29 Οκτ 2019

Μαυροβουνίου Ἀμφιλόχιος: Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης δὲν μπορεῖ νὰ ὀνομαστεῖ ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ ὑπάρχει μόνο ἕνας ἐπικεφαλῆς στὴν Ἐκκλησία, ὁ Χριστός!

Μητροπολίτης Μαυροβουνίου καὶ Παραθαλασσίας Ἀμφιλόχιος (Ράντοβιτς), Σερβική Ἐκκλησία
Μητρ. Ἀμφιλόχιος ὑπενθύμισε: τὸ ἀνώτατο ὄργανο Ἐκκλησίας εἶναι ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος καὶ μόνο αὐτὴ μπορεῖ νὰ λύνει τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει σήμερα ἡ Ὀρθοδοξία.
Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης τῆς Κωνσταντινούπολης δὲν μπορεῖ νὰ ὀνομαστεῖ ἐπικεφαλῆς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἀφοῦ ὑπάρχει μόνο ἕνας ἐπικεφαλῆς στὴν Ἐκκλησία - ὁ Χριστός, δήλωσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τσετίνιε Μητροπολίτης Μαυροβουνίου καὶ Παραθαλασσίας Ἀμφιλόχιος στὶς 26 Ὀκτωβρίου 2019, μετὰ τὴν λειτουργία στὴν Ἐκκλησία τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Μονῆς Τσετίνιε. Αὐτὸ ἀνακοινώθηκε ἀπὸ τήν ἱστοσελίδα τῆς Μητρόπολης Μαυροβουνίου...
καὶ Παραθαλασσίας τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

«Χθὲς εἴχαμε συνάντηση μὲ τὴν ἐπιτροπὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη γιὰ τὰ γεγονότα στὴν Οὐκρανία, - δήλωσε ὁ Σερβικὸς ἱεράρχης. «Δυστυχῶς, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης τῆς Κωνσταντινούπολης συνεχίζει νὰ τηρεῖ αὐτὴ τὴν γραμμὴ καὶ δὲν θὰ εἶναι τόσο εὔκολο νὰ ἀκυρωθεῖ».
Ἐξήγησε ὅτι οἱ ἀπόψεις τῆς πιὸ πάνω ἐπιτροπῆς σὲ σχέση μὲ τὴν Οὐκρανία βασίζονται στὸ ρόλο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης σὲ ὅλη τὴν ἱστορία, ἀλλὰ «δὲν συνειδητοποιοῦν ὅτι οἱ καιροὶ ἔχουν ἀλλάξει».

«Τόσο ἐμεῖς, ὅσο κι ἡ Σύνοδός μας, γράφαμε στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη τῆς Κωνσταντινούπολης ὅτι ἡ ἐποχὴ τοῦ Κωνσταντίνου ξεκίνησε μὲ τὸν ἅγιο αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο καὶ στνὴ συνέχεια τελείωσε τὸ 1453 μὲ τὴν πτώση τῆς Κωνσταντινούπολης ὡς ἀποτέλεσμα τῆς τουρκικῆς κατοχῆς καὶ τὸ 1918 μὲ τὸ μαρτυρικὸ θάνατο τῆς ρωσικῆς αὐτοκρατορικῆς οἰκογένειας Ρομάνοφ», σημείωσε ὁ ἱεράρχης.

Πρόσθεσε ὅτι ἡ Κωνσταντινούπολη διαδραμάτισε μεγάλο ρόλο κατὰ τὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος μετέφερε τὴν πρωτεύουσα ἀπὸ τὴν Ἀρχαία Ρώμη στὴν νέα Ρώμη «καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι μετέφερε τὴν πρωτεύουσα τῆς αὐτοκρατορίας ποὺ κυβερνοῦσε τὴν τύχη τῆς Μεσογείου, γιὰ νὰ μὴν ἀναφέρουμε ὁλόκληρο τὸν κόσμο γιὰ χίλια χρόνια, πραγματικὰ ἔδωσε τὴν δυνατότητα στὴν Κωνσταντινούπολη νὰ ἔχει μία μεγάλη ἀποστολή, εἰδικὰ γιὰ ἐμᾶς τοὺς Σλαβικοὺς λαούς».

«Οἱ Σλαβικοὶ λαοὶ ἀπέκτησαν τὴν ὀρθόδοξη πίστη μέσω τῆς Κωνσταντινούπολης καί, στὴν συνέχεια, τὴν ἀνεξαρτησία τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν τους, τόνισε ὁ ἐπίσκοπος Ἀμφιλόχιος. – Ὅλο αὐτὸ εἶναι τὸ ἔργο τοῦ μεγάλου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινούπολης. Ἀλλὰ τώρα εἶναι ἄλλη ἐποχὴ καὶ εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη ἡ Ἐκκλησία, σεβόμενη τὰ πάντα ποὺ συνέβησαν στὴν ἱστορία, νὰ οἰκοδομήσει ὡστόσο τὸ μέλλον της στοὺς πρώτους αἰῶνες τῆς ἱστορίας της, ὅταν δὲν ἦταν τόσο στενὰ συνδεδεμένη μὲ τὶς ἀρχές».

Ὁ ἱεράρχης ὑπενθύμισε ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἦταν συνδεδεμένη μὲ τὴν ἐξουσία ἀπὸ τότε ποὺ ἔγινε χριστιανική, ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο ἕως τὸν αὐτοκράτορα Νικόλαο Β': «ἦταν χριστιανικὴ κυβέρνηση, χριστιανοὶ κυβερνῆτες, χριστιανικὰ ἔθνη, χριστιανικὰ κράτη».

«Σήμερα δὲν ἔχουμε πλέον χριστιανοὺς κυβερνῆτες, οὔτε καν ἔχουμε χριστιανικὴ ἐξουσία, ἀκόμα καὶ οἱ ἄνθρωποι πού ἦταν Χριστιανοί, κατὰ πόσο εἶναι χριστιανοὶ σήμερα; Ὡς ἐκ τούτου, ὁ συνδυασμὸς τῆς ἐξουσίας καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἦταν ἐξαιρετικὰ σημαντικὸς στὴν ἱστορία, δυστυχῶς, δὲν ὑπάρχει πλέον σήμερα. Ἡ Ἐκκλησία καλεῖται νὰ ζήσει μία πραγματικὴ ζωὴ καὶ ὅλα ὅσα συμβαίνουν σὲ αὐτήν, εἰδικὰ σὲ σχέση μὲ σημαντικὲς ἀποφάσεις, στὸ πνεῦμα τῶν Ἁγίων Πατέρων, δηλαδὴ στὸ πνεῦμα τῆς Συνόδου, στὸ πνεῦμα τῆς πρώτης Συνόδου τῶν Ἱεροσολύμων τὸ πεντηκοστὸ ἔτος μετὰ Χριστῶν, ὅπου εἰπώθηκε "βούλησην τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κι ὑμᾶς". Αὐτὸ εἶναι ποὺ διδάσκει ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα καὶ ζητᾶ ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς τῆς Κωνσταντινούπολης νὰ μὴν εἶναι πλέον δυνατὸν νὰ ἀποφασίζει κάποιος ἕνας, εἴτε πρόκειται γιὰ τὴν Κωνσταντινούπολη εἴτε γιὰ τὸ Βελιγράδι», τόνισε ὁ Μητροπολίτης τοῦ Μαυροβουνίου καὶ Παραθαλασσίας.

Ταυτόχρονα, ὁ Ἐπίσκοπος Ἀμφιλόχιος ἐπεσήμανε ὅτι ἀπὸ τὴν ἀποστολικὴ ἐποχὴ ἡ Ὀρθόδοξη Σύνοδος ἦταν τὸ ἀνώτατο ὄργανο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας «καὶ τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει σήμερα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μποροῦν νὰ ἐπιλυθοῦν μόνο ἀπὸ τὴν Σύνοδο, Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, Πανορθόδοξη Σύνοδο». Καί, κατὰ τὴν γνώμη του, εἶναι ἀπαραίτητο νὰ προσευχηθοῦμε στὸν Θεὸ αὐτὸ τὸ συνοδικὸ πνεῦμα θὰ ἀποκατασταθεῖ στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μὲ ὅλο τὸν σεβασμὸ πρὸς τὴν ἱστορία καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινούπολης, ποὺ εἶναι ἡ Ἐκκλησία μὲ πρῶτο θρόνο.

«Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης τῆς Κωνσταντινούπολης δὲν μπορεῖ νὰ ὀνομαστεῖ ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ὅπως γράφεται στὸν τόμο τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας, ὅτι εἶναι ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἀναφέροντας μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο τὸν αὐτοκράτορα Ἰουστινιανό, - πρόσθεσε ὁ ἱεράρχης. - Ἦταν στὰ χρόνια τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας καὶ στὰ χρόνια ποὺ ἄλλα βασίλεια καὶ κράτη διαμορφώθηκαν μὲ βάση τὸ βυζαντινὸ πρότυπο καὶ οἱ τότε ἄρχοντες, ὅπως καὶ ὁ βασιλιὰς μας Νίκολα Πέτροβιτς, συμμετεῖχαν στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. <...> Σήμερα τὸ κράτος εἶναι κοσμικό, οἱ λαοὶ ἀκολουθοῦν τὰ κοσμικὰ μονοπάτια, οἱ ἡγεμόνες εἶναι συχνὰ ἄθεοι, ἑπομένως δὲν εἶναι πλέον δυνατὸν νὰ εἶναι μαζὶ μὲ τὴν κυβέρνηση. Μὲ ὅλο τὸν σεβασμὸ πρὸς τὶς ἀρχές».

Ὁ μητροπολίτης ὑπογράμμισε ὅτι στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὑπάρχει μόνο ἕνας ἐπικεφαλῆς – ὁ Χριστός, καὶ «δὲν ὑπάρχουν ἄλλοι ἐπικεφαλῆς ἢ προϊστάμενοι. Ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι εἶναι ἀπόστολοι ποὺ μαρτυροῦν γιὰ τὸν Χριστὸ ὡς ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας καὶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία ὡς Μίαν, Ἅγιαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικήν, στὴν ὁποία ἀνήκουμε καὶ στὴν ὁποία ὑπηρετοῦμε».

Ὑπενθυμίζουμε, στὶς 24 Ὀκτωβρίου, ἠ αντιπροσωπεία τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ἔφθασε στὸ Βελιγράδι γιὰ νὰ πραγματοποιήσει διαπραγματεύσεις γιά ὀρθόδοξα ζητήματα μὲ τὸν Πατριάρχη Εἰρηναῖο καὶ τοὺς ἱεράρχες τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας. Ὅλα τὰ μέλη τῆς ἀντιπροσωπείας εἶναι ἐνεργοὶ ἐκπρόσωποι τῶν συμφερόντων τῆς ΟCU.
spzh

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.