30 Ιουν 2021

Γέρων Εὐθύμιος: Ὁ ὑποχρεωτικός ἐμβολιασμός

KEIMENO TOY ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΚΑΨΑΛΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Σεβαστή Γερόντισσα, εὐλογεῖτε.
Ἔλαβα τήν ἐπιστολή σας πρό καιροῦ, καί ζητῶ νά μέ συγχωρέσετε πού καθυστέρησα νά σᾶς ἀπαντήσω, λόγῳ ἐλλείψεως χρόνου. Δυσκολεύομαι, πράγματι, νά ἀπαντῶ στά γράμματα, ἀλλά, ἐπειδή εἶδα τήν ἀνησυχία σας γιά ὅσα συμβαίνουν στίς μέρες μας καί τήν καλή σας διάθεση νά ἐνεργῆτε σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, σᾶς ἀπαντῶ.
Δέν σᾶς γνωρίζω, καί εἶναι δύσκολο νά μέ συναντήσετε, ὅπως ἐπιθυμεῖτε. Στήν ἐρώτησή σας, ἄν μπορῆτε τήν ἀπάντησή μου νά τήν κοινοποιήσετε καί σέ ἄλλους, δέν ἔχω ἀντίρρηση. Ἄλλωστε, οἱ ἀπόψεις μου γιά τόν κορωνοϊό καί τό ἐμβόλιο εἶναι γνωστές (διαβάστε ἐδῶ τήν περσινή ἐπιστολή τοῦ γέροντος), καί αὐτά περίπου λέγω καί στούς προσκυνητές, ὅταν... μέ ἐρωτοῦν.
Καθημερινῶς, «ὡς κύματα θαλάσσης κυμαινομένης» καταφθάνουν προσκυνητές στό Ἅγιον Ὄρος, καί κάποιοι μέχρι τό Κελλί μας. Ὅλοι αὐτοί, καθώς καί ὅσοι στέλνουν γράμματα, ἔχουν μία ἀγωνία καί ἕνα ἐρώτημα: «Τί θά γίνη μέ τό ὑποχρεωτικό ἐμβόλιο;». Ὅλα τά ὑπόλοιπα προβλήματα πού τούς ἔπνιγαν μέχρι τώρα τέθηκαν σέ δεύτερη μοῖρα.
Ὁ ἐξοχώτατος Πρωθυπουργός τῆς χώρας μας, στήν προσπάθειά του γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἔχει ἐπιβάλει ἕναν αὐστηρό ἔλεγχο, πού φαίνεται ὅτι ξεπερνᾶ τίς ἀντοχές τοῦ λαοῦ. Ἐπέβαλε τά πιό αὐστηρά περιοριστικά μέτρα, τά μεγαλύτερα πρόστιμα καί τούς πιό παρατεταμένους ἐγκλεισμούς ἀπό ὅλες τίς χῶρες τῆς Εὐρώπης. Ἀναρμοδίως ἐπενέβη στά τῆς λατρείας τῆς Ἐκκλησίας, κλείνοντας τούς Ναούς καί στερώντας τούς πιστούς ἀπό τήν βοήθεια τῶν ἁγιαστικῶν Μυστηρίων μέ μέτρα ἐξαιρετικά αὐστηρά καί ἄνισα γιά τούς χριστιανούς. Οἱ ἐνέργειές του ἀποκαλύπτουν τήν διάθεσή του νά ταπεινώση καί νά ἀποδυναμώση τήν Ἐκκλησία.
Μάλιστα, ἀπό τόν ὑπερβάλλοντα ζῆλο του γιά τήν ἐπιτυχῆ ἀντιμετώπιση τοῦ ἰοῦ, εἰσηγήθηκε τό πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ, καί ἀνακοίνωσε προνόμια γιά τούς ἐμβολιασμένους. Αὐτό δέν θά εἶναι ἕνα ἁπλό χαρτί, μιά συνηθισμένη βεβαίωση. Ἄν παρ' ἐλπίδα ἐφαρμοσθῆ αὐτό, τότε ὅσοι δέν θά ἐμβολιασθοῦν καί δέν θά ἔχουν αὐτό τό πιστοποιητικό, θά ἀποκλείωνται ἀπό παντοῦ. Τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης (2361/2021) ἀποφάνθηκε ὅτι τό ἐμβόλιο δέν εἶναι ὑποχρεωτικό καί δέν πρέπει νά γίνεται διάκριση ἐμβολιασμένων καί μή. Ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος, ἐνεργώντας αὐταρχικά, γίνεται βασιλικώτερος τοῦ βασιλέως, διχάζει τόν Ἑλληνικό λαό καί ἐπιβάλλει μία δικτατορία χειρίστου εἶδους.
Αὐτήν τήν ἀντισυνταγματική καί παράνομη προσπάθεια τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἀνέλαβαν μέ θεῖο ζῆλο νά θέσουν σέ ἐφαρμογή κάποιοι Ἐπίσκοποι, ἀπειλώντας καί ἐκβιάζοντας ἱερεῖς, μοναχούς καί τόν λαό τοῦ Θεοῦ νά ἐμβολιασθοῦν. Ἔχουν αὐτήν τήν ἐξουσία νά τούς ἐκβιάζουν νά ἐμβολιασθοῦν παρά τήν θέλησή τους;
Ὁ Σωτήρας μας Χριστός θεράπευε μόνο ὅσους ζητοῦσαν τήν θεραπεία. Τούς ἄλλους ἀσθενεῖς, πρίν τούς θεραπεύση, πρῶτα τούς ρωτοῦσε: «Θέλεις ὑγιής γενέσθαι;». Οὔτε μᾶς θεραπεύει, οὔτε μᾶς σώζει χωρίς τήν θέλησή μας, καίτοι ἐπιθυμεῖ πολύ τήν σωτηρία μας. Δέν καταργεῖ τήν ἐλευθερία μας ὁ Θεός, σέβεται τό αὐτεξούσιο, πού ὁ ἴδιος μᾶς ἔδωσε. Κατά τόν ἅγιο Χρυσόστομο «Μή βουλομένους οὐ βιάζεται ὁ Θεός» (PG 51,143).
Οἱ σημερινοί «σωτῆρες» μας δέν μᾶς ὑπολογίζουν. Μέ τό πρόσχημα τῆς ὑγείας καταργοῦν τήν ἐλευθερία μας. Ὑστερα ἀπό τόν φόβο τοῦ ἰοῦ, ἦλθε ἡ τρομοκρατία ἐξ αἰτίας τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ. Ζοῦμε δυστυχῶς τόν διχασμό, τό μῖσος καί τήν διάκριση τοῦ λαοῦ σέ κατηγορίες ἀνθρώπων. Ἡ σημερινή κατάσταση θυμίζει λίγο τήν Ἑλλάδα κατά τόν ἐμφύλιο πόλεμο. Προετοιμάζει καί προϊδεάζει τήν ἐποχή τοῦ Ἀντιχρίστου. Ὅπως τότε θά ἀποκλείωνται ἀπό τίς ἀγοραπωλησίες, τίς δημόσιες θέσεις καί τά ταξίδια ὅσοι δέν θά ἔχουν τό χάραγμα, παρομοίως, ἄν ἐφαρμοσθῆ τό πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ, θά ἀποκλείωνται ἀπό παντοῦ ὅσοι δέν θά ἐμβολιασθοῦν. Τά κοινά στοιχεῖα εἶναι φόβος, ἐξαναγκασμός, παρακολούθηση.
Τό θέμα τοῦ κορωνοϊοῦ εἶναι βεβαίως, ἐκ πρώτης ὄψεως ἰατρικό, ἔγινε, ὅμως, περισσότερο πολιτικό πιό πολύ ὁμιλοῦν οἱ πολιτικοί καί οἱ δημοσιογράφοι, εἶναι καί οἰκονομικό, καί ἔγινε ἄριστο μέσο ἐπιβολῆς καί ἐλέγχου. Ὁπωσδήποτε, εἶναι καί πνευματικό, καθότι μέ τήν πρόφασή του καταργεῖται τό αὐτεξούσιό μας ἐνῶ γιά τήν παρασκευή τοῦ ἐμβολίου χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα ἀπό ἐκτρωμένο ἔμβρυο.
Ὑπάρχουν διαδιδόμενες μαρτυρίες, οἱ ὁποῖες συνεχῶς αὐξάνουν, ὅτι στά ἀεροδρόμια ὑπάρχει μηχάνημα πού ἀναγνωρίζει τούς ἐμβολιασμένους καί ὅτι σέ ὁρισμένα κινητά τηλέφωνα μέ μιά συγκεκριμένη ἐφαρμογή, ὅταν πλησιάση ἐμβολιασμένος, ἐμφανίζεται ἕνας δωδεκαψήφιος ἀριθμός, στοιχεῖα ἀποδεικτικά ὅτι μέσῳ τοῦ ἐμβολίου μπορεῖ ὁ ἐμβολιασμένος νά παρακολουθῆται. Γι' ὅλα αὐτά θά μᾶς διαφωτίσουν οἱ εἰδικοί καί πιστεύω ὅτι ὁ Θεός θά ἀποκαλύψη ὅλη τήν ἀλήθεια.
Διατέθηκαν πολλά χρήματα καί ἔγινε πολλή διαφήμιση γι' αὐτό τό περίφημο ἐμβόλιο. Ἀρκετοί τό ἔκαναν μέ τήν πρόθεση νά προστατέψουν τήν ὑγεία τους. Δικαίωμά τους. Εὐχώμαστε εἰλικρινά κανείς ἀπό τούς ἐμβολιασθέντες νά μήν πάθη τίποτε. Ἄς ἀφήσουν, ὅμως, ἥσυχους καί ἐλεύθερους τούς ἀνθρώπους νά ἀποφασίσουν. Ὅσους δέν θέλουν νά κάνουν τό ἐμβόλιο, κανείς δέν πρέπει καί δέν ἔχει τό διακαίωμα νά τούς ἐξαναγκάση μέ ὁποιονδήποτε τρόπο νά ἐμβολιασθοῦν.
Δέν εἴμαστε γενικῶς κατά τῶν ἐμβολίων. Τά παλαιά δοκιμασμένα ἐμβόλια ἔσωσαν πολλούς. Τά νεώτερα ἔχουν ἀρκετές ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες. Γι' αὐτό εἰδικά τό ἐμβόλιο οἱ ἄνθρωποι ἔχουν δικαιολογημένους φόβους. Εἶναι ἕνα ἐμβόλιο πού ἀκόμα πρίν τήν παρασκευή του ἔγινε μέ νόμο ὑποχρεωτικό, ἦραν τίς εὐθύνες καί τίς ἀποζημιώσεις ἀπό τίς παρασκευάστριες ἑταιρεῖες, τόσο γρήγορα τέθηκε σέ χρήση χωρίς νά δοκιμασθῆ ἐπαρκῶς, δέν καλύπτει πλήρως τούς ἐμβολιασμένους, καί κάθε μέρα πληροφορούμαστε σοβαρές παρενέργειες καί θανάτους ἐμβολιασμένων. Αὐτά τά στοιχεῖα τά μαθαίνομε ὄχι μόνο ἀπό στατιστικές ἀλλά καί ἀπό ἀνθρώπους γνωστούς καί συγγενεῖς.
Ὅπως θρηνήσαμε τόν θάνατο γνωστῶν καί συγγενικῶν προσώπων ἀπό τόν κορωνοϊό, ἔτσι τώρα θρηνοῦμε γιά ἀρρώστους καί πεθαμένους ἀπό τό ἐμβόλιο. Ἀπό τήν Σκύλλα (ἰό) ἡ μόνη λύση εἶναι νά πᾶμε στήν Χάρυβδη (ἐμβόλιο προβληματικό); Δέν ὑπάρχει θεραπεία γιά τόν ἰό;
Δέν εἶμαι γιατρός γιά νά ἐκφέρω γνώμη. Γνωρίζω, ὅμως, γιατρούς πού ἀντιμετώπισαν ἐπιτυχῶς μέ ἀντιβιώσεις, βιταμίνες καί ἄλλα φάρμακα τούς νοσήσαντες ἀπό τόν ἰό. Γιατρός γνωστός μου ἔδωσε ἀντιβίωση καί ἄλλα φάρμακα σέ ἑκατοντάδες ἀσθενεῖς καί κανείς δέν πέθανε. Ὑπάρχει θεραπεία γιά τόν ἰό, ἀλλά κάποιοι δέν τήν θέλουν. Μόνο τό ἐμβόλιο προβάλλουν. Διάβασα τίς γνωστές δηλώσεις τοῦ Γάλλου ἐπιστήμονα Luc Antoine Montagnier, κατόχου τοῦ βραβείου Νόμπελ, ὁ ὁποῖος εἶπε: «Ὑπάρχουν ἀποτελεσματικές θεραπεῖες πού εἶναι καί φθηνές, ὅπως ἡ ἀζιθρομυκίνη καί ἡ ὑδροξυχλωροκίνη. Τό ἐμβόλιο δέν εἶναι θεραπεία. Ἡ ἔρευνα πρέπει νά στραφῆ πρός τήν θεραπευτική ἀντιμετώπιση». Ἄν ὄντως ἦταν ἐπαρκῶς δοκιμασμένο καί προφύλασσε ἀποτελεσματικά χωρίς παρενέργειες καί θανάτους, ὁ κόσμος θά ἐπληροφορεῖτο ἐσωτερικά καί δέν θά χρειαζόταν ὅλη αὐτή ἡ προπαγάνδα καί ἡ πίεση. Μόνοι τους θά ζητοῦσαν τό ἐμβόλιο. Ἀρκετά ταλαιπωρήθηκε ὁ λαός μας ἀπό αὐτήν τήν ἐπώδυνη ἱστορία τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἄς ἀφήσουν, ἐπί τέλους, τόν καθένα νά ἐνεργήση ἐλεύθερα κατά τήν κρίση του, χωρίς πιέσεις.
Στά δύσκολα χρόνια πού ζοῦμε, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη ἐποχή, ἡ καταφυγή μας καί ἡ σωτηρία μας εἶναι ἡ Ἐκκλησία μας. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὄχι μόνο ἡ κιβωτός πού μᾶς σώζει, ἀλλά εἶναι γιά τά δύσκολα. Ὅπου ἡ ἐπιστήμη καί ἡ ἀνθρώπινη προσπάθεια ἀδυνατοῦν νά βοηθήσουν, ἡ Ἐκκλησία, ὅταν χρησιμοποιήση τά πνευματικά της μέσα καί τά δικά της σωτήρια φάρμακα, κάνει τά ἀδύνατα δυνατά καί θεραπεύει κάθε ἀσθένεια καί δύναται νά ἐξαφανίση κάθε ἐπιδημία, ὅσο μεταδοτική καί θανατηφόρα καί ἄν εἶναι αὐτή, ὅπως διδάσκει ἡ Ἐκκλησιαστική μας ἱστορία. Ὅπως ἡ κιβωτός τοῦ Νῶε, πού προεικόνιζε τήν Ἐκκλησία, περιεῖχε ζῶα καθαρά καί μή καθαρά, ἔτσι καί ἡ Ἐκκλησία μας περιλαμβάνει ἁγίους καί ἁμαρτωλούς, δικαίους καί ἀδίκους, μασκοφόρους καί μή, ἐμβολιασμένους καί μή. Ὅλοι χωρᾶνε στόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ. Ἔμεῖς δέν πρέπει νά χωρίζωμε τούς ἀνθρώπους, οὔτε νά θεωροῦμε τούς ἐμβολιασμένους σάν χαραγμένους ἀρνητές τοῦ Χριστοῦ. Οὔτε πάλι οἱ ἐμβολιασμένοι νά ἐλέγχουν καί νά πιέζουν ἀφόρητα ὅσους δέν θέλουν νά κάνουν τό ἐμβόλιο, ὅπως συνήθως συμβαίνει. Ἴσως στό μέλλον, ὅταν ἀποκαλυφθῆ ἡ ἀλήθεια γιά τό ἐμβόλιο, πολλοί νά μετανοιώσουν πού τό ἔκαναν, ὅπως ἤδη μετάνοιωσαν μερικοί. Ἤδη ἀνακοινώθηκε ὅτι δύο γνωστές ἑταιρεῖες, ἀπέσυραν τά ἐμβόλιά τους ὡς ἐπικίνδυνα. Μέ τέτοια ἐμβόλια ὁ Πρωθυπουργός προσπαθεῖ νά κτίση τό πολυδιαφημισμένο τεῖχος τῆς ἀνοσίας; Καί γιά ὅσους ἔπαθαν ἀνήκεστη βλάβη τῆς ὑγείας τους καί γιά ὅσους πέθαναν, δέν ἔχει εὐθύνη; Παίζουν μέ τήν ὑγεία καί τήν ζωή τῶν ἀνθρώπων; Εἶναι δυνατόν πλέον νά πιστέψομε ὅτι αὐτοί ἐνδιαφέρονται γιά τήν ὑγεία μας;
Σεβαστή Γερόντισσα. Μέ αὐτά τά λίγα ἀποτυπώνω τόν πόνο μου καί ἀπαντῶ στήν ἐρώτησή σας, πού εἶναι παρόμοια μέ τήν ἀγωνία καί τόν προβληματισμό πλήθους ἀνθρώπων. Ἀνησυχῶ γιά τήν διαίρεση τοῦ λαοῦ μας. Τά κόμματα ἀνέκαθεν κομμάτιαζαν καί χώριζαν τόν λαό. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς ἑνώνει μεταξύ μας σέ ἕνα σῶμα μέ κεφαλή τόν Χριστό. Ἀκόμα καί τό ὄνομα Ἐκκλησία εἶναι ὄνομα ἑνότητος. Ἡ ἱστορία διδάσκει ὅτι ὅσες φορές ὁ λαός χωρίστηκε, ἐπακολούθησε καταστροφή. Ὅσες φορές οἱ ἐχθροί τοῦ Ἔθνους μας σχεδίαζαν καί «ἐμελέτησαν κακά» γιά μᾶς, προηγουμένως παρασκεύαζαν τήν διαίρεση τοῦ λαοῦ. Πρίν τήν Ἅλωση τόν εἶχαν διαιρέσει μέ ψευδοενώσεις σέ ἑνωτικούς καί σέ ἀνθενωτικούς· πρίν τήν Μικρασιαστική καταστροφή σέ Βασιλικούς καί σέ Βενιζελικούς· πρίν τόν ἐμφύλιο πόλεμο διακρίνονταν σέ κομμουνιστές καί σέ Ἐθνικόφρονες καί πρίν τήν εἰσβολή τῶν Τούρκων στήν Κύπρο, ὁ λαός εἶχε χωρισθῆ σέ Μακαριακούς καί Ἀντιμακαριακούς. Σέ παρόμοιες περιπτώσεις ἡ λύση δέν εἶναι ἡ ὑποταγή τῆς Ἀληθείας, στήν πλάνη χάριν τῆς ἑνότητος, ἀλλά ὁ ἀνιδιοτελής ἀγῶνας γιά τήν ἐπικράτηση τῆς Ἀληθείας ἡ ὁποῖα μᾶς ἐλευθερώνει. Ἔχομε ἀνάγκη ἀπό μετάνοια καί προσευχή γιά νά δώση ὁ Θεός τέλος στήν δοκιμασία. Τό Ἅγιο Πνεῦμα πού γιορτάζομε τήν ἐπιφοίτησή Του, «καλεῖ πάντας εἰς ἑνότητα». Ἐπειδή εἶναι καί Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, εἴθε νά μᾶς ἀποκαλύψη ὅλη τήν ἀλήθεια γιά τά ἐμβόλια.
Εὔχομαι ὁ τριαδικός Θεός νά δίνη τήν χάρη Του σέ ὅσους ἐνεργοῦν μέ πόνο καί εἰλικρίνεια γιά τήν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων, σέ ὅσους σέβονται τήν ἐλευθερία καί σέ ὅσους ἀγωνίζονται γιά τήν ἑνότητα τοῦ λαοῦ, δίνοντας ἐλπίδα καί ἐνισχύοντας τήν πίστη του.

Μέ τήν ἐν Χριστῷ φιλαδελφία μου
καί ἄπειρες εὐχές

Ἱερομ. Εὐθύμιος
Καλύβη Ἀναστάσεως
Ἅγιον Ὄρος
7/20 Ἰουνίου 2021

27 σχόλια:

 1. Αμερόληπτη η επιστολή; Ναι! Λογική; Βεβαίως! Φιλαλήθης; Αλίμονο! Φιλελεύθερη; Οπωσδήποτε! Φιλάνθρωπη; Φιλόπατρις; Πολλάκις ναι! Απεριφράστως ναι! Θεοφώτιστη; Χωρίς πάσης αμφιβολίας! Ευχαριστούμε, π. Ευθύμιε! Είθε να ελκύσει την προσοχή και να τύχει της καλής αποδοχής από τον λαό του Θεού και κυρίως από τους άρχοντες, κοσμικούς και εκκλησιαστικούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανωνυμοςειπε


  Από πέρσυ έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, χάνονται ψυχές με αυτήν την ιστορία. Η ζωή μας είναι στα χέρια Του. Ο Θεός να μας ελεήσει και να σώσει την Πατρίδα, όχι για εμάς, εμείς αποδειχτήκαμε ολίγιστοι, αλλά για τα παιδιά και τους μάρτυρες του τόπου τούτου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μεστό νοημάτων το κείμενο. Ευχαριστούμε θερμά για την ενίσχυση! Την ευχή σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. που κρυφτηκε ο Μεσογαίας; οεο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΥΦΤΕΙ Κ Ο ΤΣΙΟΔΡΑΣ, ΟΤΑΝ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ...

   Διαγραφή
  2. Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας όπως και πολλοί άλλοι επίσκοποι, ανήκουν στην κατηγορία που έγραψε στην επιστολή του ο Γέρων Ευθύμιος:
   "Αὐτήν τήν ἀντισυνταγματική καί παράνομη προσπάθεια τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἀνέλαβαν μέ θεῖο ζῆλο νά θέσουν σέ ἐφαρμογή κάποιοι Ἐπίσκοποι, ἀπειλώντας καί ἐκβιάζοντας ἱερεῖς, μοναχούς καί τόν λαό τοῦ Θεοῦ νά ἐμβολιασθοῦν. Ἔχουν αὐτήν τήν ἐξουσία νά τούς ἐκβιάζουν νά ἐμβολιασθοῦν παρά τήν θέλησή τους;"

   Διαγραφή
  3. Ναι ρε παιδιά. Έβγαλαν σε αργία τον πάτερ Αναστάσιο στα καληβια Αττικής επειδή μίλησε κατά της μάσκας. Ο Λαυρεωτικής κσι ο τιμοθεος (δεξί του χέρι). Κρίμα. Όλοι ένα τηλέφωνο στην επισκοπή μπας και ξυπνήσουν...

   Διαγραφή
 5. Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ στο γέροντα Ευθύμιο!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Θαυμαστός ο θεός εν τοις αγίοις αυτού !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Με τέτοια πνευματικά κείμενα, αντλούμε δύναμη και αποκτούμε θάρρος, ώστε να πορευτούμε στην ζωή μας κατά Χριστόν.
  Νιώθουμε αναπαυμένοι που υπάρχουν Πατέρες και αδελφοί αγωνιστές.
  Ισχύς εν τη ενώσει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ο γέρων Ευθύμιος Καψάλιωτης ορθοτομει λόγον Αληθειας!☦️����
  Υγ.Οχι στο�� της Ν.Τ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ακούσαμε και μια ορθόδοξη φωνή μέσα στον κυκεώνα της βλακείας και διατροφής που επικρατεί!
  Τέτοιους θέλουμε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Είμαστε δίπλα μόνο σε τέτοιες φωνές.
  Στην επικρατούσα σύγχυση και πλάνη, η φωνή του Γέροντος Ευθυμίου, ηχεί δυνατά και παρατεταμένα, λέγοντας:
  "Ώρα να ξυπνήσουμε από τον πνευματικό μας λήθαργο"!
  Οι καιροί είναι δύσκολοι, χρειάζεται προσοχή και προσευχή!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Πόσες ορθόδοξες ψυχές επιστηρίζονται με τους θεοφώτιστους λόγους του γέροντος Ευθυμίου ανά την οικουμένη! Ο καλός Θεός δεν μας έχει εγκαταλείψει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Οι σιωνιστές ηγέτες, θέλουν να μειώσουν τον παγκόσμιο πληθυσμό στα 500 εκατομμύρια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΚΛΗΡΙΚΟΙ: delears ή συνομωσιολόγοι;
  Όταν οι κληρικοί μετατρέπονται σε delears των εμβολίων είναι άριστοι ποιμένες και ασκούν υπεύθυνη ποιμαντική.
  Ασφαλώς θα δεχθούν επαξίως και τα συγχαρητήρια του Πρωθυπουργού και τις απαραίτητες οδηγίες (=εντολές προς υφισταμένους!) πώς να εκτελούν σωστά το έργο του delear.
  Όταν όμως οι κληρικοί τολμήσουν να μεταφέρουν τις ανησυχίες σοβαρών επιστημόνων ιατρών (ακόμα και με Nobel Ιατρικής στην Ιολογία!) τότε γίνονται συνωμοσιολόγοι και ασκούν ανεύθυνη ποιμαντική.
  Τότε πρέπει οπωσδήποτε να επιληφθεί η εκκλησιαστική δικαιοσύνη και να τους απαγορεύσει να ομιλούν.
  ΒEΒΑΙΑ ΤΟ ΟΡΘOΤΕΡΟ ΘΑ HΤΑΝ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕYΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚEΠΤΟΝΤΑΙ ΑΝΤIΘΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚO ΑΦHΓΗΜΑ...
  Μην ανησυχείτε αγαπητοί μου χριστιανοί: έχουμε δρόμο ακόμα για τον πάτο...
  Με πόνο και θλίψη για το κατάντημά μας
  Πατήρ Αναστάσιος Γκοτσόπουλος
  ΥΓ: Απλές σκέψεις με αφορμή το λεκτικό προπηλακισμό εναντίον του σεβαστού π. Ευθυμίου (Καψάλα Αγ. Όρους) λόγω της σημαντικής επιστολής του εναντίον του υποχρεωτικού εμβολιασμού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστούμε π. Αναστάσιε.

   Διαγραφή
  2. Κατά την εκτίμηση σας, είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Το σέβομαι.
   Κατά την εκτίμηση σας όσοι επιστήμονες συμφωνούν με εσάς, είναι αξιόλογοι, και τιμημένοι και οι άλλοι πληρωμένοι, ανεπαρκείς έως και πουλημένος. Δικαίωμα σας. Η αλήθεια θα λάμψει. Εγώ και πολλοί άλλοι όμως εμπιστευόμαστε τον Κύριο ημών, Ιησού Χριστό. Δεν θα μας αφήσει στο έλεος των Επιστημών και των επιστημόνων ούτε των πολιτικών και στρατιωτικών. Ο Πανάγαθος και Παντελεήμων Θεός θα αναλάβει την λύση όλων αυτών των θεμάτων στο πέρας της δοκιμασίας των πιστών, τόσο των κληρικών, όσο των μοναχών και μοναζουσών, αλλά βεβαίως και τον λαϊκών.
   Εύχομαι σε όλους Μας, Νου Ιησού Χριστού και προσοχή να μη πολιτικοποιούμε την πίστη μας. Όλοι οι Άνθρωποι όπου και να βρίσκονται είμαστε καλεσμένοι στον Οίκο του Θεού. Νομικώς Απροϋπόθετα, αρκεί να ομολογούμε, Πίστη, Αγάπη και Ελπίδα Αιωνίου Ζωής. Αμήν.

   Διαγραφή
  3. 11:43 φίλε,δὲν ἀντελήφθεις σωστὰ τὸ πνεῦμα τοῦ π. Ἀναστασίου.

   Διαγραφή
 14. Κανονικά γάφεται μεν... dealer

  αλλά και το delear...δέλεαρ(;)...
  μπορεί να μάς βάλει σε σκέψεις
  γιά την... καταγωγή τής λέξης...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Η κυρία Λινού χθες βράδυ είπε στον Χαρδαβέλα:
  << Εμείς πού έχουμε σώας τας φρένας, πρέπει να πείσουμε κυρίως τους Χριστιανούς να εμβολιαστούν, βέβαια η επίσημη Εκκλησία είναι μαζί μας, οι Χριστιανοί λένε κάτι παράξενα, αυτούς πρέπει να βρούμε ένα τρόπο κάπως να τους πείσουμε! >>

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Άρα, εκστομίζοντας το "εμείς", το "μαζί μας", επίσης το "οι Χριστιανοί λένε παράξενα", αυτή η γυναίκα, διαχωρίζει τον εαυτό της από μέλος της Εκκλησίας. Τοποθετείται απέναντι. Δικαίωμά της. Μαζί με αυτήν, εννοεί πως έχει και η "επίσημη"(;!) Εκκλησία σώας τας φρένας, ενώ το πλήρωμα, ο λαός, έχει απωλέσει τας φρενας. Πέραν δε τούτου, πάλι εννοεί πως (ο λαός) κάνει ανυπακοή στους σώφρονες ποιμένες και οδηγείται σε επικίνδυνα μονοπάτια. Δεν υπάρχει χειρότερη και οδυνηρότερη πνευματική κατάσταση. Μια γυναίκα από την πλευρά του Καίσαρα να προσβάλει ειρωνικά και δίχως ίχνος σεβασμού και τους ποιμένες και το σώμα της Εκκλησίας. Πού είναι λοιπόν η ενότητα εν τη αγάπη εντός της Εκκλησίας; Δεν νύττονται οι καρδιές των ποιμένων από αυτήν την προσβολή, η όποια αποτελεί και παρέμβαση στο ποιμαντικό τους έργο, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε βαριάς μορφής διχόνοια;

   Διαγραφή
  2. Ακριβώς έτσι. Έντιμη πάντως δεν δαγκώνει αυτόν που την ταίζει, αλλά κάνει τη δουλειά που της ανατέθηκε.

   Διαγραφή
 16. Ηλιάδης Σάββας28 Ιουνίου 2021 - 8:40 π.μ. Yπέροχος !

  και τη θεωρούσα σοβαρή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Oι διαπιστώσεις καλές αλλα δεν σώζουν.
  ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑ ΟΚΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. μπορειτε να μας κανετε μια νεοτερη ενημερωση για τους εμβολιασμους στο αγιο ορος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. ΟΥΣΤ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.