18 Ιαν 2019

Ὅταν ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὡς παιδὶ μὲ τοὺς φίλους του, ἀντὶ γιὰ παιχνίδια πραγματοποιούσανε… χειροτονίες καὶ βαπτίσεις!

Κάποια μέρα, ποὺ οἱ χριστιανοὶ τῆς Ἀλεξανδρείας, εἶχαν μεγάλη γιορτὴ εἰς μνήμην τοῦ ἐπισκόπου Πέτρου, ποὺ μαρτύρησε κατὰ τὸν διωγμὸ τοῦ Μαξιμίνου, ὁ Ἀθανάσιος μὲ ἄλλα παιδιὰ παίζανε στὴν ἀκροθαλασσιὰ διάφορα ἐκκλησιαστικὰ παιχνίδια. 
Ἐκεῖ κοντὰ βρισκόταν καὶ τὸ σπίτι τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξάνδρου, Ἀλεξανδρείας. Ὁ Πατριάρχης ἐκείνη τὴν ἥμερα εἶχε καλέσει καὶ μερικοὺς ἄλλους κληρικοὺς νὰ φᾶνε μαζί του τὸ μεσημέρι. Ἐκεῖ λοιπὸν ποὺ τοὺς περίμενε, κοιτάζει γιὰ μία στιγμὴ ἀπὸ τὸ παράθυρο καὶ βλέπει τὰ παιδιὰ νὰ παίζουν ἕνα παιχνίδι. Τοῦ τράβηξε τὴν προσοχὴ ἰδιαίτερα τοῦτο τὸ παιχνίδι. 
Παρατηρεῖ, ὅτι τὰ παιδιὰ ἔπαιρνε τὸ κάθε ἕνα καὶ ἕνα ρόλο, θὰ ἔλεγε κανείς, τῶν ἀξιωματούχων τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ ἕνα ἦταν ἀναγνώστης, τὸ ἄλλο διάκονος, ἄλλο ἱερέας καὶ τὸ ἄλλο ἐπίσκοπος. Τὸν Ἀθανάσιο τὸν χειροτονήσανε Πατριάρχη καὶ στὸ τέλος παρατηρεῖ μὲ κατάπληξη, μὰ καὶ μὲ ἱερὴ συγκίνηση, ὅτι βαφτίζανε ἕνα παιδάκι. Ἡ ἔκπληξη καὶ ἡ χαρὰ τοῦ Πατριάρχη ἦταν ἀπερίγραπτη. Τὰ παιδιὰ κάνανε τὴ βάπτιση ἀκριβῶς κατὰ τὴν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλα τὰ παιδιὰ βοηθήσανε, προΐστατο δὲ ὁ Ἀθανάσιος. Αὐτὸς καθοδηγοῦσε ὅλα τὰ ἄλλα τὰ παιδάκια πῶς καὶ τί νὰ κάνουν. Κατασυγκινημένος ὁ Πατριάρχης Ἀλέξανδρος, κάλεσε τὰ παιδάκια καὶ ἤλθανε κοντά του. Τὰ ἀγκάλιασε, τὰ ἀσπάσθηκε, τὰ εὐλόγησε, τοὺς ἔδωσε τὶς εὐχές του.
Ἡ παράδοση λέγει ὅτι ὕστερα, ὅταν ὁ Πατριάρχης ἔμαθε, ὅτι τὸ παιδάκι...

17 Ιαν 2019

Τὸ Ἅγιον Ὅρος συμμετέχει στὸ συλλαλητήριο γιὰ τὴν Μακεδονία καὶ καλεῖ τὴν κυβέρνηση νὰ ἀποσύρει τὴν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν

Βαρυσήμαντη παρέμβαση ἐναντίον τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν καὶ ὑπὲρ τοῦ συλλαλητηρίου τῆς Κυριακῆς ἀποστέλλοντας καὶ ἀντιπροσώπους, πραγματοποίησε ἡ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὅρους.
Συγκεκριμένα ἡ ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὅρους Ἄθω ἀναφέρει:
Ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἐν συνεχείᾳ τῆς ἀπὸ 26ης Ἰουνίου 2018 ἀνακοινώσεως αὐτῆς, μὲ τὴν ὁποία εἶχε ἐκφρασθῆ ἡ ἀντίθεσίς της πρὸς τὴν ὑπογραφεῖσα Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, μετὰ τὴν ἐπικείμενη κατάθεσι τῆς Συμφωνίας πρὸς ψήφισι ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο, τονίζει ἐκ νέου ὅτι τὸ Ἅγιον Ὅρος θεωρεῖ ὡς περιφρόνησι τῆς ἱστορίας καὶ τῆς ἀληθείας τὴν ἀναγνώρισι «μακεδονικῆς γλώσσης» καὶ «μακεδονικῆς ἐθνικότητος» ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας εἰς τὸ γειτονικὸ Κράτος.
Ζητεῖ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση νὰ σεβασθῆ τὴν βούληση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ προχωρώντας εἰς τὴν διεξαγωγὴ δημοψηφίσματος πρὸ τῆς κυρώσεως τῆς Συμφωνίας, δεδομένου ὅτι μὲ αὐτὴν παραχωρεῖται τὸ ἱστορικὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας εἰς γειτονικὸ ἔθνος μὲ ὅλες τὶς...

Μέγας Ἀντώνιος: "Ἐγὼ γέρασα στὴν ἔρημο, ἵδρωσα, κοπίασα, ξυλοκοπήθηκα ἀπὸ δαίμονες, ἀλλὰ τὴν ταπείνωσή σου, δὲν τὴν ἔφθασα"

Γράφει ὁ Χριστόδουλος Ἠλιάδης, φιλόλογος
Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος βάδιζε σταθερὰ πάνω στὸ δρόμο τῆς ταπεινοφροσύνης. Καὶ σὲ αὐτὸ τὸ δρόμο, πέρα ἀπὸ τὸ ὅραμα μὲ τὶς παγίδες, ὁ Θεὸς τοῦ ἔδωσε ἀκόμη μία θαυμαστὴ ἔνδειξη. Μετὰ ἀπὸ πολλὴ ἄσκηση καὶ πολλὴ καρτερία στοὺς πειρασμοὺς ἄρχισε νὰ σκέπτεται σὲ τί πνευματικὰ μέτρα ἄραγε νὰ ἔφθασε. Καὶ ἂν ὑπῆρχε κάποιος ἀνώτερος γιὰ νὰ τὸν διδάξει κάτι περὶ ταπεινώσεως ποὺ ἐκεῖνος δὲν τὸ ἐγνώριζε. Καὶ ἡ ἀπάντηση ἀπὸ τὸν Θεὸ ἦρθε τάχιστα. Τοῦ ἀπεκάλυψε ὁ Θεὸς ὅτι πράγματι ὑπῆρχε ἕνας ἄνθρωπος ἁπλὸς καὶ μάλιστα λαικός… ἕνας τσαγκάρης στὴν Ἀλεξάνδρεια, στοῦ ὁποίου τὰ μέτρα τῆς ταπεινώσεώς του ὁ Ἅγιος δὲν εἶχε φτάσει. Τὸ ἑπόμενο κιόλας πρωϊ ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος πῆρε τὸ ραβδί του καὶ ξεκίνησε νὰ τὸν βρεῖ.
Ἤθελε νὰ γνωρίσει ἀπὸ κοντὰ τὸν περίφημο μπαλωματὴ καὶ νὰ δεῖ τὶς ἀρετές του. Μὲ δυσκολία κατάφερε νὰ βρεῖ τὸ μαγαζάκι του καὶ μπαίνοντας κάθισε δίπλα στὸν πάγκο καὶ ἄρχισε νὰ τὸν ρωτᾶ γιὰ τὴν ζωή του. Ὁ ἁπλὸς ἄνθρωπος ποὺ δὲν ἤξερε καν ποιὸς ἦταν ὁ γέροντας μπροστά του, ἀπαντοῦσε ἁπλά, τοῦ ἀνέφερε ὅτι ὅσα χρήματα βγάζει τὰ χωρίζει στὰ τρία, τὸ ἕνα μέρος τὸ δίνει στοὺς φτωχούς, τὸ ἄλλο στὴν ἐκκλησία, καὶ τὸ τρίτο το κρατάει γιὰ τὴν συντήρησή του. Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος ὅμως δὲν....

Ὁ Μέγας Ἀντώνιος καὶ ἡ συνομιλία του μὲ δαιμόνιο

Ὅταν ὁ Μέγας Ἀντώνιος ἠσκήτευεν εἰς τὴν ἔρημον, νὰ καὶ ἔρχεται ὁ Δαίμων τὰ μεσάνυκτα, καὶ τοῦ ἐκτύπησε τὴν πόρτα διὰ νὰ τοῦ ἀνοίξῃ. Ἐσηκώθη λοιπὸν ὁ Μέγας Ἀντώνιος, καὶ ἀφοῦ ἄνοιξε τὴν πόρτα του, βλέπει ἔξαφνα ἄνθρωπον ἀλλόκοτον καὶ ἔστεκεν ἔξω.

Λέγει του ὁ Ἅγιος "Ποῖος εἶσαι ὁποῦ μοῦ κτυπᾶς τὰ μεσάνυκτα τὴν πόρταν, καὶ τὶ θέλεις";

Λέγει του ὁ μιαρὸς Δαίμων "Ἐγὼ εἶμαι ὁ Δαίμων".

Καὶ λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Ἅγιος "Πῶς ἦλθες, παγκάκιστε ἐδῶ";

Καὶ λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Δαίμων "Ἦλθα νὰ σοῦ εἰπῶ πῶς μάχονται οἱ καλόγηροι καὶ λοιποὶ Χριστιανοί, ὑβριζόμενοι κατὰ πᾶσαν ὥραν, καὶ πῶς τοὺς κοσμικοὺς γυρίζω εὔκολα εἰς τὸ θέλημά μου".

Λέγει του ὁ Ἅγιος...

«Ἄκουσε Πάτερ! Ἐν ἡμέρα Κρίσεως, νὰ ξέρεις, ὅτι θὰ κριθοῦμε ὄχι μόνον γιὰ τὸ τί κάναμε σὰν μοναχοὶ γιὰ τὸ μοναχικὸ σχῆμα, ἀλλὰ τί κάναμε καὶ σὰν Ἕλληνες γιὰ τὴν Ἑλλάδα!»

Ἅγιος Γεώργιος ὁ ἐν Ἰωαννίνοις ἀθλήσας (17 Ἰανουαρίου)

Γράφει ὁ Λάμπρος Κ. Σκόντζος, Θεολόγος
Οἱ χιλιάδες Νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τὴν ἡρωική τους μαρτυρία στὰ μαῦρα χρόνια τῆς τουρκοκρατίας, εἶναι ἰσάξιοι μὲ τοὺς Μάρτυρες τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι καὶ ὀ άγιος Γεώργιος ὁ ἐξ Ἰωαννίνων.
Γεννήθηκε στὸ χωριό Τσουρχλί τῶν Γρεβενῶν, σημερινὸ «Ἅγιος Γεώργιος» στὰ 1808. Οἱ γονεῖς του, Κωνσταντίνος καί Βασιλική, ἁπλοϊκοὶ καὶ φτωχοὶ γεωργοί, εἶχαν πίστη στὸ Θεὸ καὶ βίωναν τὴν Ὀρθοδοξία. Μεγάλωσαν καὶ ἀνάθρεψαν τὸ παιδί τους μὲ εὐσέβεια καὶ προσήλωση στὴν σώζουσα πίστη τῆς Ὀρθοδοξίας.
Σὲ ἡλικία 18 ἐτῶν ἔχασε τοὺς ἀγαπημένους του γονεῖς καί, γιὰ νὰ ζήσει, κατέβηκε στὰ Ἰωάννινα νὰ ἐργαστεῖ. Προσλήφτηκε ὡς ἱπποκόμος σὲ κάποιον Χατζή Ἀβδουλά, ἀξιωματικὸ τοῦ Εμὶν Πασά, ἐργαζόμενος γιά περίπου ὀκτὼ χρόνια, δείχνοντας ἀσυνήθιστη τιμιότητα, εὐγένεια καὶ ἀφοσίωση, ὥστε νὰ τὸν ἐκτιμήσουν οἱ τοῦρκοι καὶ νὰ τὸν θεωροῦν «δικό» τους. Μάλιστα τὸν ἀποκαλούσαν «Χασᾶν Ἀγά», ἐλπίζοντας ὅτι θὰ ἐξισλαμίζονταν.
Στά 1836 ὁ Γεώργιος ἀρραβωνιάστηκε μὲ μία εὐσεβῆ Γιαννιώτισσα νέα, την Ελένη. Τότε ἕνας ραδιοῦργος χότζας τῆς περιοχῆς θύμωσε, διότι εἶδε τὸν Γεώργιο νὰ μὴν προτιμᾶ καὶ νὰ καταφρονεῖ τὴν θρησκεία του καὶ ἔτρεξε ἀμέσως στὶς ἀρχὲς καὶ τὸν συκοφάντησε, ὅτι δῆθεν εἶχε....

16 Ιαν 2019

Ὁ Μεσογαίας Νικόλαος καλεῖ σὲ συμμετοχὴ στὸ συλλαλητήριο τῆς Κυριακῆς γιὰ τὴν Μακεδονία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί, 
Ὅπως ἀσφαλῶς θὰ ἔχετε πληροφορηθεῖ, τὴν Κυριακὴ 20 Ἰανου­αρίου ὀργανώνεται παλλαϊκὴ ἐκδήλωση στὴν πλατεῖα Συντάγματος γιὰ τὴ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ μας. Ἐπειδὴ καὶ πάλι πολ­λοὶ ρω­τοῦν γιὰ τὸ ἂν ὑ­πάρ­χει πρό­βλημα μὲ τὴ συμ­με­τοχή τους σὲ αὐτὸ τὸ συλ­λα­λη­τή­ριο, θὰ ἤ­θελα νὰ ἐπαναλάβω στὴν ἀ­γάπη σας δυὸ λό­για ποὺ εἶχα πεῖ καὶ πέρσι.
Ἕνα ἁ­γνὸ πα­τρι­ω­τικὸ συλ­λα­λη­τή­ριο, ποὺ μά­λι­στα στη­ρί­ζει τὰ ὅσα ἔ­χει πεῖ ἡ Ἱ­ερὰ Σύ­νο­δος σὲ παλαιότερη Ἀ­να­κοί­νωσή της καὶ ὅσα πρό­σφατα διετράνωσαν ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ Μητροπολῖτες τῶν ἐπαρ­χιῶν τῆς Μακεδονίας μας,  ἀ­πο­τε­λεῖ, ὅ­πως καὶ οἱ ἐ­κλο­γὲς ἢ ἕνα δη­μο­ψή­φι­σμα, ἔκ­φραση τῆς λα­ϊ­κῆς βού­λη­σης, ἀρ­κεῖ νὰ μὴν τὸ κα­κο­ποι­ή­σουν ἀ­κρό­τη­τες καὶ κρυ­φὲς πο­τα­πὲς σκο­πι­μό­τη­τες. Τὰ περσινὰ συλ­λα­λη­τή­ρια τῆς Θεσ­σα­λο­νί­κης καὶ τῶν Ἀθηνῶν, τὰ τραγούδια τῶν μαθητῶν, καὶ οἱ κινητοποιήσεις σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα, ἦ­ταν μία συγ­κλο­νι­στικὴ λαϊκὴ κραυγή, μιὰ...

Ἡ Πολιτεία “λωλάθηκε”...

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Οἱ Ἕλληνες, ἀποδεδειγμένα, βρισκόμαστε σὲ μεγάλη παρακμή, ἴσως στὴν ἔσχατη. Ἡ παρακμὴ εἶναι γενική: πολιτική, πνευματική, ἐθνική, κοινωνική, οἰκονομική, ἐκκλησιαστική.
Ἐλάχιστα δείγματα, πολὺ πρόσφατα, τῆς ἐθνικῆς παρακμῆς:
- Ἡ Κυβέρνηση δέχεται μετὰ τιμῶν ξένος ἡγέτης νὰ παρέμβει στὰ ἐσωτερικά τῆς χώρας μας καὶ νὰ συγχαρεῖ τὴν κυβέρνηση γιατί ἀκολουθεῖ τὴ θέλησή του στὸ Σκοπιανό. Οἱ προπαγανδιστὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τῶν ὁποίων τὰ γραφεῖα κοσμοῦνται ἀπὸ πίνακες τοῦ Λένιν, ἀγνόησαν τὸν λόγο του, πώς  ὅταν σὲ ἐπαινεῖ κάποιος μὲ διαφορετικὰ συμφέροντα γύρνα πίσω καὶ κοίτα τί πηγαίνει στραβά...
 - Ἀναζητοῦνται οἱ βολικοὶ ποὺ θὰ σχηματίσουν τὴν κοινοβουλευτικὴ πλειοψηφία γιὰ νὰ περάσει ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.
- Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία συμφωνεῖ καὶ ἐπαινεῖ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία γιὰ τὰ ὅσα...

Συλλαλητήριο γιὰ τὴν Μακεδονία: Κυριακὴ 20 Ἰανουαρίου 2019

Πανεθνικὸ Συλλαλητήριο γιὰ τὴν Μακεδονία. Κυριακὴ 20 Ἰανουαρίου 2019 στὶς 2:00 μμ στὴν Πλατεία Συντάγματος στὴν Ἀθήνα. Ὅλοι οἱ Ἕλληνες ὅπου καὶ ἂν βρισκόμαστε θὰ βρεθοῦμε ἔξω ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ Βουλή, γιὰ νὰ κάνουμε τὸ δικό μας δημοψήφισμα. Καὶ θὰ μετρηθοῦμε ὁ καθένας μὲ τὶς εὐθύνες του καὶ μὲ τὴν ἱστορία. Θὰ πάρουμε ὅλοι τὶς εὐθύνες μας ἀπέναντι στὴν ἱστορία, ἀπέναντι στὶς οἰκογένειές μας, ἀπέναντι στὰ παιδιά μας καὶ θὰ δώσουμε τὸ "παρὼν"...

Θρησκευτικὸς καὶ πολιτικὸς Οἰκουμενισμὸς

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος - Κιλκίς, 15-1-2019
(Ἡ ἀνομία καὶ τὸ ἔγκλημα ἐπιτελοῦνται σήμερα πολιτικῶς καὶ θρησκευτικῶς! Μακεδονία, Βόρεια Ἤπειρος, Κύπρος, Κόσσοβο, Σκόπια, Οὐκρανία καὶ ὅπου ἀλλοῦ ἀνὰ τὴν Οἰκουμένη...)
Τὰ πάντα, πανταχοῦ, πάσχουν πολυτρόπως καὶ παντοιοτρόπως τὴν ἀσθένεια τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Πάσχουν τὰ βαριὰ συμπτώματα καὶ τὶς πληγὲς στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πατρίδας. Ναί, διότι ἐκτὸς ἀπὸ τὸν γνωστὸ θρησκευτικὸ Οἰκουμενισμό, ἔχουμε ἐν δράσει καὶ τὸν πολιτικὸ Οἰκουμενισμό.
Σαρωτικὸς ὁ θρησκευτικὸς Οἰκουμενισμός, συνεπικουρούμενος ἀπὸ τὶς δυνάμεις τῆς παγκοσμιοποιήσεως, κατόρθωσε μέσα σὲ λίγο χρόνο νὰ παρέμβει μὲ βία καὶ ὑποκρισία μαζὶ στὰ πράγματα τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὴν ἐπίσημη σφραγίδα τοῦ Κολυμπαρίου καὶ νὰ ἀλλοιώσει ἀλήθειες καὶ δόγματα, ἤθη καὶ παραδόσεις, γιὰ τὰ ὁποία οἱ ἅγιοι πρόγονοί μας ἔχυσαν αἷμα, ἱδρώτα καὶ δάκρυ. Νὰ ἀνακινήσει θέματα διαμόρφωσης νέων διοικητικῶν ἐκκλησιαστικῶν καταστάσεων, μὲ κίνδυνο νὰ ὑποκινήσει ἔχθρες μεταξὺ τῶν λαῶν, ἐνδίδοντας σὲ....

Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφεὶμ καλεῖ σὲ συμμετοχὴ στὸ συλλαλητήριο γιὰ τὴν Μακεδονία τὴν Κυριακὴ 20 Ἰανουρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Ἀγαπητά μου παιδιά,
Ὅλοι ὅσοι ἀγαποῦμε αὐτή τήν Πατρίδα παρακολουθοῦμε τήν συντονισμένη προσπάθεια τοῦ πολιτικοῦ κόσμου, ἔσωθεν καί ἔξωθεν γιά τήν ἐπικύρωση τῆς λεγομένης «Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν» ἡ ὁποία προσβάλλει κατάφωρα τήν ἱστορία 3.000 ἐτῶν τῆς Ἑλλάδος, καταργεῖ κάθε ἔννοια δικαίου, παραδίδει ἀμαχητί τό ἱερό ὄνομα τῆς Μακεδονίας τῶν ἐνδόξων ἡρώων καί προγόνων μας, στίς θρασύτατες ἀπαιτήσεις καί προκλήσεις ἑνός κρατικοῦ ὑβριδικοῦ μορφώματος καί μιᾶς ἱστορικῆς ἀπάτης γιά τήν διαρπαγή ἀπό τούς Σλάβους, τῆς περιοχῆς τῶν Σκοπίων, τῶν ἐδαφῶν τῆς ἑλληνικότατης Μακεδονίας ὅπως τό σχεδίασαν ἡ Κομιντέρν καί οἱ ἡγέτες τοῦ δῆθεν «ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ» Γιόζεφ Στάλιν καί Γιόζεφ Τίτο, πού αἱματοκύλισαν...

Γέροντος Σωφρονίου: Ἡ θεμελιακὴ διαφορὰ μεταξὺ πατερικῆς καὶ μεταπατερικῆς θεολογίας

Γέροντος Σωφρονίου (Σαχάρωφ) 

Οἱ ψυχολόγοι ἐρευνοῦν τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν ἄνθρωπο, δηλαδὴ μὲ ἀνθρώπινες δυνατότητες. Ἀλλὰ ἔτσι οἱ ἄνθρωποι, βλέποντας τὴν ἐσωτερική τους ἀκαθαρσία, ἀπελπίζονται. Ἀντίθετα, ὅταν βλέπουμε τὴν ἐσωτερική μας ἀκαθαρσία μέσα στὸ πνεῦμα τῆς κατανύξεως εἶναι διαφορετικά, γιατὶ δημιουργεῖται προσευχὴ μὲ ἐλπίδα στὸν Χριστό. 
Ὑπάρχει διαφορὰ μεταξὺ ψυχολογίας καὶ ἐν Χριστῷ ζωῆς. Η ψυχολογία ἐπιδιώκει νὰ ἀπαλλάξη τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὰ συμπλέγματα ἐνοχῆς, ἐνῶ στὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ βιώνουμε τὴν ὀδύνη, τὸν πόνο λόγῳ τῆς ἀπομακρύνσεως απὸ τὸν Θεὸ καὶ δὲν σταματοῦμε τὴν μετάνοια ἕως ὅτου μεταμορφωθῆ αὐτὴ ἡ ὀδύνη. 
Λυπᾶμαι γιὰ τοὺς Πνευματικοὺς Πατέρες ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι δὲν ἀρκεῖ ἡ πνευματικὴ ζωή, ἀλλὰ χρειάζεται καὶ ἡ ψυχολογία. 
Ἡ διαφορὰ μεταξὺ ψυχολογικοῦ καὶ πνευματικοῦ γεγονότος εἶναι διαφορὰ μεταξὺ ἀνθρωπίνου καὶ θείου. Τὰ πάντα στὴν πνευματικὴ ζωὴ εἶναι καρπὸς ἀνθρωπίνης συνεργείας καὶ θείας Χάριτος. 
Ἡ μέθοδος θεραπείας τοῦ ἀνθρώπου 
Σωφρόνιος Σαχάρωφ (Ἀρχιμανδρίτης) 
Οἱ παρατηρήσεις τῆς ψυχολογίας γιὰ τὸν ἄνθρωπο εἶναι ἀξιόλογες, διότι περιγράφουν ὅτι πέρα απὸ τὴν λογικὴ ὑπάρχει καὶ κάτι ἄλλο βαθύτερο. Ὅμως, οἱ ψυχολογικὲς ἀναλύσεις εἶναι παιδικὲς σὲ σχέση μὲ τὴν διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Καίτοι οἱ παρατηρήσεις τῆς ψυχολογίας εἶναι ἀξιόλογες, ἐν τούτοις ἡ μέθοδος θεραπείας ποὺ προσφέρει εἶναι πολὺ...

Ἅγιοι τῆς Βορείου Ἠπείρου: Ἅγιος Δάναξ μνήμη 16 Ἰανουαρίου

Ἀπὸ τὸ ἡμερολόγιο τῆς «ΣΦΕΒΑ» 2015
Ὁ Ἅγιος Δάναξ καταγόταν ἀπὸ τὸν Αὐλώνα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ὑπηρετοῦσε στὴν Ἐκκλησία τοῦ Αὐλῶνος ὡς ἀναγνώστης καὶ εἶχε πάρει σπίτι του, γιὰ ἀσφάλεια, τὰ ἱερὰ σκεύη τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ μὴν πέσουν στὰ χέρια τῶν ἀπίστων, ποὺ ἔκαναν συχνὰ ἐπιδρομές. Αὐτοὶ τὸν βασάνισαν γιὰ νὰ τοὺς τὰ παραδώσει καὶ νὰ προσκυνήσει στὰ εἴδωλα. Ὁ Ἅγιος ὑπέμεινε μὲ καρτερία καὶ ὑπομονὴ τὰ βασανιστήρια καὶ ἀποκεφαλίστηκε στὶς 16 Ἰανουαρίου τοῦ 313, ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν μνήμη του.
Πρέσβευε Ἅγιε Δάναξ γιὰ ὅλο τὸν κόσμο μὰ ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν μαρτυρικὴ καὶ ἀλησμόνητη Βόρειο Ἤπειρο ἀπὸ τὴν ὁποία κατάγεσαι καὶ κᾶνε ὅλους τούς Βορειοηπειρῶτες νὰ ὁμονοήσουν πρὸς τὸ συμφέρον τῆς Πατρίδος.

15 Ιαν 2019

Τελικά ὁ διάβολος μέ τήν κακία του, χωρίς νά τό θέλη, κάνει καλό: χωρίζει τά πρόβατα ἀπό τά γίδια

- Ὁσίου Παϊσίου -
Στίς μέρες μας καί νά μήν θέλουν νά δεθοῦν οἱ πνευματικοί ἄνθρωποι, θά τούς ἀναγκάση ὁ διάβολος νά δεθοῦν. Ὁ διάβολος μέ τήν πολλή του κακία κάνει τό μεγαλύτερο καλό σήμερα στόν κόσμο. Γιατί ἄς ποῦμε ἕνας πατέρας πού εἶναι πιστός καί θέλει λ.χ. νά κάνη φροντιστήριο στά παιδιά του, θά εἶναι ἀναγκασμένος νά βρῆ ἕναν καλό καί πιστό δάσκαλο γιά νά βάλη στό σπίτι του. Ἕνας δάσκαλος πάλι πού εἶναι πιστός καί θέλει νά κάνη φροντιστήριο σέ παιδιά, γιατί δέν διορίσθηκε ἀκόμη, θά ζητᾶ νά βρῆ μία οἰκογένεια καλή γιά νά νοιώθη ἀσφάλεια. Ἤ ἕνας τεχνίτης πού ζεῖ πνευματικά εἴτε ἐλαιοχρωματιστής εἶναι, εἴτε ἠλεκτρολόγος κ.λπ., θά ψάχνη νά βρῆ νά δουλέψη σέ μία καλή οἰκογένεια, ὥστε νά νοιώθη ἄνετα, γιατί σ᾿ ἕνα κοσμικό σπίτι θά βρίσκη τόν μπελά του.
Ἕνας χριστιανός νοικοκύρης πάλι, θά ψάχνη νά βάλη στό σπίτι του ἕναν καλό τεχνίτη πού νά εἶναι καί πιστός ἄνθρωπος. Ἔτσι θά ψάχνη καί ὁ ἕνας καί ὁ ἄλλος νά βρῆ ἕναν πνευματικό ἄνθρωπο γιά νά μπορῆ νά συνεργασθῆ. Σιγά–σιγά, λοιπόν, θά γνωρισθοῦν μεταξύ τους οἱ πνευματικοί ἄνθρωποι ἀπό ὅλα τά ἐπαγγέλματα καί ἀπό ὅλες τίς...

Νηπτικός Αὐξέντιος Γρηγοριάτης

Ἀπὸ τὴν Ἀσκητικὴ καὶ Ἡσυχαστικὴ Ἁγιορείτικη Παράδοση
Γεν­νή­θη­κε τό ἔ­τος 1893 στήν Μάνδρα (Κού­ν­του­ρα) Ἐ­λευ­σῖ­νος ἀ­πό τόν Κων­σταν­τῖ­νο Κω­σταν­τώ­νη καί τήν Εὐ­αγ­γε­λί­α. Ἦ­ταν Ἀρ­βα­νί­της. Ἡ μακρυνή καταγωγή τῶν προγόνων του ἦταν ἀ­πό τήν μαρτυρική Βόρειο Ἤ­πει­ρο. Στήν βά­πτι­ση τόν ὠ­νό­μα­σαν Ἀ­θα­νά­σιο. Ἦταν πρω­τό­το­κος ἀ­πό ἄλ­λα τρί­α ἀ­δέλ­φια καί δύ­ο ἀ­δελ­φές, ἐκ τῶν ὁ­πο­ί­ων ἡ Ἀν­τι­γό­νη ἔ­γι­νε καί αὐ­τή μο­να­χή μέ τό ὄ­νο­μα Ἀ­νυ­σί­α. Ὅ­ταν ὁ Ἀ­θα­νά­σιος ἦ­ταν βρέ­φος, δέν θή­λα­ζε τίς Τε­τάρ­τες καί τίς Πα­ρα­σκευ­ές, σάν τόν ἅ­γιο Νι­κό­λα­ο, προ­οι­μι­ά­ζον­τας τήν με­τέ­πει­τα ἰ­σό­βια ἐγ­κρά­τειά του.
Ἀ­γα­ποῦ­σε τήν Ἐκ­κλη­σί­α καί τήν προ­σευ­χή. Τά μι­κρό­τε­ρα παι­διά τόν θα­ύ­μα­ζαν γιά τήν κα­λω­σύ­νη του. Με­γα­λώ­νον­τας βο­η­θοῦ­σε τόν πα­τέ­ρα του στίς ἀ­γρο­τι­κές καί κτη­νο­τρο­φι­κές ἐρ­γα­σί­ες. Ἐ­κεῖ κοντά στό χω­ριό τους ὑ­πῆρ­χε μία σπη­λιά πού τή νύ­χτα φαι­νό­ταν φῶς, γι᾿ αὐ­τό ὁ­λό­κλη­ρη τήν πε­ρι­ο­χή ὠ­νό­μα­ζαν «Καν­τή­λι». Ἦ­ταν σέ ἀ­πό­κρη­μνα βρά­χια, πο­λύ ψη­λά καί κα­νε­ίς δέν κα­τά­φε­ρε ν᾿ ἀ­νε­βῆ. Ὁ Ἀ­θα­νά­σιος κα­τώρ­θω­σε νά ἀ­νε­βῆ καί ἔ­μει­νε δύο με­ρό­νυ­χτα στήν σπη­λιά. Τοῦ συ­νέ­βη ἐκεῖ ἕ­να θε­ϊ­κό γε­γο­νός πού τόν ἐ­πη­ρέ­α­σε. Ὅ­ταν κα­τέ­βη­κε ἀ­πό τήν σπη­λιά, χω­ρίς νά πῆ σέ κα­νέ­ναν τί­πο­τε, ἔ­φυ­γε γιά νά γί­νη μο­να­χός. Πῆ­γε στό Μο­να­στή­ρι τῆς Πεν­τέ­λης, ἀλ­λά δέν ἔ­μει­νε πο­λύ. Ἔ­γι­νε δό­κι­μος στήν μο­νή τοῦ Ὁ­σί­ου Με­λε­τί­ου, ἀλ­λά ἐ­πι­στρα­τε­ύ­τη­κε καί ὑ­πη­ρέ­τη­σε στρα­τι­ώ­της στόν Μι­κρα­σι­α­τι­κό πό­λε­μο γιά δύ­ο χρό­νια. Με­τά τήν ἀ­πό­λυ­σή του ἦρ­θε στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος καί κοι­νο­βί­α­σε στήν...

''Ἀδέλφια μου θὰ εἶμαι καὶ ἐγὼ ἐκεῖ μὲ τὴν ΣΗΜΑΙΑ μου''

14 Ιαν 2019

Μητροπολίτης τοῦ Φαναρίου: «Νὰ δοῦμε πῶς θὰ βγοῦμε ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ μᾶς ἔμπλεξε ὁ Βαρθολομαῖος»

ΤΦανάρι καὶ ἡ γεωπολιτικτν ΗΠΑ
Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Ἡ γεωπολιτικὴ τῶν ΗΠΑ σκοπεύει ἕως σήμερα στὸ νὰ περιορίσει, στὸ ἐλάχιστο δυνατό,  τὴν ἔκταση τῆς ἐπιρροῆς τῆς Ρωσίας.
Τὸ «ἕως σήμερα» ἀναφέρεται στὸ ἀπρόβλεπτο τῆς πολιτικῆς τοῦ προέδρου Τράμπ. Αὐτὴ ἡ γεωπολιτικὴ ἐφαρμόζεται στὴν Οὐκρανία, μὲ τὴ συνδρομὴ τοῦ Φαναρίου, τὸ ὁποῖο ἐγκλωβίστηκε στὶς πολιτικὲς καὶ ἐθνικὲς ὀξύτατες συγκρούσεις μεταξὺ τῶν ἴδιων τῶν Οὐκρανῶν καὶ μεταξὺ αὐτῶν καὶ τῶν Ρώσων.
Οἱ ΗΠΑ μετὰ τὴν κατάρρευση τῶν κομμουνιστικῶν καθεστώτων στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν κατάργηση, ντὲ φάκτο, τοῦ Συμφώνου τῆς Βαρσοβίας ἐπεκτείνει τὴν ἐπιρροή τους στὶς πρώην κομμουνιστικὲς χῶρες, ἀκόμη καὶ σὲ αὐτὲς ποὺ ἤσαν μέρος τῆς ΕΣΣΔ. Αὐτὸ συμβαίνει κυρίως μὲ τὸ...

Ἐκοιμήθη ὁ Μητροπολίτης Σιατίστης Παῦλος - Ἀνακοίνωση τῆς Ἐπιτροπῆς Δημοψηφίσματος γιὰ τὴν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν

«Μὲ τὴν γραφίδα μου ὑπερασπίζομαι τὴν Πατρίδα μου, αὐτὸ κάνω. Γίνομαι ἡ φωνή τῶν συμπολιτῶν μου, τῶν ἀνθρώπων τοῦ ποιμνίου μου».
Μητρ. Σισανίου καὶ Σιατίστης Παῦλος
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης Παῦλος ἔφυγε ἀπὸ ἀνακοπῆ καρδίας τὴν Κυριακὴ 13 Ἰανουαρίου 2019. Ὁ Σιατίστης Παῦλος ἦταν ὑπόδειγμα ὀρθοδόξου ἱεράρχη ἀλλὰ καὶ ἀγωνιστὴ τοῦ ἑλληνισμοῦ. Συμμετεῖχε σὲ ὅλους τούς μεγάλους δημοκρατικοὺς καὶ ἐθνικοὺς ἀγῶνες τῶν τελευταίων χρόνων, –καὶ ἐνάντια στὶς μνημονιακὲς πολιτικές– ἐνῶ πλούσιο καὶ πρότυπο ἦταν τὸ φιλανθρωπικό του ἔργο στὴν Μητρόπολή του.
Ἦταν ἀπὸ τοὺς ἱεράρχες ποὺ ἀντιτάχθηκαν σθεναρὰ στὴν μειοδοτικὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν μὲ κείμενα, ὁμιλίες, ἐνῶ ἦταν μεταξὺ τῶν 22 μητροπολιτῶν τῆς Μακεδονίας ποὺ μὲ ἐπιστολὴ προειδοποιοῦσαν πρὶν λίγες μέρες ὅτι ἂν κυρωθεῖ ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπών θα...

Ἐκοιμήθη ὁ ἱστορικὸς καὶ ἁγνὸς πατριώτης Σαράντος Καργάκος

Σὲ ἡλικία 82 ἐτῶν ἐκοιμήθη ὁ ἱστορικός, φιλόλογος, δοκιμιογράφος καὶ ἁγνὸς πατριώτης Σαράντος Ι. Καργάκος.
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία θὰ τελεστεῖ τὴν Τετάρτη 16 Ἰανουαρίου 2019, στὶς 11.15 π.μ. στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀντωνίου, ἔναντι Β' Νεκροταφείου Ἀθηνῶν.
Διαβάστε τὸ βιογραφικό του:
Ὁ ἱστορικός, φιλόλογος καί δοκιμιογράφος κ. Σαράντος Ἰ. Καργάκος, γεννήθηκε τό 1937 στό Γύθειο Λακωνίας. Στή διάρκεια τοῦ Ἐμφυλίου ἐγκαταστάθηκε στήν Ἀθήνα. Σπούδασε, ἐργαζόμενος ἀπό μαθητής, Κλασσική Φιλολογία στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, ὅπου εἶχε τρίτος εἰσαχθεῖ χωρίς νά τοῦ δοθεῖ ὑποτροφία. Πρωταγωνίστησε στό φοιτητικό κίνημα τῶν ἐτῶν 1961-1963 καί ὑπῆρξε εἰσηγητής τοῦ 15% γιά τήν παιδεία. Ἐργάστηκε ἐπί 35 ἔτη στά μεγαλύτερα...

Παπα–Μεθόδιος Καρυώτης

Ἀπὸ τὴν Ἀσκητικὴ καὶ Ἡσυχαστικὴ Ἁγιορείτικη Παράδοση

Ὁ πα­πα–Με­θό­διος ἦ­ταν Ρου­μᾶ­νος στήν κα­τα­γω­γή. Γεν­νή­θη­κε στίς 26 Δε­κεμ­βρί­ου τό ἔ­τος 1905 στό Σιμ­πί­ου τῆς Ρου­μα­νί­ας ἀ­πό τόν Ἰω­άν­νη Πόπα καί τήν Εὐ­δο­κί­α. Στήν βά­πτι­ση ὠ­νο­μά­σθη­κε Βασίλει­ος. Ἦρ­θε στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος νά μο­νά­ση καί κοι­νο­βί­α­σε στό Κουτλου­μου­σια­νό Κελ­λί τῶν Ἁ­γί­ων Θε­ο­δώ­ρων. Τόν Ἀ­πρί­λιο τοῦ 1932 ἔ­γι­νε ἡ κου­ρά του καί πῆ­ρε τό ὄ­νο­μα Με­θό­διος. Γιά τήν καθα­ρό­τη­τα καί τήν εὐ­λά­βειά του τόν χει­ρο­τό­νη­σαν ἱ­ε­ρέ­α.

Τόν ἔ­στει­λε κά­πο­τε ὁ Γέροντάς του στοῦ Ἐ­σφιγ­μέ­νου νά δώ­ση τό ἐρ­γό­χει­ρο μέ τήν ρη­τή ἐν­το­λή νά ἐ­πι­στρέ­ψη αὐ­θη­με­ρόν. Ἀ­φοῦ ἐκτέ­λε­σε τήν ὑ­πα­κοή του, ὁ και­ρός χά­λα­σε καί ἄρ­χι­σε νά βρέ­χη κα­ταρ­ρα­κτω­δῶς. Οἱ πα­τέ­ρες προ­σπά­θη­σαν νά τόν ἐμ­πο­δί­σουν νά μή φύ­γη μέ τέ­τοι­ο και­ρό. Ἐ­κεῖ­νος ἔ­χον­τας κα­τά νοῦν τήν ἐν­το­λή τοῦ Γέροντός του ξε­κί­νη­σε, προ­χώ­ρη­σε ἀλ­λά με­τά δυ­σκο­λευ­ό­ταν νά συ­νε­χί­ση. Βρῆ­κε τό­τε μί­α κου­φά­λα δέν­δρου, ζά­ρω­σε μέ­σα καί προ­σευ­χό­ταν. Τόν πῆ­ρε ὁ ὕ­πνος καί ὅ­ταν ξύ­πνη­σε εἶ­δε ἕ­να φῶς κοντά του. Σκέ­φθη­κε: «Θά πά­ω νά χτυ­πή­σω ἐ­κεῖ γιά βο­ή­θεια». Πῆγε, χτύ­πη­σε καί εἶ­δε ὅ­τι θαυ­μα­τουρ­γι­κά εἶ­χε με­τα­φερ­θῆ στό κελ­λί του. Τά ἔ­χα­σε ὁ Γέροντάς του πού τόν πε­ρί­με­νε μέ ἀ­γω­νί­α, καί θα­ύ­μα­σε γιά...

13 Ἰανουαρίου 1822: Ἡ καθιέρωση τῆς γαλανόλευκης ἑλληνικῆς σημαίας


Ἡ Πρώτη ἐθνοσυνέλευση τοῦ ἐπαναστατημένου Ἑλληνισμοῦ πραγματοποιήθηκε στὴν Πιάδα, κοντὰ στὴν Ἐπιδαυρο καὶ γι’ αὐτό, «τῆς Ἐπιδαύρου» ὀνομάζεται. Ξεκίνησε στὶς 20 Δεκεμβρίου 1821 καὶ διάρκεσε ὡς τὶς 16 Δεκεμβρίου 1822.
Τὴν πρωτοχρονιὰ τοῦ 1822, ὁ πρόεδρός της, Ἀλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ἐξέδωσε τὴν πανηγυρικὴ διακήρυξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἀνεξαρτησίας. Εἶναι τὸ πρῶτο ἐπίσημο κείμενο τοῦ ἐλεύθερου ἑλληνικοῦ κράτους στὸν διεθνῆ χῶρο:

«Ἐν ὀνόματι τῆς Ἁγίας καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος:
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος, τὸ ὑπὸ τὴν φρικώδη ὀθωμανικὴν δυναστείαν, μὴ δυνάμενον νὰ φέρη τὸν βαρύτατον καὶ ἀπαραδειγμάτιστον ζυγὸν τῆς τυραννίας καὶ ἀποσεῖσαν αὐτὸν μὲ μεγάλας θυσίας, κηρύττει σήμερον διὰ τῶν νομίμων παραστατῶν του, εἰς ἐθνικὴν συνηγμένων συνέλευσιν, ἐνώπιον θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, τὴν πολιτικὴν αὐτοῦ ὕπαρξιν καὶ ἀνεξαρτησίαν». 

Στὶς 13 Ἰανουαρίου 1822 κι ἐνῶ οἱ ὁπλαρχηγοὶ ἔλειπαν στὸν Ἀκροκόρινθο, ἡ ἐθνοσυνέλευση ἀποφάσισε τὴν...

Πατήρ Γεώργιος Μεταλληνὸς: Ἡ στάση τοῦ Εὐγενίου Βουλγάρεως ἔναντι τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ


Ὁ Πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Μεταλληνὸς μιλάει γιὰ τὴν μετάβαση τοῦ Εὐγενίου Βουλγάρεως στὴν Δύση καὶ τὴν σχέση του μὲ τὸν Εὐρωπαϊκὸ Διαφωτισμό. 

Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ Σωματεῖα Ἀθηνῶν: Δελτίο Τύπου Συλλαλητηρίου γιὰ τὴν Μακεδονία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΣΥΝΤΑΓΜΑ 20/1/2019, 2:00 Μ.Μ.
Τὰ Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ Σωματεῖα Ἀθηνῶν ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ καὶ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ τὸ ΠΑΝΕΘΝΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ τῆς Πανελλήνιας Ὁμοσπονδίας Πολιτιστικῶν Συλλόγων Μακεδόνων καὶ τῶν Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων Ὑφηλίου, τὸ ὁποῖο θὰ λάβει χώρα τὴν ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 στὴν πλατεία Συντάγματος τῶν Ἀθηνῶν γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς προδοσίας τῆς Μακεδονίας μας!
Ἀπευθύνουμε δυναμικὸ κάλεσμα στοὺς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες νὰ ΚΑΤΑΚΛΥΣΟΥΝ ΜΑΖΙΚΑ τὴν πρωτεύουσα μὲ τὴν ἑλληνικὴ σημαία στὰ χέρια καὶ νὰ διατρανώσουν πρὸς κάθε κατεύθυνση τὴν σφοδρὴ ἀντίθεσή τους στὴν ἐντελῶς ἀπαράδεκτη «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν», ἡ ὁποία τὶς ἑπόμενες ἡμέρες θὰ....

13 Ιαν 2019

Γενικὸ προσκλητήριο πρὸς ὅλους τούς Ἕλληνες


20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Τὸ Βατικανὸ ἵδρυσε ὁμοσπονδία Στίβου μὲ ἀθλητὲς ἱερεῖς, μοναχὲς καὶ Ἐλβετοὺς φρουροὺς

Ἴσως δὲν εἶναι μακρυὰ ἡ ἡμέρα ποὺ θὰ δοῦμε νὰ ἀγωνίζονται στοὺς στίβους τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, ἱερεῖς, καλόγριες καὶ Ἐλβετοὶ φρουροὶ μὲ τὴν χαρακτηριστικὴ ἐνδυμασία... Τὴν Πέμπτη, 10 Ἰανουαρίου, τὸ κρατίδιο τοῦ Βατικανοῦ ἀνακοίνωσε τὴν ἵδρυση ὁμοσπονδίας κλασσικοῦ ἀθλητισμοῦ, μετὰ ἀπὸ σχετικὴ συμφωνία μὲ τὴν ἰταλικὴ Ὀλυμπιακὴ Ἐπιτροπὴ (CONI).
Πρόεδρος τῆς ὁμοσπονδίας, ὁρίσθηκε ὁ Monsignor (σ.σ. τίτλος καθολικοῦ ἀρχιερέα) Σάντσεθ Ντὲ Τόκα Ἰ Ἀλαμέδα, ὓπ΄ ἀριθμὸν τρία στὴν ἱεραρχία τοῦ Ποντηφικοῦ Συμβουλίου τοῦ Βατικανοῦ, ὁ ὁποῖος δήλωσε σχετικά: «Οἱ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες εἶναι ἕνα ὄνειρο, ἀλλὰ ὄχι σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα. Τὸ ὄνειρο ποὺ συχνὰ ἔχουμε, εἶναι νὰ δοῦμε τὴν σημαίας τῆς Ἁγίας Ἕδρας, ἀνάμεσα σ΄ αὐτὲς ποὺ παρελαύνουν στὴν Τελετὴ Ἔναρξης τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων».
Ὡστόσο, δὲν ἀποκλείεται νὰ δοῦμε σύντομά τούς περίπου 60 ἀθλητὲς καὶ ἀθλήτριες τοῦ Βατικανοῦ - ἱερεῖς, μοναχές, Ἐλβετοὺς φρουροὺς καὶ ἄλλους...

Ὁ φιλάργυρος ἀγὰς

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος - Κιλκίς
(Θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι …)
Κάποτε ὁ Μεμὶς Ἀγάς, ἕνας ἄνθρωπος πολὺ φιλάργυρος, ἀρρώστησε βαριά. Ἡ γυναίκα του φώναξε ἀμέσως τὸν γιατρό, γιὰ νὰ δεῖ τί εἶχε. Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ Μεμὶς Ἀγὰς ἔστειλε κρυφὰ τὸν ἐγγονό του, νὰ φωνάξει τὸν γέροντα Ἰμάμη.
Ἔπειτα ἀπὸ λίγο ὁ Ἰμάμης καὶ ὁ γιατρὸς βρίσκονταν στὸ δωμάτιο τοῦ Μεμὶς Ἀγά. Ὁ Μεμὶς Ἀγὰς ρώτησε πρῶτα τὸν γιατρὸ πόσο θὰ στοιχίσει ἡ θεραπεία του, ἐπισκέψεις καὶ φάρμακα μαζί. Ὁ γιατρὸς τοῦ εἶπε ὅτι ἡ ἀρρώστια του ἦταν πολὺ βαριὰ καὶ ὅτι ἡ θεραπεία του θὰ στοίχιζε τουλάχιστον 200 ἕως 250 γρόσια. Γύρισε ἔπειτα πρὸς τὸν Ἰμάμη καὶ τὸν ρώτησε πόσο θὰ στοίχιζε ἡ κηδεία του, ἂν τυχὸν πέθαινε. Ὁ Ἰμάμης τοῦ εἶπε ὅτι θὰ στοίχιζε 40 γρόσια. Τότε λοιπόν, γύρισε ὁ Μεμὶς Ἀγὰς πρὸς τὸν γιατρὸ καὶ τοῦ λέει:
_ Εἶσαι ἐλεύθερος, γιατρέ, δὲν ἔχω ἀνάγκη ἀπὸ τὶς ὑπηρεσίες σου. Ὅπως βλέπεις ἀπὸ αὐτὴν τὴν ὑπόθεση, προτιμώντας τὸν Ἰμάμη, κερδίζω τουλάχιστον 160 γρόσια!
(Διάπλασις τῶν Παίδων, Ἰανουάριος 1934)


Θὰ μπορούσαμε νὰ μεταφέρουμε τὸν παραπάνω μύθο στὸ σήμερα καὶ νὰ παραλληλίσουμε τὰ πρόσωπά του καὶ τὶς ἐνέργειές τους μὲ αὐτὲς ποὺ ξεδιπλώνονται τὶς τελευταῖες δεκαετίες στὴν πατρίδα μας, κάνοντας μερικὲς σκέψεις...

12 Ιαν 2019

Δένδιας: Ὁ Μητσοτάκης δέχεται σύνθετη ὀνομασία καὶ ''Βόρεια Μακεδονία''!


Σὲ ὁμολογία - "βόμβα" προέβη ὁ Κοινοβουλευτικὸς Ἐκπρόσωπος τῆς ΝΔ Νίκος Δένδιας, στὸν Real Fm καὶ τὸν Νίκο Χατζηνικολάου (10-1-2019), λέγοντας, σὲ μία ἔκρηξη εἰλικρίνειας, πὼς καὶ ἡ Νέα Δημοκρατία καὶ ὁ ἴδιος ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, δέχονται τὴ Σύνθετη Ὀνομασία καὶ τὸ "Βόρεια Μακεδονία" γιὰ τὰ Σκόπια!
Ὁ πρώην Ὑπουργός, ὁμολόγησε ἐπιτέλους δημόσια τὴν ἀλήθεια, τὴν ὁποία ὅμως ἐπιμελῶς ἔκρυβε μέχρι τώρα ὁ Μητσοτάκης καὶ ἡ ΝΔ, προκειμένου νὰ ὑφαρπάξει τὴν ψῆφο τῶν ἀφελῶν!
Ὑπενθυμίζουμε ὅτι "Σύνθετη Ὀνομασία" θὰ πεῖ πὼς ἡ ὀνομασία τῶν Σκοπίων θὰ περιέχει τὸ περήφανο ἑλληνικὸ ὄνομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ! Καὶ αὐτὸ εἶναι ἐθνικὴ προδοσία! Εἶναι αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ κάνει καὶ....

Ὁ Πνευματικὸς Νόμος στὶς Ἐνδοοικογενειακὲς Σχέσεις

Ἁγίου Χρυσοστόμου
Πολλοί ἔχουν πολέμους στήν οἰκία τους καί ἄλλος μέν πολεμᾶται ἀπό τήν γυναῖκα του, ἄλλος πολιορκεῖται ἀπό τό τέκνο του, ἄλλος ἀπό τόν ἀδελφό του καί ἄλλος ταπεινώνεται ἀπό τόν ὑπηρέτη του καί ὁ καθένας λυπᾶται καί δυσανασχετεῖ καί μάχεται καί πολεμᾶ καί πολεμᾶται καί κανείς δέν σκέπτεται ὅτι ἐάν δέν ἔσπειρε ἁμαρτίες δέν θά ἦταν δυνατόν νά φυτρώσουν στήν οἰκία του ἀγκάθια καί τριβόλια· ἐάν δέν ἔκρυβε σπινθῆρες ἁμαρτιῶν, δέν θά ἄναβε φωτιά στήν οἰκία του. Τό ὅτι βέβαια τά κακά πού μᾶς συμβαίνουν εἶναι καρποί τῶν ἁμαρτιῶν μας καί ὁ Θεός ὁρίζει συγγενεῖς δημίους ἐναντίον τοῦ ἁμαρτάνοντος, μάρτυς εἶναι ἡ θεία Γραφή ἀπό τήν ὁποία τίποτε δέν ὑπάρχει ἰσχυρότερον.

Σέ πολεμᾶ ἡ γυναῖκα σου; σέ ὑποδέχεται ὅταν εἰσέρχεσαι στήν οἰκία σου σάν θηρίο; ἀκονίζει τήν γλῶσσα της σάν μάχαιρα; Εἶναι μέν λυπηρό τό πρᾶγμα, διότι ὁ βοηθός σου ἔγινε ἀντίπαλος, ὅμως ἐρεύνησε τόν ἑαυτό σου, μήπως κατά τήν νεανική ἡλικία σου ἔβλαψες γυναῖκα καί τό τραῦμα πού προξένησες στήν γυναῖκα θεραπεύεται μέ γυναῖκα καί αὐτή χειρουργεῖ τήν ξένη σαπίλα. Καί ἄν ἀκόμη δέν τό γνωρίζη αὐτό αὐτή πού χειρουργεῖ, ἀλλά τό γνωρίζει ὁ ἰατρός Θεός. Διότι αὐτός χρησιμοποίησε αὐτήν ἐναντίον σου σάν σίδηρο· καί ὅπως ἀκριβῶς τό σίδηρο δέν γνωρίζει αὐτό πού κάνει, τήν δέ θεραπεία διά τοῦ σιδήρου τήν γνωρίζει ὁ ἰατρός, ἔτσι καί ἄν ἀκόμη δέν τό γνωρίζη ἡ γυναῖκα πού προξενεῖ τά πλήγματα καί ὁ ἄνδρας πού δέχεται τά πλήγματα δέν γνωρίζει τήν αἰτία τῶν πληγμάτων, ὅμως ὁ Θεός σάν ἰατρός γνωρίζει τό...

Γιὰ τὴν προσευχὴ...

Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἱερεμία
Ἑβδομαδιαῖο φυλλάδιο, Ἀριθμ. 3
1. Ἄνθρωπέ μου, φίλε μου καί ἀδελφέ μου, νά προσεύχεσαι. «Προσευχή» σημαίνει νά μιλᾶς μέ τόν Θεό. Καί εἶναι αὐτό ἡ ἀνώτερη ἔκφραση τοῦ ἀνθρώπου, τό νά μιλάει μέ τόν Θεό του, τόν πλάστη του καί δημιουργό του!

Ἐπειδή ἡ προσευχή εἶναι καί μία ὁμολογία τῆς πίστης μας στό Θεό, πρέπει νά τήν ἀρχίζουμε μέ τήν Ἁγία Τριάδα. Αὐτός εἶναι ὁ Θεός μας. Νά τήν ἀρχίζουμε, δηλαδή, μέ τό, «Εἰς τό Ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Ἀμήν». Ἐπίσης ἀπό τήν προσευχή μας δέν πρέπει νά ἀπουσιάζει ἡ Παναγία. Γιατί, ὅπως ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Χριστός μας, πέρασε ἀπό τήν Παναγία γιά νά ἔρθει ἀνάμεσά μας, ἔτσι καί ἡ προσευχή μας πρέπει νά περνάει ἀπό τήν Παναγία, γιά νά φθάσει στόν Θεό.

2. Νά προσεύχεσαι, ἀγαπητέ μου, παντοῦ καί πάντοτε. «Ἐν παντί καιρῷ καί τόπῳ». Καί περπατῶντας στό δρόμο καί ξαπλωμένος στό κρεβάτι μπορεῖς νά προσεύχεσαι. Ὁ Ἰώβ ἦταν πεταμένος στήν κοπριά γιά τήν ἀρρώστια του, ἀλλά ἐκεῖ ἔλεγε τήν ὡραία δοξαστική προσευχή του: «Εἴη τό Ὄνομα Κυρίου, εὐλογημένον ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος»! Στήν προσευχή σου, ἄνθρωπέ μου, νά λές στό Θεό...

Ἡ ἁγία μάρτυς Τατιανὴ (12 Ιανουαρίου)

Ἡ ἁγία Τατιανὴ καταγόταν ἀπὸ τὴ Ρώμη καὶ ἔζησε ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ αὐτοκράτορος Ἀλεξάνδρου Σεβήρου (222-235μ.Χ.). Ἦταν γόνος πλούσιας καὶ ἀριστοκρατικῆς οἰκογένειας καὶ ὁ πατέρας της εἶχε διατελέσει τρεῖς φορὲς ὕπατος ποὺ ἦταν τὸ ἀνώτατο αἱρετὸ δημόσιο ἀξίωμα τῶν Ρωμαίων. Ἡ ἀρχοντικὴ καταγωγὴ καὶ ἡ εὐμάρεια τῆς οἰκογένειάς της ἐξασφάλισαν στὴν ἐνάρετη καὶ ὄμορφη Τατιανὴ τὴν ἀπαιτούμενη ἀγωγὴ καὶ παιδεία. Τὸ γεγονὸς μάλιστα αὐτὸ τὴν κατέστησε ἀξιοπρόσεκτη καὶ περιζήτητη μέσα στὴν κοινωνία τῆς Ρώμης. Παράλληλα ὅμως ἡ πλήρης ἀφοσίωσή της στὸν Κύριο ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ ὁ διαρκὴς πνευματικός της ἀγώνας σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὴν παρακίνησαν στὸ νὰ προσφέρει πλουσιοπάροχα...

11 Ιαν 2019

Ἐπιστολὴ συμπαράστασης τοῦ Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἱερεμία, πρὸς τοὺς 22 Μητροπολίτες τῆς Μακεδονίας

Σεβασμιώτατοι Πατέρες
καί ἀγαπητοί Συλλειτουργοί Ἀδελφοί,
Ποιμένες τῆς Ἑλληνικῆς καί ἡρωικῆς Μακεδονίας,
Εὐλογεῖτε!
Μᾶς συνεκίνησε βαθύτατα ἡ ὁμοψυχία Σας καί ὁμοφωνία Σας γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς ἑλληνικότητας τῆς Μακεδονίας, ὡς μπροστάρηδες στόν τίμιο ἀγώνα τῶν ἐκλεκτῶν ποιμνίων Σας ὑπέρ αὐτῆς. Μέ τό παρόν σύντομο καί ἁπλό σημείωμά μου, ἀπό τήν ταπεινή Μητρόπολη, τήν ὁποία ποιμαίνω, Σᾶς ἀποστέλλω, μαζί μέ ὅλο τό πλήρωμά της, πού φυλάγει πιστά τίς πάτριες παραδόσεις, θερμό καί ἐγκάρδιο πατριωτικό χαιρετισμό. Καταφιλοῦμε δέ μέ σεβασμό καί θαυμασμό τάς τιμίας Xεῖρας Σας, οἱ ὁποῖες ὑπέγραψαν τό ἰσχυρό, θεολογικό ἅμα καί πατριωτικό, κείμενο τῆς ὁμοκαρδίας Σας γιά τήν Μακεδονία μας.
Παρακαλῶ, ἅγιοι Πατέρες, μαζί μέ τούς ἄλλους Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι Σᾶς ἐδήλωσαν γραπτῶς τήν συμπαράστασή Τους στόν τίμιο ἀγώνα Σας, νά ὑπολογίσετε καί τήν ταπεινότητά μου, ὡς συναγωνιστή γιά τήν ἀγαπημένη μας Μακεδονία. Ἐπ᾽ οὐδενί λόγῳ, πᾶς Ἕλλην, σέ ὁποιαδήποτε γωνιά τῆς Ἑλλάδος καί ἄν κατοικεῖ, δέν εἶναι δυνατόν νά...

Ασκητές μέσα στον κόσμο Α’ - Σωτήριος Βακουφτσής

Στό χω­ριό Αὔ­ρα Κα­λαμ­πά­κας γεν­νή­θη­κε καί ἔ­ζη­σε ὁ Σω­τή­ρης Βα­κουφ­τσῆς. Ἀ­πό μι­κρός ἔ­δει­χνε ἰ­δι­αί­τε­ρη ἀ­γά­πη πρός τόν Θε­ό καί τήν Ἐκ­κλη­σί­α. Ἔ­κα­νε προ­σευ­χές καί νη­στεῖ­ες καί ἄλ­λους πνευ­μα­τι­κούς ἀ­γῶ­νες χω­ρίς νά ἔ­χη κά­ποι­ον ὁ­δη­γό ἀλ­λά πα­ρα­κι­νού­με­νος ἀ­πό τήν καρ­δια­κή του θέρ­μη πρός τόν Χρι­στό. Ἀρ­γό­τε­ρα βο­η­θή­θη­κε πο­λύ ἀ­πό κάποιον μα­κρι­νό συγ­γε­νῆ του, τόν Χρῆ­στο Γκουντό­που­λο, με­γα­λύ­τε­ρό του στήν ἡ­λι­κία­.

Ὁ Χρῆ­στος ἐρ­γά­στη­κε ὡς βο­σκός στήν Αὔ­ρα γιά πολ­λά χρό­νια. Ἀ­πό μι­κρός εἶ­χε ἀ­να­τρα­φῆ κοντά στό Μο­να­στή­ρι Βυ­του­μᾶ ὅ­που ὁ πα­τέ­ρας του εἶ­χε γί­νη κα­λό­γε­ρος. Ὁ Χρῆ­στος ἦ­ταν πο­λύ ἁ­πλός καί με­γά­λος νη­στευ­τής. Τίς Σα­ρα­κο­στές ἔ­τρω­γε μό­νο χόρ­τα μα­γει­ρε­μέ­να μέ κα­λαμ­πό­κι ἀ­λε­σμέ­νο. Εἶ­χε ἰ­δι­αί­τε­ρο τό­πο γι­ά προ­σευ­χή μέ­σα στό δά­σος. Ἡ προ­σευ­χή του δι­αρ­κοῦ­σε πολ­λές ὧ­ρες. Στε­κό­ταν ὄρ­θιος κρα­τώντας στά χέ­ρια του μί­α φυλ­λά­δα, ἂν καί ἦ­ταν ἀ­γράμ­μα­τος. Εἶ­χε δυ­να­τή προ­σευ­χή, γι᾿ αὐ­τό τόν πα­ρα­κα­λοῦ­σαν καί ἄλ­λοι νά προ­σεύ­χε­ται γιά δι­ά­φο­ρα προ­σω­πι­κά τους θέ­μα­τα. Μί­α φο­ρά πῆ­ρε πλη­ρο­φο­ρί­α στήν προ­σευ­χή του ὅ­τι τραυ­μα­τί­στη­κε ἕ­νας ἐ­ξά­δελ­φός του. Εἶ­πε στούς συγ­γε­νεῖς του ὅ­τι ὁ Γι­ῶρ­γος «σή­με­ρα τραυ­μα­τί­στη­κε ἀλ­λά δέν θά πε­θά­νει τώ­ρα. Πάντως ἀ­πό σφαῖ­ρα θά πε­θά­νει». Τά ὁποῖα καί ἔγι­ναν. Στό τέ­λος ὁ Χρῆ­στος προ­γνώ­ρι­σε τόν θά­να­τό του. Ἔφυ­γε καί πῆ­γε στό σπί­τι ἑ­νός ἐ­ξα­δέλ­φου του, ὅπου...

Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφεὶμ ζητᾶ ἄμεση σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας γιὰ τὴ συνταγματικὴ ἀναθεώρηση

Πειραιάς 10/1/2019
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ κατέθεσε εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τήν κάτωθι αἴτηση ἀμέσου συγκλήσεως τῆςἹεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τήν κριτική θεώρηση τῶν προτάσεων τῆς Κυβέρνησης γιά τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος πούἀφοροῦν στήν τροποποίηση τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, στήνἐπιβολή τοῦ πολιτικοῦ ὅρκου καί στήν κατάργηση τῶν ἐννοιῶν τῆς οἰκογενείας καί τοῦ ἔθνους.

Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
Ἀριθμ. Πρωτ. 15 
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 9ῃ Ἰανουαρίου 2019

Πρὸς Τὴν
Ἱερὰν Σύνοδον
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἰω. Γενναδίου 14
ΑΘΗΝΑΙ

Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι,
Πάνυ εὐλαβῶς καί εἰς ἀπάντησιν τοῦ ὑπ’ἀριθμ. 4544/2251/17.10.2018Ὑμετέρου Ἱεροσυνοδικοῦ ἐγγράφου, δι’ οὗ κοινοποιεῖται εἰς τήν ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνοῦ ὁρισθεῖσαν ὑπό τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας Ἐπιτροπήν ΣυνταγματικῆςἈναθεωρήσεως, τῆς ἐνώπιον Αὐτῆς γενομένης τῇ 4/10/2018 Εἰσηγήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κηφισίας κ. Κυρίλλου καί κατόπιν τῆς Ὑμετέρας ἐντολῆς διά τήν «ἐνδελεχή μελέτη τῶν θιγομένων θεμάτων καί ἀξιοποίηση» προάγομαι εὐσεβάστως ὅπως ἀναφέρω Ὑμῖν τά κάτωθι:...

Φωτεινὸς ὁδοδείκτης ἁγιοπνευματικὴς ζωῆς ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος


(Ἀπὸ τοὺς αἴνους τοῦ Ἁγίου) 
«Πόνοις ἀσκητικοῖς σεαυτόν, ἀνακαθάρας μιμητὴς ἐχρημάτισας, παμμάκαρ, τοῦ σοῦ Δεσπότου· τῆς γὰρ κρασπέδων τῶν σῶν, ἁψαμένης πάθος ἐθεράπευσας· λιμῷ τηκομένους, ἐν τῇ ἐρήμῳ δὲ ἔθρεψας, ἐξ ἀκενώτου, χορηγῶν θησαυρίσματος, ὡς φερώνυμος, Θεοῦ δόσις γενόμενος. Πίστιν δὲ τὴν ὀρθόδοξον, ἐκήρυξας Ὅσιε, τὴν τοῦ τυράννου μανίαν, ἀντ᾿ οὐδενὸς λογισάμενος, Χριστὸν ἱκετεύων, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι, τὸ μέγα ἔλεος». 
Σχόλιο Σάββας Ηλιάδης: 
«Δύο πράγματα ἔχουμε ἀπόλυτη ἀνάγκη νὰ προσέξουμε καὶ νὰ ξεχωρίσουμε ἀπὸ τὸ τροπάριο τοῦ ἁγίου, ἀλλὰ καὶ νὰ τὰ βάλουμε στὴ ζωή μας σήμερα. 
1. «..ὡς φερωνύμως Θεοῦ δόσις γενόμενος». Ὁ Ἅγιος εἶχε τὸ ὄνομα, εἶχε ὅμως καὶ τὴ χάρη, αὐτὴν ποὺ ἐννοεῖ τὸ ὄνομά του. Ἔγινε ἕνα «δόσιμο», μία προσφορὰ στὸ Θεό. Αὐτὸ κυρίως γιὰ τοὺς ἔχοντες τὸ ὄνομα, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλους τούς χριστιανούς, διότι σκοπὸς μας εἶναι νὰ δοθοῦμε ὁλοκληρωτικὰ στὸ Θεό, γιὰ νὰ ἔχουμε ἐλπίδα σωτηρίας. 
2. «...Πίστιν δὲ τὴν ὀρθόδοξον, ἐκήρυξας Ὅσιε». Σήμερα ποὺ κηρύσσεται «ἕτερον εὐαγγέλιον», "ἑτέρα πίστις», ἀπ` αὐτὴν τῶν Πατέρων καὶ ἀπαξιώνονται οἱ ἀγῶνες καὶ οἱ πνευματικὲς ἀποκαλύψεις τῶν ἁγίων, τῶν γιγάντων τῆς πίστεως ἀπὸ τοὺς νάνους τῆς ἄρνησης, ἀκόμη καὶ ἀπὸ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, νὰ ἔχουμε πνευματικὴ ἑτοιμότητα καὶ παρρησία πρὸς ὁμολογία τῆς Μίας Ἁγίας Πίστεως, κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ ἁγίου Θεοδοσίου, τοῦ ὁποίου τὶς πρεσβεῖες νὰ....

10 Ιαν 2019

Ποιὸς εἶναι ὁ ὁρισμὸς τοῦ πολιτικοῦ ἀπατεώνα;

Ἀσκητές μέσα στόν Κόσμο Α΄ - Κωνσταντῖνος Σωτηρίου

Ηταν μο­να­χο­γυι­ός τοῦ Βο­ρει­ο­η­πει­ρώ­τη ἀ­πό τήν Κο­ρυ­τσά Δη­μη­τρί­ου καί τῆς Ἑ­λέ­νης, κά­τοι­κος Ἱ­ε­ρισ­σοῦ. Γεν­νή­θη­κε τό 1880. Ὁ πα­τέ­ρας του ἐρ­γα­ζό­ταν στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος. Σέ ἡ­λι­κί­α ἑ­πτά ἐ­τῶν ἔ­μει­νε ὀρ­φα­νός ἀ­πό μη­τέ­ρα. Τόν ἐ­φρό­ντι­ζε μία θεία του. Εἶ­χε καί ἕ­ναν ἀ­δελ­φό ὁ ὁ­ποῖ­ος ἐ­κοι­μή­θη σέ ἡ­λι­κί­α πέντε ἐ­τῶν.

Μί­α ἡ­μέ­ρα ἀρ­ρώ­στη­σε μέ ὑ­ψη­λό πυ­ρε­τό. Ἦ­ταν μι­κρό παι­δί, μό­νο του στό σπί­τι· πῆ­γε νά πι­ῆ νε­ρό καί ἡ στά­μνα ἦ­ταν ἄ­δεια. Ξά­πλω­σε, ἔ­κλαι­γε μέ λυγ­μούς καί ἔ­λε­γε: «Για­τί νά μήν ἔ­χω καί ἐ­γώ τήν μαν­νού­λα μου;». Ξαφ­νι­κά ἄ­νοι­ξε ἡ πόρ­τα τοῦ δω­μα­τί­ου, βλέ­πει ἕ­ναν...

Ἡ φραγκικὴ ἀντίληψη περὶ τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν «περιούσιων λαῶν»

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Προφανῶς ἕνα ἀπὸ τὰ σοβαρότερα προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουμε ὡς Ἑλληνικὸ Ἔθνος στὶς σημερινὲς δύσκολες συγκυρίες εἶναι ἡ κρίση τῆς ἑλληνορθόδοξης ταυτότητάς μας. Ὁ κίνδυνος ἁλώσεως τοῦ ἑλληνορθοδόξου Πολιτισμοῦ μας μὲ ἐπίκεντρο τὴν Ὀρθόδοξη πίστη μας, ποὺ ἀποφεύχθηκε τόσο στὴν περίοδο τῆς Φραγκοκρατίας, ὅσο καὶ τῆς Τουρκοκρατίας, ἔγινε πλέον πραγματικότητα τὸν 19ον αἰώνα μετὰ τὴν ἐθνική μας παλιγγενεσία. Ἡ γνωστὴ Βαυαροκρατία ποὺ ἐπακολούθησε μετὰ τοὺς ἠρωϊκοὺς ἀγῶνες τῶν προγόνων μας γιὰ «τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία», ἄνοιξε διάπλατα τὶς πόρτες στὸν φράγκικο, δυτικὸ Πολιτισμό, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πνευματικὴ στροφὴ στὴν πορεία τοῦ γένους μας πρὸς τὴν...

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης

Κυριακάτικο κήρυγμα Μητροπολίτου Γόρτυνος Ἱερεμία
1. Χθές, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑόρτασε τήν μνήμη ἑνός μεγάλου ἁγίου πατέρα, τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης. Πραγματικά εἶναι μεγάλος ὁ πατέρας αὐτός, μεγάλος καί γιά τήν ἁγία του ζωή καί γιά τήν θαυμαστή του θεολογία. Ἀφοῦ, νά φανταστεῖτε!, ἡ Ζ´ Οἰκουμενική Σύνοδος ἀργότερα, τό 787, τόν ὀνόμασε «πατέρα τῶν πατέρων»! Ἦταν ἀδελφός τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης καί χαρακτηρίστηκε ὡς πρός τήν θεολογία «ὁ δεύτερος» μετά ἀπό αὐτόν! Διαφορετικά ὅμως ἀπό τόν Μέγα Βασίλειο ὁ ἅγιος Γρηγόριος δέν ἐφοίτησε σέ σχολές, ἀλλά ἀρκέστηκε στήν μαθητεία μέ δάσκαλο τόν ἀδελφό του καί στήν κατ᾽ ἰδίαν μελέτη. Ἀγαποῦσε πολύ τήν ἡσυχία καί τήν μελέτη ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης. Γι᾽ αὐτό καί συχνά κατέφευγε στόν Πόντο, στό ἡσυχαστήριο πού ἵδρυσε ὁ ἀδελφός του Βασίλειος παρά τόν Ἴριν ποταμό. Ἐκεῖ, ἡ ροή τοῦ ποταμοῦ, τά πολλά εὔοσμα λουλούδια καί τά ὠδικά πτηνά, μαζί μέ τήν ἡσυχία, κινοῦσαν τόν Γρηγόριο σέ θαυμασμό καί δοξολογία τοῦ Δημιουργοῦ, ἀλλά καί σέ θεολογική καί ἐπιστημονική ἔρευνα. Ὁ Γρηγόριος δέν μελετοῦσε μόνο τήν Ἁγία Γραφή, τήν ὁποία ἀγάπησε μέ πάθος, ἀλλά καί τήν φιλοσοφία, τήν ἔξω παιδεία καί παίδευση. Ἰδιαίτερα ἀγαποῦσε τόν Πλάτωνα, τόν ὁποῖο καί μελέτησε καλά ἐκεῖ στό ἐρημητήριο τοῦ Πόντου. Τήν φιλοσοφική του δέ παιδεία ὁ Γρηγόριος τήν χρησιμοποίησε ἀργότερα γιά τήν θεολογική καί ποιμαντική του προσφορά στήν Ἐκκλησία, ὅπως τό ἴδιο ἔκαναν καί ἄλλοι ἅγιοι πατέρες, πού εἶχαν μόρφωση ἀπό τήν ἔξωθεν...

9 Ιαν 2019

Πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνὸς: Ὄχι «πρωτεῖον ἐξουσίας», ἀλλὰ «πρωτεῖον ἀληθείας»

Γράφει  πρωτοπρεσβύτερος πατὴρ Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς
Ἀφορμὴ γιὰ τὶς παρακάτω σκέψεις μοῦ ἔδωσε ὁ ἐκλεκτὸς Συνάδελφος καὶ παλαιὸς φίλος, κ. Παναγιώτης Μπούμης, Ὁμότιμος Καθηγητής, σὲ ὅσα ἔγραψε πρόσφατα, μὲ τὴ γνώση καὶ σοφία του ὡς ἔγκριτος κανονολόγος, στὴν Ἐφημερίδα «Χριστιανικὴ» (13.12.2018, σ. 5). Πρόκειται γιὰ ἄρθρο του μὲ τὸν τίτλο: «Βασικὲς κανονικὲς ἀρχὲς ἐπιλύσεως τοῦ οὐκρανικοῦ ζητήματος». Σ’ αὐτό, μνημονεύει τὸ σπουδαῖο βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σάρδεων Μαξίμου: «Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ», (Θεσσαλονίκη 1972), στὸ ὁποῖο προσδιορίζεται «ἡ προεξάρχουσα θέσις τῆς Ἐκκλησίας Κων/λεως μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων (Ἐκκλησιῶν)», ποὺ ὅμως δὲν ἔχει τὴν μορφὴ ἑνὸς «ἀνατολικοῦ παπισμοῦ», διότι εἶναι «οἰκουμενικὴ ἀποστολὴ… ὡς κανονικὴ ἐξουσία (π.ΓΔΜ: ἀπορρέουσα δηλαδὴ...

Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου: «Δὲν μνημόνευσα τὸν Ἐπιφάνιο Οὐκρανίας στὴν Θεία Λειτουργία καὶ οὔτε θὰ τὸν μνημονεύσω»!

Γράφει ὁ Αἰμίλιος Πολυγένης
Συνάντηση μὲ τὸν πρέσβη τῆς Οὐκρανίας στὴν Κύπρο Μπορὶς Γκουμενιοὺκ εἶχε σήμερα, Τετάρτη 9 Ἰανουαρίου 2019 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος Β' .
Σύμφωνα μὲ Κυπριακὰ ΜΜΕ ποὺ ἐπικαλοῦνται πηγὲς ἀπὸ τὴν Οὐκρανικὴ Πρεσβεία, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος φέρεται νὰ τάχθηκε ὑπὲρ τῆς Αὐτοκεφαλίας στὴν Οὐκρανία.
Τὸ Πρακτορεῖο Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδήσεων Romfea.gr ἐπικοινώνησε μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου, ὁ ὁποῖος διέψευσε τὶς ἐν λόγω πληροφορίες χαρακτηρίζοντάς τες ἀναληθεῖς.
Ὁ Μακαριώτατος τόνισε ὅτι "κάθε κράτος δικαιοῦται τὴν Αὐτοκεφαλία του, καὶ αὐτὸ...

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος τηρεῖ στάση ἀδιαφορίας γιὰ τὸ μέλλον τῆς Μακεδονίας καὶ εὐνοϊκῆς πρὸς τὴν κυβέρνηση Τσίπρα

Ἐπειγόντως σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας
Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Ὑπάρχει ἡ ἀνάγκη ἐπειγόντως νὰ συγκληθεῖ ἡ Ἱεραρχία γιὰ νὰ συζητήσει τὴν ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ τῶν 22 Μητροπολιτῶν ποὺ διαποιμαίνουν τὶς Μητροπόλεις τῆς Μακεδονίας.  Ἐντός τῶν πρώτων μηνῶν τοῦ 2019 θὰ ὑπάρξουν δραματικὲς ἐξελίξεις στὸ Μακεδονικὸ ζήτημα.
Ἡ κυβέρνηση Ζάεφ βοηθεῖται ἀπὸ ἰσχυροὺς παράγοντες στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικὸ τῶν Σκοπίων καὶ ἀσφαλῶς θὰ βρεῖ πάλι τὶς ψήφους τῶν βολικῶν βουλευτῶν ποὺ τοῦ χρειάζονται γιὰ νὰ ὁριστικοποιήσει τὴ δική του συγκατάθεση στὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Πάντα ὑποστηρίζω ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ ἱστορία ποὺ παίζεται στὰ Σκόπια μοῦ μοιάζει γιὰ θεατρικὴ παράσταση. Ἡ συμφωνία Τσίπρα – Ζάεφ εἶναι τόσο ὀφθαλμοφανῶς καὶ τόσο σκανδαλωδῶς ἑτεροβαρὴς ὑπὲρ τῶν Σκοπίων, ποὺ θὰ πρέπει στὰ παρασκήνια νὰ πανηγυρίζουν οἱ γείτονές μας ὅτι...

Μικρὴ συμβολὴ στὸ διάλογο γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ «Αὐτοκέφαλο»

Γράφει ὁ πατὴρ Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος
Mέρος Α΄
Ὑπάγεται ἡ Οὐκρανία στὴ δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου;
Ἀδιαμφισβήτητα ἡ μονομερὴς ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου νὰ χορηγήσει καθεστὼς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας στὴν Οὐκρανία δημιουργεῖ σοβαρότατο ἐκκλησιαστικὸ πρόβλημα, τινάζει στὸν ἀέρα τὴν πανορθόδοξη ἑνότητα καὶ συνεργασία καὶ κλονίζει τὸ πανορθόδοξο κῦρος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὡς συντονιστοῦ τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν καὶ κατ’ ἐξοχὴν ἐκφραστοῦ τῆς πανορθοδόξου ἑνότητος.
Ἀπὸ τὴ Σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης: 
Μελετώντας τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα τοῦ Οὐκρανικοῦ προβλήματος, ὅπως τὰ ἔχουν καταγράψει ἔγκριτοι ἱστορικοὶ μελετητὲς[1], διαπιστώνει κανεὶς ὅτι δημιουργήθηκε τὸ πρῶτον ὡς συνέπεια τῆς Συνόδου Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-1439), καλλιεργήθηκε συστηματικὰ καὶ μεθοδικὰ...

Ἡ Κατανόηση τῆς Συμπεριφορᾶς τῶν Παιδιῶν ἀπὸ τοὺς Γονεῖς

Βασιλείου Τ. Γιούλτση
Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολ. Σχολῆς Α.Π.Θ.
A΄ ΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ἡ μελέτη τῶν σχέσεων ἀνάμεσα στοὺς γονεῖς καὶ τὰ παιδιὰ ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ δύσκολα κεφάλαια τῶν ἐπιστημῶν ποὺ ἀναφέρονται στὴν Παιδεία. Συνήθως οἱ σχέσεις αὐτὲς ἐπηρεάζονται ἀπὸ πλῆθος ἑτερογενῶν κοινωνικῶν καὶ θεσμικῶν παραγόντων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ψυχοσυναισθηματικὲς καταστάσεις.
Οἱ γονεῖς λειτουργοῦν ὡς φορεῖς μηνυμάτων καὶ ἀποδέκτες παιδικῶν καὶ νεανικῶν ἀντιδράσεων. Δὲν εἶναι εὔκολο νὰ παρεμβαίνουν ἀποτελεσματικὰ στὴν καθοδήγηση τῶν παιδιῶν τους, ἀφοῦ ὁ τύπος τοῦ πολιτισμοῦ ποὺ κυριαρχεῖ κάνει δύσκολο τὸ ἔργο τους. Εἶναι φανερὸ ὅτι στὴ διαμόρφωση τοῦ νεανικοῦ χαρακτῆρα τὸν πιὸ σημαντικὸ ρόλο κατακτᾶ σήμερα ὁ εὐρύτερος θεσμικὸς χῶρος, οἱ ἐπιρροὲς τῆς κοινωνίας, τὰ media καὶ ὁ σύγχρονος πολιτισμὸς ποὺ παρέκαμψαν προοδευτικὰ τὸ παιδαγωγικὸ ἔργο τῆς οἰκογένειας καὶ αὐτὴν τὴν ἀποτελεσματικότητα τοῦ σχολείου. Τὰ προβλήματα αὐτὰ μᾶς ὁδηγοῦν στὴν ἀναζήτηση τῶν αἰτίων ποὺ παράγουν «ἀντισώματα», ἢ μᾶλλον «ἐμπόδια», στὴν κατανόηση τῆς συμπεριφορᾶς τῶν παιδιῶν ἀπὸ τοὺς γονεῖς.
Τὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ 20οῦ αἰώνα ἐκδηλώθηκαν οἱ περισσότερες ἀρνητικὲς συνέπειες ἀπὸ μιὰ ἐπικίνδυνη λογικοποίηση τοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ λογικοποίηση ἐκείνη ὑπερτόνισε τὶς τεχνολογικὲς κατακτήσεις τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοποθέτησε σὲ δευτερεύουσα θέση τὶς μεταφυσικές, ἀνθρωπιστικὲς καὶ συναισθηματικὲς ἀναζητήσεις του. Στὴν περίοδο αὐτὴ δόθηκε ἰδιαίτερη ἔμφαση στὸν...

ΑΣΚΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Α’ – ς΄. Παπα–Γιάννης ὁ ἐξορκιστής

Όταν τό 1917 στήν Ρωσ­σί­α ἔ­γι­νε ἡ ἐ­πα­νά­στα­ση τῶν Μπολ­σε­βί­κων, συ­νέ­λα­βαν στήν Ὀ­δησ­σό 17 ἱ­ε­ρεῖς γι­ά νά τούς ἐ­κτε­λέ­σουν. Ἕ­νας ἀπ᾿ αὐ­τούς κρύ­φθη­κε στά δά­ση καί σώ­θη­κε˙ με­τά βρῆ­κε τά δυ­ό του παι­διά, ἕ­να ἀ­γό­ρι καί ἕ­να κο­ρί­τσι, τά ὁ­ποῖ­α εἶ­χαν κρύ­ψει οἱ γεί­το­νές του καί γλύ­τω­σαν ἀ­πό τούς κομ­μου­νι­στές. Τήν πρε­σβυ­τέ­ρα του ὅμως τήν συ­νέ­λα­βαν καί τήν ἐ­κτέ­λε­σαν.
Ὁ ἱ­ε­ρέ­ας αὐ­τός ὠ­νο­μα­ζό­ταν πα­πα–Γιά­ννης καί ἦ­ταν Ἕλ­λη­νας. Πῆ­ρε λοι­πόν τά δυό του παι­διά καί πε­ρι­πλα­νώ­με­νος ἀ­πό τό­που εἰς τό­πον, πε­ζο­πο­ρώντας τό πε­ρισ­σό­τε­ρο δι­ά­στη­μα ἦρ­θε μέ­σῳ Ρου­μα­νί­ας καί Βουλ­γα­ρί­ας στήν Ἑλ­λά­δα, τήν πα­τρί­δα του. Ἔ­κα­νε ἐ­φη­μέ­ριος στήν Μα­κε­δο­νί­α καί στήν Θρά­κη. Ἔ­πει­τα ἦρ­θε στό χω­ριό Σκου­τε­ρά Ἀ­γρι­νί­ου, δι­ό­τι ἦ­ταν κε­νή ἡ θέ­ση τοῦ ἐ­φη­με­ρί­ου.
Ὁ παπα–Γιά­ννης ἦ­ταν ρα­κέν­δυ­τος. Φο­ροῦ­σε ἕ­να τριμ­μέ­νο ρά­σο μέ ἕ­να ξυ­λά­κι ἀ­πό ρεί­κι γι­ά κουμπί καί στό λαι­μό του εἶ­χε κρε­μα­σμέ­νο μέ μαῦ­ρο κορ­δό­νι ἕ­ναν ξύ­λι­νο Σταυ­ρό. Ἔ­μοια­ζε μέ τόν...

8 Ιαν 2019

ΣτE: Συνταγματικὴ ἡ λειτουργία τῶν καταστημάτων τὶς Κυριακὲς

Ρωγμὴ στὴν νομολογία τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, ποὺ εἶχε διαμορφωθεῖ μὲ ἀπόφαση τῆς Ὁλομέλειάς του τὸ 2017, ὅταν εἶχε κριθεῖ, ὅτι εἶναι ἀντισυνταγματικὴ ἡ καθιέρωση τοῦ μέτρου γιὰ ἀνοικτὰ καταστήματα τὶς Κυριακές, ἐπέφερε νεότερη ἀπόφαση τοῦ ἀνωτάτου δικαστηρίου.
Τὸ Δ' Τμῆμα τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας μὲ ὁριακὴ πλειοψήφια μίας ψήφου, ἔκρινε συνταγματικὸ τὸ μέτρο τῶν ἀνοικτῶν καταστημάτων τὶς Κυριακές, δημιουργώντας νέα δεδομένα, τὰ ὁποῖα μπορεῖ νὰ ἀξιοποιηθοῦν, ὑπὸ προϋποθέσεις, ἂν στὸ μέλλον ἐπιλεγεῖ, νὰ διευρυνθεῖ μὲ νόμο τὸ καθεστὼς τοῦ ἀνοίγματος τῶν καταστημάτων γιὰ περισσότερες Κυριακὲς ἢ σὲ περισσότερες περιοχὲς ἀπ΄ ὅτι ἰσχύει σήμερα.
Τὸ 2017 τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας μὲ ἀποφασή του εἶχε κρίνει, ἀντισυνταγματικὸ τὸ ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι «τὸ Σύνταγμα κατοχυρώνει γιὰ τοὺς πάσης φύσεως ἐργαζομένους καὶ ἀπασχολούμενους τὸ δικαίωμα ἐλεύθερου χρόνου καὶ τῆς ἀπόλαυσης τοῦ ἀτομικῶς καὶ....

Ὁ δυτικόφιλος Οὐνίτης Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας Πέτρο Ποροσένκο διέσυρε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο!

Σχόλιο «Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»: Τί χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; Οἱ φωτογραφίες – ντοκουμέντα μιλοῦν ἢ καλύτερα φωνάζουν ἀπὸ μόνες τους! Τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα λόγω τῆς ἀλλοίωσης τοῦ ἁγιοπατερικοῦ βιώματος ἔχει τόσο πολὺ μαγαριστεῖ ποὺ πλέον δὲν ἀπέχουμε ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς πλήρους εὐθυγράμμισης τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν μὲ τὰ νεοεποχίτικα προτάγματα! Φωτισμένες προσωπικότητες τοῦ παρελθόντος ὅπως ὁ πατὴρ Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος μᾶς εἶχαν προειδοποιήσει, ἀλλὰ οἱ περισσότεροι τούς ἀπαξιώναμε μὲ εἰρωνίες καὶ μικρότητες… Σήμερα, ποὺ ἀνθρωπίνως οἱ ἐλπίδες τείνουν νὰ ἐκλείψουν, μόνον ὁ Οὐρανὸς θὰ δώσει τὴν λύση γιὰ τὴν οὐσιαστικὴ ἑνότητα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας!
Στὸν Βόσπορο μιλᾶνε συνέχεια γιὰ «Φῶς»… Δυστυχῶς ὅμως, ὁ πορθμὸς τῶν Δαρδανελίων ἔχει βραχυκυκλώσει πρὸ πολλοῦ τὶς «λυχνίες» του. «Μετά φανῶν καὶ λαμπάδων» μόνον Παπικοὺς ξέρουν νὰ ἀναγνωρίζουν, ἐξάλλου μὲ τὶς δικές τους ὑποτροφίες γαλουχήθηκαν...

Πατριάρχης Μόσχας: Ὁ ἀντίχριστος θὰ ἐλέγχει τὴν ἀνθρωπότητα μὲ τὰ smartphones καὶ τὸ διαδίκτυο!

«Ὁ Ἀντίχριστος θὰ ἐλέγχει «ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος» μὲ τὸ Διαδίκτυο, τὰ «ἔξυπνα κινητὰ» καὶ ἄλλες συσκευὲς ὑψηλῆς τεχνολογίας, προειδοποιεῖ ὁ πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος. Ὅπως τόνισε χθὲς Δευτέρα στὸ χριστουγεννιάτικο μήνυμά του (οἱ Ρῶσοι ἀκολουθοῦν τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο), ποὺ μεταδόθηκε ἀπὸ τὸ κρατικὸ δίκτυο Rossiya-1, ἡ ἐξάρτηση τῆς ἀνθρωπότητας ἀπὸ τὰ smartphones «θὰ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου». Ἂν καὶ ὁ 72χρονος ἐπικεφαλῆς τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἐπεσήμανε ὅτι «δὲν εἶναι πλήρως ἀντίθετος» στὴν χρήση τῶν «ἔξυπνων κινητῶν», ὑπογράμμισε ὅτι θὰ πρέπει οἱ ἄνθρωποι νὰ προσέξουν «νὰ μὴν γίνουν σκλάβοι» τους.
«Ὁ ἔλεγχος ἀπὸ ἕνα σημεῖο εἶναι προάγγελος τῆς ἔλευσης τοῦ Ἀντιχρίστου», ὑποστήριξε. Καὶ συνέχισε: «ὁ Ἀντίχριστος εἶναι ἕνα πρόσωπο ποὺ θὰ εἶναι ἐπικεφαλῆς τοῦ Παγκόσμιου Ἱστοῦ, ἐλέγχοντας ὁλόκληρο τὸ....

Christian Bale: «Εὐχαριστῶ τὸν σατανᾶ γιὰ τὴν ἔμπνευση πού μου ἔδωσε γιὰ τὸν ρόλο μου»

Μέχρι τὴν τελετὴ γιὰ τὶς «Χρυσὲς Σφαῖρες» τοῦ 2019 οἱ νικητὲς τῶν βραβείων μᾶς εἶχαν συνηθίσει σὲ εὐχαριστίες γιὰ τὴν οἰκογένειά τους, τοὺς συνεργάτες τους ἢ τὸν Θεό. Ὁ Κρίστιαν Μπέιλ, ὅμως, ἔκανε κάτι ἀναπάντεχο στὸν εὐχαριστήριο λόγο του γιὰ τὸ βραβεῖο «Καλύτερου Ἠθοποιοῦ γιὰ Κωμωδία ἢ Μιούζικαλ», γιὰ τὸ ρόλο του ὡς ὁ πρώην ἀντιπρόεδρος τῶν ΗΠΑ Ντὶκ Τσέινι γιὰ τὴν ταινία Vice.
«Σατανᾶ σὲ εὐχαριστῶ πού μοῦ ἔδωσες τὴν ἔμπνευση γιὰ....

Tό μαρτύριο τῶν Εὐζώνων κατὰ τὴν χθεσινὴ παγωμένη νύχτα!

Τὸ τζὶπ τῆς ὑπηρεσίας χρειάστηκε νὰ ἐπιστρατευτεῖ σήμερα τὸ πρωὶ ὥστε νὰ γίνει ἡ ἀλλαγὴ τῶν Εὐζώνων στὸν Ἄγνωστο Στρατιώτη.
Λόγω τοῦ χιονιὰ «Τηλέμαχος» ποὺ ἔπληξε τὴν Ἀττικὴ τὴν νύχτα, οἱ συνθῆκες ἦταν ἰδιαίτερα ἀντίξοες καὶ τὸ κρύο τσουχτερό, μὲ τὸν ὑδράργυρο νὰ πέφτει κοντὰ στὸ μηδέν.
Ὅπως φαίνεται στὶς φωτογραφίες, οἱ Εὔζωνες στέκονταν μέσα στὸ φυλάκιο, ἐνῶ ἡ ἀλλαγὴ ἔγινε μὲ μεγάλη προσοχὴ καὶ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ εἰδικοῦ ὀχήματος.
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ....

7 Ιαν 2019

Τὰ δημοφιλέστερα λήμματα τῆς ἑλληνικῆς Wikipedia τὸ 2018: «Ἑλλάδα», «Μακεδονία» καὶ «Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας»

Ἡ ἑλληνικὴ Βικιπαίδεια (Wikipedia) δέχτηκε περισσότερες ἀπὸ 358,8 ἑκατομμύρια ἐπισκέψεις τὸ 2018. Τὰ λήμματα «Ἑλλάδα», «Μακεδονία», «Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας» καὶ Πρώην Γιουγκοσλαβικὴ Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) ἤσαν κατὰ σειρὰ τὰ τέσσερα δημοφιλέστερα μεταξὺ τῶν χρηστῶν.

Στὴν πέμπτη θέση ἀκολούθησε μία δημοφιλὴς ἱσπανικὴ σειρὰ τοῦ Netflix, ἡ «Τέλεια ληστεία» (La casa de papel), ἐνῶ στὴν ἕκτη ὁ μεγάλος Βρετανὸς κοσμολόγος Στῆβεν Χόκινγκ ποὺ πέθανε πέρυσι. Τὴν πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν ἡ βασίλισσα Ἐλισάβετ Β΄ τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου (λόγω τοῦ γάμου τοῦ ἐγγονοῦ τῆς πρίγκιπα Χάρι μὲ τὴν Μέγκαν Μάρκλ), ἡ Ἀθήνα, ὁ κατάλογος τῶν....

Βαθαίνει ἡ ἐκκλησιαστικὴ κρίση στὴν Οὐκρανία

Το Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Στήν Οὐκρανία βαθαίνει ἡ κρίση, ἐκκλησιαστικὴ καί ἐθνική, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν ἐπίσημη ἐπίδοση τοῦ Τόμου Αὐτοκεφαλίας ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη στὸν νέο Προκαθήμενο τῶν πρώην σχισματικῶν καὶ τώρα ἀποτελούντων τὴν «Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας». 
Στὶς 15 Δεκεμβρίου 2018, μὲ πρωτοβουλία τοῦ Φαναρίου, συνεδρίασε στὸ Κίεβο ἡ ἀποκληθεῖσα «Ἑνωτικὴ Σύνοδος». Στὴν ἐν λόγω «Σύνοδο» παρέστησαν οἱ σχισματικοὶ Μητροπολίτες τῆς Οὐκρανίας, τοὺς ὁποίους, ἕως τὶς 15/12, οὐδεμία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀναγνώριζε. Αὐτοὶ ἔλαβαν «χάρη» ἀπὸ τὸ Φανάρι, κατέστησαν «κανονικοὶ» καὶ ἐξέλεξαν Προκαθήμενο! Ἀντίθετα, μὲ ἀπόφαση τοῦ Φαναρίου, παύεται ὁ κανονικὸς Μητροπολίτης Κιέβου Ὀνούφριος, τὸν ὁποῖο ἕως τὶς 15/12 ἀναγνώριζαν ὅλες οἱ Ἐκκλησίες, μὲ πρῶτο τό Φανάρι. Ὁμοίως οἱ 74 κανονικοὶ Μητροπολίτες τῆς Οὐκρανίας καθίστανται «σχισματικοί».
Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ ὑπὸ τὴν δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας Κανονικὴ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας διαθέτει τὶς περισσότερες ἐνορίες στὴ χώρα. Ἡ ρωσική...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.