22 Σεπ 2018

Διατηροῦν τὰ ἀνθελληνικὰ σχολικὰ βιβλία οἱ Ἀλβανοὶ - Ἐμπαίζουν τὴν Ἀθήνα

Ἀλβανικὸ σχολικὸ βιβλίο Γεωγραφίας
Τὶς ἀπαράδεκτες συνθῆκες τῆς μειονοτικῆς ἐκπαίδευσης στὴν Ἀλβανία, ποὺ ὁδηγοῦν σὲ περαιτέρω συρρίκνωση τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ στὴν ὑποχρεωτικὴ φυγὴ ἀπὸ τὶς πατρογονικὲς ἑστίες του, καταγγέλλει μὲ ἀνακοίνωσή της ἡ ὀργάνωση τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας «ΟΜΟΝΟΙΑ», μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς καὶ ἀναδεικνύει τὸ ἐξίσου σοβαρὸ ζήτημα τὴ διατήρησης καὶ φέτος τῶν ἀνθελληνικῶν ἀναφορῶν στὰ σχολικὰ βιβλία. 

Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» καταγγέλλει «ἔλλειψη φροντίδας γιὰ τὶς σχολικὲς ὑποδομές, καθυστερήσεις γιὰ τὰ σχολικὰ βιβλία καὶ διατήρηση τοῦ ἀνθελληνικοῦ περιεχομένου στὰ ἐγχειρίδια τῆς Ἱστορίας καὶ τῆς Γεωγραφίας», ἀναδεικνύοντας ἕνα σημαντικὸ πρόβλημα στὶς διμερεῖς σχέσεις, καθὼς πλέον ἀφορᾶ τὴν ἀξιοπιστία τῆς ἀλβανικῆς πλευρᾶς...
σὲ ὅ,τι συζητᾶ καὶ συμφωνεῖ μὲ τὴν Ἀθήνα. 

Ἡ Συμφωνία γιὰ ἀλλαγὴ τῶν σχολικῶν βιβλίων πάει τουλάχιστον μία δεκαετία πίσω, ἀλλὰ ἐνῶ ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ βιβλία ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ οἱ ἀναφορὲς σὲ «Βόρειο Ἤπειρο», τὰ ἀλβανικὰ βιβλία συνεχίζουν νὰ εἶναι γεμάτα μὲ ἀνθελληνικὲς καὶ ἀλυτρωτικὲς ἀναφορές. 

Καὶ στὴν τελευταία προσπάθεια προσέγγισης μέσω τῶν συνομιλιῶν τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν Ν. Κοτζιὰ καὶ Ντ. Μπουσάτι εἶχε συμφωνηθεῖ καὶ πάλι νὰ λειτουργήσουν οἱ κοινὲς ἐπιτροπὲς γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ τῶν προβληματικῶν ἀναφορῶν στὰ σχολικὰ βιβλία καὶ νὰ ὑπάρξει ἄμεση ἀλλαγή τους. 

Καὶ ἐνῶ ἡ Ἀθήνα ἔχει προχωρήσει σὲ μία σειρὰ κινήσεις καλῆς θέλησης πρὸς τὴν Ἀλβανία (ἀναγνώριση διπλωμάτων ὁδήγησης, κατάργηση τῆς ἐπικύρωσης τῶν ἀλβανικῶν ἐγγράφων καὶ πιστοποιητικῶν κ.α.) ἐνῶ ὅμως ἡ κρίσιμη συζήτηση γιὰ τὴν Συμφωνία ὁριοθέτησης τῶν θαλασσίων συνόρων ἔχει παγώσει, ξαφνικὰ ὑφίσταται καὶ «καψόνια» ἀπὸ τοὺς Ἀλβανοὺς σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὰ σχολικὰ βιβλία. 

Ἔτσι σύμφωνα μὲ πληροφορίες μας στὴν τελευταία συνάντηση τῆς Κοινῆς Ἐπιτροπῆς μὲ προκλητικὸ τρόπο ἡ ἀλβανικὴ πλευρὰ ἀνακοίνωσε ὅτι οὔτε φέτος θὰ ἀλλάξουν τὰ βιβλία, καθὼς τώρα... ἀνακάλυψαν ὅτι δὲν προβλέπεται ἀλλαγὴ βιβλίων πρὶν περάσει μία…τριετία. 

Οἱ Ἀλβανοὶ μάλιστα πρόβαλλαν τὴν πρωτοφανῆ ἄποψη ὅτι οἱ χάρτες (οἱ ὁποῖοι δείχνουν τὶς ἀλβανικὲς περιοχὲς νὰ καλύπτουν ὅλη σχεδὸν τὴν βορειοδυτικὴ Ἑλλάδα) «δὲν ἐνοχλοῦν γιατί ἀποτυπώνουν τὴν ἱστορία δείχνοντας μία παλιὰ εἰκόνα…». 

Τὸ θέμα τῆς ἀλλαγῆς τῶν σχολικῶν βιβλίων ποὺ περιλαμβάνουν ἀπαράδεκτες ἀναφορᾶς καθὼς χαρακτηρίζουν «ἀλβανικὰ ἐδάφη» ὅλη τὴν Ἤπειρο μέχρι τὴν Πρέβεζα ἀλλὰ καὶ τὴν Δυτικὴ Μακεδονία, περιγράφουν ὡς «Γενοκτονία» τὴν φυγὴ τῶν Τσάμηδων ἀπὸ τὴν Θεσπρωτία στὴν διάρκεια τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου καλλιεργώντας ἕναν ἐπικίνδυνο ἀλυτρωτισμὸ καὶ διατηρώντας τὸν μύθο τῆς ταύτισης τῶν «ἀρβανιτῶν» μὲ ἀλβανική… μειονότητα, ἔχει τεθεῖ μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση στὶς διμερεῖς σχέσεις. (Τὸ θέμα εἶχε ἀναδείξει πρὶν ἕναν ἕνα χρόνο τὸ Liberal). 

Καὶ φυσικὰ τὰ βιβλία αὐτὰ δὲν ἀφοροῦν μόνο τοὺς Ἀλβανοὺς μαθητὲς οὔτε τὰ παιδιὰ τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας τὰ ὁποία ὑποβάλλονται ἔτσι σὲ ἕνα ἰδιότυπο καθεστὼς ἄσκησης ψυχολογικῆς πίεσης. Τὰ ἴδια αὐτὰ βιβλία μεταφέρονται στὴν Ἑλλάδα καὶ μοιράζονται στὰ παιδιὰ τῶν Ἀλβανῶν μεταναστῶν ποὺ παρακολουθοῦν μαθήματα ἀλβανικῆς γλώσσας στὶς αἴθουσες τῶν σχολείων ποὺ παραχωροῦν οἱ Δῆμοι σὲ ὅλη τὴν χώρα. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὰ παιδιὰ αὐτὰ ποὺ τὰ περισσότερα ἔχουν ἑλληνικὴ ἰθαγένεια, μπολιάζονται μὲ ἕναν ἐπικίνδυνο ἐθνικισμὸ καὶ ἀλυτρωτισμό, ποὺ καλλιεργεῖ τὸ ὅραμα τῆς «Μεγάλης Ἀλβανίας». 

Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν κατάσταση τῆς ἑλληνικῆς ἐκπαίδευσης στὴν Ἀλβανία, ἡ «ΟΜΟΝΟΙΑ» ἀναφέρει στὴν ἀνακοίνωσή της: «…Ἡ συρρίκνωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μαθητῶν στὰ σχολεῖα ποὺ χαίρουν τυπικὰ προνομίων παιδείας γιὰ τὴν ΕΕΜ δὲν ἔχει σχέση μὲ τὶς δημογραφικὲς ἐξελίξεις. Ἡ χρόνια ἐλλιπῆ φροντίδα γιὰ τὶς σχολικὲς ὑποδομές, ἡ μὴ κατάρτιση κατάλληλου ἐκπαιδευτικοῦ προσωπικοῦ, ἡ ἐγκατάλειψη τῆς παιδείας στὴν ὕπαιθρο καὶ τὴν περιφέρεια, ἡ ὑστέρηση στὸ πεδίο τῶν σχολικῶν ἐγχειριδίων ἀποτελοῦν λόγους οὐσιαστικούς της μείωσης τῶν μαθητῶν στὰ δημόσια σχολεῖα ποὺ ἀπευθύνονται στὶς κοινότητες τῶν Ἑλλήνων, ἔστω στὶς περιοχὲς ποὺ τὸ κράτος ἀναγνωρίζει ὡς τέτοιες…». 

Μὲ εἰδικὴ ἀναφορὰ στὶς ἀντιεπιστημονικὲς καὶ ἀνθελληνικὲς ἀναφορὲς στὰ βιβλία τῆς ἱστορίας καὶ τῆς γεωγραφίας ἡ «ΟΜΟΝΟΙΑ» κατηγορεῖ τὴν ἀλβανικὴ κυβέρνηση γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ συστηματικοῦ σχεδίου γιὰ τὸν διωγμὸ τῆς Ἑλληνικῆς μειονότητας ἀπὸ τὶς ἑστίες της: 

«..Ὡς ΟΜΟΝΟΙΑ θεωροῦμε ὑπεύθυνη τὴν πολιτεία ὅτι μὲ τὴν ἐκπαιδευτικὴ πολιτικὴ ποὺ ἀκολουθεῖ προσβάλει τὴν ποιότητα τῆς παρεχόμενης παιδείας στὰ σχολεῖα ποὺ φοιτοῦν μέλη τῆς ΕΕΜ. Αὐτὸ ὁδηγεῖ οἰκογένειές της σὲ ἐπιλογὲς ἐγκατάλειψης γὶ αὐτὸ τὸ λόγο τῶν πάτριων ἑστιῶν ἢ τὴν ἐπιλογὴ σχολείων ποὺ δὲν περιέχουν διδασκαλία της ἢ στὴν ἑλληνική. Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις πρόκειται γιὰ πρακτικὲς τεχνητῆς μείωσης τῆς δυναμικῆς της Ἑλληνικῆς κοινότητας ποὺ ἀντιβαίνουν τὸ πνεῦμα καὶ τὶς πρακτικὲς τῶν διεθνῶν Συμβάσεων..». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.