21 Φεβ 2023

Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἑτοιμάζει τό «Πιστοποιητικό Γονεϊκότητας»

Ἡ Εὐρωπαϊκή ἕνωση βρίσκεται στή διαδικασία δημιουργίας τοῦ «Εὐρωπαϊκοῦ Πιστοποιητικοῦ Γονεϊκότητας».
Δημιουργεῖται στό ὄνομα τῆς «ἐνδυνάμωσης καί τῆς προστασίας» τῶν δικαιωμάτων τῶν παιδιῶν, προκειμένου «νά μήν παραβιάζονται κατά τίς διασυνοριακές μετακινήσεις τους ἐντός τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης». Πρόκειται γιά πλάγιο τρόπο ἀναγνώρισης τῆς ὁμόφυλης γονεϊκότητας πού χρησιμοποιεῖ ὡς συναισθηματικό μοχλό πίεσης τά παιδιά. Φιλοδοξεῖ νά χρησιμεύσει στίς Εὐρωπαϊκές χῶρες... ὅπου δέν ὑπάρχει ἡ ἀναγνώριση τῶν «πολύχρωμων οἰκογενειῶν» ἀπό τήν ἐθνική τους νομοθεσία.

Ἡ πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, Ursula von der Leyen εἶχε δηλώσει σέ κεντρική της ὁμιλία, τό 2020 ὅτι «ἐάν εἶσαι γονέας σέ μιά χώρα, εἶσαι γονέας σέ κάθε χώρα». Μέ αὐτή τή δήλωσή της  ἡ  πρόεδρος τῆς ΕΕ τόνισε τήν ἀνάγκη διασφάλισης τῆς (ὁμόφυλης) γονεϊκότητας, πού ἐφόσον εἶναι ἀναγνωρισμένη σέ ἕνα κράτος-μέλος ὀφείλει νά ἀναγνωρίζεται σέ ὅλα  τά ἄλλα κράτη μέλη καί γιά ὅλους τούς σκοπούς. Αὐτή ἡ πρωτοβουλία ὁρίστηκε ὡς βασική δράση στή στρατηγική της ΕΕ γιά τά δικαιώματα τοῦ παιδιοῦ καί ἐντάχθηκε στήν στρατηγική τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης γιά τήν ἰσότητα τῶν LGBTIQ ἀτόμων.

Στόχος τῆς πρότασης εἶναι «ἡ ἐνίσχυση τῆς προστασίας τῶν θεμελιωδῶν  καί ἄλλων δικαιωμάτων τῶν παιδιῶν σέ περιπτώσεις διασυνοριακής μετακίνησης, συμπεριλαμβανομένου τοῦ δικαιώματός τους σέ μιά ταυτότητα, στήν μή διάκριση, στήν ἰδιωτική καί οἰκογενειακή ζωή, γιά τήν ἐφαρμογή καί διατήρηση τῶν δικαιωμάτων τους καί σέ ἄλλο κράτος μέλος, λαμβάνοντας πρωτίστως ὑπόψιν τό συμφέρον τοῦ παιδιοῦ. (1, σέλ.2)

Σύμφωνα μέ τήν εἰσηγητική ἔκθεση «ἐκτιμᾶται ὅτι 2 ἑκατομμύρια παιδιά ἐνδέχεται νά ἀντιμετωπίζουν αὐτήν τή στιγμή μιά κατάσταση κατά τήν ὁποία ἡ γονεϊκότητα  ἀναγνωρίζεται σέ ἕνα κράτος μέλος, ἀλλά δέν ἀναγνωρίζεται γιά ὅλους τούς σκοπούς σέ ἄλλο κράτος μέλος» (1,σέλ 2)

Ἡ συγκεκριμένη ἐκδήλωση ἐνδιαφέροντος γιά τά παιδιά πού γίνεται σέ συνδυασμό μέ τή στήριξη τῶν  LGBTQ δικαιωμάτων δημιουργεῖ ἐρωτήματα.  Ἦταν ἀνοχύρωτα τά παιδιά καί τά γονεϊκά δικαιώματα ὡς τώρα; Ὑπῆρχε πρόβλημα στήν ἀναγνώριση τῶν δικαιωμάτων καί τῶν ὑποχρεώσεων ἀπό τό ἕνα κράτος στό ἄλλο μέσα στήν ΕΕ; Ἤ μήπως ἔχει προκύψει μιά καινούργια «οἰκογενειακή» κατάσταση πού πρέπει νά ἀναγνωρισθεῖ καί νά ἐπιβληθεῖ ὡς Εὐρωπαϊκός νόμος ἀκόμη καί στά κράτη-μέλη  πού ἔχουν ἐπιφυλάξεις;

Ἄς δοῦμε τί προβλήματα δημιουργεῖ αὐτή ἡ πρόταση.

  • Ἡ πρωτοβουλία γιά τήν αὐτόματη διασυνοριακή ἀναγνώριση τῆς «γονεϊκότητας», δημιουργεῖ σύγχυση ἀκόμη καί ὡς ἔννοια καθώς καλεῖται νά ἐκφράσει κάτι διαφορετικό ἀπό τόν συνήθως χρησιμοποιούμενο νομικό καί βιολογικό ὅρο τῆς «συγγένειας/γενεᾶς».
  • Σύμφωνα μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή, αὐτή ἡ πρωτοβουλία δέν προορίζεται νά ἀλλάξει τή νομοθεσία γιά το γάμο τῶν κρατῶν μελῶν τῆς ΕΕ, διότι τό οἰκογενειακό δίκαιο ἀποτελεῖ ἀποκλειστική ἁρμοδιότητα τῶν κρατῶν μελῶν. Ὡστόσο ἡ νομική εἰσαγωγή τῆς περίπτωσης τῆς «γονεϊκῆς μέριμνας», ἡ ὁποία ὑπερβαίνει τήν τρέχουσα ὁρολογία τῆς «συγγένειας/καταγωγῆς», ἀναμένεται νά ἔχει ἀντίκτυπο καί στό ἐθνικό οἰκογενειακό δίκαιο.
  • Παρά τή δεδηλωμένη πρόθεση νά μήν παρέμβει στό οἰκογενειακό δίκαιο τῶν κρατῶν μελῶν, ἡ πρόταση τῆς Ἐπιτροπῆς βρίσκεται σέ ἀντίθεση καί ἀκυρώνει στή πράξη τό ἄρθρο 9 τοῦ Χάρτη τῶν Θεμελιωδῶν Δικαιωμάτων τῆς ΕΕ, πού δηλώνει ὅτι «τό δικαίωμα γάμου καί τό δικαίωμα δημιουργίας οἰκογένειας κατοχυρώνονται σύμφωνα μέ τίς ἐθνικές νομοθεσίες πού διέπουν τήν ἄσκηση αὐτῶν τῶν δικαιωμάτων».
Ὑποτίθεται (θεωρητικά μιλῶντας) ὅτι ἡ ΕΕ σέβεται τήν ἰσορροπία μεταξύ τῆς ἀποκλειστικῆς ἁρμοδιότητας τῶν κρατῶν μελῶν νά θεσπίζουν τούς δικούς τους κανόνες οἰκογενειακοῦ δικαίου καί τῆς ἁρμοδιότητας τῆς νά θεσπίζει μέτρα σχετικά μέ τό οἰκογενειακό δίκαιο μέ διασυνοριακές ἐπιπτώσεις.(2)  Ὅμως ἐδῶ πρόκειται γιά μία «ἐκ τῶν ἄνω» ἐπιβολή ἀναγνώρισης μιᾶς ἀμφισβητούμενης οἰκογενειακῆς κατάστασης (πολύχρωμες οἰκογένειες) πού χρησιμοποιεῖ ὡς μοχλό συναισθηματικῆς πίεσης τά παιδιά.

  • Ἐάν ἐγκριθεῖ ἡ προαναφερθεῖσα πρωτοβουλία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, θά ἐπεκτείνει αὐτόματα καί ὁμοιόμορφα σέ ὅλα τά κράτη μέλη τῆς ΕΕ τά νομικά δικαιώματα τῆς βιολογικῆς συγγένειας, τά ὁποῖα πλέον θά ἀφοροῦν σέ ὅλα τά εἴδη «γονεϊκῆς μέριμνας» πού ἀποκτήθηκαν νόμιμα σέ ἕνα κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης τῆς γονεϊκότητας μέσῳ παρένθετης μητρότητας καί ὅποιας ἄλλης μορφῆς γονεϊκότητας ἐπιλέξουν τά LGBTQ ἄτομα καθώς ἡ πρωτοβουλία συνδυάζεται καί μέ τά δικά τους δικαιώματα.
  • Ἡ Σύμβαση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιά τά Δικαιώματα τοῦ Παιδιοῦ, (UN Convention on the Rights of the Child), ἔχει ἤδη προσδιορίσει μέ σαφήνεια καί ὀρθότητα τά δικαιώματα τοῦ παιδιοῦ. Ἦταν ὡς τώρα ἐπαρκής καί ἀποτελεσματική. Τό Πιστοποιητικό Γονεϊκότητας ἔρχεται νά διαστρεβλώσει καί νά προδώσει τά πραγματικά δικαιώματα τῶν παιδιῶν, τό δικαίωμα στήν ταυτότητά τους, στό νά μήν ἀποχωρίζονται ἀπό τούς γονεῖς τους ἐνάντια στή θέλησή τους καί στό νά γεννιοῦνται ἐλεύθερα, προκειμένου νά ὑποστηρίξει τίς σεξουαλικές προτεραιότητες τῶν ἐνηλίκων πού θέλουν νά ὀνομάζονται γονεῖς τους.
Εἰδικότερα: (2)

1.Το Πιστοποιητικό Γονεϊκότητας παραβιάζει τό δικαίωμα τῶν παιδιῶν στήν ταυτότητά τους. Σύμφωνα μέ τήν Σύμβαση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιά τά Δικαιώματα τοῦ Παιδιοῦ, (UNCRC, The United Nations Convention on the Rights of the Child),  οἱ ταυτότητες δέν ἀπονέμονται, ἀλλά «προστατεύονται». (Ἄρθρο 8) Κάθε παιδί ἀνεξαιρέτως ἔχει πατέρα καί μητέρα καί κατ' ἐπέκταση μιά κληρονομιά. «Ἀνεξάρτητα ἀπό τό πῶς συνελήφθη ἤ γεννήθηκε ἕνα παιδί», εἶναι μόνο «ἀμφότεροι οἱ γονεῖς του» (ἄρθρα 9, 10,18) πού δίνουν στά παιδιά τή βιολογική τους ταυτότητα, ἡ ὁποία τά βοηθᾶ νά ἀπαντήσουν στό ἐρώτημα «ποιός εἶμαι ἐγώ;». Τό Πιστοποιητικό Γονεϊκότητας δέν διατηρεῖ τήν ταυτότητα ἑνός παιδιοῦ, ἀλλά κατασκευάζει μιά ταυτότητα. Αὐτό εἶναι ἐπιβλαβές γιά τά παιδιά. Σύμφωνα μέ ἔρευνα τοῦ 2020, ἀπό τόν φορέα  παιδιῶν πού συνελήφθησαν ἀπό δωρητές γενετικοῦ ὑλικοῦ « We Are Donor Conceived» ἡ πλειοψηφία τῶν μελῶν τους «ἐλπίζουν νά δημιουργήσουν μιά στενή φιλία μέ τόν βιολογικό [δότη] γονέα τους» καί πιστεύουν ὅτι ὑπάρχει «βασικό ἀνθρώπινο δικαίωμα νά γνωρίζει ἕνα παιδί τήν ταυτότητα καί τῶν δύο βιολογικῶν του γονέων».

Τό νά εἶναι «ἀγαπητό καί ἐπιθυμητό» ἕνα παιδί ὅπως ἰσχυρίζονται τά ΛΟΑΤΚΙ ζεύγη, δέν διαγράφει τήν ἀνάγκη τοῦ παιδιοῦ νά γνωρίζει τή βιολογική του ταυτότητα. Τό Πιστοποιητικό Γονεϊκότητας δέν λέει στά παιδιά «ποιά εἶναι», τούς λέει πώς ἐπιθυμοῦν νά εἶναι οἱ «ὑπεύθυνοι γιά αὐτά» ἐνήλικες. Οὐσιαστικά νά εἶναι παιδιά  ἑνός ἤ δύο βιολογικῶν «ἀγνώστων».

2. Τό Πιστοποιητικό Γονεϊκότητας παραβιάζει τό δικαίωμα τῶν παιδιῶν «νά μήν χωρίζονται ἀπό τούς γονεῖς τους παρά τή θέλησή τους». (Ἄρθρο 9) Λίγες οἰκογένειες εἶχαν ἀνάγκη ὡς τώρα ἀπό ἕνα πιστοποιητικό Γονεϊκότητας π.χ στή περίπτωση ἀπομάκρυνσης παιδιοῦ «σέ περιστατικά κακοποίησης ἤ παραμέλησης του ἀπό τούς γονεῖς». Ἀντίθετα, αὐτές οἱ διακρατικές «διευθετήσεις» γονεϊκότητας προέκυψαν σέ μεγάλο βαθμό τώρα πού οἱ ἐνήλικες ἔχουν δημιουργήσει τά περιστατικά ἀποχωρισμοῦ γονέα/παιδιοῦ ἤδη ἀπό τή σύλληψη. Σέ ἀντίθεση μέ τήν υἱοθεσία ὅπου ἡ εὐημερία τοῦ παιδιοῦ εἶναι «μεγίστης σημασίας» (ἄρθρο 21), ἡ χρήση «δότη» σπέρματος ἤ ὠαρίου ἤ παρένθετου ἀτόμου δέν εἶναι ποτέ πρός «τό συμφέρον τοῦ παιδιοῦ», καθώς διακόπτει σκόπιμα τή σχέση τοῦ παιδιοῦ μέ τή φυσική μητέρα του καί/ ἤ τόν πατέρα τους.

Ἐνῶ ὅλα τά παιδιά ὑποφέρουν καθώς ἀποχωρίζονται ἀπό τούς βιολογικούς τους γονεῖς, ἡ πρόκληση ἀπό τούς ἐνήλικες τῆς ἀπώλειας τῶν γονέων (παιδιά ἀπό δότες)  σέ σχέση μέ τήν ἐπούλωση τῆς ἀπώλειας τῶν γονέων (υἱοθεσία τῶν παιδιῶν) κάνει τή μεγάλη διαφορά στήν εὐημερία τῶν παιδιῶν. Τό πιστοποιητικό Γονεϊκότητας δίνει νομική στήριξη στήν ἀπώλεια μητέρας ἤ/καί πατέρα.

Τό παρακάτω γράφημα ἀντικατοπτρίζει τά εὑρήματα ἀπό τό "My Daddy's Name Is Donor", τή μόνη μελέτη πού συγκρίνει υἱοθετημένα παιδιά, παιδιά πού ἔχουν συλληφθεῖ ἀπό δότες καί παιδιά πού μεγάλωσαν ἀπό τούς βιολογικούς τους γονεῖς. Διαπιστώνεται ὅτι τά παιδιά πού μεγαλώνουν ἀπό ἐνήλικες πού ἐπιδιώκουν νά ἐπιδιορθώσουν τήν πληγή τους (υἱοθεσία) τά πηγαίνουν καλύτερα ἀπό τά παιδιά πού ἀνατρέφονται ἀπό ἐνήλικες πού οἱ ἴδιοι προκάλεσαν τό τραῦμα τους (ἀναπαραγωγή μέ τή βοήθεια τρίτου).


i evropaiki enosi etoimazei to pistopoiitiko goneikotitas 013. Τό Πιστοποιητικό Γονεϊκότητας παραβιάζει τό δικαίωμα τῶν παιδιῶν νά γεννιοῦνται ἐλεύθερα. Ἡ αὔξηση τῶν «σύγχρονων μορφῶν οἰκογενειῶν» βασίζεται στήν ἐμπορευματοποίηση τῶν παιδιῶν. Οἱ πρακτικές υἱοθεσίας μεταξύ τῶν χωρῶν, ὑποχρεοῦνται νά «λαμβάνουν ὅλα τά κατάλληλα ἐθνικά, διμερῆ καί πολυμερῆ μέτρα γιά νά ἀποτρέψουν τήν ἀπαγωγή, τήν πώληση ἤ τήν ἐμπορία παιδιῶν γιά ὁποιονδήποτε σκοπό ἤ μέ ὁποιαδήποτε μορφή». (Ἄρθρο 21) Σέ ἀντίθεση μέ τήν υἱοθεσία πού ἀπαγορεύει τήν πληρωμή πρός τούς γεννήτορες, ἡ ἀναπαραγωγή ἀπό τρίτους βασίζεται σέ ἄμεση πληρωμή τοῦ γενετικοῦ πατέρα, τῆς γενετικῆς μητέρας ἤ/καί τῆς παρένθετης μητέρα γιά νά κυοφορήσει ἀλλά καί νά παραιτηθεῖ τελικά ἀπό τό παιδί πού κυοφόρησε. Τά παιδιά πού δημιουργοῦνται μέσῳ αὐτῶν τῶν «διευθετήσεων» συχνά δυσφοροῦν ἀπό τήν ἐμπορευματοποίηση τῆς σύλληψής τους. Στό "My Daddy's Name Is Donor" τό 45%  τῶν παιδιῶν συμφωνοῦσε στήν ἄποψη: "Μέ ἐνοχλεῖ πού δόθηκαν χρήματα γιά τή σύλληψή μου." Τά παιδιά αἰσθάνονται ὡς προϊόντα ἀγοραπωλησίας.

Συνοψίζοντας, μέ τό πρόσχημα τοῦ Πιστοποιητικοῦ Γονεϊκότητας καί στό ὄνομα τῆς «μή διάκρισης», γίνονται διακρίσεις σέ βάρος τῶν παιδιῶν. Ἐπιδιώκοντας νά «τιμήσει» τό δικαίωμα τῶν παιδιῶν στήν ταυτότητά τους, στό νά μήν χωρίζονται ἀπό τούς γονεῖς τους καί νά γεννιοῦνται ἐλεύθερα, τό πιστοποιητικό καταστρατηγεί τή Σύμβαση γιά τά δικαιώματα τοῦ παιδιοῦ τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, UNCRC

  • Δέν εἶναι ὅμως μόνο τά δικαιώματα τῶν παιδιῶν πού προσβάλλονται. Ὑπάρχουν σοβαρές ἀνησυχίες καί ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀναγνώριση τῆς πρακτικῆς της παρένθετης μητρότητας μέσα ἀπό αὐτή τή πρωτοβουλία.(3). Τό 2021, τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε ὅτι «ἡ σεξουαλική ἐκμετάλλευση τῶν γυναικῶν μέσα ἀπό τή παρένθετη μητρότητα καί γιά ἀναπαραγωγικούς σκοπούς [...] εἶναι ἀπαράδεκτη καί παραβιάζει τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα». Οἱ περισσότερες χῶρες τῆς ΕΕ ἀπαγορεύουν αὐτήν τήν πρακτική. Μεταξύ αὐτῶν: Αὐστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Δανία, Ἐσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ἰταλία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ἱσπανία καί Σουηδία. H πρακτική τῆς παρένθετης μητρότητας παραβιάζει τά θεμελιώδη δικαιώματα καί τή σωματική ἀκεραιότητα τῶν γυναικῶν -παρένθετων μητέρων σέ συνδυασμό μέ τά δικαιώματα τοῦ παιδιοῦ, τό ὁποῖο μπορεῖ μέ αὐτόν τόν τρόπο νά γίνει θῦμα ἀνθρώπινου ἐμπορίου.
Ἡ Εὐρωπαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία γιά τίς «Διασυνοριακές οἰκογενειακές καταστάσεις-Ἀναγνώριση τῆς γονεϊκότητας» δημοσιεύθηκε τόν περασμένο Δεκέμβριο καί χαιρετίσθηκε μέ ἐνθουσιασμό ὡς νά ἦταν ἤδη νόμος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Ἀλλά δέν εἶναι ἔτσι.  Οἱ πολῖτες κλήθηκαν νά ἐκφράσουν τή γνώμη τους γιά αὐτή σέ δημόσια διαβούλευση ἕως την  13η  Φεβρουαρίου 2023.

Γιά νά τεθεῖ σέ ἰσχύ, ἡ πρόταση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς πρέπει νά ἐγκριθεῖ ὁμόφωνα ἀπό τό Συμβούλιο τῆς ΕΕ, μετά ἀπό διαβούλευση μέ τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πέντε ἔτη μετά τήν ἔναρξη ἰσχύος τοῦ κανονισμοῦ, ἡ Ἐπιτροπή θά ἀξιολογήσει τήν ἐφαρμογή του ἀπό τά κράτη μέλη καί μπορεῖ νά προτείνει τροποποιήσεις (4).

Μιά δημόσια συζήτηση πραγματοποιήθηκε ἤδη στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο στίς 9 Ἰανουαρίου 2023, ὅπου ἡ Ἐπιτροπή ἀνακοίνωσε  πώς ἔκανε ὅ,τι ἦταν δυνατό γιά νά ἐπιτύχει τήν ἔγκριση τοῦ κανονισμοῦ. Ὡστόσο, μέχρι τώρα, ἡ Πολωνία καί ἡ Οὑγγαρία ἀνακοίνωσαν ὅτι θά ἀσκήσουν βέτο στήν πρωτοβουλία ἐντός τοῦ Συμβουλίου τῆς ΕΕ, ἡ ὁποία ἑπομένως ἀναμένεται νά ἀποκλειστεῖ.

Τό παιδί δέν εἶναι «δικαίωμα» καί ἡ γονεϊκότητα δέν ἀποδίδεται ἀπό κρατικούς νόμους. Τό παιδί εἶναι δῶρο καί  ἡ γονεϊκότητα συνοδεύεται ἀπό ἀτομική θυσία καί ὄχι δικαίωση κάποιου ρομαντικοῦ θελήματος. Δέν παραχωρεῖται μέ πιστοποιητικά, δέν ἐπιβάλλεται μέ διακρατικές συμφωνίες ἀλλά ἀπορρέει ἀπό τή φυσική καί αὐτονόητη διαδικασία τῆς ἀνθρώπινης συνένωσης. Ἡ γονεϊκότητα καί τά δικαιώματα τῶν παιδιῶν εἶναι ἤδη κατοχυρωμένα μέσα στή παραδοσιακή οἰκογένεια ἀπό τήν Σύμβαση γιά τά δικαιώματα τοῦ παιδιοῦ τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Ἄς ὑπάρξει εἰδικῇ ρύθμιση γιά τά παιδιά πού ἤδη βρίσκονται σέ δυσκολία καί ἄς μήν ὑποστηρίζονται ἀπό δώ καί πέρα οἱ καταστροφικές ἀναπαραγωγικές τεχνικές μέ τήν βοήθεια τρίτων πού θά δημιουργοῦν συνεχῶς νέα θύματα.

Ζητοῦμε ἀπό τήν Ἑλληνική πολιτεία νά ἀπορρίψει τό Πιστοποιητικό Γονεϊκότητας καί νά καταδικάσει κάθε νόμο ἤ πρακτική πού στερεῖ τά παιδιά ἀπό τήν βιολογική τους ταυτότητα, τά χωρίζει ἀπό τούς φυσικούς τους γονεῖς καί κάνει θύματα ἐμπορικῆς συναλλαγῆς τά ἴδια καί τίς μητέρες πού τά κυοφοροῦν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.