26 Φεβ 2023

Ἁγία Φωτεινή ἡ Ἰσαπόστολος καί ἡ Ἁγία οἰκογένειά της (26 Φεβρουαρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Τά βιβλικά πρόσωπα τῆς Καινῆς Διαθήκης ἔχουν ἰδιαίτερη θέση στό ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας. Κι' αὐτό, διότι εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν στήν ἐποχή πού ἔζησε στή γῆ ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός καί οἱ περισσότεροι σχετίστηκαν μέ Αὐτόν. Ἕνα ἀπό αὐτά τά πρόσωπα ὑπῆρξε καί ἡ ἁγία Φωτεινή ἡ Ἰσαπόστολος καί Μεγαλομάρτυρας, ἡ γνωστή μας Σαμαρείτιδα.
Ἔζησε λοιπόν τον 1ο μ. Χ. αἰῶνα στήν Παλαιστίνη. Γεννήθηκε καί ἔζησε στήν πόλη Συχάρ, ἡ ὁποία βρισκόταν βόρεια τῆς Ἰουδαίας καί κατοικοῦνταν ἀπό Σαμαρεῖτες, οἱ ὁποῖοι ἦταν μέν...ἰσραηλιτικῆς καταγωγῆς, ἀλλά μέ τό πέρασμα τῶν αἰώνων, εἶχαν ἔλθει σέ ἐπιμιξίες μέ εἰδωλολατρικούς γειτονικούς λαούς καί γι' αὐτό θεωροῦνταν ἐξωμότες ἀπό τούς Ἰουδαίους καί ὑπῆρχε μεταξύ τους ἔχθρα. Καί ὄντως, οἱ Σαμαρεῖτες ζοῦσαν ζωή περισσότερο προσαρμοσμένη στούς Ἐθνικούς, παρά στούς Ἰουδαίους. Ἡ Σαμαρείτισσα Φωτεινή ζοῦσε καί αὐτῇ ζωῇ ἔκλυτη, ἀλλάζοντας συνεχῶς ἄνδρες. Φαίνεται ὅτι ἦταν γνωστή στήν πόλη καί ὅλοι τήν στιγμάτιζαν γιά τήν ἁμαρτωλή ζωή της. Σημειώνουμε πώς δέν γνωρίζουμε τό πρῶτο της ὄνομα, διότι Φωτεινή ὀνομάστηκε ὅταν πίστεψε στό Χριστό καί ἔλαβε τό ἅγιο Βάπτισμα ἀργότερα.

Κάποτε ὁ Κύριος, σέ μιά ἀπό τίς περιοδεῖες του στή Σαμάρεια, βρέθηκε στήν πόλη Συχάρ καί στάθηκε ἔξω ἀπό τήν πόλη σέ ἕνα ὀνομαστό πηγάδι, τό ὁποῖο, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, τό εἶχε ἀνοίξει ὁ πατριάρχης Ἰακώβ πρίν ἀπό δύο χιλιάδες χρόνια ἀπό τότε. Ὁ Κύριος περίμενε, μόνος, δίπλα στό πηγάδι, περιμένοντας νά ἔρθει κάποιος νά τοῦ ἀντλήσει νερό καί νά ξεδιψάσει. Οἱ μαθητές Τους εἶχαν πάει στήν πόλη νά ἀγοράσουν τροφές καί ἄλλα ἐφόδια. Ἦταν καλοκαίρι καί ἔκανε ζέστη.

Φαίνεται πώς τό πηγάδι τοῦ Ἰακώβ ἐξυπηρετοῦσε τήν πόλη, ὅπου κατέφευγαν οἱ κάτοικοι νά προμηθευτοῦν νερό. Καθώς περίμενε ὁ Κύριος, ἔφτασε μιά γυναῖκα νά ἀντλήσει νερό. Ἦταν ἡ Σαμαρείτισσα Φωτεινή. Ὁ Κύριος τῆς ζήτησε νά τοῦ δώσει νερό. Ἐκείνη παραξενεύτηκε, βλέποντας ἕναν Ἰουδαῖο, νά καταδέχεται νά συζητᾶ μαζί της καί νά τῆς ζητᾶ ἐξυπηρέτηση, διότι ὅπως προαναφέραμε, αὐτό ἀπαγορεύονταν, λόγῳ τοῦ μίσους πού ἔτρεφαν πρός τούς Σαμαρεῖτες οἱ Ἰουδαῖοι, οἱ ὁποῖοι τούς θεωροῦσαν μιασμένους. Τῆς ζῆσε νερό καί μάλιστα μέ ἀντάλλαγμα πρός αὐτή, τό «ζωντανό νερό», τό ὁποῖο πίνοντάς το κάποιος, δέν θά χρειαζόταν νά πιεῖ ξανά, διότι δέ διψοῦσε «εἰς τόν αἰῶνα». Ὁ Χριστός βεβαίως δέν ἐννοοῦσε κάποιο «θαυματουργό» νερό, ἀλλά τό σωτήριο λόγο Του. Ἡ Φωτεινή τόν ρώτησε πού θά ἔβρισκε τόν κουβᾶ νά ἀντλήσει αὐτό τό «θαυματουργό» νερό, ἀφοῦ τό πηγάδι ἦταν βαθύ. Ὁ Κύριος βρῆκε τήν εὐκαιρία νά πιάσει συζήτηση μαζί της καί νά τῆς ἀποκαλύψει ὄντως μεγάλες ἀλήθειες, τίς ὁποῖες δέν εἶχε ἀποκαλύψει ἀκόμη στούς μαθητές Του. Ὡς καρδιογνώστης κατάλαβε ὅτι ἡ ψυχή αὐτῆς τῆς ἁμαρτωλῆς γυναίκας ἦταν παρθένα καί γόνιμη νά δεχτεῖ το λόγο τοῦ Θεοῦ. Ὅτι ἔμελλε νά γίνει ἡ ἀπόστολός Τοῦ στή χώρα τῆς Σαμάρειας καί γι' αὐτό ἔκαμε αὐτές τίς ἀποκαλύψεις. Τῆς ἀποκάλυψε τήν πνευματική φύση τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀνάγκη τῆς πνευματικῆς Του λατρείας, ἡ ὁποία δέν ἀπαιτεῖ συγκεκριμένο τόπο, πού ὁρίζονταν ὡς τότε. Τῆς ἀποκάλυψε ὅτι εἶναι ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας τῶν προφητῶν. Γιά νά πεισθεῖ μάλιστα γιά τήν ἀλήθεια τῶν λόγων Του, τῆς ἀποκάλυψε τόν βίο της.

Μετά ἀπό αὐτό ἡ Φωτεινή ἔτρεξε στήν πόλη καί ἄρχισε, περιχαρής, νά φωνάζει καί νά ἀναγγέλλει ὅτι ἦρθε ὁ Μεσσίας καί γιά τοῦ λόγου του ἀληθές, τῆς γνώρισε τόν ἀπόκρυφο βίο της. Κατόρθωσε νά πείσει πολλούς κατοίκους τῆς πόλεως νά βγοῦν καί νά ἔρθουν νά δοῦν καί νά ἀκούσουν τό Χριστό, στόν ὁποῖο πίστεψαν ἀρκετοί. Ὁ Χριστός ἔμεινε στή Συχάρ δύο ἡμέρες κηρύττοντας.

Ἡ Φωτεινή, διορθώθηκε, ἐγκατέλειψε τήν ἁμαρτωλή ζωή καί ἔγινε σώφρων. Ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι εἶχε πέντε ἀδέλφια, τήν Ἀνατολή, τήν Φωτώ, τήν Φωτίδα, τήν Παρασκευή καί τήν Κυριακή καί δύο γιούς, τόν Φωτεινό καί τόν Ἰωσή. Τόσο τίς ἀδελφές της ὅσο καί τά παιδιά της κατόρθωσε νά τούς πείσει ὅτι ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας ἦρθε καί εἶναι ὁ Ἰησοῦς.
Μετά τήν σύλληψη, τό σταυρικό θάνατο καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ἡ Φωτεινή, μαζί μέ τίς ἀδελφές της καί τά παιδιά της κατέβηκαν στήν Ἱερουσαλήμ. Τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἄκουσαν τό κήρυγμα τοῦ ἀποστόλου Πέτρου καί ἦταν ἀνάμεσα στίς τρείς χιλιάδες πού βαπτίστηκαν καί ἐντάχτηκαν στήν Ἐκκλησία.
Κατόπιν ζήτησε ἀπό τούς ἀποστόλους νά ἐργαστεῖ ἱεραποστολικά. Μετέβη μαζί μέ τίς ἀδερφές της καί τά παιδιά της στή Συρία, ὅπου κήρυξαν τό Χριστό καί μετέστρεψαν πολλούς στή νέα πίστη. Κατόπιν πῆγαν στή Φοινίκη, σέ ἄλλα μέρη τῆς Παλαιστίνης, στήν Αἴγυπτο, στήν Καρχηδόνα καί τελικά ἔφτασαν στή Ρώμη, τήν καρδιά τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. Παντοῦ κήρυττε μέ θέρμη καί ἐνθουσιασμό τήν πίστη στό Σωτῆρα Χριστό, τόν Ὁποῖο εἶχε δεῖ καί τῆς εἶχε ἀποκαλύψει τά μυστήρια τοῦ Θεοῦ, μεταστρέφοντας πλῆθος εἰδωλολατρῶν καί Ἰουδαίων στόν Χριστιανισμό.

Συχνά ἀναλάμβανε περιοδεῖες καί ἐκτός τῆς Ρώμης. Στά χρόνια πού βασίλευε ὁ θηριώδης Νέρων (54-68 μ. Χ.), βρέθηκε καί πάλι στήν ἀφρικανική μεγαλούπολη τῆς Καρχηδόνας. Ὁ μεγάλος γιός της Βίκτωρ εἶχε καταταγεῖ στόν Ρωμαϊκό στρατό καί ἔφτασε στό ἀξίωμα τοῦ στρατηλάτη (στρατηγοῦ). Ὁ παράφρων Νέρωνας εἶχε κηρύξει τόν φοβερό πρῶτο διωγμό κατά τῶν Χριστιανῶν, θέλοντας, ὡς γνωστόν, νά δικαιολογήσει τή δική του κακουργία, τῆς πυρπόλησης τῆς Ρώμης. Διέταξε τούς ἀξιωματούχους τοῦ στρατοῦ νά ἐκτελέσουν τή διαταγή του καί νά συλλάβουν τούς Χριστιανούς.
Μεταξύ τῶν ἄλλων ἀξιωματικῶν, διατάχτηκε καί ὁ Βίκτωρας νά συλλάβει τούς Χριστιανούς τῆς Ἰταλίας. Ἐκεῖνος ἀρνήθηκε. Μάταια προσπάθησε ὁ φίλος του Δούκας Σεβαστιανός νά τόν πείσει νά ἐκτελέσει τήν αὐτοκρατορική διαταγή. Στό τέλος πείστηκε ὁ Σεβαστιανός νά γίνει Χριστιανός! Ἐν τῷ μεταξύ ὁ Βίκτωρας εἶχε βαπτισθεῖ καί εἶχε λάβει τό ὄνομα Φωτεινός.
Ὁ Νέρων πληροφορήθηκε τό γεγονός καί διέταξε τή σύλληψη τῶν δύο ἀξιωματικῶν, ἀλλά καί τῆς Φωτεινῆς, τῶν ἀδελφῶν της καί τῶν τέκνων της. Στάθηκαν μπροστά του καί ὁμολόγησαν τήν πίστη τους στό Χριστό. Τούς ὑπέβαλαν σέ φρικτά καί ἀπάνθρωπα βασανιστήρια. Θαύματα λάμβαναν χώρα κατά τή διάρκεια τῶν μαρτυρίων τους, ὥστε πολλοί εἰδωλολάτρες νά ἀσπάζονται τόν Χριστιανισμό. Τόσο ἡ ἁγία Φωτεινή, ὅσο καί οἱ οἰκεῖοι της ἔδωσαν τή ζωή τους γιά τό Χριστό. Ἡ μνήμη τους τιμᾶται στίς 26 Φεβρουαρίου καί τήν Ἐ΄ Κυριακή ἀπό τοῦ Πάσχα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.