27 Σεπ 2019

Ὀχυρῶστε καὶ θωρακίστε τὸ κράτος, προστατέψτε τὴν πατρίδα

Τοῦ Σάββα Καλεντερίδη
Στὸ σημερινὸ ἄρθρο θὰ γίνει προσπάθεια νὰ θιγοῦν θέματα ἐθνικῆς ἀσφάλειας, τομέας στὸν ὁποῖο ἡ Ἑλλάδα ἔχει «τρύπες» καὶ πάσχει.
Πρὶν ὅμως «μποῦμε» στὰ βαθιά, νὰ ξεκινήσουμε μὲ τὸ ΚΥΣΕΑ, ποὺ εἶναι ὁ ὑπέρτατος θεσμὸς γιὰ θέματα ἐξωτερικῶν καὶ ἄμυνας, ποὺ συνεκλήθη ἐκτάκτως τὶς 31 Αὐγούστου 2019, μὲ ἀντικείμενο τὴν ἐξέταση τοῦ φαινομένου τῆς αὔξησης τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν καὶ τὸν ἔλεγχό του. Σημειώνεται ὅτι μετὰ ἀπὸ τρεῖς ἑβδομάδες, δηλαδὴ τὶς 21 Σεπτεμβρίου, εἴχαμε εὐρεία ἔκτακτη σύσκεψη ὑπὸ τὸν πρωθυπουργό, μὲ τὸ ἴδιο ἀντικείμενο.
Ὅταν μία κυβέρνηση καὶ ἕνα κράτος, σὲ ἀνώτατο ἐπίπεδο συσκέπτεται καὶ ἀποφασίζει κάποια μέτρα, γιὰ τὴν ἐξέταση καὶ τὸν περιορισμὸ ἑνὸς φαινομένου, ποὺ ἀγγίζει πλέον γιὰ τὰ...
καλὰ τὴν ἐθνικὴ ἀσφάλεια τῆς χώρας, καὶ τὸ φαινόμενο ἀντὶ νὰ περιορίζεται, διευρύνεται καὶ αὐξάνεται, τότε τὸ μήνυμα ποὺ ἐκπέμπουμε ὡς χώρα στοὺς ἐμπλεκόμενους σ’ αὐτὸ τὸ ἐθνικὸ καὶ διεθνὲς ἔγκλημα, ποὺ εἶναι τὸ ἐμπόριο σαρκῶν καὶ ψυχῶν, εἶναι ὄτι ειμαστε ἕνα ἀνυπόστατο κράτος, ἕνα μὴ κράτος, μία χώρα ποὺ ἀδυνατεῖ -ἢ δὲν θέλει, γιατί «παίζει» κι αὐτὸ- νὰ ὑπερασπιστεῖ τὸν ἑαυτό της.

Γιὰ ὅσους ἐπικαλεστοῦν τὴ δικαιολογία ὅτι τὰ μέτρα ποὺ ἀποφασίστηκαν ἀργοῦν νὰ ἀποδώσουν, τὸ ἀντεπιχείρημα εἶναι ὅτι μία ἔκτακτη σύσκεψη γίνεται γιὰ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἄμεσα ἕνα πρόβλημα ποὺ εἶναι σὲ ἔξαρση καὶ ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ ληφθοῦν μέτρα ἄμεσης ἀπόδοσης μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα ποὺ θὰ ἀποδώσουν ποιὸς ξέρει πότε καὶ ἂν ἀποδώσουν.

Ἄρα, ἡ Τουρκία, ποὺ εἶναι ὁ βασικὸς ἐνορχηστρωτής  αὐτοῦ τοῦ ἐγκλήματος, καὶ τὰ κυκλώματα ΜΚΟ, λαθρεμπόρων ψυχῶν, δικηγόρων, ἐνοικιαστῶν καὶ λοιπῶν ποὺ λυμαίνονται χρήματα καὶ ὀφέλη ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἱστορία, ἔγραψαν τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἑλλάδας στὰ παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων τους καὶ συνεχίζουν μὲ ἀπίστευτη ἀναίδεια καὶ θράσος τὸ «ἔργο» τους, ἀπέναντι στὸ σῶμα καὶ τὴν κοινωνία τῆς Ἑλλάδας, ποὺ παραμένει μία ἀνυπεράσπιστη χώρα, ἕνα ξέφραγο ἀμπέλι, μία ποὺ εἴμαστε καὶ στὴν ἐποχὴ τοῦ τρύγου.

Πᾶμε τώρα στὰ «βαθιά».
Τοῦρκος ὑπήκοος, μὲ πιθανὴ βαθύτερη ἑλληνικὴ καταγωγή, τοῦ ὁποίου τὰ στοιχεῖα δὲν δίδονται στὴ δημοσιότητα γιὰ λόγους ποὺ θὰ γίνουν κατανοητοὶ ἀμέσως μετά, ἀφοῦ ἔκανε μεταπτυχίακες σπουδὲς σὲ ἕνα πανεπιστήμιο τῆς νότιας Ἑλλάδας, ἐπέστρεψε στὴν Τουρκία γιὰ νὰ ἐκπληρώσει ἐκεῖ τὶς στρατιωτικές του ὑποχρεώσεις καὶ νὰ ἐπανέλθει στὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ κάνει στὴ συνέχεια τὸ διδακτορικό του.

Ἐνῶ δὲν εἶχε κανένα πρόβλημα ὅταν μπῆκε στὴν Τουρκία, ὅταν παρουσιάστηκε στὴ μονάδα, σὲ κάποια πόλη τῆς κεντρικῆς Τουρκίας, τὸν κάλεσε ὁ διοικητὴς καὶ ἄνοιξε μπροστά του ἕναν ὀγκώδη φάκελο. Στὴ συνέχεια ἄρχισε νὰ τοῦ ἀπευθύνει σειρὰ ἐρωτήσεων, τὸ σύνολο τῶν ὁποίων ἀφοροῦσαν τὴν παρουσία του στὴν Ἑλλάδα καὶ τὶς ἐπαφὲς ποὺ εἶχε μὲ Κούρδους, Ἕλληνες πολίτες (Πόντιους, Μικρασιάτες κ.α.) ἀλλὰ καὶ μὲ παράγοντες τῆς ἐκκλησίας, τοῦ κράτους καὶ τῆς κυβέρνησης.

Μάλιστα ὁ Τοῦρκος διοικητὴς τοῦ ζητοῦσε νὰ τοῦ πεῖ ποιοὶ Ἕλληνες τὸν βοηθοῦσαν στὴ διάρκεια τῆς παραμονῆς του στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ στὴ διαδικασία ἀπόκτησης τῆς ἑλληνικῆς ἰθαγένειας. Στὴ διαδικασία αὐτὴ τὸν ρωτοῦσε καὶ ἐπαναλάμβανε συνεχῶς ὁρισμένα ὀνόματα Ἑλλήνων τῶν παραπάνω κατηγοριῶν.

Ἂν τὸ πράγμα εἶχε μείνει ἐκεῖ, θὰ ἦταν εὐχῆς ἔργον γιὰ τὸν παθόντα. Γιὰ αὐτὸ γιατί ὅσο ἔμεινε στὸ στρατό, δὲν πέρασε οὔτε μία ἡμέρα ποὺ νὰ μὴν ὑποστεῖ βασανιστήρια, μαζὶ φυσικὰ μὲ τὴν ἐπανάληψη τῶν ἐρωτήσεων. Οἱ ἴδιες καὶ οἱ ἴδιες κάθε μέρα, γιὰ νὰ πέσει σὲ ἀντιφάσεις καὶ νὰ τὸν τυλίξουν σὲ μία κόλα χαρτί.
Ὅσο γιὰ τὰ βασανιστήρια, φάλαγγα, εἰκονικὸς πνιγμός, ἀνηλεὲς ξύλο, σβήσιμο τσιγάρου στὰ χέρια του (τὰ σημάδια εἶναι μέχρι σήμερα ἐμφανῆ), ἀλλὰ καὶ ἄλλα πράγματα ποὺ δὲν θέλω καν νὰ ἀναφέρω ἐδῶ.

Τὸ συμπέρασμα ποὺ ἔβγαλε ὁ παθῶν, ὁ ὁποῖος κατέχει τὸ θέμα καὶ ξέρει μὲ ποιοὺς μιλοῦσε καὶ ἐρχόταν σὲ ἐπαφή, εἶναι ὅτι οἱ πληροφορίες ποὺ περιεῖχε ὁ φάκελός του, προέρχονται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἀκόμα καὶ ἀπὸ τοῦ Μαξίμου.

Γιὰ ὅσους θεωροῦν ὅτι ὑπάρχει ὑπερβολὴ στὴν παραπάνω διαπίστωση, νὰ ἀναφέρω ἐδῶ ὅτι σύμφωνα μὲ πηγὲς τῶν Κούρδων, τὰ προηγούμενα τρία χρόνια  ἀστυνομικοί μὲ κουκοῦλες παρέδωσαν σὲ Τούρκους ἀστυνομικοὺς παρατύπως καὶ παρανόμως 88 Κούρδους ἀγωνιστὲς ποὺ εἶχαν περάσει ἀπὸ τὸν Ἔβρο στὴν Ἑλλάδα. Δηλαδὴ καλοδεχόμαστε ἑκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες καὶ μετανάστες, ἀλλὰ τοὺς Κούρδους ἀγωνιστὲς τοὺς παραδίδουμε στοὺς δημίους τους. Πῶς σᾶς φαίνεται αὐτό; 

Καὶ ἐρωτῶ, εἶναι δυνατὸν αὐτὲς τὶς ἐνέργειες νὰ τὶς ἔκαναν μὲ ἐντόλη τοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντῆ Ἀλεξανδρούπολης, χωρὶς αὐτὴ ἡ διαταγὴ νὰ ἔρχεται κατ' εὐθείαν ἀπὸ τοῦ Μαξίμου, ἐκεῖ ὅπου ἡ Ἄγκυρα εἶχε δυνατὰ ἐρείσματα;  
Δὲν τὸ προχωρῶ τὸ θέμα καὶ τὸ ἀφήνω ἐδῶ.

Νὰ ξαναγυρίσουμε στὸν βασανισθέντα νεαρό. Γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ δὲ ὁ ἀναγνώστης μας τὴ σοβαρότητα τοῦ θέματος, νὰ ἀναφέρουμε ὅτι ὁ νεαρὸς σκοπεύει νὰ ἀποσύρει τὴν αἴτηση πολιτογράφησης καὶ ἀπόκτησης τῆς ἑλληνικῆς ἰθαγένειας, γιατί πιστεύει ὅτι τὸ ἑλληνικὸ κράτος τὸν πρόδωσε στὴν Τουρκία.
Μὲ ἄλλα λόγια, ἔχασε τὴν ἐμπιστοσύνη του στὸ ἑλληνικὸ κράτος, στὸ ὁποῖο προσέφυγε γιὰ νὰ προστατευθεῖ μακροπρόθεσμα ἀπὸ τὴν τουρκικὴ βαρβαρότητα.
Γιὰ εὐνόητους λόγους δὲν ἀναφέρω περισσότερα.

Ὅσο γιὰ ἐκείνους τοὺς καλόπιστους ποὺ ἀμφιβάλλουν γιὰ τὰ ὅσα καταγγέλλει ὁ παθῶν, εἰδικὰ γιὰ τὴν πεποίθηση ποὺ ἔχει ὅτι τὸν «ἔδωσαν» κυβερνητικοὶ παράγοντες ποὺ συνεργάζονται μὲ τὴν Τουρκία, τοὺς πληροφορῶ ὅτι -πέραν τῆς ὑπόθεσης Ὀτζαλᾶν, ποὺ ἐκεῖ ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἀπό, ἡ κυβέρνηση πούλησε κι ἐμένα- ἔζησα κι ἄλλη μία περιπέτεια, μὲ τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ Μουρὰτ Καραγιλᾶν «Ἡ Ἀνατομία τοῦ Πολέμου στὸ Κουρδιστᾶν», τὶς 28 Νοεμβρίου 2012, στὸ Ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου. Τότε, ὅταν ὁ Τοῦρκος πρέσβης ἀπαίτησε ἀπὸ ὑψηλόβαθμο διπλωμάτη τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν νὰ ἀκυρωθεῖ ἡ παρουσίαση, μὲ βάση ἀδιάσειστα στοιχεῖα ποὺ ἔχω μέχρι σήμερα στὰ χέρια μου, ἐκεῖνος μὲ «ἔδωσε» κανονικὰ στὸν Τοῦρκο πρέσβη, ἀφοῦ μὲ στόλισε μὲ ἀπαξιωτικοὺς χαρακτηρισμούς.

Ὅσο γιὰ τὸ τί γινόταν στοῦ Μαξίμου καὶ πῶς ἡ Ἄγκυρα εἶχε μέχρι πρὶν λίγο καιρὸ ἐρείσματα ἐκεῖ, οἱ παροικοῦντες ἐκεῖ γνωρίζουν…

Συμπέρασμα.
Ἡ Ἑλλάδα δὲν εἶναι μόνο ξέφραγο ἀμπέλι γιὰ τοὺς κάθε εἴδους εἰσβολεῖς, ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους καὶ πολλὲς δεκάδες πράκτορες τῆς Τουρκίας καὶ πόσων ἄλλων χωρῶν, εἶναι στὴν κυριολεξία μία θεσμικὰ ἀνοχύρωτη καὶ ἀθωράκιστη χώρα.

Τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ ἐγκαλεῖται γιὰ μία συνομιλία ποὺ εἶχε μὲ τὸν πρόεδρο τῆς Οὐκρανίας Ζελένσκι καὶ κατηγορεῖται γιὰ προδοσία*, κατηγορία ποὺ στοιχειοθετεῖται μὲ τὴν ἀπομαγνητοφώνηση τῆς συνομιλίας ποὺ καταγράφηκε, ἐπειδὴ ὅλες οἱ συνομιλίες μὲ ξένους -ὄχι μόνο τηλεφωνικές- τοῦ προέδρου, τοῦ ΥΠΕΞ ἀλλὰ καὶ τῶν ἀξιωματούχων τῶν ΗΠΑ καταγράφονται καὶ ἀρχειοθετοῦνται στὰ ἀρχεῖα τοῦ κράτους, ἐνῶ κρατοῦνται σημειώσεις μέχρι καὶ γιὰ τοὺς μορφασμοὺς ποὺ κάνουν κατὰ τὶς συνομιλίες μὲ ξένους, στὴν Ἑλλάδα μιλᾶνε ὅλοι μὲ ὅλους, παραδίδουν Κούρδους ἀγωνιστὲς στοὺς διῶκτες καὶ τοὺς βασανιστές τους στὴν Τουρκία, καταδίδουν Ἕλληνες σὲ ξένες ὑπηρεσίες, ἐνῶ τὰ ἀρχεῖα τῶν διπλωματικῶν καὶ ἄλλων ἐπαφῶν τους τὰ κρατοῦν οἱ ἴδιοι οἱ πρωθυπουργοὶ στὰ γραφεῖα τους, δηλαδὴ ὅσα τοὺς συμφέρουν καὶ δὲν τοὺς ἐνοχοποιοῦν, καὶ μετὰ αὐτὰ τηροῦνται στὰ ἱδρύματα ποὺ ἱδρύουν καὶ χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὸν κρατικὸ προϋπολογισμό.

Παγκόσμια πρωτοτυπία κράτους παράγκα.
Δὲν θέλω νὰ ἀναφερθῶ σὲ ἄλλες περιπτώσεις, ὅμως γιὰ ἄλλη μία φορὰ ἡ σκληρὴ πραγματικότητα μᾶς χτυπάει τὸ καμπανάκι τοῦ κινδύνου.
Ὅσοι ἔχετε θεσμικὸ ρόλο καὶ θέση φροντίστε νὰ ὀχυρώσετε καὶ νὰ θωρακίσετε θεσμικὰ καὶ ὑπηρεσιακὰ τὴ χώρα, γιατί ὑπάρχουν τεράστιες «τρύπες» σὲ θέματα ἐθνικῆς ἀσφάλειας. 
Ἡ Ἑλλάδα δὲν εἶναι οὔτε Λουξεμβοῦργο, οὔτε Ἐλβετία, οὔτε Βέλγιο, καὶ τὰ θέματα ἐθνικῆς ἀσφάλειας στὴν πατρίδα μας πρέπει νὰ εἴναι ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ.
Ξυπνᾶτε καὶ ξεκινῆστε τὴ δουλειὰ

*Στὶς ΗΠΑ ὁ Ντόναλτ Τρὰμπ κατηγορεῖται γιὰ προδοσία ἐπειδὴ πάτησε τὸν ὅρκο του, κατὰ τὴ συνομιλία του μὲ τὸν Οὐκρανὸ ὁμόλογό του, ζητώντας πληροφορίες γιὰ τὸν πολιτικό του ἀντίπαλο, Μπάιντεν. Στὴν Ἑλλάδα ἕνας πρωθυπουργὸς καὶ ἕνας ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν παραχώρησαν ὄνομα, μακεδονικὴ γλώσσα καὶ ταυτότητα στοὺς Σλάβους, καὶ ἡ ΝΔ μᾶς λέει ὅτι δὲν ἦταν προδοσία. Βλέπετε, κόρακας κοράκου μάτι δὲν βγάζει.
Δύσμοιρη Ἑλλάδα σὲ ποιανῶν τὰ χέρια ἔχεις πέσει.

3 σχόλια:

 1. Ο ΛΑΟΣ,ΕΜΕΙΣ,ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ,Ο ΛΑΟΣ,
  ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ,
  ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΑΞΙΟ ΗΓΕΤΗ.
  ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΠΟΥ ΧΑΣΑΜΕ,
  ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΞΑΝΑΒΡΟΥΜΕ !
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΩΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ Ο Κ. ΚΑΤΣΙΦΑΣ, ΠΟΙΟΙ ΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ...ΑΧΡΕΙΣΤΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.