14 Απρ 2020

«Κύριε, σῶσον λαόν ἀπεγνωσμένον»

KEIMENO TOY ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΚΑΨΑΛΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Στίς κρίσιμες ἡμέρες πού διανύομε καί στήν ἱερότητα τῶν ἡμερῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἐπιβάλλεται μᾶλλον σιωπή καί προσευχή. Ὅμως ἐπειδή προσφάτως στό Διαδίκτυο κυκλοφορήθηκαν κάποιες ἀπόψεις μέ τόν ὄνομά μου, πρός ἀποκατάσταση τῆς ἀληθείας, γιά νά μήν προκύψη ζημία, ἀναφέρω τά ἑξῆς:
Οὐδέποτε εἶπα σέ ἀνθρώπους νά ἀποθηκεύουν τρόφιμα λόγω ἐπικείμενου πολέμου καί οὐδέποτε προφήτευσα τήν λήξη τῆς ἀπειλῆς τοῦ ἰοῦ, ὅπως κάποιοι ἀνεύθυνα καί ψευδῶς διέδωσαν. Ἐπίσης χωρίς τήν ἀδειά μου ἀνήρτησαν συζητήσεις μου μέ ἀνακριβεῖς καί ἀντικρουόμενες ἀπόψεις μου γιά τόν κορονοϊό, οἱ ὁποῖες προκάλεσαν ἐρωτηματικά. Ἡ ἄποψή μου φαίνεται ξεκάθαρα σέ ὅσα ἀκολουθοῦν, εἶναι ἐντελῶς προσωπική, χωρίς διάθεση νά τήν ἐπιβάλλω καί σέ ἄλλους.
Στά τόσα δυσβάσταχτα προβλήματα πού ἔχουν οἱ ἄνθρωποι, τώρα προστέθηκε καί ἡ ἀπειλή τοῦ ἰοῦ, πού κατήντησε ἐφιάλτης. Πιό πολύ ὑποφέρουν οἱ ἄνθρωποι ἀπό τόν φόβο, τόν πανικό καί τόν ἀκούσιο ἐγκλεισμό, παρά ἀπό τόν ἰό. Ἡ πολιτεία πῆρε μέτρα προστασίας, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία ἔχει τά δικά της....
ἐφόδια γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ἰοῦ, πού τώρα ταπεινωμένη ὅσο ποτέ ἄλλοτε, ἀποδυναμωμένη καί δεσμευμένη ἀπό τήν πολιτεία, ἀδυνατεῖ νά τά παράσχη στούς πιστούς της.

Παλαιώτερα σέ παρόμοιες περιπτώσεις θανατηφόρων ἐπιδημιῶν τελοῦσε ἁγιασμούς καί ἔκανε λιτανεῖες ἱερῶν εἰκόνων καί ἁγίων λειψάνων. Γιατί καί σήμερα νά μήν γίνωνται αὐτά; «Μή οὐκ ἰσχύει ἡ χείρ Κυρίου» νά μᾶς βοηθήση καί σήμερα;

Στό χωρίο μου τήν τρίτη δεκαετία τοῦ 20ου αἰῶνος ἔπεσε λοιμώδης νόσος ἀπό τήν ὁποῖα πέθαναν 50 μικρά παιδιά σέ λίγες ἡμέρες. Δέν προλάβαιναν νά ἀνοίγουν τάφους. Ἔφεραν τότε τήν κάρα τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους ἀπό τόν Ἅγιο Στέφανο Μετεώρων καί ἀμέσως κατέπαυσε τό θανατικό.

Ἀπό τότε πού ὁ Κύριος ἐτέλεσε τόν Μυστικό Δεῖπνο καί παρέδωσε τό ἁγιώτατο μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, δέν ἔπαυσε μέχρι σήμερα νά τελεῖται ἡ «σωσίκοσμη» θεία Λειτουργία. Οὔτε ὁ Διοκλητιανός, οὔτε οἱ Τοῦρκοι, οὔτε οἱ κομμουνιστές στήν Ρωσσία, οὔτε οἱ Γερμανοί στά χρόνια τῆς κατοχῆς κατάφεραν νά παύσουν τήν θεία Λειτουργία καί τήν προσέλευση τῶν πιστῶν γιά τήν θεία Κοινωνία. Καί τώρα μέ τόν φόβο τοῦ ἰοῦ ἔκλεισαν οἱ Ναοί καί στεροῦνται οἱ πιστοί τήν σωστική χάρη τῶν Μυστηρίων, πού τόση ἀνάγκη τήν ἔχουν. Ἀντιθέτως, τήν ἴδια ὥρα πού ἐδῶ ὅλα σιωποῦν ἀπό φόβο, στίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τῆς Σερβίας, Βουλγαρίας καί Γεωργίας γίνεται ἡ λατρεία ἀπρόσκοπτα, οἱ ναοί εἶναι ἀνοιχτοί, τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία καί δέν φοβοῦνται οἱ πιστοί μήν προσβληθοῦν ἀπό τόν ἰό.

Τά μέτρα προστασίας πού ἐπιβάλλει ἡ νῦν κυβέρνηση εἶναι ἀντισυνταγματικά, δυσβάσταχτα, ὑπερβολικά καί ἄνισα πρός τούς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους, ἐνῶ ἔχουν δημιουργήση ἕνα κλῖμα τρομοκρατίας, τό ὁποῖο ἐπιδεινώνουν τά ΜΜΕ. Ναί, ὑπάρχει ὁ ἰός καί ἐπιβάλλεται νά προστατεύσωμε τήν ὑγεία μας καί τήν ὑγεία τῶν ἄλλων. Ὅμως ὁ φόβος πρέπει νά ἐκλείψη, διότι στήν κατάσταση τοῦ φόβου ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά σκεφθῆ καί νά ἐνεργήση λογικά καί διακριτικά.

Σέ παρόμοια περίπτωση, ὅταν ἔγινε ἡ ἔκρηξη στό Τσερνομπίλ, οἱ ἄνθρωποι τότε πανικοβλήθηκαν καί ἐξέταζαν τά λαχανικά καί τά φροῦτα γιά νά τρῶνε ἀπό αὐτά πού εἶχαν τήν λιγώτερη ἀκτινοβολία. Ὁ ὅσιος Παΐσιος ἐρωτηθείς εἶπε νά κάνωμε τόν σταυρό μας καί νά τρῶμε ἄφοβα, δίνοντας ὁ ἴδιος πρῶτος τό παράδειγμα.

Ἄν ζοῦσε σήμερα εἶναι ἀδιανόητο νά τόν βλέπαμε μέ μάσκα καί γάντια, νά ἔχη στήν τσέπη του τό μπουκάλι μέ τό οἰνόπνευμα καί νά ἀποφεύγη τούς ἀνθρώπους ἤ νά τούς μιλᾶ ἀπό ἀπόσταση. Εἶναι βέβαιο ὅτι θά εἰρήνευε τούς ἀνθρώπους καί θά βοηθοῦσε νά ἀποβάλλουν τόν φόβο καί πιό πολύ θά ἐλυπεῖτο γιά τό κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν. Εἶναι ἀταίριαστος αὐτός ὁ φόβος γιά τούς χριστιανούς πού ἐμπνέονται ἀπό τό παράδειγμα τοῦ Θεανθρώπου καί ἀπό τούς Μάρτυρες τῆς πίστεώς μας.

Ἀπό πολλούς ἀναμένεται ἐναγωνίως ἡ νίκη τοῦ κορονοϊοῦ μέ τήν ἐφεύρεση τοῦ ἐμβολίου, τό ὁποῖο θά εἶναι ὑποχρεωτικό γιά ὅλους. Ἐμεῖς ἀρνούμαστε νά κάνωμε τό ἐμβόλιο. Ὅποιος φοβᾶται, ἄς κάνη ὅσα ἐμβόλια θέλει, ἀλλά νά γνωρίζη ὅτι μπορεῖ νά ἔχη ἀπρόβλεπτες βαρειές παρενέργειες, ὅπως εἶχαν τά ἐμβόλια πού ἔκαναν στά παιδιά πρίν λίγα χρόνια γιά τήν νόσο τῶν πτηνῶν καί πολλά παρέλυσαν. Ὅπως ἐπίσης ἔπαθαν σκλήρυνση κατά πλάκας πολλοί πού ἔκαναν τό ἐμβόλιο τῆς ἡπατίτιδας Β’ καί τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ ἄλλα ἐμβόλια. Ἄν δέν φυλάξη ὁ Θεός, τί μποροῦν νά κάνουν τά ἐμβόλια καί τά φάρμακα; Ὁ ἄθεος Καζαντζάκης γιά νά προφυλαχθῆ ἀπό τήν χολέρα σέ ταξίδι του στό ἐξωτερικό, ἔκανε ἐμβόλιο καί πάλι νόσησε.

Ἐμεῖς ἔχομε ἀνώτερα ἐμβόλια καί «φάρμακα ἀθανασίας», τά ἅγια Μυστήρια. Γιατρούς δοκιμασμένους καί εἰδικούς γιά τόν ἰό, τόν ἅγιο Χαράλαμπο, τόν ἅγιο Βησσαρίωνα Δουσίκου, πού εἶναι γιά τήν πανώλη καί τόσους ἄλλους Ἁγίους. Τώρα ὅμως μέ τίς αὐστηρές ἀπαγορεύσεις ὁ λαός παραμένει ἀβοήθητος καί ἀπαρηγόρητος.

Καί ἐνῶ ὅλοι ἀγωνίζονται γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ἰοῦ, κάποιοι, ἄλλα ἔχουν κατά νοῦ καί κάπου ἀλλοῦ ἀποβλέπουν. Κορυφαῖοι γιατροί καί ἐπιστήμονες ἐπισημαίνουν ὅτι αὐτά πού γίνονται εἶναι τέστ πειθαρχίας γιά νά χειραγωγοῦν τούς ἀνθρώπους ἐκεῖ πού θέλουν. Αὐτό φαινόταν παράξενο καί ἀπίθανο μέχρι πρότινος ἀλλά δέν εἶναι φαντασία, διότι οἱ ἄνθρωποι πλέον τό λένε δημόσια: «Ἡ πανδημία τοῦ κορονοϊοῦ ἀνέδειξε τήν ἀνάγκη μιᾶς παγκόσμιας δημοκρατικῆς διακυβέρνησης» (Γιώργος Παπανδρέου) καί προτείνουν «νά ἔχη ὁ κάθε ἄνθρωπος ἕνα μικροτσίπ γιά νά ἔχη βιομετρικά δεδομένα σέ σχέση μέ τόν ἰό ἤ μέ ἄλλες ἐπιδημικές μετρήσεις» (Εὐάγγελος Βενιζέλος). Αὐτοί μιλοῦν ἀνοιχτά γιά σφράγισμα καί παγκόσμια δικτατορία, ἀλλά ἐμεῖς καταλαβαίνομε; Καί τί κάνομε; Ἄν καί τόσα εἶχε γράψει καί πῆ ὁ ὄσιος Παΐσιος γιʼ αὐτό τό θέμα. Αὐτούς τούς ἀνθρώπους πού μᾶς ὑποδούλωσαν στούς ξένους δανειστές καί τώρα μᾶς ὁδηγοῦν στήν σκλαβιά τοῦ Ἀντιχρίστου, εἶναι δυνατόν νά τούς ἐμπιστευθοῦμε;

Ὁ ὅσιος Παΐσιος προλέγοντας τίς μελλοντικές δυσκολίες τόνιζε: «Μόνο μέ καλή πνευματική ζωή θά τά βγάλωμε πέρα». Ἐπέτρεψε ὁ Θεός γιά τίς ἁμαρτίες μας αὐτήν τήν μεγάλη δοκιμασία. Ἔχομε ἀνάγκη ἀπό εἰλικρινῆ μετάνοια, ὑπομονή ἀνεξάντλητη καί προσευχή ἀδιάλειπτη, ἡ ὁποία ἐνισχύει τήν Πίστη μας. Εὐχώμαστε ἀδελφικά καλή Ἀνάσταση μέ τίς ὁποιεσδήποτε συνθῆκες. Ὁ Ἀναστάς, ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καί Νικητής τοῦ θανάτου νά παρηγορήση, νά φωτίση μέ τό φῶς τῆς Ἀναστάσεώς Του ὅλους μας καί νά δώση δύναμη καί ἀντοχή στόν λαό Του. Μέ τήν χάρη Του νά φθάσωμε στήν ἡμέρα τῆς ἀπολυτρώσεώς μας ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἀπό ὅλα τά δεινά. Ἀμήν.

Μέ πόνο ψυχῆς
καί εἰλικρινή φιλαδελφία.
Ἱερομόναχος Εὐθύμιος
Καλύβη Ἀναστάσεως – Καψάλα
Ἅγιον Ὄρος
01-14 / 04 / 2020

13 σχόλια:

 1. Το έγραψα και αλλού και το διέγραψαν, δεν έχω διάθεση κριτικής προς τον γέροντα, δεν τον ξέρω αλλά όλοι λένε για αυτόν, όμως πραγμτικά περίμενα να μάθω κάτι παραπάνω. Αυτά για τις λιτανείες, τη Θεία Κοινωνία τα ξέρουμε, τα θεωρώ αυτονόητα, τουλάχιστον για όσους ασχολούνται, οι οποίοι είναι αυτοί που θα διαβάσουν το κείμενο του γέροντα. Αυτά με τα εμβόλια τα λένε και άθεοι όσοι είναι πιο ψαγμένοι. Σίγουρα το να τα λέει ο γέροντας έχει κάποια σημασία.
  Η διάψευση έχει κάποια αξία, εντάξει, αλλά αυτό με τα τρόφιμα προσωπικά δεν το είχα ακούσει ως πληροφορία του συγκεκριμένου, ωστόσο η μητρόπολη Μόρφου έβγαλε ανακοίνωση για τα τρόφιμα. Και δεν είναι τυχαίοι.
  Προσωπικά έχω κουραστεί από τα τόσο αντικρουόμενα και όσο σκέφτομαι πόσο θα πανηγυρίζουν οι εωσφοριστές το βράδυ της (μη) Ανάστασης, διαλύομαι.
  Αν είναι ασεβές το κείμενό μου βάζω μετάνοια, απλά διψούσα για περισσότερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όχι αδελφέ, δεν είναι ασεβες το κείμενο σου. Εξ όσων γνωρίζω, ο γέροντας αναγκάστηκε να μιλήσει δημοσίως (δεν ήθελε να το κάνει, διότι έχει γνήσια μοναχική αντίληψη) γιατί πολλοί έχουν χρησιμοποιήσει το όνομα του κακοβουλως, με αποτέλεσμα να βλάπτονται οι πιστοί χριστιανοί, ακόμη και τα πνευματικά του τέκνα. Για να μην υπάρχουν λοιπόν αμφιβολίες, είπε αυτά που είπε.

   Ίσως κι εγώ θα ήθελα κάτι παραπάνω, αλλά πιστεύω ότι ο γέροντας ήξερε πολύ καλά τι πρέπει να πει. Καλύτερα να είναι σιωπηλός και να προσεύχεται για όλους μας!!!

   Διαγραφή
  2. Ζητάμε να πιαστούμε
   από κοσμικές
   νομίζω
   βεβαιότητες

   ενώ η μόνη βεβαιότητα

   γίνεται όλο και πιό
   φανερό
   -λόγω και της τραγικής
   συγκυρίας-

   οτι ε ί ν α ι

   Έ ν α ς

   και μοναδικός.

   Ας Τον αναζητήσουμε
   επιγοντως!

   Καλή Ανάσταση!

   Διαγραφή
  3. Όχι, ζητάμε πνευματική καθοδήγηση π.χ. το βράδυ της Ανάστασης να πάτε στην εκκλησία ή να μην πάτε και να κάνετε αυτό. Σαν πρόβατα χωρίς ποιμένα.

   Διαγραφή
  4. 7 18 επιβαλλεται να παμε.

   Διαγραφή
 2. Ο Θεός να μας δίνει δύναμη και πίστη στα δύσκολα χρόνια που ήρθαν και θα γίνουν δυσκολότερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σίγουρα είναι το κείμενο του γέροντα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Βεβαίως είναι γνήσιο το κείμενο του ιδίου του Γέροντος Ευθυμίου. Πρωτοδημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της "Ενωμένης Ρωμηοσύνης", της οποίας οι "ιθύνοντες νόες" είναι όλοι πνευματικοπαιδια του.

   Διαγραφή
 4. Πολύ καλή η επιστολή του Γέροντα Ευθύμιου!

  Φιλάρετος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. χλιαρο μου φαινεται, ο Κυριος ομως γνωριζει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ἅμα δέν σπάσεις αὐγά, ὀμελέτα δέν γίνεται...
  Τό κακό ξεκινάει ἀπό τό ληστρικό Κολυμπάρι: Ὅσοι δέν βγῆκαν μπροστά γιά νά καταδικάσουν ΔΗΜΟΣΙΩΣ τίς αἱρετικές ἀποφάσεις τῆς Κρήτης, οὕτε καί τώρα θά προτάξουν τά στήθη τους γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ σημερινοῦ ἐκκλησιολογικοῦ προβλήματος. Τό ποίμνιο ἔχει ποιμένες, ἀλλά εἶναι σάν νά μήν ἔχει! Κατάντησε ἀνεπίσκοπο, ἀσύντακτο καί ἀόριστο! Καί ὁ Θεός νά μᾶς λυπηθεῖ... ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ. ΚΑΛΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΛΥΠΗΡΑ ΣΤΑ ΘΥΜΗΔΕΣΤΕΡΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Χριστιανοί μου,αφήστε τα αυτά.Ο γέροντας γράφει σήμερα όπως όπως θα μίλαγε ο γέρων Παϊσιος τότε.Διαβάστε προσεκτικά μία μία λέξη,μια μία γραμμή.Στηριγμένα σε ΧΡΙΣΤΌ και ΠΑΡΆΔΟΣΗ.Στενοχωριέμαι αδερφοί μου που δυσκολευόμαστε να ξεχωρίσουμε τον καλό(αληθινό)Ποιμένα.Άγιε Παϊσιε τα λόγια σου ήταν ΌΛΟ ΧΡΙΣΤΌ,φώτισε τις ψυχές μας (να έχω την ευχή Όλων σας)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. "Ὅποιος φοβᾶται, ἄς κάνη ὅσα ἐμβόλια θέλει"
  Δεν τιθεται λοιπον πνευματικο θεμα, αλλα μονο λογικη επιφυλαξη για πιθανες παρενεργειες

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.