29 Σεπ 2019

Σουηδία: Καταργεῖται ἡ ἀρχαία ἱστορία - Μπαίνουν μαθήματα φεμινισμοῦ καὶ μετανάστευσης

Οἱ μέχρι σήμερα πυλῶνες τῆς παγκόσμιας ἐκπαίδευσης, ὅπως ἡ ἀρχαία καὶ ἡ μεσαιωνικὴ Ἱστορία, θὰ πρέπει νὰ ἐγκαταλειφθοῦν καὶ στὴν θέση τους νὰ διδάσκονται σύγχρονα θέματα, ὅπως οἱ ρόλοι τῶν φύλων, οἱ δημοκρατικὲς ἀξίες καὶ ἡ μετανάστευση. Αὐτὸ προτείνεται στὸ νέο Σουηδικὸ σχολικὸ πρόγραμμα σπουδῶν, ἀναφέρεται σὲ ἄρθρο τῆς ἐφημερίδας Svenska Dagbladet.
Τὸ νέο ἀναλυτικὸ πρόγραμμα ποὺ ἀναπτύχθηκε γιὰ τὰ δημόσια σχολεῖα τῆς Σουηδίας ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Ὑπηρεσία Ἐκπαίδευσης τῆς χώρας καὶ προτείνει δραστικὲς ἀλλαγὲς στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ διδάσκονται ἡ Ἱστορία καὶ οἱ Ἀνθρωπιστικὲς σπουδές.
Τὸ πιὸ ἐντυπωσιακὸ εἶναι ὅτι ἡ κλασικὴ ἀρχαιότητα καὶ ὁ μεσαίωνας, μία περίοδος δημιουργίας τοῦ δυτικοῦ κόσμου γενικότερα καὶ εἰδικότερα γιὰ τὴν Σουηδία, θὰ ἐξαφανιστοῦν ἐντελῶς ἀπὸ τὸ σχολικὸ πρόγραμμα σπουδῶν.
Οἱ ἀρχαῖοι πολιτισμοί, ἀπὸ τοὺς προϊστορικοὺς χρόνους ἕως περίπου τὸ 1700 θὰ ἀφαιρεθοῦν...
ἀπὸ τὸ πρόγραμμα σπουδῶν λόγω ἀνεπαρκῶν ὡρῶν διδασκαλίας. Ἀντ’ αὐτοῦ, θὰ δοθεῖ ἔμφαση στοὺς μεταπολεμικοὺς καιροὺς καὶ στὴν μεταμοντερνιστικὴ ἄποψη τῆς κοινωνίας καὶ τῆς ἱστορίας, ἀντὶ τῆς κλασσικῆς φιλοσοφικῆς προοπτικῆς ποὺ δημιούργησαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες στοχαστὲς ὅπως ὁ Σωκράτης, ὁ Πλάτωνας καὶ ὁ Ἀριστοτέλης.

Λόγω τῆς πρόσφατης τάσης γιὰ ἑστίαση στὴν κοινωνικὴ γνώση καὶ τὴν πρόσφατη ἱστορία, σταδιακὰ ἡ ἀρχαία ἱστορία δὲν ἀποτελεῖ προτεραιότητα καὶ ἔχουν γίνει ἐκτεταμένες διαγραφές. Τώρα, μεγάλα κομμάτια ἱστορίας, συμπεριλαμβανομένης τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, τῆς Ἐποχῆς τῶν Βίκινγκ, ἀκόμη καὶ τῆς Σουηδικῆς Αὐτοκρατορικῆς Ἐποχῆς, θὰ ἀφαιρεθοῦν ἐντελῶς.

Ἡ προτεινόμενη διδακτέα ὕλη περιλαμβάνει ἰδιαίτερα πολιτικοποιημένα θέματα ὅπως οἱ ρόλοι τῶν φύλων, ἡ μετανάστευση, τὸ περιβάλλον, τὸ κλίμα, οἱ ἀποκαλούμενες πρότυπες προκλήσεις, οἱ δημοκρατικὲς ἀξίες καὶ ἡ κριτικὴ θεωρία. Ὅταν ἀφορᾶ τὴν ἱστορία, θὰ δοθεῖ ἔμφαση στὴν δυτικὴ ἀποικιοκρατία, στὸ δουλεμπόριο καὶ στὸν ἐθνικισμό.
Ἡ Ἐθνικὴ Ὑπηρεσία γιὰ τὴν Ἐκπαίδευση ἀναγνώρισε ὅτι ἡ ἀπόφαση νὰ κοποῦν οἱ δεσμοὶ μὲ τόσο σημαντικοὺς ἀκρογωνιαίους λίθους στὴν ἱστορία τῆς Σουηδίας καὶ τῆς Εὐρώπης εἶναι ἀμφιλεγόμενη.

«Μᾶς πονάει» λέει ἡ ἐπικεφαλῆς τῆς Σουηδικῆς Ἐθνικῆς Ὑπηρεσίας Ἐκπαίδευσης Anna Westerholm. «Ἔχουμε κάνει διεξοδικὴ μελέτη γιὰ τὸ πῶς θὰ ταιριάξουν οἱ ὧρες μὲ τὴν διδακτέα ὕλη καὶ βλέπουμε πῶς τὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας πρέπει νὰ περιλάβει πάρα πολλά. Ἔχουμε συμπεριλάβει πάρα πολλά. Οἱ ὧρες δὲν ἐπαρκοῦν» λέει ἡ Anna Westerholm καὶ προθέτει πὼς ἡ ἀφαίρεση στοιχείων ὅπως ἡ κλασσικὴ ἱστορία «βλάπτει λιγότερο».

Ἡ Ἐθνικὴ Ὑπηρεσία γιὰ τὴν Ἐκπαίδευση τῆς Σουηδίας ἀναγνωρίζει ὅτι γιὰ τὴν πρόταση θὰ ὑπάρξουν ἀντιδράσεις, ἀναγνωρίζοντας ὅτι αὐτὸ τὸ δραστικὸ μέτρο θὰ ἦταν προτιμότερο νὰ ἀποφευχθεῖ. Ἐντούτοις, κρίθηκε ἀπαραίτητο νὰ ἀφαιροῦν κεφάλαια.
Ἡ Jenny Wallensten ἐρευνήτρια τοῦ ἀρχαίου πολιτισμοῦ καὶ τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν στὸ Σουηδικὸ Ἰνστιτοῦτο στὴν Ἀθήνα, χαρακτήρισε τὴν πρόταση «παράλογη».
«Ἡ ἀρχαιότητα, ἡ ὁποία παρέχει μοναδικὸ ἱστορικὸ καὶ ἀρχαιολογικὸ ὑλικό, εἶναι πραγματικὰ τὸ σημεῖο ἐκκίνησης ποὺ μπορεῖ νὰ δημιουργήσει μία μακροπρόθεσμη προοπτική. Ἐὰν δὲν γνωρίζετε τὴν ἀρχαιότητα, δὲν μπορεῖτε νὰ ἔχετε κανένα σεβασμὸ γιὰ τὸ μέλλον» δήλωσε ἡ Jenny Wallensten.

Ὁ πρώην ἡγέτης τοῦ Φιλελεύθερου Κόμματος Jan Bjorklund εἶπε ὅτι εἶχε σταματήσει μία παρόμοια πρόταση ὅταν ἦταν Ὑπουργὸς Παιδείας. «Εἶναι εὐτυχὲς ὅτι ἡ ἀρχαιότητα δὲν εἶναι ζωντανὴ σήμερα, διότι διαφορετικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ τὴν συμπεριλάβουμε στὴν πολιτιστική μας ποικιλομορφία, ἡ ὁποία λόγω τῆς θεμελιώδους ἀξίας της θὰ ἀποτελοῦσε πρόκληση», δήλωσε ὁ Staffan Gunnarsson, πρώην διευθυντὴς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ὁμοσπονδίας Ἀνθρωπισμοῦ.

Ἡ ὑποχρεωτικὴ ἐκπαίδευση στὴν Σουηδία εἶναι 9χρονη, ἀπὸ τὰ 6 ὡς τὰ 15 χρόνια κάθε παιδιοῦ. Τὴν Σουηδία ἐπέλεξε ἡ ΝΤΠ γιὰ νὰ ξεκινήσει τὴν ἐξαφάνιση τῆς κλασσικῆς παιδείας ποὺ στηρίζεται στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα ποὺ δημιούργησε τὸν Εὐρωπαϊκὸ πολιτισμό, ὥστε μετὰ ἀπὸ κάποια χρόνια νὰ εἶναι εὐκολότερη ἡ ἐπιβολὴ τοῦ ἑνὸς οὐδέτερου λαοῦ, τοῦ ἑνὸς οὐδέτερου κράτους, τοῦ ἑνὸς παγκόσμιου νομίσματος, τῆς μίας παγκόσμιας κυβέρνησης καὶ τῆς μίας παγκόσμιας θρησκείας…

1 σχόλιο:

 1. Το παλιό μύθευμα
  πέτυχε τον στοχο του

  και ο Ευρωπαίος,
  άθρησκος πλέον
  και ουμανιστής
  είναι έτοιμος
  να ξαναμπεί στο μίξερ
  για να γίνει
  ο πολίτης του κόσμου
  αναμένοντας έναν
  ηγέτη - Θεό
  που θα τον
  μπουκώσει
  χλίδα
  γκάτζετς
  και"δικαιώμτα"...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.