28 Φεβ 2021

Δημήτριος Τσελεγγίδης γιὰ Ἅγιο Ἐφραὶμ Κατουνακιώτη: «Ὅσα εἴδαμε μὲ τὰ μάτια μας καὶ ἀκούσαμε μὲ τὰ αὐτιά μας» - Β΄ Μέρος

Δημητρίου Ἰ. Τσε­λεγ­γί­δη, Καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης
«Οἱ προ­ϋ­πο­θέ­σεις ἐ­νερ­γο­ποι­ή­σε­ως καί δι­α­τη­ρή­σε­ως τῆς Θεί­ας Χά­ρι­τος ἐν­τός μας, κα­τά τόν Ἅγιο Γέ­ρον­τα Ἐ­φραίμ Κα­του­να­κι­ώ­τη» (6/12/1912-27/2/1998)
Β΄ Μέρος (Διαβάστε το Α΄ μέρος ΕΔΩ)
Στό ἐ­ρώ­τη­μά μας, πῶς ἀρ­χί­ζει πρα­κτι­κῶς νά ἐ­νερ­γεῖ σ’ ἐ­μᾶς ἡ Θεί­α Χά­ρη αἰ­σθη­τά, ὁ ἅγιος Ἐφραίμ μᾶς πα­ρέ­πεμ­πε στά λό­για τοῦ Χρι­στοῦ καί στήν ἐμ­πει­ρί­α τῶν ἁ­γί­ων. Τό πνεῦ­μα τῶν λε­γο­μέ­νων του ἑ­στί­α­ζε καί στήν προ­σω­πι­κή του πνευ­μα­τι­κή ἐμ­πει­ρί­α. Ὅ­ταν δη­λα­δή ὁ πι­στός ἀρ­χί­ζει νά κα­θαί­ρε­ται ἀ­πό τήν ἀ­κα­θαρ­σί­α τῶν πα­θῶν, μέ τήν ἐν ἐ­πι­γνώ­σει με­το­χή στά θε­ουρ­γά Μυ­στή­ρια τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, σέ συν­δυα­σμό μέ τή συν­το­νι­σμέ­νη ἀ­σκη­τι­κή καί ἀ­γα­πη­τι­κή τή­ρη­ση τῶν θεί­ων ἐν­το­λῶν, ὁ­πωσ­δή­πο­τε ἐ­νερ­γο­ποι­εῖ­ται ἡ Χά­ρη τοῦ Ἁ­γί­ου Χρί­σμα­τός μας, ἀ­πό τήν πη­γή τοῦ ζῶν­τος καί ἀ­κτί­στου ὕ­δα­τος, ὡς ἐ­πι­βε­βαί­ω­ση τῆς ἀ­ξι­ο­πι­στί­ας τοῦ Δο­τῆ­ρα της, Κυ­ρί­ου μας Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ. Αὐ­τός, ὡς ἡ Ὑ­πο­στα­τι­κή Ἀ­λή­θεια, μᾶς δι­α­βε­βαί­ω­σε, ὅ­τι «ἐ­άν ἀ­γα­πᾶ­τε με, τάς ἐν­το­λάς τάς ἐ­μάς τη­ρή­σε­τε, κἀ­γώ ἐ­ρω­τή­σω τόν Πα­τέ­ρα καί ἄλ­λον...

Πατήρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Διῶξτε τὴν ἀπελπισία»

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη πού μεταίδεται ἀπό τά κανάλια Altas TV καί Ἀχελῶος TV (Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021).

Πρὸς τοὺς νέους ἁπλὰ καὶ ἀπὸ καρδιᾶς

Γράφει ὁ Ἠλιάδης Σάββας

Παιδιά μας, ποὺ μπήκατε στὴν κολυμβήθρα καὶ εὐλογηθήκατε ἀπὸ τὸ χέρι τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Βρεθήκατε νὰ ζεῖτε σ΄ αὐτὸν τὸν κόσμο καὶ σᾶς προσφέρεται αὐτὸς ὁ τρόπος ζωῆς ποὺ ζεῖτε σήμερα. Αὐτὸς εἶναι ὁ δρόμος καὶ πρέπει νὰ τὸν ἀκολουθήσετε. Ναί. Ἀφοῦ δὲν μπορεῖτε νὰ δεῖτε, ἂν ὑπάρχει γύρω σας ἔστω  ἕνα  μονοπατάκι, γιὰ νὰ διαλέξετε. Ἔτσι, θέλοντας καὶ μή, ἀφεθήκατε νὰ ζεῖτε ὅπως ζεῖτε, χωρὶς νὰ ρωτηθεῖτε οὐσιαστικά, ἂν εἶστε χορτασμένα ψυχικά, ἂν ἔχουν ἀπαντηθεῖ τὰ ἐρωτήματά σας, οἱ βαθιὲς ἀνησυχίες σας καὶ τὰ ἐρωτηματικά, ποὺ «νύττουν» (τσιμπᾶνε) ἀσταμάτητα τὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιά σας καὶ δὲ σᾶς ἀφήνουν πολλὲς φορὲς νὰ ἡσυχάσετε.

Ἡ «πνευματικὴ καραντίνα», τὸ «πνευματικὸ ἐμπάργκο», ποὺ σᾶς ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὸ σημερινὸ δικτατορικὸ καθεστὼς  τοῦ ἐπικρατοῦντος τρόπου ζωῆς, δὲ...

Κυριακή τοῦ Ἀσώτου - Ἡ παραβολὴ τῆς Πατρικῆς εὐσπλαγχνίας καὶ ἀγάπης τοῦ Θεοῦ

Γράφει ὁ Ἰωάννης Βενιέρης
Ἔχει ἐπικρατήσει νὰ ὀνομάζεται ἡ παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ, ἀλλὰ θὰ τῆς ταίριαζε καλύτερα ὁ τίτλος τῆς παραβολῆς τῆς Πατρικῆς εὐσπλαγχνίας καὶ ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.
Καὶ ἂν ἀκόμη χάνονταν ὅλες οἱ Ἁγίες Γραφές, ἂν διεσώζετο αὐτὴ ἡ παραβολή, θὰ ἔφθανε γιὰ τὴν σωτηρία μας. Λίγα λόγια λοιπὸν γιὰ τὴν παραβολὴ αὐτὴ ἀπὸ τὶς σημειώσεις μου.
Δύο πρόσωπα καὶ ἐδῶ - ὁ νεότερος υἱὸς καὶ ὁ πρεσβύτερος - ὅπως καὶ στὴν παραβολὴ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου, μὲ τὸν Λόγο τοῦ Κυρίου νὰ διαγράφει καὶ σὲ αὐτὴν τὴν παραβολὴ τύπο σωτηρίας.
Ἡ παραβολὴ αὐτὴ μᾶς κάνει γνωστὸ καὶ ἀδιαμφισβήτητο γεγονὸς ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι "Πατὴρ οἰκτιρμῶν καὶ Θεὸς πάσης παρακλήσεως".
Ὅλη ἡ ἀνθρωπίνη τραγωδία ἔγκειται στὸ ὅτι ζοῦμε ἔξω ἀπὸ τὴν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Ἂς μὴν ζητοῦμε τὴν ἄνεση σὲ τούτη τὴ ζωή, γιὰ νὰ τὴν βροῦμε στὴν ἄλλη. Ἂς μὴν παραδινόμαστε στὶς ἡδονὲς ἐδῶ, γιὰ νὰ ἀπολαύσουμε τὴν ἐκεῖ ἡδονή, τὴν πραγματικὴ ἡδονή, πού δὲν γεννᾶ κανένα κακό, ἐκείνη πού ἔχει μύρια ἀγαθά.
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

27 Φεβ 2021

Δημήτριος Τσελεγγίδης γιὰ Ἅγιο Ἐφραὶμ Κατουνακιώτη: «Ὅσα εἴδαμε μὲ τὰ μάτια μας καὶ ἀκούσαμε μὲ τὰ αὐτιά μας»

Δημητρίου Ἰ. Τσε­λεγ­γί­δη, Καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης
«Οἱ προ­ϋ­πο­θέ­σεις ἐ­νερ­γο­ποι­ή­σε­ως καί δι­α­τη­ρή­σε­ως τῆς Θεί­ας Χά­ρι­τος ἐν­τός μας, κα­τά τόν Ἅγιο Γέ­ρον­τα Ἐ­φραίμ Κα­του­να­κι­ώ­τη» (6/12/1912-27/2/1998)
Α΄ Μέρος
Ὁ Ἅγιος Ἐ­φραίμ –στό μέ­τρο πού τόν γνώ­ρι­σα- ὑ­πῆρ­ξε γιά μέ­να ἡ πο­λύ εὐ­χά­ρι­στη ἐ­κεί­νη ἔκ­πλη­ξη, τήν ὁ­ποί­α γεύ­ε­ται ὁ κά­θε πι­στός, ὅ­ταν βρί­σκε­ται μπρο­στά στό ὀν­το­λο­γι­κῶς αὐ­το­νό­η­το τῶν πραγ­μα­τι­κά ζων­τα­νῶν με­λῶν τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Μέ ἄλ­λα λό­για, ὁ Ἅγιος Ἐ­φραίμ ἦ­ταν αὐ­τό, πού λί­γο-πο­λύ ὅ­λοι μας ὀ­φεί­λου­με νά εἴ­μα­στε, ὡς ὀρ­γα­νι­κά μέ­λη τοῦ θε­αν­θρω­πί­νου σώ­μα­τος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας.
Εἰ­δι­κό­τε­ρα, θε­ω­ρῶ ὡς ξε­χω­ρι­στή εὐ­λο­γί­α τό γε­γο­νός, ὅ­τι εἶ­δα προ­σω­πι­κῶς καί...

Δοξαστικὸ Αἴνων Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου, ψάλλουν οἱ Πατέρες τοῦ Ἱεροῦ Κελλιοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

Οἱ Πατέρες τοῦ Ἱεροῦ Κελλιοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σκήτης Κουτλουμουσίου, ψάλλουν τὸ Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου «Πάτερ ἀγαθέ...», μέλος τοῦ Πέτρου Πελοποννησίου, Ἦχος πλάγιος τοῦ δευτέρου.
«Πάτερ ἀγαθέ, ἐμακρύνθην ἀπὸ σοῦ μὴ ἐγκαταλίπῃς με, μηδὲ ἀχρεῖον δείξῃς τῆς βασιλείας σου· ὁ ἐχθρὸς ὁ παμπόνηρος ἐγύμνωσέ με, καὶ ᾖρέ μου τὸν πλοῦτον· τῆς ψυχῆς τὰ χαρίσματα ἀσώτως διεσκόρπισα, ἀναστὰς οὖν, ἐπιστρέψας πρὸς σὲ ἐκβοῶ· Ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου, ὁ δι' ἐμὲ ἐν Σταυρῷ τὰς ἀχράντους σου χεῖρας ἁπλώσας, ἵνα τοῦ δεινοῦ θηρὸς ἀφαρπάσῃς με, καὶ τὴν πρώτην καταστολὴν ἐπενδύσῃς με, ὡς μόνος πολυέλεος.

Ἅγιος Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης: «Τὸ ἅπαν εἶναι ἡ εὐχή. Ὅ,τι ἄλλο κάνετε εἶναι ματαιοπονία. Δουλεύετε, ἀναπαύεσθε, εἶστε στὸν δρόμο ἢ στὸ αὐτοκίνητο; Νὰ λέτε τὴν εὐχή. Ἔτσι προκόβετε»!

Στήν φωτογραφία τοῦ 1977 εἶναι ὁ πατήρ Διονύσιος Τάτσης, 
 πατήρ Νικόλαος Μέμος (τότε λαϊκός),  Ἅγιος Ἐφραίμ Κατουνακιώτης, καὶ  Κ. Σκούρτης
Τοῦ π. Διονυσίου Τάτση «Ἐν ὄρεσι πλανώμενος - Βιωματικὲς ἐμπειρίες»
Τὸν Αὔγουστο τὸ 1977 πραγματοποίησα ἐπίσκεψη στὸ Ἅγιον Ὅρος. Ὅταν στὸ κείμενό μου λέω Ἅγιον Ὅρος, ἐννοῶ περισσότερο τούς μοναχοὺς καὶ λιγότερο τὴν φύση, τὰ οἰκοδομήματα καὶ τὰ κειμήλια. Μὲ συγκινεῖ ἡ ἀσκητικότητα τῶν μοναχῶν, ἡ ἁπλότητα στὴν συμπεριφορά τους, ἡ μαχητικότητά τους γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, ἡ ἀμεριμνία τους, ἡ κατάνυξή τους, ὁ μεταθανάτιος στοχασμός τους, ἡ προσευχή τους καὶ γενικὰ ὁ τρόπος τῆς ζωῆς τους.

Ξεκινήσαμε γιὰ τὴν ἠσυχαστικότερη περιοχὴ τοῦ Ὅρους, τὴν ἔρημο, ὅπου ζοῦν...

Σὰν σήμερα τὸ 1998, κοιμήθηκε ὁ Ἅγιος Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης (27 Φεβρουαρίου †)

Ὁ παπα-Ἐφραιμ Κατουνακιώτης γεννήθηκε τὸ 1912 στὸ Ἀμπελοχώρι Θηβῶν. Ὁ πατέρας του ὀνομάζονταν Ἰωάννης Παπανικήτας καὶ ἡ μητέρα του Βικτορία. Ὁ Γέροντας εἶχε σὰν κοσμικὸς τὸ ὄνομα Εὐάγγελος. Τελείωσε τὸ Γυμνάσιο ἀλλὰ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἔκλεινε στὸν Εὐάγγελο τὶς κοσμικὲς θύρες τῆς ἀποκατάστασης.
Στὴν Θήβα, ὅπου εἶχε μετακομίσει ἡ οἰκογένειά του, ὁ Εὐάγγελος γνώρισε τοὺς γεροντάδες του τὸν Ἐφραὶμ καὶ τὸν Νικηφόρο.
Ἡ ζωὴ τοῦ Εὐάγγελου ἦταν καλογερική. Ἀγωνίζονταν πνευματικὰ μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ Ἰησοῦ, τὶς μετάνοιες, τὴν νηστεία καὶ κυρίως μὲ τὴν ὑπακοή.
Ἡ μητέρα του ἀξιώθηκε νὰ λάβει πληροφορία ἀπὸ τὸν Ὅσιο Ἐφραὶμ τὸν Σύρο ὅτι τὸ θέλημα τοῦ υἱοῦ της νὰ γίνει μοναχὸς ἦταν καὶ θέλημα Θεοῦ καὶ πώς ὁ Εὐάγγελος θὰ τιμήσει...

Τί θὰ γίνει μὲ τὴν «διδασκαλία» τῆς ἐμετικῆς παιδεραστίας στὰ σχολικὰ βιβλία;

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιὸς

Πιάνουμε τὶς μύτες μας ἀπὸ τὶς ἀναθυμιάσεις καὶ τὴν δυσωδία. Ξεβράζονται σωρηδὸν οἱ διαστροφές… θεατρανθρώπων, ὅπως αὐτάρεσκα αὐτοχρίζονται. Μαγαρίζονται καὶ οἱ λέξεις. Τί σχέση ἔχουν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι μὲ τὸ θέατρο, ὅπως μᾶς τὸ παρέδωσαν οἱ ἀρχαῖοι, καὶ κυρίως μὲ τὴν ἀποστολή του; Τὸ ἀρχαῖο κράτος, ἡ «πόλις», ὅπως ἔλεγαν, σκοπὸ εἶχε τὴν διαπαιδαγώγηση καὶ τὴν βελτίωση τῶν πολιτῶν, ἀλλιῶς ξέφευγε ἀπὸ τὴν ἀποστολή του. Γράφει ὁ Πλάτων «Πολιτεία τροφὴ ἀνθρώπων ἐστι, καλὴ μὲν ἀγαθῶν, ἡ δ’ ἐναντία κακῶν». (Μέν. ΙΙΙ-238 C). Δηλαδή: Ἡ πολιτεία εἶναι τροφὸς τῶν ἀνθρώπων. Τὸ καλὸ πολίτευμα, κάνει τοὺς...

Ὁ Ἄσωτος Υἱός ἔμοιαζε μέ νεκρό, προτοῦ πεθάνει σωματικά

Γραπτὸν θεῖον κήρυγμα
 - Κυριακὴ ΙΖ' Λουκᾶ
Πρεσβ. πατήρ Παῦλος Καλλίκας
Πόσο εἶναι τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, χριστιανοί μου; Σίγουρα μεγαλύτερο ἀπό αὐτό τῆς μάνας πρός τό παιδί της. Τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος χωρίς τόν Θεό; Εἶναι ἕνα τίποτα, καί ὅλα ὅσα κατέχει, εἶναι τίποτα. Τί δίνει ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο, ὅταν ὁ ἄνθρωπος αὐτός θελήσει νά χωριστεῖ ἀπό τό Θεό; Θά μποροῦσε, νά μήν τοῦ δώσει τίποτα. Καθώς, ὅμως, τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπροσμέτρητα ἀνώτερο ἀπό τό ἔλεος πού ἔχει μιά μητέρα πρός τό παιδί της, ὁ Θεός δίνει στό ἁμαρτωλό παιδί Του κάτι περισσότερο ἀπό πηλό. Μαζί μέ τό σῶμα δηλαδή, τοῦ δίνει καί ψυχή, τοῦ ἀφήνει...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Πολλοὶ πού ἔζησαν ὅλη τους τὴ ζωὴ μέσα στὶς ἡδονές, φθάνοντας στὸ τέλος τῆς ζωῆς τους, συνειδητοποίησαν πώς τίποτα δὲν ἀπόλαυσαν, πώς ὅλα ἦταν ἕνα φευγαλέο ὄνειρο, πού ἄφησε πίσω του μόνο πίκρα.
Ἅγιος Δημήτριος τοῦ Ροστὼφ

26 Φεβ 2021

Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος - Συμβουλὲς πρὸς τὸν σύζυγον

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου
Νὰ τῆς λές: ἀπὸ ὅλα τὴ δική σου ἀγάπη προτιμῶ καὶ τίποτε δὲν μοῦ εἶναι τόσο βασανιστικὸ ἡ δυσάρεστο, ὅσο τὸ νὰ βρεθῶ κάποτε σὲ διάσταση μαζί σου. Κι ἂν ὅλα χρειασθεῖ νὰ τὰ χάσω, κι ἂν γίνω φτωχότερος ἀπὸ τὸν Ἴρο, κι ἂν βρεθῶ στοὺς ἐσχάτους κινδύνους, ὁ,τιδήποτε κι ἂν πάθω, ὅλα μοῦ εἶναι ἀνεκτὰ καὶ ὑποφερτά, ὅσο ἐσὺ μοῦ εἶσαι καλά. Καὶ τὰ παιδιὰ τότε θὰ μοῦ εἶναι περιπόθητα, ἐφόσον ἐσὺ μᾶς συμπαθεῖς…
Ἴσως κάποτε σοῦ πεῖ: Ποτὲ ὡς τώρα δὲν ξόδεψα ἀπὸ τὰ δικά σου, ἔχω ἀκόμη τὰ δικά μου, ποὺ μοῦ ἔδωσαν οἱ γονεῖς μου. Τότε πές της: Τί λὲς καλή μου; Ἔχεις ἀκόμη τὰ δικά σου; Ποιὰ λέξη μπορεῖ νά εἶναι χειρότερη ἀπὸ αὐτή; Σῶμα δὲν...

Μέρκελ: Οἱ ἡγέτες τῆς ΕΕ συμφώνησαν γιὰ πιστοποιητικὰ ἐμβολιασμοῦ - Κάπως ἔτσι ἀρχίζει ὁ ὑγειονομικο - ταξικο - κοινωνικὸς «3ος παγκόσμιος πόλεμος»!

Σχόλιο ΙD-ont: «Τὸ βαφτίζουν "λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας". Δὲν ὑπάρχει περίπτωση ὅμως νὰ μὴν χρησιμοποιηθεῖ καὶ ὡς "ἀπαγορευτικὸ κυκλοφορίας" ἀπὸ τὶς ἰδιωτικὲς ἐπιχειρήσεις ἀρχικὰ καὶ ποιὸς ξέρει καὶ ἀπὸ τὸ Δημόσιο ἀργότερα: Ἐργασιακοὶ χῶροι, Ξενοδοχεῖα, Μέσα Μαζικῆς Μεταφορᾶς, Καταστήματα, Ἑστιατόρια, Ποδοσφαιρικὰ γήπεδα, Συναυλιακοὶ χῶροι, Συνεδριακοὶ χῶροι, Χῶροι Πολιτισμοῦ καὶ Θεάματος, Ἐκκλησίες κ.ἂ., ἀφοῦ ὑπάρχει ποῦ ὑπάρχει γιατί νὰ μὴν τὸ "ἀξιοποιήσουν"; Κι ἂν εἶναι παράνομο θεωρητικὰ νὰ ὑφίσταται κάποιος διακρίσεις, πῶς θὰ μπορέσει στὴν πράξη νὰ βρεῖ τὸ δίκιο του; Ἀφοῦ ὁ "ἀόρατος ἐχθρὸς" κορονοϊός, θὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὸν "ὁρατὸ ἐχθρό": τὸν μὴ φέροντα...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἀδύνατον ἡ ψυχὴ νὰ δουλεύει καὶ στὰ πάθη καὶ στὸ Θεό, καὶ τὴν ἁμαρτία νὰ θέλει καὶ τὸν Θεό, ἀλλὰ, πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ νικᾶμε τὴν κακία καὶ νὰ ὑποταγοῦμε σὲ ὅλα καὶ ὁλότελα στὸν Θεὸ μας.
Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνὸς

25 Φεβ 2021

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες εἶναι οἱ συνεχιστὲς τοῦ ἔργου καὶ τῆς διδασκαλίας τῶν ἁγίων Ἀποστόλων

Κατηγοροῦνται οἱ Πατέρες σήμερα ὅτι ἦταν ἀναχρονιστικοί, ὅτι ὁδήγησαν τοὺς πιστοὺς στὸν φονταμενταλισμό, ὅτι δὲν ἔκαναν διάλογο μὲ τὴν ἐποχή τους, ὅτι δὲν ἐνδιαφέρθηκαν γιὰ τὸν πολιτισμό. Γι΄ αὐτό, λένε αὐτοὶ ποὺ πρεσβεύουν τὴν παραπάνω θέση, ἐπιβάλλεται ἡ σύγχρονη θεολογία νὰ γίνει μεταπατερική. Οἱ Πατέρες ἦταν τὰ σύννεφα ποὺ ἔκρυβαν τὸν ἥλιο Χριστό, ὁπότε, γιὰ νὰ φωτιστοῦμε ἀπευθείας ἀπὸ τὸν Χριστό, πρέπει νὰ ἀπομακρύνουμε τοὺς Πατέρες. Ἀλλὰ οἱ Πατέρες, ἄσχετα ἂν μερικοὶ δὲν θέλουν νὰ τὸ παραδεχθοῦν, ἀποτελοῦν τὴν αὐθεντικὴ καὶ ἀπλανῆ ὁδὸ τῆς θεολογίας καὶ τῆς σωτηρίας. Οἱ Πατέρες εἶναι...

Τριώδιο καὶ Καρναβάλι … Ἀσυμβίβαστα μεταξύ τους!

Γράφει ὁ Ἠλίας Ἀθ. Θεοχαράκης - Θεολόγος
Λέγει ὁ Κύριος: «...οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύει ἡ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει ἡ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑταίρου καταφρονήσει οὗ δύνασθε Θεῶ δουλεύειν καὶ μαμωνὰ» (κατὰ Μάτθ. Κέφ.6 πάρ. 24), δηλαδὴ δὲν μπορεῖς χριστιανέ μου ἐὰν θέλεις νὰ λέγεσαι ἀλλὰ καὶ νὰ εἶσαι Χριστιανὸς καὶ νὰ δουλεύεις δύο κυρίους γιατί ἡ τὸν ἕναν θὰ μισήσεις καὶ τὸν ἄλλον θὰ ἀγαπήσεις ἢ εἰς τὸν ἕνα θὰ προσκολληθεῖς καὶ τὸν ἄλλον θὰ καταφρονήσεις δὲν μπορεῖς νὰ δουλεύεις γιὰ τὸν Θεὸ καὶ γιὰ τὸν μαμωνὰ τουτέστιν τὸν διάβολο, αὐτὰ εἶναι λόγια του Κυρίου μας ποὺ ὅμως εἶναι ταυτόχρονα καὶ ἐντολὴ καὶ δὲν χωροῦν συζητήσεως, γιὰ ὅποιον βέβαια διεκδικεῖ τὴν ὀνομασία τοῦ πιστοῦ ὀρθοδόξου Χριστιανό. Ἀνοίγει καὶ φέτος τὸ τριώδιο καὶ τὴν φράση αὐτὴ τὴν ἀκοῦμε αὐτὴν τὴν περίοδο συνεχῶς ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο, τὴν τηλεόραση, ἀπὸ πολλοὺς συμπολίτες μας, τὴν διαβάζουμε στὶς ἐφημερίδες καὶ στὰ περιοδικὰ, ἀλλὰ καὶ στὸ διαδίκτυο. Τί καταλαβαίνει ἀκούοντας τὴ φράση αὐτὴ στὶς ἡμέρες μας ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ κατὰ τὰ ἄλλα ὀρθοδόξου λαοῦ μας ὅταν ἀκούει τὴ λέξη τριώδιο;...

Μίσος κατὰ τοῦ κατὰ τοῦ χριστιανισμοῦ τὸ ὁποῖο ἐκδηλώνεται μὲ προσβολές, διώξεις καὶ βανδαλισμοὺς

Ἄρθρο ἀπὸ Γεώργιο Βλάχο, ἐρευνητὴς
Ὅσον ἀφορᾶ τὴ χριστιανική μας πίστη, συμβαίνουν γεγονότα ποὺ δὲν πρέπει νὰ ἀνησυχοῦν μόνο ἐμᾶς τοὺς ὀρθόδοξους χριστιανοὺς ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα χριστιανικὰ δόγματα.
ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ
Μέχρι τώρα ἔχουν ὑπάρξει πολλὲς προσβολὲς κατὰ τῆς χριστιανικῆς μας θρησκείας. Οἱ προσβολὲς αὐτὲς ποὺ δὲν γίνονται μόνο στὴ χώρα μας ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες χριστιανικὲς χῶρες, στοχοποιοῦν τὸν Ἰησοῦ Χριστό, τοὺς Μαθητές Του, τὸν Σταυρό, τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ τοὺς Ἁγίους μας. Ἐκδηλώνονται δὲ μὲ...

Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης: "Ἡ γυναῖκα ἀπό τήν στιγμή πού γίνεται μάνα, μοιάζει μέ μηχανάκι πού, ὅσο ζορίζεται, τόσο φορτίζεται, γιατί δουλεύει συνέχεια ἡ ἀγάπη"

Ἀγίου
Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου
Ἡ ἀγάπη τῆς μάνας
Μιά φορά, Γέροντα, μᾶς εἴπατε ὅτι μέ τήν ἀγάπη ὁ ἄνθρωπος μεγαλώνει, ὡριμάζει.
- Δέν φθάνει νά ἀγαπάη κανείς τόν ἄλλον· πρέπει νά τόν ἀγαπάη περισσότερο ἀπό τόν ἑαυτό του. Ἡ μάνα ἀγαπάει τά παιδιά της περισσότερο ἀπό τόν ἑαυτό της. Μένει νηστικιά, γιά νά ταΐση τά παιδιά της, ἀλλά νιώθει μεγαλύτερη εὐχαρίστηση ἀπό ἐκεῖνα. Τά παιδάκια τρέφονται ὑλικά καί ἡ μητέρα πνευματικά. Ἐκεῖνα ἔχουν τήν ὑλική γεύση, ἐνῶ αὐτή ἔχει τήν πνευματική...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Νὰ μὴν λυπᾶσαι, ὅταν συναντᾶς στενοχώριες καὶ δυσκολίες στὴ ζωὴ σου, γιατὶ ὅλα αὐτὰ γίνονται κατὰ παραχώρηση Θεοῦ, γιὰ τὴν ψυχικὴ σου ὠφέλεια. Ἀκόμη οὔτε τὸν θάνατο νὰ φοβᾶσαι. Γιατὶ βλέποντας ὁ Θεὸς τὴν ὑπομονὴ σου, θὰ σὲ βοηθήσει νὰ φτάσεις στὴν νίκη, ἐκεῖ ὅπου θ΄απολαύσεις τὰ αἰώνια ἀγαθά, πού ἑτοίμασε γιὰ 'κείνους πού Τον ἀγαποῦν ἀληθινά.
Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος

24 Φεβ 2021

Ντοκιμαντέρ: «Φιλοθέη, ἡ Ἁγία τῶν Ἀθηνῶν»

Ὁ Δῆμος Φιλοθέης - Ψυχικοῦ ὀργάνωσε διαδικτυακή προβολὴ τῆς ταινίας τῆς Μαρίας Χατζημιχάλη-Παπαλιοῦ «Φιλοθέη, ἡ Ἁγία τῶν Ἀθηνῶν» ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Φιλοθέης στὶς 19 Φεβρουαρίου, τιμώντας τὴν γυναίκα τῆς ὁποίας τὸ ὄνομα φέρει ὁ Δῆμος. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἱστορικὸ ντοκιμαντὲρ γύρω ἀπὸ μία μεγάλη μορφὴ ποὺ ἔδρασε στὴν τότε Ἀθήνα τῆς Τουρκοκρατίας καὶ ἰδιαίτερα στὴν...

Ἅγιος Γρηγόριος: «Ἂν ὁ Χριστιανὸς εἶναι ἐμπαθὴς καὶ θηριόμορφος, γίνεται ἀφορμὴ νὰ κατηγορηθεῖ ὁ Θεὸς μεταξὺ τῶν ἀπίστων»

Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης, 
«Περὶ τοῦ τί τὸ τοῦ Χριστιανοῦ ἐπάγγελμα ἢ ὄνομα»
Ἡ πραγματεία – ἐπιστολὴ γράφτηκε ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης, ὅταν βρισκόταν πρὸς τὴν Δύση τῆς ζωῆς του. (335 – 395). Στάλθηκε στὸν Ἁρμόνιο καὶ ὅπως λέει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος, οἱ συζητήσεις καὶ οἱ ἐπιστολὲς εἶναι ἀσκήσεις γιὰ τὴν ἀρετὴ καὶ γύμνασμα γιὰ τὴν θεοσέβεια. Ἡ παροῦσα ἐπιστολὴ ἀποτελεῖ ἀπόσταγμα τῆς ἁγιασμένης ζωῆς καὶ τῆς ἐν Χριστῷ ἐμπειρίας του. Σύμφωνα μὲ τὸν πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Γεώργιο Φλορόφσκυ κατατάσεται στὴν κατηγορία: «Ἀσκητικὰ καὶ Ἠθικὰ ἔργα» (Βιβλίο: Οἱ Βυζαντινοὶ Πατέρες, μετάφραση ἀπὸ τὸν Πάλλη).
Τὸ πρῶτο θέμα ποὺ ἐπισημαίνει εἶναι ὅτι πολλοὶ ποὺ φέρουν τὸ ὄνομα τοῦ Χριστιανοῦ, τὸ φέρουν ὡς προσωπεῖο, ἐνῶ ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε στὴν πολιτεία μας ὅ,τι δηλώνει τὸ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Αὐτὸς πού εἶναι ἐχθρὸς τοῦ κόπου, γίνεται φίλος τῶν ἡδονῶν. Νὰ μὴν βλέπεις τὸ πρόσκαιρο καλὸ πού ἔχουν οἱ ἡδονές, ἀλλὰ τὸ τελικὸ τους ἀποτέλεσμα.
Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης

23 Φεβ 2021

Κοροναϊός: «Πανδημία» προβλημάτων ψυχικῆς ὑγείας μὲ θύματα τοὺς νέους - Σὲ ἀπόγνωση οἱ νεαροὶ Εὐρωπαῖοι

Δραματικὰ στοιχεῖα ἔρχονται στὸ φῶς γιὰ τὴν κατάσταση τῆς ψυχολογίας τῶν νέων τῆς Εὐρώπης μετὰ ἀπὸ ἕνα χρόνο πανδημίας καὶ σκληρῶν lockdown.

Πέρσι, τὴν ἴδια ἐποχή, ἡ 22χρονη Φιλὲ Λασῶ, ποὺ σπουδάζει διοίκηση ἐπιχειρήσεων στὴ Γαλλία, ἦταν γεμάτη ἐλπίδα, καθὼς ὀνειρευόταν μία καριέρα στὴ μουσικὴ βιομηχανία. Μετὰ ἦρθε ἡ πανδημία καὶ ἡ νεαρὴ κοπέλα ἔχασε τὴ δουλειά της ὡς σερβιτόρα καὶ ἀναγκάστηκε νὰ ἐπιστρέψει στὸ σπίτι τῶν γονιῶν της.

Τώρα παλεύει νὰ ὀνειρευτεῖ ἕνα μέλλον μετὰ ἀπὸ μῆνες περιορισμῶν. Ὅπως ἐξηγεῖ στούς Times τῆς Νέας Ὑόρκης, ἡ μοναξιὰ καὶ ἡ ἀπόγνωση τὴν κρατοῦν ξύπνια τὶς...

Ἡ ἱερωσύνη κατὰ τὸν Ὅσιο Ἰσίδωρο τὸν Πηλουσιώτη

Ὁ Ὅσιος Ἰσίδωρος ἔδειχνε ἔντονο ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ ὅσα συνέβαιναν στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Πόση χαρὰ γέμιζε κάθε φορὰ ποὺ μάθαινε ὅτι κάποιος εὐλαβὴς καὶ ἐνάρετος νέος προσερχόταν στὶς τάξεις τοῦ ἱεροῦ κλήρου καὶ προσευχόταν νὰ ὑπηρετήσει τὸν Κύριο καὶ τὴν Ἐκκλησία μὲ αὐταπάρνηση καὶ ἀνιδιοτέλεια.

Ἀντίθετα πόνο καὶ λύπη καταλάμβανε τὴν ψυχή του ὅταν πληροφοροῦνταν ὅτι ὑπῆρχαν κληρικοὶ ποὺ ζοῦσαν χωρὶς φόβο Θεοῦ ἢ χρησιμοποιοῦσαν τὴν ἱερωσύνη τους γιὰ πλουτισμὸ ἢ γιὰ νὰ περνοῦν ἄνετα καὶ γενικὰ νὰ καταδυναστεύουν...

Ἀποστάτες, ἄπιστοι καὶ ἀντίχριστοι

Γράφει ὁ Γεώργιος Τζανάκης
«Πήγα δυὸ φορές στὴν ἐκκλησία κατὰ τὶς 9, γιατὶ ἔχω ἄρρωστο στὸ σπίτι καὶ δὲν μπορῶ πιὸ πρίν, ἀλλὰ εἶχαν κλείσει τὶς πόρτες, γιατί -μοῦ εἶπαν- εἶχε συμπληρωθεῖ ὁ ἀριθμὸς. Ἔχω τρεῖς βδομάδες νὰ πάω σὲ ἐκκλησία...»
«Ὄχι, δὲν πηγαίνουμε πιὰ ἐκεί, γιατί δὲν μᾶς ἄφηναν νὰ μποῦμε μέσα καὶ κάποιες φορές μᾶς ἔλεγαν νὰ πᾶμε δίπλα, στὸ δωμάτιο, ἐπειδὴ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ μποῦν ἄλλοι στὸν ναό. Ἀλλὰ ἐκεὶ δὲν καταλάβαινες ἐκκλησία, ἦταν καὶ τὰ παιδιὰ καὶ ἔκαναν φασαρία. Μόνο ἄν πήγαινες πρὶν τὶς 7 θὰ ἔμπαινες μέσα, ἀλλὰ ἐμεὶς ποὺ ἔχωμε μικρὰ παιδιὰ δὲν μποροῦμε τέτοιαν ὥρα...»

Πραγματικὲς κουβέντες, ἀπὸ πραγματικὲς  περιπτώσεις... Πασίγνωστες...

Ἅγιος Πολύκαρπος: "Ὁ Ἡρωικὸς Ἐπίσκοπος Σμύρνης καὶ Μάρτυρας" (23 Φεβρουαρίου †)


ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Στὶς 23 Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴ μνήμη τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου ἐπισκόπου Σμύρνης. Πρόκειται γιὰ σπουδαία προσωπικότητα τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν Ἀποστολικῶν Πατέρων, δηλαδὴ τῶν διαδόχων ἐπισκόπων τῶν ἁγίων Ἀποστόλων.
Γεννήθηκε τὸ 80 μ. Χ. στὴ Μ. Ἀσία ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς γονεῖς του Παγκράτιο καὶ Θεοδώρα, οἱ ὁποῖοι εἶχαν μαρτυρήσει γιὰ τὴν πίστη τους στὸ Χριστό. Διατέλεσε μαθητὴς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ὁ ὁποῖος πέρασε τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ζωῆς του στὴ Μ. Ἀσία. Βαπτίστηκε μικρὸς καὶ ἀφιέρωσε τὴ ζωή του στὸ Χριστό. Λίγο πρὶν τὸ θάνατό του ὁ ἐπίσκοπος Σμύρνης ἅγιος Βουκόλος, τὸν χειροτόνησε διάδοχό του, διότι ἔβλεπε στὸ πρόσωπό του τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν ἁγιότητα.
Ἡ μακρὰ ἐπισκοπική του διακονία σφραγίστηκε ἀπὸ τὴν ἁγία βιωτή του καὶ τὴ θέρμη του γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Ὡς πιστὸς μαθητὴς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἀναδείχτηκε ἕνας μεγάλος...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Ἄν ξέραμε τὶ ὠφέλεια ἔχουμε ἀπὸ τὶς ἀρρώστειες, δὲν θὰ θέλαμε νὰ γίνουμε καλά, θὰ θέλαμε νὰ ὑπομείνουμε, γιὰ νὰ πάρουμε μία καλύτερη θέση στὸν παράδεισο...
Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

22 Φεβ 2021

Ὁ πόνος στὴν ζωή μας

Τοῦ μακαριστοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου πατρός Γεωργίου Καψάνη, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους
Εἶναι εὔκολο κάποιος νὰ φιλοσοφεῖ ἢ νὰ θεολογεῖ γιὰ τὸν πόνο. Ἀλλὰ εἶναι δύσκολο νὰ ἀντιμετωπίζει σωστὰ τὸν πόνο, ὅταν ὁ ἴδιος περνᾶ ἕνα δυνατὸ πόνο στὴν ζωή του. Θεωρῶ πολὺ τολμηρὸ νὰ μιλᾶ κανεὶς γιὰ τὸν πόνο, ὅταν ὁ ἴδιος δὲν πονᾶ. Σκέπτομαι ὅλους τοὺς ἀδελφούς μας ἁπανταχοῦ τῆς γῆς, ποὺ πονοῦν σωματικὰ ἢ ψυχολογικὰ ἢ πνευματικά.
Σωματικὰ πονοῦν οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ ἀρρώστιες, κακουχίες, πείνα. Ψυχολογικὰ πονοῦν ἀπὸ κατατρεγμούς, συκοφαντίες, ἔλλειψη ἀγάπης καὶ μὴ ἀνταπόκριση στὴν προσφερόμενη σὲ ἄλλα προσφιλῆ πρόσωπα ἀγάπη, ἀνεκπλήρωτες ἐπιθυμίες, ἀσθένειες καὶ θανάτους προσφιλῶν ἀνθρώπων καὶ ἄλλα αἴτια. Πνευματικὰ...

Πατὴρ Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος: Προσευχή, ὅπλο ἐνάντια στὴν ἀπελπισία!

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου

Ἐμεῖς τί λέμε; Προσευχόμαστε γιά τόν ἄλλο. Ὑπάρχει κάτι βαθύτερο πού κάνει ὁ Θεός. Τά πάντα μπορεῖ νά κάνει. Ἐμεῖς φτάνουμε στά ὅρια. Ἄν δέν γίνεται ὁ λόγος μας τίποτε, ὄχι γιά νά σταματήσουμε, θά καταλήξουμε στό ἀκραῖο καί παιδαγωγικό ἐκφραστικό μέγεθος πού λέγεται προσευχή. Αὐτό τό λέω πάντα, τό ξεχνᾶμε ὅμως, γιατί σέ πολλές ἀγωνιώδεις καταστάσεις πού ζοῦμε καί, πολλές φορές, ἔχουμε μιά σωστή ἄποψη καί θέλουμε νά προστατεύσουμε τόν ἄλλο, καί τό λέμε, τό ξαναλέμε, κι ἐπειδή τό εἴπαμε παραπάνω ἀπ᾽ ὅ,τι πρέπει, παραπάνω ἀπ᾽ ὅσο τό λέει ὁ Θεός, καί ξεπεράσαμε καί τά μέτρα τοῦ Θεοῦ, καί κάναμε μιά -γιά καλά πράγματα- πλύση ἐγκεφάλου, κι ὁ ἄλλος ἀντιδρᾶ, εἶναι καλύτερα νά σωπάσουμε καί νά...

Μία ἀπονεκρωμένη ψυχὴ ποὺ ἔχει στείλει τὸν Θεὸ στὴν «ἐξορία», ἀσεβεῖ καὶ ἀσελγεῖ ἐπάνω στὸν συνάνθρωπο, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ θεοποιεῖ τὴ σάρκα τοῦ θύματός του

Ἡ διαστροφὴ εἶναι ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸ ἀγαθό, ὅπως τὸ σκοτάδι εἶναι ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸ φῶς.
Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ἡ μαρτυρία τῆς Σοφίας Μπεκατώρου ἦταν ὁ πρῶτος «κανονιοβολισμὸς» ἐναντίον μίας παγιωμένης καὶ ὁλότελα ἄρρωστης νοοτροπίας τῆς ἑλληνικῆς πραγματικότητας. Ἕνας δίκαιος λεκτικὸς «κανονιοβολισμὸς» ποὺ ἔδωσε τὸ σύνθημα γιὰ μία μικρὴ κοινωνικὴ ἐπανάσταση ἐνάντια στὸ ἀνήθικο. Ὁ πρῶτος κρίκος μίας ἁλυσίδας ἀποκαλύψεων ποὺ σήμερα συνταράσσουν τὴν ἑλληνικὴ κοινὴ γνώμη.

Εἶναι αὐτονόητο πώς αὐτὸ τὸ ἀποτρόπαιο κοινωνικὸ ἀπόστημα πρέπει νὰ σπάσει μέχρι τέλους. Τὰ στόματα πρέπει νὰ ἀνοίξουν καὶ ἡ δικαιοσύνη πρέπει νὰ ἀκούσει προσεκτικὰ ὅσα ἔχουν νὰ μαρτυρήσουν. Καὶ ἀσφαλῶς στοὺς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Καὶ τὰ εὔκολα καὶ ὑποφερτὰ θὰ μᾶς φανοῦν δύσκολα, ἂν εἴμαστε νωθροὶ καὶ ὀκνηροί.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

21 Φεβ 2021

Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος: "Οἱ θρῆσκοι ἄνθρωποι εἶναι τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο εἶδος μέσα στὴν ἐκκλησία"

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ὁμιλία " Ἡ θεραπεία ἀπὸ τὴν ἀρρώστια τοῦ Φαρισαϊσμοῦ"
Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι νὰ ξέρετε, αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, οἱ θρῆσκοι ἄνθρωποι εἶναι τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο εἶδος μέσα στὴν ἐκκλησία. Αὐτοὶ οἱ θρῆσκοι ἄνθρωποι εἶναι ἐπικίνδυνοι. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλάει ἀπ' αὐτούς. Ἔλεγε ἕνας ἁγιορείτης ὅταν ἔκαμνα μία φορὰ λειτουργία καὶ λέγαμε «Κύριε σῶσον τοὺς εὐσεβεῖς» λέει ἀστειευόμενος «Κύριε σῶσον ἠμᾶς ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς» δηλαδὴ ὁ Θεὸς νὰ σὲ φυλάει ἀπὸ τοὺς θρήσκους ἀνθρώπους, διότι θρῆσκος ἄνθρωπος σημαίνει μία προσωπικότης διεστραμμένη ἡ ὁποία οὐδέποτε εἶχε προσωπικὴ σχέση μὲ τὸν Θεό. Ἁπλῶς μόνον κάμνει τὰ καθήκοντά της ἀπέναντί Του, ἀλλὰ καμιὰ σοβαρὴ σχέση δὲν εἶχε γιὰ αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς δὲν λέει αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο τίποτε. Καὶ σᾶς ὁμολογῶ καὶ ἐγὼ ἀπὸ τὴν πείρα μου ὅτι δὲν εἶδα χειρότερους ἐχθρούς τῆς ἐκκλησίας ἀπὸ τοὺς θρήσκους...

21 Φεβρουαρίου 1913 ἀπελευθέρωση τῶν Ἰωαννίνων

Φασούλη-Τσαμπαλᾶ Κωνσταντίνας, φιλολόγου
«Σ’ ὅλο τὸν κόσμο ξαστεριὰ
Σ’ ὅλο τὸν κόσμο ἥλιος

Καὶ στὰ καημένα Γιάννενα
Μαῦρο βαθὺ σκοτάδι».
Μαῦρο βαθὺ σκοτάδι σκέπασε τὰ Γιάννενα ἐπί πέντε ὁλόκληρους αἰῶνες, ἀπό τις 9 Ὀκτωβρίου τοῦ 1430, ἀπὸ τότε δηλαδὴ ποὺ ὁ Τοῦρκος κατακτητὴς εἰσῆλθε στὴν πόλη καὶ ἐξαπλώθηκε σ’ ὅλη τὴν περιοχή.
Ὅμως ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἔπεσε ἡ Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία, κανένας δὲν πίστεψε πὼς ὅλα ἀνῆκαν στὸ πυρωμένο ἀπὸ τὴ βία τοῦ τυράννου παρόν. Ὅλοι νωρὶς συνειδητοποίησαν τὴ διάρκεια τῆς φυλῆς κι ἡ πίστη στὸν Θεὸ καὶ στὰ ἰδανικά, τοὺς γέννησαν τὴν ἐλπίδα πὼς «πάλι μὲ χρόνους μὲ καιροὺς πάλι δικά μας θἆναι».
Ὁ κατακτητὴς βέβαια ἦταν σκληρὸς καὶ ἀδυσώπητος. Ἔσφαζε, τυραννοῦσε, ἅρπαζε τὰ παλληκαρόπουλα γιὰ νὰ τὰ κάνει Γενίτσαρους, ἐχθροὺς τοῦ ἔθνους καὶ τῆς πίστης. Μὰ οἱ Ἕλληνες κρατοῦσαν κι οἱ Γιαννιῶτες κρατοῦσαν. Κάποτε...

21 Φεβρουαρίου: Ἡ ἀπελευθέρωση τῶν Ἰωαννίνων (ἀφιέρωμα)

Γιώργου Σουρῆ: Τὰ πήραμε τὰ Γιάννινα
Στὶς 21 Φεβρουαρίου τοῦ 1913, ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς μετὰ ἀπὸ σκληρὲς μάχες οἱ ὁποῖες κράτησαν πάνω ἀπὸ τέσσερις μῆνες συνολικά, κυριεύει τὸ ὀχυρωμένο Μπιζάνι καὶ ἀπελευθερώνει τὴν πόλη τῶν Ἰωαννίνων ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ποὺ εἶχαν ἤδη κλείσει πάνω ἀπὸ 480 χρόνια σκλαβιᾶς.
Ὁ Ἐσὰτ Πασὰς ἀναζητᾶ ὅλη τὴν νύχτα τὸ στρατηγεῖο τοῦ διαδόχου Κωνσταντίνου γιὰ νὰ παραδοθεῖ. Οἱ αἰχμάλωτοι φτάνουν τοὺς 30.000. Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ γνωστὰ ποιήματα ποὺ γράφτηκαν γιὰ τὸ σημαντικὸ αὐτὸ γεγονὸς ἦταν τό:...

Εἶναι αὐτονόητη ὑποχρέωση ὅλων μας νὰ σταθοῦμε στὸ πλευρὸ τοῦ τοῦ Χειμαριώτη Μόντη Κολίλα!

Δελτίο τύπου τῆς ΣΦΕΒΑ γιὰ τὴν καταδίκη τοῦ Χειμαριώτη Μόντη Κολίλα

Δὲν προκάλεσε ἔκπληξη σὲ ὅσους γνωρίζουν πῶς κινεῖται ἡ  ἀλβανικὴ  δικαιοσύνη, ἡ χθεσινὴ (18/2/2021) ἀπόφαση καταδίκης τοῦ Χειμαρριώτη Μόντη Κολίλα σὲ 8,5 χρόνια φυλάκιση για τὸ «στυγερὸ   ἔγκλημα» τῆς παρουσίας καὶ τοῦ χαιρετισμοῦ, σὲ ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στὴν ἐπέτειο τῆς Αὐτονομίας στὸ χωριὸ Βουλιαράτες τῆς Δρόπολης στὶς 12/5/2018.

Ἡ ἴδια δικαιοσύνη, ποὺ γιὰ 2,5 χρόνια δὲν ἔχει ἀποφανθεῖ γιὰ τὴ δολοφονία τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα στὸ ἴδιο χωριό, ἔρχεται μετὰ ἀπὸ 3 χρόνια «ἐρευνῶν»...

Ὁ Ἅγιος Εὐστάθιος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀντιοχείας τῆς Μεγάλης (21 Φεβρουαρίου †)


Ἀπὸ τὶς μεγάλες καὶ ἀθλητικὲς ἐκκλησιαστικὲς μορφὲς τοῦ 3ου καὶ 4ου αἰῶνα ὁ Εὐστάθιος, γεννήθηκε στὴ Σίδη τῆς Παμφυλίας τὸ 260. Διακρίθηκε μεταξὺ τῶν προμάχων τῆς Ὀρθοδοξίας, γιὰ τὴν ὁποία ἀγωνίστηκε καὶ καταδιώχθηκε. Στὴν ἀρχὴ διέλαμψε σὰν ἐπίσκοπος Βεῤῥοίας στὴ Συρία, ὅταν καὶ συμμετεῖχε στὴν Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τῆς Νίκαιας. Τὸ 323 τοῦ δόθηκε ἡ ἀρχιεπισκοπὴ Ἀντιοχείας τῆς Μεγάλης. Ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ ὁ Εὐστάθιος, κατόρθωσε λαμπρότερη διάδοση καὶ στερέωση τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὸ 330 ὅμως οἱ ἀρειανοὶ ἔκαναν Σύνοδο ἐναντίον του, μὲ τὴν κατηγορία ὅτι ἀσπαζόταν τὴν αἵρεση τοῦ Σαβελλίου. Ἐπίσης, ἀφοῦ δωροδόκησαν κάποια γυναῖκα ἐλαφρῶν ἠθῶν, τὴν παρουσίασαν στὴ Σύνοδο καὶ εἶπε ὅτι εἶχε σχέσεις μὲ τὸν Εὐστάθιο καὶ μάλιστα, ὅτι ἀπὸ τὶς σχέσεις αὐτὲς ἀπέκτησε καὶ παιδί. Περιττὸ δὲ νὰ ποῦμε, ὅτι μετὰ τὶς συκοφαντίες αὐτὲς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Ἐκεῖνος πού ὀδύρεται γιὰ θλίψη πού τοῦ ἦρθε, ἀγαπᾶ τὴν ἡδονή. Ὁ φιλήδονος λυπᾶται στὶς κατηγορίες καὶ τὶς κακοπάθειες, ἐνῶ ὁ φιλόθεος λυπᾶται στοὺς ἐπαίνους καὶ τὶς πλεονεξίες.
Ἅγιος Μάρκος ὁ Ἀσκητὴς

20 Φεβ 2021

«Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι...» (Ἱερά Μονή Γρηγορίου)

Οἱ Πατέρες τῆς Μονῆς Γρηγορίου ψάλλουν 
τὸ Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων τῆς Κυριακῆς το Τελώνου καὶ Φαρισαίου
«Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι...», σὲ ἦχο πλάγιο το τετάρτου, 
μέλος τοῦ Πέτρου Φιλανθίδου
Ἦχος πλ. δ'
Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι, Φαρισαῖον δικαιοῦντα ἑαυτὸν κατέκρινας Κύριε, καὶ Τελώνην μετριοπαθήσαντα, καὶ στεναγμοῖς ἱλασμὸν αἰτούμενον, ἐδικαίωσας· οὐ γὰρ προσίεσαι, τοὺς μεγαλόφρονας λογισμούς, καὶ τὰς συντετριμμένας καρδίας, οὐκ ἐξουθενεῖς· διὸ καὶ ἡμεῖς σοὶ προσπίπτομεν, ἐν ταπεινώσει τῷ παθόντι δι' ἡμᾶς· Παράσχου τὴν ἄφεσιν καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Φαρισαῖος καί Τελώνης (Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου †)

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου
«…Ἔχεις ὅμως καί τρίτη ὁδό μετάνοιας. Κι ἀνέφερα πολλές ὁδούς μετάνοιας, γιά νά σοῦ κάνω μέ τήν ποικιλία τῶν ὁδῶν εὔκολη τή σωτηρία. Ποιά εἶναι αὐτή ἡ τρίτη ὁδός; Ἡ ταπεινοφροσύνη. Ἔχε ταπεινό φρόνημα καί ἐξάλειψες τό πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν. Ἔχεις καί γι᾽ αὐτήν ἀπόδειξη ἀπό τή θεία Γραφή, ἀπό τήν ἀνάγνωση τῆς παραβολῆς τοῦ Τελώνη καί τοῦ Φαρισαίου (Λουκᾶ 18, 10 ἐε. ). Ἀνέβηκαν, λέγει, ὁ Φαρισαῖος καί Τελώνης στό ναό νά προσευχηθοῦν καί ἄρχισε ὁ Φαρισαῖος ν᾽ ἀπαριθμεῖ τίς ἀρετές του. Ἐγώ δέν εἶμαι, λέγει, ἁμαρτωλός ὅπως ὅλος ὁ...

Δανιηλαῖοι: «Μὴ προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς», Πέτρου Φιλανθίδου

«Μη προσευξώμεθα φαρισαϊκώς, αδελφοί». 
Ιδιόμελο εσπερινού της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου, μέλος Πέτρου Φιλανθίδου, Ήχος α΄.
Συμψάλλουν οἱ Δανιηλαῖοι μοναχοὶ Ἀκάκιος καὶ Στέφανος (2015)

Κυθήρων Σεραφεὶμ: Ἡ στέρησις τοῦ συνταγματικοῦ δικαιώματος τῆς ἐλευθερίας τῆς Θείας Λατρείας μέ τόν ἀποκλεισμόν τοῦ Λαοῦ ἀπό τήν λατρευτικήν συμμετοχήν θά ἔχῃ ἀπρόβλεπτες συνέπειες

Ἐγκύκλιος Τριωδίου Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφεὶμ
«Φαρισαίου φύγωμεν ὑψηγορίαν, καί τελώνου μάθωμεν τό ταπεινόν ἐν στεναγμοῖς…»
Aγαπητοί μου Aδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Aδελφοί μου Χριστιανοί, τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά!
Εὐλογημένη, εἰρηνική κατά Θεόν, χαριτοφόρα καί πλούσια σέ πνευματική καρποφορία ἡ ἱερή καί κατανυκτική περίοδος τοῦ Ἱεροῦ Τριῳδίου, ἡ ὁποία ἀρχίζει ἀπό τήν σημερινή Κυριακή τοῦ Τελώνη καί τοῦ Φαρισαίου καί θά περαιωθῇ σύν Θεῷ κατά τήν τελευταία ἡμέρα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος, τό Μέγα Σάββατον.

Τό Ἱερό Τριῴδιο ἀνοίγει ἡ ταπείνωσις καί ἡ βαθεῖα συντριβή τοῦ τελώνη καί τό κλείνει ἡ εἰλικρινής μετάνοια καί ἡ ὁμολογία τοῦ εὐγνώμονος ληστοῦ. Καθ’ ὅλην...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Ὅλες οἱ ψυχικὲς ἀρρώστιες εἶναι δαιμονικὲς ἐνέργειες, πού ὀφείλονται στὶς ἁμαρτίες μας. Νὰ Ἐκκλησιάζεσαι πολὺ τακτικά, νὰ ἐξομολογεῖσαι συχνὰ καὶ νὰ Κοινωνεῖς καὶ θὰ σοῦ φύγουν ὅλες οἱ φοβίες καὶ τὰ ψυχικὰ τραύματα πού ἔχεις.
Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

19 Φεβ 2021

π. Στυλιανὸς Καρπαθίου: Covid-19 - Τὸ ζήτημα τοῦ ἐμβολίου κατὰ τοῦ ἰοῦ sars-cov-2 και οἱ πνευματικὲς προεκτάσεις τῆς νόσου

Παρακολουθῆστε τὸ πρῶτο καὶ δεύτερο μέρος τῆς ραδιοφωνικῆς ἐκπομπῆς «Θεολογεῖν Ὀρθοδόξως» ποὺ ἐπιμελεῖται καὶ παρουσιάζει στὸ Pemptousia FM ὁ Θεολόγος Βασίλειος Γκρίλλας, μὲ προσκεκλημένο στὸ στούντιο τὸν π. Στυλιανὸ Καρπαθίου, Θεολόγο - Ψυχίατρο - Δρ. Βιοηθικῆς. Θέμα τῆς ἐκπομπῆς ποὺ μεταδόθηκε τὴν Πέμπτη 4/2/2021 ἦταν «Τὸ ζήτημα τοῦ ἐμβολίου κατὰ τοῦ ἰοῦ sars-cov-2». Στὴν διαλογικὴ συζήτηση ἐπιχειρήθηκε ἡ ἀνάλυση τῶν δεδομένων ποὺ ἔχουν προκύψει ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο κατὰ τοῦ Covid-19 καὶ ὁ π. Στυλιανὸς ἀνέλυσε δεδομένα ἀπὸ τὴν ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ ποὺ ἀπέστειλε πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Παρακολουθῆστε καὶ τὸ δεύτερο μέρος…

Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση καὶ οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοὶ νὰ σταθοῦν δίπλα στὸν ἀντιπρόεδρο τῆς ΚΑΒΗ Μόντη Κολίλα

Μὲ μία ἀπόφαση ποὺ μᾶς γυρίζει σὲ σκοτεινὲς ἐποχές, τὸ δικαστήριο Ἀργυροκάστρου καταδίκασε ἐρήμην σὲ 8 χρόνια καὶ 6 μῆνες φυλάκιση τὸν Ἀντιπρόεδρο τῆς Κίνησης γιὰ τὴν Ἀναγέννηση τῆς Βορείου Ἠπείρου Μόντη Κολίλα.

Οἱ κατηγορίες ἦταν: «Πρόκληση μίσους καὶ ταραχῶν, διάδοση ἀντισυνταγματικῶν κειμένων καὶ ὀργάνωση καὶ συμμετοχὴ σὲ παράνομες συγκεντρώσεις καὶ συλλαλητήρια».

Ὅλα αὐτά, σύμφωνα μὲ τὶς κατηγορίες ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ Ἀντιτρομοκρατικὴ Ὑπηρεσία, ὑποτίθεται ὅτι συνέβησαν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης...

Μετάνοια: πορεία ἀπό τό κατ’ εἰκόνα στό καθ’ ὁμοίωση

Ἀρ­χιμ. Ἀ­θα­να­σί­ου Ἀναστασίου, Προη­γου­μέ­νου Ἱερᾶς Μονῆς Με­γά­λου Με­τε­ώ­ρου

Ἀναφερθήκαμε στό προηγούμενο κείμενό μας στήν ἐπιτακτική ἀνάγκη τῆς βαθειᾶς, ὑπαρξιακῶς βιουμένης μετανοίας σέ αὐτή τήν τόσο κρίσιμη περίοδο πού διανύουμε.

Μετάνοια εἶναι τό «κλειδί», τό «φάρμακο» ἐκεῖνο διά τοῦ ὁποίου ἐπέρχεται ἡ ἐξυγίανση, ἡ κάθαρση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τά πάθη καί ἡ ἐπαναφορά τοῦ νοῦ του πρός τόν Θεό. Μετά-νοῶ, σημαίνει, ἀναστροφή τοῦ νοῦ μας ἀπό τήν ἀποστασία πρός τήν πηγή τῆς ζωῆς, τόν Θεό. Σημαίνει τήν πορεία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό κατ’ εἰκόνα στό καθ’ ὁμοίωση.

Στό σημεῖο αὐτό -καί πρίν προχωρήσουμε στήν ἀνάπτυξη τῆς ἔννοιας τῆς μετανοίας- εἶναι, θεωροῦμε, ἀπαραίτητο νά ἀναφερθοῦμε καί νά...

Ὁ Περιφερειάρχης Ἰωαννίνων ὑποτίθεται ὅτι νοιάζεται γιὰ τοὺς βορειοηπειρῶτες, ἀλλὰ μὲ τὶς δηλώσεις του τοὺς βγάζει ὅλους συλλήβδην Ἀλβανούς!

Σχόλιο τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. γιὰ τὶς δηλώσεις τοῦ Περιφερειάρχη Ἰωαννίνων καὶ τὴν ἐπιδημιολογικὴ ἐπιβάρυνση τῆς περιοχῆς ἀπὸ εἰσαγωγὲς στὰ νοσοκομεῖα ἀσθενῶν ἀπὸ τὴν Βόρειο Ἤπειρο.

Σὲ σχέση μὲ τὶς σημερινές (18-02-21) δηλώσεις τοῦ Περιφερειάρχη Ἰωαννίνων κ. Καχριμάνη, γιὰ τὶς διακομιδὲς ἀπὸ τὴν Ἀλβανία πού ἐπηρεάζουν ἀρνητικὰ  τὴν ἐπιδημιολογικὴ εἰκόνα τοῦ νομοῦ τῶν Ἰωαννίνων, ἐπισημαίνουμε  τὰ ἑξῆς:

Ἂν μὲν ἡ ἀνακοίνωση ἀφορᾶ σὲ πολίτες ἀλβανικῆς καταγωγῆς καὶ ἐθνικότητας, ὑπάρχει πράγματι εὐθύνη τῆς Πολιτείας καὶ τῶν ἁρμοδίων φορέων νὰ...

Ἡ Ἁγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία καὶ τὸ ἀνεκτίμητο ἔργο της (19 Φεβρουαρίου †)

Τοῦ Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἡ τουρκοκρατία ἀνέδειξε ἕνα νέο νέφος μαρτύρων, τὸ ἴδιο ἡρωικὸ μὲ αὐτὸ τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Εἶναι οἱ πολυπληθεῖς Νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖοι κοσμοῦν τὸ ἐκκλησιαστικὸ στερέωμα ὡς ἀστέρες πολύφωτοι.  Ἕνα τέτοιο πολύφωτο ἀστέρι τῆς μαύρης αὐτῆς ἐποχῆς, γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἔθνος μας, εἶναι καὶ ἠ Αγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία, τῆς ὁποίας τὴ μνήμη ἑορτάζει στὶς 19 Φεβρουαρίου.
Ἡ Ἁγία Φιλοθέη γεννήθηκε στην Αθήνα περί τὸ 1522 ἀπὸ τὴν ἐπιφανή Οἰκογένεια τῶν Μπενιζέλων καὶ τὸ κοσμικό της ὄνομα ἦταν Παρασκευή. Οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς της Ἄγγελος καί Σηρίγη, ἀπόγονος τῆς βυζαντινῆς οἰκογένειας τῶν Παλαιολόγων, τὴν ἀνάθρεψαν μὲ εὐσέβεια. Ἔμαθε τὰ πρῶτα της γράμματα καὶ σὲ ἡλικία μόλις 14 τὴν πάντρεψαν μὲ τὸν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Ὅποιος νικιέται ἀπὸ τὴν ἡδονή, θυμώνει, ὀργίζεται, λυπᾶται καὶ μνησικακεῖ.
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς

18 Φεβ 2021

Ἀλβανία: Καταδικάστηκε σὲ 8 χρόνια ὁ γαμπρός τοῦ ἐθνομάρτυρα καί βορειοηπειρώτη Ἀριστοτέλη Γκούμα, Μόντης Κολίλας!

Ὁ πρῶτος ποὺ καταδικάζεται στὴν Ἀλβανία γιὰ προσβολὴ τῆς χώρας καὶ τῶν ἐθνικῶν συμβόλων εἶναι ὁ πρόεδρος τοῦ Κινήματος γιὰ τὴν Ἀναγέννηση τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ γαμπρός τοῦ ἐθνομάρτυρα τῆς Βορείου Ἠπείρου Ἀριστοτέλη Γκούμα, Μόντης Κολίλας. Τὸ δικαστήριο τοῦ Ἀργυροκάστρου τὸν καταδίκασε ἐρήμην σὲ 8 χρόνια καὶ 6 μῆνες φυλάκιση.

Κατηγορήθηκε γιὰ ἕνα περιστατικὸ ποὺ συνέβη στὶς 12 Μαΐου 2018. Τὰ σύμβολα τῆς Βορείου Ἠπείρου εἶχαν τοποθετηθεῖ στοὺς τοίχους τοῦ κτηρίου τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου στὴν Δρόπολη, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης καὶ ἔμειναν ἐκεῖ...

«ὥσπερ γὰρ ἡ γυνὴ ἐκ τοῦ ἀνδρός, οὕτω καὶ ὁ ἀνὴρ διὰ τῆς γυναικός, τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ Θεοῦ»

Ἐπιμέλεια Σάββας Ἠλιάδης, δάσκαλος

Γιὰ νὰ εἴμαστε εἰλικρινεῖς, ἡ καθημερινότητα τῶν καιρῶν μας, μὲ τὰ καταπληκτικὰ καὶ ἐν πολλοῖς προκλητικὰ γεγονότα ποὺ τὴν «διανθίζουν», εἶναι πολὺ ἑλκυστική, ἀφοῦ μᾶς προσφέρεται ἄμεσα ἀπὸ τὰ μέσα πληροφόρησης τοῦ κόσμου καὶ μᾶς τραβᾶ τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὴν προσοχή. Καὶ ἐνῶ διαθέτουμε καιρὸ γιὰ παρακολούθηση καὶ μελέτη μύριων ὅσων καὶ προφανῶς ἐν πολλοῖς ἀνώφελων πραγμάτων, ἀμελοῦμε στὴν προσευχή, στὴν μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ γενικότερα στὸν πνευματικὸ ἀγώνα.

Γράφει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Γι` αὐτὸ μᾶς ἔδωσε ὁ Θεὸς μάτια καὶ στόμα καὶ αὐτιά. Γιὰ νὰ ἐργάζονται ὅλα αὐτὰ τὰ μέλη τοῦ σώματος πρὸς χάριν...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.