20 Νοε 2018

Ὅσιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος: Οἱ διδαχές του γιὰ μία ζωὴ ἀγάπης καὶ ἀρετής

Αὐτὸς ποὺ ἀποφεύγει τὴ μάταιη δόξα τοῦ κόσμου αἰσθάνεται στὴν ψυχὴ του τὴ δόξα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Ἐνῶ ἐκεῖνος ποὺ προσπαθεῖ νὰ ξεκουράσει τὸν ἑαυτό του μὲ τὶς πρόσκαιρες ἀπολαύσεις τοῦ κόσμου, αὐτὸς εἶναι τυφλὸς στὴν ψυχή, γιατί δὲν παραδόθηκε ὁλοκληρωτικὰ στὸν Θεό.
Μὴ δένεσαι μὲ χρυσάφι, ἢ ἀσήμι, ἢ μὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο θησαυρὸ τοῦ κόσμου αὐτοῦ. Συνήθιζε τὸν ἑαυτό σου νὰ μὴν ἔχει δικαιώματα στὴ ζωὴ αὐτή, γιὰ νὰ μὴ φτάσεις στὸ σημεῖο μὲ τὸ ἕνα χέρι νὰ μαζεύεις καὶ μὲ τὸ ἄλλο νὰ σκορπᾶς.
Νὰ κάνεις ἐλεημοσύνη ἀπὸ τὸν κόπο σου καὶ τὸν ἱδρώτα σου καὶ ὄχι ἀπὸ τὶς ἀδικίες. Νὰ ἐλεεῖς τοὺς φτωχούς, ἔστω κι ἂν σὲ ἀδικοῦν καὶ σὲ βρίζουν. Ἡ ἐλεημοσύνη, ὅμως, δὲν μπορεῖ νὰ σταθεῖ μόνη της σὰν ἀρετή, ἂν δὲν ὑπάρχει πρῶτα...

Γέροντας Ἰάκωβος Τσαλίκης: «Νὰ νηστεύετε παιδιά μου....»

Ἀναφερόμενος ὁ Γέροντας Ἰάκωβος στὸ θέμα τῆς νηστείας μεταξὺ ἄλλων ἔλεγε καὶ τὰ ἑξῆς (ἐπὶ λέξει): 
«Ἡ νηστεία εἶναι ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ. Γι΄ αὐτὸ καὶ μεῖς νὰ νηστεύουμε παιδιά μου. Δὲ μ' ἔβλαψε ἡ νηστεία μέχρι σήμερα ποὺ εἶμαι 70 χρονῶν. Ἡ μητέρα μου μ' ἔμαθε νηστεία παδιόθεν. Δὲν κάνω τὸν ὑποκριτὴ ὅτι, παιδιά μου, νηστεύω, ἀλλὰ αὐτὰ μὲ δίδαξαν οἱ γονεῖς μου καὶ μέχρι σήμερα αὐτὰ τηρῶ, τέκνα μου. Δὲν μὲ ἔβλαψε ποτὲ ἡ νηστεία κι ἂς ἔχω ἀσθένειες πάνω μου...
Εἶπαν οἱ γιατροὶ καὶ οἱ Ἐπίσκοποι: Ἡ νηστεία κι αὐτὴ ἡ λιτοδίαιτα πολὺ ὠφελοῦν τὸν ἄνθρωπο. Ἐφόσον ὠφελεῖ ὅταν ὁ γιατρός, μὲ συγχωρεῖτε, μᾶς λέει: πέντε μέρες πάτερ μου, δὲ θὰ πιεῖς νερὸ οὔτε μία σταγόνα, γιὰ νὰ κάνουμε μία θεραπεία, νὰ δοῦμε τὸ σῶμα σου τί ἔχει. Λοιπὸν πέντε μέρες ἄντεξα. Πολὺ καλὸ μὲ εἶχε κάνει. Ε, πόσο μᾶλλον ὠφελεῖ ὅταν νηστεύουμε γιὰ τὴν ψυχή μας! Ἀλλὰ καὶ στὸ σῶμα αὐτὸ κατοικεῖ ψυχὴ ἀθάνατος. Γι' αὐτὸ ἂς....

π. Γεώργιος Μεταλληνός: «Πέφτω στά πόδια καί παρακαλῶ τόν Μακαριώτατο νά ἀνακρούσει πρύμναν. Νά μήν συνεχίσει αὐτήν τήν προσπάθεια. Θά εἶναι εἰς βάρος ὁλοκλήρου τοῦ Ἔθνους»...Παρατίθενται σημεῖα τῆς συνέντευξης, τήν ὁποία προτρέπω νά ἀκούσετε ὁλόκληρη στό βίντεο.


- Ἀπειλεῖται ὄχι μόνον ἡ Πίστη ἀλλά καί τό ἴδιο τό Ἔθνος. Ἡ ἑνότητα τοῦ Ἔθνους εἶναι ὁ ἐκκλησιαστικός χῶρος. Παρά τίς ἀδυναμίες μας -καί οἱ κληρικοί ἄνθρωποι εἶναι- διατηροῦμε τό ὑψηλότερο ἦθος, ἀπέναντι μάλιστα στόν οἱονδήποτε πολιτικό κόσμο, καί τή μεγαλύτερη φιλοπατρία. Εἶναι δύναμη λοιπόν ὁ ἐκκλησιαστικός χῶρος καί πρέπει νά διαλυθεῖ. Τό πρόβλημα ριζώνει ἐκτός Ἑλλάδος. Εἶναι μόνιμη ἡ προσπάθειά της ἄλλης Εὐρώπης -γιατί καί ἐμεῖς Εὐρώπη εἴμαστε- νά διαλυθεῖ ὁ Ἑλληνισμός. Αὐτό ἐπιτυγχάνεται μέ τή διάλυση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου, πού εἶναι ὁ πυρήνας τῆς ἑνότητας τοῦ Ἑλληνισμοῦ.


- Ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Καρλομάγνου, τοῦ μεγαλύτερου ἐχθροῦ το Ἑλληνισμοῦ, ὑπάρχει ἄσπονδο μίσος τῆς Φραγκικῆς καί Τευτονικῆς Εὐρώπης ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι πάντοτε στό στόχαστρο τῶν Φραγκικῶν Δυνάμεων, ἐπειδή εἶναι τό μόνο διαφοροποιητικό στοιχεῖο τοῦ....

19 Νοε 2018

Πίσω ἀπὸ τὸν πόνο, πίσω ἀπὸ τὴ θλίψη, πίσω ἀπὸ τὴ δοκιμασία, κρύβεται ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ

Ἡ θλίψη δὲν εἶναι ὡραία.
Ὡστόσο, πίσω ἀπὸ αὐτό, πίσω ἀπὸ τὸν πόνο, πίσω ἀπὸ τὴ θλίψη, πίσω ἀπὸ τὴ δοκιμασία, κρύβεται ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀναγέννηση, ἡ ἀναμόρφωση τοῦ ἀνθρώπου, τῆς οἰκογένειας. Σχεδὸν ὁ καθένας ἀποδίδει τὴ μετατροπή του σὲ κάποια δοκιμασία. Πιστεύουν ὅτι ὅλα πᾶνε καλά, τότε ὁ Θεὸς παίρνει τὸ παιδί τους καὶ στὴ συνέχεια ὑπάρχει πένθος, πόνος κλπ. Στὴ συνέχεια ἔρχεται ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ποὺ τοὺς ἐπισκιάζει, κάνοντας αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους ἤρεμους. Πλησιάζουν στὴν Ἐκκλησία, προσεγγίζουν τὴν ὁμολογία, προσεγγίζουν τὸν ἱερέα. Χάρη σὲ αὐτὸ τὸ παιδὶ πηγαίνουν στὴν Ἐκκλησία. Ὁ πόνος τοὺς τοὺς κάνει νὰ ἀναζητοῦν, νὰ προσεύχονται γιὰ ἀνάπαυση, νὰ ζητοῦν λειτουργίες. 
Ὁ πόνος ἀνακουφίζει τὴν καρδιὰ καὶ τὴν καθιστὰ εὐαίσθητη στὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ νωρίτερα ἦταν σκληρὴ καὶ μὴ δεκτική. Γιὰ παράδειγμα, ἕνας ἄνθρωπος κατὰ τὴ διάρκεια τῆς νεανικῆς του ἔκστασης σκέφτεται: «Εἶμαι καὶ κανεὶς ἄλλος δὲν εἶναι». Ἐκεῖ πηγαίνουν οἱ βαθμοί, οἱ δόξες, ἡ ὑγεία, ἡ ὀμορφιὰ καὶ ὁτιδήποτε ἄλλο. Ὡστόσο, ὅταν....

Μὲ ποιὸ τρόπο ξημερώνοντας πρέπει νὰ βγαίνῃ στὴ μάχη τὸ πρωὶ ὁ στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ γιὰ νὰ πολεμᾷ


Ἀόρατος Πόλεμος
ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΣΤ´
Ἀφοῦ ξυπνήσῃς τὸ πρωὶ καὶ προσευχηθῇς ἀρκετὴ ὥρα λέγοντας, Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με, τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ πρέπει νὰ σκεφθῇς εἶναι αὐτό, τὸ νὰ νομίσῃς ὅτι βλέπῃς τὸν ἑαυτό σου κλεισμένο μέσα σὲ ἕνα τόπο καὶ στάδιο, τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι ἄλλο, παρὰ ἡ ἴδια σου καρδιὰ καὶ ὅλος ὁ ἐσωτερικὸς ἄνθρωπος· μὲ αὐτὸν τὸ νόμο, ὅτι ὅποιος ἐκεῖ δὲν πολεμήσει, θὰ μένῃ γιὰ πάντα πεθαμένος· καὶ μέσα σὲ αὐτὸ φαντάσου πὼς βλέπῃς μπροστά σου ἐκεῖνο τὸν ἐχθρὸ καὶ ἐκείνη τὴν κακή σου ἐπιθυμία, τὴν ὁποία ἀποφάσισες νὰ πολεμήσῃς καὶ εἶσαι ἕτοιμος νὰ πληγωθῇς καὶ νὰ πεθάνης, ἀρκεῖ μόνο νὰ τὴν νικήσῃς. Καὶ ἀπὸ μὲν τὸ δεξιὸ μέρος τοῦ σταδίου, πίστεψε πὼς βλέπῃς τὸν νικηφόρο σου Ἀρχιστράτηγο, τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστὸ μὲ τὴν Παναγία του Μητέρα καὶ μὲ πολλὰ τάγατα Ἀγγέλων καὶ Ἁγίων καὶ μάλιστα τὸν Ἀρχάγγελο Μιχαήλ· καὶ ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ πλευρά, ὅτι βλέπῃς τὸν...

Μεγάλη ἡ ὠφέλεια ἀπὸ τὰ Σαρανταλείτουργα

Τοῦ Γέροντος Δανιὴλ Κατουνακιώτου  (1846-1929)
Τὸ ἀξιοπρόσεκτο γεγονὸς ποὺ ἀκολουθεῖ σὲ ἐλαφρὰ διασκευὴ τῆς γλώσσης τὸ ἀναφέρει ὁ διακριτικότατος ἀσκητὴς Δανιὴλ Κατουνακιώτης σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Ἀλέξανδρον Μωραϊτίδην. Ἔχει δὲ ὡς ἑξῆς:
Ἕνας γνωστός του καὶ ἐνάρετος οἰκογενιάρχης ἀπὸ τὴν Σμύρνη, ποὺ τὸν ἔλεγαν Δημήτριο, ἀφοῦ κατάλαβε τὸ τέλος του κάλεσε τὸν υἱόν του Γεώργιο, ὁ μόνος εὐσεβῆς, διότι τὰ ἄλλα τρία του παιδιὰ καὶ ἡ γυναίκα του ζοῦσαν μὲ κοσμικότητα, καὶ τοῦ ἀπεκάλυψε ὅσα ἀκολουθοῦν, καὶ τὰ ὁποῖα ὁ υἱός του ὁ πιστὸς φανέρωσε εἰς τὸν π. Δανιήλ. Ἀφοῦ ὁ πατέρας μου ἔφθασε εἰς τὸ τέλος αὐτῆς τῆς ζωῆς καὶ ἐγνώρισε τὴν ἡμέρα τοῦ θανάτου του, ἐκείνην τὴν ἡμέρα ἐκάλεσε ἕνα σεβάσμιο ἱερέα, ποὺ τὸν ἔλεγαν Δημήτριον, ἄνθρωπον πολὺ ἁπλὸν καὶ ἐνάρετον, εἰς τὸν ὁποῖον μὲ πολλὴ εὐλάβεια εἶπε· «ἐγὼ πνευματικέ μου πάτερ, σήμερα πεθαίνω, καὶ παρακαλῶ ὁδήγησέ με σὲ αὐτὴν τὴν κρίσιμη στιγμὴ τί ὀφείλω νὰ πράξω;» ὁ δὲ ἱερεὺς γνωρίζοντας τὴν θεάρεστον ζωὴν τοῦ πατέρα μου καὶ ὅτι...

18 Νοε 2018

Μισθοδοσία κληρικῶν: Κάν΄ το ὅπως στά Θρησκευτικά

Προσοχή στίς ἑπόμενες κινήσεις Ἀρχιεπισκόπου - Πρωθυπουργοῦ
Ἀνάλυση τοῦ ἰστολογίου ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Μέ ἀνακούφιση δέχτηκαν οἱ κληρικοί ἀλλά καί ἡ συντριπτική πλειονότητα τῶν πιστῶν τήν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας μέ τήν ὁποία ἀκυρώνεται κάθε προσπάθεια ἀλλαγῆς τοῦ καθεστῶτος μισθοδοσίας τοῦ κλήρου.
Τό Μέγαρο Μαξίμου ἀντιδρώντας μᾶλλον ἀπερίσκεπτα ἔσπευσε νά δηλώσει ὅτι θά προχωρήσει καί χωρίς τή σύμφωνη γνώμη τῶν Ἱεραρχῶν ἐνῶ ἐξέδωσε ἀπανωτές ἀνακοινώσεις ὑποστήριξης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου, προφανῶς γιατί γνωρίζουν πώς μόνο σέ ἐκεῖνον μποροῦν νά στηρίζονται καί ὄχι στίς συνοδικές ἀποφάσεις. Καί εἶναι βέβαια κατανοητό ὁ Πρωθυπουργός νά ἀγνοεῖ ἤ νά ὑποκρίνεται πώς ἀγνοεῖ τό συνοδικό σύστημα λειτουργίας τῆς Ἐκκλησίας, ὅμως ἐπιπλέον γνωρίζει ὅτι ἱεροκρυφίως, αὐτός μόνος μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο, μέ μερικές ἀκόμη μυστικές συναντήσεις, ἴσως καταφέρουν νά προχωρήσουν τό σχέδιο. Δέν θά εἶναι ἄλλωστε ἡ πρώτη φορά.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἀπέδειξε καί στό ζήτημα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ὅτι γνωρίζει τρόπους γιά νά παρακάμπτει τήν Ἱεραρχία. Ἡ μοναδική ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας γιά τά Θρησκευτικά προέβλεπε τήν συνέχιση χρήσης τῶν παλαιῶν βιβλίων Θρησκευτικῶν τά ὁποία θά....

"Ἄν στήν Ἐκκλησία δέν λειτουργῆ σωστά ἡ Σύνοδος τότε, ἐνῶ μιλοῦμε γιά ὀρθόδοξο πνεῦμα, ἔχουμε παπικό"

Ἀπό τό βιβλίο: Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Α´, Μέ πόνο καί ἀγάπη γιά τόν σύγχρονο ἄνθρωπο, ἔκδ. Ἱερόν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή, Θεσσαλονίκης, 2002, σσ. 329-330.
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πάντα λειτουργοῦσε μέ Συνόδους. Τό ὀρθόδοξο πνεῦμα εἶναι νά λειτουργῆ ἡ Σύνοδος στήν Ἐκκλησία καί ἡ Γεροντική Σύναξη στά Μοναστήρια. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος καί ἡ Σύνοδος νά ἀποφασίζουν μαζί. Ὁ ἡγούμενος ἤ ἡ ἡγουμένη καί τό ἡγουμενοσυμβούλιο νά ἀποφασίζουν μαζί. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος εἶναι πρῶτος μεταξύ ἴσων. Καί ὁ πατριάρχης δέν εἶναι πάπας· ἔχει τόν ἴδιο βαθμό μέ τούς ὑπόλοιπους ἱεράρχες. Ἐνῶ ὁ πάπας ἔχει ἄλλο βαθμό —κάθεται ψηλά καί τοῦ φιλοῦν τό πόδι!— ὁ πατριάρχης κάθεται μαζί μέ τούς ἄλλους ἱεράρχες καί συντονίζει. Καί ἕνας ἡγούμενος ἤ μία ἡγουμένη σέ σχέση μέ τούς προϊσταμένους εἶναι πάλι πρῶτοι μεταξύ ἴσων.

Δέν μπορεῖ ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἤ ἕνας ἡγούμενος νά κάνη ὅ,τι θέλει. Φωτίζει ὁ Θεός τόν ἕναν ἱεράρχη ἤ προϊστάμενο γιά τό ἕνα θέμα, τόν ἄλλον γιά τό ἄλλο. Βλέπεις, καί οἱ τέσσερις Εὐαγγελιστές συμπληρώνουν ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Ἔτσι καί ἐδῶ λέει τήν γνώμη του ὁ καθένας, καί ὅταν ὑπάρχη ἀντίθετη γνώμη, καταχωρίζεται στά πρακτικά. Γιατί, ὅταν πρόκειται γιά μιά ἀπόφαση ἀντίθετη μέ τίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου καί ἕνας δέν συμφωνῆ, ἄν δέν ζητήση νά καταχωριστῆ ἡ γνώμη του, θά φαίνεται ὅτι....

Ὑπομνήματα Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφεὶμ στὴν Ἱεραρχία γιὰ συνταγματικὴ ἀναθεώρηση καὶ συμφωνία Ἐκκλησίας - Πολιτείας

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 17ῃ Νοεμβρίου 2018

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ ὡς μέλος τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατέθεσε τά ἀκόλουθα δύο ὑπομνήματα στήν συγκληθεῖσα Ἱεραρχία:

Α. Γιά τίς προτάσεις ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος πού σχετίζονται μέ τήνἘκκλησία

Β. Γιά τό πλαίσιο συμφωνίας Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.
Α. ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ

                                                                           16 Νοεμβρίου 2018 
Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι,

Ἀναφερόμενος εἰς τήν παρουσιασθεῖσα πρότασι ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος ἐπάγομαι τά κάτωθι:

1. Ἡ πρότασις τοῦ κυβερνῶντος κόμματος ΣΥΡΙΖΑ γιά τήν ἀναθεώρησι τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος καταδεικνύει τό περίγραμμα τῆς ἀναθεωρητικῆς λογικῆς του στήν ὁποία καταλέγεται ἀσφαλῶς ἡ τυπολογία τῶν σχέσεων Πολιτείας-Ἐκκλησίας. Δέν ἐπιλέγεται μέν ἡ κατάργησι τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος πού θά...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, «Ἕλληνες ξεσηκωθεῖτε!»

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη ποὺ μεταδίδεται ἀπὸ τὰ κανάλια Atlas TV καὶ Ἀχελῶος TV- 18-11-2018

Ὁ ἄφρων πλούσιος

Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἱερεμία
IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Θ´ ΛΟΥΚΑ
1. Σᾶς εἶπα καί ἄλλοτε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας σάν φιλεύσπλαγχνος μητέρα πού εἶναι, αὐτήν τήν χειμερινή περίοδο, πού ἀπό παλαιά οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς ἦταν δύσκολες, βάζει ὡς κυριακάτικα εὐαγγελικά ἀναγνώσματα περικοπές πού κεντρίζουν τό ἐνδιαφέρον γιά τούς πάσχοντες ἀδελφούς μας. Ἔτσι τήν προηγούμενη Κυριακή ἀκούσαμε τήν παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου καί τήν σημερινή Κυριακή ἀκούσαμε πάλι τήν ὁμοία στό περιεχόμενο παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου. Σέ ἄλλο μου κήρυγμα στήν παραβολή αὐτή θυμᾶμαι ὅτι σᾶς ἀπέδειξα γιατί ὁ πλούσιος εἶναι ἄφρονας. Δέν θέλω νά ἐπαναλάβω...

16 Νοε 2018

Τά παιδιά μέ τούς συνεχεῖς ἐπαίνους δέν οἰκοδομοῦνται


AΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

Τά παιδιά μέ τούς συνεχεῖς ἐπαίνους δέν οἰκοδομοῦνται. Γίνονται ἐγωιστές καί κενόδοξοι. Θά θέλουν σ' ὅλη τους τή ζωή νά τούς ἐπαινοῦν ὅλοι διαρκῶς, ἔστω κι ἄν τούς λένε καί ψέματα. Δυστυχῶς, σήμερα μάθανε ὅλοι νά λένε καί ψέματα καί τά δέχονται οἱ κενόδοξοι, εἶναι ἡ τροφή τους. «Πές το, κι ἄς εἶναι ψέμα, κι ἄς εἶναι εἰρωνεία», λένε. Ὁ Θεός αὐτό δέν τό θέλει. Ὁ Θεός θέλει τήν ἀλήθεια. Δυστυχῶς, αὐτό δέν τό καταλαβαίνουν ὅλοι καί κάνουν τό ἐντελῶς ἀντίθετο.

Τά παιδιά, ὅταν τά ἐπαινεῖς συνεχῶς, χωρίς διάκριση, τά πειράζει ὁ ἀντίθετος. Τούς ξεσηκώνει τό μυαλό τοῦ ἐγωισμοῦ καί, συνηθισμένα ἀπό μικρά στούς ἐπαίνους ἀπό γονεῖς καί δασκάλους, προχωροῦν ἴσως στά γράμματα, ἀλλά τί τό ὄφελος; Στή ζωή θά βγοῦν ἐγωιστές καί ὄχι Χριστιανοί. Οἱ ἐγωιστές δέν μποροῦν νά εἶναι ποτέ Χριστιανοί. Οἱ ἐγωιστές θέλουν διαρκῶς ὅλοι νά τούς ἐπαινοῦν, ὅλοι νά τούς ἀγαπᾶνε, ὅλοι νά λένε καλά γί αὐτούς, πράγμα πού ὁ Θεός μας, ἡ Ἐκκλησία μας, ὁ Χριστός μας δέν τό θέλει.

Ἡ Θρησκεία μας δέν θέλει αὐτόν τόν τρόπο, αὐτή τήν ἀγωγή. Ἀντίθετα, θέλει τά παιδιά ἀπό....

15 Νοε 2018

Ἡ δύναμη τῆς νηστείας!

Καλὴ καὶ εὐλογημένη Σαρακοστὴ σὲ ὅλους. Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τῆς Παναγίας καὶ τῶν Ἁγίων νὰ πορευτοῦμε πρὸς τὴν Βηθλεέμ…

Γιατί ἄραγε τὰ δαιμόνια μπαίνουν μέσα στὸν ἄνθρωπο; Τί κερδίζουν;

Ὁ λόγος εἶναι, ὅτι «πεσμένα» ἀπὸ τὴν οὐράνια δόξα ποὺ εἶχαν ὡς ἄγγελοι, ἀποζητοῦν τὶς ὑλικὲς ἀπολαύσεις! Ὅμως ὡς πνεύματα δὲν τὶς ἀπολαμβάνουν. Γιατί δὲν ἔχουν αἰσθητήρια ὄργανα ὑλικά, γιὰ νὰ νιώθουν ὅσα νιώθουμε. Καὶ ἡ γλυκύτητα τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ εἶναι γι’ αὐτὰ παρελθόν. Τα πνεύματα αὐτά, συγγενικὰ μὲ τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα, μετέχουν τῶν αἰσθήσεων τοῦ σώματος ἐκείνου ποὺ τὰ «φιλοξενεῖ» ὡς «ὄχημά» τους. Ἡ σύνδεσή τους μὲ τὸ πνεῦμα του, γίνεται γέφυρα και αντλουν ἐρεθίσματα ἀπὸ τὶς αἰσθήσεις του. Τρώει ἐκεῖνος, κι αὐτὰ νιώθουν μαζί του τὴν ἡδονή, συνδεδεμένα μὲ τὸ πνεῦμα του. Ὁμοίως καὶ κάθε ἡδονὴ τοῦ βίου, τοὺς δίνει τὰ ἀνάλογα ἐρεθίσματα[*]. Κι αὐτὸς εἶναι ἕνας λόγος ποὺ ὠθοῦν τὸν ἄνθρωπο στὶς ἡδονές! Μὰ ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀσκεῖται, νιώθουν μαζί του...

Ὁ μακαριστὸς π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος ὁμιλεῖ γιὰ τὸν Ἄγ. Ἀπόστολο Φίλιππο

Κλῆσις καὶ γνωρίσματα τοῦ Ἄπ.Φιλίππου - π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ -Μνήμη Ἄγ.Φιλίππου Ἀποστόλου-

14 Νοε 2018

Μεγάλες Βρετανικές Ἑταιρεῖες ἐπιθυμοῦν οἱ ὑπάλληλοί τους νά ἐμφυτεύσουν τσιπάκι στό χέρι τους!

Σύμφωνα μέ τήν ἐφημερίδα TELEGRAPH ὑπάρχει σοβαρό ἐνδεχόμενο νά ἐμφυτευθεῖ στό χέρι ἐργαζομένων, τσιπάκι, ἀπό τά ἀφεντικά τους. Οἱ Βρετανικές αὐτές ἐπιχειρήσεις σχεδιάζουν νά χρησιμοποιήσουν ἐμφυτεύματα ἀξίας £ 150 γιά νά ἐνισχύσουν τήν ἀσφάλεια τῶν Πληροφοριακῶν τους Συστημάτων. Ἡ ἑταιρεία Biohax βρίσκεται σέ συνομιλίες μέ ὁρισμένες Νομικές καί Χρηματοπιστωτικές Ἐπιχειρήσεις τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου γιά τήν ἐμφύτευση τοῦ προσωπικοῦ τους.
Οἱ συσκευές ἔχουν περίπου τό ἴδιο μέγεθος μέ ἕναν κόκκο ρυζιοῦ καί κοστίζουν περίπου £ 150. Μία σημαντική Ἐπιχείρηση Χρηματοπιστωτικῶν ὑπηρεσιῶν μέ ἑκατοντάδες ἐργαζόμενους εἶναι ἕνας δυνητικός πελάτης. Βρετανικές Ἑταιρεῖες σχεδιάζουν νά ἐμφυτεύσουν μικροτσίπ στό προσωπικό τους γιά νά....

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμάς - π.Ἀθανάσιος Λεμεσοῦ

13 Νοε 2018

Ἡ πολιτική ὡς ἐπάγγελμα

Ἀπο τον Σαράντο Ι. Καργάκο, ἱστορικό, συγγραφέα
Ὁ φίλος μοῦ ἔρριξε μιά κοφτή ματιά πού θά μποροῦσε νά κάνει ἀκόμα καί τό βούτυρο νά... ξινίσει. Ἦταν βέβαια πάντα τόσο διακριτικός ὅσο καί μιά πέτρα πού σπάει ἕνα τζάμι. Μοῦ καταλόγισε γνωστική παρακμή γιατί τόλμησα νά θίξω τά φυντάνια τῆς τωρινῆς πολιτικῆς μας σκηνῆς.
Ὁ φίλος ἀδυνατοῦσε νά κατανοήσει ὅτι ἡ πολιτική στόν παρόντα καιρό ἔγινε ἐπάγγελμα, ὅπως ὁ γκανγκστερισμός στήν Ἀμερική τόν καιρό τῆς ποταπαγορεύσεως. Καί αὐτό ὄχι μόνο στήν Ἑλλάδα ἀλλά σέ πλεῖστες χῶρες τῆς γῆς. Ἡ ἔνταξη κάποιου νέου σέ μιά πολιτική παράταξη δέν γίνεται μέ γνώμονα κάποιο ἰδεολογικό πιστεύω ἀλλά μέ γνώμονα τίς προοπτικές καλύτερης οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς ἀνελίξεως.
Παρατηρῶ, ὄντως μέ θαυμασμό, τούς ἑκάστοτε ἐκπροσώπους τῶν κομμάτων μας ὅταν βγαίνουν στό γυαλί. Μέ τήν ἴδια ἄνεση θά μποροῦσαν νά ποῦν ἀκριβῶς τά ἴδια, ἄν ἔκαναν μεταγραφή, ὅπως οἱ ποδοσφαιριστές, σέ ἄλλο κόμμα. Ἔχουν περίπου τόν ἴδιο στυλιζαρισμένο λόγο. Δέν εἶναι περίεργο αὐτό. Στόν παρόντα αἰῶνα οἱ ἰδεολογίες κατέρρευσαν, κάτι πού εἶχε ἀρχίσει νά γίνεται ἀπό τόν προηγούμενο αἰῶνα. Οἱ ἰδεολογίες σήμερα εἶναι σάν ἀποκριάτικη μάσκα καί γι’ αὐτό οἱ ἐκλογές παίρνουν παγκοσμίως καρναβαλιστικό χαρακτῆρα. Γιά παράδειγμα, ὁ λεγόμενος σήμερα προοδευτικός μπορεῖ νά εἶναι ἕνας...

Ἀκτήμων Φιλάρετος Καρουλιώτης

Απο την Ασκητική και Ησυχαστική Αγιορείτικη Παράδοση
Ὁ γε­ρω–Φι­λά­ρε­τος ὁ Κα­ρου­λι­ώ­της γεν­νήθ­η­κε τό 1889 στό Ρύσιον Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως ἀ­πό τόν Ἀ­πό­στο­λο Μπα­σμα­τσί­δη καί τήν Μα­ρί­α. Στήν βά­πτι­ση τοῦ δό­θη­κε τό ὄ­νο­μα Φώτιος. Φα­ί­νε­ται ὅ­τι ἔ­λα­βε κα­λές ἀρ­χές ἀ­πό το­ύς γο­νεῖς του καί ἔ­μα­θε ἀρ­κε­τά γράμ­μα­τα. Αἰ­σθάν­θη­κε πό­θο γιά τήν μο­να­χι­κή ζωή καί ἄ­φη­σε σέ ἡ­λι­κί­α 19 ἐ­τῶν γο­νεῖς καί πα­τρί­δα καί ἦρ­θε στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος στήν Μο­νή Σταυ­ρο­νι­κή­τα στίς 17 Αὐ­γο­ύ­στου 1908. Τό ἑ­πό­με­νο ἔ­τος ἔ­γι­νε μο­να­χός ὀ­νο­μα­σθε­ίς Φι­λή­μων ἀ­πό τόν ἱ­ε­ρο­δι­ά­κο­νο Ἱ­ε­ρε­μί­α. Στίς 10 Αὐ­γο­ύ­στου 1918 ἐ­κά­ρη με­γα­λό­σχη­μος ἀ­πό τόν γέ­ρον­τα Κύριλλο (ἀ­όμ­μα­το) με­το­νο­μα­σθε­ίς Φι­λά­ρε­τος. Στίς 8 Μαρ­τί­ου 1919 ἔ­γι­νε προ­ϊ­στά­με­νος. Στήν ἀρχή εἶ­χε τό δι­α­κό­νη­μα τοῦ Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοῦ καί στό κελ­λί του ἔ­κα­νε με­γά­λους ἀ­γῶ­νες. Ἐ­πι­θυ­μοῦ­σε νά ζή­ση στήν ἔ­ρη­μο ὡς ἐ­ρη­μί­της ἀ­σκη­τής καί βρῆ­κε τό ἰ­δι­όρ­ρυθ­μο ὡς κα­τάλ­λη­λο πε­ρι­βάλ­λον γιά νά προ­ε­τοι­μα­σθῆ.
Ὁ πα­πα–Χρυ­σό­στο­μος, πα­λαι­ός Σταυ­ρο­νι­κητι­τια­νός, δι­η­γεῖ­το ὅ­τι, ὅ­ταν πῆ­γε νά κοι­νο­βιά­ση στήν Σταυ­ρο­νι­κή­τα, ὁ γε­ρω–Φι­λά­ρε­τος τόν πε­ρι­έ­βαλ­λε μέ τήν ἀ­γά­πη του. Τόν δε­χό­ταν καί στό κελ­λί του καί τοῦ ἔ­κα­νε τρά­πε­ζα. Μα­γεί­ρευ­ε φα­σό­λια γιά δύ­ο ἄ­το­μα σ᾿ ἕ­να μπρί­κι πού ἔ­ψη­νε κα­φέ. Ἀλ­λά στήν ἀ­σκη­τι­κή τρά­πε­ζά του ὁ γε­ρω–Φι­λά­ρε­τος πα­ρέ­θε­τε στό νέ­ο μο­να­χό καί τήν...

12 Νοε 2018

Ἀπορριπτέα ἡ πρόθεση ἀπόλυσης τῶν Ἱερέων μας ἀπὸ τὸ Δημόσιο

Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητὴς Παιδαγωγικῆς – Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ
Κανείς νουνεχὴς πολίτης δὲν ὑπάρχει, ποὺ νὰ μὴν κατανοεῖ ὅτι πίσω ἀπὸ τὴ λεγόμενη πρόταση ἢ πρόθεση τῆς Πολιτείας, ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἀπόλυση ἀπὸ τὸ Δημόσιο τῶν Ιερέων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴ χώρα μας κρύβεται στὴν οὐσία μία ἀκόμη δίωξη καὶ ἀπαξίωση τοῦ πνευματικοῦ χώρου τῆς Ὀρθοδοξίας ποὺ ἐκεῖνοι ἐκφράζουν.
Η δίωξη αὐτὴ ἀποτελεῖ μοναδικὸ φαινόμενο σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη καὶ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀνερμήνευτη ἐχθρότητα,ποὺ ἐπιδεικνύει πρὸς τὴν ὀρθόδοξη παράδοση καὶ κληρονομιὰ ἡ σημερινὴ πολιτειακὴ ἀρχὴ ἡ ὁποία, καθὼς φαίνεται, ἐφαρμόζει ἕνα σχέδιο ποὺ ἐπιδιώκει νὰ μετατρέψει ἄρον - ἄρον τὴν ὀρθόδοξη κοινωνία τῆς Ἑλλάδος σὲ οὐδετερόθρησκη εἴτε μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῶν πολυθρησκειακῶν θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα, εἴτε μὲ τὶς ἔμφυλες ταυτότητες εἴτε μὲ τὴν πρόθεση ἀποπομπῆς τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ ὅ, τί αὐτὸς ἐκφράζει ἀπὸ τὸν Δημόσιο βίο.
Η δολιότητα τῶν ὑποσχέσεων τῆς Πολιτείας φανηκε ἄμεσα ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι...

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος: «π. Γεώργιος Μεταλληνός: Ἕνας ἐρευνητής θεολόγος καί ἐκφραστής τῆς Ρωμηοσύνης»

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος στὴν βιβλιοπαρουσίαση: «Ὀνομάζομαι Γεώργιος Μεταλληνός» τῶν ἐκδόσεων ΠΟΡΦΥΡΑ. Στὸ Σπίτι τῆς Κύπρου, Ξενοφῶντος 2Α Σύνταγμα, Ἀθήνα. Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

Ὑπάρχουν ὅρια στήν διάθεση τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος; Θεολογική καί ἐπιστημονική προσέγγιση


Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.Ἱερόθεος στις 30-03-2018 συμμετεῖχε στήν Διημερίδα Βιοηθικῆς, πού διοργανώθηκε ἀπό τά Ἀρσάκεια Σχολεῖα Πατρῶν σέ συνεργασία μέ τό Τμῆμα Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν. Στήν συνέχεια δημοσιεύουμε τήν εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Τό θέμα πού μοῦ δόθηκε νά ἀναπτύξω στήν Διημερίδα αὐτή Βιοηθικῆς εἶναι: «Ὑπάρχουν ὅρια στήν διάθεση τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος; Θεολογική καί ἐπιστημονική προσέγγιση». Ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε τό θέμα αὐτό εἶναι μεγάλο καί θά ἀρκεσθῶ σέ μερικές ἀπαραίτητες ἐπισημάνσεις.
Κατ’ ἀρχάς διαβάζοντας τήν ἐρωτηματική πρόταση καί τήν καταφατική πρόταση πού μοῦ δόθηκε, ἀντιλαμβάνομαι ὅτι ἀπό ἐμένα θέλετε νά σᾶς πῶ γιά τήν «διάθεση τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος», δηλαδή τίς μεταμοσχεύσεις, γιά τό ἄν «ὑπάρχουν ὅρια» σέ αὐτήν τήν διάθεση καί ποιά εἶναι αὐτά, καθώς ἐπίσης νά κάνω μιά μικρή θεολογική καί ἐπιστημονική προσέγγιση τοῦ σοβαροῦ αὐτοῦ θέματος καί ὅλα αὐτά σέ χρονικό διάστημα εἴκοσι λεπτῶν. 
Ἐν πάσῃ περιπτώσει θά τονίσω μερικά σημεῖα καί στήν συζήτηση πού θά γίνη θά δώσω εὐρύτερες ἐξηγήσεις. Στήν ἀρχή θά τονίσω τά...

Μνήμη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος: Ὁ Πατριάρχης ποὺ ζοῦσε γιὰ νὰ ἐλεεῖ

Τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς
Ὁ Ἰωάννης γεννήθηκε στὸ νησὶ τῆς Κύπρου. Ὁ πατέρας του ἦταν ἔπαρχος, ὁ ἐπιφανὴς Ἐπιφάνιος. Ὁ Ἰωάννης ἀνατράφηκε παιδιόθεν ὡς ἀληθινὸς χριστιανὸς καὶ παρὰ τὴ θέλησή του, ἐξαιτίας τῆς ἐπιμονῆς τῶν γονέων του, νυμφεύθηκε καὶ ἀπέκτησε παιδιά. Κατὰ Θεία Πρόνοια, τόσο ἡ σύζυγος ὅσο καὶ τὰ παιδιὰ του ἔφυγαν σύντομα ἀπ’ αὐτὸν τὸν κόσμο. Ὁ Ἰωάννης ἄρχισε σύντομα νὰ γίνεται γνωστὸς γιὰ τὴ μεγάλη εὐσπλαχνία καὶ θεοσέβειά του, μὲ ἀποτέλεσμα ἐπὶ βασιλείας τοῦ Ἡρακλείου νὰ ἐκλεγεῖ πατριάρχης Ἀλεξάνδρειας (610). Ἐπὶ μία δεκαετία κυβέρνησε ἀσφαλῶς, ὡς ἀληθινὸς ποιμένας, τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀλεξάνδρειας, διασφαλίζοντας τὴν ἀπὸ κινδύνους εἰδωλολατρῶν καὶ αἱρετικῶν. Μιλώντας κάποτε στὸ ποίμνιό του ὁ ἐνάρετος ἅγιος Ἰωάννης, εἶπε: «Ἐὰν ἐπιθυμεῖτε νὰ εἶστε εὐγενεῖς, μὴν ἀναζητεῖτε τὴν εὐγένεια στὸ αἷμα ἀλλὰ στὶς ἀρετές, διότι αὐτὴ εἶναι ἡ ἀληθινὴ εὐγένεια!».
Ὅλοι οἱ ἅγιοι διακρίνονταν γιὰ τὸ ἔλεός τους, ἀλλὰ ὁ ἅγιος πατριάρχης Ἀλεξανδρείας ἦταν ἀπολύτως ἀφιερωμένος στὴ θαυμάσια ἀρετὴ τῆς ἐλεημοσύνης. Ἐξ οὐ καὶ ἐπονομάστηκε «ὁ Ἐλεήμων». Κάποτε, ἐνῶ τελοῦσε τὴ Θεία Λειτουργία, ἀναλογίστηκε τὰ λόγια το Χριστοῦ: «Γι’ αὐτό, ὅταν προσφέρεις τὸ δῶρο σου στὸ ναὸ κι ἐκεῖ θυμηθεῖς πὼς ὁ ἀδελφός σου ἔχει κάτι ἐναντίον σου, ἄφησε ἐκεῖ, μπροστὰ στὸ θυσιαστήριο τοῦ ναοῦ, τὸ δῶρο σου, καὶ πήγαινε νὰ συμφιλιωθεῖς πρῶτα μὲ τὸν ἀδελφό σου, καὶ ὕστερα ἔλα νὰ...

11 Νοε 2018

Ἡ ἀλήθεια δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ πλῆθος.Ἔστω καὶ ἕνας φτάνει!

Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου (11 Νοεμβρίου)

Ἐπιστολὴ 48 (ΜΗ) στὸ τέκνο του Ἀθανάσιο...

... Πρόσεχε λοιπόν, ἀδελφέ, τί λέγει ὁ μέγας Βασίλειος σ΄ἐκείνους ποὺ κρίνουν τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τὸ πλῆθος.

«Αὐτὸς ποὺ δὲν τολμᾶ», λέγει, «νὰ δικαιολογήσει τὴ συζήτηση ποὺ γίνεται, οὔτε ἔχει νὰ παρουσιάσει ἀποδείξεις, καὶ ἐξαιτίας αὐτοῦ καταφεύγει στὸ πλῆθος, ὁμολογεῖ τὴν ἥττα του, ἐπειδὴ δὲν ἔχει κανένα ἐφόδιο θάρρους». 

Καὶ μετὰ ἀπὸ ἄλλα: «Ἄς μου δείξει τὴν ὀμορφιὰ τῆς ἀλήθειας, ἔστω καὶ ἕνας, καὶ πολὺ σύντομα θὰ πεισθῶ. Ὅμως πλῆθος πολὺ χωρὶς ἀποδείξεις, εἶναι βέβαια ἱκανὸ νὰ ἀπειλήσει, ἀλλὰ νὰ πείσει καθόλου. Οἱ πόσες μυριάδες θὰ μὲ πείσουν νὰ πιστέψω ὅτι ἡ ἡμέρα εἶναι νύχτα, ἢ τὸ χάλκινο νόμισμα νὰ τὸ θεωρήσω χρυσὸ καὶ ἔτσι νὰ δεχθῶ, ἢ νὰ πιστέψω ὁλοφάνερο δηλητήριο, ἀντὶ γιὰ κατάλληλη τροφή;».
Ἔπειτα, ἐξαιτίας γήινων πραγμάτων δὲν θὰ φοβηθοῦμε τοὺς πολλοὺς ποὺ ψεύδονται, καὶ γιὰ χάρη τῶν δογμάτων θὰ ἀκολουθήσω μὲ νεύματα ἀναπόδεικτα, ἐγκαταλείποντας ἐκεῖνα ποὺ παραδόθηκαν ἀπὸ παλιὰ καὶ ἀπὸ μακρὸ χρόνο μὲ πολλὴ συμφωνία καὶ τὶς μαρτυρίες τῶν ἁγίων Γραφῶν;
Δὲν ἀκούσαμε τὸν Κύριο ποὺ λέγει...

Ἐθνικό ρίγος! Τό μοιρολόι γιά τόν Κωνσταντῖνο!

Οἰκουμενισμός, ὁ ἐχθρός τῶν θείων ἀρετῶν

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος
Ὁ Οἰκουμενισμός, πού ἀποτελεῖ τό ὄργανό τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, μεταξύ τῶν ἄλλων κακῶν, ἐργάζεται μεθοδικά γιά τήν ἀλλοίωση, κατάργηση καί ἀντικατάσταση(;!) τῶν ἁγίων ἀρετῶν στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, καί μάλιστα ἐκ τῶν ἔσω. Ἀγωνίζεται, ἐπί παραδείγματι, γιά τήν ἀνάδειξη τῆς ἀγάπης ὡς κορυφαίας ἀρετῆς καί παράλληλα ἀπαξιώνει καί σχετικοποιεῖ τήν πίστη στήν Ἀλήθεια. Ἀγάπη ὅμως δίχως πίστη στήν Ἀλήθεια εἶναι ψέμα καί ἀπάτη. Ἐνεργεῖ καταχρηστικῶς, ἀφοῦ καπηλεύεται μέ περισσό θράσος αὐτές τίς θεοσδοτες, ζωογόνες καί ἀληθεῖς ἀρετές, ὅπως ἐξαρχῆς καί διά παντός φανερώνονται καί ἐνεργοῦν μέσα στήν Παράδοση, μέ τήν πλήρη καί καθαρή μορφή, ἀλλά καί μέ τήν οὐσιώδη καί σωστική δύναμή τους.
Οἱ ἐργάτες του τίς ἰδιοποιοῦνται καί τίς διδάσκουν αὐθαίρετα, χωρίς νά ἔχουν ζήσει τήν ἐμπειρία τους. Καί ἐπιπλέον, ἐνῶ ἀποσιωποῦν καί βάζουν στό περιθώριο βασικές εὐαγγελικές ἀρετές, ἀνακαλύπτουν και...

Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης: Ὁ ἀσυμβίβαστος ὁμολογητὴς τῆς Ἐκκλησίας μας (11 Νοεμβρίου)

Τοῦ Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ σεβαστὲς τάξεις τῶν ἁγίων της Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι οἱ ὁμολογητές. Σὲ αὐτὴ τὴν τάξη ἀνήκουν οἱ ἅγιοί της Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τὴ μαρτυρία τῆς πίστεώς τους, χωρὶς νὰ ὑπολογίσουν τὶς συνέπειες τῆς ὁμολογίας τοὺς αὐτῆς. Δὲ θὰ ἦταν ὑπερβολικὸ νὰ ὑποστηρίξουμε πὼς ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ἀπόλυτα στηριγμένη στοὺς ἀγῶνες τῶν ἁγίων ὁμολογητῶν Της, στὴ δισχιλιόχρονη πορεία Της στὴν ἱστορία.
Ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγάλους ὁμολογητὲς τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι καὶ ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, ὁ ὁποῖος ἔδρασε σὲ μιὰ πολὺ ταραγμένη γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἱστορικὴ περίοδο. Πρόκειται γιὰ τὴν φοβερὴ εἰκονομαχικὴ ἔριδα, ἡ ὁποία συντάραξε τὴ βυζαντινὴ κοινωνία γιὰ περισσότερο ἀπὸ ἕναν αἰώνα, μὲ ἀφόρητες διώξεις τῶν ὀρθοδόξων ἀπὸ τοὺς εἰκονομάχους αὐτοκράτορες (726-843). Γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 759 ἀπὸ εὐγενεῖς καὶ εὐσεβεῖς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι φρόντισαν νὰ τοῦ δώσουν ἐκτὸς ἀπὸ τὴν εὐσέβεια καὶ κατὰ κόσμον παιδεία, τὴν ὁποία ὁ ἴδιος ἀργότερα τὴν χρησιμοποίησε γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Σπούδασε μὲ ἐπιμέλεια τὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ....

Τὸ ὄνομα Ἒλ Ἀλαμέϊν πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ γιὰ τὴν βοήθειά του στὶς μάχες ἐναντίον τοῦ Ρόμμελ

Ὅταν τὸ 1942, ὁ ἀρχηγὸς τῶν χιτλερικῶν στρατιῶν Ρόμμελ, καταλαμβάνοντας τὴν Βόρειο Ἀφρική, ἔβαλε στόχο καὶ τὴν Ἀλεξάνδρεια, δόθηκε στὸ Ἒλ Ἀλαμέϊν ἡ μάχη τῶν Γερμανῶν μὲ τὶς συμμαχικὲς δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν Ἑλλήνων. Οἱ γερμανικὲς ὀρδὲς νικήθηκαν, τράπηκαν ντροπιασμένοι σὲ ἄτακτη φυγὴ καὶ συνελήφθησαν ἅπαντες αἰχμάλωτοι. Ἡ ἐξέλιξη τῆς μάχης αὐτῆς ἔπαιξε καθοριστικὸ ρόλο στὴν ἔκβαση τοῦ πολέμου. Αὐτὸ ὅμως ποὺ δὲν γνωρίζουν πολλοί, εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ὄνομα Ἒλ Ἀλαμέϊν προῆλθε στὰ Ἀραβικὰ ἀπὸ τὸ ὄνομα Ἅγιος Μηνᾶς, διότι ἐκεῖ ὑπῆρχε ναὸς τοῦ Ἁγίου, ἴσως καὶ ὁ τάφος του, ποὺ ἀποτελοῦσαν μεγάλο προσκύνημα γιὰ τοὺς πιστοὺς Χριστιανοὺς καὶ σημειώθησαν πάμπολλα θαύματα! Ἕνα ἐξ’ αὐτῶν συνέβη καθὼς οἱ στρατιὲς τοῦ Ρόμμελ κατευθύνονταν πρὸς τὴν Ἀλεξάνδρεια, τῆς ὁποίας ἡ πτώση ἐθεωρεῖτο βεβαῖα. Πρὶν ἐπιτεθοῦν τὸ πρωὶ οἱ Γερμανοί, στρατοπέδευσαν τὴ νύχτα στὸ Ἒλ Ἀλαμέϊν καὶ κατὰ τὰ μεσάνυχτα εἶδαν πολλοὶ νὰ βγαίνει ἀπὸ τὸν ἐρειπωμένο ναὸ του ὁ Ἅγιος Μηνᾶς καὶ νὰ ὁδηγεῖ καμῆλες, ποὺ ὅρμησαν στὸ στρατόπεδο τῶν Γερμανῶν, πανικοβάλοντας καὶ...

10 Νοε 2018

Ὁ ἄσπλαγχνος πλούσιος

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ E´ ΛΟΥΚΑ
1.Ἕνα θέμα πολυλέγεται ἀπό πολλούς καί μάλιστα λέγεται ἀπό πολύ παλαιά, ἀδελφοί χριστιανοί. Τό θέμα αὐτό εἶναι τό κατά πόσο εἶναι δίκαιος ὁ Θεός, ἀφοῦ ἄλλοι εὐτυχοῦν καί ἄλλοι ὑποφέρουν. Καί μάλιστα συμβαίνει νά ὑποφέρουν οἱ καλοί καί νά εὐτυχοῦν οἱ κακοί. Τό θέμα αὐτό λέγεται «θέμα θεοδικίας». Γι᾽ αὐτό τό θέμα μιλάει ἀπό παλαιά ἡ Ἁγία Γραφή, ἀφοῦ μάλιστα ἕνα ὁλόκληρο βιβλίο, τό βιβλίο τοῦ Ἰώβ, εἶναι ἀφιερωμένο σ᾽ αὐτό. Ἀλλά τό θέμα αὐτό τό λύνει καθαρά ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, πού μᾶς λέει καί μᾶς τονίζει ὅτι ὑπάρχει καί ἄλλη ζωή πέρα ἀπό αὐτή τήν παροῦσα. Στήν παροῦσα ζωή, εἶπε κάποιος, τά πράγματα πού συμβαίνουν εἶναι σάν ἕνα περσικό χαλί στρωμένο ἀνάποδα. Ἀνάποδα τό περσικό χαλί δέν φαίνεται ὡραῖο, ἀλλά καί δημιουργεῖ καί ἀπορίες, πῶς καί γιατί αὐτή ἡ ραφή ἐδῶ, καί πῶς καί γιατί αὐτή ἡ ραφή ἐκεῖ; Ἀλλά στήν ἐμποσθία ὄψη...

Ὅταν ὁ Χρουστσόφ ἀντίκρισε τούς Ἕλληνες τῶν Ἁγίων Σαράντα

Ἀπόσπασμα ἀπό τό ἀπόρρητο προσωπικό ἡμερολόγιο τοῦ Σοβιετικοῦ ἡγέτη Νικήτα Χρουστσόφ, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφθηκε τήν Ἀλβανία στίς 25 Μαΐου τοῦ 1959 καί παρέμεινε ἐκεῖ γιά 12 ἡμέρες. "...Κατά τήν ἐπίσκεψή μου στήν Ἀλβανία κινήθηκα σχεδόν σ' ὁλόκληρη τή χώρα και διαπίστωσα μεγάλες διαφορές αναμεσα στίς βόρειες καί τίς νότιες περιοχές της. 

Στή νότια Ἀλβανία ἡ πολιτιστική ἀνωτερότητα, ἀλλά καί ἡ ἐθνική ἰδιαιτερότητα εἶναι καταφανέστατη, ἀφοῦ ὁ πληθυσμός στή συντριπτική του πλειοψηφία ἀποτελεῖται ἀπό ΕΛΛΗΝΕΣ. Σε ἀντίθεση μέ τή βόρεια Ἀλβανία, οἱ νότιες περιοχές, χάρις στό Ἑλληνικό στοιχεῖο, παρουσιάζουν μια...Ἅγιος Παΐσιος: «Ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος ἂν τὸν παρακαλᾶς, κοκκαλώνει καὶ τοὺς κλέφτες»!

Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου, ΛΟΓΟΙ  ΣΤ΄ «Περί Προσευχς», 
Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Βασιλικὰ Θεσσαλονίκης
– Γέροντα, φοβᾶμαι, ὅταν διακονῶ μόνη μου στὸν ξενώνα.
– Νὰ  κάνης  κομποσχοίνι  στὸν  Χατζεφεντῆ, γιὰ  νὰ  σοῦ  πῆ  μετὰ  καὶ «εὐλόγησον» ὁ κλέφτης*!
– Ἐγώ, Γέροντα, φοβᾶμαι τὰ ταγκαλάκια.
– Νὰ παρακαλᾶς τὸν Χατζεφεντῆ νὰ τὰ κοκκαλώνη. Τί λές, δὲν μπορεῖ;
– Πῶς δὲν μπορεῖ, Γέροντα!
– Τὸ ξέρεις ὅτι κοκκάλωσε ἕνα αὐτοκίνητο; Εἶχε ξεχάσει ὁ ὁδηγὸς τὰ κλειδιὰ στὴν πόρτα τοῦ αὐτοκινήτου καὶ τὸ ἔκλεψαν. Μόλις  ἐπικαλέσθηκε  τὸν  Ἅγιο, κοκκάλωσε τὸ αὐτοκίνητο στὴν μέση τοῦ δρόμου, κι ἔτσι ἀναγκάστηκαν οἱ κλέφτες νὰ τὸ παρατήσουν καὶ νὰ τὸ βάλουν στὰ πόδια.
– Γέροντα, οἱ γιατροὶ εἶπαν ὅτι πρέπει νὰ κάνω ἐγχείρηση στὸ κεφάλι...

Ἀνεπιθύμητος ὁ Τσίπρας στὸ Ἅγιο Ὅρος – Ἀντιπρόσωπος τῆς Μ. Ξηροποτάμου: «Δὲν σκοπεύω νὰ παραστῶ σὲ ἐνδεχόμενη ὑποδοχὴ τοῦ Πρωθυπουργοῦ»

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Δεδομένου ὅτι δὲν μπόρεσαν νὰ πάρουν ἀπὸ τοὺς Ἁγιορεῖτες πρόσκληση γιὰ ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στὸ Ἅγιον Ὅρος, οἱ σύμβουλοί του μὲ πρωτεργάτη τὸν Κ. Δήμτσα, νέο διοικητὴ Ἁγίου Ὅρους καὶ στενὸ συνεργάτη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, διέρρευσαν πληροφορίες γιὰ δῆθεν δηλώσεις Ἁγιορειτῶν ὅτι «τὸ Ἅγιον Ὅρος εἶναι σπίτι τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργο” καὶ μπορεῖ νὰ τὸ ἐπισκεφθεῖ ὅποτε θέλει χωρὶς πρόσκληση.
Φαίνεται ὅμως ὅτι τὰ πράγματα δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι: Στὴν Ἱερὰ Κοινότητα ὑπάρχει ἔντονος προβληματισμὸς καὶ πολλὲς ἀντιδράσεις γιὰ τὴν ἐνδεχόμενη ἐπίσκεψη. Πολλοὶ Ἀντιπρόσωποι Ἱερῶν Μονῶν κατέθεσαν τὶς ἀντιρρήσεις τους στὴν Σύναξη τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας. Χαρακτηριστική τοῦ κλίματος ποὺ ἐπικρατεῖ εἶναι ἡ γραπτὴ γνώμη τοῦ ἀντιπροσώπου τῆς Μονῆς Ξηροποτάμου, ποὺ γράφει:  
«Πιστεύω ὅτι ἡ προσεχὴς ἐπίσκεψις τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Τσίπρα στὸ Ἅγιον Ὅρος δὲν τιμᾶ τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας μας. Τοὺς λόγους, τοὺς ὁποίους θεωρῶ ὅτι γνωρίζει κάθε πιστὸς προσκυνητὴς τοῦ Ἁγίου Ὅρους, θὰ τοὺς ἀναφέρω ὅταν ζητηθῆ ἐπισήμως ἡ ἐπίσκεψις. Προσωπικῶς, δὲν σκοπεύω νὰ παραστῶ σὲ ἐνδεχόμενη ὑποδοχὴ τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ στὸν τόπο μας”.
Μένει νὰ δοῦμε ἂν ὁ Πρωθυπουργὸς ἐπιμείνει στὴν πραγματοποίηση τῆς ἐπίσκεψης. Ἄραγε πόσοι θὰ τὸν ὑποδεχθοῦν καὶ ποιὲς ἀντιδράσεις θὰ ὑπάρξουν; Μήπως ἔχουμε...

π. Γ. Κωνσταντίνου: «Οἰκτίρουμε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ποὺ ἐνήργησε μόνος του. Ἂν δὲν μπορεῖ, νὰ παραιτηθεῖ καὶ νὰ δώσει τὴν σκυτάλη»


Μὲ τὶς συζητήσεις καὶ τὴ συμφωνία μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ ἐρήμην τῆς Συνόδου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, φαλκιδεύει τὸ Συνοδικὸ σύστημα!

Ἡ «μαύρη Τρίτη» γιτν κκλησία
Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Ὁ πρωθυπουργὸς Ἀλέξης Τσίπρας ἄρχισε τὸν προεκλογικό του ἀγώνα μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου.
Ὁ πιστὸς λαὸς ἐμβρόντητος εἶδε καὶ ἄκουσε τὴν ἀγάπη τοῦ Ἀλ. Τσίπρα πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς πρὸς αὐτὸν ὕμνους τοῦ κ. Ἱερωνύμου. Ἡ φιέστα τῆς Τρίτης, 6ης Νοεμβρίου 2018, στὸ Μέγαρο Μαξίμου εἶχε σεναριογράφο, σκηνοθέτη καὶ πρωταγωνιστῆ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ βοηθὸ του (supporter) τὸν Ἀρχιεπίσκοπο. Ὁ Ἀλ. Τσίπρας ἦταν σὲ φόρμα. Θύμισε τὸ 2014, ὅταν ὑποσχόταν ὅτι τὴν ἑπομένη τῆς ἐκλογῆς ὁ βασικὸς μισθὸς θὰ ξαναγύριζε στὰ 750 Εὐρώ, ὅτι οἱ συντάξεις θὰ ἐπανέλθουν στὰ πρὸ τῶν μνημονίων ἐπίπεδα, ὅτι οὐδεμία...

Ἀποκλειστικὸ ἠχητικό: Βίος Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου ἀπὸ τὴν ἀγρυπνία στὴν Σουρωτή


Ἀποκλειστικὸ ἠχητικὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἀγρυπνία τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου στὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὴ Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Τὸ συναξάρι διαβάζει μοναχή τοῦ ἡσυχαστηρίου. Τὶς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου νὰ ἔχουμε καθὼς καὶ τοῦ...

9 Νοε 2018

Ὅταν ὁ τυφλὸς δογματισμὸς περιφρονεῖ τὰ ὅρια τοῦ σεβασμοῦ τῆς πλειοψηφίας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Ἐν Πειραιεῖ τὴ 8η Νοεμβρίου 2018 


Τὸ ἀντιχριστιανικὸ μένος, ὄχι μόνο δὲν λέει νὰ καταλαγιάσει στὴ χώρα μας, ἀλλὰ μᾶλλον γιγαντώνεται συνεχῶς. Ἀπὸ τὴ μία μεριὰ οἱ χριστιανομάχοι πολιτικοὶ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ ἐπίσης χριστιανομάχοι δημοσιογράφοι, βάλθηκαν νὰ ὁδηγήσουν τὴν πατρίδα μας σὲ μία ἄθρησκη κοινωνία, στὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία θὰ εἶναι περιθωριοποιημένη καὶ ἀνίσχυρη νὰ ἐπιτελέσει τὸ σωστικό της ἔργο, ἐνῶ ἡ πίστη στὸ Θεὸ θὰ ἀποτελεῖ ὄνειδος. Ἡ τιτάνια προσπάθειά τους ἑστιάζεται πρωτίστως στὸ νὰ στερήσουν τοὺς νέους μας τὴν δυνατότητα νὰ διδάσκονται τὶς ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας, ὥστε νὰ καθίστανται ζωντανὰ καὶ δυναμικὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τὸ στόχο τους, ἐπεδίωξαν, (καὶ ἐν πολλοῖς τὸ πέτυχαν), νὰ μεταβάλλουν τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα, ἀπὸ ὁμολογιακό, ἀπὸ μάθημα συστηματικῆς διδασκαλίας τῶν βασικῶν καὶ θεμελιωδῶν ἀρχῶν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, τῆς ζωῆς καὶ τῆς λατρείας τῆς Ἐκκλησίας μας, σὲ πολυθρησκειακό, ἀποκρύπτοντας τὶς ψευδεῖς καὶ προκλητικὲς δοξασίες τῶν ψευδοθρησκειῶν, ὅπως λόγου χάριν ὅτι ὁ Ἰνδουϊσμὸς ἔχει 350.000.000 θεότητες, ἢ ὅτι ὁ ψευδοπροφήτης τοῦ Ἰσλὰμ εἶχε 9 συζύγους καὶ πλῆθος παλλακίδων. Τὰ νέα προγράμματα σπουδῶν, δέσμια τῆς νεοεποχίτικης πολυθρησκειακῆς ἰδεολογίας, συνεξετάζουν τὸν Χριστιανισμὸ μὲ...

Ἀσυμβίβαστος! Περήφανος! Γεμάτος ἀγάπη γιά Πίστη καί Πατρίδα!


Κωνσταντῖνος Κατσίφας. Λευτεριᾶς λίπασμα οἱ πρῶτοι νεκροί.

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη ποὺ μεταδίδεται ἀπὸ τὰ κανάλια Atlas TV καὶ Ἀχελῶος TV- 11-11-2018

Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως: «Πὼς ὁ Πάπας ἐξεθεμελίωσε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τὸν Χριστὸ»

Ἁγ. Νεκταρίου: «Μελέτη ἱστορικὴ περὶ τῶν αἰτιῶν τοῦ σχίσματος», ἐκδ. Ν. Παναγοπούλου, τόμ. Α΄., Ἀθῆναι
«Θεμέλιον ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστι Ἰησοῦς Χριστὸς» (Α΄ Κορ. γ΄11). «ἐποικοδομηθέντες τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν». «Τῷ θεμελίῳ», λέγει, “τῶν Ἀποστόλων” καὶ οὐχὶ τοῦ Πέτρου, καθὼς παραφρονεῖ ἡ Παπικὴ Ἐκκλησία.Ἐὰν ὁ Κλήμης Ρώμης εἶναι διάδοχος τοῦ Πέτρου, διότι ἐχειροτονήθη ἀπὸ τὸν Πέτρο, τότε ὅσοι ἐπίσκοποι χειροτονήθησαν ἀπὸ τὸν Πέτρο εἶναι διάδοχοί του, καὶ ὄχι μόνο ὁ Κλήμης.Ὁ ἀπόστολος Πέτρος ἐχειροτόνησε τὸν Πάπα Κλήμεντα ἐπίσκοπο Ρώμης μόνο, καὶ ὄχι τῆς οἰκουμένης ὅλης.
Ἐὰν ὁ θάνατος τοῦ Πέτρου ἔδωσε τέτοιο προνόμιο στὸν Πάπα νὰ εἶναι κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας, καὶ μονάρχης ἐπάνω σὲ ὅλους τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ εἰς τὰς Συνόδους, πολὺ περισσότερον πρέπει νὰ ἔχει αὐτὰ τὰ προνόμια ὁ Ἱεροσολύμων διὰ τὸν θάνατον τοῦ Χριστοῦ. Λέγοντας ὁ Πάπας πὼς εἶναι ἡ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἐξώρισε ἀπὸ τὴν δυτικὴ Ἐκκλησία τὸν Δεσπότη πάντων Χριστόν, καὶ ἔτσι ἔμεινε ἡ δυτικὴ Ἐκκλησία χήρα ἀπὸ τὸν Χριστό.
Ὅταν οἱ υἱοὶ τοῦ Ζεβεδαίου ζήτησαν ἀπὸ τὸν Χριστὸ πρωτοκαθεδρία, νὰ καθήσουν ὁ ἕνας δεξιά του καὶ ὁ ἄλλος ἀριστερά του (Μάρκ.ι´35-38), ὁ Κύριος δὲν τοὺς εἶπε ὅτι αὐτὸ εἶναι ἀδύνατον, διότι τὴν πρωτοκαθεδρία τὴν ἔχω δώσει στὸν Πέτρο, ἀλλά, ὅτι...

Ὅταν τὸ χέρι τοῦ Εἰσαγγελέα, ποὺ κουνοῦσε τὸν Ἅγιο Νεκτάριο, ξεράθηκε...

Πολλὰ ὅμως διεσπείροντο ἀπὸ τοὺς κακοὺς ἀνθρώπους στὴν Ἀθήνα περὶ τοῦ Πενταπόλεως καὶ τῆς ἀνέγερσης τῆς Μονῆς (δηλαδὴ τῆς γυναικείας Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος στὴν Αἴγινα, τῆς ὁποίας κατόπιν διετέλεσε ἐφημέριος καὶ πνευματικός).  Πολὺ ἐδοκιμάσθη ἀπὸ τοὺς διεστραμμένους, τοὺς μοχθηροὺς καὶ τοὺς συκοφάντες.Διέδιδαν συκοφαντίες ἀνηθικότητος ἀνηκούστους. Ἠσχολήθη μὲ αὐτὲς καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος. Ὁ δὲ τότε Πρόεδρος αὐτῆς, ὁ Ἀθηνῶν Θεοκλητὸς μετέβη αὐτοπροσώπως ἐπιτοπίως τὸ 1908, διὰ νὰ ἐξετάση. Φεύγοντας ὅμως ἀπὸ ἐκεῖ ἀναγκάσθηκε νὰ ὁμολογήση ὄτι «ἦτο ὄντως Θεῖον ἔργον». Πολὺ τὸν κατέτρεξε καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Μελέτιος Μεταξάκης. Αυτός διετέλεσε καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας. Αὐτὸς ὁ δυστυχὴς ἤτανε μασῶνος μοντέρνος, νεωτεριστὴς καὶ ἔκαμε πολὺ κακὸ στὴν Ἐκκλησία. Αυτός ἦταν καὶ κατὰ τοῦ μοναχισμοῦ. Ὅταν ὁ Ἅγιος ἀγωνιζόταν μὲ τόσες δυσκολίες νὰ κτίση τὸ Μοναστήρι, ἐπῆγε καὶ τὸν ἀπέτρεπε...
- Τί κάνεις ἐδῶ; Μοναστήρι κτίζεις τώρα; Δεν βλέπεις ὅτι τόσα ἐξωκκλήσια γύρω ἐδῶ ἐρήμωσαν; Δὲν εἶναι γιὰ Μοναστήρια στὴ σημερινὴ ἐποχή.
Ὁ Πενταπόλεως ὅμως ἐξηκολούθησε, καὶ ἔγινε τὸ Μοναστήρι καὶ ἄλλα πολλὰ κατόπιν, ὥστε ἡ Αἴγινα σήμερον νὰ ἔχη τὰ περισσότερα Μοναστήρια.
Τὸ προεῖπεν ὁ Ἅγιος: «Θὰ γίνη, εἶπεν, ἡ Αἴγινα τὸ Ἅγιον Ὅρος τῶν Μοναζουσῶν». Καὶ ἤδη ἔχει ἐννέα Μοναστήρια γυναικών... Ἀλλὰ καὶ ποία διαφορὰ στὸ τέλος τῶν δύο Ἱεραρχῶν.
Ὁ Μεταξάκης, ποὺ ἔκαμε τόσα εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας, εἶχεν οἰκτρὸν τέλος. Τὸν βρῆκαν ἕνα πρωὶ κάτω ἀπὸ....

8 Νοε 2018

Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ: Μεθόδευση γιά τήν περιθωριοποίηση τῆς Ἐκκλησίας ἡ συμφωνία


Τό ξέσπασμα τοῦ Χρήστου Μάστορα γιά τό θάνατο τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα καί ἡ ὀργισμένη ἀπάντηση στόν Νίκο Φίλη

Πολλοί συμπατριῶτες μου, μοῦ ζητοῦν νά γράψω κάτι γιά τόν Κωνσταντῖνο Κατσίφα, καθώς λένε ἔχω χρέος νά μιλήσω. Μᾶλλον αἰσθάνονται πώς θά ἀκουστεῖ δυνατότερα ἡ φωνή τους ἀπό ἐδῶ. 
Τούς καταλαβαίνω. 
Καταλαβαίνω τήν ἀγανάκτηση, τό ἐμφυτευμένο μίσος, τό αἴσθημα τῆς ἀδικίας, τῆς στερημένης ἐθνικῆς ὑπερηφάνειας, τό νά πρέπει νά εἶναι διπλά Ἕλληνες γιατί ἀλλιῶς εἶναι ξένοι. 

Ποιός φταίει γιά τό θάνατο τοῦ Κωνσταντίνου ; 

Φταῖνε οἱ σφαῖρες τῶν Ἀλβανῶν ἐνστόλων πού ὡς στόχο τούς εἶχαν τόν ἀπόλυτο ἐχθρό του κράτους τους, τόν συναισθηματικά ἐγκλωβισμένο Ἕλληνα τῆς πάντα ἀδικημένης καί...

Ἱερὸς Σύνδεσμος Κληρικῶν Ἑλλάδος: Καλοῦμε τοὺς Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀκυρώσουν στὴν Ἱεραρχία τὰ πρὸ καιροῦ συμφωνηθέντα Ἀρχιεπισκόπου καὶ Πρωθυπουργοῦ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΙΕΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΦΘΑΝΕΙ ΠΙΑ …………!!!!!!!!

Καλοῦμε τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀρθοῦν στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ νὰ ἀκυρώσουν στὴν Ἱεραρχία τὰ πρὸ καιροῦ συμφωνηθέντα Ἀρχιεπισκόπου καὶ Πρωθυπουργοῦ.
Ο ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ θὰ δώσει ἀγῶνες γιὰ νὰ παραμείνει ὡς συμβατικὴ ὑποχρέωση τοῦ κράτους ἡ μισθοδοσία τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, ὡς ἔχει, ὡς ἀντάλλαγμα γιὰ τὰ ὅσα ἔχει προσφέρει ἡ Ἐκκλησία πρὸς τὴν πολιτεία.
Οἱ ἀντιδράσεις μας πρόκειται νὰ εἶναι μαζικὲς καὶ πρωτόγνωρες στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία.
Ὁ ἁπλὸς παπὰς ἀπὸ τὴν Κρήτη μέχρι τὸν Ἔβρο, ἀπὸ τὰ Ἑπτάνησα μέχρι καὶ τὰ Δωδεκάνησα θὰ ξεσηκωθεῖ καὶ θὰ ταυτισθεῖ μαζί μας σὲ ἀγῶνες ὄχι μόνο γιὰ τὰ ἐφημεριακὰ δίκαια ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν διατήρηση τῆς Ἑλληνορθοδόξου παραδόσεώς μας. Ἄλλωστε, αὐτὸς εἶναι ποὺ βάσταξε καὶ βαστᾶ μαζὶ μὲ τοὺς λαϊκοὺς ἀδελφούς μας, τὸ βάρος τῆς κρίσης καὶ συνεχίζει τὴν ὁλοπρόθυμη προσφορά του καὶ τὸν συντονισμὸ πλήθους ἐθελοντικῶν δράσεων.
Ὁ καιρὸς τοῦ σιγᾶν ἔληξε γιὰ τοὺς Κληρικούς. Εἴμαστε πλέον στὸν καιρὸ τοῦ λαλεῖν καὶ τοῦ πράττειν.
Αἰσθανόμεθα προδομένοι ἀπὸ ὅσους συμμετεῖχαν στὶς διαβουλεύσεις γιὰ τὴν λήψη τῶν ἀποφάσεων, ἐρήμην τῶν ἄμεσα ἐνδιαφερομένων ποὺ εἶναι οἱ Ἐφημέριοί τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα.
Σὲ μία χώρα ποὺ ξεπουλῶνται τὰ πάντα δὲν θὰ περιμένουμε τὸ...

Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφεὶμ γιὰ τὴ συμφωνία Ἐκκλησίας - Πολιτείας καὶ τὴ συνταγματικὴ ἀναθεώρηση

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΖΕΝΟ "SECRET" 07-11-2018...

Ἀκοῦστε τὴ συνέντευξη ἐδῶ...

6 Νοε 2018

Τοῖς ARIGATU προγράμμασι (LTLT) καταρτιζόμενοι!

Μερτζάνη Νικολάου, θεολόγου-ἠλεκτρονικοῦ
H ARIGATOU ΣΤΟ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.
Workshop on the Learning to Live Together Programme in Athens-September 2013
Τό παρακάτω κείμενο καί ἡ φωτογραφία εἶναι παρμένα ἀπό τό blogspot τῆς Maria Lucia πού εἶναι διευθύντρια τῆς ARIGATOU Γενεύης καί γραμματέας τοῦ διαθρησκειακοῦ συμβουλίου!
«Hola, 
Αὔγουστος – Ὀκτώβριος,  ἦταν πολυάσχολοι  μῆνες μέ συνέδρια, στρατηγική ἀνάπτυξη, σεμινάρια, προσλήψεις, διοικητικό ἔργο καί  ἀξιολόγηση τοῦ τί ἔχει γίνει. Τόν Σεπτέμβριο διοργανώσαμε στήν Ἀθήνα τό πρῶτο Σεμινάριο Βασικῆς Κατάρτισης γιά τό Πρόγραμμα Μαθαίνοντας Νά ζοῦμε Μαζί. Ὁ κύριος στόχος αὐτοῦ του σεμιναρίου ἦταν νά εἰσαχθεῖ τό πρόγραμμα στά σχολεῖα μέσω τῆς ἐκπαίδευσης δασκάλων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας καί γυμνασίου πού θά ὑλοποιηθοῦν ὡς μέρος τῶν μαθημάτων θρησκευτικῶν, φυσικῶν, πολιτικῶν καί γενικῆς ἐκπαίδευσης στά διαφορετικά ἐκπαιδευτικά περιβάλλοντά τους. Τό σεμινάριο ὀργανώθηκε σέ συνεργασία μέ τό Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ Δρ. Ἄγγελου Βαλλιανάτου, Ἐθνικοῦ Συμβούλου (καί μέλους[1] τῆς ARIGATOU)  γιά τά Θρησκευτικά Μαθήματα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδας. Εἴχαμε....

4 Νοε 2018

Ἡ διεστραμμένη λογική τοῦ Δικαστηρίου τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων: Μπορεῖτε νά προσβάλλετε τόν Χριστιανισμό, ἀλλά ὄχι τόν μουσουλμανισμό...

Δύο πρόσφατες ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ) ἀποδεικνύουν ὄχι μόνο ὅτι πρόκειται γιά μία πολιτική καί ὑποκριτική ὀργάνωση. Δείχνουν ἐπίσης τά σοβαρά δομικά ἐλαττώματα τοῦ δικαίου τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων γενικά.
Στίς 25 Ὀκτωβρίου, τό ΕΣΔΑ ἐξέδωσε ἀπόφαση ὑπέρ τῆς Αὐστρίας καί ἐναντίον μίας αἰτοῦσας, τῆς Frau S., (κυρία Σ) ἡ ὁποία εἶχε διωχθεῖ ἐπειδή εἶχε πεῖ τό 2008 ὅτι ὁ προφήτης Μωάμεθ "ἦταν παιδεραστής" ἐπειδή εἶχε παντρευτεῖ ἕνα κορίτσι ἔξι ἐτῶν. Ἡ προσφεύγουσα ἰσχυρίστηκε ὅτι ἡ ποινική δίωξη πού ἀκολούθησε ἐναντίον της παραβίασε τό δικαίωμά της στήν ἐλευθερία τοῦ λόγου, τό ὁποῖο κατοχυρώνεται στό ἄρθρο 10 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τό Δικαστήριο διαπίστωσε ἐναντίον της καί ὑπέρ τῆς Αὐστρίας, ἡ ὁποία τήν εἶχε καταδικάσει γιά ὑποκίνηση θρησκευτικοῦ μίσους.
Στίς 17 Ἰουλίου, τό ἴδιο Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ἀντίθετα, ἔκρινε ὑπέρ τῶν Ρωσίδων αἰτουσῶν ἀπό τή γνωστή σήμερα "μπάντα" «Pussy Riot» καί ἐναντίον τοῦ ρωσικοῦ κράτους, τό ὁποῖο τίς....

Ἡ Ἐθνική Ἑλληνική Μειονότητα σέ ἀδιέξοδο, δέν λέει νά βρεῖ τήν πραγματική της ἐλευθέρια, τήν ἐφαρμογή τῶν ἀνθρωπίνων καί μειονοτικῶν δικαιωμάτων

Η Ἐθνική Ἑλληνική Μειονότητα δέν λέει νά βρεῖ ἡσυχία. Νά βρεῖ τήν πραγματική της ἐλευθέρια, τήν ἐφαρμογή τῶν ἀνθρωπίνων καί μειονοτικῶν δικαιωμάτων πού ἀπορρέουν ἀπό Διεθνεῖς Συμβάσεις καί τή Σύμβαση Πλαίσιο. Εἶναι ἡ μοναδική μειονότητα στόν κόσμο πού ὑπέστη τόσα δεινά, μέ ἀριθμούς θανατώσεων, φυλακίσεων καί ἐξορίσεων πού ἀγγίζουν τό Βιβλίο Γκίνες, σ’ ἕνα καθεστώς δικτατορίας καί γενοκτονίας. Κατά μίας μειονότητας νομοταγοῦς, ἐργατικῆς, πού ἀγωνίστηκε δίπλα στόν ἀλβανικό λαό κατά τῶν ξένων εἰσβολέων, ἀλλά πού εἶχε πάνω της τό ἁμάρτημα τοῦ «ΕΛΛΗΝΑ». Γιά τήν Ἀλβανία, ἤ Ἑλλάδα ἦταν ὁ ἄσπονδος ἐχθρός, ἦταν ἡ χώρα πού εἶχε ἐπεκτατικές τάσεις, αὐτή πού δέν μποροῦσε νά χωνέψει τήν λαμπρότητα τῆς χώρας τῶν ἀετῶν, τήν πρόοδο καί τήν ἀνοικοδόμηση τῆς χώρας τους μέ τίς δυνάμεις της, αὐτῆς πού ἦταν φανάρι στήν Εὐρώπη καί στόν κόσμο καί πού πάντα παραληροῦσε μέ τό σύνθημα «Οἱ κασιδιάρηδες ΄Ἕλληνες μᾶς ἔχουν ἀγκάθι στό μάτι».
Νόμισαν οἱ Βορειοηπειρῶτες πώς μέ τήν πτώση τοῦ κομμουνισμοῦ καί τῆς δικτατορίας θ’ ἄνοιγε μία νέα σελίδα στή δική της πορεία. Στό δικό τους μέλλον. Ἰδίως μέ τήν....

Ὁ σκοπός τοῦ Ἱερέα - Πνευματικοῦ στήν Ὀρθοδοξία μας

† Τοῦ πατρός Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου
Στόν πρῶτο στίχο ἀκούσαμε τίς λέξεις «σύ οὖν, τέκνον μου ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». Ὅπως ἔχετε καταλάβει στήν ἑρμηνευτική μας προσέγγιση ἡ ἔμφαση σέ μᾶς δίνεται στίς λέξεις, γιατί οἱ λέξεις οἰκοδομοῦν τό νόημα· δέν μπορῶ νά ἀναλύσω τό νόημα, ἄν δέν ξέρω τίς λέξεις· ἀπ᾽ τίς λέξεις, ἀναλύοντας αὐτές, θά ἀναδυθεῖ τό νόημα τῆς περικοπῆς, τό ὁποῖο ἀναλύουμε. Τώρα ἐδῶ λέει «σύ οὖν τέκνον μου», ἐσύ, λοιπόν, παιδί μου, λέει. Bέβαια κατά τά μέτρα τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί τῆς χριστιανικῆς ποιμαντικῆς ζωῆς αὐτό τό τέκνον εἶναι κατανοητό· βέβαια σέ δεδομένα προχριστιανικά αὐτό δέν εἶναι πολύ εὔκολο νά γίνει κατανοητό. Ἀκόμη καί οἱ δάσκαλοι, οἱ φιλοσοφικές σχολές κ.λπ. πού ΄χαν μαθητές δέν φαίνονται νά ἀποκαλοῦν τούς μαθητές τους τέκνον μου· θά ἦταν μαθηταί μου. Οἱ λέξεις δέν εἶναι συνήθεις, ἀλλά αὐτή ἡ λέξη ἀναδύεται μέσα ἀπό τήν ἔννοια τῆς πνευματικῆς πατρότητας, ἡ ὁποία ἀναδεικνύεται στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας μας καί βλέπετε τέκνον μου τόν λέει ἐνῶ δέν εἶναι φυσικό του τέκνο, δέν εἶχε τέκνα, δέν ἦταν παντρεμένος, ἀλλά ἐπειδή μέσα ἀπό τήν πνευματική ζωή, τό ξέρετε ὅλοι αὐτό, ἀλλά νά σταθῶ λίγο στήν ἀνάλυση, κάποιος ζώντας πνευματικά γεννιέται ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. 

Γεννιέται, βρίσκει τόν ἑαυτό του καί πάλι, καθαρίζει τόν ἑαυτό του καί θεωρεῖται ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἔχει λειτουργήσει σέ αὐτό τό ἔργο τῆς βαθιᾶς, βαθιᾶς ἀναγεννήσεως τοῦ ἀνθρώπου, προσέξτε ἀναγέννηση [σημαίνει] εἶναι βαπτισμένος μέν ἀλλά δέν τό εἶχε...

3 Νοε 2018

Κυριακὴ Ε' Λουκᾶ - Ὁ ἄσπλαχνος πλούσιος
Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἱερεμία

1.Ἕνα θέμα πολυλέγεται ἀπό πολλούς καί μάλιστα λέγεται ἀπό πολύ παλαιά, ἀδελφοί χριστιανοί. Τό θέμα αὐτό εἶναι τό κατά πόσο εἶναι δίκαιος ὁ Θεός, ἀφοῦ ἄλλοι εὐτυχοῦν καί ἄλλοι ὑποφέρουν. Καί μάλιστα συμβαίνει νά ὑποφέρουν οἱ καλοί καί νά εὐτυχοῦν οἱ κακοί. Τό θέμα αὐτό λέγεται «θέμα θεοδικίας». Γι᾽ αὐτό τό θέμα μιλάει ἀπό παλαιά ἡ Ἁγία Γραφή, ἀφοῦ μάλιστα ἕνα ὁλόκληρο βιβλίο, τό βιβλίο τοῦ Ἰώβ, εἶναι ἀφιερωμένο σ᾽ αὐτό. Ἀλλά τό θέμα αὐτό τό λύνει καθαρά ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, πού μᾶς λέει καί μᾶς τονίζει ὅτι ὑπάρχει καί ἄλλη ζωή πέρα ἀπό αὐτή τήν παροῦσα. Στήν παροῦσα ζωή, εἶπε κάποιος, τά πράγματα πού συμβαίνουν εἶναι σάν ἕνα περσικό χαλί στρωμένο ἀνάποδα. Ἀνάποδα τό περσικό χαλί δέν φαίνεται ὡραῖο, ἀλλά καί δημιουργεῖ καί ἀπορίες, πῶς καί γιατί αὐτή ἡ ραφή ἐδῶ, καί πῶς καί γιατί αὐτή ἡ ραφή ἐκεῖ; Ἀλλά στήν ἐμποσθία ὄψη τό περσικό χαλί εἶναι ὑπέροχο καί τότε μέ τήν ὡραιότητα τῶν σχημάτων του νοοῦμε γιατί στήν ἄλλη του ὄψη φαίνονταν περίεργες καί μπερδεμένες οἱ ραφές. Φαίνονταν ἔτσι, γιά νά φανεῖ τό χαλί ὡραῖο στήν κυρία του, τήν ἐμπροσθία του ὄψη!
2. Τό σημερινό ἅγιο Εὐαγγέλιο, ἀδελφοί μου χριστιανοί, μᾶς μίλησε γιά ἕνα...

Ἅγιος Πορφύριος: «Ὅ,τι μὲ στενοχωρεῖ, τὸ κάνω προσευχὴ...»Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἀνθολόγιο συμβουλῶν», 
Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου
…Κι ἐγὼ σκέπτομαι ὅτι ἁμαρτάνω. Δὲν βαδίζω καλά. Ὅ,τι ὅμως μὲ στενοχωρεῖ, τὸ κάνω προσευχή, δὲν τὸ κλείνω μέσα μου, πάω στὸν πνευματικό, τὸ ἐξομολογοῦμαι, τελείωσε. Νὰ μὴ γυρίζουμε πίσω καὶ νὰ λέμε τί δὲν κάναμε. Σημασία ἔχει τί θὰ κάνουμε τώρα, ἀπ΄ αὐτὴ τὴ στιγμὴ κι ἔπειτα. Ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος, τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος».

2 Νοε 2018

Μᾶς ρίχνετε στὴν πιὸ βαθιὰ κόλαση…

Γράφει ο Γιῶργος Γκοτζιᾶς, Ἐκπαιδευτικὸς πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης - 
Φοιτητὴς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου 
Δερβιτσάνη, Δερόπολης Ἀργυροκάστρου, 2 Νοεμβρίου 2018 
Σεβαστοὶ ἀξιωματοῦχοι τῆς Ἑλλάδος μας 
Μᾶς ρίχνετε στὴν πιὸ βαθιὰ κόλαση… 
Ἀπὸ τὸ 1913 κι ἔπειτα οἱ Ἕλληνες τῆς Βορείου Ἠπείρου, συνεχίζουμε νὰ διαβιοῦμε στὰ ἐδάφη μας, μαρτυρικὰ καὶ ξεχασμένα. Δὲ θέλω νὰ ἀρχίσω τὶς ἱστορικὲς ἀναλύσεις καὶ τὰ γνωστά μας γεγονότα, ἀλλὰ καὶ πάλι γνωρίζω πὼς γιὰ τὴν πλειονότητα τῶν Νεοελλήνων, ἀποτελοῦμε κομμάτι τῆς ἄγνοιας τοῦ μυαλοῦ τους. 
Ἐπίσης οὔτε ὁ ἀριθμός μας σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση, ἀξίζει νὰ ἀναλυθεῖ, διότι ἡ κάθε ἀνθρώπινη ζωὴ εἶναι μοναδικὴ καὶ ἀνεπανάληπτη. Ὅμως θὰ πρέπει νὰ γνωρίζετε πὼς ὡς ἀτόφιο μέλος τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ πολιτισμοῦ της, εἴμαστε (ἂν καὶ ἐκτός του νεοελληνικοῦ κράτους) παρόντες σὲ...

Ι.Σ.Κ.Ε.: Καλοῦμε τοὺς κληρικοὺς νὰ ξεσηκωθοῦν. Νὰ ἀφήσουν τὴν δημοσιοϋπαλληλική τους ταυτότητα καὶ νὰ συμπεριφερθοῦν ὡς ἀπόγονοι τοῦ Ἀθανάσιου Διάκου καὶ τοῦ Παπαφλέσσα

Ἀνακοινωθὲν Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος
Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ ἀδελφοί.
Ζοῦμε σὲ ἡμέρες κρίσιμες περισσότερο γιὰ τὴν Πατρίδα μας καὶ ὕστερα γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία.
Ξεπουλιῶνται τὰ πάντα.
Μᾶς κυβερνοῦν ἄνθρωποι γιὰ τοὺς ὁποίους πολὺ δύσκολα θὰ τοὺς ὀνόμαζε κανεὶς ἔνθερμους πατριῶτες, γιατί πατριώτης εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῶν ἰδανικῶν της φυλῆς καὶ τοῦ γένους καὶ προασπίζεται σθεναρὰ τὴν ἀκεραιότητα τῆς ἐδαφικῆς της ἀκεραιότητας.
Βρισκόμαστε στὸ τιμόνι ἑνὸς ἱστορικοῦ Συλλόγου σὲ ὧρες κρίσιμες γιὰ τὴν πατρίδα μας. Καὶ ἡ θέση μας αὐτὴ δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ μένουμε σιωπηλοὶ καὶ ἄπραγοι τοῦτες τὶς ὧρες. 
Λύκοι βαρεῖς ἀπὸ παντοῦ καὶ ἀντίσταση ἀπὸ πουθενά. Ἀπὸ τὴν μία προδοσία ἀπὸ τὴν...

Πανὸ ὀπαδῶν τῆς Παρτιζᾶν γιὰ τὸν Κατσίφα: ΕΛΛΑΣ ἢ ΘΑΝΑΤΟΣ

Γιὰ νὰ ξέρουμε ποιοὶ εἶναι οἱ φίλοι μας καὶ ποιοὶ οἱ ἐχθροί μας
Ἐμεῖς συνεχίζουμε νὰ εἴμαστε μὲ τὸ ΝΑΤΟ ποὺ μᾶς ἐπιβάλλει νὰ δώσουμε τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας καὶ νὰ ἀνεχόμαστε κάθε ἐνέργεια τῆς Ἀλβανίας ἐναντίον τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας. Οἱ Σέρβοι μᾶς ἀγαποῦν καὶ ἐμεῖς συνεχίζουμε ὡς κράτος νὰ τοὺς ἀντιμετωπίζουμε ἐχθρικά. Κανένας ἄλλος ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ὀρθοδόξους λαοὺς δὲν μπορεῖ καὶ δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ εἶναι πραγματικὰ φίλος μας. 

10ο Πανελλήνιο Θεολογικὸ Συνέδριο τῆς ΠΕΘ: Ἡ Ἐκκοσμίκευση τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ ἡ ἐπίδραση στὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Παιδεία

Πανελλήνιος νωσις Θεολόγων
10o Πανελλήνιο Θεολογικὸ Συνέδριο 
Ἡ Ἐκκοσμίκευση τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ ἡ Ἐπίδρασή της στὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Παιδεία 
Παρασκευὴ - Σάββατο, 2 καὶ 3 Νοεμβρίου 2018. Ἔναρξη: Παρασκευὴ 17.00 
Πολεμικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν. Εἴσοδος Ἐλεύθερη - Θὰ χορηγηθεῖ Βεβαίωση Παρακολούθησης
Δεῖτε τὸ Πρόγραμμα:
Πρόγραμμα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
17.00-17.30 Προσέλευση συνέδρων – Ἐγγραφὲς
17.30-18.30 Χαιρετισμοὶ – Ἔναρξη

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Προεδρεῖο: Κ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ - Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
18.30-18.50 Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ: «Τὰ θεολογικὰ ρεύματα στὴν Ἑλλάδα σήμερα»
18.50-19.10 Μητροπολίτης Μάνης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: «Δία μίαν παιδείαν Ὀρθόδοξης...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.