25 Απρ 2017

Μήνυση σὲ θεολόγο γιὰ διανομὴ "ὁμοφοβικοῦ" φυλλαδίου σὲ σχολεῖο τῆς Ξάνθης

Τὸ κατωθι ρεπορτὰζ προέρχεται ἀπὸ κομματικὴ ἐφημερίδα τοῦ Σύριζα:
Μήνυση γιὰ διανομὴ φυλλαδίου μὲ ὁμοερωτοφοβικὸ περιεχόμενο κατατέθηκε σὲ βάρος θεολόγου σὲ σχολεῖο Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης τῆς Ξάνθης, στὸ ὁποῖο ἡ ὁμοφυλοφιλία παρουσιάζεται ὡς ἀσθένεια.
Ἡ μήνυση ἔχει κατατεθεῖ στὸ Τμῆμα Ἀντιμετώπισης Ρατσιστικῆς Βίας τῆς ΕΛΑΣ καὶ ἔχει διαβιβαστεῖ ἁρμοδίως στὶς διωκτικὲς ἀρχὲς τῆς Ξάνθης, προκειμένου νὰ ἐνεργήσουν. Τὴν ἔχουν καταθέσει τὸ Ἑλληνικὸ Παρατηρητήριο τῶν Συμφωνιῶν τοῦ Ἐλσίνκι, τὸ Τμῆμα Σεξουαλικοῦ Προσανατολισμοῦ καὶ Ταυτότητας Φύλου τοῦ Ἑλληνικοῦ Παρατηρητηρίου τῶν Συμφωνιῶν τοῦ Ἐλσίνκι, ἡ  Πολύχρωμη Πολυπολιτισμικὴ Ὀμπρέλα Ξάνθης καὶ τό Φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας Ἀθήνας Athens Pride.
Τὸ ζήτημα ἀπασχολεῖ τὴν ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα ἐνῶ ἡ Πρόεδρος τῆς ΕΛΜΕ Ξάνθης Μαρία Λουκοπούλου ἀναφέρει ὅτι τὸ Δ.Σ. τῆς ΕΛΜΕ θὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ θέμα καθὼς ἡ Ἕνωση εἶναι πάντα ἀντίθετη σὲ κάθε ἐκδήλωση ρατσιστικῆς συμπεριφορᾶς καὶ συμμετέχει σὲ....
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ...
ὅλες τὶς ἀντίστοιχες δράσεις ἐνάντια στὸ ρατσισμὸ καὶ θὰ ἐξετάσει τί ἔχει συμβεῖ προκειμένου νὰ πάρει θέση.

Τί ἀναφέρει τὸ φυλλάδιο
Πρόκειται γιὰ φυλλάδιο ποὺ ἔχει διανεμηθεῖ σὲ ὅλους τους χριστιανοὺς μαθητὲς καὶ μαθήτριες τῆς Γ’ Λυκείου, τὸ περιεχόμενο τοῦ ὁποίου χαρακτηρίζεται ἀπὸ τοὺς μηνυτές, στὸ σύνολό του καὶ μὲ πρόθεση ὁμοερωτοφοβικό, ἀφοῦ μεταξὺ ἄλλων ἀποκαλεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία προσβλητικὰ “διαταραχὴ” καὶ “ἀσθένεια,” ποὺ «δημιουργεῖ πρόσφορο ἔδαφος γιὰ τὴν παιδεραστία” ἐνῶ ὑποστηρίζεται ὅτι τὰ ὁμοερωτικὰ ἄτομα “παρουσιάζουν πολὺ συχνότερα κατάθλιψη, ἀπόπειρες αὐτοκτονίας, γενικευμένη ἀγχώδη διαταραχή, διαταραχὴ διαγωγῆς, χρήση οὐσιῶν, ἀλκοολισμό… αὐξημένο κίνδυνο γιὰ σεξουαλικὰ μεταδιδόμενα νοσήματα” ἢ ὅτι «ἡ ὁμοφυλοφιλία εὐθύνεται γιὰ τὴν τρομακτικὴ αὔξηση τοῦ καρκίνου τοῦ στόματος σὲ ποσοστὸ 80%.”

Τί ἀναφέρει ἡ μήνυση

«τὸ ἔντυπο παραβιάζει διὰ τοῦ τύπου τὸ ἄρθρο 1 τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νόμου (μὲ τὴν ἐπιβαρυντικὴ διάταξη τῆς παραγράφου 5), σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ ἄρθρο 5, ποὺ προβλέπουν:
Ἄρθρο 1: 1. Ὅποιος μὲ πρόθεση, δημόσια, προφορικὰ ἢ διὰ τοῦ τύπου, μέσω τοῦ διαδικτύου ἢ μὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο μέσο ἢ τρόπο, ὑποκινεῖ, προκαλεῖ, διεγείρει ἢ προτρέπει σὲ πράξεις ἢ ἐνέργειες ποὺ μποροῦν νὰ προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ἢ βία κατὰ προσώπου ἢ ὁμάδας προσώπων, ποὺ προσδιορίζονται μὲ βάση τὴ φυλή, τὸ χρῶμα, τὴ θρησκεία, τὶς γενεαλογικὲς καταβολές, τὴν ἐθνικὴ ἢ ἐθνοτικὴ καταγωγή, τὸ σεξουαλικὸ προσανατολισμό, τὴν ταυτότητα φύλου ἢ τὴν ἀναπηρία, κατὰ τρόπο ποὺ ἐκθέτει σὲ κίνδυνο τὴ δημόσια τάξη ἢ ἐνέχει ἀπειλὴ γιὰ τὴ ζωή, τὴν ἐλευθερία ἢ τὴ σωματικὴ ἀκεραιότητά των ὡς ἄνω προσώπων, τιμωρεῖται μὲ φυλάκιση τριῶν (3) μηνῶν ἕως τριῶν (3) ἐτῶν καὶ μὲ χρηματικὴ ποινὴ πέντε ἕως εἴκοσι χιλιάδων (5.000 – 20.000) εὐρώ. (…) 5. Ἂν ἡ πράξη τῶν προηγουμένων παραγράφων τελέστηκε ἀπὸ δημόσιο λειτουργὸ ἢ ὑπάλληλο, κατὰ τὴν ἄσκηση τῶν ἀνατεθειμένων σὲ αὐτὸν καθηκόντων, ἐπιβάλλεται: α) στὶς περιπτώσεις τῶν παραγράφων 1 καὶ 2, φυλάκιση ἕξι (6) μηνῶν ἕως τριῶν (3) ἐτῶν καὶ χρηματικὴ ποινὴ δέκα χιλιάδων ἕως εἴκοσι πέντε χιλιάδων (10.000 -25.000) εὐρὼ καὶ β) στὴν περίπτωση τῆς παραγράφου 3, φυλάκιση τουλάχιστον ἑνὸς (1) ἔτους καὶ χρηματικὴ ποινὴ εἴκοσι πέντε χιλιάδων ἕως πενήντα χιλιάδων (25.000 – 50.000) εὐρώ.»

Ἄρθρο 5: 1. Οἱ πράξεις ποὺ περιγράφονται στὸν παρόντα νόμο, καθὼς καὶ τὰ ἐγκλήματα ποὺ τελοῦνται συνεπεία αὐτῶν, διώκονται αὐτεπαγγέλτως. Ὁ παθών, κατὰ τὴν ὑποβολὴ τῆς ἔγκλησης, ὅπως καὶ ὅταν παρίσταται ὡς πολιτικῶς ἐνάγων, δὲν καταβάλλει τὸ σχετικὸ παράβολο ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου.

Γενικότερα, πρέπει νὰ συνεκτιμηθεῖ ἡ ἀπόφαση 3490/2006 τοῦ Δ’ Τμήματος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ὅπου ἀναφέρεται πὼς ἡ ὁμοερωτικὴ κοινωνικὴ ὁμάδα προστατεύεται ἀπὸ τὸ Σύνταγμα, ἀφοῦ «οἱ ἐρωτικὲς ἐπιλογές της, ὄχι μόνο δὲν ἀποδοκιμάζονται ἀπὸ τὴν συνταγματικὴ τάξη τῆς χώρας, ἀλλὰ τουναντίον ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὶς διατάξεις τῶν ἄρθρων 2 (σεβασμὸς καὶ προστασία τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου) καὶ 5 πάρ. 1 (προστασία τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας), ὡς ἐκδήλωση ἐλεύθερης ἐπιλογῆς τῶν ἀποτελούντων αὐτή, νὰ γίνονται ἀπολύτως σεβαστές».

Τέλος, πρέπει νὰ ληφθεῖ ὑπόψη ἀπόφαση τοῦ ΕΔΔΑ ποὺ ἐπικύρωσε καταδίκη δικαστηρίων τῆς Σουηδίας γιὰ διανομὴ σὲ μαθητὲς φυλλαδίων μὲ ἀνάλογο ὁμοερωτοφοβικὸ περιεχόμενο (CASE OF VEJDELAND AND OTHERS v. SWEDEN – Application no. 1813/07 – JUDGMENT. STRASBOURG. 9 February 2012) τὰ βασικὰ σημεῖα τῆς ὁποίας σὲ δική μας μετάφραση παρατίθενται στὴ συνέχεια:

“54. (…) Τὸ Δικαστήριο ὑπενθυμίζει ὅτι, σύμφωνα μὲ τὰ φυλλάδια, ἡ ὁμοφυλοφιλία ἦταν «μιὰ ἀποκλίνουσα σεξουαλικὴ ροπὴ» ποὺ εἶχε «μιὰ ἠθικὰ καταστροφικὴ ἐπίδραση ἐπὶ τῆς οὐσίας τῆς κοινωνίας». Τὰ φυλλάδια ἰσχυρίζονταν ἐπίσης ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς κύριους λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ HIV καὶ τὸ AIDS εἶχαν ριζωθεῖ καὶ ὅτι τὸ «ὁμοφυλοφιλικὸ λόμπι» προσπάθησε νὰ ὑποβαθμίσει τὴν παιδεραστία. Κατὰ τὴ γνώμη τοῦ Δικαστηρίου, ἂν καὶ αὐτὲς οἱ δηλώσεις δὲν προτρέπουν ἄμεσα ἄτομα νὰ διαπράξουν μισαλλόδοξες πράξεις, εἶναι σοβαροὶ ἰσχυρισμοὶ ποὺ δημιουργοῦν προκαταλήψεις.

55. Ἐπιπλέον, τὸ Δικαστήριο ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ ὑποκίνηση σὲ μίσος δὲν συνεπάγεται κατ’ ἀνάγκη μιὰ προτροπὴ σὲ διάπραξη πράξης βίας, ἢ ἄλλων ἐγκληματικῶν πράξεων. Ἐπιθέσεις σὲ πρόσωπα ποὺ γίνονται μὲ ἐξύβριση, γελοιοποίηση ἢ συκοφαντικὴ δυσφήμηση συγκεκριμένων ὁμάδων τοῦ πληθυσμοῦ μπορεῖ νὰ εἶναι ἐπαρκεῖς ὥστε οἱ ἀρχὲς νὰ ταχθοῦν ὑπὲρ τῆς καταπολέμησης τοῦ ρατσιστικοῦ λόγου ὅταν ἡ ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης ἀσκεῖται μὲ ἀνεύθυνο τρόπο (βλ Feret ν. Βελγίου, δὲν ὑπάρχει. 15615/07, § 73, 16 Ἰουλίου 2009). Ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτή, τὸ Δικαστήριο ὑπογραμμίζει ὅτι οἱ διακρίσεις λόγω σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ εἶναι τὸ ἴδιο σοβαρὲς μὲ τὶς διακρίσεις μὲ βάση τὴν «φυλή, τὴν καταγωγὴ ἢ τὸ χρῶμα» (βλέπε, μεταξὺ ἄλλων, Smith καὶ Grady v. Ἡνωμένου Βασιλείου, ἄρ. 33985/96 καὶ 33986 / 96, § 97, ΕΔΑΔ 1999-Ἱ).

56. Τὸ Δικαστήριο λαμβάνει ἐπίσης ὑπόψη ὅτι τὰ φυλλάδια τοποθετήθηκαν στὶς θυρίδες νέων ἀνθρώπων ποὺ ἦταν σὲ εὐαίσθητη καὶ εὐεπηρέαστη ἡλικία καὶ οἱ ὁποῖοι δὲν εἶχαν τὴ δυνατότητα νὰ ἀρνηθοῦν νὰ τὰ ἀποδεχθοῦν (βλέπε, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, Handyside κατά. Τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, 7η Δεκεμβρίου 1976, § 52, σειρὰ Ἅ, ἀριθ. 24).”

Μὲ τὴν παροῦσα καταμηνύουμε τὸν/τὴν ἐκπαιδευτικὸ στὸ Τμῆμα Ἀντιμετώπισης Ρατσιστικῆς Βίας, ποὺ ἔχει μοναδικὴ στὴν Ἑλλάδα ἐμπειρία στὴ διερεύνηση μηνύσεων γιὰ ρατσιστικὰ ἐγκλήματα, ζητᾶμε τὴν ἄμεση ποινικὴ δίωξη καὶ αὐστηρότατη τιμωρία του/της, δηλώνουμε παράσταση πολιτικῆς ἀγωγῆς γιὰ τὴν ἠθικὴ βλάβη ποὺ ὑποστήκαμε (πλὴν τοῦ πρώτου) καθὼς καὶ ὅλα τα (ἢ πολλὰ) μέλη τῶν ὀργανώσεών μας ὡς ὁμοερωτικᾶ ἄτομα ἀπὸ τὴν προαναφερόμενη παράνομη πράξη τοῦ/τῆς ἐγκαλούμενου/ης καὶ ζητοῦμε ἀπὸ αὐτὸν/ην χρηματικὴ ἱκανοποίηση 44 εὐρὼ γιὰ τὴν ἠθικὴ βλάβη ἀπὸ τὴν ὡς ἄνω παράνομη συμπεριφορά, μὲ τὴν ἐπιφύλαξη διεκδίκησης περαιτέρω ἱκανοποίησης ἐνώπιόν των ἁρμοδίων δικαστηρίων.

Ἑλληνικὸ Παρατηρητήριο τῶν Συμφωνιῶν τοῦ Ἐλσίνκι

Τμῆμα Σεξουαλικοῦ Προσανατολισμοῦ καὶ Ταυτότητας Φύλου
τοῦ Ἑλληνικοῦ Παρατηρητηρίου τῶν Συμφωνιῶν τοῦ Ἐλσίνκι

Πολύχρωμη Πολυπολιτισμικὴ Ὀμπρέλα Ξάνθης

Φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας Ἀθήνας Athens Pride
left.gr

9 σχόλια:

 1. Ο φασιστικός ψευτοαντιρατσιστικός νόμος πρέπει να καταργηθεί άμεσα απο μια Ορθόδοξη Ελληνική Κυβέρνηση.

  Φιλόθεος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η ΤΑΛΜΟΥΔΙΚΗ ΜΑΦΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ.
  ΤΑ ΣΤΑΥΡΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΛΕΝΙΝ ΞΑΝΆ ΕΝ ΔΡΆΣΕΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΙΑ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΠΟΥ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΘΑ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ. ΓΙΑΤΙ ΟΜΩΣ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ "ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΙ" ΔΕΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΩΑΜΕΘΑΝΩΝ; ΑΝ ΤΟΛΜΟΥΝ, ΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΙ Σ΄ΑΥΤΟΥΣ ΓΙΑ ΟΣΑ ΠΡΕΣΒΕΥΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο σατανάς ωρύεται, αλλά το δικαίωμα και την όποια δύναμη στο σατανά, την έδωσε η πεσμένη ζωή (μακριά από τον Θεό) που ζουν πολλοί άνθρωποι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Οι μηνύσεις κατά των καθηγητών που συμμετέχουν στην θεματική εβδομάδα πότε θα ξεκινήσουν; Εννοιείται για καθηγητες που παρουσιάζουν αμφιλεγόμενα θέματα όπως κοινωνικό φύλο κτλ. Δεν υπάρχει κανένας νομικός να υποστηρίξει μια τέτοια κίνηση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΕΔΩ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΙΟΝΙΣΤΙΚΗ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ ΣΚΑΣΙΛΑ ΜΑΣ.Ο ΔΕ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ο κος Καθηγητής , αληθινός Θεολόγος και συγχαρητήρια, ως ώφειλεν ,έρμήνευσε το Ευαγγέλιον στους μαθητάς του και δεν έκαμε κανένα έγκλημα και καμμίαν παρανομίαν ,για να τιμωρηθή. Κι ας αφήσουν τον άνθρωπο να κάνη την δουλειά ,για την οποίαν ωρκίστηκε ότι θα κάμη το καθήκον του ενσυνειδήτως. Οι κορώνες των αθέων αριστεριστών να παύσουν και να μην διώκουν τους λειτουργούς του Θεού και της πραγματικής ελληνορθοδόξου παιδείας. Ο κος Καθηγητής ενήργησεν βάσει του Συντάγματος άρθρον 16 παράγραφος 2, που λέγει για "καλλιέργεια θρησκευτικής και εθνικής συνειδήσεως και αγωγής". Ὀλα τα άλλα είναι φληναφήματα των αθέων αριστεριστών που δεν είναι κάν συνεπείς ούτε με την ιδεολογίαν τους. "Έασον αυτοίς χαίρειν", θα έλεγαν οι πρόγονοί μας.Εύγε στον Θεολόγον Καθηγητήν και πρέπει να τον μιμηθούν και άλλοι και να μην φοβούνται. Εμείς όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και Εκπαιδευτικοί είμαστε μαζί τους και τους στηρίζουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.