28 Φεβ 2015

Ὁ ἐπίσκοπος πρ. Ἐρζεγοβίνης καί Ζαχουμίου Ἀθανάσιος Γιέφτιτς μιλᾶ γιά τόν ἅγιο Ἰουστῖνο Πόποβιτς


Ἐπικήδειος Λὀγος π. Γ. Μεταλληνοῦ στήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ Γεωργίου Ζερβοῦ


ΕΚΔΗΛΩΣΗ "Ἡ Ὀρθοδοξία στήν Μεγάλη Ἑλλάδα"

KYRIAKH ORUODOJIAS

26 Φεβ 2015

Ἡ Ἑλληνικη Κυβέρνηση δεσμεύεται ἐκ νέου γιά τήν κάρτα τοῦ πολίτη

H ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ»
Δημοσιοποιήθηκε (βλ. μεταξὺ ἄλλων ἐδῶ) στὸ τριήμερο ποὺ μᾶς πέρασε ἡ ἐπιστολὴ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως πρὸς τὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν τῶν χωρῶν τῆς Ζώνης τοῦ Εὐρώ (Eurogroup), στὴν ὁποία γνωστοποιοῦνται οἱ νομοθετικὲς καὶ πολιτικές της δεσμεύσεις προκειμένου νὰ δοθῆ παράταση στὸ ἰσχύον πρόγραμμα χρηματοδότησης τῆς χώρας μας. Στὸ τέταρτο καὶ τελευταῖο κεφάλαιο τῆς ἐπιστολῆς, ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως, ἀναγράφεται ρητὰ ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ὅτι σχεδιάζει νὰ τὸ πράξη μὲ τρόπο ποὺ νὰ εἶναι ἐπιβοηθητικὸς στὴν ἀναμόρφωση τῆς δημόσιας διοίκησης καὶ τὸν ἀγῶνα ἐναντίον τῆς γραφειοκρατίας/διαφθορᾶς, θέτοντας ὡς παράδειγμα τὴν ἔκδοση μιᾶς Ἔξυπνης Κάρτας τοῦ Πολίτη, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ χρησιμοποιηθῆ ὡς ταυτότητα στὸ Ἐθνικὸ Σύστημα Ὑγείας, καθὼς καὶ γιὰ νὰ μπορῆ νὰ ἀποκτήση κανεὶς πρόσβαση στὸ....

Ἡ τελωνική προσευχή

Τοῦ π. Αρσενίου Κατερέλου
Μέγιστο προνόμιο στόν ἄνθρωπο εἶναι ἡ προσευχή. Καί προσευχή σημαίνει ἀνάτασι στόν οὐρανό καί διάλογος καί προσωπική ἐπικοινωνία μας μέ τόν Θεό. Ὡς πρός τήν ποιότητά της, εἶναι συνουσία μετά τοῦ Θεοῦ, ἐφ᾽ ὅσον συνάπτεται ὁ ἄνθρωπος μετά τόν Θεό, δηλαδή μέ τίς ἄκτιστες θεϊκές ἐνέργειες.
Δέν πρέπει ὅμως νά ξεχνᾶμε ὅτι ἡ προσευχή εἶναι μία ἀπό τίς ἐντολές. Καί βέβαια, εἶναι ἀπό τίς πιό βασικές. Μέ τήν προσευχή βελτιωνόμαστε στήν τήρησι τῶν ἐντολῶν. Ἀλλά καί ἀντίστροφα μέ τήν τήρησι τῶν ἐντολῶν προαγόμαστε στήν προσευχή. Ἡ προσευχή εἶναι ὁ καθρέφτης τῆς ὅλης πνευματικῆς μας πορείας. Καί γιά νά γίνη εὐπρόσδεκτη ἀπό τόν Θεό, πρέπει κατά τό ὀλιγώτερο ἤ περισσότερο, νά τηρηθοῦν ὁπωσδήποτε κάποιες προϋποθέσεις. Διαφορετικά, ἄν δέν τηρηθοῦν, ὄχι μόνο δέν θά φθάνη στόν οὐρανό, δέν θά εἶναι εὐπρόσδεκτη στόν Θεό ἡ προσευχή μας, ἀλλά δέν θά ἀνεβαίνη πάνω ἀπό τό κεφάλι μας, μεταφορικά βέβαια. Δέν θά ξεπερνᾶ σέ ὕψος, ὅπως ἔλεγε χαριτολογῶντας ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, οὔτε καί αὐτό τοῦτο τό ἴδιο μας τό κεφάλι. Ἔλεγε σέ κάποιον ὁ Ὅσιος Παΐσιος: ''Μέ τήν τακτική πού ἀκολουθεῖς, ἡ προσευχή σου, ὄχι ἁπλῶς δέν φθάνει στόν οὐρανό, ἀλλά μένει, σέ ὕψος, κάτω καί ἀπό τό ἴδιο σου τό κεφάλι''.
Κατ᾽ ἀρχήν, θά πρέπη νά γίνεται ἡ προσευχή μας μέ πνεῦμα ταπεινώσεως, μέ βαθειά αὐτογνωσία καί αὐτομεμψία, χωρίς δικαιολογίες καί ἐξιδανικεύσεις τῶν πτώσεών μας καί....

Γράμματα Σπουδάματα - Περί τῆς Νεοελληνικῆς Εθνικῆς Ταυτότητος - Ν. Ιντζεσίλογλου

25 Φεβ 2015

Βιώνοντας τὴν λειτουργικὴ ἡμέρα τῆς Τεσσαρακοστῆς στὸ Ἅγιον Ὅρος

Orthodox deacon 
Holy Mount Athos - Greece Τοῦ Ἰωάννου Μ. Φουντούλη, Λογικὴ Λατρεία, Θεσσαλονίκη 1971, σελ.40-48
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
Ἂν θέλει νὰ ζήσει κανεὶς τὸ λειτουργικὸ πλοῦτο, τὸ θαυμαστὸ μυστικὸ μεγαλεῖο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, πρέπει νὰ προσπαθήσει νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειά της. Ἐπιφάνεια εἶναι αὐτὸ ποὺ βλέπομε καὶ ποὺ γνωρίζομε ὅλοι μας κατὰ τὶς Κυριακές τῆς Τεσσαρακοστῆς. Ἔχουν πράγματι κάτι ἰδιαίτερο οἱ Κυριακὲς αὐτὲς ἀπὸ τὶς ἄλλες Κυριακές τοῦ ὑπολοίπου ἔτους. Τὰ εἰδικὰ ἐορτολογικὰ θέματα, ἡ ὑμνογραφία των, ἡ λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου, ποὺ τελεῖται ἀντὶ τῆς λειτουργίας τοῦ Χρυσοστόμου, δίνουν σ’ αὐτὲς ἕνα ξεχωριστὸ χρῶμα. Ἀλλὰ οἱ Κυριακές τῆς Τεσσαρακοστῆς εἶναι ὀάσεις μέσα σ’ αὐτήν. Κατ’ οὐσίαν βρίσκονται ἔξω ἀπὸ αὐτήν. Τὴ γοητεία τῆς ἀληθινῆς Τεσσαρακοστῆς θὰ τὴν αἰσθανθεῖ κανεὶς μέσα στὸ «πέλαγος» ἢ στὴν «αὐχμηρὰ ἔρημο», ὅπως τὴν ὀνομάζουν οἱ Πατέρες, αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς Τεσσαρακοστῆς, δηλαδὴ τῶν καθημερινῶν, ἀπὸ τὴ Δευτέρα ὡς τὴν Παρασκευὴ τῶν ἔξι ἑβδομάδων ποὺ τὴν ἀποτελοῦν.

Ἡ Ἐκκλησία μας στὶς μοναστηριακὲς ἀκολουθίες εἶδε πάντοτε ἕνα ἰδεώδη τρόπο λατρείας, γι΄αὐτὸ καὶ σὺν τῷ χρόνω ἀντικατέστησε τὶς παλαιὲς ἰδιαίτερες ἐνοριακὲς ἀκολουθίες μὲ τὶς μοναχικές. Ἰδιαιτέρως ὅμως κατὰ τὴν Τεσσαρακοστὴ προσπάθησε νὰ μεταφέρει...

24 Φεβ 2015

Σούρωπο στὴ Βασιλεύουσα

Συνεσίου μοναχοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου  Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου
Σούρουπο στὴ Βασιλεύουσα. Ὁ ἥλιος τρέχει νὰ κρυφτεῖ πίσω ἀπὸ τὰ γερασμένα Θεοδοσιανὰ τείχη καὶ νὰ βασιλέψει ὁλοπόρφυρος στὴν ἀπέραντη θρακικὴ πεδιάδα. Τὸ πρόγραμμα τῶν ξεναγήσεων ἔχει τελειώσει καὶ οἱ προσκυνητὲς ἔχουν σκορπίσει κατὰ παρέες στὴν ἀγορὰ γιὰ ψώνια καὶ βραδυνὸ φαγητό.
Ἡ δική μας συντροφιὰ -ἑπτὰ ψυχὲς- βαδίζει στὴν παλιὰ Κωνσταντινούπολη ψάχνοντας μέσα στὴν σύγχρονη πόλη τῶν 15 ἑκατομμυρίων κάποια λείψανα τῆς βυζαντινῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων. Ἀπόψε, τελευταία νύχτα τοῦ προσκυνήματος, θὰ ἐπιχειρούσαμε νὰ βρεθοῦμε σὲ κάποιες βυζαντινές, χιλιόχρονες καὶ πλέον ἐκκλησιές, πού στέκουν ἀκόμα ξεχασμένες ἀπὸ τὸν χρόνο ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ἐπισκέπτες τῆς Πόλης.
Περνᾶμε ἕναν κεντρικὸ δρόμο καὶ στρίβουμε ἀριστερὰ σ΄ ἕνα μικρότερο. Μπροστὰ μας ὀρθώνεται ἕνα μεγάλο τέμενος, πού....

Καλό στάδιο!

Σημείωση: Ἡ εἰκόνα μᾶς ἐστάλη από ἀναγνώστη.

Ὁμιλία τοῦ π. Αρσενίου Βλιαγκόφτη γιά τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Δέκα νηστίστιμα Ἁγιορείτικα φαγητά…

Ἐπειδὴ διανύουμε τὴν περίοδο τῆς νηστείας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, σᾶς παρουσιάζουμε δέκα νηστίσιμες Ἁγιορείτικες συνταγὲς ἀπὸ τό βιβλίο «ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ», τοῦ Μοναχοῦ Ἐπιφανίου τοῦ Μυλοποταμινοῦ. Γιὰ νὰ δεῖτε σὲ μεγένθυση τὶς φωτογραφίες, πατῆστε μὲ τὸ ποντίκι πάνω σὲ αὐτές.

1-Σουπιὲς στιφάδο
Ὑλικὰ (γιὰ 4 μερίδες):
ἑνάμισι κιλὸ σουπιὲς καθαρισμένες
8 ὡς 10 μεγάλα κρεμμύδια ξερὰ
5 μὲ 6 σκελίδες σκόρδο
2 ἢ 3 κουταλιὲς πελτὲς
1 ποτήρι κόκκινο κρασὶ
5 ὡς 6 φύλλα δάφνης
μαυροπίπερο σὲ σπυριὰ
κανέλα σὲ ξύλο
γαρίφαλο σὲ καρφάκια
300 γραμμάρια λάδι
ἁλάτι
Μποροῦμε νὰ τὶς καθαρίσουμε μονοί μας, ἂν δὲν φοβόμαστε μήπως μαυρίσουν οἱ ἄκρες τῶν νυχιῶν μας. Ἀφαιροῦμε πρῶτα τὸ κόκαλο καὶ τὰ ἐντόσθια μαζὶ μὲ τὰ μελάνια, τὶς πλένουμε καὶ τὶς βράζουμε γιὰ σαράντα πέντε λεπτὰ περίπου. Μποροῦμε ὅμως νὰ τὶς ἀγοράσουμε καθαρισμένες ἀπὸ τὸν ψαρά μας. Ἐπίσης ὑπάρχουν καταψυγμένες πολὺ καθαρές. Ὅπως καὶ νὰ εἶναι, θέλουν πρῶτα ζεμάτισμα. Κατόπιν τὶς κόβουμε σὲ κομμάτια ἀναλόγως τῆς ἀρεσκείας μας. Ψιλοκόβουμε τὰ...
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ...

Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία πρὸς τὸ Πάσχα

Τοῦ Πατρὸς Ἀλεξάνδρου Σμέμαν,
ἀπὸ τὸ βιβλίο «Μεγάλη Σαρακοστή», ἐκδόσεις Ἀκρίτας, Ἀθήνα 1999
Ὅταν κάποιος ξεκινάει γιὰ ἕνα ταξίδι θὰ πρέπει νὰ ξέρει ποῦ πηγαίνει. Αὐτὸ συμβαίνει καὶ μὲ τὴ Μεγάλη Σαρακοστή. Πάνω ἀπ᾿ ὅλα ἡ Μεγάλη Σαρακοστὴ εἶναι ἕνα πνευματικὸ ταξίδι ποὺ προορισμός του εἶναι τὸ Πάσχα, ἡ Ἑορτὴ Ἑορτῶν». Εἶναι ἡ προετοιμασία γιὰ τὴν «πλήρωση τοῦ Πάσχα, ποὺ εἶναι ἡ πραγματικὴ Ἀποκάλυψη». Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ἀρχίσουμε μὲ τὴν προσπάθεια νὰ καταλάβουμε αὐτὴ τὴ σχέση ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα στὴ Σαρακοστὴ καὶ τὸ Πάσχα, γιατὶ αὐτὴ ἀποκαλύπτει κάτι πολὺ οὐσιαστικὸ καὶ πολὺ σημαντικὸ γιὰ τὴ Χριστιανικὴ πίστη καὶ ζωή μας.
Ἄραγε εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἐξηγήσουμε ὅτι τὸ Πάσχα εἶναι κάτι πολὺ περισσότερο ἀπὸ μία γιορτή, πολὺ πέρα ἀπὸ μία ἐτήσια ἀνάμνηση ἑνὸς γεγονότος ποὺ πέρασε; Ὁ καθένας πού, ἔστω καὶ μία μόνο φορά, ἔζησε αὐτὴ τὴ νύχτα «τὴ σωτήριο, τὴ φωταυγὴ καὶ λαμπροφόρο», ποὺ γεύτηκε ἐκείνη τὴ μοναδικὴ χαρά, τὸ ξέρει αὐτό.
Ἀλλὰ τί εἶναι αὐτὴ ἡ χαρὰ; Γιατί ψέλνουμε στὴν ἀναστάσιμη λειτουργία: νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια»; Μὲ ποιὰ ἔννοια ἑορτάζομεν» - καθὼς ἰσχυριζόμαστε ὅτι τὸ κάνουμε - θανάτου τὴν νέκρωσιν, Ἅδου τὴν καθαίρεσιν ἄλλης βιοτῆς τῆς...

23 Φεβ 2015

Κώστας Ζουράρις:«Ὁ Εὐρωπαϊκός Διαφωτισμός καί ὁ καθ’ ἡμᾶς νηπτικός Φωτισμός»


 Ἡ εἰσήγηση τοῦ Κώστα Ζουράρι στό Θεολογικό Συνέδριο μέ θέμα: «Παιδεία – Διαφωτισμός – Παγκοσμιοποίηση: Ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική θεώρηση», πού διοργάνωσαν, τό Σάββατο καί τήν Κυριακή, 14 - 15 Φεβρουαρίου 2015, στόν Πύργο Ἠλείας ἡ Ι. Μ. Ηλείας καί ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων

22 Φεβρουαρίου 1821 ξεκινᾶ ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση ἀπό τόν Ἀλ. Ὑψηλάντη

Ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Αἰγαῖον της Λευκωσίας καὶ στὴ σειρὰ Κειμήλια, κυκλοφορεῖ τὸ βιβλίο «Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης. Μάχου Ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος»

Ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, ἀρχηγὸς τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης, γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 1792 καὶ ἦταν γιὸς τοῦ Κωνσταντίνου Ὑψηλάντη, καὶ τῆς Ἐλισάβετ τὸ γένος Βακαρέσκου, μίας ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες οἰκογένειες τῆς Ρουμανίας. Ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης ἦταν γόνος εὔπορης καὶ ἰσχυρῆς οἰκογένειας τοῦ Βυζαντίου μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὰ Ὕψαλα τῆς Τραπεζούντας στὸν Πόντο. Ὁ ἱστορικός της Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης καὶ γραμματέας τοῦ Δημήτριου Ὑψηλάντη, ἀρχιστράτηγου καὶ ἀδελφός του ἀρχηγοῦ τῆς Ἐπανάστασης, Ἰωάννης Φιλήμονας ἀποτελεῖ σημαντικὴ πηγὴ γιὰ τὴν διαδρομὴ τῆς οἰκογένειας Ὑψηλάντη. Ὁ Φιλήμονας ἀναφέρει ὅτι ἡ οἰκογένεια Ὑψηλάντη μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης κατέφυγε στὴν αὐλὴ τῶν Κομνηνῶν τῆς Τραπεζούντας, μαζὶ μὲ ἄλλες ἰσχυρὲς οἰκογένειες τῆς... αὐτοκρατορίας (οἰκογένεια Μουρούζη, κλπ).
Ὁ Κωνσταντῖνος Ὑψηλάντης, πατέρας τοῦ Ἀλέξανδρου, ὑπῆρξε μέγας διερμηνέας, καὶ μεταφραστὴς στρατιωτικῶν ἐγχειριδίων...

Τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο

Ἰωάννη Μ. Φουντούλη, «Λογικὴ Λατρεία», 
Θεσσαλονίκη 1971 σελ. 199-204. 

Εἶναι μέσα στὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου ριζωμένο ἕνα ἀλλόκοτο πρωτόγονο συναίσθημα μπροστὰ στὸ φαινόμενο τοῦ ὕπνου. Ὁ ζωντανός, ὁ ἐργαζόμενος, ὁ σκεπτόμενος, ὁ γεμάτος δραστηριότητα ἄνθρωπος, καμπτόμενος ἀπὸ τὴν φυσιολογικὴ κόπωση, καταλαμβάνεται ἀπὸ μία ἀκατανίκητη ἀνάγκη νὰ παραδοθεῖ στὴν ἀγκάλη τοῦ ὕπνου. Οἱ αἰσθήσεις, οἱ διανοητικὲς λειτουργίες, οἱ δυνάμεις τοῦ σώματος ἀτονοῦν καὶ ὁ ζωντανὸς γίνεται σὰν νεκρός. Εἰκόνα τοῦ θανάτου ὁ ὕπνος. 
Μυστήριο γιὰ τοὺς ἁπλοὺς ἀνθρώπους τῶν περασμένων ἐποχῶν. Ὥρα ποὺ ἐνεδρεύουν οἱ πονηρὲς δυνάμεις τοῦ κόσμου τούτου, ὁρατὲς καὶ ἀόρατες, γιὰ νὰ κακοποιήσουν ἢ καὶ ἁπλῶς νὰ πειράξουν τὸν ἀνυπεράσπιστο ἄνθρωπο. Γι’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο δὲν θὰ ὑπάρχει ἀνθρώπινο ὂν ποὺ νὰ μὴν αἰσθάνθηκε τὴν ἀνάγκη, ἀφήνοντας προσωρινὰ τὸν κόσμο τῶν ζώντων γιὰ νὰ περάσει στὸ μυστήριο τῆς εἰκόνας τοῦ θανάτου, νὰ στρέψει τὸ νοῦ του στὸ Θεό του καὶ νὰ ζητήσει ἀπὸ αὐτὸν προστασία καὶ σκέπη. 
Σ’ αὐτὸ τὸ ὑπόβαθρο τῆς ἰδιωτικῆς πρὸ τοῦ ὕπνου προσευχῆς στηρίχθηκε καὶ ἡ πράξη τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας, ὅταν ἔδινε στὴν ἀτομικὴ αὐτὴ προσευχὴ τὴ μορφὴ ἐκκλησιαστικῆς ἀκολουθίας. 
Ἡ μετατροπὴ ἔγινε κατ’ ἀρχὰς στὶς μοναχικὲς ἀδελφότητες, ποὺ τὰ πάντα, καὶ ἰδίως ἡ προσευχή, ἤσαν κοινά. Ἡ κοινὴ αὐτὴ προσευχὴ γινόταν στὴν ὥρα τῆς...

Σύντομη ὁμιλία περὶ νηστείας, ἐκ τοῦ Συναξαριστοῦ


Ἀπὸ δύο πράγματα εἶναι καὶ λέγεται ὁ ἄνθρωπος σύνθετος. Ἀπὸ ψυχὴν καὶ ἀπὸ σῶμα. Καὶ ἡ μὲν ψυχὴ εἶναι ἄϋλος καὶ ἀόρατος, τὸ δὲ σῶμα εἶναι ὑλικὸν καὶ ὁρατόν· καί, ἂν καὶ εἶναι καὶ τὰ δύο ταῦτα διαφορετικά, ὅμως, ἐν πρᾶγμᾳ δύναται νὰ συνδέση τὰ δύο ταῦτα. Ποῖον; Ἡ νηστεία καὶ ἄκουσον πῶς. Ἡ νηστεία καθαρίζει τὸ σῶμα, κόπτει τὰ πάθη, καθαίρει τὶς αἰσθήσεις, ἐλαφρύνει τὸ σῶμα. Ταῦτα δὲ πάντα εἰς τὴν ψυχὴν δίδουσιν ὄφελος, διότι ὅταν ἀποκτήσῃ τὸ σῶμα αὐτὰ τὰ ὁποῖα εἶπον, τότε φωτίζεται ὁ νοῦς, ὅστις εἶναι ὀφθαλμὸς τῆς ψυχῆς· τότε ὀρέγεται ἡ ψυχὴ τοῦ ἀθανάτου κάλλους, τότε συνομιλεῖ τῷ Θεῷ, τότε ἐλευθεροῦται τῶν κοσμικῶν φροντίδων καί, γενικῶς εἰπεῖν, τότε τὸ μὲν σῶμα γίνεται ὡς ἄϋλον, λεπτυνόμενον διὰ τῆς ἀποχῆς ἀπὸ τῶν τροφῶν, ἡ δὲ ψυχὴ περισσότερον ἀπολαμβάνει τῆς ἀΰλου μορφῆς της. 
Ἐπειδὴ λοιπὸν ταῦτα οὕτω γίνονται, ἂς τιμήσωμεν, ἀδελφοί, τὴν πρόξενον τῆς ἀϋλότητος, τὴν συνεργὸν τῆς σωφροσύνης, τὴν βοηθὸν τῆς ἀρετῆς, τὴν χαλιναγωγὸν τῶν παθῶν, τὴν μητέρα καὶ τροφὸν τῶν Ἁγίων. Ἂς ἀγαπήσωμεν τὴν ἐγκράτειαν, εὐλογημένοι Χριστιανοί, ἵνα καὶ ἡμεῖς ἀγαπηθῶμεν παρὰ τῶν Ἀγγέλων, ἐπειδὴ καὶ αὐτοὶ εἶναι ἀμέτοχοι...

Λόγοι περί Νηστείας

Τοῦ Ἀρχιμανδρίτη Κοσμᾶ Λαμπρινού, Ἱεροκήρυκα Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης
01. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ἀναμφίβολα, ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος κυριευμένος ἀπὸ τὸν ὑπέρμετρο καταναλωτισμό, θεωρεῖ τὸ θεσμὸ τῆς νηστείας ὡς μεγάλη στέρηση στὴ ζωή του. Στὴν βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὅμως, λέει ἡ Γραφὴ καὶ ὑποστηρίζει καὶ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, δὲν εἰσερχόμαστε τρώγοντας καὶ πίνοντας. Ἀλλὰ καὶ δὲν ἀποτελεῖ ἡ τροφὴ αὐτὴ καθ᾿ ἑαυτὴν εἰσιτήριο εἰσόδου μας στὸν Παράδεισο, ἐπειδὴ «βρῶμα ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ». Ποὺ σημαίνει, ὅπως λέει ὁ Ἀπ. Παῦλος, ὅτι ἂν δὲν φᾶμε στερούμεθα κάτι ἀπὸ τὰ πνευματικὰ ἀγαθὰ ποὺ μᾶς εἰσάγουν στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. (Α´ Κορ. 8,8)
Στὰ λόγια αὐτὰ τῆς Ἁγίας Γραφῆς στηρίζει ἡ Ἐκκλησία μας, ὡς γνωστόν, τὴν θεωρία τῆς περὶ νηστείας. Σὲ καμμία περίπτωση ὅμως δὲν βάζει ἡ Ἐκκλησία τὴ νηστεία ὑπεράνω τῆς πίστεως. Ἁπλὰ ἡ νηστεία ἀποδεικνύει μαζὶ μὲ τὴν ἐλεημοσύνη ἐμπράκτως τὴν πίστη μας στὸ Θεό. Ἀλλά, ὅπως θὰ δοῦμε καὶ μὲ παραδείγματα λαμβανόμενα τόσο ἀπὸ τὴν Γραφή, ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρας, ἡ νηστεία εἶναι πολὺ εὐεργετικὴ γιὰ ὅλους μας.
Ἡ νηστεία δὲν εἶναι θεσμὸς τῆς ἐποχῆς μας. Στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία ὅλοι οἱ πατέρες, πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, ἔχουν τὴν γνώμη ὅτι ἡ νηστεία εἶναι θεσμὸς ἐκκλησιαστικός. Ἄλλωστε, τὸ νόμο τῆς νηστείας τὸν τήρησε κι Αὐτὸς ἀκόμα ὁ Κύριος. Ποιοὶ εἴμαστε ἐμεῖς, ἑπομένως νὰ τὸν καταστρατηγοῦμε;
Ὁ ἀρχιμ. Θεολόγος Παρασκευαΐδης, στὴν πραγματεία του περὶ τοῦ...

22 Φεβ 2015

Ὁ θρησκευτικός φανατισμός

Γράφει ὁ π. Αρσένιος Κατερέλος
Ὁ Θεός δέν ζητᾶ συνηγόρους, πού προβάλλουν μέ τά λόγια τους τήν ἀξία τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ζητᾶ πιστούς, πού νά δείχνουν μέ τόν ἄψογο βίο τους, τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ. Ἡ καλύτερη ὑπεράσπιση τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀλλά καί ἡ χειρότερη δυσφήμισή του, προέρχεται ἀπό τόν βίο καί τήν πολιτεία τῶν φερομένων ὡς πιστῶν του. Πολλοί μιλοῦν γιά τόν Χριστιανισμό μέ τό μέτρο, ἀλλά τόν ζοῦν μέ τόν πόντο. Ἡ διαφορά μεταξύ τοῦ φανατισμοῦ καί τῆς πίστης εἶναι, ὅτι τήν πίστη μπορεῖς νά τήν ἐξηγήσης, χωρίς νά γίνης ἔξω φρενῶν. Ὁ φανατικός ἄνθρωπος εἶναι σάν ἐκεῖνον πού φωνάζει δυνατά, μόνο καί μόνο γιά νά ἀκούη τόν ἀντίλαλο τῆς φωνῆς του ὁ ἴδιος. Ποιός εἶναι ὁ φανατικός; Ὁ ἄνθρωπος πού δέν ἀλλάζει γνώμη, ἀλλά δέν ἀλλάζει καί θέμα.
Πολλοί ἄνθρωποι φιλονεικοῦν γιά τήν θρησκεία, γράφουν περί....

Σὲ μία ἐκκλησία τοῦ Γαλατὰ τὴν Μεγάλη Σαρακοστὴ τοῦ 1954

Τοῦ  Ἀρχιμανδρίτου Γαβριήλ Διονυσιάτου
Σέ μία Ἐκκλησία τοῦ Γαλατά στήν Πόλη, ὅπου συχνάζουν οἱ ναυτικοί καί ταξιδιῶται ν’ ἀνάψουν τό κεράκι τους γιά τούς δικούς τους καί τό καλό ταξείδι πρός τίς φουρτουνιασμένες θάλασσες τοῦ Πόντου. Ἐκεῖ τή Μεγάλη Σαρακοστή τοῦ 1954 πῆγε νά λειτουργήση καί νά ξομολογήση τούς Χριστιανούς κάποιος Γέρων Πνευματικός*, γιά πρώτη φορά ἐπισκεπτόμενος τήν Πόλη. Ὁ τακτικός ἐφημέριος, ἐξυπηρετῶν καί ἄλλην Ἐκκλησίαν εἰς γειτονικόν Ἁγίασμα, ἀφοῦ τόν κατετόπισε εἰς τά τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, τοῦ ἔδωσε καί μερικές δεκάδες ὀνομάτων «ζώντων καί τεθνεώτων», τόν ὠδήγησε εἰς συνεχόμενον σκοτεινόν Παρεκκλήσιον, καί ἀφοῦ τοῦ ἔδειξε μικρᾶν κλίμακα ἀνερχομένην ἑλικοειδῶς τά κατηχούμενα τοῦ Ναοῦ, τοῦ εἶπεν ἐμπιστευτικῶς, ὅτι τόν περιμένουν ἐπάνω καμμιά δεκαριά ἄνθρωποι γιά νά ἐξομολογηθοῦν καί εἶναι ἀνάγκη ν’ ἀνεβῆ νά τούς ἐξομολογήση καί μεταλάβουν εἴτα εἰς τήν Λειτουργίαν, διότι ἐπείγονται νά φύγουν τό βράδυ μέ τό πλοῖον τῆς γραμμῆς, εἶναι ξένοι ἀπό μακρυά. Ἀνέβαινε ὁ Γέρων συλλογιζόμενος τό δύσκολον ζήτημα τῆς....

Πρόσκληση-Παρουσίαση τόμου "Κοινωνικά" στήν Λάρισα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ἡ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καὶ Τυρνάβου «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ»,
Ὁ Σύλλογος Ἱεροψαλτῶν Λαρίσης καὶ Περιχώρων «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ» καὶ τὸ Σωματεῖο «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καὶ Τυρνάβου
ἔχουν τὴν τιμὴ νὰ σᾶς προσκαλέσουν στὴν κοινὴ ἐκδήλωση γιὰ τὴν παρουσίαση τοῦ τόμου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ»,
τὸ Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015 καὶ ὥρα 6.00 τὸ ἀπόγευμα στὸ ἀμφιθέατρο τῆς Δημόσιας Κεντρικῆς Βιβλιοθήκης Λάρισας (εἴσοδος ἀπὸ τὴν πάροδο τῆς ὁδοῦ Κούμα 41) Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Α’ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
«Ἡ ψαλτικὴ παράδοση μέσα ἀπὸ τὴν μεταρρύθμιση τῶν Τριῶν Διδασκάλων». Εἰσηγήτρια ἡ κ. Μαρία Ἀλεξάνδρου, ἐπίκουρη καθηγήτρια Μουσικολογίας τοῦ ΑΠΘ.
«Σκέψεις γιὰ τὴ μορφὴ τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος». Εἰσηγήτρια ἡ κ. Ἀποστολία Γοργολίτσα, Φοιτήτρια τοῦ....

Τό στάδιο τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε…

Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου,
πνεῦμα ἀργίας, περιεργείας, φιλαρχίας
καὶ ἀργολογίας μή μοι δῷς.
Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης,
ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης,
χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.
Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι
τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα,
καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου,
ὅτι εὐλογητὸς εἶ, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος γιὰ τόν ἀγώνα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι ΣΤ΄, «Περὶ Προσευχῆς», ἐκδόσεις Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης 2012, σελ. 199-200.

-Γέροντα, πῶς θά μπορέσω τὴν Σαρακοστὴ νὰ ἀγωνισθῶ περισσότερο στὴν ἐγκράτεια;
-Οἱ κοσμικοὶ τώρα τὴν Σαρακοστὴ προσέχουν κατὰ κάποιον τρόπο τὴν ἐγκράτεια, ἐνῶ ἐμεῖς οἱ μοναχοὶ πάντα πρέπει νὰ προσέχουμε. Τὸ κυριώτερο ὅμως ποὺ πρέπει νὰ προσέξει κανεὶς εἶναι τὰ ψυχικά πάθη καὶ μετὰ τὰ σωματικά. Γιατί, ἂν δώσει προτεραιότητα στὴ σωματικὴ ἄσκηση καὶ δὲν κάνει ἀγώνα, γιὰ νὰ ξεριζωθοῦν τὰ ψυχικὰ πάθη, τίποτε δὲν κάνει. Πῆγε μία φορὰ σὲ ἕνα μοναστήρι ἕνας λαϊκὸς στὴν ἀρχὴ τῆς Σαρακοστῆς καὶ κάποιος μοναχός τοῦ φέρθηκε ἀπότομα, σκληρά. Ἐκεῖνος ὅμως ὁ καημένος εἶχε καλὸ λογισμὸ καὶ τὸν δικαιολόγησε. Ἦρθε μετὰ καὶ μοῦ εἶπε: «Δὲν τὸν παρεξηγῶ, Πάτερ. Ἦταν βλέπεις ἀπὸ τὸ τριημέρι!». Ἂν τὸ τριημέρι ποὺ ἔκανε ἦταν πνευματικὸ θὰ εἶχε μία γλυκύτητα πνευματικὴ καὶ θὰ μιλοῦσε στὸν ἄλλο μὲ λίγη καλοσύνη. Ἀλλὰ αὐτὸς ζόριζε ἐγωϊστικὰ τὸν ἑαυτό του νὰ κάνει Τριήμερο, καὶ γι’ αὐτὸ ὅλα τοῦ ἔφταιγαν.
-Γέροντα, τί νὰ σκέφτομαι τὴν Σαρακοστή;
-Τὸ Πάθος, τὴν θυσία τοῦ Χριστοῦ νὰ σκέφτεσαι. Ἂν καὶ ἐμεῖς οἱ μοναχοὶ πρέπει συνέχεια νὰ ζοῦμε τὸ Πάθος τοῦ Χριστοῦ, γιατί μᾶς βοηθοῦν σ’ αὐτὸ κάθε μέρα τὰ διάφορα τροπάρια, ὅλες οἱ Ἀκολουθίες.
Τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστή μᾶς δίνεται ἡ μεγαλύτερη εὐκαιρία γιὰ νὰ...

Γλωσσάριο Τριωδίου

ΤΡΙΩΔΙΟ: Ἐκκλησιαστικὴ περίοδος ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ τὴν Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου ἕως τὴν Κυριακή τοῦ Πάσχα. Ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό της, ἀπὸ τὸ ὁποῖο παίρνει καὶ τὸ ὄνομά της, εἶναι ὅτι κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ οἱ Κανόνες ποὺ ἀπαρτίζουν τὶς καθημερινὲς ἀκολουθίες ἀποτελοῦνται ἀπὸ τρεῖς ὠδὲς καὶ ὄχι ἐννιά, ὅπως συμβαίνει μὲ ὅλους τούς ὑπόλοιπους Κανόνες. Εἶναι πλήρης ἀκολουθιῶν, προσφαίροντας στοὺς πιστοὺς πολλὲς εὐκαιρίες λειτουργικῆς ἐμπειρίας. Εἶναι περίοδος κατάνυξης καὶ προετοιμασίας γιὰ τὸ Ἃγιο Πάσχα καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Δὲν ἐκτείνεται πάντα στὴν ἴδια περίοδο τοῦ ἔτους μία καὶ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ Πάσχα.

ΚΥΡΙΑΚΕΣ: Ὅλες οἱ Κυριακές τοῦ Τριωδίου ἔχουν μία συγκεκριμένη ὀνομασία καὶ ἀποτελοῦν μία ἀλληλουχία μεστὴ νοημάτων καὶ μηνυμάτων. Μὲ τὴ σειρά, οἱ Κυριακές τοῦ Τριωδίου εἶναι:
Διαβάστε πληροφορίες γιά τήν περίοδο τοῦ Τριωδίου...

21 Φεβ 2015

Κατήχησις τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου εἰς τὴν Κυριακὴν τῆς Τυροφάγου


Περὶ νηστείας, καὶ ὅτι ἡ ἀληθὴς νηστεία τοῦ ἀληθινοῦ ὑποτακτικοῦ ἐστὶ τὸ κόψαι τὸ ἴδιον θέλημα.                                             Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ὁ ἀγαθὸς Θεὸς ἡμῶν, ὁ χαρίζων τὴν ζωὴν ἡμῶν, καὶ ἄγων ἡμᾶς ἀπὸ χρόνον εἰς χρόνους διὰ φιλανθρωπίαν αὐτοῦ ἤγαγεν ἤδη ἡμᾶς καὶ ἐν χρόνῳ τούτῳ τῶν ἁγίων νηστειῶν, ἐν ᾧ ἕκαστος τῶν ἀγωνιστῶν ἀγωνίζεται καὶ κοπιάζει ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, καθὰ προαιρεῖται καὶ δύναται καὶ ὁ σπουδάζων εἰς τὴν ἐγκράτειαν νηστεύει διπλᾶς καὶ τριπλᾶς ἡμέρας, ὁ δὲ εἰς τὴν ἀγρυπνίαν σπουδάζων ἀγρυπνεῖ, ἀναγινώσκει, προσεύχεται τόσας καὶ τόσας ὥρας· ἄλλος πάλὶν εἰς τὰς γονυκλισίας ποιεῖ τόσας καὶ τόσας μετανοίας ἕως ἐδάφους ἢ καὶ ἄχρι τοῦ ὑποποδίου κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν καὶ ἄλλος ἐπὶ ἄλλῳ τινι τῶν κατορθωμάτων ἀγωνίζεται, καὶ εἰ ἐβούλετο τις ἰδεῖν πολλὴν σπουδὴν καὶ προθυμίαν ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ὁ μοναχὸς ὁ ὑπὸ τὴν ὑποταγὴν ὢν καὶ ἔχει διακόνημα καὶ ὑπάρχει ἀληθινὸς ὑπήκοος, οὐκ ἔχει τὸν ἀγῶνα ἔν τινι καιρῷ μόνον, ἀλλ᾿ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ ἀδιακόπως ἀγωνίζεται· ἀλλὰ τὶς ἐστὶν ὁ ἀγὼν τοῦ ὑπηκόου ὑποτακτικοῦ; καὶ ποῖον ἐστὶ τὸ μέγα κατόρθωμα αὐτοῦ καὶ ὁ στέφανος ὁ λαμπρός; τὸ μὴ θαρρεῖν τῷ ἰδίῳ λογισμῷ, μηδὲ ποιεῖν...

Κυκλοφορήθηκε τό νέο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης


PERIODIKOERV

Γιά παραγγελίες τηλεφωνῆστε στό 2310552207

"Kάθαρση νοῦ καί καρδίας" -π. Ἀθανάσιος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ


20 Φεβ 2015

Ἡ Σατανικὴ πομπὴ τοῦ εἰδωλολατρικοῦ καρναβαλιοῦ

Πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 

Ὁ χρόνος γυρίζει καί φεύγει. Καί μαζί μέ τόν χρόνο γερνᾶμε καί φεύγουμε κι ἐμεῖς. Κάθε χρόνο ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, γιά νά μᾶς ὑπενθυμίσει αὐτή τή ρευστότητα καί τήν παροδικότητα τῶν ἐπιγείων πραγμάτων, ἐπαναλαμβάνει τόν ἑόρτιο κύκλο, ἐπισημαίνοντας ὅτι, ἐάν δέν μποῦμε μέσα στόν σωτηριώδη χρόνο, ἐάν δέν ἐνταχθοῦμε μέσα στό γεγονός τῆς Θείας Οἰκονομίας, αὐτός ὁ χρόνος μέσα, στόν ὁποῖο ζοῦμε, δέν ἔχει καμμία σημασία. Μερικές φορές, μάλιστα, εἶναι καί ἐπικίνδυνος, ἄν δέν τόν ἀξιοποιήσουμε καταλλήλως.
Νά, λοιπόν, πού καί φέτος ξαναβρισκόμασθε στήν περίοδο τοῦ κατανυκτικοῦ Τριωδίου. Αἰῶνες ἐπί αἰώνων ἑορτάζουμε τήν περίοδο αὐτή τοῦ Τριωδίου. Καί ἐπί τόσους αἰῶνες ἐπισημαίνεται ὄτι θά πρέπει νά προσπαθήσουμε ὅλοι μας, ὅλοι ὅσοι ἔχουμε σχέση μέ τήν Ἐκκλησία, ὅλοι ὅσοι ἔχουμε λάβει τό ἅγιον Βάπτισμα, νά ἐγκαταλείψουμε τίς κοσμικές συνήθειες, νά ἀποκρούσουμε τίς πονηρίες καί μεθοδίες τοῦ διαβόλου, ὁ ὁποῖος ἰδιαίτερα τίς ἡμέρες αὐτές ἐπιτίθεται, δρᾶ καί ἐνεργεῖ περισσότερο. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἐπιθυμεῖ νά μᾶς προετοιμάσει γιά τόν ἀγώνα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Καί βάζει αὐτές τίς τρεῖς πρῶτες ἑβδομάδες τοῦ Τριωδίου (τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ, τῆς Δευτέρας Παρουσίας καί τῆς Κρίσεως), εἰς τρόπον ὥστε νά...

19 Φεβ 2015

Οἱ δύο ὄψεις τοῦ καρναβαλιοῦ: νεοειδωλολατρεία καὶ φραγκικὲς ἀνηθικότητες, ἀπέναντι στὴν Ρωμαίικη πνευματικότητα

Ὅπως εἶναι γνωστὸ αὐτὲς τὶς ἡμέρες μέ τήν εἴσοδό μας στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, σὲ ὁλόκληρη σχεδὸν τὴν πατρίδα μας, ὀργανώνονται καρναβαλικὲς-νεοειδωλολατρικὲς ἐκδηλώσεις. Σίγουρα ἡ νεοειδωλολατρεία εἶναι στενὰ συνυφασμένη μὲ τὰ καρναβάλια, διότι οἱ ἀποκριάτικες ἐκδηλώσεις δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἐπιβίωση παγανιστικῶν τελετῶν καὶ ἐθίμων μὲ τὴν μάσκα τῆς παράδοσης. Πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐκδηλώσεις (π.χ. στὴν Κοζάνη) εἶναι ἐμποτισμένες μὲ παγανιστικὰ ἔθιμα ποὺ προβάλουν τὴν ἀνηθικότητα (γονιμότητα κατὰ τοὺς παγανιστές), τὴν αἰσχρότητα (τραγούδια μὲ αἰσχρὰ ὑπονοούμενα), τὴν θηλυπρέπεια (ἄνδρες οἱ ὁποῖοι ντύνονται γυναῖκες, π.χ. ἔθιμο νύφης).
Δυστυχῶς ὅμως, παρατηροῦνται κι ἄλλου εἴδους...

Ἡ Ἁγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία καὶ τὸ ἀνεκτίμητο ἔργο της

Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἡ τουρκοκρατία ἀνέδειξε ἕνα νέο νέφος μαρτύρων, τὸ ἴδιο ἡρωικὸ μὲ αὐτὸ τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Εἶναι οἱ πολυπληθεῖς Νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖοι κοσμοῦν τὸ ἐκκλησιαστικὸ στερέωμα ὡς ἀστέρες πολύφωτοι.  Ἕνα τέτοιο πολύφωτο ἀστέρι τῆς μαύρης αὐτῆς ἐποχῆς, γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἔθνος μας, εἶναι καὶ ἠ Αγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία, τῆς ὁποίας τὴ μνήμη ἑορτάζει στὶς 19 Φεβρουαρίου.
Ἡ Ἁγία Φιλοθέη γεννήθηκε στήν Αθήνα περί τὸ...

Γεωπολιτικὴ στὶς μέρες τοῦ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Οἱ Ρῶσοι δούλευαν πρὶν ἀκόμα ἔρθει μὲ τὶς πρόσφατες Ἑλληνικὲς Ἐκλογὲς ὁ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στὴν ἐξουσία.
Αὐτὸς ἦταν καὶ ὁ λόγος ποὺ στὶς 21 Ἰανουαρίου ἀρθρογραφούσαμε μὲ τὸν τίτλο ¨Ἐμεῖς ἐκλογές, ἄλλοι μοιρασιές¨.
Κάποιοι θέλουν νὰ μετονομάσουν τὸν περιβόητο ¨ἐπὶ χάρτου¨ ὑλοποιηθέντα ἀγωγὸ Φ.Α Μπουργκᾶς-Ἀλεξανδρούπολη σὲ ἀγωγὸ Φ.Α Κωνσταντινούπολη- Ἀλεξανδρούπολη.
Ἔτσι ἀπὸ τὰ πλέον ἐπίσημα χείλη τοῦ Ρώσου Πρωθυπουργοῦ ἀκοῦμε «Ἔχουμε ὡς ἀφετηρία μας τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ σύμφωνο διαμετακόμισης γιὰ τὴ διοχέτευση ἀερίου στὴν Ε.Ε. μέσω τῆς Οὐκρανίας τερματίζεται τὸ 2019, οἱ ποσότητες φυσικοῦ ἀερίου γιὰ τοὺς Εὐρωπαίους καταναλωτὲς θὰ παρέχονται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ποὺ θὰ ὑποδέχεται τὸν ἀγωγὸ ποὺ θὰ κατασκευαστεῖ στὴν Τουρκία», τόνισε ὁ Ρῶσος πρωθυπουργὸς μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς σύσκεψης μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐνέργειας τῆς χώρας Ἀλεξάντρ Νόβακ καὶ τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς Gazprom Ἀλεξέι Μίλερ, σημειώνοντας ὅτι «ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ εἶναι ἀπαραίτητο ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὶς χῶρες καταναλωτὲς νὰ λάβει σὲ συντομότατο χρόνο ἀπόφαση ἀνάπτυξης τῶν δικῶν της ὑποδομῶν, ὥστε οἱ ἀντίστοιχες ποσότητες φυσικοῦ ἀερίου νὰ φθάσουν στοὺς Εὐρωπαίους καταναλωτές».
¨Ἡ Οὐκρανία τελείωσε γιὰ τὴν Ρωσία ὡς κόμβος μεταφορᾶς φυσικοῦ ἀερίου. Ἡ ζωὴ συνεχίζεται, ὑπάρχει μία σειρὰ ἀπὸ ἄλλες ἰδέες. Εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ...

18 Φεβ 2015

Καρναβάλι ἡ μούχλα ποὺ γίνεται δηλητήριο

Κρητίδου Ἀλεξίας,
Θεολόγου-Οἰκονομολόγου
Πρὶν ἀπὸ χρόνια σ’ ἕνα ἐξώφυλλο περιοδικοῦ, ὑπῆρχε ἡ φωτογραφία ἑνὸς ἀνθρώπινου ἐγκεφάλου καὶ γύρω ἀπὸ αὐτὸν συρματοπλέγματα. Σ’ ἐλεύθερη μετάφραση, θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κάποιος, ὅτι ἔβλεπε ἕναν ἀνθρώπινο νοῦ ἐγκλωβισμένο, μία σκέψη φυλακισμένη καὶ μία βούληση ἀγκιστρωμένη. Ἂν δεχθοῦμε ὅτι τὸ μυαλὸ εἶναι ἡ ἀρχικὴ καὶ ἡ τελικὴ δύναμη τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, ἔχουμε μία φωτογραφία ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ ἔχει χάσει τὴν ἐλευθερία του.
Τὴν ἐλευθερία αὐτὴν στὸν ἄνθρωπο τὴν ἔδωσε ὁ Θεὸς καὶ τὴ σεβάστηκε καὶ ὁ Χριστὸς μὲ τὴν ζωή του καὶ μὲ τὸν Λόγο Του, “ὅποιος θέλει” εἶπε. Ἡ εἰκόνα ἑνὸς σκλαβωμένου ἀνθρώπου, ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ ὑπακούει στὸ πλῆθος-κόσμο, χωρὶς βούληση, σκέψη καὶ γνώση μαρτυρεῖ τὸν πνευματικὸ μαρασμό του. Εἶναι σίγουρα μία τελείως διαφορετικὴ εἰκόνα αὐτῆς ποὺ ὁ Χριστὸς σεβάστηκε, διασφάλισε καὶ σφράγισε μὲ τὸ πολύτιμο αἷμα Του, μὲ τὸ βασανιστικό, ἄτιμο καὶ σταυρικὸ θάνατό Του.
Παλιότερα τὸ πλῆθος-κόσμος ἢ ἂν θέλετε οἱ ἱερεῖς τῶν εἰδωλολατρικῶν ναῶν πρόσταζαν εἰδωλολατρικὲς πομπὲς πρὸς τιμὴ θεῶν-εἰδώλων, βακχικὲς γιορτὲς πρὸς τιμὴ τοῦ Διόνυσου τοῦ θεοῦ τῆς μέθης. Πομπὲς ποὺ διακωμωδοῦσαν καταστάσεις, πρόσωπα καὶ...

Ἔτσι φέρθηκε ἡ πολιτεία στοὺς πολεμιστὲς τῆς Κύπρου


Πραγματικὰ συγκλονιστικὸς ὁ βετεράνος τοῦ πολέμου αὐτοῦ κ. Νίκος Ἀργυρόπουλος, φωνὴ διαμαρτυρίας γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ πολέμησαν, ἔδωσαν τὴν ζωή τους, τὴν ἐλευθερία ἢ τὴν ὑγεία τους, γιὰ τὴν πατρίδα ἀλλὰ ξεχάστηκαν ἀπὸ τὴν πολιτεία..
Δεῖτε τὸ βίντεο…

Μὲ κωλοτούμπα στὸν γκρεμό;

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Οἱ γκρεμοὶ  χάσκουν πάντοτε ἐνώπιον τῆς διαχρονικῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας.
Πολλὲς φορὲς πέσαμε μέσα στοὺς γκρεμοὺς βλ. Ζάλογγο.
Τὸ θέμα εἶναι πῶς πέφτουμε καὶ τί μήνυμα δίνουμε σὲ αὐτοὺς ποὺ μᾶς παρακολουθοῦν.
Καὶ τελικὰ ἂν κατὰ τὸ ἀνάλογο θάρρος καὶ τὴν λεβεντιὰ ἐμφανίζεται ¨ὁ ἀπὸ μηχανῆς ΘΕΟΣ τοῦ Ἔθνους¨ πού μᾶς δίνει πτερὰ στὶς ψυχὲς γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τοὺς γκρεμιστές μας;
¨Οἱ Εὐρωπαῖοι ἀποφάσισαν νὰ σπρώξουν τὴν Ἑλλάδα στὸν γκρεμό.¨
Ὁ Πὸλ Κρούγκμαν μὲ ἄρθρο τοῦ ἀμέσως μετὰ τὴ διαφωνία τοῦ Eurogroup, πῆρε θέση μὲ ἄρθρο του στοὺς New York Times τονίζοντας ὅτι ἡ Εὐρώπη ἀποφάσισε τὸ «τέλος τῆς Ἀθήνας» καὶ καταλήγει λέγοντας ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι ἀποφάσισαν νὰ σπρώξουν τὴν Ἑλλάδα στὸν γκρεμό. 6|02|2015 22:41 iefimerida.gr
¨ Ὁ Θεὸς ἂς κάμη τὸ ἔλεός του νὰ μᾶς γλυτώση ἀπὸ τὸν μεγάλον γκρεμνὸν ὁπού τρέχομεν νὰ τζακιστοῦμεν.¨ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
Τῆς προσόδες τῆς πατρίδας τῆς κλέβομεν, ἀπὸ ὑποστατικὰ δὲν τῆς ἀφήσαμεν τίποτας, σὲ πηρεσίαν νὰ μποῦμεν, ἕνα βάνομεν εἰς τὸ ταμεῖον, δέκα κλέβομεν. Ἀγοράζομεν προσόδες, τῆς τρῶμεν ὅλες. Χρωστοῦν εἰς τὸ Ταμεῖον δεκοχτῶ κατομμύρια ὁ ἕνας κι ὁ ἄλλος…
Τέτοιοι μπαίνουν εἰς τὰ πράματα καὶ τέτοιους συντρόφους βάνουν. Δύσκολο εἶναι ὁ τίμιος ἄνθρωπος νὰ κάνη τὰ χρέη του πατριωτικῶς. Οἱ ἀγωνισταὶ οἱ περισσότεροι...

Τὸ φαινόμενο τοῦ Ἐσταυρωμένου ποὺ «δακρύζει»... μετὰ τὶς ἐκλογὲς Ψυχραιμία συνέστησε ὁ μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος

Ἕνα φαινόμενο, ποὺ προκαλεῖ τὴν περιέργεια, συμβαίνει τὶς τελευταῖες ἡμέρες σ’ ἕνα μικρὸ χωριὸ τῆς Κορινθίας, τὸν Ἀσπρόκαμπο.
Ὅπως ἀνέφερε ὁ μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος, ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῶν ἐκλογῶν, ἕνα ἐλαιῶδες καὶ κολλῶδες, ἄοσμο ὑγρὸ ἐκχέεται ἀπὸ τὸν Ἐσταυρωμένο, ἕνα ἔργο τῶν ἀρχῶν τοῦ περασμένου αἰώνα, ποὺ βρίσκεται στὸ ἱερό της ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου.
Ὁ μητροπολίτης Κορίνθου προσέθεσε πὼς θὰ ἐνημερώσει τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ἐνῶ προτίθεται νὰ καλέσει ἐπιστήμονες προκειμένου νὰ ἐξετάσουν τὸ φαινόμενο, καθὼς οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ περιφρουροῦν τὸ ἱερό της ἐκκλησίας, ἀρνούμενοι νὰ μετακινηθεῖ ὁ Ἐσταυρωμένος ἢ νὰ πάρει κάποιος ὑγρὸ ὥστε νὰ σταλεῖ γιὰ ἀνάλυση στὸ Χημεῖο.
Ἐπιπλέον, ὁ Μητροπολίτης Διονύσιος δήλωσε πὼς δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ διαφημίζεται τὸ γεγονὸς ἂν πρῶτα δὲν ἐρευνηθεῖ ἀπὸ εἰδικούς, ἐπισημαίνοντας ὅτι σὲ θέματα πίστεως πρέπει νὰ εἴμαστε ὅλοι ἰδιαίτερα προσεκτικοί. 
Δεῖτε βίντεο καὶ φωτογραφίες….

17 Φεβ 2015

Συνέντευξη τοῦ Ἱερομονάχου Λουκᾶ Γρηγοριάτη: «H μορφὴ τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Γεωργίου Καψάνη»

Ἡ «Πεμπτουσία» βρίσκεται στήν εὐχάριστη θέση νά συνομιλᾶ μέ τόν Ἱερομόναχο π. Λουκᾶ Γρηγοριάτη. Θέμα τῆς συζήτησης εἶναι ἡ μορφή τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα Γεωργίου Καψάνη.
Πεμπτουσία: Θά θέλαμε, πατέρα Λουκᾶ, νά σᾶς ρωτήσουμε γιά κάποιες πλευρές τῆς μορφῆς του. Ὁ Γέροντας Γεώργιος ἦταν ἐπί 40 χρόνια Ἠγούμενος σέ ἕνα μεγάλο Ἁγιορειτικό Κοινόβιο. Μπορεῖ νά πεῖ κανείς ὅτι καλλιέργησε ἕνα ἡσυχαστικό ἦθος, ἤ αὐτό δέν συμβαδίζει μέ τόν κοινοβιακό Μοναχισμό;
Iερομ. Λουκάς Γρηγοριάτης.: Εἶναι τιμή γιά μᾶς νά μιλᾶμε καί νά λέμε κάτι γι’ αὐτήν τήν σημαντική μορφή, τήν ὁποία χάρισε ὁ Θεός στό Μοναστήρι μας, στό Ἅγιον Ὄρος καί στήν Ἐκκλησία. Καί αὐτά πού θά σᾶς πῶ, θά σᾶς τά πῶ μέ τήν εὐλογία τοῦ σεβαστοῦ Καθηγουμένου μας, τοῦ π. Χριστοφόρου.
Στό ἐρώτημά σας τώρα: Σέ πολλά δημοσιευμένα κείμενά του καί σέ πολλές ὁμιλίες του ἔχει τονίσει ὁ Γέροντας, ὅτι ὁ Ὀρθόδοξος Μοναχισμός εἶναι καί ὀφείλει νά εἶναι ἡσυχαστικός. Σέ ἀντιδιαστολή μέ τόν Δυτικό Μοναχισμό πού εἶναι ἀκτιβιστικός, δηλαδή σκοπό ἔχει τήν κοινωνική, ἐπιστημονική καί ἄλλη δραστηριότητα καί προσφορά.
Δεῖτε τὴν συνέχεια τῆς συνέντευξης ἀλλὰ καὶ πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικὸ 
ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ Γέροντος Γεωργίου…

Βόρειος Ἤπειρος: Τὸ χρονικό τοῦ αὐτονομιακοῦ ἀγώνα

5 Νοεμβρίου 1912:
Ὁ ταγματάρχης χωροφυλακῆς Σπήλιος Σπυρομήλιος, μὲ σῶμα 2.000 ἀντρῶν, κυρίως Κρητῶν ἐθελοντῶν, ἀποβιβάζεται στὴ Χειμάρρα καὶ ἐλευθερώνει ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὴν γύρω περιοχή. 
Δεκέμβριος 1912 - Μάρτιος 1913:
Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς ἀπελευθερώνει τὴν μία μετὰ τὴν ἄλλη, τὶς πόλεις τῆς Βορείου Ἠπείρου, ὑποδεχόμενος ὡς ἐλευθερωτὴς ἀπὸ τὸν ντόπιο πληθυσμό.
27 Δεκεμβρίου 1912:
Ἡ Διάσκεψη τοῦ Λονδίνου, ἀναγνωρίζει τὸ ἀνύπαρκτο ἕως τότε Ἀλβανικὸ Κράτος. 
Νοέμβριος 1913:
Διεθνὴς Ἐπιτροπὴ περιοδεύει σὲ πόλεις καὶ χωριὰ τῆς Βορείου Ἠπείρου, προκειμένου νὰ καθορίσει τὴν Ἐθνολογικὴ σύνθεση τῆς περιοχῆς καὶ νὰ ἀποφασίσει ἐὰν παραχωρηθεῖ στὴν Ἀλβανία. Οἱ πιέσεις καὶ οἱ ἐκβιασμοί, κυρίως Ἰταλῶν καὶ Αὐστριακῶν, πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση, καθίστανται ἀπροκάλυπτοι. 
17 Δεκεμβρίου 1913:
Ὑπογράφεται τὸ πρωτόκολλο τῆς Φλωρεντίας, μὲ τὸ ὁποῖο ἡ Βόρειος Ἤπειρος παραχωρεῖται στὴν Ἀλβανία. Σύσσωμος ὁ Ἑλληνισμὸς ἀντιδρᾶ καὶ διαμαρτύρεται γιὰ τὴν κατάφωρη ἀδικία.
31 Ἰανουαρίου 1914:
Οἱ Πρέσβεις τῶν Μεγάλων Δυνάμεων, ἀπαιτοῦν ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση, τὴν ἄμεση ἀποχώρηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ἀπὸ τὴν Βόρειο Ἤπειρο, ἐκβιάζοντας ὅτι σὲ ἀντίθετη περίπτωση δὲν θὰ παραχωροῦνταν τὰ νησιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ...

Ἡ Ἑλλάδα δὲν ξευτελίζεται…

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἂς κρατήσουμε τὴν Ἑλληνικὴ σημαία μας πάνω στὴν Ἀκρόπολη τοῦ Παγκόσμιου Πολιτισμοῦ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ  νὰ τοὺς δείξουμε τί ἀξίζουν οἱ ἐκβιασμοί τους!!!
¨Τις τελευταῖες μέρες καὶ ὧρες ὑπῆρξε προσπάθεια γεφύρωσης τῶν διαφορῶν μὲ συνεχεῖς διαβουλεύσεις τῆς νέας ἑλληνικῆς κυβέρνησης μὲ εὐρωπαίους ἡγέτες καὶ ἀξιωματούχους.
Τὸ κείμενο, ποὺ θὰ ἀποτελοῦσε τὴ βάση συζήτησης στὸ Eurogroup, καὶ στὸ ὁποῖο ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ ἦταν καταρχὴν θετική, ἀντικαταστάθηκε μὲ ἕνα τελείως διαφορετικὸ κείμενο ποὺ βρισκόταν σὲ ριζικὰ ἀντίθετη κατεύθυνση. Τὸ κείμενο αὐτὸ ζητοῦσε τὴν παράταση τοῦ Μνημονίου¨ economikos Φεβρουάριος 16, 2015 olympia.gr
16 Φεβρουαρίου 2015. Τελεσίγραφο ἑταίρων: Ζητῆστε παράταση τοῦ Μνημονίου γιὰ νὰ συνεχίσουμε.
Αὐστηρὸ τελεσίγραφο πρὸς τὴν Ἑλλάδα, πὼς ἔχει προθεσμία μίας ἑβδομάδας, προκειμένου νὰ καταθέσει αἴτημα γιὰ παράταση τοῦ μνημονίου, καθὼς δὲν ὑπάρχει καμία ἄλλη ἐναλλακτική, ἀπέστειλε ὁ πρόεδρος τοῦ Eurogroup, J. Dijsselbloem, κατὰ τὴ συνέντευξη Τύπου ποὺ ἀκολούθησε τὴ βιαίη διακοπὴ τῶν ἐργασιῶν τῆς συνεδρίασης, μετὰ τὸ...

101η Ἐπέτειος Αὐτονομίας Βορείου Ἠπείρου

Ἡ 17η Φεβρουαρίου 1914, ἡμερομηνία ἀνακηρύξεως τῆς Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου ἀποτελεῖ κορυφαῖο ὁρόσημο στὴ ματωμένη ἱστορικὴ πορεία τῆς πολύπαθης αὐτῆς Ἑλληνικῆς Γῆς.
Ὁ νικηφόρος ἔνοπλος ἀγώνας τῶν Βορειοηπειρωτῶν εἶχε σὰν ἐπιστέγασμα τὴν Αὐτονομία τῆς Βορείου Ἠπείρου ποὺ ἐπισφραγίσθηκε μὲ τὸ Πρωτόκολλο τῆς Κέρκυρας (17 Μαΐου1914), ἐνεργὸ νομικὸ κείμενο τὸ ὅποιο ἀποδέχθηκε καὶ ἡ Ἀλβανία, χωρὶς ὅμως νὰ σεβασθεῖ ποτὲ τὶς...

Πρὸς κοινωνίαν Σοδόμων;

Ὅπως τό καλόν, ἡ ἁγιότης καί ἡ ἀρετή τῶν ἀνθρώπων ἔχουν διαβαθμίσεις καί ἄνοδονἕως τήν ἀτελεύτητον κορυφήν τῆς θεώσεως, ἔτσι καί τό κακό ἀκολουθεῖ τήν ἰδικήν του πτῶσιν εἰς τήν κλίμακα τῆς ἁμαρτίας ἕως αἰωνίας κολάσεως.
Ἕνα ἀπό τά χειρότερα ἐπίπεδα εἰς τήν κλίμακα πρός τόν πυθμένα τοῦ ᾅδου, εἶναι ὅταν ἡνομοθετική, ἡ ἐκτελεστική, καί ἡ δικαστική ἐξουσία ἀντί νά καταδικάζουν τό κακό καί νά προστατεύουν τό κοινωνικόν σύνολον, διά τῶν ἀποφάσεών των νομοθετοῦν καί νομιμοποιοῦν τήν ἁμαρτίαν τῶν ποικίλων διαστροφῶν διά τῆς δῆθεν ἐλευθέρας ἐκφράσεως καί συμπεριφορᾶς τῶν ἀνθρώπων. Διασφαλίζοντας τό παρά φύσιν, προσβάλλουν τό κατά φύσιν καί οὐσιαστικῶς ἀπορρίπτουν τό ὑπέρ φύσιν.
 Ἰσχυρίζονται κάποιοι ἐξ᾽ αὐτῶν πώς ἡ ὁμοφυλοφιλία ἀποτελεῖ ἀναφαίρετον δικαίωμα τῶν ἀνθρώπων. Λές καί δέν τό ἐγνωρίζαμε. Δέν ἐγνωρίζαμε δηλαδή, ὅτι ὁ κάθε ἄνθρωποςἔχει τήν δυνατότητα καί τό δικαίωμα, εἴτε νά φθάσῃ καί νά ξεπεράσῃ καί αὐτούς ἀκόμη τούςἀγγέλους, εἴτε νά καταντήσῃ χειρότερος τῶν δαιμόνων, ἤ καί αὐτῶν τῶν κτηνῶν, ὅπως συμβαίνει μέ τήν συνειδητήν ἐπιλογήν τῆς ἀνωμαλίας καί τῆς...

16 Φεβ 2015

Ἀνέκδοτες φωτογραφίες τοῦ Ἁγίου Παϊσίου καὶ τοῦ πάπα-Τύχωνα!Ἱερομόναχος Τύχων ὁ Ρῶσος (1884-1968) μὲ τοὺς ἀδελφοὺς Ἰωασαφαίους.
Ὁ ἅγιος Παΐσιος προσφέρει βρόχινο νερὸ ἀπὸ τὴ στέρνα τῆς καλύβης (φώτ. 1966)
Καταπληκτικὲς ἀνέκδοτες φωτογραφίες…

Πατερικὴ θεολογία καὶ καθολικότης, ἑλληνισμὸς καὶ ἱστορικότης

                                                                     

π. Γεωργίου Φλορόφσκυ

"...Μόνον παράφρονες θὰ ἀπεφάσιζαν ποτὲ νὰ "ἀφελληνίσουν" τὴν Λειτουργίαν καὶ τὰς ἄλλας ἐκκλησιαστικὸς ἀκολουθίας καὶ νὰ δώσουν εἰς αὐτᾶς ἕνα ὕφος περισσότερον "σύγχρονον...".

…Ὁ πατὴρ Γ. Φλορόφσκυ, Ρῶσος τῆς διασπορᾶς καὶ ἐκ τῶν πλέον διακεκριμένων συγχρόνων ὀρθοδόξων θεολόγων, ἀφοῦ ἐπισημαίνει τὰς ὀλέθριας ἐπιδράσεις τῆς Δύσεως ἐπὶ τῆς ρωσικῆς θεολογίας, ὅπερ ἰσχύει καὶ διὰ τὴν νεοελληνικὴν θεολογίαν, λέγει τὰ ἑξῆς ἀξιοπρόσεκτα σχετικῶς πρὸς τὸ πρόβλημα τοῦ λεγομένου "ἐξελληνισμοῦ" τοῦ Χριστιανισμοῦ:
"Δὲν θὰ ἠμποροῦσε κανεὶς νὰ ὑποστήριξη ὅτι ἡ ρωσικὴ θεολογία, εἰς τὴν δημιουργικήν της ἀνάπτυξιν, ἠσθάνθη ἀρκετὰ πλήρως ἡ ἀρκετὰ βαθέως εἰς τοὺς κόλπους τῆς τὴν παρουσίαν τῶν Πατέρων καὶ τοῦ Βυζαντίου. Τῆς ἀπομένει ἀκόμη νὰ τὸ κάμη. Τῆς ἀπομένει ἀκόμη νὰ φοίτηση εἰς τὸ αὐστηρὸν σχολεῖον τοῦ χριστιανικοῦ ἑλληνισμοῦ. Ὁ ἑλληνισμὸς ἔχει ἀποκτήσει αἰώνιον χαρακτήρα μέσα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἔχει ἐνσωματωθῆ εἰς τὴν σάρκα της· ἔχει γίνει αἰωνία κατηγορία τῆς χριστιανικῆς ὑπάρξεως. Δὲν ἐννοῶ φυσικὰ τὸν ἑλληνισμὸν ὡς ἐθνικὴν ἴδεαν ἡ τὸν ἑλληνισμὸν τῆς συγχρόνου Ἑλλάδος ἡ ἐκεῖνον τὸν καθυστερημένον καὶ κάθε ἄλλο παρὰ νόμιμον ἑλληνικὸν "φυλετισμόν". Ἐννοῶ τὴν χριστιανικὴν ἀρχαιότητα, τὸν ἑλληνισμὸν τῶν δογμάτων, τὸν ἑλληνισμὸν τῆς λατρείας, τὸν ἑλληνισμὸν τῆς εἰκόνος...

Κώστας Ζουράρις "Βεβαίως εἶμαι Ἐθνικιστής, ὅπως ἦταν καί ὁ Κολοκοτρώνης"


Οἱ Γερμανοὶ φεύγουν μὲ τὸ «νόμισμά» τους

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἦταν συνήθης ναζιστικὴ τακτικὴ μαζὶ μὲ τὰ τάνκς νὰ κουβαλοῦν καὶ χαρτονομίσματα γιὰ νὰ καθίσταται πιὸ ¨νόμιμη¨καὶ εὔκολη ἡ λεηλασία τῶν κατακτημένων λαῶν.
ἡ ΙΣΤΟΡΙΑ
Στὶς 27 Ἀπριλίου οἱ γερμανικὲς δυνάμεις μπῆκαν στὴν Ἀθήνα . Στὶς 29 ἀνακοινώθηκε πὼς ἔπρεπε νὰ γίνονται δεκτὰ τα στρατιωτικὰ μάρκα που ἔφεραν μαζί τους. 
Τὰ χαρτονομίσματα αὐτὰ δὲν εἰχαν καμιὰ ἀξία ...ἀφού δεν εἶχαν κανένα ἀντίκρισμα καὶ δεν κυκλοφοροῦσαν στὴν Γερμανία.
Ἡ φωτογραφία του ἀπεικονίζει ἕνα PFENNIG (Φένιχ) τῶν 5. Κυκλοφοροῦσε καὶ τῶν 1, 10, καὶ 50 .
Ἦταν τυπωμένο μόνο ἀπὸ τὴν μία ὄψη.
Ατό τό ἄχρηστο χαρτὶ ἤταν ὑποχρεωμενοι ο Ἕλληνες πολίτες νὰ εἰσπράττουν ὅταν «πουλοῦσαν» ἀγαθὰ στοὺς Γερμανούς. kolotoubes.blogspot.gr
12 Ὀκτωβρίου 1944 οἱ Γερμανοὶ φεύγουν καὶ παίρνουν μαζί τους τὸ χαρτονόμισμα...

Καρναβαλικὴ ἀντι-κανονικότητα

Γράφει ἡ Σοφία Τσέκου
Μία ἀπορία ἐτῶν, ποὺ ἐπὶ ἔτη παραμένει ἀπορία:
Γιατί καρναβαλίζουμε ὡς καρνάβαλοι, ἀποχαυνωμένοι μέσα στὸ πυκνὸ σκότος τῆς ἀγνοίας καὶ τῆς ἀσυνείδητης προσαρμογῆς μας σὲ ὅτι ἀνερυθρίαστα μᾶς πλασάρουν καὶ ἀνεμπόδιστα μᾶς πασάρουν;
Διάγουμε τίς  ἡμέρες τοῦ Τριωδίου καὶ ὁδεύουμε στὴν κατάνυξη τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ὅπου, σὲ κανονικὲς συνθῆκες, ὁ νοῦς  συστέλλεται καὶ  ἡ διάνοια περιμαζεύεται. Ἐνσκήπτει ὁ ταλαίπωρος  ἄνθρωπος βαθύτερα στὰ ἐνδότερα τῆς ὕπαρξῆς του καὶ ὁδεύει ἀγωνιζόμενος σὲ ἀναβάσεις περισσότερο πνευματικές. Σὲ κανονικὲς συνθῆκες, τέτοιες ἡμέρες,  τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο ἀπεκδύεται τὰ προσωπεῖα καὶ χωρὶς τὶς μάσκες ποὺ παραποιοῦν, προσπαθεῖ νὰ δεῖ καὶ νὰ ἀντέξει τὴν ἀλήθειά του. Ἡ κανονικότητα ἀπαιτεῖ συστολή, σιωπὴ καὶ προσοχὴ προκειμένου  νὰ «εἰσέλθει εἰς ἑαυτόν». Σὲ κανονικὲς καὶ ἄρα ὁμαλὲς συνθῆκες κάτι τέτοιο θὰ ἤταν δεδομένο καὶ εὐκόλως ἐννοούμενο.
Ποιὸς εἶπε ὅμως ὅτι ζοῦμε  σὲ κανονικὲς συνθῆκες; Πόσο κανονικὰ εἶναι ὅλα αὐτὰ τὰ ξέφρενα καὶ μανιώδη, χαζοχαρούμενα  εὐτράπελα, θορυβώδη καὶ ἀλλοπρόσαλλα ἀποκριάτικα καμώματά μας; Ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ τὴν νήψη τῶν ἡμερῶν; Προάγουν τὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ νὰ ἐγκλιματιστεὶ  σταδιακὰ στὴν προετοιμασία γιὰ τὴν καθαρτήρια καὶ κατανυκτικὴ περίοδο τῆς Σαρακοστῆς; 
Ἐνῶ ὑμνεῖται διθυραμβικῶς καὶ ἀπρεπῶς  ἡ ὕλη, ἀγνοεῖται ἐμφανῶς καὶ περιφρονητικῶς τὸ πνεῦμα.
Καὶ αὐτό, οἱ δύστυχοι, τὸ βιώνουμε ὡς φυσιολογικὴ καὶ κανονικὴ....

Οἱ ἁμαρτίες μας εἶναι ὁ αὐτολιθοβολισμός μας

Ὁ Κύριος, μέ τά λόγια «Ἱερουσαλήμ Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τούς προφήτας καί λιθοβολοῦσα τούς ἀπεσταλμένους...» (Ματθ. κγ´, 37-38) πού ἐξέφρασε μέ τόσον πόνον, πού ὅμως ἀποτελοῦσαν καί μία προειδοποίησιν δι᾽  ὅσα νομοτελειακῶς θά ἀκολουθοῦσαν ( Καταστροφή Ἱερουσαλήμ 70 μ.Χ.), λόγῳ τῆς σκληροκαρδίας καί τῆς ἀμετανοησίας τῶν Ἰουδαίων, ἀπευθυνόταν διά τῆς ''πόλεως Ἱερουσαλήμ'' εἰς ὅλον τό πλήρωμα τοῦ λαοῦ, τόσον εἰς τούς ἄρχοντας, ὅσον καί εἰς τόν ἁπλό λαόν. Τόσον εἰς τούς πνευματικούς ταγούς τῆς Ἱερουσαλήμ, εἰς τό τότε σάπιο δηλαδή θρησκευτικοπολιτικόν κατεστημένον, ὅσον καί εἰς τό ἐσκοτισμένον ποίμνιον τοῦ θεοκρατικοῦ Ἰσραήλ.
Καί ἀπηύθυνε τούς λόγους αὐτούς ὁ Χριστός, εἰς τούς μέν ἄρχοντας διότι σατανικῶς ἐπέβαλλαν, εἰς τούς δέ ἀρχομένους διότι ἀνοήτως καί ἄνευ ἀντιδράσεως ἀνέχονταν.
Καί ὅπως εἰς κάθε ἐποχήν ὑπάρχει ἡ «βλαμμένη εὐλάβεια», κατά τόν λόγον τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, ἔτσι καί τότε θά ὑπῆρχαν πολλοί οἱ ὁποῖοι θά ὑπεστήριζαν ὅτι «ἐμεῖς, δέν ἠμποροῦμε νά εἰποῦμε καί νά κάνωμε τίποτε, ἀφοῦ οἱ ἀρχιερεῖς μας καί οἱ καλοί μας Γραμματεῖς καί Φαρισαῖοι ἔχουν τόν πρῶτον λόγον καί φέρουν τήν εὐθύνην εἰς τά ἐθνικά καί θρησκευτικά μας θέματα».
Κάτι δηλαδή ἀνάλογον μέ αὐτό τό ὁποῖον συμβαίνει καί σήμερον εἰς πλείστους ὅσους φαντάζονται, ἀνοήτως καί ἀπερισκέπτως, πώς μέ τό προπέτασμα δῆθεν τῆς "ὑπακοῆς" εἰς τούς προεστῶτας ἀποσσείουν τίς εὐθύνες των καί καλύπτουν τήν δειλίαν των. Ἔτσι λοιπόν...

Οὐδεὶς μεθ’ ἠμῶν καὶ πάντες μέ... θυμὸν

Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός, Δάσκαλος
«Αὐτεῖνοι, οἱ Εὐρωπαῖγοι, εἶναι ἄνθρωποι χωρὶς ἠθικὴ καὶ πίστη καὶ κρίμα στὰ φῶτα τους, ὅτι ὁ ἄνθρωπος κάνει τὰ φῶτα καὶ ὄχι τὰ φῶτα τὸν ἄνθρωπο».
Μακρυγιάννης
Ἐδῶ καὶ 20 χρόνια ποὺ γράφω-δημοσίευσα τὸ πρῶτο μου ἄρθρο σὲ τοπικὴ ἐφημερίδα τοῦ Κιλκὶς μὲ τίτλο «οἱ φαυλότητα τῆς πολιτικῆς καὶ οἱ πολιτικοί της φαυλότητας»- δὲν ἔκρυψα ποτὲ τὴν ἀπέχθεια καὶ τὴν περιφρόνηση ποὺ νιώθω γιὰ τὰ καθάρματα τοὺς Εὐρωπαίγους, ὅλο αὐτὸ τὸ μνημονιακὸ σκυλολόι, τοὺς δημίους το λαοῦ μας.
Ἀπ’ ὅλους τούς εὐρωπαϊκοὺς λαούς, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, βιώσαμε καὶ ζήσαμε τὶς μεγαλύτερες καταστροφὲς ἐξ αἰτίας τῆς κακουργίας τους. Καταπίαμε τὴν μεγαλειώδη ἀπάτη τοῦ «δυτικοῦ πολιτισμοῦ», πὼς δῆθεν ἑδράζεται στὴν ἀρχαία ἀθηναϊκὴ δημοκρατία, τὶς κοραϊκὲς ὀνειροφαντασίες περὶ «μετακένωσης τῶν φώτων», καὶ τὴν μόνη «μετακένωση» ποὺ γνωρίσαμε ἦταν τοῦ αἵματος καὶ τῆς καταστροφῆς τῆς πατρίδας μας. Ξεκίνησε τὸ «ματοβαμμένο» κρατίδιό μας ἐλπίζοντας ἀπὸ τὴν Εὐρώπη προστασία καὶ ἀλληλεγγύη.
Καρτερούσαμε «οἱ πάντοτ’ εὐκολόπιστοι καὶ πάντα προδομένοι» (Σολωμός), ἀπὸ τὴν «πολιτισμένη Εὐρώπη» βοήθεια καὶ συναντίληψη. Ἀπὸ ποιὰ Εὐρώπη; Ἀπὸ τὴν «πολιτισμένη Εὐρώπη» τῶν Κογκισταδόρες ποὺ ἐξόντωσαν εἴκοσι ἑκατομμύρια ἰθαγενεῖς τς Ἀμερικῆς καὶ ἐξαφάνισαν ἐν ψυχρῶ τὸν πολιτισμό τους; Τὴν Εὐρώπη τῆς Ἱερᾶς Ἐξέτασης, τῶν Σταυροφοριῶν καὶ τοῦ Ἁγίου Βαρθολομαίου; Τὴν «προοδευτικὴ» Εὐρώπη τοῦ κατακτητῆ μὲ τὴν...

15 Φεβ 2015

Ὁ Ἅγιος τοῦ πονεμένου λαοῦ Ὅσιος Παΐσιος Ἁγιορείτης


Ὁ πρωτοπρ. Χαρίλαος Παπαγεωργίου μιλάει γιά τήν ὁσιακή μορφή τοῦ Γέροντα Παϊσίου καί τήν ἀγάπη του γιά τόν πονεμένο ἄνθρωπο.
pemptousia.gr

Ὠκοδόμησαν στιλπνᾶς περὶ τὸ Μόναχον ἐπαύλεις

Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρὸς
Ὁ μεγάλος ἀγωνιστὴς καὶ ἀνεπανάληπτος γνώμονας τοῦ Γένους μας, ὁ στρατηγὸς Μακρυγιάννης, γράφει στὰ ἀπομνημονεύματά του:
’’Τοὺς κατάτρεξαν οἱ Εὐρωπαῖοι τοὺς δυστυχεῖς Ἕλληνες. Εἰς τὶς πρῶτες χρονιὲς ἐφοδίαζαν τὰ κάστρα τῶν Τούρκων, τοὺς κατάτρεχαν καὶ τοὺς κατατρέχουν ὁλοένα, διὰ νὰ μὴν ὑπάρξουν. Ἡ Ἀγγλία τοὺς θέλει νὰ τοὺς κάμει Ἄγγλους μὲ τὴν δικαιοσύνη τὴν ἀγγλική, καθὼς οἱ Μαλτέζοι ξυπόλυτους καὶ νηστικούς, οἱ Γάλλοι Γάλλους, οἱ Ροῦσοι Ρούσους, κι ὁ Μέτερνικ τῆς Ἀούστριας Ἀουστριακοὺς –κι ὅποιος τοὺς φάγει ἀπὸ τοὺς τέσσερους’’.
Πόσο διαχρονικὸς καὶ πόσο ἀληθινὸς ἀναδεικνύεται ὁ λόγος τοῦ Μακρυγιάννη!
Ἡ γενοκτονία, ποὺ βιώνουμε σὲ καιρὸ εἰρήνης ἐπὶ πέντε ὁλόκληρα χρόνια τώρα, ὅπως ἐπίσης καὶ τὰ σημερινὰ γεγονότα μὲ τὴν μισάνθρωπη δυσκαμψία τῶν γερμανῶν καὶ τὴν λυκοφιλία ὅλων τῶν ἄλλων ἑταίρων μας, βεβαιώνουν γιὰ μία φορὰ ἀκόμη τοῦ Μακρυγιάννειου λόγου τὸ ἀληθές: ’’Τούς κατάτρεχαν καὶ τοὺς κατατρέχουν ὁλοένα, διὰ νὰ μὴν ὑπάρξουν … κι ὅποιος τοὺς φάγει ἀπὸ τοὺς τέσσερους’’.
Καὶ συνεχίζει ὁ μεγάλος μας διδάχος Μακρυγιάννης: ’’…ὁ Ντώκινς, μᾶς θέλει Ἄγγλους, ὁ Ρουγᾶν Γάλλους, ὁ Κατακάζης Ρούσους καὶ δὲν ἀφήσετε κανένα Ἕλληνα. Πῆρε ὁ καθεὶς σας τὸ μερίδιό του καὶ μᾶς καταντήσετε μπαλαρίνες σας… Τέτοια ἠθικὴ ἔχετε ἐσεῖς καὶ...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.