22 Δεκ 2023

Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσανίνωφ: Ὁ ἀντίχριστος καί τά ἔσχατα

«Τά σημεῖα τοῦ ἀντιχρίστου πρῶτα θά ἐμφανιστοῦν στόν ἀέρα, γιατί ἐκεῖ εἶναι τό βασίλειο τῆς σατανικῆς δραστηριότητας (βλ. Ἐφεσ. β΄, 2, στ΄, 12). Τά σημεῖα αὐτά θά θαμπώσουν τά μάτια, θά τά πλανήσουν. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, πού εἶδε τά γεγονότα πού θά γίνουν πρίν ἀπό τό τέλος τοῦ κόσμου, γράφει στήν Ἀποκάλυψη πώς ὁ ἀντίχριστος θά κάνει «σημεῖα μεγάλα καί πῦρ, ἶνα,ἵνα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνη εἰς τήν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων» (Ἀποκ. ἴγ΄,13). Οἱ Γραφές ἐπισημαίνουν πώς τό φαινόμενο αὐτό εἶναι τό ὕψιστο σημεῖο τοῦ ἀντιχρίστου κι ὁ χῶρος πού θά γίνει εἶναι ὁ ἀέρας. Θά εἶναι ἕνα φαντασμαγορικό καί φοβερό θέαμα. Τά σημεῖα τοῦ ἀντιχρίστου θά συμπληρώσουν τά ἔργα...τῆς πανούργας συμπεριφορᾶς του. Θά πείσουν τούς περισσότερους ἀνθρώπους νά τόν ἀκολουθήσουν. Ὅσοι τοῦ ἀντιτίθενται, θά λογαριάζονται ἀποστάτες, ἐχθροί τοῦ κοινοῦ ἀγαθοῦ καί τῆς τάξης καί θά ὑποβληθοῦν σέ μυστικούς ἀλλά καί φανερούς διωγμούς, σέ βασανισμούς κι ἐξορία.
Τά πονηρά πνεύματα, πού θά ἔχουν γεμίσει τόν κόσμο, θά ἐνσπείρουν στούς ἀνθρώπους μιά γενικά ὑψηλή φήμη γιά τόν ἀντίχριστο, γιά νά δημιουργήσουν μιά παγκόσμια ἔκσταση, μιά ἀκατανίκητη ἕλξη πρός αὐτόν. Ἡ Ἁγία Γραφή περιγράφει σέ πολλά σημεῖα καί μέ πολλούς τρόπους τή σφοδρότητα καί τήν ἀγριότητα τοῦ τελευταίου διωγμοῦ ἐναντίον τῶν χριστιανῶν. Εἶναι χαρακτηριστικό τό ὄνομα πού δίνει ἡ Ἁγία Γραφή σ` αὐτό τό τρομερό πρόσωπο. Τόν ὀνομάζει «θηρίο» (Ἀποκ. ἴγ΄, 1), ὅπως «δράκο» καί «ὄφιν» εἶχε ἀποκαλέσει τόν ἀρχάγγελο πού ἔπεσε (Ἀποκ. ἴβ΄3 καί Γέν. γ΄,1). Καί τά δύο ὀνόματα αὐτά ἀντιπροσωπεύουν τούς ἐχθρούς τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἕνας ἐνεργεῖ μυστικά, ὕπουλα, ὁ ἄλλος πιό ἀνοιχτά. Τό θηρίο ὅμως, πού μοιάζει μ` ὅλα τά θηρία, συγκεντρώνει πάνω του μιά μεγάλη ποικιλία ἀπό ἄγρια χαρακτηριστικά. «Καί τό θηρίον ό εἶδον ἤν ὅμοιον παρδάλει καί οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκτου καί τό στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. Καί ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δάκων τήν δύναμιν αὐτοῦ καί τόν θρόνον αὐτοῦ καί ἐξουσίαν μεγάλην» (Ἀποκ. ἴγ΄, 2).
Οἱ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ θά ὑποστοῦν τρομερή δοκιμασία. Ἡ πανουργία, ἡ ὑποκρισία καί ὁ τρόμος τοῦ βασανιστῆ θά αὐξηθοῦν, γιά νά τούς πλανήσει καί νά τούς ὑποτάξει. Οἱ ἔξυπνοι καί μέ καλυμμένη πανουργία βασανισμοί, καθώς καί οἱ καταναγκασμοί κι ἡ ἀπεριόριστη δύναμη τοῦ βασανιστῆ, θά τούς φέρουν σέ πολύ δύσκολη κατάσταση. Καθώς θά εἶναι καί λίγοι, θά φαίνονται ἐντελῶς ἀσήμαντοι μπροστά στήν ἀνθρωπότητα. Ἡ γνώμη τους θά μοιάζει ἀδύναμη, ἀμελητέα. Θά ἀντιμετωπίζουν τή γενική περιφρόνηση, τό μῖσος, τή συκοφαντία καί τίς καταπιέσεις. Προορισμός τους θά εἶναι ὁ βίαιος θάνατος. Μόνο μέ τή βοήθεια τῆς θείας χάρης καί μέ τό φωτισμό της θά κατορθώσουν οἱ ἐκλεκτοί νά ἀντισταθοῦν στόν ἀντίδικο τοῦ Θεοῦ, νά ὁμολογήσουν τόν Κύριο Ἰησοῦ ἐνώπιόν του ἀλλά καί ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων».
Ἀπό τό βιβλίο: «ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗ» Πέτρου Μπότση (σελ. 73-75)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.