30 Οκτ 2020

Ὁ Ὅσιος Θεράπων ὁ παρὰ τὸν Λυθροδόνταν ἀσκήσας (30 Ὀκτωβρίου †)

Ὁ Ὅσιος Θεράπων τοῦ Λυθροδόντα ἦρθε μαζὶ μὲ τὴν ὁμάδα τῶν «Τριακοσίων» προσφύγων ἀπὸ τὴν Παλαιστίνη κατὰ τοὺς διωγμοὺς ποὺ ἔγιναν κατὰ τὸν Ζ' αἰώνα ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους Ἄραβες. Ἀφοῦ ἔζησε καὶ ἐδιδάχθη στὴν ἔρημο τῆς Παλαιστίνης τὸν μοναχισμό, τὸν ἀσκητισμό, τὴν προσευχή, τὴν ταπείνωση, τὴν ἀγρυπνία καὶ τὴν ἐγκράτεια, ὅταν ἦρθε στὴν χριστιανικὴ Κύπρο, ψάχνοντας τόπο ἐπιτήδιο γιὰ ἄσκηση, βρῆκε τὸν κατάλληλο, καὶ δίπλα σὲ αὐτὸν νερό, κοντὰ στὸ χωριὸ Λυθροδόντας, τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας. 
Στὸν ἐρημικὸ ἐκεῖνο τόπο τοῦ Λυθροδόντα, ὁ Ὅσιος Θεράπων, μετὰ ἀπὸ πολλοὺς πνευματικοὺς ἀγῶνες, ἀξιώθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ... λάβει τὸ χάρισμα τῆς θαυματουργίας. Οἱ πιστοί τῆς γύρω περιοχῆς προσέτρεχαν κοντά του γιὰ νὰ θεραπευτοῦν ἀπὸ διάφορες ἀρρώστιες, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ πάρουν καὶ τὴν ὀρθὴ χριστιανικὴ διδασκαλία γιὰ τὴ ψυχική τους ὠφέλεια. 

Ὅταν ὁ Ὅσιος ἀποδήμησεν εἰς Κύριον, τὸ σῶμα του τάφηκε ἐκεῖ στὸν τόπο τῆς ἄσκησής του ἀπὸ τοὺς πιστοὺς ἢ ἀπὸ τοὺς μαθητές του. Ἀπὸ θαῦμα Θεοῦ, μετὰ ἀπὸ πολλοὺς αἰῶνες, ἀνευρέθηκαν τὰ ὀστᾶ του, μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο: Σύμφωνα μὲ διηγήσεις τῶν γεροντότερων κατοίκων τοῦ Λυθροδόντα, στὰ παλαιότερα χρόνια, πρὶν κτιστεῖ τὸ χωριὸ ἐδῶ ποὺ βρίσκεται σήμερα, ὑπῆρχε μόνο μικρὸς οἰκισμὸς ἐκεῖ ποὺ βρίσκεται σήμερα τὸ νεκροταφεῖο τοῦ χωριοῦ. Οἱ κάτοικοι κάποτε παρακολουθοῦσαν τὶς νύκτες κάποιο φῶς ποὺ φαινόταν ἐκεῖ ποὺ εἶναι σήμερα ἡ ἐκκλησία του. 

Ἀφοῦ πῆγαν κοντὰ δὲν εἶδαν τίποτα. Τὸ εἶδαν καὶ δεύτερη καὶ τρίτη φορὰ τὸν μυστηριῶδες ἀπὸ φῶς καὶ τελικὰ τὸ φῶς φαινόταν πάνω ἀπὸ κάποιο βάτο. Ἀπεφάσισαν τότε νὰ κόψουν ἀπὸ τὴν ρίζα τὸ βάτο. Ἔτσι κι ἔκαμαν. Ὅταν ἔκοψαν τὸ βάτο, τότε ἀνακάλυψαν καὶ τὸν τάφο τοῦ Ὁσίου Θεράποντα μαζὶ μὲ τὰ ὀστᾶ του. Τότε ἔκτισαν ἐκκλησία στὸ ὄνομα τοῦ Ὁσίου Θεράποντος. Ὁ ναὸς αὐτὸς ὑπῆρχε μέχρι τὸ 1863 μ.Χ., ὅπότε κατεδαφίστηκε γιὰ νὰ κτιστεῖ ὁ ἕως τῆς σήμερον ὑπάρχων μεγάλος ναός. Στὸν ναὸ σώζεται μικρὸ τεμάχιο τοῦ μετώπου τοῦ Ἁγίου, τὸ ὁποῖο βρίσκεται σὲ ἀργυροχρυσὴ θήκη καὶ λιτανεύεται τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς του. 

Γιὰ τὸ θαῦμα τῆς ἀνεύρεσης τῶν λειψάνων τοῦ Ὁσίου Θεράποντα ἀναφέρει, τροπάριόν της η' ὠδῆς τῆς Ἀκολουθίας του: «Ὁ Μωϋσῆς τὸ πρότερον ἀπὸ στύλου φεγγόμενος, στύλον ἀπὸ γὴς εἰς οὐρανοὺς ὁλόφωτον, ἀκτίνα σὲ ἔδειξε, ἔνθα καὶ νῦν κατακεῖται τὸ καρτερικόν σου καὶ πολυάθλον σῶμα ὢ πιστοὶ παρεστῶτες εὐσεβῶς μελωσούσιν εἰς πάντας τοὺς αἰώνας». 

Τὸ λείψανο τοῦ Ὁσίου μετὰ τὴν ἀνεύρεσή του ἔκαμε πολλὰ θαύματα καὶ κυρίως θεράπευσε πολλοὺς ἀπὸ ἑλώδη πυρετό. Καὶ μέχρι σήμερα κάνει διάφορα θαύματα σὲ αὐτοὺς ποὺ ἔρχονται μὲ πίστη στὸν ναό του. Γιὰ τοῦτο πῆρε τὴν προσωνυμία θαυματουργός. Κοντὰ στὴν ἐκκλησίαν ὑπάρχει καὶ τὸ ἁγίασμα τοῦ Ὁσίου. 

Ἀπὸ τὸ δοξαστικὸν τῶν αἴνων τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὁσίου, φαίνεται νὰ δίδασκεν ὁ Ὅσιος: «Ἀγαπήσατε τὸν Θεὸν καὶ εὐρήσετε χάριν αἰώνιον, μηδὲν προτιμήσετε τῆς ἀγάπης αὐτοῦ ἴνα ὅταν ἔλθη ἐν τὴ δόξη αὐτοῦ εὐρήσετε ἀνάπαυσιν μετὰ πάντων τῶν ἁγίων». Ἐπίσης σὲ εἰλητάριον νεοτέρας εἰκόνας τοῦ ἀναγράφεται: «Ἐγκράτεια γλώσσης καὶ κοιλίας μεγίστη φιλοσοφία».

2 σχόλια:

 1. Όσιε Θεράποντα πρέσβευε υπερ ημών και υπερ της Κύπρου και της Ελλάδας να μείνουν ελεύθερες και από βαρβάρους και από τους νεοταξίτες και να γίνουν όπως τις θέλει ο Δημιουργός και Λυτρωτής Χριστός!

  Φιλούμενος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η επιγραφή στο ειλητάριο
  (στην κατακλείδα)...
  ...όλα τα λεφτά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.