18 Μαρ 2021

Τὴν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας δὲν τὴν καθορίζουν τὰ ‘’ἐπιτροπάτα’’. Τὸ ὅτι ἐμβολιάσθηκαν Μητροπολίτες, δὲν ἀποτελεῖ κριτήριον ὀρθοδόξου ἤθους. Ὁ λαὸς τὸ θεωρεῖ συσχηματισμὸ στὴν κρατικὴ ἐξουσία. Ἡ ἀποδοχὴ τοῦ ἐμβολιασμοῦ μὲ ‘’προϊόντα’’ ἀπὸ μιὰ ἀνθρωποκτόνο διαδικασία ἀποτελεῖ ἔκπτωση ἀπὸ τὴν ὀρθὴ Πίστη

Δευτέρα Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ τοῦ πατρός Στυλιανοῦ Καρπαθίου, πρὸς τὴν Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. (Δεῖτε τὴν 1η ἐπιστολὴ).
‘’Ἄβυσσος ἄβυσσον ἐπικαλεῖται’’ (Ψαλμ. 41, 8)
Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς˙
    Ὑπείκων στὴν ἱερατική μου συνείδηση καὶ μὲ ἀπόλυτο σεβασμὸ καὶ τιμὴ στὴν Ἀρχιερατική Σας ἀξία, ὡς καθημένους ‘’εἰς τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ’’, ἀπευθύνομαι γιὰ δευτέρα φορὰ πρὸς Ὑμᾶς, ἀναφορικά μὲ τὰ ἐσχάτως, ἀπό ἔτους καὶ πλέον, τεκταινόμενα στὴν ὑπ’οὐρανὸν καὶ κατὰ συνέπεια στὴν πατρίδα μας.
    Κατ’ἀρχάς, ὁ πολυθρύλητος ἰὸς sars-cov-2, ὁ ὁποίος ἔπληξε τὴν ὑφήλιο, ὑπῆρξε ἡ αἰχμὴ τοῦ δόρατος, στὴν σκοπίμως ἀσεβῆ ἐπίθεση κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ... τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Ἀκολούθως ἐμφανίσθηκε τὸ διαφημιζόμενο ἐμβόλιο, ὡς δῆθεν δραστικὸ ἀνάχωμα στὴν ἀμυντικὴ φαρέτρα τῆς προληπτικῆς ἰατρικῆς, κατὰ τοῦ sars-cov-2.

Μὲ τὴν πρώτη ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς Ὑμᾶς, προσπάθησα νὰ καταδείξω μὲ ἐπιστημονικὰ πειστήρια τὴν χρήση ἀνθρωπίνων ἐμβρυϊκῶν κυτταρικῶν σειρῶν, προερχομένων ἐξ ἀμβλώσεως, ὡς ἐργοταξιακῆς μονάδας γιὰ τὴν ἐργαστηριακὴ προκλινικὴ προετοιμασία τοῦ ἐμβολίου, ἀλλὰ καὶ τὶς σοβαρὲς παρενέργειες ποὺ ἔχει, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μετρᾶμε σήμερα καὶ θανάτους συνδεδεμένους χρονικὰ ἄμεσα μὲ τὸ ἐμβόλιο καὶ νὰ βρισκόμαστε ἐνώπιον σοβαρῶν παρενεργειῶν, μὲ τὸ μέλλον ἄδηλο καὶ ἀβέβαιο.

Ἐπανέρχομαι ἐκ δευτέρου γιὰ νὰ ὑπομνήσω εὐλαβῶς στὴν Ἱερότητά Σας, ὅτι τὸ ἀνακύψαν ζήτημα ἔχει ἰδιάζουσα σοβαρότητα γιὰ τὸ κῦρος τῶν Συνοδικῶν ἀποφάσεων, οἱ ὁποῖες μέχρι σήμερα ἐξαπολύονται στὸν ὀρθόδοξο χριστιανικὸ λαὸ τῆς πατρίδος μας, ἄνευ κριτικῆς ἐπεξεργασίας τῶν εἰσηγητικῶν ἐκθέσεων τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἀτυχῶς ἀποφαίνεται μὲ εὐδιάκριτη πλημμέλεια ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ.

    

Ἡ διάρθρωση τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς περιλαμβάνει:

α. Τὶς βασικὲς ἀρχὲς Βιοηθικῆς, συμφώνως πρὸς τὴν ὀρθόδοξο χριστιανικὴ πίστη καὶ διδασκαλία, ὡς μέτρο ἀξιολόγησης τοῦ Συνοδικοῦ ἀνακοινωθέντος τῆς 12ης-13ης Ἰανουαρίου 2021.

β. ‘’Ἀνατομία’’ τοῦ Ἱεροσυνοδικοῦ κειμένου τῆς 12ης-13ης Ἰανουαρίου 2021, τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου (στὸ ἑξῆς ΔΙΣ).

γ. Κριτικὴ ἐπὶ τῶν προταθέντων θέσεων ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς, οἱ ὁποῖες καὶ ἀπετέλεσαν τὸ πηγαῖο ὑλικὸ γιὰ τὴν σύνταξη τῆς, ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου θέματος, Συνοδικῆς  ἀποφάσεως.

 

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Ἡ θύραθεν ἠθικὴ ὀργάνωσε τὸ βιοηθικὸ πεδίο μὲ πρώτη ὕλη δεοντολογικοὺς κανόνες[1], οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν, ἐπιλεκτικῶς, περιφερειακὰ δάνεια ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ διδασκαλία, τὴν φιλοσοφία τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς διανόησης,  ὑπὸ τὶς πολύτροπες ἐκφάνσεις της, καὶ τὴν μετα- ‘’ἀναγεννησιακή’’ μεταβαλλόμενη κοινωνικὴ “ἠθική” μὲ τὸ περιστασιακὰ προσαρμοζόμενο πρὸς αὐτὴ δίκαιο.

Ἔτσι τό ἦθος ἐκφυλίζεται σέ κοινωνική κατηγορία, διολισθαίνει σὲ ψυχολογικὸ σύστημα, ἐξαλλάσσεται σὲ νομικὸ προσδιορισμό, μὲ  συμβατικὸ κανονιστικὸ χαρακτήρα, καὶ ἡ κοινωνία σύρεται, μὲ τὸν τρόπο αὐτό, μπροστὰ σὲ μιὰ στεῖρα δεοντολογία, ποὺ ἐκλαμβάνεται μέν ὡς πολιτισμικὴ κατάκτηση, εἶναι ὅμως ἀντίθετη πρὸς τὴν οὐσία τῆς ἀνθρώπινης ὑπάρξεως, ἐφ’ ὅσον στερεῖται ἐσχατολογικῆς προοπτικῆς, δηλαδή, νοήματος ζωῆς.

Ἀπέναντι στὴν παραπάνω καταχρηστικὴ ἀπολυτοποίηση τῆς ἐκκοσμικευμένης βιοηθικῆς, ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ διὰ τῶν Ἁγίων Γραφῶν ὥρισε σταθερές - ἀρχές, μὲ βάση τὶς ὁποῖες παύει νὰ  φυλλοροεῖ τὸ δένδρο τῆς ἐλπίδας στὸν κόσμο καὶ ἀναθάλλει ἡ βεβαιότητα, ὅτι ἡ ἐν Χριστῷ ζωὴ φέρει στὴ μήτρα της τὴν σφραγίδα τῆς μακαρίας αἰωνιότητας.

 

1. Ἡ ἀρχὴ τῆς κυριότητας τοῦ κόσμου ὑπὸ τοῦ Δημιουργοῦ

Ἡ δημιουργία εἶναι ἡ ἐν χρόνῳ οὐσίωση καὶ προβολὴ τῆς προϋπάρχουσας γνώσης τῶν ὄντων τὴν ὁποία εἶχε ‘’ἐν Ἑαυτῷ ἐξ ἀϊδίου’’ ὁ Τριαδικὸς Θεός[2]. Ἡ κτίση οὔτε αὐθύπαρκτος οὔτε αὐτόνομος εἶναι, διότι ὁ Θεὸς δὲν τῆς ἔχει ἐκχωρήσει τὴν δυνατότητα αὐτή, ὅπως δὲν τῆς ἔχει παραχωρήσει καὶ τὸ δικαίωμα τῆς αὐτοκαταστροφὴς της, «κατὰ τὴν αὐτοῦ σοφίαν καὶ σύνεσιν» (Α‘Κορ. 1,21)  ὡς κυβερνήτης καὶ οἰκονόμος τῆς δημιουργίας Του.

Κάθε δὲ ἀνοχὴ ἤ παραχώρηση Του, ὅσον παράδοξος καὶ ἅν φαίνεται στοὺς χοϊκούς μας ὀφθαλμοὺς, συντελεῖ στὸν προαιώνιο  τελικὸ σκοπὸ τοῦ κόσμου.  Ὁ πυρήνας τῆς οὐσιώδους αὐτῆς ἀρχῆς, σύμφωνα μὲ τὴν ὀρθόδοξο χριστιανικὴ βιοηθική, ἔρχεται σε ἀντίθεση μὲ τὶς ἀρχὲς τῆς θύραθεν βιοηθικῆς, ἡ ὁποία κινεῖται στὰ πλαίσια τοῦ ἀγνωστικισμοῦ.

Πράγματι, οἱ ἡρακλεῖς τοῦ φωτοσβεστικοῦ ὀρθολογισμοῦ, παραφρονοῦντες, ἐπιχειροῦν νὰ ξεπεράσουν τὰ ὅρια τῆς σκιᾶς τους. Στὸ πλαίσο αὐτὸ καὶ ὁ χυδαῖος βιολογισμός, ὡς παράγωγο τῆς  ὑλιστικῆς βιοθεωρίας, ἐξαντλεῖ τὴν ἀνθρώπινη φύση στὰ αἰσθητὰ βιολογικά της ὅρια, χαρακτηρίζοντας τὸν ἄνθρωπον ὡς ἕνα ‘’σύμβαμα’’[3],  χωρὶς οὐσιαστικὸ νόημα ὑπάρξεως καὶ προοπτικής.

Συνεπῶς, κάθε ἐνέργεια ἡ ὁποία ἀπεργάζεται τὴν ἀποϊεροποίηση τῆς δημιουργίας καὶ ἰδιαιτέρως τοῦ ἀνθρώπου, ὡς θείου φιλοτεχνήματος[4], ἀποτελεῖ ἄθεσμον παραβίαση ἀμεταθέτων    ὁρίων καὶ  προσβολὴ ἐναντίον τῆς θεόθεν τεθείσης φυσικῆς τάξεως.

 

2. Ἡ ἀρχὴ τοῦ ἀπολύτου σεβασμοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐξ ἄκρας συλλήψεως.

Ἡ ἀρχὴ αὐτὴ ἐδραιώνεται ἐπὶ τοῦ γεγονότος, ὅτι ὑπάρχει τὸ ἀδιάλυτον μεταξὺ πρωτοτύπου καὶ εἰκόνος, σωζομένης ὅμως τῆς διαφορᾶς μεταξὺ τῶν δύο, κατὰ τὴν οὐσία[5]. Τὸ πρωτότυπον,   Κύριος, ἀλλὰ ἡ εἰκόνα Του, κτίσμα καὶ ποίημα[6].

Γι’αὐτό, σύμφωνα μὲ τὴν ἀρχὴ αὐτή,  ἡ Ἐκκλησία σέβεται τὸ μυστήριο τῆς ζωῆς, ‘’ἐξ ἄκρας συλλήψεως’’[7], δηλαδὴ ἀπὸ τὴν στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία ἡ διαφανὴς ζώνη τοῦ ὠαρίου κλείσει ἑρμητικὰ τὴν πρόσβαση σὲ ἄλλους ἄρρενες γαμέτες, τότε ἀκριβῶς ποὺ ἰδρύεται τὸ περιγραπτὸν τοῦ ἀνθρώπου στὴν πρώτη του ἐνδομήτρια μορφή καὶ ταὐτόχρονα ἀρχίζει ἡ ἑν χρόνω προσωπικὴ ἱστορία τοῦ νέου αὐτοῦ θεοπλάστου ὄντος.

Ὁποιαδήποτε παρέκκλιση ἀπὸ τὴν καταστατικὴ αὐτὴ ἀρχὴ τῆς πίστεώς μας, ἔστω καὶ ἄν πρόκειται καὶ για ἕνα, μόνον, ἔμβρυο,  ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, βρίσκεται ἀπολύτως ἔξω ἀπὸ τὸ δόγμα καὶ τὸ ἦθος τῆς Ἐκκλησίας, διότι ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς συλλήψεώς του ἀποτελεῖ ‘’τετελειωμένη’’ εἰκόνα τοῦ θείου Ἀρχετύπου, τοῦ Χριστοῦ.


3. Ἡ ἀρχὴ τοῦ αὐτεξουσίου σὲ σχέση μὲ τὸν θύραθεν ὁρισμὸ τῆς ἐλευθερίας
    Τὸ αὐτεξούσιον τοῦ ἀνθρώπου χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης καὶ ὡς ‘’ἰσόθεον’’, καθ’ὅσον ὁ ἄνθρωπος ἔχει μορφωθεῖ πρὸς τὸ θεῖον[8]. Ἐπειδὴ ὅμως, ‘’τῷ Θεῷ’’ (τοίνυν) οὐ τὸ ἠναγκασμένον φίλον, ἀλλὰ τὸ ἐξ ἀρετῆς κατορθούμενον’’[9], ἡ ἀτρεψία πρὸς τὸ ἀγαθὸν περνᾶ μέσα ἀπὸ τὸ αὐτεξούσιον, διότι ‘’ἀρετῆς (μέν) ἑάν ἀνέλῃς τὸ ἑκούσιον, ἀνεῖλες αὐτῆς καὶ τὴν οὐσίαν[10].

    Σήμερα, ὅμως, σὲ μία ἐποχὴ ποὺ ὀργιάζει ἡ ἀνθρώπινη παραφροσύνη, ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας κακοποιεῖται. Εἶναι ἐνδεικτικὸ, τὸ σλόγκαν ποὺ ἀποτυπώθηκε στοὺς τοίχους τοῦ Παρισιοῦ τὸν Μάη τοῦ ’68 ˙«ni maître ni Dieu, Dieu c’ est moi»[11]. Γι’αὐτό καὶ τὸ τίμημα τῆς προόδου καὶ τῆς πολιτικής αὐτονομίας εἶναι, ὅτι «γίνεσαι ἔμβρυο ἀργότερα καὶ πτῶμα ἐνωρίτερα[12].» Οἱ ἄνθρωποι τρέφονται μὲ θνησιμαῖες ἰδέες, τὶς ὁποῖες λιτανεύουν μὲ πείσμονα μονομανία καὶ ὁλοκληρωτικὴ νοοτροπία οἱ μεταπράτες τοῦ λεγόμενου διαφωτισμοῦ, ‘’γιὰ τὸ καλό μας.’’

Ἡ ἐν Χριστῷ, ὅμως, ἐλευθερία  συνίσταται, κατ’ ἀρχάς, στὴν ἀνάδειξη τοῦ πρὸ τῆς πτώσεως ‘’ἀρχαίου κάλλους’’ τῆς φύσεώς μας, ἡ ὁποία ἦτο δυνάμει ἀπαλλαγμένη ἀπὸ κάθε δουλικὴ ἀναγκαιότητα στὸ ἐν γένει κακό, τὰ πάθη, τὴν φθορὰ καὶ τὸν θάνατο. Ἀλλὰ τὸ κάλλος αὐτὸ γίνεται ἀσυγκρίτως ἀνώτερο μὲ τὴν πρόσληψη τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ὑπὸ τοῦ Λόγου, ἡ ὁποία παραμένει εἰς τοὺς αἰῶνες ἀδιαιρέτως καὶ ἀχωρίστως  παροῦσα στὴν θεία Ὑπόστασή Του, διότι «ὅ ἥνωται τῷ Θεῷ, τοῦτο καὶ σῴζεται[13]» (σώζεται, ὅ,τι ἑνώνεται μὲ τὸν Θεό.)

Οἱ ἀκολουθοῦσες κριτικὲς παρατηρήσεις στηρίζονται ἐπὶ τῶν ὡς ἄνω τριῶν θεμελιωδῶν, μεταξύ ἄλλων, ἀρχῶν τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πίστεως, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τὸ ἀσφαλὲς ἔσοπτρο τῶν σκέψεων, τῶν λόγων καὶ τῶν ἐνεργειῶν μας, ὡς ἀμετεώριστο πλοηγὸ τῆς ὄντως ζωῆς.

 

Β. ‘’ΑΝΑΤΟΜΙΑ’’ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ 12ης-13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος στὴν Συνεδρία Αὐτῆς, τῆς 12ης  - 13ης Ἰανουαρίου 2021 ἀπεφάνθη ἐπὶ τοῦ ἐμβολίου κατὰ τοῦ sars-cov-2, στὴν ζ’ παράγραφο τοῦ ἀνακοινωθέντος, μέσα ἀπὸ τρεῖς ἑνότητες, ὡς ἀκολούθως:

Ἑνότητα Πρώτη

«Ἡ ΔΙΣ «Παρακολουθεῖ στενὰ τὸ ζήτημα τῶν ἐμβολιασμῶν, μέσῳ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς, ἡ οποία μὲ συνεχεῖς ἀναφορές της ἐνημερώνει τὸ Συνοδικὸ Σῶμα γιὰ ὅλες τὶς ἐξελίξεις. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐνημερώθηκε ὅτι, κατόπιν γενομένης ἔρευνας, τὰ ἐμβόλια κατὰ τοῦ covid-19 ποὺ ἐπί τοῦ παρόντος χρησιμοποιοῦνται στὴν Πατρίδα μας, δὲν ἀπαιτοῦν τὴν χρήση καλλιεργειῶν ἐμβρυϊκῶν κυττάρων γιὰ τὴν παραγωγή τους.»

      

   1. Ἡ προέλευση τῶν ἐμβολίων, ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὴν Ἑλλάδα, σύμφωνα μὲ τὶς πηγὲς της Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς.

Ἡ βιβλιογραφικὴ πηγή, τὴν ὁποία ἐπικαλεῖται ἡ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς, προέρχεται ἀπὸ τὸ  Official portal for North Dakota State Government καὶ ἡ ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσή της εἶναι www.health.nd.gov  μὲ ἀναζήτηση, μέσῳ λέξεων-κλειδιῶν, ὅπως π.χ. fetal cell κλπ. Ἐπίσης, τὰ ἴδια ἀκριβῶς πηγαῖα στοιχεῖα ἀνευρίσκουμε καὶ στὸ Nebraska Medicine,  τὴν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τῆς Πολιτείας  αὐτῆς.

Τοποθετήσαμε σὲ ἀντιπαραβολὴ τὸ κείμενον τῆς πηγῆς ἀπὸ τὴν North Dakota Health, ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς, τὸ Κείμενον τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς, ποὺ ἀπεστάλη στὴν Ἱ. Σύνοδο καὶ τὸ τελικὸ Συνοδικὸ κείμενο, ὡς ἀκολούθως :

 

       Κείμενο τῆς

 North Dakota Health

  Κείμενο Ἐπιτροπῆς

        Βιοηθικῆς

  Συνοδικὸ κείμενο

 

1ο  μέρος

 

 

 

 

‘’δὲν ἀπαιτεῖται ἡ χρήση ἐμβρυϊκῶν κυτ-τάρων μὲ σκοπὸ τὴν παρασκευὴ (παραγω-γή) τῶν ἐμβολίων.‘’

 

2ο μέρος

Στὸ ἀρχικὸ στάδιο ἀνάπτυξης  τῆς τεχνολογίας  τοῦ ἐμβολίου m-RNA  χρησιμοποιήθηκαν ἐμβρυϊκὰ κύτταρα κλπ. ‘’ 

 

1ο μέρος

‘’τὰ ἐμβόλια κατὰ τοῦ covid-19 ποὺ χρησιμο-ποιοῦνται ἐπὶ τοῦ παρόντος στὴν πατρί-

δα μας, δὲν ἀπαιτοῦν τὴν χρήση καλλιερ-γειῶν ἐμβρυϊκῶν κυτ-τάρων γιὰ τὴν παρα-γωγή τους’’

 

2ο μέρος

 

 

 

 

Πλήρης ἀποσιώπηση

 

1ο μέρος

 

 

 

‘’(τά) ἐμβόλια δεν ἀπαιτοῦν τὴν χρήση καλλιεργειῶν ἐμβρυϊκῶν κυττάρων γιὰ τὴν παραγωγή τους’’

 

 

2ο μέρος

 

 

 

 

Πλήρης ἀποσιώπηση καθ’ ἕλξη τῆς εἰσηγητι-κῆς ἐκθέσεως τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς

 

    Ἀπὸ τὴν ἀντιπαραβολὴ τῶν ὑπὸ μελέτη κειμένων προέκυψαν οἱ ἀκόλουθες παρατηρήσεις:

 

  α. Διαπιστώνουμε, ὅτι ἔγινε στοχευμένη  ἐκλογὴ, ἑνὸς μόνου μέρους τοῦ κειμένου - πηγῆς τῆς North Dakota Health, ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς. Ἡ Ἐπιτροπὴ ἐπέλεξε τὸ ‘’δὲν ἀπαιτεῖται ἡ χρήση ἐμβρυϊκῶν κυττάρων μὲ σκοπὸ τὴν παρασκευὴ (παραγωγή) τῶν ἐμβολίων‘’ καὶ παρέλειψε τὸ ἀμέσως ἑπόμενο, ὅτι ‘’χρησιμοποιήθηκαν ἐμβρυϊκὰ κύτταρα‘’. Στὸ ἐπιλεκτικὸ ἀπότμημα  τοῦ κειμένου χρησιμοποιεῖται τὸ ρῆμα ἀπαιτεῖται (require) καὶ στὸ  ἀποσιωποιηθέν, τὸ ρῆμα χρησιμοποιήθηκε (use).

Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, ἀκρωτηριάζεται τὸ κείμενο τῆς North Dakota Health, ἐπιλέγεται σκοπίμως μόνον ἡ πρώτη παράγραφος  καὶ τελικῶς παραποιεῖται τὸ συνολικὸ νόημα τῆς ἐν λόγῳ δημοσίευσης.

Τὸ συμπέρασμα ποὺ ἐξάγεται ἀπὸ τὸ ἀκέραιο κείμενο τῆς North Dakota Health εἶναι ἡ ὕπαρξη τῆς  ἔνοχης παραδοχῆς, ὅτι  παρ’ὅλο ποὺ δὲν ἀπαιτεῖται ἀναγκαστικὰ (require), ἡ ἐν λόγῳ ἀνθρώπινη κυτταρικὴ σειρὰ γιὰ τὴν παραγωγὴ ἐμβολίων, ὅμως αὐτὴ χρησιμοποιήθηκε (use).

 β. Κατὰ συνέπεια, ἡ πληροφόρηση τῆς ΔΙΣ ὑπῆρξε, ἀφ’ἑνός μὲν, καίρια ἐλλειπής, ἀφ’ ἐτέρου δέ, ἀνέδειξε ὡς κατιόντα φέρελπι κειμενογράφο τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τὸν ‘’γραμματικὸ’’ τῆς North Dakota Health, ὁ ὁποῖος προσπάθησε, ὡς φαίνεται, νὰ ἀπενοχοποιήσει, ἐπὶ χάρτου, τὴν χρήση τῶν συγκεκριμένων ἐμβολίων. Ἡ ‘’τρίπλα’’ τῆς ἀπενοχοποίησης τῶν ἐν λόγῳ ἐμβολίων ἐπιχειρήθηκε μέσα στό παιχνίδι, μεταξύ τῶν λέξεων require – ἀπαιτεῖται καὶ use –χρησιμοποιήθηκε. Ἡ παρανόηση αὐτή, ἐκ μέρους τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς ἔγινε ‘’λόγῳ ἐλλείψεως χρόνου’’, ἢ ἀπετέλεσε  σκόπιμη δολιοφθορὰ μὲ στόχο τὴν ἀλλοίωση τῆς πραγματικότητας  καὶ κατὰ συνέπεια τὴν παραπληροφόρηση τῆς ΔΙΣ;

γ. Τὸ κείμενο-πηγὴ τῆς North Dakota Health παραπέμπει καὶ στὸν κατάλογο ἐμβολίων τοῦ Institute Charlotte Lozier, ὅπου σαφῶς ἀναγνωρίζεται, ὅτι τὰ ἐμβόλια Pfizer καὶ Moderna εἶναι ἐξ ἐκείνων τὰ ὁποῖα χρησιμοποίησαν ἀνθρώπινα ἐμβρυϊκὰ κύτταρα (HEK 293) στὸ 3ο στάδιο τῶν ἐργαστηριακῶν δοκιμῶν (Confirmatory Lab Tests), ἐνῶ στὸ ἐμβόλιο τῆς Astra/Zeneca (Oxford) χρησιμοποιήθηκαν τὰ ΗΕΚ 293 καὶ στὰ τρία στάδια (Σχεδιασμὸς καὶ ἀνάπτυξη, Παραγωγὴ καὶ στάδιο ἐργαστηριακῶν δοκιμῶν) τῆς προκλινικῆς παραγωγῆς τους, κατὰ τοῦ διαβόητου sars-cov-2. Σημειωτέον, ὅτι ἡ Janssen Research & Development, Inc. Johnson & Johnson χρησιμοποιεῖ καὶ αὐτὴ ἀνθρώπινη κυτταρικὴ σειρά, τὴν PER. C 6.

     δ. Γίνεται, ἐπίσης, ἐπιλεκτικὴ ἀναφορὰ στοιχείων καὶ ἀπὸ τὴν δημοσίευση τῆς Meredith Wadman, ὑπὸ τὸν τίτλο Abortion opponents protest COVID-19 vaccinesuse of fetal cells, Jun. 5, 2020[14], τὴν ὁποία ὡσαύτως χρησιμοποιεῖ ὡς βιβλιογραφικὴ πηγὴ ἡ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς. Ἀποσιωπᾶται, ὅτι στὴν δημοσίευση αὐτὴ ἀναφέρεται, πὼς οἱ ἀνθρώπινες ἐμβρυϊκὲς κυτταρικὲς σειρὲς εἶναι κλειδὶ στὴν παραγωγὴ τῶν ἐμβολίων, μὲ τὴν spike protein, βάσει τῶν νεωτέρων τεχνικῶν.

 ε. Συμπερασματικῶς, τὸ κείμενο τῆς North Dakota Health, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν βασικώτερη βιβλιογραφικὴ πηγὴ πληροφόρησης, τὴν ὁποία ἐπικαλεῖται ἡ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικής, ἐφ’ ὅσον δὲν ἀκρωτηριασθεῖ, δίνει τὴν σαφέστατη ἀπάντηση ὅτι χρησιμοποιήθηκαν ἀνθρώπινα ἐμβρυϊκὰ κύτταρα. Τὸ κυρίως, ὅμως, πρόβλημα προκύπτει ἀφ’ὅτου ἡ ΔΙΣ ἐξαπέλυσε ἕνα ἀβασάνιστο ἰατρικὰ καὶ θεολογικὰ Ἱεροσυνοδικὸ κείμενο, γιὰ τὴν πάση θυσία στήριξη τοῦ ἐμβολιασμοῦ, μὲ τὰ συγκεκριμένα ἐμβόλια  νέας τεχνολογίας.

 

  2. Ἡ προέλευση τῶν ἐμβολίων σύμφωνα μὲ ἄλλες πηγές

α. Τὸ Συμβούλιο τῶν Ῥωμαιοκαθολικῶν ἐπισκόπων στὶς ΗΠΑ, τὴν 11-12-2020, βεβαιώνει ότι, στὰ ἐπιβεβαιωτικὰ test  χρησιμοποιήθηκαν ἐμβρυϊκὲς κυτταρικὲς σειρές, γιὰ τὰ συγκεκριμένα ἐμβόλια [15].

 β. Στὴν 3η Ἱερατικὴ Σύναξη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως ὁ κληθεὶς ὡς ὁμιλητής, ὁμότιμος καθηγητὴς τοῦ ΑΠΘ κ. Κ. Τριανταφυλλίδης, στὴν εἰσήγησή του, ὁμολογεῖ  τὰ ἀκόλουθα, κατ’ἀκριβῆ ἀντιγραφὴ ἀπὸ τὸ  PowerPoint, ποὺ προέβαλε στὴν ὀθόνη:

  «Κατὰ τὴν πειραματικὴ προκλινικὴ προεργασία παραγωγῆς ἐμβολίων  τῶν ἐταιρειῶν Pfizer/Biontech καὶ Moderna δὲν ἔγινε χρήση τῆς κυτταρικὴς σειρὰς WI-38,  ἀλλὰ (ἔγινε) χρήση τῆς κυτταρικῆς σειρᾶς «ΗΕΚ-293», ποὺ προέρχεται ἀπὸ κύτταρα νεφροῦ τὰ ὁποῖα λήφθηκαν ἀπὸ ὑγιὲς θῆλυ ἔμβρυο, ποὺ νόμιμα ματαιώθηκε τὸ 1973».

Ἐπίσης, ὁ προσκληθεὶς καθηγητὴς δίνει καὶ ἄλλη πληροφορία. Ὀμολογεῖ μὲ στυγνὸ ἀμοραλισμό, ὅτι καὶ ἡ ἀνθρώπινη ἐμβρυϊκὴ κυτταροσειρὰ WI-38[16] παρήχθη ἀπὸ ἀναγκαστικὴ διακοπὴ κυήσεως, δηλαδὴ ἀπὸ ἄμβλωση ἐμβρύου, ἐνῶ βρισκόταν ἡ ἐγκυμοσύνη στὴν 18η ἐβδομάδα, τὸ ἔτος 1962. (βλ. 28’ καὶ 22-24’’  τῆς ῥοῆς τῆς διαδικτυακῆς μεταδόσεως). Δηλαδή, δολοφόνησαν ἄνθρωπο κατὰ τὸν 5ον μῆνα τῆς φυσικῆς-ἱστορικῆς του ὑπάρξεως στὴν μήτρα τῆς μητέρας του, ὥστε τὰ κύτταρά του νὰ περιέλθουν σὲ ἰατρικὴ χρήση, γιὰ τὴν παραγωγὴ διαφόρων ἐμβολίων, γεγονός, τὸ ὁποῖο  ἐκθειάζει καὶ προβάλλει ὡς θεραπευτικὴ ἀναγκαιότητα ὁ ὑπέργηρος καθηγητής.

Ὁ ἐν λόγω κ.Τριανταφυλλίδης, στὴν διαδικτυακὴ αὐτὴ Σύναξη, χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ δύο παρόντες Μητροπολίτες, ὡς αἰχμὴ τοῦ δόρατος, μὲ σκοπὸ νὰ πνιγεῖ  κάθε φωνὴ ἀντίστασης στὰ ἐμβόλια, ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὰ ἐγκλήματα τῶν ἐκτρώσεων. Πρόκειται γιὰ τὸν Ἐπιχώριο Μητροπολίτη καὶ τὸν Μητροπολίτη Πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς, οἱ ὁποῖοι, ἀφωνότεροι ἰχθύων, ἄφησαν νὰ διαπλεύσει τὸ σκάφος τῆς παραπληροφόρησης τὸν σκόπελο αὐτό, ἤ, διαφορετικά, μὲ ὅρους βιβλικούς, ἀντιπαρῆλθαν, ὅπως ὁ λευΐτης καὶ ὁ ἱερεύς, τὸν αἱμάσσοντα ἀπὸ τὰ ξέστρα τῶν γυναικολόγων, ἔμβρυο ἄνθρωπο, μὲ συγχαρητήρια καὶ εὐχαριστίες στὸν κ. Καθηγητή. Κρίμα!!! Τέτοια ἔκπτωση; “…’’τὶς ὑμᾶς ἐβάσκανε;…ἐναρξάμενοι πνεύματι νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε;’’ (Γαλ. 3,1-2)  Σεβασμιώτατοι;

Μὲ τὸ εἰσηγητικὸ πόρισμα πρὸς τὴν ΔΙΣ περὶ τῶν ἐμβολίων προσπαθήσατε νὰ καλύψετε, ὅτι τὰ ἐν χρήσει στὴν Ἐλλάδα ἐμβόλια χρησιμοποιοῦν ἀνθρώπινες ἐμβρυϊκὲς κυτταροσειρές, ἀλλὰ ὁ προκεκλημένος Σας ὁμότιμος καθηγητὴς, παρουσία Ὑμῶν, Σᾶς ἀπεκάλυψε· «λάκκον ὠρύξατε καὶ ἀνασκάψατε αὐτὸν καὶ ἐμπέσατε εἰς βόρθον ὅν εἰργάσασθε» (Πρβλ. Ψαλμ. 7,16).

Ἡ σημείωση τοῦ κ. Κ. Τριανταφυλλίδη, ὅτι  «τὸ τελικὸ προϊὸν τοῦ ἐμβολίου δὲν περιέχει ἐμβρυϊκὰ  κύτταρα», δὲν ἀποτελεῖ εἴδηση,  οὔτε παράδοξο, καθ’ὅσον τὸ προκλινικὸ προϊὸν πλένεται καὶ καθαρίζεται σὲ μία προσπάθεια νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα κυτταρικὰ ὑπολείμματα, ἄν καὶ ἡ τελικὴ καθαρότητά τους εἶναι ἀμφίβολη.

Ἡ διαδικασία αὐτὴ ἐνισχύει ἀκόμη περισσότερον τὸ φοβερὸ ἠθικὸ ἔλλειμμα, ποὺ διακατέχει ὅσους ἐπινοοῦν καὶ χειρίζονται πειραματικὰ τὴν ἀνθρώπινη βιολογικὴ φύση, ἀλλὰ καὶ ὅσους  συνευδοκοῦν πρὸς αὐτά, ἐφ’ὅσον γίνονται  ἀποδέκτες προϊόντων ποὺ στήθηκαν  πάνω στὸ αἶμα ἀθώων ἐμβρύων, στὰ ὁποῖα δὲν  ἐπετράπη νὰ διασκελίσουν  τὸ κατώφλι πρὸς τὴν ἐξωμήτρια ζωή.

 γ. Ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ Institute Charlotte Losier, David Prentice,  τονίζει, ὅτι εἶναι ‘’ἀνήθικη’’ ἡ χρήση  ἐμβρυϊκῶν κυτταροσειρῶν,  γιὰ τὴν προκλινικὴ παρασκευὴ ἐμβολίων καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ εἶναι διαθέσιμες νέες τεχνολογίες,  τὶς ὁποῖες προτείνουν γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῶν ἐκτρώσεων[17]. Καταγγέλεται δέ, ὅτι οἱ κυβερνήσεις ΗΠΑ καὶ Καναδᾶ  χρηματοδοτοῦν ἐπιλεκτικὰ μόνον ἐταιρεῖες οἱ ὁποῖες χρησιμοποιοῦν ἀνθρώπινες κυτταρικὲς ἐμβρυϊκὲς σειρές. Ἀπὸ τὰ διαθέσιμα στοιχεῖα, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸ ἐπίσημο site τῆς Moderna, δόθηκαν 483 εκ. $[18], στὴν ἑταιρεία αὐτὴ  καὶ ἡ Pfizer ἔλαβε τὸ ποσὸν  τοῦ 1,95 δισ.$, γιὰ 100 εκ. δόσεις τοῦ ἐμβολίου, ὅπως πληροφορεῖ ἡ ἰστοσελίδα Fierce Pharma[19].


δ.  Τὸ εὐρωπαϊκὸ Ἰνστιτοῦτο βιοηθικῆς, μὲ ἀνάρτησή του, στὶς 26-11-2020, κατονομάζει μεταξὺ ἄλλων, τὶς ἑταιρεῖες  Pfizer et BioNTech, Moderna, Astra Zeneca University of Oxford, Janssen Research & Development, Inc. Johnson & JohnsonVaxart, ὅτι εἶναι ἐξ ἐκείνων, ποὺ  χρησιμοποίησαν ἀνθρώπινες κυτταροσειρές, σὲ διάφορες φάσεις παραγωγῆς τοῦ ἐμβολίου. Ὅπως ἐπίσης κατονομάζει καὶ τά ἐμβόλια, τά ὁποῖα ἔχουν παραχθεῖ, ἢ παράγονται, χωρίς τὴν χρήση ἀνθρωπίνων κυτταροσειρῶν[20]. 


ε. Ὁ ἰατρὸς Stanley Alan Plotkin, (1932-), καθ’ὁμολογία του ἄθεος, σύμβουλος σὲ κατασκευαστὲς ἐμβολίων καὶ σὲ ἐταιρεῖες βιοτεχνολογίας, μεταξὺ αὐτῶν στὴν Pfizer, Sanofi, Merck, Glaxo, κλπ., γνωστὸς ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1960 γιὰ τὴν συμβολή του στὴν παραγωγὴ ἐμβολίων, ἀνακρίθηκε ἀπὸ τὸν ἀμερικανὸ δικηγόρο Aaron Siri, γιὰ δικαστικὴ ὑπόθεση ἐμβολίου, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2018. Κατὰ τὴν κατάθεση πιστοποιεῖ, ὅτι ἐκτρώνονται καὶ κατατεμαχίζονται ἔμβρυα προκειμένου νὰ παραχθοῦν ἐμβόλια. Ὁ ἴδιος ὀμολογεῖ ὅτι σὲ μία περίπτωση χρησιμοποίησε στὸ ἐργαστήριό του 76 ἐκτρωμένα ἔμβρυα, ἡλικίας, τοὐλάχιστον, τριῶν ἐνδομητρίων μηνῶν[21]!!!

 

Ἑνότητα Δευτέρα :

 

          Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς

       Ἀνακοινωθὲν τῆς   ΔΙΣ

«Στὴν πατρίδα μας ἡ ὅλη συζήτηση προέρχεται ἀπό ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας  ποὺ παρουσιάζουν μία ἰδιαίτερη εὐαισθησία  στὰ σενάρια ἀπειλῆς   καὶ κινδύνων καὶ συνήθως εἴτε στηρίζονται μονομερῶς  καὶ ἀνεξέλεγκτα σὲ διογκωμένες δημοσιογραφικὲς πληροφορίες εἴτε διακατέχονται ἀπὸ ἕωλες προκαταλήψεις.»

«…………………… ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπαναλαμβάνει, ἰδίως πρὸς ὅσα ἀπὸ τὰ μέλη Της παρουσιάζουν μία ἰδιαίτερη εὐαισθησία  στὰ σενάρια ἀπειλῆς   καὶ κινδύνων στηριζόμενα μονομερῶς καὶ ἀνεξέλεγκτα εἴτε σὲ διογκωμένες δημοσιογραφικὲς πληροφορίες κυρίως ἀπὸ τὸ διαδίκτυο, εἴτε διακατέχονται ἀπὸ διάφορες προκαταλήψεις.»

 

 

Ἡ δευτέρα ἑνότητα τῆς ΔΙΣ ἀποδίδει εὐθύνες σὲ πιστοὺς Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι, ‘’παρουσιάζουν μία ἰδιαίτερη εὐαισθησία στὰ σενάρια ἀπειλῆς καὶ κινδύνων’’‘’εἶναι εὐόλισθοι σὲ προκαταλήψεις’’.

Ὡσαύτως, ἡ παράγραφος αὐτὴ ἀποτελεῖ πιστὴ ἀντιγραφὴ του εἰσηγητικοῦ κειμένου τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς πρὸς τὸν ΔΙΣ, ὡς φαίνεται ἐκ τῆς παραπάνω ἀντιπαραβολῆς τῶν κειμένων. Τὸ κείμενο τῆς Ἐπιτροπῆς θεωρεῖ, ὅτι συλλήβδην οἱ ἀντιδρῶντες στὰ ἐμβόλια εἶναι ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας («Στὴν πατρίδα μας ἡ ὅλη (sic) συζήτηση προέρχεται ἀπὸ ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας!») τοὺς ὁποίους ‘’περιλούζει’’ μὲ τὸ  γνώρισμα  τῆς ῥοπῆς τους στὴν προκατάληψη, δηλαδή, στὴ διαμόρφωση γνώμης, χωρὶς ἐπισταμένη προηγούμενη  ὲγνώση, τοὺς στιγματίζει γιὰ μειωμένη κριτικὴ ἱκανότητα, ποιοτικὸ συναισθηματικὸ ἔλλειμμα, καὶ σημειολογία μείζονος ψυχιατρικῆς παθολογίας, (‘’εὐαισθησία σὲ σενάρια ἀπειλῆς καὶ κινδύνων’’) τὰ ὁποῖα, ὡς γνωστόν, ἀπαντοῦν ἢ προδιαθέτουν σὲ παρανοειδεῖς καταστάσεις[22]. Τὸ Ἱεροσυνοδικὸ κείμενο εἶναι διακριτικώτερο καὶ προσπαθεῖ νὰ μετριάσει τὴν προσβλητικὴ αὐτὴ ἐπίθεση, πρὸς τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας.

Στὴν πραγματικότητα, ὅμως, ὅλοι ἀπειλοῦνται νὰ ἀπωλέσουν ἐργασία, ὑγεία, ἀκόμη καὶ αὐτὴ τὴ ζωή τους. Ἔχουν χάσει τὴν ἐπικοινωνία μὲ ἀγαπητὰ πρόσωπα καὶ ἡ σχέση τους μὲ τὴν Ἐκκλησία, ὅπου ἡ δροσιά Της ἀναπαύει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν πνιγερὸ καύσωνα τῆς καθημερινότητας, ἔχει ἐλαχιστοποιηθεῖ, καὶ ἐν πολλοῖς, ἐκμηδενισθεῖ.

Ὁ γενικὸς πληθυσμὸς βρίσκεται ἐπὶ ἕνα ὁλόκληρο ἔτος  στὸ στόχαστρο τῆς παραπληροφόρησης, ὑφίσταται ψυχολογικὴ ἄσκηση βίας μέσῳ τῶν σλόγκαν ‘’Μένουμε σπίτι, μένουμε ασφαλεῖς’’, ‘’τίποτα δὲν θἆναι ὅπως πρὶν μετὰ τὸν κορονωϊό’΄ κλπ. Πράγματι, ὅλα αὐτά, δὲν ἀποτελον αἰτία πρόκλησης σκοτεινῶν σεναρίων; Ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἐτοιμάζουν τὸ μέλλον χωρὶς ἐμάς; Ὁ Χριστὸς μᾶς ἔδωκε τὸ αὐτεξούσιο. Αὐτοὶ μᾶς τὸ ἀφαιροῦν;

Τοῦτο δὲν ἀντέχεται καὶ ὁ καθένας ὑπό τὴν μεθοδευμένη πίεση τῶν ἀπειλῶν, μὲ ὅρους ψυχολογίας τοῦ ὄχλου, ἀναζητᾶ φῶς, μέσα στὴ δίνη αὐτή. Ἄλλωστε, τὰ ΜΜΕ, «ὡς λέοντες ἐν προβάτοις», κατασπαράζουν τὴν ἀλήθεια μὲ ἀντίτιμο τὴν ἁδρὴ ἐπιχορήγησή τους ἀπὸ τὸν κρατικὸ κορβανᾶ. Πρόσφατο παράδειγμα ἡ ἐσκεμμένη  ὁμοβροντία μιᾶς ἀδιάντροπης παραπληροφόρησης τοῦ τηλεοπτικοῦ κοινοῦ εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας, κατὰ τὴν Σεπτὴ ἡμέρα τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, ἡ ὁποία καὶ καταγγέλθηκε ἐπωνύμως ἀπὸ τὴν ΔΙΣ.

Σᾶς ἐνημερώνω εὐλαβῶς, μὲ τὴν ἰατρική μου ἰδιότητα, ὡς ψυχίατρος, ὅτι τὶς ἀπαισιώτερες προκαταλήψεις συνήντησα σὲ ἀνθρώπους ὑψηλῆς ἐπιστημονικῆς καταξίωσης, κατὰ κόσμον, μὲ βαρεῖς τίτλους στὴν Ἐλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό. Εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα ἀπὸ τὰ ἀγωνιώδη ὑπαρξιακὰ χάσματα, ποὺ δημιουργοῦνται ἐκεῖ ὅπου ὁ ὀρθολογισμὸς διεκδικεῖ τὸ ἀπόλυτο  ἀλλ’ εἰς μάτην, διότι τὸ ἀπόλυτο τὸν ὑπερβαίνει. Ἔτσι, ξεπηδοῦν φαντάσματα στὴν ψυχή τους, ὡς μηχανισμοὶ ἀναπλήρωσης τῶν ὑπαρξιακῶν τους  κενῶν.

Ἡ διαίσθηση τοῦ λαοῦ εἶναι ἀλάνθαστη καὶ ἡ ἀγωνιώδης ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας ἀποτελεί δεῖγμα ὑψηλῆς ψυχικῆς καὶ πνευματικῆς ὑγείας. Εἶναι, λοιπόν, ἄδικη κρίση ἡ ἐπίθεση κατὰ τῶν ‘’ἀπειθῶν’’, καθ’ὅσον εἶναι χαῖνον τὸ κενό,  ἀπὸ τὴν ἔλλειψη κάθε δημοσίου ἐλευθέρου καὶ πολυφωνικοῦ διαλόγου, βασικοῦ στοιχείου τῆς πολυτραυματισμένης δημοκρατίας.   

             

Ἑνότητα Τρίτη:

 

          Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς

διά το Προέδρου της, στὴν 3η ερατικὴ Σύναξη  .Μ.Νεαπόλεως

       νακοινωθὲν τῆς   ΔΙΣ

  Δὲν εἶναι θέμα θεολογικὸ ἤ δογματικό, δὲν εἶναι ἐκκλησιαστικό, ἀλλά καθαρὰ ἐπιστημονικὸ καὶ θέμα πολιτικῆς τῆς ὑγείας

 

Ἡ Ἐκκλησία νὰ τὸ ἀφήσει τὸ θέμα τοῦ ἐμβολιασμοῦ  στὴ συνείδηση τῶν ἀνθρώπων.

ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἐμβολιασμοῦ δὲν εἶναι ζήτημα τόσο θεολογικὸ ἤ ἐκκλησιαστικό, ἀλλὰ κυρίως ἰατρικό-ἐπιστημονικό,

 

καὶ ἀποτελεῖ ἐλεύθερη προσωπικὴ ἐπιλογὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου σὲ ἐπικοινωνία μὲ τὸν ἰατρό του, χωρὶς ὁ ἐμβολιασμὸς νὰ συνιστᾶ ἔκπτωση ἀπὸ τὴν ὀρθὴ Πίστη καὶ ζωή.

 

 

Ἡ Ἱεροσυνοδικὴ θέση, ὅτι ὁ ἐμβολιασμός ‘’δὲν εἶναι ζήτημα τόσο θεολογικὸ ἤ ἐκκλησιαστικό, ἀλλὰ κυρίως ἰατρικό-ἐπιστημονικὸ’’ καὶ  δέν ‘’συνιστᾶ ἔκπτωση ἀπὸ τὴν ὀρθὴ Πίστη καὶ ζωὴ’’, πάσχει, κρινόμενο πρὸς τὴν ἀκρίβεια τῆς ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πίστεως.

Τὰ πάντα προῆλθαν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος καὶ οἰκονομοῦνται ἀπὸ τὸν Θεόν, «τοῦ καλοῦντος τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα» (Ῥωμ. 4,17). Κάθε πράξη ἡ ὁποία συνεργεῖ μὲ τὸ θεῖον θέλημα εἰρηνεύει τὴν δημιουργία, καθ’ὅσον καὶ αὐτὴ, ἡ δημιουργία ‘’συνωδίνει καὶ συστενάζει’’ (Ῥωμ.8,22) ἀπὸ τὴν παρακοὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅπως καὶ κάθε πράξη τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ἀντιβαίνει  στίς ἐνέργειες τῆς θείας βουλήσεως καὶ προσβάλλει τὶς σταθερὲς  ὑπάρξεως τῆς δημιουργίας, χωρὶς βέβαια ο άνθρωπος νὰ ἔχει τὴν δυνατότητα ἀλλοίωσης ἤ καταργήσεώς τους, ἀγριεύει τὴν φύση, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ κοινωνικὸν νὰ γίνεται ἀκοινώνητον, τὸ ποιοτικὸ ἄποιο, τὸ συγκαταβατικὸ ἀδυσώπητο,  τὸ ἀνθρώπινο ἀπάνθρωπο. Ἡ ἄθεσμος  εἰσβολὴ στὴν θεία δημιουργία καὶ, ἰδιαιτέρως, ἡ ἐργαλιοποίηση τῆς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ ὕβρι, διότι προσβάλλει τὴν ὀντολογικὴ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου, ὡς θείας εἰκόνος.

Ὁ Μέγας Βασίλειος στοὺς κατ’ἐπιτομὴν ὅρους, μὲ τεκμηρίωση στὴν Ἰωάννεια θεολογία (Ἰωάν. 16,13 και 5,19) τονίζει, ὅτι δὲν ὑπάρχει κενὸ  στὴν Ἁγία Γραφή. Κάθε σκέψη ἢ λόγος ἢ πράξη (‘’κατὰ νοῦν καὶ λόγον καὶ πρᾶξιν’’) πρέπει νὰ ἐξαρτᾶται ἀπ’αὐτήν, τόσον ὅσον ἀφορᾶ τά ‘’διεσταλμένα’’, δηλ.  τὰ σαφῶς διατυπωμένα, ὅσον καὶ τὰ  ‘’σεσιωπημένα’’, δηλ. αὐτά ποὺ ἐννοοῦνται. Δηλαδή, λυδία λίθος λόγων καὶ ἐνεργειῶν εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή, γι’αὐτό καί κάθε ἐνέργεια τοῦ ἀνθρώπου  ἔχει χαρακτῆρα θεολογικό. Συνεπῶς  στὸ ἐφεύρημα –πρόφαση τῆς ὑπακοῆς, περὶ τῶν ἐμβολίων, δὲν χωρᾶ οὔτε ‘’ταπείνωση’’ οὔτε ‘’ὑπακοή’’, σύμφωνα μὲ ὅσα ἔχουν ἤδη προαναφερθεῖ.

Μὲ βάση τὸ παραπάνω ἁγιοπατερικὸ σκεπτικό, ἡ ἁπλουστευμένη θέση τῆς Ἐπιτροπῆς ὅτι, ‘’ἄν κάνει κανεὶς τὸ ἐμβόλιο, οὔτε σώζεται οὔτε κολάζεται, καὶ τὸ ἴδιο συμβαίνει ἄν δὲν τὸ κάνει’’, εἶναι ἀπαράδεκτη. Ἐφ’ ὅσον ὁ χριστιανὸς γνωρίζει ἐνσυνειδήτως τὸ ‘’ἀνήθικο’’ τῆς προελεύσεως τῶν ἐμβολίων, πρᾶγμα, ποὺ ἡ Ἐκκλησία ἔχει τὴν ὑποχρέωση νὰ διακηρύξει, κολάζεται, διότι πράξη αὐτή, συνιστᾶ ἔκπτωση ἀπὸ τὴν ὀρθὴ Πίστη καὶ ζωή. Ἐδῶ δὲν χωροῦν ὑποκειμενικὲς ἀντιλήψεις καὶ ἀπόψεις, τὶς ὁποῖες ὁ οὐρανοφάντωρ  Ἱερὸς Πατέρας χαρακτηρίζει ὡς ‘’μανία [23].’’

Τὴν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας δὲν τὴν καθορίζουν τὰ ‘’ἐπιτροπάτα’’ ἀλλὰ ἡ κοινὴ συνείδηση τῶν ὀρθοδόξων, ἡ ὁποία κατεδίκασε ἀκόμη καὶ Συνοδικὲς ἀποφάσεις, τὰ πορίσματα τῶν ὁποίων ἔκρινε ὡς ἀσύμπτωτα πρὸς τὴν ὀρθόδοξο πίστη καὶ ἦθος τῆς Ἐκκλησίας,. (βλ. ἐνδεικτικὰ τὴν ἐν Δρῦ Σύνοδον καὶ τὴν Σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας). Τὸ γεγονός, ὅτι ἐμβολιάσθησαν Μητροπολίτες, δὲν ἀποτελεῖ κριτήριον ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ ἤθους. Ἀντιθέτως, ὁ λαὸς τὸ θεωρεῖ ὡς ἀπευκταία ὑποταγὴ καὶ συσχηματισμὸ  πρὸς τὴν κρατικὴ ἐξουσία.

Συνεπῶς, ἡ συνειδητὴ ἀποδοχὴ τοῦ ἐμβολιασμοὺ μὲ ‘’προϊόντα’’ ποὺ διέρχονται μέσα ἀπὸ μιὰ ἀνθρωποκτόνο διαδικασία, ἀποτελεῖ διακριτὴ ἔκπτωση ἀπὸ τὴν ὀρθὴ πίστη καὶ ζωή.  Ἡ ἐλεύθερη ἐπιλογὴ τοῦ καθενὸς εἶναι αὐτονόητη γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας, μὲ τὴν διαφορά, ὅτι οἱ προσωπικὲς ἐλεύθερες ἐπιλογὲς τοῦ ἀνθρώπου, μὲ βάση τὸ χάρισμα τοῦ αὐτεξουσίου, κρίνονται ὑπὸ τὸ φῶς τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας καὶ θὰ κριθοῦν τελικῶς  ἀπὸ τὸν μόνο Ἀληθινό Κριτή. 

 

Γ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. Ἡ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς θεωρεῖ καὶ ὀρθῶς, ὅτι μόνη πηγὴ τῆς  ἀντικειμενικῆς πληροφόρησης εἶναι ἡ ἐπιστημονικὴ βιβλιογραφία καὶ ἀρθρογραφία. Μὲ τὸν ἔλεγχο, ὅμως, τῆς χρησιμοποιηθείσης ἀπ’αὐτὴν βιβλιογραφίας, διαπιστώσαμε τὰ ἀκόλουθα:

     α. Δὲν ὑπάρχει καμμιὰ ἐπιστημονικὴ πληροφόρηση, ποὺ νὰ ὑποστηρίζει τὴν καθαρότητα τῶν ἐν χρήσει σήμερα ἐμβολίων ἀπὸ ἀνθρώπινες ἐμβρυϊκὲς κυτταροσειρὲς καὶ, ὅπως ἥδη ἀναλύθηκε παραπάνω, ἀκρωτηριάζεται τὸ βασικὸ κείμενο-πηγή, ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς.      

    β. Χρησιμοποιεῖται ἡ ἴδια ἀκριβῶς βιβλιογραφία μὲ δύο διαφορετικοὺς τρόπους πρόσβασης  στὴν ἠλεκτρονικὴ ἀναζήτησή της. Ἡ παραπομπὴ ‘’Meredith Wadman, Abortion opponents protest COVID-19 vaccines’ use of fetal cells,  Jun. 5, 2020’’  εἶναι ταυτόσημη  μὲ τὴν παραπομπὴ ‘’BiologyHealthCoronavirus, doi: 10.1126 / science.abd1905’’.  

2. Ἀποκρύπτεται παντελῶς ὕπαρξη ἐμβολίων κατὰ τοῦ sars-cov2 τὰ ὁποῖα δὲν χρησιμοποιοῦν ἀνθρώπινες ἐμβρυϊκὲς κυτταροσειρές, ἐνῶ ὑπάρχουν διαθέσιμα στὴν παγκόσμια φαρμακευτικὴ ἀγορά καὶ χρησιμοποιοῦνται εὐρέως, ἐκτὸς Ἑλλάδος, ὅπως π.χ. τὸ ἐμβόλιο τῆς Beijing Institute of Biological Products, μὲ τὴν ἐπωνυμία Sinopharm κ..

3. Παραλείπονται ἐπιμελῶς οἱ παρενέργειες, ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὰ ἐμβόλια νέας τεχνολογίας.

    α. Ἀπὸ τὴν ἐπίσημη κυβερνητικὴ ἰστοσελίδα τοῦ Ἠνωμένου Βασιλείου ἔχουν καταγραφεῖ  συνολικὰ 212 θάνατοι ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο τῆς Pfiezer/BioNtech  καὶ 244  ἀπὸ Astra/Zeneca, στὸ διάστημα μεταξὺ 9-12-2020 μέχρι καὶ τὴν 21-2-2021. Ἐπίσης, ἔχουν καταγραφεῖ 243.612 ἄλλες ποικίλες ἄμεσες παρενέργειες[24], μὲ τὸ μέλλον ἄδηλο!!!

   β. Στὴν ἐπίσημη  ἰστοσελίδα τοῦ CDC τῶν ΗΠΑ  καταγράφονται 974 θάνατοι ἀπὸ τὰ ἐμβόλια κατὰ τοῦ covid-19 μὲ κυρίαρχα αὐτὰ τῆς Pfizer καὶ Moderna, μέχρι τὸν Φεβρουάριο 2021.

   γ. Ἀπὸ διάφορες ἄλλες παρενέργειες ἔχουν πληγεῖ 25.072 ἄνθρωποι, σύμφωνα μὲ τὸ CDC[25].

   δ. Ὁμοίως, καὶ σὲ ἄλλες χῶρες καταγράφηκαν θάνατοι, και ἀνακοινώθηκαν παράδοξες θανατηφόρες παρενέργειες πλήν ὅμως στὴν Ἑλλάδα ἐπικρατεῖ  ‘’ἄκρα τοῦ τάφου σιωπή.’’

 4. Σύμφωνα μὲ τὴν Ἐπιτροπή, ‘’τὸ θέμα τῶν ἐκτρώσεων γιὰ λήψη ἀνθρωπίνων ἐμβρυϊκῶν κυττάρων ἀπασχόλησε τὴν Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία λόγῳ τοῦ σχολαστικοῦ χαρακτήρα τῆς θεολογίας της.’’   Ἐπειδὴ, λοιπόν, ἡ ὀρθόδοξος θεολογία δὲν ἔχει σχολαστικό χαρακτήρα, οἱ συντάκτες τῆς εἰσηγητικῆς ἐκθέσεως πρὸς τὴν ΔΙΣ  ἀποφαίνονται, ὅτι δὲν ὑπάρχει καὶ λόγος περαιτέρω συζητήσεως    ‘’ὡς ἄνευ σημασίας’’!!!

Μὲ βάση τὸ παραπάνω σκεπτικὸ διαπιστώνουμε τὶς ἑξῆς παραδοξότητες:  

      α. Ἀποφαίνεται ἡ Ἐπιτροπή, ὅτι ‘’δὲν ὑπῆρχε πρόθεση νὰ ἐκτρωθοῦν ἔμβρυα.’’ Ἀντιθέτως, ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότητα βοᾶ, γιὰ τὴν ‘’νόμιμη ἀκύρωση’’ τῶν ἐμβρύων, τῆς ἀποσιώπησης τοῦ λόγου τῆς ἔκτρωση ὡς καὶ τὴν πλήρη ἀνωνυμία τῆς ταὐτότητας τῶν γονέων τῶν ἐμβρύων. Ἐπίσης, τὸ ἐὰν ὑπῆρχε πρόθεση ἤ ὄχι γιὰ νὰ ἐκτρωθοῦν ἔμβρυα, δὲν ἔχει σημασία. Σημασία ἔχει τὸ γεγονός, ὅτι οἱ κυτταροσειρές εἶναι προϊόντα  εκτρώσεων.

      β. Θεωρεῖ ἡ Ἐπιτροπὴ ὅτι ‘’Οἱ κυτταρικὲς σειρὲς δὲν ἀποτελοῦν κύτταρα ἐμβρυϊκὰ ἀλλὰ ἔχουν προέλθει ἀπ’αὐτά.’’

Εἶναι γνωστὸ, ὅτι τὰ κύτταρα κάθε σωματικοῦ ἰστοῦ  ἀνανεώνονται μὲ διαφορετικὸ ρυθμὸ ἀνὰ ἰστό, ἐνῶ ἡ διαδικασία ἀναγέννησής τους διαφέρει ἀνάλογα μὲ τὴν ἠλικία, τὴν φυλὴ καὶ τὴν γενικότερη φυσικὴ κατάσταση τοῦ ὀργανισμοῦ, μὲ ἐξαίρεση τὴν παρεγκεφαλίδα, τὰ ὀπτικὰ νεῦρα (πλὴν κερατοειδοῦς)  καὶ τοὺς ὀδόντες. Κάθε ἀνανεωμένο κύτταρο ἔχει προέλθει ἀπὸ ἕνα προηγούμενο σύμφωνα μὲ συγκεκριμένους βιολογικοὺς νομοτελειακοὺς ὅρους,  ποὺ διέπουν τοὺς ‘’δερμάτινους χιτῶνες’’ μας, δηλαδή τη βιολογική μας υπόσταση.

Οἱ σειρὲς αὐτὲς εἶναι ἡ ‘’διαιώνιση’’ τῶν ἐμβρυϊκῶν κυττάρων πέραν τοῦ φυσιολογικοῦ ‘’Hayflick limit’’ καὶ τὸ  DNA τῶν κυττάρων αὐτῶν εἶναι ταυτόσημο μὲ αὐτὸ τῶν κυττάρων ἀπὸ τὰ ὁποῖα παρήχθησαν. Ὑπάρχει πλήρης βιολογικὴ ταυτότητα τοῦ ἐκτρωθέντος ἐμβρύου μὲ τὰ κύτταρα αὐτά.

Κατὰ συνέπεια, ὅπως στὴν φυσιολογικὴ ἐξέλιξη τοῦ ὀργανισμοῦ ἀνανεώνονται τὰ σωματικά μας  κύτταρα, ὁμοίως καὶ στὶς κυτταροσειρές, ἔχουμε ἰσοδύναμη ἀνανέωση, ἀλλὰ μὲ τεχνητὸ τρόπο.

γ. Τονίζει, ὅτι τὰ ‘’χρησιμοποιηθέντα κύτταρα ἦταν κύτταρα ἐμβρυϊκῶν ἰστῶν καὶ ὄχι ἐμβρύων, ποὺ θανατώθηκαν στὴν συνέχεια.’’

Ἐδῶ ἀναγινώσκουμε τὸ ἀμίμητο… Δηλαδή, οὔτε λίγο, οὔτε πολύ, πειραματιζόμαστε σὲ ζῶντα ἔμβρυα, τὰ ὁποῖα προορίζονται στὴ συνέχεια νὰ θανατωθοῦν;

Τὰ κύτταρα, ως γνωστόν ἀπαρτίζουν τοὺς ἱστοὺς καὶ οἱ ἱστοὶ συγκροτοῦν τὴν σωματική μας ὁλότητα. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδεχόμαστε τὴν πειραματικὴ χρήση ἑνός ζῶντος ἐμβρύου, ἢ διὰ τῶν κυττάρων του, ἢ διὰ τῶν ἱστῶν του;

Οἱ ἀντιλήψεις αὐτὲς ἀπορρέουν ἀπὸ τὸ ἰδεολόγημα τοῦ μηδενισμοῦ καὶ μὲ τὴν ἔμπρακτη ἐφαρμογή τους, ὁ ἄνθρωπος γίνεται ἀντικείμενο ποικίλης χρήσεως καὶ καταχρήσεως.

Σὲ μιὰ ἀλλαγὴ Νόμου  περὶ ταφὴς  τοῦ ὀμοσπόνδου κρατιδίου τῆς Βρέμης, οἱ feti (εκτρωμένα έμβρυα) δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀπορρίπτονται ὡς «ἐθνικὸ ἀπόβλητο», ἀλλὰ νὰ ἐνταφιάζονται ἀνώνυμα σὲ ἕνα νεκροταφείο σὲ συλλογικὸ τάφο. Πρόκειται γιὰ σεβασμὸ στοὺς νεκροὺς καὶ φανερώνει  τὴν αἴσθηση τῶν νομοθετῶν τοῦ κρατιδίου, ὅτι καὶ τὰ ἐκτρωμένα ἔμβρυα ὁποιασδήποτε ἐνδομητρίου ἠλικίας εἶναι ἄνθρωποι καὶ ἀξίζουν τῆς ἴδιας τιμῆς καὶ ἀξιοπρέπειας[26].’’

5.  Στὴν εἰσηγητικὴ ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γίνεται εὑρύτατη χρήση πορισμάτων καὶ ἀπόψεων τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ, περὶ τοῦ ὑπὸ συζήτηση θέματος.

Θεωρητικὰ, ὁ Ῥωμαιοκαθολικισμός παραμένει στὴν βασικὴ ἀρχὴ τοῦ σεβασμοῦ τῶν ἐμβρύων, γι’ αυτό καί προτείνει τὴν ἐνίσχυση ἐρευνῶν γιὰ ‘’μὴ ἀνήθικα ἐμβόλια’’, ἀλλὰ ὑπὸ αἵρεσιν.

Μὲ ἐπιστολὴ στὸν Πρωθυπουργὸ τοῦ Καναδὰ, κ. J.Trudeau, στὶς 21-05-2020 δέκα ὀκτὼ προσωπικότητες, ἐπίσκοποι καὶ εἰδικοὶ ἐπιστήμονες προτείνουν τὴν χρηματοδότηση ἐμβολίων, τὰ ὁποῖα δὲν δημιουργοῦν ἠθικὸ δίλημμα, καὶ ὑποδεικνύουν ὡς παράδειγμα τὸ Πανεπιστήμιο British Columbia, τὸ ὁποῖο δὲν χρησιμοποιεῖ ἐμβρυϊκοὺς ἰστοὺς ἤ κύτταρα γιὰ τὴν παραγωγή τῶν ἐμβολίων[27].

Μὲ ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ, τὸ Συμβούλιο τῶν Ῥωμαιοκαθολικῶν ἐπισκόπων στὶς ΗΠΑ, τὴν 11-12-2020, ὑπογραφομένη ἀπὸ τοὺς Kevin C.Rhoades καὶ τὸν Joseph F.Naumann, ἀποδέχονται τὴν ἐξ’ἄκρας σύλληψη τοῦ ἀνθρώπου καὶ θεωροῦν τὴν ἄμβλωση ὡς τραγικὴ ἐκτροπή, ἐπισημαίνουν ὅτι ὑπάρχει τρόπος νὰ γίνουν ἐμβόλια χωρὶς ἀνθρώπινες ἐμβρυϊκὲς κυτταροσειρές, καὶ  παρατηροῦν, ὅτι ἡ σχέση μὲ ὀφέλη ποὺ προέρχονται ἀπὸ ‘’κακὲς πράξεις’’ μπορεῖ νὰ ‘’διαφθείρει  τὴν ἀντίληψη ποὺ ἔχει κάποιος γιὰ τὸ κακό[28].

Τέλος, ἕνα ἐπτασέλιδο Διάταγμα τοῦ καρδινάλιου Τζουζέπε Μπερτέλο, κυβερνήτη τῆς Πόλης τοῦ Βατικανοῦ, τὸ ὁποῖον ὑπεγράφη στὶς 8 Φεβρουαρίου 2021 καὶ ἀναρτήθηκε στὴν ἰστοσελίδα τοῦ Κυβερνείου, ἀναφέρει, ὅτι οἱ ἐργαζόμενοι, ποὺ ἀρνοῦνται «προληπτικὰ μέτρα» (δηλαδὴ ἐμβολιασμὸ κατὰ sars-cov-2), εἶναι πιθανὸ νὰ ὑπόκεινται σὲ «συνέπειες διαφόρων βαθμίδων, ποὺ μπορεῖ νὰ ὀδηγήσουν σὲ ἀποπομπή». Τὸ διάταγμα αὐτό ἀνεκλήθη μετὰ ἀπὸ ἀντιδράσεις, μέσα σὲ λίγες ἡμέρες ἀπὸ τῆς ἀναρτήσεώς του[29]. ‘’Ἥξεις ἀφίξεις οὐκ ἐν πολέμῳ θνῄξεις’’ και ἐπιλέγουμε τὴν θέση τοῦ κόμματος κατὰ βούληση.

Ἔτσι, ὁ Ρωμαιοκαθολικισμὸς προσεγγίζει μὲν τὴν ἀλήθεια λόγῳ, ἀλλὰ ἀστοχεῖ ἔργῳ. Ἡ Ἐπιτροπή, ὅμως, Βιοηθικῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος ἀστοχεῖ μὲ τὶς εἰσηγήσεις της καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ. Άλλος τά σκότωσε «και συνεπῶς δὲν ὑπάρχει εὐθύνη στοὺς ἐρευνητές, πολλῷ δὲ μᾶλλον στοὺς ἐμβολιαζομένους’’, κατὰ τὴν ἀκριβῆ διατύπωσή της.   

‘’Ἐστόχευσεν ὁ Πάτροκλος ἡμάρτησε τὸ τόξον.’’

6. Τὰ κίνητρα τῆς  Βιοηθικῆς ἐπιτροπῆς δὲν τὰ γνωρίζουμε. Ὁ σκοπός της ὅμως εἶναι καταφανής: ‘’μὲ κανένα τρόπο δὲν θὰ συνιστᾶτο νὰ στηρίξουμε μία προσέγγιση ἀμφισβήτησης τῶν ἐμβολίων πάνω στὸ ὑπὸ συζήτηση θέμα τῶν ἐμβρυϊκῶν κυτταρικῶν σειρῶν, μάλιστα στὴν παρούσα περίσταση’’, χωρὶς νὰ μᾶς παρέχει καμμιὰ αἰτιολόγηση τῶν προτάσεών της.  Ὁ λόγος (;),  σκοτεινός.

Προτείνεται, ἀνερυθρίαστα καὶ παραδόξως πάσῃ θυσίᾳ, ἡ ἀποδοχή τῶν ἀμφίβολων εὐεργεσιῶν, ποὺ μποροῦν νὰ προκύψουν ἀπό τὸ ἐμβόλιο, μέσῳ ἑνὸς ἀποτρόπαιου κακοῦ, τὸ ὁποῖο ἀποκρούει καὶ ὁ ἄθεος Ἰβάν τοῦ Ντοστογιέφσκυ, στοὺς Ἀδελφούς Καραμαζώφ.  Ὁ σκοπός δεν αγιάζει τά μέσα, ὅπως ήθελε, κάποτε, ο Πάπας Λέων Ι’, γι’αὐτὸ καὶ κάθε ἐμβολιαζόμενος, ποὺ συνειδητὰ γνωρίζει τὴν προέλευση τῶν ἐμβολίων, εἶναι κλεπταποδόχος τοῦ ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας, ἀπὸ τὸν βιολογικὸ θησαυρὸ  τῶν δολοφονηθέντων ἐμβρύων.

Οἱ φονευταὶ τοῦ Κυρίου κατακρινόμενοι ἀπὸ τὴν συνείδησή τους, κατὰ τὸν Ἱ.Χρυσόστομο, δὲν ἔβαλαν στὸν κορβανᾶ τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος τὰ 30 ἀργύρια ποὺ τοὺς ἐπέστρεψε ὁ Ἰούδας, ‘’ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστι’’, διότι αὐτά τὰ χρήματα συνδέθηκαν μὲ θάνατο[30]. Ὁ Δαβίδ μὲ ἀποστροφὴ ἀπορρίπτει κάθε εὐεργετικὴ προσφορά, ποὺ εἶναι ἀπόρροια ἁμαρτίας˙ ‘’Ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλὴν μου’’ (Ψαλμ. 140,5Ὁ Χριστός τονίζει ἐμφαντικά, ὅτι ἐὰν δὲν περισσεύσει ἡ ἀρετή μας «πλεῖον» αὐτῆς τῶν Φαρισαίων καὶ γραμματέων, εἴμαστε ἐκτὸς τῆς σωτηρίου πορείας. (Ματθ. 5,20) Ἐπικαίρως δέ, μὲ τὴν ἔναρξη τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τὸ θαῦμα τοῦ ἁγίου Θεοδώρου μὲ τὰ κόλλυβα  φανερώνει τὴν δολιότητα αὐτῶν, ποὺ ἀπεργάζονται τὴν ἀλλοίωση τῆς συνειδήσεώς μας .

Ἡ ὀρθόδοξος χριστιανικὴ βιοηθικὴ δὲν στηρίζεται πάνω σὲ κινούμενη ἄμμο, ποὺ μετατοπίζεται στὸ ‘’κατὰ ποῦ φυσάει ὁ ἄνεμος,’’ τῶν πολύτροπων σκοπιμοτήτων, ὑπὸ τὶς ὁποῖες  ἄγεται καὶ φέρεται ὁ κόσμος, ἀλλ’ «ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ἐφ. 2,20). Σὲ ἀντίθετη περίπτωση «ἀφελεῖ ὁ Θεὸς τὸ μέρος ‘’ἡμῶν’’ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωής» (Απ. 22,19).

Ἐκ τῶν παραπάνω γίνεται σαφὲς, ὅτι ἡ εἰσηγητικὴ ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς ἀποκαλύπτει προχειρότητα, παράδοξη σπουδὴ νὰ κλείσει τὸ θέμα αὐτὸ ‘’ὡς ἄνευ σημασίας’’ καὶ, κατὰ συνέπεια, ἔλλειψη σεβασμοῦ πρὸς τὸν Συνοδικὸ θεσμό, καὶ τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Λειτουργεῖ πάνω στὴν ἀντίληψη τοῦ ‘’laissez faire, laissez passer’’, καὶ ἐπιμένει νὰ συσκοτίζει τὸ θέμα καὶ νὰ ‘’λοξοκοιτᾶ’’ σὲ  ἀντισταθμιστικὲς προτάσεις ἐντυπωσιασμοῦ, λὲς καὶ ἡ Ἐκκλησία εἶναι  σῶμα ἀκτιβιστῶν.

Παράδειγμα, ὡς ἐν παρόδῳ, ἡ πρόσφατη ἀνακοίνωση  τῆς ΔΙΣ στὴν Συνεδρία Αὐτής, τὴν 3η Μαρτίου 2021, γιὰ σύσταση (ἄκουσον, ἄκουσον!) Παρατηρητηρίου ‘’κοινωνικῶν καὶ ὑγειονομικῶν κρίσεων, πανδημιῶν κ.ἄ.’’, μὲ τὴν οὐσιαστικὴ εὐθύνη τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς, ἐνῶ τὴν ἴδια στιγμὴ ‘’ποιεῖται τὴν νύσσαν’’, γιὰ τὴν ἐξώθηση τῆς τελέσεως τῆς Θ. Εὐχαριστίας, τῆς «μιᾶς  καὶ μοναδικῆς  πύλης τῆς ζωῆς», σὲ Κατακόμβες[31], ἀλλὰ καὶ ἀδιαφορεῖ γιὰ ἄλλα οὐσιώδη θέματα τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας, ποὺ συμβαίνουν στὴν πατρίδα μας, μέσῳ ἐπωνύμων μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων, ὅπως τά  ἀνέδειξε ἡ πρόσφατη ἐπικαιρότητα καὶ ὄχι μόνον.

Ἐν τέλει τὶ συμβαίνει; Κακοήθης ἐξαλλαγὴ νοοτροπίας γιὰ τὴν ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας; περίφοβος ὑποταγὴ στὸν Καίσαρα; ἐντολὲς ἀπὸ σκοτεινὰ κατευθυντήρια;

     Ὄντως, « ἄβυσσος, ἄβυσσον ἐπικαλεῖται» (Ψαλμ. 41,8)

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Ἡ ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου κατὰ τὶς συνεδρίες τῆς 12ης καὶ 13ης Ἰανουαρίου 2021 τῆς 164ης Συνοδικῆς Περιόδου πάσχει, λόγῳ τῆς ἐλλειποῦς καὶ μὴ ἐκ πολλοῦ βασάνου κακῆς  πληροφόρησης τῶν Σεβασμιωτάτων Συνοδικῶν Ἀρχιερέων ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς.

Ἡ ἐπανόρθωση ἐπὶ τὸ ὀρθοδόξως ὀρθὸν τῆς παραπάνω ἀποφάσεως, μετὰ ἀπὸ ἀντιπαραβολὴ τῶν πραγματικῶν δεδομένων,  μὲ τὶς ἐπιταγὲς τῶν Δύο Διαθηκῶν, τῶν Oἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ τῆς consensus Partum (συμφωνίας Πατέρων) κατά τον Βικέντιο Βικέντιος Κυρήνης, ἀποτελεῖ ὑποχρέωση  πρὸς τὴν ἀλήθεια σύμφωνα μὲ τὴν ἔννοια τοῦ Κυριακοῦ Λογίου, «γνώσεσθε τὴν αλήθεια καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν. 8,32).

Τοῦτο, ἀφ’ἑνὸς μὲν,  θὰ χαροποιήσει τὸν ἀγωνιῶντα καὶ ἀγωνιζόμενον χριστώνυμον ἑλληνικὸν λαόν, ἀφ’ἑτέρου δέ,  θὰ ἀποτελέσει ὑψηλῆς  συχνότητας πνευματικὸν μήνυμα στὴν εὐθεῖα τῶν ἀποστολικῶν καὶ πατερικῶν  ἐπιταγῶν. Ἄλλως,   ἡ ἀπόφαση αὐτὴ θὰ καταγγελθεῖ ἀπὸ  τὴν Ἱστορίαν ὡς,  τὸ  λιγώτερον, παραφωνία καὶ θὰ ἀποπεμφθῆ ἀπὸ τὸ σῶμα τῶν Ὀρθοδόξων Συμβολικῶν Κειμένων τῆς ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας.

Ὅσον ἀφορᾶ τὴν Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς, ὑποβάλλομεν θερμὴ παράκληση γιὰ τὸν ἄμεσον ἀποσυσχηματισμό της ἀπὸ τὸ πνεῦμα ‘’τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ ἀπαταιῶνος’’. Σὲ ἀντίθετη περίπτωση, στὴ συνείδηση τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας μας, θὰ διολισθήσει δικαίως, πάντοτε ὑπὸ τὸ φῶς τῶν κριτηρίων τῆς ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς ἀνθρωπολογίας, ἀπὸ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς σὲ  Ἐπιτροπὴ Βιοανηθικότητας, μὲ  τελικὴ συνέπεια τὴν ἀπομείωση τοῦ κύρους τῶν Συνοδικῶν ἀποφάσεων, ποὺ στηρίζονται στὶς εἰσηγήσεις της, σὲ κεφαλαιώδη ζητήματα τῆς εὐαγγελικῆς πίστεως καὶ ζωῆς.


«οὐ (γάρ) ἐπὶ τῷ τόξῳ μου ἐλπιῶ καὶ
ἡ ρομφαία μου οὐ σώσει με˙…
ἐν τῷ Θεῷ ἐπαινεθησόμεθα ὅλην
τὴν ἡμέραν» (Ψαλμ. 43 (44),7)
 
Μετὰ βαθυτάτου σεβασμοῦ
π. Στυλιανὸς Ἐμμ. Καρπαθίου
Θεολόγος Ψυχίατρος, Δρ Βιοηθικῆς
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 


[1] Ἐνδεικτικά, βλ. Durand Guy, Introduciton Générale à la Bioéthique, Histoire, Consept et outils,  Éd. Fides (Canada)-Cerf (Paris), 1993, σελ. 183 κ..

[2] ΒΜακ.7, 28, Πρβλ. Δευτ. 32,6.

[3] Κ. Στεφανῆ, «Φυλογενετικὴ ἐξέλιξη καὶ ἀνθρώπινη συμπεριφορά», Στό, Εἰσαγωγὴ στὶς ἐπιστῆμες τῆς συμπεριφορᾶς». Ἀθῆναι, 1996, Ψυχιατρικὴ Βιβλιοθήκη, σελ. 6.

[4] Φωτίου, Ἀμφιλόχια ΛΣΤ P.G.101,260 Α.

[5] Θεοδώρου Στουδίτου, Ἀντιρρητικός Γ’ P.G.99,424.  Μαξίμου, «Περὶ  ἀγάπης  ἑκατοντὰς 4η , δ’»  Φιλοκαλία  (Ἐκδ. Παπαδημητρίου)Τόμ. Β’σελ. 41. Πρβλ.Μαξίμου, Σχόλια εἰς τὸ βιβλίον, Περὶ θείων ὀνομάτωνP.G. 4,265 C

[6] Μακαρίου ΑἰγυπτίουὉμιλία  ΜΘ’, Δ’,   P.G. 34, 816Β.

[7] Καρμίρη Ἰ., Τά Δογματικά καί Συμβολικά  Μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας σελ.154-155, 175, 193,207 .

[8] Γρηγόριος Νύσσης, Πρὸς τοὺς πενθούντας, P.G.46,524

[9] Μ. Βασίλειος, Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος τῶν κακῶν ὁ Θεό , P.G. 31, 345.

[10] Ωριγένης, Κατὰ Κέλσου Δ’   ΙΙΙ-IV, ΒΕΠΕΣ, 9,235.

[11] Les murs ont la parole, Paris, Edition Tchou, 1968 σελ. 152.

[12] «On denient embryon plus tard et cadavre plus tôt».  Testar J., Le désir du gène, Éd. Champs -Flammarion, Paris, 1994, σελ. 183.

[13] Γρηγόριος Θεολόγος, Ἐπιστολὴ  ΡΑ’, Πρὸς Καληδόνιον, P.G. 37,181.

[14] https://www.sciencemag.org/Science/AAAS.

[15] Βλ. παρακάτω τὶς  ὑπ’ἀριθμ. 26 καὶ 27 παραπομπὲς.

[16]  Ἡ WI- 38 εἶναι ἡ πρώτη κυτταρικὴ σειρὰ τοῦ ἔτους 1962, ἡ ὁποία  προῆλθε ἀπὸ  ἐκλεκτικὴ ἄμβλωση θήλεως ἐμβρύου, σὲ  Σουηδὴ γυναίκα, χωρὶς τὴ γνώση ἢ τὴν  ἄδειά της. Ὁ προσδιορισμὸς ‘’ἐκλεκτικὴ’’ ἀναφέρεται στὴν ἄμβλωση, ποὺ γίνεται χωρὶς ἐνδείξεις παθολογίας τοῦ ἐμβρύου καὶ συνεπῶς τὸ ἔμβρυον εἶναι ὑγιές. Σύμφωνα μὲ ἄλλες πηγές, τὸ ἔμβρυον ἦτο ἡλικίας τριῶν (3)μηνῶν Βλ. Gorvett, Zaria.’’The controversial   cells that saved 10 million lives’’  www.bbc.com. Retrieved 2020-12-09. Ἐπίσης, τὸ βιβλίο τῆς Meredith Wadman, The Vaccine Race: Science, Politics, and the Human Costs of Defeating Disease 1st Edition, 2017.

[17] Meredith Wadman, Abortion opponents protest COVID-19 vaccines’ use of fetal cells,  Jun. 5, 20. https://www.sciencemag.org/news/2020/06/abortion-opponents-protest-covid-19-vaccines-use-fetal-cells

[18] https://www.modernatx.com/modernas-work-potential-vaccine-against-covid-19  Ἀνακτήθηκε στὶς 09-02-2021.

[19] Kyle  Blankenship, Pfizer, BioNTech snare  $1,95B  deal  with  U.S. government  for 100M-Plus doses of COVID-19 Vaccine . Jul 22,2020.

https://www.fiercepharma.com/manufacturing/pfizer-biontech-snare-1-95b-deal-u-s-government-for-100m-plus-doses-covid-19-vaccine

[20] Coronavirusvaccins en het gebruik van cellen van geaborteerde foetussen: stand van zaken

 https://www.ieb-eib.org/nl/nieuws/biomedisch-onderzoek/medisch-onderzoek/coronavirusvaccins-en-het-gebruik-van-cellen-van-geaborteerde-foetussen-stand-van-zaken-1926.html?backto=search

[21] Vaccine hesitancy: an interview with Stanley Plotkin, rubella vaccine developer BMJ 2019367 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.l6926 (Published 23 December 2019).  Υπάρχει σχετικό video στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.youtube.com/watch?v=y6fjbixw-Dc&ab_channel=neeskens1012

[22]  F20.0 κατὰ  ICD-10 . Στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις ‘’Βῆτα’’ σελ. 110.

[23] Μ. Βασιλείου, Ὅροι  κατ’ἐπιτομήνP.G.   31, 1080-1081  καὶ    P.G.   31, 744      

[25] Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ εἶναι διαθέσιμα, μετὰ ἀπὸ ἁπλῆ ἀναζήτηση στὴν ἐπίσημη κρατικὴ ἱστοσελίδα https://wonder.cdc.gov/vaers.html.

[26] St. Rixen, “ Totenwürde”  της FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung), 13-Μαρτίου 2001. 

[27] Ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ἐπιστολῆς ὑπογράφουν,   Moira McQueen, καὶ ὁ The Most Rev. Richard Gagnon Μεταξὺ τῶν ὑπογραψάντων περιλαμβάνεται καὶ ὁ ὀρθόδοξος  Μητροπολίτης Τορόντο καὶ Καναδᾶ κ.Σωτήριος.https://www.sciencemag.org/sites/default/files/Canada-COVID-19%20Vaccine%20letter%20May%2021st%202020_updated%20(002).pdf  (ἀνακτήθηκε 3-3-21)

[28] MORAL CONSIDERATIONS REGARDING THE NEW COVID-19 VACCINES, Chairmen of the Committee on Doctrine and the Committee on Pro-Life Activities United States Conference of Catholic Bishops, με ημερομηνία 11-12-2020. https://www.usccb.org/moral-considerations-covid-vaccines (ἀνακτήθηκε  στις  3-3-21)

[29] The New York Times (ἀνταπόκριση τῆςElisabetta Povoledo στὶς Feb. 19, 2021) The Vatican is promoting vaccinations but won’t punish those who decline them.

 https://www.nytimes.com/2021/02/19/world/the-vatican-is-promoting-vaccinations-but-wont-punish-those-who-decline-them.html (ἀνεκτήθη στίς 28-02-2021).

[30] Ἰωάννης Χρυσόστομος,  Εἰς Ματθαῖον ΠΕ’ P.G. 58,761.

[31] Ὑπάρχει Κυβερνητικὸ Παρατηρητήριο μὲ 1η Ἔκθεση Κυβερνητικῆς ἐπιτροπῆς  τὴν 29η  Μαΐου 2020, τὸ ὁποῖο ἔχει δημοσιεύσει μέχρι καὶ τὴν 1η Μαρτίου 2021,   38 ‘’Ἐκθέσεις Προόδου’’.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΣΕ PDF

202 σχόλια:

 1. Θέλει πάντα θάρρος,
  γιά να σταθεί κάποιος
  όρθός και ίσιος!

  Ο Θεός να χαρίζει
  θάρρος στον

  π. Στυλιανό
  να μάς ενημερώνει

  αλλά να σώζει και την τιμή τής εοιστήμης

  στην χώρα που αυτή πρωτοάνθησε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.Η ΝΟΣΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΝΘΡΩΠΩΝ ΝΟΜΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΝΑ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ,ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΖΟΜΠΙ.ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΩΣ ΕΙΧΕ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΣΤΟΧΕΥΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΤΕΥΧΘΕΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΝΕΧΙΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ,ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΥΛΑΚΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΟΣΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΙΓΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΑ ΣΩΜΑΤΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αν δεν συνοδέψτε και μία ανοιχτή παλάμη με την επιστολή πάτερ μου, δεν θα καταλάβουν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το σχόλιο 3:39πμ είναι χωρίς καθόλου ήθος! Δεν μας χρειάζονται τέτοιες αλήτικες συμπεριφορές.

   Διαγραφή
  2. Μη λες ότι δεν μας χρειάζεσαι εμάς τους αλήτες, γιατί στα δύσκολα εμείς οι αλήτες θα βγούμε μπροστά για να μπορείς εσύ να λατρεύεις ελεύθερα Τον Θεό!
   Κατάλαβες κύριε σαβουάρ βιβρ;

   Διαγραφή
  3. Τις συμπεριφορές σου χαρακτήρισε σαν αλήτικες όχι εσένα που δεν σε ξέρει ως άγνωστος που είσαι.
   Όσο το ποιός θα βγει μπροστά δεν θα το μάθουμε απο σένα που δεν γνωρίζεις ούτε τους άλλους ούτε να εκφραστείς σαν άνθρωπος.

   Διαγραφή
  4. Το 11:46 μ.μ. απευθύνεται στον 9:31 μ.μ. που δεν εκφράστηκε καθόλου με ήθος στο σχόλιο 3:39 π.μ. σαν άνθρωπος κόσμιος.

   Διαγραφή
  5. Εσύ ρε ανώνυμο σκουπίδι 5.57 που το παίζεις εισαγγελέας και κριτής των πάντων τσακίσου και εξαφανίσουν από εδώ μέσα.
   Τραβά σε καμία άλλη σελίδα όπως ας πούμε του σωτηρος η της ζωής και παράτα τον κοσμο στην ησυχία του.

   Διαγραφή
  6. Ανώνυμος αλήτης είσαι εσύ 6:02 πμ που βρίζεις σαν αλλόφρονας και το παίζεις κριτής.
   Τράβα σε καμία σελίδα του πεζοδρομίου και άφησε τον κόσμο ήσυχο με τις πεζοδρομιακές σου φράσεις που μας παίζεις και τον χριστιανό...
   Μηδέν από ήθος!
   Για χριστιανισμό δεν τον συζητάμε καθόλου. Απέχεις έτη φωτός.

   Διαγραφή
  7. Ο αλλόφρονας 6:02 πμ. να φύγει απο εδώ μέσα και πάει σε καμία σελίδα πεζοδρομίου να βγάλει τα απωθημένα του και να εκφραστεί αλήτικα.
   Παράτα τον κόσμο στην ησυχία του και άφησε τον να μάθει την χριστιανική ζωή όπως την εμφανίζουν τόσο καλά τόσες αναρτήσεις εδώ μέσα!

   Διαγραφή
  8. Γνώμη μου είναι ότι τέτοια σχόλια 6:02 π.μ. πρέπει με αλήτικες βρισιές σε σχολιαστές που παρατηρούν για απαράδεκτες φράσεις πρέπει να αποκλείονται.

   Διαγραφή
  9. Εγω πιστεύω πως πρέπει να αποκλείονται ( και άργησε να γίνει από το Ρ.ΟΔ.) κάθε ένας ο οποίος ασκεί κριτική κακοπροαίρετη στον άλλον και το παίζει σούπερ ορθόδοξος.
   Και κατά την γνώμη μου το μεγαλύτερο μπέρδεμα το κάνουν οι οργανωσιακοί οι οποίοι νοιώθουν και το βλέπουν αφ υψηλού.
   Για αυτό και τους κράζουν σε όλα τα υπόλοιπα μπλόγκ και αποκλείουν τις αναρτήσεις τους.
   Ας κάνει μια αρχή λοιπόν και το ΡΩΜ.ΟΔΟΙΠ. αποκλείοντας κάθε σχόλιο το οποίο γίνεται λογοκρισία και πρόληση.ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΕΜΕΝΑ....
   Άλλωστε τα πάντα ξεκίνησαν με το σχόλιο του ανώνυμου 5.57 και την λογοκρισία του στο σχόλιο του ανώνυμου 3.39.
   Διαφωνείς;;;Δικό σου θέμα.
   Αλλά να αποκαλείς τον άλλο ΑΗΘΗ και να τον λές πως έχει ΑΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΝΠΕΡΙΦΟΡΑ τότε μιλάμε για κόμπλεξ.
   ΚΑΛΗ και ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΑΡΡΑΚΟΣΤΗ.

   Διαγραφή
  10. Η κριτική η κακοπροαίρετη είναι του ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ "ΝΕΩΚΟΡΟΥ" και η δική σου 7:30 μ.μ. που μας το παίζεις και Χριστιανός!
   Δεν μπορεί ο άλλος να λέει με ασέβεια να μουτζώνουν τους ιεράρχες!
   Προφανώς και είναι αλήτικη συμπεριφορά αυτή που δεν ταιριάζει στους χριστιανούς.
   Τώρα όσοι έχουν κόμπλεξ με τις Ορθόδοξες Οργανώσεις ας πάνε σε κανένα ειδικό γιατρό για να τα λύσουν και να μην βγάζουν τα απωθημένα τους σε άσχετες αναρτήσεις.
   Ο Άγιος Γέροντας Παϊσιος δεν συμφωνούσε με τέτοιες αλήτικες συμπεριφορές.
   Και κανείς Σύγχρονος Άγιος Γέροντας. Για να αφήσω τους παλαιότερους.
   Ο ανώνυμος πολύ καλά έκανε και άσκησε καλοπροαίρετη κριτική στον ανώνυμο και σωστά έκρινε την συμπεριφορά του ως αλήτικη. Τον ίδιο απέφυγε να χαρακτηρίσει, δεν το είπε αηθή όπως ψευδώς λέει ο κομπλεξικός 7;30 μμ αν και μπορούσε.
   Οι Ορθόδοξες Οργανώσεις με τις οποίες έχει κόμπλεξ "ο Νεωκόρος" έρχονται σε συμφωνία με τους Αγίους Γέροντες και δεν αποδέχονται τέτοιες αλήτικες συμπεριφορές.
   Καλή Σαρακοστή και ευλογημένη θα έχουμε όταν δεν έχουμε αντιοργανωσιακό κόμπλεξ και φερόμαστε χριστιανικά και δεν βρίζουμε όποιον μας επαναφέρει στην χριστιανική τάξη.

   Καλή και ευλογημένη Σαρακοστή χωρίς βλαβερά αντιοργανωσιακά κόμπλεξ και διχασμούς μεταξύ των πιστών!

   Ορθόδοξος προσκυνητής

   Διαγραφή
  11. Με έστειλες.
   Η καλή σαρακοστή ξεκινάει και σταματάει για εσένα στην αποδοχή των οργανώσεων σου.
   Και καλά ότι η οργάνωση σου κάτι σαν ΚΚΕ ας πούμε θα με επαναφέρει στην χριστιανική τάξη.
   Και ΟΧΙ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΟΥ Ο ΟΠΟΙΟς ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΤΩΡΑ.
   Βρε με έστειλες σε λέω.
   Καλά, μιλάμε για ΤΟ κόμπλεξ σε όλους τους οργανωσιακούς.
   Οσο για τους ΑΛΗΤΕΣ και τις ΑΛΗΤΙΚΕς συμπεριφορές άσε να τα κρίνει ο Θεός.
   Αλλά ξέχασα...εντός των οργανώσεων λειτουργείται σαν άλλοι Θεοί.

   Διαγραφή
  12. Σωστά τα είπε ο Ορθόδοξος προσκυνητής.
   Η Καλή Σαρακοστή ξεκινάει με το πέταμα των αντιοργανωσιακών κόμπλεξ.
   Το δικό σου αντιοργανωσιακό κλάμπ που ανήκεις είναι σαν το ΚΚΕ.
   Η Καλή Σαρακοστή ξεκινάει με συμπεριφορά που ταιριάζει σε Χριστιανούς που σέβονται τον θείο λόγο που δεν διδάσκει μουτζώματα σε αρχιερείς ούτε και βρισιές αλήτικες .
   Αλλά ξέχασα μερικοί φανατικοί αντιοργανωσιακοί προκειμένου να βγάλετε το κόμπλεξ σας πετάτε τον Θεό και τον Νόμο Του και εφαρμόζετε δικούς σας νόμους που επιτρέπουν κάθε αδικία και βρισιά και κάθε πρόστυχη συμπεριφορά.
   Κάπως ετσι δεν έκαναν και οι αρχηγοί του μοντέρνου νικολαϊτισμού;

   Διαγραφή
  13. Τις πρόστυχος συμπεριφορές ψαξτες στα του οίκου σου και των συγγενών σου.
   ΑΝΤΕ διατι θα σε ρίξω βιτριολι....

   Διαγραφή
  14. Έλα ντε.
   Τασωμαστε υπέρ των ΑΓΊΩΝ ΑΤΧΙΕΡΕΩΝ οι οποίοι έκλεισαν τους ναους ΠΑΣΧΑ ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ ΦΏΤΑ και παοθενε κόσμος ακοινωνητος ανεξομλογητος ανεκκλησιαστος.
   Βρε αντε πνιγείτε δουλικα του Καίσαρα....
   Ο ΝΕΩΚΟΡΟΣ.

   Διαγραφή
  15. Ανώνυμε 12:31 μμ. Δεν τασσόμαστε υπερ των αρχιερέων, απλά τασσόμαστε κατα της αλήτικης συμπεριφοράς να μουτζώνουμε τους αρχιερείς.
   Κάτι που δεν μας το παρέδωσε η Εκκλησία και οι μεγάλης αρετής Γέροντες και όσιοι και θεολόγοι.
   Η φρασεολογία σου μόνο χριστιανική δεν είναι αντιοργανωσιακέ κομπλεξικέ ΝΕΩΚΟΡΕ...

   Διαγραφή
  16. Ανώνυμε 12:27 μ.μ.
   Φανέρωσες το άγριο ήθος και επίπεδο σου. Τίποτα άλλο.

   Διαγραφή
  17. Οι ορθόδοξοι χριστιανοί κάνουν γνωστοί την διαφωνία τους για το κλείσιμο των εκκλησιών με τρόπο χριστιανικό.
   Όπως έκαναν π.χ. οι Αγιορείτες Γέροντες Αρσένιος του Κουτλουμουσίου και Παρθένιος Ηγούμενος και τόσοι άλλοι αρθρογράφοι.
   Τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες για να καλύψουμε τις ανάγωγες συμπεριφορές και ότι έχουν χάσει ορισμένοι κάθε αυτοκυριαρχία και έχουν βγει έξω από την χριστιανική συμπεριφορά όπως π.χ. ο Νεωκόρος.

   Διαγραφή
  18. Την αρχή την έκανε ο αντιοργανωσιακός ανώνυμος με τις πρόστυχες συμπεριφορές του.

   Διαγραφή
  19. Επιδιόρθωση ορθογραφικού λάθους μου στη λέξη γνωστή.
   "Οι ορθόδοξοι χριστιανοί κάνουν γνωστή την διαφωνία τους για το κλείσιμο των εκκλησιών με τρόπο χριστιανικό."

   ο 6:48 μ.μ.

   Διαγραφή
  20. Διορθώνω τις τελευταίες σειρές του σχόλιου μου 21 Μαρτίου 2021 - 12:53 π.μ. με:
   "Αλλά ξέχασα μερικοί φανατικοί αντιοργανωσιακοί προκειμένου να βγάλετε το κόμπλεξ σας προς τις Οργανώσεις και τον Νόμο του Θεού, πετάτε τον Νόμο του Θεού και εφαρμόζετε δικούς σας νόμους που επιτρέπουν αδικίες προς τους ανθρώπους των Οργανώσεων και συμπεριφορές νικολαΐτικες που απαγορεύει ο Νόμος του Θεού.
   Κάπως ετσι δεν έκαναν και αρχηγοί του μοντέρνου νικολαϊτισμού; "

   Διαγραφή
 4. Είναι σαφές. Όποιος κάνει το εμβόλιο διαπράττει μεγάλη αμαρτία.Όλοι οι Χριστιανοί πρέπει να κατακλύσουμε τις εκκλησίες και να επιβάλλουμε την απρόσκοπτη τέλεση των Ιερών Ακολουθιών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μεσογαίας και Τσιόδρας!
  Οι οργανωσιακοί επιτίθενται κατά της αλήθειας της Πίστεως μας!

  Πιστέ λαέ ξύπνα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Από πού και εως πού ο Μεσογαίας είναι οργανωσιακός, ανώνυμε σαχλαμαρολόγε;
   Από πού και εως πού ο Τσιόρδας είναι οργανωσιακός; Στον ύπνο σου; Ή σου το είπαν τα φαντάσματα;

   Πιστέ λαέ ξύπνα!
   Οι προβληματικοί αντιοργανωσιακοί παίζουν το σχέδιο των σκοτεινών δυνάμεων!

   Διαγραφή
  2. Βρε σαχλαμάρα μηδενιστη 11.48 οι απόστολοι και οι άγιοι σε ποια οργανωση ανήκαν;;;
   Αλήθεια. Που πήγαν όλες οι γιαγιουλες με τον κότσο και τους κύκλους ευαγγελίου;;;.
   Μηπως τρεχοντας για το εμβολιο;;;
   ΟΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΊΖΕΙ ΑΣ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙ.
   Και επειδή ως νεωκορος έχω γνωρίσει τον ΤΣΟΔΡΑ κανω γνωστό πως ανήκει σε σε κάποια οργάνωση...

   Διαγραφή
  3. Όξω από την παράγκα δαχλαμαρακια 11. 48.
   Τραβα στα υπόγεια του σωτηρος σου και παράτα την ορθοδοξία ήσυχη.

   Διαγραφή
  4. Όξω ρε δαμαλι οργανωσιακε.
   Τα υπόγεια του ΣΩΤΗΡΟΣ ΜΟΥ ΙΗΣΟΎ ΧΡΙΣΤΟΎ είναι οι κατακομβες στις οποίες ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝ και μαρτυρούν οι ΟΡΘΌΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΊ κυνηγημένοι από κάτι προτεσταντικα υπόλοιπα σαν του λόγου σου.
   ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΌΤΣΟ ΠΆΝΩ ΑΠΌ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ;;;;
   ΟΞΩΩΩΩΩ.
   Ο ΝΕΩΚΟΡΟΣ

   Διαγραφή
  5. Το πεζοδρομιακό ύφος και ήθος του ανώνυμου 6:12 πμ και 7:46 πμ. και 2:28 μ.μ. φανερώνει πόσο μεγάλες σαχλαμάρες γράφεις.
   Εσύ να φύγεις από εδώ μέσα και να πάρεις μαζί σου και τις σαχλάμάρες σου!

   Προτεσταντικές μπαρούδες γράφεις εσύ!

   Διαγραφή
  6. Προτεσταντικές μπαρούφες γράφεις εσύ ανώνυμε σαχλαμαρολόγε 6:12 πμ και 7:46 πμ. και 2:28 μ.μ.!
   Προσπαθείς να διχάσεις τους πιστούς με σαχλαμάρες του μυαλού σου και ειρωνείες του πεζοδρομίου! Νήπιο στα μυαλά!

   Διαγραφή
  7. ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ σκουπιδένια σχόλια με αλήτικες εκφράσεις σαν ανώνυμου με συμπεριφορά αλητάμπουρα 6:12 πμ , 7:46 πμ και 2:28 πμ!

   Βέβαια αποκαλύπτει το ήθος των συκοφαντών των Ορθόδοξων Οργανώσεων τέτοιας κοπής και αυτό είναι καλό! Τους ΞΕΜΠΡΟΣΤΙΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ!

   Διαγραφή
  8. ΗΘΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ.χαχαχαχαχα
   Ε ρε παπα Γιώργης που σας χρειάζεται...
   Ε ρε ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ και ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΈΠΕΙ
   Βρε ακούτε τον παλαιό τον Νεωκόροοοο.

   Διαγραφή
  9. Αντιοργανωσιακέ 7:35 μ.μ.
   Ο π. Ρωμανίδης και ο π. Γεώργης Μεταλληνός δεν εκφράζονταν καθόλου αλήτικα.
   Το ίδιο και οι ευλαβείς ιερείς μας και Θεολόγοι και οι μεγάλοι και αληθινοί Γέροντες.
   Ο Νεωκόρος φαίνετε είναι αιρετικός και έχει κόμπλεξ αντιοργανωσιακό.
   Είναι ανάγκη να φύγει και ας πάει αλλού να βγάζει τα κόμπλεξ του.

   Διαγραφή
  10. Τον π. Ιωάννη Ρωμανίδη και τον π. Γεώργιο Μεταλληνό να μην τον πιάνει καθόλου στο στόμα του ο 7:35 μ.μ.
   Όλα τα γραπτά τους είναι άψογα χωρίς εκφράσεις πεζοδρομίου και χωρίς να μουτζώνουν. Δεν τους είδαμε να λένε πουθενά ότι δεν πειράζει το μούτζωμα είναι καλό το μούτζωμα στους επισκόπους!!!

   Τον Σεραφείμ του τον χαρίζουμε του 7:35 αν τον θέλει τόσο πολύ...

   Διαγραφή
  11. Βρε Νεωκόρος σου λέω από τα παλαιά.
   Σας γνωρίζει από έξω και από ,]μέσα...εντός εκτός και
   επί τα αυτά.
   Ακούτε τον νεωκόροοοο
   Ο ΝΕΩΚΟΡΟΣ

   Διαγραφή
  12. Όταν λες ΄΄ μας ΄΄ ενοείς ότι όλοι οι μεγάλοι γεροντάδες και Θεολόγοι ανήκουν στις οργανώσεις σας;;;δηλ. υπάρχουν και ψεύτικοι γεροντάδες;;;υπάρχουν και μικροί Θεολόγοι;;;
   Ενοείς ότι υπάρχοπυν ιερείς δικοί σας και ιερείς των άλλων;;;
   Βρε άντε για κανένα κρύο μπάνιο να ξελαμπικάρετε όπως έλεγε ένας μικρός αγιορείτης γέροντας.
   Όσο για τον νεωκόρο που διαφωνεί με τας οργανώσεις σας και δικα'ιωμα του στο κάτω κάτω δείχνεται το ΚΟΜΠΛΕΞ σας καταδικάζοντας απλά και μόνο κάθε τι που δεν συμφωνεί μαζί σας.
   Όσο για τις μορφές τις οποίες αναφέρεις παπα Γιώργη και παπα Γιάννη Ρωμανίδη όποιος τους γνώρισε και μίλησε μαζί τους γνωρίζει καλά τις θέσεις τους σχετικά με τις οργανώσεις.

   Διαγραφή
  13. Ό,τι θέλεις γράφεις 10:52 μμ και δείχνεις το ΚΟΜΠΛΕΞ που έχεις με τις Οργανώσεις.
   Δεν σου είπε ότι όλοι οι μεγάλοι γεροντάδες και Θεολόγοι ανήκουν στις οργανώσεις όπως φαντάζεσαι και δεν ξέρεις ούτε να διαβάζεις από το μένος που έχεις για τις οργανώσεις.
   Σου είπε ότι όλοι οι μεγάλοι Γέροντες και Θεολόγοι δεν μιλούσαν καθόλου αλήτικα.
   Ξαναδες το σχόλιο 8:52 μμ που δεν ξέρεις να διαβάσεις. Είναι τόσο καθαρά γραμμένο που μόνο τυφλωμένος από το κόμπλεξ κατα των οργανώσεων δεν μπορεί να διαβάζει και γράφεις ό,τι φαντάζεσαι.
   Ο Νεωκόρος έχει πρόβλημα μεγάλο από τα σχόλια του φαίνεται.Ούτε τον π. Ιωάννη Ρωμανίδη κατάλαβες τίποτα, ούτε από τον πατήρ Γεώργιο Μεταλληνό.
   Τις δικές του κομπλεξικές βρισιές γράφει και τίποτα παραπάνω "ο Νεωκόρος".

   Διαγραφή
  14. Τον π. Ιωάννη Ρωμανίδη και τον π. Γεώργιο Μεταλληνό να μην τον πιάνει καθόλου στο στόμα του ο αντιοργανωσιακός.
   Όλα τα γραπτά τους είναι άψογα χωρίς εκφράσεις πεζοδρομίου και χωρίς να μουτζώνουν. Δεν τους είδαμε να λένε πουθενά ότι δεν πειράζει το μούτζωμα είναι καλό το μούτζωμα στους επισκόπους!!!
   Δεν τους είδαμε να κατακρίνουν κάποιον ως κολλημένο, όταν παρατηρεί τους άλλους ότι δεν είναι σωστή συμπεριφορά και καθόλου χριστιανική, το μούτζωμα των μητροπολιτών. Αντίθετα θα τους έλεγαν και μπράβο.

   Διαγραφή
 6. Οι οργανωσιακοί είναι κάτι σαν το ΚΚΕ. Κολλημένοι σε όλα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κολλημένος σε όλα είσαι εσύ αντιοργανωσιακέ κομπλεξικέ 10:17μμ που φέρεσαι σαν ανεγκέφαλος!!
   Μόνο βρισιές και ειρωνείες είσαι!

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμε 10,23 όταν έκανα αναφορά στον ΣΕΡΑΦΕΊΜ εννοούσα τον ΜΑΚΑΡΙΣΤΌ ΑΡΧΙΕΠΊΣΚΟΠΟ ΑΘΗΝΏΝ ΤΙΚΚΑ.
   Ξέρεις, αυτόν που επί Αρχιερατιας του δεν κουνιόταν φύλλο....
   Και κάποιοι είχαν κρυφτεί στα λαγούμια τους.
   Πιοι;;;Ρωτηξε και μάθε.

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμε 1:36 μ.μ. ξέρουμε πολύ καλά ποιόν εννοούσες.
   Υπάρχαν οι αληθινοί γενναίοι μητροπολίτες και ιερείς και θεολόγοι που περνούσαν τον Σεραφείμ σου Τίκα και τον έκαναν "του αλατιού".
   Αλλά σου τον χαρίζουμε και τον ίδιο και το καθεστώς του και τρέχα να κρυφτείς πάλι στο λαγούμι σου.

   Διαγραφή
  4. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΥΦΟΣ.
   ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΙΚΚΑΣ ΑΡΧΙΕΠΣΙΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ και ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ....ΠΕΡΝΟΥΣΑΝ ΟΙ ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ σωτήρα και της ζωής και τον έκαναν του ΑΛΑΤΙΟΥ.
   Καταλαβαίνω την πίκρα και τον πόνο σας.
   Δεν κουνιόταν φύλλο γιατί σας είχε βάλει τα δυό πόδια σε μισό παπούτσι.
   Και δηλ. τώρα εσάς σας πείραξε η ανοιχτή παλάμη του ανώνυμου 3.39
   ΟΞΩΩΩΩ

   Διαγραφή
  5. Αντιοργανωσιακό ήθος και ύφος μαζί με ασχετοσύνη.
   Καταλαβαίνουμε την πίκρα και τον πόνο του σεραφειμικού αντιοργανωσιακού.
   ΕΞΩ ΕΣΥ.
   Τρέχα πάλι στο λαγούμι σου.

   Διαγραφή
 7. ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΙΔΙΑ
  Μετά την τεσσερακοστή πάλι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΕΣ ΜΠΑΡΟΥΔΕΣ...
  Ψάχνω το λεξικό και δεν βρίσκω το λύμα...
  Μπορει κάποιος να βοηθήσει.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Παιδιά οι οργανωσιακοί είναι ξεκάθαρα αιρετικοί.. Ας μη το ψάχνουμε άλλο. Κανονικά αύριο, θα έπρεπε να είναι στα αναθέματα: "Τους προτεσταντοποιήσαντας την Ορθόδοξη Παράδοση, Μακράκη, Ευσεβίω, Παναγιώτη Τρεμπέλα, και τοις διαδόχοις αυτών, έστω ανάθεμα!"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι κόμπλεξ είναι αυτό με τις ιεραποστολικές αδελφότητες;
   Επιτρέπετε να σπέρνεις το διχασμό;

   Διαγραφή
  2. Αιρετικός είσαι εσύ σαχλαμάρα αντιοργανωσιακέ 11:05 μμ!
   Θα σου δώσουμε και βραβείο σαχλαμαρολογίας.

   Διαγραφή
  3. Έγραψες μεγάλε.
   Ο ΝΕΩΚΟΡΟΣ

   Διαγραφή
  4. Σκουπιδοτενεκέ κατάντησε τα σκουπιδένια σχόλια ο αντιοργανωσιακός.
   Καλό είναι να τα σβήσετε.

   Διαγραφή
  5. Στο σχόλιο 12:59 π.μ. ξεχάστηκε ένα "με"¨.
   Το σωστό είναι
   "Σκουπιδοτενεκέ κατάντησε με τα σκουπιδένια σχόλια του ο αντιοργανωσιακός."

   Διαγραφή
  6. Μπεεεεε.
   Δηλ. Τι με τι Μπεεεεε.
   Ένα πι η διαφορά.

   Διαγραφή
  7. Παρακαλώ οποίος γνωρίζει την έννοια της λέξης Σαχλαμαρα να την παραθέσει.

   Διαγραφή
  8. Ανώνυμε 12:45 μ.μ.
   Η λέξη σαχλαμάρα δεν είναι για σένα, είναι μόνο για όσους έχουν τελειώσει το Νηπιαγωγείο...

   Διαγραφή
 10. Οι οργανωσιακοί είναι υπέρ του εμβολίου, επομένως αιρετικοί. Ο θεωρητικός τους εν Ελλάδι, Σταύρος Μποζοβίτης διακηρύττει παντού την αναγκαιότητα να εμβολιαστούμε. Εκτός από την αναγκαιότητα να αναγνωρίσουμε τον σχισματικό Ουκρανίας Επιφάνιο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο αναλφάβητος και αιρετικός αντιοργανωσιακός με το σχόλιο του 11;52 πμ μας έδειξε ότι χρησιμοποιεί και ΨΕΜΑΤΑ για να βγάλει την αντιοργανωσιακή του κακία!!
   Πότε δήλωσαν όλοι οι Ορθόδοξοι οργανωσιακοί ότι είναι υπερ του εμβολίου; ΠΟΤΕ.
   Πότε εξουσιοδότησαν τον Σταύρο Μποζοβίτη να τους εκπροσωπεί; ΠΟΤΕ.
   Πότε είπαν ότι είναι ο θεωρητικός τους εν Ελλάδι; ΠΟΤΕ! Τρελλό και μόνο να το σκεφτεί κανείς.
   Εδώ ο ίδιος ο Σταύρος Μποζοβίτης είναι μέλος του "Σωτήρα" και ξεκαθάρισε ότι οι δηλώσεις του εκπροσωπούν τον ίδιο και δεν εκπροσωπούν όλη την Αδελφότητα του "Σωτήρα".

   Ο Πονηρός έβαλε τον αντιοργανωσιακό ανώνυμο μέσα στην Αγία Σαρακοστή να λέει και ψέματα και να βγάζει τις αντιοργανωσιακές κακίες του και να σπέρνει διχασμό μεταξύ των πιστών, χωρίς λόγο.

   Διαγραφή
  2. Και αν ακόμα δεχόμασταν ότι όλοι οι Ορθόδοξοι Οργανωσιακοί χωρίς εξαίρεση είναι υπερ του εμβολίου (ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ), από πού βγαίνει ότι είναι αιρετικοί;
   Μόνο αναλφάβητος και άσχετος με την Ορθόδοξη πίστη θα μπορούσε να λέει κάτι τέτοιο.
   Τέτοιος αναλφάβητος είναι ο αντιοργανωσιακός ανώνυμος που έγραψε τα αντιοργανωσιακά πεζοδρομιακά σχόλια.

   Διαγραφή
  3. Δηλ. Και εσύ κατά των οργανώσεων;;;;
   Τι γίνεται τε παιδιά;;; Μήπως τελικά ο ΝΕΩΚΟΡΟΣ κάτι γνωριζει;;;;

   Διαγραφή
  4. Ακαταλαβίστικα γράφεις 12:37 μμ.
   Γίνε πιο σαφής γιατί τώρα έχεις τρικυμία στις σκέψεις σου.

   Διαγραφή
 11. ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΛΕΜΕ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ....
  Να δεχτώ πως υπάρχουν κάποιοι οργανωσιακοί και κάποιοι αντιοργανωσιακοί.
  Αυτό που δεν καταλαβαίνω για τι όσοι είναι κατά των οργανώσεων έχουν αλήτικη συμπεριφορά. είναι αλλόφρονες έχουν κόμπλεξ και έχουν και πρόστιχη συμπεριφορά.
  Τελικά οι μόνοι που έχουν ορθόδοξο φρόνημα και ήθος είναι αυτοί των οργανώσεων;
  Κάτι δεν μου κάθετε καλά.
  Όσο για την γλώσσα του πεζοδρομίου αυτή είναι το εξωτερικό περιτύλιγμα του καθ΄ ενός.
  Και μάλλον θα πρέπει να κοιτάμε το εσωτερικό του κάθεωανθρώπου παρά το εξωτερικό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμε 4:40 μ.μ.
   Τα σχόλια δεν μιλάνε για όλους τους αντιοργανωσιακούς, μιλάνε για τον αλλόφρονα αντιοργανωσιακό που γράφει συνέχεια σχόλια εδώ πέρα και για κάποιον που έλεγε για μούντζες στους μητροπολίτες.
   Δεν σου είπε κανείς ότι οι μόνοι που έχουν ορθόδοξο φρόνημα και ήθος είναι αυτοί των οργανώσεων.
   Και άλλοι πολλοί υπάρχουν με ορθόδοξο φρόνημα π.χ. π. Γεώργιος Μεταλληνός, π. Ιωάννης Ρωμανίδης, π. Σαράντης Σαράντος, π. Διονύσιος Τάτσης, Λάμπρος Σκότζος και τόσοι άλλοι.

   Διαγραφή
  2. Κάτι δεν σου κάθεται καλά 4:40 μ.μ. γιατί έχεις το κόμπλεξ μέσα σου.
   Τις Οργανώσεις τις έβαλε από του ΠΟΥΘΕΝΑ στη συζήτηση και τις έμπλεξε χωρίς λόγο, ο ανώνυμος με τα τρομερά αντιοργανωσικά κόμπλεξ.
   Κοίταξε το διάλογο απο την αρχή και θα το καταλάβεις.
   Μιλάμε για τρομερά αντιοργανωσικά κόμπλεξ.
   Λες και αν ήταν π.χ. ο άγιος Παΐσιος εδώ δεν θα παρατηρούσε τον ανώνυμο που είπε να μουτζώνουμε τους αρχιερείς!!
   Μιλάμε για τρομερά αντιοργανωσικά κόμπλεξ.

   Διαγραφή
  3. Καλά βρε χριστιανέ...
   Μιά ερώτηση έκανα και έβγαλες το συμπέρασμα πως έχω κόμπλεξ;
   Βρε τι άνθρωποι είσαστε εσείς.
   Και κάτι ακόμα.
   Πολλοί εδώ μέσα είναι κατά των οργανώσεων απ ότι κατάλαβα.
   Ας μη μιλάμε λοιπόν μόνο για έναν....

   Διαγραφή
  4. Ονομάζονται παραθρησκευτικές οργανώσεις,έχουν προτεσταντικό χαρακτήρα,εκποιουν ακίνητα,βάζουν σέ θέσεις όχι ταπεινούς ανθρώπους αλλά αυτούς πού έχουν τίτλους κάνουν διακρίσεις μεταξύ τών ανθρώπων,είναι φαρισαίοι, υποκριταί,νομότυπο.Δογματικά τέλειοι αλλά νά παρακαλούν νά έχουν θέση στόν παράδεισο!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  5. 7;54 μ.μ.
   Ένας είναι κατα των οργανώσεων, δεν είναι πολλοί. Αυτό φαίνεται πολύ καθαρά.
   Λέγεται "Νεωκόρος" και δεν μπορεί να αρθρώσει λόγο με μια λογική σειρά.

   Διαγραφή
  6. Παραθρησκευτικός με προτεσταντικό χαρακτήρα και υπερήφανος συκοφάντης είσαι εσύ νεοεποχίτη 11:06 μμ. και να παρακαλάς εσύ να έχεις μια θέση στον Παράδεισο. Οι συκοφάντες και αντίπαλοι των καλών αφιερωμένων ψυχών των Ορθόδοξων οργανώσεων, δεν θα έχουν θέση στον Παράδεισο.

   Διαγραφή
 12. Ο ανώνυμος με τα πρόστυχα σχόλια μπορεί αν θέλει να μορφωθεί χριστιανικά να μάθει πολλά στην συμπεριφορά του από την επιστολή του π. Στυλιανού Καρπαθίου προς τους μητροπολίτες με τον χριστιανικό τρόπο που εκφράζεται και ταιριάζει σε κάθε Ορθόδοξο Χριστιανό που έχει τουλάχιστον για λίγο προσπαθήσει να ζει χριστιανικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΠΑΣΑΤΕΜΠΟΣ ΣΤΡΑΓΑΛΙΑ ΦΥΣΤΙΚΙΑ ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ ΛΕΓΕΤΕ ΠΑΙΔΙΑΑΑΑΑΑ.
  ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑΑΑΑΑ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ρε παιδιά! Γιατί κάνετε έτσι για μία ανοιχτή παλάμη προς μερικούς Μασόνους;
  Σιγά την αλητεία ρε Σαλονάτοι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. έτσι πες τα στους οργανωσιακούς που δεν θέλουν να καταλάβουν

   Διαγραφή
  2. Τελικά ο ΝΕΩΚΟΡΟΣ είχε δίκαιο.
   Και ο ανώνυμος που προστυχολογεί.
   Και ο άλλος ο αήθης ανώνυμος.
   Και ο ασχετος.
   Και ο αλλόφρων αντιοργανωσιακός.
   Οργανωσιακοί πείτε αλεύρι.....

   Διαγραφή
  3. ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙ.
   Ξέχασα τον σαχλαμάρα....συγνώμη....

   Διαγραφή
  4. Συνέλληνα κ. Παπασπυρόπουλε ποιός σας είπε ότι όλοι οι συγκεκριμένοι μητροπολίτες είναι Μασσώνοι;
   Δώστε μας τις αποδείξεις ότι όλοι είναι Μασσώνοι; Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία απόδειξη για κανέναν μητροπολίτη ότι είναι Μασσώνος.
   Αν έχετε εσείς τέτοιες αποδείξεις να μας τις δείξετε.
   Αν προσέξετε θα δείτε ότι την φασαρία δεν ήταν έκανε το μοναδικό σχόλιο που σωστά κατσιάδιασε την πεζοδρομιακή συμπεριφορά να μουτζώνουμε τους μητροπολίτες, αλλά ο κολλημένος αντιοργανωσιακός ανώνυμος.
   Τελειώνοντας θα σας πω ότι είναι ολικά έωλος ο χαρακτηρισμός σας ως "σαλονάτοι" σε ανθρώπους που κατσαδιάζουν πεζοδρομιακές συμπεριφορές αταίριαστες με την χριστιανική συμπεριφορά και σκέψη. Καμία σχέση η σαλονάτη συμπεριφορά με την χριστιανική συμπεριφορά!!!

   Ορθόδοξος προσκυνητής

   Διαγραφή
  5. Ο Νεωκόρος είναι ο ίδιος αλλόφρων αντιοργανωσιακός που προστυχολογεί.

   Διαγραφή
  6. Ορθόδοξος προσκυνητης.
   Ρωτήστε τον φίλο του Επίσκοπου Ελπιδοφόρου Νικόλαο Λαός, όπου και προλογίζει και βιβλίο του Λαός, ως Προύσης, να σας πει.

   Ρωτήστε τον φίλο του Βαρθολομαίου Βασίλειο Πάτκα να σας πει ονόματα.

   Ρωτήστε τον 2 ημερών Μητροπολίτη Μακάριος Γρινιεζάκη που παρουσίασε το βιβλίο "Η δύναμη της θρησκείας και η θρησκεία της δύναμης" να σας πει ονόματα Μητροπολιτών...αυτός και αν έχει λίστα.
   Ρωτήστε τον επίσημο Πρωτοψάλτη της Ι.Μ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ να σας πει ονόματα.
   Ρωτήστε τον πρώην Μητροπολίτη Ζακύνθου, αυτός και αν έχει λίστα.
   Ρωτήστε την Ελληνική Μασονία τις διασποράς AHEPA να σας στείλει λίστα.
   Ρωτήστε τον Αθανάσιο Μαρτίνο να σας στείλει λίστα.
   Είναι χιλιάδες απροκάλυπτα ονόματα Μασόνων που τολμούν να φορούν και Ράσα να ρωτήσεις.
   Εμένα ρωτάς για ονόματα ;
   Διαγραφή
  7. Και Μασσώνοι να ήταν οι μητροπολίτες όλοι, ποιός Γέροντας και σεβαστός κληρικός είπε ότι η λύση είναι να μουτζώνουμε τους Μασσώνους;

   Διαγραφή
  8. κ. Παπασπυρόπουλε
   στην Σύνοδο που είπε ο ανώνυμος να μουτζώσουν δεν βρίσκεται κανείς από όσους μητροπολίτες αναφέρατε.
   Αν δεν ξέρετε εσείς συγκεκριμένα ονόματα Μασσώνων, τότε πώς δεν σας νοιάζει κάποιος να λέει μουτζώστε όλους τους μητροπολίτες της Συνόδου;
   Είναι αυτό χριστιανική συμπεριφορά;

   Διαγραφή
  9. Επειδή δεν είμαι άγιος, και κλωτσιές θα τους έριχνα !
   Εσύ να είσαι καλός και ευγενικός μαζί τους 5:56μμ...μην όμως κλαίτε μετά που θα γίνουν όλες οι "Εκκλησίες" ένα, γιατί θα το έχετε βάλει το χεράκι σας για να επιτευχθεί, με την ευγένεια και καλοσύνη σας!

   Διαγραφή
  10. ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΚΙΑ γιατί βάλω κατά υμών.
   Υπηρέτησα επί 15 έτη ως νεωκόρος σε μεγάλο ναό από τους μεγαλύτερους των Βαλκανίων, με τον προϊστάμενο να ανήκει στην ΖΩΗ, τον συνεφημέριο του στον ΣΩΤΗΡΑ και τους πιστούς χωρισμένους στα δύο στρατόπεδα.
   Έχουν δοθεί ομηρικές μάχες εντός ναού με τους μέν να βάλουν εναντίον των δε και με τον κόσμο να μένει άναυδος με την όλη εικόνα εντός και εκτός ναού.
   Επειδή λοιπόν εγώ δεν άνηκα σε κάποια από τις δύο παρατάξεις δυσφημίστικα, συκοφαντήθηκα, ένοιωσα στο πετσί μου την οργανωσιακή αγάπη τους και τελικά πλήρωσα με την απόλυση μου την ΄΄ ΑΓΆΠΗ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΄΄ ΠΡΟΙΣΤΑΜΈΝΟΥ.
   Επι 50 έτη μέσα στην εκκλησία, γνώρισα ιερείς, έζησα καταστάσεις αλλά αυτό το κακό που βίωσα στην θητεία μου ως νεωκόρος δεν θα το ξεχάσω όσο ζώ.
   Και δοξάζω τόν θεό διότι εκεί μέσα ασκήθηκα στην υπομονή και στην επιμονή...
   Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι αγνοί άδολοι και αγαθοί εντός των οργανώσεων, ελάχιστοι όμως οι οποίοι χάνονται μέσα στους πολλούς.
   Άνθρωποι οι οποίοι διακριτικά λειτουργούν σαν γνήσιοι και αγνοί χριστιανοί.
   ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΟΜΩΣ.
   Δεν μου προκαλούν λοιπόν εντύπωση τα όσα όμορφα και επικά αναφέρονται εδώ μέσα. Είναι καταστάσεις και κουβέντες τις οποίες έχω ζήσει και πλέον με αφήνουν παγερά αδιάφορο.
   Όσο για το φρασεολόγιο για το οποίο κατηγορούμαι...αχαχουχαααα να ακούσετε εσείς λεξικό πεζοδρομίου από τους ΄΄ πιστούς οργανωσιακούς΄΄...
   Και κάτι ακόμα. Τα σχόλια μου τα υπογράφω ως νεωκόρος με εξαίρεση δυό τρία τα οποία ξέχασα να αναφέρω την πρώην ιδιότητα μου. Όλα τα υπόλοιπα είναι έτερων σχολιαστών.
   Όπως και το σχόλιο του ανώνυμου 3.39 περί ΄΄ ανοιχτής παλάμης΄΄ το οποίο όμως ο χρόνος θα δείξει εάν είναι σωστό ή όχι...


   Διαγραφή
  11. Λούφαξαν κύριε ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΕ όλα τα ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΑ ΓΑΤΑΚΙΑ με πρώτο και καλύτερο τον ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ.
   Και τους είδατε;
   Μιλάνε για ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ αλλά προσέξτε το ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΟ τους.
   ΑΛΗΤΙΚΗ....ΠΡΟΣΤΥΧΗ....ΚΟΜΠΛΕΞΙΚΗ....ΑΛΛΟΦΡΩΝ...ΠΡΟΣΤΥΧΟΛΟΓΕΙ....ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΙΚΟΙ.....ΤΥΦΛΟΙ....ΑΚΑΛΙΕΡΓΗΤΟΣ....ΑΣΧΕΤΕ....ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΕ....ΚΟΥΝΑΣ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ ΣΟΥ....ΝΑΡΚΙΣΙΣΤΗ....ΑΣΧΕΤΙΛΑ....ΝΗΠΙΑΚΗ ΣΚΕΨΗ....ΣΑΧΛΑΜΑΡΑΣ....ΣΑΧΛΑΜΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ....ΑΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ.....
   Μιλάμε πως ο ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ ΘΑ ΣΚΙΣΕΙ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΤΟΥ.
   Ο ΝΕΩΚΟΡΟΣ

   Διαγραφή
  12. Γενικές και αόριστες κατηγορίες από έναν ανώνυμο με αντιοργανωσιακά κόμπλεξ δεν δεχόμαστε "Νεωκόρε".
   Το πόσοι αξίζουν εντός και εκτός των Οργανώσεων δεν μας το πεις εσύ, θα το μάθουμε όταν θα αποκαλυφθούν τα κρυφά όλων και των αντιοργανωσιακών.
   Τα υπόλοιπα τα ακούμε βερεσέ και αν θέλουμε τα πιστεύουμε. Μας αφήνουν παγερά αδιάφορους οι μελοδραματικές ιστορίες με στόχο την κατάκριση των αφιερώμενων ορθόδοξων χριστιανών των ορθόδοξων οργανώσεων.

   Διαγραφή
  13. Συνέλληνα κ. Παπασπυρόπουλε το να με στέλνετε σε άλλους να ψάξω να βρώ λίστες, δεν είναι απόδειξη για την μασσωνική ιδιότητα των μητροπολιτών της παρούσης Σύνόδου.
   Η δική σας συμπεριφορά (στο 7:35) δεν είναι μέτρο για την σωστή και χριστιανική συμπεριφορά προς τους μητροπολίτες.
   Μέτρο για την σωστή χριστιανική συμπεριφορά είναι η στάση των σεβαστών Κληρικών και Μοναχών και ευλαβών θεολόγων με άσκηση και ολική αφιέρωση στον Θεό και περισσότερο των αγιασμένων μορφών που έζησαν τον αιώνα που πέρασε και παλαιών.
   Δεν μας είναι ότι είναι αθώο πράγμα να ρίχνουμε κλωτσιές και να μουτζώνουμε τους μητροπολίτες.

   Ορθόδοξος προσκυνητής

   Διαγραφή
  14. Αντιοργανωσιακέ "Νεωκόρε" 8:40 μ.μ. μας γράφεις τον πόνο σου και τις ιστορίες της ζωής σου. Αν δεχθούμε ότι έχουν κάποια δόση αλήθειας και ότι αδικήθηκε από κάποιους "οργανωσιακούς" αυτό δεν είναι δικαιολογία για να καταδικάσουμε ολικά όλους τους Οργανωσιακούς και το έργο τους.
   Τέτοιες ιστορίες παρόμοιες καταστάσεις μπορεί να έχουν βιώσει και άνθρωποι των Οργανώσεων από αντιοργανωσιακούς και ίσως χειρότερες.
   Τα περι "ανοιχτής παλάμης" έχει δείξει ο χρόνος ότι δεν έχουν την αποδοχή της Εκκλησίας.
   Η αντιοργανωσιακή σου κακία και μονομέρεια δεν με πείθουν ότι τα βλέπεις με βλέμμα άδολο και αγνό τις προσπάθειες των αφιερωμένων ανθρώπων αλλά με καταλαλιά και υπερηφάνεια.

   Ορθόδοξος προσκυνητής

   Διαγραφή
  15. ΑΚΟΥ ΑΝΤΙΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΚΙ "ΝΕΩΚΟΡΕ"
   Το αντίστροφο ισχύει.
   ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ άνθρωποι των Ορθόδοξων Οργανώσεων είναι αγνοί Χριστιανοί και άδολοι. Θα υπάρχουν και κάποιοι βέβαια που δεν ταιριάζουν στον χώρο των Ορθόδοξων Οργανώσεων.
   Δεν είσαι εσύ ο καρδιογνώστης που θα απορρίψεις τόσους πολλούς ανθρώπους με την δικαιολογία ότι σε απόλυσαν κάποιοι.
   Και γιατί να πιστέψουμε εσένα ότι έχεις δίκαιο ακόμα και στο ζήτημα της απόλυσης και να μην πιστέψουμε τους ανθρώπους που σε απολύσανε αν έφταιγες και εσύ. Και να δεχτούμε ότι έφταιγαν αυτό δεν είναι δικαιολογία να κατακρίνουμε για όλη τη ζωή τους και αυτούς τους ίδιους που σε απόλυσαν. Για τους πολυπληθείς άλλους των Ορθόδοξων Οργανώσεων ΔΕΝ ΤΟ ΣΥΖΗΤΩ ΚΑΝ.
   Και μόνο από άσχετη συζήτηση εσύ φαντάστηκες ανθρώπους των Οργανώσεων σε μια αυτονόητη παρατήρηση φανερώνει τα πελώρια αντιοργανωσιακά κόμπλεξ σου!
   Κοίτα να μην κατηγορείς με τόσο εγωισμό τους ανθρώπους που δεν γνωρίζεις και να μην σκανδαλίζεις τον κόσμο, για να μην χάσεις την ψυχή σου στο τέλος σαν άδικος.

   Διαγραφή
  16. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ ΓΑΤΑΚΙ "ΝΕΩΚΟΡΕ" κοίτα τις δικές σου φρεσεολογίες και την κατάκριση στα αφιερωμένα πρόσωπα και με τά κοιτάς τις εύλογες απαντήσεις στα αντιοργανωσιακά σου κόμπλεξ και στο πεζοδρομιακό σου λεξιλόγιο.

   Διαγραφή

  17. Δεν μας είπαν οι ευλαβείς κληρικοί και οι Γέροντες ότι είναι ότι είναι αθώο πράγμα να ρίχνουμε κλωτσιές και να μουτζώνουμε τους μητροπολίτες.

   Διαγραφή
  18. Άκου και κάτι άλλο ΑΝΤΙΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕ ΚΟΜΠΛΕΞΙΚΕ "ΝΕΩΚΟΡΕ"
   ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ δεν είναι να κάνεις τα στραβά μάτια στα αντιοργανωσιακά κόμπλεξ και στις κατακρίσες των αφιερωμένων ανθρώπων.
   Οι χαρακτηρισμοί που σε "σόκαραν" απαντούν στην ολική κομπλεξική απόρριψη των Οργανώσεων και στην στήριξη αλήτικων συμπεριφορών για τους μητροπολίτες από σένα.

   Διαγραφή
  19. Το σχόλιο 12:53 μ.μ. αρχίζει με λάθος λέξη.
   ΑΝΤΙΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ αντί Οργανωσικό

   Διαγραφή
 15. Οι οργανωσιακοί και δη οι Σωτηρικοί είναι αρκετά προβληματικοί. Νάρκισσοι άνθρωποι που βγάζουν τα συμπλέγματά τους στα "κατηχητικά" και στις "ιεραποστολές"... Ενώ οι περισσότεροι απ΄ αυτούς, είναι ακαλλιέργητοι πνευματικά και κουνάνε το δάχτυλο στους ανθρώπους, χωρίς να έχουν κάποιο βίωμα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αρκετά προβληματικός και νάρκισσος είσαι εσύ συμπλεγματικέ αντιοργανωσιακέ που βγάζεις τα αντιοργανωσιακά σου συμπλέγματα. Αυτό φαίνεται σε τυφλό όταν από το ΠΟΥΘΕΝΑ φαντάζεσαι Οργανωσιακούς σε σχόλια και παρατηρήσεις αυτονόητες. Ενώ είσαι ακαλλιέργητος πνευματικά μέσα στα κοσμικά, χωρίς βίωμα πνευματικό κουνάς το δάκτυλο σου ναρκισσιστικά σε ανθρώπους που αφιερώθηκαν στο εκκλησιαστικό έργο.

   Διαγραφή
  2. Αφιέρωση εκτός ράσου δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ή μοναχισμός σε μοναστήρι ή γάμος. Τέλος με τις αιρέσεις!

   Διαγραφή
  3. Ποιός σου το είπε αυτό αντιοργανωσιακέ άσχετε και αναλφάβητε 3:06μμ;
   Και εκτός μοναστηριού και εκτός οργανώσεων μεμονωμένα μπορεί κάποιος να αφιερωθεί στον Θεό και να απαρνηθεί για τον Θεό τις νόμιμες ηδονές και τον Γάμο.
   Τέλος με τις αιρέσεις των κομπλεξικών και αντίπαλων των αφιερωμένων ψυχών!

   Διαγραφή
  4. Οι φλυαρίες του Μποζοβίτη περί λαϊκών που αφιερώνονται δεν ευσταθούν. Η Εκκλησία έχει δύο δρόμους. Οι προτεστάντες πολλούς φυσικά...
   Πονάει η αλήθεια αγαπητέ μου αλλά είναι αλήθεια...!

   Διαγραφή
  5. Το μόνο που καταφέρνεις αντιοργανωσιακέ είναι να δείξεις την ασχετίλα σου και την νηπιακή σου σκέψη.
   Μιλάς σαν να είσαι κανένας θεόσταλτος Μεσσιίας και δεν γράφεις τίποτα άλλο παρά συνεχείς αντιοργανωσιακές σαχλαμάρες νηπιακής σκέψης.
   Πονάει η αλήθεια , αλλά αυτή είναι η αλήθεια!!

   Διαγραφή
  6. Ο κ.Μποζοβίτης τα έχει κατοχυρώσει με λόγο και ντοκουμέντα στα σοβαρά βιβλία του.
   Φλυαρίας νηπιακής σκέψης είναι τα σαχλαμαρίστικα σχόλια του αντιοργανωσιακού που παίζουν το παιχνίδι της Νεάς Τάξης.

   Διαγραφή
  7. Πρέπει να ακούσετε ηχητικά του Αγίου Πορφυρίου να δείτε τι λέει για τις οργανώσεις... Θα πάθετε σίγουρα ένα μικρό εγκεφαλικό εσείς οι οργανωσιακοί οι καημένοι.. Κρίμα είστε μωρέ, σας λυπάμαι..

   Διαγραφή
  8. Ο Άγιος Πορφύριος δεν είχε κανένα αντιοργανωσιακό κόμπλεξ.
   Σε περιμένουμε να μας δώσεις τις ομιλίες όπου λέει για τις ορθόδοξες οργανώσεις.
   Μέχρι να μας το δώσεις και να το επιβεβαιώσουμε καημένε είσαι για λύπηση... Σε λυπούμαστε...

   Διαγραφή
  9. Εάν τα βγάλουμε στη φόρα όσα λέει ο Άγιος Πορφύριος θα πέθετε πλάκα!
   Επίσης ο Άγιος Παΐσιος έλεγε: "τις θρησκευτικές οργανώσεις να μη τις καταργήσουμε, αλλά να τις κάνουμε Πατερικές!"
   Που σημαίνει να Ορθοδοξοποιηθούν, διότι έχουν προτεσταντικά στοιχεία. Δεν είναι πατερικές και πρέπει να γίνουν. Αρχικά να φορέσουν ράσο και λειτουργήσουν σαν Ορθόδοξο μοναστήρι και όχι να νομίζουν ότι κάνουν Ιεραποστολή...
   Τα λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος στα Ασκητικά του και μας δίνει τα Φώτα του!

   Διαγραφή
  10. Με έκπληξη, λοιπόν, διάβασα μέσα από τις αυτοβιογραφικές σελίδες της συγγραφέως νέα στοιχεία περί της γνωστής στάσης του νεοφανούς οσίου Πορφυρίου έναντι των εν λόγω θρησκευτικών οργανώσεων.[2]

   Διαβάζουμε σχετικά: «της είχε πει, ωστόσο, ο Γέροντας για μια κυρία, που μιλούσε κάπως περίεργα για τον Θεό, με ωραίες φράσεις, με μια συναισθηματική ορολογία, που κατά τη γνώμη της δεν έπειθε. Κι όμως, μια άλλη φορά, ο ίδιος είχε πει κάτι, που την είχε ξαφνιάσει και την είχε αφήσει άφωνη. Επρόκειτο για μια συντροφιά επισκεπτών, με κηρυκτικό ζήλο, σεμνών και αξιοπρεπών, που ανήκε σε θρησκευτική οργάνωση. Μετά την αναχώρησή τους, είπε μ’ ένα χαμόγελο απορίας ο Γέροντας, χωρίς ίχνος μομφής: – Αυτοί, τι να σου πω παιδί μου, δεν πιστεύουν στον Χριστό!» (σσ. 100-101). Και εμείς, άλαλοι και εμβρόντητοι ως η συγγραφεύς, ιστάμεθα ενεοί προ αποκαλύψεων του Πνεύματος δυσνοήτων έως ακαταλήπτων, κατερχόμενοι μαζί με τον Άγιο στα μυστηριακά και σκοτεινά βάθη των ανθρωπίνων πραγματικοτήτων, σε αλήθειες κάθετα αντίθετες με τη βιτρίνα της υπερβαλλούσης «πνευματικότητος» και του σούπερ ιεραποστολικού προφίλ ενίων…

   Και λίγο παρακάτω: «εκείνος της είπε πολύ σοβαρά: – Έτσι έχουν συνηθίσει αυτοί να βλέπουν την θρησκευτική ζωή. Δεν μπορούσα να του πω τώρα κάτι άλλο, κι ας το είχε ανάγκη. Αν ξανάρθει… Ήξερε πως ο νεαρός και οι δικοί του ήταν μέλη θρησκευτικής οργάνωσης. Η διακριτική του παρατήρηση τής ξεδιάλυνε και την απορία της για τον λόγο που τον έκανε να μη δεχθεί κάποιον, που τον θεωρούσε εκείνη ευσεβή και σοφό. Της είχε πει και τότε: – Αυτοί έχουν τον δικό τους τρόπο να βλέπουν την πίστη και την Εκκλησία» (σσ. 110-111).

   Αυτή η κακή συνήθεια, η αλλόφερτη, τούτη η πνευματική, η φαρισαΐζουσα αυτάρκεια, ο προκείμενος κακός και αντιορθόδοξος τρόπος τού οράν την Εκκλησία και την πίστη: εδώ έγκειται το όλο ζήτημα. «Έτσι είπε χωρίς να χαρακτηρίσει αυτό τον τρόπο. Αργότερα παρατήρησε καλύτερα τα λόγια και τη στάση τους. Στηρίζονταν σχεδόν απόλυτα στις θεολογικές τους γνώσεις. Δεν υπήρχε χώρος μέσα τους για τον λόγο του Γέροντα» (σ. 111). Θα πρόσθετα εδώ πως ίσως δεν υπάρχει χώρος για τον λόγο της Εκκλησίας, του ίδιου του Χριστού…
   Κ. Νούση, Όσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης, Εκκλησιολογία – Θεολογία, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2014, σσ. 98, 156.

   Διαγραφή
  11. ΕΓΡΑΨΕΣ ΜΕΓΑΛΕ.
   ΧΆΡΙΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΣΟΎΠΕΡ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΥΣ.
   Αλλα είναι τόση η τύφλωση και ο εγωισμός τους που δεν τους αφήνουν περιθώρια για πολλά.
   Και κάτι ακόμα.
   Στην ζωή μου έχω μάθει να μιλάω μέσα από γεγονότα και εμπειρίες.
   Ποσώς με απασχολεί εάν πιστεύουν η όχι τα στρατιωτάκια των οργανώσεων τα όσα αναφέρω.
   Η επιβαιβεωσε στα γραφόμενα μου είναι πως ο σκανδαλισμος των πιστών ήταν και είναι τεράστιος από μια χούφτα ΣΟΎΠΕΡ ΟΡΘΟΔΩΞΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ, οι οποίοι πιστοί και έχουν εγκαταλείψει τον συγκεκριμένο ναό και εκκλησιαζοντσι αλλού.
   Ο ΝΕΩΚΟΡΟΣ

   Διαγραφή
  12. Μιλάει για σκανδαλισμό ο αντιοργανωσιακός ΣΟΥΠΕΡ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ "Νεωκόρος";;;
   Αυτός που σε εύλογη παρατήρηση για την μούτζα σε μητροπολίτες, φαντάστηκε από τα πολλά κόμπλεξ που έχει Οργανωσιακούς και δημιούργησε τόσο σκανδαλισμό και φασαρία ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ από το ΤΙΠΟΤΑ.
   Ποιός είναι ο ΣΟΥΠΕΡ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ αυτός που λέει δεν πειράζει να μουτζώνουμε τους μητροπολίτες;
   ή αυτός που χριστιανικά παρατηρεί τον ανώνυμο που λέει ότι πρέπει να μουτζώνουμε τους μητροπολίτες; Τί θα έκανε ο άγιος Παΐσιος;

   Πολύ σωστά έγινε παρατήρηση ότι τις Οργανώσεις τις έβαλε από του ΠΟΥΘΕΝΑ στη συζήτηση και τις έμπλεξε χωρίς λόγο, ο ανώνυμος με τα τρομερά αντιοργανωσικά κόμπλεξ.
   Κοίταξε το διάλογο απο την αρχή και θα το καταλάβεις.
   Μιλάμε για τρομερά αντιοργανωσικά κόμπλεξ του ΝΕΩΚΟΡΟΥ.
   Λες και αν ήταν π.χ. ο άγιος Παΐσιος εδώ δεν θα παρατηρούσε τον ανώνυμο που είπε να μουτζώνουμε τους αρχιερείς!!
   Μιλάμε για τρομερά αντιοργανωσικά κόμπλεξ!!!

   Διαγραφή
  13. Μια απάντηση στο κομματάκι από το βιβλίο του Κ. Νούση για τον Άγιο Πορφύριο.

   Η τύφλωση και ο εγωισμός σου "Νεωκόρε" που δημιούργησες την φασάρια από το τίποτα για να βγάλεις τα δυσκολοϊάτρευτα αντιοργανωσιακά σου κόμπλεξ, από μία παρατήρηση την οποία θα έκανε και ο Άγιος ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ και ο Άγιος ΠΑΪΣΙΟΣ για την αλήτικη συμπεριφορά προς τους μητροπολίτες, σε κάνει να μην ξεχωρίζεις τα λόγια και τις υποκειμενικές κρίσεις του γνωστού Κ. Νούση από τα λόγια του Αγίου Πορφυρίου. ΤΕΤΟΙΑ ΘΟΛΟΥΡΑ ΜΙΛΑΜΕ!
   Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ. Απλά είπε να γίνουν Πατερικές. Δεν είπε να φορέσουν ράσο, δεν είπε να λειτουργήσουν σαν Ορθόδοξο μοναστήρι, ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΣΟΥ.

   Αν δεν είχες τυφλωθεί από τα προσωπικά σου πάθη και τον εγωισμό και τα αντιοργανωσιακά σου συμπλέγματα θα έβλεπες τα λόγια του Αγίου Πορφυρίου απευθύνονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα για μια κυρία. Δεν μας λέει το κείμενο αν η κυρία ήταν αφιερωμένη ή αν ήταν ακροάτρια Ορθόδοξης Οργάνωσης. Γύρω από τις Ορθόδοξες Οργανώσεις όπως και γύρω από τις Ενορίς, όπως και γύρω από τα Μοναστήρια υπάρχουν λογής-λογής άνθρωποι που δεν αληθινά πιστοί. Τί θα πει αυτό; Θα απορρίψουμε τα Μοναστήρια όλα και τις Ενορίες για μερικούς ανθρώπους γύρω από εκεί ή και μέσα, για μερικές περιπτώσεις.
   Ο Νούσης είναι γνωστός και σου τον χαρίζουμε. ΧΑΡΙΣΜΑ ΣΟΥ.
   Ο Άγιος Πορφύριος δεν είναι ο Κ.Νούσης και η δική του ματιά!!!
   Με τον Άγιο Πορφύριο συνδέονταν από πολύ κοντά και άνθρωποι των ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ σε επίλεκτες θέσεις και στήριζαν τις Ορθόδοξες Οργανώσεις και το έργο τους. Δεν είπαν τίποτα ότι ο Άγιος Πορφύριος τις απέρριπτε. Ούτε λόγος για να καταργηθούν όπως διακαώς θα ήθελες εσύ και όλοι οι αντιοργανωσιακοί, διότι δήθεν δεν ταιριάζουν με την Ορθοδοξία.
   Τα δικά σου συμπεράσματα και η ματιά του γνωστού Κ. Νούση να τα κρατήσεις για τον εαυτό σου.
   Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΔΕΝ ΑΠΕΡΡΙΠΤΕ ΤΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ. ΟΎΤΕ ΕΙΠΕ ΠΟΤΕ ΌΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ.

   Διαγραφή
  14. Ο Αντιοργανωσιακός "ΝΕΩΚΟΡΟΣ" δεν σκέπτεται χριστιανικά. Απλά παίζει το παιχνίδι των Νεοταξιτών με την αδικαιολόγητη κατάκριση.
   Καιρός να γίνει Ορθόδοξος και να λογικευτεί λιγάκι.
   Τα λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος στα Ασκητικά του και μας δίνει τα Φώτα του!

   Διαγραφή
  15. ΑΣΧΕΤΕ Αντιοργανωσιακέ "ΝΕΩΚΟΡΕ" με τα κόμπλεξ σου.
   Κοίτα να ανοίξεις καμία ιστορία ανιστόρητε να μορφωθείς λιγάκι που τολμάς να μιλάς στον κ. Παπασπυρόπουλο ότι δήθεν λούφαξαν οι σχολιαστές που χριστιανικά αντιδρούν στα αντιοργανωσιακά σου κόμπλεξ!!
   Οι ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ είναι αυτές που έκαναν τον μεγαλύτερο αγώνα ενάντια στη Μασσωνία.
   Γιατί να λουφάξουν;
   Ψάξε να μορφωθείς λίγο ΑΣΧΕΤΕ ΚΑΙ ΚΟΜΠΛΕΞΙΚΕ, ότι ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ έχει γράψει βιβλίο για την Μασσωνία!
   Και ο ιδρυτής Ορθόδοξης Οργάνωσης ο π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ έκανε μεγάλο αντιμασσωνικό αγώνα!!!
   Και τόσοι άλλοι άνθρωποι και φίλοι των ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ!
   ΆΣΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ "ΝΕΩΚΟΡΕ"!!!

   Διαγραφή
  16. ΚΟΜΠΛΕΞΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΚΙ.
   Βιβλια για την μασωνία έχουν βγάλει ουκ ολίγοι, ο π.Χ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ο Α. ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, ο Κ. ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ο Π. ΦΟΥΡΑΚΗΣ, με πρώτο και σπουδαιότερο ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ Σ.της ΣΙΩΝ.
   Οι δε δημοσιογράφοι ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ...ΦΟΥΡΑΚΗΣ....ΒΛΑΧΟΥ...ΠΑΣΑΛΑΡΗΣ...είχαν κάνει και τεράστιο δικαστικό αγώνα για να αποδείξουν το αντεθνικό και σκοτεινό πρόσωπο των μασονικών στοών....
   Τώρα εάν εσύ λογίζεις ως κατόρθωμα την έκδοση ενός βιβλίου χιλιοεκδομένου τότε τα συγχαρητήρια μου στην οργάνωση σου και στο μακαριστό Τρεμπέλλα.
   Κατάλαβες άσχετε και ανιστόρητο οργανωσιακό στρατιωτάκι.
   Και κάτι ακόμα, η όλη συζήτηση περί ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ξεκινά από ένα σχόλιο τησ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 6.05 το οποίο το υπογράφει ανώνυμος.
   Γιατί ρε συκοφάντες και τιποτένιοι χρεώνετε σε εμένα την ανάρτηση για το συγκεκριμένο θέμα;;;
   Μήπως δεν ήμουνα ειλικρινείς ως νεωκόρος πως είμαι εναντίον των οργανώσεων και σε αυτήν και σε παλαιότερες αναρτήσεις;;;
   Ο ΑΝΤΙΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΝΕΩΚΟΡΟΣ

   Διαγραφή
  17. ΚΟΜΠΛΕΞΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟ ΑΝΤΙΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΚΙ "ΝΕΩΚΟΡΕ"

   1.) δεν είμαι Οργανωσιακός. Βλέπεις και στον ύπνο σου Οργανωσιακούς;
   2.)Τα βιβλία κατα της Μασσωνίας δεν τα έβγαλαν άνθρωποι σαν και εσένα με αντιοργανωσιακό κόμπλεξ που βλέπουν παντού φαντάσματα ανθρώπων των Ορθόδοξων Οργανώσεων. Τα έβγαλαν άλλοι άνθρωποι μεταξύ των οποίων και ΚΕΦΑΛΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ όπως Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ ΚΑΙ Ο Π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ.
   Και φυσικά είναι κατόρθωμα.
   Είσαι πού είσαι μόνο κατάκριση και τιποτένιες συκοφαντίες και κόμπλεξ κατα των Οργανώσεων πόσα βιβλία για την Μασσωνία έβγαλες;;

   3.)Είσαι ΨΕΥΤΗΣ ΚΟΜΠΛΕΞΙΚΕ "ΝΕΩΚΟΡΕ"! Η όλη συζήτηση δεν άρχισε από το σχόλιο 21 Μαρτ. 6:05 που γράψεις ψέματα!!
   Η όλη συζήτηση άρχισε από τα κομπλεξικά αντιοργανωσιακά σχόλια
   20 Μαρτίου 2021 - 6:02 π.μ. και 20 Μαρτίου 2021 - 7:30 μ.μ.
   Δεν ξέρεις να διαβάζεις ή είσαι ΨΕΥΤΗΣ;
   Ιδιο επίπεδο και ίδιο κόμπλεξ με τις Οργανώσεις.
   Τώρα γιατί ψεύδεσαι και κάνεις τον αθώο;
   Εσύ ο ίδιος είπες ότι έγραψες και άλλα 2-3 σχόλια που "ξέχασες" να βάλεις το όνομα σου!
   Μην ζητάς να βγεις και από πάνω ΚΟΜΠΛΕΞΙΚΕ ΑΝΤΙΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕ "ΝΕΩΚΟΡΕ"!

   Διαγραφή
 16. Τί σχέση έχει η ανάρτηση με τους οργανωσιακούς και Σωτηρικούς;
  Αν ένας αντιοργανωσιακός έχει τόσα πολλά κόμπλεξ με τις Ορθόδοξες Οργανώσεις γιατί θα πρέπει να παίζουμε το βλαβερό παιχνίδι του και να του επιτρέπουμε να γράφει σχόλια άσχετα;
  Ο συντάκτης της επιστολής π. Στυλιανός Καρπαθίου πότε έδειξε αντιοργανωσιακά αισθήματα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ22 Μαρτίου 2021 στις 6:49 μ.μ.

  Οι επιστολές του π. Στυλιανού δημιουργούν έντονο προβληματισμό και προβάλλουν καίρια ερωτήματα, βιοηθικής και όχι μόνο, που χρήζουν άμεσα απαντήσεων. Ασφαλώς η ανάγκη της σωματικής (και πνευματικής!) υγείας, η "επιβίωση", αποτελούν πρωταρχικά ζητούμενα της ανθρώπινης υπάρξεως "από καταβολής κόσμου", ενώ ο αδυσώπητος φόβος του θανάτου,που παραμονεύει κάθε στιγμή για να "μηδενίσει" την υλική μας υπόσταση καθορίζει εν πολλοίς την καθημερινή μας συμπεριφορά. Όμως δεν θα μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να "οραματιστούμε" μια σωματικά "υγιή" ανθρωπότητα, που όμως θα στηρίζει την ευημερία της σε εγκληματικές ενέργειες, όπως, αναμφίβολα, είναι οι εκτρώσεις. Και ας μην σπεύδουν μερικοί να καλύπτονται υπό τους μανδύες της νομικής "κατοχύρωσης": θυμίζουν τη φρικτή ρήση Έλληνα βουλευτή πως "Ηθικό είναι το νόμιμο"! Ανεξαρτήτως του αν κανείς αποδέχεται ή όχι τις, ούτως ή άλλως, εμπεριστατωμένες επισημάνσεις του π. Στυλιανού, τα κείμενα των παραπάνω επιστολών του ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ, ΟΧΙ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ"ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΣ", ΠΟΥ ΕΚΘΈΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΑΛΛΆ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ! Επιτέλους,ΠΡΟΣ ΤΙ Ο ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΠΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ; Μήπως θα πρέπει επιτέλους οι πιστοί να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων, όπου τα μέλη μιας τοπικής εκκλησίας αποδοκίμαζαν και κατεδίωκαν τον επίσκοπό τους, όταν εκείνος επέστρεφε από κάποια συνοδική σύναξη όπου ΔΕΝ είχε εκφράσει το φρόνημα του σώματος της Εκκλησίας; Τόσο πολύ ηδονίζονται λειτουργώντας μπροστά σε άδειους ναούς και μεταδίδοντας κηρύγματα από ραδιοφώνου, διαδικτύου και τηλεοράσεως; Ή μήπως οδεύουμε ολοταχώς προς έναν λανθάνοντα προτεσταντισμό, όπου θα εξαγιαζόμαστε ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΑΡΗ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, αλλά τηρώντας απλά τον Νόμο του Θεού και με "καλές πράξεις", όπως και τα ευάριθμα φιλανθρωπικά "σωματεία", μασονικής [και όχι μόνο] προελεύσεως; Είναι δυνατόν ο (απόλυτα δικαιολογημένος!) φόβος της αρρώστιας, της φθοράς και του θανάτου να μας οδηγεί στη σιωπηλή αποδοχή εγκληματικών πράξεων; Η Χριστιανική διδασκαλία, η αγιογραφική και πατερική μας παράδοση και η καθημερινή λειτουργική πράξη της Εκκλησίας μας "διδάσκουν" την με κάθε μέσο, θεμιτό ή αθέμιτο, απώθηση του φόβου του θανάτου, την απομόνωση και τον αυτοεγκλεισμό, ή την ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ, μέσα απο την αγαπητική συνύπαρξη της κοινότητας,την ΚΟΝΩΝΙΑ, το "ΚΟΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙΟ";

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και σχόλιο του κ. Καλλιά είναι από τα ελάχιστα σχόλια εντός του θέματος και με σωστές απόψεις.

   Διαγραφή
 18. Δεν είδαμε τον "Σωτήρα" να γράψει κανένα επίσημο κείμενο για τους εμβολιασμούς... Φυσικά και κάνουν την πάπια, όπως υπέκυψαν και με το ουκρανικά και την Σύνοδο της Κρήτης... Έχετε εκτεθεί γατάκια..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Ορθόδοξος "Σωτήρας" μπορεί να κριθεί για όλα αυτά που λες αλλά όχι από άνθρωπο με αντιοργανωσιακά κόμπλεξ και ούτε μπορούμε να τον απορρίψουμε.
   Αυτός που εκτίθεται είναι το αντιοργανωσιακό γατάκι...

   Διαγραφή
  2. Ετσι ακριβώς αδελφέ.
   Και μια και ο αρθρογράφος είναι ο πατήρ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ θα τους παραοπέμψω στις απόψεις-ομιλία του περί μασκοφορίας εντός των ναών και εμβολιασμών...

   Διαγραφή
  3. Ο Πατήρ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ δεν έχει κανένα απολύτως αντιοργανωσιακό κόμπλεξ.
   Μπορεί να διαφωνούμε με τις απόψεις του για τις ιατρικές μάσκες στους Ναούς ότι είναι αίρεση, αλλά έχει σε όλα του κόσμιο ύφος και πουθενά δεν έχει καταφερθεί κατά των Ορθόδοξων Χριστιανικών Αδελφοτήτων.

   Διαγραφή
 19. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ22 Μαρτίου 2021 στις 7:11 μ.μ.

  Οι επιστολές του π.Στυλιανού προκαλούν καίρια ερωτήματα, που πρέπει άμεσα να απαντηθούν. Ασφαλώς η ανάγκη της "επιβίωσης", η υγεία, αποτελεί διαχρονικά πάγιο αίτημα της ανθρώπινης υπάρξεως, "από καταβολής κόσμου", ενώ ο φόβος του θανάτου καθορίζει εν πολλοίς την καθημερινή μας συμπεριφορά. Όμως δεν θα μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να οραματιστούμε ένα κόσμο "υγιή", που η ευημερία του όμως θα βασιζόταν σε εγκληματικές πράξεις, όπως, απερίφραστα, είναι οι εκτρώσεις (και ας μην σπεύσουν μερικοί να καλυφούν υπό τον μανδύα της "νομιμότητας", κατά το λόγιο "Ηθικό είναι το νόμιμο", γιατί σε αυτή την περίπτωση λαμβάνουν συγχωροχάρτι οι κάθε λογής εγκληματίες και φασίστες όλων των αποχρώσεων!). Τι περιμένει η σύνοδος της Ιεραρχίας μας για να πάρει θέση; Αν όντως αποτελούν ανακρίβειες οι αναφορές των επιστολών, αυτό πρέπει να καταδειχτεί με εμπεριστατωμένο και διεξοδικό τρόπο, και όχι με αποσπασματικές και επιλεκτικές παραθέσεις. Μήπως θα πρέπει επιτέλους οι Χριστιανοί να επιστρέψουμε στο παράδειγμα των αδελφών μας των πρώτων αιώνων,όταν ένας επίσκοπος αποδοκιμαζόταν ή και εξεδιώκετο απο τα μέλη της τοπικής εκκλησίας, όταν αποδεδειγμένα δεν εξέφραζε το φρόνημα και την καθολική πίστη του σώματος; Ή μήπως διολισθαίνουμε προς έναν λανθάνοντα Προτεσταντισμό, όπου θα "σωζόμαστε" όχι απαραίτητα με τη χάρη των Μυστηρίων, αλλά με "καλές πράξεις", με κατ' οίκον μελέτη της Αγίας Γραφής; (...λες και οι κάθε λογής αιρετικοί δεν κάνουν το ίδιο...) Η Αγιογραφική και Πατερική μας Παράδοση, η καθημερινή λειτουργική πράξη της Εκκλησίας μας μας διδάσκουν τον φόβο και την απώθηση του θανάτου, με κάθε θεμιτό ή αθέμιτο τρόπο, με την απομόνωση και τον αυτοεγκλεισμό, ή την ΥΠΕΡΒΑΣΗ της φθοράς και του θανάτου μέσα απο την αγαπητική σχέση και συνύπαρξη, την ΚΟΙΝΩΝΙΑ, το "ΚΟΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙΟ";

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Ευχαριστούμε το Θεό που υπάρχουν ακόμα ποιμένες που ορθοτομουν το λόγο της αλήθειας.
  Ευχόμαστε ο Κύριος μας να σας σκεπάζει και να σας δυναμώνει στο έργο σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Ποιά η διαφορά του συνεργάζοντα με Μασόνο, με τον Μασόνο.
  Ο πρώτος είναι πιό πονηρός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. κ. Παπασπυρόπουλε μην χάνουμε το μέτρο.
   Δεν μπορούμε να φερόμαστε άπρεπα προς τους μητροπολίτες, αν από έλλειψη γενναιότητας δεν αντιστέκονται.
   Δεν μας είπαν αυτό οι σύγχρονοι Γέροντες.

   Διαγραφή
 22. Η χρήση της μούντζας ανάγεται στην εποχή του Βυζαντίου, και συγκεκριμένα σε μία ποινή που εφαρμοζόταν σε περιπτώσεις ασήμαντων παραπτωμάτων. Ο δικαστής έβαζε το χέρι του σε στάχτη και λέρωνε (μουντζούρωνε) το πρόσωπο του τιμωρούμενου, διαπομπεύοντάς τον με αυτόν τον τρόπο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δώσε μας παραπομπές αλεπουδιάρη ανώνυμε 2:32 πμ.
   Ακόμα μας δείξεις πότε οι άγιοι και ενάρετοι εκκλησιαστικοί του Βυζαντίου και μετέπειτα είπαν ότι δεν είναι κακό η χρήση της μούτζας;; Και ποιοι την χρησιμοποίησαν;;

   Διαγραφή
 23. Γεώργιος Βασιλείου23 Μαρτίου 2021 στις 1:40 μ.μ.

  Ἱστορική ἐπισκόπηση τῶν θρησκευτικῶν ὀργανώσεων
  Οἱ θρησκευτικές ὀργανώσεις ἔχουν καί θετική καί ἀρνητική προσφορά.
  Ἄς ἀναφέρουμε πρῶτα τήν ἀρνητική προσφορά.
  Ἡ ἰδέα τῶν θρησκευτικῶν ὀργανώσεων ξεκίνησε ἀπό τόν φιλόσοφο Ἀπόστολο Μακράκη περί τό 1840-1845. Ξεκίνησε μέ καλό σκοπό, ἀλλά μέ λανθασμένο τρόπο. Ὁ ἅγιος Συμεών ὁ νέος Θεολόγος λέγει : «Τό καλό, ἄν δέν γίνει μέ καλό τρόπο, τότε παύει νά εἶναι καλό». Ὁ Ἀπόστολος Μακράκης πολέμησε τήν Μασονία, τήν Σιμωνία (δίνω χρήματα, γιά νά πάρω ἀξιώματα) στήν ἐκλογή Ἀρχιερέων στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, καί τήν ἀνηθικότητα, ἀλλά, ἐπειδή βασίστηκε περισσότερο στό ἀμεταμόρφωτο μυαλό του καί στή λογική του καί ὄχι στήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἔπεσε σέ μεγάλες αἱρέσεις. Ἡ βασικότερη ἦταν ὅτι πίστευε στό τρισύνθετο τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖται ἀπό σῶμα, ψυχή καί πνεῦμα, τά ὁποία ἑνώνονται ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα. Ἐπίσης, ὑποστήριξε γιά πρώτη φορά στήν Ἑλλάδα τήν ἀφιερωμένη στόν Χριστό ζωή, χωρίς κάποιος νά εἶναι μοναχός, τό ὁποῖο εἶναι προτεσταντικός εὐσεβισμός.  Ὁ Μακράκης στά 65 του χρόνια παντρεύτηκε μιά μαθήτριά του καί ἀναίρεσε τήν μέχρι τότε ἀφιερωμένη ζωή του. Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τόν ἀφόρισε τό 1870 ὡς αἱρετικό, καθώς παρέμενε ἀμετανόητος στίς θέσεις του. Ἡ Σύνοδος ὕστερα κάλεσε τούς μαθητές του νά ἀποχωρήσουν ἀπό τήν ὀργάνωση τοῦ Μακράκη καί νά ἀρνηθοῦν τίς θέσεις τους, ἀλλιῶς θά ἀφορίζονταν κι αὐτοί. Ὅλοι οἱ μαθητές του τόν ἐγκατέλειψαν, μέ ἀποτέλεσμα νά παραμείνουν ζωντανά μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ὅμως, οἱ θεολογικές τους προϋποθέσεις δέν ἄλλαξαν.
  Τό 1910 ὁ π. Εὐσέβιος Ματθόπουλος, πνευματικό τέκνο τοῦ Μακράκη, βασιζόμενος στίς ἀπόψεις καί τήν θεολογία τοῦ διδασκάλου του, ἵδρυσε τήν ὀργάνωση «Ζωή». Οἱ βασικές θεολογικές θέσεις τῆς «Ζωῆς» ἦταν :
  1) Ἐξωτερική ἱεραποστολή, χωρίς κάθαρση ἀπό τά πάθη, χωρίς φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί χωρίς θέα τοῦ Ἀκτίστου Φωτός.
  2) Στεῖρος αὐτόνομος προτεσταντικός ἠθικισμός (κάνω ἠθική ζωή, χωρίς Χριστό καί χωρίς τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος).
  3) Ὄχι ὀρθόδοξος μοναχισμός.
  4) Δαιμονοποίηση τοῦ σαρκικοῦ ἔρωτος. Ὅμως, ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής λέγει περί τοῦ θέματος : «Ἡ σαρκική ἡδονή δόθηκε ἀπο τόν Θεό μετά τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων, γιά νά ἀγαπᾶ ὁ ἄνδρας τήν γυναίκα καί ἀντίστροφα, καί πρός τεκνογονία». Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέγει : «Ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα, πρίν τή πτώση, ζοῦσαν μέσα στό Ἄκτιστο Φῶς σάν ἄγγελοι, χωρίς σαρκική ἐπιθυμία ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλο». Αὐτό, ὅμως, συνέβαινε ἐντός τῆς παραδείσιας κατάστασης.
  5) Ἀπαγορεύεται ἡ δογματική συζήτηση. Συζήτηση μόνο ἠθικολογική καί κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς.
  6) Ἀπαγορεύεται τά μέλη νά γίνονται Ἐπίσκοποι, γιατί ἤθελαν οἱ θρησκευτικές ὀργανώσεις νά ἀντικαταστήσουν τήν Χριστιανική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
  7) Οἱ ὀργανώσεις «Ζωή», «Σωτήρ» καί «Σταυρός» προώθησαν τόν Ἑλληνοχριστιανικό πολιτισμό, δηλαδή τήν ἰδεολογικοποίηση τῆς Ἐκκλησίας (δηλαδή ἡ Ἐκκλησία μετασηματίζεται σέ ἀνθρώπινη ἰδεολογία)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεώργιος Βασιλείου23 Μαρτίου 2021 στις 1:42 μ.μ.

   Περί τό 1960 εἴχαμε σχίσμα στήν ὀργάνωση «Ζωή», μέ ἀποτέλεσμα νά γεννηθεῖ ἡ ὀργάνωση «Σωτήρ». Οἱ λόγοι, πού ὁδήγησαν σέ αὐτό το σχίσμα, ἦταν :
   1) Ὁ π. Ἠλίας Μαστρογιαννόπουλος, ὁ ὁποῖος ἦταν προϊστάμενος τῆς «Ζωῆς», ἔκανε δύο θετικά πράγματα : α) Εἰσήγαγε τούς Ἁγίους Πατέρες στή θεολογία τῆς «Ζωῆς», καί β) Κάλεσε τόν Δημήτριο Κουτρουμπῆ γιά θεολογικές συζητήσεις καί ὁμιλίες στούς νέους θεολόγους τῆς «Ζωῆς» γιά τήν πατερική καί νηπτική θεολογία (δηλαδή πνευματική ἐγρήγορση καί ὄχι τεμπελιά).
   Ὡστόσο, ἄν καί τά παραπάνω ἦταν θετικά, χωρίστηκε θεολογικά καί ἰδεολογικά ἡ ὀργάνωση, διότι μέχρι τότε οἱ περισσότεροι καί παλαιότεροι θεολόγοι τῆς «Ζωῆς» πίστευαν στήν ἰδεολογικοποίηση τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Γιά τούς θεολόγους αὐτούς τότε ὁ Χριστιανισμός ἦταν ἡ καλύτερη φιλοσοφία, κοινωνιολογία καί ἀνθρωπολογία. Ὅμως, γιά ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς γενικά ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί Θεολογία εἶναι θεία ἀποκάλυψη τοῦ ἐνυποστάτου Θεοῦ Λόγου. Δέν εἶναι κἄν ἀνθρώπινη ὀντολογία. Εἶναι μιά πνευματική πραγματικότητα, πού συγχρόνως εἶναι Θεῖο Μυστήριο, δηλαδή ὑπερβαίνει ὁποιαδήποτε ἀνθρώπινη λογική.
   2) Τό 1959 ὑπῆρξαν οἰκονομικά σκάνδαλα, γι’αὐτό διασπάστηκε ἡ ὀργάνωση σέ «Σωτῆρ» καί «Ζωή»[1].
   3) Οἱ συντηρητικότεροι θεολόγοι, πού πίστευαν στόν προτεσταντικό εὐσεβισμό, ἔφυγαν ἀπό τήν «Ζωή» καί δημιούργησαν τόν «Σωτῆρα», μέ ἐπικεφαλῆς τόν Π. Τρεμπέλα. Οἱ νέοι θεολόγοι παρέμειναν στή «Ζωή» καί ἀνανέωσαν τήν θεολογία, μέσῳ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.
   Ἐπιπρόσθετα στοιχεῖα τῆς ἀρνητικῆς προσφορᾶς τῶν θρησκευτικῶν ὀργανώσεων εἶναι καί τά ἑξῆς :
   1) Λέγει ὁ μεγάλος θεολόγος Ἁγιορείτης π. Θεόκλητος Διονυσιάτης : «Γέμισε ἡ Ἑλλάδα μέ ἀθέους ἀριστερούς κομμουνιστές, ἐξ αἰτίας τῶν παρεκκλησιαστικῶν ὀργανώσεων».
   2) Ἡ ἱστορία δείχνει, ὅπως λένε καί οἱ Ἁγιορείτες Πατέρες, ὅτι ἡ λειψανδρία τῶν μοναστηριῶν τήν περίοδο 1910 μέ 1968 ὀφειλόταν στίς θρησκευτικές ὀργανώσεις, ἐξαιτίας τοῦ προτεσταντικοῦ εὐσεβισμοῦ, πού εἶχαν μέχρι καί πρίν τά τελευταῖα τριάντα (30) χρόνια.
   3) Οἱ θρησκευτικές ὀργανώσεις στήριξαν τούς μασόνους ἀξιωματικούς, πού ἔκαναν τό στρατιωτικό πραξικόπημα τῆς 21ης Ἀπριλίου 1967 – 23 Ἰουλίου 1974 στήν Ἑλλάδα. Στήριξαν, ἐπίσης, τόν μασόνο ἀμερικανόφρονα Δημήτριο Ἰωαννίδη, ὑπεύθυνο γιά τό μακελλειό τῆς 17ης Νοεμβρίου 1973 στό Πολυτεχνεῖο Ἀθηνῶν, ἐναντίον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κυροῦ Μακαρίου Γ΄, γιά τήν εἰσβολή τῆς Τουρκίας μέ στρατό στήν Κύπρο στίς 20-22 Ἰουλίου 1974 καί στίς 14-16 Αὐγούστου 1974.
   Ὅλα αὐτά ὁδήγησαν τήν νεολαία τῆς Ἑλλάδος τότε, μέχρι καί σήμερα ἐν πολλοῖς, ἀπό ἀντίδραση μακρυά ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί τήν ἀπαθῆ ἀγάπη πρός τόν Οἰκουμενικό Ἑλληνισμό.
   4) Ἡ Ἑλληνική στρατιωτική χούντα εἶχε ὡς σύνθημα τό 1967-1974 μ.Χ. τό «Ἑλλάς Ἑλλήνων Χριστιανῶν». Ἡ πρώτη ἀντίδραση σέ αὐτό τό σύνθημα προῆλθε ἀπό τόν πρώην πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος, Γέρο τῆς Δημοκρατίας, Γεώργιο Παπανδρέου, ὁ ὁποῖος εἶπε : «Ἑλλάς Ἑλλήνων Χριστιανῶν Καθολικῶς Διαμαρτυρομένων». Τό σύνθημα «Ἑλλάς Ἑλλήνων Χριστιανῶν» εἶναι νεοειδωλολατρικό, στεῖρος ἠθικισμός καί φασιστικός ἐθνικισμός. Γιατί; Διότι, βάζει σάν σκοπό καί σύνθημα ζωῆς τοῦ Ἔθνους, τό κράτος τῆς Ἑλλάδος, ὡς πρώτου καί μεγαλύτερου θεοῦ γιά ὅλους μας. Δεύτερη θεότητα οἱ Ἕλληνες, οἱ ἄνθρωποι, οἱ ἁμαρτωλοί καί ἀμετανόητοι συνήθως. Καί τρίτη θεότητα, κατώτερη ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τούς Ἕλληνες, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὑπηρέτης-δοῦλος τους καί θνητός θεός.

   Διαγραφή
  2. Γεώργιος Βασιλείου23 Μαρτίου 2021 στις 1:42 μ.μ.

   Οἱ θεολόγοι, φιλόσοφοι, πολιτικοί, νομικοί κλπ ἐπιστήμονες καί πνευματικοί καθοδηγητές, ἐξομολόγοι καί κατηχητές τῶν θρησκευτικῶν ὀργανώσεων «Ζωή», «Σταυρός», «Σωτήρ», ἐφηῦραν καί ὑπεστήριξαν ὡς τήν καλύτερη φιλοσοφία, ἠθικολογία καί πολιτικοθρησκευτική ἰδεολογία, τήν ὀνομασθεῖσα ἀπό αὐτούς ἰδέα τοῦ «Ἑλληνοχριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ». Τί ἀκριβῶς σημαίνει ὁ ὅρος «Ἑλληνοχριστιανικός πολιτισμός»;
   Ἐπεξηγεῖ ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος : Ἑλληνοχριστιανικός πολιτισμός σημαίνει ὅτι «παίρνω στοιχεία τοῦ ἑλληνισμοῦ, ὁρισμένα στοιχεία τοῦ χριστιανισμοῦ ὡς φιλοσοφικό σύστημα καί συνθέτω ἕνα νέο φιλοσοφικό, πολιτικό καί θρησκευτικό σύστημα».
   Ἑλληνοχριστιανικός πολιτισμός σημαίνει ὅτι παίρνουμε ὁρισμένα καλά στοιχεῖα ἀπό τόν ἀρχαῖο καί νεώτερο Ἑλληνισμό καί ὁρισμένα καλά στοιχεῖα ἀπό τόν Χριστιανισμό καί τήν Ὀρθοδοξία, καί κατασκευάζουμε ἕνα νέο, δικό μας, ἀνθρωποκεντρικό, πεπτωκότα, θνησιμαῖο στό τέλος, ἀνθρωπισμό, πολιτισμό, πνευματικότητα, πολιτικοθρησκευτικό σύστημα, πιστεύοντας ὅτι ἔτσι θά ἀντιμετωπίσουμε καλύτερα, ἀποτελεσματικότερα καί σχεδόν νικηφόρα, τήν ἀθεΐα, τήν νεοειδωλολατρεία, τίς αἱρέσεις, τόν στεῖρο ἠθικισμό, τόν ἀριστερογενῆ ἐθνομηδενισμό καί τόν ναζιστικό ἐθνικισμό. Ὅμως, ὁ ἀνθρωπισμός δέν ἀντιμετωπίζεται μέ ἕναν ἄλλο ἀνθρωπισμό, δικό μας κατασκεύασμα κι αὐτό, ὅπως ὅλοι οἱ ἄλλοι ἀνθρωπισμοί.
   Ἐμεῖς, ὡς Ἁγιορεῖτες και φιλαγιορεῖτες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί μοναχοί, ἀκολουθῶντας τόν π. Ἰωάννη Ρωμανίδη καί τόν π. Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο, εἴμαστε ἐναντίον τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ, πού δημιούργησαν οἱ θεολόγοι τῆς ὀργάνωσης «Ζωή». Διότι, ὅλα αὐτά εἶναι ἀνθρώπινα μεταπτωτικά κατασκευάσματα. Ἐμεῖς πιστεύουμε στήν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση, Ζωή, Πολιτισμό, Θεολογία, Πνευματικότητα, τήν ἁγία δηλαδή Ρωμηοσύνη μας. Τί σημαίνει αὐτή;
   Σημαίνει ὅτι πρῶτο μέγεθος στήν γῆ καί τόν οὐρανό εἶναι ἡ Ἁγία Τριάδα, ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός, ἡ Θεοτόκος Μαρία, οἱ Ἅγιοι καί τό Ἅγιον Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
   Ὅλοι αὐτοί προσέλαβαν πρίν δύο χιλιάδες (2.000) χρόνια τήν ἀνθρώπινη φύση καί τήν φύση τοῦ ἀρχαίου καί νεοτέρου Ἑλληνισμοῦ, ἀπέβαλαν μόνο τήν ἀθεΐα, τήν εἰδωλολατρεία καί τίς αἱρέσεις. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία προσέλαβε τόν Ἑλληνισμό, τόν βάπτισε στήν ἁγία κολυμβήθρα της, τόν μετεμόρφωσε μέ τήν ἄκτιστη θεία Χάρη καί τόν θέωσε, τόν ἕνωσε μέ τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό μας γιά πάντα, γιά ὅλους τούς αἰῶνες. Εἶναι ἡ πρόσληψη τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ἀπό τόν σεσαρκωμένο Θεό Λόγο Χριστό, ἡ μεταμόρφωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ἡ θέωσή του.

   Διαγραφή
  3. Γεώργιος Βασιλείου23 Μαρτίου 2021 στις 1:43 μ.μ.

   Ἑπομένως, οἱ θρησκευτικές ὀργανώσεις ἔδωσαν λανθασμένη ἀνθρωπολογία, ἠθικολογία, κοινωνιολογία, φιλοσοφία, πολιτική, θρησκευτικολογία, παιδεία, ἐπιστημονική μέθοδο και γνωσεολογία. Ἔχουμε τήν ἐντύπωση ὅτι ὁ νεοβαρλαμισμός, ὡς συνέχεια τῆς αἱρέσεως τοῦ Βαρλααμισμοῦ, δυτικοῦ σχολαστικισμοῦ, ἀριστοτελισμοῦ, νεοπλατωνισμοῦ, παπισμοῦ καί προτεσταντισμοῦ, ἀνεβίωσε γιά ἕνα μεγάλο χρονικό διάστημα, ἀπό τό 1830 μέχρι σήμερα, πότε μέ ἔντονο τρόπο καί πότε ὑποχωρῶντας, μπροστά στήν νηπτική, πατερική, ἀποστολική, προφητική, μυστική θεολογία καί πνευματικότητα καί μπροστά στήν ἄκτιστη θεία Χάρη τῆς Ἁγίας Τριάδος, πού βιώνεται ἀληθινά, μυστικά, πραγματικά, προφητικά καί μέ πνευματική διάκριση, μέσα στήν Μία, Ἁγία, Καθολική (οἰκουμενική) καί Ἀποστολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τήν Μόνη Ἀληθινή Ἐκκλησία τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
   «Μείζων πασῶν ἀρετῶν ἐστίν ἡ διάκρισις». Μεγαλύτερη ἀπό ὅλες τίς ἀρετές εἶναι ἡ πνευματική, καί ὄχι ἡ κοινωνική ἤ ἡ οἰκονομική, διάκριση. Διάκριση σημαίνει ἐπίγνωση τῶν ἁμαρτιῶν μας καί τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἀλάνθαστη πνευματική αἴσθηση τοῦ ὄντως ἀγαθοῦ (τοῦ Χριστοῦ) καί φωτισμός τῶν σκοτεινῶν, κεκρυμμένων σημείων τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ἀπό τήν θεία ἄκτιστη Χάρη τῆς Ἁγίας Τριάδος[2].
   Ὁ νεοβαρλααμισμός, συγκεκαλυμμένα, πέρασε κάποτε, μέχρι καί πρίν ἀπό τριάντα χρόνια, ἀπό τό 1830 – 1988 μ.Χ., μέσα στήν θεολογία, πνευματικότητα καί ζωή τῶν θρησκευτικῶν ὀργανώσεων τῆς Ἑλλάδος. Ὅπως, ὁ νεοβαρλααμισμός συνεῖχε καί συνέχει μέχρι σήμερα, ἀπό τό 1341 μ.Χ., τόν Παπισμό, τόν Προτεσταντισμό, σέ μερικά σημεῖα καί τόν Μονοφυσιτισμό, Μονοενεργητισμό, Μονοθελητισμό. Μήπως δέν γνωρίζουμε ὅτι ὁ ἕβδομος (7ος) Πρόεδρος τοῦ προτεσταντικοῦ λεγομένου «Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν», δηλ. αἱρέσεων, ἦταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος Γιαννουλᾶτος, ὁ ὁποῖος ἦταν ἀπό τά κυριότερα καί δυνατότερα στελέχη τῆς ὀργανώσεως θεολόγων «Ζωή»; Μήπως δέν εἶναι μέγας οἰκουμενιστής ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος Τρακατέλλης, βασικό στέλεχος τῆς ὀργανώσεως θεολόγων «Ζωή»; Μήπως μερικοί θεολόγοι τῆς ὀργανώσεως «Ζωή» δέν ἦταν ἤ εἶναι ἡγούμενοι στό Ἅγιον Ὄρος, ὅπως οἱ οἰκουμενιστές Ἀρχιμανδρῖτες π. Βασίλειος Γοντικάκης, προηγούμενος στίς Ἱ. Μονές Σταυρονικήτα καί Ἰβήρων, π. Τύχων, ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα, π. Ἀλέξιος, ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Ξενοφῶντος καί π. Πέτρος, ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου; Καί τελος, δέν εἶναι νεοβαρλααμίτης αἱρετικός ὁ κ. Χρῆστος Γιανναρᾶς, καθηγητής Θεολογίας καί Φιλοσοφίας τῆς Παντείου Σχολῆς, πού διετέλεσε σημαντικό καί δυναμικό στέλεχος τῆς ὀργανώσεως θεολόγων «Ζωή»;

   Διαγραφή
  4. Γεώργιος Βασιλείου23 Μαρτίου 2021 στις 1:43 μ.μ.

   Ἀπό σφοδρή βέβαια ἀντίδραση, ὁ κ. Χρῆστος Γιανναρᾶς ἔφυγε ἀπογοητευμένος καί πικραμμένος ἀπό τήν «Ζωή», καί ἀπό ἄκρος καί στεῖρος ἠθικιστής, ἔγινε ἀνήθικος καί αἱρετικός νεονικολαΐτης θεολόγος καί φιλόσοφος, ὅπως βεβαιώνει ὁ μακαριστός ἅγιος Γέρων π. Θεόκλητος Διονυσιάτης στά τέσσερα (4) ἀντιαιρετικά βιβλία, πού ἔγραψε ἐναντίον τῆς θεολογίας καί φιλοσοφίας τοῦ νεονικολαϊτισμοῦ τοῦ κ. Χρήστου Γιανναρᾶ. Ὁ κ. Γιανναρᾶς ἔγραψε ἕνα βιβλίο, τό «Καταφύγιο Ἰδεῶν»[3], ὅπου περιγράφει προσωπικές, οἰκογενειακές, ἐκπαιδευτικές, θεολογικές, ἐκκλησιαστικές και ἄλλες ἀναμνήσεις ἀπό τήν ζωή του, ἀπό μικρός μέχρι τό 2000 μ.Χ. Ἀπό τό βιβλίο του «Καταφύγιο Ἰδεῶν» φαίνεται ὅτι ἀντέδρασε σφοδρά, μέ πεῖσμα, μέ ἱεραποστολικό ζῆλο οὐ κατ’ἐπίγνωσιν, ἐναντίον τῶν θρησκευτικῶν ὀργανώσεων θεολόγων. Ὅμως, ἀπό τότε μέχρι σήμερα δέν ἀπαλλάχθηκε ἀπό τόν θρησκευτικό, ὀργανωσιακό, προτεσταντικό, στεῖρο εὐσεβισμό τῶν ὀργανώσεων «Ζωή», «Σωτήρ», «Σταυρός» κλπ. Μπορεῖ νά χαρακτηρισθεῖ ἡ θεολογία καί ἡ φιλοσοφία τοῦ κ. Χρήστου Γιανναρᾶ νεοβαρλααμισμός, οἰκουμενισμός, προτεσταντικός εὐσεβισμός, ἀριστοτελισμός μέ στοιχεῖα νεοπλατωνισμοῦ καί νεονικολαϊτισμοῦ.
   Ὁ κ. Χρῆστος Γιανναρᾶς ἐπηρέασε χιλιάδες ἀνθρώπους καί πτυχιούχους Θεολογικῶν Σχολῶν, ὅπως τούς π. Βασίλειο Θερμό, π. Σταῦρο Κοφινᾶ, π. Ἀδαμάντιο Αὐγουστίδη, π. Φιλόθεο Φάρο, κ. Σωτήρη Γουνελᾶ, κ. Ἀθανάσιο Παπαθανασίου καί ἄλλους θεολόγους, φιλολόγους καί φιλοσόφους, κυρίως μέσῳ τῶν πολλῶν βιβλίων, πού ἔγραψε, φιλοσοφῶντας θεολογικά καί θεολογῶντας φιλοσοφικά. Παλαιότερα, ἀπό τό 1960 ὡς τό 1972, ἐπηρέασε τό περιοδικό καί τά βιβλία τῶν ἐκδόσεων «Σύνορο». Μετά, ἀπό τό 1980 ἕως σήμερα, ἐπηρέασε κυρίως τό περιοδικό «Σύναξη» καί τήν ἐφημερίδα «Καθημερινή» Ἀθηνῶν. Παραμένει, ὅμως, ἀμετανόητος, πεισματικά κολλημένος στήν φιλοσοφία, τίς ἰδέες καί τίς αἰρέσεις του. Ὁ Θεός νά τόν φωτίσει, νά τόν ἐλεήσει, νά τόν βοηθήσει νά μετανοήσει καί νά ζητήσει συγγνώμη ἀπό ὅλους ἐκείνους, πού ὁδήγησε στήν πλάνη, τήν αἵρεση καί τήν παράνομη ἰκανοποίηση τῶν ἐγωϊστικῶν παθῶν τους καί ἀπό τόν Χριστό, τήν Θεοτόκο Μαρία, τούς Ἁγίους καί τούς Ἁγιορείτες Πατέρες, πού τόν συμπαθοῦν ἀκόμη, καί ἀπό αὐτούς, πού δέν τόν θέλουν, ἐπειδή κατέστρεψε πολλές ψυχές.

   Διαγραφή
  5. Γεώργιος Βασιλείου23 Μαρτίου 2021 στις 1:43 μ.μ.

   Ἄς ἀναφέρουμε τώρα τήν θετική προσφορά.
   1) Ἄν οἱ θρησκευτικές ὀργανώσεις δέν ἔκαναν τόσο ἀγῶνα ἐναντίον τῆς ἀθεΐας, τῆς ἀνηθικότητος, τῆς σιμωνίας, δηλ. τοῦ παράνομου καί ἀνήθικου χρηματισμοῦ, τώρα ἡ Ἑλλάδα θά ἦταν ἀπ’ἄκρου εἰς ἄκρον ἀφελληνισμένη καί ἀπορθοδοξοποιημένη.
   2) Οἱ θρησκευτικές ὀργανώσεις ἔχουν κάνει ἐθνικούς ἀγῶνες ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος, ὑπέρ βωμῶν καί ἐστιῶν, ὑπέρ ἱερῶν καί ὁσίων.
   3) Οἱ θρησκευτικές ὀργανώσεις ἔχουν ἀλλάξει τά τελευταῖα τριάντα (30) χρόνια. Ἔχουν εἰσαγάγει τήν νηπτική καί πατερική θεολογία καί παράδοση μέσα στίς ὀργανώσεις «Ζωή», «Σταυρός», «Σωτήρ» κλπ., δέν πολεμοῦν τόν μοναχισμό καί τούς ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους, γράφουν βιβλία μέ πατερικές παραπομπές καί κείμενα, δέν κατηγοροῦν τόν ὀρθόδοξο κλῆρο, εἰσήγαγαν τήν Βυζαντινή Μουσική καί Ὑμνολογία στίς συγκεντρώσεις, στά Κατηχητικά Σχολεῖα καί στίς Χριστιανικές τους κατασκηνώσεις.
   Πιστεύουμε ὅτι ἡ ἰδανική λύση γιά τό θέμα τῶν ὀργανώσεων εἶναι, ὅπως ὑποστήριξε ὁ μακαριστός Προηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κυρός Γεώργιος Γρηγοριάτης-Καψάνης, ἀλλά καί ὁ νέος Ἅγιος Παΐσιος ὁ Καππαδόκης και Ἁγιορείτης, νά ὁδεύσουν σέ μία ἐκκλησιολογική κατεύθυνση, δηλαδή νά γίνουν ἐκκλησιαστικά κοινόβια μέσα στίς πόλεις, ὅπως τόν καιρό τῆς ἁγίας Ρωμηοσύνης - Ρωμανίας - Χριστιανικῆς Ὀρθοδόξου Ρωμαιοελληνικῆς Αὐτοκρατορίας (330-1453 μ.Χ.), πρᾶγμα τό ὁποῖο ἤδη γίνεται σιγά-σιγά. Νά ἀποβάλλουν ὅλα τά ἀρνητικά τους στοιχεῖα, νά ἐνστερνισθοῦν τήν ἁγιοπατερική παράδοση καί νά συνασπίσουν ὅλες τους τίς δυνάμεις ἐναντίον τῆς παναιρέσεως τοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
   1) ΑΡΧΙΜ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ἄρθρα, Μελέται, Ἐπιστολαί, τ. Α΄. ἔκδ. Β΄, Ἀθήνα 1986, σελ. 11-78.
   2) Τοῦ ἰδίου, Ὑποθῆκες Ζωῆς, ἔκδ. Ἱερό Ἡσυχαστήριο Κεχαριτωμένης Θεοτόκου, ἔκδ. 15η, 2007, σελ. 234-235.
   3) π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ, Ρωμηοσύνη, Ρωμανία, Ρούμελη, ἔκδ. Πουρναρᾶ - ἀφῶν Κυριακίδη, ἔκδ. 3η, Θεσ/κη 2002.
   4) Τοῦ ἰδίου, ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ρωμαῖοι ἤ Ρωμηοί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας; τ. 1, Ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων, Τριάς Α΄, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ - ἀφῶν Κυριακίδη, Θεσ/κη 1991.
   5) Δ. Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ, Ἡ Χάρις τῆς Θεολογίας, ἐκδ. Δόμος, Ἀθήνα 1995.
   6) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ, Καταφύγιο Ἰδεῶν (μαρτυρία), ἐκδ. Ἴκαρος, ἔκδ. 5η, Ἀθήνα 2000.
   7) ΜΟΝΑΧΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΔΑΝΙΗΛΑΙΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ, Κτίτωρ τοῦ Ἱεροῦ Κελλιοῦ «Ἅγιοι Ἀθωνῖτες Πατέρες», Οἱ πεπλανημένες αἱρετικές δοξασίες τοῦ φιλοσόφου Ἀποστόλου Μακράκη, Κατουνάκια, Ἅγιον Ὄρος.
   8) Ἐγχειρίδιον - Ἀλληλογραφία π. Ἰωάννου Ρωμανίδη καί Π. Ν. Τρεμπέλα, ἐπιμέλεια ἐκδόσεως π. Γεώργιος Μεταλληνός, ἐκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα 2009.

   Διαγραφή
 24. ΜΑΚΡΑΚΗΣ πνευματικός πατήρ των οργανώσεων και ιδιαιτέρως του π. Ευσεβίου Ματθόπουλου:
  Το 1878 η Ιερά Σύνοδος εκδίδει εγκύκλιο παραινετική κατά της διδασκαλίας του Απόστολου Μακράκη Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο Μακράκης είχε αποπειραθεί να ιδρύσει παρασυναγωγή, τα μέλη της οποίας μετέβαλλαν σημεία της ακολουθίας της Θείας Λειτουργίας, κοινωνούσαν και εξομολογούσαν ο ένας τον άλλο, επέτρεπαν στις γυναίκες να αναλάβουν τον ρόλο της εξομολογήτριας και υποβάθμιζαν την ιερότητα του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Η Ιερά Σύνοδος αποφάνθηκε ότι η διδασκαλία του Μακράκη αντιστρατευόταν την ορθόδοξη πίστη, ενώ καταδίκασε και το τρισύνθετο. Το 1879 καταδικάζεται σε τρίμηνη φυλάκιση για εξύβριση της Ιεράς Συνόδου ενώ διαλύεται από την πολιτεία η ΄΄Σχολή του Λόγου΄΄, με το αιτιολογικό ότι δεν διέθετε επίσημη άδεια.. Το 1881 έρχεται μια νέα καταδίκη του από το πλημμελειοδικείο Αθηνών: καταδικάζεται σε διετή φυλάκηση, ενώ δεσμεύεται και η περιουσία της σχολής του. Όμως τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς αποφυλακίζεται με απόφαση του Αρείου Πάγου. Το 1884 ιδρύει τον θρησκευτικό Σύλλογο ΄΄Ιωάννης ο Θεολόγος΄΄. Το 1888 ταξιδεύει για την Οδησσό. Το 1901 ιδρύει τον πολιτιστικό σύλλογο ΄΄Ο Πλάτων΄΄. Πεθαίνει το 1905.
  Ο Μακράκης ισχυρίζονταν ότι είχε θεία αποστολή προς βελτίωση της Εκκλησίας και της Πολιτείας, και ότι ήταν ανεστημένος μάρτυρας των πρώτων χρόνων του Χριστιανισμού.
  Η ουσία της διδασκαλίας του είναι, ότι ο Χριστός είναι Αρχιερέας, διδάσκαλος και Βασιλεύς. Δίδασκε ότι ο άνθρωπος, είναι τρισύνθετος, από σώμα, ψυχή και πνεύμα. Επέμενε ότι τα ιερά κείμενα περιείχαν την έννοια του τρισύνθετου της ανθρώπινης φύσης. Αμφισβητούσε την επίκληση της πατερικής σκέψης γύρω από το συγκεκριμένο θέμα και ισχυριζόταν ότι οι πατερικές διαφωνίες ήταν δεδομένες επ' αυτού. Η αντίληψη περί του δισύνθετου της ανθρώπινης φύσης (δηλαδή σώμα και ψυχή) εξομοίωνε τον άνθρωπο με τα ζώα, που δεν διαθέτουν νόηση Εκφραστής του ανατολικού ρεύματος φέρεται ότι απέρριψε τον ορθό λόγο. Δυτικός, προτεσταντικός καί ευσεβιστικός στο πνεύμα του. Είχε βαθύ δαιμόνιο χριστιανολογικό πνεύμα, και πολλοί πίστευαν ότι ήταν απεσταλμένος κάποιας μυστικής εταιρείας, για να ανατρέψει το εκκλησιαστικό και το πολιτικό καθεστώς.
  Περαιτέρω κήρυξε

  Ότι «Η ανθρωπίνη γνώσις του Χριστού αναπτύσσεται καθ᾽ ον και παρά τοις λοιποίς ανθρώποις τρόπον, δι᾽ αφαιρέσεως, ήτοι δια μορφώσεως εκ του πεδίου της πείρας γενικών εννοιών και σχηματισμού κρίσεων και συλλογισμών. Ούτω δε αύτη είναι τι προοδεύον και αναπτυσσόμενον και εκ της επόψεως ταύτης εννοοούμενον το χωρίον Λουκ. Β’ 52 «προέκοπτε σοφία και ηλικία»

  +Ιερομονάχου Γρηγορίου Ζιώγου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Ἀπόσπασμα τῆς α΄ ἐπιστολῆς τοῦ π. Ἰ. Ῥωμανίδου, δηλ. τῆς ἀνασκευῆς τῶν ἐνδοιασμῶν τοῦ Π. Τρεμπέλα περὶ τῆς αἰνεσίμου ἐπὶ διδακτορίᾳ διατριβῆς τοῦ π. Ἰ. Ῥωμανίδου ὑπὸ τὸν τίτλον «Τὸ Προπατορικὸν Ἁμάρτημα». Στὴν διατριβὴ του μεταξὺ τῶν ἄλλων, ὁ π. Ἰωάννης κατακρίνει καὶ τὴν περὶ ἀπολυτρώσεως θεωρία τοῦ αἱρετικοῦ παπικοῦ θεολόγου Ἀνσέλμου. Στὶς ἐπιστολὲς του ὅμως ὁ κ. Τρεμπέλας, προσπαθεῖ νὰ συνηγορήσει ὑπὲρ τοῦ αἱρετικοῦ ἐχθροῦ τῆς Ὀρθοδόξου ἠμῶν πίστεως! Οἱ ἐπιστολὲς βεβαιώνουν περὶ τοῦ περιέργου τῆς ἐπιχειρηματολογίας καὶ ἰδίως τοῦ φιλοαιρετικοῦ ὕφους τοῦ Π. Τρεμπέλα. Ἀντιτίθεται κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου Πατερικῆς Θεολογίας καὶ συνεχῶς ἀναφέρει ἐπιχειρήματα αἱρετικὰ γιὰ νὰ στηρίξει τὶς πλάνες του.

  Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «ἐγχειρίδιον» - Ἀλληλογραφία, πατρός Ἰωάννου Σ. Ῥωμανίδου & καθηγητή Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα, ἐκδόσεις «Ἁρμός». [1]
  …«ἄνθρωποι δίκαιοι ἀναφέρονται εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην, οἵτινες δὲν εἶχον ἀνάγκην τῆς σταυρικῆς θυσίας, διὰ νὰ γίνουν δίκαιοι». Δηλαδὴ ἤσαν δίκαιοι, ἀλλὰ εἶχον ἀνάγκην δικαιώσεως, διότι ἀδίκως ἐκρατοῦντο ὑπὸ τὸ κράτος τοῦ θανάτου. Ἑπομένως ἡ δικαίωσις αὐτῶν τῶν δικαίων ἦτο ἡ ζωοποίησις αὐτῶν καὶ ἡ ζωοποιὸς αὔτη δύναμις καὶ ἐνέργεια ἐξεπήγασεν ἐκ τῆς σταυρικῆς θυσίας.
  …ζωοποίησις καὶ δικαίωσις εἶναι ταυτόν. …Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὑπῆρχον πρὸ τοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ δίκαιοι, ἐν τούτοις ἐκρατοῦντο οὗτοι ἀδίκως ὑπὸ τὸ κράτος τοῦ θανάτου. Ἂν καὶ «ἐλογίσθη τῷ Ἀβραὰμ ἡ πίστις εἰς δικαιοσύνην» (Ρωμ. δ΄ 9), ἐν τούτοις ὁ δίκαιος Ἀβραὰμ δὲν ἐσώθη τότε ποὺ ἐπίστευσε. Ἡ τῷ Ἀβραὰμ δοθεῖσα ἐπαγγελία περὶ σωτηρίας ἐπληρώθη...
  ἐν Χριστῷ. Τῷ Ἀβραὰμ ἐδόθη ἡ ἐπαγγελία περὶ σωτηρίας, ὄχι αὐτὴ αὔτη ἡ σωτηρία. Τῷ Μωυσεῖ ἐδόθη νόμος, οὐχὶ ὅμως σωτηρία. Διὰ τοῦτο ἀκριβῶς ἐπιμένει ὁ Παῦλος εἰς τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ νόμος δὲν σώζει. Μόνον ὁ Χριστὸς σώζει.

  …Οὕτως ἡ δικαίωσις τῶν ἀδίκως ὑπὸ τὸν θάνατον κρατουμένων εἶναι ἀκριβῶς αὐτὴ αὔτη ἡ ζωοποίησις αὐτών. Λοιπόν, «διὰ τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἀναστάσεώς Του ὁ Χριστὸς ἐζωοποίησε τὰς ψυχᾶς τῶν νεκρῶν καὶ ζωοποιεῖ ἐν τοῖς μυστηρίοις τὰς ψυχᾶς τῶν πιστῶν».

  …Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ αἰχμαλωσία τῶν ἀνθρώπων χαρακτηρίζεται ὡς μία ὑπὸ τοῦ διαβόλου βιαία διαρπαγὴ ἀνθρώπων μὴ ἀνηκόντων εἰς αὐτὸν (ἀφοῦ μόνον οἱ ἄδικοι ἀνήκουν εἰς αὐτόν), ἀλλὰ καὶ ἀξιοπρόσεκτον εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ στροφὴ τοῦ Θεοῦ κατὰ τοῦ διαβόλου ἐγένετο, «ἴνα μὴ παραβαθῇ ἡ δικαιοσύνη καὶ ἴνα μὴ καταστραφῇ ἡ δημιουργία τοῦ Θεοῦ». Λοιπὸν ἡ θεία δικαιοσύνη δὲν ἀπαιτεῖ ἱκανοποίησιν, ὡσὰν νὰ εἶχε προσβληθῆ ἡ Θεία οὐσία, ὡς διδάσκουν οἱ Ἀνσελμικοί, ἀλλὰ τοὐναντίον ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ φανεροῦται ἐν Χριστῷ διὰ τῆς καταστροφῆς τοῦ διαβόλου καὶ τῆς καταλύσεως τῆς ἀδικίας καὶ διὰ τῆς ζωοποιήσεως τῶν ἀδίκως ὑπὸ τὸν θάνατον κρατουμένων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λοιπόν, ἀφοῦ ὑπῆρχον πρὸ Χριστοῦ δίκαιοι οἵτινες δὲν εἶχον ἀνάγκην μιᾶς Ἀνσελμείου σταυρικῆς θυσίας, ἴνα γίνουν δίκαιοι, ἀλλὰ εἶχον μόνον ἀνάγκην Ὀρθοδόξου σταυρικῆς θυσίας, ἴνα ζωοποιηθοῦν, ποῦ σταθήσεται ἡ Ἀνσέλμειος θεωρία περὶ ἱκανοποιήσεως μιᾶς δῆθεν προσβληθείσης θείας οὐσίας; Βάσις καὶ προϋπόθεσις τῆς Ἀνσελμείου θεωρίας περὶ ἱκανοποιήσεως εἶναι ἡ Αὐγουστίνειος καὶ σχολαστικὴ θεωρία περὶ κληρονομικῆς ἐνοχῆς καὶ ἡ αἱρετικὴ διδασκαλία ὅτι ἡ θεία δικαιοσύνη καὶ θεία ἀγάπη εἶναι τῆς θείας οὐσίας, ἥτις ὑπόκειται εἰς τὴν ἀνάγκην νὰ ἀγαπᾷ, νὰ τιμωρῇ καὶ νὰ ἱκανοποιηθῇ. Ἑπομένως, ἐὰν τις ἐπιθυμῇ νὰ εὔρῃ Ἀνσέλμειον τινὰ θεωρίαν περὶ ἱκανοποιήσεως εἰς τοὺς Ἕλληνας Πατέρας, δὲν θὰ βρῆ. …Δὲν ὑπάρχουν εἰς τοὺς Ἕλληνας Πατέρας αἱ προϋποθέσεις τῶν Αὐγουστινειο-Ἀνσελμικῶν θεωριῶν περὶ Θεοῦ, περὶ πτώσεως καὶ σωτηρίας.. οὐδὲν χωρίον ἀναφέρει ὅτι ὁ Θεὸς εἶχεν «ἀνάγκην» ἱκανοποιήσεως, καταλλαγῆς, ἱλασμοῦ ἢ ἐξιλασμοῦ.

   …ὁ ψιλὸς ἄνθρωπος, θνητὸς καὶ ἁμαρτωλὸς ὢν, δὲν ἠδύνατο νὰ λυτρώσῃ καὶ προσφέρῃ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ. Ἑπομένως ὁ Θεὸς ὁ ἴδιος ἔδωσε τὸν μονογενῆ Υἱὸν αὐτοῦ ὡς μέσον ἀπολυτρώσεως, καταλλαγῆς, ἱλασμοῦ καὶ ἐξιλασμοῦ καὶ τὸ μέσον αὐτὸ εἶναι θυσία εὐάρεστος τῷ Θεῷ ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν. Ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος ἡμάρτησε πρὸς τὸν Θεόν, ἡ θυσία προσεφέρθη ὑπὲρ αὐτοῦ πρὸς Ὃν ἡμάρτησε, ἴνα ἀφεθοῦν αὐτοῦ αἱ ἁμαρτίαι. Ἡ θυσία αὔτη, ὅμως, δὲν προσεφέρθη διὰ τὰς ἀναγκας τοῦ Θεοῦ, ὡσὰν νὰ ἦτο οὗτος ὁ ἁμαρτωλὸς (ἄπαγε), ἀλλ΄ ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἠμῶν. Ὁ Θεὸς δὲν ἔχει καμμίαν ἀνάγκην. Ἠμεῖς ἔχομεν ἀνάγκην. Ὁ ἐν τῷ θανάτῳ καὶ τῇ ἁμαρτίᾳ διατελῶν ἄνθρωπος δὲν ἠδύνατο νὰ ποιήσῃ οὐδὲν διὰ τὴν σωτηρίαν του ἐκ τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἁμαρτίας. Ἑπομένως ὁ εὔσπλαχνος Θεὸς ἐν Χριστῷ ἀνέλαβεν ὁ ἴδιος τὰς ἁμαρτίας ἠμῶν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ καὶ ἐξηφάνισεν αὐτᾶς διὰ τῆς καταπατήσεως τῆς ἐν τῷ θανάτῳ βασιλευούσης ἀρχῆς τῆς ἁμαρτίας. Ὁ Χριστὸς ἐσταυρώθη, ἴνα «ἀνέλῃ μὲν τὴν φθοράν, ἀποστήσῃ δὲ σὺν αὐτῇ καὶ τὴν καθ΄ ἠμῶν τυραννήσασαν ἁμαρτίαν». Ὁ Χρυσόστομος σαφῶς ἀποκλείει τὴν Ἀνσέλμειον θεωρίαν λέγων: «Καταλλάγητε τῷ Θεῷ. Καὶ οὐκ εἶπε, καταλλάξατε ἐαυτοῖς τὸν Θεόν, οὐ γὰρ ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἐχθραίνων, ἀλλ΄ ἡμεῖς· Θεὸς γάρ οὐδέποτε ἐχθραίνει».

   Διαγραφή
 26. Ο σχολιαστής Γεώργιος Βασιλείου ποιός είναι;
  Ο πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ και Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεώργιος Βασιλείου23 Μαρτίου 2021 στις 1:53 μ.μ.

   Καμμία σχέση αγαπητέ... Δυστυχώς για σένα που κρύβεσαι πίσω από την ανωνυμία σου..

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστώ για την απάντηση. Δεν είναι καθόλου δυστυχώς κ. Γεώργιε Βασιλείου. Δεν είμαι παντογνώστης για να ξέρω ακριβώς ποιός είστε. Ο Γεώργιος Βασιλείου του Σύριζα είναι ο πιο ακουστός στον κόσμο, εσάς τώρα σας μαθαίνω.
   Τις απόψεις μας τις λέμε και χωρίς το όνομα. Αυτό που μετράνε είναι πόσο δυνατά είναι τα επιχειρήματα και πόση αλήθεια έχουν.

   Διαγραφή
 27. Γεώργιος Βασιλείου23 Μαρτίου 2021 στις 1:58 μ.μ.


  Ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης καὶ ἡ σύγχρονη ἐκκοσμίκευση Εκτύπωση
  Εἰσήγηση στὴν Α΄ συνάντηση (23.11.2016) τοῦ Ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου Ε΄ Ἀκαδημαϊκοῦ Ἔτους (2016-2017)

  Εἰσηγητής: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος

  Ἀγαπητοί μου Πατέρες,

  Σᾶς καλωσορίζω στὴν πρώτη Συνάντηση τοῦ τρέχοντος ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 2016 - 2017 τῶν Ἐπιμορφωτικῶν Σεμιναρίων τῆς Μητροπόλεώς μας.

  Α. Οἱ λόγοι ἐπιλογῆς κεφαλαίων τοῦ ἔργου αὐτοῦ τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη ὡς θεματολογικοῦ ἄξονα τῶν φετινῶν Ἐπιμορφωτικῶν Σεμιναρίων τῆς Μητροπόλεως Μόρφου

  Γιὰ τὴ φετινὴ χρονιὰ ἔκρινα καλὸ νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ κάτι πολὺ βαθύ, θὰ ἔλεγα ἀναγκαῖο γιὰ ὅλους σήμερα, τὴ Δογματικὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέσα ἀπὸ τὰ συγγράμματα καὶ τὶς προφορικὲς παραδόσεις ἑνὸς πολὺ μεγάλου θεολόγου, τοῦ τελευταίου μεγάλου Ἕλληνα θεολόγου τοῦ 20οῦ αἰώνα, κατὰ τὴν ἄποψη ἀρκετῶν εἰδημόνων, τοῦ πατρὸς Ἰωάννη Ρωμανίδη. Ἑνὸς ἀνθρώπου, ποὺ ἀφιέρωσε ὅλη του τὴ ζωὴ στὴ μελέτη τῶν δογμάτων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἀλλὰ καὶ τῆς Θεολογίας τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Καί, ἀσφαλῶς, δὲν θὰ εἴχαμε αὐτὸ τὸ σπουδαῖο ἔργο στὰ χέρια μας, χωρὶς τὴν καίρια συμβολὴ καὶ προσπάθεια ἑνὸς ἐκλεκτοῦ μαθητῆ καὶ συνεργάτη τοῦ π. Ρωμανίδη, τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου Βλάχου, ποὺ στὶς μέρες ὀρθοτομεῖ λόγον ἀληθείας τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ Παραδόσεως. Ἁπλῶς νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι ὁ ἅγιος Ναυπάκτου μερίμνησε νὰ ἀπομαγνητοφωνηθοῦν πάμπολλες σχετικὲς ὁμιλίες τοῦ π. Ἰωάννη, νὰ συναθροισθοῦν περὶ τὰ 2000 ἀποσπάσματα γιὰ τὸ θέμα, τὰ ὁποῖα μὲ πολὺ κόπο καὶ σοφία ἀνασυνέθεσε καὶ ἀπάρτισε τὴν ἐξαίρετη ἁρμονικὴ θεολογικὴ σύνθεση, ποὺ ἐξέδωσε τύποις πρὸς ὠφέλεια ψυχῶν καὶ οἰκοδομὴ τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.

  Καί, ἐπειδὴ εἶμαι ὁ πρῶτος ὁμιλητὴς τῶν φετινῶν Σεμιναρίων, θὰ ἤθελα νὰ πῶ ὅτι ἡ θεματολογία αὐτῆς τῆς χρονιᾶς εἶναι ἰδιαίτερα σημαντική, καθὼς θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὴν ἁγιοπνευματικὴ ἐμπειρία τῆς βιώσεως τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου καὶ τῶν δογμάτων τῆς μίας, ἁγίας, καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Πῶς δηλαδὴ οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, κληρικοί, μοναχοὶ καὶ λαϊκοί, ἄντρες, γυναῖκες καὶ παιδιὰ μποροῦν μέσα ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη νὰ γνωρίσουν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, νὰ φωτιστοῦν ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ νὰ γίνει ὁ Θεὸς Πατέρας πατέρας τους προσωπικός, δηλαδὴ νὰ τεθεῖ ἡ ζωή τους μέσα στὴ ζωὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος.

  Ἐπιπλέον, δὲν διστάζω νὰ πῶ ὅτι στὶς μέρες μας ἡ Θεολογία τοῦ πατρὸς Ἰωάννου εἶναι ἄκρως ἐπίκαιρη. Καὶ δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ πολλοὶ σύγχρονοι πιστοὶ τὸν ἀνακαλύπτουν κι ἀναζητοῦν τὰ βιβλία του. Διότι ὡς θεολόγος ἦταν ἀπὸ τοὺς λίγους ἀκαδημαϊκοὺς ποὺ τόνισε ἰδιαίτερα καὶ ἀνέδειξη τὴ θεραπευτικὴ ἀγωγὴ ποὺ προσφέρει ἡ Ἐκκλησία στὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐμπειρικὴ ἁγιότητα. Πῶς δηλαδὴ ὁ ἐν μετανοίᾳ ζῶν πιστὸς καθαρίζει τὴν καρδία του καὶ πῶς ὁ νοῦς ἀποκτᾶ σιγὰ σιγὰ θρόνο τὴν καρδία τὴν καθαρή, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔρθει ὁ φωτισμὸς καὶ ἡ ἁγιότητα. Μὲ ἄλλα λόγια, αὐτὴ τὴ θεραπευτικὴ καὶ ἀσκητικὴ ἀγωγὴ ποὺ καὶ κληρικοὶ καὶ μοναχοὶ μὰ καὶ πολλοὶ ἁπλοὶ ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ μας βίωναν ἐμπειρικὰ γιὰ αἰῶνες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Γεώργιος Βασιλείου23 Μαρτίου 2021 στις 1:58 μ.μ.

  Α. 1. Ἡ ἀλλοίωση τῆς Ὀρθόδοξης Πατερικῆς θεραπευτικῆς Παράδοσης

  Ἡ αὐτονόητη αὐτὴ καὶ τόσο σημαντικὴ θεραπευτικὴ διάσταση τῆς Ὀρθόδοξης Παράδοσης, ποὺ συναντοῦμε στὴν Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη, στὴ διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, στὸ ὁμολογιακὸ πνεῦμα τῶν ἁγίων μαρτύρων, στοὺς βίους τῶν ἁγίων, στὴν Ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας, στὴ λαϊκὴ εὐσέβεια, λησμονήθηκε ἐν πολλοῖς κατὰ τὸν 20ὸ αἰώνα. Μάλιστα, ἂν ρωτοῦσες καὶ ἐπισκόπους καὶ κληρικοὺς καὶ θεολόγους καὶ μοναχοὺς καὶ λαϊκοὺς κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ ποιός εἶναι ὁ λόγος ποὺ εἶσαι χριστιανός, ποὺ ἀσχολεῖσαι μὲ τὴν Ἐκκλησία, ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία θὰ σοῦ ἀπαντοῦσε ὅτι ὁ κυριότερος λόγος ποὺ εἶμαι χριστιανὸς εἶναι γιὰ νὰ μάθω νὰ εἶμαι ἠθικὸς καὶ καλὸς ἄνθρωπος. Νὰ κάνω καλὲς πράξεις καὶ φιλανθρωπίες καὶ νὰ ἀποτελῶ πρότυπο ἀνθρώπου γιὰ τὴν κοινωνία! Κι ὅλα αὐτὰ τὰ ἔλεγαν ὄχι γιατί εἶχαν κάποια κακὴ προαίρεση, ἀλλὰ δὲν ἀντιλαμβάνονταν ὅτι στὴ ζωή τους εἶχε εἰσέλθει ἕνα ψεύτικο ἦθος, ἕνα ψεύτικο πρότυπο καλωσύνης, φιλανθρωπίας καὶ δράσης, ποὺ κληρονομήθηκε ἀπὸ τὴν παπικὴ καὶ προτεσταντικὴ θρησκευτικότητα· μιὰ θρησκευτικότητα, ποὺ ἀπώλεσε τὴ χάρη τῆς ἁγιότητας, ἀναπτύσσοντας ἐδῶ καὶ 1000 χρόνια μία Θεολογία, ἡ ὁποία δὲν ὁδηγεῖ στὴν κάθαρση, τὸν φωτισμὸ καὶ τὴν ἁγιότητα, ἀλλὰ διὰ τῶν ἔργων στὴν ἐγωπάθεια καὶ αὐτοδικαίωση τῆς καλωσύνης!

  Προσέξτε τὴ φθορὰ καὶ τὴν ἀλλοίωση ποὺ ὑπέστησαν οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι! Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι ἅμα τρυπήσει ἕνα μῆλο καὶ τὸ βάλουμε μέσα στὰ πολλά, θὰ φθαροῦν καὶ τὰ ὑπόλοιπα. Ἔτσι ἐπῆλθε καὶ ἡ ἀλλοίωση αὐτὴ τοῦ ἤθους μέσα στὴν Ἐκκλησία μας, ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς σάπιας καὶ λανθασμένης θρησκευτικότητας ποὺ μᾶς ἦρθε ἀπὸ τὴ Δυτικὴ Εὐρώπη καὶ τοὺς αἱρετικοὺς παπικοὺς καὶ προτεστάντες. Αὐτοὶ βεβαίως εἶχαν ἀρχίσει τὴν προσπάθεια νὰ ἐνσπείρουν στοὺς Ὀρθοδόξους τὸ αἱρετικό τους αὐτὸ εὐσεβιστικὸ ἦθος αἰῶνες πρίν, ἀλλὰ μέχρι τὴν Τουρκοκρατία ἡ ζημιὰ ποὺ προκάλεσαν ἦταν ἐλάχιστη, ἐπειδὴ ἡ λαϊκὴ εὐσέβεια ἦταν ἐμπειρικὰ ἑνωμένη μὲ τὴν ἀποστολικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ δὲν ἐπέτρεπε νὰ ἀλλοιωθεῖ τὸ βίωμα της. Ἡ μεγάλη ἀλλοίωση τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας ἄρχισε νὰ γίνεται ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ἡ Ἑλλάδα ἀπέκτησε τὸ δοτὸ κράτος τῶν Βαυαρῶν τὸν 19ο αἰώνα, καὶ οἱ θεολόγοι τους εἰσῆλθαν μαζικὰ στὴν Ἑλλάδα, γοητεύοντας πολλοὺς Ὀρθοδόξους σπουδαγμένους. Ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ εἰσέλθουμε στὸν 20ὸ αἰώνα, μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴ μεθοδευμένη ἀλλοίωση, ὁπόταν γεννήθηκαν οἱ γνωστὲς θρησκευτικὲς Ὀργανώσεις. Αὐτὲς εἶχαν τὸ ἦθος τοῦ Εὐσεβισμοῦ καὶ ὄχι τῆς εὐσέβειας, τοῦ καθωσπρεπισμοῦ καὶ ὄχι τῆς μετάνοιας καὶ τῆς ἁγιότητας, καὶ ἡ ὅλη τους δραστηριότητα δὲν διέφερε ἀπὸ αὐτὴν τῶν Δυτικῶν αἱρετικῶν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεώργιος Βασιλείου23 Μαρτίου 2021 στις 1:58 μ.μ.

   Α. 2. Οἱ Θρησκευτικὲς Ὀργανώσεις

   Ἂν ρωτήσετε παλαιοὺς ἱερεῖς, ταπεινούς, εὐσεβεῖς καὶ καλοὺς ἀνθρώπους τοῦ μόχθου, ποὺ ἀγαποῦσαν τὴν πατρίδα τους, τὴ γῆ ποὺ τοὺς ἔθρεφε, ποὺ ἀγαποῦσαν τὶς Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας, τί διαβάζατε Πατέρες στὴν ἐποχή σας; Θὰ σᾶς ἀπαντήσουν ὅτι διαβάζαμε τὰ ἔντυπα τῆς «Ζωῆς» καὶ τοῦ «Σωτῆρος». Ἔντυπα ποὺ δὲν εἶχαν καμία διαφορὰ ἀκόμα καὶ στὴν αἰσθητικὴ ἀπὸ ἀνάλογα θρησκευτικὰ ἔντυπα ποὺ ἐξέδιδαν διάφοροι καθολικοὶ καὶ προτεστάντες στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερική! Κι ὅλα αὐτὰ νὰ γίνονται μὲ τὶς εὐλογίες τῶν περισσοτέρων τότε ἐπισκόπων, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἦταν οἱ πρῶτοι ποὺ θὰ ἀντιδροῦσαν. Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἦσαν κι αὐτοὶ τέκνα μιᾶς ἀλλοιωμένης ἀφώτιστης Θεολογίας, δὲν φώτιζαν καὶ τοὺς ἱερεῖς τους καὶ οἱ ἱερεῖς τους τὸν λαό, κι ἔτσι παρέδωσαν τὴν κατήχηση τοῦ ποιμνίου τους στὶς θρησκευτικὲς Ὀργανώσεις ποὺ προανέφερα.

   Στὴν Κύπρο τὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα δὲν διέφεραν καὶ πολὺ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Ἐξαίρεση ἀποτελοῦσαν μερικὰ μοναστήρια, ὅπως ἡ ἱερὰ μονὴ Σταυροβουνίου, ποὺ σ᾽ αὐτὴν ἐφαρμοζόταν ὁ ἡσυχαστικὸς τρόπος ζωῆς καὶ ἐσωτερικῆς νοερᾶς προσευχῆς, ποὺ ἔφεραν οἱ πρῶτοι Πατέρες στὰ ὕστερά τους χρόνια στὴ μονὴ ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ κάποιους ἄλλους χώρους. Ἡ Κύπρος κρατήθηκε στὴν Ὀρθόδοξη ζωὴ ἀπὸ τὴ λαϊκὴ εὐσέβεια, τὴν εὐσέβεια τῶν γιαγιάδων καὶ τῶν παππούδων, ποὺ συνέχιζαν νὰ παραμένουν προσηλωμένοι στὴν Πίστη ποὺ παρέλαβαν ἀπὸ τοὺς προγόνους τους, κι ὄχι ἀπὸ τὴ Θεολογία ποὺ διδασκόταν στὰ σχολεῖα καὶ στὶς ἐνορίες ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τῶν Ὀργανώσεων.

   Βεβαίως, γιὰ νὰ ὁμολογήσουμε τὴν ἀλήθεια, στὶς μέρες μας ἡ μὲν «Ζωὴ» εὑρίσκεται σὲ παρακμὴ ὡς Ὀργάνωση, ἐνῶ ὁ «Σωτὴρ» προσαρμόστηκε στὴν Πατερικὴ Θεολογία καὶ ἔχει ἕνα ὁμολογιακὸ χαρακτήρα ὡς πρὸς τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Κι ὅσο ἀφορᾶ στὴν προσαρμογὴ αὐτὴ τοῦ «Σωτῆρος» στὴν Πατερικὴ Θεολογία, τοῦτο ἀποδεικνύει τὸ πόσο ζωντανὴ εἶναι ἡ Θεολογία τοῦ Ρωμανίδη, ποὺ ὑποχρέωσε τὶς Ὀργανώσεις νὰ προστρέξουν νὰ πιοῦν νερὸ ἀπὸ τὶς θεραπευτικὲς πηγὲς τῆς Ὀρθοδόξου ἀσκητικῆς Θεολογίας καὶ ὄχι ἀπὸ τὰ θολερὰ νάματα τοῦ Εὐσεβισμοῦ, τοῦ Δυτικοῦ Πιετισμοῦ.

   Διαγραφή
  2. Γεώργιος Βασιλείου23 Μαρτίου 2021 στις 1:59 μ.μ.

   Α. 3. Εὐσεβισμὸς καὶ ἐκκοσμίκευση σήμερα

   Πατέρες μου, τὰ ξαναλέω αὐτὰ σ᾽ ἐσᾶς, γιατὶ ἂν καὶ πέρασαν τόσα χρόνια, διαπιστώνω ὅτι καὶ σήμερα, ποὺ βρισκόμαστε στὸν 21ο αἰώνα, ὁπόταν ὅλα φαίνεται ὅτι ἀλλάζουν, τελικὰ τὰ ἴδια παραμένουν, τὴν ἰδία ἀλλοίωση τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας συναντοῦμε μὲ διαφορετικὲς μορφὲς μπροστά μας, εἰδικὰ ὡς πρὸς τὴν κατανόηση καὶ τὴν ἑρμηνεία τῶν δογμάτων, εἰδικότερα τοῦ τί εἶναι Ἐκκλησία καὶ ἁγιότητα στὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση. Μὲ θλίψη διαπιστώνω ὅτι ἔχουμε ἀνάγκη ὅλοι μας -πρωτίστως οἱ ἐπίσκοποι καὶ οἱ ἱερεῖς- ἐπαν-ευαγγελισμοῦ! Ἔχουμε ἀνάγκη καθάρσεως καὶ φωτισμοῦ! Ἔχουμε ἀνάγκη συνειδητοποιήσεως τῆς ἀσθένειάς μας, οὕτως ὥστε νὰ ἀναζητοῦμε συνεχῶς τὴ θεραπεία μας μέσα στὴν Ἐκκλησία.

   Εἶναι λυπηρὸ νὰ τὸ ὁμολογεῖ αὐτὸ ἕνας ἐπίσκοπος, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη οὐαὶ καὶ ἀλίμονο ἐὰν δὲν συνειδητοποιοῦμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕνα νοσοκομεῖο ποὺ θεραπεύει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὰ πάθη του, ποὺ τὸν μαθαίνει νὰ μετανοεῖ καὶ νὰ καθαρίζει τὴν καρδία του, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ τὸν συνάνθρωπό του, κι ὅτι ἐμεῖς οἱ ἐπίσκοποι εἴμαστε οἱ ἀρχίατροι καὶ ἐσεῖς οἱ ἱερεῖς οἱ γιατροὶ τοῦ θεραπευτηρίου αὐτοῦ. Εἰδάλλως, ἐὰν ἐμεῖς οἱ ἐπίσκοποι καὶ οἱ κληρικοὶ δὲν ἀσχολούμαστε μὲ τὸν δικό μας καθαρισμό, τὸν δικό μας φωτισμό, ὅταν ἡ Θεολογία μας παύσει νὰ ἔχει τὸν χαρακτήρα τῆς θεραπείας, ποὺ πολὺ ορθὰ ἐπισημαίνει ὁ πατὴρ Ἰωάννης Ρωμανίδης, τότε ἀντὶ νὰ εἴμαστε ἕνα νοσοκομεῖο μὲ γιατροὺς θὰ εἴμαστε ἕνα νοσοκομεῖο μὲ νοσοκόμους! Κι ὅταν θὰ κληθοῦμε νὰ ἐγχειρίσουμε καὶ νὰ θεραπεύσουμε τοὺς ἀσθενεῖς, θὰ τοὺς κάνουμε χειρότερα, γιὰ νὰ μὴν πῶ ὅτι θὰ τοὺς θανατώσουμε!

   Νὰ τὸ προσέξουμε πολὺ αὐτό! Εἰδικὰ ἐμεῖς οἱ ἐπίσκοποι καὶ οἱ ἱερεῖς νὰ μὴ μένουμε ἐπαναπαυμένοι λειτουργώντας ὡς κάποιοι ποὺ κάνουν καλὰ τὴ δουλειά τους, γιατὶ στὸ τέλος θὰ καταντήσουμε ἕνας «Σύνδεσμος τελέσεως Μυστηρίων», ποὺ θὰ τελοῦμε τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, τὶς βαπτίσεις, τοὺς γάμους, τὶς κηδεῖες, τὶς ἑορτὲς κι ὅλοι νὰ μένουν εὐχαριστημένοι, ὡσὰν νὰ συντηροῦμε κάποια ἤθη καὶ ἔθιμα μιᾶς ἐθιμοτυπικῆς ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης! Κι ἐνῶ θὰ τὰ κάνουμε ὅλα αὐτά, νὰ μὴ μποροῦμε νὰ ἁγιάζουμε τοὺς ἑαυτούς μας καὶ τοὺς ἄλλους. Ἑπομένως, ἔχουμε συνεχὴ ἀνάγκη ἐπανευαγγελισμοῦ καὶ κατήχησης, πρῶτα ἐμεῖς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ μετὰ ἐσεῖς οἱ ἱερεῖς. Ἐὰν ἐγὼ ὁ ἐπίσκοπος δὲν ἔχω τὴν ἔγνοια καὶ τὴν ἀγωνία τοῦ δικοῦ μου καθαρισμοῦ καὶ φωτισμοῦ, πῶς θὰ πῶ σὲ κάποιο νέο ἱερέα, πήγαινε στὴν τάδε ἐνορία καὶ κατήχησε τὸν λαό; Πῶς θὰ κατηχήσει τὸν λαὸ ὁ ἱερέας αὐτός, ὅταν ὁ ἴδιος εἶναι ἀκατήχητος καὶ ἡ Θεολογία ποὺ ἔμαθε στὰ πανεπιστήμια δὲν εἶναι θεραπευτική;

   Διαγραφή
  3. Γεώργιος Βασιλείου23 Μαρτίου 2021 στις 1:59 μ.μ.

   Ἀναφορικὰ πρὸς τὰ ἀνωτέρω περὶ θρησκευτικῶν Ὀργανώσεων, θὰ ἤθελα ἐδῶ νὰ ἐπισημάνω περαιτέρω ὅτι δυστυχῶς στὶς μέρες μας (2016) παρατηρεῖται τὸ φαινόμενο ὁ Εὐσεβισμός, ὡς θρησκευτικὴ ἔκφραση καὶ βίωμα, νὰ ἐξακολουθεῖ νὰ ὑφίσταται μὲ ἄλλο προσωπεῖο καὶ ἐκ παραλλήλου, μαζὶ μὲ τὴν ἄλλη μορφὴ ἀλλοίωσης τῆς πνευματικῆς ζωῆς, τὴν ἐκκοσμίκευση, νὰ ἔχουν διεισδύσει σὲ ποικίλους ἐκκλησιαστικοὺς χώρους, μονὲς καὶ μητροπόλεις. Προσθέτω ἐδῶ καὶ τὴν ἐκκοσμίκευση, ὄχι λιγώτερο ἐπικίνδυνη ἀπὸ τὸν Εὐσεβισμὸ στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή: Ἡ σύγχρονη ἐκκοσμίκευση τοῦ κλήρου καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Πατερικὴ θεραπευτικὴ ἀποτελοῦν δύο ἀσύμπτωτες ὀντολογίες! Ἀποτέλεσμα λοιπὸν τῶν παρεκκλίσεων αὐτῶν ἀπὸ τὴν αὐθεντική μας ἐκκλησιαστικὴ παράδοση, εἶναι νὰ παρατηρεῖται στοὺς χώρους αὐτοὺς μία ἀκατάσχετη δράση, τάχα ἱεραποστολική: Περιφορὲς ἱερῶν λειψάνων, ἁγίων εἰκόνων, ὁμιλίες καὶ Συνέδρια, ἐξεζητημένες μοναστηριακὲς πανηγύρεις καὶ πυκνότατα καὶ προκλητικὰ ἀρχιερατικὰ συλλείτουργα. Κι αὐτά, ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ἔπρεπε νὰ ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὸ ἡσυχαστικὸ πνεῦμα τῆς μακραίωνος Ὀρθοδόξου μοναστικῆς παραδόσεως. Καί, τὸ δεύτερο καὶ ἰδιαίτερα ἀνησυχητικὸ ὡς πρὸς πολλοὺς ἀρχιερεῖς, αὐτοί, ἂν καὶ θεματοφύλακες τῆς Πίστεως καὶ θεραπευτικῆς μας παραδόσεως, νὰ δίνουν ὑπερβολικὴ ἔμφαση στὴν κοινωνικὴ καὶ κοσμικὴ δράση, ἐνισχύοντας τὴν ἐκκοσμικευμένη ἀντίληψη ποὺ θέλει τὴν Ἐκκλησία νὰ λειτουργεῖ ὡς ἕνας ἀκόμη κοινωνικὸς θεσμός, ποὺ προσαρμόζεται στὶς ἀπαιτήσεις τῆς σύγχρονης δῆθεν προοδευτικῆς κοινωνίας ποὺ ἀποτάσσεται τὸν κατ᾽ αὐτὴν ‘‘συντηρητισμό’’. Ὁπόταν πολλοὶ ἐπισκόποι, ἱερεῖς καὶ θεολόγοι, στὴν προσπάθειά τους αὐτὴ νὰ φανοῦν ‘‘προοδευτικοί’’, ἀποφεύγουν νὰ ὁμιλοῦν γιὰ μετάνοια, γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη ἄσκηση, γιὰ πάθη καὶ πειρασμοὺς καὶ τὸν σατανᾶ καὶ τὶς μεθοδεῖες του, σὰν ὅλ᾽ αὐτὰ νὰ εἶναι πράγματα ξεπερασμένα... Κι ὄχι μόνον ὣς ἐδῶ, ἀλλὰ βλέπουμε καὶ νὰ χλευάζεται ἀπὸ πολλοὺς ἀρχιερεῖς ὁ προφητικὸς λόγος καὶ νὰ περιορίζεται στὴν ἐποχὴ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, σὲ μιὰ ἐποχὴ ἐξόχως προφητικὴ καὶ ἀποκαλυπτική.

   Συμπερασματικά: Ἡ ἀδιαφορία τῶν ἐπισκόπων γιὰ τὴν Πατερικὴ θεραπευτικὴ Θεολογία ἔδωσε δικαίωμα σὲ ἡγουμένους καὶ μοναχοὺς νὰ συμπεριφέρονται ὡς περιοδεύοντες ἐπίσκοποι! Ὤ τῆς συγχύσεως! Τὸ παλαιὸ ἐπιχείρημα τῶν θρησκευτικῶν Ὀργανώσεων ὅτι τάχα ἀναπλήρωναν -καὶ ἀναπληρώνουν- τὶς ἐλλείψεις τῶν Μητροπόλεων σὲ κατηχητικὸ ἔργο καὶ ἐσωτερικὴ ἱεραποστολή, ἐπαναλαμβάνεται στὶς μέρες μας στὸ ἐν λόγῳ σχῆμα μεταξὺ μονῶν καὶ Μητροπόλεων! Καὶ ἡ κορυφαία σχετικὴ εὐθύνη βαρύνει τοὺς ἐπισκόπους καὶ τὶς τοπικὲς Συνόδους, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπιλέγουν τοὺς ἐπισκόπους τους ἀπὸ μονὲς μὲ γνήσιο ἡσυχαστικὸ πνεῦμα. Πόσο σημαντικὸ εἶναι, πατέρες μου καὶ ἀδελφοί, τὰ μέλη τοῦ ὅλου ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος νὰ γνωρίζουν καὶ νὰ ἀγαποῦν τὴ θεραπευτικὴ ἀγωγή· καὶ ἐπίσκοποι, καὶ κληρικοί, καὶ μοναχοί, καὶ λαϊκοί! Καὶ ἡ κάθε τάξη νὰ γνωρίζει τὰ ὅρια ἀλλὰ καὶ τὶς εὐθύνες της! Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι σήμερα μᾶς κουράζει ἡ ἡσυχία. Καί, φαίνεται, πὼς περισσότερο κουράζει τοὺς σύγχρονους μοναχούς...

   Διαγραφή
  4. Γεώργιος Βασιλείου23 Μαρτίου 2021 στις 2:00 μ.μ.

   Α. 4. Τὸ κενὸ στὴ σύγχρονη αὐθεντικὴ ἑρμηνευτικὴ τῶν Δογμάτων στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία

   Ἐπιπρόσθετα, γιὰ νὰ ἐπανέλθουμε στὸ θέμα τῆς ἐπιλογῆς τῆς ἐμπειρικῆς αὐτῆς Δογματικῆς τοῦ π. Ρωμανίδη γιὰ τὸ Σεμινάριό μας, ἀντιλήφθηκα τὸ μεγάλο κενὸ ποὺ ἔχουμε οἱ Ὀρθόδοξοι, τὴ σύγχυση ποὺ μᾶς διακατέχει γύρω ἀπὸ τὴν ὀρθὴ ἑρμηνεία τῶν δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀμηχανία ὅταν συναντᾶμε ἀνθρώπους, τόσο Ὀρθοδόξους, ὅσο καὶ ἑτεροδόξους, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν ἕνα λόγο θεολογικὸ ἀπὸ ἐμᾶς ποὺ νὰ στηρίζεται πάνω σὲ στέρεες βάσεις, πάνω σὲ μιὰ ἀδιάλειπτη συνέχεια, ποὺ μόνο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία κατέχει. Κι αὐτὸ νὰ συμβαίνει σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ οἱ ἑτερόδοξοι ἔχουν ἀντιληφθεῖ ὅτι στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὑπάρχει μία συνέχεια, μία ροὴ ἁγιοπνευματική, μιὰ συνεχὴς παρουσία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ποὺ αὐτοὶ ἔχουν χάσει ἐδῶ καὶ χίλια χρόνια. Δηλαδὴ ἔχουν ἐννοήσει ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει τὴν πληρότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅπως ἔλεγε ὁ μακαριστὸς Γέροντας Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ. Ἔχουν καταλάβει ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι ἔχουν Πατέρες ποὺ θεολογοῦν γύρω ἀπὸ τὴν πίστη τοῦ Ἀβραάμ, τοῦ Ἰσαάκ, τοῦ Ἰακώβ, τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν Πατέρων μέχρι τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Δαμασκηνό, ἀλλὰ ἔχουν κι ἕνα ἅγιο Συμεὼν τὸν Νέο Θεολόγο τὸν 11ο αἰώνα, ἕναν ἅγιο Νεόφυτο τὸν Ἔγκλειστο τὸν 12ο αἰώνα, τοῦ ὁποίου ὁ φωτισμὸς δὲν ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς φοίτησής του σὲ κάποιο θεολογικὸ πανεπιστήμιο, ἀλλὰ ἀποτέλεσμα τοῦ ἐγκλεισμοῦ του, τῆς μετάνοιας, τῆς καθάρσεως καὶ τῆς προσευχῆς του μέσα σ’ ἕνα σπήλαιο· ἔχουν ἕνα μέγιστο ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ, ἕναν ἅγιο Νικόδημο Ἁγιορείτη, ἕναν ἅγιο Μακάριο Νοταρᾶ, ἕναν ἅγιο Νεκτάριο Πενταπόλεως, ἕναν ἅγιο Σιλουανὸ Ἀθωνίτη, ἕναν ἅγιο Παΐσιο Ἁγιορείτη, ἕναν ἅγιο Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη. Καὶ μιλᾶμε γι᾽ αὐτοὺς ποὺ κατέγραψαν τὶς ἁγιοπνευματικὲς ἐμπειρίες τους, ἀφήνοντας ὅλους τοὺς ἄλλους ἁγίους τοῦ αἰώνα μας ποὺ δὲν μᾶς ἄφησαν τέτοια γραπτὰ κείμενα.

   Ἀλλὰ κι ἐμεῖς, πόσο θὰ πρέπει νὰ εὐχαριστοῦμε τὸν Θεό, ποὺ παρόλα τὰ χάλια καὶ τὶς ἐλλείψεις μας, μᾶς ἀξίωσε νὰ ἔχουμε ἕναν ἅγιο Παΐσιο, ἕναν ἅγιο Πορφύριο, ἕνα Γέροντα Ἰάκωβο καὶ μᾶς ξελασπώνουν! Γιὰ τοῦτο καὶ εἶναι μεγάλη ἁμαρτία νὰ μὴ μιλᾶμε γιὰ τὴ σύγχρονη ἁγιότητα, τὴν ὥρα ποὺ ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι νὰ ἔχουμε στὸν 20ὸ καὶ 21ο αἰώνα τόσους μεγάλους ἁγίους, ὄχι μόνο στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Κύπρο, ἀλλὰ καὶ στὴ Ρωσία, στὴ Ρουμανία, στὴ Βουλγαρία, στὴ Σερβία κι ὅπου ὑπάρχει Ὀρθοδοξία! Γιὰ νὰ ἀναδείξει ὁ Θεὸς στὶς μέρες μας ἁγίους τέτοιων ἀναστημάτων σημαίνει ὅτι θέλει νὰ μιλοῦμε γι’ αὐτοὺς καὶ νὰ προσπαθοῦμε νὰ τοὺς μιμηθοῦμε. Διότι ὁ Τριαδικὸς Θεὸς εἶναι μεθεκτὸς καὶ στὸν 20ὸ καὶ στὸν 21ο αἰώνα, καὶ μέχρι τῆς συντελείας τῶν αἰώνων!

   Διαγραφή
  5. Γεώργιος Βασιλείου23 Μαρτίου 2021 στις 2:00 μ.μ.

   Πατέρες μου, ζοῦμε σ’ ἐποχὲς ἀποστολικὲς καὶ θὰ κληθοῦμε κάποια στιγμὴ νὰ ὁμολογήσουμε τὴν πίστη μας. Νὰ σᾶς θυμίσω ὅτι ὁ Γέροντας Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ πρὶν ἀπὸ δεκαετίες εἶχε προειπεῖ ὅτι ὁ αἰώνας μας θὰ εἶναι αἰώνας τῆς ὁμολογίας. Ὡς ἐκ τούτου, γιὰ νὰ ἀποκτήσει κάποιος ὁμολογιακὸ πνεῦμα θὰ πρέπει νὰ καθαρίζει μὲ ἐπιμελημένη μετάνοια τὴν καρδία του ἀπὸ τὰ πάθη, μιμούμενος τὴ μετάνοια τῶν ἁγίων μας. Εἰδάλλως, ἐὰν παραμείνουμε ἐγκλωβισμένοι στὰ θρησκευτικά μας καθήκοντα, ἀδιαφορώντας γιὰ τὴν προσωπική μας θεραπεία, πῶς θὰ βοηθήσουμε τοὺς σημερινοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν σωρεία προβλημάτων καὶ νέων παθογενειῶν;

   Ἄρα ἡ γνώση τῆς Θεολογίας καὶ ἡ ἐμπειρία τῆς ἁγιότητας ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι τὸ κύριο συστατικὸ τῆς θεραπευτικῆς ἀγωγῆς τῆς Ἐκκλησίας μας. Θὰ πρέπει ἐδῶ νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι στοὺς πρώτους αἰῶνες τῆς Ἐκκλησίας μας δὲν ἐχειροτονεῖτο κάνεις ἱερέας ἐὰν δὲν περνοῦσε ἀπὸ τὸ στάδιο τῆς καθάρσεως στὸ στάδιο τοῦ φωτισμοῦ. Κι ὅταν λέμε ὅτι στὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους συμμετεῖχαν θεοφόροι Πατέρες κυριολεκτοῦμε: Ἀνάμεσα σ᾽ αὐτοὺς ὑπῆρχαν φωτισμένοι καὶ ἁγιασμένοι ἐπίσκοποι, ποὺ μὲ τὶς ἁγίες καὶ θεόπνευστες ἀποφάνσεις καὶ ἀποφάσεις τους στερέωσαν τὴν Πίστη τῶν Ὀρθοδόξων καὶ ἀντιμετώπισαν ὅλες τὶς αἱρέσεις ποὺ ἤθελαν νὰ ἀλλοιώσουν τὴν ὀρθὴ Πίστη τοῦ λαοῦ.

   Πατέρες μου, μία εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἡ Ὀρθόδοξος, αὐτὴ ποὺ συνεχίζει μέχρι σήμερα νὰ ἀναδεικνύει ἁγίους καὶ ἁγίες. Καμμία χριστιανικὴ αἱρετικὴ ὁμολογία δὲν μπορεῖ νὰ ὀνομαστεῖ Ἐκκλησία. Ἀκόμη καὶ ὁ ὅρος ἑτερόδοξος σημαίνει τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἔχει ἄλλες δοξασίες, ποὺ δὲν εἶναι Ὀρθόδοξος, ἀλλὰ αἱρετικός. Κι ἐδῶ φαίνεται ἡ μεγάλη ἀξία τῆς Θεολογίας τοῦ πατρὸς Ἰωάννη Ρωμανίδη, ποὺ συμμετέχοντας κι αὐτὸς ὡς ἀπεσταλμένος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου σὲ διάφορους διαλόγους μὲ τοὺς ἑτεροδόξους, ἐπέμενε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἡ μία ἁγία καὶ καθολικὴ καὶ καμμία ἄλλη. Ἐπιπροσθέτως τονίζω ὅτι ναὶ μὲν πρέπει νὰ εἴμαστε ὁμολογητὲς τῆς Πίστεώς μας, ἀλλὰ νὰ ἔχουμε διάκριση καὶ νὰ εἴμαστε πολὺ προσεκτικοὶ νὰ μὴν φτάνουμε στὰ ἄκρα, ὅπως κάνουν μερικοὶ ζηλωτὲς ποὺ ἀντιδροῦν καὶ φεύγουν ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ εἰσχωροῦν στοὺς σχισματικοὺς παλαιοημερολογίτες.

   Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι θεσμός, ἀλλὰ τὸ Θεανθρώπινο Σῶμα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ παρατεινόμενο στοὺς αἰῶνες. Ἄρα δὲν μποροῦμε ἐμεῖς, ἐπειδὴ διαφωνοῦμε μὲ τὶς ἀποφάσεις κάποιων ἐπισκόπων, νὰ φεύγουμε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ ἐπαναπαυόμαστε μὲ τὴ δική μας Θεολογία. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία καὶ τὰ λάθη τῶν ἐπισκόπων της τὰ διορθώνουν οἱ ἑπόμενες Σύνοδοι.

   Διαγραφή
  6. Γεώργιος Βασιλείου23 Μαρτίου 2021 στις 2:00 μ.μ.

   Β. Συνοπτικὴ Βιογραφία τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη.

   Οἱ πνευματικές του καταβολὲς

   Σὲ αὐτὴ τὴν πρώτη φετινὴ Συνάντησή μας θὰ ἐπιχειρήσω νὰ μιλήσω γιὰ τὸν πατέρα Ἰωάννη Ρωμανίδη, οὕτως ὥστε νὰ γνωρίσουμε ποιός εἶναι αὐτὸς ὁ θεολόγος, ποὺ στὶς μέρες μας ἡ Θεολογία του ἀπασχολεῖ τόσο πολὺ τοὺς Ὀρθοδόξους θεολόγους καὶ πάνω σὲ αὐτὴ στηρίζονται οἱ ἐπίσκοποι, οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ λαϊκοὶ ποὺ θέλουν νὰ ὀρθοτομοῦν λόγο ἀληθείας.

   Ὁ π. Ἰωάννης ἦταν μικρασιατικῆς καταγωγῆς, ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Ἀραβησσὸ τῆς Καππαδοκίας, καὶ γεννήθηκε στὸν Πειραιᾶ τὸ 1927. Γράφει ὁ ἴδιος: «Οἱ γονεῖς μου ἦσαν ἀπὸ τὴν Ρωμαϊκὴν Καστρόπολιν τῆς Ἀραβησσοῦ τῆς Καππαδοκίας, ὅπου ἐγεννήθη ὁ Ρωμαῖος αὐτοκράτωρ Μαυρίκιος (582-602), ὁ ὁποῖος διώρισεν ὡς Πάπαν τῆς Ρώμης τὸν ἅγιον Γρηγόριον τὸν Μέγαν (590-604) καὶ ὁ ὁποῖος μὲ τὴν σειράν του διώρισεν ὡς πρῶτον ἀρχιεπίσκοπον τοῦ Καντέρμπουρι τὸν Αὐγουστῖνον (597-604). Γεννήθηκα εἰς τὸν Πειραιᾶ, τὰς 2.3.1927... Ἔφυγα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ μετηνάστευσα εἰς τὴν Ἀμερικήν, εἰς τὰς 15 Μαΐου 1927 (εἰς ἡλικίαν 72 ἡμερῶν) μὲ τοὺς γονεῖς μου καὶ ἐμεγάλωσα εἰς τὴν πόλιν τῆς Νέας Ὑόρκης, εἰς τὸ Μανχάταν, εἰς τὴν 46ην ὁδόν, μεταξὺ τῆς 2ας καὶ τῆς 3ης Λεωφόρου. Εἶμαι ἀπόφοιτος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου Μπρούκλαϊν, Μασαχουσέτης, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Γέηλ, Διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Χάρβαρντ (SchoolofArtsandSciences), Ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ Ἐπισκέπτης Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μπαλαμὰντ τοῦ Λιβάνου ἀπὸ τὸ 1970.»

   Γεννήθηκε λοιπὸν προσφυγόπουλο ἀπὸ δύο εὐλαβεῖς γονεῖς, τὸν Σάββα ποὺ ἦταν ράφτης καὶ τὴν Εὐλαμπία ποὺ ἦταν οἰκοκυρά, ἀλλὰ καὶ ἀσκήτρια. Ἐπίσης εἶχε μία ἀδελφή, τὴν Παρθενία. Ἡ γλῶσσα ποὺ μιλοῦσαν στὸ σπίτι δὲν ἦταν τὰ ἑλληνικά, ἀλλὰ τὰ τουρκικά, γιατὶ οἱ γονεῖς του ὅπως εἴπαμε ἦταν ἀπὸ τὴν καρδιὰ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὅπου ἡ ἐπικρατοῦσα γλῶσσα τότε ἦταν ἡ τουρκική. Ὁ ἴδιος ἔλεγε πάντοτε ὅτι τὰ ἑλληνικὰ παρέμειναν ἡ δεύτερή του γλῶσσα.

   Ἡ μάνα του Εὐλαμπία ἦταν αὐτὴ ποὺ καθόριζε τὸ πνευματικὸ περιβάλλον τῆς οἰκογένειάς της. Ἦταν αὐτὴ ποὺ τοῦ μετέδωσε ἀπὸ πολὺ νωρὶς τὸ ἀσκητικὸ φρόνημα. Γράφει ὁ ἴδιος: «Θυμᾶμαι, ποὺ ἡ μάνα μου μοῦ ἔλεγε· ‘‘Παιδί μου, ἄνθρωπος ἅγιος μὲ τὸ ζόρι δὲν γίνεται. Πρέπει νὰ τὸ θέλεις!’’» Γιὰ νὰ προσθέσει στὸν λόγο τῆς μητέρας του, «δὲν μπορεῖ βέβαια ἄνθρωπος μὲ τὸ ζόρι νὰ γίνει ἅγιος, ὁ καθένας πρέπει νὰ ἐπιλέξει τὸν δρόμο τῆς ἀσκητικῆς θεραπείας».

   Αὐτὸς ὁ λόγος περὶ ἀσκητικῆς θεραπείας τοῦ πατρὸς Ἰωάννη φανερώνει μία συνέχεια καὶ μία ἐμπειρικὴ γνώση Θεολογίας, ποὺ εἶχαν ὅλοι οἱ πιστοὶ ποὺ ἔφθασαν στὸ στάδιο τοῦ φωτισμοῦ. Θυμᾶμαι, κάποτε ρώτησα τὴ μάνα μου τὴ Μηλιά· «Μάνα, τώρα ποὺ ἔγινες 90 ἐτῶν, τί συμβουλὴ θὰ ἔδινες σ᾽ ἐμένα τὸ γιό σου, ποὺ ἀξιώθηκα νὰ γίνω καὶ Δεσπότης;» Μοῦ ἀπάντησε: «Νὰ προσέχεις, γιέ μου, νὰ μὴν γύρει ὁ νοῦς σου!» Δηλαδὴ βλέπουμε ἐδῶ δύο πρωτινὲς μητέρες, μία Μικρασιάτισσα καὶ μία Κύπρια, νὰ κρατοῦν τὸ ἴδιο ἀσκητικὸ Ὀρθόδοξο ἦθος καὶ νὰ σοῦ λένε, πρόσεξε νὰ μὴν περηφανευτεῖς, νὰ μὴν πάρει ὁ νοῦς σου ἀέρα! Ὅλα αὐτὰ ἔχουν θεολογικὴ ἀξία καὶ βάθος. Κι ὅπως ξέρουμε, οἱ πρωτινοὶ ἄνθρωποι γιὰ νὰ ποῦν μιὰ λέξη νήστευαν σαράντα μέρες, ὅπως λέει ὁ λαός μας. Δηλαδὴ ὁ λόγος τους ἦταν ἀποτέλεσμα φωτισμοῦ. Αὐτὸ σημαίνει νήστευαν σαράντα μέρες γιὰ νὰ ποῦν ἕνα λόγο.

   Διαγραφή
  7. Γεώργιος Βασιλείου23 Μαρτίου 2021 στις 2:01 μ.μ.

   Αὐτή, λοιπόν, ἡ γυναίκα, ἡ Εὐλαμπία, ἐνῶ ὅλη μέρα ἔραβε μαζὶ μὲ τὸν ἄντρα της, ταυτόχρονα προσευχόταν. Ἦταν ἄνθρωπος τῆς νοερᾶς προσευχῆς: Προσευ-χόταν μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἔκανε καὶ πολλὲς μετάνοιες. Τὴν ἔβλεπε μικρὸ παιδάκι ὁ π. Ἰωάννης καί, σὰν πειραχτήρι ποὺ ἦταν, τῆς ἔλεγε· «Μάνα, τί κάνεις ὅλο μετάνοιες καὶ μετάνοιες;» Κι ἐκείνη τοῦ ἀπαντοῦσε· «Κορόιδευε, Γιαννάκη, κορόιδευε! Μὰ νὰ ξέρεις, παπᾶς θὰ γίνεις ἐσύ!» Δηλαδὴ εἶχε καὶ διορατικὸ χάρισμα ἡ γιαγιούλα μέσα στὴν Ἀμερική!

   Ἀργότερα, ὅταν ὁ πατὴρ Ἰωάννης ἀποφάσισε νὰ πάει στὴν Ἑλλάδα, ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Μιχαὴλ τὸν συνέστησε σ’ ἐφοπλιστὲς τῆς Ἀθήνας γιὰ νὰ τὸν ἔχουν Πνευματικό τους. Ὅταν μάλιστα τὸν συνάντησε ὁ ἐφοπλιστὴς Πατέρας, εἶπε χαρακτηριστικά· «Συνάντησα ἕνα νέο Μέγα Βασίλειο!»

   Ὅταν ἡ κόρη τῆς Εὐλαμπίας Παρθενία παντρεύτηκε ἕναν ἑτερόδοξο κι αὐτὸς τὴν πῆρε μαζί του στὴ Νέα Ζηλανδία, σηκώθηκε κι ἡ Εὐλαμπία ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ - σημειωτέον ὅτι οἱ γονεῖς τοῦ πατρὸς Ἰωάννη δὲν ἔμαθαν ποτὲ ἀγγλικὰ- καὶ πῆγε στὴ Νέα Ζηλανδία, ὅπου ἔπεισε τὸν γαμπρό της νὰ γίνει Ὀρθόδοξος. Κι ἐπειδή, ἔλεγε, τὸ νὰ εἶσαι Ὀρθόδοξος δὲν ἀρκεῖ νὰ εἶσαι βαπτισμένος, ἀλλὰ πρέπει καὶ νὰ κοινωνᾶς, διενήργησε καὶ ἵδρυσε καὶ Ὀρθόδοξη ἐνορία στὴ Νέα Ζηλανδία!

   Μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ πατέρα του, μετέβη καὶ ἡ μητέρα του στὴ Θεσσαλονίκη, ἡ ὁποία τελικὰ ἀκολούθησε τὸν μοναχικὸ βίο ἐγκαταβιώνοντας στὴν ἱερὰ μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὴ Σουρωτή, τὴ μονὴ ποὺ πνευματικό της καθοδηγητὴ εἶχε τὸν ὅσιο Παΐσιο τὸν Ἁγιορείτη. Ἔτσι, ἡ Εὐλαμπία μπαίνει κάτω ἀπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ μεγάλου τούτου συγχρόνου ἁγίου.

   Πρὶν ἀπὸ ἕνα χρόνο, ποὺ ἐπισκέφτηκα τὴν ἐν λόγῳ μονή, μοῦ ἀνέφερε ἡ νῦν ἡγουμένη τοῦ μοναστηριοῦ Φιλοθέη· «Αὐτὴ ἡ γιαγιὰ (ἡ Εὐλαμπία) καλὰ καλὰ ἑλληνικὰ δὲν ἤξερε, ἀλλὰ ἦταν ἡ πρώτη στὶς Ἀκολουθίες, ἡ πρώτη στὴν ὑπακοή, καὶ εἶχε ἀποκτήσει μεγάλο διορατικὸ χάρισμα. Γιὰ παράδειγμα, ὅταν ὁ γέρο-Παΐσιος κάποιες νύχτες ἔκανε τὸν Κανόνα του στὸ κρεββάτι. Καὶ ἡ γιαγιὰ Εὐλαμπία ἀπὸ τὴ Σουρωτὴ τῆς Θεσσαλονίκης τὸν ἔβλεπε μὲ τὰ μάτια τῆς καρδιᾶς -κι ὄχι μὲ τὰ μάτια τους σώματός της- μέσα στὸ κελλί του τί ἔκαμνε. Κι ὅταν συναντήθηκαν ἀργότερα, τοῦ τὸ εἶπε· ὁ ἅγιος Παΐσιος ἔλεγε μὲ θαυμασμὸ· ‘‘Κοίτα νὰ δεῖς, αὐτὴ ἡ γιαγιὰ ποὺ ἦρθε ἀπὸ τὴν Τουρκιὰ καὶ τὴν Ἀμερικὴ νὰ ἔχει καὶ τηλεόραση πνευματικὴ καὶ νὰ μὲ παρακολουθεῖ τί κάνω στὸ Ἅγιον Ὄρος!’’ Καὶ ὅλες οἱ καλόγριες ἔμειναν ἔκπληκτες μὲ τὰ χαρίσματα τῆς γιαγιᾶς Εὐλαμπίας.»

   Αὐτὰ ἐπιβεβαιώνουν ὅτι τὴ βαθύτερη ἐσωτερικὴ ζωὴ μπορεῖ νὰ τὴν κατέχει κι ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος τοῦ λαοῦ, φθάνει νὰ εἶναι ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῆς αὐθεντικῆς ἡσυχαστικῆς καὶ θεραπευτικῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ζωῆς καὶ παράδοσης. Καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ γονεῖς, ζώντας μέσα σὲ τούτη τὴ θεραπευτική μας παράδοση, πρέπει νὰ ἔχουν σὰν σκοπὸ νὰ μάθουν στὰ παιδιά τους νὰ προσεύχονται, νὰ μετανοοῦν, νὰ συγχωροῦν, κι ὄχι πῶς νὰ ἀποκτήσουν ἐπίγεια φήμη καὶ ἐπίγειο πλοῦτο. Οἱ πρωτινοὶ Ὀρθόδοξοι κύριο μέλημά τους εἶχαν νὰ μεταδώσουν μὲ τὴ βιοτή τους στὰ παιδιά τους τὴ θεραπευτικὴ ἀγωγὴ τῆς Ἐκκλησίας μας, χωρὶς πολλὰ λόγια καὶ θεωρίες, ἥσυχα καὶ ἁπλά, ἐφαρμόζοντας πρῶτα οἱ ἴδιοι στὴ ζωή τους τὴ θεραπεία αὐτή.

   Διαγραφή
 29. Γεώργιος Βασιλείου23 Μαρτίου 2021 στις 2:01 μ.μ.

  Ἀντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ποιά ἦταν ἡ καταγωγὴ τοῦ πατρὸς Ἰωάννη Ρωμανίδη καὶ εἰδικὰ ἡ ἁγία μάνα του τί πνευματικὰ γονίδια τοῦ κληρονόμησε, ποὺ καθόρισαν καίρια τὴ ζωή του. Νὰ ὑπενθυμίσουμε ἐδῶ καὶ τὴ σχετικὴ θεόπνευστη διδασκαλία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου γιὰ τὸ πόσο τὰ γονίδια ἐπηρεάζουν τὰ παιδιά μας καὶ θετικὰ καὶ ἀρνητικά. Ὁ π. Ἰωάννης ἦταν ἔγγαμος κι εἶχε δύο κόρες.

  Μεγάλη στιγμὴ γιὰ τὸν πατέρα Ἰωάννη στὴν πορεία τῶν πολλῶν σπουδῶν του ἦταν ὅταν ἀπέκτησε καθηγητή του τὸν μεγαλύτερο ρῶσο θεολόγο τοῦ 20οῦ αἰώνα, π. Γεώργιο Φλωρόφσκι, ὁ ὁποῖος παρέμεινε γι᾽ αὐτὸν πάντα τὸ μεγάλο του πρότυπο.

  Ὁ π. Ἰωάννης εἶχε πολὺ μεγάλη ἀγάπη νὰ μελετᾶ, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ Δογματική, καὶ τὴν Ἱστορία εὐρύτερα. Μάλιστα συχνὰ ἔλεγε ὅτι εἶναι ἱστορικὸς καὶ τόνιζε ὅτι δὲν μπορεῖς νὰ μάθεις Ὀρθόδοξη Θεολογία ἐὰν δὲν γνωρίζεις πολὺ καλὰ τὴν Ἱστορία τῶν Δυτικῶν, τῶν Ἀνατολικῶν καὶ τοῦ Ἰσλάμ. Ἀκόμη, μὲ ἐξέπληξε καὶ μία πρωτοπορειακὴ γιὰ τὴν ἐποχή του μελέτη, μὲ τίτλο, «Ἡ ἀνθρωπολογία τοῦ Μεγάλου Εὐχολογίου». Σκεφτεῖτε ἀκόμα πόσο μπροστὰ ἀπὸ τὴν ἐποχή του ἦταν αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τὸ 1955 ἐξεπόνησε τὴ μεταπτυχιακή του Διπλωματικὴ ἐργασία μὲ θέμα τὸν Ἰσλαμισμό. Κι αὐτό, γιατὶ ἀπὸ πολὺ νωρὶς ἀντιλήφθηκε ὅτι τὸ Ἰσλὰμ ἀνεβαίνει, διότι κατεβαίνει ὁ Δυτικὸς χριστιανισμὸς καὶ θὰ διεκδικήσει νὰ τὸν ἀντικαταστήσει. Κάτι ποὺ βλέπουμε σήμερα νὰ συμβαίνει στὶς μεγάλες πόλεις τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς, ποὺ γέμισαν τζαμιά, ἐπειδὴ ὁ Δυτικὸς χριστιανισμὸς ἀποδείχθηκε ψεύτικος. Καὶ ὁ νέοι ἄνθρωποι σοῦ λένε, τί νὰ πάω σὲ αὐτὴ τὴν ψευτιά, σὲ αὐτὴν τὴν κοροϊδία; Κι ἅμα δὲν ὑπάρχει δίπλα τους ζωντανὴ Ὀρθοδοξία κι ἕνας παπᾶς ποὺ νὰ ἔχει τὸ πνεῦμα τῆς Εὐλαμπίας, ποῦ θὰ πάει ὁ νέος; Ἢ στὸν γκουροῦ ἢ στὸν χότζα! Διότι ἡ ψυχὴ ἐκ φύσεως ἀναζητᾶ πνευματικὴ ἐμπειρία. Κι ἂν δὲν ὑπάρχει ἕνας Ὀρθόδοξος πνευματικὸς χῶρος νὰ τῆς δώσει τὴν ἐμπειρία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, θὰ πάει ἀναπόφευκτα στὶς διάφορες θανατηφόρες μεταφυσικές.

  Ὅπως κάποιοι ἀπό σᾶς θὰ γνωρίζετε, τὸ θέμα τῆς διδακτορικῆς διατριβῆς τοῦ π. Ρωμανίδη ἦταν «Τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα», ποὺ ἐκδόθηκε ἀργότερα. Ὅταν διάβασα τὸ ἔργο αὐτὸ ὡς φοιτητὴς (ἦταν τὸ 1983), τόση μεγάλη ἐντύπωση μοῦ ἔκανε, ποὺ πῆγα στὰ βιβλιοπωλεῖα ν’ ἀγοράσω κι ἄλλα βιβλία τοῦ Ρωμανίδη, νομιζόμενος ὅτι ἐξέδωσε πολλά. Καὶ θυμᾶμαι ποὺ ὁ κ. Γρηγόρης τῶν ἐκδόσεων «Γρηγόρη», ἐκεῖ στὴ Σόλωνος, μοῦ εἶπε μὲ πικρὴ εἰρωνία· «Ἄκουσε, παιδί μου. Μιὰ φορὰ ‘‘ἁμάρτησε’’ ὁ Ρωμανίδης μὲ τὸ βιβλίο του ‘‘Προπατορικὸ ἁμάρτημα’’! Οἱ Νεοέλληνες δυστυχῶς δὲν τὸν καταλαβαίνουν! Ἔγραψε ὅμως ἀκόμα ἕνα βιβλίο, τὸ ‘‘Ρωμιοσύνη’’, ἀλλὰ δὲν εἶναι θεολογικό, εἶναι ἱστορικὸ βιβλίο.» Τὸ ἀγόρασα ὅμως κι αὐτό!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεώργιος Βασιλείου23 Μαρτίου 2021 στις 2:01 μ.μ.

   Β. 2. Ὁ π. Ἰωάννης ὡς διδάσκαλος τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας.

   Τὸ πνευματικὸ κλίμα τῆς ἐποχῆς του

   Ὅπως εἴπαμε, ἦρθε στὴν Ἑλλάδα, ἀφοῦ ἡ Ἑλλάδα εἶναι ὁ ἀγαπημένος προορισμὸς κάθε Ἕλληνα, νομιζόμενος ὅτι ἐκεῖ θὰ βρεῖ μιὰ Ὀρθοδοξία πιὸ δυνατὴ ἀπὸ τὴν Ἀμερική, μιὰ Θεολογία πιὸ δυνατὴ ἀπὸ αὐτὴ τῶν καθολικῶν καὶ προτεσταντῶν καθηγητῶν ποὺ ἤξερε. Καὶ βρῆκε τὴ Θεολογία τῶν θρησκευτικῶν Ὀργανώσεων, τῆς «Ζωῆς» καὶ τοῦ «Σωτῆρος», ποὺ ἦταν γεμάτη ἀπὸ ἠθικολογίες, εὐσεβισμοὺς καὶ συνθήματα. Ψέγοντας τὴν ἐν Ἑλλάδι δοκησισοφία, τὴν ἡμιμάθεια καὶ τὴν προχειρότητα στὶς τοποθετήσεις ἔλεγε: «Τώρα μιλάω ἐδῶ ὡς ἕνας Ἀμερικάνος, πῶς νὰ τὸ ποῦμε; Ἐγὼ ἔχω μεγαλώσει στὴν Ἀμερική. Ἐμεῖς ἔχουμε μιὰ μεθοδολογία ἐρεύνης, ποὺ στὴν Ἑλλάδα δὲν τὴν καταλαβαίνουν, ὄχι μόνον οἱ θεολόγοι, ἀλλὰ οὔτε καὶ οἱ φιλόλογοι. Βλέπω καὶ οἱ φιλόλογοι καὶ αὐτοὶ εἶναι ὅλοι συνθηματολόγοι ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα. Αὐτοὶ ποὺ καταλαβαίνουν εἶναι οἱ ἄνθρωποι τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν.»

   Ἐπίσης ἔκανε μιὰ ἐπισήμανση, ποὺ ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, εἴτε εἴμαστε στὴν Κύπρο, εἴτε στὴν Ἑλλάδα, πρέπει νὰ τὴν προσέξουμε. «Οἱ Ἀμερικανοὶ εἶναι πραγματιστὲς καὶ ὄχι ἰδεολόγοι. Ὁ Ἀμερικανὸς στὸ κάθε τὶ ποὺ κάνει, προσπαθεῖ νὰ βρεῖ μιὰ σωστὴ περιγραφικὴ ἀνάλυση, νὰ περιγράψει κάτι σωστὰ καὶ μετά, βάσει αὐτῆς τῆς σωστῆς περιγραφικῆς ἀναλύσεως, νὰ ἐφαρμόσει μιὰ μεθοδολογία γιὰ νὰ φέρει κάποιο ἀποτέλεσμα. Καὶ αὐτὸ τὸ ἀποτέλεσμα γιὰ τὸν Ἀμερικανὸ εἶναι ἡ ἀλήθεια… (Ἂν δὲν ἔχει ἐπιτυχία) δὲν εἶναι ἀληθές, εἶναι κάτι τὸ ψεύτικο καὶ πρέπει νὰ ξαναρχίσουμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ γιὰ νὰ βροῦμε πῶς θὰ πετύχουμε τὸν σκοπό. Αὐτὸ γίνεται σ᾽ ὅλους τοὺς κλάδους. Δὲν εἶναι κανένας κλάδος, ποὺ νὰ μὴν ἔχει κριτήριο τῆς ἀλήθειας τὴν ἐπιτυχία. Στὴν Ἀμερικὴ τουλάχιστον μεγαλώνουμε κατ᾽ αὐτὸ τὸν τρόπο, ὥστε προοριζόμαστε δηλαδὴ γιὰ ἔρευνα καὶ τέτοια πράγματα. Ὅταν ἀκούσης κάτι, οὔτε θὰ τὸ δεχτεῖς, οὔτε θὰ τὸ ἀπορρίψεις. Αὐτὸ ποὺ ἀκοῦς, θὰ τὸ ἀκούσης μὲ ἐνδιαφέρον. Ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα ὁ Ἕλληνας ἔχει διαμορφωθεῖ κατὰ τέτοιο τρόπο, ποὺ ἀμέσως σπεύδει νὰ λάβει θέση. Καὶ μένα μοῦ ἔκανε ἐντύπωση ὅταν πρωτοήλθα εἰς τὴν Ἑλλάδα, μόλις ἀνοίξεις τὸ στόμα σου καὶ πεῖς κάτι, ὁ Ἕλληνας αἰσθάνεται ὑποχρεωμένος νὰ λάβει θέση. Ἔχει γίνει ψυχοπαθής. Ἐξ ἀπόψεως ἑνὸς ξένου ὁ Ἕλληνας εἶναι ψυχοπαθής. Διότι ἕνας ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος αἰσθάνεται τὴν ὑποχρέωση μόλις ἀκούση κάτι νὰ λάβη θέση ὑπὲρ ἢ κατά, κάτι δὲν πάει καλὰ στὸ μυαλὸ αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Δὲν πάει καλά, διότι ἅμα ἀκούσεις κάτι, τὸ σωστὸ εἶναι νὰ τὸ ἀκούσεις μὲ πολὺ ἐνδιαφέρον, νὰ τὸ σημειώσης καὶ μετὰ νὰ μάθης ὅσο περισσότερα γι᾽ αὐτὸ ποὺ λέει ἐκεῖνος καὶ μετὰ νὰ ἀναστείλεις τὴν κρίση σου μέχρις ὅτου ἠμπορεῖς νὰ τὸ ἐλέγξης. Καὶ γιὰ νὰ ἐλέγξης κάτι πρέπει νὰ μάθης πάρα πολλὲς πληροφορίες, ἀλλὰ καὶ ἑρμηνευτικὰ κλειδιά. Διότι πῶς θὰ τὸ ἐλέγξης ἂν δὲν ἔχεις ἑρμηνευτικὰ κλειδιά;»

   Διαγραφή
  2. Γεώργιος Βασιλείου23 Μαρτίου 2021 στις 2:02 μ.μ.

   Ὁ π. Ἰωάννης δίδαξε ὡς καθηγητὴς στὴ Θεσσαλονίκη ἀπὸ τὸ 1970 μέχρι τὸ 1987 ποὺ συνταξιοδοτήθηκε. Ἐδῶ νὰ σημειώσουμε ὅτι ὅταν ὁ πατὴρ Ἰωάννης ἄρχισε νὰ διδάσκει στὸ Πανεπιστήμιο ἔγινε σεισμός. Ἔτρεχαν δηλ. οἱ φοιτητὲς ἀπ’ ὅλες τὶς Σχολὲς τῆς Θεσσαλονίκης, καὶ Νομικῆς καὶ Ἰατρικῆς κ.ἄ., νὰ τὸν ἀκούσουν, διότι κατάλαβαν ὅτι ἡ Θεολογία του κομίζει κάτι τὸ διαφορετικό. Πήγαιναν ν’ ἀκούσουν τὸν Ἀμερικάνο -ἔτσι τὸν ἔλεγαν. Μάλιστα τοῦ ἔδωσαν κι ἕνα ἐπίθετο: ‘‘Fathermidnight” (ὁ «Πατέρας μεσάνυχτα»), γιατὶ ὅταν δίδασκε, τόσο τὸν συνέπαιρνε ὁ θεολογικὸς λόγος, ποὺ μποροῦσε νὰ μιλᾶ γιὰ 4 ὧρες καὶ δὲν ἔφευγε κανείς.

   Φοιτητής του τὸν θυμᾶται νὰ περπατᾶ μέσα στοὺς διαδρόμους τῆς Σχολῆς καὶ νὰ τοῦ λέει, «καλημέρα, πατέρα Ἰωάννη», καὶ αὐτὸς νὰ μὴν τοῦ ἀπαντᾶ, ἀλλὰ κάποια στιγμὴ νὰ κοντοστέκεται καὶ νὰ στρέφεται πίσω καὶ νὰ τοῦ λέει, «παιδί μου, μοῦ εἶπες χαίρετε;» «Μάλιστα, πάτερ!» «Τότε, χαίρετε κι ἀπὸ ἐμένα!» «Δὲν μὲ προσέξατε;» «Ὄχι, παιδί μου, ἀσχολούμουν μὲ τὸ ‘‘Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν μέ’’». Ἦταν ἴσως ἡ μοναδικὴ φορὰ ποὺ προδόθηκε ὅτι προσευχόταν νοερὰ καὶ δὲν τὸν ἐνδιέφεραν τόσο πολὺ οἱ εὐγένειες, οὔτε οἱ καθωσπρεπισμοί, διότι εἶχε ἐσωτερικὴ ἐργασία, ἀφοῦ ἦταν γιὸς τῆς Εὐλαμπίας.

   Καταλαβαίνετε τί κλίμα δημιουργήθηκε γύρω ἀπὸ αὐτὸ τὸν ἄνθρωπο, τὸν ὁποῖο μάλιστα ἀγάπησαν πάρα πολὺ καὶ παλαιοὶ ἁγιορεῖτες, ὅπως ὁ ἅγιος Παΐσιος, ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ ὁ Κατουνακιώτης, ὁ Γέροντας Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστής, ὁ Γέροντας Ἰωσὴφ ὁ Βατοπεδινός, ἡ Γερόντισσα Μακαρία τῆς Νέας Μάκρης, ὁ Φώτης Κόντογλου, ὁ πατὴρ Φιλόθεος Ζερβάκος, ὁ Γέροντας Ἀμφιλόχιος Μακρῆς κ.ἄ. Κι ἂν ἀκόμη ρωτήσετε μερικοὺς συγχρόνους ἐπισκόπους τί Θεολογία γνωρίζουν, θὰ σοῦ ποῦν πὼς ὅ,τι μάθανε τὸ ὀφείλουν στὸν Ρωμανίδη.

   Κάτι ποὺ πρέπει νὰ σημειώσουμε εἶναι ὅτι στὰ μαθήματά του δὲν ἔλεγε ποτὲ «ὅπως εἶπε ὁ τάδε ἀκαδημαϊκὸς θεολόγος, ὁ τάδε Δυτικὸς θεολόγος», ἀλλὰ ἀνέφερε ὀνόματα ἀγνώστων Γερόντων, ἀσκητάδων καὶ γριῶν. Τὸν μόνο ποὺ ὀνόμαζε ἐπώνυμα ἦταν τὸν πατέρα Θεόκλητο Διονυσιάτη.

   Διαγραφή
  3. Γεώργιος Βασιλείου23 Μαρτίου 2021 στις 2:02 μ.μ.

   Ἡ μεγάλη του ἀγωνία ἦταν νὰ ἀπαλλαγεῖ ἡ ἑλληνικὴ Θεολογία ἀπὸ τὸν εὐσεβισμὸ τῶν Ὀργανώσεων καὶ ἡ Ἀμερικὴ νὰ ἀποκτήσει ἔστω καὶ ἕνα μοναστήρι μὲ ἁγιορείτικο τυπικό. Ἕνα μοναστήρι ἡσυχαστικό, ποὺ νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὴν προσευχή, τὴν κάθαρση, τὸν φωτισμὸ καὶ τὴν ἁγιότητα καὶ νὰ εἶναι ἀνοικτὸ γιὰ τὸν κόσμο, γιὰ νὰ μεταδίδει αὐτὸ τὸ πνευματικὸ ἐνδιαφέρον στοὺς προσκυνητές του. Σὲ μία ἀπὸ τὶς ἐπιστολές του στὸν πατέρα Θεόκλητο Διονυσιάτη (ἔτος 1958) ἔγραφε: «Ὁ νοῦς μου εὑρίσκεται πάντοτε εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ μὲ κάθε εὐκαιρίαν προσπαθῶ νὰ διαφωτίσω τοὺς γνωστούς μου περὶ αὐτοῦ. Πιστεύω ἀκραδάντως ὅτι ἡ ζωντάνευσις τῆς Ὀρθοδοξίας θὰ ἐπέλθη μόνον διὰ τῆς ἀναστυλώσεως τοῦ μοναχικοῦ μας βίου. Ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἡ ἐν κόσμῳ Ἐκκλησία ἀπεκόπη τῆς μοναχικῆς παραδόσεως, ἐσημειώθη ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας ἡ γνωστὴ κατάπτωσις τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Ὁ σατανᾶς ἔχει τόσον πολὺ διαστρέψει τὴν Θεολογίαν τῶν αἱρετικῶν καὶ τῶν ἐκ τῆς Δύσεως ἐπηρεασμένων δῆθεν ὀρθοδόξων, ὥστε νὰ νομίζουν τινὲς ὅτι ἡ σωτηρία δὲν εἶναι ἀπὸ τὸ κράτος καὶ τὰς χεῖρας τοῦ ἐχθροῦ, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν Θεόν. Ὁ Θεὸς ἔγινεν ἄνθρωπος διὰ νὰ μᾶς σώση ἀπὸ τὸν ἑαυτόν Του! Διὰ τοῦτο εἰς τὴν Δύσιν ἐξέλιπεν ἡ ἀσκητικὴ ζωή. Οὔτε νηστεύουν, οὔτε προσεύχονται πολύ. Μόνον ἀναζητοῦν τὴν εὐδαιμονίαν. Ἡ κατάπτωσις τῆς μοναχικῆς μας ζωῆς δὲν ὀφείλεται, ὡς νομίζουν τινές, εἰς ἔλλειψιν ἀφωσιωμένων νέων. Ὑπάρχουν πολλοὶ νέοι ποὺ ἀφοσιώνονται εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Ἐπειδὴ ὅμως ἔχουν διεστραμμένην ἀντίληψιν περὶ σωτηρίας, προορισμοῦ καὶ ἁμαρτίας, διὰ τοῦτο ἀντὶ νὰ πᾶνε στὰ Μοναστήρια πηγαίνουν στὴν «Ζωήν», ἢ γίνονται κοσμοκαλόγηροι, δηλαδὴ κοσμικοὶ Ἀρχιμανδρίται καὶ δυστυχῶς, σήμερα ἀπὸ αὐτοὺς βγαίνουν οἱ Ἐπίσκοποι. Ὅταν ὑπάρχη ἐσφαλμένη Θεολογία, τότε ὁ Χριστιανισμὸς καταντᾶ δράσις. Διὰ τὴν περὶ Ἐκκλησίας Θεολογίαν τῶν σημερινῶν μας Θεολόγων, ἡ μόνη ἀπόδειξις ὅτι δὲν ἀπέθανεν ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ὁ ‘‘ Ἑλληνοχριστιανικὸς πολιτισμὸς’’ καὶ ἡ δράσις τῆς ‘‘Ζωῆς’’. Ἡ ‘‘Ζωὴ’’ εἶναι ἀναγκαία διὰ τὴν περὶ Ἐκκλησίας Θεολογίαν τῶν θεολόγων, τῶν κλινόντων πρὸς τὴν Δύσιν. Δι’ αὐτοὺς ἡ ἔλλειψις τῆς ‘‘Ζωῆς’’ εἶναι ἀπόδειξις ὅτι ἐξέπνευσεν ἐντελῶς ἡ Ὀρθοδοξία. Τώρα ἤδη ἤρχισεν ἡ ‘‘Ζωὴ’’ νὰ κατακτᾶ ἔδαφος ἐδῶ εἰς τὴν Ἀμερικὴν καὶ θὰ καρποφορήση, διότι ὅλη ἡ ἐδῶ ζωὴ εἶναι ἐν τῷ κόσμω δράσις καὶ τίποτε ἄλλο. Ὁ μοναχικὸς βίος τῶν ἑτεροδόξων ἐδῶ εἶναι μεστὰ δράσεως τάγματα, ποὺ καταγίνονται μὲ ὁτιδήποτε ἐκτὸς ἀπὸ ἄσκησιν πνευματικήν, ὡς τὴν ἐκλαμβάνει ἡ Ὀρθόδοξος παράδοσις. Λοιπὸν μέσα εἰς τὸ καλούπι τοῦτο χωρεῖ ἄριστα ἡ κίνησις τῆς ‘‘Ζωῆς’’. Δυστυχῶς δὲν ἔχομεν ἐδῶ οὔτε ἕνα ἀσκητὴν ἢ Μοναστήρι καὶ δὲν ὑπάρχει κανένα παράδειγμα ζωντανὸν Ὀρθοδόξου ζωῆς. Ἑπομένως, ὁ τύπος εὐσεβείας ‘‘Ζωῆς’’ ὁμοιάζει τόσον πολὺ μὲ τὴν εὐσέβειαν τῶν ἑτεροδόξων, ὥστε θὰ κάμη θραῦσιν ἐὰν ριζωθῆ. Θὰ ἤθελα νὰ μάθω τὴν γνώμην Σου περὶ τῶν δυνατοτήτων μεταφυτεύσεως μιᾶς μοναστικῆς κοινότητος ἐκ 5-10 Μοναχῶν ἐπὶ ἀμερικανικοῦ ἐδάφους. Ἐὰν δὲν γίνη κάτι τέτοιο ἡ Ὀρθοδοξία θὰ ἐκλείψη ἐδῶ ἢ θὰ μεταμορφωθῆ σὲ κάτι ἄλλο, ὅπως ἤδη ἔχει γίνει εἰς μεγάλον βαθμόν. Προσεπάθησα στὸ βιβλίον μου νὰ πῶ αὐτὰ ποὺ λὲς καὶ Σὺ στὸ ἰδικόν Σου, ἀλλὰ ἐδῶ κανεὶς δὲν τὸ καταλαβαίνει. Βλέπεις οἱ Ἕλληνες ἐδῶ ἔχουν ἀφομοιωθῆ μὲ τὸν εὐδαιμονισμὸν τῆς Δύσεως καὶ εἰς τὰ μάτια τοὺς ὁ εὐδαιμονισμὸς εἶναι θέλημα Θεοῦ. Λοιπὸν τί θὰ πάη νὰ κάμη ἐπάνω στοὺς βράχους μὲ ὁλονυκτίες καὶ τὰ λοιπά; Θὰ ἤθελα πολὺ νὰ ἀλληλογραφῶμεν. Νομίζω ὅτι θὰ λυπηθῆ ὁ διάβολος ποὺ δὲν μᾶς ἀρέσει ὁ χριστιανισμὸς ποὺ προωθεῖ, ἀλλὰ τί νὰ γίνη; Δὲν ἠμπορεῖ κανεὶς νὰ ἀρέση εἰς αὐτὸν ὅταν θέλη νὰ ἀρέση στὸν Θεόν. Ὡραία περιγράφει ὁ ἅγιος Συμεὼν ὁ νέος Θεολόγος πῶς ὁ σατανᾶς βοηθεῖ εἰς τὴν προσευχὴν καὶ στὰ καλὰ ἔργα ὡρισμένων.»

   Διαγραφή
  4. Γεώργιος Βασιλείου23 Μαρτίου 2021 στις 2:02 μ.μ.

   Καὶ τὸν ἀξίωσε ὁ Θεὸς νὰ ἐκπληρωθεῖ αὐτὸς ὁ πόθος καὶ ἡ προσευχή του αὐτή, ἔστω καὶ μετὰ τὴν κοίμησή του, ἀφοῦ τώρα στὴν Ἀμερικὴ ὁ γνωστὸς Γέροντας Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτης καὶ τώρα Ἀριζόνας, ἔχει φτιάξει 20 μοναστήρια. Ἀκόμη, ἄλλα πολλὰ ἔχουν ἱδρύσει οἱ Ρῶσοι, οἱ Ρουμάνοι κ.ἄ. Κι ἔτσι σήμερα σὲ ὅλη τὴν ἀμερικανικὴ ἤπειρο ὑπάρχουν δεκάδες μοναστήρια, ποὺ προξενοῦν μεγάλη ὠφέλεια στὸν κόσμο.

   Ὁ πατὴρ Ἰωάννης πολεμήθηκε πάρα πολύ, εἴτε γιατὶ πολέμησε τὶς θρησκευτικὲς Ὀργανώσεις καὶ τὴν ἐκκοσμίκευση τῶν ἐπισκόπων, τοῦ μοναχισμοῦ καὶ τῶν ἐνοριῶν, εἴτε γιατὶ ἄλλοι τὸν φθονοῦσαν καὶ τὸν ζήλευαν. Προσωπικὰ θυμᾶμαι πού, ὅταν ἔλεγα στοὺς καθηγητές μου στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ ὅτι διαβάζω Ρωμανίδη, ἄλλος ἔφευγε μὲ ἕνα χαμόγελο, ἄλλος σοῦ ἔλεγε, «μὰ διαβάζεις ἕναν κομμουνιστή;», κι ἄλλος σοῦ ἔλεγε, «μὰ διαβάζεις ἕναν φασίστα;» Ὅ,τι βόλευε τὸν καθένα, τοῦ ἔβαζε μιὰ ρετσινιά…

   Διαγραφή
  5. Γεώργιος Βασιλείου23 Μαρτίου 2021 στις 2:03 μ.μ.

   Γ. Οἱ προϋποθέσεις θεοπνευστίας τῶν ἀποφάσεων στὶς Συνόδους τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

   Θὰ ἤθελα, σὰν κατακλείδα στὴν ἐναρκτήρια μου αὐτὴ εἰσήγηση γιὰ τὸ πρόσωπο καὶ τὸ ἔργο τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη, νὰ παραθέσω ἕνα βαρυσήμαντο κείμενό του, ἰδιαίτερα ἐπίκαιρο στὶς μέρες μας. Αὐτὸ ἀναφέρεται στὸ τί ἐστὶ Ἐκκλησία καὶ τί Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, καὶ τὸ εἶχε γράψει μὲ ἀφορμὴ τὶς πρὸ δεκαετιῶν προπαρασκευὲς ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου, ποὺ κατέληξε στὴ φετεινὴ (2016) Σύνοδο τῆς Κρήτης.

   «Ἡ βασικὴ προϋπόθεση ὄχι μόνο τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἀλλὰ καὶ Τοπικῶν Συνόδων, εἶναι ὅτι ἐκεῖνοι ποὺ συνεδριάζουν σὲ Τοπικὴ Σύνοδο ἢ σὲ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο εἶναι ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι τουλάχιστον βρίσκονται στὴν κατάσταση τοῦ φωτισμοῦ. Ἀλλὰ ἡ κατάσταση τοῦ φωτισμοῦ δὲν ἀρχίζει ὅταν ποῦν τὴν ἐναρκτήριο προσευχὴ μίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Δὲν ἀρχίζει τότε ὁ φωτισμός… Τουλάχιστον ἡ πλειοψηφία ἀπὸ τοὺς Ἐπισκόπους ἐκεῖνα τὰ χρόνια ἦταν τουλάχιστον σὲ κατάσταση φωτισμοῦ καὶ ἴσως εἶχαν περάσει πρὸς τὴν θέωση κάποτε κάποτε μερικοί. Ἀλλὰ ἦταν ἄνθρωποι ποὺ αὐτὰ τὰ θέματα ποὺ συζητοῦμε τὰ ξέρανε πολὺ καλά…

   Τώρα, ἂν συνέλθουν ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος ἑκατὸ Ἐπίσκοποι καὶ κανεὶς δὲν βρίσκεται σὲ κατάσταση φωτισμοῦ καί, ὄχι μόνο δὲν εὑρίσκονται σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση, ἀλλὰ οὔτε καὶ ξεύρουν τί εἶναι αὐτὴ ἡ κατάσταση, δὲν ἔχουν ἀκούσει ποτὲ γιὰ νοερὰ εὐχὴ καὶ ἀδιάλειπτη εὐχὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα στὴν καρδιὰ καὶ δὲν ἔχουν συναντήσει ποτὲ ἕναν Πνευματικὸ Πατέρα, πού ἔχει πνευματικὰ τέκνα ποὺ ἔχουν αὐτὴν τὴν πνευματικὴ κατάσταση, εἶναι δυνατὸν οἱ ἑκατὸν αὐτοὶ νὰ βγάλουν Ὀρθόδοξες ἀποφάσεις; Τὸ θέτω τὸ θέμα…

   Ἡ Τοπικὴ Σύνοδος θεωρεῖται θεόπνευστος κατὰ τὶς ἀποφάσεις της, ὅταν συμφωνεῖ μὲ τὴν Παράδοση, ὅταν δηλαδὴ συμφωνεῖ μὲ τὴν διαγνωστικὴ καὶ θεραπευτικὴ ἀγωγὴ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἔχει τὴν θεολογικὴ ἐκείνη παράδοση, ποὺ συντελεῖ σὲ αὐτά. Διερωτᾶται κανεὶς ἀπὸ αὐτῆς τῆς ἀπόψεως, ἂν συνέλθει σήμερα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σὲ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, τί ἀποτέλεσμα θὰ βγάλει; Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὑπάρχουν ὁρισμένοι Ὀρθόδοξοι θεολόγοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν μεγάλες ἀμφιβολίες καὶ δισταγμοὺς γι᾽ αὐτὴ τὴν συγκληθησομένη Οἰκουμενικὴ ἢ Μεγάλη Σύνοδο…

   Διαγραφή
  6. Γεώργιος Βασιλείου23 Μαρτίου 2021 στις 2:03 μ.μ.

   Σήμερα, ὅμως, ποὺ σπανίζει ἡ νοερὰ προσευχὴ στοὺς Ἐπισκόπους, ἂν συνέλθει μία Σύνοδος ἐξ Ἐπισκόπων καὶ σηκωθοῦν κατὰ τὴν ἔναρξη νὰ ποῦν ὅλοι μαζί: ‘‘Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν…’’, θὰ ἔλθει ὁπωσδήποτε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο νὰ τοὺς φωτίσει; Ἐπειδὴ δηλαδὴ εἶναι κανονικοὶ Ἐπίσκοποι καὶ συνέρχονται σὲ Σύνοδο καὶ κάνουν προσευχή; Ὅμως δὲν ἐνεργεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο ἔτσι, μόνο δηλαδὴ κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς προϋποθέσεις. Χρειάζονται καὶ ἄλλες. Χρειάζεται ὁ προσευχόμενος νὰ ἔχει ἤδη ἐνεργουμένη τὴν νοερὰ προσευχὴ μέσα του, ὅταν προσέρχεται στὴν Σύνοδο, γιὰ νὰ τὸν φωτίσει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ. Στὶς ψευδο-συνόδους οἱ προσερχόμενοι δὲν εἶχαν αὐτὴν τὴν προσευχητικὴ κατάσταση. Οἱ παλαιοὶ Ἐπίσκοποι ὅμως εἶχαν τέτοια πνευματικὴ ἐμπειρία καί, ὅταν προσήρχοντο ὡς Σῶμα, ἤξεραν τί τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο τοὺς πληροφοροῦσε μέσα στὴν καρδιὰ γιὰ ἕνα συγκεκριμένο θέμα. Καί, ὅταν ἔβγαζαν ἀποφάσεις, ἤξεραν ὅτι οἱ ἀποφάσεις τους ἦταν σωστές. Διότι εὑρίσκοντο σὲ κατάσταση φωτισμοῦ, ἐνῶ ὁρισμένοι ἀπὸ αὐτοὺς εἶχαν φθάσει καὶ στὸν δοξασμό, δηλαδὴ τὴν θέωση.»

   Εἶναι γι᾽ αὐτὸ ποὺ ἔλεγε προφητικὰ λίγο πρὶν κοιμηθεῖ τὸ 2001 ὅτι, «ἀπὸ δῶ καὶ πέρα τὸ πρόβλημα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας θὰ εἶναι οἱ Ἐπίσκοποί της, τί πίστη ἔχουν!» Κάτι ποὺ ἐπισήμανε σὲ ἐπιστολή του τὸ 1969 καὶ ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης: «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας δὲν ἔχει καμμίαν ἔλλειψιν. Ἡ μόνη ἔλλειψις, ποὺ παρουσιάζεται, εἶναι ἡ ἔλλειψις σοβαρῶν Ἱεραρχῶν καὶ Ποιμένων μὲ πατερικὲς ἀρχές. Εἶναι ὀλίγοι οἱ ἐκλεκτοί. Ὅμως, δὲν εἶναι ἀνησυχητικόν. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ Αὐτὸς τὴν κυβερνάει. Δὲν εἶναι ναός, ποὺ χτίζεται ἀπὸ πέτρες, ἄμμο καὶ ἀσβέστη ἀπὸ εὐσεβεῖς καὶ καταστρέφεται μὲ φωτιὰ βαρβάρων, ἀλλὰ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. ‘‘Καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται, ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ λικμήσει αὐτὸν’’ (Ματθ. 21, 44 - 45). Ὁ Κύριος, ὅταν θὰ πρέπη, θὰ παρουσιάση τοὺς Μάρκους τοὺς Εὐγενικοὺς καὶ τοὺς Γρηγόριους Παλαμάδες, διὰ νὰ συγκεντρώσουν ὅλα τὰ κατασκανδαλισμένα ἀδέλφια μας, διὰ νὰ ὁμολογήσουν τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν, νὰ στερεώσουν τὴν Παράδοσιν καὶ νὰ δώσουν χαρὰν μεγάλην εἰς τὴν Μητέρα μας (Ἐκκλησίαν).»

   Διαγραφή
  7. Γεώργιος Βασιλείου23 Μαρτίου 2021 στις 2:03 μ.μ.

   Ἀγαπητοί μου πατέρες καὶ ἀδελφοί,

   Στὸ φετινὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος τοῦ Ἐπιμορφωτικοῦ μας Σεμιναρίου, ὅπως ἀναφέραμε, θὰ ἀναπτυχθοῦν θέματα ἐμπειρικῆς Δογματικῆς ἀπὸ τὸ ὁμώνυμο δίτομο ἔργο τοῦ ἐκλεκτοῦ Ἱεράρχου, Ναυπάκτου Ἱεροθέου Βλάχου. Ἤδη ἔχουμε ἀναθέσει σὲ κληρικοὺς τῆς Μητροπόλεώς μας νὰ παρουσιάσουν στὴν ἀγάπη σας ὁρισμένα ἀπὸ τὰ θέματα τοῦ ἔργου αὐτοῦ. Καί, ἐπειδὴ ἀντιλαμβάνομαι, τὸ φετινὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος δὲν θὰ ἐπαρκέσει γιὰ τὴν κάλυψη τῆς ὅλης θεματολογίας τοῦ ἔργου, πρῶτα ὁ Θεός, θὰ συνεχίσουμε καὶ ὁλοκληρώσουμε κατὰ τὸ ἑπόμενο ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2017-2018.

   Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς μας μπορεῖ νὰ κουρασθοῦν ἀπὸ τὴν πυκνότητα τῶν ἑκάστοτε ἀναπτυσσομένων θεολογικῶν νοημάτων. Ἀλλὰ ἡ Θεολογία μας ἔτσι εἶναι, πυκνή, μεστὴ θείων νοημάτων. Νὰ ξέρετε ὅμως καὶ τοῦτο: Ὅταν ἡ Θεολογία ποὺ μελετοῦμε εἶναι Ὀρθόδοξη, τότε ἀναπαύει καὶ ξεκουράζει τὴν ψυχή, καὶ μάλιστα τὴν ἐνθουσιάζει, καθὼς εἶναι ἔν-Θεος, δηλ. κρύβεται μέσα της, ἢ μᾶλλον ἀποκαλύπτεται σ᾽ αὐτὴν ὁ Τριαδικός μας Θεός. Καί, ὅπως εἶπε καὶ ὁ Κύριος στὸ Εὐαγγέλιο, «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰω. 8, 32).

   Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος

   Διαγραφή
  8. Το να αναπαράγουμε μια ομιλία του Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτου είναι καλό αλλά δεν έχουν σχέση όλα αυτά με τις Ορθόδοξες Οργανώσεις. Μόνο μερικές σειρές τις αφορούν.

   Διαγραφή
 30. Δεν συμφωνώ με την λανθασμένη ματιά του σχολιαστή Γεώργιου Βασιλείου.
  Έχει πολύ μεγάλα λάθη!
  Ένα από τα αρκετά θα επισημάνω.
  Πότε και πού δίδαξαν όλες οι Ορθόδοξες Οργανώσεις στεῖρο αὐτόνομο προτεσταντικό ἠθικισμό;
  Πότε και πού δίδαξαν όλες οι Ορθόδοξες Οργανώσεις κάνω ἠθική ζωή, χωρίς Χριστό καί χωρίς τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος;
  Αυτές είναι εξωφρενικές μομφές.
  Μας δείξει παραπομπές σε κάθεμια Οργάνωση που ανέφερε ονομαστικά. Πού τα γράφουν αυτά συγκεκριμένα.

  Ορθόδοξος Παρατηρητής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πρέπει να καταλάβεις ότι ο δρόμος είναι ένας. Μέσα στην Εκκλησία, είτε σε ενορία, είτε σε μοναστήρι!
   "Σε δικό σου Ναό, σε δικό σου χώρο, σε δικούς ανθρώπους..", όλα αυτά δεν χωράνε στην Ορθοδοξία! Αυτά είναι Βατικανά!

   Διαγραφή
  2. Διορθώνω το σχόλιο μου 2:06 μ.μ.
   Τα περι στείρου αυτόνομου προτεστανικού ηθικισμού (κάνω ἠθική ζωή, χωρίς Χριστό καί χωρίς τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος) τα ανέφερε ο κ. Γ. Βασιλείου μόνο ως αρχή της "Ζωής".
   Οφείλει να μας τα δείξει σε γραπτά και σε ομιλίες που τα γράφει αυτά "η Ζωή".

   Αν πιστεύει ότι αφορούν και όλες τις άλλες Ορθόδοξες Οργανώσεις, οφείλει να μας τα δείξει σε γραπτά και σε ομιλίες όλων των άλλων Ορθόδοξων Οργανώσεων.

   Περιμένω.

   Ορθόδοξος Παρατηρητής

   Διαγραφή
  3. Βατικανό είναι αυτά που γράφεις εσύ 2:12 μ.μ.
   Μέσα στην Εκκλησία βρίσκονται και οι άνθρωποι των Οργανώσεων και ανήκουν και αυτοί σε Ενορίες.
   Το έχει κανείς έναν Ναό και μια αίθουσα αυτά δεν απαγορεύονται στην Ορθοδοξία!
   Ο Ναός που έχουν κάποιες Ορθόδοξες Οργανώσεις υπάγεται και μνημονεύει επίσκοπο της Εκκλησίας.
   Και αίθουσες και δικός τους χώρους μπορεί να έχουν όπως μπορεί να έχει κάθε άνθρωπος και ιδιωτικά και κάθε Σύλλογος.
   Μην γράφεις ό,τι σου κατέβει.

   Διαγραφή
  4. Δεν σας φτάνει ο Αμπελώνας του Κυρίου που βρίσκεται στις ενορίες και τα μοναστήρια; Πρέπει αν εργάζεστε προτεσταντικώ τω τρόπω και σε "κρύες" αίθουσες ιδιωτικές;

   Διαγραφή
  5. Δεν είναι καθόλου προτεσταντικός ο τρόπος εργασίας των Ορθόδοξων Οργανώσεων. Προτεσταντικά είναι αυτά που γράφεις εσύ 2:36μμ μέσα από το "κρύο" σπίτι σου.
   Στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχουν πολλές και ποικίλες δράσεις που ευλογούνται.
   Οι σύγχρονοι Γέροντες δεν ονόμασαν τις Ορθόδοξες Οργανώσεις προτεσταντικές. Λάθη έχουν αλλά προτεσταντικές δεν είναι.

   Διαγραφή
 31. Νά ᾽στε ἄνθρωποι ἀσκημένοι, φωτισμένοι ἀπ᾽ τόν Θεό, ταπεινοί, ἁγιασμένοι, χαριτωμένοι, κοντά στήν Ἐκκλησία. Τό πᾶν νά εἶναι γιά σᾶς ἡ Ἐκκλησία. Καί μέσα ἀπό κεῖ ἀναδύεται ἡ Ἀλήθεια. Κι ἔχετε νά πεῖτε λόγο. Θά τόν καταθέτετε τόν λόγο σας, καί μετά, ἡ Ἐκκλησία θά κρίνει τό σωστό ἤ τό λάθος. Δέν θά ᾽χετε ἐγωισμό θά πεῖτε: «Ἐγώ». Αὐτό ἔκαναν μερικοί πού εἶπαν: «Ἐγώ ξέρω τήν ἀλήθεια, κάνω και μιά ὀργάνωση γιά νά τήν περάσω. Μαζεύω καί χίλιες ὑπογραφές γιά νά τήν περάσω». Μά αὐτά εἶναι κοσμικά μέτρα

  Ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου πού ἔγινε στά πλαίσια τῶν κατηχητικῶν ἀναλύσεων τῆς Β᾽ πρός Τιμόθεον ἐπιστολῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, Δικηγορικῶν Γλυφάδας, τήν Πέμπτη 27-11-2014

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Άλλο μεγάλο λάθος που κάνει ο σχολιαστής Γεώργιος Βασιλείου.

  Πότε οι ὀργανώσεις «Ζωή», «Σωτήρ» καί «Σταυρός» προώθησαν τόν Ἑλληνοχριστιανικό πολιτισμό, δηλαδή τήν ἰδεολογικοποίηση τῆς Ἐκκλησίας (δηλαδή ἡ Ἐκκλησία μετασχηματίζεται σέ ἀνθρώπινη ἰδεολογία);
  Θέλουμε συγκεκριμένες παραπομπές σε γραπτά τους και σε λόγια τους.
  Πολλές αεράτες φλυαρίες λέγονται και γράφονται από διάφορους κατα των Ορθόδοξων Οργανώσεων αλλά χρειάζονται συγκεκριμένες παραπομπές για να δούμε αν και πόσο στέκονται.

  Ακόμα αοριστολογία είναι η δαιμονοποιήση του σαρκικού έρωτος από την "Ζωή". Τί ακριβώς είπαν;
  Οι σαρκικές αμαρτίες και οι σαρκικές πράξεις εκτός του Εκκλησιαστικού Γάμου πάντα ήταν αμαρτία για την Εκκλησία.

  Ορθόδοξος Παρατηρητής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Το να δέσεις Αρχιμανδρίτη ανάποδα σε γομάρι και να τον διώχνουν από το χωριό, τί είναι; Μήπως επιτρέπεται;;; Έτσι έκανε ο Φραγκόπουλος, οργανωσιακός - αφιερωμένος, στο χωριό του στην Μικρά Ασία!
  Το εξιστορούσε μάλιστα σε φιλο-οργανωσιακό οικογενειάρχη, αβαντάροντάς τον σε αγώνα, ώστε να φωνάξουν "ανάξιος" σε κάποια χειροτονία που δεν επιθυμούσαν, ψέγοντας τους δικούς του αφιερωμένους που κρατούσαν μετριοπαθή στάση... Και λέγοντας: "Αφήστε αυτούς.. Εσείς να φωνάξετε" και τους καταφίλησε...
  Μέσα στο βιβλιοπωλείο του "Σωτήρα" στην Αθήνα έγιναν όλα αυτά, λίγες μέρες πριν την χειροτονία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το επιβεβαιώνω το περιστατικό, το έχω ακούσει και από άλλους. Έγιναν όλα αυτά το έτος 1975!

   Διαγραφή
  2. Αν θέλουμε σε πιστεύουμε 2:30μμ

   Διαγραφή
  3. Μπορείς να ρωτήσεις όποιον θέλεις από τον Σωτήρα και θα λάβεις τις απαντήσεις περί της αλήθειας που γράφει ο "23 Μαρτίου 2021 - 2:30 μ.μ."

   Διαγραφή
  4. Το πώς το περιγράφεις εσύ ο ανώνυμος και πώς έγινε στην πραγματικότητα μπορεί να απέχει όσο το ένα ηλιακό σύστημα από το άλλο ηλιακό σύστημα!!

   Και να δεχθούμε ότι έγινε το περιστατικό; Πόσα άλλα παρόμοια περιστατικά και πολύ χειρότερα έχουν γίνει από ανθρώπους αντιοργανωσιακούς; Και ποιός είπε ότι δεν γίνονται λάθη και αμαρτίες στις Οργανώσεις; Και πόσες άλλες αμαρτίες και απάραδεκτες συμπεριφορές γίνονται από ανθρώπους αντίθετους προς τις Οργανώσεις και πολύ χειρότερους;
   Είσαι εκτός συζήτησης.

   Διαγραφή
 34. Η μη αποδοχή του νικολαϊτισμού είναι δαιμονοποίηση του έρωτα;
  Η μη αποδοχή των πορνικών και μοιχικών και άλλων σεξουαλικών αμαρτιών για λόγους χριστιανικής ηθικής είναι δαιμονοποίηση του έρωτα;
  Έίναι συμφωνία με τους Πατέρες της Εκκλησίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Στην σχετική αναφορά στον Χρήστο Γιανναρά γράφει ο σχολιαστής κ. Γ Βασιλείου στο 1:43μμ.
  "Ὅμως, ἀπό τότε μέχρι σήμερα δέν ἀπαλλάχθηκε ἀπό τόν θρησκευτικό, ὀργανωσιακό, προτεσταντικό, στεῖρο εὐσεβισμό τῶν ὀργανώσεων «Ζωή», «Σωτήρ», «Σταυρός» κλπ"

  Σε παραπομπές στα βιβλία και στα περιοδικά τους και όλων των Οργανώσεων που ανέφερε να μας δείξει "τον θρησκευτικό, ὀργανωσιακό, προτεσταντικό, στεῖρο εὐσεβισμό τῶν ὀργανώσεων" και των τριών Οργανώσεων που ανέφερε.
  Για να δούμε πόσο στέκονται.

  Έπειτα αφού δεν είχε καμία σχέση με τον "Σωτήρα" και τον "Σταυρό" ο κ. Γιανναράς τότε πώς κόλλησε αυτόν τον "τον θρησκευτικό, ὀργανωσιακό, προτεσταντικό, στεῖρο εὐσεβισμό" από τον "Σωτήρα" και τον "Σταυρό" ; Ο ίδιος μας είπε ότι ο κ. Γιανναράς έφυγε από τη "Ζωή". Δεν έφυγε από τον " Σωτήρα" και από τον "Σταυρό".
  Πώς βάζει στο ίδιο τσουβάλι όλες τις Ορθόδοξες Οργανώσεις;

  Ορθόδοξος Παρατηρητής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεώργιος Βασιλείου23 Μαρτίου 2021 στις 2:57 μ.μ.

   Ο Σωτήρας προήλθε από ανθρώπους που έφυγαν από την ΖΩΗ. Επομένως οι ίδιοι άνθρωποι ήταν, τις ίδιες τακτικές ακολούθησαν...

   Διαγραφή
  2. Οι χαρακτηρισμοί του Γιανναρά για " θρησκευτικό, ὀργανωσιακό, προτεσταντικό, στεῖρο εὐσεβισμό" που φαίνεται να υιοθετείτε χρειάζεται να συνοδεύονται με παραπομπές. Διαφορετικά είναι απόψεις υποκειμενικές.

   Και ακόμα τότε τον "Σταυρό" γιατί τον αναφέρατε;

   Διαγραφή
 36. Και κάτι άλλο για να δείτε το αντιοργανωσιακό κόμπλεξ του 'ΝΕΩΚΟΡΟΥ".
  Από τα σχόλια του κ. Βασιλείου που αναφέρθηκαν οι εκκλησιαστικοί άνδρες που έκριναν γενικά τις Ορθόδοξες Οργανώσεις και ήταν πολύ μορφωμένοι ήταν ο μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος και ο π. Θεόκλητος Διονυσιάτης.
  Τα αντιοργανωσιακά σχόλια άρχισαν ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΙΑ γιατί ένας σχολιαστής παρατήρησε άλλον σχολιαστή που είπε να μουτζώνουμε τους μητροπολίτες.

  ΠΟΤΕ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΡΦΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ είπε ότι δεν είναι κακό να μουτζώνουμε τους μητροπολίτες;
  ΠΟΤΕ Ο Π. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ είπε ότι δεν είναι κακό να μουτζώνουμε τους μητροπολίτες;

  Και αυτοί είδαμε πουθενά να συμφωνούν με το μούτζωμα των μητροπολιτών.
  ΑΡΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΟΜΠΛΕΞΙΚΑ έβγαλε τα πολλά αντιοργανωσιακά του ΚΟΜΠΛΕΞ ο Αντιοργανωσιακός "Νεωκόρος" και μάλιστα με πεζοδρομιακό ύφος!!!
  Από αυτό καταλαβαίνουμε ποίο πνεύμα τελικά τον έβαλε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΑΛΑΑΑΑ.
   Εδω γίνεται χαμός με στοιχεία - παραπομπές και με ονόματα και εσείς ακόμα ασχολείστε μαζί μου.
   ΤΟΣΟ ΜΙΣΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΑΘΕΙΑ μόνο στο στρατόπαιδο σας οργανωσιακά στρατιωτάκια.
   Και κάτι ακόμα για τον (ΑΝ) ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ.
   Γιατί βρε άθλιε χρεώνεις σε εμένα τον γενικό χαμό που ξεκίνησε από το σχόλιο ΑΝΩΝΥΜΟΥ στις 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 6.02;;;
   ΓΙΑΤΙ βρε ΆΘΛΙΕ κομπλεξικέ (ΑΝ) ΟΡΘΟΔΟΞΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ;;;;;
   Ο ΝΕΩΚΟΡΟΣ

   Διαγραφή
  2. Τυφλωμένε από τα Αντιοργανωσιακά Κόμπλεξ! "Νεωκόρε" εκτός από βρισιές δεν ξέρεις κάτι άλλο να κάνεις!
   Τα κείμενα είναι γραμμένα χωρίς το δικό σου πεζοδρομιακό ύφος και χωρίς βρισιές και μπορεί κανείς να κάνει διάλογο μαζί τους.
   Στα κείμενα δεν υπάρχουν οι πεζοδρομιακές βρισιές των σχολίων σου και η κομπλεξική απόρριψη των Ορθόδοξων Οργανώσεων!
   Υπάρχουν και τόσα θετικά στοιχεία που εσύ δεν τα βλέπεις γιατί σε τύλφωσε το αντιοργανωσιακό ΚΟΜΠΛΕΞ σου.

   Την εμπάθεια και το μίσος να τις ψάξεις στον εαυτό σου.

   Κανένας χαμός από στοιχεία-παραπομπές δεν γίνεται σε όσους ξέρουν γράμματα και μπορούν να διακρίνουν απλά πράγματα που δεν μπορεί ένας τυφλωμένος σαν και εσένα και κομπλεξικός να διακρίνει.

   ΚΑΝΕΝΑ ΜΙΣΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΑΘΕΙΑ δεν υπάρχει από την πλευρά των σχολιαστών που γράφουν για το δίκαιο των Ορθόδοξων Οργανώσεων.
   Αν φανερώνουν τα ΚΟΜΠΛΕΞ σου και την Ασχετίλα σου και σε πονάει είναι άλλο. Τί να κάνουμε; Η αλήθεια πονάει!
   Την εμπάθεια και το μίσος να τις ψάξεις στον εαυτό σου.

   Άνοιξε τα μάτια σου και κοίτα ότι οι Οργανώσεις αναφέρθηκαν από ανώνυμο με τα ίδια αντιοργανωσιακά κόμπλεξ. Απο το ΠΟΥΘΕΝΑ!
   Τα αντιοργανωσιακά σχόλια άρχισαν ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΙΑ γιατί ένας σχολιαστής παρατήρησε άλλον σχολιαστή που είπε να μουτζώνουμε τους μητροπολίτες.
   Άνοιξε τα μάτια σου και δες το ΑΘΛΙΟ ΑΝΤΙΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΟ που άρχισε την ΑΝΑΙΤΙΑ αναφορά στις Ορθόδοξες Οργανώσεις.
   Ανώνυμος20 Μαρτίου 2021 - 6:02 π.μ. και δικαιολόγησε την μούτζα στους μητροπολίτες.
   Ίδιο Αντιοργανωσιακό κόμπλεξ με το ΑΝΤΙΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ ΚΟΜΠΛΕΞ του
   "ΝΕΩΚΟΡΟΥ"!!
   ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ!

   Διαγραφή
  3. Ερώτηση στον ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟ "ΝΕΩΚΟΡΟ"

   Τα σκουπιδένια αντιοργανωσιακά σχόλια που έχουν το ίδιο πεζοδρομιακό ύφος με εσένα 20 Μαρτίου 2021 - 6:02 π.μ. και 7:30 μ.μ. και άρχισαν να βάζουν μέσα τις Οργανώσεις δεν τα είδες ;
   Τυχαία έχουν το ίδιο πεζοδρομιακό ύφος και το ίδιο αντιοργανωσιακό κόμπλεξ με εσένα;

   Βρίσκονται πιο κάτω.
   -----
   Ανώνυμος20 Μαρτίου 2021 - 6:02 π.μ.
   Εσύ ρε ανώνυμο σκουπίδι 5.57 που το παίζεις εισαγγελέας και κριτής των πάντων τσακίσου και εξαφανίσουν από εδώ μέσα.
   Τραβά σε καμία άλλη σελίδα όπως ας πούμε του σωτηρος η της ζωής και παράτα τον κοσμο στην ησυχία του.


   Ανώνυμος20 Μαρτίου 2021 - 7:30 μ.μ.
   Εγω πιστεύω πως πρέπει να αποκλείονται ( και άργησε να γίνει από το Ρ.ΟΔ.) κάθε ένας ο οποίος ασκεί κριτική κακοπροαίρετη στον άλλον και το παίζει σούπερ ορθόδοξος.
   Και κατά την γνώμη μου το μεγαλύτερο μπέρδεμα το κάνουν οι οργανωσιακοί οι οποίοι νοιώθουν και το βλέπουν αφ υψηλού.
   Για αυτό και τους κράζουν σε όλα τα υπόλοιπα μπλόγκ και αποκλείουν τις αναρτήσεις τους.
   Ας κάνει μια αρχή λοιπόν και το ΡΩΜ.ΟΔΟΙΠ. αποκλείοντας κάθε σχόλιο το οποίο γίνεται λογοκρισία και πρόληση.ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΕΜΕΝΑ....
   Άλλωστε τα πάντα ξεκίνησαν με το σχόλιο του ανώνυμου 5.57 και την λογοκρισία του στο σχόλιο του ανώνυμου 3.39.
   Διαφωνείς;;;Δικό σου θέμα.
   Αλλά να αποκαλείς τον άλλο ΑΗΘΗ και να τον λές πως έχει ΑΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΝΠΕΡΙΦΟΡΑ τότε μιλάμε για κόμπλεξ.
   ΚΑΛΗ και ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΑΡΡΑΚΟΣΤΗ.

   Διαγραφή
  4. Μια ακόμη ερώτηση στον ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟ "ΝΕΩΚΟΡΟ" ΜΕ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑΚΑ ΣΧΟΛΙΑ που θέλει να κάνει τον ανήξερο.

   Καταδικάζεις το σχόλιο που έγραφε να δίνουμε τις μούτζες στους μητροπολίτες;
   ΝΑΙ ή ΌΧΙ;

   Διαγραφή
  5. Τον διανοητικά καθυστερημένο υποδύεσαι ΠΟΝΗΡΕ ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΕ ΝΕΩΚΟΡΕ;
   Τα σημερινά σχόλια σεντόνια είναι με ύφος κόσμιο όχι σαν το δικό σου, δεν άρχισαν την συζήτηση από το πουθενά.
   Αυτά ήλθαν μετά την διαμάχη που άρχισε ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ, ΕΝΑΣ ΑΝΤΙΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΜΠΑΘΗ ΑΝΤΙΟΡΓΑΩΝΙΑΚΑ ΚΟΜΠΛΕΞ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ!

   Διαγραφή
  6. 9:26 Ξεκόλλα με τους ανάξιους στην πλειοψηφία Μητροπολίτες...τι έρωτας είναι αυτός;
   Εσύ να τούς στέλνεις λουλούδια!

   Διαγραφή
  7. κ. Παπασπυρόπουλε μην παρεμβαίνετε στον προσωπικό διάλογο. Αφήστε να απαντήσει πρώτα ο Αντιοργανωσιακός Νεωκόρος και μετά λέτε ό,τι θέλετε.
   Αλλά γιατί παρερμηνεύετε αυτά που γράφουν;
   Δεν είπαμε να τους στέλνουμε λουλούδια. Πού το είδατε αυτό;
   Τί μας λέτε; Οι άγιοι Γέροντες που δεν τους μούτζωναν είχαν έρωτα με τους μητροπολίτες; Σημαίνει τους έστελναν λουδούδια;
   Εσείς είπατε ότι θα τους κλωτσούσατε. Κάτι τέτοιο δεν έκαναν οι άγιοι Γέροντες και δεν πρότειναν σε κανένα να το κάνει. Το ίδιο και για τις μούτζες.
   Το αντίθετο μάλιστα.

   Διαγραφή
  8. Αντι να τα βάλει ο "Νεωκόρος" με τον ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ που απλά βλέπει και επικρίνει τα αντιοργανωσιακά συμπλέγματα του "Νεωκόρου", τα βάλει με τον εαυτό του και την εμπάθεια που έχει προς τις Οργανώσεις.
   Ένας αντικειμενικός παρατηρητής που θα διαβάσει την συζήτηση από την αρχή μέχρι το τέλος το καταλαβαίνει αυτό.
   Γιατί τα βάζει με τον ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ;

   Διαγραφή
  9. Περιμένει απάντηση το ΑΝΩΝΥΜΟ ΓΑΤΑΚΙ;;;
   Λοπόοον, συμφωνώ με την τοποθέτηση του κυρίου ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΚΆΝΕΙ ΛΌΓΟ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΛΑΜΗ...ΜΑΣΟΝΟΥΣ...και ΣΑΛΟΝΑΤΟΥΣ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ να προσθέσω εγώ.
   Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην επιλογή ΜΑΣ;;;
   Ο ΑΝΤΙΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΝΕΩΚΟΡΟΣ

   Διαγραφή
  10. Ποιός Κληρικός και Γέροντας με αναγνωρισμένη Αρετή είπε ότι δεν είναι αμαρτία να μουτζώνουμε κ. Παπασπυρόπουλε;
   Η λύση στις κρίσεις που περνούμε έρχεται μέσα από αμαρτίες;
   ή μέσα από την μετάνοια για όλες τις αμαρτίες μας;

   Διαγραφή
  11. Τότε γιατί διαμαρτύρεσαι Γατάκι Αντιοργανωσιακέ "Νεωκόρε" και βρίζεις σαν τρελλός;
   Είσαι το ίδιο , αν όχι ο ίδιος, με τον ανώνυμο που ξεκίνησε από το πουθενά την αναφορά στις Ορθόδοξες Οργανώσεις.
   Γιατί τότε υποκριτά βρίζεις τον σχολιαστή που σε ξεμπρόστασιασε;

   Διαγραφή
  12. Περιμένουμε το Γατάκι το Αντιοργανωσιακό τον "Νεωκόρο" να απαντήσει ειλικρινά και στις άλλες ερωτήσεις γιατί έχουμε και εμείς κάποια ερώτηση.
   Αλλά μετά αφού απαντήσει στις ήδη ερωτήσεις που του έγιναν.

   Διαγραφή
  13. Αφού απαντά έτσι το Ανώνυμο Γατάκι ο Νεωκόρος στο 10:52 , καλά τότε είπε ο Ανώνυμος 23 Μαρτίου 2021 - 3:08 μ.μ.

   Και κάτι άλλο για να δείτε το αντιοργανωσιακό κόμπλεξ του 'ΝΕΩΚΟΡΟΥ".
   Από τα σχόλια του κ. Βασιλείου που αναφέρθηκαν οι εκκλησιαστικοί άνδρες που έκριναν γενικά τις Ορθόδοξες Οργανώσεις και ήταν πολύ μορφωμένοι ήταν ο μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος και ο π. Θεόκλητος Διονυσιάτης.
   Τα αντιοργανωσιακά σχόλια άρχισαν ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΙΑ γιατί ένας σχολιαστής παρατήρησε άλλον σχολιαστή που είπε να μουτζώνουμε τους μητροπολίτες.

   ΠΟΤΕ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΡΦΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ είπε ότι δεν είναι κακό να μουτζώνουμε τους μητροπολίτες;
   ΠΟΤΕ Ο Π. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ είπε ότι δεν είναι κακό να μουτζώνουμε τους μητροπολίτες;

   Και αυτοί δεν είδαμε πουθενά να συμφωνούν με το μούτζωμα των μητροπολιτών. ΠΟΥΘΕΝΑ.

   Διαγραφή
 37. Εντάξει σταματήστε επιτέλους να τσακώνεστε σαρακοστιάτικα! Μείνετε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ακολουθήστε τους Αγίους Πατέρες και καλή μετάνοια! Καλό υπόλοιπο Σαρακοστής!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΥΓ: Για να μη ξεχνιόμαστε, τα εμβόλια τελικά, να μη τα κάνετε! Αυτό είναι το θέμα της ανάρτησης!

   Διαγραφή
  2. Σωστά τα λέτε 3:15 μ.μ. Το θέμα της ανάρτησης είναι τα εμβόλια και όμως ένας ανώνυμος με πολλά αντιοργανωσιακά ΚΟΜΠΛΕΞ κατάφερε και προκάλεσε τόση φασαρία και αναστάτωση από το ΠΟΥΘΕΝΑ μέσα στη Σαρακοστή, χωρίς να αναφερθούν οι Οργανώσεις πουθενά -ΠΟΥΘΕΝΑ!!!!
   ΜΕΓΑΛΟ ΨΥΧΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΧΕΙ ο ΑΝΤΙΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ "ΝΕΩΚΟΡΟΣ" !!!

   Διαγραφή
  3. 3:54 Μου θυμίζεις δημοτικό σχολείο....κυρία κυρία αυτός με πείραξε πρώτος...

   Διαγραφή
  4. 10:35 Σου θυμίζει τον δημοτικό σχολείο γιατί φαίνεται εσύ είναι ο ένοχος που ξεκίνησε την αναταραχή χωρίς λόγο...
   Διαφορετικά θα συμφωνούσες με τον 3:54 γιατί λέει τα πράγματα με το όνομα τους.

   Διαγραφή
 38. Σύλλογοι και Αδελφότητες στο Σώμα του Ζώντος Χριστού


  Από
  Χ.Φ.Δ. -
  2 Νοεμβρίου 2007
  8
  1361
  Εκτύπωση Εκτύπωση
  1 αστέρι2 αστέρια3 αστέρια4 αστέρια5 αστέρια (καμία αξιολόγηση προς το παρόν)

  Προ ημερών εκδόθηκε το βιβλίο του κ. Σταύρου Νικ. Μποζοβίτη, θεολόγου, «Σύλλογοι και Αδελφότητες στο Σώμα του Ζώντος Χριστού» από τις εκδόσεις «Σωτήρος». Το βιβλίο επεξεργάζεται το γνωστό θέμα, κάνει αναίρεση των κατηγοριών κατά των αδελφοτήτων και τεκμηριώνει τις θέσεις του ιστορικά και εκκλησιολογικά, με τρόπο που πείθει κάθε αντικειμενικό αναγνώστη. Για να μην αδικήσουμε κάποιο τμήμα του με την αποσπασματική παράθεσή του, δημοσιεύουμε εδώ τον επίλογο, ο οποίος κλείνει το βιβλίο με το σαφέστερο τρόπο:

  Ώρα τελικής ευθύνης

  Ένας επίλογος σ’ αυτήν εδώ την ιδιότυπη εργασία ίσως θα απαιτούσε μια ανακεφαλαίωση των σημαντικότερων σημείων και συμπερασμάτων μας.

  Αντί όμως γι’ αυτό, αντί μιας ψυχρής αριθμήσεως των τελικών κρίσεων, θα προτιμήσουμε να μείνουμε στην ατμόσφαιρα του χρέους στο παρόν και στην εναγώνια ενατένιση του επερχομένου σκοτεινού μέλλοντος. Για να συνειδητοποιήσουμε καλύτερα πού βρισκόμαστε και προς τα πού πορευόμαστε.

  Και επομένως…

  Στην κατ’ εξοχήν κρίσιμη αυτή καμπή της ιστορίας είναι αναγκαίο να εννοήσουμε ότι δεν υπάρχει πλέον καιρός για αντεγκλήσεις μεταξύ μας. Μεταξύ όλων μας οι οποίοι αξιωθήκαμε να δεχθούμε το βασιλικό Χρίσμα του Αγίου Πνεύματος στα μέτωπά μας και να μετέχουμε κατά την ανερμήνευτη βουλή και συγκατάβαση του Δημιουργού μας στο πανάχραντο Σώμα του ζώντος Χριστού.

  Κληρικοί και λαϊκοί, Ενορίες, Μοναστήρια και Αδελφότητες έχουμε ελεηθεί απείρως από την άπειρη αγάπη του ελεήμονος Θεού να συμμετέχουμε στην πορεία του λαού του Θεού διά μέσου της ερήμου του αποστατημένου κόσμου. Δεν είμαστε κριτές αλλήλων. Αλλά αλλήλων σύνδουλοι και αλλήλων μέλη.

  Μέσα στο σύγχρονο «κατακλυσμό της αμαρτίας» οφείλουμε να κρατάμε σφιχτά τα χέρια μεταξύ μας, ενισχύοντες, παρακαλούντες αλλήλους «καθ’ εκάστην ημέραν άχρις ού το σήμερον καλείται, ίνα μη σκληρυνθή τις» εξ ημών «απάτη της αμαρτίας» (Εβρ. γ΄ 13).

  Η Ορθοδοξία είναι ζωντανός οργανισμός και σε κάθε εποχή μπορεί να δίνει τη μαρτυρία της χρησιμοποιώντας κάθε φορά τους προσφορότερους τρόπους. Στον όσιο γέροντα ασκητή π. Παΐσιο τον Αγιορείτη κάποιοι επισκέπτες έλεγαν κάποτε επιμόνως ότι «πρέπει να διαλύσουμε τις θρησκευτικές οργανώσεις». Και ο πνευματέμφορος άνθρωπος του Θεού απάντησε κοφτά και ελεγκτικά ταυτοχρόνως: «Σήμερα όλα τα παιδιά του διαβόλου έχουν φτιάξει αναρίθμητες οργανώσεις για το κακό. Διαλύστε πρώτα αυτές και έπειτα ελάτε και ό,τι στραβό βρούμε στις θρησκευτικές οργανώσεις να κοιτάξουμε να το διορθώσουμε».

  Αυτήν την αλήθεια για τις αναρίθμητες οργανώσεις του κακού ίσως δεν πρέπει ποτέ να τη λησμονούμε όλοι μας. Γιατί είμαστε ασφυκτικά περικυκλωμένοι απ’ αυτές. Και σε λίγο ίσως θα είμαστε και αλυσοδεμένοι με τα ηλεκτρονικά δεσμά που ετοιμάζουν.

  Ο προβληματισμός για τα επερχόμενα δεινά δεν μπορεί να διαφεύγει από το οπτικό μας πεδίο σήμερα. Ένας Επίσκοπος της Εκκλησίας μας το διετύπωσε αυτό με ένα θαυμαστό και προφητικό συνάμα λόγο. «Η Εκκλησία – είπε – στην εποχή μας πρέπει να ετοιμάζει μάρτυρες»!

  Η δραστηριοποίηση των λαϊκών, η αναζωογόνηση των Μοναστηριών και η δημιουργική ζωντάνια των Αδελφοτήτων ίσως να αποτελεί μία μυστική ενέργεια του Παρακλήτου Πνεύματος, προκειμένου να προετοιμάσει την Εκκλησία για επερχόμενο βαρύ χειμώνα.

  Και έχουμε χρέος μέσα σ’ αυτό το πολικό ψύχος να εναγκαλισθούμε με θερμότητα ψυχών αλλήλους για να κρατηθούμε ακλόνητοι στην πίστη, «έως αν παρέλθη η οργή Κυρίου» (Ησ. κστ΄ 20).

  https://xfd.gr/keimena/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82/%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%86%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Μποζοβίτης ήμουν αυτήκοος που έλεγε σε μοναχό κάποτε: "Τί κάθεστε εδώ πάνω στα βράχια οι καλόγεροι; Νομίζετε ότι κάτι καταφέρνετε; Βγήκε στις πόλεις να κηρύξετε στον κόσμο, να σώσετε καμμία ψυχή..."

   Και εδώ αξίζει το του Αγίου Παϊσίου:
   «Τί κάνουν οι μοναχοί, μου λένε, και κάθονται εδώ; Γιατί δεν πηγαίνουν στον κόσμο να κάνουν κοινωνικό έργο;». «Οι φάροι, τους λέω, δεν πρέπει να είναι πάντοτε πάνω στα βράχια; Τί, πρέπει να πάνε στις πόλεις να προστεθούν στα φανάρια; Άλλη αποστολή έχουν οι φάροι, άλλη τα φανάρια». Ο μοναχός δεν είναι φαναράκι, για να τοποθετηθή στην πόλη σε μια άκρη του δρόμου και να φωτίζη τους διαβάτες, να μη σκοντάφτουν. Είναι φάρος απομακρυσμένος, στημένος ψηλά στα βράχια, που με τις αναλαμπές του φωτίζει τα πελάγη και τους ωκεανούς, για να κατευθύνωνται τα καράβια και να φθάνουν στον προορισμό τους, στον Θεό….

   Πολλοί κηρύττουν, λίγοι εμπνέουν εμπιστοσύνη, γιατί η ζωή τους δεν ανταποκρίνεται στα λόγια τους.
   Ο μοναχός δεν κάνει κηρύγματα δυνατά να τον ακούσουν οι άλλοι, αλλά κηρύττει σιωπηλά με την ζωή του τον Χριστό και βοηθάει με την προσευχή του. Ζει το Ευαγγέλιο και η Χάρις του Θεού τον προδίδει. Έτσι κηρύττεται το Ευαγγέλιο κατά τον θετικώτερο τρόπο, πράγμα πού διψάει ο κόσμος, ιδίως ο σημερινός. Και όταν μιλάη ο μοναχός, δεν λέει απλώς μιά σκέψη• λέει μιά εμπειρία. Αλλά και μιά σκέψη να πει, και αυτή είναι φωτισμένη…

   Διαγραφή
  2. Αν δεν βάλεις το όνομα σου 7:00 μ.μ. , πώς θέλεις να σε πιστέψουμε ότι ήσουν αυτήκοος;
   Αν το είπε λάθος δικό του προσωπικό.
   Δεν φταίνε σε τίποτα όλοι οι άλλοι του Σωτήρα και όλων των άλλων Ορθόδοξων Αδελφοτήτων να κατηγορούνται.

   Διαγραφή
 39. ΓΑΤΟΥΛΙΑ ΜΟΥ ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΝΥΧΤΑ.
  ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΔΩ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ...
  ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ ΝΤΥΘΕΙΤΕ ΚΑΛΑ ΓΙΑΤΙ ΕΒΑΛΕ ΚΡΥΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Να κάνετε και παρατηρήσεις στον Άγιο Νικόλαο και στον Άγιο Παϊσιου (Και οι δύο, σφαλιάρες σε βλάσφημους) τα ξέρετε.
  Είναι λιγότερο βλάσφημος ο Μητροπολίτης που διαφημίζει και μας λέει να κάνουμε το εμβόλιο του κανίβαλου.
  Ωραίο είναι το γλέντι μας, σας αγαπάω όλους.... πάμε να φύγουμε ΝΕΩΚΟΡΕ, άμα θες έλα και εσύ Γιώργο Βασιλείου...κουράσαμε και τους αγαπητούς διαχειριστές!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Άγιος Παΐσιος δεν έδωσε σφαλιάρα σε κανένα ιερωμένο. Αντίθετα ήταν αντίθετος προς τους ανθρώπους που διαπομπεύουν τον κλήρο δημόσια.
   Ο Άγιος Νικόλαος έδωσε σφαλιάρα όχι απλά σε βλάσφημο αλλά σε αιρεσιάρχη, αίρεσης που αρνιόταν την Θεότητα του Χριστού και πρωτοεμφανίστηκε. Δεν την έδωσε σε άλλους ιεράρχες που πίστευαν αρειανικά.

   Οι μητροπολίτες δεν τους είδαμε να βλασφημούν τον Θεό.
   Η έγκριση του εμβολίου από τους μητροπολίτες δεν είναι βλασφημία του Θεού. Πόσο μάλλον όταν πολλοί απο αυτούς μπορεί να μην γνωρίζουν τα στοιχεία που παρουσιάζει ο π. Στυλιανός Καρπαθίου.
   Δεν μπορούμε όλα τα αμαρτήματα του κλήρου να τα ονομάζουμε βλασφημία του Θεού!!!

   Φιλευλαβής

   Διαγραφή
  2. Εσείς που συμφωνείτε να μουτζώνουμε τους μητροπολίτες κάντε παρατήρηση και στον Άγιο Αμφιλόχιο της Πάτμου.

   "Ὅταν κάποιος ρίξει στὸ σκυλὶ μία πέτρα, πολλὲς φορὲς ὁ σκύλος ἀντὶ νὰ χυθεῖ σ΄ αὐτὸν πού τὴν ἔριξε, ὁρμᾶ καὶ δαγκώνει τὴν πέτρα. Ἔτσι κάνουμε καὶ ἐμεῖς. Βάζει ὁ πειρασμὸς κάποιον νὰ μᾶς πειράξει μὲ φέρσιμὸ του καὶ ἐμεῖς ἀντὶ νὰ τὰ βάζουμε μὲ ἐκεῖνον πού ἔριξε τὴν πέτρα, δηλ. τὸν πειρασμό, δαγκώνουμε τὴν πέτρα, δηλ. τὸν συνάνθρωπο, πού χρησιμοποίησε ὁ διάβολος ὡς πέτρα.
   Ὅσιος Ἀμφιλόχιος Πάτμου"

   Διαγραφή
  3. ΦΙΛΕΥΛΑΒΗ!!!
   ΌΤΑΝ ΣΟΥ ΖΗΤΉΣΟΥΝ ΤΟ ΠΟΙΣΤΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΉΣΕΙΣ...
   ΌΤΑΝ ΑΠΑΓΟΡΕΎΣΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΝ ΕΊΣΟΔΟ ΤΩΝ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ....
   ΌΤΑΝ ΚΆΝΟΥΝ ΥΠΙΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ ΣΕ ΑΠΑΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ ΔΊΑ ΡΟΠΆΛΟΥ ΑΚΌΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΡΟΣΈΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΊΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗ, τότε θα καταλάβουν όλοι το μέγεθος του κακού.
   Και κάτι ακόμα.
   Οι ΕΠΊΣΚΟΠΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΓΚΆΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΎΝ ΟΙ ΠΙΣΤΟΊ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΟΎΝ ΤΟ ΜΈΓΙΣΤΟ ΔΏΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΎ ΠΡΠΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ;;;;
   Ποιο;;; ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΦΥΣΙΚΆ.
   Και αν δεν είναι αυτό ΒΛΑΣΦΗΜΊΑ κατά του Θεού τότε τι είναι.
   Άλλωστε και ο ΑΓ. ΠΑΙΣΙΟΣ έλεγε να τα λέμε στους ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ όσο οι ΙΕΤΑΡΧΕΣ ΚΡΑΤΟΎΣΑΝ ΤΑ ΠΡΟΣΧΉΜΑΤΑ.
   Σήμερα που τα πάντα έχουν ισοπεδώνει και ο κλήρος πλέον έγινε ασεβεστερος των πάντων δεν έχουμε χρέος να μιλήσουμε;;;

   Διαγραφή
  4. Το κάθε αμάρτημα κ. Παπασπυρόπουλε δεν είναι βλασφημία.
   Λίγη διάκριση χρειάζεται για να μην τα βάζουμε όλα στη βλασφημία όπως την έγκριση ενός εμβολίου όταν ακούγονται τόσα και τόσα από πληροφορίες, ειδήσεις, ιατρούς κ.α. και είναι επόμενο ένας να μην λάβει μέσα στη σύγχυση σωστή ενημέρωση.

   Διαγραφή
  5. κ.Βασίλη Παπασπυρόπουλε,
   ο Γιώργος Βασιλείου παρά τις λάθος γνώμες του για τις Ορθόδοξες Χριστιανικές Οργανώσεις δεν είπε καθόλου ότι συμφωνεί με το μούτζωμα των μητροπολιτών. Τον μόνο που έχετε με το μέρος σας είναι τον "Νεωκόρο" και τον ανώνυμο που είπε για το μούτζωμα αν δεν είναι ο ίδιος.

   Διαγραφή
  6. 2:49 μ.μ.
   Τα πήρατε όλα σβάρνα!!!
   Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΟΥΤΖΩΝΟΥΜΕ!!
   ΑΛΛΟ ΝΑ ΤΑ ΛΕΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΜΟΥΤΖΩΝΟΥΜΕ!!!!!!

   Δεν ξέρετε να ξεχωρίζετε 2 γαϊδάρων άχυρα!!!
   Μπερδέψατε το πατζούρι με το πατζάρι!!!

   Διαγραφή
 41. Καλή λευτεριά απ΄ το εμβόλιο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.