15 Σεπ 2019

Γέροντας Ἀρσένιος Σπηλαιώτης: Ὁ πειρασμὸς οὔτε τρίχα δὲν θὰ μᾶς πειράζει ἂν δὲν ἔχει τὴν ἄδεια ἀπὸ πάνω (φωτο)

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μοναχοῦ Ἰωσὴφ Διονυσιάτη, «Ὁ Γέρων Ἀρσένιος ὁ Σπηλαιώτης» (1886 – 1983), συνασκητὴς Γέροντος Ἰωσὴφ τοῦ Ἠσυχαστοῦ
- Παππού, βοήθησέ με.
- Τί ἔχεις, παιδί μου; μωρὲ πολὺ τρομαγμένος φαίνεσαι.
- Ἒ, νὰ Γέροντα. Ὁ πειρασμὸς δὲν μὲ ἀφήνει ἥσυχο. Καὶ στὸν ὕπνο, ἀλλὰ καὶ φανερὰ ξύπνιο μὲ πολεμᾶ. Στὸν ὕπνο φωνές, ἀπειλές. Στὴν ἀγρυπνία τὸ ἴδιο. Μόλις ἀρχίσω τὸν κανόνα μου χτυπᾶ τὴν πόρτα, ἀκούω ἄγριες φωνές, ἀπειλές. Ἀπὸ τὸν φόβο μου τρέμω σὰν ψάρι. Ποῦ νὰ πάω νὰ γλυτώσω!
- Μωρέ, ἐσὺ μεγάλος ἀγωνιστὴς εἶσαι. Σὲ κατάλαβε ὁ σατανᾶς καὶ γελᾶ μαζί σου. Ὅταν λέμε «Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με», ὁ πειρασμὸς κατακαίεται, μόνο ποὺ ἀκούει τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Πάση θυσία μηχανεύεται νὰ μᾶς καταφέρει νὰ σιωπήσουμε. Βάζει μέριμνες, ἰδέες, περισπασμούς, καὶ ὅ,τι ἄλλο φανταστεῖς. Μόνον εὐχὴ νὰ μὴ λέμε. Ἐσένα σὲ βρῆκε δειλό. Σοῦ λέει, ἢ σταματᾶς τὴν εὐχὴν ἢ μπαίνω νὰ σὲ σκοτώσω. Εσύ… τὸ΄ χαψες. Βρὲ μὴν τὸν φοβᾶσαι, εῖναι ψεύτης.
Οὔτε τρίχα δὲν θὰ μᾶς πειράζει ἂν δὲν ἔχει τὴν ἄδειαν ἀπὸ πάνω. Ὁ Θεὸς τὸν ἀφήνει γιὰ νὰ σὲ γυμνάσει. Ἐμᾶς μὲ τὸν Γέροντα (τὸν συνασκητὴ του Ἰωσὴφ τὸν Ἡσυχαστὴ καὶ Σπηλαιώτη) μᾶς ἔκαμε ἄλλα γυμνάσια ἀνώτερα. Μέχρι καὶ ξύλο φάγαμε ἀπ΄ αὐτὸν τὸν καταραμένον. Ὅμως, ἐμεῖς δὲν εἴμασταν δειλοὶ ὅπως ἐσύ. Ὅταν ἐρχόταν ὁ πειρασμός, ἐμεῖς ἐλέγαμε τὴν εὐχὴ...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: 1) Ἀνακοίνωση Ἱ. Μητροπόλεως Μόρφου 2) Μικρὸς Παρακλητικὸς Κανὼν Ε'

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν ὀσιολογιώτατο π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη ποὺ μεταδίδεται ἀπὸ τὰ κανάλια Atlas TV καὶ Ἀχελῶος TV (Κυριακὴ 15 Σεπτεμβρίου 2019).

14 Σεπ 2019

Μητροπολίτης Ἠλείας Γερμανὸς: Ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι αἵρεσις!

Μὲ παρρησίαν καὶ ἀπόλυτoν συνείδησιν τῆς ἀποστολῆς του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἠλείας κ. Γερμανὸς ἐδήλωσε γραπτῶς ὅτι μόνη Ἐκκλησία εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος καὶ ὁ παπισμός, ὁ προτεσταντισμὸς ἀλλὰ καὶ ὁ οἰκουμενισμὸς εἶναι αἱρέσεις! Ἡ δήλωσίς του ἔχει ἰδιαιτέραν βαρύτητα καθὼς εἶναι ἐκ τῶν ἀρχαιοτέρων Ἐπισκόπων τῆς Ἱεραρχίας καὶ ἀποτελεῖ ὑπόδειγμα διὰ τὴν ποιμαντικὴν καὶ τὴν ὁμολογίαν του. Παραθέτομεν τὴν δημοσίαν δήλωσιν τοῦ Σεβασμιωτάτου τῆς 4ης Σεπτεμβρίου 2019:
«Νεαρὸς Θεολόγος ἐξ Ἀμαλιάδος καὶ κάτοικος Ἀμαλιάδος , μέχρι χθὲς Συνεργάτης μου, διὰ τῆς ἀπὸ 25-8-2019 πρὸς ἐμὲ ἐπιστολῆς του, μὲ κατηγορεῖ πὼς πιστεύω καὶ κηρύττω ὅτι ὁ Πάπας τῆς Ρώμης καὶ ὁλόκληρη ἡ Παπικὴ χριστιανοσύνη, ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ Προτεσταντικαὶ Παραφυάδες καὶ ὁ λεγόμενος «παναιρετικὸς συγκρητιστικὸς οἰκουμενισμός», εἶναι ἀληθινὴ...

Ὁμιλία εἰς τὴν παγκόσμιον Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ
«Σταυρὸς ὑψοῦται σήμερον, καὶ κόσμος ἁγιάζεται… 
Σταυρός, ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης, 
Σταυρός, ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας» 
Λαμπρὴ πανήγυρη καὶ ἡμέρα πανσεβάσμια ἡ σημερινή, ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί. Ἡ σεμνὴ τῶν Ὀρθοδόξων ὁμήγυρη, ἡ ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἐπιτελεῖ σήμερα μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἑορτές της: Τὴν παγκόσμια Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ μας. Γι’ αὐτὸ κι ἐμεῖς συναθροισθήκαμε στὸν ἅγιο τοῦτο καὶ παλαιὸ ναό, ποὺ τιμᾶται στὸ ὄνομα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, γιὰ νὰ τιμήσουμε τὸ Ξύλον τῆς Ζωῆς, γιὰ νὰ δοξάσουμε τὸν Κύριο, ποὺ σταυρώθηκε πάνω σ’ αὐτὸν καὶ μᾶς ἔσωσε, μᾶς ἁγίασε μὲ τὸ πανάγιό Του αἷμα, ποὺ ἔχυσε ἀπὸ ἀγάπη γιὰ μᾶς τὸν καιρὸ τοῦ ἀχράντου Πάθους Του. Γιὰ νὰ κατανοήσουμε ὅμως καλύτερα τό, πῶς καθιερώθηκε ἡ μεγάλη αὐτὴ ἑορτὴ καὶ ποιό τὸ νόημά της, θὰ ἦταν καλὸ νὰ κάνουμε μία ἱστορικὴ ἀναδρομὴ στὰ σχετικὰ γεγονότα. 
Ὅταν ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, ὁ πρῶτος χριστιανὸς αὐτοκράτορας, ἐξεστράτευσε τὸ 312 κατὰ τοῦ τυράννου τῆς Ρώμης Μαξεντίου καὶ ἔφθασε ἔξω ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα τῆς ἀχανοῦς τότε Ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, μὲ λύπη ἀποροῦσε πῶς θὰ μποροῦσε νὰ ἀντιπαραταχθεῖ μὲ τὰ...

Πῶς γίνεται μέσα στὴν καρδιά μας ἡ ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Χειραγωγία στὴν πνευματικὴ ζωὴ», Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου
«Τὸν 7ο αἰώνα ὑψώθηκε πανηγυρικὰ ὁ τίμιος Σταυρὸς στὰ Ἱεροσόλυμα, γιὰ νὰ τὸν δεῖ καὶ νὰ τὸν προσκυνήσει ὅλος ὁ λαός. Ἐκείνου τοῦ γεγονότος ἀνάμνηση εἶναι ἡ τελετὴ τῆς ὑψώσεως τοῦ Σταυροῦ, ποὺ γίνεται κάθε χρόνο, στίς 14 Σεπτεμβρίου, στοὺς ἐνοριακοὺς καὶ μοναστηριακοὺς ναούς. Αὐτὴ ἠ Ὓψωση, ὅμως, εἶναι ἐξωτερική. Ὑπάρχει, θὰ λέγαμε, καὶ μία πνευματική Ὓψωση τοῦ Σταυροῦ πού συντελεῖται μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου.
Πότε; Ὅταν κάποιος σταθερὰ ἀποφασίζει νὰ αὐτοσταυρωθεῖ, νεκρώνοντας τὰ πάθη του. Ὅποιος δὲν τὸ κάνει, δὲν εἶναι ἀληθινὸς Χριστιανός. Τὸ λέει ξεκάθαρα ὁ ἀπόστολος: «Οἱ τοῦ Χριστοῦ...

13 Σεπ 2019

Μπακογιάννη: «Θὰ τὴν τηρήσουμε καὶ θὰ τὴν τιμήσουμε τὴν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν»

Τὴν θεαματικὴ διπλὴ κωλοτούμπα τῆς Ν.Δ. στὸ Μακεδονικὸ ἐπιβεβαίωσε μὲ τὸν πιὸ ἐπίσημο τρόπο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη στὴν Βουλὴ μιλώντας στὴν Ἐπιτροπὴ Ἐθνικῆς Ἄμυνας καὶ Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων.
«Ὅλη αὐτὴ ἡ παραφιλολογία ποὺ ἀκούγεται τὸν τελευταῖο καιρὸ εἶναι περὶ ὄνου σκιᾶς. Οὔτε ἄλλαξε ἡ ΝΔ ἄποψη, ἀφοῦ θεωρεῖ ὅτι ἡ Συμφωνία ἔχει βασικὲς ἀδυναμίες, ἀλλὰ μὴ μπορώντας νὰ κάνει τὸ παραμικρὸ γιατί ἡ Συμφωνία ψηφίστηκε ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ Βουλή, θὰ τὴν τηρήσουμε καὶ θὰ τὴν τιμήσουμε!» εἶπε μεταξὺ ἄλλων στὴν Βουλή, ἡ Ντόρα Μπακογιάννη παρέχοντας μία σαφῆ στήριξη στὸ Ν. Δένδια καὶ θέλοντας νὰ βάλει ἕνα φρένο στοὺς ἀκραίους τῆς Ν.Δ.
Ἡ Ν.Δ. ἄλλαξε ἄποψη δύο φορὲς στὸ θέμα τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Ἀρχικὰ ἡ θέση της ἦταν ὑπὲρ τῆς διπλῆς ὀνομασίας ὅπως εἶχε δηλώσει καὶ στὴν Βουλὴ ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης τότε Κυρ. Μητσοτάκης.
Στὴν συνέχεια γιὰ καθαρὰ ψηφοθηρικοὺς λόγους καὶ ἐκμεταλλευόμενη τὶς ἀντιδράσεις καὶ ἐνίοτε πυροδοτώντας τες στήριζε ἢ τουλάχιστον φαινόταν ὅτι....

Διακοπή λειτουργίας τοῦ φιλοσκοπιανοῦ Σωματείου «Κύριλλος & Μεθόδιος» μὲ ἀπόφαση Πρωτοδικείου!

Σήμερα 13 Σεπτεμβρίου 2019 βγῆκε ἡ ἀπόφαση τοῦ Πρωτοδικείου Σερρῶν τὸ ὁποῖο ἔκανε δεκτὴ τὴν αἴτηση ἀνακοπῆς λειτουργίας τῆς Ἀδελφότητας Ντόπιων Σερραίων Κύριλλος καὶ Μεθόδιος μὲ ἕδρα στὴν Ἡράκλεια Σερρῶν. Τὴν μηνυτήρια ἀναφορὰ κατέθεσε ὁ κ. Γεώργιος Τατσιος τὸν Μάρτιο τοῦ ἔτους 2018 ὡς πρόεδρος τῆς Πανελλήνιας Ὁμοσπονδίας Πολιτιστικῶν Συλλόγων Μακεδόνων μὲ ἔντονο αἴσθημα εὐθύνης, ὑπερασπιζόμενος τὸν Μακεδονικὸ Ἑλληνισμό. Ἡ δίκη πραγματοποιήθηκε στὶς 9 Ἀπριλίου 2019 ὅπου οἱ "ἐπιστήμονες" ποὺ ἦρθαν γιὰ νὰ ὑπερασπιστοῦν τὸν ἐναγόμενο σύλλογο ὑποστήριξαν ὅτι ἡ γλώσσα τῶν ντόπιων Σερραίων εἶναι ἡ σλαβική. Σὲ περιοδικὸ ποὺ ἐκδίδει ὁ ἐναγόμενος σύλλογος ἀναφέρεται ὡς γλώσσα τῶν ντόπιων ἡ «μακεδονικὴ» ἐνῶ ἀναγνωρίζονται ὡς ἐθνικοὶ ἥρωες οἱ Βούλγαροι κομιτατζῆδες κι ὡς ἐθνικὴ ἑορτὴ ἡ βουλγαρικὴ ψευδοεπανάσταση τοῦ Ἰλιντεν, στὴν ὁποία σφαγιάστηκαν οἱ Ἕλληνες τοῦ Κρουσόβου τὸ 1903. Φυσικὰ τίποτα ἀπὸ αὐτὰ δὲν ἀναγράφονται στὸ καταστατικό τοῦ ἐν λόγω συλλόγου, καθὼς ἂν τὸ ἔκαναν δὲν ὑπῆρχε περίπτωση νὰ ἐγγραφοῦν μέλη. Τὸ συγκεκαλυμμένο καταστατικὸ δημιουργοῦσε κατάσταση σύγχυσης καθὼς δὲν....

Μικρὸς ἥρωας: Ἕνας 16χρονος κατέβασε τὴν τουρκική σημαία ἀπὸ σχολεῖο στὰ Κατεχόμενα.

Ἕνα ἀμούστακο παιδὶ ἔβαλε τὰ γυαλιὰ στοὺς προσκυνημένους πολιτικοὺς. 
Λύσσαξαν οἱ Γκρίζοι Λύκοι καὶ ἀπειλοῦν τὸν μαθητὴ.
Ἑλληνοκύπριος 16 χρονῶν ἀψήφησε τοὺς κινδύνους, μπῆκε σὲ σχολεῖο τῆς κατεχόμενης κωμόπολης Λύση, κατέβασε ἀπὸ τὸν ἱστὸ καὶ πῆρε τὴν τουρκικὴ σημαία. Ἡ ἡρωικὴ πράξη τοῦ μαθητῆ καταδεικνύει τὸ «δὲν ξεχνῶ» τὴν εἰσβολὴ καὶ ἀποτελεῖ μήνυμα στὸν Νίκο Ἀναστασιάδη, ὁ ὁποῖος, ἀντὶ νὰ καταγγέλλει τὶς ἐνέργειες τῶν Τούρκων καὶ τῶν Τουρκοκυπρίων ποὺ ἐπιδιώκουν τὴν προσάρτηση τῆς Ἀμμοχώστου, παραμένει ἁπλὰ θεατὴς καὶ ὑποχωρεῖ ἔναντι τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων τῆς Κύπρου, χαρίζοντας μάλιστα τὸ 30% τῶν κερδῶν τοῦ φυσικοῦ ἀερίου γιὰ νὰ διαπραγματευθεῖ μὲ τὴν Ἄγκυρα καὶ τὸ ψευδοκράτος ἀκόμη μεγαλύτερες παραχωρήσεις.
Ὁ ἥρωας Ἑλληνοκύπριος μαθητὴς ἒπιασε στὸν ὕπνο τοὺς Τουρκοκυπρίους καὶ ἡ πράξη του ἐξόργισε τόσο τὸ ψευδοκράτος ὅσο καὶ τὴν Τουρκία. Ἐνδεικτικὰ εἶναι τὰ δημοσιεύματα...

12 Σεπ 2019

Μηνύματα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τῆς Ὑπουργοῦ Παιδείας σὲ ἐκδήλωση τοῦ «Καιροῦ»!

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Οἱ ἡγεσίες μας πρὸ πολλοῦ ἔχουν ἀλωθεῖ! Καὶ μᾶς στεναχωρεῖ ἀκόμα βαθύτερα ὅταν αὐτὸ συμβαίνει στὴν Ἐκκλησία μας! Τὴν στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία διεξάγεται «πόλεμος χαρακωμάτων» γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν κι ἐνῶ ἡ νομιμότητα, ὅπως τὴν προσδιόρισε τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, ἐπιτάσσει συγκεκριμένα πράγματα, τόσο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ὅσο καὶ ἡ Ὑπουργὸς Νίκη Κεραμέως «ποιοῦν τὴν νήσσαν» καὶ ἀψηφοῦν ξεδιάντροπα καὶ προκλητικὰ τὴν νομιμότητα, τὴν διαφύλαξη τῆς ὀρθόδοξης πίστης καὶ τὴν νοημοσύνη τοῦ λαοῦ! Κι ὅλα τὰ παραπάνω ἀποτελοῦν ἁπλῶς διαπιστώσεις μίας νοσηρῆς κατάστασης ἡ ὁποία δὲν φαίνεται νὰ ξεθολώνει…

Ὁ Πανελλήνιος Θεολογικὸς Σύνδεσμος «ΚΑΙΡΟΣ - γιὰ τὴν ἀναβάθμιση τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης» διοργάνωσε μὲ ἐπιτυχία τὴν τρίτη κατὰ σειρὰ πανελλήνια συνάντηση θεολόγων ἀπὸ τὶς 6 ἕως τὶς 8 Σεπτεμβρίου 2019, στὶς φιλόξενες, πλήρως ἀνακαινισμένες καὶ ἄρτια ἐξοπλισμένες ἐγκαταστάσεις τοῦ Γυμνασίου – Λυκείου τῆς Ἑλληνογαλλικῆς Σχολῆς Οὐρσουλινῶν στὸ Νέο Ψυχικὸ μὲ θέμα «Ἡ Ὀρθόδοξη θεολογία μεταξὺ κριτικῆς σκέψης καὶ ἀνορθολογισμοῦ». Ἔλαβαν μέρος 150 περίπου συνάδελφοι θεολόγοι ἐκπαιδευτικοὶ στὴ δημόσια καὶ τὴν ἰδιωτικὴ ἐκπαίδευση, ἀδιόριστοι πτυχιοῦχοι Θεολογίας καὶ μεταπτυχιακοὶ φοιτητὲς ἀπὸ τὴν Ἀττική, τὴν Πάτρα, τὴ Θεσσαλονίκη, τὴ Ρόδο, τὴν Κρήτη, τὴν Κοζάνη, τὴ Λάρισα, τὸν Βόλο, τὴν Ἀργολίδα, τὴ Μεσσηνία, τὴν Αἰτωλοακαρνανία κλπ. Οἱ συμμετέχοντες πλαισίωσαν μὲ ζῆλο καὶ ἐνθουσιασμὸ τὶς....

Πειραιῶς Σεραφεὶμ: Οἱ ἀποκαταστάσεις τῶν καθηρημένων, ἀναθεματισμένων καί ἀχειροτονήτων σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας εἶναι ἄκυρες καί συνεπῶς ἡ Αὐτοκεφαλία σέ ἀνύπαρκτον Ἐκκλησία ἀπαρτιζομένη ἀπό Κανονικούς παραβάτες, ἀποβαίνει ἄκυρος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 12ῃ Σεπτεμβρίου 2019 
Τό Οὐκρανικό ζήτημα. Ἡ ἀληθής Κανονική θεώρησις. Ἡ Διαπίστωσις. Ἡ Λύσις. 
Παρακολουθῶ καί διαβάζω μετά πολλῆς συνοχῆς ἄρθρα καί τοποθετήσεις Σεβασμιωτάτων Ἁγίων Ἀρχιερέων, Ἐλλογιμωτάτων καί Ἐντιμολογιωτάτων Καθηγητῶν καί Νομικῶν παραστατῶν, δημοσιολογούντων καί ἐνδιαφερομένων διά τό ἰδιαιτέρως πολύπλοκο καί ἐξόχως σοβαρό ζήτημα πού ἔχει ἀνακύψει μέ τήν χορήγησι Αὐτοκεφαλίας στήν Οὐκρανία ὑπό τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. 
Τό πρόσφατον ἀνακοινωθέν τῆς ἀπελθούσης Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 162ας Συνοδικῆς περιόδου, διά τοῦ ὁποίου ἐγνωστοποιήθησαν οἱ θετικές εἰσηγήσεις γιά τό ζήτημα, τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων καί Διορθοδόξων καί Διαχριστιανικῶν Σχέσεων ὑποχρεώνουν στήν κατάθεση κάποιων ταπεινῶν...

Ἐδῶ βλέπετε τὸ μετριοπαθὲς Ἰσλὰμ

Ὁ τίτλος δὲν εἶναι εἰρωνικὸς ἀλλὰ ἀκριβής. Τὸ αὐτομαστίγωμα μέχρι αἱμορραγίας εἶναι θρησκευτικὸ ἔθιμο τῶν σιιτῶν μουσουλμάνων
Ἀπὸ τὸν Παναγιώτη Λιάκο
Οἱ αἱματηρὲς ἐκδηλώσεις τῶν σιιτῶν μὲ τὰ αὐτομαστιγώματα γίνονται κάθε χρόνο στὴν ἐπέτειο τοῦ θανάτου τοῦ ἰμάμη Χουσεΐν. Τὸ πλῆρες ὄνομά του ἦταν Χουσεΐν ἰμπν Ἀλὶ ἢ Χουσεΐν ἰμπν Ἀλὶ ἰμπν Ἀμπὶ Τάλιμπ. Πατέρας του ἦταν ὁ Ἀλὶ ἰμπν Ἀμπὶ Τάλιμπ καὶ μητέρα του ἡ Φάτιμα Ζάχρα.
Παπποὺς τοῦ ἰμάμη Χουσεΐν ἦταν ὁ ἴδιος ὁ προφήτης Μωάμεθ. Γεννήθηκε στὴν Μεδίνα τὸ 626 μ.Χ. καὶ σκοτώθηκε στὴν μάχη τῆς Καρμπάλα τὸ 680 μ.Χ.
Οἱ σιίτες αὐτομαστιγώνονται ἀνηλεῶς καὶ πλημμυρίζουν τοὺς δρόμους ὅπου βρίσκονται μὲ αἷμα, ὡς ἔνδειξη σεβασμοῦ καὶ πίστης στὸν ἰμάμη Χουσεΐν καὶ θρήνου γιὰ τὸν θάνατό του...

Ἀκρωτηριάζουν τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα

Οἱ ἀλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ '80 ἀλλοίωσαν τὴν γλωσσικὴ διδασκαλία καὶ φτώχυναν τὸν λόγο
Ἀπὸ τὴν Δρ. Ἑλένη Παπαδοπούλου*
Τὴ γλῶσσα μου ἔδωσαν ἑλληνική... μονάχη ἔγνοια ἡ γλῶσσα μου στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου» λέει ὁ Ἐλύτης στὸ «Ἄξιόν ἐστι». Καὶ μέσα σὲ δύο στίχους κλείνει τὴν ἱστορία αὐτῆς τῆς θαυμάσιας γλώσσας ποὺ ἔρχεται μέσα ἀπὸ τοὺς αἰῶνες καὶ παραμένει ζωντανὴ ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ὡς σήμερα.
Τί κρίμα ποὺ οἱ μαθητές μας δὲν ἔχουν διδαχθεῖ οὔτε αὐτοὺς τοὺς στίχους οὔτε ὅμως τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα. Οἱ ἀλλεπάλληλες σχολικὲς μεταρρυθμίσεις ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ '80 μέχρι σήμερα ἀκρωτηρίασαν τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἀλλοίωσαν τὴν γλωσσικὴ διδασκαλία, φτώχυναν τὸν...

Ὁ καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς ΑΠΘ Ἰωάννης Πέτρου καὶ ἡ ἀποδόμηση τῆς Ὀρθοδόξου Πατερικῆς Ἀγωγῆς στὶς Θεολογικὲς σχολὲς

Σχόλιο Ῥωμαίικου: Ἐκφράζουμε τὶς εὐχαριστίες μας πρὸς τὸν Δρ. Ἀναστάσιο Πολυχρονιάδη. Μὲ ἕνα τεκμηριωμένο θεολογικῶς κείμενό του ἀνέδειξε περίτρανα τὶς μεταπατερικὲς πλάνες τοῦ Ὁμότιμου πλέον καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ κ. Ἰωάννου Πέτρου. Δυστυχῶς, ἡ πλειονότητα τῶν καθηγητῶν τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, ἐμφορεῖται ἀπὸ ἕνα ἀλλότριο πνεῦμα ἀποδόμησης τῆς Ὀρθοδόξου Πατερικῆς Θεολογίας. Καλοῦμε τοὺς νεοεισαχθέντες φοιτητές, νὰ ἐρευνοῦν, νὰ ἀσκοῦν κριτική, νὰ διαβάζουν κείμενα θεοφόρων ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ νὰ ἀντιλαμβάνονται τὴν χαώδη διαφορὰ μὲ τοὺς ἀποδομητὲς οἱ ὁποῖοι κατέχουν σήμερα καθηγητικὲς ἕδρες. Γιατί ὅπως λέει καὶ ὁ παπα-Γιάννης ὁ Ρωμανίδης:
“Ἡ «μοντέρνα Ὀρθοδοξία» βρίσκεται σὲ κάποιο στάδιο ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τὴν Πατερική μας Παράδοση καὶ Ὀρθοδοξία. Δηλαδή οἱ Χριστιανοὶ σήμερα, δύσκολα μποροῦν νὰ ξεχωρίσουν τοὺς πνευματικοὺς γιατροὺς ἀπὸ τοὺς κομπογιαννίτες, διότι ἀντικαταστήσαμε τὴν Πατερικὴ Θεολογία μὲ Δυτικοῦ τύπου θεολογία ἡ ὁποία δὲν ὁδηγεῖ στὴν κάθαρση τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὰ πάθη. Καταδιώξαμε τὴν Ἡσυχαστικὴ παράδοση καὶ τὴν ἀνατικαταστήσαμε μὲ τὰ δόγματα ἢ μὲ τὴν ἠθικὴ (εὐσεβισμό), γι΄ αὐτὸ χρειάζεται ὁ Ὀρθόδοξος νὰ ξεδιπλώσει τὴν ἱστορικὴ πορεία τῆς Ὀρθοδόξου θεολογίας βάσει τῆς Πατερικῆς μεθοδολογίας.
Ἐὰν δὲν ξανατεθεῖ ἡ θεραπευτικὴ ἀγωγὴ τοῦ νοὸς στὰ θεμέλια τῆς μοντέρνας Ὀρθοδοξίας, ἐὰν δὲν ἐπανέλθει τὸ Πατερικὸ θεμέλιο, τότε ὄχι μόνο τὸ δόγμα θὰ μείνει ἀποκομμένο ἀπὸ τὰ θεμέλιά του ἀλλὰ καὶ ἡ Ὀρθοδοξία θὰ ξεφεύγει ἀπὸ τὸν κύριο σκοπὸ καὶ ἔργο της.”
Διαβάστε τὸ κείμενο...

Τὸ πολιτικὸ σύστημα ἔριξε τὴν Ἑλλάδα στὰ βράχια

Γράφει ὁ Γιῶργος Κοντογιώργης
Ὅπως ἀποδείχθηκε ἀπὸ τὰ γεγονότα, οἱ πολιτικὲς ἡγεσίες δὲν πῆραν τὰ ἀναγκαία μέτρα γιὰ νὰ ἀποτρέψουν τὴν οἰκονομικὴ κρίση, ἡ ὁποία οὐσιαστικὰ ἦταν χρεοκοπία, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ Ἑλλάδα νὰ ὑπαχθεῖ σὲ Μνημόνια. Κι ὅταν αὐτὰ ἐπιβλήθηκαν, οἱ κυβερνήσεις δὲν πῆραν μέτρα ἀνάταξης τῆς χώρας, ἔκοβαν ἁπλῶς δαπάνες, ὅπου τούς ὑποχρέωναν οἱ δανειστές. Ἀρχικὰ ἔκαναν περικοπὲς στοὺς χαμηλόμισθους, τοὺς χαμηλοσυνταξιούχους καὶ ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ πρόνοια.
Στὴ συνέχεια οἱ δανειστὲς ἐπέβαλαν μέτρα κατὰ τῶν ὑψηλόμισθων καὶ ὑψηλοσυνταξιούχων, ποὺ ἀρχικά τούς ἤθελαν συμμάχους μαζὶ μὲ τὴν πολιτικὴ τάξη μέχρι νὰ καθαρίσουν τὸ τοπίο μὲ τὴ φτωχολογιὰ καὶ τὴ μεσαία τάξη. Στὸ μεταξὺ ἐπιδόθηκαν στὴν ἀποδόμηση τοῦ παραγωγικοῦ ἱστοῦ τῆς χώρας.
Προφανῶς, δὲν ἔλαβαν μέτρα ἀνασυγκρότησης στὰ νοσοκομεῖα, στὰ πανεπιστήμια, στὴ δημόσια διοίκηση, στὴ Δικαιοσύνη κλπ, ὥστε νὰ ἐκλείψει ἡ τριτοκοσμικὴ εἰκόνα. Ἡ Τρόικα, ὡστόσο, ἄφησε τὸ πολιτικὸ σύστημα ἀνέγγιχτο, ὅπως ἐπίσης καὶ τὰ προνόμια τοῦ πολιτικοῦ...

Θὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία ἀπὸ τὴν νέα Κυβέρνηση;

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 12ῃ Σεπτεμβρίου 2019
Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Ἡ ἀπελθοῦσα μαρξίζουσα κυβέρνηση τοῦ κομματικοῦ συνδυασμοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μᾶς κληροδότησε πολλὰ προβλήματα, μὲ τὶς ἀντιχριστιανικὲς πολιτικὲς της ἐπιλογές. Μεταξὺ αὐτῶν εἶναι καὶ οἱ νομοθετικὲς ρυθμίσεις της κατὰ τῆς Ἐκκλησίας μας, μέσω τῶν ὁποίων ἐπεχείρησε νὰ πλήξει τὴν ἑλληνορθόδοξη ταυτότητα τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ μας, διαπνεόμενη ἀπὸ ἕνα σαφὲς ἀντιχριστιανικὸ καὶ ἀντιεκκλησιαστικὸ πνεῦμα. Ὅπως εἶναι γνωστό, μὲ μία σειρὰ ἀπὸ νομοθετικὲς παρεμβάσεις της, προσπάθησε νὰ θέσει στὸ περιθώριο τὴν Ἐκκλησία μας καὶ νὰ περιορίσει τὴν ἐπιρροή της στὸ δημόσιο βίο τῆς χώρας. Προσπάθησε νὰ ἐγκαθιδρύσει ἕνα «ἄθεο κοσμικὸ κράτος», ἄχρωμο θρησκευτικά, μὲ ἀναιμικὲς καὶ πολὺ περιορισμένες δραστηριότητες τῆς  Ὀρθοδόξου Ἐκκλησία μας στὴ δημόσια ζωή. Κλασικὸ παράδειγμα οἱ προταθεῖσες...

11 Σεπ 2019

π. Εὐάγγελος Παπανικολάου: "Φέροντες τά παρόντα γενναίως"

Θεολόγος, ἰατρός καί ἱεραπόστολος στήν Ι.Μ. Καμερούν

Ἀνακοίνωση σχετικὰ μὲ τὴν Διδασκαλία τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν γιὰ τὸ σχολικὸ ἔτος 2019-2020

Γιά ἄλλη μιά φορά ἡ σχολική χρονιά ξεκινᾶ μέ ἀναβρασμό στόν ἐκπαιδευτικό κόσμο καθώς συνεχίζεται ἡ παραβίαση τοῦ Συντάγματος καί τῶν δικαιωμάτων τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν ἀναφορικά μέ τή διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Ἡ ἀκυρωθεῖσα ἀπό τήν Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ σχετική ὑπουργική ἀπόφαση Φίλη, παραμένοντας ἴδια καί ἀπαράλλακτη, μετασχηματίστηκε πραξικοπηματικά ἀπό τήν ἀπελθοῦσα Κυβέρνηση σέ ὑπουργική ἀπόφαση Γαβρόγλου ὥστε τεχνικά νά θεωρεῖται νέο πρόγραμμα σπουδῶν καί νά διαλάθει τοῦ ἐλέγχου τῆς Δικαιοσύνης! Πρόκειται γιά τεχνάσματα πού θυμίζουν πρακτικές μικροαπατεώνων καί πού σέ καμία περίπτωση δέν τιμοῦν τούς πολιτικούς θεσμούς τῆς Χώρας μας. Μέ ὑπομονή καί ἐπιμονή γονεῖς καί θεολόγοι καθηγητές προσέφυγαν ἐκ νέου στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας πού...

Ὁ Ὅσιος Εὐφρόσυνος ὁ μάγειρας

Ὁ Ὅσιος Εὐφρόσυνος, ἂν καὶ ἦταν ἀγράμματος, ἦταν ἀληθινὰ εὐσεβὴς καὶ πιστός. Ἔκανε οἰκονομίες μὲ στερήσεις τοῦ ἑαυτοῦ του, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ κάνει ἐλεημοσύνες. Τὸ ἐπάγγελμά του, τοῦ ἐπέτρεπε νὰ τρώει πρῶτος τὰ καλύτερα φαγητά. Αὐτὸς ὅμως, δὲν θέλησε νὰ τὸ μεταχειριστεῖ ποτέ. Ἔτρωγε μὲ μεγάλη εὐχαρίστηση τὰ χόρτα καὶ τὶς ἐλιές του, τὴ στιγμὴ ποὺ ἔβραζαν ἢ ἔψηναν μπροστά του τὰ ὀρεκτικότερα κρέατα καὶ τὰ προκλητικότερα ψάρια.Σὲ ἀνδρικὴ ἡλικία ἐγκατέλειψε τὸν κόσμο καὶ εἰσῆλθε σὲ κοινόβιο, ὅπου ἐκάρη μοναχὸς καὶ εἶχε τὸ διακόνημα τοῦ μαγείρου. Στὸ μοναστήρι ἒφτιαχνε μετριότατο φαγητό.Σὲ μερικοὺς ποὺ τὸν εἰρωνεύονταν γι' αὐτὴ του τὴν κατάσταση, ὁ Εὐφρόσυνος μὲ πραότητα ἀπαντοῦσε: «Ἡ καλὴ μαγειρικὴ δὲν εἶναι τόσο καλὸς βοηθὸς γιὰ τὴν βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Τὴν πολλὴ εὐφροσύνη ποὺ ζητοῦν τὰ σώματα, θὰ τὴ χάσουν κατ' ἀνάγκην οἱ ψυχές. Καὶ ἐγὼ δὲν ἔχω ἐδῶ προορισμὸ νὰ σᾶς κολάσω».Περιφρονημένος ἀπὸ τοὺς συμμοναστές του γιὰ τὴν ἀπαιδευσία καὶ τὴν ἁπλοϊκότητά του, ἐγκολπώθηκε τὴν ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ καὶ τοὺς ὑπηρετοῦσε στὴν διακονία τοῦ μαγειρείου. Καὶ καθὼς πάντα ἦταν κατακαπνισμένος ἀπὸ τὴν ἀνθρακιὰ καὶ τὶς στάχτες, ὅλοι τὸν περιγελοῦσαν καὶ τὸν ἐνέπαιζαν, ἄλλα καὶ δαρμοὺς δεχόταν ἀπὸ τοὺς ἀμελέστερους ποὺ ἔβρισκαν ἀφορμὴ τὴν σιωπὴ καὶ τὴν ἀνεξικακία του. Αὐτὸς ὅμως ὁ μακάριος μὲ γενναιότητα...

Βιὸς τῆς Ἁγίας Ὀσιοπαρθενομάρτυρος Θεοδώρας τῆς ἐν Βάστα Ἀρκαδίας (φωτο)

Κάθε χρόνο στὶς 11 Σεπτεμβρίου ἑορτάζουμε καὶ τιμοῦμε τὴ μνήμη τῆς Ὀσιοπαρθενομάρτυρος Θεοδώρας τῆς ἐν Βάστα. Ἡ Ἁγία αὐτὴ εἶναι γνωστὴ πλέον ὄχι μόνο στὴν πατρίδα μας ἀλλὰ καὶ πέραν αὐτῆς. Ποιὸς εἶναι ὅμως ὁ δρόμος ποὺ βάδισε καὶ ἔφθασε στὴν ἁγιότητα;
Θὰ ἀναφέρουμε μὲ συντομία ὅσα εἶναι γνωστὰ γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴν πολιτεία της, μὲ βάση τὰ ἱερὰ συναξάρια τῆς ἐκκλησίας μας, μὲ σκοπὸ ὁ καθένας μας νὰ τὴ "ζηλέψει" καὶ νὰ τῆς ὁμοιάσει.
Ἡ Ἁγία καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἁγιοτόκο καὶ Ἠρωοτόκο Πελοπόννησο γι' αὐτὸ καὶ ἀπὸ κάποιους ὀνομάζεται Ἁγία Θεοδώρα ἡ "Πελοποννησία". Ὡς πρὸς τὴν καταγωγὴ της...
Δεῖτε ἀποκλειστικὲς φωτογραφίες τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»

10 Σεπ 2019

Ἐθνομηδενιστικὸ συκοφαντικὸ παραλήρημα γιὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἀπὸ τὸν Νίκο Δήμου

Γράφει ὁ Μελέτης Μελετόπουλος
Ἐν ὄψει τῆς ἐπερχόμενης ἐπετείου γιὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἐξαπολύεται νέο κύμα ἐθνομηδενιστικοῦ συκοφαντικοῦ παραληρήματος. Διάβασα μὲ πραγματικὴ θλίψη ἂν ὄχι ἀηδία, ἕνα κείμενο γιὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ Νίκου Δήμου, ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ σπούδασε φιλοσοφία στὴν Γερμανία, ὑπῆρξε ἐπιτυχημένος διαφημιστὴς καὶ ἐξέδωσε κάποια ἐνδιαφέροντα βιβλιαράκια. Ὁ Ν. Δήμου ἀπαξιώνει μὲ ἐμπάθεια τὴν Ἐπανάσταση καὶ χαρακτηρίζει ὡς «κάποιες ἁψιμαχίες» τὴν συγκλονιστικὴ μάχη στὰ Δερβενάκια, ὅπου ἡττήθηκε καὶ ἐξοντώθηκε ὁλοσχερῶς ἀπὸ 2.500 ἀνεπαρκῶς ἐξοπλισμένους Ἕλληνες, μία ὀθωμανικὴ στρατιὰ 60.000 ἀνδρῶν μὲ 25.000 ἱππεῖς, 600 καμῆλες καὶ βαρὺ πυροβολικό.
Δὲν εἶναι μόνον τὸ ἀπροκάλυπτο μίσος γιὰ τὴν Πατρίδα ποὺ προκαλεῖ θλίψη, οὔτε εἶναι μόνον τὸ μένος γιὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ποὺ μᾶς χάρισε τὴν ἐλευθερία. Προκαλεῖ...

Παγκόσμιος Ὀργανισμός Ὑγείας: Ἕνας ἄνθρωπος αὐτοκτονεῖ κάθε 40 δευτερόλεπτα

Σχόλιο «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀνακοίνωση τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας. Δηλαδή, μέχρι ποὺ νὰ συμπληρώσει ὁ δείκτης τῶν δευτερολέπτων σαράντα χτυπήματα ἐπάνω στὸ ταμπλὸ τοῦ ρολογιοῦ, ἕνας ἄνθρωπος βάζει τέλος στὴν ζωή του ἀπὸ μόνος του. Πού σημαίνει πώς, ἂν κάνουμε μαθηματικοὺς ὑπολογισμούς, σὲ μία ὥρα αὐτοκτονοῦν 90, σὲ ἕνα εἰκοσιτετράωρο 2160, σὲ ἕναν μήνα 64.800 καὶ σὲ ἕναν χρόνο 777.600 ἄνθρωποι!!!
Πέρα ἀπὸ τὴν καθαρὰ ἀνθρώπινη ὄψη τοῦ δράματος καὶ ὅλες τὶς φοβερὲς συνέπειες ποὺ προκύπτουν ἀπὸ κάθε μία τέτοια πράξη ξεχωριστὰ στὰ ἀγαπημένα πρόσωπα καὶ στὸν λοιπὸ κοινωνικὸ περίγυρο τοῦ αὐτόχειρα, ἀλλὰ καὶ τὶς ἐπιπτώσεις στὸ ἀνθρώπινο δυναμικό τῆς χώρας του, ἔχουμε καὶ τὴν ὑπαρξιακὴ διάσταση τοῦ θέματος. Γιὰ μᾶς τοὺς ὀρθοδόξους, ἅπτεται ἄμεσα τοῦ θέματος τῆς σωτηρίας. Ἡ αὐτοκτονία ἀκυρώνει ἀπολύτως ὅλους τούς λόγους τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου σ` αὐτὴν τὴν ζωή. Αὐτοκτονία σημαίνει ἄρνηση τοῦ δώρου τῆς ζωῆς ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ πλήρη ἀπαξίωσή του. 
Στὴν παράδοση τὴν ρωμαίικη δὲν ἔχει θέση καὶ δὲν δικαιολογεῖται οὔτε καν ὁ παραμικρὸς καὶ ἐλάχιστος λογισμὸς γιὰ κάτι τέτοιο. Ἡ πίστη μας ἡ ὀρθόδοξη καταλύει τὰ ἀδιέξοδα τοῦ διαβόλου καὶ τῶν συνεργατῶν του καὶ μᾶς ἀνοίγει οὐρανοὺς ἐλπίδας καὶ αἰσιοδοξίας γιὰ τὴν πορεία πρὸς τὴν αἰωνιότητα. Δὲν σώζουν τὴν ψυχὴ τὰ ἀνθρώπινα μέτρα προστασίας. Οὔτε τὰ κράτη...

Ἀνακοίνωση Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου μετὰ τὴν ἔκδοση τοῦ ἀθωωτικοῦ πορίσματος ἀπὸ τὸν Γενικὸ Εἰσαγγελέα

Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀστυνομικῆς ἔρευνας καὶ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Γενικοῦ Εἰσαγγελέα ὅτι δὲν στοιχειοθετεῖται ἐναντίον μας διάπραξη ποινικοῦ ἀδικήματος, ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀναπέμψουμε ἐκ βάθους ψυχῆς εὐχαριστίες πρὸς τὸν Τριαδικὸ Θεό, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους Πατέρες, ὅσιο Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη, ὅσιο Ἰάκωβο Τσαλίκη, ὅσιο Παΐσιο Ἁγιορείτη καὶ ἅγιο Γέροντα Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνας, γιὰ τὴ συμπαράσταση καὶ τὴν ἔμπνευση ποὺ παρεῖχαν σ’ ἐμᾶς καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς δοκιμασίας μας.
Βαθύτατες εὐχαριστίες ἐκφράζομε καὶ πρὸς τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμία, πρὸς τοὺς Ἀκαδημαϊκοὺς Ἐπιστήμονες, πρὸς τὸν κλῆρο καὶ τὸν πιστὸ λαὸ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου, ἀλλὰ καὶ τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων ὁμογενῶν τῆς...

Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἱεραρχία γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα καὶ συλλογὴ ὑπογραφῶν!

ΑΝΟΙΚΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΓΙΑ  TO ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, κ.κ. Ἱερώνυμον,  Ἀθήνα
Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὶς Ἕδρες Τους.
Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι,
Ὡς μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ κατὰ πνεῦμα υἱοὶ τῆς ἐπισκοπικῆς-πατρικῆς Σας εὐθύνης αἰσθανόμαστε τὴν ἀνάγκη νὰ ἀπευθυνθοῦμε σὲ Ἐσᾶς ὡς πνευματικοὺς καὶ ἐκκλησιαστικούς μας Πατέρες καὶ νὰ ἐκφράσουμε τὴν ἀνησυχία καὶ ἀγωνία μας γιὰ τὴν ἀντικανονικὴ χορήγηση τοῦ Οὐκρανικοῦ αὐτοκεφάλου.
1. Συμμεριζόμαστε καὶ τὴ δική Σας ἀγωνία καὶ τοὺς σοβαροὺς κανονικοὺς καὶ ἐκκλησιολογικοὺς ἐνδοιασμοὺς καὶ τὶς ἐπιφυλάξεις Σας, ὅπως ἔχουν ἐκφραστεῖ ρητῶς ἢ ἀκόμα καὶ σιωπηρῶς κατὰ τὸ πνεῦμα τῆς δικῆς Σας ποιμαντικῆς διακρίσεως.  Ἀντιλαμβανόμαστε καὶ τὶς πιέσεις πού, ὡς μὴ ὤφειλε, δέχεται ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς Της ἀπὸ διαφόρους...

9 Σεπ 2019

Μαθητὴς στὴν Βουλὴ τῶν Ἐφήβων βροντοφώναξε ὅτι ἡ «Μακεδονία εἶναι Ἑλληνικὴ» παγώνοντας τὰ χαμόγελα Τσίπρα καὶ Μητσοτάκη!

Ὁ μαθητὴς Πέτρος Σιγκούδης βρέθηκε στὴν Βουλὴ τῶν Ἐφήβων καὶ σὲ ὁμιλία ποὺ πραγματοποίησε στὰ πλαίσια τοῦ θέματος «Δημοκρατία», στηλίτευσε τὴν προδοτικὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν τὴν ὁποία καὶ χαρακτήρισε ἀντιδημοκρατική. Σημείωσε πὼς εἴμαστε Ἕλληνες Πατριῶτες καὶ ὄχι φασίστες ὅπως ἀποκάλεσαν ὅσους διαφωνοῦν μὲ τὴν προδοτικὴ συμφωνία καὶ ὅτι ἡ Μακεδονία ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι Ἑλληνική! Ἡ ὁλομέλεια τῶν μαθητῶν τὸν καταχειροκρότησε..
Δεῖτε τὴν ὁμιλία τοῦ μαθητῆ Πέτρου Σιγκούδη…

Γενικός Εἰσαγγελέας Κύπρου: Δὲν διέπραξε ποινικὸ ἀδίκημα ὁ Μητροπολίτης Μόρφου - Ἐγκεφαλικὰ στοὺς δημοσιογράφους πού προσπάθησαν δολίως νὰ τὸν σκυλεύσουν!

Δέν φαίνεται νὰ στοιχειοθετεῖται ἡ διάπραξη ποινικοῦ ἀδικήματος ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο, κατὰ παράβαση συγκεκριμένων ἄρθρων τῆς κειμένης νομοθεσίας, ὅπως αὐτὰ εἶναι διατυπωμένα στὸν Ποινικὸ Κώδικα καὶ σὲ εἰδικὴ νομοθεσία, διαπιστώνει ὁ Γενικὸς Εἰσαγγελέας ἀπὸ τὸ φάκελο τῆς ὑπόθεσης.
Ὅπως ἀναφέρεται σὲ ἀνακοίνωση τοῦ Γενικοῦ Εἰσαγγελέα, ὁ ἀστυνομικὸς – ἀνακριτικὸς φάκελος σὲ σχέση μὲ τὴν διερεύνηση τοῦ ἐνδεχομένου διάπραξης ποινικῶν ἀδικημάτων μέσα ἀπὸ τὶς πρόσφατες δηλώσεις τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου, ἐπιστράφηκε σήμερα ἀπὸ τὴν Νομικὴ Ὑπηρεσία στὴν Ἀστυνομία μὲ τὴν διαπίστωση ἀπὸ τὸν Γενικὸ Εἰσαγγελέα, ὅπως ἦταν καὶ ἡ εἰσήγηση τῶν ἀνακριτῶν, ὅτι δὲν φαίνεται μὲ βάση τὸ συλλεγὲν μαρτυρικὸ ὑλικό, νὰ στοιχειοθετεῖται ἡ διάπραξη ποινικοῦ ἀδικήματος.
«Παρὰ τὸ ὅτι μεμονωμένες ἀναφορὲς τοῦ Μητροπολίτου κατὰ τὴν διάρκεια...

Ὁ Γενικὸς Γραμματέας Θρησκευμάτων τῆς ΝΔ Γιῶργος Καλαντζὴς, ὑπερασπιστὴς τῆς πολιτικῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Σχόλιο Ῥωμαίικου: Συμφωνοῦμε μὲ τὸν συγγεραφέα τοῦ ἄρθρου, ὅτι ὁ κ. Καλαντζὴς πρέπει νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν θέση τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα Θρησκευμάτων. Διότι, σὲ συνεργασία μὲ τὸν «θεολογικὸ» σύνδεσμο «Καιρός», ἔχουν διαδραματίσει ἐπὶ χρόνια ἕναν ἀγώνα ἀποορθοδοξοποιήσεως τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα. Θὰ ἦταν παράλειψη ὅμως ἂν δὲν ἀναφέραμε, ὅτι ἡ Νέα Δημοκρατία οὔτε ἀντιστάθηκε οὔτε ἀγωνίστηκε σθεναρὰ ἐναντίον τῆς πρότασης τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος (ἄρθρο 3). Ἐπίσης, ἐσεῖς οἱ ψηφοφόροι τῆς Ν.Δ. ἂς μὴν πληγώνεστε τώρα, διότι ὁ κ. Καλαντζὴς βρίσκεται στὴν θέση τοῦ Γ.Γ. ἀπὸ τὸ 2011, δηλαδὴ καὶ σὲ προηγούμενη διακυβέρνηση τῆς ΝΔ κατεῖχε τὴν συγκεκριμένη θέση... Πολὺ θετικὸ θεωροῦμε, νὰ ξυπνήσουν κάποια στιγμή οἱ ψηφοφόροι. Ἀλήθεια, γιατί ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος, ζήτησαν ἀπὸ τὸν...

Ἡ συνέντευξη τοῦ Μητσοτάκη στὴν ΔΕΘ - Κανένας δημοσιογράφος δὲν ἔκανε μία ἀπὸ τὶς παρακάτω αὐτονόητες ἐρωτήσεις

Γράφει ὁ Ὄθων Ἰακωβίδης
Ὅλες οἱ ἐρωτήσεις καὶ οἱ ἀπαντήσεις, κινήθηκαν μέσα στὰ πλαίσια τῆς ἀποδοχῆς (ἀπὸ ἐρωτῶντες καὶ ἐρωτόμενο) τῆς Οἰκονομικῆς αἰχμαλωσίας τῆς Χώρας.
Κανένας καὶ καμία δημοσιογράφος, δὲν ἔκανε  μία ἀπὸ τὶς παρακάτω αὐτονόητες ἐρωτήσεις: 
- Ὅπως ξέρετε, ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἔχει μεγάλες ἐλλείψεις ἐγκυρότητας. Θὰ τὶς ἀξιοποιήσετε γιὰ νὰ τὴν προσβάλλετε ὡς ἄκυρη ἢ θὰ τὶς παραβλέψετε;
- Γιατί, δὲν ζητήσατε δημοψήφισμα γιὰ τὸ Σκοπιανὸ; Τί σᾶς ἐμπόδισε;
- Ἡ κυβερνητικὴ θέση σας “Δὲν συμφωνῶ ἀλλὰ σέβομαι τὴν ὑπογραφεῖσα Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν”, συνάδει μὲ τὴν ἀντιπολιτευτικὴ θέση σας νὰ μὴ ζητήσετε δημοψήφισμα, παρ’ ὅλο ποὺ εἴχατε τὴν δεδηλωμένη (μὲ τὰ συλλαλητήρια) συντριπτικὰ μεγάλη λαϊκὴ βούληση. Πῶς ἑρμηνεύετε αὐτὴ τὴν στάση σας, ποὺ ἀποδεικνύει ὅτι τὴν Συμφωνία αὐτὴν τὴν θέλατε κι ἐσεῖς, ὅσο...

Κριτικὴ στὶς ἀρχὲς τοῦ παπικοῦ οἰκουμενισμοῦ

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 9ῃ Σεπτεμβρίου 2019
Ὅπως ἔχουμε ἀναλύσει σὲ παλιότερες ἀνακοινώσεις μας, οἱ βορειοευρωπαϊκὲς φυλὲς τῶν φράγκων, ἀπὸ τὸν 6ο μ.Χ. αἰώνα καὶ μετά, ἄφησαν τὶς παγωμένες χῶρες τους καὶ κατέλαβαν τὴν πολιτισμένη Εὐρώπη διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου, μὲ βανδαλισμούς, καταστροφὲς καὶ γενοκτονίες, ἀφανίζοντας στὸ πέρασμά τους κάθε πολιτισμικὸ στοιχεῖο ποὺ εἶχε δημιουργήσει ὁ ἑλληνορωμαϊκὸς κόσμος καὶ ἐγκαθιδρύοντας τὴ δική τους βαρβαρότητα. Κύρια στοιχεῖα αὐτῆς τῆς βαρβαρότητας ἦταν ἡ ἀνελευθερία, ἡ ἀπολυταρχία καὶ τὸ ἀπάνθρωπο φεουδαρχικὸ σύστημα. Ἡ «μέθη» τῆς ἐξουσίας εἶχε καταλάβει τοὺς πανίσχυρους Φράγκους ἡγεμόνες, ὥστε νὰ ὁραματίζονται τὴν ἐπέκταση τῆς κυριαρχίας τους σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Ἂς θυμηθοῦμε τὴν ἀπόλυτα ἐχθρικὴ στάση τους κατὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Ρωμαϊκοῦ Κράτους, καὶ τὴν ἀπαίτησή τους...

8 Σεπ 2019

Τσελεγγίδης: Τό «Αὐτοκέφαλο» ἔχει χορηγηθεῖ σέ ἀμετανοήτους σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας. Πρωτοφανές καί ἀδιανόητο!

Δημήτριος Τσελεγγίδης τ. Καθηγητὴς Δογματικῆς Θεολογίας 
τοῦ τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς σχολῆς ΑΠΘ
ΘΕΜΑ: Σχετικά μέ τήν θεσμική νομιμοποίηση τῆς Σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας
Μακαριώτατε Ἅγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Ἐν ὄψει τῆς ἐπικείμενης συγκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, ὡς ἐλάχιστο μέλος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί ὡς καθηγητής τῆς Δογματικῆς Θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας, θά ἤθελα -μέ αἴσθηση εὐθύνης- νά θέσω καί ἐγώ ταπεινῶς ὑπόψη Σας τίς Ἐκκλησιολογικές - Δογματικές διαστάσεις, ἀλλά καί τίς σωτηριολογικές προεκτάσεις τῆς ἀπροϋπόθετης ἀποδοχῆς σέ ἐκκλησιαστική - μυστηριακή κοινωνία τῆς Σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, στήν περίπτωση βέβαια μιᾶς ἐνδεχόμενης Συνοδικῆς ἀπόφασής Σας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ...

Ἡ κυβέρνηση ἀπαγορεύει τὸ σύνθημα «Μακεδονία Γῆ Ἑλληνική»!

Πάνω ἀπὸ 3000 μπαλόνια (σὰν αὐτὸ ποὺ βλέπετε στὴν φωτογραφία) μοιράστηκαν σὲ μικροὺς καὶ μεγάλους στὶς εἰσόδους τῆς Διεθνοῦς Ἔκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), χαρίζοντας χαρὰ καὶ ὑπερηφάνεια στοὺς ἐπισκέπτες. Ὁ χῶρος τῆς ἔκθεσης ἀλλὰ καὶ ὅλο τὸ κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης, χρωματίστηκε μὲ τὰ μπλὲ χρώματα καὶ γέμισε μὲ τὴν αὐτονόητη φράση «Μακεδονία Γῆ Ἑλληνική».
Ὅλα καλὰ μέχρι ἐδῶ, ἀλλὰ ὄχι γιὰ ὅλους ἀπὸ ὅτι φαίνεται. Δύο ἐντολὲς δόθηκαν ἄνωθεν, προφανῶς ἀπὸ κυβερνητικοὺς παράγοντες, πρὸς τὴν διοίκηση τῆς ἔκθεσης (ΔΕΘ) καὶ τὶς ἀστυνομικὲς δυνάμεις οἱ ὁποῖες ἦταν παρατεταγμένες συνεχῶς κατὰ τὴν διάρκεια μοιράσματος τῶν μπαλονιῶν:
1. Νὰ σταματήσουν νὰ φουσκώνονται μπαλόνια, κάτι ποὺ γίνονταν μέσα στὴν ΔΕΘ
2. ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΌΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΜΟΙΡΑΖΑΝ ΜΠΑΛΟΝΙΑ.
Ἔιναι τόσο μεγάλο πρόβλημα πού γέμισε ἡ ἔκθεση μὲ αὐτὴν τὴν φράση; Τί ἐνοχλεῖ τὴν κυβέρνηση τὸ σύνθημα «Μακεδονία Γῆ Ἑλληνική»; Τελικά, ἒφυγε ὁ Σύριζα καὶ ἦρθε ὁ μπλὲ Σύριζα…

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: 1) Μικρὸς Παρακλητικὸς Κανὼν Δ' 2) «Οἱ Χριστιανοὶ στοὺς ἐσχάτους καιροὺς»

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν ὀσιολογιώτατο π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη ποὺ μεταδίδεται ἀπὸ τὰ κανάλια Atlas TV καὶ Ἀχελῶος TV (Κυριακὴ 08 Σεπτεμβρίου 2019).

Μητροπολίτου Γόρτυνος Ἱερεμία: Ἀποδείξεις ὅτι ὑπάρχει Θεός

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΗ ΔΙΔΑΧΗ
Ἑβδομαδιαῖο  φυλλάδιο, Ἀριθμ. 2
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ἀποδείξεις ὅτι ὑπάρχει Θεός
1. Στά κηρύγματά μας, ἀδελφοί χριστιανοί, σᾶς παρουσιάζω μέ ἁπλότητα τό φημισμένο ἔργο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, «ἔκδοσις ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως». Στό προηγούμενο κήρυγμά μας λέγαμε ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἀκατάληπτος. Δέν μᾶς ἄφησε ὅμως σέ πλήρη ἄγνοια ὁ Θεός, ἀλλά μᾶς ἐφανέρωσε τήν δόξα Του, στήν φύση πρῶτα, ἀλλά πληρέστερα μᾶς τήν ἐφανέρωσε στά ἱερά βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη. Καί μέ βάση τήν ἀποκάλυψη αὐτή τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἐμάθαμε ὅτι ὁ Θεός εἶναι τρία πρόσωπα, ἀλλά μία οὐσία. Εἶναι ὁ πατέρας, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Καί ὅτι ὁ Πατέρας γεννᾶ τόν Υἱό καί ἐκπορεύει τό Ἅγιο Πνεῦμα. 
Ἐπίσης, ἀδελφοί, λέγουμε σήμερα ὅτι ἀπό τά ἱερά Εὐαγγέλια γνωρίζουμε καί πιστεύουμε καί ὁμολογοῦμε ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί Θεός, ἀπό βαθειά ἀγάπη σέ ᾽μᾶς γιά τήν σωτηρία μας, συνελήφθηκε μέ τήν δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, χωρίς ἀνδρικό σπέρμα, στήν Κοιλία τῆς Θεοτόκου Μαρίας. Καί γεννήθηκε ἀπ᾽ Αὐτήν ἀφθόρως καί ἔγινε τέλειος ἄνθρωπος, ὅπως ἦταν καί παρέμεινε καί τέλειος Θεός, «θεάνθρωπος» μέ μία λέξη. Οἱ δύο φύσεις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ θεία καί ἡ ἀνθρώπινη, ἑνώθηκαν, χωρίς καμία σύγχυση, στό ἕνα πρόσωπο καί στήν μία ὑπόστασή του, στήν ὑπόσταση καί τό πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά σ᾽ αὐτό τό θέμα, στήν ἕνωση...

«Λόγοι ἀκύρωσης τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν»

Ὁμιλία τοῦ Γεωργίου Κασιμάτη, Καθηγητή τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου στὴν Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα «Λόγοι ἀκύρωσης τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν» ποὺ πραγματοποιήθηκε τὴν Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 στὴν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν. Τήν ἡμερίδα διοργάνωσαν ἡ Πανελλήνια Ὁμοσπονδία Πολιτιστικῶν Συλλόγων Μακεδόνων καὶ οἱ Παμμακεδονικὲς Ἑνώσεις Ὑφηλίου.

7 Σεπ 2019

Λόγος στὴν Γέννηση τῆς Θεοτόκου

Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ
(Μὲ ἐράνισμα χωρίων ἀπὸ σχετικὸ Λόγο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ)
«Σήμερον τῆς παγκοσμίου χαρᾶς τὰ προοίμια.Σήμερον ἔπνευσαν αὗραι, σωτηρίας προάγγελοι. Αὕτη ἡ ἡμέρα Κυρίου, ἀγαλλιᾶσθε λαοί»
Μὲ τέτοιες θεόπνευστες ποιητικὲς ἐκφράσεις καὶ τέτοιους ψυχοτερπεῖς θεολογικοὺς ὕμνους ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί, σήμερα, ἡμέρα τῶν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου,  μᾶς παρακινεῖ σὲ πανήγυρη, ἀγαλλίαση καὶ χαρὰ πνευματική. Ὅλα τὰ ἔθνη, ὅλα τὰ ἀνθρώπινα γένη, κάθε γλῶσσα, κάθε ἡλικία καὶ κάθε ἀξιώματος ἄνθρωποι, καλούμαστε νὰ ἑορτάσουμε σήμερα 
μὲ ἁγιοπνευματικὴ εὐφροσύνη τὴ γέννηση τῆς παγκοσμίου χαρᾶς, τὴν πρόξενο ὅλων τῶν πνευματικῶν ἀγαθῶν, τὴν ἔλευση στὸν κόσμο τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ, τῆς...

Ἡ «Ρομφαία» διοικεῖ τοὺς Ἱεράρχας;

Πηγὴ ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος τύπος»
Εἰς τὴν ἱστοσελίδα romfea.gr τῆς 30ῆς Αὐγούστου 2019 ἀνεγνώσαμεν μεταξὺ ἄλλων διὰ τὰς προσεχεῖς ἐκλογὰς εἰς τὰς κενωθείσας Μητροπόλεις Φθιώτιδος, Καλαβρύτων καὶ Λήμνου τὸ ἑξῆς:
«Στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Φθιώτιδος ἡ Ἱεραρχία ἔχει καταλήξει στὸ ὄνομα τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, Ἐπισκόπου Θεσπιῶν Συμεών».
Φαίνεται πὼς ὁ κ. Αἰμίλιος Πολυγένης γνωρίζει ἐκ τῶν προτέρων τὸ ἀποτέλεσμα, ἀφοῦ προεξοφλεῖ μετὰ βεβαιότητος τὴν ψῆφον τῶν 79 Ἀρχιερέων. Εἰς τόσην ἀνυποληψίαν ἔχουν περιέλθει οἱ Σεβασμιώτατοι, ὥστε τὸ ἀποτέλεσμα νὰ εἶναι δεδομένον ἐκ τῶν προτέρων, καθὼς προφανῶς τὸν ἐπληροφόρησε στενὸς συνεργάτης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Τί συνέρχονται τότε, διὰ νὰ ἐπιβεβαιώνουν ὅτι ἡ ψῆφος των εἶναι προκαθορισμένη, ὑπακούουσα εἰς τὰ...

Κερκύρας Νεκτάριος: Ἀναγνωρίζουμε μόνο μία κανονικὴ Ἐκκλησία στὴν Οὐκρανία αὐτὴ ποὺ ἡγεῖται ὁ Μητροπολίτης Ὀνούφριος

Οἱ Μητροπολίτες τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας γνωρίζουν τὴν ἀλήθεια, αὐτὴν ποὺ ὁ Μητροπολίτης Κερκύρας διατύπωσε: «Ὅτι ἡ μοναδική κανονική Ἐκκλησία στὴν Οὐκρανία εἶναι αὐτὴ ποὺ ἡγεῖται ὁ Μακαριώτατος Μητροπολίτης Ὀνούφριος.» Τὸ ἐρώτημα εἶναι  θὰ ἔχουν τὴν παρρησία νὰ τὴν ὑποστηρίξουν ἢ θὰ πιεσθοῦν ἀπὸ τὶς πολιτικὲς σκοπιμότητες;
Ὁ Μητροπολίτης Νεκτάριος τῆς Κερκύρας τόνισε ὅτι ἀναγνωρίζει μόνο μία κανονικὴ Ἐκκλησία στὴν Οὐκρανία – αὐτὴ ποὺ ἡγεῖται ὁ Μακαριώτατος Μητροπολίτης Ὀνούφριος.
Στὶς 2 Σεπτεμβρίου, τὸ 2019, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνάντησης μὲ τὸν Μητροπολίτη Agafangel τῆς Ὀδησσοῦ καὶ Ἰσμαὴλ στὸ ἑλληνικὸ νησὶ τῆς Κέρκυρας, ὁ ἱεράρχης τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν Ἑλλάδα, ὁ Μητροπολίτης Νεκτάριος (Δόβα) τῆς Κέρκυρας, ἐξέφρασε τὴν ὑποστήριξή του γιὰ...

6 Σεπ 2019

Μήνυση κατὰ τοῦ Ἄγγελου Συρίγου ἐπειδὴ δὲν ὀνομάζει τοὺς σλάβους «μακεδόνες»

Τὰ ἀποτελέσματα τῆς ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ "συμφωνίας" τῶν Πρεσπῶν ποὺ πλέον εἶναι Νόμος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους γίνονται κάθε μέρα καὶ πιὸ αἰσθητά. Λογικὸ ἦταν κάποια στιγμὴ αὐτοὶ ποὺ δῆθεν θέλουν τὴν Εἰρήνη τῶν λαῶν καὶ ὑποστήριξαν τὴν προδοτικὴ "συμφωνία" τῶν Πρεσπῶν νὰ ζητήσουν νὰ ἐφαρμοστεῖ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ ὁ Νόμος ποὺ λέγεται "συμφωνία τῶν Πρεσπῶν". 
Πρῶτο θύμα τῆς ἐθνομηδενιστικῆς λαίλαπας ὁ καθηγητὴς Ἄγγελος Συρίγος τὸν ὁποῖον συνηθίσαμε νὰ ὑπερασπίζεται τὴν ἀδυναμία ἀκύρωσης τῆς "συμφωνίας"... Ἕνας νομικὸς ἀπὸ τὴν ...Αἴγινα ἐνοχλήθηκε ποὺ ὁ Ἄγγελος Συρίγος ὀνομάζει ΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ τοὺς Σκοπιανοὺς καὶ ΣΚΟΠΙΑΝΗ ΓΛΩΣΣΑ τὴν σκοπιανὴ γλώσσα καὶ τοῦ ἔκανε μήνυση μὲ σκοπὸ νὰ ...μὴ γίνει πόλεμος ὅπως ἰσχυρίζεται στὸ δικόγραφο ποὺ κετέθεσε στὸν Εἰσαγγελέα Πλημελλειοδικῶν Ἀθηνῶν. Μάλιστα τὸν ἐγκαλεῖ ὅτι προτρέπει καὶ ἄλλους Ἕλληνες νὰ λένε τοὺς σκοπιανοὺς ὡς ΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ καὶ τὸν κατηγορεῖ ὅτι διαπράτει τὸ ἀδίκημα τῆς ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΕ ΑΝΥΠΑΚΟΗ.
Νὰ θυμίσουμε στὸν μηνυτὴ ἀπὸ τὴν Αἴγινα ὅτι οἱ πραγματικοὶ Ἕλληνες καὶ ἰδιαίτερα οἱ Μακεδόνες ΟΥΔΕΠΟΤΕ θὰ ὀνομάσουν Μακεδόνες τοὺς σλάβους. Ἕνας Νόμος ποὺ στηρίζεται στὴν ὑπογραφὴ τῆς ἰσχνῆς πλειοψηφίας 153 βουλευτῶν ποὺ μὲ κατάχρηση ἐξουσίας πῆγε κόντρα στὴν ἐκπεφρασμένη βούληση τοῦ κυρίαρχου Ἑλληνικοῦ λαοῦ δὲν μπορεῖ παρὰ....

Δύο δικαστικὲς ἀποφάσεις «ἀδειάζουν» τὴν Ἀρχὴ Προστασίας γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ καὶ παγώνουν τὰ χαμόγελα τῆς Ἕνωσης Ἀθέων

Τοῦ Ἀντώνη Τριανταφύλλου
Ζωηρὴ συζήτηση προκάλεσε ἡ ἀπόφαση τῆς Ἀρχῆς Προστασίας ποὺ καλεῖ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας νὰ προχωρήσει σὲ ὅλες τὶς ἀπαραίτητες διαδικασίες γιὰ τὴν διαγραφὴ τοῦ θρησκεύματος ἀπὸ τὰ ἀπολυτήρια τῶν μαθητῶν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν τήρηση ἀρχείων στὸ σύστημα myschool.
Εἶναι ὅμως βασισμένη σὲ στέρεα ἐπιχειρήματα ἡ ἀπόφαση αὐτὴ τῆς Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς; Είναι ἀπρόσβλητη; Εἶναι ὑποχρεωτικὰ ἐφαρμόσιμη;
Σύμφωνα μὲ νομικοὺς κύκλους ποὺ μίλησαν στό newsbreak.gr «μία ἀπόφαση Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς δὲν εἶναι δεσμευτική. Αντίθετα δεσμευτικὲς καὶ ὑποχρεωτικὰ ἐφαρμοστέες εἶναι οἱ δικαστικὲς ἀποφάσεις».
Ἡ Ἑλληνικὴ Ἕνωση γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου μὲ ἰδιαίτερο στόμφο διέρρευσε τὴν ἀπόφαση τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα υποστηριζοντας...

Ἡ Πανήγυρη τοῦ Φιλοθεΐτη Ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Φιλοθέου Ἁγίου Ὅρους (φωτογραφίες)

Τὴν Παρασκευὴ 6 Σεπτεμβρίου 2019 (24 Αὐγούστου κατὰ τὸ Παλαιὸ ἑορτολόγιο) πανηγύρισε ἡ Ἱερὰ Μονὴ Φιλοθέου Ἁγίου Ὅρους μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος καὶ Ἰσαποστόλου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὁ ὁποῖος ἐγκαταβίωσε σὲ αὐτὴν ὡς μοναχός.
Τῆς πανηγύρεως προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ.
Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς τελέστηκε ὁ Μικρὸς Ἑσπερινὸς καὶ στὴ συνέχεια παρατέθηκε ἐόρτια τράπεζα. 
Τὸ βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας ἄρχισε 12ωρη συνεχόμενη Ἀγρυπνία, ἡ ὁποία περιλάμβανε τὸν Μέγα Ἑσπερινό, τὴ Λιτή, τὸν Ὄρθρο, τὶς Ὧρες, τὴ Θ. Λειτουργία καὶ τὴν εὐλόγηση τῶν κολύβων τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου. 
Ἡ Ἀγρυπνία ὁλοκληρώθηκε στὶς 8.00 τὸ πρωὶ τῆς κυριώνυμης ἡμέρας, ἐνῶ κατὰ τὴ...
Δεῖτε φωτογραφικὸ ὑλικό…

«Χαστούκι» στοὺς Τούρκους γιὰ τὰ κειμήλια τῆς Σουμελᾶ

«Ἀνιστόρητη ἡ διεκδίκηση τῶν ἀντικειμένων ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα», λέει ὁ καθηγητὴς Ism. Kose στό newsbreak.gr
Μία ἀποκάλυψη γιὰ τὰ ἱερὰ κειμήλια τῆς Παναγίας Σουμελᾶ στὴν Τραπεζούντα ἔκανε ὁ Τοῦρκος καθηγητὴς Πολιτικῆς Ἱστορίας τοῦ Τμήματος Διεθνῶν Σχέσεων τοῦ πολυτεχνείου Καραντενὶζ Ismail Kose.
Μάλιστα, ἡ ἀποκάλυψη αὐτὴ ἔρχεται μόλις λίγα 24ωρα μετὰ τὰ προκλητικὰ δημοσιεύματα ποὺ θέλουν τὸ ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ τῆς Τουρκίας νὰ μπαίνει στὸν χορὸ τῆς διεκδίκησης τῶν ἱστορικῶν ἀντικειμένων. 
Σύμφωνα μὲ ὅσα λέει ἀποκλειστικὰ στὴν εἰδησεογραφικὴ ἰστοσελίδα newsbreak.gr o καθηγητής, ὁ ὁποῖος τὰ βάζει μὲ τοὺς «ἀνιστόρητους» συμπατριῶτες του, τὰ κειμήλια δὲν ἐκλάπησαν, οὔτε ἐστάλησαν παράνομα στὸ ἐξωτερικό.
Ἀναφερόμενος στὰ χαμένα κειμήλια, ὁ Kose ἐπισήμανε, μεταξὺ ἄλλων, ὅτι τὸ 1931...

Γιατί ἄραγε τόσο μῖσος καί τόση μανία ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ;

Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός
Ἑρμηνεύοντας τό κατά Ἰωάννη Εὐαγγέλιο, ὁ μακαριστός θεολόγος καί φιλόλογος Νικόλαος Σωτηρόπουλος γράφει: Ἡ μεγαλύτερη ἁμαρτία τῶν Ἰουδαίων εἶναι αὐτή, ὅτι δέν πίστευσαν καί δέν ἀγάπησαν, ἀλλά καί μίσησαν θανασίμως τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ. (1)
Γιατί ἄραγε τόσο μῖσος καί τόση μανία ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ; Τήν ἀπάντηση μᾶς τήν δίνει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος στό κατά Ἰωάννη Εὐαγγέλιο, κεφ. η’, στίχ. 43. Διαλεγόμενος μέ τούς ἀξιωματούχους τοῦ λαοῦ, τούς ἐρωτᾶ: Διατί τήν λαλιάν τήν ἐμήν οὐ γινώσκετε; Γιατί δέν παραδέχεσθε τόν λόγο μου; Καί ἀπαντᾶ ὁ ἴδιος: Ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τόν λόγον τόν ἐμόν. Διότι δέν δύνασθε νά ὑπακούετε στό λόγο μου.
Γιατί οἱ ἀκροατές Του δέν μποροῦσαν νά ὑπακούουν στό λόγο Του; Διότι ἁπλούστατα δέν ἤθελαν. Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ περιέχει πολλά μή, πολλές ἀπαγορεύσεις, ἀπαγορεύσεις ἁμαρτωλῶν πραγμάτων. Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἀπαιτεῖ θυσίες, πολλές φορές δύσκολες καί ὀδυνηρές θυσίες. Καί ἐκεῖνοι τέτοιες θυσίες δέν ἦσαν πρόθυμοι νά κάνουν. (1)
Τούς λέγει ὁ Κύριος: Ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρός τοῦ διαβόλου ἐστέ, καί τάς ἐπιθυμίας τοῦ πατρός ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. Ἐσεῖς εἶστε ἀπό τόν πατέρα τόν διάβολο, καί θέλετε νά κάνετε τίς ἐπιθυμίες τοῦ πατέρα σας.
Ἀπέναντι στούς πωρωμένους καί ἀμετανόητους ἀνθρώπους ὁ ἔλεγχος ἀπό τόν...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.