ θὰ καταναλώσουν καὶ ποὺ θὰ τερματίσει τὴν μακρόχρονη νηστεία. Ὁ λόγος εἶναι πὼς ἡ μαγειρίτσα εἶναι ἰδιαίτερα εὐεργετικὴ γιὰ τὸ στομάχι, πρίν… ὑποδεχτεῖ τὶς ποσότητες τῶν κρεάτων, τῶν γαλακτοκομικῶν καὶ τῶν μεζέδων ποὺ ἀκολουθοῦν τὴν ἑπόμενη ἡμέρα. Δὲν εἶναι ἄλλωστε τυχαῖο ὅτι ἡ μαγειρίτσα σερβίρεται ὅλο τὸ χρόνο στὶς ταβέρνες γιὰ ξενύχτηδες, ἀκριβῶς γιὰ αὐτὲς τὶς ἀνακουφιστικὲς γιὰ τὸ στομάχι ἰδιότητές της.
Δεῖτε τὰ σχετικά τς συνταγῆς…

Ἐπίθεση τῆς ΝΔ κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας - Φ.Πιπιλή: Τάχθηκε ὑπὲρ τοῦ Ν.Δήμου ποὺ στράφηκε κατὰ τοῦ Ἁγίου Φωτὸς

Ξεσκεπάζονται οἱ ἀντίχριστοι τῆς Νέας Δημοκρατίας μὲ δηλώσεις τους 
ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῶν Μητροπολιτῶν!
Ἡ βουλευτὴς τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ στενὴ συνεργάτης καὶ φίλη τοῦ πρωθυπουργοῦ Α. Σαμαρά, Φωτεινὴ Πιπιλή, τώρα στρέφεται κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὑπερασπίζεται τὶς ἀπόψεις τοῦ Νίκου Δήμου καὶ τοῦ "Ποταμιοῦ" κατὰ τοῦ Ἁγίου Φωτός, προφανῶς ἀπηχώντας τὶς θέσεις τοῦ κόμματός της καὶ τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀ.Σαμαρά!
Σήμερα, κάλεσε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο νὰ καθαιρέσει τὸν Μητροπολίτη Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιο μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπίθεση ποὺ ἐξαπέλυσε ὁ πρῶτος κατὰ τοῦ Ν.Δήμου καὶ τῆς "Ποταμιᾶς" ποὺ χαρακτηρίσει "δῆθεν Ἅγιο Φῶς" τὴν φλόγα τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τοὺς Ἅγιους Τόπους!
Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ὁ Ν.Δήμου εῖχε πεῖ σὲ ἄρθρο του ὄτι «Ὅσο πλησιάζει τὸ Πάσχα καὶ σκέπτομαι πὼς πάλι θὰ ξοδέψουμε χρήματα γιὰ νὰ φέρουμε τὸ (δῆθεν)  Ἅγιο Φῶς καὶ νὰ τὸ ὑποδεχθοῦμε μὲ τιμὲς ἀρχηγοῦ κράτους, γίνομαι ἐμμανῆς ἀντικληρικός».
Δεῖτε τὶς ἀπαράδεκτες δηλώσεις τῆς βουλευτοῦ καὶ φίλης τοῦ «θρησκευόμενου» Σαμαρά…

18 Απρ 2014

Ἰδοῦ τά ἐγκώμια τῆς Μ.Παρασκευῆς πού θά ἀπαγορεύσει ὁ Σαμαράς μέ τόν “ἀντιρατσιστικό” νόμο


                                                                              Μέγας Ἀθανάσιος
«Μὲ ὅσα ἀποτόλμησαν ἐναντίον τοῦ Κυρίου οἱ Ἰουδαῖοι, εἶναι σὰ νὰ τράβηξαν πάνω τους ἐκείνη τὴν ἡμέρα, γιὰ τὴν ὁποία πρόλεγε κι ὁ προφήτης: μέρα ἐκδίκησης αὐτὴ θὰ εἶναι γιὰ τὸν Κύριο. Αὐτὰ ἔπαθαν οἱ Ἰουδαῖοι, νομίζοντας ὅτι θὰ ἐξοντώσουν τὸν Κύριο. Αὐτὰ προκάλεσαν σὲ βάρος τους, φωνάζοντας κατὰ τοῦ Κυρίου. Σ’ αὐτὰ καταδικάστηκαν, θέλοντας νὰ κρίνουν τὸν Κύριο. Οἱ Ἰουδαῖοι μὲ τὴν κακία τοὺς ἐρήμωσαν τοὺς ἑαυτούς τους καὶ ἀπὸ τὴν οἰκουμένη καὶ τώρα εἶναι χωρὶς πόλη. Οἱ Ἰουδαῖοι κέρδισαν τὴ συγκατοίκησή τους μὲ τοὺς δαίμονες»


Ἐδῶ καὶ κάμποσα χρόνια, ἔχει ξεκινήσει μία ἐκστρατεία ἀπὸ σκοτεινοὺς σιωνιστικοὺς κύκλους, γιὰ τὴν ἀπάλειψη τῶν ἐγκωμίων («μεγαλυναρίων») τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ποὺ ἀναφέρονται στοὺς σταυρωτῆδες τοῦ Κυρίου μας. Μέχρι τώρα, παρὰ τὶς ἀσφυκτικὲς πιέσεις, οἱ ἐπικεφαλῆς τῆς Ὀρθοδοξίας μας στάθηκαν στὸ ὕψος τους.
Ὡστόσο, μὲ τὸν νέο «ἀντιρατσιστικὸ» νόμο ποὺ προωθεῖ πρὸς ψήφιση ἡ δούλη τῶν Θεοκτόνων (ψευτο)κυβέρνηση Σαμαρὰ - μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη ὅλων τῶν συστημικῶν κομμάτων - θὰ καταστήσει ὑποχρεωτικὴ τὴν ἀπάλειψη τῶν ἐγκωμίων, ἄλλως θὰ βλέπουμε νὰ συλλαμβάνονται Ἱερεῖς μετὰ τὴ λειτουργία τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, γιὰ «διασπορὰ ρατσιστικοῦ μίσους», κατόπιν μηνύσεων διεθνῶν σιωνιστικῶν ὀργανώσεων καὶ ἐγχωρίων ὀργάνων τους!
Σᾶς παρουσιάζουμε, λοιπόν, ἴσως γιὰ τελευταία φορὰ τὰ σχετικὰ ἐγκώμια τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, πρὶν κηρυχθοῦν...

Ὁ ἐπαναστατικός Ἐπιτάφιος τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀγρινίου

ΑΝΑCTA O ΘΕΟC... H ΕΛΛΑΔΑ; ΘΑ ΑΝΑCTHΘΗ;
zeidoron.blogspot.gr

Ὑποκριτὲς «Ἰοῦδες», στὸ βωμὸ τῶν εὐρὼ-(πολλῶν εὐρὼ)-ἐκλογῶν

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Κορυφαῖος ἐκκλησιαστικὸς παράγοντας στὸ πλευρὸ τῆς ἀρχιεπισκοπῆς ποὺ ἐπὶ χρόνια περιδιαβαίνει ἐκκλησίες, μοναστήρια καὶ διάφορα γνωστὰ ἐκκλησιαστικὰ μπλὸγκ καὶ μιὰ γνωστὴ ἐφημερίδα μὲ βαρύγδουπα ἄρθρα του γιὰ νὰ διαφημίζει τὰ «καλά» τς Ὀρθοδοξίας ἐνῶ τὰ τελευταῖα χρόνια ἀγωνίζεται μὲ «ὀρθόδοξο» τρόπο νά… κατευνάσει τὴν ὀργὴ τοῦ ἐκκλησιάσματος ποὺ ὑποφέρει ἀπὸ τὴν λαίλαπα τοῦ μνημονίου, αἴφνης ἐμφανίζεται ὑποψήφιος το μεγαλυτέρου μνημονιακοῦ κόμματος γιὰ τὴν εὐρωβουλή. Βλέπετε εἶναι πολλά τα λεφτὰ γιὰ νὰ εἶσαι εὐρωβουλευτής! Κορυφαῖος μητροπολίτης τῆς βορείου Ἑλλάδας ποὺ προβάλλεται ἐπὶ χρόνια σὰν ὁ «βράχος» τῆς προστασίας τῶν ἐθνικῶν μας δικαίων, ἐμφανίζεται μὲ ἔμμεσο ἀλλὰ σαφῆ τρόπο νὰ προτρέπει τὸ ποίμνιό του νὰ ψηφίσει τὸ μνημονιακὸ κόμμα τῆς ξένης κατοχῆς στὶς ἑπόμενες εὐρωεκλογές, ἀδιαφορώντας γιὰ τὰ μεγάλα δεινὰ ποὺ αὐτὸ τὸ κόμμα ἔχει ἐπιφέρει στὸν τόπο, γιὰ τὰ ἀντιχριστιανικά του νομοσχέδια ποὺ ἔχουν καταλύσει κάθε ἔννοια τῆς οἰκογενείας, ἔχουν διαστρέψει τὸ ὁμολογιακὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καὶ τελευταία προωθοῦν τὴν ἰσλαμοποίηση τῆς ἀνωτάτης παιδείας. Κορυφαῖος διανοούμενος ποὺ τὰ τελευταῖα χρόνια ὁρμώμενος ἀπὸ....

Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελὼν τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα

Ἰδιόμελον Ἦχος πλ. α'
Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον, τὸ φῶς ὥσπερ ἱμάτιον, καθελὼν Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ξύλου, σὺν Νικοδήμῳ, καὶ θεωρήσας νεκρὸν γυμνὸν ἄταφον, εὐσυμπάθητον θρῆνον ἀναλαβών, ὀδυρόμενος ἔλεγεν· Οἴμοι, γλυκύτατε Ἰησοῦ! ὃν πρὸ μικροῦ ὁ ἥλιος ἐν Σταυρῷ κρεμάμενον θεασάμενος, ζόφον περιεβάλλετο, καὶ ἡ γῆ τῷ φόβῳ ἐκυμαίνετο, καὶ διερρήγνυτο ναοῦ τὸ καταπέτασμα· ἀλλ' ἰδοὺ νῦν βλέπω σε, δι' ἐμὲ ἑκουσίως ὑπελθόντα θάνατον· πῶς σε κηδεύσω Θεέ μου; ἢ πῶς σινδόσιν εἱλήσω; ποίαις χερσὶ δὲ προσψαύσω, τὸ σὸν ἀκήρατον σῶμα; ἢ ποῖα ᾄσματα μέλψω, τῇ σῇ ἐξόδῳ Οἰκτίρμον; Μεγαλύνω τὰ Πάθη σου, ὑμνολογῶ καὶ τὴν Ταφήν σου, σὺν τῇ Ἀναστάσει, κραυγάζων· Κύριε δόξα σοι.

Τραγούδι: Μεγάλη Παρασκευὴ


Στίχοι: Μοναχὸς Μωυσῆς Ἁγιορείτης, Τραγούδι: Μανώλης Μητσιᾶς. 
Ἀπὸ τὸ CD «Δωδεκάορτο» τοῦ Χρίστου Τσιαμούλη
«Πάντα τὴ Μεγάλη Παρασκευή, νὰ ‘σαι μόνος σὰν τὸ Χριστὸ προσμένοντας τὸ τελευταῖο καρφί, τὸ ξύδι, τὴ λόγχη. Τὶς ζαριὲς ν’ ἀκοῦς ἀτάραχα στὸ μοίρασμα τῶν ὑπαρχόντων σου, τὶς βλαστήμιες, τὶς προκλήσεις, τὴν ἀδιαφορία. Πρὶν τὴν Παρασκευὴ δὲν ἔρχεται ἡ Κυριακή, τότε λησμονᾶς τὰ μαρτύρια τῶν δρόμων τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς τῆς ζωῆς μας. Μὴν ξαφνιαστεῖς, μὴ φοβηθεῖς στ’ ἀπρόσμενο σουρούπωμα. Οἱ μπόρες τοῦ οὐρανοῦ δὲ στερεύουν. Ἡ ξαστεριὰ θὰ ’ρθει τὸ Σαββατόβραδο. Τότε λησμονᾶς τὰ μαρτύρια τῶν δρόμων τῆς μεγάλης Παρασκευῆς τῆς ζωῆς μας»

Γέροντας Παΐσιος: «Τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ ἐὰν θέλη κάποιος νὰ νιώση κάτι, δὲν πρέπει νὰ κάνη τίποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ προσευχὴ»

- Γέροντα, πῶς μπορεῖ νὰ ζήση κανεὶς πνευματικὰ τὶς γιορτές;
- Τὶς γιορτὲς γιὰ νὰ τὶς ζήσουμε, πρέπει νὰ ἔχουμε τὸν νοῦ μας στὶς ἅγιες ἡμέρες καὶ ὄχι στὶς δουλειὲς ποὺ ἔχουμε νὰ κάνουμε γιὰ τὶς ἅγιες ἡμέρες. Νὰ σκεφτώμαστε τὰ γεγονότα τῆς κάθε ἅγιας ἡμέρας (Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, Πάσχα κ.λπ.) καὶ νὰ λέμε τὴν εὐχὴ δοξολογώντας τὸν Θεό. Ἔτσι θὰ γιορτάζουμε μὲ πολλὴ εὐλάβεια κάθε γιορτή.
Οἱ κοσμικοὶ ζητοῦν νὰ καταλάβουν τὰ Χριστούγεννα μὲ τὸ χοιρινό, τὸ Πάσχα μὲ τὸ ἀρνί, τὶς Ἀποκριὲς μὲ τὸ κομφετί. Οἱ ἀληθινοὶ μοναχοὶ ὅμως κάθε μέρα ζοῦν τὰ θεία γεγονότα καὶ ἀγάλλονται συνέχεια. Κάθε ἑβδομάδα ζοῦν τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα. Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευὴ ζοῦν τὴν Μεγάλη Τετάρτη, τὴν Μεγάλη Πέμπτη, τὴν Μεγάλη Παρασκευή, δηλαδὴ τὰ Πάθη τοῦ Χριστοῦ, καὶ κάθε Κυριακὴ τὸ Πάσχα, τὴν Ἀνάσταση. Τί, θὰ πρέπη νὰ ἔρθη ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα, γιὰ νὰ θυμηθῆ κανεὶς τὰ Πάθη τοῦ Χριστοῦ; 
Πρέπει νὰ ἔρθη τὸ Πάσχα μὲ τὸ ἀρνί, γιὰ νὰ καταλάβω τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» σὰν τοὺς κοσμικούς; Ὁ Χριστὸς τί εἶπε; «Ἕτοιμοι γίνεσθε» εἶπε. Δὲν εἶπε, «ἑτοιμασθῆτε τώρα!» Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ λέει ὁ Χριστός, «ἕτοιμοι γίνεσθε», πρέπει...

17 Απρ 2014

«Τὸν Λῃστὴν αὐθημερόν, τοῦ Παραδείσου ἠξίωσας Κύριε, κᾀμὲ τῷ ξύλῳ τοῦ Σταυροῦ, φώτισον καὶ σῶσόν με»


Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Παρασκευῇ, τὰ ἅγια καὶ σωτήρια καὶ φρικτὰ Πάθη τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτελοῦμεν, τοὺς ἐμπτυσμούς, τὰ ῥαπίσματα, τὰ κολαφίσματα, τὰς ὕβρεις, τοὺς γέλωτας, τὴν πορφυρᾶν χλαίναν, τὸν κάλαμον, τὸν σπόγγον, τὸ ὄξος, τοὺς ἥλους, τὴν λόγχην, καὶ πρὸ πάντων, τὸν σταυρόν, καὶ τὸν θάνατον, ἃ δι' ἡμᾶς ἑκὼν κατεδέξατο, ἔτι δὲ καὶ τὴν τοῦ εὐγνώμονος Λῃστοῦ, τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ, σωτήριον ἐν τῷ Σταυρῷ ὁμολογίαν. 


Τῇ ὑπερφυεῖ καὶ περὶ ἡμᾶς παναπείρῳ σου εὐσπλαγχνίᾳ, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Σήμερα μαῦρος οὐρανός, σήμερα μαύρη μέρα (Θρῆνος Μεγάλης Παρασκευῆς)

Σταύρωση Ἰησοῦ Χριστοῦ: Οἱ πέντε πληγές

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (Ἐπίσκοπος Ἀχρίδος)
Μοῦ γράφεις ὅτι ἄκουσες ἀπό ἡλικιωμένες γυναῖκες κάποιο παραμύθι γιά τίς πέντε πληγές τοῦ Ἰησοῦ, καί ρωτᾶς ποῦ βρέθηκε αὐτό τό παραμύθι;
Διαβάστε τήν Καινή Διαθήκη! Μήν ντροπιάζεστε μπροστά στόν οὐρανό καί τή γῆ μέ τή ἄγνοια τῆς πίστης σας! Ἀφῆστε στήν ἄκρη ὅλες τίς ἄλλες σπουδές καί ἀναγνώσματα μέχρι νά μάθετε πρῶτα αὐτό πού εἶναι τό πιό σημαντικό καί πιό σωτήριο. Πρῶτα ἔρχεται ἡ ἐπιστήμη περί πίστεως καί κατόπιν οἱ ὑπόλοιπες σπουδές.
Οἱ πέντε πληγές τοῦ Ἰησοῦ δέν εἶναι λόγια ἀλλά φοβερή πραγματικότητα. Γί αὐτό εἶναι καλύτερα νά τίς γνωρίζουμε καί ἀπό τά λόγια. Δύο πληγές στά χέρια, δύο πληγές στά πόδια καί μία στά πλευρά. Ὅλες ἀπό μαῦρο σίδερο καί ἀκόμα περισσότερο ἀπό τήν κατάμαυρη ἀνθρώπινη ἁμαρτία. Τρυπημένα τά χέρια πού εὐλόγησαν. Τρυπημένα τά πόδια πού περπάτησαν καί ὁδήγησαν στή μόνη ὀρθή ὁδό. Τρυπημένο στό στῆθος, ἀπό τό ὁποῖο ξεχυνόταν πύρινη οὐράνια ἀγάπη στά παγωμένα ἀνθρώπινα στήθη.
Ἐπέτρεψε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, νά Τοῦ τρυπήσουν τά χέρια ἐξαιτίας τῶν ἁμαρτιῶν πολλῶν χεριῶν –δάση χεριῶν– τά ὁποία φόνευσαν, ἔκλεψαν, ἔκαψαν, ἅρπαξαν, παγίδευσαν, βιαιοπράγησαν. Καί νά τοῦ τρυπήσουν τά πόδια γιά τίς ἁμαρτίες πολλῶν ποδιῶν –δάση ποδιῶν– πού περπάτησαν στό κακό, σύλησαν τήν ἀθωότητα, καταπάτησαν τό δίκαιο, μόλυναν...

Ἡ Ὀρθοδοξία τῆς Νέας Δημοκρατίας: Ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης ἀμφισβητεῖ τὸ Ἅγιο Φῶς!


Ὁ Ὑπουργὸς Ὑγείας Ἄδωνις Γεωργιάδης ἀμφισβητεῖ τὸ Ἅγιο Φῶς. Πιὸ συγκεκριμένα, προσπαθεῖ μαζὶ μὲ τὸν καλεσμένο του Καλπουλο νὰ ἀποδείξει ὅτι τὸ Ἅγιο Φῶς εἶναι μία ἀπάτη. Νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε ὑπουργὸς ἀπὸ τὸν «χριστιανὸ καὶ πατριώτη» Ἀντώνη Σαμαρά. Ἀς τὸν χαίρονται οἱ ψηφοφόροι τῆς Νέας Δημοκρατίας. Δεῖτε καί σχετικὴ ἀνάρτηση ΕΔΩ

Ἡ Θεία Κοινωνία τοῦ Ἰούδα καὶ ἡ δική μας σωστὴ προετοιμασία

Τοῦ πατρός Στεφάνου Ἀναγνωστοπούλου
Ἀδελφοί μου, «νὰ μὲ μιμεῖσθε λέγει ὁ Κύριος».
Ὁ πρῶτος νὰ εἶναι ἔσχατος καὶ ὁ Δεσπότης νὰ εἶναι ὁ διακονῶν. Δηλαδὴ νὰ Τὸν μιμηθοῦμε ὅσο εἶναι δυνατὸν περισσότερο στὴν ταπείνωση. Τὰ κηρύγματα νομίζω ὅτι δὲν χρειάζονται, διότι ὅλη ἡ Ἐκκλησιαστικὴ ὑμνολογία εἶναι ἕνα κήρυγμα πολὺ δυνατό, ποὺ ἂν κανένας τὸ προσέχει λέξη πρὸς λέξη καὶ εἰδικότερα αὐτοὶ ποὺ ἔχουν καὶ δίπλα λίγο τὴ μετάφραση, συγκλονίζονται ἀπὸ ὅλα ὅσα μᾶς διδάσκει ἡ Ἐκκλησιαστική μας ὑμνολογία, σήμερα βέβαια, γιὰ τὴν προδοσία τοῦ Ἰούδα.
Σὲ κάποιο σημεῖο ὁ κανόνας, ἂν δὲν ἀπατῶμαι στὸν τελευταῖο εἱρμό, μᾶς μιλάει γιὰ μία «ξενία δεσποτικὴ καὶ ἀθανάτου τραπέζης ἐν ὑπερώω τόπω». Ἀλήθεια αὐτὴ ἡ «δεσποτικὴ ξενία» ποιὰ μπορεῖ νὰ εἶναι; 
Τέσσερα πράγματα μᾶς τόνισε σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ὅτι γιορτάζουμε σήμερα καὶ μέχρι αὔριο τὸ μεσημέρι. 
- Τὸν ἱερὸ νιπτήρα,
- Τὸν Μυστικὸ Δεῖπνο,
- Τὴν ὑπερφυὰ προσευχή, τὴν ὁποία θὰ ἀκούσουμε ὡς πρῶτο Εὐαγγέλιο αὔριο βράδυ καὶ 
- Τὴν προδοσία.
Ἄρα λοιπὸν «δεσποτικὴ ξενία» εἶναι ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος. Καὶ ὅπως λέει...

Προκλητικό ἀφιέρωμα τῆς Δημόσιας Τηλεόρασης γιὰ τοὺς κινδύνους τῆς… νηστείας!

Ἡ Δημόσια Τηλεόραση καὶ πιὸ συγκεκριμένα ἡ ἐκπομπὴ «Πρωϊνὴ ἐνημέρωση», εἶχε ἀφιέρωμα στοὺς… κινδύνους ποὺ ἐνέχει ἡ νηστεία γιὰ τὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμό, σύμφωνα μὲ τὴν ἰστοσελίδα Ὀλυμπία. Δηλαδή, ἡ δημόσια τηλεόραση προσπαθοῦσε νὰ μᾶς πείσει ἐν μέσω Μεγάλης Ἑβδομάδος, ὅτι ἡ νηστεία μπορεῖ νὰ βλάψει σοβαρὰ τὴν ὑγεία μας λόγω ἐλλείψεως διατροφικῶν στοιχείων ποὺ βρίσκονται… στὸ κρέας! «Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι» τόνισε χαριτωμένα ἡ ἔγκριτη καλεσμένη, «μπορεῖ νὰ ἁρπάξουν πιὸ εὔκολα κρυολόγημα»…
Σὲ μία ἐποχὴ πνευματικῆς κρίσεως στὴν ὁποία ζοῦμε, ἀλλὰ καὶ στὸ γεγονὸς ὅτι πολλοὶ ἐπιδιώκουν νὰ διαστρέφουν τὴν πραγματικότητα, προβάλλει πιὸ ἐπιτακτικὴ ἀπὸ ποτὲ ἡ ἀνάγκη βίωσης, ἀνάδειξης, προβολῆς καὶ προάσπισης τῶν πνευματικῶν μας ἀξιῶν.
Ὡς ἀπάντηση λοιπὸν στὶς γελοιότητες τῆς δημόσιας τηλεόρασης, δημοσιεύουμε ἄρθρο σχετικὰ μὲ τὴ μακροζωία τῶν μοναχῶν το Ἁγίου Ὅρους ἀλλὰ καὶ στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἁγιορειτικὴ (ἰσοβίως ἀκρεοφαγικὴ) διατροφὴ ἀποτελεῖ «ἀσπίδα» γιὰ τὸν καρκίνο...

Ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος

π. Ἀλεξάνδρου Σμέμαν
Δύο βασικὰ γεγονότα χαρακτηρίζουν τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Πέμπτης: ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μὲ τοὺς μαθητές Του καὶ ἡ προδοσία τοῦ Ἰούδα. Τὸ βαθύτερο νόημα καὶ τῶν δύο αὐτῶν γεγονότων εἶναι ἡ ἀγάπη. Ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος εἶναι ἡ ἐσχατολογικὴ ἀποκάλυψη τῆς σωτηριώδους ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τῆς ἀγάπης ποὺ εἶναι ἡ καρδιὰ τῆς σωτηρίας. Ἡ προδοσία τοῦ Ἰούδα ἀποκαλύπτει ὅτι ἡ ἁμαρτία, ὁ θάνατος καὶ ἡ αὐτοκαταστροφὴ ὀφείλονται ἐπίσης στὴν ἀγάπη ·ἀλλὰ σὲ μία ἀγάπη καταστροφική, μία ἀγάπη ποὺ διαιρεῖ, διαλύει καὶ ὁδηγεῖ ἐκεῖ ποὺ κάθε ἄλλο παρὰ ἀγάπη κυριαρχεῖ. Ἀκριβῶς ἐδῶ βρίσκεται τὸ μυστήριο τούτης τῆς μοναδικῆς ἡμέρας, τῆς Μεγάλης Πέμπτης. Οἱ ἱερὲς ἀκολουθίες της, ὅπου τὸ φῶς καὶ τὸ σκοτάδι, ἡ χαρὰ καὶ ἡ λύπη εἶναι παράξενα ἀναμειγμένα, μᾶς προκαλοῦν σὲ μία ἐπιλογὴ ἀπὸ τὴν ὁποία ἐξαρτᾶται ὁ τελικὸς προορισμὸς τοῦ καθενὸς ἀπό μᾶς.
«Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα εἰδώς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐλήλυθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα… ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τούς ἐν τῷ κόσμῳ, εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς…» (Ἰω. 13, 1). Γιὰ νὰ καταλάβουμε τὸ νόημα τοῦ μυστικοῦ Δείπνου θὰ πρέπει νὰ τὸν δοῦμε σὰν τέλος τῆς μεγαλειώδους ἐνέργειας τῆς Θείας Ἀγάπης, ἡ ὁποία ἄρχισε μὲ τὴ δημιουργία τοῦ κόσμου καὶ τώρα ὁλοκληρώνεται μὲ τὸ Θάνατο καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.
«Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστὶν» (Α΄ Ἰω. 4, 8). Καὶ τὸ πρῶτο δῶρο τῆς Ἀγάπης ἦταν ἡ ζωὴ . Τὸ νόημα καὶ τὸ περιεχόμενο τῆς ζωῆς ἦταν ἡ κοινωνία. Γιὰ νὰ ζήσει ὁ ἄνθρωπος ἔπρεπε νὰ τρώει καὶ νὰ πίνει, νὰ συμμετέχει στὴ ζωὴ τοῦ κόσμου. Ἔτσι ὁ κόσμος ἦταν θεία ἀγάπη ποὺ ἔγινε τροφή, ἔγινε Σῶμα τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ ὄντας ζωντανός, δηλαδὴ συμμετέχοντας...

Μητροπολίτης Κίτρους καὶ Κατερίνης Γεώργιος: «Ἡ ὑμνολογία τῆς Ἀκολουθίας τῶν Παθῶν»


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους καὶ Κατερίνης πατὴρ Γεώργιος ἀναλύει τὴν ὑμνολογία τῆς Ἀκολουθίας τῶν Παθῶν.

16 Απρ 2014

Σχετικὰ μὲ τὸ Ἱερὸ Εὐχέλαιο ποὺ τελεῖ σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας

Ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖται ἀπὸ τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα. Ἡ ἁμαρτία καὶ στὰ δύο αὐτὰ συστατικά τοῦ ἀνθρώπου ἔφερε ὀλέθρια ἀποτελέσματα. Εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ διὰ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ σωτηρία καὶ βοήθεια παρέχεται καὶ στὰ δύο συστατικά τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐκδηλώνεται κάθε φορᾶ ὅπως ἡ ἄκρα τοῦ Σωτῆρος ἠμῶν Χριστοῦ σοφία καὶ ἀγαθότητα κρίνει. Καὶ γιὰ μὲν τὴν θεραπεία τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὴν ἁμαρτία συνέστησε καὶ παρέδωσε στὴν Ἐκκλησία Του τὸ μυστήριο τῆς μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως. Γιὰ δὲ τὴν ἀπαλλαγὴ τοῦ σώματος «ἀπὸ νόσσων καὶ μαστίγων» (Λουκᾶ Ζ΄ 21), οἱ ὁποῖες τὸ ταλαιπωροῦν, ἔδωσε τὸ μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου, διὰ τοῦ ὁποίου ὅταν Ἐκεῖνος κρίνει ὠφέλιμο παρέχει τὴν ἴαση καὶ θεραπεία. «Εἶναι κανεὶς ἀνάμεσά σας ἄρρωστος; Ἂς προσκαλέσει τοὺς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας, καὶ αὐτοὶ ἂς προσευχηθοῦν ἐπάνω του καὶ συγχρόνως ἂς τὸν ἀλείψουν μὲ λάδι, ἐπικαλούμενοι τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου. Καὶ ἡ προσευχὴ αὐτὴ ποὺ γίνεται μὲ πίστη θὰ σώσει ἀπὸ τὴν σωματικὴ ἀσθένεια τὸν ἄρρωστο. Ὁ Κύριος θὰ τὸν κάνει καλὰ καὶ θὰ τὸν σηκώσει ἀπὸ τὸ κρεββάτι τῆς ἀρρώστιας του. Κι ἂν ὁ ἀσθενὴς ἔχει διαπράξει ἁμαρτίες ποὺ προκάλεσαν τὴν ἀσθένειά του, ὁ Κύριος θὰ τοῦ τὶς συγχωρέσει» (Ἰακ. Ε΄ 14-15).
Πράγματι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, Αὐτὸς εἶναι ὁ Ἰατρὸς ψυχῶν καὶ σωμάτων. «Τὰς ἀσθενείας ἠμῶν ἔλαβε καὶ τὰς νόσους ἐβάστασε» (Μάτθ. Η΄ 17).
Τὸ Εὐχέλαιο τελεῖται ἀπὸ τοὺς κληρικοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅταν θέλει...

Ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογική Σχολή τῆς Μέκκας!

τοῦ Κῶστα Ζουράρι
Ἡ εἰρηνικὴ ἀλλὰ καὶ ἐριστικὴ συνύπαρξη ἀπαιτοῦν ἀμοιβαιότητα. Ἔτσι, ἐὰν τὸ Σεβαστὸν Ὑπουργεῖον τῆς μὴ Ἐθνικῆς μας Παιδείας (ἔκοψαν τὸ «Ἐθνικῆς» καὶ τὸ Σύνταγμα, ποὺ τὸ προβλέπει), ἂν ἱδρύσει τμῆμα Μουσουλμανικῆς Θεολογίας στὴ Θεολογικὴ Θεσσαλονίκης, ἔτσι κι ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία: τὸ ἴδιο στὴ Μέκκα. Ή, ἔστω, στὴ Μεδίνα. Κι ὄχι στὴν Πόλη, λόγω Χάλκης, ὅπως βλακωδῶς μᾶς λέει τὸ Σεβαστόν μας τῆς Μὴ παιδείας, διότι, λέει, μᾶς ἐκβιάζουν οἱ Τουρκαλάδες! (Ἡ ἔκφρασή μου αὐτὴ εἶναι πολιτικῶς μὴ ὀρθή, ἀλλὰ Ὀρθία).
Ἡ Χάλκη εἶναι ἐσωτερικὸ τουρκοτουρκικὸ ἀγκάθι γιὰ τοὺς Νέο-Ὀθωμανούς, καὶ ἁπλῶς ἀναδεικνύει τὸ κτηνῶδες της κεμαλικῆς ἀρβύλας. Ἡ Ψωροκώσταινα δὲν ἔχει καμμία δουλειὰ ν' ἀνακατευθεῖ, ἐκεῖ. Ἄρα; Ἄρα, ἡ ἀμοιβαιότης μόνον μεταξὺ Θεσσαλονίκης, ποὺ διαθέτει τὸ παγκόσμιο κύρος γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη...

Διαδίκτυο, τὸ σύγχρονο κρυφὸ σχολειὸ

Γράφει ὁ Μανώλης Κοττάκης
Πρὶν ἀπὸ δύο ἑβδομάδες δημοσιεύσαμε στὴν κυριακάτικη «Δημοκρατία» τὴν πληροφορία ὅτι οἱ Τοῦρκοι στήνουν σκηνικὸ Κριμαίας στὴ Θράκη καὶ ἐτοιμάζουν κάθοδο αὐτονομιστικοῦ μειονοτικοῦ συνδυασμοῦ στὶς εὐρωεκλογές, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὸ 1989. Τὴν πληροφορία, ἡ ὁποία ἐπιβεβαιώθηκε πλήρως –τὸ βράδυ τῶν ἐκλογῶν θὰ δοῦμε τὸ τουρκοκίνητο κόμμα μὲ 1% σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο-, εἶχε τὴν καλοσύνη νὰ ἀναδημοσιεύσει το kostasxan καὶ μέσω αὐτοῦ ἁπλώθηκε ἀπίστευτα μέσα στὴν πατριωτικὴ διαδικτυακὴ κοινότητα. Αἴφνης χθὲς διάβασα σὲ κυριακάτικη ἐφημερίδα ἔνα σημειωμα γιὰ τὴν «ἀκροδεξιὰ ἐπέλαση» στὸ ἴντερνετ, στὸ ὁποῖο φωτογραφίζονταν ὡς “sites μίσους» ὅλα ἐκεῖνα ποὺ ἐπιλέγουν νὰ ἀναπαράγουν καὶ νὰ δημοσιεύουν διαδικτυακὲς εἰδήσεις μὲ συγκεκριμένο ἐθνικὸ προσανατολισμό. Ἀνάμεσα σέ αὐτὰ καὶ τὸ kostasxan, τὸ ὁποῖο θεωρεῖται περίπου… γιάφκα.
Ὀρθῶς φοβοῦνται οἱ συντάκτες μελετῶν καὶ σημειωμάτων ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἰστοτόπους. Ἐγὼ ποὺ καιρὸ τώρα τοὺς παρακολουθῶ ξέρω καλὰ ὅτι ἔδωσαν φωνὴ στοὺς ἀποκλεισμένους ἀπὸ τὰ κυρίαρχα ΜΜΕ καί, παρὰ τὶς κατὰ καιροὺς ὑπερβολές τους (μὲ τὶς ὁποῖες, φυσικά, δὲν συμφωνῶ), ἀποτελοῦν γνήσιες φωνὲς ἐθνικῆς ἀνησυχίας. Βεβαίως, ἀντιλαμβάνομαι καλά τούς....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.

Φόρτωση...