31 Ιουλ 2018

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος δὲν συμφωνοῦσε μὲ τοὺς διαλόγους, οὔτε μὲ τὶς μεταβάσεις τοῦ Πατριάρχη στὴ Ρώμη!

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Τοῦ ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ, Ἱ. Κ. Φιλαδέλφου, Ἅγιον Ὅρος
Ὁ γράφων, ὡς γνωρίζων ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὸν ἅγιον Πορφυριον, ἀπὸ τὰ φοιτητικά του χρόνια, κατὰ τὴν δεκαετίαν τοῦ 1960, ὄτε οὗτος ἦτο ἐφημέριος εἰς τὴν Πολυκλινικὴν Ἀθηνῶν τῆς ὁδοῦ Πειραιῶς, καὶ διατηρήσας τὴν πνευματικὴν ἐπικοινωνίαν, μέχρι τῆς κοιμήσεώς του, βεβαιώνει ὅτι ὁ ἅγιος Πορφύριος δὲν συνεφώνει μὲ τὰς μεταβάσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τὴν Ρώμην οὔτε μὲ τοὺς διαλόγους, καθ’ ὂν τρόπον γίνονται. Τούτο μοὶ ἀνέφερε ἀπὸ τηλεφώνου, καὶ κατὰ μήνα Δεκέμβριον τοῦ 1987.
Αἴφνης κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτός, κατὰ τὸν Δεκέμβριον τοῦ 1987, ὄτε ἠσχολούμην, μὲ τὴν κατόπιν ἐντολῆς τῆς Ἱ. Κοινότητος, ὡς Ἀρχιγραμματεύς, σύνταξιν τοῦ σχεδίου τῆς ἐπιστολῆς, δι’ ἢς ὁμοφώνως ἡ Ἱ. Κοινότης ἀντέδρασεν εἰς τὴν Πατριαρχικὴν ἐπίσκεψιν ἐν Ρώμη καὶ τὰ ἐκεῖ γενόμενα ἐν τῷ ναῷ τοῦ Ἁγίου Πέτρου, ἀκούω τὸ τηλέφωνον καὶ τὸν Γέροντα Πορφύριον νὰ...

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: Λόγος παρηγορητικὸς γιὰ τὸν ἄδικο, αἰφνίδιο καὶ βίαιο θάνατο: (Εἰς τὴν σφαγὴ τῶν 14.000 νηπίων)

Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (Ὁμιλία Θ΄ εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον)
Μετάφραση: Ἠλιάδης Σάββας, Δάσκαλος - Κιλκίς

Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσε παρὰ τῶν μάγων.(Ματθ. 2,16)

Ὁ Ἡρώδης, βέβαια, δὲν ἔπρεπε νὰ ὀργισθεῖ, ἀλλὰ νὰ φοβηθεῖ καὶ νὰ μαζευτεῖ καὶ νὰ καταλάβει ὅτι ἐπιχειρεῖ ἀκατόρθωτα πράγματα. Δὲν συγκρατεῖται ὅμως. Ὅταν ἡ ψυχὴ εἶναι ἀχάριστη καὶ ἀδιόρθωτη, δὲν ὑποχωρεῖ σὲ κανένα ἀπὸ τὰ φάρμακα ποὺ δίνει ὁ Θεός. Δές, λοιπὸν καὶ αὐτὸν πῶς συναγωνίζεται τοὺς προηγουμένους ἡγεμόνες. Προσθέτει φόνο στοὺς φόνους καὶ μὲ ὅλες τὶς ἐνέργειές του πάει κατὰ κρημνοῦ. Σὰν νὰ ἦταν κυριευμένος ἀπὸ κάποιον δαίμονα τῆς ὀργῆς αὐτῆς καὶ τῆς βασκανίας, δὲν ὑπολογίζει κανέναν, ἀλλὰ ὀργίζεται καὶ κατ` αὐτῆς τῆς φύσεως καὶ τὴν ὀργὴ του ἐναντίον τῶν Μάγων, ποὺ τὸν ξεγέλασαν, τὴν ἀφήνει νὰ ξεσπάσει κατὰ τῶν παιδιῶν, τὰ ὁποία δὲν τὸν εἶχαν βλάψει σὲ τίποτε καὶ ἀποτολμά ενα συγγενὲς καὶ παρόμοιο δράμα στὴν Παλαιστίνη, μ` αὐτὸ ποὺ ἔγινε στὴν Αἴγυπτο. Διότι λέει: «αποστείλας ανείλε πάντας τούς παίδας τούς εν Βηθλεέμ καί εν πάσι τοίς ορίοις αυτής από διετούς καί κατωτέρω, κατά τόν χρόνον όν ηκρίβωσε παρά τών μάγων».
Στὸ σημεῖο αὐτὸ δεῖξτε, παρακαλῶ, πολλὴ προσοχή. Πολλοὶ λένε πολλὲς φλυαρίες γιὰ...

Λίγα λόγια ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρες γιὰ τὰ Ἱερὰ Λείψανα τῶν Ἁγίων της Ἐκκλησίας μας

Ὁ Μέγας Βασίλειος, μιλώντας στὸν 115o ψαλμό, γράφει ὅτι «ὅποιος ἀγγίζει ὀστᾶ μάρτυρος μεταλαμβάνει τῆς ἁγιαστικῆς χάριτος, ποὺ βρίσκεται σ’ αὐτὰ». Τὸ ἴδιο διδάσκει καὶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, μιλώντας γιὰ τοὺς μάρτυρες «τῶν ὁποίων καὶ τὰ σώματα ἀκόμη ἔχουν τόση δύναμη, ὅση καὶ οἱ ἅγιες ψυχές τους, ὅταν τὰ ἀγγίζουμε ἢ ὅταν τὰ τιμοῦμε». Ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, μάλιστα, τονίζει ὅτι «ὄχι μόνο τὰ ὀστᾶ τῶν μαρτύρων, ἀλλὰ καὶ οἱ τάφοι καὶ οἱ λάρνακες αὐτῶν πολλὴν εὐλογία ἀναβλύζουν», καὶ προσθέτει «Κάθε χριστιανικὴ πολιτεία, ποὺ ἔχει λείψανα τῶν ἁγίων, ἔχει κάστρα καὶ τείχη γύρω της» .Τὰ Λείψανα τῶν ἁγίων, εἴτε ἐν ἀφθαρσία θαυματουργικὴ εἴτε ἐν φθορὰ φυσιολογική, ἀποτελοῦν γιὰ τοὺς πιστοὺς πηγὲς...

Ἅγιος Παΐσιος: «Ἃν δὲν πονέσω, ἡ προσευχή μου δὲν θὰ βγεῖ πάνω ἀπὸ τὰ κεραμίδια»

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου μὲ θέμα : «Οἱ σύγχρονοι ἅγιοι Πορφύριος, Παΐσιος καὶ Ἰάκωβος ὡς πατέρες τῶν πιστῶν», πού πραγματοποίηθηκε τὴν Τρίτη 22α Μαΐου 2018, στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Ἰδαλίου στὸ πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων τοῦ ὁμώνυμου ναοῦ ἐπί τῆ ἀφίξη τῶν ἱερῶν λειψάνων τῆς Ἁγίας Ἑλένης καὶ τοῦ Ἁγίου Γερασίμου τοῦ Μεγαλοχωρίτου.

30 Ιουλ 2018

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος: Ὁ Θεός εἶναι Ἀγάπη ἀλλά καί Δικαιοσύνη

Ἐθνικισμός καί Ρωμηοσύνη

 Ναυπάκτου Ἱεροθέου: γέννημα καί θρέμμα Ρωμηοί
Δέν εἶναι δυνατόν στόν δικό μας χῶρο νά γίνεται συνεχῶς λόγος γιά τόν κίνδυνο τοῦ ἐθνικισμοῦ καί νά τονίζεται –καλῶς ἤ κακῶς- ἡ ἀποδέσμευση ἀπό τήν προβληματική τοῦ ἐθνικισμοῦ, ὅταν ὅλοι οἱ λαοί πού μᾶς περιβάλλουν εἶναι φανατικοί ἐθνικιστές. Δέν εἶναι παράδοξο τό φαινόμενο ἐμεῖς νά διακατεχόμαστε ἀπό διεθνιστικές ἰδέες, νά ἀναφερόμαστε ἀφηρημένα σέ κάποιο τρόπο ζωῆς, τήν στιγμή κατά τήν ὁποία κινδυνεύουμε νά ἀφανιστοῦμε καί ὡς ἔθνος, δηλαδή νά χάσουμε ὅλα ἐκεῖνα τά στοιχεῖα πού χαρακτηρίζουν τό ἔθνος, ἀπό τήν φανατική ἐθνικιστική ἐπιθετικότητα ἄλλων λαῶν πού μᾶς περιβάλλουν;[…]  Θα προσπαθήσω να ἀντιμετωπίσω τό πρόβλημα αὐτό μέσα ἀπό μερικές πλευρές πού δεν τονίζονται σήμερα ὅσο πρέπειι[…]
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ὑπερεθνική καί ἑπομένως ἀναίρεση τοῦ ἐθνικισμοῦ καί τοῦ φυλετισμοῦ. Καί ὅταν γίνεται λόγος γιά Ρωμηοσύνη πρέπει νά τίθεται μέσα σέ αὐτά τά πλαίσια, ἀφοῦ ξέρουμε καλά ὅτι κατά τήν διάρκεια τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας διαδραμάτισε....

Ἅγιος Πορφύριος: «Μὴν πᾶς σ’ αὐτὸ τὸ συνέδριο, γιατί θὰ σὲ ἀναγκάσουν σὲ συμπροσευχὴ»

Θὰ σᾶς πῶ δύο ἱστορίες ποὺ ἴσως δὲν εἶναι πολὺ γνωστές. Μιὰ φορὰ ἕνα βράδυ στὴ Γερμανικὴ κατοχή, γύριζε πίσω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία γιὰ νὰ πάει στὰ Τουρκοβούνια ποὺ ἔμενε καὶ στὸ δρόμο βλέπει ἕνα Γερμανὸ ποὺ εἶχε πιάσει μιὰ Ἑλληνοπούλα καὶ προσπαθοῦσε νὰ τὴ βιάσει.
Ὁ Γέροντας δὲν ἤξερε γερμανικά, ἦταν ἄοπλος, δὲν ἤξερε τίποτα. Λυπήθηκε ἡ ψυχή του καὶ ξέρετε τί ἔκανε; Πῆγε καὶ ἔπεσε μπροστὰ στὰ γόνατα τοῦ Γερμανοῦ καὶ γονάτισε καὶ τὸν παρακαλοῦσε. Ὁ Γερμανὸς εἶδε ἕναν Ἱερέα νὰ πέφτει μπροστὰ στὰ γόνατά του, συγκινήθηκε καὶ ἀντὶ νὰ τοῦ δώσει μιὰ κλωτσιᾶ καὶ νὰ τοῦ «σπάσει τὰ μοῦτρα» καὶ ἀντὶ νὰ βγάλει τὸ πιστόλι καὶ νὰ τὸν σκοτώσει, ἄφησε τὴν κοπέλλα καὶ ἔφυγε.
Μιὰ ἄλλη φορᾶ καὶ θὰ σᾶς τὸ πῶ ὀνομαστικὰ αὐτό, γιατί πρέπει νὰ ἔχουν κοιμηθεῖ, οἱ παλιότεροι ἀπὸ σᾶς ἴσως νὰ τὸ ξέρετε, ἤτανε τὸ γνωστὸ βιβλιοπωλεῖο τοῦ Κάουφμαν στὴν Ἀθήνα, στὴν ὁδὸ Σταδίου. Αὐτὸς ἤτανε Ἑβραϊκῆς καταγωγῆς, καὶ ὅπως ξέρουμε οἱ Γερμανοὶ κυνηγοῦσαν τοὺς Ἑβραίους. Ξέρετε, λοιπόν, τί ἔκανε στὴν κατοχὴ μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς του; Πῆρε....

Φανάρι: Ἐκκοσμίκευση καί σκάνδαλο

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Ἡ κατηφόρα τοῦ Φαναρίου στήν ἐκκοσμίκευση δέν ἔχει τέρμα καί οἱ ἐνέργειές του προκαλοῦν σκάνδαλο καί διχασμό σέ ὅλη τήν Ὀρθοδοξία. Ἡ δοκιμαζόμενη Οὐκρανική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἑόρτασε μέ πνευματικότητα, ἱεροπρέπεια καί τή συμμετοχή πολλῶν δεκάδων χιλιάδων πιστῶν τά 1030 χρόνια ἀπό τήν, μέ πρωτοβουλία τοῦ Ἁγίου καί ἰσαποστόλου πρίγκιπα Βλαδίμηρου, βάπτιση στόν Δνείπερο τῶν Ρῶς, κοινῶν προγόνων τῶν σημερινῶν Ρώσων, Λευκορώσων καί Οὐκρανῶν.
          Γιά τόν ἑορτασμό αὐτόν ἐκ μέρους τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας ἐγκαίρως ἐπεδόθη πρόσκληση στόν κ. Βαρθολομαῖο, νά ἀποστείλει ἀντιπροσωπεία τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στό Κίεβο γιά τόν ἑορτασμό. Ἀντιπροσωπεία τοῦ Φαναρίου, ὑπό τόν Γαλλίας Ἐμμανουήλ,  μετέβη στήν πρωτεύουσα τοῦ Κιέβου, ἀλλά ὄχι ὡς ἐκκλησιαστική, ἀλλά ὡς διπλωματική – κοσμική ἀντιπροσωπεία. Ἀγνοώντας τήν πρόσκληση τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας ἱκανοποίησε τήν πρόσκληση τοῦ Προέδρου τῆς Οὐκρανίας Ποροσένκο!!! Τό Φανάρι μετέτρεψε δηλαδή μία καθαρά ἐκκλησιαστική καί ἑνωτική ἐκδήλωση σέ μία διχαστική....

Ἀντὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ βοηθάει τὸν κόσμο νὰ ἐκκλησιοποιηθεῖ, ὁ κόσμος ὠθεῖ τὴν Ἐκκλησία νὰ ἐκκοσμικευθεῖ!


Ἡ ἐκκοσμίκευση τῆς Ἐκκλησίας 

π. Γεώργιος Καψάνης (Καθηγούμενος Ι. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὅρους)

Σήμερα ἔχουμε ν ἀντιμετωπίσουμε μία ἄλλη Εἰκονομαχία, τὴν πίεση πού ἀσκεῖ ἡ ἐκκοσμικευμένη κοινωνία στὴν Ἐκκλησία νὰ προσαρμοστεῖ στὰ ἰδικὰ της μέτρα καὶ ἰδεώδη, ὥστε καὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ ἐκκοσμικευθεῖ. Ὁ κίνδυνος γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν ἐκκοσμίκευση εἶναι μεγάλος. Ἀντὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ βοηθεῖ τὸν κόσμο νὰ ἐκκλησιοποιηθεῖ, ὁ κόσμος προσπαθεῖ νὰ ἐπηρεάσει τὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ τὴ μεταβάλλει σὲ κόσμο. Ἔτσι, ἡ Ἐκκλησία θὰ κρατεῖ τὰ τυπικά της, ἀλλὰ θὰ χάσει τὴν πίστη της. Θὰ πάθει ὅ,τι ἔπαθε ὁ Παπισμός, γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἔγραφε:«Διὰ τοῦ δόγματος τοῦ ἀλαθήτου ἡ Δυτικὴ Ἐκκλησία ἀπώλεσε τὴν πνευματικήν...

29 Ιουλ 2018

Και πῶς νὰ ἀγανακτήσω παιδάκι μου, δὲν ξέρεις πώς ὅλους τούς πειρασμοὺς πού ἔρχονται στὸν ἄνθρωπο τοὺς παραχωρεῖ ὁ Θεός; Ἕνας μόνος πειρασμὸς δὲν εἶναι ἀπὸ τὸν Θεό: Η ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ!

Στὴν Α΄ προς Κορινθ. Ἐπιστολὴ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τονίζει: «ἀλλὰ τὰ μωρά του κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἴνα τοὺς σοφοὺς καταισχύνη» (Α Κόρ. ἂ 27). Δήλ. ὁ Θεὸς ἐξέλεξε ἐκείνους, ποὺ ὁ κόσμος περιφρονεῖ ὡς μωροὺς καὶ ἀνόητους, γιὰ νὰ καταντροπιάση τοὺς σοφούς. Τὸ κοσμικὸ κριτήριο λέγει ὅτι ἔξυπνοι καὶ σοφοὶ συνήθως εἶναι αὐτοὶ ποὺ γνωρίζουν γράμματα. Ὅσα πιὸ πολλὰ γράμματα γνωρίζεις τόσο πιὸ σοφὸς εἶσαι. Ἀλλὰ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ περισσότεροι Ἅγιοι ἤσαν ἀγράμματοι «οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ Θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου τούτου;» (Α Κόρ. ἂ 20) δήλ. δὲν ἀπέδειξε ὁ Θεὸς ἀνόητη τὴν σοφία τῶν ἀνθρώπων, ποῦ ἔχουν τὰ κοσμικὰ φρονήματα τῆς ἐποχῆς μας; 

Στὰ περίχωρα τῶν Ἀθηνῶν πρὸς τὸ Βοτανικό, ὑπάρχει μία μικρὴ ἐκκλησούλα πρὸς τιμὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Ἔξω δὲ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐκκλησούλα βρισκότανε, ἕνα κυπαρίσσι ξερό. Κάποτε ἕνα καλογεροπαίδι πῆγε εἰς ἔνδειξη εὐχαριστίας νὰ προσκυνήση τὸν Ἅγιο, ποὺ τὸν θεράπευσε ἀπὸ μία δυνατὴ γρίππη. Ἡ ἐκκλησούλα ἦταν ἔρημη καὶ τὸν παραξένεψε αὐτὸ τὸ κατάξερο κυπαρίσσι. Πῶς κατὰ τὴ γερμανικὴ κατοχὴ κανένας δὲν...«Πάπας» Φραγκίσκος: 5 χρόνια πορείας προόδου ἢ ὀπισθοδρομικότητας;

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Ἐν Πειραιεῖ τὴ 26η Ἰουλίου 2018
Ὅπως ἔχουμε ἀναλύσει καὶ σὲ προηγούμενα κείμενά μας, τὸ παλαίφατο καὶ σεβάσμιο Πατριαρχεῖο τῆς Δύσεως, μὲ ἕδρα τὴ Ρώμη, καταλήφτηκε σταδιακὰ ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς Φραγκους, ἀπὸ τον 8ο έως καὶ τὸν 11ο μ. Χ. αἰώνα καὶ ἔπαψε νὰ εἶναι τοπικὴ Ἐκκλησία, μετὰ τὴν ἀπόσχισή του, το 1054, νὰ ἀνήκει στὴν λεγομένη «Πενταρχία», δηλαδὴ στὰ πέντε Πατριαρχεῖα τῆς Ἐκκλησίας.
Δὲν εἶναι πλέον Ἐκκλησία, ἀλλὰ ἕνας παράδοξος ἐγκόσμιος ὀργανισμός, ὁ ὁποῖος ἀποτέλεσε τὸ κέντρο τοῦ φραγκισμοῦ. Οἱ Φράγκοι κατακτητὲς μετέφεραν τὴν ἕδρα τους στὴ Ρώμη καὶ οἱ ἡγεμόνες τοὺς περιβλήθηκαν καὶ τὴν...

Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης καί ἡ λεσβία

«Κάποτε ἦλθαν στόν ἅγιο Ἰάκωβο δύο παιδιά ἀπό Ἀθήνα καί εἶχαν μαζί τους μία κοπέλα, πού ζοῦσε στήν ἁμαρτία. Μόλις ἔφτασαν στήν Μονή συνάντησαν τόν Γέροντα, ὁ ὁποῖος μέ πραότητα καί γλυκιά καί ἤρεμη φωνή καλωσόρισε τά παιδιά. Καί αὐτά εἶπαν:
– Γέροντα, φέραμε μία κοπέλα καί θέλει νά σᾶς δεῖ, ζεῖ στήν ἁμαρτία, νά τῆς δείξετε ἀγάπη, γιατί τήν πήγαμε καί σέ ἄλλο Πνευματικό, ἀλλά τίποτε.
Ὁ Γέροντας ρωτᾶ τήν κοπέλα:
- Πῶς σᾶς λένε καί ἀπό ποῦ εἶστε;
- Γέροντα, ἐγώ εἶμαι λεσβία καί ἁμαρτωλή, εἶπε ἡ κοπέλα.
- Ἄχ! Πόσο χαίρομαι, παιδί μου πού εἶσαι ἀπό τήν Λέσβο, πού ἔχει βγάλει ἁγίους, τόν ἅγιο Ραφαήλ, τόν ἅγιο Νικόλαο καί τήν ἁγία Εἰρήνη, χαίρομαι.
»Ἡ κοπέλα τά ἔχασε, “τί λέει τώρα;”, θά σκέφτηκε! Ὁ Γέροντας τῆς λέει:
- Πᾶμε μέσα στόν Ἅγιο Χαράλαμπο νά ἐξομολογηθεῖς, νά μοῦ πεῖς γιά τήν πατρίδα σου τήν ὡραία Λέσβο καί ὅ,τι ἄλλο....

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης,«Τοὺς τιμώρησε ὁ Θεός»;;;Ἐκπομπὴ ποὺ μεταδίδεται ἀπὸ τὰ κανάλια Atlas TV καὶ Ἀχελῶος TV

28 Ιουλ 2018

Ἅγιος Παΐσιος: Ἡ ἁμαρτία φέρνει τὶς συμφορὲς

Ἀπὸ τὸ βιβλίο Λόγοι Α΄: Μὲ Πόνο καὶ Ἀγάπη, 
Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, 
Κεφἀλαιο 6 : Ἡ ἁμαρτία φέρνει τὶς συμφορὲς
– Ἔρριξες φάρμακο γιὰ τὶς κάμπιες;

– Ἔρριξα, Γέροντα.
– Τόσες καλόγριες οὔτε μία κάμπια δὲν μπορεῖτε νὰ σκοτώσετε! Στὴν Κατοχή, ὅταν εἶχε πέσει ἀκρίδα, εἶχαν βγάλει ἐδῶ στὴν Χαλκιδική τὴν Ἁγία Ζώνη ἀπὸ τὴν Μονή Βατοπεδίου καὶ ἡ ἀκρίδα ἔπεφτε σύννεφα-σύννεφα στὴν θάλασσα. Στὴν Ἤπειρο, θυμᾶμαι, ἦταν σάν τὸ χιόνι. Κάναμε ὅλοι προσωπική ἐργασία, μὲ τὰ σεντόνια τὴν μαζεύαμε καὶ μετά τὴν πετούσαμε. Ἦταν καὶ ἡ πείνα..., μήν τὰ ρωτᾶς! Τί σιτάρια εἶχαν ξαναδώσει, ἀλλὰ εἶχαν σακατευθῆ.
Οἱ ἀκρίδες, οἱ πόλεμοι, ἡ ἀνομβρία, οἱ ἀρρώστιες εἶναι μάστιγα. Ὄχι ὅτι ὁ Θεὸς θέλει νὰ παιδαγωγήση ἔτσι τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ εἶναι συνέπεια τῆς ἀπομακρύνσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεό. Ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν, γιατί ξεφεύγει ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ...

Περὶ προσευχῆς...

Κυριακὴ Θ' Ματθαίου
Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἱερεμία
Δυνατό ὅπλο γιά τόν πνευματικό μας ἀγώνα, ἀλλά καί ἀκούμπισμα καί δυνάμωμα γιά τόν ἀγώνα τῆς ζωῆς γενικά μᾶς δίνει ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ἀδελφοί μου χριστιανοί. Στό Εὐαγγέλιο σήμερα ἀκούσαμε ὅτι ὁ Χριστός βιαζόταν νά βρεθεῖ μόνος· γι᾽ αὐτό καί ἀνάγκασε τούς μαθητές Του νά μποῦν στό πλοῖο καί νά πᾶνε στήν ἀπέναντι ὄχθη. Καί φρόντισε ὁ Χριστός, μᾶς εἶπε πάλι τό σημερινό Εὐαγγέλιο, νά διαλύσει τά πλήθη γιά νά εἶναι μόνος Του. Τί σπουδαῖο ἔργο ἤθελε νά κάνει, γιά νά βρεθεῖ μόνος Του, μᾶς τό λέγει ἀμέσως παρακάτω ἡ περικοπή. Ἤθελε νά προσευχηθεῖ! Καί ἀνέβηκε στό ὄρος, γιά νά προσευχηθεῖ μόνος Του. Καί ἔμεινε ἐκεῖ ψηλά...

27 Ιουλ 2018

Ποιός Σατανᾶς, ἀφοῦ δέν ὑπάρχει Σατανᾶς...

Θαυμαστή αλλοίωση
Σέ ἡλικία 23 ἐτῶν, εἶχα ἔντονες ἀνησυχίες γιά τήν ὕπαρξη ἤ ὄχι τοῦ Θεοῦ καί γιά τό ποιός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός. Μέσῳ ἑνός φίλου, τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1991, βρέθηκα σέ μιά μικρή ὀργάνωση στήν Ἀθήνα πού πιστεύει ὅτι σημερινή ἐνσάρκωση τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ γκουρού Sathya Sai Baba. Στήν ὀργάνωση αὐτή πήγαινα δύο-τρεῖς φορές τήν ἑβδομάδα, ὅπου κάναμε ἀσκήσεις χαλάρωσης. Δέν προχώρησα σέ ἀσκήσεις διαλογισμοῦ, γιατί δέν εἶχα μυηθεῖ ἀκόμη, δέν εἶχα πάρει τό μάντραμ, τήν λέξη πού θά ἐπαναλάμβανα διαρκῶς ἐν εἴδει προσευχῆς.
Ἡ βασική θεωρία τῆς ὀργάνωσης εἶναι ὅτι ὁ Θεός εἶναι μέσα μας. Μέ ποιά ἔννοια ὅμως: Μέ τήν ἔννοια ὅτι κάθε ἄνθρωπος ὅπως καί κάθε ζῶο εἶναι κατ’οὐσίαν Θεός, ὁ ὁποῖος ἔχει μπεῖ στήν περιπέτεια τῆς ὕλης. Γι’αὐτό εἶναι ἀπαραίτητες οἱ μετενσαρκώσεις, προκειμένου τό ὄν (ἄνθρωπος-ζῶο) νά ὑποστῆ διάφορες παιδαγωγίες, ἔτσι ὥστε νά βελτιωθῆ καί νά ἐπανέλθη στήν κατάσταση τῆς «θεώσεως», δηλαδή νά....

Τρομολαγνεία καί ἀγαπολαγνεία σέ τραγικά γεγονότα

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου
Ἐθνικό πένθος κηρύχθηκε λόγῳ τῶν φοβερῶν καταστροφῶν πού συνέβησαν στήν Πατρίδα μας καί ἀποτελοῦν ἐθνική τραγωδία. Εἶναι ὄντως φοβερό γεγονός νά πεθαίνουν ἄνθρωποι κάτω ἀπό τέτοιες τραγικές συνθῆκες καί ἀκόμη νά καταστρέφεται τό περιβάλλον, τό «κόσμημα» τοῦ Θεοῦ.
1. Βαθύς πόνος
Ὅσοι αἰσθάνονται τήν τραγική κατάσταση τῶν ἡμερῶν αὐτῶν πονοῦν καί πενθοῦν στήν καρδιά τους.
Πῶς, ὅμως, νά παρηγορήσης τούς ἀνθρώπους πού ἔχασαν τούς συγγενεῖς τους; Πῶς νά καταλάβης αὐτούς πού πῆγαν στό νεκροτομεῖο γιά νά ἀναγνωρίσουν τούς ἀνθρώπους τους, μέσα σέ τόσους ἀπανθρακωμένους; Πῶς νά συναισθανθῆς καί νά πονέσης μαζί μέ τούς ἀνθρώπους ἐκείνους πού ἀναζητοῦν τούς ἀγνοουμένους συγγενεῖς τους καί ζοῦν μεταξύ ἐλπίδας καί ἀπογνώσεως, στά ὅρια ζωῆς καί θανάτου; Πῶς νά νοιώσης τόν διασώστη πού εἶδε ἕναν σωρό στάχτη καί....

Ἁγία Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου - μνήμη 28 Ἰουλίου

Τοῦ Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - καθηγητοῦ
Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἁγίους μας ἔχουν τὴ φήμη τῶν θαυματουργῶν, διότι ἀξιώθηκαν νὰ προικιστοῦν ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ κάνουν θαύματα στὸ ὄνομά Του. Μέσα στὴ χορεία τῶν θαυματουργῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, ξεχωριστὴ θέση κατέχει ἠ αγία Εἰρήνη, ἡ ἀποκαλουμένη Χρυσοβαλάντου.
Γεννήθηκε στήν Καππαδοκία στά 828 καὶ ἐκεῖ ἔζησε τὰ παιδικὰ καὶ ἐφηβικά της χρόνια. Στὰ χρόνια ἐκεῖνα βασίλευε ὁ αὐτοκράτορας Θεόφιλος (829-843), ὁ ὁποῖος, ὅπως εἶναι γνωστό, ἦταν φανατικὸς εἰκονομάχος καὶ διώκτης τῶν Ὀρθοδόξων. Ὁ πατέρας τῆς Εἰρήνης ὀνομαζόταν Φιλάρετος, ἦταν εὐγενοῦς καταγωγῆς, πατρίκιος καὶ κατεῖχε τὸ ἀξίωμα τοῦ στρατιωτικοῦ διοικητῆ τοῦ Θέματος τῆς Καππαδοκίας, ὡς εὐνοούμενος καὶ ἔμπιστος τῆς εὐσεβούς αὐτοκράτειρας Θεοδώρας. Ἡ μητέρα της ὀνομαζόταν Ζωῆ, ἦταν πατρικία καὶ πολὺ ὄμορφη, ἐνάρετη καὶ πιστὴ γυναίκα, τὴν ὁποία ὑπολήπτονταν ὅλη ἡ Καππαδοκία. Ἀπέκτησαν ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Εἰρήνη καὶ ἕνα ἄλλο κορίτσι τήν Καλλινίκη. Μετὰ τὴ γέννηση τῆς Εἰρήνης πέθανε ξαφνικὰ ἡ μητέρα τους Ζωὴ καὶ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν ἀνάθεσε ὁ Φιλάρετος στὴν πατρικία Σοφία, τὴ μεγαλύτερη ἀδελφή του.  
Τό 839 εἶχε φτάσει στὴν Καισάρεια, γιὰ κρατικὲς ὑποθέσεις ὁ νεαρὸς ἀδελφός τς αὐτοκράτειρας Θεοδώρας, καίσαρας Βάρδας. Ἐκεῖ γνώρισε τὴν δεκατετράχρονη Καλλινίκη, τὴν ὁποία ζήτησε σὲ γάμο. Ὁ Φιλάρετος συγκατατέθηκε καὶ αὐτὸς πραγματοποιήθηκε μὲ...

26 Ιουλ 2018

Πνευματικὸ φῶς ἀπὸ τὴν Ἁγία Παρασκευὴ

Γράφει Πρωτοπρ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος,
ἐφημέριος Ι. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Καλλιπόλεως Πειραιῶς
Ἐν Πειραιεῖ 25-7-2013
Στὶς 26 Ἰουλίου ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολική, Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴν μνήμη τῆς ἁγίας ἐνδόξου Ὀσιοπαρθενομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Παρασκευῆς τῆς ἀθληφόρου. Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ ἁγία ἔνδοξος Ὀσιοπαρθενομάρτυς Παρασκευὴ ἔλαβε ἀπὸ τὸν Ἅγιο Τριαδικὸ Θεὸ τὸ ἰδιαίτερο χάρισμα τῆς θεραπείας τόσο τῆς σωματικῆς ὅσο κυρίως τῆς πνευματικῆς ὁράσεως. Εἶναι ἡ προστάτις τῶν ματιῶν. Μᾶς χαρίζει τὸ φῶς. Βέβαια, τὸ χάρισμα αὐτὸ ἡ ἁγία ἔνδοξος Ὀσιοπαρθενομάρτυς Παρασκευὴ δὲν τὸ ἔχει κατὰ φύσιν, ἀλλὰ κατὰ Χάριν, ὡς δωρεά, ἡ ὁποία πηγάζει ἀπὸ τὴν πηγὴ τοῦ φωτός, ἀπὸ τὸ φυσικὸ φῶς, ἀπὸ τὸ αὐτοφῶς, τὸν Ἴδιο τὸν Θεάνθρωπο Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε στεντορεία τὴ φωνὴ ὅτι «Ἐγὼ εἰμὶ τὸ Φῶς τοῦ κόσμου»[1].
Πῶς, ὅμως, ἡ ἁγία ἔνδοξος Ὀσιοπαρθενομάρτυς Παρασκευὴ ἀξιώθηκε τοιούτου χαρίσματος; Σύμφωνα μὲ τὸ συναξάριο, ὁ εἰδωλολάτρης τότε βασιλιὰς Ἀντωνίνος, θέλοντας νὰ πείσει τὴν Ἁγία νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα καὶ βλέποντας τὴν σταθερὰ καὶ ἐπίμονη ἄρνησή της, πρόσταξε νὰ ἀνάψουν μιὰ μεγάλη φωτιὰ καὶ νὰ βάλουν ἕνα καζάνι γεμάτο πίσσα καὶ θειάφι νὰ βράζει καλὰ καὶ νὰ ρίξουν μέσα στὸ καζάνι τὴν Ἁγία, νὰ καεῖ. Ἡ Ἁγία χαρούμενη, ἐπειδὴ ἐπρόκειτο νὰ ἀναχωρήσει ἀπὸ τὸν ψεύτικο αὐτὸν κόσμο καὶ νὰ πάει στὸν ἀληθινὸ καὶ αἰώνιο, ἔκανε τὸν σταυρό της καὶ μπῆκε μέσα. Περιμένοντας δυὸ καὶ τρεῖς ὧρες ὁ βασιλιάς, βλέπει ὅτι....

25 Ιουλ 2018

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός γιά τήν Ἁγία Παρασκευή

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
«Νὰ εἰποῦμεν καὶ διὰ τὴν καλὴν γῆν. Ἡ ἁγία Παρασκευὴ ἦτο δώδεκα χρονῶν κόρη ἀπὸ γένος εὐγενικόν. Μείνασα ὀρφανὴ ἐμοίρασεν ὅλην της τὴν περιουσίαν εἰς τοὺς πτωχούς, καὶ μὲ αὐτὰ ἠγόρασεν τὸν παράδεισον. Καὶ μετεχειρίζετο ὡς φτιασίδια τὰ δάκρυα, ἐνθυμουμένη τὰς ἁμαρτίας της.
Ὡς σκουλαρίκια εἶχε τὰ ὦτα της ἀνοικτὰ διὰ ν᾿ ἀκούη τὰς Ἁγίας Γραφάς.
Ὡς κορδόνι εἶχε τὰς πολλὰς νηστείας, ὁποὺ ἔκαμνον τὸν λαιμόν της καὶ ἔλαμπεν ὡς ἥλιος.
Ὡς δακτυλίδια τοὺς κόμβους τῶν δακτύλων της ἀπὸ τὰς πολλὰς μετανοίας ὁποὺ ἔκαμνεν.
Ὡς χρυσοῦν ζωνάριον τὴν παρθενίαν ὁποὺ ἐφύλαξεν εἰς ὅλην της τὴν ζωήν.
Ὡς φόρεμα τὴν ἐντροπὴν ὁποὺ εἶχε εἰς τὸν ἑαυτόν της καὶ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ ὁποὺ τὴν ἐσκέπαζεν.
Ἔτσι ἐστολίζετο ἡ Ἁγία. Ἀνίσως καὶ εἶναι κανένα κορίτσι καὶ θέλη νὰ στολίζεται, ἂς στοχασθῆ τί ἔκαμνεν ἡ Ἁγία, νὰ κάμνη καὶ ἐκείνη, ἂν θέλη νὰ σωθῆ. Ἔτσι, ἀδελφοί μου, ἡ ἁγία...

«Κάθε κακό πού συμβαίνει στόν κόσμο, εἴτε κοινωνικό εἴτε οἰκονομικό καί αὐτό ἀκόμη τό φυσικό κακό, αἰτία ἔχει τήν ἁμαρτία»

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμίου
Πολύ θλιβερά καί δραματικά, ἀδελφοί μου χριστιανοί Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, αὐτά πού συνέβησαν μέ τίς πυρκαϊές πρίν ἀπό λίγες μέρες στήν πατρίδα μας καί μάλιστα στήν πρωτεύουσά μας τήν Ἀθήνα.
Τί νά ποῦμε; Δέν ξέρουμε τί νά ποῦμε! Τό πρῶτο πού ἔχουμε χρέος νά κάνουμε εἶναι νά προσευχηθοῦμε γιά τίς πληγεῖσες οἰκογένειες νά τούς δώσει ἡ Παναγία κουράγιο νά παρηγορηθοῦν καί νά σταθοῦν στά πόδια τους καί νά εὐχηθοῦμε ἔπειτα ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν θανατωθέντων ὑπό τοῦ πυρός, ἄν καί ὁ μαρτυρικός τους θάνατος ὑπῆρξε ἐξιλεωτικός γι᾽ αὐτούς.
Τό κακό πού ἔγινε ἔχει βέβαια τήν φυσική του ἑρμηνεία, πού εἶναι ἡ σατανική ἐνέργεια τῶν κακοποιῶν ἐκείνων ἐμπρηστῶν, οἱ ὁποῖοι προκάλεσαν τόν μαρτυρικό θάνατο ἑκατό ἀνθρώπων καί μικρῶν παιδιῶν ἀκόμη. Φρικτό!
Ἀλλά κατά τήν Ἁγία Γραφή, γενικά κάθε κακό πού....

Ὅ,τι ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς εἶναι φιλάνθρωπο

Ἡ ἁμαρτία φέρνει τὶς συμφορές
– Γέροντα, γιατί ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς νὰ συμβῆ μία συμφορά; 
– Ὑπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Ἄλλοτε ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς κάτι, γιὰ νὰ βγῆ κάτι τὸ καλύτερο, καὶ ἄλλοτε ἐπιτρέπει κάτι γιὰ παιδαγωγία. Ἄλλοι ἀνταμείβονται καὶ ἄλλοι ἐξοφλοῦν, δὲν πάει τίποτε χαμένο. Νὰ ξέρετε πώς ὅ,τι ἐπιτρέπει ὁ Θεός, ἀκόμη καὶ νὰ ἐξοντωθοῦν π.χ. ἄνθρωποι, εἶναι φιλάνθρωπο, γιατί ὁ Θεὸς ἔχει «σπλάγχνα». Ὁ Προφήτης Ἠλίας πόσους ἔσφαξε; Τριακόσιους ἱερεῖς τοῦ Βάαλ. Ὅταν τούς εἶπε: «Κάντε προσευχή, θὰ κάνω καὶ ἐγώ, καὶ ὅποιου ἡ φωτιά θὰ ἀνάψη ἀπὸ μόνη της, αὐτοῦ ὁ Θεὸς θὰ εἶναι ἀληθινός», ἄρχισαν οἱ εἰρεῖς τοῦ Βάαλ νὰ φωνάζουν: «Ἐπάκουσον, ὁ Θεὸς ἠμῶν, Βάαλ, ἐπάκουσον!». Ἀλλά οὔτε φωνή οὔτε ἀκρόαση. Ὁ Προφήτης Ἠλίας τούς λέει: «Εἶναι ἀπασχολημένος ὁ Θεὸς σας καὶ δὲν σᾶς ἀκούει! Φωνάξτε πιὸ δυνατά!». Ἐκεῖνοι συνέχισαν νὰ φωνάζουν καὶ νὰ ξεσχίζουν, ὅπως συνήθιζαν, τὶς σάρκες τους μὲ...

24 Ιουλ 2018

Ὁ 21ος Ψαλμός διαβάζεται, σύμφωνα με τόν Ἅγιο Ἀρσένιο, για τίς πυρκαγιές !

ΨΑΛΜΟΣ 21ος: (Ὁ Θεός, ὁ Θεός μου, πρόσχες μοι)
“Για να εμποδίσει ὁ Θεός τήν πυρκαϊά, για να μην γίνει κακό”.
2 Ὁ Θεός, ὁ Θεός μου, πρόσχες μοι· ἵνα τί ἐγκατέλιπές με; μακρὰν ἀπὸ τῆς σωτηρίας μου οἱ λόγοι τῶν παραπτωμάτων μου. 3 ὁ Θεός μου, κεκράξομαι ἡμέρας, καὶ οὐκ εἰσακούσῃ, καὶ νυκτός, καὶ οὐκ εἰς ἄνοιαν ἐμοί. 4 σὺ δὲ ἐν ἁγίῳ κατοικεῖς, ὁ ἔπαινος τοῦ ᾿Ισραήλ.
5 ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν οἱ πατέρες ἡμῶν, ἤλπισαν, καὶ ἐῤῥύσω αὐτούς· 6 πρὸς σὲ ἐκέκραξαν καὶ ἐσώθησαν, ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν καὶ οὐ κατῃσχύνθησαν. 7 ἐγὼ δέ εἰμι σκώληξ καὶ οὐκ ἄνθρωπος, ὄνειδος ἀνθρώπων καὶ ἐξουθένημα λαοῦ.
8 πάντες οἱ θεωροῦντές με ἐξεμυκτήρισάν με, ἐλάλησαν ἐν χείλεσιν, ἐκίνησαν κεφαλήν· 9 ἤλπισεν ἐπὶ Κύριον, ῥυσάσθω αὐτόν· σωσάτω αὐτόν, ὅτι θέλει αὐτόν. 10 ὅτι σὺ εἶ ὁ ἐκσπάσας με ἐκ γαστρός, ἡ ἐλπίς μου ἀπὸ μαστῶν τῆς μητρός μου· 11 ἐπὶ σὲ ἐπεῤῥίφην ἐκ μήτρας, ἐκ κοιλίας μητρός μου Θεός μου εἶ σύ· 12 μὴ ἀποστῇς ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι θλῖψις ἐγγύς, ὅτι οὐκ ἔστιν...

Μόνο προσευχή… Τίποτε ἄλλο…23 Ιουλ 2018

Ἁγία Χριστίνα ἡ προστάτιδα αὐτῶν ποὺ πεινοῦν.

Ἡ Ἁγία μεγαλομάρτυς Χριστίνα, καταγόταν ἀπὸ τὴν Τύρο τῆς Συρίας καὶ ἦταν κόρη τοῦ στρατηγοῦ Οὐρβανοῦ (περὶ τὸ 200 μ.Χ.). Ὁ πατέρας της, τῆς ἔχτισε ἕναν πύργο καὶ τὴν ἔβαλε μέσα σ' αὐτόν. Μάλιστα κατασκεύασε ἀγάλματα τῶν εἰδώλων καὶ τὴν διέταξε νὰ θυσιάσει σ' αὐτά. Χαρακτηριστικὴ ὅμως ἦταν ἡ ἀπάντηση τῆς νεαρῆς Χριστίνας στὸν ἄθεο πατέρα της: «Μὲ συμβουλεύεις νὰ προτιμήσω τὸ σκοτάδι ἀπὸ τὸ φῶς. Ἐγὼ εἶμαι δούλη τοῦ Χριστοῦ. Γὶ αὐτὸ πῆρα τώρα καὶ τὸ ὄνομά του. Λέγομαι Χριστίνα. Ἑπομένως δὲν πείθομαι ἀπὸ τὰ ψεύτικα καὶ φαρμακερὰ λόγια, γιὰ νὰ προσκυνήσω τὰ ἀναίσθητα ξόανα» καὶ τὰ ἔκανε ὅλα κομμάτια. Γιὰ αὐτὲς τῆς τὶς πράξεις, ἡ ἁγία ὑποβλήθηκε σὲ βασανιστήρια ἀπὸ τὸν ἴδιο της τὸν πατέρα καὶ μετὰ φυλακίστηκε. Στὴν φυλακὴ τὴν ἄφησαν νηστικὴ γιὰ νὰ πεθάνει ἀπὸ τὴν πείνα, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ἁγία Χριστίνα θεωρεῖται...

«Εἶναι τιμή μου πού διώκομαι, γιατί στό γραφεῖο μου ἔχω ἀναρτήσει ἅγιες εἰκόνες, τήν τιμημένη Ἑλληνική Σημαία»

Ὁ Διοικητής τοῦ Τμήματος Ἀντιμετώπισης Ρατσιστικῆς Βίας τῆς ΕΛ.ΑΣ. Σπύρος Ψυχογιός διαμαρτύρεται στόν προσωπικό του λογαριασμό στό facebook γιά τήν αἰφνίδια μετάθεσή του, πού ἀποφασίστηκε ἀπό τήν Ὑπηρεσία, κάνοντας μάλιστα λόγο γιά «ρατσιστικό κίνητρο». Ἡ ἀνάρτησή του:

«Ἄν καί οὐδέποτε ἔχω προβάλλει ἤ διαφημίσει τό σεξουαλικό μου προσανατολισμό, τοῦτος τεκμαίρεται, ἀπό τό γεγονός ὅτι εἶμαι ἔγγαμος καί πατέρας τριῶν χαριτωμένων τέκνων. Δυστυχῶς μία δυναμική μειονότητα, δέν μπόρεσα νά τούς μετρήσω γιά νά δῶ ἄν ἀριθμεῖ 9000, ἔχει καταφέρει,σέ συνεργασία μέ ὑψηλά ἱσταμένους, μετέχοντες σέ κέντρα ἀποφάσεων ἐντός καί ἐκτός ἀστυνομίας, ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος, νά ἐπιβάλει μέ μορφή συμβολαίου ἐκτελέσεως, τήν καταδίωξή μου. 
Εἶναι θλιβερό, ἐν ἔτει 2018, νά γίνονται μεταθέσεις στήν....

22 Ιουλ 2018

Ἅγιος Γρηγόριος Καλλίδης, ὁ Ἅγιος τῆς πονεμένης Ρωμιοσύνης

(1844 -1925)

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος (ὁ Καλλίδης) γεννήθηκε στὶς 24 Ἰανουαρίου τοῦ 1844 ἀπὸ εὐλαβεῖς γονεῖς, τὸν Ἰωάννη καὶ τὴν Εὐφροσύνη, στὸ Κούμβαο τῆς ἐπαρχίας Ἡρακλείας, τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης.

Ἀπὸ μικρὸς ἔδειξε κλίση πρὸς τὴν ἱερωσύνη καὶ ἔτσι προσλήφθηκε στὴν ὑπηρεσία τοῦ Μητροπολίτου Σηλυβρίας καὶ μετὰ Σεῤῥῶν Μελετίου Θεοφιλίδη τοῦ Θεσσαλονικέως, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἔλαβε τὸν πρῶτο βαθμὸ τῆς ἱερωσύνης στὶς 26 Φεβρουαρίου τοῦ 1862. Μαθήτευσε μὲ ἐπιμέλεια στὰ λαμπρὰ ἐκπαιδευτήρια τῶν Σεῤῥῶν, μὲ Διευθυντὴ τὸν Ἰ. Πανταζίδη, τὸν μετέπειτα καθηγητὴ Πανεπιστημίου καὶ ὁλοκλήρωσε τὶς σπουδές του στὴ Ῥιζάρειο Σχολὴ καὶ στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Στὴν Ἀθήνα ὁ Μητροπολίτης Θεόφιλος Βλαχοπαπαδόπουλος (1862-1873) τὸν προεχείρισε σὲ Ἀρχιδιάκονό του, ἐκτιμώντας τὴν προσωπικότητα καὶ τὰ σπάνια προσόντα του. Ἔτσι ἔλαβε μέρος στὴ δοξολογία γιὰ τὴν ἄφιξη τῆς νύμφης τότε βασίλισσας Ὄλγας καὶ ἀργότερα στὴ βάπτιση τοῦ διαδόχου Κωνσταντίνου. Κατὰ τὸ ἔτος 1873 βρίσκουμε τὸν Γρηγόριο Σχολάρχη στὴ Ῥαιδεστὸ, τὸ 1874 πρωτοσύγκελλο τοῦ Μητροπολίτου Ἡρακλείας Παναρέτου καὶ ἱεροκήρυκα, μέχρι νὰ λάβει τὸν τρίτο βαθμὸ τῆς ἱερωσύνης, ὀνομαζόμενος ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ στὶς 24 Μαρτίου τοῦ ἔτους 1875. 
Ὡς βοηθὸς ἐπίσκοπος τοῦ Μητροπολίτου Ἡρακλείας, μὲ πολλὴ σύνεση, μαζὶ μὲ τοὺς...

π. Πρόδρομος Γρηγοριάτης: Ἄρνηση παραλαβῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτοτητος

Ἀνοικτή ἐπιστολή πρός τόν ὑπουργό Προστασίας τοῦ Πολίτη κ. Τόσκα
Ἅγιον Ὅρος Καρυές 21.7.2018
 ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ  
Κύριε ὑπουργέ,
        Μετά ἀπό τίς ἀνακοινώσεις τοῦ ὑπουργείου σᾶς περί ἀμέσου ἐκδόσεως ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας μέ βιομετρικά στοιχεῖα, ἡ ὁποία θά εἶναι μάλιστα καί ὑποχρεωτική γιά ὅλους τους Ἕλληνες, θά θέλαμε νά ἐνημερώσουμε ἐσᾶς καί ὅλον τόν κόσμο γιά τούς προβληματισμούς καί τίς ἐπιφυλάξεις μας ὥστε νομικά καί διοικητικά νά μήν αἰφνιδιαστεῖτε ἀπό τήν ἄρνηση παραλαβῆς τῆς ἐκ μέρους μας καί τῶν προβλημάτων πού θά προκύψουν.
       Ὡς μοναχοί το
Ἁγίου Ὅρους, ἐδῶ καί δύο δεκαετίες ἀπό τά χρόνια το Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, παρακολουθοῦμε μέ προσοχή τά βήματα πού γίνονται γιά τήν ἐφαρμογή τῶν νέων τεχνολογιῶν στήν ζωή μας. Μέ ἀνακοινώσεις, ὁμιλίες, δημοσιεύσεις ἐνημερώνουμε γιά τήν ἐπερχόμενη σκοτεινή δικτατορία τῆς Νέας Ἐποχῆς πού καταπίνει τόν κόσμο καί τήν πατρίδα μας. Διαμαρτυρηθήκαμε γιά τούς κινδύνους τῆς ἄνευ ὅρων, Εὐρωπαϊκῆς ἐνοποιήσεως, τήν συνθήκη Σεγγεν πού μᾶς γέμισε μετανάστες (ἡμερίδα το τότε Δημητριάδος Χριστόδουλου εἰς Βόλο τό 1997), γιά τίς ἐτικέτες πού καθιερώθηκαν ἀρχικά σέ ὅλα σχεδόν τά προϊόντα μέ δαιμονικά σύμβολα «barcode καί 666 (Ἐπισν. ἔτους 2001), γιά τό ψηφιακό σύστημα «Η.ΔΙ.ΚΑ.» ποῦ διασυνδέει ὅλη τήν δημόσια διοίκηση καί ἐμπεριέχει τόν 666 (Ἐπισν. ἔτους 2010), γιά τίς ἠλεκτρονικές κάρτες πολιτῶν καί...

Σύνοδος τῆς Κρήτης: Ὁ ἄνθρωπος στό παρασκήνιο

Τήν 20η Ἰουνίου (2016), ξεκίνησε ἐπισήμως τίς ἐργασίες της ἡ ἀποκαλούμενη Πανορθόδοξη Σύνοδος στήν Κρήτη, ἄν καί δέν κατάφερε νά γίνει πραγματικά Πανορθόδοξη. Ἡ ἐκδήλωση τράβηξε τήν προσοχή ὄχι μόνο τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο (κυρίως λόγω τῆς ἀντιπαράθεσης πού περιέβαλε τήν ἀπόφαση γιά τήν σύγκλησή της), ἀλλά καί διαφόρων Ὑπηρεσίων Πληροφοριῶν τῶν κρατῶν τῆς Ὑφηλίου. Σύμφωνα μέ τό κέντρο ἀναλύσεων KATEHON, οἱ μυστικές ὑπηρεσίες πληροφοριῶν τῶν Η.Π.Α. καί τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, προσπαθοῦν νά ἐπηρεάσουν τίς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου, κυρίως μέσω τῶν παραγόντων ἐπιρροῆς τους στό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως. Οἱ σκοποί αὐτῆς τῆς προσπάθειας εἶναι νά ὑπονομέυσουν καί ἐν τέλει νά ἐξασθενήσουν τήν ἐπιρροή τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, νά προωθήσουν τήν ἀποδυνάμωση τῆς Ὀρθοδοξίας μέσω τῆς ἀνάδειξης τῶν οἰκουμενιστικῶν καί ἀνανεωτικῶν τάσεων, καί νά ὑποστηρίξουν τή χορήγηση Αὐτοκεφαλίας στήν Οὐκρανική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, συμβάλλοντας μέ αὐτόν τόν τρόπο στή διαίρεση τοῦ Ὀρθόδοξου Κόσμου.

Ἕνα ἀπό τά πρόσωπα κλειδιά πίσω ἀπό ὅλα αὐτά εἶναι ὁ π. Ἀλέξανδρος Καρλοῦτσος, ἕνα ἀπό τά μέλη τῆς ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Συνόδου, ἀπό τούς βασικούς συντελεστές εὕρεσης χρηματοδοτήσεων γιά τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, καί ὑπεύθυνος ἐπικοινωνίας μέ....

Ὡραιοποιοῦν τήν πλάνη ὅπως οἱ ψευδοπροφῆτες

Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Γ. Μύρου, Δρ Θ.
Στὸν καταιγισμὸ τῶν ἀκραίων προκλήσεων τῶν ἡμερῶν μας, ὅπως τῶν ψηφισθέντων νόμων γιὰ τὴν ἀλλαγὴ φύλου καὶ  τὴν υἱοθεσία παιδιῶν ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια, ὅπως τῆς ἐπιβολῆς τῶν νέων συγκρητιστικῶν βιβλίων τῶν Θρησκευτικῶν, τῶν ποικίλων νεοεποχίτικων συγκρητιστικῶν ἐκδηλώσεων, ἀλλὰ καὶ τῆς ὑπογραφῆς γιὰ τὴν προδοτικὴ παράδοση τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας σὲ γειτόνους, ποὺ μακροχρόνια καὶ μεθοδικὰ ἐπιβουλεύονται τὴν ἀκεραιότητα τῆς πατρίδος μας, διακρίνεται πολὺ καθαρὰ ἡ ἀπαξίωση τῆς ἀλήθειας, ἡ καταπάτηση τοῦ δικαίου, ἡ περιφρόνηση τῆς Παραδόσεως, ἡ ὑποτίμηση τῆς Δημοκρατίας, ὁ αὐταρχισμός, ἡ ἀξιοποίηση ὁλοκληρωτικῶν μεθόδων γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς θελήσεως τῶν εὐνοουμένων μειοψηφιῶν καὶ πρὸ πάντων ἡ καύχηση γιὰ τὴν διαστροφὴ καὶ ἡ ὡραιοποίηση τῆς πλάνης.
Καθημερινὰ γινόμαστε ἀποδέκτες τῆς ἄμετρης καυχησιολογίας στοὺς προφορικοὺς καὶ γραπτοὺς λόγους ἀξιωματούχων τῆς πατρίδος μας, ἀλλὰ καὶ κάποιων ἀκολούθων τους. Ὁμιλοῦν καὶ γράφουν ὅτι τὰ προκλητικὰ ἐγχειρήματα τῆς πλάνης, τῆς ἀσεβείας καὶ τῆς προδοσίας ἀποτελοῦν θαυμαστὰ ἐπιτεύγματα προόδου, ἐκσυγχρονισμοῦ καὶ μεγίστης ὠφελείας γιὰ τὴν...

Γέροντα, τά διάφορα κινήματα, οἱ διαμαρτυρίες πού γίνονται ἀπό τούς Χριστιανούς ἔχουν κάποιο ἀποτέλεσμα;

Ἡ παρουσία τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι ὁμολογία πίστεως
Γέροντα, τά διάφορα κινήματα, οἱ διαμαρτυρίες πού γίνονται ἀπό τούς Χριστιανούς ἔχουν κάποιο ἀποτέλεσμα;
– Ἡ παρουσία τῶν Χριστιανῶν εἶναι πλέον ὁμολογία πίστεως. Μπορεῖ κανείς μέ τήν προσευχή νά βοηθήση περισσότερο, ἀλλά τήν σιωπή του θά τήν ἐκμεταλευθοῦν οἱ ἄλλοι καί θά ποῦν: «Ὁ τάδε καί ὁ τάδε δέν διαμαρτυρήθηκαν, ἑπομένως εἶναι μέ τό μέρος μας· συμφωνοῦν μαζί μας». Ἄν δέν ἀρχίσουν μερικοί νά χτυποῦν τό κακό, νά ἐλέγχουν δηλαδή αὐτούς πού σκανδαλίζουν τούς πιστούς, θά γίνη μεγαλύτερο κακό. Ἔτσι θά τονωθοῦν λίγο οἱ πιστοί, ἀλλά καί θά ἐμποδισθοῦν λίγο ὅσοι πολεμοῦν τήν Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι δικό τους καΐκι, νά κάνουν βόλτες· εἶναι τό σκάφος τοῦ Χριστοῦ. Αὐτοί εἶναι κατακριτέοι. Τό μόνο πού τούς ἐνδιαφέρει εἶναι νά ἔχουν μεγάλο μισθό, πολυτελές αὐτοκίνητο, νά τρέχουν στίς διασκεδάσεις... Καί ὕστερα κάνουν νόμο νά πατρεύωνται μέ....

23 Ἰουλίου: Ἡ Τῆνος καὶ ὅλη ἡ Ὀρθοδοξία γιορτάζει τὸ ὅραμα τῆς Ἁγίας Πελαγίας

Ἡ Πελαγία ἦταν κόρη τοῦ παπᾶ Νικηφόρου Νεγρεπόντη. Ἡ μητέρα της ἦταν ἀπὸ τὸν Τριπόταμο τῆς Τήνου καὶ ἀνῆκε στὴν οἰκογένεια Φραγκούλη. Γεννήθηκε τὸ 1752 μ.Χ. στὸ χωριὸ Κάμπο τῆς Τήνου καὶ τὸ κοσμικό της ὄνομα ἦταν Λούκια. Ἀπὸ διάφορα ἔγγραφα φαίνεται ὅτι εἶχε ἀκόμα τρεῖς ἀδελφές. Ἡ οἰκογένειά της διακρινόταν γιὰ τὴν ἁγνὴ πίστη καὶ τὴν προσήλωση στὰ θρησκευτικὰ ἰδεώδη. Λίγα χρόνια μετὰ τὴ γέννηση τῆς Λουκίας ὁ πατέρας της πέθανε. Ἦταν τότε 12 χρονῶν καὶ ἔδειχνε σημάδια ἔντονης ἐπιθυμίας νὰ ἀφιερωθεῖ καὶ νὰ ὑπηρετήσει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. 
Οἱ δυσκολίες τῆς ζωῆς ἔκαναν τὴν μητέρα της νὰ τὴ στείλει στὸν Τριπόταμο, στὴν κάπως πιὸ εὐκατάστατη ἀδελφή της. Ἐκεῖ ἡ Λούκια ἔμεινε τρία χρόνια καὶ συχνὰ ἐπισκεπτόταν τὴν ἄλλη θεία της, ποὺ ἦταν μοναχὴ στὴ Μονὴ Κεχροβουνίου. Ἒνοιωσε τότε ἐπιτακτικὴ τὴν...
Δεῖτε ἀποκλειστικὸ φωτογραφικὸ ἀφιέρωμα….

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφητης: Ἐπιστολή Ἐλύτη, Μερκούρη κ.α. γιά τό "Μακεδονικό"

Ἐκκλησία καί αὐτόχειρες

Τοῦ Θ. Ι. Ρηγινιώτη
Ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα σκάνδαλα, πού κινεῖ πολλούς ἐνάντια στήν Ἐκκλησία (ἀκόμη καί πιστούς ὀρθόδοξους χριστιανούς), εἶναι ἡ ἰδέα τῆς Ἐκκλησίας ὅτι οἱ ἀδελφοί μας πού αὐτοκτονοῦν (αὐτόχειρες) δέν πρέπει νά κηδεύονται, ἀλλά νά θάβονται χωρίς κηδεία.
Δυστυχῶς, δέν ξέρω οὔτε μία περίπτωση, πού οἱ ἐξοργισμένοι κατά τῆς Ἐκκλησίας ἄνθρωποι νά σκέφτονται πώς ἡ ψυχή τοῦ αὐτόχειρα ἀδελφοῦ τους χρειάζεται τήν τελετή τῆς κηδείας (πού εἶναι μία τελετή προσευχῆς) γιά τήν ἀνάπαυσή της, πώς ἡ κηδεία θά τήν ὠφελήσει στό ταξίδι της πρός τόν ἄλλο κόσμο. Αὐτό δέ φαίνεται νά τούς ἀπασχολεῖ καθόλου – ἴσως νά μήν πιστεύουν καν ὅτι ὑπάρχει αἰώνια ζωή ἤ νά ἰσχυρίζονται πώς «δέν ξέρουμε» τί ὑπάρχει μετά τό θάνατο, ἀγνοώντας πώς καί ὁ Χριστός ἔχει πεῖ πολλά γι’ αὐτό τό θέμα, ἀλλά καί οἱ ἅγιοι ἔχουν καταθέσει τίς δικές τους γνώσεις καί ἐμπειρίες, ὡς ἑνωμένοι πού εἶναι μέ τόν Τριαδικό Θεό καί μέ ὅλα τά πλάσματα [βλ. τά ἄρθρα: α) Ἡ Ἁγία Γραφή γιά τή μετά θάνατον ζωή τῶν ψυχῶν, β) Τά πνεύματα τῶν νεκρῶν καί ἐμεῖς].
Πάντα ἡ ἐπίθεση ἐνάντια στούς «παπάδες» ἔχει ὡς αἰτία ὅτι....

Ἔρχεται τὸ φθινόπωρο πρόταση γιὰ δημιουργία Κέντρων Ἱερατικῆς Μαθητείας, ἀναδιάρθρωση τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Γυμνασίων καὶ Λυκείων καὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκαδημιῶν

Δελτίο Τύπου Ὑπουργείου Παιδείας

Σὲ θετικὸ κλίμα συνεδρίασε ἡ «Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴ Μελέτη καὶ Ἐπίλυση θεμάτων ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος».
Σὲ κλίμα συναίνεσης καὶ μὲ κοινὴ βούληση νὰ ὁδηγηθοῦν πρὸς ἐπίλυση χρονίζοντα ζητήματα, συνεδρίασε σήμερα, Πέμπτη 19 Ἰουλίου, ἡ «Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴ Μελέτη καὶ Ἐπίλυση θεμάτων ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος».
Ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας συμμετεῖχαν ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου ὡς Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν Πάνος Σκουρλέτης, ἡ Ὑπουργὸς Διοικητικῆς Ἀνασυγκρότησης Ὄλγα Γεροβασίλη, ὁ Ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν Γιάννης Ἀμανατίδης, ὁ Ὑφυπουργὸς Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης Τάσος Πετροπουλος, ὁ Γενικὸς Γραμματέας Θρησκευμάτων Γιῶργος Καλαντζής, ὁ Εἰδικὸς Γραμματέας Θρησκευτικῆς καὶ Πολιτιστικῆς Διπλωματίας τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν Εὐστάθιος Λιανὸς - Λιάντης καὶ ἐκπρόσωποι τῶν Ὑπουργείων Οἰκονομικῶν καὶ Οἰκονομίας καὶ Ἀνάπτυξης.

Ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συμμετεῖχαν στὴ συνεδρίαση τῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ...

Ὑπάρχει συσχέτιση μεταξὺ ἀρχαιοελληνικῆς θρησκείας καὶ ἀρχαιοελληνικοῦ πολιτισμοῦ; (Ἱερὰ Μητρόπολη Πειραιῶς)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Ἐν Πειραιεῖ τὴ 19η Ἰουλίου 2018

Έχει τὴν παραμικρὴ σχέση ἡ ἀρχαιοελληνικὴ φιλοσοφικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ σκέψη μὲ τὴν ἐπίσης ἀρχαιοελληνικὴ πολυποίκιλη θρησκευτικὴ παράδοση; Ἀσφαλῶς ὄχι! Δὲν τὸ λέμε ἐμεῖς ἀλλὰ ἡ ἴδια ἡ ἱστορία, ὅπως θὰ δοῦμε, ἐν συντομία, στὴ συνέχεια τῆς ἀνακοίνωσής μας.
Μόνο ποὺ δὲν συμμερίζονται τὰ διδάγματα τῆς ἱστορίας καὶ τὴν κοινὴ λογική, κάποιοι σύγχρονοι «σοῦπερ-ἕλληνες», οἱ ὁποῖοι, προσβλέποντες στὴν «σωτηρία», ἡ ὁποία, κατ’ αὐτούς, θὰ ἔλθει ἀπὸ τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα, τὴν ἀποθεώνουν. Πιστεύουν πὼς ἡ λύτρωση τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ ἀναγέννησή της «περνᾶ» μέσα ἀπὸ τὴν ἐπιστροφὴ στὸν ἀρχαιοελληνικὸ πολιτισμὸ καὶ γενικὰ τὴν ἀρχαιοελληνικὴ παράδοση. Μόνο ποὺ ὠς «ἀρχαιοελληνικὸ πολιτισμὸ» θεωροῦν συλλήβδην ἄκριτα ὁλόκληρη τὴν ἀρχαιοελληνικὴ παράδοση, μαζὶ μὲ ὅλα τὰ πολλὰ θετικὰ καὶ τὰ ἀρνητικά της στοιχεῖα!
Ένα δὲ ἀπὸ τὰ ἀρνητικὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχαιοελληνικῆς παράδοσης εἶναι ἀναμφίβολα ἡ πολυποίκιλη καὶ ἀκαθορίστων ὁρίων, ἀρχαιοελληνικὴ θρησκευτικὴ παράδοση, τὴν ὁποία λανσάρουν σύγχρονοι νεοέλληνες λάτρεις της, ὠς «τὴν πιὸ ἐξευγενισμένη θρησκεία τῆς ἀνθρωπότητας», ὅπως ὑποστηρίζουν καὶ ἡ ὁποία «γέννησε τὸ ἀρχαιοελληνικὸ πολιτιστικὸ θαῦμα» καὶ γι’ αὐτὸ τὴν ἀναβίωσαν, τὴν ἀκολουθοῦν οἱ ἴδιοι καὶ θέλουν νὰ τὴν ἐπιβάλλουν σὲ ὅλους τούς Ἕλληνες, ὡς δήθεν «ἀναπόσπαστο στοιχεῖο τοῦ ἑλληνισμοῦ», ὅτι δήθεν «δὲν νοεῖται Ἕλληνας πού νὰ μὴν ἀκολουθεῖ τὴν ἀρχαιοελληνικὴ θρησκευτικὴ παράδοση», «δὲν νοεῖται ἑλληνισμὸς χωρὶς τὴν λατρεία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων»! Εἶναι ὅμως ἔτσι τὰ πράγματα; Σαφῶς ὄχι!
Αφορμή γιὰ τὴν παροῦσα ἀνακοίνωσή μας πήραμε ἀπὸ τὴν...

21 Ιουλ 2018

Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς : «οὐδέποτε πιστεύαμε ὅτι μὲ τόση προχειρότητα ὑπεύθυνοι ἄνθρωποι τῆς πατρίδος θὰ ἀντιμετώπιζαν τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς πατρίδος μας μὲ τόση, πραγματικά, ἀνευθυνότητα καὶ προδοσία».

Ἐν Ἱερὰ Πόλει Μεσολογγίου, τη 17η Ιουλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Δεύτερη Ιερά Αγρυπνία για τήν Πατρίδα Ελλάδα

Κάλεσμα μετανοίας πρός τούς υπευθύνους από τόν Μητροπολίτη Αιτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ: «Ἂς μείνουμε, ἕως γήρατος, γνήσιοι Ὀρθόδοξοι καὶ Ἕλληνες».


Μὲ τὴν πατρικὴ εὐχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ «νὰ μείνουμε ὅλοι, μέχρι βαθέως γήρατος, γνήσιοι Ὀρθόδοξοι καὶ Ἕλληνες μέσα στὴν ἐλεύθερη Πατρίδα μας», ὁλοκληρώθηκε ἡ δεύτερη κατὰ σειρὰ Ἱερὰ Ἀγρυπνία γιὰ τὴν Πατρίδα μας, τὴν Ἑλλάδα, στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγίου Σπυρίδωνος Ι. Π. Μεσολογγίου, τὸ βράδυ τῆς Δευτέρας 16 Ἰουλίου.
Τῆς Ἀγρυπνίας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
μας κ. Κοσμᾶς, ἐνῶ συμμετεῖχαν οἱ ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Πόλεως Μεσολογγίου καὶ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, τιμώντας πανηγυρικὰ τὴν ἱερὰ μνήμη τῆς Ἁγίας μεγαλομάρτυρος Μαρίνης (17η Ἰουλίου). Τὰ ἀναλόγια τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ πλαισίωσαν Ἱεροψάλτες τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι ἔψαλαν τὴν ἀκολουθία τῆς Ἁγίας καὶ τοὺς ὕμνους τῆς ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, προσφέροντας τὴν δυνατότητα στὸ πλῆθος τῶν πιστῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν νὰ προσευχηθοῦν γιὰ τὴν σωτηρία τῆς πατρίδας.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Κοσμᾶς, ἔδωσε συγχαρητήρια στοὺς πιστούς, οἱ ὁποῖοι...

Ἡ τελετὴ τῆς «Ἀρτοκλασίας»

Κυριακὴ Ἡ Ματθαίου
Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἱερεμία 
1. Ὡραία πράγματα μᾶς εἶπε τό ἱερό Εὐαγγέλιο σήμερα, ἀδελφοί χριστιανοί. Καί ὅλα βέβαια ὅσα γράφει τό Εὐαγγέλιο εἶναι ὡραῖα καί ὠφέλιμα. Ἀλλά θά πρέπει νά σκύβουμε σ᾽ αὐτά, νά τά μελετοῦμε, γιά νά ὠφελούμαστε ἀπ᾽ αὐτά. Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἔλεγε τό Εὐαγγέλιο ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἔφαγαν μαζί μέ τόν Χριστό! Πολύ ὡραῖο αὐτό! Καί ᾽μεῖς λοιπόν νά κάνουμε τό ἴδιο. Ναί! Ὅταν καθόμαστε νά φᾶμε, νά καλοῦμε καί τόν Χριστό μαζί μας. Καί τόν καλοῦμε μέ τήν προσευχή. Ἔτσι πρέπει, ὦ χριστιανοί! Προτοῦ νά ἀρχίσουμε νά τρῶμε πρέπει πρῶτα νά κάνουμε τήν προσευχή μας καί νά καλοῦμε μέ αὐτή τόν Χριστό νά εὐλογήσει τά φαγητά μας. Καί ὅταν τελειώσουμε, πάλι νά κάνουμε τήν προσευχή μας εὐχαριστώντας τόν Χριστό γιά τό φαγητό πού μᾶς ἔδωσε. Γιατί ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Θεός μας, ἔστειλε τήν...

Παρασκηνιακὸ «παιχνίδι» γιὰ τὶς νέες ταυτότητες

Παρασκηνιακὲς διαβουλεύσεις βρίσκονται σὲ ἐξέλιξη ἐνόψει του διαγωνισμοῦ γιὰ τὴν ἔκδοση τῶν νέων ταυτοτήτων. Οἱ τεχνικὲς προδιαγραφὲς τοῦ ἐγγράφου ἔχουν καθοριστεῖ καί, ὅπως ἀναφέρουν οἱ πληροφορίες, εἶναι ζήτημα ἡμερῶν τὸ ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη νὰ ἀπευθύνει πρόσκληση ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος στὶς μεγαλύτερες ἑταιρεῖες τοῦ κλάδου παγκοσμίως. Τὸ ἔργο ἔχει συνολικὸ προϋπολογισμὸ ποὺ ἀγγίζει τὰ 350 ἑκατ. εὐρώ, καθὼς ἐκτὸς τῶν νέων ταυτοτήτων προβλέπει τὴ σύναψη συμφωνίας μὲ τὸν ἀνάδοχο καὶ γιὰ τὴν ἔκδοση διαβατηρίων. Ἡ σύμβαση μὲ τὴν ἑταιρεία ποὺ προμηθεύει μὲ ἀναλώσιμα τὴ Διεύθυνση Διαβατηρίων λήγει τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2019 καὶ ἡ ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου ἀποφάσισε νὰ προχωρήσει σὲ...

20 Ιουλ 2018

Ὁ Ὅσιος Παΐσιος γιὰ τὴν χήρα ποὺ φιλοξένησε τὸν Προφήτη Ἠλία

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Πάθη καὶ Ἀρετὲς», Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Ε΄,
ἔκδοσις Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης
Εἴμαστε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ καὶ εἶναι καθῆκον μας νὰ κάνουμε τὸ καλό, γιατί ὁ Θεὸς εἶναι ὅλος ἀγάπη. Εἶδες ἡ χήρα πού φιλοξένησε τὸν προφήτη Ἠλία; Εἰδωλολάτρης ἦταν, ἀλλὰ τί ἀγάπη εἶχε μέσα της! Ὅταν ὁ Προφήτης πῆγε καὶ τῆς ζήτησε ψωμί, τοῦ εἶπε: «Ἔχουμε λίγο λάδι καὶ ἀλεύρι· αὐτὸ θὰ φάω μὲ τὰ παιδιά μου καὶ μετὰ θὰ πεθάνουμε». Δὲν τοῦ εἶπε: «Δὲν ἔχουμε νὰ σοῦ δώσουμε». Καὶ ὅταν ὁ Προφήτης, γιὰ νὰ δοκιμάσει τὴν προαίρεσή της, τῆς εἶπε νὰ φτιάξη ψωμὶ πρῶτα γιὰ ἐκεῖνον καὶ μετὰ γιὰ τὰ παιδιά της, ἡ καημένη ἀμέσως τοῦ ἒφτιαξε.
Ἂν δὲν εἶχε μέσα της ἀγάπη, θὰ ἔβαζε λογισμούς. «Δὲν φτάνει ποὺ τοῦ λέω ὅτι ἔχουμε λίγο, θὰ ἔλεγε, ζητάει νὰ φτιάξω πρῶτα γιὰ ἐκεῖνον!».
Φάνηκε ἡ προαίρεσή της, γιὰ νὰ ἔχουμε ἐμεῖς παραδείγματα. Ἀλλὰ ἐμεῖς διαβάζουμε...

19 Ιουλ 2018

Ἅγιος Παΐσιος: «Νὰ ζηλεύετε τὸν ζηλωτὴ Ἠλία καὶ ἐκεῖνος νὰ σᾶς διώξη τὴν ζήλεια»!

Εἰκόνα «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Πάθη καὶ Ἀρετὲς», Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Ε΄, 
ἔκδοσις Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης
- Γέροντα, ζηλεύω μία ἀδελφή.
- Ξέρω ποιὰ ἀδελφὴ ζηλεύεις... Ἔμαθα ὅμως ὅτι κι ἐκείνη ζηλεύει ἐσένα! Ἐγὼ θὰ εὔχωμαι καὶ οἱ δυό σας νὰ ζηλεύετε τὸν ζηλωτὴ Ἠλία καὶ ἐκεῖνος νὰ σᾶς διώξη τὴν ζήλεια καὶ νὰ σᾶς δώση ἀπὸ τὸν δικό του θεῖο ζῆλο. Ἀμήν.
- Ὅταν, Γέροντα, ζηλεύω, προσπαθῶ νὰ τοποθετηθῶ λογικά.
- Ἂν ἐξ ἀρχῆς προσπαθήσης νὰ μὴ ζηλέψης, δὲν εἶναι πιὸ καλά; Ἡ ζήλεια εἶναι γελοῖο πράγμα. Λίγη σκέψη χρειάζεται, γιὰ νὰ ξεπεράση τὴν ζήλεια κανείς· δὲν χρειάζεται νὰ κάνη μεγάλους ἀγῶνες καὶ πολλὴ ἄσκηση, γιατί εἶναι ψυχικὸ πάθος. Πρόσεξε, μὴν ἀφήσης ποτὲ τὸ πάθος τῆς ζήλειας νὰ σὲ κυριέψη, γιατί εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα πάθη. Ξέρεις ἀπὸ τὴν ζήλεια ποῦ μπορεῖ νὰ φθάση ὁ ἄνθρωπος; Στὸν φθόνο καὶ στὴν διαβολή. Καὶ οἱ διαβολὲς κάνουν πολὺ...

Ἅγιος Παΐσιος: Ἡ ἀδιάκριτη ἀγάπη ἀχρηστεύει τὰ παιδιά

Ἔχω προσέξει ὅτι τὰ σημερινά παιδιά, ἰδίως αὐτὰ ποὺ σπουδάζουν, παθαίνουν ζημιά ἀπὸ τὰ σπίτια τους. Ἐνῶ εἶναι καλά παιδιά, ἀχρηστεύονται. Δὲν σκέφτονται, ἔχουν μία ἀναισθησία. Τὰ χαραμίζουν, τὰ χαλοῦν οἱ γονεῖς. Ἐπειδή οἱ γονεῖς πέρασαν δύσκολα χρόνια, θέλουν τὰ παιδιά τους νὰ μή στερηθοῦν ἐκεῖνο, νὰ μή στερηθοῦν τὸ ἄλλο. Δὲν καλλιεργοῦν τὸ φιλότιμο στὰ παιδιά, ὥστε νὰ χαίρωνται ὅταν στεροῦνται. Φυσικά μὲ καλό λογισμό τὸ κάνουν. Τὸ νὰ τὰ στερήσουν ἀπὸ κάτι, χωρίς τὰ παιδιά νὰ τὸ καταλαβαίνουν, εἶναι βάρβαρο. Ἀλλά νὰ τὰ βοηθήσουν νὰ ἀποκτήσουν μοναχική συνείδηση καὶ μόνα τους νὰ χαίρωνται ποὺ στεροῦνται κάτι, αὐτὸ εἶναι πολύ καλό. Τώρα μὲ τὴν καλωσύνη τους, μὲ τὴν ἀδιάκριτη καλωσύνη τους, τὰ ἀποβλακώνουν. Τὰ συνηθίζουν νὰ τούς τὰ πηγαίνουν ὅλα στὸ χέρι, ἀκόμη καὶ τὸ νερό, γιὰ νὰ διαβάσουν καὶ νὰ μή χασομερήσουν, καὶ τὰ ἀχρηστεύουν, καὶ τὰ ἀγόρια καὶ τὰ κορίτσια. Ἔπειτα τὰ παιδιά, καὶ ὅταν δὲν διαβάζουν, τὰ θέλουν ὅλα στὸ χέρι. Καὶ τὸ κακό ἀρχίζει ἀπὸ τὶς μανάδες. «Ἐσύ, παιδί μου, νὰ διαβάσης. Ἐγώ θὰ σοῦ φέρω καὶ τὶς κάλτσες, θὰ σοῦ πλύνω καὶ τὰ πόδια. Πάρε τὸ γλυκό, πάρε τὸν καφέ»! Καὶ δὲν καταλαβαίνουν τὰ παιδιά πόσο κουρασμένη εἶναι ἡ μάνα ποὺ τὰ προσφέρει ὅλα αὐτά, ἐπειδή δὲν κοπιάζουν. Μετά ἀρχίζουν, μίας χρήσεως πιάτα, μίας χρήσεως ροῦχα, πίτσες νὰ τρῶνε –οὔτε νὰ τὶς τυλίγουν στὸ χαρτί δὲν ξέρουν!... Ἔτσι γίνονται τελείως...

Σωκράτης Γκιόλιας: Ὀκτὼ χρόνια μετὰ τὴ δολοφονία του (†19/07/2010)

Σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ δολοφόνησαν τὸν Σωκράτη Γκιόλια.  
troktiko - ἡ ἀληθινὴ ἱστορία (2013)
Ἡ «Σέχτα Ἐπαναστατῶν» εἶναι ἡ τρομοκρατικὴ ὀργάνωση ποὺ ἀνέλαβε τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ἐν ψυχρῶ ἐκτέλεση τοῦ δημοσιογράφου Σωκράτη Γκιόλια στὶς 19 Ἰουλίου 2010. Τὰ ἐρωτηματικὰ παραμένουν ἀναπάντητα γιὰ τὸν ρόλο τόσο ὁρισμένων ποινικῶν κακοποιῶν ὅσο καὶ γιὰ μέλη τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων. Τελικὰ ἦταν ἕνα συμβόλαιο θανάτου πού ἁπλὰ βρῆκε πρόθυμους ἐκτελεστὲς στὸ περιβάλλον τῆς «Σέχτας»; 
Οκτώ χρόνια μετὰ τὴ δολοφονία τοῦ δημοσιογράφου Σωκράτη Γκιόλια καὶ τὸ μυστήριο «στοιχειώνει» τὴν ὑπόθεση...
Ὅπως λένε καλὰ πληροφορημένες πηγές, δὲν κλήθηκε νὰ δώσει λεπτομερῆ κατάθεση ὁ μοναδικὸς ἄνθρωπος ποὺ ἔζησε δευτερόλεπτο πρὸς δευτερόλεπτο τὸ σκηνικό τοῦ θανάτου. Μοιάζει ἀπίστευτο, ἀλλὰ ἡ σύζυγος τοῦ Σωκράτη Γκιόλια δὲν ἐξετάστηκε ποτὲ ἀπὸ τοὺς ἀστυνομικούς. Στὸν φάκελο ποὺ ἔχει ἡ Ἀστυνομία ὑπάρχει μία μονοσέλιδη κατάθεση, ἡ ὁποία, ὅμως, ἔχει μόνο μὲ μερικὲς κουβέντες ποὺ μπόρεσε νὰ ἐκστομίσει ἡ σύζυγος τοῦ δολοφονηθέντος δημοσιογράφου στοὺς ἀστυνομικοὺς τὴ στιγμὴ ποὺ ἔφτασαν στὸ σημεῖο ἀμέσως μετὰ τὴ δολοφονία. Κανεὶς ἔμπειρος ἀξιωματικὸς δὲν τὴν πλησίασε νὰ τῆς ζητήσει λεπτομέρειες γιὰ νὰ μάθει περισσότερα στοιχεῖα ἢ νὰ τῆς ἀνασύρει ἀπὸ τὴ μνήμη περιστατικὰ ἢ συμβάντα ποὺ τυχὸν συνέβησαν πρὶν ἀπὸ τὴ δολοφονία καὶ...

Ἅγιοι Βασιλόπαιδες Ρομάνοφ. Στήν ὁδό τοῦ αἵματος καί τῆς ἀγάπης.

18 Ιουλ 2018

Πρώην ἐπικεφαλῆς τῆς Τράπεζας τοῦ Βατικανοῦ ἀποκαλύπτει: «Ὅλα ἦταν σχεδιασμένα. Ἐπεδίωξαν τὴν δημογραφικὴ κατάρρευση γιὰ νὰ ἔλθει ἡ οἰκονομικὴ κρίση καὶ νὰ ἀνοίξει ὁ δρόμος γιὰ τὴ νέα παγκόσμια τάξη»

Ἐκεῖνοι ποὺ συμβουλεύουν αὐτὴν τὴν ὥρα τὴν "κορυφὴ τῆς Ἐκκλησίας" εἶναι ὑποστηρικτὲς τῆς μείωσης τοῦ πληθυσμοῦ, ὅπως ὁ Paul Ehrlich, ὁ Jeffrey Sachs καὶ ὁ πρώην Γενικὸς Γραμματέας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, Ban Ki-moon - ἄνθρωποι ποὺ ὀνομάζει «γνωστικοὺς προφῆτες», οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ μετατρέψουν τὴν «θεϊκὴ γένεση σὲ γνωστικὴ γένεση».
Ἡ δημογραφικὴ κατάρρευση τῆς Δύσης τὶς τελευταῖες δεκαετίες σχεδιάστηκε γιὰ νὰ δημιουργηθοῦν οἱ ἀπαραίτητες προϋποθέσεις γιὰ νὰ τεθεῖ σὲ λειτουργία μία νέα παγκόσμια τάξη καὶ οἱ συντάκτες αὐτῆς τῆς κατάρρευσης ἐπηρεάζουν τώρα τὴν ἐκκλησία, δήλωσε ὁ πρώην πρόεδρος τῆς τράπεζας τοῦ Βατικανοῦ. 

Μιλώντας στὸ πρῶτο διεθνὲς συνέδριο τῆς ἀκαδημίας τοῦ Ἰωάννη Παύλου ΙΙ γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ καὶ τὴν οἰκογένεια, ὁ Ἰταλὸς οἰκονομολόγος καὶ τραπεζίτης Ettore Gotti Tedeschi δήλωσε ὅτι οἱ προσπάθειες γιὰ μείωση τοῦ...

Κολλυβάδες Πατέρες: Οἱ ἀναγεννητές τῆς Ἑλληνορθοδοξίας

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Τοῦ παπα-Γιώργη Δ. Μεταλληνοῦ
Στήν ἁγία μνήμη τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου καί Κολλυβᾶ († 14/7/1809) ἀφιερώνεται αὐτό τό σημείωμα. Ἡ ἐμφάνιση τῶν Κολλυβάδων τόν 18ο αἰώνα στόν ἁγιορειτικό, καί εὐρύτερα στόν ἑλλαδικό χῶρο σημειώνει μία δυναμική ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης, στήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα. Τό «κίνημά» τους, ὅπως ὀνομάσθηκε, ἦταν ἀναγεννητικό, ὡς παραδοσιακό καί προοδευτικό, ὡς πατερικό μέ μία λέξη: γνήσια ὀρθόδοξο. Στόν δύσκολο γιά τήν ἐθνική μας Ἱστορία 18ο αἰώνα θέλησαν οἱ Κολλυβάδες νά ἀντιτάξουν στό ρεῦμα τοῦ ἄθεου διαφωτισμοῦ τή μυστική ἐμπειρία τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς μόνης πού σώζει τόν ἄνθρωπο. Μία ὁμάδα μοναχῶν, πού ζεῖ μέσα στήν ἀποστολική καί στήν πατερική παράδοση τῆς νοερᾶς προσευχῆς, παίρνει τήν ἀφορμή ἀπό κάποιο συγκεκριμένο γεγονός (τήν τέλεση τῶν μνημοσύνων τό Σάββατο), ὄχι χωρίς θεολογικές προεκτάσεις, γιά νά φωτίσει τή σωστή πορεία τῆς Ἐκκλησίας.
Ἄλλη ἀφορμή δόθηκε μέ τή δημοσίευση τό 1777 ἑνός βιβλίου, πού μιλοῦσε γιά τήν ἀνάγκη...

17 Ιουλ 2018

«Ἀπὸ καιρὸ ἀρχίσανε κάποιοι δικοί μας κληρικοὶ νὰ θέλουν καὶ νὰ ἐπιδιώκουν νὰ δέσουν στενὲς σχέσεις μὲ τοὺς παπικούς, ποὺ ἐπὶ τόσους αἰῶνες μᾶς ρημάξανε»

Φώτης Κόντογλου, Κατὰ Ἑνωτικῶν
Μεγάλο, πολὺ μεγάλο καὶ σπουδαῖο εἶναι ἕνα ζήτημα ποὺ δὲν τοῦ δώσανε σχεδὸν καθόλου προσοχὴ οἱ περισσότεροι Ἕλληνες. Κι αὐτὸ εἶναι τὸ ὅτι ἀπὸ καιρὸ ἀρχίσανε κάποιοι δικοί μας κληρικοὶ νὰ θέλουν καὶ νὰ ἐπιδιώκουν νὰ δέσουν στενὲς σχέσεις μὲ τοὺς παπικούς, ποὺ ἐπὶ τόσους αἰῶνες μᾶς ρημάξανε. Γιατί, στὰ ἀληθινά, δὲν ὑπάρχει πιὸ μεγάλος ἀντίμαχος τῆς φυλῆς μας, κι ἐπίμονος ἀντίμαχος, πού, σώνει καὶ καλά, θέλει νὰ σβήσει τὴν Ὀρθοδοξία.
Οἱ δεσποτάδες ποὺ εἶπα πὼς τοὺς ἔπιασε, ἄξαφνα κι ἀναπάντεχα, ὁ ἔρωτας μὲ τοὺς Λατίνους, λένε πὼς τὸ κάνουνε ἀπὸ 'ἀγάπη'. Μὰ αὐτὸ εἶναι χονδροειδέστατη δικαιολογία καὶ καλὰ θὰ κάνουνε νὰ παρατήσουνε αὐτὰ τὰ ροσόλια τῆς 'ἀγάπης', ποὺ τὴν κάνανε ρεζίλι. Ὁ διάβολος, ἅμα θελήσει νὰ κάνει τὸ πιὸ πονηρὸ παιγνίδι του, μιλᾶ, ὁ ἀλιτήριος γιὰ ἀγάπη. Ὅ,τι εἶπε ὁ Χριστός, τὸ λέγει κι αὐτὸς κάλπικα, γιὰ νὰ ξεγελάσει.
Τώρα, στὰ καλὰ καθούμενα, τοὺς ρασοφόρους μας στὴν Πόλη, τοὺς ἔπιασε παροξυσμὸς τῆς ἀγάπης γιὰ τοὺς Ἰταλιάνους, ποὺ στέκουνται, ὅπως πάντα, κρύοι καὶ περήφανοι καὶ δὲν γυρίζουνε νὰ τοὺς δοῦνε αὐτοὺς τοὺς 'ἐν Χριστῷ ἀδελφούς', ποὺ ὅσα τοὺς κάνανε ἀπὸ τὸν καιρὸ τῶν Σταυροφόρων ἴσαμε τώρα, δὲν τοὺς τἄκανε μήτε Τοῦρκος, μήτε Τάταρος, μήτε Μωχαμετάνος. Ἴσως καὶ οἱ δικοί μας νὰ κάνουν ἀπὸ παρεξηγημένη καλωσύνη.
Ὅπως εἶπα, οἱ περισσότεροι...

Τό ἔθνος τῶν Ῥωμηῶν

Γράφει ὁ  Ἀθανάσιος, Μητροπολίτης Λεμεσο
 Εἶναι γεγονὸς ὅτι καυχόμαστε γιὰ τὴν ἑλληνική μας καταγωγὴ καὶ τὴν σχέση μας μὲ τὸν Χριστὸ καὶ μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, ὄχι ἀδίκως βέβαια, παρόλο ποὺ καμιὰ φορᾶ εἴμαστε λίγο ὑπερβολικοί, ὅμως ἡ ἱστορία δικαιώνει τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος.
Πάρα πολλοὶ λαοὶ ἄκουσαν τὸν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου, πάρα πολλοὶ λαοὶ δέχθηκαν τὶς ἐπισκέψεις τῶν Ἀποστόλων, πρὸς στιγμὴν ἔγιναν χριστιανοί, ἀλλὰ...στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων εἴτε χάθηκαν γιατί ὑποδουλώθηκαν ἀπὸ ἄλλους λαούς, εἴτε ἄλλαξαν θρησκεία ἐξολοκλήρου, εἴτε προσχώρησαν σὲ αἱρέσεις καὶ ἄλλες κακοδοξίες οἱ ὁποῖες νόθευσαν τὴν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ ἑλληνικὴ φυλή, τὸ ἑλληνικὸ γένος, οἱ Ἕλληνες, παρὰ τὶς πολλὲς δυσκολίες ποὺ εἶχαν, κράτησαν τὸ Εὐαγγέλιο, κράτησαν τὴν πίστη στὴν Ἐκκλησία, στὴν Ὀρθοδοξία. Καὶ ὄχι μόνο δὲν τὴν....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.