31 Μαρ 2013

Χαρὰ Νικοπούλου: "Πρέπει νὰ σταματήσει ἡ προκλητικὴ ἀνοχὴ καὶ ὁ νεοραγιαδισμὸς τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ἀπέναντι στὴν γενιτσαροποίηση τῶν Ἑλληνόπουλων τῆς μειονότητας ἀπὸ τὸ τουρκικὸ προξενεῖο Κομοτηνὴς"Ἡ συγκλονιστικὴ εἰσήγηση τῆς Χαρᾶς Νικοπούλου γιὰ τὴν μειονοτικὴ ἐκπαίδευση πού ἐκφωνήθηκε στὸ Βελλίδειο  συνεδριακὸ κέντρο τὸ Σάββατο 30 Μαρτίου στὸ πλαίσιο τοῦ συνεδρίου ποὺ διοργάνωσε ἡ Θρακικὴ Ἑστία Θεσσαλονίκης μὲ θέμα: "Ἐθνικὴ ἀγωνία καὶ συναγερμὸς γιὰ τὴ Θράκη μας".

Φωτογραφίες ἀπὸ τὴν λιτανεία τοῦ συμπολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ ΠαλαμᾶἈναγνώστης τοῦ Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ ἔστειλε φωτογραφικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὴν λιτανεία ποὺ πραγματοποιήθηκε σήμερα στοὺς δρόμους τῆς συμπρωτεύουσας, γιά τήν ἑορτή  τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. 
Δεῖτε τὸ πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικό….

Μήπως εἶναι ἀναγκαῖο ἕνα Νέο Ἐθνικὸ Τάμα γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ Πρώτου;

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Πᾶμε πίσω σὲ ἐκεῖνα τὰ ἡρωικὰ χρόνια γιὰ νὰ κεντρίσουμε τὴν ἱστορικὴ μνήμη μας μὲ ἀνεκπλήρωτες ὑποσχέσεις.   
 Ἄργος τὴν 31.7.1829 διακηρύσσεται: ΨΗΦΙΣΜΑ H΄ ἡ Δ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 
"Νομίζει ἑαυτὴν εὐτυχῆ, γενομένη τὸ ὄργανον, δὶ' οὗ  τὸ ἔθνος ἐκπληροὶ τὸ πλέον ἐφετὸν τῶν χρεῶν του, τὸ νὰ ἀναπέμψη τὴν εὐγνωμοσύνην του πρὸς τὸν Θεόν, Ὅστις ἔδειξε τοσαύτα θαύματα διὰ τὴν σωτηρίαν του... H Συνέλευσις δὲν ἠδύνατο κάλλιον νὰ ἐκπληρώση τὸ χρέος τοῦτο, εἰμὴ δίδουσα τὴν πληρεξουσιότητα εἰς τὴν Κυβέρνησιν νὰ λάβη τὰ προσφυέστερα μέτρα, ὥστε νὰ διαιωνίση εἰς τὰς ἐπερχομένας γενεᾶς τὰ δείγματα τῆς εὐγνωμοσύνης τῆς Ἑλλάδος μὲ  τὴν ἀνεξάλειπτον μνήμην τῶν συμβάντων, τὰ ὁποία προητοίμασαν τὴν ἐπανόρθωσίν της.
Κατὰ συνέπειαν, Η Δ΄ Ἐθνικὴ τῶν Ἑλλήνων Συνέλευσις
Ψηφίζει:
[Ἄρθρον] Α΄. Ὅταν ἡ τοπικὴ περιφέρεια τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ καθέδρα τῆς Κυβερνήσεως τῆς κατασταθῶσι ὁριστικῶς καὶ οἱ οἰκονομικοὶ πόροι τοῦ κράτους ἐπιτρέψωσι, θέλει ἀνεγερθῆ κατὰ διαταγὴν τῆς Κυβερνήσεως εἰς τὴν καθέδραν αὐτῆς Ναὸς ἐπ' ὀνόματι τοῦ Σωτῆρος τιμώμενος..."
Τὸ ἐν λόγω Διάταγμα τὸ ὑπέγραψεν καὶ ὁ Ἐθνάρχης Ἰωάννης Καποδίστριας. Ὁ Γέρος τοῦ Μοριὰ καὶ οἱ ὑπόλοιποι μπαρουτοκαπνισμένοι ἀγωνιστὲς τοῦ '21 πού....

Δ.Νατσιοῦ «Τά ἄθεα γράμματα ὑφαίνουνε τό σάβανο τοῦ Γένους μας»

Ἔχω σέ πολλά κείμενα ἀσχοληθῇ μέ τά βιβλία γλώσσας τοῦ δημοτικοῦ σχολείου, τά ἀπελέκητα «περιοδικά ποικίλης ὕλης», ὅπως πρέπει νά ὀνομαστοῦν. Ἐδῶ καί λίγο καιρό ἐστρώθηκα καί ἐμελέτησα τά γλωσσικά βιβλία του Γυμνασίου. (Σέ κάθε τάξη, πλήν τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν διανέμονται στούς μαθητές τρία ἐγχειρίδια. Ἕνα βιβλίο «Νεοελληνικῆς Γλώσσας», συνοδευόμενο ἀπό τό «Τετράδιο Ἐργασιῶν» καί ἕνα τρίτο πού τιτλοφορεῖται «Κείμενα Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας». Ἐπιπροσθέτως παρέχεται καί μία «Ἱστορία Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας» κοινή καί γιά τίς τρεῖς τάξεις). Πρῶτα παραθέτω τό συμπέρασμα καί κατόπιν ἡ τεκμηρίωσή του: Ἄν τά βιβλία τοῦ δημοτικοῦ συνιστοῦν ἄχρωμα, ἄγευστα καί ἄοσμα περιοδικά, προπαιδεία καταναλωτισμοῦ καί ἀμορφωσιᾶς, τοῦ Γυμνασίου προετοιμάζουν καί ἐκπαιδεύουν τόν αὐριανό ἀνθέλληνα καί ἐκκλησιομάχο. Θά τά ἀποκαλοῦσα, χωρίς φόβο καί πάθος, ἐγχειρίδια γενιτσαρισμοῦ...

Mαρτυρία μητροπολίτη Λεμεσοῦ γιά τόν π.Πορφύριο


Tά λόγια τῆς ἐρήμου


30 Μαρ 2013

Ὁ Ἀντιπαπικὸς Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καὶ τὸ Φιλοπαπικὸ παραλήρημα τῶν οἰκουμενιστῶν

Πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος ἐφημέριος Ι. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Καλλιπόλεως Πειραιῶς
Πολὺ εὔστοχα καὶ θεόπνευστα ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολική, Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μᾶς προβάλει τὴν Β΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, γιὰ δεύτερη φορὰ τὴν μορφὴ τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἠμῶν Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, τοῦ κήρυκος τῆς Χάριτος καὶ θεατοῦ το ἀκτίστου Φωτός. Πρώτη φορὰ ἡ μνήμη του, ἡ κοίμησή του ἑορτάζεται στὶς 14 Νοεμβρίου. Τὴν τοποθέτησε, μάλιστα, μετὰ τὴν Κυριακή τς Ὀρθοδοξίας, γιατί, κατὰ κάποιο τρόπο, αὐτὴ ἡ Κυριακὴ εἶναι ἡ δεύτερη Κυριακή της Ὀρθοδοξίας. Καὶ ἐὰν θέλαμε πολὺ περιληπτικὰ νὰ διευκρινίσουμε γιὰ ποιὸν λόγο ἡ Ἐκκλησία μᾶς τοποθέτησε αὐτὴ τὴν δεύτερη Κυριακή τς Ὀρθοδοξίας, μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι τὴν προηγουμένη Κυριακή, τὴν Κυριακή τς Ὀρθοδοξίας, ἡ Ἐκκλησία μας ἀπέφυγε τὸν κίνδυνο τοῦ ἑξανατολισμοῦ, δηλ. τῶν αἱρέσεων ἀπὸ τὴν Ἀνατολή, ἀπὸ ἰουδαϊκὲς καὶ ἰσλαμικὲς ἐπιρροές. Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ αἵρεση τῆς εἰκονομαχίας εἶχε τὶς ρίζες της στὸν Ἰσλαμισμὸ καὶ τὸν Ἰουδαϊσμό, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀνεικονικὲς θρησκεῖες, δηλ. δὲν ἔχουν εἰκόνες. Καὶ αὐτὴ τὴ μανία τους ἐναντίον τῶν ἁγίων εἰκόνων προσπάθησαν νὰ τὴν περάσουν καὶ μέσα στὴν πίστη μας, τὴν ἁγία Ὀρθοδοξία. Ὅμως, οἱ ἅγιοι Πατέρες, ἀγωνιζόμενοι ἐναντίον τῶν χριστιανοκατηγόρων εἰκονομάχων, τὸ ἀπέτρεψαν αὐτὸ καὶ ἔτσι ἀποφεύχθηκε ὁ ἑξανατολισμὸς τῆς Ὀρθοδοξίας, δηλ. τὸ νὰ μᾶς παρασύρει ἡ Ἀνατολή, οἱ Μουσουλμάνοι καὶ οἱ Ἑβραῖοι.
Μὲ τὴν δεύτερη Κυριακή τς Ὀρθοδοξίας καὶ μὲ τοὺς ἡσυχαστικὲς συνόδους τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ τὸν 14ο αἰῶ., οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τὴν Θ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ἀποφεύχθηκε τώρα ὄχι ὁ ἑξανατολισμός, ἀλλὰ ὁ ἐκδυτικισμός, ὁ ἐκλατινισμός, ἡ φραγκοποίηση τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸν ὁποῖο...

Χάρρυ Κλύνν: «Τί θὰ συμβεῖ ἂν βγοῦμε ἀπὸ τὸ Εὐρώ»!

Ἂς βγοῦμε ἀπὸ τὸ εὐρὼ καὶ ἂς σταματήσουν νὰ γίνονται εἰσαγωγές. 
Καὶ ἂς πεινάσουμε ὅπως προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν οἱ ξένοι καὶ οἱ ἕλληνες δοσίλογοι τῶν καναλιῶν. 
Ὅλοι λένε ὅτι θὰ σταματήσουν νὰ γίνονται εἰσαγωγές, ἀλλὰ ἔκατσε κανεὶς ἀπὸ ἐσᾶς νὰ σκεφτεῖ τί ἀκριβῶς εἰσάγουμε καὶ τί ἀκριβῶς νὰ πάψει νὰ ἔρχεται στὴν Ἑλλάδα; 
Ἂς πάρουμε τὰ πράγματα ἀπὸ τὴν ἀρχή: 

-Θὰ σταματήσουμε νὰ εἰσάγουμε αὐτοκίνητα. Τότε νὰ δεῖτε κλάμα ποὺ θὰ ρίξουν Γερμανοὶ καὶ Γάλλοι ποὺ δὲν θὰ ξαναπουλήσουν οὔτε ἕνα αὐτοκίνητο τὰ ἑπόμενα χρόνια. 
-Θὰ σταματήσουμε νὰ εἰσάγουμε γάλα, τυριὰ καὶ βούτυρο. Τότε νὰ δείτε κλαμα ποὺ θὰ ρίξουν τὰ φασιστόμουτρα οἱ Βέλγοι καὶ οἱ Ὀλλανδοί. 
-Θὰ σταματήσουμε νὰ εἰσάγουμε ξηροὺς καρποὺς ἀπὸ τὴν Τουρκία. 
-Θὰ σταματήσουμε νὰ εἰσάγουμε καρπούζια καὶ σταφύλια ἀπὸ τὴν Ἀφρική. 
-Θὰ σταματήσουμε νὰ εἰσάγουμε σταφίδες ἀπὸ τὴν Χιλὴ (ἂν εἶναι δυνατόν!) 

-Θὰ σταματήσουμε νὰ εἰσάγουμε σπορέλαια καὶ ἄλλα γράσα. 

-Θὰ σταματήσουμε νὰ εἰσάγουμε ρετσίνα ἀπὸ τὴν Καλιφόρνια (θοὺ Κύριε). 
-Θὰ σταματήσουμε νὰ...

Οἱ αὐθεντικοὶ ποιμένες καὶ τὰ ἄκρα τῆς πλάνης τῶν αἱρέσεων

Κυριακὴ Β΄ Νηστειῶν: Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
(Ἑβρ. Α΄ 10 – Β΄ 3)
Γράφει ὁ Ἀρχιμ. πατὴρ Ἰωὴλ Κωνστάνταρος, Ἱεροκῆρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρ. Πωγωνιανής & Κονίτσης
e-mail: ioil.konitsa@gmail.com 
Μέσα στὴν Κιβωτὸ τῆς σωτηρίας μας, τὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία, διανύουμε τὸ εὐλογημένο πέλαγος τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἡ ἀγωνιστικὴ ἀτμόσφαιρα τῆς νηστείας καὶ τῆς προσευχῆς, ἤδη μᾶς φανερώνει σὲ ποιὰ σημεῖα θὰ πρέπει νὰ ἐπικεντρώσουμε τὸ ἐνδιαφέρον μας, ὥστε νὰ χτυπήσουμε τὰ πάθη καὶ νὰ καλλιεργήσουμε τὶς Ἁγιοπνευματικὲς ἀρετές.
Ἀλλὰ ποιὸς ἄλλος θὰ μποροῦσε ἀσφαλέστερα νὰ μᾶς χειραγωγήσει στὸ ἀνηφορικὸ αὐτὸ μονοπάτι, παρὰ οἱ Ἅγιοι καὶ οἱ φίλοι το Θεοῦ;
Γι΄αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία μας, προβάλλει τὴν Β΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, τὴ δυναμικὴ μορφὴ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης.
 Εἶναι ἀνάγκη ἀδελφοί μου νὰ μελετήσουμε τὸν θαυμάσιο βίο καὶ τὴν παραδειγματικὴ πολιτεία τοῦ ἀνδρός, ὁ ὁποῖος δικαίως ὀνομάστηκε ἀπὸ τὸ Ὀρθόδοξο πλήρωμα «κῆρυξ τῆς Χάριτος»!
Ἄλλωστε, αὐτὸ τὸ Ἅγιο σκήνωμά του, στὴ νύμφη τοῦ Θερμαϊκοῦ, ἀποδεικνύει...

Ἡρακλῆς Ρεράκης: «Θέλουν νὰ κάνουν τὰ παιδιὰ μας γενίτσαρους!»

Λάβρος κατὰ τοῦ νέου Προγράμματος Σπουδῶν γιὰ τὰ Θρησκευτικά, ποὺ ἐφαρμόζεται πειραματικὰ «καὶ εἶναι ὅ,τι χειρότερο γιὰ τὰ ὀκτάχρονα!!!»
«Ὀρθοδοξία καὶ σύγχρονη Θρησκευτικὴ ἀγωγὴ» ἦταν τὸ θέμα ποὺ ἀνέπτυξε εἰς βάθος ἀπὸ τοῦ βήματος ὁ κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης, καθηγητὴς Παιδαγωγικῆς - Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς τς θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., στὸ πλαίσιο ἐκδήλωσης ποὺ διοργάνωσαν ἀπὸ κοινοῦ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Τρίκκης & Σταγὼν καὶ τὸ Παράρτημα Τρικάλων τῆς Πανελλήνιος Ἕνωσης θεολόγων, τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου (23/3, 7 μ,μ.). Ὁ κεντρικὸς ὁμιλητῆς ἔβαλε στὴν ἀκίδα τοῦ στοχάστρου του τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν γιὰ τὰ θρησκευτικὰ ζητώντας τὴν ἄμεση ἀπόσυρσή του «διότι ἀποδομεῖ ὅ,τι ἱερὸ καὶ ὅσιο ἔχουν τὰ παιδιά μας!»,
«Σοβαρὲς ἐπιπτώσεις»
Προλογίζοντας ὁ π. Ἀπόστολος Μανώλης, πρόεδρος τοῦ οἰκείου Παραρτήματος τῆς Π.Ε.Θ., ὑπογράμμισε, κάνοντας παραλλήλως μίαν ἐπίκαιρη μνεία, ἀνάμεσα στ' ἄλλα: «Καθ' ὅλη τὴν διάρκεια τῆς δουλείας ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς Τούρκους ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὑπῆρξε ἕνα μεγάλο καὶ διαρκὲς σχολεῖο ἐλπίδας, ὑπομονῆς, πνευματικῆς ἀντιστάσεως, ἠθικῆς ἐλευθερίας καὶ ἐθνικῆς ἀφυπνίσεως. Μόνον ἔτσι μπορούσαμε νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ Παλιγγενεσία.
Σήμερα, τὰ σύγχρονα ἀδιέξοδα ὁδηγοῦν πολλοὺς στὸ σύνθημα "Ἐπάνοδος σὲ μία ἀνθρωπιστικὴ Παιδεία"- Ἀλλὰ Παιδεία «πο δὲν βασίζεται στὴν χριστοκεντρικὴ ἀγωγὴ καὶ ἐπιχειρεῖ...

«Τουρκοκρατία καὶ 1821: Ἀπαντήσεις στοὺς ἀμφισβητίες»

Στὸ Ἐνοριακὸ Ἀρχονταρίκι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Πειραιῶς ὁ Πολιτικὸς Ἐπιστήμων κ. Κωνσταντῖνος Χολέβας συζήτησε μὲ τὸν Δρᾶ Σύγχρονης Ἱστορίας κ. Χαράλαμπο Μηνάογλου τὸ θέμα: « Τουρκοκρατία καὶ 1821: Ἀπαντήσεις στοὺς ἀμφισβητίες».
Ἡ συζήτηση πραγματοποιήθηκε στὸ πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων "Εὐαγγελίστρια 2013" τὴν Τρίτη 26 Μαρτίου 2013.

29 Μαρτίου 1870 γεννιέται τὸ σύμβολο τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος

Ὁ Παῦλος Μελὰς (29 Μαρτίου 1870 - 13 Ὀκτωβρίου 1904) ἦταν ἀξιωματικὸς πυροβολικοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ καὶ πρωτεργάτης τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγώνα.
'' θάνατος του εἶναι ζωὴ στοὺς κουρασμένους ἀπὸ τὴν μετριότητα τοῦ κόσμου. Ὁ Θάνατος του ἀνασταίνει τοὺς κοιμισμένους, ταράζει τοὺς μαργωμένους, δυναμώνει τοὺς ἀδύνατους, δροσίζει τοὺς διψασμένους, ὁ θάνατος τοῦ Νέου, ὁ θάνατος τοῦ Ὡραίου ὁ θάνατος τοῦ Ἀντρείου....... Ψυχή, ψυχὴ ὡραία, γλυκιὰ πενταπάρθενη ποὺ ἐρωτεύτηκες τὸ θάνατο δίδαξέ μας, Ω, μάθε μας νὰ μὴ πονεῖ καὶ νὰ μὴν καίει τὸ ἀντίκρισμα τῆς ἀγωνίας σου, ψυχὴ ὡραία πενταπάρθενη.'' Ἴων Δραγούμης
«Ἀκούσετε Ἑλληνόπουλα! Τὶς ἁμαρτίες τῶν γερόντων μας καὶ τὶς δικές μας ἁμαρτίες, τὶς φορτώθηκε ὁ Παῦλος Μελὰς καὶ παθαίνουνταν καὶ ὑποφέρνε γι' αὐτές, ἐνῶ δὲν ἦταν ἄξιος γιὰ τέτοια τιμωρία (.). Σὲ σᾶς στρέφομαι, παιδιὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀγαπημένα Ἑλληνόπουλα, καὶ σᾶς ἐξορκίζω -ἂν ἔχετε νὰ ξοδέψετε ἐνέργεια ἂς εἶναι καὶ μέτρια, ἂν ἔχετε νὰ κάψετε τίποτε περισσότερο ἀπὸ σπίθες ἁπλὲς ἐνθουσιασμοῦ- μὴ λησμονῆτε ποτὲ τὸ θάνατο τοῦ Παλληκαριοῦ, ἀλλὰ πρὸ πάντων μὴ λησμονῆτε τὴ ζωή του, τὸν ἐνθουσιασμὸ του δηλαδὴ καὶ τὴν δύναμη καὶ τὴν τόλμη, μὴ λησμονῆτε καὶ τὴν ἰδέα ποὺ γιὰ κείνη δούλεψε καὶ ὑπόφερε, οὔτε τὴν πανώρια χώρα ὅπου ἐσκοτώθη, γιατί καὶ ἡ ἰδέα ἐκείνη καὶ ἡ χώρα θέλουν πολλοὺς ἀκόμα Ἥρωες». Ἴων Δραγούμης
Δὲν εἶναι τυχαῖο λοιπὸν ποὺ ὁ Παῦλος Μελὰς κατέστη ἡ ἀπαρχὴ καὶ τὸ Σύμβολο τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος, οὔτε ὅτι ἡ Αὐτοθυσία του γέμισε ἐνοχὲς καὶ ὑποχρεώσεις, τόσο τὸν λαό, ὅσο καὶ τὸν Στρατό. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι τὸ βόλι ποὺ ἔστειλε στὰ Ἠλύσια Πεδία τὸν Ἐθνομάρτυρα γέμισε ὀργὴ καὶ πίστη τὶς ψυχὲς τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι λίγα χρόνια ἀργότερα θὰ δημιουργοῦσαν...

29 Μαρ 2013

Οἱ ἐκδόσεις ΕΝ ΠΛΩ παρουσιάζουν μία πρωτότυπη νέα ἔκδοση, ποὺ βοηθᾶ τὰ παιδιὰ νὰ ἀνακαλύψουν τὴν πνευματικὴ ἀξία καὶ τὸ νόημα τῆς νηστείας

Πλησιάζει ἡ περίοδος τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς. Ἕνα σημαντικὸ θέμα ποὺ συχνὰ ἡ κοσμικὴ νοοτροπία δὲν ἐπιτρέπει σὲ πολλοὺς ἀνθρώπους νὰ κατανοήσουν εἶναι ἡ ἔννοια τῆς νηστείας. Πολὺ περισσότερο δὲ ἡ νηστεία σὲ σχέση μὲ τὰ μικρὰ παιδιά. Γιὰ νὰ βοηθήσουμε τὰ παιδιὰ νὰ κατανοήσουν τὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς καὶ τῆς νηστείας μποροῦμε νὰ χρησιμοποιήσουμε τὴν παράσταση τῆς Κυρᾶς Σαρακοστῆς!
Ἡ κυρά Σαρακοστῆ ειναι ἐναπαλιὸ ἑλληνικὸ ἔθιμο. Στὴν οὐσία πρόκειται γιὰ ἕνα παιδικὸ ἡμερολόγιο, ἀφοῦ ἡ ἐν λόγω κυρία φτιαγμένη μὲ ζυμάρι (συνήθως) ἔχει ἑφτὰ πόδια ποὺ ἀντιστοιχοῦν στὶς ἑφτὰ ἑβδομάδες τῆς Σαρακοστῆς. 
Κάθε ἑβδομάδα λοιπὸν ἔκοβαν ἕνα ποδαράκι (...καὶ τὶς μέρες τὶς μετροῦσαν / μὲ τὰ πόδια τῆς τὰ ἑπτὰ / κόβαν ἕνα τὴ βδομάδα / μέχρι νὰ ἔρθει ἡ Πασχαλιὰ) καὶ ἔτσι ὑπολόγιζαν πόσος καιρὸς ἀπομένει μέχρι τὴν Ἀνάσταση. 
Μία συλλεκτικὴ ἔκδοση γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ παλαιότερα ἔθιμα τοῦ τόπου μας.
 κυρά Σαρακοστή ηταν τὸ ἡμερολόγιο τῶν παιδιῶν. Ἔπαιρναν μία κόλλα χαρτὶ καὶ σχεδίαζαν μία γυναίκα. Δὲν τῆς ἔκαναν στόμα γιατί συνέχεια νήστευε καὶ τὰ χέρια τῆς ἦταν σταυρωμένα γιατί ὅλο προσευχόταν. 
Εἶχε 7 πόδια, τὶς 7 βδομάδες τῆς Σαρακοστῆς. 
Κάθε Σάββατο ἔκοβαν καὶ ἕνα πόδι. Τὸ τελευταῖο τὸ ἔκοβαν τὸ Μεγάλο Σαββάτο. Στὴ Χίο τὸ ἔβαζαν μέσα σὲ...

Ἡ B΄ στάσις τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Παναγίας μας

Σήμερα τὸ ἀπόγευμα, ὅπως καὶ τὶς ἑπόμενες τρεῖς Παρασκευές, θὰ τελεσθεῖ στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος τῆς Θεοτόκου. Κάθε Παρασκευὴ διαβάζεται ἀπὸ μία «Στάσις τῶν Χαιρερισμῶν» καὶ τὴν τελευταία Παρασκευή, διαβάζονται ὅλες μαζί. 
ΣΤΑΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ
κουσαν οἱ Ποιμένες, τῶν Ἀγγέλων ὑμνούντων, τὴν ἔνσαρκον Χριστοῦ παρουσίαν· καὶ δραμόντες ὡς πρὸς ποιμένα, θεωροῦσι τοῦτον ὡς ἀμνὸν ἄμωμον, ἐν τῇ γαστρὶ Μαρίας βοσκηθέντα, ἣν ὑμνοῦντες, εἶπον·
Χαῖρε, ἀμνοῦ καὶ ποιμένος Μήτηρ· χαῖρε, αὐλὴ λογικῶν προβάτων.
Χαῖρε, ἀοράτων ἐχθρῶν ἀμυντήριον· χαῖρε, Παραδείσου θυρῶν ἀνοικτήριον.
Χαῖρε, ὅτι τὰ οὐράνια συναγάλλεται τῇ γῇ· χαῖρε, ὅτι τὰ ἐπίγεια συγχορεύει οὐρανοῖς.
Χαῖρε, τῶν Ἀποστόλων τὸ ἀσίγητον στόμα· χαῖρε, τῶν Ἀθλοφόρων τὸ ἀνίκητον θάρσος.
Χαῖρε, στεῤῥὸν τῆς Πίστεως ἔρεισμα· χαῖρε, λαμπρὸν τῆς χάριτος γνώρισμα.
Χαῖρε, δι᾿ ἧς ἐγυμνώθη ὁ ᾍδης· χαῖρε, δι᾿ ἧς ἐνεδύθημεν δόξαν.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ...

Βίντεο: Κάπου ἀλλοῦ, πέρα ἀπὸ τὰ σύνορά τῆς χώρας μας, ζεῖ μία ἄλλη, ζωντανὴ καὶ ἀκμαία Ἑλλάδα, γεμάτη Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλληνισμὸ καὶ τιμᾶ τὴν ἱστορία καὶ τὶς ρίζες της


Ἡ Βόρειος Ἤπειρος διδάσκει πολλά στὴ Μητέρα Ἑλλάδα...
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ...

28 Μαρ 2013

Ὁ Κώστας Ζουράρις γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Ὁ Τρίτος Ἀττίλας

Γράφει ὁ Κωστούλας Χρ. Βασίλειος
Μέσα σὲ λίγες ἡμέρες τὸν Ἰούλιο τοῦ 1974, ὁ ἑλληνισμὸς τῆς Κύπρου ὑφίσταται τὶς συνέπειες τοῦ Ἀττίλα 1 καὶ 2. Ἔχουν περάσει ἤδη τετρακόσια χρόνια ἀπὸ τὸν πρῶτο Ἀττίλα οὐσιαστικά, τὴν εἰσβολὴ τῶν Ὀθωμανῶν τοῦ Μουσταφᾶ στὴ Μεγαλόνησο καὶ τὴν κατάληψη τῆς Λευκωσίας καὶ τῆς Ἀμμοχώστου (1570-71). Μετὰ ἀπὸ τέσσερις αἰῶνες οἱ ἱστορικοὶ νόμοι ἐπαναλαμβάνονται μὲ τὴν ἀκριβέστατη νομοτελειακὴ ἐφαρμογή τους. Ἡ τουρκικὴ μπότα συνεπικουρούμενη ἀπὸ τὶς «εὐλογίες» καὶ τὸν σχεδιασμὸ τῶν σύγχρονων Ποντίων Πιλάτων (Μεγάλων Δυνάμεων), πατάει στὴ μαρτυρικὴ Μεγαλόνησο βάφωντας μὲ αἷμα τὰ χώματα τῆς νήσου τῶν Ἁγίων. Εἶναι ἡ πιὸ σύγχρονη πολεμικὴ εἰσβολὴ καὶ κατοχὴ ξένου ἐδάφους στὴν ἱστορία, μὲ ταυτόχρονη ἐκτόπιση πληθυσμοῦ, ἐθνοκάθαρση, ἀπαγωγές, βιασμούς, ἐκτέλεση κρατουμένων, ἐξαφάνιση ἀγνοουμένων. Ἡ ἀνθρωπότητα “νίπτει τὰς χείρας”. Ὁ ἑλληνισμὸς μπροστὰ σὲ ἕνα ἀκόμα δράμα, σὲ μία ἀκόμα μάχη γιὰ ἐπιβίωση, ὅπως ἄλλωστε κάνει ἐδῶ καὶ 5000 χρόνια. Μπροστὰ σὲ μία βάρβαρη ὠμότητα ἀνεκτὴ τότε ἀλλὰ καὶ ὡς τὶς ἡμέρες μας, ἀπὸ τὸν δυτικὸ ἀνεπτυγμένο πολιτισμό, παρὰ τὰ «ἔντονα» διαβήματα καὶ τὶς διπλωματικὲς κινήσεις στὸν ΟΗΕ. Ἡ ἀβεβαιότητα τῆς κατάστασης τῆς Κύπρου φαίνεται ἐξυπηρέτησε πολλοὺς σκοποὺς διαχρονικὰ ἀπὸ τὸ 1974 καὶ μετὰ κυρίως ὅμως βλέπουμε σήμερα νὰ....

Μέσα ἀπὸ τὰ δάκρυά μας θὰ δοῦμε τελικὰ τὴν ἀλήθεια


Ζοῦμε, προσπαθοῦμε νὰ ἐπιβιώσουμε ἢ ἁπλὰ μπήκαμε σὲ ἕναν θάλαμο βασανιστηρίων περιμένοντας νὰ μᾶς καλέσουν οἱ δήμιοί μας γιὰ νὰ μᾶς λυτρώσουν θανατώνοντάς μας; Γίναμε μέλη μιᾶς ὁμάδας χωρῶν καὶ τελικὰ διαπιστώνουμε πὼς αὐτὴ ἡ ὁμάδα τρέφεται ἀπὸ τὶς σάρκες της καὶ λειτουργεῖ μὲ κανόνες ποὺ ἀποφασίζουν οἱ ἰσχυροὶ καὶ ποὺ τοὺς ἐπιβάλουν αὐτάρεσκα καὶ μὲ ἀπόλυτη σκληρότητα στοὺς ὑπόλοιπους.
Φάγαμε πολὺ παραμύθι τὰ προηγούμενα χρόνια ὅτι ὁ σκοπὸς τῆς ἕνωσης καὶ τοῦ εὐρὼ εἶναι ἡ συναδέλφωση τῶν λαῶν καὶ μία Εὐρώπη εἰρήνης καὶ προόδου. Αὐτὸ ἦταν τὸ περιτύλιγμα. Ἡ πραγματικότητα ἦταν ἄλλη καὶ πολλοὶ ἀκόμη καὶ τώρα δὲν ἐννοοῦν νὰ τὴν ἀντιληφθοῦν. Στόχος τῆς ἐνοποίησης ἦταν νὰ ἀφαιρεθεῖ ἀπὸ τοὺς λαοὺς ἡ δυνατότητα νὰ ἐλέγχουν τὸ ὁτιδήποτε. Ὅλος ὁ ἔλεγχος βῆμα-βῆμα ἔπρεπε νὰ περάσει σὲ ἀπρόσωπους "τεχνοκράτες" οἱ ὁποῖοι θὰ ἀποφασίζουν γιὰ "τὸ καλό μας" γιατί "αὐτοὶ ξέρουν"
Ὁ σφαγιασμὸς τῆς Κύπρου δὲν συζητήθηκε σὲ κανένα κοινοβούλιο, ὁ λαὸς τῆς Κύπρου δὲν ἐρωτήθηκε καν, οὔτε τέθηκαν ὑπόψιν τοῦ οἱ ἐναλλακτικὲς καὶ οἱ ἐπιπτώσεις τους. Σὲ ἕνα βράδυ ἐκτέλεσαν τὴν Κύπρο ἀναθέτοντας στὴν....

Ὁμολογίες τοῦ ἀειμνήστου Δημητρίου Παναγοπούλου γιὰ τὴν «πρὸ Χριστοῦ» ζωή του...

(ΜΕΡΟΣ Α΄)
* Ὁ Θεὸς ἔκανε σκανδαλωδῶς ἔλεος σὲ μένα, διαφορετικὰ θὰ εἶχα ταρταρωθεῖ ἐδῶ καὶ καιρό. Ἔπρεπε στὰ χρόνια τς κατοχῆς καὶ στὸ Ἀλβανικὸ μέτωπο, νὰ εἶχα πεθάνει 7 φορές. Ἐντούτοις, ἀκόμα ζῶ, ὄχι ἐξαιτίας τῆς δικῆς μου δικαιοσύνης, ἀλλὰ ἐξαιτίας τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, γιατί γνώριζε, ὅτι θὰ ἐπιστρέψω καὶ θὰ μετανοήσω καὶ μὲ προστάτευε, γιὰ νὰ μπορέσω ἔτσι νὰ σωθῶ καὶ νὰ μὴν πάει χαμένο τὸ ποσοστὸ αἵματος ποὺ ἔχυσε ὁ Χριστὸς καὶ γιὰ τὴν δική μου ψυχή.
* Εχα ἕνα μεγάλο πάθος στὰ νεότερα χρόνιά μου, τὸ πάθος τῆς χαρτοπαιξίας. Καθόμουνα ἀπὸ τὸ Σάββατο τὸ βράδυ στὸ τραπέζι νὰ παίξω χαρτὶ καὶ σηκωνόμουνα τὴν Τετάρτη τὸ βράδυ. 4 μερόνυχτα, συνεχόμενα, ἔπαιζα τράπουλα, τέτοιο πάθος εἶχα! Καθόμουνα νὰ κερδίσω, μὲ κάθε μέσο, ἔστω καὶ μὲ κομπίνα, δὲν πάει νὰ ἤτανε καὶ ὁ Ὠνάσσης στὸ τραπέζι! Ἤμουν ἕνας λωποδύτης. Ἔμενα νηστικὸς γιὰ τὸ χαρτί. Ποῦ ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος, νὰ πάει στὴν Ἐκκλησία!
* Άμα ἐπιτρέψει ὁ Θεὸς καὶ γράψω ἕνα βιβλίο γιὰ τὴν μετάνοιά μου καὶ τὸ πῶς ἐπέστρεψα στὸ Χριστό, πιστεύω, ὅτι τέτοια περίπτωση παγκοσμίως δὲν θὰ ὑπάρχει. Ἕνα μόνο θὰ σᾶς πῶ, (ἂν καὶ μοῦ εἶναι δύσκολο) γιὰ νὰ σᾶς ὠφελήσω καὶ νὰ σᾶς ἐνδυναμώσω τὴν...

Ὁ ὀλυμπιονίκης Ἠλίας Ἠλιάδης ἀφιερώνει τὸ μετάλλιό του στὴν Παναγία Παραμυθία


Ὁ ὀλυμπιονίκης Ἠλίας Ἠλιάδης χθὲς τὸ ἀπόγευμα Τετάρτη 27 Μαρτίου ἐπισκέφτηκε τὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου ὅπου σὲ συνάντηση μὲ τὸν Γέροντα Ἐφραίμ, τὸν Καθηγούμενο τῆς Μονῆς, τοῦ παρέδωσε τὸ μετάλλιό του γιὰ νὰ ἀναρτηθεῖ στὰ ἀφιερώματα τῆς θαυματουργῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας Παραμυθίας.
Ὁ Ἠλίας Ἠλιάδης στὴν XXX (30ή) Ὀλυμπιάδα στὸ Λονδίνο τὸ καλοκαίρι τοῦ 2012 στοὺς ἀγῶνες τζοῦντο πῆρε τὸ χάλκινο μετάλλιο, τὸ ὁποῖο εἶχε κάνει τάμα νὰ τὸ ἀφιερώσει στὴν Παναγία Παραμυθία.
Ὁ Ὀλυμπιονίκης προετοιμάζεται τώρα γιὰ τὸ Πανευρωπαϊκὸ Πρωτάθλημα τζοῦντο ποὺ θὰ γίνει στὴν Βουδαπέστη στὶς 25-27 Ἀπριλίου 2013. Τοῦ εὐχόμαστε χρυσὸ μετάλλιο!!!
Βλέπε συνέντευξή του  ΕΔΩ

Ἡ Ἐκκλησία ἔκφραση τῆς συνέχειας τοῦ Ἔθνους

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγ. Βλασίου πατρός Ἱεροθέου
Ἡ Ἐκ­κλη­σί­α εἶ­ναι τό Σῶ­μα τοῦ Χρι­στοῦ, κα­τά τόν ὁ­ρι­σμό καί προ­διο­ρι­σμό πού ἔ­δω­σε ὁ Ἀ­πό­στο­λος Παῦ­λος, ἀλ­λά καί κοι­νω­νί­α θε­ώ­σε­ως, κα­τά τόν ἅ­γιο Γρη­γό­ριο τόν Πα­λα­μᾶ. Αὐ­τό ση­μαί­νει ὅ­τι ὁ Χρι­στια­νός πού εἶ­ναι μέ­λος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μέ τά Μυ­στή­ρια, εἶ­ναι μέ­λος καί τοῦ Σώ­μα­τος τοῦ Χρι­στοῦ καί μέ τήν θε­ρα­πευ­τι­κή μέ­θο­δο πού δια­θέ­τει ἡ Ἐκ­κλη­σί­α σκο­πεύ­ει στήν θέ­ω­σή του.
Κα­τά τήν ἱ­στο­ρι­κή της πο­ρεί­α, ὅ­μως, ἡ Ἐκ­κλη­σί­α, διά τῶν Ἀ­πο­στό­λων, κυ­ρί­ως διά τῶν Πα­τέ­ρων της, προσ­λάμ­βα­νε ὡς πε­ρί­βλη­μα διά­φο­ρα στοι­χεῖ­α ἀ­πό τό πε­ρι­βάλ­λον στό ὁ­ποῖ­ο ζοῦ­σε. Μέ αὐ­τήν τήν ἔν­νοια ἡ Ἐκ­κλη­σί­α πα­ρή­γα­γε καί ἐκ­φρά­ζει καί ἕ­ναν πο­λι­τι­σμό. Βε­βαί­ως, τό βα­σι­κό της ἔρ­γο εἶ­ναι ἡ σω­τη­ρί­α τοῦ ἀν­θρώ­που ἀ­πό τήν ἁ­μαρ­τί­α, τόν διά­βο­λο καί τόν θά­να­το, ἀλ­λά ἐ­πει­δή ζῆ στήν ἱ­στο­ρί­α ἐ­ξέ­φρα­σε καί ἕ­ναν πο­λι­τι­σμό, πού ἔ­χει σχέ­ση μέ τήν ἰ­διαι­τε­ρό­τη­τα μέ τήν ὁ­ποί­α βι­ώ­νει τόν Θε­ό καί τόν ἰ­διαί­τε­ρο τρό­πο ζω­ῆς μέ τόν ὁ­ποῖ­ο ἀ­ντι­με­τω­πί­ζει τίς ἐκ­δη­λώ­σεις τοῦ βί­ου κά­θε ἀν­θρώ­που.
 1. Ὁ ἐκ­χρι­στια­νι­σμός τοῦ πε­ρι­βάλ­λο­ντος
Στήν ἱ­στο­ρι­κή της δια­δρο­μή ἡ Ἐκ­κλη­σί­α συ­νά­ντη­σε τόν ἰ­ου­δα­ϊ­κό, τόν ἑλ­λη­νι­κό-ἑλ­λη­νι­στι­κό τρό­πο σκέ­ψης καί ζω­ῆς, ἀλ­λά καί τόν ρω­μα­ϊ­κό πο­λι­τι­σμό, πού εἶ­ναι ἑλ­λη­νι­κός στήν...

Ἀφανίζουν τὴν Ἑλληνορθοδοξία στή Συρία!

«Σκοτώνουν ἀνθρώπους. Δὲν τοὺς ἐνδιαφέρουν οἱ ἀνθρώπινες ζωές». Μὲ αὐτὰ τὰ δραματικὰ λόγια περιγράφει τὴν κατάσταση στὴ Συρία ὁ Μητροπολίτης Λουκᾶς, ὁ ὁποῖος ὑπηρετεῖ στὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας.
Ὁ Μητροπολίτης, σὲ συνέντευξή του, ἀποκαλύπτει τόν διωγμὸ ποὺ ὑφίστανται οἱ Ἑλληνορθόδοι τῆς περιοχῆς, ἀπὸ τότε ποὺ ξέσπασε ἡ ἐξέγερση κατὰ τοῦ καθεστῶτος τοῦ Μπασὰρ Ἂλ Ἄσαντ.
Εἰδικὰ στὴν πόλη Χόμς, ἔχει συντελεστεῖ ἤδη σφαγὴ ἑκατοντάδων χριστιανῶν ἀπὸ τοὺς ἀντικαθεστωτικούς τς Μουσουλμανικς Αδελφότητας, ἐνῶ δεκάδες εἶναι καὶ οἱ περιπτώσεις βιασμῶν.
«Οἱ ἐκκλησίες μας ἔχουν ὑποστεῖ ἀνυπολόγιστες καταστροφές. Τὶς καῖνε, σπᾶνε τοίχους, τὶς λεηλατοῦν. Ἐδῶ δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὶς ἀνθρώπινες ζωές, θὰ ἐνδιαφερθοῦν γιὰ τοὺς ἱερούς μας χώρους; Οἱ ἐνορίτες μας ξυλοκοποῦνται καὶ δέχονται βίαιες ἐπιθέσεις. Ὅλα ὅσα συμβαίνουν “νομιμοποιούνται” λόγω τῆς ἐξέγερσης καὶ κανεὶς δὲν ἀντιδρᾶ», ἀναφέρει ὁ Ἑλληνορθόξος ἱερέας.
«Οἱ πρόγονοί μας ἦρθαν σὲ αὐτὴ τὴ γῆ...

Ξεκινᾶ μία νέα ἀντίσταση


Γράφει ὁ Χρῖστος Πασαλάρης, Δημοσιογράφος 
Ὅπως ἔμεινε στὴν ἱστορία ὁ μαῦρος Ἀπρίλιος τοῦ ΄41 ἔτσι θὰ μείνει καὶ ὁ κατάμαυρος Μάρτιος τοῦ 2013. Εἶναι   οἱ μῆνες τῆς βάρβαρης γερμανικῆς εἰσβολῆς στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Κύπρο. Καὶ ὅπως τὸ ‘39 ὁ  Χίτλερ ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Πολωνία τὸ δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ἔτσι τὸ 2013 ἡ καγκελάριος Μέρκελ, ἐξ ἴσου ἀδίστακτη, ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν Κύπρο, ἀπροκάλυπτα πλέον ,  τὴν οἰκονομικὴ ὑποδούλωση ὁλόκληρής της  Εὐρώπης. 
Οἱ  πολίτες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ νότου, χτυπημένοι ἄγρια ἀπὸ τὴν παγκόσμια κρίση, βλέπουν  νὰ πλανῶνται πάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια τοὺς (ὅπως τότε τὰ «στοῦκας» τοῦ Χίτλερ) τὰ ἁρπακτικὰ ὄρνεα τοῦ Βερολίνου μὲ  σάρκες τῆς Κύπρου στὸ ράμφος τους, ἕτοιμα νὰ ἐφορμήσουν καὶ στὶς δικές τους  καταθέσεις , γιὰ νὰ τοὺς ὑποδουλώσουν, ἐν ὀνόματι τῆς  «Γερμανικῆς Εὐρώπης»! 
Ἡ ἱστορία ὅμως γράφει  ἐπίσης ὅτι οἱ «νότιοί» της Εὐρώπης, μὲ πρωτοπόρους τους Ἕλληνες, τοὺς Γάλλους καὶ τοὺς Γιουγκοσλάβους (λίγο ἀργότερα καὶ τοὺς Ἰταλοὺς ), ξεκίνησαν ἐκεῖνα τὰ χρόνια τὴν ἐπικὴ ἀντίσταση κατὰ τῆς  χιτλερικῆς κατοχῆς, πρῶτα κουρελιάζοντας τὶς σημαῖες της, ὅπως ἔκαναν ὁ Γλέζος μὲ τὸν Σάντα, καὶ ἀμέσως μετὰ....

Ἡ «Γκαιούρ Ἰζμὶρ» ἀνησυχεῖ σήμερα τὴν σύγχρονη Τουρκία

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

«Ἡ θρησκευτικὴ ταυτότητα τῆς Σμύρνης εἶναι διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη Τουρκία». Τὴν καταπληκτικὴ αὐτὴ δήλωση δὲν τὴν ἔκανε κάποιος μὴ Τοῦρκος,  ἢ κάποιος μὴ μουσουλμάνος, ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ πρόεδρος τῆς Διεύθυνσης Θρησκεύματος τῆς Τουρκίας, (κάτι ἀνάλογο μὲ τὸν ἀρχιεπίσκοπο τῆς ἑλληνικῆς ἐκκλησίας), Mehmet Gormez, ἐπισημαίνοντας ὅτι πρέπει νὰ ἀναληφτοῦν μέτρα γιὰ νὰ ἀποκατασταθεῖ ὁ ἰσλαμικὸς χαρακτήρας τῆς πόλης, μίας ἱστορικῆς πόλης ὅπου ὅπως εἶναι γνωστὸ ἀνθησε καὶ μεγαλούργησε ἡ ἑλληνορθόδοξη ρωμιοσύνη ἐπὶ πολλοὺς αἰῶνες.
Ὁ θρησκευτικὸς ἡγέτης τῆς μουσουλμανικῆς Τουρκίας, σὲ δηλώσεις ποὺ ἔκανε στὶς 25 Μαρτίου στὸν τουρκικὸ τύπο ἀπὸ τὸ ξενοδοχεῖο Termal Otel τῆς Σμύρνης, τόνισε πὼς ἡ μεγάλη μείωση τῆς πίστης στὸ Ἰσλὰμ δημιουργεῖ πολλὰ προβλήματα ὅσον ἀφόρα τὴν ταυτότητα τῆς Σμύρνης. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἔκανε γνωστὸ πὼς θὰ ληφθοῦν ἀπὸ τὴν Διεύθυνση Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας κάποια ἐνδεδειγμένα μέτρα γιὰ νὰ ἀντιστραφεῖ αὐτὴ ἡ κατάσταση. Ἕνα ἀπὸ τὰ μέτρα αὐτὰ εἶναι ὁ διορισμὸς νέου μουφτῆ καὶ ἡ ἀνακαίνιση πολλῶν τζαμιῶν καθὼς καὶ ἡ ἔμφαση στὴν δημιουργία νέων θρησκευτικῶν κατηχητικῶν σχολείων ὅπου θὰ δοθεῖ ἔμφαση στὸν ἰσλαμικὸ μυστικισμὸ γιὰ νὰ γίνουν κατανοητὰ ἀπὸ....

Ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος μιλᾶ γιὰ τὸν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας στὶς δύσκολες στιγμὲς ποὺ περνᾶ ἡ Κύπρος τὸ τελευταῖο διάστημα


27 Μαρ 2013

Δυναμικὴ ἀπάντηση τοῦ π. Χριστοδούλου Ἀγγελόγλου σὲ Γερμανὸ τραπεζίτη ποὺ ἐπικαλέστηκε τὴ βοήθεια τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τῆς Εὐρωζώνης

Μία ἀπάντηση «φωτιὰ» ἀπέστειλε ὁ ἀρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Ἀγγελόγλου (ὁ γνωστὸς «Χριστόδουλος τῶν Σκουριῶν τῆς Χαλκιδικῆς») στὸν ἐπικεφαλῆς Συναλλαγματικῶν Ἰσοτιμιῶν τῆς Deutsche Bank Μπιλὰλ Χαφέζ, μὲ ἀφορμὴ τὴν κυπριακὴ κρίση καὶ τὴ δήλωση τοῦ τραπεζίτη ὅτι «μόνο ὁ Χριστὸς μπορεῖ νὰ σώσει τὴν εὐρωζώνη». Ὁ δυναμικὸς ἀρχιμανδρίτης «σφυροκοπᾶ» τὸν ἀξιωματοῦχο τῆς τράπεζας καὶ καταγγέλλει τὴν εὐρωζώνη πού, ὅπως λέει, «στραγγαλίζει καὶ ἐξοντώνει τὰ ἔθνη». Ἀναλυτικὰ ἡ ἐπιστολὴ ἔχει ὡς ἑξῆς:
 «Ἀξιότιμε κ. Μπιλὰλ Χαφέζ, στὶς 17/3/2013, μὲ τὴν κρίση ποὺ ἐπῆλθε στὴν εὐρωζώνη μὲ ἀφορμὴ τὸ πρόβλημα τῆς Κύπρου, ἔχοντας ἐπίγνωση τῆς πραγματικῆς κατάστασης, βγήκατε δημοσίως καὶ δηλώσατε ὅτι “μόνο ὁ Χριστὸς μπορεῖ νὰ σώσει τὴν εὐρωζώνη”. Ἐπειδὴ τυγχάνω, χάριν ἄκρας οἰκονομίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, Λειτουργός Του, καὶ γνωρίζω τὸ Πανάγιο Θέλημά Του, θὰ ἤθελα ἐκ μέρους Του νὰ σᾶς διαβιβάσω ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς θέλει τὴν σωτηρία ὅλου του κόσμου καὶ τῆς εὐρωζώνης. Δυστυχῶς ὅμως, παρ’ ὅτι -Παντοδύναμος ὧν- θέλει νὰ σώσει τὴν εὐρωζώνη, δὲν δύναται.
 Ὅπως πολὺ καλὰ γνωρίζετε, τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ τὴν χαρακτηρίζει ὁ ἀπόλυτος σεβασμὸς στὴν ἐλεύθερη βούληση τοῦ ἀνθρώπου, τὴν ὁποία δὲν παραβιάζει καὶ πολὺ περισσότερο δὲν τὴν καταλύει γιὰ κανέναν ἀπολύτως λόγο· ἀκόμα καὶ μέσα στὸν ἴδιο τὸν παράδεισο τὸ πλάσμα Τοῦ ἀποφασίζει τὴν καταστροφή του. Ὁ λόγος ποὺ ὁ Χριστὸς ἀδυνατεῖ νὰ....

Βορειοηπειρῶτες ὕψωσαν τὴν μεγαλύτερη ἑλληνικὴ σημαία στὸν Χολαργὸ γιὰ συμπαράσταση στὴν δοκιμαζόμενη Κύπρο

Τρεῖς ὀρόφους ὕψος καὶ τρία μπαλκόνια μῆκος εἶχε ἡ μεγαλύτερη σημαία ποὺ ἔχει ὑψωθεῖ ποτὲ στὸν Χολαργό, σὲ κεντρικὸ σημεῖο τῆς πόλης. Συγκεκριμένα, στὴν πολυκατοικία τῆς ὁδοῦ 25ης Μαρτίου καὶ Κουντουριώτου, ἕνα κομβικὸ δρόμο ὅπου συναντιοῦνται περαστικοὶ ἀπὸ Χολαργὸ-Παπάγο ἀλλὰ καὶ ὅσοι θέλουν νὰ κατευθυνθοῦν στὴν Ἀττικὴ ὁδό, ἔβλεπαν ἐπὶ ἀρκετὲς ἡμέρες ὑψωμένη τὴν τεράστια ἑλληνικὴ σημαία ποὺ στὸ κέντρο της εἶχε τὴν Κύπρο. 
Τὴν σημαία ὕψωσαν Βορειοηπειρῶτες, σὲ ἔνδειξη συμπαράστασης πρὸς τὴ δοκιμαζόμενη Κύπρο καὶ τὰ ἐκεῖ ἀδέλφια μας. 
Χαρακτηριστικὸ ἐπίσης εἶναι ὅτι τὸ ἐθνικό μας σύμβολο  φύλαγαν νυχθημερον 5 ἄτομα γιὰ τὸν φόβο ἀναρχικῶν στοιχείων, μὴ τυχὸν δηλαδὴ καὶ πετάξουν μολότωφ γιὰ νὰ τὴν κάψουν. Τέτοιες περιπτώσεις, δυστυχῶς ἔχουμε δεῖ πολλές. 
Μπράβο στὰ παιδιά!  

Οἱ "σωτῆρες" μας δὲν ξέρουν ὅτι τὰ δικά μας χώματα εἶναι ζωντανά. Φυλᾶνε κατακόμβες, κρησφύγετα, κρυφὰ σχολειά, τόπους λατρείας, βημόθυρα, θεμέλιους λίθους ναῶν...

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Μαρίας Μουρζᾶ "Ἐν μέσω κρίσης".
Καὶ ξαφνικὰ ἕνα πρωὶ βρεθήκαμε νὰ ἐπιλέγουν ἄλλοι γιά μας. Νὰ ἀποφασίζουν ἄλλοι γιά μας. Νὰ νοιάζονται νὰ ἐκσυγχρονίσουν ὄχι τὴ ζωὴ ἀλλὰ τὸ θάνατό μας. Ξαφνικὰ ἕνα πρωὶ βρεθήκαμε ὑπὸ ζυγόν, περικυκλωμένοι ἀπὸ "σωτῆρες" ποὺ ψάχνουν μὲ σπουδὴ νὰ βροῦν τρόπους ἐξόντωσης, ὥστε ἀπὸ τὴν κατηγορία τῶν ὄντων νὰ περάσουμε σὲ κείνη τῶν μὴ ὄντων. Τῶν ἀπαθῶν καὶ ἀνέραστων καὶ ἄβουλων πλασμάτων, ποὺ πρῶτα τὰ τρομοκρατεῖς καὶ μετὰ τὰ μεταχειρίζεσαι καὶ τὰ διαχειρίζεσαι ὅπως θέλεις. Ξαφνικὰ χωρὶς νὰ ἀκουστοῦν ἔκτακτα δελτία εἰδήσεων, χωρὶς νὰ φανοῦν ἐχθροί, χωρὶς ὑποψία πολέμου, διαπιστώσαμε ὅτι εἴμαστε ὑπὸ κατοχή. Εἶχαν ἐπιλέξει γιὰ μας τὸν ἀργὸ θάνατο.
Εἶχαν ἐπιλέξει γιὰ μας μία σωρεία ἐντολῶν, ἀπειλῶν, συμβιβασμῶν, περικοπῶν πάσης φύσεως, ἱκανῶν νὰ πλήξουν ἀποτελεσματικὰ τὸ κέντρο τῆς ζωῆς, δηλαδὴ τὴν Καρδιά μας. Ἔτσι ἔγινε: ἕνα πρωὶ μὲ ἑωσφορικὴ ἀλαζονεία μᾶς φορέσανε τὸ ἑωσφορικὸ σχέδιο: ἀπὸ τὴν τάξη τῶν ὑγιῶν νὰ περάσουμε στὴν ἄλλη, τῶν κλινικὰ νεκρῶν. Ἔτσι τοὺς βόλευε: κλινικὰ νεκροὶ οἱ πολίτες, κλινικὰ νεκρὴ ἡ χώρα, Καὶ ἡ ζωή μας στὰ σκοτεινὰ σκοτεινιασμένη, στὰ....

Δέκα νηστίστιμα Ἁγιορείτικα φαγητά…

Ἐπειδὴ διανύουμε τὴν περίοδο τῆς νηστείας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, σᾶς παρουσιάζουμε δέκα νηστίσιμες Ἁγιορείτικες συνταγὲς ἀπὸ το βιβλίο «ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ», τοῦ Μοναχοῦ Ἐπιφανίου τοῦ Μυλοποταμινοῦ. Γιὰ νὰ δεῖτε σὲ μεγένθυση τὶς φωτογραφίες, πατῆστε μὲ τὸ ποντίκι πάνω σὲ αὐτές.

1-Σουπιὲς στιφάδο
Ὑλικὰ (γιὰ 4 μερίδες):
ἑνάμισι κιλὸ σουπιὲς καθαρισμένες
8 ὡς 10 μεγάλα κρεμμύδια ξερὰ
5 μὲ 6 σκελίδες σκόρδο
2 ἢ 3 κουταλιὲς πελτὲς
1 ποτήρι κόκκινο κρασὶ
5 ὡς 6 φύλλα δάφνης
μαυροπίπερο σὲ σπυριὰ
κανέλα σὲ ξύλο
γαρίφαλο σὲ καρφάκια
300 γραμμάρια λάδι
ἁλάτι
Μποροῦμε νὰ τὶς καθαρίσουμε μονοί μας, ἂν δὲν φοβόμαστε μήπως μαυρίσουν οἱ ἄκρες τῶν νυχιῶν μας. Ἀφαιροῦμε πρῶτα τὸ κόκαλο καὶ τὰ ἐντόσθια μαζὶ μὲ τὰ μελάνια, τὶς πλένουμε καὶ τὶς βράζουμε γιὰ σαράντα πέντε λεπτὰ περίπου. Μποροῦμε ὅμως νὰ τὶς ἀγοράσουμε καθαρισμένες ἀπὸ τὸν ψαρά μας. Ἐπίσης ὑπάρχουν καταψυγμένες πολὺ καθαρές. Ὅπως καὶ νὰ εἶναι, θέλουν πρῶτα ζεμάτισμα. Κατόπιν τὶς κόβουμε σὲ κομμάτια ἀναλόγως τῆς ἀρεσκείας μας. Ψιλοκόβουμε τὰ...
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Διευθύνων σύμβουλος τῶν Starbucks: Ἂν ὑποστηρίζετε τὸν παραδοσιακὸ γάμο, δὲν σᾶς θέλουμε στὴν ἐπιχείρησή μας


Στὴν ἐτήσια γενικὴ συνέλευση μετόχων τῆς ἐταιρίας Starbucks τὴν περασμένη Τετάρτη, ὁ διευθύνων σύμβουλος Howard Skultz ἔστειλε ἕνα σαφὲς μήνυμα σὲ ὅποιον ὑποστηρίζει τὸν παραδοσιακὸ γάμο σὲ βάρος τοῦ γάμου ὁμοφυλοφίλων: δὲν σᾶς θέλουμε στὴν ἐπιχείρησή μας. Ἀφοῦ ἐπεσήμανε ὅτι ἡ Starbucks θέλει νὰ "ἀγκαλιάσει τὴν ποικιλία ὅλων τῶν εἰδῶν", ἀπευθύνθηκε σὲ ἕναν μέτοχο, ὁποιὸς ὑποστηρίζει τὸν παραδοσιακὸ γάμο, λέγοντάς του ὅτι θὰ πρέπει νὰ πουλήσει τὶς μετοχές του καὶ νὰ ἐπενδύσει σὲ κάποια ἄλλη ἐταιρία. 
Σύμφωνα, λοιπόν, μὲ ἀναφορὰ τῆς Forbes, ὁ Schultz δὲν φάνηκε πολὺ ἀνεκτικὸς σὲ ὁποιοδήποτε μέτοχο τῶν Starbucks ποὺ ἦταν ἀντίθετος στὸ γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων γιὰ ἠθικοὺς ἢ καὶ θρησκευτικοὺς λόγους. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνάντησης ὅμως ἕνας ἀπὸ τοὺς μετόχους ὀνόματι Tom Strobhar τόνισε ὅτι, ἀφοῦ  ἡ ἐταιρία ἐξέφρασε τὴν ὑποστήριξή της γιὰ τὴ διενέργεια δημοψηφίσματος ὑπὲρ τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων στὴν πολιτεία τῆς Οὐάσιγκτον, ὑποστηρικτὲς τοῦ παραδοσιακοῦ γάμου πραγματοποίησαν....

Ἀριθμὸς δημοσιονομικῆς ταυτοποίησης

Τοὺς κινδύνους χρήσης ἐνός ἀριθμο, μίας κάρτας γιά ὅλες τὶς χρήσεις τούς έχουμε παρουσιάσει κατ' ἐπανάληψη ἀπὸ τὸ Blog μας. 
Γιὰ παράδειγμα:
1. Ὁ κίνδυνος ἀπὸ μία Κάρτα ποὺ κάνει τὰ πάντα. (id-ont.blogspot.gr)
2.  2η Ἐρώτηση: Γιατί νὰ παιδεύομαι μὲ πληθώρα ἀριθμῶν ὅταν προσπαθῶ νὰ ἐξυπηρετηθῶ ἀπὸ τὶς Δημόσιες Ὑπηρεσίες; Γιατί νὰ μὴν ἔχω ἕναν Ἑνιαῖο Μοναδικὸ Ἀριθμὸ (ΕΜΑ) μὲ τὸν ὁποῖο θὰ μὲ ἀναγνωρίζει κάθε Ὑπηρεσία, νὰ ἔχω μία ταυτότητα γιὰ ὅλες τὶς χρήσεις; (id-ont.blogspot.gr)
3. Ἄνθρωπος καὶ Ἀριθμός: Πὼς διαμορφώνεται αὐτὴ ἡ σχέση μὲ τὴν Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση καὶ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη;  (id-ont.blogspot.gr)
Σκοπὸς πλέον εἶναι να βροῦμε ἕναν ἀποτελεσματικὸ τρόπο ἀντίδρασης, προκειμένου να μην υλοποιηθοῦν αὐτὰ τὰ σχέδια... 
Ἐφημερίδα Δημοκρατία: Πῶς τὸ ὕπ. Οἰκονομικῶν στήνει παγίδα μὲ τὸν ΑΦΜ.
Ἠλεκτρονικὴ παγίδα στήνει στοὺς πολίτες τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν χρησιμοποιώντας τὸν ΑΦΜ, στὸν ὁποῖο σύντομα θὰ «καθρεφτίζεται», ἐκτὸς ἀπὸ τὴ φορολογικὴ...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.