26 Απρ 2017

Καναδοὶ χειρουργοί συλλέγουν ὄργανα ἀπὸ ἀσθενεῖς εὐθανασίας!

Ἀποκλειστικὴ μετάφραση: Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ
Ἀξιοποιώντας τὸν νέο νόμο τῆς χώρας, Καναδοὶ χειροῦργοι μεταμοσχεύσεων ἔχουν συλλέξει ὄργανα ἀπὸ δεκάδες ἀσθενεῖς εὐθανασίας. Σύμφωνα μὲ τὴ National Post 26 ἄνθρωποι στὸ Ὀντάριο ποὺ πέθαναν μὲ θανατηφόρο ἔνεση ἔχουν δωρίσει ἱστὸ ἢ ὄργανα. Ἡ ἀναφορὰ τῆς National Post καλύπτει μόνο το Ὀντάριο. Βιοηθολόγοι, ὁ ὀργανισμὸς μεταμοσχεύσεων τοῦ Κεμπὲκ καὶ μιὰ ἐπιτροπὴ δεοντολογίας τῆς κυβέρνησης ὑποστήριζαν τὸν περσινὸ χρόνο ὅτι ἡ εὐθανασία μπορεῖ νὰ εἶναι μιὰ καλὴ πηγὴ ὀργάνων, γεγονὸς ποὺ ἀποδεικνύει ὅτι παρόμοιες διαδικασίες εἶναι πιθανὸν νὰ ἔχουν πραγματοποιηθεῖ στὴν ἐπαρχία αὐτή.
Μὲ σκοπὸ νὰ μετριάσει τοὺς φόβους ὅτι οἱ ἀσθενεῖς θὰ μποροῦσαν νὰ πιεστοῦν σὲ δωρεὰ ὀργάνων ὁ Dr James Downar μέλος τοῦ συλλόγου “Dying with dignity Canada” (Πεθαίνοντας μὲ ἀξιοπρέπεια) δήλωσε τὸ ἑξῆς: «Ἐὰν δεχόμαστε ὅτι οἱ ἄνθρωποι μποροῦν νὰ πάρουν ἀποφάσεις γιὰ νὰ τερματίσουν τὴ ζωή τους, καὶ ἀποδεχόμαστε τὴν ἰδέα τοῦ καρδιακοῦ θανάτου νὰ εἶναι ἐπαρκὴς γιὰ τὴ....
δωρεὰ ὀργάνων, τότε θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἀποδεκτὴ ἡ δωρεὰ ὀργάνων».
Ἀξιοπερίεργα, αὐτὸ εἶναι ἕνα θέμα ποὺ δὲν ἐμφανίστηκε στὶς συζητήσεις ποὺ ἀφοροῦσαν τὴν εὐθανασία ἐνώπιόν το Ἀνώτατου Δικαστηρίου ποὺ τὴ νομιμοποίησε τὸ 2015. Ὁ συνδυασμὸς τῶν μεταμοσχεύσεων ὀργάνων μὲ τοὺς εὐθανατοποιημένους δότες βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια στὸ Βέλγιο καὶ τὴν Ὀλλανδία. Ἔχουν ἀναφερθεῖ  περίπου 40 περιπτώσεις στὶς δύο χῶρες.  Πέρυσι, ὀλλανδοὶ ἰατροὶ στὸ Ἰατρικὸ Κέντρο τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μάαστριχτ καὶ τὸ Ἰατρικὸ Κέντρο τοῦ Πανεπιστημίου Ἐράσμους δημοσίευσαν ἕνα πολυτομεακὸ ἐγχειρίδιο γιὰ τὴ σύνθετη διαδικασία.
Ἕνα πρόσφατο ἄρθρο στὸ ἰστολόγιο  “Impact Ethics” (Ἠθικῆς Ἐπιρροῆς) ἀπὸ τὴν καθηγήτρια Jennifer A. Chandler, τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀττάβα, ἐπεσήμανε ὅτι ὁ συνδυασμὸς τῆς δωρεᾶς ὀργάνων μὲ τὴν εὐθανασία θὰ μποροῦσε νὰ ὁδηγήσει σὲ μερικὰ δύσκολα ἠθικά, νομικὰ καὶ συνειδησιακὰ ζητήματα:
Τί γίνεται ἂν ἕνας ἀσθενὴς ἀναζητᾶ εὐθανασία γιὰ νὰ κατευθύνει τὴ δωρεά του σὲ ἕνα μέλος τῆς οἰκογένειας; Ἡ πιθανότητα κατάχρησης εἶναι προφανής.
Τί γίνεται ἂν ἕνας συγγενὴς καλεῖται νὰ ἐγκρίνει μιὰ δωρεὰ ὀργάνων μετὰ ἀπὸ τὴν εὐθανασία ἑνὸς ἀτόμου τὸ ὁποῖο δὲν ἄφησε ὁδηγίες;
Τί γίνεται ἂν ὁ χειροῦργος τῆς μεταμόσχευσης ἔχει μιὰ συνειδησιακὴ ἀντίρρηση γιὰ τὴ διαδικασία; Πρέπει νὰ ἀναγκαστεῖ νὰ τὸ κάνει;
Τί γίνεται ἂν ἕνας παραλήπτης ἀντιτίθεται στὴ λήψη ὀργάνου ἀπὸ ἕναν εὐθανατοποιημένο ἀσθενῆ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.