30 Σεπ 2019

Θεσμοί: Νὰ μπεῖ τέλος στὴν προστασία τῆς α΄ κατοικίας! Οἰκονομικὴ γενοκτονία…

Ξεχυλίζει ἡ «ἀγάπη» τῶν Εὐρωπαίων γιὰ τὴν Πατρίδα μας… Χτυποῦν τὶς ἀξίες μας καὶ παράλληλά μας ἐξωθοῦν στὴν ἀπόλυτη φτωχοποίηση γιὰ νὰ ἐνδώσουμε ὁλοκληρωτικά…
Οἱ πρωτοβουλίες τῆς κυβέρνησης στὸ θέμα τῆς ταχύτερης μείωσης τῶν κόκκινων δανείων τῶν τραπεζῶν μέσα ἀπὸ τὴ δημιουργία τοῦ σχήματος προστασίας ἐνεργητικοῦ (Asset Protection Scheme - APS), τὸ θέμα τῆς ἀναμόρφωσης τοῦ πτωχευτικοῦ δικαίου γιὰ τοὺς ἰδιῶτες καὶ τὶς ἐπιχειρήσεις, ἀλλὰ καὶ ἀναπτυξιακὲς πρωτοβουλίες ὅπως ἡ προώθηση τῶν μικροπιστώσεων ἕως 25.000 μὲ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ρόλου τῶν τραπεζῶν στὶς χρηματοδοτήσεις καὶ οἱ προοπτικὲς κερδοφορίας τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος, ἦταν τὰ βασικὰ θέματα ποὺ ἀπασχόλησαν τὶς συναντήσεις τῶν θεσμῶν μὲ τοὺς ἐπικεφαλῆς τῶν τεσσάρων συστημικῶν τραπεζῶν (Alpha, Ἐθνική, Eurobank καὶ Πειραιῶς) καὶ τὸ κυβερνητικὸ ἐπιτελεῖο στὶς δύο διαδοχικὲς συσκέψεις ποὺ πραγματοποιήθηκαν χθές.

Ἡ πρωτοβουλία τῆς κυβέρνησης γιὰ τὴ δημιουργία τοῦ APS φέρει τὴν κωδικὴ ὀνομασία project Hercules καὶ προβλέπει τὴ συμμετοχὴ καὶ τῶν τεσσάρων συστημικῶν τραπεζῶν μὲ τὴ μεταφορὰ κόκκινων δανείων ὕψους 30 δίσ. εὐρώ. Τὸ Δημόσιο θὰ δώσει ἐγγυήσεις γιὰ τὰ δάνεια ὑψηλότερης διαβάθμισης, δηλαδὴ αὐτὰ ποὺ ἔχουν περισσότερες πιθανότητες ἀνάκτησης καὶ ἀποτελοῦν τὸ senior τμῆμα τῶν ὁμολογιῶν ποὺ θὰ ἐκδοθοῦν. Σύμφωνα μὲ ἐκτιμήσεις, οἱ ἐγγυήσεις θὰ φθάσουν τὰ 9 δίσ. εὐρώ. Τὸ project Hercules ἀναμένει τὴν ἔγκριση ἀπὸ τὴ....
Διεύθυνση Ἀνταγωνισμοῦ τῆς Ε.Ε., προκειμένου στὴ συνέχεια νὰ θεσμοθετηθεῖ μὲ νομοσχέδιο ποὺ πρόκειται νὰ κατατεθεῖ πρὸς ψήφιση στὴ Βουλὴ τὸν Ὀκτώβριο. Στὸ ἴδιο νομοσχέδιο θὰ περιληφθοῦν καὶ διατάξεις γιὰ τὴ διευκόλυνση τῆς δευτερογενοῦς ἀγορᾶς μὴ ἐξυπηρετούμενων δανείων, ἐκσυγχρονίζοντας τὸ θεσμικὸ πλαίσιο γιὰ τὶς τιτλοποιήσεις, ποὺ θὰ ἀποτελέσουν βασικὸ ἐργαλεῖο γιὰ τὴ μείωση τῶν κόκκινων δανείων, τὰ ὁποία φθάνουν τὰ 75 δίσ. εὐρώ. Στόχος εἶναι νὰ γίνει πιὸ εὔκολη ἡ μεταβίβαση δανείων, ἐκσυγχρονίζοντας τὶς διατάξεις τοῦ παλαιοῦ νόμου 3156/2003 γιὰ τὶς τιτλοποιήσεις καὶ τοῦ νόμου 4255/2015 γιὰ τὴ μεταβίβαση καὶ διαχείριση δανείων. Οἱ θεσμοὶ ἐπέμειναν στὶς προοπτικὲς κερδοφορίας τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος μέσω τῆς ἐπιτάχυνσης τῆς πιστωτικῆς ἐπέκτασης, ἀλλὰ καὶ στὶς συνέπειες ἀπὸ τὴν πλήρη κατάργηση τῶν capital controls, ποὺ σύμφωνα μὲ τὶς τράπεζες διαφαίνονται θετικές.Στὴν κορυφὴ τῆς χθεσινῆς ἀτζέντας ἦταν τὸ θέμα τοῦ πτωχευτικοῦ δικαίου τόσο γιὰ τοὺς ἰδιῶτες ὅσο καὶ γιὰ τὶς ἐπιχειρήσεις, στὸ πλαίσιο καὶ τῆς δέσμευσης ποὺ ἔχει ἀναλάβει ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ γιὰ συνολικὴ ἀναμόρφωση τοῦ νόμου Κατσέλη. Οἱ θεσμοὶ πιέζουν νὰ λήξουν στὸ τέλος τοῦ ἔτους ἡ προστασία γιὰ τὴ διάσωση τῆς πρώτης κατοικίας μέσω τῆς ἠλεκτρονικῆς πλατφόρμας καὶ ἡ δυνατότητα γιὰ ἐξωδικαστικὴ ρύθμιση τῶν χρεῶν ποὺ ἔχουν οἱ ἐπιχειρήσεις. Ζητοῦν δὲ τὴ θέσπιση ἑνὸς νέου πτωχευτικοῦ νόμου-ὀμπρέλα μόνο γιὰ τὶς εὐπαθεῖς κατηγορίες πολιτῶν.Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, στὴ χθεσινὴ συνάντηση μὲ τοὺς θεσμοὺς ἡ κυβέρνηση ἀπέφυγε νὰ ἀνοίξει τὰ χαρτιά της γιὰ τὶς ἀλλαγὲς ποὺ πρόκειται νὰ κάνει στὸ πτωχευτικὸ δίκαιο γιὰ τοὺς ἰδιῶτες, ἀναμένοντας προφανῶς καὶ τὰ ἀποτελέσματα ἀπὸ τὴ λειτουργία τῆς πλατφόρμας γιὰ τὴν προστασία τῆς πρώτης κατοικίας. Μέχρι σήμερα ἔχουν εἰσέλθει στὴν πλατφόρμα καὶ συναίνεσαν στὴν ἄρση τοῦ φορολογικοῦ καὶ τραπεζικοῦ τους ἀπορρήτου 31.328 δανειολῆπτες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους οἱ 21.101 ἔχουν ξεκινήσει τὴ διαδικασία ἑτοιμασίας τῆς αἴτησης. Πρὸς τὸ παρὸν πάντως ἔχουν ὑποβληθεῖ καὶ διαβιβαστεῖ στὶς τράπεζες μόλις 67 αἰτήσεις καὶ ἔχουν προωθηθεῖ 3 ρυθμίσεις.Διορθωτικὲς κινήσεις προωθοῦνται καὶ στὸ θέμα τοῦ πτωχευτικοῦ πλαισίου γιὰ τὶς ἐπιχειρήσεις, μὲ τὴν ἁπλούστευση σὲ πρώτη φάση τῆς διαδικασίας γιὰ τὸν ἐξωδικαστικὸ μηχανισμό. Στὸ νομοσχέδιο ποὺ θὰ κατατεθεῖ στὴ Βουλὴ θὰ προβλέπεται ἕνα περισσότερο αὐτοματοποιημένο σύστημα, μὲ ἁπλοποιημένες διαδικασίες καὶ παραμέτρους ἀποδεκτὲς ἀπὸ τράπεζες, ΕΦΚΑ καὶ ΑΑΔΕ, ἔτσι ὥστε νὰ ἐπιταχυνθοῦν οἱ ἀναδιαρθρώσεις ἐπιχειρήσεων μὲ πολλαπλοὺς πιστωτές, ποὺ σήμερα ἐξελίσσονται πολὺ ἀργὰ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.