25 Φεβ 2021

Μίσος κατὰ τοῦ κατὰ τοῦ χριστιανισμοῦ τὸ ὁποῖο ἐκδηλώνεται μὲ προσβολές, διώξεις καὶ βανδαλισμοὺς

Ἄρθρο ἀπὸ Γεώργιο Βλάχο, ἐρευνητὴς
Ὅσον ἀφορᾶ τὴ χριστιανική μας πίστη, συμβαίνουν γεγονότα ποὺ δὲν πρέπει νὰ ἀνησυχοῦν μόνο ἐμᾶς τοὺς ὀρθόδοξους χριστιανοὺς ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα χριστιανικὰ δόγματα.
ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ
Μέχρι τώρα ἔχουν ὑπάρξει πολλὲς προσβολὲς κατὰ τῆς χριστιανικῆς μας θρησκείας. Οἱ προσβολὲς αὐτὲς ποὺ δὲν γίνονται μόνο στὴ χώρα μας ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες χριστιανικὲς χῶρες, στοχοποιοῦν τὸν Ἰησοῦ Χριστό, τοὺς Μαθητές Του, τὸν Σταυρό, τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ τοὺς Ἁγίους μας. Ἐκδηλώνονται δὲ μὲ... διάφορους τρόπους: 1) Μέσω βιβλίων (ὅπως τὸ ἀντιχριστιανικὸ ‘’Κώδικας Ντὰ Βίντσι’’), 2) Μέσω κινηματογραφικῶν προβολῶν, ὅπως ἡ κινηματογραφικὴ ταινία ‘’Jesus Christ Superstar’’ κ.α., 3) Μέσω θεατρικῶν προβολῶν, ὅπως τὸ θεατρικὸ ἔργο ‘’Corpus Christi’’ κ.α., 4) Μέσω εἰκαστικῶν τεχνῶν (μὲ πίνακες καὶ γλυπτὰ) καὶ 5) Μέσω ἀλλοίωσης τοῦ μαθήματος θρησκευτικῶν.

Ὑπάρχουν καὶ ἄλλες προσβολὲς κατὰ τῆς χριστιανικῆς μας πίστης, ὅπως: ἀπαίτηση νὰ μὴν προσεύχονται οἱ μαθητὲς στὰ σχολεῖα, ἀπαγόρευση ἀνάρτησης ἱερῶν εἰκόνων σὲ δημόσιους χώρους, προσπάθεια ἀφαίρεσης τοῦ σταυροῦ ἀπὸ τὴ σημαία μας, ἀφαίρεση τοῦ θρησκεύματος ἀπὸ τὶς ταυτότητές μας κλπ.

     Ἀντίστοιχο πρόβλημα προσβολῶν δὲν ἀντιμετωπίζουν οἱ ἄλλες δύο μονοθεϊστικὲς θρησκεῖες, διότι τὸ Ἰσλὰμ καὶ ὁ Ἰουδαϊσμὸς εἶναι πολὺ αὐστηρές. Οἱ πιστοί τους δὲν ἀνέχονται καμία προσβολὴ καὶ δροῦν πολὺ ἀποτελεσματικά. Ὅσον ἀφορᾶ τὸ Ἰσλὰμ: ὅσες φορὲς οἱ ‘’πολιτισμένοι δυτικοὶ’’ προσπὰθησαν νὰ προσβάλλουν τὸ Ἰσλάμ, οἱ μουσουλμάνοι ξεσηκώθηκαν, ἀντέδρασαν ἔντονα καὶ μὲ ὀργὴ προκάλεσαν ζημίες σ’ αὐτοὺς ποὺ τοὺς προσέβαλλαν. Ὅσον ἀφορᾶ τὸν Ἰουδαϊσμὸ: oποιοσδήποτε τολμήσει νὰ τὸν προσβάλλει, θὰ διωχθεῖ ἀνελέητα. Θὰ τὸν ξευτελίσουν μὲ τὸν χαρακτηρισμὸ ‘’ἀντισημίτη’’, θὰ πέσει πάνω του τὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο νὰ τὸν κατασπαράξει καὶ τὸ θέμα θὰ πάρει ἔντονη παγκόσμια προβολή. Οἱ παγκόσμιες ὀργανώσεις τους ποὺ ἐπιλαμβάνονται τέτοια θέματα, εἶναι τόσο ἰσχυρὲς καὶ ἀποτελεσματικές, ποὺ δὲν θὰ τολμήσει νὰ τὸ ξανακάνει.

     Τὸ ἐξοργιστικὸ εἶναι ὅτι, ἐνῶ οἱ μουσουλμάνοι καὶ οἱ ἰουδαῖοι ἀντιδροῦν δυναμικὰ καὶ προστατεύουν τὶς θρησκεῖες τους, ἐμεῖς ὡς χριστιανοὶ εἴμαστε ὑπερβολικὰ ἀνεκτικοί, καθόμαστε παθητικὰ καὶ δὲν ἀντιδροῦμε ὅπως πρέπει. Οἱ ἀρχιερεῖς μᾶς (πατριάρχες, ἀρχιεπίσκοποι, ἐπίσκοποι), δὲν ἀντιδροῦν δυναμικὰ καὶ ἀρκοῦνται μόνο σὲ καταδικαστικὲς δηλώσεις. Ὅμως οἱ ἁπλὲς καταδικαστικὲς δηλώσεις, ὅπως συνήθως κάνουν, δὲν εἶναι ἀρκετὲς γιὰ νὰ ἐπιλυθεῖ τὸ πρόβλημα.

ΔΙΩΞΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

α) Οἱ Χριστιανοὶ εἶναι οἱ πιὸ διωκόμενη ἀπὸ ὁποιαδήποτε θρησκευτικὴ ὁμάδα καὶ ἀντιμετωπίζουν σχεδὸν γενοκτονικὰ ἐπίπεδα καταπίεσης σὲ ὁρισμένα μέρη τοῦ κόσμου, λέει μία ἔκθεση ποὺ ἐκπονήθηκε ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν το Ἡνωμένου Βασιλείου. Ἡ ἔκθεση, ποὺ συντάχθηκε ἀπὸ τὸν αἰδεσιμότατο Φίλιπ Μάουντστεφεν, ἐπίσκοπο το Τροῦρο καὶ ἕναν Ἀγγλικανὸ ἱεραπόστολο, ἐκτιμᾶ ὅτι ἕνας στοὺς τρεῖς ἀνθρώπους σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἀντιμετωπίζει κάποια μορφὴ θρησκευτικῆς καταπὶεσης, βρίσκοντας τοὺς χριστιανοὺς ὡς τὴν πιὸ εὐρέως στοχευμένη ὁμάδα.

β) Σὲ μία ἄλλη ἔκθεση μὲ τίτλο ‘’Διωκόμενοι καὶ ξεχασμένοι’’ τῆς ὀργάνωσης Aid to the Church in Need, ἀναφέρεται στὴν κατάσταση ποὺ ἔχει διαμορφωθεῖ ἀπὸ τὸ 2017 ἕως τὸ 2019 καὶ τὰ συμπεράσματά της εἶναι συγκλονιστικά. Ἐνῶ ἡ διεθνὴς κοινότητα ἐκφράζει ἀνησυχία γιὰ τὶς πρωτοφανεῖς διώξεις τῶν Χριστιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολή, ἡ ἔκθεση ἐπισημαίνει ὅτι ‘’οἱ κυβερνήσεις στὴ Δύση καὶ ὁ ΟΗΕ ἀπέτυχαν νὰ προσφέρουν στοὺς χριστιανοὺς σὲ χῶρες ὅπως τὸ Ἰρὰκ καὶ ἡ Συρία τὴν βοήθεια ἔκτακτης ἀνάγκης ποὺ χρειάστηκε, ὥστε νὰ ἀποτραπεῖ αὐτὴ ἡ γενοκτονία ποὺ εἶναι σὲ ἐξέλιξη’’. Στὸ Ἰράκ, ὁ ἀριθμὸς τῶν χριστιανῶν μειώθηκε ἀπὸ 1,5 ἑκατομμύρια πρὶν ἀπὸ τὸ 2003 σὲ πολὺ κάτω ἀπὸ 150.000 καὶ στὴ Συρία ὁ χριστιανικὸς πληθυσμὸς μειώθηκε κατὰ τὰ δύο τρίτα ἀπὸ τὰ 2 ἑκατομμύρια τὸ 2011, ὅταν ξεκίνησε ὁ ἐμφύλιος πόλεμος. ‘’Τρία ἑκατομμύρια Χριστιανοὶ ἀντιμετωπίζουν διώξεις, σὲ χῶρες στὶς ὁποῖες δυστυχῶς ὑπάρχει ἡ βία κατὰ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Οἱ Χριστιανοὶ εἶναι ἡ πιὸ διωγμένη θρησκευτικὴ ὁμάδα στὸν κόσμο.  Σε περισσότερες ἀπὸ εἴκοσι χῶρες σὲ ὅλο τὸν κόσμο, μὲ συνολικὸ πληθυσμὸ ἄνω τῶν τεσσάρων δισεκατομμυρίων ἀνθρώπων τὸ νὰ πιστεύεις στὸν Θεὸ σὲ καθιστὰ αὐτομάτως στόχο καὶ κινδυνεύει ἡ ζωή σου’’, τονίζεται στὴν ἔρευνα.

γ) Σύμφωνα μὲ ἄρθρο στὸ διαδίκτυο ‘’13 Χριστιανοὶ δολοφονοῦνται κάθε μέρα γιὰ τὴν πίστη τους’’, τὸ ὁποῖο δημοσιεύτηκε στὶς 19 Ἰανουαρίου 2021, οἱ πέντε πιὸ ἐπικίνδυνες χῶρες γιὰ νὰ ζεῖ ἕνας χριστιανὸς εἶναι:  Ἀφγανιστᾶν, Βόρεια Κορέα, Λιβύη, Πακιστᾶν καὶ Σομαλία.

δ)  Σύμφωνα μ’ ἕνα ἄλλο ἄρθρο στὸ διαδίκτυο ‘’Ἐκεῖ ὅπου τὰ Χριστούγεννα εἶναι ἔγκλημα’’, τὸ ὁποῖο δημοσιεύτηκε  στὶς  20.12.2020, ὁ  ἑορτασμὸς τῶν Χριστουγέννων στὴ Βόρεια Κορέα, Σαουδικὴ ραβία, Σομαλία, Τατζικιστᾶν καὶ Μπρουνέι ἀπαγορεύεται, καὶ ὅποιοι χριστιανοὶ τολμήσουν νὰ τὰ ἐορτὰσουν, διώκονται.

ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΙΩΝ

Οἱ βανδαλισμοὶ κατὰ χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν καὶ νεκροταφείων, δὲν γίνονται μόνο ἀπὸ φανατικοὺς μουσουλμάνους, οἱ ὁποῖοι  σπάζουν  σταυρούς, εἰκόνες καὶ  ἀγάλματα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὁμάδες σατανιστῶν. Σὲ ἀμέτρητες ἐκκλησίες σὲ ὅλη τὴ δυτικὴ Εὐρώπη λαμβάνουν χώρα βανδαλισμοί, ἐμπρησμοὶ ἀλλὰ καὶ ἀφοδεύσεις. Στὴ Γαλλία, δύο ἐκκλησίες δέχονται ἐπίθεση καθημερινὰ κατὰ μέσο ὄρο. Σὺμφωνα μὲ τὸ PI-News, ἕναν γερμανικὸ εἰδησεογραφικὸ ἰστότοπο, 1.063 ἐπιθέσεις σὲ χριστιανικὲς ἐκκλησίες καὶ σύμβολα (σταυρούς, εἰκόνες, ἀγάλματα) σημειώθηκαν στὴ Γαλλία τὸ 2018. Αὐτὸ ἀντιπροσωπεύει αὔξηση κατὰ 17% σὲ σύγκριση μὲ τὸ προηγούμενο ἔτος 2017, ποὺ καταγράφηκαν 878 ἐπιθέσεις, πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι ἡ κατάσταση αὐτὴ πάει ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο.

   Ὅσον ἀφορᾶ τὴν Ἑλλάδα, ἰδιαίτερα ἀποκαλυπτικὴ εἶναι ἡ ἔκθεση τοῦ 2019, τὴν ὁποία προλογίζει ἡ ὑπουργὸς κα Κεραμέως καὶ ὑπογράφει ὁ γενικὸς γραμματέας κ. Καλαντζής: ‘’Συνολικά, γιὰ τὸ ἔτος 2018 κατεγράφησαν πεντακόσια ἐνενήντα ἕνα (591) περιστατικά, ἐκ τῶν ὁποίων τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀφοροῦν πεντακόσια ἑξήντα τέσσερα (564) περιστατικά, (δηλαδὴ τὸ 95% ἐπὶ τῶν συνολικῶν περιστατικῶν). Τὰ περιστατικὰ αὐτά, πέραν τοῦ εἰδικότερου ποινικοῦ τους χαρακτηρισμοῦ, φέρουν χαρακτηριστικὰ θρησκευτικῆς μισαλλοδοξίας, συμπεριλαμβανομένου τοῦ ἀπροειδοποίητου τρομοκρατικοῦ χτυπήματος τῆς 27ης Δεκεμβρίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Διονυσίου Ἀρεοπαγίτη, στὴν Ἀθήνα’’.

     Ἀξίζει νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι, ἕνα ὁλόκληρο βιβλίο, δὲν θὰ ἦταν ἀρκετὸ νὰ περιγράψει τὰ περιστα-τικὰ διώξεων κατὰ χριστιανῶν, προσβολῶν κατὰ τῆς χριστιανικῆς μας θρησκείας καὶ βανδαλισμῶν κατὰ χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν καὶ νεκροταφείων, ποὺ συμβαίνουν σὲ διάφορες χῶρες. Γιὰ νὰ λάβετε ἕνα μέρος τῆς εἰκόνας ὅσων ἔχουν συμβεῖ καὶ συνεχίζουν νὰ συμβαίνουν, ἀξίζει τὸν κόπο νὰ παραθέσω μερικὰ γεγονότα, μέσα ἀπὸ διάφορα μέσα πληροφόρησης. Παραθέτω ἀποσπάσματά τους:

1. Ἄρθρο: Γαλλικὴ ἀστυνομικὴ βία κατὰ νεαρῶν καθολικῶν ποὺ διαμαρτύρονται γιὰ τὸ ἐξαιρετικὰ βλάσφημο θεατρικὸ ἔργο (1.11.2011)

ΠΑΡΙΣΙ, (LifeSiteNews.com)

Μία ὁμάδα Παριζιάνων καθολικῶν μαθητῶν ξυλοκοπήθηκε ἀπὸ τὰ ΜΑΤ κατὰ τὴ διάρκεια μίας διαμαρτυρίας μπροστὰ ἀπὸ τὸ θέατρο ποὺ ἐλάμβανε χώρα ἡ πρεμιέρα του προκλητικὰ βλάσφημου "ἔργου" τοῦ Ἰταλοῦ θεατρικοῦ συγγραφέα Ρομέο Καστελίτσι, τὸ βράδυ τῆς προηγούμενης Πέμπτης. Τὸ ‘’ἔργο’’ μὲ τὴν ὀνομασία ‘On the Concept of the Face of the Son of God’ (‘Σχετικὰ μὲ τὴν ἔννοια τοῦ προσώπου τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ’) εἶναι μία κοπρολογικὴ ἀναπαράσταση ἑνὸς γέρου ποὺ ταλαιπωρεῖται ἀπὸ διάρροια, τὸν ὁποῖο ὁ γιὸς σκουπίζει καὶ καθαρίζει ἐπανειλημμένα στὴ σκηνὴ κάτω ἀπὸ ἕνα μεγάλο πίνακα ἑνὸς προσώπου τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Ἀντονέλο Ντᾶ Μεσσίνα. Περιττώματα γεμίζουν τὴ σκηνὴ (περιλαμβάνονται συνθετικὲς ὀσμές), οἱ δύο ἠθοποιοὶ ἀφήνουν τὴ σκηνὴ καὶ τότε μία ντουζίνα παιδιῶν ποὺ κουβαλᾶνε σχολικὲς τσάντες κάνουν τὴν ἐμφάνισή τους καὶ ρίχνουν πλαστικὲς χειροβομβίδες κατὰ τῆς εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ εἰκόνα φαίνεται ἐκ τῶν ὑστέρων σπασμένη καὶ ἕνα σκοῦρο ὑγρὸ ποὺ μοιάζει μὲ περιττώματα εἶναι ἁπλωμένο στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, τὸ ὁποῖο στὴ συνέχεια καλύπτεται μὲ τὶς λέξεις, “You are not my shepherd”  (‘’Δὲν εἶσαι ὁ ποιμένας μου’’).

2. Ἄρθρο: Ἑβραϊκὴ κωμικὴ τηλεοπτικὴ σειρὰ προσβάλλει βάναυσα τὸ Χριστὸ καὶ τοὺς χριστιανοὺς  (11.6.2012)

Σὲ ἕνα πρόσφατο ἐπεισόδιο τῆς κωμικῆς σειρᾶς ‘’Curb your enthusiasm’’ (‘’Περιόρισε τὸν ἐνθουσιασμό σου’’), ποὺ προβάλλεται ἀπὸ τὸ καλωδιακὸ κανάλι HBO, ὁ βραβευμένος μὲ βραβεῖο ΄Ἐμι, Ἑβραῖος ἀπὸ τὸ Μπρούκλιν, ἠθοποιὸς Λάρι Ντέιβιντ, ἔχει ἕνα "ἀτύχημα στὴν τουαλέτα", μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἐκφράζεται ἡ περιφρόνηση γιὰ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, τὸν Χριστιανισμὸ καὶ τὰ ἑκατομμύρια τῶν Χριστιανῶν. Ἡ σκηνὴ εἶναι ἀχαρακτήριστη. Ὁ Ντέιβιντ εἶναι στὸ σπίτι τῆς χριστιανῆς βοηθοῦ τοῦ "Μαουρίν". Παίρνει κάποια φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ ποὺ τὸν ἀναγκάζει νὰ χάνει τὸν ἔλεγχο κατὰ τὴν οὔρηση. Ἔτσι, "κατὰ λάθος" τοῦ ‘’ξεφεύγουν οὔρα’’ πάνω στὴν εἰκόνα - πορτρέτο τοῦ Χριστοῦ, στὸν τοῖχο τοῦ μπάνιου. Ὅταν ἡ Μαουρὶν καὶ ἡ μητέρα της παρατηροῦν μία σταγόνα στὸ πρόσωπό το Ἰησοῦ, νομίζουν ὅτι πρόκειται γιὰ ‘’δάκρυ’’. Νομίζουν ὅτι εἶναι ἕνα ‘’θαῦμα’’ καὶ γονατίζουν καὶ προσεὺχονται. Ἀργότερα ποὺ θὰ δοῦν τὸν Ντέιβιντ νὰ οὐρεῖ στοὺς θάμνους, συνειδητοποιοῦν τὸ λάθος τους. "He sprayed Jesus" (‘’Ράντισε τὸν Ἰησοῦ’’), ἀναφωνοῦν.

3. Ἄρθρο: Ἄλλος ἕνας ἀπὸ τὸ χῶρο τοῦ Χόλυγουντ, γυρίζει βλάσφημη ταινία γιὰ τὸν Χριστό. (30.6.2012)

Τὸ περσινὸ ντοκιμαντὲρ τοῦ Χόλυγουντ ποὺ προσπαθοῦσε νὰ περάσει ὅτι o Ἰησοῦς Χριστὸς ἦταν κομμουνιστής, δὲν ἦταν ἀρκετό. Ἔτσι, φέτος, ὁ Πὼλ Βερχόφεν θὰ παρουσιάσει μία ταινία στὴν ὁποία ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς "γεννήθηκε ὡς ἀποτέλεσμα  βιασμοῦ τῆς μητέρας του ἀπὸ ἕνα Ρωμαῖο στρατιώτη", (κάτι ποὺ γιὰ τὸν Βερχόφεν ἦταν "συνηθισμένο" ἐκεῖνα τὰ χρόνια). Ἡ ταινία θὰ βασίζεται στὸ ἀμφιλεγόμενο βιβλίο τοῦ ἴδιου του Βερχόφεν, ‘’Ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τὴ Ναζαρέτ’’ καὶ ἀναμένεται νὰ ξεκινήσει γυρίσματα σύντομα. Στὸ βιβλίο τοῦ 2008, ὁ Βερχόφεν, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἄρνηση πολλῶν βιβλικῶν θαυμάτων τοῦ Χριστοῦ, ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ ἐγκυμοσύνη τῆς Μαρίας προέκυψε ἀπὸ ‘’μὴ συναινετικὴ ἐπαφὴ μὲ ἕνα Ρωμαῖο ἑκατόνταρχο’’. πότε, ὁ Ἰησοῦς δὲν ἦταν (καὶ δὲν εἶναι) ὁ Γιὸς τοῦ Θεοῦ. Ἰσχυρίζεται ἐπίσης ὅτι ὁ Χριστὸς ποτὲ δὲν προδόθηκε ἀπὸ τὸν Ἰούδα τὸν Ἰσκαριώτη. Ὁ Ἰησοῦς κατὰ τὸν Βερχόφεν ‘’Ἦταν ἕνας ριζοσπάστης προφήτης ποὺ ἔκανε ἐξορκισμοὺς καὶ ἦταν πεπεισμένος ὅτι θὰ ἔβρισκε τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν στὴ γῆ. Δὲν ἤξερε ὅτι θὰ καταδικαστεῖ νὰ πεθάνει στὸ σταυρὸ ἀπὸ τὸν Πόντιο Πιλάτο’’. 

4. Ἄρθρο: Εἶναι ἐντάξει, ὅταν βρίζουν τὸν Χριστὸ οἱ Ἑβραῖοι  (26.9.2012)

‘’Ὡραία! Ἐλπίζω ὅτι οἱ Ἑβραῖοι πράγματι σκότωσαν τὸν Χριστὸ καὶ θὰ τὸ ἔκανα ξανά’’, εἶπε ἡ Ἑβραία κωμικὸς Σάρα Σίλβερμαν, στὸ ‘’Jesus is Magic’’ τὸ 2006. Ἡ στάση τῆς Ἑβραίας Σίλβερμαν ἀπέναντι στὸν Ἰησοῦ Χριστό, δὲν εἶναι κάτι σπάνιο στὸν κόσμο τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ σήμερα. Ποτὲ δὲν θὰ ἀκούσετε τὸ Χόλυγουντ νὰ βλασφημεῖ τὸν Ἀλλάχ, τὸ Μωυσῆ, τὸ Μαϊτρέγια, τὸ Ζωροάστρη, τὸν Κρίσνα, τὸ Βούδα ἢ τὸ Μωάμεθ. Ὅλα τὰ βλάσφημα ‘’ἀστεία’’, ἀπευθύνονται ἀποκλειστικὰ στὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ.

     Ἀγαπητοί μου χριστιανοί. Οἱ καιροὶ εἶναι ἐπικίνδυνοι. Γιὰ νὰ προστατευτοῦμε ἀπὸ τὶς προσβολὲς καὶ διώξεις ποὺ ἀφοροῦν τὴ χριστιανική μας πίστη, χρειαζόμαστε νομικὴ κατοχύρωση. Ἡ μόνη λύση εἶναι νὰ προστεθεῖ ἕνα ἄρθρο στὸ Σύνταγμά μας, τὸ ὁποῖο θὰ προστατεύει τὴ χριστιανική μας θρησκεία ἀπὸ διάφορες προσβολὲς καὶ δὲν θὰ ἐπιτρέπει σὲ κανέναν νὰ μᾶς διώκει ἐξαιτίας τῆς πίστεώς μας. Θὰ ἀπαγορεύει αὐστηρὰ κάθε προβολὴ ὁποιασδήποτε βλάσφημης ταινίας, θεατρικοῦ ἔργου, πίνακα ἢ γλυπτοῦ, καθὼς καὶ τὴν ἔκδοση ὁποιουδήποτε βιβλίου στὸ ὁποῖο θὰ βλασφημεῖται ἡ χριστιανικὴ μας πίστη. Ἡ ἀπαράδεκτη δικαιολογία ὅλων αὐτῶν, ποὺ μέχρι τώρα προσέβαλλαν τὴ χριστιανικὴ μας πίστη, ἦταν: ‘’Τί σᾶς πειράζει ποὺ τὰ δείχνουμε αὐτά. Τέχνη κάνουμε. Λογοκρισία θὰ μᾶς κάνετε’’; Καὶ μεῖς ἀπαντᾶμε: θεωρεῖτε τέχνη νὰ προσβάλλετε μὲ αἰσχροὺς τρόπους τὸ ἱερὸ πρὸσωπο τοῦ Ἰησοῦ μας Χριστοῦ, τῶν Ἀποστόλων, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τοῦ Σταυροῦ καὶ τῶν Ἁγίων μας; Δὲν σᾶς ἐπιτρέπουμε, καὶ σ’ αὐτὴ τὴν περίπτωση κατ’ ἐξαίρεση, θὰ ἐπιβάλλουμε λογοκρισία. Πρέπει νὰ γίνει ἐπιτέλους κατανοητὸ ὅτι, κάθε θρησκεία συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς χριστιανικῆς εἶναι ἱερὴ καὶ κανένας δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ τὴν προσβάλλει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.