30 Απρ 2013

Τροπάριο Κασιανῆς: «Κύριε ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις»


Ψάλλει χορς τν Γρηγοριανν γιορειτν πατέρων.

Ἡ παραβολὴ τῶν δέκα παρθένων δεικνύει ὅτι δὲν ὠφελούμεθα ἀπὸ τὴν καθαρότητα τοῦ σώματος, ἐὰν δὲν συνυπάρχουν καὶ οἱ ὑπόλοιπες ἀρετὲς

Ἁγίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου
Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες. Εἶναι καλὸν πράγμα ἡ μετάνοια καὶ ἡ ὠφέλεια ποὺ προέρχεται ἀπὸ αὐτήν. Αὐτὸ γνωρίζοντας καὶ ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Θεός μας, ὁ ὁποῖος ὅλα τὰ γνωρίζει ἐκ τῶν προτέρων, εἶπε: «Μετανοεῖτε, ἤγγικε γὰρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν». Θέλετε δὲ νὰ μάθετε ὅτι χωρὶς μετάνοια, καὶ μάλιστα μετάνοιαν ἀπὸ τὸ βάθος τῆς ψυχῆς καὶ τοιαύτην ὅπως ὁ Λόγος τὴν ζητεῖ ἀπὸ ἐμᾶς, εἶναι ἀδύνατον νὰ σωθοῦμε; 
Ἀκοῦστε τὸν ἴδιον τὸν Ἀπόστολο ποὺ λέγει «…πάσα ἁμαρτία ἐκτός του σώματος ἐστίν. Ὁ δὲ πορνεύων εἰς το ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει…». Καὶ πάλιν. «Παραστῆναι δεῖ ἠμᾶς ἔμπροσθέν το βήματος τοῦ Χριστοῦ, ἴνα ἀπολήψεται ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος πρὸς εἰ ἔπραξε, εἴτε ἀγαθὰ εἴτε φαῦλα». Ἠμπορεῖ λοιπὸν πολλὲς φορὲς λαμβάνοντας κάποιος ἀφορμὴν ἀπὸ αὐτὰ νὰ εἰπῆ: «εὐχαριστῶ τὸν Θεόν, διότι δὲν ἐμόλυνα κανένα μέλος τοῦ σώματός μου μὲ κάποιαν πονηρὰ πράξη», καὶ ἔχει δῆθεν παρηγορία ἀπὸ αὐτό, ἐπειδὴ εἶναι ξένος ἀπὸ σωματικὴν ἁμαρτία. Ἀλλὰ ἀποκρίνεται ὁ Δεσπότης λέγοντας Δεσποτης λέγοντας τὴν παραβολὴν περὶ τῶν δέκα παρθένων, καὶ δεικνύει σὲ ὅλους μας καὶ μᾶς βεβαιώνει ὅτι καθόλου δὲν ὠφελούμεθα ἀπὸ τὴν καθαρότητα τοῦ σώματος, ἐὰν δὲν συνυπάρχουν σ’ ἐμᾶς καὶ οἱ ὑπόλοιπες ἀρετές.
Καὶ ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλὰ ὁ ἴδιος πάλιν ὁ Παῦλος μαζὶ μὲ τὸν Δεσπότην φωνάζει: «Εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων καὶ τoν ἁγιασμόν, οὐ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τoν Κύριον». Γιατί ὅμως εἶπε «διώκετε»; Διότι δὲν εἶναι δυνατὸν...

Εἰσοδικὸν στὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα

Γράφει ὁ π. Βασίλειος Ι. Καλλιακμάνης, καθηγητὴς Θεολογικῆς σχολῆς ΑΠΘ
α) Ὁ Ἰωσὴφ ὁ Πάγκαλος ἡγεῖται τοῦ χοροῦ τῶν ἑορταζόντων στὸ μέγιστο καὶ παγκοσμίων διαστάσεων γεγονὸς τῆς θείας συγκατάβασης, τῆς πορείας τοῦ Κυρίου πρὸς τὸ ἑκούσιον πάθος. Στὸ πρόσωπό του βρίσκουν ἐφαρμογὴ τὰ εὐαγγελικὰ μηνύματα τῆς συμφιλίωσης καὶ τῆς συγχωρητικότητας, τῆς σωφροσύνης καὶ τῆς καρδιακῆς καθαρότητας. Μπορεῖ ἐκεῖνος νὰ μὴν ἄκουσε τὸ γλυκόηχο ἄγγελμα τῆς ἀγάπης πρὸς τοὺς ἐχθρούς· μπορεῖ νὰ μὴν γνώρισε ἀπὸ κοντὰ τὸ ἱλαρὸν πρόσωπο τοῦ Νυμφίου τῆς Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖο ἐμπνέει τὴ διακονία, τὴ θυσία καὶ τὴν τιμιότητα· μπορεῖ νὰ ἔζησε ἑκατοντάδες χρόνια πρὶν ἀπὸ Αὐτόν. Ὅμως, ὅλα αὐτὰ δὲν τὸν ἐμπόδισαν νὰ ἀναδειχθεῖ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, εὐαγγελιστὴς πρὶν τὸ εὐαγγέλιο, σώφρων σὲ καιροὺς ἀφροσύνης, ὑπάκουος  μαθητὴς πρὶν τὴν ἐμφάνιση τοῦ Διδασκάλου.
β) Ὁ Ἰωσὴφ ἀποτελεῖ τύπο, προτύπωση καὶ προεικόνιση τοῦ Χριστοῦ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη. «Καὶ ἢν Ἰωσὴφ καλὸς τῷ εἴδει καὶ ὡραῖος τὴ ὄψει σφόδρα», ἀναφέρει ὁ συγγραφέας τῆς Γένεσης (39,6), ποὺ ἀναδείχθηκε σπουδαία φυσιογνωμία, στὴν ὁποία συνδυάσθηκε ἄριστα τὸ ἐξωτερικὸ κάλλος μὲ τὴ λαμπρότητα τοὺ  ψυχικοῦ κόσμου. Σκεπτόμενος τὸν Ἰωσήφ, ὁ νοῦς  ἀνάγεται στὸν ἐράσμιο Νυμφίο τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος εἶναι «τῷ κάλλει ὡραῖος παρὰ πάντας ἀνθρώπους», ποὺ προσκαλεῖ σὲ ἑστίαση πνευματικὴ κάθε διψασμένη καὶ πεινασμένη ψυχή. Καὶ πράγματι, ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα ἀποτελεῖ συμπόσιο πνευματικό, στὸ ὁποῖο ἔχουν κληθεῖ νὰ....

Φώτης Κόντογλου: Ἡ πίστη τοῦ λαοῦ μας κατὰ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα


Ἐκεῖνοι οἱ ἁπλοϊκοί ἄνθρωποι, ἐκεῖνα τά ἀγράμματα γεροντάκια καί οἱ γριοῦλες, πού τήν Σαρακοστή καί τήν Μεγάλη Βδομάδα βρίσκονται ὅλη μέρα στήν ἐκκλησία, ζήσανε ἀπό τά μικρά τους χρόνια ἐν παιδεία καί νουθεσία Κυρίου καί καταλάβανε αὐτό τό χαροποιόν πένθος, πού δέν τό καταλάβανε, ἀλοίμονο, οἱ σπουδασμένοι μας, ποῦ θέλουνε νά τούς διδάξουνε, ἀντί νά διδαχθοῦνε ἄπ  αὐτούς. Τώρα τίς μέρες τῆς Σαρακοστῆς, τῆς Μεγάλης Βδομάδας καί τοῦ Πάσχα πορεύονται μαζί μέ τόν Χριστό, ἀκολουθᾶνε ὁλοένα ἀπό πίσω του, ἀληθινά, ὄχι φανταστικά, ἀκούγοντας Τόν νά λέγη:«Ἰδού ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα καί παραδοθήσεται ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου, καθώς γέγραπται περί αὐτοῦ».

Μαζί του βρίσκονται στόν Μυστικό Δεῖπνο καί δακρύζουνε ἀπό τά λόγιά Του, μαζί Του πάνε στό πραιτώριο καί στόν Πιλάτο, μαζί Του ραπίζονται, μαζί Του μαστιγώνονται, μαζί Του ἐμπαίζονται, μαζί Του σταυρώνονται, μαζί Του θάβονται, μαζί Του ἀνασταίνονται. Τά μάτια τούς γίνονται....

Ἡ παραβολή τῶν δέκα παρθένων

Γράφει ὁ π. Ἀντώνιος Στυλιανάκης
«Τή Ἁγία καί Μεγάλη Τρίτη της τῶν δέκα παρθένων παραβολῆς, τῆς ἐκ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, μνείαν ποιούμεθα».
Ἡ παραβολή τῶν Δέκα Παρθένων, πού ἀνέμεναν τόν Νυμφίο μέ λαμπάδες ἀναμμένες ἔξω ἀπό τό Νυμφώνα (κατά τά ἑβραϊκά ἔθιμα) δεσπόζει τή Μέγ. Τρίτη. Ἐκ τῶν δέκα παρθένων, οἱ πέντε εἶχαν προνοήσει νά ἔχουν περισσότερο λαδάκι γιά τίς λυχνίες τους. Μέ σβησμένες λυχνίες δέν μποροῦσαν νά εἰσέλθουν στό Νυμφώνα. Οἱ ὧρες περνοῦσαν καί ὁ Νυμφίος δέν ἐρχόταν. Οἱ παρθένες νύσταξαν. Ξαφνικά, μεσάνυκτα πιά, ἄκουσαν φωνή ἀφυπνιστική. - Ἔρχεται ὁ Νυμφίος. Οἱ παρθένες ξυπνοῦν. Οἱ λυχνίες σβηστές. Πέντε ἀπό αὐτές ἔχουν λάδι καί ἀνάβουν ἐκ νέου τίς λυχνίες τους. Οἱ ἄλλες πέντε, «οἱ μωρές», παρακαλοῦν τίς φρόνιμες γιά λίγο λάδι. Αὐτές τίς συμβουλεύουν νά προμηθευτοῦν ἀπό κοντινά καταστήματα. Αὐτές τρέχουν νά ἀγοράσουν λάδι, ἀλλά ἐπιστρέφοντας διαπιστώνουν ὅτι ἡ πόρτα τοῦ Νυμφώνα ἦταν ἑρμητικά κλειστή καί αὐτές, γιά τήν ὀλιγωρία τους, μένουν «ἔξω του Νυμφώνας Χριστοῦ».
Τά καλά ἔργα καί ἡ μετάνοια τῆς τελευταίας στιγμῆς, προτοῦ τέλους τῆς ζωῆς, εἶναι ἐπικίνδυνο ρίσκο. Θά πρέπει οἱ λυχνίες τῆς ζωῆς μας νά....

Ὁμιλία Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Ἀθανάσιου: «Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα»μιλία το Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Λεμεσο κ. θανάσιου πραγματοποιήθηκε  στό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
κοστε τήν...

29 Απρ 2013

Οἱ προσευχὲς τῶν μικρῶν παιδιῶν...

ΑΠΟ: ΗΓΓΙΚΕΝ
Βρεθήκαμε οκογενειακς στν Θεσσαλονίκη κα πως συνηθίζουμε σ τέτοιες περιπτώσεις περάσαμε π τν τάφο το γέροντα Παΐσιου γι ν τν προσκυνήσουμε. νεβήκαμε στν κκλησία κα πρν νάψουμε τ κερί μας, επα στος μικρούς "τώρα πο θ μπομε μέσα στν κκλησία ν ζητήσετε π τν γέροντα Παΐσιο ν ζητήσει π τν Θε ,τι θέλετε κα ἐὰν εναι γι τ καλό σας κα εστε κα καλ παιδι θ γίνει! ντάξει;", "ντάξει μπαμπά!" επαν ο μικρο μπόμπιρες κα μπήκαμε μέσα στν κκλησία ν προσκυνήσουμε τς εκόνες κα ν προσευχηθομε φο πρτα νάψαμε τ κερί μας.
Μείναμε κάμποση ρα μέσα κα κατόπιν φο βγήκαμε ξω πρν περάσουμε π τν τάφο το γέροντα ρώτησα τος μικρούς "τί ζητήσατε π τν γέροντα;". Μο λέει μεγάλος πο εναι κολλημένος μ τν... ΠΑΟΚ, "π χθς τ βράδυ, γ ζήτησα π τν γέροντα ν συναντήσω τν Ζαγοράκη πως τν εχαμε ξαναβρε δ πρν δύο χρόνια ταν γυρνούσαμε π τς διακοπς στν Χαλκιδικ λλ ατ τν φορ ν το μιλήσω κιόλας!". "A ρ Δημήτρη, κολλημένος μ τήν μπάλλα εσαι..." επε μικρς προβοκάτορας τς οκογένειας. Τότε, πρν δύο χρόνια, χοντας ποφασίσει ν πισκεφθομε τν τάφο το γέροντα π βραδς στ μυαλό μου στροφογύριζε τ θαμα το Euro2004 κα ν ννοοσε γέροντας Παΐσιος μ τν φράση του πο επε στν γέροντα Θεοκλητ τν Διονυσιάτη τι "σ δέκα χρόνια λλάδα θ δοξασθε!" ατό. Εχαν προηγηθε κάποιες σχετικς συζητήσεις σ φόρουμ που προσωπικ ποστήριζα τι η κατάκτηση το Euro2004 ταν κάτι παραπάνω π να θλητικ γεγονς - χαρακτηρίστηκε " μεγαλύτερη κληξη στν θλητισμό, λων τν ποχν!" - κα τι ποτέλεσε να δεγμα τς δύναμης τν λλήνων ταν ατο εναι νωμένοι.
Ν μν πολυλογ, ρωτάω τν μικρ "σ τί ζήτησες π τν γέροντα;".  μικρς πο ν κα μικρς εναι πι ριμος π πολλος μεγάλους μο λέει "γ προθευχήθηκα ν φύγει...

Πάσχα καὶ Ἡμερολόγια

ορτασμς το Πάσχα συνδέθηκε στορικ μ τν αριν σημερία κα τν πρώτη πανσέληνο τς νοιξης 
Το Διευθυντ το Πλανηταρίου το δρύματος Εγενίδου. Διονύση Π. Σιμόπουλου
Τ λο θέμα το προσδιορισμο τς ορτς το Πάσχα εναι να πλ στρονομικ-μαθηματικ πρόβλημα.
πως εναι γνωστ λέξη «Πάσχα» προέρχεται π τν βραϊκ λέξη «πεσχ» πο σημαίνει «διέλευση» κα εναι «μνημόσυνος» ορτ τν βραίων πο ναφέρεται στ «διέλευση το αβ» πάνω π τν Αγυπτο πρς πάταξη τν πρωτότοκων παιδιν τν Αγυπτίων ο ποοι κρατοσαν τος πόγονους το ωσφ κα τν δελφν του ς δούλους. Σύμφωνα μ τ σεληνιακό τους μερολόγιο ο βραοι γιόρταζαν τ Πάσχα τους στ διάρκεια το μηνς Νισν, πο στ βραϊκ σημαίνει «καιρς πο πρασινίζουν τ πάντα». μήνας ατς ταν πίσης κα πρτος μήνας το βραϊκο τους κα ρχιζε λίγο πρν π τν αριν σημερία τν μέρα τς μφάνισης τς Νέας Σελήνης, φο ο βραϊκο μνες δν καθορίζονταν μ μόνιμο μερολόγιο λλ σύμφωνα μ τς νουμηνίες, τς φάσεις δηλαδ τς Σελήνης. Γι’ ατ ορτ το Πάσχα γιορτάζοταν π τος βραίους τν 15η το μηνς Νισν, τν μέρα δηλαδ τς πρώτης αρινς πανσελήνου.
Σ’ ατ τ πλαίσιο θ πρέπει ν τοποθετήσουμε κα τν θριαμβευτικ εσοδο το ησο στν ερουσαλήμ, τν Μυστικ Δεπνο κα τν Σταύρωση φο πως ξέρουμε λα ατ γιναν τν βδομάδα πο γιορτάζονταν τ βραϊκ Πάσχα. Κατ τος πρώτους, μως, τρες αἰῶνες τς Χριστιανοσύνης ο διάφορες κκλησίες γιόρταζαν τ Πάσχα σ διαφορετικς μερομηνίες. λλες μν κατ τ παράδειγμα τν ποστόλων ωάννη κα Παύλου, κατ τν μέρα το θανάτου το Χριστο τν 14η του βραϊκο μηνς Νισν, μία δηλαδ μέρα...

Νέο Ἀρχονταρίκι: "Μέ Ἕλληνες φοιτητές στόν Πόντο"


28 Απρ 2013

Ὁ Γέροντας Παΐσιος μᾶς διδάσκει πῶς νὰ περάσουμε πνευματικὰ τὶς γιορτὲς

Τὶς γιορτὲς γιὰ νὰ τὶς ζήσουμε, πρέπει νὰ ἔχουμε τὸν νοῦ μας στὶς ἅγιες ἡμέρες καὶ ὄχι στὶς δουλειὲς ποὺ ἔχουμε νὰ κάνουμε γιὰ τὶς ἅγιες ἡμέρες. Νὰ σκεφτώμαστε τὰ γεγονότα τῆς κάθε ἅγιας ἡμέρας (Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, Πάσχα κ.λπ.) καὶ νὰ λέμε τὴν εὐχὴ δοξολογώντας τὸν Θεό. Ἔτσι θὰ γιορτάζουμε μὲ πολλὴ εὐλάβεια κάθε γιορτή. Οἱ κοσμικοὶ ζητοῦν νὰ καταλάβουν τὰ Χριστούγεννα μὲ τὸ χοιρινό, τὸ Πάσχα μὲ τὸ ἀρνί, τὶς Ἀποκριὲς μὲ τὸ κομφετί. Οἱ ἀληθινοὶ μοναχοὶ ὅμως κάθε μέρα ζοῦν τὰ θεία γεγονότα καὶ ἀγάλλονται συνέχεια. Κάθε ἑβδομάδα ζοῦν τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα. Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευὴ ζοῦν τὴν Μεγάλη Τετάρτη, τὴν Μεγάλη Πέμπτη, τὴν Μεγάλη Παρασκευή, δηλαδὴ τὰ Πάθη τοῦ Χριστοῦ, καὶ κάθε Κυριακὴ τὸ Πάσχα, τὴν Ἀνάσταση…
Στὴν γιορτή, γιὰ νὰ νιώση κανεὶς τὸ γεγονός, δὲν πρέπει νὰ δουλεύη. Τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ λ.χ., ἐὰν θέλη νὰ νιώση κάτι, δὲν πρέπει νὰ κάνη τίποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ προσευχή... Στὸν κόσμο οἱ καημένοι οἱ κοσμικοὶ τὴν Μεγάλη Ἐβδοβάδα ἔχουν δουλειές. Μεγάλη Παρασκευὴ νὰ δίνουν εὐχές. «Χρόνια πολλά! Νὰ ζήσετε! Μὲ μία νύφη!»… Δὲν κάνει! Ἐγὼ τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ κλείνομαι στὸ Καλύβι. Ὅπως καὶ μετὰ τὸ Ἀγγελικὸ Σχῆμα ἡ ἑβδομάδα τῆς ἡσυχίας ποὺ....

Ὁ ἀπόγονος τοῦ Σουλεϊμᾶν ἀπαιτεῖ νὰ ξαναγίνει ἡ Ἁγιὰ Σοφιὰ τζαμί


Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, 
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος 
Ὁ Abdulhamid Kayihan Osmanoglu, τελευταῖος ἀπόγονός της δυναστείας τῶν Ὀσμανλιδῶν, ἐγγονὸς τοῦ Abdulhamid Han Hazretleri τελευταίου ἐπίσημου σουλτάνου τῆς Τουρκίας καὶ ἀπ’ εὐθείας ἀπόγονός του περίφημου Σουλεϊμᾶν τοῦ «Μεγαλοπρεπῆ», ποὺ ἔχει κατακτήσει τοὺς Ἕλληνες τουρκολάγνους, ζήτησε δημόσια νὰ ξαναγίνει ἡ ἁγία Σοφία, τὸ σύμβολο τῆς ἑλληνικῆς ὀρθοδοξίας, μουσουλμανικὸ τέμενος. 
Σὲ «βαρυσήμαντη» συνέντευξη ποὺ ἔδωσε ὁ τελευταῖος διάδοχός του Ὀθωμανικοῦ θρόνου στὸν δημοσιογράφο Davut Sahin, στὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα, Milli Gazete καὶ ἡ ὁποία ἀναμεταδόθηκε ἀπὸ τὸ τουρκικὸ κανάλι TV5, τόνισε πὼς σὰν ἀπόγονός του μεγάλου Πορθητῆ τῆς Κωνσταντινούπολης, δηλαδὴ τοῦ Μωάμεθ τοῦ Φατίχ, ὁ ὁποῖος εἶχε μετατρέψει τὴν ἁγία Σοφία σὲ μουσουλμανικὸ τέμενος, ἐπιθυμεῖ νὰ τὴν ξαναδεῖ νὰ λειτουργεῖ σὰν τζαμὶ καὶ νὰ συγκεντρώνει τοὺς πιστοὺς μέσα στοὺς ἱερούς της χώρους. Μάλιστα τόνισε πὼς αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ ἐπιθυμία τοῦ… Ἀλλάχ, ὁ ὁποῖος δὲν θέλει νὰ βλέπει τὸ κτίσμα τῆς Ἁγίας Σοφίας νὰ παραμένει μουσεῖο καὶ νὰ μὴν ἀκούγεται μέσα στοὺς χώρους του ἡ μουσουλμανικὴ προσευχή. 
Οἱ δηλώσεις αὐτὲς τοῦ τελευταίου ἀπογόνου της ὀθωμανικῆς δυναστείας ἔρχονται παράλληλα μὲ μία μεγάλη ἐκστρατεία ποὺ ἔχει ἀρχίσει τὸν....

Ἐρχόμενος ὁ Κύριος - Φώτης Κετσετζὴς - Ἦχος Α'


Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα

Τί εἶναι Μεγάλη Ἑβδομάδα;
Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα εἶναι ἡ ἑβδομάδα πρὶν τὸ Πάσχα (ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τῶν Βαϊων τὸ βράδυ μέχρι τὸ Μ. Σάββατο) καὶ ὀνομάζεται «Μεγάλη», ὄχι γιατί ἔχει περισσότερες μέρες ἢ ὧρες ἀπὸ τὶς ἄλλες ἑβδομάδες, ἀλλὰ γιατί τὰ γεγονότα ὅπου τελοῦνται καὶ βιώνονται στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς εἶναι κοσμοσωτήρια γιὰ τὸν ἄνθρωπο!
Πῶς βιώνεται ὁ λειτουργικὸς χρόνος τὴ Μεγάλη ἑβδομάδα;
Ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν μεγάλη της φιλανθρωπία, γιὰ νὰ μπορέσουν ὅσο εἶναι δυνατὸν περισσότεροι πιστοὶ νὰ συμμετέχουν στὶς Ἀκολουθίες, ἐπέτρεψε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς Μ. Ἑβδομάδας, νὰ ψάλλεται ὁ Ὄρθρος τῆς ἑπόμενης ἡμέρας. (π.χ. τὴν Κυριακὴ τῶν Βαϊων τὸ βράδυ ψάλλεται ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Δευτέρας).
Τί τελεῖται τὶς ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας;
Οἱ τέσσερις πρῶτες ἡμέρες μᾶς προετοιμάζουν πνευματικὰ γιὰ τὸ θεῖο δράμα καὶ οἱ Ἀκολουθίες ὀνομάζονται «Ἀκολουθίες τοῦ Νυμφίου». Μεγάλη Δευτέρα (Κυριακὴ Βαϊων βράδυ):
Τὴν Μεγάλη Δευτέρα κυριαρχοῦν δύο γεγονότα:
α) Ἡ ζωὴ τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ 11ου γιοῦ τοῦ Πατριάρχη Ἰακώβ, τοῦ ὀνομαζόμενου Παγκάλου, δηλαδὴ τοῦ ὡραίου στὸ σῶμα καὶ τὴ ψυχή. Ὁ Ἰωσὴφ προεικονίζει μὲ τὴν περιπέτειά του (ποὺ πουλήθηκε σκλάβος στὴν Αἴγυπτο) τὸν....

27 Απρ 2013

Ἑλλάδα δεύρο ἔξω!

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἂν εἶναι μὲ τὸ θέλημα καὶ μὲ τὸν ὁρισμό σας
Λαζάρου τὴν Ἀνάσταση νὰ πῶ στ’ ἀρχοντικό σας
Σήμερον ἔρχεται ὁ Χριστός,
ὁ ἐπουράνιος Θεὸς
ἐν τὴ πόλει Βιθανία
Μάρθα κλαίει καὶ ἡ Μαρία
Λάζαρο τὸν ἀδερφό του
τὸν γλυκὸ καὶ καρδιακό τους
Τὸν μοιρολογοῦν καὶ λέουν
τὸν μοιρολογοῦν καὶ κλαίουν
τρεῖς ἡμέρες τὸν θρηνοῦσαν
καὶ τὸν ἐμοιρολογοῦσαν
Τὴν ἡμέρα τὴν τετάρτη
κίνησε ὁ Χριστὸς γιὰ νὰ `ρθεῖ
καὶ ἐβγῆκεν ἡ Μαρία
ἔξω ἀπὸ τὴ Βιθανία
καὶ ἐμπρὸς τὸ γόνυ κλεῖ
καὶ τοὺς πόδας Του φιλεῖ.
Παραδοσιακὸ
Περιοχή:  
Κρήτη
Ποῦ εἶναι ἡ Μαρία καὶ ἡ Μάρθα μας, οἱ ἀδελφές μας;
Ποῦ εἶναι ἡ οἰκειότητα καὶ ἡ φιλία μας μὲ τὸν Λυτρωτὴ Σωτήρα μας, τὸν  Ἀρχηγὸ καὶ δωρεοδότη τῆς ΖΩΗΣ;
Τέσσερες ὁλάκερες μέρες  ὁ Φίλος το ΧΡΙΣΤΟΥ Λάζαρος μέσα...

Ὁ Κύριος ἐγγὺς καὶ ἡ καθημερινὴ εἴσοδός μας στὰ Ἱεροσόλυμα

Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς τν Βαΐων (Φιλιππησίους Δ΄ 4-9)
Γράφει ὁ Ἀρχ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος, Ἱεροκῆρυξ Ι. Μ. Δρ. Πωγωνιανής & Κονίτσης e-mail: ioil.konitsa@gmail.com
Κυριακὴ τῶν Βαίων! Ἡ ἡμέρα ποὺ ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς ἔκανε τὴν θριαμβευτική του εἴσοδο στὰ Ἱεροσόλυμα. Ἡ ἡμέρα ποὺ συγκινεῖ τὸν κάθε πιστὸ Χριστιανό, διότι ἀρχίζει ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα τῶν Ἀχράντων Παθῶν, ἀλλὰ καὶ ποὺ συγκλονίζει κάθε Ρωμιό, ἀφοῦ γιὰ τὸ Ἔθνος μας, ἡ ἡμέρα αὐτὴ εἶναι ταυτισμένη μὲ τὴν ἡρωικὴ ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου!
Πῶς ἀλήθεια νὰ μὴ συγκινεῖται κανεὶς ὅταν σκέπτεται ὅτι οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι πρόγονοί μας, προτίμησαν τὴν ἔξοδο, παρὰ τὸ συμβιβασμό, ποὺ στὴν ἐποχὴ μας προβάλλεται ὡς «συνετὴ λύση», γνωρίζοντας ὅτι γιὰ πολλούς, αὐτὸ θὰ ἐσήμαινε τὸν βέβαιο θάνατο, ὅπως καὶ ἔγινε. Τὸν θάνατο ὅμως ποὺ ὁδηγεῖ στὴν λύτρωση καὶ στὴν ζωή. Καὶ πράγματι, ὅσοι ἔπεσαν, πέρασαν στὴν θριαμβεύουσα ἐν οὐρανοῖς Ἐκκλησία, γιὰ νὰ ἑορτάζουν τὸ αἰώνιο Πάσχα μὲ τὸ «ὡς ἐσφαγμένον ἀρνίον»! (Ἀποκάλ. Ε΄6).
Χρειάζεται ἄραγε μεγαλύτερη ἀπόδειξη ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, παραπάνω καὶ ἀπὸ τὴν βιολογικὴ ζωή, ἔχουν θέσει τὰ ἰδανικὰ τῆς Πίστεως, τῆς Πατρίδος καὶ τοῦ εὐλογημένου θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας;
Ναί, ὅσο κι ἂν προσπαθοῦν κάποιες σκοτεινὲς καὶ ὑποχθόνιες δυνάμεις νὰ ἀλλοιώσουν τὴν...

26 Απρ 2013

Μεγάλη μεταφορὰ στρατιωτικῶν δυνάμεων ἀπὸ τὴν Ν.Α. Τουρκία στὶς ἀκτὲς τοῦ Αἰγαίου καὶ στὴν Α. Θράκη

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἐνῶ συνεχίζεται ἡ διαδικασία ἐξόδου τῶν δυνάμεων τοῦ ΡΚΚ ἀπὸ τὸ τουρκικὸ ἔδαφος πρὸς τὸ β Ἰράκ, στὰ πλαίσια τῆς διαδικασίας ἐπίλυσης τῆς χρόνιας διαμάχης τουρκικοῦ στρατοῦ καὶ Κούρδων ἀνταρτῶν, ὅπως ἔγινε γνωστὸ ἀπὸ τὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα, Aydinlik, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοπικοὺς παράγοντες, τὶς τελευταῖες μέρες παρατηρεῖται μεταφορὰ μεγάλων στρατιωτικῶν δυνάμεων ἀπὸ τὶς νοτιοανατολικὲς ἐπαρχίες ὅπου βρίσκονταν γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τοὺς Κούρδους ἀντάρτες πρὸς τὰ δυτικὰ σύνορά της Τουρκίας, δηλαδὴ πρὸς τὶς μικρασιατικὲς ἀκτὲς τοῦ Αἰγαίου ἀπέναντι ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ νησιὰ καθὼς καὶ πρὸς τὰ ἑλληνοτουρκικὰ σύνορά της Α. Θράκης.
Σύμφωνα μὲ τὶς ἀποκαλύψεις τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, στρατιωτικὲς δυνάμεις ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ Σιρνὰκ στὴν νοτιοανατολικὴ Τουρκία καθὼς καὶ ἀπὸ τὶς περιοχὲς ποὺ συνορεύουν μὲ τὸ Ἰράκ, μετακινοῦνται μὲ μεγάλες αὐτοκινητοπομπὲς πρὸς τὰ δυτικὰ σύνορά της Τουρκίας. Οἱ μετακινήσεις αὐτὲς ἐντάσσονται στὸ σχέδιο τῆς ἀνακωχῆς μὲ τοὺς Κούρδους ἀντάρτες καὶ στὸν γενικότερο σχεδιασμὸ τοῦ τουρκικοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου νὰ μεταφέρει μεγάλες δυνάμεις πρὸς τὰ δυτικὰ ἀποσυμφορίζοντας τὴν....

Τὰ LIDL ἤξεραν γιὰ τὸ κούρεμα τῆς Κύπρου!

Γνωρίζοντας τι ο συμπατριτες τους θ πίεζαν πρς τν κατεύθυνση το «κουρέματος» ο Γερμανο τς Lidl Κύπρου φρόντισαν ν προστατεύσουν τς καταθέσεις τς ποες σήκωσαν λάχιστες μέρες πρν τ πίμαχο Eurogroup στς 15 Μαρτίου.
πως ναφέρουν σφαλες πληροφορίες γερμανικ κπτωτικ λυσίδα super market, ποία κτς τν λλων προωθοσε τν κατεχόμενη Κύπρο ς τουριστικ προορισμό, πέσυρε 4.300.000 ερ π τς κυπριακς τράπεζες π τς 4 ως 12 Μαρτίου. Σύμφωνα μ τ στοιχεα πο χει στ διάθεσή της “δημοκρατία” στις 4 Μαρτίου γινε νάληψη 1.350.000 ερώ, στς 5 Μαρτίου «φυγαν» 1.000.000 ερ κα στς 12 Μαρτίου κτς κυπριακν τραπεζν βρέθηκαν 1.950.000 ερώ.
Κα σν μν φθανε ατ σ διαφημιστικ φυλλάδια τς γερμανικς λυσίδας πο διανέμονται στς περαγορές της στν Γερμανία διαφημίζεται ς προορισμς διακοπν κατεχόμενη Βόρεια Κύπρος! Στν στοσελίδα τς LIDL στν Γερμανία πρχε μία πληθώρα πιλογν κα προσφορν το ταξιδιωτικο γραφείου τς LIDL, τ ποο λειτουργε μέσω τς πίσημης στοσελίδας μ τ διο λογότυπο, γι διακοπς στν "βόρεια Κύπρο", μ πτήσεις πρς τν ττάλεια κα κολούθως πρς τ παράνομο εροδρόμιο το ρκν.
Στελέχη τς γερμανικς ταιρείας σπευσαν ν δικαιολογηθον ναφέροντας πς τ συγκεκριμένα φυλλάδια φοροσαν ετε σ διαγωνισμ πο πευθύνεται κυρίως στ μεγάλη τουρκικ κοινότητα τς Γερμανίας ετε ταν...

Ἑλλάδα καὶ Ἐκκλησία...Ὁ γερω-Δαμασκηνὸς ὁ Κομποσχοινᾶς, ἀπὸ τὴν Καλύβη τῆς Ἀναλήψεως τῆς Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος ἔλεγε: 
«Ἡ Ἑλλάδα εἶναι τὸ βασίλειον τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας. Ἅμα χαθῆ ἡ Ἐκκλησία, θὰ χαθῆ καὶ ἡ Ἑλλάδα».

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ἀπὸ τὴν Ἡσυχαστικὴ καὶ Ἀσκητικὴ Ἁγιορείτικη Παράδοση», σελ.495

Τὸ γλωσσικό… μνημόνιο

Δημήτρης Νατσιός  Δάσκαλος Κιλκς
«Φωνάζω λληνικ κι οτε πο μ’ ποκρίνεται κανες» 
δ. λύτης
Στ πρτα χρόνια τς πανάστασης το 1821, στν θνοσυνέλευση τς Τροιζήνας συνέβη τ ξς περιστατικό.
Ο πληρεξούσιοι, πως λεγαν τότε τος βουλευτς το νεοσύστατου λληνικο κράτους, συνεδρίαζαν στ χωράφια κα τ περιβόλια, πως ο ρχαοι πρόγονοί μας.
λοι τους κάθονταν σταυροπόδι, κάτω στ χμα, κα μόνον Κολοκοτρώνης ταν σκαρφαλωμένος στ διχάλα μίας λεμονις. Κάποτε, λοιπόν, θελαν ν ψηφίσουν να νομοσχέδιο κα μερικο πληρεξούσιοι πρότειναν ν κοπε στ κείμενο το νομοσχεδίου φράση «ν ατή». Πρόεδρος τς Συνελεύσεως προσπαθοσε ν τος πείσει πς δν ταν σωστ ν περικοπον ο δύο ατς λέξεις, φράση «ν ατή», γιατί θ λλοιωνόταν λο τ νόημα το σχετικο ρθρου. Κάποια στιγμ δύο πληρεξούσιοι σηκώθηκαν ργισμένοι π τς «θέσεις» τους κα ρχισαν ν φωνάζουν πρς τ προεδρεο:
-    Ν κοπε τ «ν ατή». Ναί, ν κοπε.
-    Τ «ν ατ» ν κοπε πωσδήποτε, λλος.
-    χι, δν κόβετε τ «ν ατ» κα συνεδρίαση ξελισσόταν σ σύρραξη.
Γέρος το Μορι λαγοκοιμόταν, φήνοντας τος λογιότατους νὰ...

Κυκλοφορήθηκε τὸ νέο τεῦχος τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Βήματος!


Μόλις κυκλοφορήθηκε τὸ νέο τεῦχος τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Βήματος μὲ πλούσιο φωτορεπορτὰζ ἀπὸ τὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου μὲ τὴ συμμετοχὴ Ἑλληνόπουλων τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἐπίσης διαβάστε στὸ τρέχον τεῦχος σημαντικὰ ἱστορικὰ καὶ ἐθνικὰ κείμενα καθὼς καὶ τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις στὸ βορειοηπειρωτικὸ χῶρο ἐν ὄψει τῶν ἐκλογῶν τοῦ Ἰουνίου.

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.