31 Οκτ 2011

Η Greek Hacking Scene ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ!

Η Greek Hacking Scene χτύπησε τὸ μεγάλο site τῆς FYROM  kanal4.com.mk. Πάντα μὲ ποιοτικὰ κείμενα καὶ μοναδικὲς φωτογραφίες ποὺ ἀποδεικνύουν ἀφενὸς τὴ βαθιὰ γνώση τῆς Ἱστορίας καὶ τοῦ Πολιτισμοῦ μας καὶ ἀφετέρου τὴν ἰδιαίτερη εὐφυία τους ὡς Hacker.
Σίγουρα τέτοιες κινήσεις μᾶς γεμίζουν ἐλπίδα καὶ μᾶς κάνουν περήφανους (καὶ ὅπως παρατηρήσαμε συνηθίζουν τὶς ἐπιθέσεις τους νὰ τὶς κάνουν σὲ ἐθνικὲς ἐπετείους!)

ΚΑΜΑΡΩΣΤΕ τους στὶς παρακάτω φωτογραφίες...

Ἀπὸ ἠθοποιός, μοναχός!

Πρὶν ἀκολουθήσει τὰ Θεία καὶ τὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ ὁ Ρούσσης Στογιάννης συμμετεῖχε σὲ μεγάλες παραστάσεις τοῦ Ἐθνικοῦ Θεάτρου ἀλλὰ καὶ σὲ παραγωγὲς τῆς Κάρμεν Ρουγγέρη, ἔχοντας ὅλοι νὰ λένε ἕναν καλὸ λόγο γιὰ ἐκεῖνον. Ὁ ἀδελφός της πρωταγωνίστριας Δήμητρας Στογιάννη ἀποφάσισε νὰ ἀκολουθήσει τὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ ἀφοῦ πρῶτα χειροτονήθηκε διάκονος στὴ Μονὴ Πετράκη καὶ πῆρε τὸ ὄνομα Νεκτάριος. Ὁ 38χρονος ἱερέας, σύμφωνα μὲ μαρτυρίες ἀνθρώπων ἀπὸ τὸ περιβάλλον του, πρὶν ἀποφασίσει νὰ ἀκολουθήσει τὸν πνευματικὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ, στήριζε φτωχοὺς καὶ ἀνθρώπους ποὺ εἶχαν ἀνάγκη.

Κάποιοι μάλιστα τὸν χαρακτήριζαν «ἄγγελο», ὄχι μόνο λόγω τῆς ἐξωτερικῆς του ἐμφάνιση, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν καλή του καρδιά, ἀφοῦ συνεχῶς ἔκανε καλὲς πράξεις τὶς ὁποῖες μόνο οἱ πολὺ στενοί του ἄνθρωποι γνώριζαν.Καὶ αὐτὸ βέβαια ἦταν ἔμφυτο μέσα του, μία καὶ ἀπὸ μικρὸς βοηθοῦσε τοὺς...

Βυζαντινή μόδα

Ὁ Βυ­ζαν­τι­νὸς πο­λι­τι­σμὸς ἐ­πη­ρέ­α­σε τὴν ἱ­στο­ρί­α τοῦ παγ­κό­σμι­ου πο­λι­τι­σμοῦ καὶ συ­νε­χί­ζει νὰ ἐ­πη­ρε­ά­ζει καὶ νὰ ἀ­πο­τε­λεῖ ἔμ­πνευ­ση ἀ­κό­μα καὶ σή­με­ρα. Αὐ­τὴ τὴ φο­ρὰ στὸ ἐ­πί­κεν­τρο βρί­σκε­ται ἡ Βυ­ζαν­τι­νή…μό­δα!
Ἡ κομ­ψό­τη­τα, ἡ πο­λυ­τέ­λει­α καὶ ἡ αὐ­το­κρα­το­ρι­κὴ με­γα­λο­σύ­νη τῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς αὐ­το­κρα­το­ρί­ας ἀ­πο­τέ­λε­σαν τὴν πεμ­πτου­σί­α τῶν δη­μι­ουρ­γι­ῶν τοῦ οἴ­κου CHANEL γιὰ τὴ συλ­λο­γὴ 2011-12 Metiers d’Arts, δη­μι­ουρ­γι­ῶν μὲ ἔμ­φα­ση στὸ χει­ρο­ποί­η­το. Μὲ δη­μι­ουρ­γί­ες κεν­τη­μέ­νες στὸ χέ­ρι σὰν ἀ­λη­θι­νὰ ἔρ­γα τέ­χνης καὶ σὲ μί­α ἀ­τμό­σφαι­ρα ἄ­κρως βυ­ζαν­τι­νή, στὸ ἱ­στο­ρι­κὸ Couture salon τῆς ὁ­δοῦ 31 rue Cambon, ἀ­π’  ὅ­που ξε­κί­νη­σε ἡ νε­α­ρὴ τό­τε Coco, στὸ Πα­ρί­σι, ὁ χρό­νος γύ­ρι­σε 15 αἰ­ῶ­νες πί­σω καὶ οἱ κα­λε­σμέ­νοι τοῦ Karl Lagerfeld, καλ­λι­τε­χνι­κοῦ δι­ευ­θυν­τῆ τοῦ οἴ­κου, “με­τα­φέρ­θη­καν στὶς ἀ­κτὲς τοῦ Βο­σπό­ρου, ὅ­ταν ἡ Κων­σταν­τι­νού­πο­λη δὲ λε­γό­ταν Ἰν­σταμ­πούλ, ἀλ­λὰ θε­ω­ροῦνταν ἡ Με­γά­λη Πύ­λη Ἀ­να­το­λῆς-Δύ­σης”.
Μὲ μού­σα τὴν αὐ­το­κρά­τει­ρα Θε­ο­δώ­ρα, οἱ δη­μι­ουρ­γί­ες ὑ­ψη­λῆς ρα­πτι­κῆς, τὰ κο­σμή­μα­τα καὶ...

Πρόσφατο θαῦμα τοῦ Γέροντος Πορφυρίου

«Χαίρετε!

Θὰ ἤθελα νὰ μοιραστῶ μαζί σας μία ἐμπειρία, ποὺ βίωσα πρὶν μερικοὺς μῆνες, γιὰ τὴ θαυματουργικὴ παρέμβαση τοῦ π. Πορφυρίου στὴ θεραπεία τῆς μητέρας μου.
Στὸ ἐπισυναπτόμενο ἀρχεῖο περιγράφω τί συνέβη. Τὸ κείμενο αὐτό, ἂν θέλετε, μπορεῖτε νὰ τὸ δημοσιεύσετε.
Μὲ ἐκτίμηση Γιώτα Κ.
Εἶναι τόσο δύσκολο νὰ συνειδητοποιήσεις τὸ θαῦμα στὴ ζωή σου. Καὶ ἴσως ἀκόμη δυσκολοτερο, νὰ μεταφέρεις τὴ συγκίνηση καὶ τὴ χαρά σου… νὰ καταγράψεις μὲ λόγια, ἕνα γεγονὸς ἀσύλληπτο γιὰ τὸν ἀνθρώπινο νοῦ. Θὰ προσπαθήσω στὶς πολὺ «στεγνὲς» λέξεις ποὺ ἀκολουθοῦν, νὰ χωρέσω αὐτὰ ποὺ βίωσα. Ἀπαραίτητη ὅμως εἶναι μία μικρὴ εἰσαγωγή: Πρῶτα ἀπ’ ὅλα, ἀναγνωρίζω τὴν ἀνθρώπινη προσπάθεια καὶ σέβομαι τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη. Εἶμαι ἄνθρωπος χωρὶς στέρεη πίστη καὶ χωρὶς ἐνεργὴ θρησκευτικὴ ζωή. Μέσα μου ὑπάρχουν ἀντιδράσεις σὲ ὅλες τὶς μορφὲς τῆς ἐξουσίας, κυρίως δὲ στὴ θρησκευτική.
Δυσκολεύομαι νὰ δεχτῶ κανόνες. Ὅποτε ὅμως ἔχω διαβάσει γιὰ τὸ βίο καὶ τὴ διδασκαλία τοῦ γέροντα Πορφυρίου, νιώθω τὴν καρδιά μου νὰ γλυκαίνει, νὰ ἠρεμεῖ. Θὰ ἤθελα πολὺ νὰ τὸν εἶχα γνωρίσει. Ἐδῶ καὶ χρόνια ἔχω πάντα μαζί μου ἕνα εἰκονάκι, μία φωτογραφία τοῦ γλυκοῦ μου αὐτοῦ γέροντα καὶ δὲν τὴν ἀποχωρίζομαι ποτέ. Καὶ στὶς δύσκολες στιγμές, ὅποτε ἡ ἐγωπάθειά μου τὸ ἐπιτρέπει, τοῦ μιλῶ, προσεύχομαι. Ἡ γλυκύτητά του γίνεται ἡ γέφυρα γιὰ νὰ γνωρίσω τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.
Τὰ γεγονότα
Εἶναι λίγες μέρες μετὰ τὰ Χριστούγεννα τοῦ 2010. Ἡ μητέρα μου, Ἀθηνᾶ Κ., καρδιοπαθὴς ἐδῶ καὶ 3 πλέον χρόνια, μὲ βηματοδότη καὶ 2 στέντ, εἰσήχθη γιὰ...

800.000 προσκύνησαν τὴν Ἁγία Ζώνη στὴν Ἁγία Πετρούπολη

Ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα κειμήλια τῆς χριστιανοσύνης, ἡ Ἁγία Ζώνη τῆς Παναγίας, ἔφτασε στὶς 20 Ὀκτωβρίου ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ὅρος στὴν Ἁγία Πετρούπολη. Στὸ ἀεροδρόμιο, ὅπως μετάδωσαν τὰ ρωσικὰ κανάλια  τὴν ὑποδέχθηκε ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ρωσίας Βλαντιμὶρ Πούτιν καὶ τὴν προσκύνησε μὲ εὐλάβεια ἐνώπιον τῶν βατοπαιδινῶν μοναχῶν ποὺ τὴ συνοδεύουν.

Εὐχαριστήρια δέηση πρὸς τιμὴ τῆς Θεοτόκου τελέστηκε ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ κλήρου τῆς Ἐπαρχίας τῆς Ἁγίας Πετρούπολης, ἐνῶ τὴν ἱερὴ λειψανοθήκη προσκύνησαν μὲ τὴ σειρά τους καὶ οἱ συνοδεύοντες τὸν Βλαντιμὶρ Πούτιν,  Ἀντιπρόεδρος Νμίτρι Κοζὰκ καὶ ὁ Κυβερνήτης τῆς Ἁγίας Πετρούπολης Γκεόργκι Πολταφτσένκο.
Σύμφωνα μὲ πηγὲς τοῦ διαδικτύου (Vesti.ru), o Διευθυντὴς τοῦ Ἱδρύματος τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα καὶ Πρόεδρος τῶν Ρωσικῶν Σιδηροδρόμων Βλαντιμὶρ Γιακούνιν δώρισε στὸν πρωθυπουργὸ εἰκόνα ποὺ ἁγιογραφήθηκε στὸ Ἅγιο Ὅρος μὲ ἀφορμὴ τὴ φιλοξενία τοῦ...

Ὁ Χριστόφιας ζητάει νὰ σβηστοῦν τὰ συνθήματα ποὺ θυμίζουν τὸν Ἀττιλα!

Καζάνι ποὺ βράζει καὶ πάλι ἡ Ἐθνικὴ Φρουρά. Αὐτὴ τὴ φορά, ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἀναστάτωση στὶς τάξεις τῶν ἀξιωματικῶν καὶ τῶν στελεχῶν τῆς Δύναμης, ἔδωσε ἀπαράδεκτη διαταγὴ τῆς 2ης Μεραρχίας, ἡ ὁποία μόνο ὡς σκανδαλώδης μπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ ἀφοῦ μὲ αὐτή, μονάδες τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς διατάσσονται νὰ σβήσουν συνθήματα καὶ σύμβολα ποὺ βρίσκονται γιὰ χρόνια σὲ τοίχους καὶ φυλάκια στρατοπέδων ἀλλὰ καὶ σὲ φυλάκια στὴν γραμμὴ καταπαύσεως τοῦ πυρός.
Ὅλα ἄρχισαν τὴν περασμένη Πέμπτη τὸ πρωί, ὅταν ἔκπληκτοι ἀξιωματικοὶ καὶ ἐπιτελεῖς μονάδων τῆς 2ης Μεραρχίας τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς, ἀναγνωσαν τὴν ἀπαράδεκτη ἀλλὰ καὶ προκλητικὴ συνάμα διαταγὴ ποὺ στάλθηκε στὶς μονάδες καὶ στὰ στρατόπεδα τῆς Μεραρχίας καὶ διέτασσε τὶς μονάδες ὅπως μεταξὺ ἄλλων προχωρήσουν ἄμεσα στὸ σβήσιμο συνθημάτων καὶ συμβόλων ποὺ βρίσκονται γραμμένα σὲ στρατόπεδα καὶ φυλάκια στὴν Πράσινη Γραμμή.
Ἀκόμα πιὸ ἀπαράδεκτος ὅμως καὶ ἐξωφρενικὸς ὁ λόγος ποὺ ἀναφέρεται στὴ διαταγὴ γιὰ τὸ σβήσιμο τῶν συνθημάτων καὶ τῶν συμβόλων. Σύμφωνα μὲ τὴ διαταγή, τὰ συνθήματα καὶ τὰ σύμβολα αὐτὰ πρέπει νὰ σβηστοῦν γιατί οὔτε λίγο οὔτε πολὺ παραπέμπουν στὸ παρελθὸν καὶ σὲ χρόνια περασμένα καὶ προάγουν τὸ μίσος καὶ τὸ φανατισμὸ (προφανῶς ἔναντί του τουρκικοῦ κατοχικοῦ στρατοῦ)! «Η ΜΑΧΗ» ἔχει στὴν κατοχὴ τῆς τὴν ἐν λόγω διαταγή, ἀλλὰ στὸ...

30 Οκτ 2011

Τὴν πορεία τοῦ πολυτεχνείου, θὰ τὴν διακόψουμε;

Σὲ λίγες μέρες θὰ ἔχουμε τὶς "ἑορταστικὲς" συγκεντρώσεις-πορεῖες τοῦ πολυτεχνείου.Στὶς πορεῖες ποὺ στὴν οὐσία γιορτάζουμε καὶ τιμοῦμε τὴν ἐπαναφορά του... σάπιου πολιτικοῦ κατεστημένου ποὺ μᾶς κυβερνᾶ καὶ μᾶς ἔφερε σὲ αὐτὴ τὴν κατάντια.

Ἂν λοιπὸν κάποια πορεία-συγκέντρωση-παρέλαση θὰ ἔπρεπε νὰ διακοπεῖ ,αὐτὴ τοῦ πολυτεχνείου, πρέπει νὰ εἶναι ἡ ὑπ' αριθμὸν ΕΝΑ. Θὰ ἤθελα πολὺ λοιπὸν νὰ δοῦμε πῶς θὰ κινηθοῦν οἱ γνωστοὶ ἀντιδραστικοὶ ἀλλὰ καὶ μεγάλη μερίδα ἐκπαιδευτικῶν ποὺ πρὶν λίγες μέρες παρότρυναν τοὺς μαθητές τους σὲ ὑπονομευτικὲς ἐνέργειες πρὸς τὴν ἐθνικὴ παρέλαση.
Ξέρουμε ὅμως, "τιμᾶμε τοὺς νεκρούς του πολυτεχνείου" θὰ ποῦν. Τιμᾶμε τοὺς 20 νεκροὺς γνωστῶν χώρων ποὺ ἔπεσαν πέριξ του ἱδρύματος καὶ ἄλλους 20 σὲ διάφορες περιοχὲς ἀπὸ ἀδέσποτα πυρὰ στρατιωτῶν (ἐννοεῖται ἄδικα καὶ καταδικαστέα); Ἢ τιμᾶμε τοὺς...

Φόρο ὑπὲρ τῆς ἑλληνικῆς κουλτούρας προτείνει ἱστορικὸς

Ἰσχυρίζεται ὅτι πρέπει νὰ πληρώνουν οἱ Εὐρωπαῖοι γιὰ κάθε ἑλληνικὴ λέξη ποὺ χρησιμοποιοῦν
Ἕνα βῆμα παρακάτω ἔχει προχωρήσει ἡ Γερμανίδα ἱστορικὸς καὶ συγγραφέας Λεονόρα Ζέελινγκ. Ἀντιδρώντας στὰ ὑποτιμητικὰ δημοσιεύματα τοῦ γερμανικοῦ Τύπου γιὰ τὴ χώρα μας, ἡ πανεπιστημιακὸς ζητεῖ τὴν ἐπιβολὴ ἑνὸς ἰδιότυπου πολιτιστικοῦ φόρου γιὰ τὴ δημοσιονομικὴ διάσωση τῆς Ἑλλάδας.
«Γιὰ κάθε ἑλληνικὴ λέξη ποὺ χρησιμοποιεῖ κάθε Εὐρωπαῖος νὰ δίνει 5 σὲντ γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Μόλις ὁ Γερμανὸς πεῖ Ιdee, μόλις ὁ Γάλλος προφέρει idee, μόλις ὁ 'Ἀγγλος ξεστομίσει idea, νὰ πιστώνονται αὐτόματα 5 σὲντ στὸν ἑλληνικὸ δημόσιο κορβανά. Τὸ ἴδιο γιὰ τὶς λέξεις ψυχὴ καὶ ψυχανάλυση, δημοκρατία καὶ πολιτική, μουσεῖο, Εὐρώπη, εὐρὼ καὶ πάει λέγοντας», σημειώνει ἡ συγγραφέας στὸ βιβλίο της, ποὺ μόλις μεταφράστηκε στὰ ἑλληνικὰ ἀπὸ τὴν Ἄλφα Ἐκδοτικὴ καὶ τὸ Ἑλληνοβρετανικὸ Κολέγιο.
«Ἀποφάσισα νὰ γράψω τὸ βιβλίο αὐτὸ κατ' ἀρχὰς γιατί ἤθελα νὰ δείξω ὅλα ὅσα χρωστᾶμε στὴν Ἑλλάδα. Τὸ γεγονὸς ὅτι μποροῦμε νὰ μιλᾶμε σήμερα γιὰ οἰκονομία καὶ εὐημερία ὀφείλεται στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ ἐπιστήμη. Πιστεύω ὅτι...

Ὁ Μητροπολίτης Κονίτσης γιά τά ἔκτροπα στίς παρελάσεις

                                                                                                           
 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :
            « Ἡ σημερινὴ ἐπέτειος τοῦ θρυλικοῦ «ΟΧΙ» τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 ἀμαυρώθηκε, δυστυχῶς, σὲ ἀρκετὲς πόλεις τῆς Πατρίδος μας. Ἐκδηλώσεις ἀποδοκιμασίας ἐναντίον πολιτικῶν προσώπων καί, μάλιστα, τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας στὴν Θεσσαλονίκη, ἔδειξαν τὴν ἀγανάκτηση τοῦ λαοῦ μας ποὺ ἔχει φθάσει στὸ μὴ περαιτέρω, γιὰ τὴν ἐξαθλίωση, ἡ ὁποία παρατηρεῖται σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς καθημερινῆς ζωῆς τῶν Ἑλλήνων...
            Θὰ πῶ, χωρὶς περιστροφές, ὅτι καὶ ἐγὼ ἀγανακτῶ, διότι ἡ Πολιτεία φέρεται μὲ περίσσεια σκληρότητα πρὸς τὴν Ἐκκλησία γενικῶς, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν ἀκριτικὴ Μητρόπολή μας. Γιατὶ μὲ τοὺς δυσβάστακτους φόρους μᾶς βάζει τὸ μαχαίρι στὸ λαιμὸ καὶ μᾶς ὁδηγεῖ στὸ νὰ σταματήσουμε τὴν λειτουργία τῶν μικρῶν φιλανθρωπικῶν μας Ἱδρυμάτων.
            Παρά ταῦτα, δὲν μὲ βρίσκει σύμφωνο ἡ ματαίωση ἤ ἡ ὑποβάθμιση τῶν...

Ὁ Παπανδρέου ὀνειρεύεται τὴν Κρήτη ἀνεξάρτητη


Καὶ μέσα σὲ ὅλα ὅσα συμβαίνουν στὴν χώρα ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2008, ἦρθε καὶ τὸ «κερασάκι στὴν τούρτα». Ὁ πρωθυπουργὸς Γιῶργος Παπανδρέου, μιλώντας στὴν διάσκεψη τῆς Σοσιαλιστικῆς Διεθνοῦς ποὺ πραγματοποιεῖται στὸν Ἄγ. Νικόλαο Λασιθίου, μὲ ἀντικείμενο τὶς ἐξελίξεις στὸν ἀραβικὸ κόσμο μετὰ τὴν Ἀραβικὴ Ἄνοιξη, ἔδωσε ὑπόσταση σὲ μία φημολογία ποὺ ὀργιάζει τὰ τελευταία δύο χρόνια σὲ πολλὰ διπλωματικὰ σαλόνια τῶν Ἀθηνῶν: Ὅτι ἐπίκειται δημοψήφισμα στὸ νησὶ μὲ θέμα τὴν ἀνεξαρτησία τῆς … Κρήτης! Ἔτσι ὁ πρωθυπουργὸς ἀναφέρθηκε στὴν Κρήτη ὡς νὰ ἐπρόκειτο γιὰ … ἀνεξάρτητο κράτος ἢ γιὰ ἐπικείμενο ἀνεξάρτητο κράτος! Οἱ παριστάμενοι δὲν πίστευαν στὰ αὐτιὰ τοὺς σήμερα ὅταν ὁ Γ.Παπανδρέου δήλωσε ὅτι  «Ἡ Κρήτη θέλει νὰ διαδραματίσει σημαντικὸ ρόλο. Ἔχει ἱστορικοὺς δεσμοὺς μὲ τὸν ἀραβικὸ κόσμο καὶ ἐπιθυμεῖ νὰ τοὺς διευρύνει καὶ νὰ τοὺς ἐνισχύσει».
Κατ’ἀρχὴν ἕνα ἄμεσο ἐρώτημα εἶναι πότε ἀπέκτησε ἡ Κρήτη «ἱστορικοὺς δεσμοὺς μὲ τοὺς Ἄραβες»; Ἡ μοναδικὴ περίοδος τῆς ἱστορίας ποὺ ἡ Κρήτη εἶχε σχέσεις μὲ τοὺς Ἄραβες ἦταν στὰ τέλη τοῦ 10ου αἰώνα μ.Χ., ἂν δὲν κάνουμε λάθος ποὺ εἶχε καταληφθεῖ ἀπὸ τοὺς Σαρακηνούς, οἱ ὁποῖοι τὴν χρησιμοποιοῦσαν ὡς πειρατικὸ ὁρμητήριο.
Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα πὼς θὰ διαδραματίσει «σημαντικὸ ρόλο» ἡ Κρήτη στὸν ἀραβικὸ κόσμο καὶ ἀκόμα περισσότερο πῶς θὰ τοὺς ἐνισχύσει;. «Σημαντικὸ ρόλο» σὲ κράτη ἢ σὲ ὁμάδες κρατῶν ἀναπτύσσουν ἄλλα κράτη, ὄχι...

Κάποτε ὁ διάβολος...

Κάποτε ὁ διάβολος κάλεσε μία παγκόσμια συνέλευση δαιμόνων. Στὴν ἐναρκτήρια ὁμιλία του, ἀνάμεσα στὰ ἄλλα, εἶπε:  «Δὲν μποροῦμε νὰ ἐμποδίσουμε τοὺς Χριστιανοὺς νὰ πηγαίνουν στὴν ἐκκλησία. Δὲν μποροῦμε νὰ τοὺς ἐμποδίσουμε νὰ διαβάζουν τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ νὰ γνωρίζουν τὴν ἀλήθεια. Δὲν μποροῦμε οὔτε ἀκόμα καὶ νὰ τοὺς ἐμποδίσουμε νὰ ἔχουν μία ζωντανὴ στενὴ σχέση μὲ τὸν Σωτήρα τους. Άπὰξ καὶ ἀποκτήσουν αὐτὴν τὴ σύνδεση μὲ τὸν Ἰησοῦ, ἐμεῖς χάνουμε κάθε δύναμη πάνω τους. Ἔτσι, τὸ μόνο ποὺ μᾶς μένει εἶναι νὰ τοὺς κλέψουμε τὸ χρόνο τους. Ἂς πηγαίνουν στὴν ἐκκλησία, δὲν πειράζει, ἂς ἔχουν ἐκεῖ τὶς συνεστιάσεις τους κι ὅλα τὰ ὑπόλοιπα. Ἂς ἔχουν ἔργο καὶ δράση. Μόνο νὰ μὴν ἔχουν χρόνο νὰ ἀναπτύξουν αὐτὴ τὴ ζωντανὴ σχέση μὲ τὸν Ἰησοῦ. Νὰ τί θέλω ἀπό σας. 

Ἀποσπάστε τοὺς τὴν προσοχὴ ἀπὸ τὸν Σωτήρα τους καὶ ἐμποδίστε τους ἀπὸ τοῦ νὰ ἔχουν θερμὴ καὶ στενὴ σχέση μαζί Του ὅλη μέρα. Ἂς τοὺς παρασύρουμε σὲ μία χαλαρὴ σχέση μὲ τὸν Ἰησοῦ, τυπικὴ σχέση, χωρὶς γνήσια πίστη καὶ ἀγάπη γι' Αὐτόν. Πῶς θὰ τὸ κάνουμε αὐτό; ρώτησαν τότε οἱ δαίμονες. Βάλτε τους νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ δευτερεύοντα θέματα καὶ βρεῖτε τρόπους ἀμέτρητους νὰ κρατᾶτε ἀπασχολημένο τὸ μυαλό τους, ἀπάντησε. Βάλτε μέσα τοὺς τὸν...

Τό αἷμα τῆς Θεοτόκου - Μία ἀληθινή ἱστορία

(μία ληθινή στορία)
Δημοσιεύθηκε στίς φημερίδες Νόβογιε Βρέμια (=Νέοι Καιροί), φύλλο 1/12 Σεπτεμβρίου 1943, καί Ρούσκαγια Ζίζνι (=Ρωσική Ζωή), φύλλο 7969/14 Μαΐου 1974.
Μετέφρασε καί διασκεύασε πό τή Ρωσική γλώσσα ρχιμ. Τιμόθεος, Καθηγούμενος τς ερς Μονς Παρακλήτου ρωπο.
Ο ποσημειώσεις νήκουν στόν μεταφραστή.


ξηρασία κείνη τή χρονιά ταν φοβερή. γ νοιξε πό τή ζέστη. Ο πηγές στέρεψαν. Τά ποταμάκια στέγνωσαν. Τά πηγάδια δείασαν. Τά φύλλα τν δένδρων κιτρίνισαν, σάν νά πέρασε δίπλα τους φωτιά. Τό χορτάρι καί τά σπαρτά στά χωράφια ξεραίνονταν πό τή ρίζα. Ποτέ πρίν περιοχή Ζαμπαϊκάλ[1] δέν εχε ντιμετωπίσει τέτοια νομβρία.
μφύλιος πόλεμος εχε πιά τελειώσει μέ τόν θρίαμβο τς κόκκινης ξουσίας καί τήν ποχώρησι το λευκο στρατο[2]. Στό Τοργίνσκ, χωριό τν Κοζάκων[3] κοντά στήν πόλη Νερτσίνσκ[4], πρώτη δουλειά τν μπολσεβίκων μετά τήν πικράτησί τους ταν νά σφραγίσουν τόν κεντρικό ναό, που φυλασσόταν περίφημη θαυματουργή εκόνα τς...

Δέν μπορῶ τήν καταπίεση !

κοστε τήν κπομπή το πατρός νδρέα Κονάνου μέ θέμα «Δέν μπορ τήν καταπίεση» ΕΔΩ. 
Νά σς πενθυμήσουμε κόμη τι   κπομπή «θέατα περάσματα» μεταδίδεται κάθε Τρίτη μεσημέρι 1-2 στούς 91,2 fm από τόν σταθμό της Πειραϊκης Ἐκκλησίας, καί σε επαναληψη κάθε Δευτέρα βράδυ 2 - 3 π.μ. (ξημερώνοντας Τρίτη).
Μπορετε κόμη νά βρετε καί τό νέο βιβλίο πού κυκλοφόρησε μέ τίτλο «Δυνάμωσε τήν ψυχή σου»

Σχολεῖο,σχολὲς καὶ ΜΜΕ σακάτεψαν καὶ σακατεύουν τὴ νεολαία

Σαράντος Καργάκος, ἱστορικὸς-συγγραφέας
Ἀκούω ὅτι τὸ μεγαλύτερο σήμερα πρόβλημα τῶν νέων μας εἶναι ἡ ἀνεργία. Διαφωνῶ. Ἐδῶ καὶ τριάντα χρόνια εἶναι ἡ . ἐργασία. Ὁ νέος δὲ φοβᾶται τὴν ἀναδουλειά, φοβᾶται τὴ δουλειά. Μία οἰκογενειακὴ ἀντίληψη, ὅτι δουλειὰ εἶναι ὅτι δὲν λερώνει, ἐπεκτάθηκε καὶ στὸ νεοσουσουδιστικὸ σχολεῖο μὲ εὐθύνη τῶν κομμάτων, ποὺ γιὰ λόγους ψηφοθηρίας ἀποδύθηκαν σὲ μία χυδαία πολιτικὴ παιδοκολακείας, ἡ ὁποία μετὰ τὴ δικτατορία ἐξέθρεψε καὶ διαμόρφωσε δύο γενιὲς «κουλοχέρηδων». παιδιῶν δηλαδὴ ποὺ δὲν μποροῦν νὰ χρησιμοποιήσουν τὰ χέρια τοὺς -πέρα ἀπὸ τὴ μούντζα- γιὰ καμιὰ ἐργασία ἀπὸ αὐτὲς ποὺ ὀνομάζονται χειρωνακτικές, ἐπειδὴ -τάχα- εἶναι ταπεινωτικές. Κι ἂς βρίσκεται μέσα στὴ λέξη «χειρώναξ», σὰν δεύτερο συνθετικὸ τὸ «ἄναξ» ποὺ κάνει τὸν δουλευτή, τὸν ἀνα¬κτα χειρῶν, βασιλιὰ στὸ χῶρο του, βασιλιᾶ στὸ σπιτικό του, νοικοκύρη δηλαδή, λέξη ἄλλοτε ἱερὴ ποὺ ποδοπατήθηκε κι αὐτὴ μὲς στὴν ἀσυναρτησία μίας πολιτικῆς ποὺ ἔδειχνε ἀριστερὰ καὶ πήγαινε δεξιὰ καὶ τούμπαλιν.
Γι' αὐτὸ τουμπάραμε....Κάποτε, ἀκόμη κι ἀπὸ τὶς στῆλες τοῦ περιοδικοῦ αὐτοῦ, ποὺ δὲν εἶναι πολιτικὸ μὲ τὴν ξευτελισμένη ἔννοια τοῦ ὄρου, ἔγραφα πὼς...

29 Οκτ 2011

Οἱ Νεκροί, φέτος δέν ἦλθαν. (ἀφιερωμένο σέ αὐτούς πού διέκοψαν τήν παρέλαση)

Ἦταν νύχτα, 3 Νοεμβρίου 1940. Ἡ Θεσσαλονίκη βομβαρδιζόταν ἀπό τήν Ἰταλική ἀεροπορία. Τήν νύχτα ἐκείνη, μιά νέα γυναίκα 20-21 ἐτῶν, ἡ Φωτεινή,  ἔμελλε νά γεννήσει τό πρῶτο καί τελευταῖο παιδί της. Ὁ ἄνδρας της ἔλειπε. Δυό-τρεῖς μέρες πρίν, ἐπιστρατεύθηκε στό ΧV Σύνταγμα Πυροβολικοῦ. 
Ντύθηκε στό χακί, πγε στό σπίτι -στό Τσινάρι τς Θεσσαλονίκης- φίλησε τήν γυναίκα του, τς επε ,τι  λένε λοι ο στρατιτες πού πηγαίνουν στό πόλεμο, τι θά γυρίσει, καί φυγε  γιά τό μέτωπο. νας πό τούς πτακόσιες χιλιάδες περίπου λληνες πού πιστρατεύθηκαν.Τήν νύχτα κείνη το βομβαρδισμο τοιμόγεννη γυναίκα μεταφέρθηκε πό τόν δελφό της στίς παρυφές το Σέιχ-Σού, κα κε, κάτω πό να δένδρο, παίθρια, χωρίς γιατρό  στω κάποια μπειρική μαμμή, γέννησε τήν κόρη της.
Λίγες μέρες 
ργότερα, στίς 28 Νοεμβρίου,  νδρας της νέας κοπέλλας,   Γεώργιος Λ., θά χανε τήν ζωή του στίς μάχες γιά τήν κατάληψη τς...

Ὁ Γκλέτσος κατέβασε κάτω τούς ἐπισήμους

Κάτι τό ἐντελῶς ξεχωριστό ὅσο καί σημειολογικό ἔκανε ὁ Ἀπόστολος Γκλέτσος στήν παρέλαση στή Στυλίδα. Οἱ ἐπίσημοι δέν κάθισαν στήν ἐξέδρα.
ντίθετα, κάθισαν ο γωνιστές το 1940, ο νθρωποι κενοι ο ποοι πολέμησαν τό φασισμό καί τόν ναζισμό τά μαρα κενα χρόνια.
Σέ τηλεφωνική πικοινωνία πού εχε μέ τό δήμαρχο τό LamiaReport,  π. Γκλέτσος δήλωσε τι κατανοε πόλυτα τήν γανάκτηση το κόσμου καί τι σέ καμία περίπτωση δέν θά θελε νά εναι σήμερα ατός πάνω στήν ξέδρα, φο ασθάνεται τό διο μέ τόν ποιονδήποτε πολίτη ν παράλληλα πογράμμισε τι  σημερινή μέρα εναι φιερωμένη σέ κείνους πού δωσαν τή ζωή τους γιά τήν λλάδα καί σέ κείνους πού πολέμησαν στά βουνά τς Πίνδου.
"Δέν ασθάνομαι τι χω τό νάστημα νά νέβω μαζί τους στήν ξέδρα. Ατοί εναι ρωες...

Ἐπέτειος τῆς ἐπανακομιδῆς τοῦ σκηνώματος τοῦ Ἄγ. Σάββα στήν Ἰουδαία

lavra_ioudaiaΤήν Τετάρτη 25 κτωβρίου 2011, στή ερά Λαύρα το γίου Σάββα το γιασμένου, στήν ρημό της ουδαίας, ορτάστηκε μέ μεγάλη λαμπρότητα  46η πέτειος τς πανακομιδς το ερο καί φθαρτου σκηνώματος το γίου Σάββα, πό τήν Βενετία. Τς ορτς καί πανηγύρεως προεξρχε  Μάκ. Πατριάρχης εροσολύμων κ. Θεόφιλος.
 γρυπνία ξεκίνησε τό βράδυ τς Τρίτης, στίς 9 μ.μ. καί τελείωσε τό πρωί τς Τετάρτης, στίς 7 π.μ. Με τόν Μακαριώτατο, συλλειτούργησαν  Σέβ. ρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. ρίσταρχος καί  Σέβ. ρχιεπίσκοπος ορδάνου κ. Θεοφύλακτος.
 ναός ταν κατάμεστος πό πλθος προσκυνητν ερέων, μοναχν καί λαϊκν πό τήν λλάδα (πό τό γιον ρος παρέστη  π. ντύπας πό τίς Καρυές,  ποος καί ψαλε στην...

Τό ἑλληνικό DNA ἐκδηλώνεται γνήσια ἐπιτέλους! ΕΞΩ Η ΚΑΤΟΧΗ !!!

Μία δυό σκέψεις γιά τή χθεσινή πέροχη μέρα...
δέλφια μου Συνέλληνες μς φοβονται!!!! Φοβονται τό ποτελεσματικότερο πλο τς λληνικς Ψυχς, τήν νότητα πού ποδείξαμε χτές σέ κάθε γωνιά της σταυρωμενης καί κατεχόμενης  Πατριδας!!!!! Τρέμουν τήν ργή μας, τρέμουν τήν πανάσταση πού στραψε!!!!!   ς τούς φοβίσουμε κι λλο!!!!! Μέ παλμό!!!!
Σφιχτά τά χέρια νωμένα καί ο καρδιές σφιχτά νωμένες!
Ταράξτε στά mails καί τά τηλεφωνήματα τά προδοτικά σκουλήκια- βουλευτές- δίνετε ραντεβού ξω πό τά σπίτια καί τά πολιτικά τους γραφεα....Νά τούς ναγκάσουμε σέ παραίτηση!!!!! σο μς γνοον τόσο πιό κκωφαντικός θά εναι  θόρυβος πό τήν πτώση τους!!!!! ς μήν δίνει κανείς σημασία σέ συριζοκουκουέδες πού θέλουν νά καπηλευθον τόν ΑΓΩΝΑ μς καί σέ θλιβερούς παδούς λαός, νδ, πασόκ καί τν θλιων παραγώγων, που δεν θέλουν να δουν τόν ΞΕΣΗΚΩΜΟ καί τήν ΕΝΟΤΗΤΑ.....!!!!!!!
Καλή Λευτεριά !!!!!     ναγνώστρια-Περήφανη λληνίδα

"ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΑΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ"ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΥΠΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ


Μέ ἀφορμὴν τὴν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν τοῦ τελευταίου εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ Οἰκουμενικὲ Πατριάρχα, ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
εἶναι ἱστορικὴ αὐτὴ ἡ ἐπίσκεψη τῶν δύο κεφαλῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πατρίδος στὸ Ἅγιον Ὄρος, ποὺ εἶναι ἡ καρδιὰ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀνὰ τὴν Οἰκουμένη. Εἶναι ἱστορική, διότι εἶναι κρίσιμη καὶ ἡ ἐποχὴ ποὺ διανύουμε μὲ τὰ γεγονότα ποὺ συμβαίνουν μὲ τόσο γρήγορους ρυθμοὺς καὶ μὲ μεγάλες ἐπιπτώσεις.
Ἀπὸ τὴ μία ὁ Οἰκουμενισμὸς κι ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ Παγκοσμιοποίηση εἶναι δύο ἐχθρικὲς δυνάμεις, ποὺ θέλουν νὰ ἁλώσουν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Πατρίδα. Ἐμεῖς ἐδῶ οἱ Ἁγιορεῖτες ποὺ προσευχόμαστε μὲ πόνο γιὰ...

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ: "ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ"!

Μητροπολίτης Κονίτσης Ἀνδρέας, «71 χρόνια ἀπὸ τὸ ἱστορικὸ ΟΧΙ, ζοῦμε σὲ μία καινούργια Κατοχὴ»
Μιλάει γιά τίς παρελάσεις, τήν σημερινή θλιότητα, τήν νοχή μας καί τίς μελλοντικές νέργειες λων μας...  

103 χρόνος Ἀριστείδης Κασσαρας καί ὁ 92χρόνος Ἀριστοτέλης Παπαντώτης ἀπό τήν Αἰτωλοακαρνανία θυμοῦνται τήν Ἰταλική ἐπίθεση

ἐκδηλώθηκε στίς 05:00 τό πρωί τῆς 28ης Ὀκτωβρίου
Ἦταν ντυμένοι στρατιῶτες στό Ἑλληνοαλβανικό Μέτωπο.
Ἡ ἀνεπίσημη ἀφήγηση τούς μιλάει στήν καρδιά

103 χρόνος ριστείδης Κασάρας καί  92χρόνος ριστοτέλης Παπαντώτης θυμονται τήν ταλική πίθεση πού κδηλώθηκε στίς 05:00 τό πρωί τς 28ης κτωβρίου
Θυμονται τήν σάλπιγγα πού δινε τό σύνθημα τς μάχης ς να προσκλητήριο στόν πέρτατον γώνα γιά τήν λευθερία.
Ο ταλοί εχαν ξαπολύσει τίς ταξιαρχίες
ριθμητικς, στεροσαν πολύ ναντι τν ταλν, λλά  δύναμη τς θέλησης καί γάπης γιά τήν πατρίδα ποδείχτηκε ξαιρετικά ποτελεσματική
πως χαρακτηριστικά ναφέρουν λόκληρος  πληθυσμός, πό τούς πιό φτωχούς καί πεινασμένους τς ρεινς λλάδας, ξεσηκώθηκε σάν νας νθρωπος.
Τήν ρα πού ο ντρες πήγαιναν στόν πόλεμο ο μοναδικές γυνακες τν χωριν...
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Ἀποθεώθηκε ὁ μαχητικός Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ ἀπό τόν ἴδιο τόν κόσμο πού ἔκραζε τούς πολιτικάντηδες !

«Εσαι ρωας», φώναζαν στόν λληνόψυχο Μητροπολίτη!


κόσμος βρίσκει παρηγοριά καί λπίδα στούς πραγματικούς γέτες τς κκλησίας μας καί τό δείχνει μπρακτα, σέ ντίθεση μέ τούς πολιτικούς. Τά σχόλια δικά σας...
HELLAS-ORTHODOXY

28 Οκτ 2011

ΔΕΙΤΕ ΚΟΜΜΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ!

ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ!!!Η Στατιωτική Σχολή Ἀξιωματικῶν Σωμάτων - ΣΣΑΣ -, παρά τήν ἀκύρωση τῆς στρατιωτικῆς παρέλασης στήν Θεσσαλονική, παρελαύνει στήν Νέα Παραλία τῆς Θεσσαλονίκης
ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΩΝ ΜΑΣ

Δεῖτε ἀποκλειστικές φωτογραφίες ἀπό τόν Ἅγιο Νικόλαο Κρήτης, ὅπου ἦταν σήμερα καί ὁ «πρωθυπουργός» τῆς χώρας.

Σήμερα στόν γιο Νικόλαο Κρήτης ταν καί «πρωθυπουργός» τς χώρας Τζέφρυ Μινέϊκο Παπανδρέου. Ο στυνομικές δυνάμεις ταν πάρα πολλές, καί συνεχς χωρίς λόγο σκοσαν βία σέ πλούς πολίτες στε νά προστατέψουν τόν γέτη μας. Ο Κρητικοί μως δέν φοβήθηκαν καθόλου, καί μέ συνθήματα καί πανό δειξαν τήν δυσαρέσκειά τους. Τό παράξενο εναι τι πλός κόσμος δέν εδε οτε καί γιά μία στιγμή τόν πρωθυπουργό φο εχε γύρω του σφαλίτες καί στυνομικούς, ο ποοι δέν φηναν νά πλησιάσει κανείς. νας Κρητικός σέ ρώτηση πού το κάναμε γιά τήν σημερινή κυβέρνηση πάντησε: Θά φύγουν νύχτα. Ασχος καί Ντροπή τους !!!
ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ...

ΤΡΟΪΚΑ πρός ἀγωνιστές τοῦ 1940

Παρέλαση Θεσσαλονίκης Ὀκτώβριος 2011: Ὁ λαός χειροκροτά ἀπογόνους Μακεδονομάχων, σχολεῖα καί Λέσχη Ἐφέδρων.

Δετε τήν παρέλαση τς Θεσσαλονίκης πού γινε κανονικότατα καί τά ΜΜΕ λένε λλα..Δετε τήν στό στολόγιο ντιπαρακμή 

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.