16 Απρ 2019

Ἕντεκα χρόνια «Ῥωμαίικο Ὁδοιπορικό»!

Ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες,
Οἱ παροῦσες γραμμὲς γράφονται ἐν μέσω πρωτόγνωρων γιὰ ὅλους μας καταστάσεων. Ἡ «πανδημία» τοῦ κορωνοϊοῦ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις γιὰ ἐπιβολὴ ἀνήκουστων περιορισμῶν τῶν ἀτομικῶν μας ἐλευθεριῶν καὶ ὁποιαδήποτε ἀντίθετη φωνὴ στιγματίζεται ἀπὸ τοὺς παπαγάλους τοῦ συστήματος ὡς συνωμοσιολογική.
Εἰδικὰ στὴ χώρα μας τὸ κλείσιμο τῶν ἱερῶν ναῶν μὲ πρόσχημα τὸν κορωνοϊὸ ἔχει προκαλέσει τὴν δικαιολογημένη μήνη τῶν ἁπλῶν πιστῶν. Στερηθήκαμε τὴν Θεία Κοινωνία! Ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα οἱ Ἱεράρχες μας προέβησαν σὲ ἀνεπίτρεπτες δηλώσεις προσπαθώντας νὰ ντύσουν μὲ θεολογικὸ ἔνδυμα τὴν δειλία καὶ τὴν φυγομαχία τους. Ἂν δὲν εἶναι διατεθειμένοι νὰ ὑπερασπιστοῦν τὸ Μυστήριο τῶν Μυστηρίων πού συνιστᾶ τὴν κυρίαρχη ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας τί θὰ πράξουν ἄραγε στὰ δύσκολα ποῦ πλησιάζουν; Θὰ πολεμήσουν τὸν νεοταξικὸ ὁλοκληρωτισμὸ καὶ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ σφραγίσματος; Ὅμως, οἱ εἰκόνες τοῦ ἐκκλησιαζομένου ὀρθόδοξου λαοῦ σὲ Σερβία, Γεωργία, Μολδαβία, Βουλγαρία καὶ ἀλλοῦ θὰ ἀποτελοῦν γιὰ πάντα τὴν πιὸ δυνατὴ καὶ πειστικὴ φωνὴ ἔμπονης διαμαρτυρίας γιὰ τὴν ἔνοχη σιωπὴ σχεδὸν τοῦ συνόλου τῶν Ἱεραρχῶν.
Ὡς σελίδα κάναμε ὅλο τὸ διάστημα αὐτὸ τεράστιο ἀγώνα ἐνημέρωσης καὶ ἡ ἀνταπόκρισή σας ἦταν ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ὅσο ποτὲ ἄλλοτε. Μαζὶ μὲ πολλὲς ἄλλες ἰστοσελίδες καὶ μὲ τὴν βοήθεια πολλῶν ἐνεργῶν ἀναγνωστῶν μας, σπάσαμε τὸ μονοπώλιο τῆς προπαγάνδας τῶν καθεστωτικῶν μέσων ποὺ λοιδωροῦν βάναυσα τὴν Θεία Κοινωνία καὶ τὴν Ἐκκλησία μας. Ἀντίλογο δὲν...

εἶχαν δυστυχῶς ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία ἀλλὰ ἀπὸ τὸν λαὸ ὅπως αὐτὸς ἀκόμα μπορεῖ νὰ ἐκφράζεται ἐλεύθερα στὸν χῶρο τοῦ διαδικτύου. Ἡ κρίση ποὺ περνοῦμε τὸν τελευταῖο μήνα θὰ εἶχε ἐντελῶς ἄλλα χαρακτηριστικὰ ἂν δὲν ὑπῆρχε ὁ ἐλεύθερος λόγος τοῦ διαδικτύου!
Εἶναι ἄλλωστε τοῖς πάσι γνωστό, ὅτι τὰ μέσα ἐνημέρωσης εἶναι ἀλλότρια πρὸς τὴν οὐσία τῆς παραδόσεώς μας εἶναι δηλαδὴ δυτικοτραφῆ. Μὲ περίσσεια μαστοριὰ καμωμένα, παράγουν πρόσφορο ἔδαφος στὶς διεθνιστικὲς πολιτικὲς ἀντιλήψεις τοῦ φραγκευμένου ἤθους, στὴν ἀπομάκρυνση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν πεμπτουσία τῆς ἁγιοπνευματικῆς ζωῆς. Γὶ΄ αὐτό, μὲ τὶς εὐλογίες τῶν πνευματικῶν μας πατέρων, ἀποφασίσαμε τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2009 νὰ δημιουργήσουμε τὸ δικό μας μέσο προβολῆς, ὥστε νὰ ἀνιχνεύσουμε καὶ νὰ κοινολογήσουμε τὶς πραγματικὲς ἀξίες τῆς Ρωμηοσύνης.
Ἡ κοινωνία μας ἀλλοτριωμένη ἀπὸ τοὺς ὑφέρποντες ἀσυνειδήτως κακοποιοῦντες ἄρχοντες, εἶναι μπολιασμένη μὲ στοιχεῖα ἀναιρετικά της ταυτότητος τοῦ Γένους. Ὁ φιλοδυτικισμὸς πού ἐνίσχυσε ἀσυγκράτητη ξενοφιλία καὶ ξενομανία, συνέβαλε στὸ νὰ γίνει ἡ χώρα μας «δορυφόρος τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ».
Ὅταν χρειάζεται, μὲ τὸ φραγγέλιο στὸ χέρι, χτυπᾶμε ἀλύπητα τὸν καιροσκοπισμό, τὶς μικρότητες, τοὺς προσκυνημένους, τὴν ἐθνικὴ ἀναξιοπρέπεια, τὰ λαμπυρίζοντα ἀθύρματα τῆς Φραγκίας! Ἀντιτάσσουμε ρωμαίικο ὅραμα στὸ πλαίσιο τῆς Κολλυβαδικῆς ἡσυχαστικῆς καὶ φιλοκαλικὴς ἀναγεννήσεως.
Προβάλλουμε αὐτὰ ποῦ μᾶς στήριξαν ἐπὶ αἰῶνες: εἶναι οἱ ζωντανὲς Ὀρθόδοξες Κοινότητες, οἱ ἐνορίες καὶ τὰ μοναστήρια μας. Ὁ ἡσυχαστικὸς τρόπος ζωῆς κράτησε τὸ Γένος μὲ τὴν ἐθνικὴ καὶ ὀρθόδοξη συνείδηση καὶ ἀνέδειξε τοὺς μάρτυρες καὶ ὁμολογητὲς τῆς πίστεως. Αὐτὸς δημιούργησε τὶς ὀργανωμένες Κοινότητες καὶ διεφύλαξε τὴν ἐσωτερικὴ ψυχικὴ ἐλευθερία καὶ αὐτὸς δημιούργησε τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Εἶναι αὐτὰ ποῦ δὲν χάσαμε ἀκόμη, τὰ «ἐργαστήρια παραγωγῆς ἁγίων», ὅ,τι πιὸ πετυχημένο μέσα στὴν Ἐκκλησία μας τὰ ὁποία διατηροῦνται ἀκόμη. Σὲ αὐτὰ λοιπὸν μένουμε καὶ ὀφείλουμε νὰ τὰ διατηρήσουμε!
Εὔστοχα ἀναφέρει ὁ πάπα-Γιάννης ὁ Ρωμανίδης: Ἡ Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι πολιτισμός, δὲν εἶναι θρησκεία. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι μία θεραπευτικὴ ἀγωγὴ ποῦ θεραπεύει τὴν ἀνθρώπινη προσωπικότητα. Ἐπειδὴ λοιπὸν ὅλοι γνωρίζουν πολὺ καλὰ ὅτι ἡ δύναμη τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ἡ Ἡσυχαστικὴ παράδοση, αὐτὴν ἐπιζητοῦμε νὰ ἀναδείξουμε. Διότι, ὅποιος ἔχει τὴν νοερὰ προσευχὴ στὴν καρδιά του δὲν φοβᾶται τίποτα, καθὼς ἡ μαρτυρία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πληροφορεῖ τὴν ἀληθινή του Πίστη καὶ τὰ ὀρθὰ τοῦ φρονήματα.
Συναντᾶμε ἔντονες ἀντιδράσεις ἂπ΄ τοὺς καιροσκόπους καὶ τοὺς μικροπρεπεῖς. Οἱ ραδιοῦργοι ποῦ ἐργάζονται στὸ παρασκήνιο, ἐπιδιώκουμε νὰ μὴ κατορθώσουν τίποτε στὸ τέλος. Αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται μὲ παρεμβάσεις στὰ δύσκολα καὶ ἀκανθώδη ζητήματα ποῦ προκύπτουν. Ἡ σύγχρονή τους εἰρωνικὴ ἀφιλαδελφία κατονομάζει συχνὰ «ἀκραῖο» τὸν ἀγώνα μας διότι καταρρίπτουμε παγιωμένους μύθους καὶ παραδοσιακὲς πλάνες καὶ ἐνιστάμεθα παραδοσιακῶς ἐνώπιον τῶν συγχρόνων κινδύνων καὶ προκλήσεων.
Οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις μέχρι σήμερα μὲ ποικίλα μέσα, ἐπιδιώκουν τὴν ἐκρίζωση καὶ ἐκθεμελίωση τῆς Ρωμηοσύνης καὶ τοῦ Ἡσυχασμοῦ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανική μας Παράδοση. Ὅμως, ἡ Ὀρθόδοξη Πατερικὴ ἀγωγὴ τοῦ Ἡσυχασμοῦ, δὲν ἐκθεμελιώνεται τόσο εὔκολα, καθὼς εἶναι καθαρὰ θετικὴ ἐπιστήμη, χρησιμοποιεῖ θεραπεία, δηλαδὴ τὴν κάθαρση τῆς καρδιᾶς ἀπὸ τὰ πάθη.
Ἡ «μοντέρνα Ὀρθοδοξία» (μὲ δυστυχῶς ἔντονη ἐπιρροὴ στὸν χῶρο τοῦ διαδικτύου) βρίσκεται σὲ κάποιο στάδιο ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τὴν Πατερική μας Παράδοση καὶ Ὀρθοδοξία. Δηλαδὴ οἱ Χριστιανοὶ σήμερα, δύσκολα μποροῦν νὰ ξεχωρίσουν τοὺς πνευματικοὺς γιατροὺς ἀπὸ τοὺς κομπογιαννίτες, διότι ἀντικαταστήσαμε τὴν Πατερικὴ Θεολογία μὲ Δυτικοῦ τύπου θεολογία ἡ ὁποία δὲν ὁδηγεῖ στὴν κάθαρση τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὰ πάθη. Καταδιώξαμε τὴν Ἡσυχαστικὴ παράδοση καὶ τὴν ἀνατικαταστήσαμε μὲ τὰ δόγματα ἢ μὲ τὴν ἠθικὴ (εὐσεβισμό), γι΄ αὐτὸ χρειάζεται ὁ Ὀρθόδοξος νὰ ξεδιπλώσει τὴν ἱστορικὴ πορεία τῆς Ὀρθοδόξου θεολογίας βάσει τῆς Πατερικῆς μεθοδολογίας.
Ἐὰν δὲν ξανατεθεῖ ἡ θεραπευτικὴ ἀγωγὴ τοῦ νοὸς στὰ θεμέλια της μοντέρνας Ὀρθοδοξίας, ἐὰν δὲν ἐπανέλθει τὸ Πατερικὸ θεμέλιο, τότε ὄχι μόνο τὸ δόγμα θὰ μείνει ἀποκομμένο ἀπὸ τὰ θεμέλιά του ἀλλὰ καὶ ἡ Ὀρθοδοξία θὰ ξεφεύγει ἀπὸ τὸν κύριο σκοπὸ καὶ ἔργο της.
Σήμερα εἶναι περισσότερο προφανὴς ἡ ἀνάγκη ἀναθέρμανσης τῆς παραδόσεως, καθὼς ἡ σταδιακὴ παραίτηση τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἀπὸ τὴν ὁλοθυμη ὑπακοὴ στοὺς ἱεροὺς κανόνες καὶ ἡ ἐπικράτηση νέου ἀκηδιαστικοῦ φρονήματος, δημιουργοῦν κινδύνους. Ὑπάρχει τὸ ἐνδεχόμενο μιᾶς νέας νεκρωτικῆς τυποποίησης τῆς ζωογόνου παραδόσεως ἢ μιᾶς τελείως ἀποστροφῆς πρὸς αὐτήν.
Συνεχίζουμε δυναμικὰ γιὰ τὸν ἀληθῆ ἁγιοπατερικὸ καὶ ρωμαίικο διαφωτισμὸ τοῦ Γένους!

Οἱ διαχειριστὲς τοῦ «Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ», Ἀπρίλιος 2020

10 σχόλια:

 1. Ο Θεός να σας ενισχύει και να σας φωτίζει σε κάθε σας βήμα. Η παρουσία σας στον ιστοχώρο είναι από τις πιο σημαντικές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σας εύχομαι να συνεχίζετε, με τη Χάρη του Κυρίου μας, δυναμικὰ γιὰ τὸν ἀληθῆ ἁγιοπατερικὸ καὶ ῥωμαίικο διαφωτισμὸ τοῦ Γένους, για έτη πολλά!

  Καλή Ανάσταση!

  Εν Χριστώ,
  Κωνσταντίνος Αργυρακόπουλος
  (Διαχειριστής της Ορθόδοξης Φωνής)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Βασίλειος Δημητρόπουλος16 Απριλίου 2019 - 11:05 μ.μ.

  Σας χαίρομαι!
  Είστε φωτεινός φάρος! Συνδυάζετε τον αγνό σας πατριωτισμό με την πίστη του Χριστού!
  Γνωρίζουμε για τις κακόβουλες επιθέσεις εναντίον σας!
  Ευχόμαστε για σας! Να μείνετε σταθεροί!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Σας χαίρομαι!
  Είστε φωτεινός φάρος! Συνδυάζετε τον αγνό σας πατριωτισμό με την πίστη του Χριστού!
  Γνωρίζουμε για τις κακόβουλες επιθέσεις εναντίον σας!
  Ευχόμαστε για σας! Να μείνετε σταθεροί!
  τα ιδια σασ εύχομαι και εγώ.
  ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο Θεός να σας έχει καλά , να συνεχίζετε δυναμικὰ.

  ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

  Δυτικομακεδόνας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Να είστε ευλογημένοι!
  Σάς ευχαριστούμε για την ανυπολόγιστη προσφορά σας στο αναγνωστικό κοινό όλα τα χρόνια λειτουργίας του ιστολογίου σας. Ο Θεός να ευλογεί το έργο σας και να σάς αξιώνει να διαφωτίζετε τον κόσμο για πολλά έτη. Σάς ευχαριστούμε επίσης για το υλικό που περιέχει το ιστολόγιό σας και το οποίο βοήθησε και τη δική μας ταπεινή προσπάθεια στο διαδίκτυο, με αγάπη στο Πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού και της Πατρίδος μας. Όσον αφορά στις κακόβουλες επιθέσεις εναντίον σας, υπενθυμίζουμε στους εχθρούς του ευλογημένου τόπου μας και του Χριστού ότι όσο και να λυσσάνε για να επιβληθούν, οι προσπάθειές τους θα καταλήγουν στον κάλαθο των αχρήστων.

  Εις πολλά έτη!
  Καλή Ανάσταση!

  Οι αδελφοί σας εν Χριστώ,

  Η διαχείριση του ιστολογίου «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - Όλη η Ορθοδοξία σε ένα ιστολόγιο!»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ευχαριστούμε τον Θεό που υπάρχετε! Σας ευχαριστούμε για τον αγώνα που δίνετε και ευχόμαστε να συνεχίσετε και στο μέλλον, γιατί η φωνή σας είναι γνήσια και καθαρή, ορθόδοξη, χωρίς ακρότητες, αλλά λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΣΤΗΚΕΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ.
  ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΝΟΜΙΑΣ κ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗΣ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ.
  Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ.
  ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.
  - Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ -

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Εύχομαι καλή συνέχεια με ακόμα καλύτερη συνέχεια, με θάρρος και με Πατερικό λόγο.

  Φιλούμενος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ειστε απο τα καλυτερα ορθοδοξα ιστολογια. Απορω ομως που οπως και το παρομοιο ΑΚΤΙΝΕΣ δεν ειστε παντα αμεροληπτοι, αλλα κοβετε σχολια οταν υποστηριζουν δυνατα μια θεση με την οποια δε συμφωνειτε. Αυτο δεν ειναι ουτε ορθοδοξο ουτε υπερ της αληθειας. Αν βεβαια νομιζετε οτι μονο εσεις την κατεχετε, τι να πω αδελφοι... Γ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.