ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

24 Ιουν 2017

Ὁδηγὸς στὴν ἀθεΐα τὰ νέα Θρησκευτικά

Τοῦ Βασιλείου Χ. Στεργιούλη, Θεολόγου
Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Ἰνστιτούτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (Ι.Ε.Π.) ἐπείγονται φαίνεται νὰ ἐπιβάλουν τὰ νέα προγράμματα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικών, τὰ ἀκατάλληλα καὶ ἀσύμβατα πρὸς τὸ Σύνταγμα, τοὺς Νόμους τοῦ Κράτους καὶ τὶς ἀποφάσεις τοῦ Ἀνωτάτου ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου (Σ.τ.Ε.). Ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ καθιερωμένο ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση δικαίωμα τῶν γονέων νὰ ἐξασφαλίσουν στὰ παιδιά τους ἀγωγὴ καὶ παιδεία «σύμφωνη μὲ τὶς δικές τους θρησκευτικὲς καὶ φιλοσοφικὲς πεποιθήσεις».
Δημιουργοῦν τετελεσμένα ἐνῶ διαρκεῖ, ὑποτίθεται, ὁ διάλογος μὲ τὴν Ἐκκλησία γιὰ τὴν ἀναμόρφωση αὐτῶν τῶν προγραμμάτων, ὅπως εἶχε συμφωνηθεῖ κατά τὴ συνάντηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ καὶ τὸν ἁρμόδιο τότε Ὑπουργό. Ἐκτύπωσαν τὰ νέα βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν καὶ κάλεσαν ἐσπευσμένα τοὺς Θεολόγους σὲ ἐπιμόρφωση στὰ νέα προγράμματα. Σὲ πρόχειρη καὶ βιαστική, ὅπως-ὅπως, ἐπιμόρφωση σὲ δύο απογεύματα πάνω σὲ ὕλη 250 σελίδων, ἐκτὸς τοῦ ὑποστηρικτικοῦ ὑλικοῦ (Ὁδηγοῦ Ἐκπαιδευτικῶν καὶ τοῦ Διδακτικοῦ Ὑλικοῦ). Ἂν εἶναι ποτὲ δυνατὸν νὰ....

22 Ιουν 2017

Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος: "Ὁ ὁρισμὸς τῆς Ταπεινοφροσύνης"

Ἕνας ἔλεγε ὅτι ταπεινοφροσύνη εἶναι το νὰ ξεχνᾶς ἀμέσως τὰ κατορθώματά σου. Ἄλλος εἶπε, τὸ νὰ θεωρῆς τὸν ἑαυτό σου πιὸ τελευταῖο καὶ πιὸ ἁμαρτωλὸ ἀπὸ ὅλους. Ἄλλος εἶπε, τὸ νὰ συναισθανθεῖς καλὰ μέσα σου τὴν δική σου ἀδυναμία καὶ ἀσθένεια. Ἄλλος, τὸ νὰ προλαμβάνης σὲ φιλονεικίες νὰ διαλύης πρῶτος τὴν ὀργή. Ἄλλος, τὸ νὰ γνωρίζης καὶ νὰ ἀναγνωρίζεις καλὰ τὴν χάρι καὶ τὴν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἕνας ἄλλος πάλι, τὸ νὰ αἰσθάνεσαι ψυχικὴ συντριβὴ καὶ νὰ ἀπαρνῆσαι τὸ δικό σου θέλημα. Καὶ ἐγὼ ἀφοῦ τὰ ἄκουσα ὅλα αὐτά, καὶ ἀφοῦ τὰ ἐξέτασα μόνος μου μὲ πολλὴ περίσκεψι καὶ προσοχή, δὲν κατώρθωσα μὲ ὅσα ἄκουσα νὰ καταλάβω τὴν ἔννοια τῆς μακαρίας ταπεινοφροσύνης. Γι'αὐτὸ ὡς ἔσχατος ὅλων, ἀφοῦ μάζευσα ὅπως ὁ σκύλος τὰ ψίχουλα ποὺ ἔπεσαν ἀπὸ τὸ τραπέζι τῶν γνωστικῶν ἐκείνων καὶ μακαρίων Πατέρων, κατέληξα στὸν....

Τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας καὶ οἱ ἀναληθεῖς

ΘΥΜΑΜΑΙ πρὶν χρόνια, συνομιλώντας μὲ νέους μαθητὲς τοῦ Λυκείου ,τοὺς ρώτησα:
- Τί θὰ θέλατε νὰ ἀλλάξει μέσα στὸν θρησκευτικὸ χῶρο;
Καὶ μία κοπέλα ἀμέσως ἀπάντησε μὲ βεβαιότητα: 
- Νὰ γίνουν οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας πιὸ ἀληθινοί! 
Πράγματι σὲ ὅλη του τὴν ζωὴ ὁ Ληστὴς ἐπὶ τοῦ σταυροῦ καταγίνονταν σὲ ψευτιές, ἀπατεωνιές, κοροϊδίες καὶ τὰ λοιπά…
Κάποτε ὅμως ,λίγο πρὶν πεθάνει, ἔκανε τὴν ἐπανάσταση καὶ ἔγινε ἀληθινὸς καὶ εἰλικρινὴς  φωνάζοντας στὸν συνάδελφο τοῦ ληστῆ πὼς:
«ἠμεῖς μὲν δικαίως, ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν· οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἐπραξεν» (Λουκ.κγ΄-41)
Καὶ τότε ἀκριβῶς ,ὄντας γιὰ λίγο ἔστω ἀληθινὸς ,γέμισε ἀπὸ τὸ ἀληθινὸ Ἅγιο Πνεῦμα ὀμολογώντας τὸ σωτήριο: «Μνήσθητί μου Κύριε ἐν τῇ Βασιλεία σου» καὶ ἔτσι κατάφερε νὰ....

20 Ιουν 2017

Ἡ δασκάλα μου ἡ μάμμη μου


Γράφει ὁ Γέροντας Γρηγόριος, Καθηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγίου Ὅρους
Καταγότανε ἀπὸ τὶς σκλαβωμένες πατρίδες, τὴν Αἶνο καὶ τ᾽ Ἀϊβαλί. Ὅταν ἐγκατασταθήκανε στὴν Πάρο, στὶς μεγάλες μέρες τραγουδούσανε: «Παναγιά μου ἀπὸ τὴν Αἶνο, μήνυσέ μου ἵντα θὰ γένω. Παναγιά μου ἀπὸ τὴν Πάρο, μήνυσέ μου ποιάν θὰ πάρω». Αὐτὴ ἡ γιαγιὰ μὲ ἐδίδαξε μὲ τὴν ζωή της καὶ τὸν λόγο της τὸ πατρῶον σέβας. «Ἡ νηστεία εἶναι, παιδί μου, ἡ βάσις κάθε σωματικῆς ἀσκήσεως.» Ὅλες τὶς Σαρακοστὲς ἄλαδο ἡ γιαγιὰ καὶ ὁλόκληρο τὸ σπίτι. Μ᾽ ἔμαθε ν᾽ ἀνάβω τὸ καντήλι, νὰ θυμιάζω, νὰ ἀνάπτω κερὶ μπροστὰ στὰ εἰκονίσματα καὶ νὰ προσεύχωμαι στὸν ὄρθρο καὶ στὸ δείλι. Μοῦ ὑπέδειξε τὶς μετάνοιες σὰν προσευχὴ ποὺ τὴν δέχεται ὁ Θεός. Μὲ δίδαξε ὅτι ἂν τρεῖς Κυριακὲς δὲν ἀκούσουμε τὸν ἑξάψαλμο, σταματᾶμε νὰ εἴμαστε χριστιανοί. «Σήκω, παιδί μου, ὁ παπᾶς πέρασε, ἀνέβηκε στὴν Παναγία· μὴ ξεχνᾶς ὅτι καὶ τὴν προηγούμενη Κυριακὴ τὸν χάσαμε τὸν ἑξάψαλμο.» Μ᾽ ἔμαθε νὰ τὸν ἀκούω ὄρθιος καὶ σεβίζων, ὑποκλινόμενος. Τὴν ὥρα ποὺ διαβαζότανε τὸ Εὐαγγέλιο ἔβαζε κερὶ στὸ μανάλι, γιατὶ πίστευε ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο εἶναι ἡ διαθήκη ποὺ ἄφησε ὁ Χριστὸς στὸν κόσμο, καὶ στὴν σύνταξη καὶ ἀνάγνωση τῶν διαθηκῶν, ποὺ γινότανε πάντοτε τὸ ἑσπέρας, ὅλοι βαστοῦσαν κερί, γιὰ νὰ βλέπη ὁ συντάκτης. Μ᾽ ἔμαθε πὼς τὸ «Δόξα Πατρὶ» εἶναι ἡ μεγαλύτερη δοξολογία καὶ ἱστάμενος ὄρθιος νὰ σταυροσημειοῦμαι. Μ᾽ ἔμαθε τὴν Μεγάλη Σαρακοστή, εἰσερχόμενος στὸν ναό, νὰ κάνω τρεῖς μετάνοιες, γιὰ τὸν....

19 Ιουν 2017

Ὁ καθηγητὴς Γιαλλουρίδης γιὰ τὶς σύγχρονες γεωπολιτικὲς ἐξελίξεις καὶ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ ζήτημα!

Ὁ καθηγητὴς Διεθνοῦς Πολιτικῆς στὸ Πάντειο Πανεπιστήμιο Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης συζητᾶ μὲ τὸν φιλόλογο Γεώργιο Ἔξαρχο τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις στὸ Βορειοηπειρωτικὸ ζήτημα στὸ πλαίσιο τῶν συνεχῶν γεωπολιτικῶν ἀνακατατάξεων στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς ἀνατολικῆς μεσογείου!

Ἡ συντάκτης τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὴν ἀλλαγὴ ταυτότητας φύλου ὁμολογεῖ ὅτι στὴν πρώτη μορφὴ του ὁ νόμος περιελάμβανε καὶ ἀνηλίκους!

Δὲν ἔχει τελειωμὸ ὁ κατήφορος...
Σὲ μιὰ ἀποκαλυπτικὴ ὁμολογία προέβη ἡ πρόεδρος τῆς Νομοπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ὁμότιμη καθηγήτρια τῆς Νομικῆς ΑΠΘ κ. Ἔφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη. Συγκεκριμένα σὲ ἀνάρτησή της σὲ ἰστοσελίδα κοινωνικῆς δικτύωσης γράφει: 
"Ἅς μου ἐπιτραπέι ἡ διευκρίνηση ἐπειδὴ ὑπῆρξα πρόεδρος τῆς ἀντίστοιχης Νομοπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς. Στὸ Νομοσχέδιο ποὺ ἐμεῖς ὡς ἐπιτροπὴ καταθέσαμε στὸ Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης ἡ ἀγαμία δὲν ἦταν προϋπόθεση γιὰ τὴν ἀλλαγὴ ταυτότητας φύλου. Ἐπίσης ὑπῆρχαν διατάξεις γιὰ τὴ δυνατότητα τῶν ἀνηλίκων νὰ διορθώσουν τὸ φύλο τους, οἱ ὁποῖες τελικὰ ἀφαιρέθηκαν ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο στὸ Σχέδιο Νόμου ποὺ τέθηκε τελικὰ σὲ διαβούλευση".
Ἡ πρόταση λοιπὸν τῆς Ἐπιτροπῆς ἦταν νὰ ἐπιτρέπεται ἡ ἀλλαγὴ φύλου σὲ παντρεμένα πρόσωπα καθὼς καὶ σὲ ἀνηλίκους! Εἶναι ἐπίσης δεδομένο ὅτι....

Ὁ Πάπας στὴ Λέσβο: «μοναδικὸ παγκοσμίως οἰκουμενιστικὸ φαινόμενο»

Ὁ σεισμὸς στὴ Λέσβο: «μοναδικὸ παγκοσμίως γεωλογικὸ φαινόμενο». 
Διαβάζουμε στὶς εἰδήσεις τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἀνακοίνωση τῶν σεισμολόγων ἐπιστημόνων γιὰ τὸ σεισμὸ στὴ Λέσβο. Τὸν χαρακτηρίζει ὡς «μοναδικὸ παγκοσμίως γεωλογικὸ φαινόμενο». Νὰ λοιπὸν καὶ ἕνα ἄλλο παγκόσμιο θλιβερὸ καὶ ὀδυνηρὸ πρωτεῖο, ποὺ μᾶς ἦρθε, μέσα σὲ ὅλες τὶς ἄλλες δοκιμασίες, τὶς ὁποῖες περνᾶμε αὐτὸν τὸν καιρό. Πόνος ἐπάνω στὸν πόνο!  Πῶς νὰ μὴν συσταλεῖ ὁ νοῦς, πῶς νὰ μὴν «ἔλθει εἰς ἐαυτόν», μετὰ ἀπὸ ἕνα τέτοιο χτύπημα; Πῶς νὰ μὴν σκύψει ἐπάνω στὸ γεγονός; Πῶς νὰ τὸ ἀντιπαρέλθει ἔτσι «ἐλαφρὰ τὴ καρδία»; 
Ναὶ εἶναι φυσικὸ φαινόμενο ὁ σεισμός. Καὶ ὅταν ἡ φύση χτυπάει μὲ τόση σφοδρότητα καὶ δείχνει τὴν ἄμετρη δύναμή της, προκαλεῖ τρόμο. Ἀφήνει κατάλοιπα, ποὺ δύσκολα φεύγουν ἀπὸ τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ἀλλὰ μὴ λησμονοῦμε πώς, τοῦ γεγονότος αὐτοῦ, προηγήθηκε ἄλλο θλιβερότερο, πρὶν ἀπὸ ἕνα χρόνο, τὸ ὁποῖο ἄφησε κι ἐκεῖνο τὶς δικές του πληγὲς καὶ τὰ δικά του κατάλοιπα στὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι, ἀκολουθεῖ ἀβίαστα ὁ ἀνάλογος συσχετισμός: τοῦ «μοναδικοῦ παγκοσμίως γεωλογικοῦ φαινομένου», μὲ τὸ «μοναδικὸ παγκοσμίως οἰκουμενιστικὸ φαινόμενο», ποὺ προηγήθηκε στὶς 16 Ἀπριλίου τοῦ 2016, ὅταν ὁ Πάπας, μὲ....

Μάχη τοῦ Κιλκίς: ἀνύπαρκτη γιὰ τὰ σχολικὰ βιβλία Ἱστορίας

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιὸς, δάσκαλος-Κιλκὶς
«Ὅλα τα εἶχα προβλέψει, τὰ εἶχα σκεφθεῖ, ὅλα ἐκτὸς ἀπὸ τὴν τρέλα τῶν Ἑλλήνων». (Ν. Ἰβανώφ, Βούλγαρος στρατηγός, στὴ μάχη τοῦ Κιλκίς)
Ἔχω ἐνώπιόν μου τρεῖς, ἃς τὸ ὀνομάσουμε ἔτσι, γενεὲς βιβλίων ἱστορίας τῆς Στ΄Δημοτικοῦ. Τὸ πρῶτο, τὸ ὁποῖο μόρφωνε τοὺς μαθητές μας ὡς τὸ σχολικὸ ἔτος 2005-2006, μὲ τίτλο «Στὰ νεότερα χρόνια» καὶ εἶχε πρωτοεκδοθεῖ τὸ 1983, ἂν θυμᾶμαι καλά. Τὸ δεύτερο εἶναι τὸ "κοπρώνυμον", τὸ βιβλίο τῆς κ. Ρεπούση, μνημεῖο γραικυλισμοῦ, τὸ ὁποῖο-εὐτυχῶς- μόλις γιὰ ἕναν χρόνο μόλυνε μὲ τὶς ἀναθυμιάσεις του τὶς σχολικὲς αἴθουσες. Τὸ τρίτο, μὲ τίτλο «Ἱστορία τοῦ νεότερου καὶ σύγχρονου κόσμου», εἶναι αὐτὸ ποὺ διδάσκουμε.
Ἀπὸ τὰ τρία, ἢ μᾶλλον δύο βιβλία, τὸ καλύτερο, ποὺ ἀναδίδει καὶ τὴν εὐωδία τῆς ἱστορικῆς μας παρουσίας καὶ τὸ καταλληλότερο, γιὰ τὴν ἡλικία τῶν παιδιῶν λόγω γλώσσας καὶ ἱστορικῶν πηγῶν, εἶναι τὸ πρῶτο. Τὸ τιμῶ δεόντως. Πολλὲς φορὲς φωτοτυπῶ σελίδες του καὶ τὶς μοιράζω στοὺς....

Ι.Χ.Θ.Υ.Σ – Τό νέο πρωτότυπο ἐπιτραπέζιο ἐκπαιδευτικό βοήθημα ἀπό τήν Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη

Τό “Ι.Χ.Θ.Υ.Σ” εἶναι ἕνα πρωτότυπο ἐπιτραπέζιο ἐκπαιδευτικό βοήθημα. Περιέχει γνώσεις πού ἀναφέρονται στή Γεωγραφία, τήν Ἱστορία, τήν Ποίηση καί τήν Παράδοση τῆς Πατρίδας μας, ἐνῶ παράλληλα δίνει ἔμφαση στήν Ὀρθόδοξη Πίστη μέσα ἀπό τίς ὑπόλοιπες 3 μεγάλες κατηγορίες ἐρωτήσεων. 
Δεῖτε πς μπορεῖτε νὰ τὸ προμηθευτεῖτε ΕΔΩ!

Ἅγιος Παΐσιος: "Βλέπω πὼς μὲ τὴν ὑπομονὴ σώζεται ἡ οἰκογένεια..."

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ – ΛΟΓΟΙ Δ΄ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ
– Γέροντα, πῶς μπορεῖς νὰ ἀντιμετωπίσεις τὸν ἄλλον, ὅταν εἶναι νευριασμένος;
– Μὲ τὴν ὑπομονή!
– Καὶ ἂν δὲν ἔχεις;
– Νὰ πᾶς νὰ ἀγοράσεις! Πουλᾶνε στὰ σοῦπερ-μάρκετ!… Κοίταξε, ὅταν ὁ ἄλλος εἶναι μπουρινιασμένος, ό,τι καὶ νὰ τοῦ πεῖς, δὲν γίνεται τίποτε. Καλύτερα ἐκείνη τὴν στιγμὴ νὰ σιωπήσεις καὶ νὰ λὲς τὴν εὐχή. Μὲ τὴν εὐχὴ θὰ καλμάρει ὁ ἄλλος, θὰ ἠρεμήσει καὶ θὰ μπορέσεις μετὰ νὰ συνεννοηθεῖς μαζί του. Βλέπεις, καὶ οἱ ψαράδες δὲν πᾶνε νὰ ψαρέψουν, ἂν δὲν ἔχει μπουνάτσα· κάνουν ὑπομονή, ὥσπου νὰ καλωσυνέψει ὁ καιρός.
– Ποῦ ὀφείλεται, Γέροντα, ἡ ἀνυπομονησία τῶν ἀνθρώπων;
– Στὴν πολλή… ἐσωτερική τους εἰρήνη! Ὁ Θεὸς τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων τὴν κρέμασε στὴν ὑπομονή. «Ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος, σωθήσεται», λέει τὸ Εὐαγγέλιο. ΓΙ’ αὐτὸ δίνει δυσκολίες, διάφορες δοκιμασίες, γιὰ νὰ ἀσκηθοῦν στὴν ὑπομονὴ οἱ ἄνθρωποι.
Ἡ ὑπομονὴ ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν ἀγάπη. Γιὰ νὰ ὑπομείνεις τὸν ἄλλον, πρέπει νὰ τὸν πονέσεις. Καὶ βλέπω πὼς μὲ τὴν ὑπομονὴ σώζεται ἡ οἰκογένεια. Εἶδα θηρία νὰ....

Ἡ φρενοφοβία καὶ φρενοβλάβεια τῶν «καινοτόμων» της νέας πολιτικῆς ὀρθότητας στὴν Παιδεία

Γράφει ἡ Κανάκη Γεωργία, ἱστορικὸς
Πόσο καινοτόμες ἄραγε εἶναι οἱ νεοαφιχθεῖσες στὸν ἑλληνικὸ ἀκαδημαϊκὸ χῶρο, θεωρίες τῶν ἔμφυλων κατασκευῶν καὶ στερεοτύπων, ἕνα ἄχρηστο θεωρητικὸ κατασκεύασμα μιᾶς χούφτας ἐπιστημόνων τοῦ περασμένου αἰώνα;  Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἀποτελεῖ ὁ  JohnWilliamMoney, καθηγητὴς παιδιατρικῆς καὶ ψυχολογίας στὴν Ἀμερική,  ποὺ προσπάθησε ἐμμονικὰ νὰ ἐπιβεβαιώσει τὸ ἰδεολόγημά του μετατρέποντας σὲ πειραματόζωα δύο δίδυμα ἀγόρια. Τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ δύο ἀγοράκια ἔχασε ἀπὸ ἰατρικὸ λάθος  τὸ πέος του σὲ βρεφικὴ ἡλικία, καὶ ὁ Money ἔπεισε τοὺς γονεῖς ὅτι  θὰ μποροῦσε κάλλιστα νὰ μεγαλώσει ὡς κορίτσι. Τὰ ἀγοράκι, ὁ Bruce,  ποὺ ὀνομάστηκε ἔκτοτε Brenda, ὑποβλήθηκε σὲ μιὰ σειρὰ χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων, συνεδριῶν θεωρητικῆς καὶ πρακτικῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης, παρακολούθησης πορνογραφικοῦ ὑλικοῦ,  γνωριμιῶν μὲ τρανσέξουαλ κτλ , ποὺ ἐπέβαλε ὁ γιατρὸς καὶ....

17 Ιουν 2017

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: 1) Ἡμερίδα γιὰ τὴν ἀχρήματη κοινωνία 2) Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι"

Πανθρησκειακὸ διάγγελμα φιλίας ἀπὸ 22 θρησκευτικοὺς ἡγέτες!

Ἡ θρησκεία συχνὰ ἀντιμετωπίζεται ὡς μιὰ δύναμη ἡ ὁποία προκαλεῖ διχασμὸ ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους. Ὡστόσο, οἱ κορυφαῖοι θρησκευτικοὶ ἡγέτες τοῦ κόσμου ἑνώθηκαν γιὰ νὰ παρουσιάσουν ἕνα διαφορετικὸ ὅραμα σχετικὰ μὲ τὸ πῶς θὰ μποροῦσε νὰ λειτουργεῖ στὸν κόσμο ἡ θρησκεία.
Σε μιὰ σπάνια κίνηση, 22 θρησκευτικοὶ ἡγέτες- ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καὶ τὸν Πάπα Φραγκίσκο μέχρι τὸν Δαλάι Λάμα- ἀπηύθυναν μια κοινὴ ἔκκληση τὴν Τετάρτη, ζητώντας ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἀκολουθήσουν μιὰ ἁπλὴ συμβουλή: Νὰ γίνουν φίλοι μὲ ἀνθρώπους ἄλλων θρησκειῶν.
«Ἡ συμβουλὴ μας εἶναι νὰ κάνετε φίλους πιστοὺς ὅλων των θρησκειῶν» εἶπε ὁ ἀγιατολὰχ Σαγὶντ Φαντὲλ ἇλ Μιλανί, ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ....

Γόρτυνος Ἱερεμίας: "Ἡ παχυλὴ ἄγνοια τῶν χριστιανῶν περὶ τῆς μεγάλης αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πρέπει νὰ μᾶς κάνει νὰ κινητοποιηθοῦμε"

Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 15ῃ Ἰουνίου 2017
Σεβασμιώτατε Ἅγιε Ἀργολίδος, 
Κε Κε ΝΕΚΤΑΡΙΕ, 
Εὐλογεῖτε.
Ἐπειδή ἡ ἐπιστολή Σας πρός τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιῶς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ καί ἡ δική Του ἀπάντηση πρός Σᾶς θίγουν σπουδαῖο θέμα, διότι ἀποτελοῦν σύγκρουση δύο ρευμάτων παρατηρουμένων ἀείποτε στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας, καί ἐπειδή, ὡς γράφετε, «τέτοιες ὑποθέσεις ἀφοροῦν ὁλόκληρο τό σῶμα τῆς διοικούσης Ἐκκλησίας», ἐπιτρέψατέ μου, παρακαλῶ, νά καταθέσω τήν θέση μου ἐπί τῆς ἀλληλογραφίας αὐτῆς. 
1. Σεβασμιώτατε, παρά τήν ἀγάπη μου καί τόν σεβασμό μου πρός Σᾶς, ἔτι δέ καί τήν εὐγνωμοσύνη μου, μετά τοῦ πλήθους τῶν εὐσεβῶν, διότι μᾶς ἐγνωρίσατε περισσότερο τόν ἠγαπημένο μας ἅγιο Λουκᾶ, τόν Ἀρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως καί Κριμαίας, θαυματουργό ἰατρό, ὅμως, θέλω νά Σᾶς πῶ, ὅτι δέν μοῦ ἄρεσαν τά γραφόμενά Σας πρός τόν ἅγιο Πειραιῶς καί κατά τό περιεχόμενό τους καί κατά τό ὕφος τους. Θεωρῶ δέ ὡς βέβαιο ὅτι ὁ γλυκός μας ἅγιος Ἐπίσκοπος τῆς Κριμαίας δέν θά ἔγραφε ποτέ, μά ποτέ δέν θά ἔγραφε πρός συνεπίσκοπό Του τοιαύτη ἐπιστολή. Δέν μοῦ ἄρεσαν, Σεβασμιώτατε, τά γραφόμενά Σας στήν ἐπιστολή αὐτή διότι, ὡς νομίζω, ἐναντιοῦνται πρός τήν διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τούς λόγους καί τήν ζωή τῶν....

16 Ιουν 2017

Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἐπιβάλει τὴ μηχανικὴ ὑποστήριξη τῆς ζωῆς

Ἀποκλειστικὴ μετάφραση: Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ
Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων στὸ Στρασβοῦργο τῆς Γαλλίας ἀποφάσισε ὅτι ἕνα νοσοκομεῖο στὸ Λονδίνο πρέπει νὰ συνεχίσει νὰ παρέχει θεραπεία σὲ ἕνα μωρὸ μὲ ἀσθένεια σὲ τελικὸ στάδιο. Οἱ γονεῖς τοῦ παιδιοῦ δὲν ἔλαβαν βοήθεια ἀπὸ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο γιὰ νὰ κρατήσουν τὸ παιδὶ στὴ στήριξη τῆς ζωῆς. Ο Chris Gard καὶ ἡ Connie Yates, ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ πάρουν τὸν 10 μηνῶν γιὸ τοὺς Charlie Gard στὶς ΗΠΑ γιὰ θεραπεία, ὑπέβαλαν ἔνσταση στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων μετὰ τὴν ἀπώλεια τῆς προσφυγῆς τους στὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου. Τὸν Ἀπρίλιο, ἕνας ἀνώτατος δικαστὴς ἀποφάσισε νὰ μὴν πάρει τὸν Τσάρλι στὶς ΗΠΑ γιὰ θεραπεία, λέγοντας ὅτι ἡ θεραπεία ὑποστήριξης τῆς ζωῆς τοῦ παιδιοῦ θὰ πρέπει νὰ σταματήσει. Προφασιζόμενος ὅτι βρίσκεται σὲ τελικὸ στάδιο καὶ ὅτι θὰ πρέπει νὰ τοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ πεθάνει μὲ ἀξιοπρέπεια.  Guardian ἀνέφερε ὅτι τρεῖς δικαστὲς τοῦ ἐφετείου ἐνέκριναν τὴν ἀπόφαση τὸν Μάιο καὶ τρεῖς ἀνώτατοι δικαστὲς ἀπέρριψαν τὴν τελευταία ἔνσταση τῶν γονέων μετὰ ἀπὸ ἀκρόαση στὸ Λονδίνο. Οἱ γονεῖς ἐπιδιώκουν νὰ...

Tά μνήματα

1. Στό προγούμενο κήρυγμά μου, ἀδελφοί χριστιανοί, σᾶς μίλησα γενικά γιά τό Ναό τοῦ Κυρίου, γιά τήν Ἐκκλησία, δηλαδή, τοῦ χωριοῦ σας. Καί σᾶς εἶπα ὅτι ὁ Ναός τοῦ Κυρίου εἶναι ἅγιος καί ἱερός, γιατί σ᾽ αὐτόν τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία καί πάνω στήν ἅγια Τράπεζα εἶναι ἡ θεία Κοινωνία, τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή. Τί περισσότερο θέλετε ἀπό αὐτό; Στόν Ναό λοιπόν εἶναι καί σωματικά παρών ὁ Χριστός. Γι᾽ αὐτό, ὅπως λέγαμε καί στό προηγούμενο μάθημα, στόν ἱερό Ναό πρέπει νά μπαίνουμε «μετά πίστεως, εὐλαβείας καί φόβου Θεοῦ» καί ἡ στάση μας σ᾽ αὐτόν πρέπει νά εἶναι κατά πάντα ἱεροπρεπής. 
2. Σήμερα, ἀγαπητοί μου, θέλω νά σᾶς πῶ ὅτι, ὅπως κάθε σπίτι ἔχει τήν αὐλή του, ἔτσι πρέπει νά συμβαίνει καί μέ τήν Ἐκκλησία, μέ τόν Ναό. Καί σήμερα, ἀλλά παλαιότερα ὁπωσδήποτε πρίν ἀπό κάθε κεντρικό Ναό ὑπῆρχε αὐλή. Καί ὅσα ὑπῆρχαν στόν χῶρο τῆς αὐλῆς αὐτῆς ἦταν χρήσιμα γιά τίς ἀνάγκες τοῦ Ναοῦ καί γιά τήν καλή καί ἐνσυνείδητη συμμετοχή τῶν χριστιανῶν στήν λατρεία τοῦ Ναοῦ. Ἔτσι, λοιπόν, στόν αὐλόγηρο τοῦ Ναοῦ ὑπῆρχαν τά μνήματα τῶν νεκρῶν, γιά τά ὁποῖα θέλω νά σᾶς μιλήσω σήμερα. 
Οἱ παλαιοί χριστιανοί τόσο πολύ ἀγαποῦσαν τήν Ἐκκλησία τους, ὥστε, ὄχι μόνο ὅταν ζοῦσαν, ἀλλά καί ὅταν....

Ἐκδήλωση μέ θέμα: «Κατάργηση μετρητῶν, τέλος τῆς ἐλευθερίας. Ὀδεύοντας πρός τόν ὁλοκληρωτισμό»


Τὸ Σάββατο 24/06/2017 καὶ ὥρα 17:00 θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Στάδιο Εἰρήνης καὶ Φιλίας (αἴθουσα Μελίνα Μερκούρη) ἐκδήλωση μὲ θέμα:
Κατάργηση μετρητῶν. Τέλος τῆς Ἐλευθερίας. Ὀδεύοντας πρὸς τὸν Ὁλοκληρωτισμό.
Τὴν ἐκδήλωση συνδιοργανώνουν ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν καὶ ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη.
Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης θὰ ὑπάξει ραδιοφωνικὴ (Πειραϊκὴ Ἐκκλησία. 31.2 FM) καὶ τηλεοπτικὴ (web-TV) κάλυψη ἀπὸ τὸ Ἀχελῶος tv.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ....

Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος: Ἡ ὑπομονὴ κατεργάζεται τὴν ταπείνωση ἡ ὁποία ἕλκει τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ

«Γιὰ τὴν οὐρὰ τῆς ἀλεπούς», συνέχεια…

Γράφει ὁ Σάββας Ηλιάδης, Δάσκαλος
Διαβάσαμε τὸ ἀφυπνιστικὸ ἄρθρο «Γιὰ τὴν οὐρὰ τῆς ἀλεπούς», τοῦ περιοδικοῦ «Ο Σωτήρ», τὸ βασισμένο στὸ μύθο τοῦ Αἰσώπου : «Ἡ κοντούρα ἡ ἀλεποῦ», (http://aktines.blogspot.gr/2017/06/blog-post_15.html#more) καὶ χαρήκαμε καὶ θαυμάσαμε  τὸν εὔστοχο παραλληλισμὸ καὶ τὴν ἐπιδέξια μεταφορὰ τοῦ ἐπιμυθίου στὴ σημερινὴ ἄθλια ἐποχή. Τὴν ἐποχή, τὴν «βύρσης κάκιστον ὄζουσαν» (αὐτὴ ποὺ βρωμάει χειρότερα κι ἀπὸ τὸ γδαρμένο τομάρι τοῦ ζώου), τὴν ἀπὸ «πάσαν νόσον καὶ πάσαν  μαλακίαν» κατεχόμενη καὶ τὸ χείριστο καὶ ὀδυνηρότερο ὅλων, τὴν ἀγνοοῦσα τὸ βάθος καὶ τὸ πλάτος τῆς ἐξαθλίωσης αὐτῆς, ὡς ἐκ βαρείας καὶ ἀνιάτου ἀσθενείας πασχούσης. 
Τὸ περιεχόμενο τῆς λέξης «ἐποχὴ» εἶναι ἀόριστο καὶ ἀφηρημένο.. Ὑποστασιοποιεῖται ἀπὸ τὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα τὴ ζοῦν.  Ἀπό μας. Ἄρα ἐμεῖς εἴμαστε ἀσθενεῖς, οἱ ἄνθρωποι, καὶ συνθέτουμε μὲ τὴ βιωτὴ μᾶς τὴν ἀσθενοῦσα εἰκόνα τῆς ἐποχῆς. 
Πέρα λοιπὸν ἀπὸ τὶς εὐλογημένες ἐπισημάνσεις τοῦ προαναφερθέντος ἄρθρου, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν προκύπτοντα περαιτέρω αὐτονόητα συμπεράσματα, ὀφείλουμε νὰ....

Νέο βιβλίο τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης: Ἡ ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μέσα ἀπό τόν ἀλάνθαστο λόγο τῆς Ἱστορίας

Στό ὄ­γδο­ο βι­βλί­ο τῆς Ἱ­στο­ρί­ας του ὁ Ἡ­ρό­δο­τος, ὁ πα­τέ­ρας τῆς ἱ­στο­ρί­ας καί ἱ­στο­ρι­κός τῶν Περ­σι­κῶν πολέ­μων, δι­η­γεῖ­ται μέ πο­λύ γλα­φυ­ρό τρό­πο πῶς τό βα­σι­λό­που­λο τοῦ Ἄρ­γους Περ­δίκ­κας ἵ­δρυ­σε τό κράτος τῆς Μα­κε­δο­νί­ας. Ἡ δι­ή­γη­ση τοῦ κο­ρυ­φαί­ου ἱ­στο­ρι­κοῦ μας συν­δέ­ει τούς γε­νάρ­χες τῆς Μα­κε­δο­νί­ας μέ τούς Τη­με­νί­δες τοῦ Ἄρ­γους, οἱ ὁ­ποῖ­οι ἦ­ταν ἀ­πό­γο­νοι τοῦ Ἡ­ρα­κλῆ. Κα­τά συ­νέ­πεια, ἀ­να­δει­κνύ­ει τήν κοι­νή κα­τα­γω­γή τῶν Ἑλ­λή­νων τοῦ Βορ­ρᾶ καί τῶν Ἑλ­λή­νων τοῦ Νό­του. Ὅ­ταν ἔ­γρα­φε ὅ­λα αὐ­τά ὁ Ἡρόδοτος, δέν θά μπο­ροῦ­σε οὔ­τε κἄν νά φαν­τα­στεῖ ὅ­τι 2.500 χρό­νια ἀρ­γό­τε­ρα θά ἦ­ταν δυ­να­τόν νά βρεθεῖ ἕ­νας πολυ­σπερ­μα­τι­κός λα­ός, οἱ Σκο­πια­νοί, πού στά μέ­ρη αὐ­τά τά ἑλ­λη­νι­κό­τα­τα, βο­ρει­ο­α­να­το­λι­κά τῆς Ἀ­χρί­δας καί τῶν Πρε­σπῶν κι ὡς τά ὄ­ρη τῆς Ρο­δό­πης, σπο­ρα­δι­κά πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε δώ­δε­κα ὁλόκλη­ρους αἰ­ῶ­νες με­τά τόν ἱ­στο­ρι­κό ὁ ὁ­ποῖ­ος θρα­σύ­τα­τα θά ἐ­πι­χει­ροῦ­σε νά κλέ­ψει τό ὄ­νο­μα καί τά προ­αι­ώ­νια σύμ­βο­λα ἀλ­λά καί τή γῆ τοῦ λα­οῦ τῶν Μα­κε­δό­νων!
Θά ἐ­πι­χει­ρή­σου­με, μέ ἄκρως συνοπτικό λόγο νά θί­ξου­με τίς βασικές πτυ­χές τοῦ λε­γό­με­νου «μακεδονικοῦ ζη­τή­μα­τος». Θά ἀ­να­τρέ­ξου­με πρω­τί­στως στήν ἱ­στο­ρί­α ὄ­χι μό­νον τοῦ....

Πολυπολιτισμικότητα – Διαπολιτισμικότητα. Μιὰ ὀρθόδοξη διερεύνηση

Τοῦ Θεοδώρου Κουτσιώρα, θεολόγου
Ἡ Ἑλλάδα, μέ τήν πρόθυμη συγκατάθεση τῶν εὐρωπαϊκῶν θεσμικῶν ὀργάνων, ἔχει δεχτεῖ καί συνεχίζει ἀκόμα νά δέχεται τά τελευταῖα 25 χρόνια στά ἐδάφη της ἕνα πρωτοφανές ἀνθρώπινο δυναμικό, μιά ἀνεξέλεγκτη εἰσροή οἰκονομικῶν κυρίως μεταναστῶν καί λαθρομεταναστῶν ἀπό διάφορες χῶρες. Ἄνθρωποι ἀπό διάφορες χῶρες, βαλκανικές, σλαβικές, ἀσιατικές, ἀπωανατολικές, μεσανατολικές καί ἄλλες χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου, ἅρπαξαν τήν εὐκαιρία νά βρεθοῦν στήν Ἑλλάδα.
Ἡ πατρίδα μας, ἡ χώρα τοῦ μοναδικοῦ πολιτισμοῦ, τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ρωμηοσύνης, ἀμήχανη στίς ἀλόγιστες ἐπιλογές τῶν πολιτικῶν της, ἄνοιξε μέ αἰσθήματα ἀγάπης, ἀνεκτικότητας καί φιλοτιμίας τήν ἀγκαλιά της, ὥστε νά ἀνακουφίσει οἰκονομικά τόν νεοαφιχθέντα αὐτόν πληθυσμό, πού ἔφθανε στά σύνορά της, πιστεύοντας ὅτι πατάει τό πόδι του σέ ἕναν ἐπίγειο παράδεισο.
Ὅλο αὐτό τό ἑτερογενές πλῆθος, χωρίς νά ὑπάρχουν οἱ ἀναγκαῖες κρατικές ὑποδομές καί ἡ ἀνάλογη μεταναστευτική πολιτική, θρονιάστηκε κυρίως στίς....

15 Ιουν 2017

Οἱ λογισμοὶ καθορίζουν τὴ ζωή μας

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο "Οἱ λογισμοὶ καθορίζουν τὴ ζωή μας" 
Γέροντας Θαδδαῖος τῆς Βιτόβνιτσα: Ἡ ζωὴ μας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἶδος τῶν λογισμῶν ποὺ καλλιεργοῦμε. Ἂν οἱ λογισμοὶ μας εἶναι εἰρηνικοὶ καὶ ἤρεμοι, ἂν ἔχουν πραότητα καὶ καλοσύνη, τότε ἔτσι εἶναι καὶ ἡ ζωή μας.  Ἂν ἡ προσοχὴ μᾶς εἶναι στραμμένη στὶς συνθῆκες τοῦ βίου μας, τότε μᾶς καταπίνει μιὰ δίνη λογισμῶν, καὶ δὲν μποροῦμε νὰ ἔχουμε οὔτε εἰρήνη οὔτε γαλήνη. 
Τὸ σημεῖο ἐκκίνησής μας εἶναι πάντοτε ἐσφαλμένο.  Ἀντὶ νὰ ξεκινοῦμε μὲ τὸν ἑαυτό μας, ἐμεῖς θέλουμε πάντοτε νὰ ἀλλάξουμεπρωτά τους ἄλλους καὶ τελευταίους ἐμᾶς.  Ἂν ὁ καθένας ξεκινοῦσε πρῶτα μὲ τὸν ἑαυτό του, θὰ εἴχαμε παντοῦ τριγύρω εἰρήνη! 
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέει ὅτι...

Σιατίστης Παῦλος: «Τὴν πατρίδα κατέστρεψαν ἐκεῖνοι ποὺ εἶχαν γνώση ἀλλὰ δὲν εἶχαν ἀρετὴ»

Φωτίου Κόντογλου: Ὁ μέγας Ἱεροεξεταστὴς (Οἱ τρεῖς πειρασμοὶ)

Γιὰ τὴν ἀντιγραφή: Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος
(Ἄρθρο τὸ ὁποῖο δημοσιεύτηκε ἀρχικὰ στὴν «Ἐλευθερία» τὸ 1965, λίγο πρὶν ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ Φωτίου)
                      Β΄ (ΔΕΙΤΕ ΤΟ Α' ΜΕΡΟΣ)
     Στὸν μονόλογο ποὺ λέγει ὁ Μέγας Ἱεροεξεταστὴς μπροστὰ στὸ Χριστό, ποὺ στέκεται βουβός, γίνεται πολὺς λόγος γιὰ τοὺς τρεῖς πειρασμοὺς τοῦ Χριστοῦ. Γὶ` αὐτό, καλὸ θὰ εἶναι νὰ κοιτάξουμε τί λέγει τὸ Εὐαγγέλιο γὶ` αὐτοὺς τοὺς τρεῖς πειρασμούς. Ἃς πάρουμε τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιο: «Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου.  Καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα ὕστερον ἐπείνασεν.  Καὶ προσελθῶν αὐτῶ ὁ πειράζων εἶπεν• Εἰ υἱὸς εἰ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ ἴνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται.  ὁ δὲ ἀποκριθεῖς εἶπε• Γέγραπται, Οὐκ ἐπ' ἄρτω μόνω ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ' ἐπὶ παντὶ ρήματι ἐκπορευομένω διὰ στόματος Θεοῦ.  Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἴστησιν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ,  καὶ λέγει αὐτῶ• Εἰ υἱὸς εἰ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω• γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περί σου καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀρούσίν σε, μήποτε προσκόψης πρὸς...

13 Ιουν 2017

Ὅσιος Παΐσιος: «Σᾶς κούνησε γερὰ δηλαδή! Σᾶς ξύπνησε ὅμως;»

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ὁ Πατὴρ Παΐσιός μοῦ εἶπε» (σελ: 142) τοῦ Ἀθανασίου Ρακοβαλή
– Γέροντα, στὴν Πάτρα πρὶν ἀπὸ 2 μῆνες ἔκανε σεισμό! Δυνατὸ σεισμό, ράγισαν καὶ οἱ ἐκκλησίες!
– Σᾶς κούνησε γερὰ δηλαδή! Σᾶς ξύπνησε ὅμως;
– Μᾶς ξύπνησε, μᾶς ξύπνησε γέροντα!
– Ὅμως πάλι θὰ κοιμηθεῖτε.
– Ναί, ναί, γέροντα.
– Καὶ ΄δῶ βλέπει κανεὶς τὴν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ. Γυρίζει τὸ κουμπὶ μέχρι τὸ πέντε, δὲν τὸ γυρίζει παρὰ πάνω, θὰ μποροῦσε νὰ πάει μέχρι τὸ δώδεκα καὶ δὲν θά ἔμενε τίποτα ὄρθιο. Γυρίζει τὸ κουμπί, μέχρι ἐκεῖ ποὺ θὰ ὠφελήσει.
Ὁ Θεὸς θὰ μποροῦσε νὰ κάνει ὅλους τούς ἀνθρώπους μέσα σὲ τρία λεπτὰ νὰ μετανοήσουν, ἂν γύριζε ἂς ποῦμε τὸ κουμπὶ καὶ...

Πάπας: "Προσεύχομαι γιὰ τὴν κοινὴ πορεία Ὀρθοδόξων καὶ Καθολικῶν γιὰ τὴν πλήρη κοινωνία"

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου, ἡ ὁποία στὴν Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία ἑορτάζεται στὶς 11 Ἰουνίου, ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἀπέστειλε μήνυμα πρὸς τὸν ''Ἀγαπητὸ Ἀδελφὸ Βαρθολομαῖο'', στὸ ὁποῖο σημειώνει: 
''Αὐτὴν τὴν ἡμέρα ποὺ ἡ Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία ἑορτάζει τὸν Ἅγιο Ἀπόστολο Βαρθολομαῖο, υἱοθετῶ τὰ λόγια τοῦ κοντακίου ''Ὤφθης μέγας ἥλιος τῇ οἰκουμένη, διδαγμάτων λάμψεσι, καὶ θαυμασίων φοβερῶν, φωταγωγῶν τοὺς τιμώντάς σε, Βαρθολομαῖε Κυρίου Ἀπόστολε''. 
Ἐλπίζω ὅτι μὲ τὶς πρεσβεῖες τοῦ οὐράνιου προστάτη σας, ὁ Παντοδύναμος καὶ Φιλεύσπλαχνος Θεὸς θὰ σᾶς χαρίζει πλούσια τα δῶρα τῆς χάριτος γιὰ τὴν συνέχιση τῆς διακονίας σας. Εὐγνωμοσύνη ὀφείλουμε στὸν Θεὸ γιὰ τὴν πρόσφατη συνάντησή μας στὴν Αἴγυπτο, ἡ ὁποία εἶναι ἰδιαίτερη χαρὰ γιὰ μένα καὶ γιὰ τὴν Παναγιότητά Σας, γιὰ τὴν μαρτυρία ποὺ προσφέρουν οἱ Χριστιανοὶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο μέσα ἀπὸ στενοὺς δεσμοὺς καὶ τῆς ἀδελφοσύνης, ποὺ ἀποτελεῖ ἕνα σημάδι ἐλπίδας καὶ παρηγοριᾶς γιὰ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. 
Ὡς ἐκ τούτου, προσεύχομαι γιὰ τὴν....

12 Ιουν 2017

17 Ἰουνίου στὸ ΟΑΚΑ: Ἰνδουιστικὴ θρησκευτικὴ τελετὴ ὀνόματι Colour Day Festival!

Στοὺς φετινοὺς χορηγοὺς συμμετέχουν: Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα, ἡ Vodafone, ἡ Pepsi, ἡ Αdidas κι ἕνα σωρὸ ἄλλες πανίσχυρες πολυεθνικές!
Τὸ Colour Day διοργανώνεται στὴν Ἑλλάδα ἐδῶ καὶ τρία χρόνια (2015). Παράλληλα, τρέχουν καὶ ἄλλες διοργανώσεις στὴ χώρα ἀπὸ ἄλλους φορεῖς, μὲ κοινὸ χαρακτηριστικὸ τὴν μίμηση τῆς γιορτῆς τῶν Ἰνδῶν, "Χόλι" καὶ τὸ πασάλειμμα μὲ τὰ χρώματα. Κανεὶς ἀπὸ τοὺς διοργανωτὲς δὲν ἰσχυρίζεται ὅτι τελεῖται ἰνδουιστικὴ λατρεία. Οἱ ἰνδουιστὲς ὅμως παραδέχονται ὅτι προσπάθησαν νὰ ἐκμοντερνίσουν τὴν γιορτὴ γιὰ νὰ γίνει ἑλκυστικὴ στοὺς νέους της Δύσης. Καθὼς ἡ δυτικὴ κουλτούρα δὲν εἶναι ἐξοικειωμένη μὲ τὸ ἰνδουιστικὸ εἰδωλολατρικὸ πάνθεον, ἐπιχειρεῖται πλάγια προσέγγιση, ὅπως γίνεται μὲ τὴ γιόγκα ἐδῶ καὶ χρόνια ποὺ ἐμφανίζεται στὴ Δύση ὡς δῆθεν σωματικὴ ἄσκηση, ἐνῶ ἀποτελεῖ στοιχεῖο τῆς Ἰνδουιστικής θρησκείας καὶ εἶναι ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν ὀρθόδοξη πίστη μας.
Ὡς ὀρθόδοξοι εἶναι ἀδιανόητο νὰ...

Ἅγιος Παΐσιος: "Ἂχ ἀδερφοί μου, στοὺς καιροὺς αὐτούς, θὰ ψυχρανθεῖ ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν καὶ θὰ ὑπάρξει θλίψις πολλή, ἐπιθέσεις Ἐθνῶν, μεταναστεύσεις λαῶν, ἀκαταστασία μεγάλη"

Ἀπομαγνητοφωνημένα τὰ ψυχωφέλιμα λόγια τοῦ Ἁγίου Παϊσίου:
Ἂχ ἀδερφοί μου, στοὺς καιροὺς αὐτούς, θὰ ψυχρανθεῖ ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν καὶ θὰ ὑπάρξει θλίψις πολλή, ἐπιθέσεις Ἐθνῶν, μεταναστεύσεις λαῶν, ἀκαταστασία μεγάλη. Σπατάλη, ἀμέλεια, ἀδιαφορία διὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς, ὅλοι περίπου οἱ ἄνθρωποι θὰ εἶναι πρόθυμοι νὰ τρέχουν στὰ τραπέζια, στοὺς χορούς, στὰ γλέντια, θὰ τρέχουν νὰ ἀπολαμβάνουν τὰ γήινα ἀγαθά.
Οἱ ἄνθρωποι θὰ εἶναι φιλόνικοι, θὰ εἶναι πολὺ ὀκνηροί, θὰ εἶναι εἰς τὰ χριστιανικά τους καθήκοντα, ὀκνηροὶ εἰς ὑπερθετικὸν βαθμόν. Θὰ εἶναι πρόθυμοι νὰ κατακρίνουν τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Ἀπιστία, μίσος, ἔχθρα, φθόνος, φιλονικία, θὰ κατέχουν τὴν πρώτην θέσιν στὴν ζωὴ τῶν ἀνθρώπων.
Ἃς σταθοῦμε μὲ φόβον Θεοῦ καὶ ἃς εἴμεθα προσεκτικοὶ εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν θρησκευτικῶν μας καθηκόντων, τηροῦντες ὄλας τὰς ἀρετάς. Ἃς φροντίσουμεν νὰ γεμίσουμεν τὰ ἀγγεῖα μας μὲ ἔλαιον, ἐφ’ ὅσον ἡ ψυχὴ μᾶς εὑρίσκεται στὸ σῶμα, πρέπει νὰ φέγγει ἡ λαμπάδα μας, πρέπει νὰ εἶναι ἀναμμένη σὲ ὅλη μας τὴ ζωή, νὰ εἶναι ἀναμμένη προτοῦ κλείσουν τὰ....

Ἡγούμενος Δοχειαρίου: Δὲν εἶμαι «ζηλωτής», ἀλλ' οὔτε καὶ οἰκουμενιστής. Δὲν ἀναπαύομαι καθόλου νὰ βλέπω τὸν Πατριάρχη νὰ προσεύχεται καὶ νὰ φωτογραφίζεται μὲ τὸν Πάπα!

Γράφει ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγίου Ὅρους Γέρων Γρηγόριος
Ἀπὸ τὰ παλιὰ-παλιά τα χρόνια οἱ ἀνυπόγραφες ἐπιστολές, τὰ ψευδεπίγραφα καὶ τὰ ἀπόκρυφα ὑπῆρξαν μεγάλη τυράγνια γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα. Τουλάχιστον παλιὰ ἦταν γραμμένα μὲ τὸ χέρι καὶ ἀπὸ τὸν γραφικὸ χαρακτήρα μποροῦσες νὰ γνωρίσης καὶ τὸ πρόσωπο. Τώρα, ἀραδιασμένα τὰ γράμματα στὶς μηχανές, ποῦ νὰ μαντέψης τὸν συντάκτη; Ἔπειτα, τὰ παλιά τα χρόνια λίγοι βαστούσανε κοντυλοφόρο. Τώρα καὶ οἱ κόττες ἀραδιάζουν γράμματα στὶς περγαμηνές.
Μοῦ γράφει ἕνας ἄγνωστος: «Μὲ τὰ ἀποτελέσματα τῆς Μεγάλης Συνόδου διώκονται ἀπηνῶς οἱ ἀντιφρονοῦντες μοναχοί. Πηγαίνει ὁ κρατῶν στὸ κελλὶ τοῦ μοναχοῦ ποὺ δὲν μνημονεύει μὲ τὸν χωροφύλακα.
- Φύγε ἀπὸ τὸ κελλί.
- Δὲν φεύγω. Κοπίασα νὰ τὸ στήσω, στερήθηκα νὰ τὸ ἀνακαινίσω.
Καὶ ὁ κρατῶν στὸν χωροφύλακα:
- Βαλ' του χειροπέδες!
Καθόλου δὲν μὲ ἀναπαύη ὁ τρόπος αὐτός. Ἀπὸ ἐμᾶς ποὺ διακηρύττουμε ὅτι ὁ Χριστὸς μᾶς ἐλευθέρωσε κι ὁ ἄνθρωπος ἀπολαμβάνει αὐτὴν τὴν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία, εἶναι κρίμα καὶ μεγάλο νὰ διώκονται ἀπηνῶς μοναχοὶ καὶ οἱ μουσουλμάνοι νὰ ἀπολαμβάνουν κάθε ἐλευθερία καὶ προστασία καὶ μάλιστα ὑπερπροστασία ἀπὸ τοὺς ταγοὺς καὶ τοῦ....

Ἑλλάδα ἀνοχύρωτη χώρα

 Διοργανώθηκε γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ ἡ παρέλαση τῶν ὁμοφυλοφίλων στὰ δύο μεγάλα ἀστικὰ κέντρα τῆς χώρας. Ὅλοι οἱ «προοδευτικοὶ» βρῆκαν εὐκαιρία νὰ διαδηλώσουν κατὰ τοῦ ρατσισμοῦ καὶ τῆς ὁμοφοβίας. Πολλοὶ ἀντιμετώπισαν τὸ θέμα ἀνέκφραστοι ἢ ἔθεσαν μέσα τους ἐρωτήματα ὅπως «ποῦ πᾶμε;». Κάποιοι τέλος ὀργάνωσαν ἀγρυπνίες καὶ παρακλήσεις, ὥστε νὰ μᾶς ἐλεήσει ὁ Θεός! Τελικὰ γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ φανερώθηκε ἡ βαθειὰ παρακμὴ ποὺ βιώνουμε ὡς λαός. Αὐτὴ εἶναι ἡ αἰτία, ποὺ δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀντιμετωπίσουμε κατὰ τρόπο ὀρθὸ κανένα ἀπὸ τὰ προβλήματα ποὺ μς ἀπασχολοῦν, τὰ ὁποῖα καὶ κακοφορμίζουν.
 Ἡ ὁμοφυλοφιλία δὲν εἶναι φαινόμενο τῆς ἐποχῆς μας, ἀλλὰ διαχρονικό. Ἄλλες κοινωνίες τὴν καταδίκαζαν ἀπερίφραστα καὶ ἄλλες ἤσαν ἀρκούντως ἀνεκτικὲς ἔναντί της. Οἱ μονοθεϊστικὲς θρησκεῖες ἔχουν σαφεῖς θέσεις ἔναντί τς ὁμοφυλοφιλίας, τὴν ὁποία καταδικάζουν ἀπερίφραστα. Κατὰ ἐποχές, ἰδίως κατὰ τὸν Μεσαίωνα, ὑπῆρξαν διώξεις κατὰ ὁμοφυλοφίλων ἰδιαίτερα στὴ δυτική, χριστιανικὴ ὑποτίθεται,  Εὐρώπη.  Αὐτὲς ὀφείλονταν στὴν ἐπικράτηση ἠθικοῦ κώδικα, ὁ ὁποῖος  κατατάσσει τὶς περὶ τὴν γενετήσια σφαίρα ἐκτροπὲς στὴ βαθμίδα τῶν....

Ἔχει ὁ Θεὸς ..

Γράφει ὁ π. Γεώργιος Σχοινᾶς
Ὅλο αὐτὸ τὸν καιρὸ ἀκοῦμε διαρκῶς γιὰ ἀλλαγὲς πρὸς τὸ χειρότερο σὲ ὅλους τους τομεῖς. Τὰ ἤθη ὁλοένα καὶ ἐκφυλίζονται, ἡ κοινωνία μας ἀποσταθεροποιεῖται, τὰ οἰκονομικὰ τόσο τοῦ κράτους ὅσο καὶ τὰ οἰκογενειακά μας μαραζώνουν , οἱ ἡγέτες παντοῦ σχεδὸν ἀνύπαρκτοι, τὰ πρότυπα μένουν πλέον στὰ συναξάρια, τὰ ψυχολογικά μας, ὁλόιδια μὲ τὰ οἰκονομικὰ (γιατί ἄλλωστε ἑξαρτήσαμε τὰ πάντα ἀπὸ τὸ πόσα ἔχουμε). Ἔτσι λοιπὸν ἡ κατάσταση γύρω μας καὶ μέσα μας διαγράφεται ὁλοένα καὶ ζοφερότερη.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ἡ δική μας στάση ἢ ἀντίσταση ἀπέναντί σε ὅλα αὐτὰ παντελῶς ἀνορθόδοξη. Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες στὴν πλειοψηφία μας χάνουμε τὸ χαμόγελό μας , ξεχνᾶμε τὸ "ἔχει ὁ Θεὸς" καὶ ἀντὶ νὰ πεισμώσουμε καὶ νὰ ἐργαστοῦμε συντόνως γιὰ νὰ διαλύσουμε τὰ σκοτάδια ποὺ ἁπλώνονται παντοῦ, καθόμαστε μοιραῖοι καὶ ἄβουλοι συνάμα καὶ γίναμε θεατὲς τῆς ζωῆς μᾶς, λὲς καὶ ξαφνικὰ γίναμε ὅλοι κομμάτια ἑνὸς πεπρωμένου ποὺ δὲν....

Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός: «Θὰ βγοῦν πράγματα ἀπὸ τὰ σχολεῖα ποὺ ὁ νοῦς σας δὲ φαντάζεται»

11 Ιουν 2017

Καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία ἐκπροσωπήθηκε στὸ gay pride!

29 ξένες πρεσβεῖες, ὁ Δῆμος Ἀθηναίων, ἡ Περιφέρεια Ἀττικῆς, ὁ Τσακαλῶτος ἀλλὰ ἡ Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία ἦταν παρόντες στὸ Σύνταγμα στὸ φετινὸ gay pride! Τέτοια στήριξη δὲν ἔχει ξαναϋπάρξει σὲ κανενὸς εἴδους ἐκδήλωση! Ὅλοι συντονισμένοι στὸν κοινὸ σκοπό! Ποιὸς νὰ εἶναι ἄραγε ὁ μυστικὸς ἐνορχηστρωτὴς στὸ παρασκήνιο ποὺ καταφέρνει νὰ γεφυρώσει ὁποιεσδήποτε διαφορὲς καὶ νὰ εὐθυγραμμίσει τόσους φορεῖς;

Πρωτοπρ. Ἰωάννης Ρωμανίδης: Ὁ θεολόγος τῆς Ρωμηοσύνης

Ἅγιος Παΐσιος: "Ἡ δικαιολογία" μᾶς ἔβγαλε ἀπὸ τὸν Παράδεισο...

Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου: ΛΟΓΟΙ Γ’ «Πνευματικὸς Ἀγώνας» 
– Γέροντα, ποῦ ὀφείλεται ἡ δικαιολογία;
– Στὸν ἐγωισμό. Ἡ δικαιολογία εἶναι πτώση καὶ διώχνει τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Πρέπει ὄχι μόνο νὰ μὴ δικαιολογῆται κανείς, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀγαπήση τὴν ἀδικία ποὺ γίνεται εἰς βάρος του. 
Αὐτὴ ἡ δικαιολογία μᾶς ἔβγαλε ἀπὸ τὸν Παράδεισο. Ἔτσι δὲν τὸ ἔπαθε ὁ Ἀδάμ; Ὅταν τὸν ρώτησε ὁ Θεός: «μήπως ἔφαγες ἀπὸ τὸ δένδρο ποὺ σοῦ εἶπα νὰ μὴ φᾶς;», ἐκεῖνος δὲν εἶπε: «ἥμαρτον, Θεέ μου, ναί, ἔσφαλα», ἀλλὰ δικαιολογήθηκε. «Ἡ γυναίκα ποὺ μοῦ ἔδωσες, εἶπε, αὐτὴ μοῦ ἔδωσε καὶ ἔφαγα». Σὰν νὰ ἔλεγε: «Ἐσὺ φταῖς ποὺ ἔπλασες τὴν Εὔα»! Μήπως ἦταν ὑποχρεωμένος ὁ Ἀδὰμ σ᾿ αὐτὸ τὸ θέμα νὰ ἀκούση τὴν Εὔα; Ρωτάει ὁ Θεὸς καὶ τὴν Εὔα κι ἐκείνη ἀπαντάει: «Τὸ φίδι μὲ ἀπάτησε».
Ἂν ἔλεγε ὁ Ἀδάμ: «ἥμαρτον, Θεέ μου, ἔσφαλα» καὶ ἂν ἔλεγε καὶ ἡ Εὔα: «ἐγὼ ἔσφαλα», ὅλα θὰ τακτοποιοῦνταν. Ἀλλὰ ἀμέσως δικαιολογία-δικαιολογία.
Γέροντα, πολλὲς φορές, ὅταν μοῦ κάνουν μιὰ...

10 Ιουν 2017

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: 1) Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων 2) «Ἐπιμόρφωση» θεολόγων"

Τσακαλῶτος: Ἡ οἰκονομία ἐξίσου σημαντικὴ μὲ τὸ gay pride

Τὴ στήριξή του στὴν κινητοποίηση τοῦ Athens Pride γιὰ τὴν ἐξάλειψη τῶν διακρίσεων λόγω σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ ἐκδήλωσε ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Βουλῆς ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν Εὐκλείδης Τσακαλῶτος.
Ὁ κ. Τσακαλῶτος ἀπαντώντας στὴν κριτικὴ τῆς ΝΔ ποὺ μίλησε γιὰ «πολιτικὴ ἥττα» τῆς κυβέρνησης ξεκαθάρισε ὅτι «ἡ μεγαλύτερη ἥττα εἶναι νὰ υἱοθετεῖς τὶς προτάσεις τοῦ ἀντιπάλου» σου καὶ ἀντέτεινε στὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀγωνίζεται γιὰ μιὰ δίκαιη κοινωνία ὄχι μόνο σὲ θέματα οἰκονομίας ἀλλὰ καὶ σὲ ζητήματα δικαιωμάτων. «Γιὰ μᾶς εἶναι ἐξίσου σημαντικὸ καὶ τὸ τί γίνεται στὶς φυλακές, καὶ στὰ δικαιώματα ὅπως εἶναι ἡ αὐριανὴ κινητοποίηση gay pride γιὰ μιὰ Ἑλλάδα χωρὶς προκαταλήψεις» εἶπε χαρακτηριστικὰ ὁ κ. Τσακαλῶτος.
Ὑπενθυμίζεται ὅτι....

Μητροπολίτης Μόρφου: Μερικὲς ἀσθένειες θεραπεύουν προβλήματα τῆς ψυχῆς


Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἀφίξεως στὴν Κύπρο τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ὁσίου Γεωργίου Καρσλίδη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μόρφου φιλοξενούμενος σὲ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ τῆς Κύπρου, κάνει λόγο γιὰ τὴν ὠφέλεια ποὺ μπορεῖ νὰ ὑπάρξει κατὰ τὴν περίοδο τῶν ἀσθενειῶν στὴν ζωὴ ἑνὸς ἀνθρώπου, ὅταν ὁ τελευταῖος δὲν φοβηθεῖ ἀλλὰ ἐκμεταλλευτεῖ τὴν ἀσθένεια γιὰ τὴν πνευματικὴ ὠφέλεια τῆς αἰώνιας ψυχῆς του.

«Μὴ κρίνετε κατ' ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε».

Ἕνας Γέροντας εἶπε: Ἂν δεῖς μὲ τὰ μάτια σου κάποιον ν΄ ἁμαρτάνει, πὲς ἀμέσως: «Ἀνάθεμα σε, σατανᾶ! Γιατί αὐτὸς (ὁ ἄνθρωπος) δὲν φταίει». Καὶ φύλαξε ἔτσι τὴν καρδιά σου ἀπὸ τὴν κατάκριση τοῦ ἀδελφοῦ σου, γιατί ἀλλιῶς τὸ Ἅγιο Πνεῦμα σὲ ἐγκαταλείπει. 
Λέγε ἀκόμα στὸν ἑαυτό σου: «Ὅπως νικήθηκε αὐτός, ἔτσι (θὰ νικηθῶ) κι ἐγώ!». Καὶ κλαῖγε καὶ ζήτα τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ δεῖχνε συμπάθεια σὲ ὅποιον ἀκούσια ἔπεσε. Γιατί κανένας δὲν θέλει ν΄ ἁμαρτήσει ἐνώπιόν το Θεοῦ, ὅλοι γελιόμαστε (ἀπὸ τὸν διάβολο). 
Ἕνας Γέροντας εἶπε: Μὴν κατακρίνεις τὸν πόρνο, ἂν εἶσαι ἁγνός, γιατί ἔτσι παραβαίνεις κι ἐσὺ τὸν νόμο. Αὐτὸς ποὺ εἶπε νὰ μὴν πορνεύσεις , εἶπε καὶ νὰ μὴν κατακρίνεις.
Ἕνας ἀδελφὸς εἶπε στὸν Ἀββᾶ Ποιμένα: 
-Ἂν δῶ ἀδελφό, γιὰ τὸν ὁποῖο ἄκουσα ὅτι ἁμάρτησε, δὲν θέλω νὰ τὸν βάλω στὸ κελλί  μου. Ἂν ὅμως δῶ ἄλλον καλό, εὐχαριστιέμαι μαζί του.
-Ἂν στὸν καλὸ κάνεις μία μικρὴ καλοσύνη, ἀποκρίθηκε ὁ Γέροντας, διπλασίασε την σὲ ἐκεῖνον ποὺ ἄκουσες (ὅτι ἁμάρτησε). Γιατί αὐτὸς εἶναι ὁ ἄρρωστος. Ἔτσι θὰ σὲ ἐλεήσει κι ἐσένα ὁ Θεός.
Ἱστορίες ἀπὸ τὸν Εὐργετινὸ

Κορυφώνονται οἱ προετοιμασίες γιὰ τὶς παρελάσεις "ὑπερηφάνειας"!

Πυρετώδεις οἱ προετοιμασίες γιὰ νὰ εἶναι ὅλα ἕτοιμα γιὰ τὶς δύο παρελάσεις "ὑπερηφάνειας"  ποὺ θὰ γίνουν φέτος  στὴ χώρα μας, μία στὴν Ἀθήνα καὶ μιὰ στὴ Θεσσαλονίκη, μὲ διαφορὰ μία ἑβδομάδα μεταξύ τους, (γιὰ νὰ προλάβουν ὅσοι ἐνδιαφέρονται νὰ πᾶνε καὶ στὶς δύο ).
                Ὅπως καὶ τὶς προηγούμενες χρονιές, ὑπὸ τοὺς ἤχους ἐκλεκτῶν μουσικῶν καλλιτεχνῶν, θὰ παρελάσουν πεζοπόρα καὶ μηχανοκίνητα τμήματα μὲ τὴ συμμετοχὴ ἑλλήνων καὶ ξένων LGBTQQI+, ἑλληνιστὶ ΛΟΑΤΚΚΙ+ ἤτοι: Λεσβιῶν, Ὁμοφυλοφίλων ἀνδρῶν, Ἀμφιφυλόφιλων, Τρὰνς (Διεμφυλικῶν), Κουίαρ ( Ἀνωμάλων), Κουέστιονιγκ (Σὲ ἀμφιβολία), Ἴντερσεξ (μεσοφύλων ἢ διαφυλικῶν ἢ ἑρμαφρόδιτων) + ( καὶ βάλε...).
                Ὅσον ἀφορᾶ τὴ συμμετοχὴ μηχανοκίνητων τμημάτων , στὸ πλαίσιο τῆς οἰκονομικῆς περισυλλογῆς, ὑπῆρξαν ἀμφιβολίες  γιὰ τὴν παρουσία τοὺς ἀλλὰ τελικὰ βρέθηκε λύση ἀφοῦ οἱ Δῆμοι Ἀθηναίων καὶ Θεσσαλονίκης ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῶν ὁποίων γίνονται οἱ παρελάσεις, θὰ ἔχουν τὴ....

9 Ιουν 2017

Οἰκογένεια: To καλύτερο Μέσο Κοινωνικῆς Δικτύωσης !

Ἀποκλειστικὴ μετάφραση καὶ σχόλιο: Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ 
Τὸ εἰσαγωγικὸ μέρος ἀποτελεῖ ἕνα περιεκτικότατο, ἀλλὰ καὶ αὐτονόητο ἀπὸ κάθε φυσιολογικὸ "ζεῦγος" μήνυμα ὅλων των ἐπακολουθούντων ὁδηγιῶν-προτάσεων. Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἰσχύει καὶ μὲ τὸ "Ἀποτέλεσμα". Εἶναι πολὺ συμπυκνωμένο τὸ κείμενο καὶ χρειάζεται μελέτη. Πάντως θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι πλήρης ἡ πρόταση αὐτὴ καὶ μόνο ἀπὸ τὶς δύο προτεινόμενες βασικότατες ὁδηγίες: 1."Διδάξτε ὅτι ὁ γάμος εἶναι ἱερὸς καὶ ἐφόρου ζωῆς. Ἀναλύστε το καὶ μιλῆστε γὶ 'αὐτό". 
2. "Κάντε τὴν ἀνατροφὴ τοῦ παιδιοῦ σας Ὑψηλὴ Προτεραιότητα στὴ ζωή σας. Νὰ εἶστε διαθέσιμος συνέχεια καὶ νὰ συμμετέχετε στὴ ζωή του". 
Ὅλα τα ἄλλα θὰ ἔρθουν ὡς συνέπεια τοῦ ἱεροῦ κόπου, ὁ ὁποῖος οὐδέποτε χάνεται. Δὲν θὰ ἔχουν περιθώρια  οἱ γονεῖς νὰ ἀπογοητευτοῦν, ὅπως πολὺ ὡραία τα συναρμόζει στὴν περίπτωση αὐτὴ ὁ λόγος τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου καὶ ἐμψυχώνει, μὲ...

Τό κριτήριο τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας

Τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου
Τελευταῖα, διάβασα κείμενα ἀκαδημαϊκῶν διδασκάλων, οἱ ὁποῖοι διδάσκουν σέ διάφορες Θεολογικές Σχολές τοῦ ἐξωτερικοῦ καί τοῦ ἐσωτερικοῦ, γιά ἐκκλησιολογικά θέματα, γιά τό τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία, γιά τό ἄν ταυτίζωνται τά χαρισματικά μέ τά κανονικά ὅρια, γιά τό ἄν ὑπάρχουν «Ἐκκλησίες» ἔξω ἀπό τήν Μία Ἐκκλησία. Κατάλαβα ὅτι διαπράττονται δύο βασικά λάθη.
Τό πρῶτον ὅτι συγχέουν τήν ὕπαρξη μερικῶν Χριστιανῶν ἐκτός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πού ἔχουν προσευχή καί ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ, μέ τό πλαίσιο τῶν ἑτεροδόξων Ὁμολογιῶν, στό ὁποῖο ἀνήκουν. Δηλαδή, ὑπάρχουν διάφοροι Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν σέ Χριστιανικές Ὁμολογίες καί διακρίνονται γιά τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό, ἔχουν αἴσθηση τῆς μετανοίας, μελετοῦν τήν Ἁγία Γραφή, προσεύχονται καί γενικά ἀναζητοῦν τήν σωτηρία τους. Ὅπως, ὑπάρχουν καί ’Ορθόδοξοι Χριστιανοί πού δέν ζοῦν σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Καί φυσικά, ὁ Θεός ἔχει τήν....

Ὁ ναὸς τοῦ Kυρίου

1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς μιλήσω γιά τόν Ναό τοῦ Κυρίου, γιά τήν Ἐκκλησία, ὅπως ὡραῖα τόν λέγει ὁ λαός μας.
Τόν λέγουμε «Ναό» ἀπό τόν ρῆμα «ναίω», πού σημαίνει «κατοικῶ». Ὥστε λοιπόν ὁ Ναός εἶναι μία κατοικία. Κατοικία τοῦ Θεοῦ! Ἀλλά θά πεῖτε ὁ Θεός εἶναι πανταχοῦ παρών καί πῶς λέγουμε λοιπόν ὅτι κατοικεῖ σέ ἕνα κτήριο; Ναί, χριστιανοί μου, ὁ Θεός εἶναι πανταχοῦ παρών, ἀλλά στόν Ναό εἶναι καί σωματικά παρών! Ἀλλά ἔχει σῶμα ὁ Θεός; Ναί, ἀδελφοί, γιατί, κατά τήν πίστη μας, τό δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, σαρκώθηκε καί ἔγινε ἄνθρωπος. Καί σέ κάθε Ναό, λοιπόν, πάνω στήν Ἁγία Τράπεζα, στό ἱερό Ἀρτοφόριο, ὑπάρχει τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, καί ἀπό ἐκεῖ παίρνει ὁ ἱερέας θεία Κοινωνία, γιά νά κοινωνήσει μία ἑτοιμοθάνατη γιαγιά. Αὐτό τό εἰδικό ἔχει ὁ Ναός, ὅτι σ᾽ αὐτόν εἶναι καί σωματικά παρών ὁ Χριστός, γι᾽ αὐτό ἔχει τό ὄνομα «Ναός». 
Ἀλλά αὐτό τό κτήριο τοῦ Ναοῦ ὁ λαός μας τό λέγει καλύτερα «Ἐκκλησία». Εἶναι πολύ βαθειά στό νόημά της αὐτή ἡ λέξη, χριστιανοί μου. Γιά νά μήν σᾶς κουράσω πολύ καί σᾶς μπερδέψω, σᾶς λέγω τόν καλύτερο καί τόν πιό....

8 Ιουν 2017

Ὀντάριο: Νόμος ἀφαιρεῖ τὴν ἐπιμέλεια τῶν παιδιῶν ἀπὸ γονεῖς πού ἀντιτίθενται στὴν «ἐπιλογὴ τοῦ φύλου τους»!

Φωτο: Ὁ πρωθυπουργὸς τοῦ Καναδᾶ στὸ gay pride τοῦ Vancouver
Ἀποκλειστική Μετάφραση: Ρωμαίικο Ὁδοιπορικό
Ἡ ἐπαρχία Ὀντάριο τοῦ Καναδά ἔχει ἐγκρίνει νομοθεσία ποὺ ἐπιτρέπει στὴν κυβέρνηση νὰ «κατάσχει» παιδιὰ ἀπὸ οἰκογένειες ποὺ ἀρνοῦνται νὰ δεχτοῦν τὴν ἐπιλεγόμενη "ταυτότητα φύλου" ἢ "ἔκφραση φύλου" τοῦ παιδιοῦ τους. Ὁ λεγόμενος «Νόμος γιὰ τὴ στήριξη τῶν παιδιῶν, τῶν νέων καὶ τῶν οἰκογενειῶν» τοῦ 2017 ἐγκρίθηκε μὲ ψηφοφορία 63 ἔναντι 23, σύμφωνα μὲ τὸ The Christian Times.
Ἀπαιτεῖ τὴν προστασία τῶν παιδιῶν, ἀπὸ τοὺς βοηθούς, τοὺς παροχεῖς ὑπηρεσιῶν υἱοθεσίας καὶ τοὺς δικαστὲς νὰ λαμβάνουν ὑπόψη καὶ νὰ σέβονται τὴν "φυλή, καταγωγή, τόπο καταγωγῆς, χρῶμα, ἐθνοτικὴ καταγωγή, ἰθαγένεια, οἰκογενειακὴ ποικιλομορφία, ἀναπηρία, πίστη, φύλο, σεξουαλικὸ προσανατολισμό, φύλο Ταυτότητα καὶ ἔκφραση φύλου. "
"Θὰ τὸ θεωροῦσα μιὰ μορφὴ κακοποίησης, ὅταν ἕνα παιδὶ ἀναγνωρίζει ἕναν τρόπο καὶ ἕνας φροντιστὴς λέει ὄχι, πρέπει νὰ τὸ κάνετε αὐτὸ διαφορετικά", ἀνέφερε ὁ ὑπουργὸς παιδικῶν καὶ οἰκογενειακῶν ὑπηρεσιῶν Michael Coteau, ὁ ὁποῖος παρουσίασε τὸ νομοσχέδιο. "Ἐὰν πρόκειται γιὰ κακοποίηση καὶ ἂν εἶναι ἐντός του ὁρισμοῦ, ἕνα παιδὶ μπορεῖ νὰ....

Τὸ BBC μᾶς μιλᾶ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ λέξη ποὺ δὲν μεταφράζεται

Εἶναι μιὰ λέξη ποὺ διαχρονικὰ θὰ λέγαμε ὅτι χαρακτηρίζει τὴν Ἑλλάδα. Καὶ εἶναι μιὰ λέξη ποὺ χρησιμοποιοῦμαι συχνά. Ὡστόσο, ἐὰν προσπαθήσουμε νὰ τὴν μεταφράσουμε σὲ ἄλλη γλώσσα, εἶναι ἀλήθεια ὅτι θὰ δυσκολευτοῦμε. Ἡ λέξη ποὺ ἀναφερόμαστε εἶναι τὸ «φιλότιμο» καὶ το BBC, στὸ ἀφιέρωμά του μὲ τίτλο «The Greek word that cant ’t be translated», μᾶς μιλᾶ γιὰ τὴν ἀρετὴ ποὺ κρύβει ἐννοιολογικὰ ἡ λέξη αὐτή.
Στὴν προσπάθειά του νὰ τὴν ἐξηγήσει στὸ βρετανικὸ ἀναγνωστικὸ κοινό, ὁ ἀρθρογράφος τὴν περιγράφει ὡς τὴν «ἀγάπη γιὰ τὴν τιμή». παραδέχεται ὡστόσο ὅτι ἡ μετάφραση εἶναι ἀνεπαρκὴς νὰ περιγράψει τὸ πραγματικὸ νόημα τῆς λέξης. Καὶ αὐτὸ γιατί μέσα σὲ μόνο τέσσερις συλλαβές, συμπυκνώνει τόσες ἀρετές, ποὺ ἁπλὰ εἶναι ἀδύνατο νὰ μεταφραστεῖ.
Ξεκινᾶ τὴν περιγραφὴ ἀπὸ τὸ Τολό, στὴν ἀνατολικὴ ἀκτὴ τῆς Πελοποννήσου, ὅπου ἕνας Γερμανὸς δημόσιος ὑπάλληλος καὶ συγγραφέας, ὁ Andreas Deffner, μαθαίνει γιὰ...

"Τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ αὐτὶ θὰ τὴν ἁρπάξουμε καὶ θὰ τὴ σώσουμε, θέλει δὲ θέλει"

Γράφειο ὁ Δημήτρης Νατσιός, Δάσκαλος
Δημοσίευσα τὸ 2009 ἕνα κείμενο μὲ τὴν προτροπὴ νὰ φτιάξουμε "κρυφὰ σχολειά", φροντιστήρια πατριδογνωσίας οὐσιαστικά, γιατί ἤδη εἰσήλθαμε σὲ νύχτα σκοτεινὴ καὶ ἀσέληνο στὴν Παιδεία. Τὸ ξαναδημοσιεύω μήπως καὶ τώρα ἀκούσει κανείς, γιατί δὲν μᾶς μένει καιρός. Ἂν συνεχιστεῖ τὸ παρὸν παιδομάζωμα σὲ λίγα χρόνια δὲν θὰ μιλᾶμε γιὰ κρίση ταυτότητας, ἀλλὰ γιὰ ὁριστικὴ ἀπώλειά της. Ἔχω κατὰ νοῦ τρία μαθήματα γὶ΄αὐτὰ τὰ σχολεῖα, τὰ ὁποῖα θὰ λειτουργοῦν τὰ ἀπογεύματα, ἀφιλοκερδῶς γιὰ ὅσους συμμερίζονται τὴν ἀγωνία γιὰ τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν μας. Ἀρχαία Ἑλληνικά, διδάσκοντας κυρίως ἐτυμολογίες λέξεων, πράγμα ποὺ ἐνθουσιάζει τὰ παιδιά, Ἱστορία, μὲ βαρύτητα στὰ πρόσωπα ποὺ μεγαλούργησαν καὶ Θρησκευτικά, δηλαδὴ Εὐαγγελικὲς Περικοπὲς καὶ βίους ἁγίων. 
Παραθέτω τὸ κείμενο:
«Κάποτε, μιὰ μέρα ποὺ συζητοῦσαν δύο ἁπλοὶ ἄνθρωποι - δυὸ ψαράδες ἦταν - γιὰ τὴν πίεση ποὺ ἀσκοῦν οἱ μεγάλες δεξιὲς καὶ οἱ ἀριστερὲς Δυνάμεις (σ.σ. καὶ νῦν οἱ λεγόμενες πάλαι ποτὲ Μεγάλες Δυνάμεις) πάνω στὴν πολιτικὴ ζωὴ τοῦ τόπου γιὰ τὰ συμφέροντά τους, ὁ ἕνας ξεστόμισε μιὰ...

Τὸ ἕνα τρίτο τῶν νεαρῶν Ρώσων τάσσεται κατὰ τῶν προγαμιαίων σεξουαλικῶν σχέσεων

Τὸ ἕνα τρίτο των νεαρῶν Ρώσων καὶ συγκεκριμένα τὸ 31,5% τάσσεται κατηγορηματικὰ κατὰ τῶν προγαμιαίων σεξουαλικῶν σχέσεων, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα δημοσκοπικὴς ἔρευνας ποὺ πραγματοποίησε τὸ Κρατικὸ Πανεπιστήμιο Διοίκησης καὶ τὴν ὁποία παρουσίασε σὲ συνέντευξη τύπου στὸ πρακτορεῖο Tass. Ἡ ἔρευνα πραγματοποιήθηκε στὸ πλαίσιο τῆς προετοιμασίας τῆς ἐτήσιας εἰσήγησης γιὰ τὴν θέση τῆς νεολαίας καὶ τὴν ὑλοποίηση τῆς πολιτικῆς ποὺ ἀφορᾶ τὴν νέα γενιά.
Στὸ ἐρώτημα "πὼς ἀντιμετωπίζετε τὶς προγαμιαῖες σεξουαλικὲς ἐπαφὲς' τὸ 31,5% ἀπάντησε ὅτι εἶναι "κατηγορηματικὰ κατά', τὸ 19,6% παραδέχθηκε ὅτι "ἔχει συχνὰ τέτοιου εἴδους ἐπαφές". Τὸ 9,7% ἀπάντησε "σπάνια (μόνο δοκίμασα), τὸ 17,5% ἀπάντησε ὅτι οἱ ἴδιοι "δὲν εἶχαν προγαμιαῖες ἐπαφές, ἀλλὰ δὲν κατακρίνουν ὅσους εἶχαν", ἐνῶ τὸ 21,7% ἀρνήθηκε νὰ ἀπαντήσει στὸ συγκεκριμένο ἐρώτημα.
Στὸ ἐρώτημα πὼς ἀντιμετωπίζουν τὴν ὁμοφυλοφιλία, τὸ 71,8% δήλωσε ὅτι "εἶναι "κατηγορηματικὰ κατὰ...

Πληρωμὲς μέ... βραχιολάκι ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα

Στὸ πλαίσιο τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ τῶν παρεχόμενων προϊόντων καρτῶν καὶ ἐπέκτασης σὲ σύγχρονα ἠλεκτρονικὰ μέσα πληρωμῶν, ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα προχώρησε σὲ συνεργασία μὲ τὴ VISA στὴν ἔκδοση ἑνὸς καινοτόμου προϊόντος πληρωμῶν τοῦ i-bank payband Visa. Πρόκειται γιὰ προπληρωμένη κάρτα VISA, ἡ ὁποία διατίθεται σὲ μορφὴ wearable - βραχιολιοῦ μὲ ἐνσωματωμένη τεχνολογία ἀνέπαφων συναλλαγῶν.
Τὸ ἀδιάβροχο ὑλικό το i-bank payband Visa, καθὼς καὶ ὁ μοντέρνος σχεδιασμός του σὲ ποικιλία χρωμάτων, ἐπιτρέπουν τὴ χρήση του παντοῦ ἀντὶ μετρητῶν – ἀπὸ τὸ γυμναστήριο, τὴ βραδινὴ ἔξοδο μέχρι καὶ τὴν παραλία – ἐπιτρέποντας στὸν κάτοχό του νὰ κάνει τὶς συναλλαγὲς του ἀνέπαφα, χωρὶς νὰ χρειάζεται μαζί του τὸ πορτοφόλι, ἀφοῦ τὸ φορὰ συνέχεια στὸ χέρι του.
Ὅπως ἀνέφερε ἡ Γενικὴ Διευθύντρια τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας κ. Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου, ”ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα καινοτομεῖ γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ, προσφέροντας τὴν πρώτη wearable ὑπηρεσία πληρωμῶν στὴν Ἑλληνικὴ ἀγορά. Τὸ νέο i-bank payband Visa ἀποτελεῖ ἕναν...

Ἀγρυπνία στὸν Ἅγιο Δημήτριο Πλάκας ἐν ὄψει τοῦ gay pride!

Ἀδελφοί, ἡ δική μας ὀρθόδοξη παιδεία εἶναι ἡ καθολικὴ συγκεφαλαίωση τῶν ἱερῶν λόγων καὶ πραγμάτων. Ὡς «τέκνα φωτόμορφα τῆς Ἐκκλησίας» περιπατοῦμε προσευχητικὰ καὶ λατρευτικὰ στὰ χρόνια τῆς σύγχρονης Πανούκλας, ἀκούγοντας τὸν ἔνθεο προφήτη νὰ διδάσκει τὴν διαχρονική μας σύναξη λέγοντας, «δράξασθε παιδείας, μήποτε ὀργισθῇ Κύριος καὶ ἀπολεῖσθε ἐξ ὁδοῦ δικαίας». Γι’ αὐτὸ ἀγρυπνοῦμε, ἀφ’ ἑνὸς μὲν ἀποδίδοντες Πεντηκοστήν, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἱλασμὸν αἰτούμενοι καὶ ἔλεος γι’ αὐτὸν τὸν χαλασμὸ ποὺ βλέπουμε στὸν τόπο μας στὸν ὁποῖο ἔδωσε ὁ Τριαδικὸς Θεὸς τὸ διακόνημα «νὰ κουβαλάει στοὺς ὤμους του τὴν γῆ». Ἀγρυπνοῦμε γιὰ τὴν γενικευμένη προσπάθεια  ἀποδόμησης τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων, ἀλλὰ καὶ τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς παιδείας. Ἀγρυπνοῦμε καὶ προσευχόμαστε, σύμφωνα μὲ τὴν....

7 Ιουν 2017

Τοὺς λογισμοὺς μας τοὺς λέμε στὸν πνευματικό μας

Στὸ παρὸν ἀπόσπασμα ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρεται στὸ Ἱερὸ Μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως καὶ τὴν ἐξαγόρευση τῶν λογισμῶν μας στὸν πνευματικό μας πατέρα.
Ἡ Ὀρθόδοξη Πατερικὴ Παράδοση στοχεύει στὴν θεραπεία ποὺ ἐπιτυγχάνεται μέσω τῆς κάθαρσης τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδίας ἀπὸ τοὺς «στραβοὺς» λογισμούς. Οἱ Πατέρες μὲ τὴν ἐμπειρία τοὺς κατέγραψαν ὅτι ὁ τρόπος γιὰ τὴν θεραπεία τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς ἐπιτυγχάνεται μέσω τοῦ Ἱεροῦ μυστηρίου τῆς ἐξομολογήσεως καὶ τῆς εἰλικρινοῦς ἐξαγορεύσεως τῶν λογισμῶν μας στὸν πνευματικό μας πατέρα.
Ἡ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε στὸ πλαίσιο τὴν ἐκδηλώσεων «ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2016» τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀττικῆς της Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Ρεπορτὰζ γιὰ τὴν ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν "καταπίεση" ποὺ ὑφίστανται λόγω τῆς ἐπιρροῆς τῆς Ἐκκλησίας στὴν κοινωνία!


Τὸ βίντεο ἀποτελεῖ ρεπορτὰζ τῆς Barbara Estrada γιὰ λογαριασμὸ τοῦ USC Annenberg Media! Σχολιάζει τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία ἐνῶ ὑπάρχουν ἀναφορὲς στὴν ἔντονη θρησκευτικότητα τῶν Ἑλλήνων! Παρουσιάζονται μεταξὺ ἄλλων:
- Μιὰ κοπέλα ποὺ θέλει νὰ εἶναι ἀγόρι. Σὲ κάποιο σημεῖο τοῦ ρεπορτὰζ δείχνει τὴν πολυτεκνικὴ (!!!) της ταυτότητα, γιὰ νὰ δοῦμε πὼς ἦταν ὡς μικρὸ κοριτσάκι.
- Δίνει συνέντευξη ὁ "δάσκαλος" μὲ τὸν κολιὲ καὶ τὰ τακούνια, φωτογραφία τοῦ ὁποίου εἶχε δημοσιεύει ἡ "Δημοκρατία" ἀπὸ τὴν διημερίδα ποὺ ἔγινε στὸ 66ο Δημοτικὸ Σχολεῖο Ἀθηνῶν μὲ τὴν ὑποστήριξη/προτροπὴ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας.
Ἡ δημοσιογράφος σχολιάζει στὸν λογαριασμό της στὸ facebook: "Μετὰ ἀπὸ πολὺ κλάμα καὶ σκληρὴ δουλειά, μπορῶ ἐπιτέλους νὰ δημοσιεύσω τὸ πιὸ περήφανό μου ἐπίτευγμα: τὸν πρῶτο μου μίνι-ντοκυμαντέρ. Ὅταν ἤμουν στὴν Ἑλλάδα, πῆγα σὲ μιὰ ἀποστολὴ γιὰ ἕνα drag club καὶ πὼς ἡ ἑλληνικὴ Ὀρθοδοξία ἔπαιξε σημαντικὸ ρόλο σὲ ὅλα αὐτά σε μιὰ....

Οἰκουμενιστές: Ὀρθοδοξία καὶ χριστιανοσύνη τ`αυτὸν ἐστίν

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος
«Τέτοια ὥρα τέτοια λόγια», θὰ πεῖ ὁ κάθε καλοπροαίρετος, ἀλλὰ κατὰ τὰ ἄλλα ἀνενημέρωτος ὀρθόδοξος χριστιανός, ποὺ εἶναι βαφτισμένος στὴν κολυμβήθρα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Εἶναι ὥρα νὰ ἀσχολούμαστε μὲ «λεπτομέρειες» καὶ «ἀσήμαντα πράγματα», ἐνῶ ὁ κόσμος καίγεται στὴν κυριολεξία, μὲ ὅσα φοβερὰ καὶ θλιβερὰ συμβαίνουν γύρω μας, κοντά μας; Νὰ μιλᾶμε αἴφνης γιὰ τὴ βασίλισσα Σοφία καὶ τὴν «ἐπιθυμία» της νὰ προσκυνήσει τὴν ἁγία Ἑλένη καὶ τὸν Τίμιο Σταυρό! 
Ναί, εἶναι ὥρα καὶ μάλιστα πολὺ κατάλληλη. Διότι μὲ αὐτὴν τὴν ἀφορμὴ βεβαιώνεται ἀπὸ στόματα ὀρθοδόξων ποιμένων ἡ ταύτιση τῆς Μίας Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μὲ τὶς αἱρέσεις. Χάθηκε τὸ κριτήριο ἢ γίνεται σκόπιμα; Ὅποιο ἀπὸ τὰ δυὸ κι ἂν ἰσχύει, δὲν εἶναι τυχαῖο τίποτε σήμερα καὶ ὅ,τι γίνεται  ἀπὸ τοὺς πρωτομάστορες τῆς Παγκοσμιοποίησης, γίνεται πάντα μὲ συγκεκριμένο σκοπὸ καὶ μεγάλη μαεστρία, γιὰ τὸ χτίσιμο τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, ἔχοντας ἀνὰ χείρας ὡς ἰσχυρὴ βακτηρία τὸν Οἰκουμενισμό.
Ἡ βασίλισσα τῆς Ἱσπανίας Σοφία, πρόσωπο ἀξιοσέβαστο, ζήτησε νὰ προσκυνήσει τὴν....

Διπλωμάτες ἀπὸ 29 κράτη στηρίζουν τὸ Athens Pride!

Τὴν ὑποστήριξή τους στο στο Athens Pride, τὸ ὁποῖο θὰ διεξαχθεῖ φέτος γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Πλατεία Συντάγματος προσφέρουν διπλωμάτες ἀπὸ 29 χῶρες. Οἱ διπλωμάτες ἀπὸ τὶς Πρεσβεῖες τῆς Ἀργεντινῆς, τῆς Αὐστραλίας, τοῦ Βελγίου, τῆς Βενεζουέλας, τῆς Βραζιλίας, τῆς Γαλλίας, τῆς Γερμανίας, τῆς Δανίας, τῆς Ἐλβετίας, τῆς Ἐσθονίας, τοῦ Ἡνωμένου Βασίλειου, τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς, τῆς Ἰρλανδίας, τοῦ Ἰσραήλ, τῆς Ἱσπανίας, τῆς Ἰταλίας, τοῦ Καναδά, τῆς Λετονίας, τῆς Λιθουανίας, τοῦ Λουξεμβούργου, τοῦ Μεξικοῦ, τῆς Νορβηγίας, τῆς Ὀλλανδίας, τῆς Πορτογαλίας, τῆς Σλοβενίας, τῆς Σουηδίας, τῆς Τσεχικῆς Δημοκρατίας, τῆς Φινλανδίας, καὶ τῆς Χιλῆς στὴν Ἑλλάδα στηρίζουν καὶ πάλι μὲ τὴ συμμετοχὴ τοὺς τὸ Φεστιβὰλ καὶ τὴν Παρέλαση Ὑπερηφάνειας Ἀθήνας - Athens Pride ποὺ θὰ λάβει χώρα, τὸ Σαββάτο 10 Ἰουνίου 2017.
Τὸ φετινὸ σύνθημα τοῦ Athens Pride «ΘΕΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» ἀναδεικνύει τὶς....

6 Ιουν 2017

Ἀββά Ισαάκ τοῦ Σύρου: "Καλύτερα νὰ κατακριθοῦμε μόνο γιὰ μερικὰ στραβὰ πού κάναμε, παρὰ γιὰ τὴν πλήρη ἐγκατάλειψη τοῦ ἀγώνα μας..."

Οταν πέσει ἕνας ἄνθρωπος στὴν ἁμαρτία, σὲ ὁποιαδήποτε ἁμαρτία, δὲν πρέπει νὰ ξεχάσει τὴν ἀγάπη καὶ τὴ στοργὴ τοῦ οὐράνιου Πατέρα του. 
Ἐὰν συμβεῖ, λοιπόν, νὰ πέσει σὲ ποικίλα παραπτώματα, ἃς μὴν ἀμελήσει τὸ καλὸ καὶ ἃς μὴ σταματήσει στὸ δρόμο του. Ἀντίθετα καὶ ἂν νικηθεῖ, πάλι νὰ σηκωθεῖ καὶ νὰ ἀγωνισθεῖ κατὰ τῶν ἐχθρῶν του, καὶ ἃς βάζει κάθε μέρα καινούρια θεμέλια στὴν καταστραφεῖσα οἰκοδομῆ του, καὶ ἃς ἔχει, μέχρι νὰ φύγει ἀπὸ τοῦτο τὸν κόσμο, στὸ στόμα τοῦ τὸ λόγο τοῦ προφήτη: «Ἃς μὴ χαρεῖ ὁ ἐχθρός μου πού ἔπεσα, γιατί πάλι σηκώνομαι. Καὶ ἂν καθίσω στὸ σκοτάδι, ὁ Κύριος θὰ μοῦ στείλει τὸ δικό του φῶς» (Μιχ. 7, 8). 
Σὲ καμιὰ περίπτωση, λοιπόν, νὰ μὴ σταματήσει τὸν πόλεμο, καὶ νὰ μὴν προδώσει, μὲ ὁριστικὴ ἥττα, τὴν ψυχή του, ὅσο εἶναι ζωντανὸς καὶ ἀναπνέει. Καὶ ἂν ἀκόμη συντρίβεται τὸ σκάφος τῆς ψυχῆς τοῦ κάθε μέρα, καὶ χάνει τὰ....

Περὶ μεταφορᾶς Ἁγίων Λειψάνων ἀπὸ τοὺς παπικοὺς στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας

Ἔχει παρατηρηθεῖ ἡ συνήθεια οἱ παπικοὶ νὰ στέλνουν στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας Ἅγια Λείψανα (κατὰ ἄλλους γνήσια κατὰ ἄλλους πλαστά). Αὐτὴ ἡ κίνηση ἔχει ἐνταθεῖ κυρίως ἀπὸ τὸ 1950 μ.Χ. μέχρι σήμερα (τελευταῖο περιστατικὸ τεμάχιο Λειψάνου τῆς Ἁγίας Ἑλένης μὲ τεμάχιο Τιμίου Ξύλου ἀπὸ τὴν Λατινικὴ Μητρόπολη τῆς Βενετίας πρὸς τὸν ὀρθόδοξο ἱερὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας στὸ Αἰγάλεω τῆς Ἀττικῆς).
Γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ πράγματος ν’ ἀναφέρουμε λίγα: Ὅταν στὴν πρώιμη ἐκχριστιανισμένη Ὀρθόδοξη Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία (δηλαδὴ μετὰ τὸ 325 μ.Χ.) ἄρχισαν νὰ κτίζονται σὲ Δυτικὴ καὶ Ἀνατολικὴ Εὐρώπη ὀρθόδοξοι Χριστιανικοὶ ναοὶ καὶ μοναστήρια (ἀπὸ τὴν Ἀγγλία ἕως τὴν Συρία καὶ ἀπὸ τὸν Δούναβη μέχρι τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ Βόρεια Ἀφρικὴ) ἄρχισε καὶ ἡ διακίνηση καὶ τιμὴ καὶ προσκύνηση Ἁγίων Λειψάνων σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύση σὲ Μοναστήρια καὶ ναούς της τότε πανορθόδοξης Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας. Μετὰ τὸ σχίσμα τῆς Αἱρετικῆς παπικῆς ‘’ἐκκλησίας’’ τὸ 1054 μ.Χ., ἡ παπικὴ ‘’ἐκκλησία’’ κυρίως ἀπὸ τὸ 1250 μ.Χ. καὶ ἐντεῦθεν ἀνέπτυξε τὴν....

Γιὰ πρώτη φορὰ πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος δίνει συνέντευξη σὲ ΛΟΑΤΚΙ περιοδικό!

 πρωθυπουργός Αλεξης Τσίπρας δηλωσέ σε συνέντευξη του στο περιοδικὸ "antivirus magazine" ποὺ κυκλοφορεῖ σήμερα με ἐξώφυλλο τὸν ἴδιο ὄτι "τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα δὲν εἶναι πολυτέλεια γιὰ τὸν καιρὸ τῆς κρίσης".
"Ἡ προστασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἐνῶ φαντάζει ὡς πολυτέλεια τὴν ἐποχὴ τῆς κρίσης, ὄχι μόνο δὲν εἶναι πολυτέλεια, ἀλλὰ εἶναι ἐκ τῶν οὐκ ἄνευ. Τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα δὲν εἶναι πολυτέλεια γιὰ τὸν καιρὸ τῆς κρίσης", τονίζει καὶ ἀναφέρεται στὸ νομοσχέδιο τῆς κυβέρνησης γιὰ τὴ νομικὴ ἀναγνώριση τῆς ταυτότητας τοῦ φύλου, ποὺ βρίσκεται σὲ διαβούλευση, μετὰ τὴν ψήφιση τοῦ νόμου γιὰ τὸ Σύμφωνο Συμβίωσης, λέγοντας: "Ὁμόφυλα ζευγάρια περπατᾶνε μαζὶ στὸ δρόμο γιατί νιώθουν πὼς εἶναι πιὰ ἀποδεκτοὶ καὶ ἀποδεκτές, πὼς ἔχουν περάσει ἀπὸ τὸ σκοτάδι στὸ φῶς καὶ δὲν θὰ δεχτοῦν νὰ γυρίσουν ποτὲ πίσω. Οἱ θεσμικὲς ἀλλαγὲς δημιουργοῦν μακροπρόθεσμα καὶ κοινωνικὴ νοοτροπία. Καὶ ἔπειτα ἀπ' τὴ νομικὴ ἀναγνώριση τῆς ταυτότητας φύλου αὐτὸ θὰ εἶναι ἀκόμη πιὸ ἔντονο. Καὶ ξέρετε, αὐτὲς εἶναι μεταρρυθμίσεις ποὺ ἦρθαν γιὰ νὰ μείνουν. Δὲν μποροῦν νὰ ἀνατραποῦν".
"Θεωρῶ τὸν ἑαυτό μου καὶ φιλοδοξῶ, ἀπὸ τὴ θέση τοῦ πρωθυπουργοῦ, νὰ εἶμαι ὑπερασπιστὴς τῶν....

"Ὅταν ἔχει τὴν προσευχὴ κανεὶς ἔχει εὐκινησία στὴ δουλειά του"

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: Λόγια καρδιᾶς, Γερόντισσα Μακρίνα, 1921-1995
Νὰ προσέξουμε τὴν "εὐχή". Νὰ λέμε ὅλο καὶ περισσότερο τὴν "εὐχή", διότι ὅσο πλησιάζουν τὰ χρόνια πρὸς τὸ τέλος τοῦ κόσμου τόσο θὰ ἀπομακρύνεται ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸν Θεό.
Ὁ ὅσιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος ἔλεγε πὼς ὅσο πλησιάζουμε στὰ χρόνια το ἀντιχρίστου τόσο χειρότεροι θὰ γινόμαστε μοναχοὶ καὶ κοσμικοί.
Σήμερα δὲν ὑπάρχει οἰκογένεια ποὺ δὲν ἔχει προβλήματα κυρίως ἀπὸ τὰ παιδιά της. Φοβερὰ προβλήματα. Φθάσαμε στὴν κατάσταση ποὺ ὁ ἕνας νὰ μὴν θέλει νὰ δεῖ τὸν ἄλλον. Ὁ διάβολος περιλαβαίνει καὶ τὰ Μοναστήρια.Ἔχει μιὰ οὐρά, ποὺ εἶναι ἀπεριόριστη καὶ τυλίγεται στὸν καθέναν καὶ τοῦ λέει: «Μὴν κάνεις ἐκεῖνο, κᾶνε τὸ ἄλλο, μὴν κάνεις προσευχή, μὴν κάνεις αὐτὸ τὸ κάνεις μεθαύριο, κοιμήσου» καὶ φέρνει τὴ χαύνωση.
Ἐμεῖς λοιπὸν νὰ κάνουμε ὑπακοή… Ἂν ἐμεῖς δὲν κάνουμε ὑπακοὴ δὲν θὰ μᾶς σκεπάζει ἡ Χάρις Του. Τίποτα δὲν γίνεται ἔτσι. Καὶ νὰ προσεύχεται ἕνας ἄνθρωπος ἀπὸ τὸ πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ γιὰ ἕναν ἄλλο ἄνθρωπο, ἂν δὲν ἔχει ἐκεῖνος προαίρεση δὲν τὸν βοηθάει ἡ προσευχή.
Γι΄αὐτὸ θέλει λοιπὸν νὰ ἔχουμε καλὴ προαίρεση, νὰ θέλουμε τὴ σωτηρία μας καὶ νὰ θέλουμε νὰ ἀγωνιστοῦμε.Ἀγώνας! Πῶς εἶναι σὲ ἕνα γήπεδο σὲ ἕνα στάδιο ποὺ ἀγωνίζονται νὰ κερδίσουν τὸ κύπελλο, ἔτσι κι ἐμεῖς πρέπει νὰ τρέχουμε νὰ λέμε τὴν εὐχὴ συνέχεια. Εἶναι κόπος. Γιὰ νὰ ποῦν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι » Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε» γιὰ νὰ....

5 Ιουν 2017

«Χωρίς Πατέρες ὅλα ἐπιτρέπονται»!

Toῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, ὁμοτίμου καθηγητοῦ Πανεπιστημίου
Ἀπό τήν ἁγιοπατερική παράδοση στήν «μεταπατερική ἀσυνέχεια»
Παράδοση στήν γλῶσσα τῆς Ὀρθοδοξίας σημαίνει τήν ἀδιάκοπη συνέχεια τοῦ ὀρθοδόξου τρόπου ὑπάρξεως, πού κλείνει μέσα του τήν ἀληθινή πίστη, ὡς φρόνημα καί στάση ζωῆς σέ ὅλες τίς πτυχές της.
1. Ἡ Θεολογία καί Ποιμαντική Πράξη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέχρι τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς Ὀθωμανούς (1453) εἶχε ὡς κύριο στόχο της τήν διαφύλαξη τῆς Ὀρθοδοξίας, ὡς τῆς« ἅπαξ τοῖς ἁγίοις παραδοθείσης πίστεως» (Ἰούδ. 3), γιά τήν συνέχεια τῆς ὁμολογίας καί παραδόσεως τῶν Ἀποστόλων καί τῶν ἁγίων Πατέρων. Αὐτό ὅμως ἀπαιτοῦσε καί τήν λόγῳ καί ἔργῳ ἀπόκρουση τῶν αἱρέσεων γιά τήν προστασία τοῦ Ποιμνίου καί τήν διασφάλιση τῆς δυνατότητας σωτηρίας, δηλαδή θεώσεως.
Ἔτσι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπό τόν 15ο ὥς τά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα παρέμεινε ἀμετακίνητη στή στάση της ἀπέναντι στόν δυτικό χριστιανισμό, τόν παπισμό καί τόν προτεσταντισμό (λουθηρανισμό, καλβινισμό, κ.λπ.) καί τόν ἀγγλικανισμό, πού χαρακτηρίζονται σαφῶς ὡς....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.