31 Δεκ 2018

Μνήμη Ὁσίου Χατζη-Γεώργη τοῦ Ἀθωνίτου - 31 Δεκεμβρίου (ν.ἡ.)

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου: «Γέρων Χατζη-Γεώργης ὁ Ἀθωνίτης 1809-1886» Ἅγιον Ὅρος, ἔκδοση Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Μοναζουσῶν «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» Βασιλικά Θεσσαλονίκης.
Ἐὰν γιὰ τὶς ἀρετὲς τῶν δικαίων ψυχῶν (Ἁγίων Πατέρων μας) πρέπει νὰ μιλᾶμε καὶ νὰ γράφουμε, πόσο μᾶλλον δὲν πρέπει νὰ ἀμελοῦμε ἢ νὰ σιωποῦμε γιὰ τὶς ψυχὲς τῶν δικαίων, ἀλλὰ καὶ πολὺ ἀδικημένων Ἁγίων Πατέρων μας, ποὺ ταλαιπωρήσαμε μὲ διωγμοὺς καὶ ἐξορίες ἐμεῖς οἱ ταλαίπωροι ἄνθρωποι μὲ τὶς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες μας, ζήλειες, φθόνους!...
Μεταξὺ λοιπὸν τῶν ἀδικημένων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι καὶ ὁ Ὀσιώτατος Πατὴρ Γεώργιος, ὁ Χατζη-Γεώργης, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας σύγχρονος Ἅγιος τῆς ἐποχῆς μας, ἀλλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε, καὶ μεγάλος Ἅγιος ἀνάλογα μὲ τὴν ἐποχή μας.
Εἶχε ἀφήσει μεγάλο ὄνομα ὁ Γέροντας! «Μεγάλος ἀσκητὴς καὶ πολὺ νηστευτής», ἔλεγαν. Ἄφησε δὲ καὶ τὸ ὄνομά του ἀκόμη ὡς ἐπίθετο γιὰ τοὺς πολὺ νηστευτᾶς· «Αὐτὸς εἶναι Χατζη-Γεώργης!», ἔλεγαν.
Εἶχε καὶ τὸ διορατικὸ χάρισμα ὁ Γέροντας· δηλαδὴ πνευματικὴ τηλεόραση. Πολλὲς φορές, ἄφηνε ξαφνικὰ τὴν δουλειά του καὶ βγαίνοντας στὸν δρόμο πλησίαζε ἀνθρώπους ποὺ ἔρχονταν σὲ ἀπόγνωση καὶ τοὺς παρηγοροῦσε καὶ τοὺς βοηθοῦσε νὰ σωθοῦν.
Στὸ πρόσωπο τοῦ Χατζη-Γεώργη ἔβλεπαν οἱ ἄνθρωποι θεϊκὴ λιακάδα καὶ εὔκολα ἄνοιγαν τὶς πονεμένες τους καρδιὲς καὶ θεραπεύονταν. Ὅλοι μιλοῦσαν μὲ θαυμασμὸ καὶ εὐλάβεια γιὰ τὸν Γέροντα. Ἕλληνες καὶ Σλαῦοι Ἁγιορεῖτες τὸν παραδέχονταν γιὰ τὴν ἀσκητικότητά του καὶ...

30 Δεκ 2018

Κίνδυνος νὰ μείνουμε οἱ μισοὶ μέχρι τὸ 2068

H χώρα μας γερνάει μὲ ραγδαίους ρυθμούς, καθὼς μέσα σὲ ἑπτὰ χρόνια, ὁ πληθυσμὸς τῆς μειώθηκε κατὰ 360.000 καὶ στὰ ἑπόμενα δώδεκα, θὰ μειωθεῖ κατὰ 770.000.
«Κίνδυνος νὰ μείνουμε οἱ μισοὶ μέχρι τὸ 2068». Μὲ τὸν τίτλο αὐτό, ἡ Καθημερινή της Κυριακῆς παρουσιάζει τὴν μελέτη τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Κοινωνικῶν Ἐρευνῶν, ποὺ καταγράφει σὲ ἀριθμοὺς τὴ δημογραφικὴ «βόμβα» ποὺ ἀπειλεῖ τὴν Ἑλλάδα. Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα, ἡ χώρα μᾶς γερνάει μὲ ραγδαίους ρυθμούς, καθὼς μέσα σὲ ἑπτὰ χρόνια, ὁ πληθυσμὸς τῆς μειώθηκε κατὰ 360.000 καὶ μέσα στὰ ἑπόμενα δώδεκα, θὰ μειωθεῖ κατὰ 770.000.
Ἂν οἱ γεννήσεις συνεχίσουν νὰ κυμαίνονται στὰ σημερινὰ ἐπίπεδα, σὲ 35 ὡς 50 χρόνια, θὰ ἔχουμε μείνει οἱ μισοί. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς μελέτης παρουσιάστηκαν ἀπὸ τοὺς ἐρευνητὲς τοῦ ΕΚΚΕ, ὄχι μόνο σὲ διεθνῆ Συνέδρια, ἀλλὰ καὶ στὴν Ἐπιτροπὴ Δημογραφικοῦ καὶ Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων τῆς Βουλῆς. Ἄρα ξέρουν. Ὁ πολιτικὸς κόσμος τῆς χώρας ξέρει τί θὰ συμβεῖ στὰ ἑπόμενα χρόνια καὶ τὶς τρομακτικὲς ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία, τὸ ἀσφαλιστικὸ σύστημα καὶ ἐν τέλει στὶς δυνατότητες ἐπιβίωσης τῆς....

29 Δεκ 2018

Κυθήρων Σεραφείμ: «Νά ἀγωνισθοῦμε γιά τήν ἀναχαίτισι τῆς πολυθρησκευτικότητας καί τοῦ συγκρητισμοῦ στά Σχολεῖα μας»

Ποιμαντορικὴ ἐγκύκλιος Πρωτοχρονιᾶς, Μητροπολίτoυ Κυθήρων Σεραφείμ
«Ὁ τῶν αἰώνων ποιητής καί Δεσπότης, Θεέ τῶν ὅλων ὑπερούσιε ὄντως, τήν ἐνιαύσιον εὐλόγησον περίοδον… Λυτρωτά, εὔφορον πᾶσι, τό ἔτος χορήγησον»

(Κοντάκιον τῆς Ἰνδίκτου)
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.
Εἰρηνικό, εὐλογημένο καί πολύκαρπο τό νέο σωτήριο ἔτος 2019!
Τόν νέο χρόνο ὁ πολύς κόσμος, ἐπηρεασμένος ἀπό τό κοσμικό φρόνημα, τόν ἀναμένει διά νά τούς φέρῃ χαρά, ὑγεία, πρόοδο, εὐτυχία, εὐημερία καί ὅλα τά καλά. Οἱ ἄνθρωποι, ὅμως, πού ἔχουν πνευματικό – χριστιανικό φρόνημα, χωρίς νά εἶναι ἀδιάφοροι καί διά τά ἐφήμερα καί βιοτικά ἀγαθά, παρακαλοῦν καί ἱκετεύουν τόν «τῶν αἰώνων Ποιητήν καί Δεσπότην» νά τούς χαρίζῃ, μαζί μέ τά ὑλικά καί πρόσκαιρα ἀγαθά, τά ὁποῖα μᾶς χρειάζονται εἰς τήν ζωήν, τά πνευματικά καί οὐράνια θεῖα δῶρα: τήν ἀγάπη καί τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, τήν εὐλογία καί τήν εὐδοκία Του, τήν Χάριν καί τούς καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό θεῖο ἔλεος καί τήν εὐσπλαγχνία Του, τήν συγχώρησι τῶν ἁμαρτιῶν καί τό πολυτιμότατο δῶρο τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας μας, καθώς ἐπίσης καί τά θεῖα καί ὑπερκόσμια ἀγαθά τῆς Ἐπουρανίου Βασιλείας Του. Μέ ἄλλα λόγια, τήν εἴσοδό μας εἰς τό νέον ἔτος νά τήν βλέπουμε καί νά τήν μετρᾶμε ὑπό τό πρῖσμα τῆς...

Γόρτυνος Ἱερεμίας: «Τό νέο ἔτος σάν ὅπλο στά δεινά, νά ἔχουμε τήν προσευχή στόν Χριστό καί στήν Παναγία μας»

Ποιμαντορικὴ ἐγκύκλιος Πρωτοχρονιᾶς, Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἱερεμία
1. Νέο ἔτος μᾶς ἦρθε, ἀγαπητοί μου Γορτύνιοι καί Μεγαλοπολῖτες, τό ἔτος 2019! Ἄς τό εὐλογήσει ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία μας τό ἔτος αὐτό καί νά ἔχουμε χαρά καί εὐτυχία. Ἀλλά τό εἴπαμε καί ἄλλοτε ὅτι αὐτά τά δύο, τήν πραγματική  χαρά καί τήν εὐτυχία, τά βρίσκουμε μόνο κοντά στόν Θεό. Γι᾽ αὐτό σᾶς εὔχομαι, χριστιανοί μου, νά εἶστε ριζωμένοι στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ καί νά ζεῖτε κατά τίς ἅγιες ἐντολές Του καί σᾶς τό ὑπόσχομαι ὅτι θά ἔχετε ψυχική γαλήνη καί χαρά, τέτοια χαρά πού δέν θά μπορεῖ κανείς νά σᾶς τήν πάρει, ὅσο καί ἄν σᾶς πολεμοῦν καί σᾶς κατατρέχουν.
2. Τό ξέρουμε, ἀδελφοί, γιατί τό βλέπουμε καί τό ζοῦμε, ὅτι τά χρόνια μας εἶναι δύσκολα ἀπό κάθε πλευρά, ἀλλά αὐτό δέν πρέπει νά μᾶς λυγίζει οὔτε νά μᾶς ἀπογοητεύει, γιατί ἡ ἁμαρτία καί τό κακό πάντοτε ὑπῆρχαν στόν κόσμο. Ἀλλά οἱ πραγματικοί καί ἀληθινοί...

Τῶν νηπίων ὑπὸ τοῦ Ἡρώδου ἀναιρεθέντων. Μία ἑορτὴ ἐξαιρετικὰ ἐπίκαιρη πού προβληματίζει...

Στὶς 29 Δεκεμβρίου ἑορτάζουμε τὰ 14.000 νήπια πού σφαγιάστηκαν ἀπὸ τὸν ἀδίστακτο βασιλέα Ἡρώδη. Κατὰ τὴ σημερινὴ ἡμέρα 120.000 μέλλουσες μητέρες περίπου σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ 1000 περίπου μόνο στὴν Ἑλλάδα θὰ "ρίξουν" μὲ τὴν συμβολὴ τῶν ἰατρῶν τὰ ἔμβρυα πού κυοφοροῦν, διαιωνίζοντας τὴν ἐγκληματικὴ πράξη τοῦ Ἡρώδη καὶ ἀπαρνούμενες τὴν ἴδια τὴ ζωή... 
Ἀκολουθεῖ ἕνα συγκινητικὸ κείμενο στὸ ὁποῖο τὸ ἔμβρυο ἀποκτᾶ φωνὴ καὶ ἀπευθύνεται πρὸς τὴν κυοφοροῦσα μητέρα του:
"Γειά σου μαμά! Εἶμαι τὸ μωρό σου. Δὲν μὲ ξέρεις ἀκόμα. Εἶμαι μόνο μερικῶν ἑβδομάδων. Θὰ μὲ γνωρίσεις σύντομα, τὸ ὑπόσχομαι. Ἔχω καστανὰ μαλλιὰ καὶ καστανὰ μάτια... Ε, λοιπὸν δὲν εἶμαι ἔτσι ἀκόμα. Ἀλλὰ θὰ γίνω ὅταν γεννηθῶ. Θὰ εἶμαι ὁ μοναχογιός σου. Δὲν θὰ ἔχω...

28 Δεκ 2018

Ἡ κυβέρνηση Ράμα συνεχίζει ἀκάθεκτη τὸ σχέδιο τοῦ ξεριζωμοῦ τῶν Ἑλλήνων τῆς ΧειμάρραςΜητροπολίτης Αἰτωλίας Κοσμᾶς: «Τὸ νέο ἔτος νὰ ἐπιμεληθοῦμε μὲ σοβαρότητα τὸν προσωπικό μας ἁγιασμό»

Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος Πρωτοχρονις 2019, Μητροπολίτου Ατωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμ
Ἀνέτειλε ἀγαπητοί νεο ἔτος.
Ἡ ἀγάπη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μᾶς προσφέρει ἕνα νέο ἔτος τὸ ὁποῖο θέλουμε ὅλοι μας νὰ ζήσουμε μὲ ὑγεία, μὲ εὐλογία, μὲ πρόοδο καὶ εὐτυχία.
Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία γιὰ νὰ μᾶς βοηθήση στὴν ἀξιοποίησι τοῦ χρόνου τῆς ζωῆς μας, μᾶς προσφέρει τέλεια πρότυπα, τὰ ὁποῖα ἀξιοποιώντας τὸν χρόνο ἔγιναν ἀληθινὰ παραδείγματα προόδου, ἐπιτυχίας καὶ ἀληθινῆς εὐτυχίας γιὰ ὅλους τούς μεταγενεστέρους καὶ γιὰ ἐμᾶς.
Σήμερα, πρώτη τοῦ νέου ἔτους, ἡ μητέρα μας Ἐκκλησία προβάλει τόν Ἅγιο καὶ Μέγα Βασίλειο, Ἀρχιεπίσκοπο Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.
α) Ὁ Μέγας Βασίλειος εἶναι πρότυπο φιλοπονίας καὶ ἐπιστήμονος.
Γεννήθηκε στὴν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας γύρω στὸ 330 μ.Χ. ἀπὸ γονεῖς...

Οἱ Σουηδοὶ ἀντικαθιστοῦν πιστωτικὲς κάρτες καὶ ταυτότητες μὲ ἐμφυτεύσιμα τσὶπ (βίντεο)


Μικροτσίπ, στὸ μέγεθος ἑνὸς κόκκου ρυζιοῦ, ποὺ ἐμφυτεύονται κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα τους, ἐπιλέγουν νὰ τοποθετήσουν χιλιάδες ἄτομα στὴ Σουηδία, ἀντικαθιστώντας μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὰ δελτία τῆς ταυτότητάς τους καὶ τὶς πιστωτικές τους κάρτες. Τὰ τσίπ, τὰ ὁποῖα ἐμφυτεύονται κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα μεταξύ του ἀντίχειρα καὶ τοῦ δείκτη, χρησιμοποιοῦν τεχνολογία ἐπικοινωνίας κοντινοῦ πεδίου καὶ μποροῦν νὰ ἀντικαταστήσουν ὅλες τὶς βασικὲς κάρτες. Ἡ νέα αὐτὴ μέθοδος ἔρχεται νὰ λύσει τὰ χέρια τῶν χρηστῶν τους καὶ νὰ τοὺς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴν καθημερινὴ χρήση τῶν καρτῶν.
«Τὸ ἔχω συνέχεια μαζί μου καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ καλό. Δὲν μπορῶ νὰ τὸ χάσω. Μπορῶ νὰ μπαίνω στὸ χῶρο ἐργασίας μου πάντα ἀκόμα καὶ ἂν ἔχω ξεχάσει τὴν κάρτα εἰσόδου», δήλωσε ἡ Μαριᾶν Χέρνβαλ, εἰδικὴ ἐμπειρογνώμονας γιὰ τὸ....

27 Δεκ 2018

Ἐμμανουὴλ Περσυνάκης: «Ἡ ἀτομικὴ ψαλμωδία πρέπει νὰ γίνεται ὁμαδικὴ μελωδία»

Ὁ ἐπίτιμος διευθυντὴς δευτεροβάθμιας ἐκπαιδεύσεως Νομοῦ Χαλκιδικῆς καὶ πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μουδανιῶν Χαλκιδικῆς κ. Ἐμμανουὴλ Περσυνάκης, μιλᾶ ἀποκλειστικὰ στὸ «Ῥωμαίικο Ὁδοιπορικὸ» γιὰ τὴν ἱερὰ Βυζαντινὴ μουσικὴ τέχνη καὶ τὸ λειτούργημα τοῦ ἱεροψάλτου ὡς ἐκπροσώπου τοῦ λαοῦ στὴν Θεία Λατρεία.

Ἔτσι θὰ καταργηθοῦν τὰ μετρητὰ – Τὸ διπλὸ σχέδιο τῆς κυβέρνησης

Τὸ ἔμμεσο τέλος τῶν μετρητῶν στὶς συναλλαγὲς θὰ ἔρθει μέσα στὸ 2019 ἐφόσον ὑλοποιηθοῦν δύο σχέδια τῆς κυβέρνησης. Τὸ ἕνα εἶναι γνωστὸ καὶ ἀφορᾶ τὴ μείωση τοῦ ὁρίου γιὰ συναλλαγὲς μὲ μετρητὰ καὶ τὸ ὁποῖο σχεδιάζεται ἀπὸ τὰ 500 εὐρὼ νὰ πέσει στὰ 300 εὐρὼ ἢ ἀκόμη καὶ στὰ 200 εὐρώ. Αὐτὸ ὅπως εἶναι ἀντιληπτὸ θὰ αὐξήσει ραγδαία τὶς συναλλαγὲς μὲ ἠλεκτρονικὸ χρῆμα καθὼς ὅλο καὶ περισσότεροι θὰ χρησιμοποιοῦν κάρτες.
Τὸ δεύτερο ἀφορᾶ στὴν αὔξηση τοῦ ποσοῦ ποὺ θὰ ἀπαιτεῖται ἀπὸ τοὺς φορολογούμενους γιὰ τὸ ἀφορολόγητο. Τὰ σενάρια φαίνεται νὰ εἶναι δύο. Ἡ πρώτη πρόταση ποὺ ἔχει πέσει στὸ τραπέζι ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν συγκέντρωση ἀποδείξεων μὲ κάρτα γιὰ τὸ 15% τοῦ εἰσοδήματός τους, ἐὰν ἔχουν....

Περισσότερες ἀπὸ 500 ἐπιθέσεις κατὰ ὀρθοδόξων λατρευτικῶν χώρων τὸ 2017!

Περισσότερες ἀπὸ 500 ἐπιθέσεις σημειώθηκαν τὸ 2017 σὲ χώρους θρησκευτικῆς σημασίας, σύμφωνα μὲ σχετικὴ ἔκθεση ποὺ δημοσίευσε γιὰ τρίτο συνεχὲς ἔτος, τὸ Τμῆμα Θρησκευτικῶν Ἐλευθεριῶν καὶ Διαθρησκευτικῶν Σχέσεων τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ ὑπουργείου Πολιτισμοῦ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἔκθεσης, τὸ 2017 κατεγράφησαν 556 περιστατικὰ βίας σὲ θρησκευτικοὺς χώρους. Πρόκειται γιὰ μία αὔξηση τῆς τάξεως τοῦ 159% καθὼς τὸ 2016 κατεγράφησαν 218 περιστατικά.
Ἀπὸ τὰ 556 περιστατικὰ τὰ 525 ἀφοροῦν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, δηλαδὴ τὸ 94%, ἐνῶ ἀρκετὰ ἀπὸ αὐτὰ φέρουν χαρακτηριστικὰ θρησκευτικῆς μισαλλοδοξίας. Δύο περιστατικὰ ἀφοροῦν στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία, ἕνα στὴν....

Ὁ Ὅσιος Σιλουανός γιὰ τὸν Πρωτομάρτυρα Στέφανο

Ζῶμεν ἐπὶ τῆς γῆς καὶ δὲν βλέπομεν τὸν Θεόν, οὐδὲ δυνάμεθα νὰ ἴδωμεν Αὐτόν. Ἀλλ’ ἐὰν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔλθη εἰς τὴν ψυχήν, τότε θὰ ἴδωμεν τὸν Θεόν, ὡς εἶδεν Αὐτὸν ὁ Πρωτομάρτυς Στέφανος. Ἡ ψυχὴ καὶ ὁ νοῦς Πνεύματι Ἁγίω ἀναγνωρίζουν ἀμέσως ὅτι Αὐτὸς εἶναι ὁ Κύριος. Οὕτως ὁ Ἅγιος Συμεὼν ὁ Θεοδόχος Πνεύματι Ἁγίω ἀνεγνώρισεν εἰς τὸ μικρὸν βρέφος τὸν Κύριον, καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς διὰ Πνεύματος Ἁγίου ὠσαύτως ἐγνώρισε τὸν Κύριον καὶ ὑπέδειξεν Αὐτὸν εἰς τὸν λαόν. Ἄνευ δὲ Πνεύματος Ἁγίου οὐδεὶς δύναται νὰ γνωρίση τὸν Θεόν, καὶ πόσον πολὺ ἀγαπᾶ ἠμᾶς. Ἔστω καὶ ἂν ἀναγινώσκωμεν ὅτι ἠγάπησεν ἠμᾶς καὶ ἐπαθεν ἐξ ἀγάπης πρὸς ἠμᾶς, ὅμως περὶ τούτου σκεπτόμεθα μόνον διὰ τοῦ νοός, ἀλλὰ δὲν ἐννοοῦμεν διὰ τῆς ψυχῆς, ὡς πρέπει, τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ. Ὅταν ὅμως τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον διδάξη ἠμᾶς, τότε ἐναργὼς καὶ αἰσθητῶς γνωρίζομεν τὴν ἀγάπην καὶ γινόμεθα ὅμοιοι πρὸς τὸν Κύριον…
Ὅστις φέρει ἐντὸς αὐτοῦ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ἔστω καὶ ὀλίγον, οὗτος θλίβεται δι’ ὅλον τὸν κόσμον ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ σπλαγχνίζεται πᾶν κτίσμα τοῦ Θεοῦ, ἰδιαιτέρως δὲ ἐκείνους τοὺς ἀνθρώπους, οἵτινες δὲν γνωρίζουν τὸν Θεὸν ἢ ἐναντιοῦνται πρὸς Αὐτόν, καὶ ὡς ἐκ τούτου πορεύονται εἰς τὸ πῦρ τῶν βασάνων. Ὑπὲρ τούτων οὗτος προσεύχεται....

Ὁ Ὅσιος Σιλουανός γιὰ τὸν Πρωτομάρτυρα Στέφανο

Ζῶμεν ἐπὶ τῆς γῆς καὶ δὲν βλέπομεν τὸν Θεόν, οὐδὲ δυνάμεθα νὰ ἴδωμεν Αὐτόν. Ἀλλ’ ἐὰν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔλθη εἰς τὴν ψυχήν, τότε θὰ ἴδωμεν τὸν Θεόν, ὡς εἶδεν Αὐτὸν ὁ Πρωτομάρτυς Στέφανος. Ἡ ψυχὴ καὶ ὁ νοῦς Πνεύματι Ἁγίω ἀναγνωρίζουν ἀμέσως ὅτι Αὐτὸς εἶναι ὁ Κύριος. Οὕτως ὁ Ἅγιος Συμεὼν ὁ Θεοδόχος Πνεύματι Ἁγίω ἀνεγνώρισεν εἰς τὸ μικρὸν βρέφος τὸν Κύριον, καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς διὰ Πνεύματος Ἁγίου ὠσαύτως ἐγνώρισε τὸν Κύριον καὶ ὑπέδειξεν Αὐτὸν εἰς τὸν λαόν. Ἄνευ δὲ Πνεύματος Ἁγίου οὐδεὶς δύναται νὰ γνωρίση τὸν Θεόν, καὶ πόσον πολὺ ἀγαπᾶ ἠμᾶς. Ἔστω καὶ ἂν ἀναγινώσκωμεν ὅτι ἠγάπησεν ἠμᾶς καὶ ἐπαθεν ἐξ ἀγάπης πρὸς ἠμᾶς, ὅμως περὶ τούτου σκεπτόμεθα μόνον διὰ τοῦ νοός, ἀλλὰ δὲν ἐννοοῦμεν διὰ τῆς ψυχῆς, ὡς πρέπει, τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ. Ὅταν ὅμως τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον διδάξη ἠμᾶς, τότε ἐναργὼς καὶ αἰσθητῶς γνωρίζομεν τὴν ἀγάπην καὶ γινόμεθα ὅμοιοι πρὸς τὸν Κύριον…
Ὅστις φέρει ἐντὸς αὐτοῦ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ἔστω καὶ ὀλίγον, οὗτος θλίβεται δι’ ὅλον τὸν κόσμον ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ σπλαγχνίζεται πᾶν κτίσμα τοῦ Θεοῦ, ἰδιαιτέρως δὲ ἐκείνους τοὺς ἀνθρώπους, οἵτινες δὲν γνωρίζουν τὸν Θεὸν ἢ ἐναντιοῦνται πρὸς Αὐτόν, καὶ ὡς ἐκ τούτου πορεύονται εἰς τὸ πῦρ τῶν βασάνων. Ὑπὲρ τούτων οὗτος προσεύχεται....

26 Δεκ 2018

Τά Χριστούγεννα τοῦ κύρ Μανώλη στήν Πόλη

Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο: «Τό σταυροδρόμι τῆς καρδιᾶς μου», 
τοῦ πατρὸς Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, σελίδα 85, ἐκδόσεις «Φιλοκαλία»
Τά Χριστούγεννα στήν Πόλη γιορτάζονται ταπεινά. Καί ὅταν λέμε ταπεινά, ἐννοοῦμε τήν ἀφαίρεση τῆς ἐξωτερικῆς λαμπρότητας καί τήν καλλιέργεια τοῦ ἐσωτερικοῦ κάλλους. Κάτι, τό μή χριστιανικό περιβάλλον, κάτι, ἡ βαριά κληρονομιά τῆς λειτουργικῆς παραδόσεως, ὁδηγοῦν σ᾽ αὐτό τό κατανυκτικό ἦθος.
Ἔτσι θά περνοῦσαν καί τά Χριστούγεννα ἐκεῖνα γιά τόν κύρ Μανώλη τό λουστραδόρο. Μάστορας στή δουλειά του. Δούλευε μέ μεράκι τά ἔπιπλα, σάν καλλιτέχνης πραγματικός, χωρίς νά βιάζεται καί χωρίς νά λογαριάζει τό κέρδος ἤ τή ζημιά. Ὅ,τι περνοῦσε ἀπό τό χέρι του ἔπρεπε νά λάμπει «ἡλίου φαεινότερον», ὅπως ἔλεγε ὁ ἴδιος. Καί προσέθετε:
- Προπάντων, ὅμως, προσοχή στό βάθος τῆς λάμψης, μιᾶς καί εἶναι εὔκολο νά...

25 Δεκ 2018

Ἕλληνες: Ἐμπιστοσύνη «μηδὲν» πρὸς τὴν Ε.Ε.

Γιὰ πρώτη φορὰ οἱ Εὐρωπαῖοι πολίτες στὴν πλειονότητά τους πιστεύουν ὅτι ἡ φωνὴ τοὺς ἀκούγεται στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐνῶ ὁ ἀριθμὸς ὅσων ἔχουν θετικὴ εἰκόνα γιὰ τὴν Ε.Ε. σημείωσε αὔξηση σὲ σχέση μὲ πέρυσι, σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ Εὐρωβαρόμετρου. Ἀντιθέτως, σύμφωνα μὲ ἔρευνα ποὺ δημοσιεύθηκε χθές, στὴν Ἑλλάδα τὸ 79% θεωρεῖ ὅτι δὲν ἀκούγεται ἡ φωνή του στὴν Ε.Ε. καὶ τὸ 70% τῶν ἐρωτηθέντων ἀπαντᾶ ὅτι τείνει νὰ μὴν ἐμπιστεύεται τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ χώρα νὰ ἐμφανίζει μακρὰν τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ δυσπιστίας.
Ἀκόμα καὶ στὴ Βρετανία τὸ 53% δηλώνει ὅτι τείνει νὰ μὴν ἐμπιστεύεται τὴν Ε.Ε. Στὴν Ἑλλάδα μόνο τὸ 26% τείνει νὰ ἐμπιστεύεται τὴν Ε.Ε., ἐνῶ τὸ ἀντίστοιχο ποσοστὸ στὴ Βρετανία εἶναι τὸ 31% καὶ στὴν Τσεχία τὸ 32%. Πάντως, τὸ συνολικὸ ποσοστὸ σὲ ὅλες τὶς χῶρες ὅσων θεωροῦν ὅτι....

Αὐτὰ εἶναι Χριστούγεννα

Τοῦ ἀρχιμανδρίτου πατρός Ἰακώβου Κανάκη
Στὶς μεγάλες πόλεις σημειώνεται ἡ ἀπόλυτη ἀντίθεση. Ζεστὴ ἀτμόσφαιρα στὰ μαγαζιὰ καὶ στὰ ἑστιατόρια καὶ ἔξω ἀπὸ τὶς πόρτες καὶ τὰ παράθυρά τους ἄστεγοι, νηστικοὶ καὶ παγωμένοι ἄνθρωποι. Χαμόγελα στοὺς ἀνέμελους  θαμῶνες τους καὶ ἔξω ἄνθρωποι ἀπογοητευμένοι σχεδὸν «ἡμιθανεῖς». Ἄνθρωποι ποὺ ἀναζητοῦν «τὸ πνεῦμα τῶν Χριστουγέννων» καὶ ἄλλοι ποὺ εἶναι μόνοι τους «χριστοί», ἀλλὰ ἀόρατοι γιὰ τοὺς πρώτους. Μία κοινωνία μὲ τόσες ἀντιθέσεις, σὲ τέλεια σύγχυση, ποὺ αἱμορραγεῖ καὶ πλέον φαίνεται. Δὲν μπορεῖ νὰ κρυφτεῖ μὲ τίποτα. Ἔντονα πλέον τὰ σημάδια ποὺ γίνονται τραύματα μέρα μὲ τὴν ἡμέρα, μιᾶς κατὰ βάση πολύπλευρης πνευματικῆς κρίσης. Ὑπάρχει ὅμως μέσα σ’ αὐτὴν τὴν τεταμένη ἀτμόσφαιρα μία εὐκαιρία ἀκόμη...

Τὰ Χριστούγεννα… γεννήθηκε ὁ Χριστός!

«Τὰ Χριστούγεννα γεννήθηκε ὁ Χριστός!». Αὐτονόητο; Ἴσως γιὰ μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους. Ὅμως καὶ αὐτὸ πλέον συζητεῖται… Πολλὲς φορὲς κατὰ τὸ πάρελθον ἐπιχειρήθηκε νὰ καταργηθεῖ ἡ ἑορτὴ τῶν Χριστουγεννων διὰ τῆς βίας ἀπὸ τὸ χριστιανικὸ πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας. Τὸ 1644 στὴν Βρεττανία, ὁ Ὄλιβερ Κρόμγουελ καὶ τὸ κόμμα τῶν πουριτανῶν, θέλησαν νὰ καταργήσουν μὲ νόμο τὰ Χριστούγεννα1. Ἔτσι ἡ ἥμερα ἀπαγορεύθηκε νὰ εἶναι ἀργία, ἡ δὲ βουλὴ συνεδρίαζε κάθε χρόνο τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων γιά περισσότερο ἀπὸ μία δεκαετία.

Τὸν περασμένο αἰῶνα στὴν κομμουνιστικὴ Ῥωσσία εἶχαν ἀπαγορευθεῖ τὰ Χριστούγεννα ἀπὸ τὸ 1917 ὡς τὸ 1990 ὁπὀτε καὶ κατέρρευσε τὸ καθεστώς. Ἐπὶ κυβερνήσεως δὲ Στάλιν εἶχαν ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὰ σταλινούγεννα!1

Ἡ χειρότερη ὅμως πολεμικὴ τῶν Σιωνιστῶν εἲναι αὐτὴ τῆς ἐκκοσμικεύσεως τῶν Χριστουγέννων, ἡ ὁποία μεταβάλλει τὸ ὑπερκόσμιο γεγονὸς σὲ ἐγκόσμιο καὶ ὑλιστικό. Φθάσαμε σήμερα, νὰ προβάλουμε μία ἐντελῶς εἰδωλολατρικὴ ἀτμόσφαιρα στὰ σπίτια μας καὶ ὡς ἐκ τούτου καὶ στὴν κοινωνία μας, ἀφοῦ ἔτσι μᾶς προτιμᾷ ἡ παγκοσμιοποίηση.
Στὶς ΗΠΑ οἱ λεγόμενοι «πολιτικὰ ὀρθοὶ Ἀμερικανοί», ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς μὴ προσβολῆς τάχα τῶν ἀλλοθρήσκων (βλέπε καὶ τοὺς ἐν Ἑλλάδι διαννοουμένους) ἔχουν ἐπιδοθεῖ σὲ ἔναν ἀγῶνα ἀπαλείψεως κάθε ἀναφορᾶς στὰ Χριστούγεννα. Ὅμως...

Ὁ Φώτης Κόντογλου γιὰ τὰ Χριστούγεννα

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Τὸ Ἀϊβαλὶ ἡ πατρίδα μου»
Τὴν πνευματικὴ χαρὰ καὶ τὴν οὐράνια ἀγαλλίαση ποὺ νοιώθει ὁ χριστιανὸς ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα, δὲν μπορεῖ νὰ τὴ νοιώσει, μὲ κανέναν τρόπο, ὅποιος τὰ γιορτάζει μοναχὰ σὰν μία συγκινητικὴ συνήθεια, ποὺ εἶναι δεμένη περισσότερο μὲ τὶς συνηθισμένες χαρὲς τοῦ κόσμου, μὲ τὸν χειμώνα, μὲ τὰ χιόνια, μὲ τὸ ζεστὸ τζάκι.
Μοναχὰ ὁ ὀρθόδοξος χριστιανὸς γιορτάζει τὰ Χριστούγεννα πνευματικά, κι ἀπὸ τὴν ψυχὴ του περνᾶνε ἁγιασμένα αἰσθήματα, καὶ τὴ ζεσταίνουνε μὲ κάποια θέρμη παράδοξη, ποὺ ἔρχεται ἀπὸ ἕναν ἄλλο κόσμο, τὴ θέρμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κατὰ τὸν ἀναβαθμὸ ποὺ λέγει: «Ἁγίω Πνεύματι πάσα ψυχὴ ζωοῦται, καὶ καθάρσει ὑψοῦται, λαμπρύνεται τὴ τριαδικὴ μονάδι, ἱεροκρυφίως».
Ψυχὴ καὶ σῶμα γιορτάζουν μαζί, εὐφραίνουνται μὲ τὴ θεία εὐφροσύνη, ποὺ δὲν τὴν ἀπογεύεται ὅποιος βρίσκεται μακριὰ ἀπὸ τὸν Χριστό. Ἐνῶ ἡ καρδιὰ τοῦ χριστιανοῦ, αὐτὲς τὶς ἁγιασμένες μέρες, εἶναι γεμάτη ἀπὸ τὴν εὐωδία τῆς ὑμνωδίας, γεμάτη ἀπὸ μία γλυκύτατη πνευματικὴ φωτοχυσία, ποὺ σκεπάζει ὅλη τὴν κτίση, τὰ βουνά, τὴ θάλασσα, τὸν κάθε βράχο, τὸ κάθε δέντρο, τὴν κάθε πέτρα, τὸ κάθε πλάσμα. Ὅλα εἶναι ἁγιασμένα, ὅλα γιορτάζουνε, ὅλα ψέλνουνε, ὅλα εὐφραίνονται, ὅλη ἡ φύση εἶναι «ὡς ἐλαία κατακαρπὸς ἐν τῷ οἴκω τοῦ Θεοῦ». Κανεὶς δὲν νοιώθει στὴν καρδιὰ του τέτοια χαρά, παρὰ μονάχα ἐκεῖνος ποὺ....

24 Δεκ 2018

Ἐγκύκλιος Χριστουγέννων 2018 – Ἡ Θεολογία τῆς ἑορτῆς

Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμία
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2018

1. Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων σήμερα, ἀδελφοί χριστιανοί, Γορτύνιοι καί Μεγαλοπολῖτες. Ἑορτάζουμε τό δόγμα τῆς πίστης μας ὅτι ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος, πραγματικά ἄνθρωπος μέ σάρκα μέ κόκκαλα μέ αἷμα καί καρδιά. Ἄνθρωπος κατά πάντα ὅμοιος μέ μᾶς, ἐκτός βέβαια ἀπό τήν ἁμαρτία. Ἡ ἑορτή αὐτή εἶναι πολύ μεγάλη, εἶναι μητέρα τῶν ἑορτῶν, γιατί ἀπ᾽ αὐτήν προῆλθαν οἱ ἄλλες ἑορτές, ἡ βάπτιση, ἡ σταύρωση, ἡ ἀνάσταση καί ἡ ἀνάληψη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτό καί τήν εἶπαν μητέρα, «μητρόπολη» τῶν ἑορτῶν.
Μέ τήν ἑορτή αὐτή βλέπουμε τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, πού πρῶτα στόν οὐρανό εἶχε μόνο θεία φύση, τώρα μέ τήν σάρκωσή Του νά ἔχει καί ἀνθρώπινη φύση. Εἶναι καί Θεός καί ἄνθρωπος. Τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος. «Θεάνθρωπος» μέ μία λέξη. Ὥστε λοιπόν μέ τά Χριστούγεννα ἔχουμε ἑνωμένες τίς δύο φύσεις, τήν θεία καί τήν ἀνθρώπινη. Αὐτός ἀκριβῶς, χριστιανοί μου, εἶναι ὁ σκοπός τῆς σάρκωσης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τό νά ἑνωθεῖ ἡ φύση μας μέ τήν θεία φύση. «Θέωση» τό λέμε αὐτό. Αὐτός ἦταν ἀπό τήν ἀρχή ὁ σκοπός γιά τόν ὁποῖο ὁ Θεός ἔκανε...

Παπαδιαμάντης: Χριστούγεννα

Τὴν ζωγραφιὰ μὲ τὸν Παπαδιαμάντη ἀριστερά, μᾶς τὴν ἔστειλε φίλος. Τραβήχτηκε σὲ ἔκθεση τῆς Θεολογικῆς σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, καὶ ἀπεικονίζει «τὸν ρεμβασμὸ τῶν Χριστουγέννων» τοῦ κὺρ Ἀλέξανδρου.
Ἐὰν τὸ Πάσχα εἶναι ἡ λαμπρότατη τοῦ Χριστιανισμοῦ ἑορτὴ (1), τὰ Χριστούγεννα βεβαίως εἶναι ἡ γλυκύτατη καὶ συγκινητικωτάτη, καὶ διὰ τοῦτο ἀνέκαθεν ἐθεωρήθη ὡς οἰκογενειακὴ κατ’ ἐξοχὴν ἑορτή.
Ἐν τὴ Ἑσπερία δὲ τὰ κατ’ αὐτὴν ἀνεπτύχθησαν καὶ διετυπώθησαν ὄντως, ὥστε προσέλαβεν ἰδιόρρυθμον τινὰ τύπον, καὶ ἤθη, ἔθιμα καὶ παραδόσεις ἰδιαίτεραι πρὸς αὐτὴν συνεκροτήθησαν (2) καὶ ἐπ’ αὐτῆς ἀντεπέδρασαν.
 Ὁλόκληρον φιλολογίαν ἀποτελούσι τὰ λεγόμενα Contes de Noel, τὰ Χριστουγεννιάτικα δήλ. παραμύθια, ὧν τινὰ ἐξόχων συγγραφέων ἔργα εἶναι ὡραιότατα, βιβλιοθήκην δὲ ὁλόκληρον δύνανται νὰ γεμίσωσι τὰ κατ' ἔτος ἐκδιδόμενα Christmas Numbers, τὰ ἔκτακτα δήλ. φυλλάδια τῶν εἰκονογραφημένων περιοδικῶν (3)} τὰ δημοσιευόμενα ἐπὶ τὴ ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων, μετὰ καλῶν εἰκόνων καὶ ποικιλωτάτης τερπνῆς ὕλης.
 Οὐδὲν δὲ ἄπορον ἂν ἐν τ Δύσει ἰδίως ἀνεπτύχθη ἡ ἑορτὴ αὔτη, διότι...

Ἑρμηνεία στὸν Χριστουγεννιάτικο Ἰαμβικὸ Κανόνα Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ

«...Διάβαζα τ᾿ ἀρχαῖα τροπάρια, καὶ βρισκόμουνα σὲ μιὰ κατάσταση ποὺ δὲν μπορῶ νὰ τὴ μεταδώσω στὸν ἄλλον. Πρὸ πάντων ὁ ἰαμβικὸς Κανόνας «Ἔσωσε λαόν», μὲ κεῖνες τὶς παράξενες καὶ μυστηριώδεις λέξεις, μ᾿ ἔκανε νὰ θαρρῶ πὼς βρίσκουμαι στὶς πρῶτες μέρες τῆς δημιουργίας, ὅπως ἦταν πρωτόγονη ἡ φύση ποὺ μ᾿ ἔζωνε, ὁ θεόρατος βράχος, ποὺ κρεμότανε ἀπάνω ἀπὸ τὴ μικρὴ ἐκκλησιά, ἡ θάλασσα, τ᾿ ἄγρια δέντρα καὶ τὰ χορτάρια, οἱ καθαρὲς πέτρες, τὰ ρημονήσια ποὺ φαινότανε πέρα στὸ πέλαγο, ὁ παγωμένος βοριὰς ποὺ φυσοῦσε κ᾿ ἔκανε νὰ φαίνουνται ὅλα κατακάθαρα, τ᾿ ἀρνιὰ ποὺ βελάζανε, οἱ τσομπάνηδες ντυμένοι μὲ προβιές, τ᾿ ἄστρα ποὺ λάμπανε σὰν παγωμένες δροσοσταλίδες τὴ νύχτα! Ὅλα τά ῾βλεπα μέσ᾿ ἀπὸ τοὺς χριστουγεννιάτικους ὕμνους, μέσ᾿ ἀπὸ τὰ ἰαμβικὰ ἐκεῖνα ἀποκαλυπτικὰ λόγια, σὰν καὶ τοῦτα»... Φώτης Κόντογλου.
Διαβάστε τὸν Ἰαμβικὸ κανόνα καὶ τὴν ἀπόδοσή του ἀπὸ τὸν φιλόλογο Γεώργιο Ἔξαρχο…

23 Δεκ 2018

Τά Χριστούγεννα τοῦ Παπαδιαμάντη

Τοῦ Κῶστα Βάρναλη
Ὁ οὐρανὸς ἔβρεχε διαρκῶς λεπτὸν νερόχιονον, ὁ γραῖος ἀδιάκοπος ἐφύσα καὶ ἦτο ψῦχος καὶ χειμὼν τὰς παραμονὰς τῶν Χριστουγέννων τοῦ ἔτους… 

Ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος εἶχε νηστεύσει ἀνελλιπῶς ὁλόκληρον τὸ Σαρανταήμερον καὶ εἶχεν ἐξομολογηθεῖ τὰ κρίματά του (Παπᾶ-Δημήτρη τὸ χέρι σου φιλῶ!). Καὶ ἀφοῦ ἐγκαίρως παρέδωσε τὸ χριστουγεννιάτικον διήγημά του εἰς τὴν “Ἀκρόπολιν” καὶ διέθεσεν ὁλόκληρον τὴν γλίσχρον ἀντιμισθίαν του πρὸς πληρωμὴν τοῦ ἐνοικίου καὶ τῶν ὀλίγων χρεῶν του, γέρων ἤδη κεκμηκῶς ὑπὸ τῶν ἐτῶν καὶ τῆς νηστείας, ἀποφεύγων πάντοτε τὴν πολυάσχολον τύρβην, ἀλλὰ φιλακόλουθος πιστός, ἔψαλεν, ὡς συνήθως, μὲ τὴν βραχνὴν καὶ σπασμένην φωνήν του, πλήρη ὅμως ἐνθέου πάθους, ὡς ἀριστερὸς ψάλτης, εἰς τὸ παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἐλισσαίου τὰς Μεγάλας Ὥρας, σχεδὸν ἀπὸ στήθους, καὶ ὄτε ἐπανῆλθεν εἰς τὸ πτωχικὸν τοῦ δωμάτιον, δὲν εἶχεν ἀκόμη φέξει! 
Ἤναψε τὸ κηρίον του καὶ τῆ βοηθεῖα τοῦ κηρίου (καὶ τοῦ Κυρίου!) ἔβγαλε τὸ ὑπόδημά του τὸ ἀριστερόν, διότι τὸν ἠνώχλει ὁ κάλος, καὶ ἠμικλιντος ἐπὶ τῆς πενιχρᾶς στρωμνῆς του, πολλὰ ρεμβάζων καὶ οὐδὲν σκεπτόμενος, ἤκουε τὰς ὀρυγᾶς τοῦ κραταιοῦ ἀνέμου καὶ τοὺς κρότους τῆς βροχῆς καὶ ἔβλεπε νοερῶς τὸν πορφυροῦν πόντον νὰ ρήγνυται εἰς τοὺς σκληροὺς αἰχμηροὺς βράχους τοῦ νεφελοσκεποὺς καὶ χιονοστεφάνου Ἄθω. 
Ἐκρύωνεν. Ἀλλὰ τὸ καφενεῖον τοῦ κὺρ Γιάννη τοῦ Ἀγκιστριώτη ἦτο κλειστόν. Ἀλλὰ καὶ ὀβολὸν δὲν εἶχε νὰ

Ἄς μιμηθοῦμε τόν Χριστό μέ τήν ἀληθινή ταπείνωσι, γιά νά κάνουμε αἰώνια Χριστούγεννα

Ἱερὰ Μητρόπολις Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, Χριστούγεννα 2017
«…Ἑαυτόν ἐκένωσε μορφήν δούλου λαβῶν…» (Φιλιπ. Β΄, 7).
Ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί,
Ὁ Κύριος καί Θεός μας «…Ἑαυτόν ἐκένωσε μορφήν δούλου λαβῶν…» (Φιλιπ. β’, 7).  Τήν μεγάλη αὐτή ἀλήθεια διακηρύσσει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφοντας πρός τούς Φιλιππησίους. Εἶναι καταπληκτικός ὁ λόγος του αὐτός. Ὁ Χριστός, λέει, δέν θεώρησε τήν ἰσότητά του μέ τόν Θεό Πατέρα ἀποτέλεσμα ἁρπαγῆς, ἀλλά τά ἀπαρνήθηκε ὅλα καί πῆρε μορφή δούλου∙ ἔγινε ἄνθρωπος, καί ὄντας πραγματικός ἄνθρωπος ταπεινώθηκε θεληματικά, ὑπακούοντας μέχρι θανάτου καί μάλιστα θανάτου σταυρικοῦ.
Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, τήν ὁποία ἑορτάζουμε καί ζοῦμε, εἶναι ἑορτή ἐκπληκτικῆς συγκαταβάσεως καί ταπεινώσεως τοῦ Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἡ κένωσις τοῦ Λόγου εἶναι συγκατάβασις! «Συγκαταβαίνει τοῖς ἑαυτοῦ δούλοις, συγκατάβασιν ἄφραστόν τε καί ἀκατάληπτον» λέει ὁ ἱερός Δαμασκηνός. Ὁ Θεός, ὁ ἄναρχος καί...

22 Δεκ 2018

Ἕνα βράδυ στὸ ΓΝΑ

Καλλίστης Ξένου,
φοιτήτριας

Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ χρειάστηκε νὰ κρατήσω συντροφιὰ στὴ γιαγιά μου ποὺ νοσηλευόταν στὸ νοσοκομεῖο. Θα ἤθελα νὰ σᾶς καταθέσω μέσα ἀπὸ τὸ ἡμερολόγιό μου αὐτὴν τὴ μοναδική μου ἐμπειρία.
Πῆρα τὸ λεωφορεῖο ποὺ κατευθυνόταν πρὸς τὸ νοσοκομεῖο. Κατέβηκα στὴ στάση καὶ περπάτησα μέχρι τὴν εἴσοδο. Τὸ προαύλιο ἄδειο… 11 ἔδειξε τὸ ρολόι… πυκνὸ σκοτάδι ἁπλωνόταν παντοῦ… Μόνο οἱ λάμπες τῶν ὀρόφων σοῦ φώτιζαν τὸν δρόμο… Περνάω τὸ κατώφλι…
Μπαίνω μέσα… Σιγή… Μόνο τὰ βήματά μου ἀκούγονταν…

Μεγάλες βιομηχανίες προωθοῦν τὸ «ἄφυλο» παιχνίδι!

Συνεχεῖς εἶναι οἱ καμπάνιες μεγάλων πολυεθνικῶν ἐταιριῶν παιδικῶν παιχνιδιῶν γιὰ τὴν «καταπολέμηση τῶν στερεοτύπων»! Στὸ πλαίσιο αὐτῶν προσπαθοῦν νὰ πείσουν τοὺς γονεῖς νὰ ἀγοράζουν κοριτσίστικα παιχνίδια γιὰ ἀγόρια καὶ ἀγορίστικα γιὰ κορίτσια προκειμένου νὰ τά προστατεύσουν ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴ τῶν «κοινωνικῶν στερεοτύπων»! Ἰδιαίτερα τώρα τὴν περίοδο τῶν χριστουγεννιάτικων ἑορτῶν ποὺ τὰ δῶρα «δίνουν καὶ παίρνουν» παρατηρεῖται στοχευμένη «ἄ-φυλη» προπαγάνδα σὲ πληθώρα διαφημιστικῶν μηνυμάτων ποὺ ἀφοροῦν τὸ παιδικὸ παιχνίδι!
Παράλληλα, σὲ πολλὲς παιδαγωγικὲς σχολὲς διδάσκεται ὡς δόγμα πρὸς τοὺς ἐκκολαπτόμενους δασκάλους ὅτι....

21 Δεκ 2018

Ἱστορικὴ ἀπόφαση Δήμου Χειμάρρας: «Ὄχι» στὴν ὑφαρπαγὴ περιουσιῶν τῶν ὁμογενῶν
Ἠχηρὸ μήνυμα ἑνότητας καὶ συσπείρωσης ἀπέναντι στὴν ἀπόπειρα ὑφαρπαγῆς τῶν περιουσιῶν τῶν ὁμογενῶν, ἔστειλε τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο τῆς Χειμάρρας, ψηφίζοντας ὁμόφωνα (21 – 0) κατὰ τῆς σχετικῆς ἀπόφασης ποὺ ὑπέγραψε ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἀλβανίας, Ἔντι Ράμα. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἀκόμη καὶ οἱ σύμβουλοι ποὺ ἀνήκουν στὸ κόμμα τοῦ Ἀλβανοῦ Πρωθυπουργοῦ ψήφισαν κατὰ τῆς σκανδαλώδους ἀπόφασης.


Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ψηφοφορίας χαιρέτισε ὁ Πρόεδρος τῆς “Ὁμόνοιας” Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρης. «Ὡς “Ὁμόνοια”, εὐχαριστοῦμε καὶ συγχαίρουμε σύσσωμο τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο ποὺ συντάχθηκε μὲ τὴν πρότασή μας καὶ τονίζουμε πὼς κανεὶς δὲν περισσεύει στὸν ἀγώνα ποὺ θὰ σταματήσει μόνο μὲ τὴν δικαίωση», δήλωσε. Μιλώντας στὴν πρωινὴ ἐκπομπὴ τοῦ ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ἑλλάδα”, ὑπογράμμισε πὼς....

Ἀσκητής Γαβριήλ Καρουλιώτης

Απο την Ασκητική και Ησυχαστική Αγιορείτικη Παράδοση

O γέ­ρων Γα­βρι­ήλ, ὁ με­γά­λος Κα­ρου­λι­ώτης ἀ­σκη­τής, γεν­νή­θη­κε τό ἔ­τος 1903 στό χω­ριό Πλα­τά­νι Ἀ­χα­ΐ­ας. Ὁ πα­τέ­ρας του ὠ­νο­μα­ζό­ταν Δη­μή­τριος Βο­γι­α­τζό­γλου καί ἡ μη­τέ­ρα του Πα­γώ­να. Στήν βά­πτι­σή του τόν ὠ­νό­μα­σαν Γε­ώρ­γιο.
Ὅ­ταν ὁ Γε­ώρ­γιος ἦ­ταν ἀ­κό­μη νή­πιο, ἡ μη­τέ­ρα του μί­α μέ­ρα πού τόν εἶ­χε στήν ἀγ­κα­λιά της, εἶ­πε: «Ἐ­γώ τό παι­δί μου, ὅ­ταν με­γα­λώ­ση, θά τό παν­τρέ­ψω». Τό νή­πιο ἀ­πάν­τη­σε: «Ἐ­γώ θά γί­νω κα­λό­γε­ρος». «Κού­φια–κού­φια ἡ ὥ­ρα», ἀ­παν­τᾶ ἐ­κεί­νη.
Ὅ­ταν ἐ­νη­λι­κι­ώ­θη­κε, ἔ­γι­νε Ἀ­στυ­νο­μι­κός καί ὑ­πη­ρέ­τη­σε στήν Κα­λα­μά­τα. Ὅ­ταν πῆ­ρε τήν ἀ­με­τά­κλη­τη ἀ­πό­φα­ση νά γί­νη μο­να­χός, ἡ ἀ­δελ­φή του εἶ­δε ὄ­νει­ρο ὅ­τι...

Βλαντιμίρ Πούτιν:«τά χρήματα καί ἡ ἀμερικανική ἐνθάρρυνση ἀποτέλεσαν κλειδί γιά τήν ἀπόφαση τοῦ Βαρθολομαίου νά στηρίξει τήν αὐτοκεφαλία στήν Οὐκρανία»

Στίς ἐξελίξεις γύρω ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου νά παραχωρήσει αὐτοκεφαλία στήν οὐκρανική ἐκκλησία ἀναφέρθηκε ὁ Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τή 14η ἐτήσια συνέντευξη Τύπου πού παραχωρεῖ ἐνώπιον περισσότερων ἀπό 1.700 δημοσιογράφων ἀπό ὅλο τόν κόσμο.
Ὁ ρῶσος πρόεδρος σχολίασε τίς ἐξελίξεις γύρω ἀπό τήν παραχώρηση αὐτοκεφαλίας στήν οὐκρανική ἐκκλησία κατά τή 14η ἐτήσια συνέντευξη Τύπου πού παραχωρεῖ σήμερα στή Μόσχα. Ὁ ἴδιος ἀνέφερε πώς τά γεγονότα σχετίζονται μέ τήν πολιτική καί τίς προεδρικές ἐκλογές στήν Οὐκρανία. «Δέν ἔχουν καμία σχέση μέ τή θρησκεία καί τή θρησκευτική ἐλευθερία. Οἱ λόγοι εἶναι καθαρά πολιτικοί», εἶπε...

Γι' αὐτὲς τὶς βόμβες δὲν μιλάει κανείς... Στόχος τρομοκρατῶν ἑκατοντάδες ὀρθόδοξοι ναοί!

537 ἐπιθέσεις μὲ ἐκρηκτικοὺς μηχανισμούς, βαριοποῦλες κ.λπ κατά ορθόδοξων λατρευτικών χώρων!
Ἡ τρομοκρατικὴ ἐπίθεση κατὰ τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ ΣΚΑΙ δικαιολογημένως κυριαρχεῖ στὴν εἰδησεογραφία, καθὼς ἀποτελεῖ ἐπίθεση κατὰ τῆς Δημοκρατίας καὶ τῆς ἐλευθερίας ἔκφρασης.  Ὅλως τυχαίως, ὅμως, ἐδόθη ταυτοχρόνως (17.12.2018) στὴν δημοσιότητα καὶ μία ἔκθεσις τῆς Γ.Γ Θρησκευμάτων γιὰ τὸ ἐπίπεδό της θρησκευτικῆς ἐλευθερίας στὴν πατρίδα μας καθὼς καὶ γιὰ τὰ περιστατικὰ βίας σὲ θρησκευτικοὺς χώρους τὸ 2017.
Ἡ Ἔκθεσις, τὴν ὁποία ὑπογράφει ὁ Γ.Γ. Θρησκευμάτων Γεώργιος Καλαντζής, περιέχει συγκλονιστικὰ στατιστικὰ στοιχεία γιὰ τὶς ἐπιθέσεις ποὺ ἐδέχθησαν οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ τὸ 2017 ἀπὸ ὁμάδες ἀντιεξουσιαστῶν, ἀπὸ ἀλλοδαποὺς ὑπηκόους, ἀπὸ μετανάστες ποὺ φιλοξενοῦνται στοὺς καταυλισμοὺς τῆς Μόριας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ διαρρῆκτες τοῦ ποινικοῦ δικαίου.
Ἡ αὔξησις τῶν ἐπιθέσεων κουκουλοφόρων, ροπαλοφόρων, ἀναρχικῶν, καὶ ἄλλων στοιχείων μὲ...

20 Δεκ 2018

Ἡ ὑλοποίηση τῆς ἀτζέντας τοῦ Σόρος στὸ Μεταναστευτικὸ

Ἀπὸ τὴν Ἀθηνᾶ Κατσαφάδου, Δικηγόρο
Κατὰ τὴν πάγια τακτικὴ αὐτῆς τῆς κυβέρνησης, ὅλα ἔγιναν ἐν κρυπτῶ καὶ παραβύστω. Ὁ πρωθυπουργός, μετὰ τὴν παράδοση τοῦ ὀνόματος, τῆς Ἱστορίας καὶ τῆς ἐθνικότητας τῆς Μακεδονίας στοὺς Σκοπιανούς, ἐθελοντικά, ἔσπευσε κρυφά, σὰν τὸν κλέφτη, νὰ παραδώσει καὶ τὴν ἴδια τὴν Ἑλλάδα στοὺς ἐποίκους, οἱ ὁποῖοι πλέον θὰ συρρέουν ΝΟΜΙΜΑ κατὰ ἑκατοντάδες χιλιάδες καὶ ἑκατομμύρια στὴ χώρα μας!
Οἱ μάσκες ἔχουν πλέον πέσει. Οἱ ἐθνομηδενιστὲς ποὺ μᾶς κυβερνοῦν κοντὰ τέσσερα χρόνια συνεχίζουν μὲ ἀνείπωτη μανία νὰ ἐπιτίθενται στὴ χώρα. Ἐπιτίθενται στὸν λαό της, στὴν Ἱστορία του, στὴ θρησκεία του, στὴ μνήμη του, στὶς παραδόσεις καὶ στὴν αἰσθητική του, στὴ γλώσσα του, στὸν πολιτισμό του. Ἡ Ἑλλάδα φεύγει ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Τὴ θέλουν ἁπλὸ γεωγραφικὸ χῶρο. Χωρὶς περιεχόμενο. Χωρὶς μνῆμες, ἀρχαῖες καὶ νέες. Οἱ γενίτσαροι ἀνοίγουν τοὺς δρόμους τῆς παράδοσης καὶ τῆς ὑποτέλειας. Χωρὶς ἀντίσταση. Παραδίδουν τὴ χώρα ἀναίμακτα. Γνωρίζουν πὼς εἶναι λαομίσητοι. Ἄλλωστε οἱ πάντες ἔχουν ἀντιληφθεῖ πὼς....

Ἕνας στοὺς τέσσερις ἀγγλοσάξωνες θέλουν τὸν Ἄη-Βασίλη «ἄφυλο» ἢ ὡς γυναίκα!

«Κι ἄλλαζαν τὴν καθιερωμένη σημασία τῶν λέξεων ὥστε νὰ ταιριάζει μὲ τὶς πράξεις τοὺς» ἔλεγε ὁ σπουδαῖος Θουκυδίδης! Αὐτὸ καταδεικνύεται ἀπὸ πλεῖστες εἰδήσεις ποὺ μᾶς καταφθάνουν ἀπὸ τὴν «πεφωτισμένη» Δύση…
Τὶς τελευταῖες ἡμέρες μετὰ τὴν δημοσίευση σχετικῆς ἔρευνας γίνεται ἔντονη συζήτηση γιὰ τὸ πῶς θέλουν οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ Βρεττανοὶ πολίτες τὸν Ἀη-Βασίλη… Κατὰ τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας ἕνας στοὺς τέσσερις θεωρεῖ ὅτι θὰ ἦταν καλὸ νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὸ κλισὲ τοῦ ἄνδρα Ἀη-Βασίλη καὶ πλέον θὰ ἦταν πιὸ προσαρμοσμένο στὰ δεδομένα τῆς σύγχρονης ἐποχῆς μία γυναικεία ἢ ἀκόμα καλύτερα ἡ ἄφυλη (non-binary) ἐκδοχή του…
Πέραν τοῦ γεγονότος ὅτι καὶ μέχρι τώρα ἡ ὀσιακὴ μορφὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἶχε ἐξόχως σπιλωθεῖ ἀπὸ τὸν προωθούμενο ἀπὸ τὸ φραγκικὸ πνεῦμα Santa Claus καταλαβαίνουμε τώρα μὲ....

Ἀκαδημαϊκὸς στοὺς New York Times: Ἴσως εἶναι λύση ἡ ἐξαφάνιση τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴν προστασία τῆς φύσης!

Δὲν ἔχει ὅρια πλέον ὁ παραλογισμὸς τῆς «πολιτικῆς ὀρθότητας»! Πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες ἡ διάσημη ἐφημερίδα New York Times δημοσίευσε ἕνα ἐκτενὲς ἄρθρο ἑνὸς καθηγητή Φιλοσοφίας τοῦ Clemson University ὀνόματι Todd May στὸ ὁποῖο ὑποστηρίζει οὔτε λίγο οὔτε πολὺ ὅτι στὴν διαδράση μεταξὺ ἀνθρώπου καὶ φυσικοῦ περιβάλλοντος μὲ τὶς ἀρνητικὲς συνέπειές της ἡ πλάστιγγα γέρνει πρὸς τὴν προστασία τῆς φύσης καὶ εἶναι προτιμητέoς ὡς λύση ὁ περιορισμὸς πληθυσμιακά καὶ ἡ μερικὴ ἐξαφάνισή του ἀνθρωπίνου εἴδους! Μὲ ἄλλα λόγια θεωρεῖ ὅτι ἡ συρρίκνωση τοῦ ἀνθρωπίνου πληθυσμοῦ παγκοσμίως μπορεῖ νὰ προταθεῖ ὡς λύση καθὼς θὰ περιορίσει δραστικὰ καὶ μὲ τὸν πιὸ ἀποτελεσματικὸ τρόπο τὴν καταστροφὴ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος!
Κι ἂν νομίζατε ὅτι τέτοιες ἀπόψεις ποὺ ὄζουν θάνατο εἶναι μεμονωμένες κάνετε λάθος! Πολλοὶ ὄψιμοι «ἀνθρωπιστὲς» μὲ ἀκαδημαϊκὲς περγαμηνὲς καὶ θώκους καθώς και ριζοσπαστικοί περιβαλλοντολόγοι γράφουν σωρείες μελετῶν καὶ....

Τὸ Σύμφωνό τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὴ Μετανάστευση

Τοῦ Πολύκαρπου Ἀδαμίδη Δικηγόρου, LL.M (Harvard’ 95), ΔΝ, Αν. Καθηγητὴ Κοινοτικοῦ Δικαίου, Προμηθειῶν καὶ Διεθνῶν Σχέσεων στὴ Στρατιωτικὴ Σχολὴ Εὐελπίδων
Στὶς 10 καὶ 11 Δεκεμβρίου, στὸ Μαρακὲς τοῦ Μαρόκου, ἀρχηγοὶ κρατῶν καὶ κυβερνήσεων ἐπικυρώνουν τὸ Σύμφωνό το ΟΗΕ γιὰ τὴ Μετανάστευση (Global Compact for Migration). Μία ἀνώδυνη, ὅπως ἔχει ὑποστηριχθεῖ σὲ ἐπίπεδο διακήρυξης, πρωτοβουλία, ποὺ δὲν εἶναι νομικὰ δεσμευτικὴ καὶ προσπαθεῖ νὰ ἐξορθολογίσει τὸ πλαίσιο διαχείρισης τοῦ φαινομένου τῆς μετανάστευσης. Κάτι ποὺ δὲν φαίνεται νὰ πείθει. Ἐξοῦ καὶ οἱ ἠχηρὲς διαφοροποιήσεις. Μὲ κύρια ἔνσταση αὐτὴ ποὺ προβάλλεται ἀπέριττα ἀπὸ τὴν Αὐστρία, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὸ σύμφωνο δημιουργεῖ δικαίωμα στὴ μετανάστευση.
Σὲ μία εὐαίσθητη, εἰδικὰ γιὰ τὴν Εὐρώπη, περίοδο, ποὺ ἀκόμα προσπαθεῖ νὰ συνέλθει ἀπὸ τὸ σὸκ τοῦ 2015 καὶ τὸ ντόμινο προβλημάτων ποὺ δημιούργησε καὶ ἀπειλεῖ τὴ συνοχή της. Κατ’ ἀρχάς, τὸ ζήτημα τῆς μετανάστευσης σὲ ἐπίπεδο διεθνῶν συμφωνιῶν ρυθμίζεται μὲ σαφήνεια ὡς πρὸς τὶς ἀποδεκτὲς διαστάσεις του. Ὑπάρχει ἡ Συνθήκη τοῦ ΟΗΕ τοῦ 1951 γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν προσφύγων ἀλλὰ καὶ....

Τά Xριστούγεννα τοῦ ἀσκητή

Μία ΑΝΕΚΔΟΤΗ συγκλονιστική γιορείτικη στορία
Ἡ παροῦσα διήγηση εἶναι μία συγκλονιστικὴ ἐμπειρία τοῦ μακαριστοῦ π. Θεόκλητου Διονυσιάτη, ὅπως τὴν ἐμπιστεύθηκε πρὶν 38 χρόνια σχεδὸν στὸν Ἁγιορείτη Μοναχὸ π. Κύριλλο Παντοκρατορινό, ὁ ὁποῖος μὲ δέος καὶ νοσταλγία πρὶν λίγες ἡμέρες μᾶς τὴν μετέφερε. Από τὰ Happy Christmas λοιπὸν τῶν «εὐτυχισμένων»  ἀνθρώπων  ἂς ταξιδεύσει φέτος ὁ λογισμός μας στ’ Ἅγιονορος, ἐκεῖ στὰ φρικτὰ Καρούλια, μὲ τοὺς ξυπόλυτους ἀσκητᾶς καὶ σὲ ὅσα μᾶς ἐξομολογιέται μὲ συγκλονισμὸ ὁ ἁγιασμένος καὶ σοφός μας π. Θεόκλητος ὁ Διονυσιάτης.

*  *  *
«ΝΕΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ τότε, κατὰ τὸ ἔτος 1941, ἐν μέσῳ τῆς κατοχῆς καὶ τοῦ ἐνσκήψαντος δεινοῦ χειμῶνος, μοῦ ἦρθε ὁ καλὸς λογισμὸς νὰ ἐπισκεφθῶ προσκυνητὴς τὰ φρικτὰ Καρούλια, νὰ κάμω καὶ ἐγὼ ἀσκητικὰ Χριστούγεννα μαζὶ μὲ....

Ὁ γε­ρω–Μι­χα­ήλ Καυσοκαλυβίτης

Ἀπὸ τὴν Ἀσκητικὴ καὶ Ἡσυχαστικὴ Ἁγιορείτικη Παράδοση

Ὁ γε­ρω–Μι­χα­ήλ, κα­τά κό­σμον Δη­μή­τριος Γ. Κα­λα­μιᾶς, γεν­νή­θη­κε στήν Σύμη τό ἔ­τος 1906. Ὁ πα­τέ­ρας του ἦ­ταν ὀρ­γα­νο­πα­ί­κτης, ἔ­παι­ζε μπου­ζο­ύ­κι. Ὅ­ταν ἔ­γι­νε 15–16 ἐ­τῶν, ὁ πα­τέ­ρας του τόν πῆ­ρε μα­ζί του καί πῆ­γαν στήν Ρόδο νά τοῦ ἀ­γο­ρά­ση μπου­ζο­ύ­κι γιά νά ἐρ­γά­ζε­ται ἐπαγ­γελ­μα­τι­κά. Κα­τά τήν ἐ­πι­στρο­φή μέ τό κα­ρά­βι συν­τα­ξί­δευ­ε μέ μί­α χρι­στι­α­νι­κή οἰ­κο­γέ­νεια. Ἕ­νας ἀπ᾿ αὐ­τή τήν οἰ­κο­γέ­νεια εἶ­δε τόν μι­κρό μέ τό μπου­ζο­ύ­κι νά χα­ί­ρε­ται καί νά τό θαυ­μά­ζη. Τόν ρώ­τη­σε σάν νά μήν ἤ­ξε­ρε:


–Τί εἶ­ναι αὐ­τό;

–Μπου­ζο­ύ­κι, τοῦ ἀ­πάν­τη­σε.

–Νά ξέ­ρης ὅ­τι ὅ­σα σύρ­μα­τα (χορ­δές) ἔ­χει, τό­σα δαι­μό­νια ἔ­χει πά­νω του. Ὅ­ταν πα­ί­ζης μπου­ζο­ύ­κι, χο­ρε­ύ­ουν οἱ δα­ί­μο­νες.

Γιά τόν μι­κρό, αὐ­τό ἦ­ταν κα­θο­ρι­στι­κό. Ἔ­κτο­τε πα­ρά­τη­σε τό...

19 Δεκ 2018

Financial Times: Προσωπικότητα τῆς χρονιᾶς 2018 ὁ George Soros


Ὁ δισεκατομμυριοῦχος, φιλάνθρωπος Τζὸρτζ Σόρος ἀνακηρύχθηκε «προσωπικότητα τῆς χρονιᾶς 2018» ἀπὸ τοὺς Financial Times, ὅπως ἀνακοίνωσε σήμερα ἡ βρετανικὴ ἐφημερίδα. «Ἡ ἐπιλογὴ τῆς "προσωπικότητας τῆς χρονιᾶς" ἀπὸ τοὺς Financial Times συνήθως ἀποτυπώνει τὰ ἐπιτεύγματά τους. Στὴν περίπτωση τοῦ κ. Σόρος, αὐτὴ τὴ χρονιά, ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἀφορὰ ἐπίσης τὶς ἀξίες ποὺ ἐκπροσωπεῖ», ἀνέφερε ἡ ἐφημερίδα.
Στὰ 88 τοῦ χρόνα, ὁ Τζὸρτζ Σόρος περιγράφεται ὡς ὁ «πατέρας τῆς βιομηχανίας τῶν hedge funds», ἀλλὰ ἐπίσης ὡς «σημαιοφόρος τῆς φιλελεύθερης δημοκρατίας καὶ μίας ἀνοικτῆς κοινωνίας», ὁ ὁποῖος «χρησιμοποιεῖ τὴ φιλανθρωπία γιὰ νὰ....

ΕΔΔΑ: Οἱ Ἕλληνες μουσουλμάνοι θὰ πρέπει νὰ ἐφαρμόζουν τὴ Σαρία ἐὰν τὸ ἐπιθυμοῦν καὶ ὄχι ὑποχρεωτικά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Δημόσια διαθήκη Ἕλληνα Μουσουλμάνου, συνταγμένη σύμφωνα μὲ τὸν Ἀστικὸ Κώδικα, μὲ τὴν ὁποία ἡ σύζυγός του κληρονομοῦσε ὅλη τὴν περιουσία. Ἐφαρμογὴ τοῦ ἰσλαμικοῦ θρησκευτικοῦ νόμου (Σαρία) ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ δικαστήρια ἀντίθετα μὲ τὴ βούληση τοῦ διαθέτη μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀπώλεια ἀπὸ τὴ χήρα τῆς κληρονομιαίας περιουσίας.
Μὴ δικαίωμα τῶν Ἑλλήνων μουσουλμάνων νὰ ἐπιλέξουν τὸ εὐνοϊκότερο καθεστὼς ποὺ παρεῖχε ὁ Ἀστικὸς Κώδικας στὸ κληρονομικὸ δίκαιο συγκριτικὰ μὲ τὴ Σαρία. Τὸ ΕΔΔΑ ἔκρινε ὅτι ἡ διαφορετικὴ μεταχείριση ποὺ ὑπέστη ἡ χήρα-προσφεύγουσα ὡς κληρονόμος δυνάμει διαθήκης ποὺ καταρτίστηκε βάσει τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα ἀπὸ Ἕλληνα μουσουλμάνο, σὲ σχέση μὲ μία χήρα κληρονόμο βάσει διαθήκης ποὺ....

Περὶ Δικαιωματισμοῦ

Ἀπὸ τὸν Δημήτρη Κ. Σέργιο, Δικηγόρο Α.Π. - Συγγραφέα
Νομίζω ὅτι ὅσο περισσότερο ὁ δυτικὸς πολιτισμὸς ἀποβαίνει ἀβέβαιος γιὰ τὴν ταυτότητά του θὰ ἀπονέμει ὅλο καὶ νεότερα (ἀφάνταστα...) «δικαιώματα» σὲ ἄτομα ἢ ὁμάδες ποὺ τὰ διεκδικοῦν μὲ ὑψωμένη τὴ γροθιὰ στὸν ἀέρα, μέχρι ἡ δικαιωματικὴ λογικὴ νὰ φθάσει νὰ καταστεῖ αὐθαίρετο σύστημα ἀξιώσεων.
Σύστημα, δηλαδή, ποὺ δὲν θὰ νιώθει πιὰ ἀνάγκη κοινωνικῆς -φιλοσοφικῆς, θρησκευτικῆς, συνταγματικῆς, νομοθετικῆς- ἐπιβεβαίωσης γιὰ νὰ λειτουργήσει. Καθένας στὸ κοντινὸ μέλλον φοβᾶμαι ὅτι θὰ ἀσκεῖ «δικαιώματα» ἐπιλεγόμενα ἀπὸ τὸν... ἴδιο, δὲν ἀστειολογῶ! Ἀκόμη καὶ αὐτὸς ὁ ὁρισμὸς τῆς ἔννοιας τοῦ Δικαίου τρέμω ὅτι δὲν θὰ ἔχει πιὰ ἐπιστημονικὸ χαρακτήρα σὰν αὐτὸν ποὺ ἔχουν σήμερα οἱ Κλάδοι τοῦ Δικαίου ποὺ διδάσκονται στὶς Νομικὲς Σχολές. Καθένας θὰ σηκώνει μία «δικαιωματικὴ» σημαία τοῦ γούστου του. Θὰ κραυγάζει «τὸ ἀποφάσισα, τὸ κέφι μου θὰ κάνω, θὰ πιῶ κι ἕνα ποτήρι παραπάνω!». Θὰ φέρω κάποια παραδείγματα...
Διάβασα ὅτι....

Τὸ Βατικανὸ στηρίζει τὴν νέα Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας!
Ὁ ἐκπρόσωπος τύπου τῆς Οὐκρανικῆς Ὀθρόδοξης Ἐκκλησίας Μητροπολίτης Εὐστράτιος δήλωσε ὅτι τὸ Βατικανὸ ἀναγνώρισε τὴν νέα αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία!

Στὸ ἐπίσημο ἐνημερωτικὸ site τοῦ Βατικανοῦ ὑπάρχει ἐκτενὲς ρεπορτὰζ (δεῖτε φωτογραφία) γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Μητροπολίτη Ἐπιφανίου ὡς ἡγέτη τῆς νέας Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησάις τῆς Οὐκρανίας! Δία τοῦ τρόπου αὐτοῦ τὸ Βατικανὸ δηλώνει τὴν ἀμέριστη συμπαράσταση καὶ ἀναγνώριση τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ καθεστῶτος ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατραρχεῖο!

Ἀπὸ τὴν ἐγκαρδiότητα τῆς ἀποδοχῆς τῆς νέας Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἐκ μέρους τοῦ Πάπα καταλαβαίνουμε ὅλοι οἱ τίμιοι καὶ εἰλικρινεῖς ὀρθόδοξοι πιστοὶ πόσο....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.