25 Απρ 2017

Ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἀλβανίας Ἔντι Ράμα στὸ Ἀλύκο. Φάσεις καὶ ἀντιφάσεις.

Εἶναι παράδοση τοῦ λαοῦ τοῦ Βούρκου, ποὺ εἴναι  εἰρηνόφιλος καὶ νομοταγής, νὰ περιμένει τὸν καθένα, ἀνεξαρτήτως τὴ θέση  καὶ  τὴ στάση του, μὲ τιμὲς καὶ σεβασμό. Μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο περίμενε την  23η το μηνός, μέρα διπλῆς ἑορτῆς: Κυριακή το Θωμὰ καὶ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τὸν Ἀλβανὸ Πρωθυπουργὸ Ἔντι Ράμα.
Μὲ τὸ αἰτιολογικό τς ἀπονομῆς  τῶν τίτλων ἰδιοκτησίας ὁ Ἀλβανὸς Πρωθυπουργὸς σκέφτηκε νὰ κάνει μιὰ ἐμφάνιση στὴν καρδιὰ τοῦ Βούρκου, τὸ Ἀλύκο. Τώρα ποὺ ἡ ἐσωτερικὴ πολιτικὴ κρίση μαστίζει τὸ κυβερνῶν κόμμα ὅσο καμία ἄλλη φορᾶ, τώρα ποὺ ἀπὸ τοὺς κόλπους τοῦ ΣΚ βγῆκε ἕνα ἄλλο «κακὸ μόρφωμα» γι’ αὐτόν, ποὺ ἡγεῖται ἀπὸ τὸν στεροῦντα στὶς σοσιαλιστικὲς ἐκλογὲς γιὰ τὴν διεκδίκηση τῆς θέσης τοῦ πρόεδρου τοῦ κόμματος, Μπὲν Μπλούσι, οἱ καλὲς σχέσεις μὲ τὴν Ε.Ε. Μειονότητα, μὰ κυρίως οἱ ψῆφοι της θὰ εἶναι βάλσαμο γι’ αὐτόν. Ἔφθασε στὸ Ἀλύκο μὲ τὴ μεγάλη σουίτα του καὶ τοὺς πολλοὺς τυφλοὺς ὀπαδούς του ποὺ τὸν συνοδεύουν παντοῦ.
Ἐξῆρε, στὴν ὁμιλία του, τὸ ρόλο τῆς μειονότητας, ὡς μιὰ μειονότητα ἐργατική, ποὺ σέβεται τοὺς νόμους,  πληρώνει τὶς ὑποχρεώσεις, δὲν κλέβει τὴν....
ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια (φανταστεῖτε ὅταν λέει αὐτὰ ὁ πρωθυπουργός, τί γίνεται σὲ ἄλλα μέρη τὴ χώρας) καὶ χρειάζεται ἀπὸ τὴν κυβέρνηση νὰ δοθεῖ σ’ αὐτὴν μιὰ ἰδιαίτερη προσοχή!!!.  «Ἦταν ἡ στάση τοῦ ΣΚ ὥστε οἱ ἑλληνικὲς ἐπαρχίες νὰ ἑνωθοῦν σὲ δύο δήμους καθαρούς, σ’ αὐτὸν τῆς Δρόπολης καὶ τῆς Φοινίκης, ὥστε οἱ δῆμοι αὐτοὶ νὰ εἶναι καθρέφτης στὸ πρόγραμμα τῆς κυβέρνησης. Ἔτσι στὸ δῆμο σας  γιὰ εἴκοσι χρόνια δὲν ἔχουν γίνει τόσες ἐπενδύσεις ἀπ’ αὐτὲς ποὺ βάλθηκαν ἤδη στὸ πρόγραμμα καὶ ἄρχισαν νὰ ὑλοποιοῦνται. Μόνον σήμερα θὰ νομιμοποιήσουμε 300 ἄνομα σπίτια  ἀπὸ 6 ποὺ ἔχουν νομιμοποιηθεῖ στὰ  8 προηγούμενα χρόνια. Θὰ ὑπάρχουν βιβλία στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ θὰ ἀναγερθεῖ μιὰ Διεύθυνση Παιδείας για  τὰ μειονοτικὰ σχολεῖα…», ἦταν μερικὲς ἀπὸ τὶς ὑποσχέσεις του.  
Καθὼς ἔκανε τὴν ἀπονομὴ τῶν πιστοποιητικῶν στοὺς δικαιούχους, μὲ τὴν λεπτὴ εἰρωνεία του, τοὺς ἀνάγκαζε νὰ ποῦν δύο λόγια, μὲ τὸ σκεπτικὸ πώς, περικυκλωμένοι ἀπ’ ὅλες τὶς μεριὲς ἀπὸ ἀστυνομικοὺς καὶ  μυστικούς  πράκτορες, θὰ τὸν ὑμνοῦσαν. Καὶ ἔτσι ἔγινε. Δὲν ὑπολόγισε ὅμως κάποιον Κωσταρίτη ποὺ φώναξε μεγαλόφωνος γιὰ τὴν στάση του πρὸς τὴν Μειονότητα, πὼς δίνει δυὸ τίτλους σὲ δυὸ ἐκκλησίες ὄταν  κατεδαφίζει ἐκκλησιές, ὅπως τοῦ Ἀϊ Θανάση στοὺς Δρυμάδες, γιὰ νὰ τοῦ ριχτοῦν σὰν οἱ γύπες τέσσερις πέντε μυστικοὶ πράκτορες καὶ νὰ τὸν ἀπειλοῦν πὼς κατηγορεῖται γιὰ ὀργάνωση ἀντισυλλαλητηρίου, καὶ ὄχι γιὰ ἔκφραση μιᾶς ἐλεύθερης σκέψης.
Ὅταν ὁ ἄλλος Κωσταρίτης, καθὼς ἔπαιρνε τὸ πιστοποιητικὸ νὰ τοῦ λέει στὴν ἑλληνική: «Ὄχι ὅτι σᾶς ἀγαπᾶμε, ἀλλὰ ἔχουμε ἐμπιστοσύνη πὼς αὐτὰ ποὺ λέτε θὰ τὰ πραγματοποιήσετε…». Ὅταν ὁ δήμαρχος τῆς Φοινίκης, Λεωνίδας Χρῆστος, μίλησε στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, ἂν καὶ ὁ πρωθυπουργὸς προσπαθοῦσε νὰ τὸν σταματήσει μερικὲς φορές.
Μέσα στὰ πλαίσια τοῦ προεκλογικὸ σόου τοῦ Πρωθυπουργοῦ, βγῆκε κι ἕνα καλό. 300 κάτοικοι τῶν χωριῶν τοῦ Βούρκου πῆραν τίτλους ἰδιοκτησίας γιὰ τὰ σπίτια τους.
Γιὰ τὰ ὑπόλοιπα ἕνα Θεὸς ξέρει τί θὰ γίνει.
(ἀπὸ συνεργάτη τῆς ΣΦΕΒΑ στὴ Β. Ἤπειρο)

O Γενικὸς Πρόεδρος τῆς ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀλβανοῦ Πρωθυπουργοῦ στο χωριὸ Ἀλύκο τοῦ Δήμου Φοινίκης:
"Ὁ περιφερόμενος θίασος τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Ἀλβανίας, ἐπέλεξε σήμερα γιὰ τὴν παράσταση τῆς σειρᾶς, τὸ χωριὸ Ἀλύκο τοῦ Δήμου Φοινίκης. 
Ἕνα ἔγγραφο, μία ἄδεια γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς διαδικασίας νομιμοποίησης «αὐθαιρέτου», δηλαδὴ τῶν σπιτιῶν ποὺ ἔχτισαν στὰ κτήματά τους μὲ τοὺς κόπους μιᾶς ζωῆς, παρουσιάστηκε λὲς καὶ τοὺς τὰ ἔχτισε καὶ τοὺς τὰ χάρισε ὁ ἴδιος Ὡς συνήθως, ἀπευθύνθηκε μὲ εἰρωνεία στοὺς πολίτες, μὴ διστάζοντας νὰ προσβάλει ἀκόμα καὶ κληρικούς. 
Καμία ἀναφορὰ γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ἀλβανικὸ κράτος ἐπαναφέρει ὡς ἰδιοκτῆτες νεοαγάδες στὰ χωριά μας, καμία ἀναφορὰ γιὰ τὸν ἐμπαιγμὸ μὲ τὸ Νόμο Μειονοτήτων ποὺ ψήφισε μόλις πρὶν ἀπὸ 10 μέρες. 
Οἱ Ἀλυκιῶτες, τιμώντας τὴν παράδοση καὶ τὴν ἱστορία τοῦ χωριοῦ τοὺς φρόντισαν νὰ τοῦ ποῦν μὲ τὸν τρόπο τους πὼς μὲ τὴν ἀνθελληνικὴ πολιτικὴ ποὺ ἀκολουθεῖ δὲν εἶναι εὐπρόσδεκτος στὸν τόπο τους, σὲ μιὰ πλατεία σύμβολο τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ ἑλληνισμοῦ ποὺ φέρει μάλιστα τὸ ὄνομα τῆς Κύπρου. 
Οἱ ὑπάλληλοι τοῦ Ἔντι Ράμα στὴν κεντρικὴ καὶ τοπικὴ ἐξουσία, φρόντισαν νὰ σβήσουν τὰ συνθήματα τῶν Ἀλυκιωτῶν, ἐμπόδισαν τὸν Ἀλέξανδρο Ζιούλη καὶ ἄλλους συμπατριῶτες μας γιὰ νὰ ἀκουστεῖ ἡ φωνή τους, δὲ θὰ μπορέσουν ὅμως νὰ σβήσουν τὴ δίψα αὐτοῦ του λαοῦ γιὰ νὰ ζεῖ μὲ ἀξιοπρέπεια στὴ γῆ τῶν προγόνων τους. 
Ἡ πρακτικές του Χότζα ποὺ προσπαθεῖ νὰ ἐπαναφέρει ὁ Ἔντι Ράμα καὶ οἱ ἀκόλουθοί του, καταδικάστηκαν σὲ θάνατο ἀπὸ τοὺς Ἀλυκιῶτες τὴν 12η Δεκεμβρίου τοῦ 1990 σὲ αὐτὴ τὴν πλατεία καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἀναστηθοῦν μὲ τὴ Rilindja τοῦ Ἔντι Ράμα"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.