2 Φεβ 2023

Στήν Γερμανία δίνονται ἀποζημιώσεις γιά τίς βλάβες ἀπό τά mRNA σκευάσματα - Στήν Ἑλλάδα οἱ θεσμοί σφυρίζουν ἀδιάφορα

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Στήν Γερμανία ξεκίνησαν νά δίνονται ἑκατοντάδες ἀποζημιώσεις γιά τά θύματα παρενεργειῶν τῶν πειραματικῶν σκευασμάτων mRNA, ἀλλά στήν Ἑλλάδα κάτι τέτοιο φαντάζει ἀκόμα ἀδιανόητο.
Σέ μιά ἄλλη πραγματικότητα, σέ ἕναν ἄλλον κόσμο, σέ ἕνα ἄλλο σύμπαν ἀπό τήν τραγική πραγματικότητα τῆς Ἑλλάδας, στήν Γερμανία συγκεκριμένα, ξεκίνησαν νά δίνονται ἀποζημιώσεις γιά τίς βλάβες στήν ὑγεία πού ἔχουν προκληθεῖ ἀπό τόν ἐμβολιασμό κατά τῆς Covid - 19.

Ὅπως ἀναφέρει δημοσίευμα τοῦ περιοδικοῦ Der Spiegel: «Μέχρι στιγμῆς ἔχουν ἐγκριθεῖ 253 αἰτήσεις ἀποζημίωσης λόγῳ σοβαρῶν ἀνεπιθύμητων παρενεργειῶν τοῦ ἐμβολιασμοῦ κατά τοῦ...

Μέ πλήρωσε ἐκπομπή γιά νά πῶ ψέματα γιά τήν Κιβωτό τοῦ Κόσμου

Ὁ Μεσογαίας ἀνακινεῖ τὸ σιναϊτικὸν ζήτημα;

Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Λαμπρόπουλος, θεολόγος
Τὴν 21ην Δεκεμβρίου 2022 ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἀπέστειλεν ἐπιστολὴν πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν σχετικῶς μὲ τὸν ἑορτασμὸν τῆς Ἱ. Μονῆς Σινᾶ, εἰς τὴν ὁποίαν μεταξὺ ἄλλων ἔγραφε:

«Ὡς γνωστόν, ἡ μακραίων κανονική παράδοσις τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, μαρτυρουμένη εἰς πλεῖστα κανονικά καί συνοδικά ἔγγραφα, (π.χ. εἰς τήν Κανονικήν Ἐπιστολήν τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γενναδίου Σχολαρίου πρός τόν Μάξιμον Σοφιανόν Ἡγούμενον τῆς Μονῆς Σινᾶ, εἰς τάς...

Ἀκατάληπτόν ἐστι, τό τελούμενον ἐν σοῖ...

Μεγαλυνάρια ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντής τοῦ Χριστοῦ
Ψάλλουν πατέρες τοῦ Ἱεροῦ Κουτλουμουσιανοῦ Κελλίου Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἁγίου Ὄρους

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ Ψαλλόμενα ἐν τή θ΄ ὠδή - Ἦχος γ΄ 

Ἀκατάληπτόν ἐστι, τό τελούμενον ἐν σοῖ, καί Ἀγγέλοις καί βροτοῖς, Μητροπάρθενε ἁγνή. 
(Εἶναι ἀδύνατο νά καταλάβουν καί οἱ ἄγγελοι καί οἱ ἄνθρωποι αὐτό πού συμβαίνει καί τελεῖται μέσα Σου, Θεοτόκε, Μητροπάρθενε καί ἁγνή). 

Ἀγκαλίζεται χερσίν, ὁ Πρεσβύτης Συμεών, τόν τοῦ νόμου Ποιητήν, καί Δεσπότην τοῦ παντός. 
(Μέ τά χέρια τοῦ ὁ γέροντας Συμεών ἀγκαλιάζει Αὐτόν, πού ἔδωκε στούς ἀνθρώπους τόν νόμο, δηλαδή τόν Δεσπότη καί...

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: "Εἰς τὴν Ὑπαπαντὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ εἰς τὴν Θεοτόκον καὶ εἰς τὸν Συμεὼν "

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
Δὲν φορεῖ μόνο σάρκα ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ἀλλὰ καὶ περιτέμνεται σύμφωνα μὲ τὸν Μωσαϊκὸ νόμο, γιὰ νὰ μὴν ἔχη πρόφασι ἡ ἀπιστία τῶν Ἰουδαίων. Γιατί ἔρχεται πρὸς τὸν νόμο γιὰ χάρι τοῦ ἴδιου τοῦ νόμου, γιὰ νὰ ἐλευθερώση τοὺς μαθητὲς του μέσω τῆς πίστεως ποὺ βασιζόταν στὸν νόμο. Καὶ παίρνει σάρκα καὶ περιτέμνεται κι αὐτὸς μαζὶ μὲ τοὺς Ἰουδαίους. Πῆρε τὸ ἴδιο μὲ αὐτοὺς σῶμα, πῆρε καὶ τὴν ἴδια περιτομή. Ἔκανε ἀναντίρρητη τὴν συγγένειά Του μὲ αὐτούς, ὥστε νὰ μὴ τὸν ἀρνηθοῦν, Αὐτόν, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ Χριστὸς ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὴν γενιὰ τοῦ Δαυίδ, καὶ ποὺ αὐτοὶ προσδοκοῦσαν. Ἔδειξε τὸ γνώρισμα τῆς συγγενείας Του μὲ αὐτούς. Γιατί, ἂν ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν περιτομὴ Του ἔλεγαν...

"Ἡ Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ" (Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς)

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς
Σαράντα ἥμερες μετά ἀπό τή γέννηση τοῦ Υἱοῦ της, ἡ Ὕπεραγία Θεοτόκος προσέφερε τό θεῖο Βρέφος στό Ναό τῆς Ἱερουσαλήμ, σύμφωνα μέ τό Νόμο, γιά νά τό ἀφιερώσει στόν Θεό καί γιά νά ἐξαγνιστεῖ ἡ ἴδια (Λευϊτικόν 12:2-7, Ἔξοδος 12:2). Μολονότι οὔτε τό ἕνα οὔτε τό ἄλλο ἦταν ἀναγκαία, ὁ Νομοθέτης ἐπιθυμοῦσε νά μήν παραβιάσει οὔτε κατ' ἐλάχιστον τόν δικό Του Νόμο, τόν ὁποῖον εἶχε δώσει μέσῳ τοῦ δούλου Του καί προφήτη Μωυσῆ. Τόν καιρό ἐκεῖνο ὑπηρετοῦσε στόν Ναό ὁ ἀρχιερέας Ζαχαρίας, ὁ πατέρας τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου.
Ὁ Ζαχαρίας ὁδήγησε τήν Παναγία ὄχι στόν γυναικωνίτη τοῦ Ναοῦ, ἀλλά στόν χῶρο πού προοριζόταν γιά τίς...

Εἰς τὴν Ὑπαπαντὴν τοῦ Κυρίου († Ἄρχ. Γεώργιος Καψάνης, Προηγούμενος Ι. Μ. Γρηγορίου Ἁγίου Ὅρους)

Ὁμιλία τοῦ γέροντα στὴν τράπεζα τῆς Μονῆς τὸ 1991
Ὁ μωσαϊκὸς νόμος, ὁ ὁποῖος ἐπρόσταζε νὰ προσφέρεται κάθε πρωτότοκο ἀρσενικὸ βρέφος στὸν Ναὸ τοῦ Σολομῶντος τὴν τεσσαρακοστὴ ἡμέρα ἀπὸ τῆς γεννήσεώς του, ἀπέβλεπε στὸ νὰ προετοιμάση τὸν Ἰσραηλιτικὸ λαό, ὅπως καὶ ἄλλες διατάξεις τοῦ Νόμου, γιὰ τὴν ἔλευσι τοῦ Μεσσίου. Γιὰ ἐκεῖνον τὸν μοναδικὸ πρωτότοκο Υἱὸ τῆς Παρθένου, ὁ ὁποῖος θὰ ἦτο ὁλοκληρωτικὰ ἀφιερωμένος εἰς τὸν Θεόν, δηλαδὴ τὸν Μεσσίαν. Είχε λοιπὸν μεσσιανικὸ χαρακτήρα αὐτὴ ἡ ἐντολή. Καὶ μὲ παρόμοιες ἐντολὲς διατηρήθηκε στὸν Ἰσραηλιτικὸ λαὸ ἡ συνείδησις της ανεπαρκείας τοῦ Νόμου γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων καὶ της προσδοκίας τοῦ ἐρχομένου Μεσσίου, ὁ ὁποίος θα ἐπλήρωνε τὸν Νόμο και θα ἔφερε τὸ πλήρωμα τῆς σωτηρίας καὶ τῆς αἰωνίου ζωῆς στοὺς ἀνθρώπους. 
Ἀφοροῦσε λοιπὸν τὸν Χριστὸν ἡ διάταξις αὐτή, καὶ ὁ Κύριος, πρὸς τὸν ὁποῖον κατέτεινε αὐτὴ ἡ ἐντολή, δὲν ἐχρειάζετο νὰ προσφερθῆ εἰς τὸν Ναόν, διότι ἦτο ὁ ἴδιος ὁ Ναὸς τῆς

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἄν πιστεύεις ὅπως καί ὅ,τι πιστεύει ἡ Ἐκκλησία, πού εἶναι «ὁ στῦλος καί τό θεμέλιο τῆς ἀλήθειας» (Α' Τιμ. 3:15), ἄν συμμετέχεις στίς λατρευτικές καί ἁγιαστικές της συνάξεις, ἄν τηρεῖς τίς νηστεῖες πού αὐτή ἔχει θεσπίσει, ἄν προσέρχεσαι συχνά καί μέ πίστη στά ζωοποιά ἱερά Μυστήρια, τότε εἶσαι ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας.
Νά τί σημαίνει νά εἶσαι ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας: Νά ζεῖς ὅπως ζεῖ ἡ Ἐκκλησία καί νά πολιτεύεσαι σάν πολίτης τοῦ οὐρανοῦ.
Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης

1 Φεβ 2023

Λόγος τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου εἰς τὴν Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου

Μὲ τὸ νὰ εἴπη δὲ ἢ Παναγία Παρθένος, «Ἰδοὺ ἢ δούλη Κυρίου, ἂς γίνη εἰς ἔμε ὅπως εἶπες», ἔφανερωσε τοῦτο. Εἶμαι πίναξ, λέγει, ἐπάνω εἰς τὸν ὅποιον γράφεται ὅ,τι θέλει ὃ Κύριος του παντός. Ἀφοῦ δὲ ὃ ἄγγελος ἔλαβε τὴν διαβεβαίωσιν τῆς πίστεως τῆς Παρθένου ἀνεχώρησεν ἂπ’ αὐτῆς.
«Δοξάζει ἢ ψυχή μου τὸν Κύριον»…
«Διότι εἶδε μὲ εὐμένειαν τὴν ταπεινὴν δούλην του.Διότι ἀπὸ τώρα θὰ μὲ μακαρίζουν ὄλαι αἳ γενεαί», ‘Ἀλλὰ πόσο μεγάλο κατόρθωμα εἶναι ἢ παρθενία; Ὅταν κανεὶς θέλη νὰ ἄσκηση τὰς ἀλλᾶς ἄρετας καθοδηγεῖται ἀπὸ τὸν νόμον, ἢ παρθενία ὅμως, ἐπειδὴ εἶναι ἀνωτέρα του νόμου καὶ ἔχει ὡς ὑψηλότερον σκοπὸν τὴν διαμόρφωσιν τῆς προσωπικῆς ζωῆς,εἶναι ἂφ’ ἑνὸς μὲν γνώρισμα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἂφ’ ἕτερου δὲ εἴκών της καθαρότητας τῶν ἀγγέλων.”Οταν δηλαδὴ ὃ Δεσπότης τοῦ παντὸς ὃ Θεὸς Λόγος,ἐπειδὴ ἤθελεν ὃ Πατὴρ νὰ ἀνεγείρη καὶ νὰ ἀνακαίνιση τὰ πάντα, ἐπέλεξε, διὰ νὰ γίνη μήτηρ τοῦ σώματος τὸ ὅποιον ἐπρόκειται νὰ φορέση, τὴν Παρθένον, ἢ ὁποία καὶ ἔγινε, καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον ἦλθε μεταξὺ μας

"Λέγε Συμεών..." (Στιχηρὰ τῆς Ὑπαπαντῆς ἀπὸ τὸν Διάκο Ἰωάσαφ τὸν Καρεώτη)

 Στιχηρὰ τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς ἀπὸ τὸν Διάκο Ἰωάσαφ Καρεώτη. Τὸ μέλος σὲ ἀρκετὰ σημεῖα μοιάζει μὲ τοῦ Νικολάου Σμύρνης ἀλλὰ δὲν εἶναι αὐτό. Ἐπίσης καὶ ὁ διάκο Διονύσης Φιρφιρὴς ψάλλει τὸ ἴδιο μέλος σὲ μία ἠχογράφηση. Πιθανὸν εἶναι κάποιου Ἁγιορείτου. Ἴσως τοῦ...

Ὄχι ἄλλαι φωτογραφίαι!

Ἡ διαχείρισις τῆς δημοσιότητος ἀπὸ τοὺς Μητροπολίτας ἔχει ἐκφύγει τοῦ ἐλέγχου. Δυστυχῶς, δὲν ἔφθαναν αἱ φωτογραφίαι καὶ τὰ δελτία τύπου διὰ Θ. Λειτουργίας, τώρα πλέον ἀναφέρονται καὶ εἰς κάθε τι τὸ ὁποῖον δὲν ἔχει σχέσιν μὲ τὸ λειτούργημά των. Πρὸς τί τόση προβολή; Ὡς πρόσφατον παράδειγμα παραθέτομεν ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Μ. Σύρου τῆς 14ης Ἰανουαρίου 2023:

«Εὑρισκόμενος σὲ ποιμαντικὴ περιοδεία στὴν Κίμωλο, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’, μόλις ἀφίχθη...

Ἅγιος μάρτυς Τρύφων: Ὁ προστάτης ἅγιος τῶν ἀμπελουργῶν (1 Φεβρουαρίου †)

Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἠρωικότερους μάρτυρες τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας εἶναι καὶ ὁ ἅγιος Τρύφωνας ὁ ἰαματικός. Μάλιστα γιὰ τὴν ἁπλότητά του καὶ τὴν ἐνασχόλησή του μὲ τὴν κτηνοτροφία καὶ τὴ γεωργία, θεωρεῖται ὁ προστάτης ἅγιος τῶν γεωργῶν καὶ ἰδιαίτερα τῶν ἀμπελουργῶν.
Γεννήθηκε στὴ Λάμψακο τῆς Φρυγίας τῆς Μ. Ἀσίας περὶ τὸ 220 μ. Χ., ἀπὸ εὐσεβεῖς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι τοῦ ἐνέπνευσαν τὴν πίστη στὸν ἀληθινὸ Θεό. Ἡ οἰκογένειά του ἦταν πολὺ φτωχὴ καὶ ὁ ἴδιος ἐξασκοῦσε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ χηνοβοσκοῦ. Ὅμως παράλληλα μελετοῦσε τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ποθοῦσε νὰ τύχει τῆς σωτηρίας καὶ νὰ γίνει πολίτης τῆς οὐράνιας βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Χάρις στὴν βαθιά του πίστη...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Εὰν ήμασταν απλοὶ σάν τά παιδιά, ὁ Κύριος θά ἔδειχνε σ' ἐμᾶς τόν Παράδεισο, θά ἐβλέπαμε Αυτὸν ἐν τῆ δόξῃ τῶν Χερουβεὶμ καί τῶν Σεραφεὶμ καί πασῶν τῶν Ἐπουρανίων Δυνάμεων καί τῶν Ἁγίων! Αλλὰ δέν εἴμαστε ταπεινοί καί γιά αυτὸ βασανίζουμε καί τούς εαυτοὺς μας καί τούς ἄλλους, ὅσοι ζοῦν μαζί μας.
Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης

31 Ιαν 2023

Ὑποκλοπές: Τί θά γινόταν σέ μιά κανονική χώρα καί τί γίνεται στό μεγάλο μας τσίρκο

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Μέ φόντο τήν συζήτηση γιά τίς ὑποκλοπές, ὁ λαός γίνεται μάρτυρας ἑνός ζοφεροῦ σκηνικοῦ πολιτικῆς ἀποσύνθεσης.
Ὑποκλοπές: Σέ μιά ἐποχή πού πουλιέται μέ χίλιους - μύριους τρόπους τό ἀφήγημα τῆς «κανονικότητας», αὐτό πού κατ' ἐξοχήν δέν εἶναι κανονικό (ἀνάμεσα σέ πολλά ἄλλα), εἶναι τό δύσμοιρο ἑλληνικό κράτος. Σέ αὐτές τίς μέρες πού ἐξελίσσεται στή Βουλή ἡ συζήτηση γιά τό σκάνδαλο τῶν ὑποκλοπῶν, ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν (ἀκόμη) σκεπτόμενων Ἑλλήνων διαπιστώνει τό ἴδιο πρᾶγμα: «ἄν ἤμασταν κανονικό κράτος, αὐτή τή στιγμή ἡ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετανθρωπισμός – Ἀπειλή γιά τόν ἄνθρωπο

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ἀμαρούσιον 25/1/2023 
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, τοῦ καί προστάτου τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν
Μέ μεγάλη ἐπιτυχία καί μαζική συμμετοχή τοῦ κόσμου, πραγματοποιήθηκε ἡ ἡμερίδα τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν στό Πολεμικό Μουσεῖο Ἀθηνῶν τήν Κυριακή 22 Ἰανουαρίου, μέ θέμα «Μετανθρωπισμός – Ἀπειλή γιά τόν ἄνθρωπο».

Τήν ἔναρξη τῆς ἡμερίδος κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς...

Ἑλληνοτουρκικά: Καλύμνιος ψαρὰς ξεσπάει – Ἔδωσαν τὰ Ἴμια στὴν Τουρκία – Δὲν πλησιάζουμε

Ἴμια: Ὁ καπετὰν Μιχάλης Ἀρβύθης ἀπὸ τὴν Κάλυμνο ἀποκαλύπτει γιὰ τὸ μοιραῖο ἑλικόπτερο.
Ὁ καπετάνιος ποὺ τὴν 25η Ἰανουαρίου τοῦ 1996 μετέφερε στὰ Ἴμια μὲ τὸ σκάφος του «Ἄννα Μαρία» τὸν Δήμαρχο Καλύμνου Δημ. Διακομιχάλη καὶ τὸν Ἀστυνομικὸ Δ/ντὴ οἱ ὁποῖοι καὶ ὕψωσαν τὴν ἑλληνικὴ σημαία, μιλᾶ γιὰ τὴν κατάσταση σήμερα.
Πῶς βρῆκε τὸ ἐμπρόσθιο τμῆμα τοῦ ἑλικοπτέρου μὲ τρύπες σὲ «μέγεθος τσιγάρου» ποὺ ὁ ἴδιος πιστεύει ὅτι εἶναι ἀπὸ σφαῖρες.
Ὁ καπετὰν Μιχάλης ἀποκαλύπτει τὶς ἀπειλὲς γιὰ τὴ ζωὴ του ἂν δὲν παραδίδονταν...

Ὁ Διγενής τῆς Κύπρου, Γεώργιος Γρίβας [1898 - 27 Ἰανουαρίου 1974]

Ευαγγελία Κ. Λάππα
4 Ιανουαρίου 2023
Ὁ Γεώργιος Γρίβας καταγόταν ἀπό τό Τρίκωμο τῆς Ἀμμοχώστου ἀλλά γεννήθηκε στή Λευκωσία στίς 6 Ἰουνίου 1898. Ἦταν τό ἕκτο ἀπό τά ὀκτώ παιδιά τοῦ Θεοδώρου Γρίβα καί τῆς Καλομοίρας Χατζημιχαήλ ἀπό τή Λευκωσία. Τό 1916, ἦρθε στήν Ἑλλάδα, ὅπου πέρασε στή Σχολή Εὐελπίδων, ἀπ' ὅπου ἀποφοίτησε ὡς ἀνθυπολοχαγός στίς 27 Ἰουλίου 1919.
Ἀπό το Νοέμβριο τοῦ 1919, συμμετεῖχε στήν Μικρασιατική ἐκστρατεία, ἀπό τή Σμύρνη μέχρι τό Σαγγάριο. Γιά τήν ἀνδρεία πού ἐπέδειξε στίς ἐπιχειρήσεις παρασημοφορήθηκε μέ τό Χρυσό Ἀριστεῖο Ἀνδρείας καί το Μεγαλόσταυρο τοῦ Γεωργίου Ἀ΄ ἐνῶ προήχθη σέ ὑπολοχαγό στίς 13 Αὐγούστου 1922.

Ἑλληνοτουρκικὰ - Ἴμια: Πέθαναν γιὰ τὴν πατρίδα

Γράφει ὁ Γιάννης Μητροπαπᾶς
 
Ἑλληνοτουρκικὰ - Ἴμια: 30 Ἰανουαρίου 1996, περασμένες 11:00 μ.μ., στὸ στρατόπεδο τῆς 153 ΤΕ στὴ Ρόδο ἔχει τελειώσει ἡ βραδινὴ ἐκπαίδευση καθὼς εἶναι Τρίτη, ἀλλὰ οἱ ἀξιωματικοὶ εἶναι ἀκόμα ἐκεῖ στὴ Μονάδα. Συνήθως ἔφευγαν στὰ καπάκια, τὸ πολὺ 10:15 τὸ στρατόπεδο ἂδειαζε ἀπὸ ἀστέρια καὶ σαρδέλες, ἐκεῖνο τὸ βράδυ εἶναι ὅλοι ἐκεῖ, κάτι ξέρουν, κάτι περιμένουν! Εἶμαι στὴν πύλη ὡς δεκανέας ἀλλαγῆς μαζὶ μὲ τὸν σκοπὸ τῆς πύλης. Στὶς 11:30 περίπου βλέπω τὸν Νικόλα νὰ τρέχει μὲ τὸ μποξεράκι καὶ ἕνα φανελάκι κι ἂς εἶναι χειμώνας (καὶ στὴ Ρόδο ὁ χειμώνας δὲν παλεύεται, αὐτὴ ἡ ὑγρασία σοῦ τρυπάει τὰ κόκαλα) ἀπὸ τὸ θάλαμό μας πρὸς τὸ σιτιστάδικο (ἔτσι λέγαμε τὸ γραφεῖο Σίτισης). Ψιθυρίζω στὸν σκοπὸ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Θεωρῶ ὅτι, ἄν ἐμεῖς λέγαμε μόνο τίς δύο πρῶτες λέξεις τῆς προσευχῆς αὐτῆς, δηλαδή πάτερ ἡμῶν, ἀντιλαμβανόμενοι τό βαθύ τους νόημα, τότε ὅλη μας ἡ ζωή, σέ ὅλα τά ἐπίπεδα καί τίς ἐκδηλώσεις της, θά ἄλλαζε ριζικά.
Ὅσιος Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ

30 Ιαν 2023

Ἡ παιδεία τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν τῆς ἑλληνικῆς καὶ τῆς ὀρθόδοξης κληρονομιᾶς, εἶναι ἡ παιδεία ποὺ χρειάζεται ἡ Εὐρώπη σήμερα, γιὰ νὰ ξαναβρεῖ τὰ ὑπαρκτικὰ καὶ πνευματικὰ θεμέλιά της

Τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ,
Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
1. Ἡ ἀποκτηθεῖσα ἐμπειρία ἀπὸ τὴν προενταξιακὴ διαδικασία (ἀπὸ τὸ 1958) καὶ τὴν μετέπειτα ἔνταξή μας στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη, ὁδήγησε σὲ κάποιες ἀξιωματικὲς ἀρχές, ὡς σταθερές τῆς πορείας μας μέσα σ' αὐτήν. Ἡ πρώτη ἀρχὴ εἶναι, ὅτι τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ἡ Εὐρώπη, ὅπως δὲν ὑπῆρξε ποτὲ πρόβλημα κάθε ἀναγκαστικὸς ἀναπροσανατολισμὸς τῆς ἐθνικῆς μας πολιτικῆς σ' ὅλη τὴν ἱστορική μας διάρκεια. Τὸ πρόβλημα εἴμαστε ἐμεῖς, ἡ δική μας δηλαδὴ παρουσία μέσα στὴν Εὐρώπη. Ἡ δεύτερη ἀρχὴ εἶναι, ὅτι τὸ πρόβλημα τῆς Εὐρώπης δὲν εἶναι πρώτιστα πολιτικὸ ἢ οἰκονομικό, ἀλλὰ πνευματικὸ καὶ πολιτιστικό. Διότι τὸ ἀμείλικτο ἐρώτημα εἶναι, ποιὸν ἄνθρωπο καὶ ποιὰ κοινωνία μπορεῖ νὰ...

π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος: «Καθημερινὲς προτάσεις παιδείας, ἐδῶ κι αἰῶνες καταθέτει ἡ Ὀρθοδοξία. Ἂν καὶ ἐμεῖς ἐδῶ τὴν ξεχάσουμε, κάθε μέρα θὰ ψάχνουμε νέα μοντέλα παιδείας»...

«Ὁ Σταυρὸς ὡς ἀξεπέραστο ἐπίπεδο καὶ μοντέλο Παιδείας».
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία τοῦ ἀειμνήστου πρωτοπρεσβύτερου πατρός Κωνσταντίνου Στρατηγοπούλου, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, τὴν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 11-03-2007.
Σεβασμιώτατε Ἐπίσκοπε - ὑπόμνηση καὶ τύπος τοῦ ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν Σταυρωμένου καὶ Ἀναστημένου Χριστοῦ. Σεβαστοὶ πατέρες - καὶ ταυτόχρονη ὑπενθύμιση τῆς καθημερινῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ. Λαὲ τοῦ Θεοῦ ὀρθόδοξε - φορέα τοῦ σταυροαναστάσιμου ἤθους τῆς πονεμένης καὶ μαρτυρικῆς ὀρθοδοξίας.
Ἐδῶ καὶ μερικὲς μέρες στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας γίνεται μία πάλη γιὰ τὴν παιδεία. Ἡ μία μεριὰ χρησιμοποιεῖ δακρυγόνα, γιὰ νὰ ἐπιβληθεῖ ἕνα μοντέλο παιδείας. Ἡ ἄλλη μεριὰ ἔκαψε τὴν ἑλληνικὴ σημαία. Μήπως, ὑπενθύμιση τῆς χαμένης καὶ ξεχασμένης προτάσεως περὶ παιδείας; Κάποιοι ἄλλοι ἔκαψαν ἕνα φρούριο...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἐνθυμοῦμαι, μία φορά πού ἡ θλίψη προσπαθοῦσε νά ἐξαντλήσει τήν ψυχή μου, εἶχα καθίσει ἐκεῖ στή γωνία καί προσπαθοῦσα νά μή σκέφτομαι, ἀλλά νά προσεύχομαι. Ὅταν σκεφτόμουν, ταραζόμουν, ὅταν προσευχόμουν, γαλήνευα.
Ὅσιος Ἐφραίμ Κατουνακιώτης

29 Ιαν 2023

Καί μοσχοβολᾶ ἡ αἴθουσα, μπαρούτι καί λιβάνι...

Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος-Κιλκίς
Κάθε πρωί γράφω στόν πίνακα τῆς αἴθουσας, μετά τήν ἡμερομηνία, τό ὄνομα τοῦ ἀθλητῆ τῆς Πίστεως ἤ τῆς Πατρίδας πού ἑορτάζει. Ἀναζητῶ στά Συναξάρια τῆς Ἐκκλησίας ἤ τοῦ Γένους τόν ἅγιο ἤ τόν ἥρωα. Μάρτυρες, Πατέρες, ἀσκητές, ἀπόστολοι καί ἐθναπόστολοι, ναυμάχοι, μπουρλοτιέρηδες καί ἀδούλωτοι κλεφταρματολοί, ποιητές ἐθνικοί, Ζάλογγα καί Δερβενάκια, ἡ ἀπροσκύνητη καί ἐλεύθερη Ρωμιοσύνη, ἡ Πονεμένη... Καί μοσχοβολᾶ ἡ αἴθουσα, μπαρούτι καί λιβάνι. Νά ξεκινᾶ ἡ σχολική μέρα μέ ὀσμή εὐωδίας πνευματική. Χαίρονται τά παιδιά καί ἄς εἶναι...

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή ΙΖ΄Ματθαίου

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ἠχητικό μήνυμα)
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(29-1-2023)

π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης: "Νταβός vs Ἰνδιάνος Ἐπίσκοπος Τιμόθεος"

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη 
[Κυριακή, 29 Ἰανουαρίου 2023]

Ἅγιος Νεομάρτυς Δημήτριος ὁ Χιοπολίτης (29 Ἰανουαρίου †)

Λάμπρου Κ. Σκόντζου, 
Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Μία πλειάδα Νεομαρτύρων εἶχε ἐξισλαμισθεῖ μὲ τὸ ζόρι καὶ κατόπιν ἐπιστρέφοντες στὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ, ὑπέστησαν τὸ μαρτύριο. Σὲ αὐτὴ τὴν κατηγορία ἀνήκει καὶ ὁ ἅγιος Νεομάρτυς Δημήτριος ὁ Χιοπολίτης.
Γεννήθηκε στὴ Χίο, στὴ συνοικία Παλαιοκάστρο, στὰ τέλη τοῦ 18ου αἰώνα ἀπὸ γονεῖς φτωχοὺς καὶ ἁπλοϊκούς, ἀλλὰ ὅμως μὲ στερεὴ εὐσέβεια καὶ πίστη στὸ Θεό. Ὅταν μεγάλωσε μετέβη μὲ τὸν μεγαλύτερο ἀδελφό του Ζαννή στὴν Κωνσταντινούπολη πρὸς ἀναζήτηση ἐργασίας, διότι ἡ ζωὴ στὸ ἄγονο νησὶ ἦταν δύσκολη. Προσλήφτηκαν σὲ κάποια ἐπιχείρηση ὡς κλητῆρες. Μετὰ ἀπὸ καιρὸ ὁ ἀδελφός του παντρεύτηκε καὶ ἀργότερα ἀρραβωνιάστηκε καὶ ὁ Δημήτριος μία νέα ἀπὸ τὸ Σταυροδρόμι τῆς Πόλης. Ἐπειδὴ ὅμως δὲν πῆρε τὴ συγκατάθεση τοῦ ἀδελφοῦ του καὶ τοῦ ἀφεντικοῦ του, ἐκδιώχτηκε ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ τὴν ἐργασία του.

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ λύπησε ἰδιαίτερα τὸ Δημήτριο καὶ τὸν ἔριξε σὲ ἀπελπισία, διότι δὲν εἶχε καθόλου χρήματα νὰ ζήσει. Ἀλλὰ μέσα στὴ λύπη καὶ τὴν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὅσο περισσότερο κανείς κόβει καί ταπεινώνει τό θέλημά του, τόσο περισσότερο ὁδηγεῖται στήν προκοπή. Ἐνῶ ἀντίθετα, ὅσο περισσότερο ἐπιμένει στό δικό του θέλημα, τόσο περισσότερο προκαλεῖ στόν ἑαυτό του προσβολή καί ζημιά. Μή θέλεις λοιπόν νά εἶσαι δοῦλος στό δικό σου θέλημα, ἀλλά προτίμησε νά γίνεις ὑπάκουος στό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος

28 Ιαν 2023

Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης: "Πῶς καλλιεργεῖται ἡ ταπείνωση"

Ἀπό τό Βιβλίο Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου
ΛΟΓΟΙ Ε' «Πάθη καί ἀρετές»
ἐκδόσεις ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ὁ ΘΕΟΛΟΓΟΣ» ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ἡ ἐργασία γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς ταπεινώσεως
– Μὲ ποιόν τρόπο, Γέροντα, καλλιεργεῖται ἡ ταπείνωση;
– Ἡ ταπείνωση καλλιεργεῖται μὲ τὸ φιλότιμο, καλλιεργεῖται καὶ μὲ τὴν κοπριὰ τῶν πτώσεων. Ἀνάλογα. Ἕνας φιλότιμος ἄνθρωπος ὅ,τι καλὸ ἔχει τὸ ἀποδίδει στὸν Θεό. Βλέπει τὶς πολλὲς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ, καταλαβαίνει ὅτι δὲν ἔχει ἀνταποκριθῆ, ταπεινώνεται καὶ δοξολογεῖ διαρκῶς τὸν Θεό. Καὶ ὅσο ταπεινώνεται καὶ δοξολογεῖ τὸν Θεό, τόσο τὸν λούζει ἡ θεία Χάρις. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἑκούσια ταπείνωση. Ἐνῶ ἡ ταπείνωση ποὺ φέρνουν οἱ διαρκεῖς πτώσεις εἶναι...

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καί τό "Σχίσμα" τῶν Ἰωαννιτῶν

Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος
Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
τηλ. 6945-377621, agotsopo@gmail.com

Ὁ Ἃγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος θεμελιώνει τὴν ἐκκλησιολογὶα του, δηλαδὴ τὴν περὶ τῆς Ἐκκλησίας διδασκαλία του, στὸν Ἀπ. Παῦλο, ὁ ὁποῖος προσδιορίζει τὴν Ἐκκλησία ὡς «τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ» ποὺ ἔχει μοναδικὴ Κεφαλὴ της τὸν ἴδιο τὸν Χριστό.

Ἡ εἰκόνα αὐτὴ τῆς Ἐκκλησίας ὡς τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ τονίζει δύο ἀπὸ τὶς θεμελιώδεις ἰδιότητές της, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀδιάρρηκτα συνδεδεμένες ὡς «ἡ ἐν ἀληθείᾳ ἑνότητα». Ὁτιδήποτε καὶ ὁποιοσδήποτε ἀμφισβητεῖ ἢ προσβάλλει τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἑνότητα καὶ τὴν ἀλήθεια ποὺ αὐτὴ ἐκφράζει δὲν μπορεῖ νὰ παραμένει μέλος τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ, ἐκβάλλεται ἀπὸ τὸ Σῶμα.

Οἱ «προοδευτικές» δράσεις τοῦ θεολογικοῦ Συνδέσμου «Καιρός» καί τῆς Ἕνωσης Ἀθέων

Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) καταγγέλλει τόν ἀντισύλλογο θεολόγων, μέ τήν ὀνομασία «Καιρός» γιά τήν μή δημοκρατική, μή ὀρθόδοξη καί μή συνταγματική συμπεριφορά καί δράση του. Τό Σωματεῖο «Καιρός», ὡς γνωστό, συμμετεῖχε, ὡς ἀντίδικος τῆς ΠΕΘ καί ἄλλων φορέων καί προσώπων, πού εἶχαν προσφύγει στό Στέ, κατά τήν ἐκδίκαση τοῦ θέματος τῆς  ἀκύρωσης τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν καί τῶν Φακέλων τοῦ...

Ὅσιος Ἰάκωβος ὁ Ἀσκητής - Ὁ βιαστὴς καὶ δολοφόνος Ἅγιος (28 Ἰανουαρίου †)

Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Ἰακώβου τοῦ ἀσκητοῦ, μεταφρασμένος στὴν νεοελληνική
Ἐπιμέλεια: Ἠλιάδης Χριστόδουλος - φιλόλογος
Ὁ Ὅσιος Ἰάκωβος ὁ Ἀσκητής, ἐν εἰρήνη τελειοῦται τὴν 28ην Ἰανουαρίου
Ο Ὅσιος αὐτὸς ἀφήνοντας ὅλα τὰ ἐγκόσμιαπῆγε νὰ κατοικήσει σὲ μία σπηλιὰ δίπλα σὲ μία κωμόπολητὴν Πορφυριώνη καὶ ἔμεινε ἐκεῖ γιὰ δεκαπέντε χρόνιαΤόσο πολὺ πρόκοψε στὴν ἀρετὴ καὶ στὴν ἄσκηση, ὥστε τὸν ἀξίωσε ὁ Θεὸς νὰ κάνει θαύματα. Ἔβγαζε δαιμόνια, γιάτρευε ἀσθένειες καὶ ἀνίατα πάθη, ἀλλὰ ἔκανε καὶ ἄλλα διάφορα παρόμοια θαύματα. Μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἔγινε γνωστὸς καὶ περιβόητος στὴ γύρω περιοχὴ καὶ πολλοὶ πήγαιναν στὸ κελί του γιὰ νὰ ὠφεληθοῦν. Δὲν πήγαιναν μόνο εὐσεβεῖς, ἀλλὰ καὶ δυσεβεῖς Σαμαρεῖτες, τοὺς ὁποίους νουθετοῦσε μὲ τὶς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Νά κρατοῦμε τήν Ὀρθόδοξη πίστη. Καί, ἐπειδή ζοῦμε σέ δύσκολους καιρούς, θά λάβουμε μισθό περισσότερο ἀπό ἄλλους ἀνθρώπους πού ἔζησαν τίς παλαιότερες ἐποχές καί κράτησαν τήν πίστη.
Ἅγιος Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ

27 Ιαν 2023

Ἥρωες πού ζοῦν ἀνάμεσα μᾶς: Μιά μητέρα 6 παιδιῶν μοιράζεται ἀλήθειες γιά τό ἱερό δῶρο τῆς γέννας καί τήν εὐλογία τῆς πολυτεκνίας

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Κατάθεση ψυχῆς ἀπό μιά πολύτεκνη μητέρα: Ζῶντας μέσα σέ μιά ἀρρωστημένη κοινωνία πού ἀποστρέφεται ὁλοένα καί περισσότερο τό ἱερό δῶρο τῆς ζωῆς, ἡ ἀτμόσφαιρα γίνεται ἀποπνικτική καί ὑπάρχει ἔντονη ἡ ἀνάγκη γιά μερικές ἀνάσες αἰσιοδοξίας. Σοῦ γίνεται ὅλο καί πιό ἀπαραίτητο νά ἀναπαύσεις τό βλέμμα σου σέ μερικούς ἀνθρώπους πού πηγαίνουν κόντρα σέ αὐτό τό ἀνθρωποκτόνο κατεστημένο. Πού μάχονται γιά τό ἠθικό καί τό θεάρεστο, ὄχι μέ λόγια καί εὐχολόγια, ἄλλα μέ πράξεις...

Εἰκόνες τοῦ προετοιμαζομένου ζοφεροῦ μέλλοντος γιά τήν ὀρθόδοξη Ἀνατολή ἤ, ἀλλιῶς, ἡ κατάντια τοῦ δευτέρου τῆ τάξει Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.

Τό κατανοήσαμε: Ἡ «ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν», ὡς διαφαίνεται, ἔχει (προ-)ἀποφασισθεῖ καί ἀπομένει τό, τυπικό γιά τούς ἰθύνοντας, «κοινό Ποτήρι»!
τοῦ Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου
Κατ’ αὐτάς (Ἰανουάριος 2023) ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος πραγματοποίησε ἐπίσημη ἐπίσκεψη στό Βατικανό προσκεκλημένος τοῦ Πάπα Ρώμης κ. Φραγκίσκου. Ἡ ἐπίσκεψη εἶχε ὅλα τά χαρακτηριστικά ἐπισκέψεως ἑνός ὀρθοδόξου Προκαθημένου σέ ἕναν ἄλλον….ὁμόδοξον Προκαθήμενον!

Ὁ δεύτερος τῆ τάξει Ἀλεξανδρείας ἐπισκέπτεται ἐπισήμως τόν πρῶτον τῆ τάξει Προκαθήμενον τῆς…..ὑπ’ οὐρανόν Ἐκκλησίας! Ἐναγκαλισμοί, γεύματα, συμπροσευχές, προσκυνήματα, μνημονεύσεις κεκοιμημένων Προκαθημένων καί...

Ἰνδιάνος ἄγγελος: «Στῶμεν καλῶς»

Γράφει ὁ Γεώργιος Κ. Τζανάκης

Μοῦ ἔστειλαν φίλοι ἕνα δίλεπτο ἀποσπασμα ἀπὸ τὸκήρυγμα νὸς Κολομβιανοῦ Ὀρθοδόξου Ἐπισκόπου.Ὁ ἐπίσκοπος, ὅπως διάβασα, ὀνομάζεται Τιμόθεος καὶ ἔχει τίτλο ἐπίσκοπος Ἄσσου Μεξικοῦ. Μοῦ ἔκανε μεγάλη ἐντύπωσι ἡ ζωντανή του πίστι , ποὺ ἀποδεικνυόταν στὸν ἀπλό οὐσιαστικό καὶ βαθὺ πνευματικά λόγο του. Βρήκα ὅλο τὸ κήρυγμά του καὶ τὸ ἀπομαγνητοφώνησα. Ἡ ὀμιλία ἐξεφωνήθη στὶς 22/1/2023 στὸν Ι.Ν. Ἀναλήψεως Νέου κόσμου Ἀθηνῶν.

Ὁ Θεὸς τελικῶς δὲν μᾶς ἐγκαταλέιπει. Τὼν ὥρα ποὺ…

Ἀνακομιδή Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (27 Ἰανουαρίου †)

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος ἐκοιμήθη ἀπό ἐξάντληση στίς 14 Σεπτεμβρίου τοῦ 407 μ.Χ. κατά τή διάρκεια τῆς τρίτης του ἐξορίας ἀπό τήν αὐτοκράτειρα Εὐδοξία καί τάφηκε στά Κόμανα τοῦ Πόντου.
Τό σεπτό λείψανό του περίμενε ἐπί τριάντα ἔτη, θαμμένο στόν τόπο τῆς ἐξορίας καί τοῦ μαρτυρίου του.
Ὅταν ὅμως τό 434 μ.Χ. πατριάρχης ἐξελέγη ὁ μαθητής του Ἅγιος Πρόκλος , παρεκάλεσε τόν αὐτοκράτορα Θεοδόσιο νά ἐνεργήσει τά δέοντα, ὥστε τό λείψανο τοῦ μεγάλου αὐτοῦ πατέρα τῆς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἡ ἁμαρτία εἶναι ἔγκλημα κατά τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.
Ἅγιος Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ

26 Ιαν 2023

Στό Κίεβο πραγματοποιήθηκε οἰκουμενιστική «προσευχή ἑνότητας» ἀπό ἐκπροσώπους τῶν Παπικῶν, τῶν Οὐνιτῶν, τοῦ Φαναρίου καί τῶν Ὀρθόδοξων Σχισματικῶν

Ἐλένα Γιούφερεβα
Ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Οὐκρανικῆς Ἑλληνο-Καθολικῆς Ἐκκλησίας καί ὁ ἔξαρχος τοῦ Φαναρίου ἀναφέρθηκαν στήν ἐπιθυμία τους γιά ἑνότητα.
Ὅπως ἀναφέρει ἡ Ὑπηρεσία Τύπου τῆς Οὐκρανικῆς Ἑλληνο-Καθολικῆς Ἐκκλησίας, στίς 20 Ἰανουαρίου τοῦ 2023, στό ναό τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ στό Κίεβο (Οὐκρανικῆς Ἑλληνο-Καθολικῆς Ἐκκλησίας) πραγματοποιήθηκε...

Ἐπαναφορά Χριστολογικῶν αἱρέσεων ἀπό τόν Μητροπολίτη Νέας Ἰωνίας;

Ἀπορίας ἄξιο εἶναι το τί συμβαίνει μέ τόν Μητροπολίτη Νέας Ἰωνίας κ. Γαβριήλ. Πρίν καιρό εἶχε σκανδαλίσει τόν ὀρθόδοξο λαό μέ τίς δηλώσεις του γιά τήν ὁμοφυλοφιλία. Ἀκούγοντας κανείς ὅμως διαδικτυακές ὁμιλίες του, πού ἀναρτῶνται στό λογαριασμό τῆς Μητροπόλεώς του στό facebook, διαπιστώνει ὅτι στά θεολογικά καί ἰδιαίτερα στά δογματικά θέματα δέν τά πηγαίνει καί τόσο καλά...

Ἐπίσκοπος Ἄσσου Τιμόθεος: «Πρός τα ποῦ κοιτάζουν οἱ Ἕλληνες»; (BINTEO)

Ὁ «Πρῶτος», τά «κομμάτια τῶν ‘‘ἐκκλησιῶν’’ καί ὁ Μακρυγιάννης!

Πορφυρίτης
Οἱ ἅγιοι Πατέρες στήν χιλιόχρονη, μετά τοῦ σχίσματος, Παράδοση τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, διδάσκουν ὅτι ὁ Πάπας εἶναι ἀντίχριστος, ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ [1] καί νά τόν ἀποφεύγουμε ὅπως ἀποφεύγουμε τά φίδια! Μπορεῖ βέβαια αὐτά νά διδάσκουν οἱ Πατέρες γιά τόν Πάπα καί ὁ παπισμός νά εἶναι συνοδικά καταδικασμένος ἐπί αἱρέσει [2], ὅμως τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο τά τελευταία ἑκατό χρόνια ἔχει τούς δικούς του σκοπούς καί συνεχίζει ἕως καί σήμερα «τό κομβόϊ τῆς ἄνευ ὅρων παράδοσης»,[3] τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας σέ αὐτόν (στόν Πάπα), μέ συνέπεια τά ὀδυνηρά γεγονότα πού ἔπονται ὅταν...

Ἅγιος Κλήμης ὁ Ἀθηναῖος ὁ ἐν ὄρει Σαγματᾶ ἀσκήσας (26 Ἰανουαρίου †)

Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητοῦ

Ἡ Ἑλλάδα ὑπῆρξε μία ἀπὸ τὶς κοιτίδες τοῦ μοναχισμοῦ. Τὰ ὅρη καὶ τὰ βουνὰ τῆς πατρίδος μας εἶναι κατάσπαρτα ἀπὸ παλαιὲς καὶ νέες σκῆτες καὶ Ἱερὲς Μονές, τὶς ὁποῖες ἔκτισαν ἅγιοι ἀσκητές. Ἕνα ἁγιασμένο τέτοιο βουνὸ εἶναι καὶ τὸ Ὅρος Σαγματὰ τῆς Βοιωτίας. Ἐκεῖ ἀσκήτεψε καὶ ἁγίασε ὁ ἅγιος Κλήμης ὁ Ἀθηναῖος, μία ἁγιασμένη καὶ χαρισματικὴ μορφὴ τῶν μέσων χρόνων.

Ἔζησε τὸν 11ο αἰώνα. Γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα, ἡ ὁποία στὰ χρόνια ἐκεῖνα βρισκόταν σὲ τέλεια παρακμή, ὅπως τὴν περιέγραψε λίγα χρόνια ἀργότερα ὁ μητροπολίτης τῆς Ἅγιος Μιχαὴλ Χωνιάτης, ἢ Ἀκομινάτος (1138-1222). Καταγόταν ἀπὸ εὐγενή καὶ πλούσια οἰκογένεια, ἡ ὁποία τοῦ παράσχε τὰ ἐφόδια νὰ μορφωθεῖ καὶ νὰ ζήσει μία ἄνετη ζωή. Ὅμως αὐτὸς θέλγονταν ἀπὸ μικρὸς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Μάθε νά προσεύχεσαι στό Θεό ὄχι μόνο στίς ὧρες τῆς προσευχῆς, μά κάθε ὥρα καί κάθε στιγμή, ἀφοῦ Ἐκεῖνος βρίσκεται παντοῦ. Ἀπό τή διαρκῆ μνήμη τοῦ Θεοῦ θά πλημμυρίσει τήν καρδιά σου μιά ἀνέκφραστη εἰρήνη.
Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος

25 Ιαν 2023

Νταβός 2023: Ψηφιακό φακέλωμα, ἐγκεφαλικά ἐμφυτεύματα, ἀνήθικη προπαγάνδα - H φρικτή ἀτζέντα τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Νταβός 2023: Ὅλο καί περισσότερο ἀρχίζει νά συνειδητοποιεῖ ὁ κόσμος πώς ἡ λυκοσυμμαχία τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ (WEF) ἀποτελεῖ τήν πραγματική ὑπερ - κυβέρνηση τοῦ Δυτικοῦ κόσμου, ἀφοῦ ἐκεῖ κλίνουν εὐλαβικά τό «γόνυ» οἱ περισσότεροι ἡγέτες τῆς Δύσης καί ἀπό ἐκεῖ ἐκπορεύεται ἡ νεοταξική ἀτζέντα πού μοιράζεται στίς κυβερνήσεις σάν ἱερό ἐγχειρίδιο.

Ἔχει μεγάλο ἐνδιαφέρον νά δοῦμε συνοπτικά τίς...

Μητροπολίτης Ἁγιᾶς καί Συκουρίου, ὁ ἀπό Παραμυθίας κυρός Παῦλος Καρβέλης. 30 χρόνια ἀπό τήν ἐκδημία του

Ἀρχιμανδρίτης Παῦλος Ντανᾶς
Ἱεροκῆρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας
Παλαιομάνινα 17/01/2023
Αἰσθήματα συγκινήσεως καί εὐγνωμοσύνης πλημμυρίζουν τήν ψυχή μας μέ τή συμπλήρωση 30 ἐτῶν ἀπό τήν εἰς Κύριον ἐκδημία τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου. Τά φτωχά μας λόγια ἀποτελοῦν ἕνα εὐλαβές θυμίαμα καί ἐλάχιστο πνευματικό ἀντίδωρο τῶν ὅσων προσέφερε στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί μικρό ἐκχύλισμα θαυμασμοῦ καί εὐγνωμοσύνης πρός τή σεπτή καί ἁγία του μορφή, γιά τήν ὅλη του τή βιωτή, τό ἱεραποστολικό ἔργο, τούς διωγμούς ἀλλά καί...

Λόγοι τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολογοῦ πρὸς τὴν Ολυμπιάδα, πνευματικὸ του παιδὶ, πού μόλις εἶχε παντρευτεῖ

Με τὸ γάμο, ἡ στοργὴ καὶ ἡ ἀγάπη σου νὰ εἶναι φλογερὴ καὶ ἀμείωτη γιὰ κείνον, πού σοῦ δῶσε ὁ Θεός. Γιὰ κείνον, πού ἔγινε τὸ μάτι τῆς ζωῆς σου καὶ σοῦ εὐφραίνει τὴν καρδιά. Κι ἂν καταλάβης πώς ὁ ἄνδρας σου σὲ ἀγαπάει περισσότερο ἀπ’ ὅσο τὸν ἀγαπᾶς ἐσύ, μὴ κυττάξης νὰ τοῦ πάρης τὸν ἀέρα, κράτα πάντα τὴ θέση πού σοῦ ὁρίζει τὸ Εὐαγγέλιο...

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: Ἡ ἰδανικὴ φιλία

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

Ἡ ἰδανικὴ φιλία ἀνθεῖ σὲ περιβάλλοντα ἀμόλυντα ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ τὴν συναναστροφὴ τῶν κακῶν καὶ τῶν πονηρῶν.

Ἡ γοητεία τοῦ κακοῦ καὶ ἡ φαυλότητα τῆς ζωῆς ἔχουν ἀμαυρώσει ὅλα τὰ καλὰ τοῦ βίου μας. Καὶ μεταξὺ αὐτῶν τῶν καλῶν συμπεριλαμβάνονται καὶ οἱ φιλίες. Κάτω ἀπὸ τὸ γενικὸ ξεπεσμὸ καὶ ἐξευτελισμὸ τῆς ζωῆς χάθηκαν ἢ ἀλλοτριώθηκαν κι αὐτές. Κι ὅμως, ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη μιᾶς γνήσιας, ἀληθινῆς, δυνατῆς καὶ πραγματικῆς φιλίας. Δύσκολα κτίζονται τέτοιες φιλίες. Εὔκολα καταστρέφονται. Κι ὅσοι ἀπέκτησαν...

Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, σὲ 5 βίντεο!

Παρακολουθῆστε τὸν βιο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου σὲ πέντε συνέχειες. Παρουσιάσεις γιὰ παιδιά, ἀπὸ τὸ κανάλι στὸ YouTube «Οἱ Ἅγιοι γίνονται παιδιά». Ἀκολουθῆστε τὸ λογαριασμὸ τοῦ καναλιοῦ στὸ YouTube ἐὰν θέλετε νὰ δεῖτε καὶ ἄλλα παρόμοια βίντεο. 
Δεῖτε καὶ τὰ ὑπόλοιπα βίντεο…

«Ὁ ποιμενικὸς αὐλὸς» τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης - Δάσκαλος
Στὶς 25 Ἰανουαρίου ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν μνήμη τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Μέσα στὸν ἴδιο μήνα τιμῶνται χωριστὰ καὶ οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες (1η Ἰανουαρίου Μέγας Βασίλειος, 25η Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, 27η Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος) καὶ στὶς 30 τοῦ μηνὸς ὅλοι μαζί, στὴ γνωστὴ σχολικὴ γιορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Θὰ προσπαθήσουμε νὰ κάνουμε μερικὲς σκέψεις πάνω στὸ ἀπολυτίκιο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου, ποὺ γιορτάζει αὔριο:

Ἀπολυτίκιον Ἦχος ἃ'
Ὁ ποιμενικὸς αὐλὸς τῆς θεολογίας σου, τὰς τῶν ρητόρων ἐνίκησε σάλπιγγας· ὡς γὰρ τὰ βάθη τοῦ Πνεύματος ἐκζητήσαντι, καὶ τὰ κάλλη τοῦ φθέγματος προσετέθη σοί· Ἀλλὰ πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θε
, Πάτερ Γρηγόριε, σωθῆναι τὰς ψυχᾶς ἠμῶν
Ἡ φλογέρα, τὸ ἁπλὸ ὄργανο τοῦ τσομπάνη, εἶναι αὐτὸ ποὺ συμβολίζει τὸ στόμα τοῦ ποιμένα τῶν προβάτων τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ. Καί, ὅπως αὐτὴ παίζει μὲ εὔηχο, ἁπλὸ καὶ ἁρμονικὸ τρόπο τὶς μελωδίες, ἔτσι καὶ τὸ στόμα τοῦ ποιμένα τῆς Ἐκκλησίας προσφέρει στὸ...

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: Ὁ οὐρανομύστης πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας (25 Ἰανουαρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Οἱ Καππαδόκες Πατέρες ἔβαλαν τή δική τους σφραγῖδα στήν ἀνάπτυξη τῆς Θεολογίας κατά τον 4ο μ. Χ. αἰῶνα στήν Ἐκκλησία. Εἶναι στήν οὐσία οἱ θεμελιωτές τοῦ ὀρθόδοξου δόγματος καί τῆς ἀποκρυστάλλωσης τῆς αὐθεντικῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἕνας ἀπό αὐτούς ὑπῆρξε ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός, ὁ ἀποκαλούμενος καί Θεολόγος.
Γεννήθηκε τό 329 μ. Χ. στήν Ἀριανζό τῆς Καππαδοκίας, κοντά στήν κωμόπολη Ναζιανζό, γι' αὐτό καί πῆρε τήν ὀνομασία Ναζιανζηνός. Οἱ γονεῖς του, Γρηγόριος καί Νόννα ἦταν εὐγενεῖς γαιοκτήμονες. Ὁ πατέρας του ἦταν πρώην εἰδωλολάτρης ὁ ὁποῖος εἶχε...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη δέν εἶναι ἁπλός θεατής τῆς ζωῆς μας. Προνοεῖ καί ἐνδιαφέρεται ὡς Πατέρας μας πού εἶναι, ἀλλά σέβεται καί τήν ἐλευθερία μας. Δέν μᾶς πιέζει. Ἐμεῖς νά ἔχουμε τήν ἐλπίδα μας στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί, ἐφόσον πιστεύουμε ὅτι ὁ Θεός μας παρακολουθεῖ, νά ἔχουμε θάρρος, νά ριχνόμαστε στήν ἀγάπη Του καί τότε θά Τόν βλέπουμε διαρκῶς κοντά μας.
Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

24 Ιαν 2023

π. Γεώργιος Μεταλληνός: Οἱ συνέπειες τῆς βαυαροκρατίας ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση ἕως σήμερα


Τί ἦταν τὸ νεοσύστατο κράτος τὸ κράτος τὸ ἑλληνικὸ ἀμέσως μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τοὺς τούρκους; Τί ἦταν στὴ συνείδηση ὁ Ἕλληνας; Τί τοῦ εἶχε ἀπομείνει ἀπὸ ὅλη τὴν τετρακοσαετή ὑποδούλωση στοὺς Τούρκους; Ποιὰ ἦταν ἡ ταυτότητά του; Ἦταν Ἕλλην, Ρωμιός, Γραικός; Πόσο συνέβαλε ἡ βαυαροκρατία στὸ στήσιμο τοῦ νεοσύστατου κράτους; Ποιὲς οἱ συνέπειες ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ πρακτικῶν προτεσταντικοῦ τύπου σὲ ἕναν λαὸ ποὺ αὐτὸ ποὺ τὸν κράτησε δὲν ἦταν τίποτε ἄλλο παρὰ μόνον ἡ πίστη του στὴν Ἐκκλησία ἡ πίστη του στὴν Ὀρθοδοξία;...

Ἐκ τῶν γραμμάτων γεννᾶται ἡ προκοπή

Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος - Κιλκίς
«Τρία πράγματα ἐχάλασαν τήν Ρωμανίαν ὅλην, ὁ φθόνος, ἡ φιλαργυρία καί ἡ κενή ἐλπίδα», ἔλεγε ἕνας παροιμιακός λόγος τῶν χρόνων τῆς Ἅλωσης τῆς Πόλης. Ἄς προσέξουμε τήν «κενή ἐλπίδα», τά «λόγια τά παχιά», τά «λιθάρια στόν τουρβά», ὅπως ἔλεγε ὁ Μακρυγιάννης. Τό ζητούμενο σήμερα εἶναι ὁ ἀπεγκλωβισμός, ἡ ἀπελευθέρωσή μας ἀπό τό καταδιεφθαρμένο κομματικό κράτος, ἡ καινή, καί ὄχι ἡ κενή, ἐλπίδα. Ἐλπίδα πού δέν μπορεῖ νά προσφέρει τό χρεωκοπημένο καθεστώς τῆς κομματοκρατίας, πού...

Ὅσιος Μακεδόνιος (24 Ἰανουαρίου †)

Ὁ Ὅσιος Μακεδόνιος στοὺς πνευματικούς του ἀγῶνες εἶχε ὡς παλαίστρα καὶ στάδιο, τὶς κορυφὲς τῶν ὀρέων. Δὲν ἐγκαταστάθηκε σὲ ἕναν τόπο, ἀλλὰ συνεχῶς μετακινεῖτο ἀπὸ τὸν ἕναν τόπο στὸν ἄλλο, στὴ Φοινίκη, στὴ Συρία, στὴν Κιλικία. Καὶ ἀσκήτευε κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, προκειμένου νὰ ἀποφύγει τὶς ἐνοχλήσεις ἀπὸ ἐκείνους ποὺ προσέτρεχαν κοντά του.
Ἐπὶ σαράντα πέντε χρόνια, λοιπόν, ὁ Ὅσιος ἀσκήτεψε μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ καὶ δὲν χρησιμοποίησε οὔτε σκηνὴ οὔτε καλύβα, ἀλλὰ διέμενε μέσα σὲ βαθὺ λάκκο. Ὅταν ὅμως γέρασε, ὑποχώρησε σὲ κάποιους ποὺ τὸν παρακαλοῦσαν καὶ κατασκεύασε μία καλύβα. Ἔτσι συνέχισε τὸν ἀσκητικὸ ἀγώνα γιὰ εἴκοσι πέντε χρόνια.
Ὁ Ὅσιος ἔλαβε ἀπὸ τὸν Θεὸ τὸ χάρισμα τῆς...

Ὁσία Ξένη Γκριγκόριεβνα, ἡ διὰ Χριστὸν σαλή (24 Ἰανουαρίου †)

Αὐτὸν τὸν πρῶτο Μακαρισμὸ τῆς ἐπὶ τοῦ Ὄρους ὁμιλίας τοῦ Κυρίου μας (“Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν”) μποροῦμε νὰ τὸν ἀποδώσουμε πλήρως στὴν εὐλογημένη δούλη τοῦ Θεοῦ Ξένη, τὴν κατὰ Χριστὸν σαλή. Ἀνῆκε σ’ αὐτοὺς ποὺ εἶναι “πτωχοὶ τῷ πνεύματι” καὶ τὰ σαράντα πέντε χρόνια τῆς ἀσκητικῆς της ζωῆς δὲν ἦταν τίποτε ἄλλο παρὰ μία ἀπόκτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ μία καθίδρυση τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν στὴν καρδιά της.
“Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος”. Ἐδῶ ἀναπαύεται τὸ σῶμα τῆς δούλης τοῦ Θεοῦ, Ξένης Γκριγκόριεβνα, γυναικὸς τοῦ αὐτοκρατορικοῦ πρωτοψάλτου, συνταγματάρχου Ἀνδρέα Φεοντόροβιτς Πετρώφ. Χήρα σὲ ἡλικία 26 ἐτῶν, μία προσκυνήτρια γιὰ 45 χρόνια, ἔζησε 71 χρόνια. Ἦταν γνωστὴ μὲ τὸ ὄνομα Ἀνδρέα Φεοντόροβιτς”.
Αὐτὰ γράφονται στὸ λακωνικὸ ἐπιτύμβιο πάνω στὸν τάφο τῆς μακαρίας Ξένης, γραμμένα ἀπὸ ἕνα ἄγνωστο πρόσωπο. Καμμιὰ λαϊκὴ διήγηση, καμμιὰ ἀνάμνηση ἀνθρώπων, οὔτε γραπτὲς πηγὲς δὲν μᾶς προμηθεύουν πληροφορίες σχετικὰ μὲ τοὺς γονεῖς της, τὴν ἀνατροφή της, τὴν παιδεία της ἢ ἄλλη κοινωνικὴ δραστηριότητα. Ὅμως μποροῦμε νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ἡ Ξένη Γκριγκόριεβνα δὲν ἦταν ἀπὸ χαμηλὴ οἰκογένεια. Ὁ σύζυγός της Ἀνδρέας Φεοντόροβιτς εἶχε τὸν βαθμὸ τοῦ συνταγματάρχου καὶ ἦταν πρωτοψάλτης στὴν βασιλικὴ αὐλή. Ἡ θέση αὐτὴ ἦταν μία πολὺ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὅποιος θέλει νά σωθεῖ πρέπει νά ἔχει τήν καρδιά του σέ κατάσταση μετανοίας καί συντριβῆς: «Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καί τεταπεινωμένην ὁ Θεός οὐκ ἐξουδενώσει» (Ψαλμ. ν', 19).
Ὁσίου Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ

23 Ιαν 2023

Ἰσραηλινός Καθηγητής Ἰατρικῆς: «Ἔκανα τό λάθος τρεῖς φορές!»

διεθνοῦς κύρους Ἰσραηλινός Καθηγητής καί γιά ὀκτώ συναπτά ἔτη διευθυντής τοῦ Ἰνστιτούτου Βιολογικῆς Ἔρευνας (Israel Institute for Biological Research, Colonel, Terrorism, Risk and Crisis Management) Shmuel C. Shapira γράφει στόν προσωπικό του λογαριασμό στό Twitter:
«Ἔκανα τό λάθος τρεῖς φορές. Κάνοντας τήν πρώτη δόση mRNA. Κάνοντας τή δεύτερη δόση mRNA. Κάνοντας τήν τρίτη δόση mRNA. Δυστυχῶς, μή ἀναστρέψιμα λάθη»


ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.