24 Σεπ 2019

Ἡ μαζικὴ παράνομη μετανάστευση ἀπειλεῖ τὸν Ἑλληνισμὸ

Γράφει ὁ Κώστας Γρίβας, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Γεωπολιτικῆς 
στὴν Στρατιωτικὴ Σχολὴ Εὐελπίδων
Τὸ προηγούμενο ἄρθρο τοῦ γράφοντος ἀναφορικὰ μὲ τὶς ὕποπτες ρίζες τῆς ἀντίληψης τῶν «ἀνοικτῶν συνόρων» καὶ τὶς συνέπειες ποὺ θὰ ἔχει τὸ φαινόμενο τῆς μαζικῆς μετανάστευσης στὴν ὑπόσταση τῆς Ἑλλάδας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀντιμετωπίστηκε, ὅπως ἀναμενόταν, μὲ τὶς συνήθεις στερεοτυπικὲς ἀντιδράσεις. Ὁ πυρήνας τῆς σκέψης τῶν περισσότερων ἀπὸ ὅσους ἀντιδροῦν σὲ ἀνησυχίες σὰν αὐτὲς ποὺ ἐξέφραζε τὸ ἄρθρο, θὰ μποροῦσε νὰ συμπυκνωθεῖ στὴν ἀντίληψη ὅτι ἡ αἰτία γιὰ τὴ μαζικὴ παράνομη μετανάστευση πρὸς τὴν Εὐρώπη εἶναι ἡ ἐπιθετικὴ πολιτικὴ τῆς Δύσης, ἡ ὁποία τόσο στὸ παρελθόν, διὰ τῆς Ἀποικιοκρατίας ὅσο καὶ σήμερα διὰ ἐπεκτακτικῶν πολέμων, ἔχει ἀποδομήσει πολλὲς χῶρες ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἔρχονται οἱ μετανάστες.
Οἱ εὐθύνες αὐτὲς φυσικὰ ὑπάρχουν. Ὅμως, ὅπως ὑποστήριξε ὁ γράφων στὸ προηγούμενο ἄρθρο του στὸ SLpress, ἡ σημερινὴ ἀντίληψη περὶ ἀνοιχτῶν συνόρων ἀποτελεῖ ἑνιαῖο μέγεθος μὲ τὶς ἀντιλήψεις ποὺ προώθησαν τὴν Ἀποικιοκρατία, ἐνῶ οἱ ἐπιθέσεις ἐναντίον τοῦ Ἰράκ, τῆς Λιβύης καὶ τῆς Συρίας ὑποστηρίχθηκαν ἐν πολλοῖς ἀπὸ τοὺς ἴδιους ἀνθρώπους ποὺ....
ἐνστερνίζονται τὶς ἀντιλήψεις τῶν «ἀνοιχτῶν συνόρων», μίας καὶ σὲ αὐτὲς κυβερνοῦσαν δικτάτορες καὶ ἔπρεπε νὰ ἐπιβληθεῖ ἡ «δημοκρατία» διὰ τῶν ὅπλων.Σὲ κάθε περίπτωση, ὅμως, ἡ παρανοϊκὰ ἰμπεριαλιστικὴ πολιτικὴ τῆς Δύσης μπορεῖ μὲν νὰ εὐθύνεται γιὰ πολλὰ ἀλλὰ δὲν εὐθύνεται γιὰ τὰ πάντα. Τὸ μεγαλύτερο κομμάτι τῶν μεταναστευτικῶν κυμάτων πρὸς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Εὐρώπη δὲν προέρχεται ἀπὸ χῶρες ποὺ σπαράσσονται ἀπὸ πολέμους. Ἐπιπροσθέτως, πολλὲς ἐξ αὐτῶν ὄχι μόνο δὲν εἶναι ἀποδομημένες ἀλλὰ βρίσκονται σὲ πολὺ καλύτερη θέση ἀπὸ ὅτι ἡ Ἑλλάδα. Γιὰ παράδειγμα, τὸ Πακιστᾶν, ἀπ’ ὅπου προέρχεται σημαντικὸ μέρος τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν, εἶναι μία ἰσχυρὴ πυρηνικὴ Δύναμη μὲ ἀνερχόμενες βιομηχανικὲς ἱκανότητες (μεταξὺ τῶν ἄλλων παράγει καὶ δικά του μαχητικὰ ἀεροσκάφη), ἐνῶ διεκδικεῖ ρόλο αὐτόνομου δρώντα στὸ διαμορφούμενο πολυπολικὸ διεθνὲς σύστημα.Μία ἄλλη χώρα ποὺ ἐξαγάγει μετανάστες πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ἡ Ἀλγερία, ἔχει τεράστιο πετρελαϊκὸ πλοῦτο καὶ τὰ τελευταία χρόνια ὑλοποιεῖ ἕνα μεγάλο ἐξοπλιστικὸ πρόγραμμα ἀγοράζοντας ὄπλα ἀξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων πρωτίστως ἀπὸ τὴ Ρωσία. Σὲ αὐτὰ περιλαμβάνονται συστήματα ἀεράμυνας S–400 καὶ S–300, Pantsyr S1, ὑποβρύχια Kilo, μαχητικὰ ἀεροσκάφη Sukhoi Su–30 καὶ ἄλλα. Ἀξίζει δὲ νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι τὰ ὁπλικὰ αὐτὰ συστήματα δὲν στοχεύουν νὰ ἀντιμετωπίσουν κάποια ἄμεση ἀπειλὴ γιὰ τὴν ἐδαφικὴ κυριαρχία τῆς Ἀλγερίας, ἀλλὰ ἀποσκοποῦν νὰ τὴν καταστήσουν κυρίαρχη Δύναμη στὴ Δυτικὴ Μεσόγειο καὶ τὴ Βόρειο Ἀφρικὴ καὶ ἰσχυρὸ δρώντα στὸ παγκόσμιο σύστημα.Συνακόλουθα, ἡ πολιτικὴ τῶν «ἀνοιχτῶν συνόρων» οὐσιαστικὰ διευκολύνει τὶς χῶρες αὐτές, ἀλλὰ καὶ ἄλλες ὅπως εἶναι ἡ πλούσια σὲ πετρέλαια Νιγηρία, νὰ «ξεφορτώνονται» τὸ πληθυσμιακό τους πλεόνασμα ἔτσι ὥστε νὰ ἔχουν περισσότερα λεφτὰ γιὰ νὰ ἀγοράζουν καὶ παράγουν ὄπλα (συμπεριλαμβανομένων καὶ πυρηνικῶν), νὰ προωθοῦν ἰμπεριαλιστικὲς πολιτικὲς καὶ νὰ διατηροῦν ὁλοκληρωτικὰ καὶ ἀνελεύθερα καθεστῶτα στὴν ἐξουσία, χρησιμοποιώντας τὴ μετανάστευση πρὸς τὴν Εὐρώπη ὡς βαλβίδα ἀσφαλείας γιὰ νὰ ἐκτονώνεται ἡ ἐσωτερικὴ δυσαρέσκεια.

Ἀμείλικτα δημογραφικὰ δεδομέναΤὸ καίριο ἐρώτημα, ὅμως, εἶναι πόσους ἀνθρώπους μπορεῖ νὰ φιλοξενήσει, νὰ ἀπορροφήσει καὶ νὰ τοὺς προσφέρει «μία καλύτερη ζωὴ» ἡ Εὐρώπη γενικῶς καὶ ἡ Ἑλλάδα γενικότερα, ἀνεξαρτήτως ἀπὸ τὰ αἴτια ποὺ ὤθησαν αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους νὰ φύγουν ἀπὸ τὶς χῶρες τους.Σὲ μία προσπάθεια λοιπὸν νὰ θέσουμε τὴ ζήτημα στὶς πραγματικές του διαστάσεις ἂς ρίξουμε μία ματιὰ στὰ διεθνῆ δημογραφικὰ δεδομένα. Ἕνα χαρακτηριστικὸ παράδειγμα εἶναι αὐτὸ τοῦ Μπαγκλαντές, μίας χώρας ποὺ τροφοδοτεῖ τὴν Ἑλλάδα μὲ μετανάστες. Ἡ ἀσιατικὴ αὐτὴ χώρα, λοιπόν, ἔχει ἔκταση ἐλαφρὰ μεγαλύτερή της Ἑλλάδας (θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κανεὶς ὅτι εἶναι ἡ Ἑλλάδα μὲ μία ἀκόμη Θεσσαλία) ἀλλὰ ὁ πληθυσμὸς τῆς ἔχει ξεπεράσει τὰ 160 ἑκατομμύρια.Μία ἄλλη περίπτωση εἶναι αὐτὴ τῆς Νιγηρίας, ἡ ὁποία μέχρι τὸ 2050 ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ ἔχει πάνω ἀπὸ 400 ἑκατομμύρια κατοίκους. Ἀπὸ μόνες τους αὐτὲς οἱ δύο χῶρες μποροῦν νὰ κατακτήσουν πληθυσμιακὰ τὴν Εὐρώπη καὶ νὰ ἐξαφανίσουν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἀπὸ τὸ ἱστορικὸ γίγνεσθαι ἂν ἀφεθοῦν νὰ ἐξαγάγουν ἀνενόχλητες πληθυσμιακὰ κύματα πρὸς τὴν Εὐρώπη, ὅπως ἐπιβάλει ἡ ἀντίληψη τῶν «ἀνοιχτῶν συνόρων».Τὸ θέμα λοιπὸν εἶναι πρωτίστως ποσοτικό. Ἄρα, δὲν τίθεται θέμα ρατσισμοῦ, ὅσο διευρυμένη ἔννοια καὶ ἂν δώσουμε σὲ αὐτὸν τὸν ὄρο. Ἐκτὸς καὶ ἂν ὡς «ρατσισμὸς» θεωρεῖται ἡ ἀγωνία γιὰ τὴν ἴδια τὴν ἐπιβίωση τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Γιατί περὶ αὐτοῦ ὁμιλοῦμε. Περὶ ἐπιβίωσης. Ὄχι περὶ «φόβου ἀνάμειξης» καὶ ὅλα τὰ παρόμοια στερεοτυπικὰ ἀναθέματα ποὺ προβάλουν οἱ ἐγχώριοι καὶ ἀλλοδαποὶ «ἀντιρατσιστὲς» γιὰ νὰ δαιμονοποιήσουν τὴν ἀγωνία τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸ μέλλον τους ὡς «ρατσισμὸ νέου τύπου».Πράγματι, ἂν τὰ πράγματα ἀφεθοῦν νὰ ἐξελιχθοῦν μὲ τοὺς σημερινοὺς ρυθμούς, τότε δὲν θὰ εἶναι ὑπερβολικὸ νὰ ποῦμε ὅτι ἡ Ἑλλάδα ὡς χώρα, ὅπως τὴ γνωρίζουμε σήμερα, δύσκολα θὰ ἀντικρύσει τὸ δεύτερο μισό του 21ου αἰώνα, ἐνῶ ἀπὸ τὸν Ἑλληνισμὸ θὰ ἔχουν ἀπομείνει μερικὰ ξέφτια σὲ διάφορα μέρη τοῦ κόσμου, ποὺ θὰ σβήνουν σταδιακά.Ὡστόσο, θὰ ἦταν λάθος νὰ θεωρήσουμε ὅτι ἔχουμε χρόνο μερικῶν δεκαετιῶν μπροστά μας καὶ μποροῦμε νὰ ἀποφύγουμε αὐτὴν τὴν ἐξέλιξη παίρνοντας κάποιες ἀποφάσεις κάποια στιγμὴ στὸ μέλλον. Στὴν πραγματικότητα, τὸ σημεῖο χωρὶς ἐπιστροφὴ βρίσκεται πολὺ πιὸ κοντά μας. Ἐπικίνδυνα κοντά. Δεδομένου τοῦ δημογραφικοῦ δυναμισμοῦ ποὺ παρουσιάζουν οἱ εἰσερχόμενοι μετανάστες καὶ τῆς δημογραφικῆς παρακμῆς τῶν Ἑλλήνων, ἡ στιγμὴ ποὺ ἡ πληθυσμιακὴ μετάλλαξη γιὰ τὴ μετατροπὴ τῶν Ἑλλήνων σὲ μειονότητα μέσα στὴ χώρα θὰ καταστεῖ μὴ ἀναστρέψιμη, δὲν βρίσκεται σὲ ὁρίζοντα δεκαετιῶν ἀλλὰ εἶναι πολὺ κοντά.Μιλᾶμε λοιπὸν γιὰ ἕναν ὑπαρξιακὸ κίνδυνο γιὰ τὸν ἴδιο τὸν Ἑλληνισμὸ ποὺ ξεπερνᾶ ὅτι ἔχει ἀντιμετωπίσει μέχρι τώρα στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων. Τὸν ἔσχατο κίνδυνο. Ἀκόμη καὶ ἂν οἱ ἀπόψεις τοῦ γράφοντος κρίνονται ὡς ὑπερβολικὲς ἂν αὐτὸ ποὺ διακυβεύεται εἶναι ἡ ἴδια ἡ ὕπαρξη τῆς Ἑλλάδας, τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ὡς ἐθνοπολιτισμικὸ μέγεθος, τότε δικαιούμαστε νὰ εἴμαστε καὶ ὑπερβολικοί.

Κίνδυνος ρουαντοποίησης ἙλλάδαςἘπιπροσθέτως, θὰ πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπόψη μᾶς ὅτι αὐτὴ ἡ πληθυσμιακὴ μετάλλαξη τῆς Ἑλλάδας, βάσει τῆς ἱστορικῆς ἐμπειρίας, εἶναι περίπου ἀναπόφευκτο νὰ ὁδηγήσει σὲ φαινόμενα λιβανοποίησης ἢ ἀκόμη καὶ ρουαντοποίησης στὴ χώρα μας. Δηλαδή, ἀργὰ ἢ γρήγορα, θὰ προκύψουν ἀντιδράσεις, ἐθνικιστικὰ μίση καὶ ἀντιπαλότητες. Προκύπτει λοιπὸν ἡ τραγικὴ πιθανότητα οἱ τελευταῖες γενεὲς τῶν Ἑλλήνων νὰ βιώσουν φαινόμενα βίαιης σύγκρουσης ἀνταγωνιστικῶν ἐθνικισμῶν μέσα στὶς ἴδιες πόλεις, τὶς ἴδιες γειτονιές, τὶς ἴδιες πολυκατοικίες.Ἄρα, πρέπει νὰ δοῦμε ρεαλιστικὰ καὶ χωρὶς ἐμμονὲς καὶ ἰδεοληψίες τὸ φαινόμενο αὐτό, νὰ συνειδητοποιήσουμε τὶς δυνητικές του συνέπειες σὲ βάθος χρόνου καὶ νὰ πάρουμε τὶς ἀποφάσεις μας. Καὶ τὶς ἀποφάσεις θὰ πρέπει νὰ τὶς πάρει τὸ κυρίαρχο πολιτικὸ ὑποκείμενο. Δηλαδή, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ ὄχι κάποιες μειοψηφίες καὶ κέντρα τοῦ ἐξωτερικοῦ.Ἂν τουλάχιστον θέλουμε νὰ διατηροῦμε κάποια ἐπίφαση ἔστω δημοκρατίας. Καὶ ἐπειδὴ εἶναι δεδομένο ὅτι καὶ αὐτὸ τὸ κείμενο θὰ ἀντιμετωπιστεῖ μὲ τὶς συνήθεις ἰαχὲς καὶ ἀναθέματα, θὰ ἤθελα νὰ κλείσω μὲ κάποια ἐρωτήματα στὰ ὁποῖα οἱ «ἀντιρατσιστὲς» ὀπαδοὶ τῶν «ἀνοικτῶν συνόρων» θὰ πρέπει κάποια στιγμὴ νὰ ἀπαντήσουν. Τὰ ἐρωτήματα αὐτὰ εἶναι τὰ ἀκόλουθα:    Πόσους μετανάστες θεωροῦν ὅτι μπορεῖ νὰ φιλοξενήσει ἡ Εὐρώπη γενικῶς καὶ ἡ Ἑλλάδα εἰδικότερα; Τρία ἑκατομμύρια; Πέντε; Δέκα; Ἑκατό; Ἕνα δίς; Πόσους;

    Ὑπάρχει γενικῶς κάποιο ὅριο στὸν ἀριθμὸ τῶν ἀνθρώπων ποῦ θὰ εἰσέλθουν στὴ χώρα μας μετὰ ἀπὸ τὸ ὁποῖο μποροῦμε νὰ ἐξετάσουμε τὸ ἐνδεχόμενο νὰ κλείσουμε τὰ σύνορα ἢ αὐτὰ θὰ πρέπει νὰ εἶναι μονίμως ἀνοιχτά;

    Πόσους μετανάστες θεωροῦν ὅτι μπορεῖ νὰ φιλοξενήσει ἡ Ἑλλάδα χωρὶς νὰ ὑποστεῖ τὸν κίνδυνο ἐξάλειψης τῆς ἐθνοπολιτισμικῆς τῆς ταυτότητας;

    Τοὺς ἐνδιαφέρει γενικῶς τὸ ἐνδεχόμενο παρόμοιας ἐξέλιξης ἢ ἀδιαφοροῦν; Μήπως τὸ ἐπιδιώκουν κιόλας στὸ πλαίσιο κάποιας εὐρύτερης ἀντίληψής τους περὶ «ἰδανικοῦ κόσμου», ὁ ὁποῖος θὰ ἔχει ἀφήσει πίσω του τὰ ἔθνη καὶ τοὺς λαούς;

    Σὲ πόσους μετανάστες θεωροῦν ὅτι ἡ Εὐρώπη μπορεῖ νὰ προσφέρει «καλύτερη ζωή», ἀκόμη καὶ ἂν θυσιάσει τὴν ἐθνοπολιτισμικὴ τῆς ταυτότητα; Ὑπάρχει κάποιο ἀριθμητικὸ ὅριο ἢ ἡ Εὐρώπη θεωρεῖται ἱκανὴ νὰ προσφέρει «καλύτερη ζωὴ» σὲ ὅλους ὅσοι θὰ εἰσέλθουν σὲ αὐτήν, ἀκόμη καὶ ἂν ἀριθμὸς τοὺς μετριέται σὲ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια;

    Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ὡς σύνολο ἔχει, κατὰ τὴν ἄποψή τους, δικαίωμα νὰ ἀποφασίσει γιὰ τὸ πῶς θὰ διαχειριστεῖ τὸ φαινόμενο τῆς μαζικῆς μετανάστευσης ἢ δὲν τὸ δικαιοῦνται γιατί, κατ’ αὐτούς, ἡ ἀπρόσκοπτη μετακίνηση ἀποτελεῖ «θεμελιῶδες ἀνθρώπινο δικαίωμα», ποῦ δὲν τίθεται στὴν κρίση τῆς πλειοψηφίας;Ὅταν λοιπὸν ὑπάρξουν ἀπαντήσεις σὲ αὐτὰ τὰ ἁπλὰ ἐρωτήματα τότε μόνο μποροῦμε νὰ μιλήσουμε γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι ρατσιστὴς καὶ ποιός, τί πολιτικὲς ἀπόψεις ἔχει καὶ τί στοχοθετήσεις προωθεῖ.

7 σχόλια:

 1. Δυστυχώς συμβαίνει στην εποχή μας μια βίαιη εν καιρώ ειρήνης διαπολιτισμική μίξη. Είναι ένα σχέδιο που εκπονήθηκε και ενεργείται ώστε να απονευρωθούν οι αντιστάσεις των όποιων σχεδιασμών που σκοπό έχουν να ομογενοποιήσουν στα επόμενα στάδια τους πληθυσμούς σε μιά νέα πραγματικότητα. Τώρα ζούμε μια μεταβατική περίοδο με τις όποιες παράπλευρες απώλειες μέχρι να εξισορροπηθεί η νέα κατάσταση πραγμάτων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πάντως όλοι οι λαθρομετανάστες δεν έχουν ούτε ένα χαρτί - έγγραφο πάνω τους αφού όλα έχουν χαθεί στην προσπάθειά τους να έρθουν εδώ. Πως δεν χάνουν το κινητό τους (πανάκριβα έχουν όλοι) δεν μπορώ να το καταλάβω. Φυσικά μπορώ να καταλάβω αλλά δεν αρκεί. Βλέπεις οι πολιτικάντιδες της πατρίδος μας καταλαβαίνουν πως τα πανάκριβα κινητά είναι μάλλον υπερφυσικά και δεν χάνονται ποτέ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλο ειναι να μην απανταμε με ισλαμοφοβικες προσεγγισεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ισλαμοφοβία
  ομοφοβία
  και άλλες πονηρίες...

  Μα πως γίνεται να μη
  φοβηθώ αυτά που
  κατακλύζουν σιγά-σιγά
  και ύπουλα τη ζωή μου;

  Μήπως όταν βρεθώ
  ολομόναχος μια σκοτεινή
  νύχτα
  δεν είναι το αίσθημα
  του (φυσιολογικού)
  φόβου που βάζει σε
  εγρήγορση το νού μας

  ώστε να αποφύγουμε
  τυχόν στραβοπατήματα
  και κακοτοπιές;  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αστον αυτον που λεει να "μην απανταμε με ισλαμοφοβικες προσεγγισεις"...
  Οταν τον "προσεγγισουν" και του τον "ακουμπησουν" ομαδικα να δω τι θα κανει τοτε που θαναι αργα.Ε ρε παλουκωμα που ερχετε σ'αυτον τον λαο...χωρις σαλιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Πρέπει όλες οι ΜΚΟ να ελέγχουν και να παύσει η βρώμικη δουλειά τους σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Υπαρχει μια πληροφορια απο τον πρωινο τυπο που λεει οτι εκατονταδες λαθρομεταναστες περνουν απο τον εβρο και εμφανιζονται στην θεσσαλονικη τις τελευταιες μερες,χωρις ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟ.
  Απο διασταυρουμενες αφηγησεις που επιβεβαιωνουν οτι αυτοι οι ανθρωποι μπαινουν ΑΝΕΤΑ οχι μονο απο τον εβρο αλλα ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ...!!!
  Δηλαδη δεν ξερω,τετοια αδιαφορια για να μην πιο βαρια λεξη σ'αυτο τον τοπο σπαει κοκκαλα...παμε για αντικατασταση πληθυσμου,αλλαγη σημαιας,αλλαγη θρησκειας,κλπ
  ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΟΥΝΙΕΤΑΙ ΦΥΛΛΟ
  ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΜΕΡΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ Σ'ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.