28 Φεβ 2011

Πατήρ Παϊσιος: Ἡ ἀδιάκριτη ἀγάπη καταστρέφει τὰ παιδιά.


 Ἔχω προσέξει ὅτι τὰ σημερινὰ παιδιά, ἰδίως αὐτὰ ποὺ σπουδάζουν, παθαίνουν ζημιὰ ἀπὸ τὰ σπίτια τους. Ἐνῶ εἶναι καλὰ παιδιά, ἀχρηστεύονται. Δὲν σκέφτονται, ἔχουν μία ἀναισθησία. Τὰ χαραμίζουν, τὰ χαλοῦν οἱ γονεῖς. Ἐπειδὴ οἱ γονεῖς πέρασαν δύσκολα χρόνια, θέλουν τὰ παιδιά τους νὰ μὴν στερηθοῦν ἐκεῖνο, νὰ μὴν στερηθοῦν τὸ ἄλλο. Δὲν καλλιεργοῦν τὸ φιλότιμο στὰ παιδιά, ὥστε νὰ χαίρωνται ὅταν στεροῦνται. Φυσικὰ μὲ καλὸ λογισμὸ νὰ τὸ κάνουν. Τὸ νὰ τὰ στερήσουν ἀπὸ κάτι χωρὶς τὰ παιδιὰ νὰ τὸ καταλαβαίνουν, εἶναι βάρβαρο. Ἀλλὰ νὰ τὰ βοηθήσουν νὰ ἀποκτήσουν μοναχικὴ συνείδηση καὶ μόνα τους νὰ χαίρωνται ποὺ στεροῦνται κάτι, αὐτὸ εἶναι πολὺ καλό. Τώρα μὲ τὴν καλοσύνη τους, μὲ τὴν ἀδιάκριτη καλοσύνη τους, τὰ ἀποβλακώνουν. Τὰ συνηθίζουν νὰ τοὺς τὰ πηγαίνουν ὅλα στὸ χέρι, ἀκόμη καὶ τὸ νερό, γιὰ νὰ διαβάσουν καὶ νὰ μὴν χασομερήσουν, καὶ τὰ ἀχρηστεύουν, καὶ τὰ ἀγόρια καὶ τὰ κορίτσια. Ἔπειτα τὰ παιδιὰ καὶ ὅταν δὲν διαβάζουν, τὰ θέλουν ὅλα στὸ χέρι. Καὶ τὸ κακὸ ἀρχίζει ἀπὸ τὶς μανάδες. «Ἐσὺ παιδί μου, νὰ διαβάσης. Ἐγὼ θὰ σοὺ φέρω καὶ τὶς κάλτσες, θὰ σοὺ πλύνω καὶ τὰ πόδια. Πάρε τὸ γλυκὸ , πάρε τὸν καφέ»! Καὶ δὲν καταλαβαίνουν τὰ παιδιὰ πόσο κουρασμένη εἶναι ἡ μάνα ποὺ τὰ προσφέρει ὅλα αὐτά, ἐπειδὴ δὲν κοπιάζουν. Ἔτσι γίνονται τελείως ἄχρηστοι ἄνθρωποι. Βαριοῦνται μετὰ ποὺ ζοῦν. Τέτοια παιδιὰ τί προκοπὴ νὰ κάνουν;

Ἁμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα

Τὸ μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως


 Τί εἶναι ἡ Ἐξομολόγηση;
Ἡ Ἐξομολόγηση εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ βασικὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. Μᾶς δίνει τὴ δυνατότητα νὰ «συμφιλιωθοῦμε» μὲ τὸν Θεό, νὰ ἐξετάσουμε τὴν πίστη καὶ τὴ ζωή μας καὶ νὰ ἐξασφαλίσουμε πνευματικὴ ὑγεία. Εἶναι πράξη μετανοίας. Καὶ μετάνοια σημαίνει ἀλλαγὴ τοῦ ἑαυτοῦ μας, στροφή, μεταμόρφωση. Ὅταν ἁμαρτάνουμε ἀπομακρυνόμαστε ἀπὸ τὸν Θεό. Ὅταν ὅμως μετανοοῦμε, ὁμολογοῦμε τὶς ἁμαρτίες μας καὶ ζητᾶμε συγχώρεση, ἐπιστρέφουμε σ' Αὐτόν.

Ἡ Ἐξομολόγηση μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὸ βάρος τῆς ἁμαρτίας. Ἐπιπλέον μᾶς δίνει τὴν εὐκαιρία νὰ συζητήσουμε τοὺς βαθύτερους προβληματισμούς μας, νὰ δεχτοῦμε συμβουλὲς καί...
 νὰ ἐνισχυθοῦμε πνευματικά.

Πῶς καθιερώθηκε;Μήπως πρόκειται γιὰ πρόσφατη ἐπινόηση τῶν κληρικῶν;

Τὸ μυστήριο καθιερώθηκε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Χριστό. Αὐτὸς ἔδωσε στοὺς Ἀποστόλους τὴν ἐξουσία νὰ συγχωροῦν ἁμαρτίες (Ἰω. 20,23). Στὴ συνέχεια οἱ Ἀπόστολοι μετέδωσαν τὸ χάρισμα αὐτὸ στοὺς ἐπισκόπους καὶ τοὺς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι, μέσω τῆς κανονικῆς χειροτονίας διαιωνίζεται.

Εἶναι ἀπαραίτητη ἡ Ἐξομολόγηση γιὰ ὅλους;
Μόνο ἕνας ἀναμάρτητος δὲ χρειάζεται Ἐξομολόγηση. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος γράφει ὅτι ὅποιος θεωρεῖ τὸν ἑαυτὸ τοῦ ἀναμάρτητο βρίσκεται σὲ πλάνη καὶ μακριὰ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια (Ἃ' Ἰω. 1, 8 ). Ἀλλὰ καὶ ὁ μόνος ἀναμάρτητος, ὁ Χριστός, δέχτηκε τὸ βάπτισμα τῆς μετανοίας ἀπὸ τὸν Πρόδρομο καὶ ἔδειξε τὴν ἀναγκαιότητα τοῦ μυστηρίου. Γι' αὐτὸ ἡ Ἐξομολόγηση ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο στοιχεῖο τῆς....

Ἱερὰ Κοινότης Ἁγίου Ὅρους - Διάλογος μὲ Μονοφυσίτες
Η Γ' κοινὴ δήλωσις τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Διαλόγου μεταξύ της Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῶν Ἀνατολικῶν "Ὀρθοδόξων" (Ἀντιχαλκηδονίων) Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία συνῆλθεν εἰς Σαμπεζὺ τῆς Ἐλβετίας ἀπὸ 1ης ἕως 6ης Νοεμβρίου 1993, μᾶς προεκάλεσεν ἀνησυχίαν καὶ φόβον. Ἡ Μικτὴ Ἐπιτροπὴ προτείνει ἄρσιν τῶν ἀναθεμάτων «ὑπὸ τῶν Προκαθημένων ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν τῶν δύο μερῶν διὰ τῆς ὑπογραφῆς εἰδικῆς ἐκκλησιαστικῆς πράξεως, ἐν τὴ ὁποία θὰ διακηρύσσεται ὑφ' ἑκατέρας πλευρᾶς ὅτι ἡ ἑτέρα εἶναι κατὰ πάντα ὀρθόδοξος», καὶ ὅτι «ἡ ἄρσις τῶν ἀναθεμάτων πρέπει νὰ συνεπάγεται ὅτι ἃ) ἀποκαθίσταται ἀμέσως ἡ πλήρης κοινωνία τῶν δύο πλευρῶν, β) οὐδεμία κατ' ἀλλήλων καταδίκη του παρελθόντος, συνοδικὴ ἢ προσωπική, εἶναι πλέον ἐνεργός...»
Τὰ ἀνωτέρω, ἐὰν ὀρθῶς κατανοοῦμεν αὐτά, σημαίνουν ὅτι ἐπίκειται ἡ ἕνωσις, τὴν ὁποίαν ἤδη ἐν μέρει ἐπραγματοποίησε τὸ Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας. Θὰ ἔπρεπε, βεβαίως, νὰ πανηγυρίσωμεν διὰ τὴν ἐπικειμένην ἕνωσιν, ἐὰν ἡ ἕνωσις αὐτὴ ἦτο ἡ δέουσα, ἡ ἀπὸ ὀρθοδόξου πλευρᾶς ἀποδεκτή, ἤτοι ἓν ἀληθεία. Ἐπειδὴ ὅμως, καθὼς θὰ ἐξηγήσωμεν περαιτέρω, αἳ προϋποθέσεις αὖται δὲν πληροῦνται καθ' ἠμᾶς καὶ κατ' ἄλλους θεολόγους, φοβούμεθα ὅτι ἡ πρὸς τὴν ἕνωσιν σπουδὴ θὰ ἔχη ὡς ἀποτέλεσμα, πρῶτον μὲν μίαν νόθον καὶ ψευδῆ ἕνωσιν, δεύτερον δὲ σχίσμα ἐσωτερικὸν εἰς τὴν καθ' ἠμᾶς ἁγίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν.
Θὰ ἀναφέρωμεν ἐν συνέχεια τὰς ἐπιφυλάξεις μας.
1. Παρατηρείται καὶ εἰς τὰς τρεῖς ἐπισήμους δηλώσεις παραίτησις τῶν Ὀρθοδόξων ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξον ἐκκλησιολογίαν, καθ' ἢν τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν ἀποτελεῖ μόνον ἡ καθ' ἠμᾶς Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Ἀναγνωρίζονται καὶ οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι ὡς "Ὀρθόδοξοι Ἀνατολικοί", καὶ ἀμφότεραι αἳ Ἐκκλησίαι ὡς δύο ἰσότιμοι οἰκογένειαι τῆς αὐτῆς Ἐκκλησίας. Πρόκειται, δηλαδή, περὶ μορφῆς θεωρίας τῶν κλάδων.
Ὡς χαρακτηριστικοὺς παρατηρεῖ ὁ Καθηγητὴς Γ. Μαντζαρίδης: «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει τὴ συνείδηση ὅτι ἀποτελεῖ τὴν ἀδιάκοπη συνέχεια τῆς μίας ἀδιαίρετης Ἐκκλησίας. Καὶ στηρίζει τὴ...

Γέροντας Πετρώνιος πρώην Δικαῖος τῆς Ι. Σκήτης Τ. Προδρόμου


01.jpg
Ὁ π. Πετρώνιος γεννήθηκε τὸ 1914 στὴν κοινότητα Φαρκάσα τοῦ νομοῦ Νεάμτς. Ὁ πόθος του ἀπὸ νέος ἀκόμα νὰ γίνει μοναχὸς ὁδήγησε τὰ βήματά του στὴ Μονὴ Νεαμτς ὅπου καὶ ἔγινε μοναχός. Ἔπειτα πῆγε στὴν Μονὴ Ἀντὶμ τοῦ Βουκουρεστίου ἐνῶ σπούδασε καὶ στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Βουκουρεστίου.
Τ 1978 πγε στ γιον ρος. π. Πετρώνιος πγε κε μ τ δεύτερη γενι μοναχν, σταλμένοι π τ Πατριαρχεο Ρουμανίας μ σκοπ τν πνευματικ ναγέννηση τς σκήτης το Τιμίου Προδρόμου.

π τ 1984 ταν κα πνευματικς λλ κα βιβλιοθηκάριος τς Σκήτης.
ταν Placide Desseille ζήτησε π τν π. Μακάριο τν Σιμωνοπετρίτη ν τν πάει σ κάποιον γέροντα γι ν κούσει κάποιον πνευματικ λόγο, κενος μαζ μ τν γούμενο λισσαο κα λλους μοναχούς της συνοδείας τος τν πγαν στν πατέρα Πετρώνιο.
ταν ζήτησαν π τν γέροντα ντριν Φαγκατσεάνου ν πε κάτι γι τν γέροντα Πετρώνιο κενος επε: «Τν Πετρώνιο τν Προδρομίτη; πι ταπεινός, πι ταπεινός, πι ταπεινός»!
Πατώντας τ πόδι του στν θωνικ γ τς Σκήτης το Τιμίου Προδρόμου Νικολάε Μπαλτσιοτ θ γράψει: « πατέρας Πετρώνιος εναι τόσο γαπητς πο τν συμβουλεύονται κα ο λληνες κα ο Ρουμάνοι μοναχο»
π. ωαννίκιος π τν Μον Σίμωνος Πέτρα θ πε: « π. Πετρώνιος Προδρομίτης συνταιριάζει τέλεια τν γάπη μ τν σκηση κα τν πραότητα. Μέχρι πρν π λίγα χρόνια γέροντας στεκόνταν ρθιος στς γρυπνίες λη νύχτα. Τ ν καθίσει γι λίγο γονατιστς ταν μία ελογία»
Ψάχνοντας ν βρ κα κάτι λλο ν γράψω θυμήθηκα τί εχε γράψει πρν π 2 χρόνια στ ρθόδοξο περιοδικ Lumea Monahilor George Crasnean: «δειξα στν γυναίκα μου 3217 φωτογραφίες μ θωνίτες μοναχος κα τν ρώτησα ποιός σου φαίνεται ''καλός νθρωπος''. π' λους διάλεξε τν π. Πετρώνιο σως πειδ τ μάτια του ν ''πρόδωσαν'' τν ξεχωριστή του ψυχ
Κανένας π σους πέρασαν τ κατώφλι τς Σκήτης το Τιμίου Προδρόμου δν μπορον ν ξεχάσουν τ φς πο ξέμπεμπε μορφή του κα τ πνευματικ λόγια πο πρόσφερε καθισμένος σ' να παγκάκι κάτω π τ φς τς νατολς το δειλινο.
«Μ' ρέσει ν περπατάω, ατ εναι χαρά μου, πειδ πολλο γιοι Πατέρες γίασαν τς πέτρες τοτες μ τν δρώτα τος» λεγε γέροντας. Πατώντας στ χνάρια ατν τν πατέρων, ασθανόταν τν χαρ τς κοινωνίας κα τς διάλειπτης προσευχς
Θες ν τὸν  ναπαύει

ΔΕΙΤΕ....

Τὴν γλώσσαν μου ἔδωσαν ἑλληνική!


Hellenic Quest λέγεται ἕνα πρόγραμμα ἠλεκτρονικῆς ἐκμάθησης τῆς Ἑλληνικῆς ποὺ τὸ CNN ἄρχισε νὰ διανέμει παγκοσμίως καὶ προορίζεται σὲ πρῶτο στάδιο γιὰ τοὺς ἀγγλόφωνους καὶ ἱσπανόφωνους. Ἡ μέθοδος διδασκαλίας συνίσταται στὴν προβολὴ πληροφοριῶν στὴν ὀθόνη του Η/Ὑ μὲ ταυτόχρονη μετάδοση ἤχου και κινούμενης εἰκόνας.

Τὸ πρόγραμμα παράγεται ἀπὸ τὴν μεγάλη ἑταιρεία Η/Υ Apple, o Πρόεδρος τῆς ὁποίας Τζὸν Σκάλι εἶπε σχετικά: Ἀποφασίσαμε νὰ προωθήσουμε τὸ πρόγραμμα ἐκμάθησης τῆς Ἑλληνικῆς, ἐπειδὴ ἡ κοινωνία μᾶς χρειάζεται ἕνα ἐργαλεῖο ποὺ θὰ τῆς ἐπιτρέψει ν' ἀναπτύξει τὴν δημιουργικότητά της, νὰ εἰσαγάγει καινούριες ἰδέες καὶ θὰ τῆς προσφέρει γνώσεις περισσότερες ἀπ' ὅσες ὁ ἄνθρωπος μποροῦσε ὡς τώρα νὰ ἀνακαλύψει.

Μὲ ἄλλα λόγια, πρόκειται γιὰ μίαν ἐκδήλωση τῆς τάσης γιὰ ἐπιστροφὴ τοῦ παγκόσμιου πολιτισμοῦ στὸ πνεῦμα καὶ τὴν γλώσσα τῶν Ἑλλήνων.
Ἄλλη συναφὴς ἐκδήλωση: Οἱ Ἄγγλοι ἐπιχειρηματίες προτρέπουν τὰ ἀνώτερα στελέχη νὰ μάθουν Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ ἐπειδὴ αὐτὰ περιέχουν μία ξεχωριστὴ σημασία γιὰ τοὺς τομεῖς ὀργανώσεως καὶ διαχειρίσεως ἐπιχειρήσεων. Σὲ αὐτὸ τὸ συμπέρασμα ἤδη ὁδηγήθηκαν μετὰ ἀπὸ διαπιστώσεις Βρετανῶν εἰδικῶν ὅτι....

Δεῖτε φωτογραφίες ἑνὸς ναοῦ στὴ Γεωργία ποὺ βρίσκεται πάνω σὲ βράχο 80 μέτρα ἀπὸ τὸ ἔδαφος
Δείτε και τις υπόλοιπες....

28 Φεβρουαρίου:Ὁ Ὅσιος Βασίλειος ὁ Ὁμολογητὴς συναθλητὴς τοῦ Ἁγίου Προκοπίου τοῦ Δεκαπολίτου
«Δι΄ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν Προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα». Ἂς τρέχουμε μὲ ὑπομονὴ τὸν ἀγῶνα ποὺ προβάλλει μπροστά μας. Μ΄ αὐτὸν τὸν τρόπο ἀγωνίστηκε καὶ ὁ Ὅσιος Βασίλειος ἐνάντια στοὺς εἰκονομάχους, ἐπὶ Λέοντος Γ΄ τοῦ Ἰσαύρου. Ὑπῆρξε μαθητὴς καὶ συναθλητὴς τοῦ Ἁγίου Προκοπίου τοῦ Δεκαπολίτου (+ 27 Φεβρουαρίου) σὲ ποιὰ μονὴ ὅμως, μᾶς εἶναι ἄγνωστο. Καταδιώχθηκε γιὰ τὴν ἄκαμπτη ἀντίστασή του καὶ τὴν θαῤῥαλέα συνηγορία του ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας. Βασανίστηκε ποικιλοτρόπως καὶ φυλακίστηκε. Μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Λέοντα Γ΄, τοῦ δόθηκε ἡ ἐλευθερία του. Τότε
ἐπιδόθηκε στὴ διδασκαλία τῆς πίστης, μὲ ὅλη τὴν θέρμη τῆς φιλοχρίστου ψυχῆς του. Ἀθλητὴς τοῦ ἀσκητηρίου του, κατάρτιζε πάντοτε πνευματικότερα τὸν ἑαυτό του. Μέγας ἀγωνιστὴς τῆς Ἐκκλησίας, στρατευόταν συνεχῶς γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ὀρθόδοξης ἀλήθειας, γιὰ τὴν διαφώτιση τῶν αἱρετικῶν, γιὰ τὴν στερέωση τῶν πιστῶν καὶ γιὰ τὴν μετάνοια τῶν ἁμαρτωλῶν. Ὁ θάνατος τὸν πῆρε ἀπὸ τὸ πολύμοχθο αὐτὸ στάδιο, γιὰ νὰ τὸν μεταφέρει στὴ δόξα καὶ τὴν μακαριότητα τῶν δικαίων καὶ στεφανηφόρων ψυχῶν.

27 Φεβ 2011

Ὁ λόγος γιὰ νὰ κάνουμε μία νέα ἀρχὴ (βίντεο)


Σὲ μία βδομάδα ἀπὸ σήμερα θὰ εἰσέλθουμε στὴν κατανυκτικὴ περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ ὁποία εἶναι ἡ κατεξοχὴν περίοδος μετανοίας.
Ὅλοι, λίγο ἢ πολύ, ἔχουμε διαπράξει σφάλματα ποὺ καλούμαστε κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Τεσσαρακοστῆς  νὰ ξεπεράσουμε μὲ τόν ἀγώνα κατὰ τῶν παθῶν μας. Τὸ νόημα αὐτὸ τῆς μεταστροφῆς τοῦ ἀνθρώπου κατάφερε νὰ ἀποδώσει μὲ ἐπιτυχία ὁ δημιουργός του παρακάτω βίντεο. Κατάφερε μὲ τὸ συνδιασμὸ κατάλληλων εἰκόνων καὶ στίχων ἑνὸς κοινοῦ τραγουδιοῦ νὰ μᾶς συγκινήσει καὶ νὰ μᾶς ὠθήσει νὰ ἀφήσουμε στὸ παρελθὸν τὸν κακό μας ἑαυτὸ καὶ μέσω τῆς ἐξομολογήσεως νὰ πάρουμε νέες ἀποφάσεις γιατί ἔχουμε «βρεῖ τὸν λόγο γιὰ νὰ κάνουμε μία νέα ἀρχή». Δεῖτε τὸ βίντεο…

ΑΓΑΠΗ ΝΑΙ· ΑΛΛΑ ΠΙΑ ΑΓΑΠΗ;

                                                                                                         Πρώτ. Γεώργιος Μεταλληνὸς
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ 
Ματθαίου κ' 31-46.
ΑΓΑΠΗ ΝΑΙ· ΑΛΛΑ ΠΙΑ ΑΓΑΠΗ;

«φ' σον ποιήσατε νί τουτων τν δελφν μου τν λαχίστων, μοί εποιησατε»
(Μάτθ. κ' 40).
1. σημεριν εαγγελικ περικοπ ρχεται ν μς πενθυμίσει μία μεγάλη λήθεια. Τν περασμένη Κυριακ μίλησε τ ερ Εαγγέλιο γι τν γαθότητα το Θεο- Πατέρα, πο περιμένει τ πλάσμα του ν πιστρέψει. Ατ μως δν πρέπει ν μς κάμει ν ξεχάσουμε κα τν δικαιοσύνη Του. Ο Θες δν εναι μονάχα στοργικς Πατέρας. Εναι κα δίκαιος Κριτής.«Οτε λεος ατο κριτος, οτε κρίσης νελεήμων» λέγει Μ. Βασίλειος. Θ κρίνει τν Κόσμο, μς λέγει τ Εαγγέλιο, κα μάλιστα χι αθαίρετα, λλ σύμφωνα μ τ ργα μας. Μς φέρνει, λοιπόν, σημεριν περικοπ νώπιόν του γεγονότος τς κρίσεως. Κα λέμε «γεγονότος», γιατί παγκόσμια κρίση ποτελε γι τν πίστη μς σχατολογικ βεβαιότητα κα πραγματικότητα, πο μολογεται σ' ατ τ Σύμβολό μας ς κκλησιαστικ πίστη: «Κα πάλιν ρχόμενον κρίναι ζώντας κα νεκρούς...».
Καλούμεθα, λοιπόν, σήμερα ν συνειδητοποιήσουμε τρία πράγματα. Πρτον, τι Κριτής μας θ εναι Ι. Χριστός, ς Θεός. Σωτρ Χριστς λλ κα Κριτής. ν τν πρώτη φορ λθε ταπεινς στ γ, «να σώση τν κόσμον», τώρα θ λθει «ν τ δόξη ατο», να κρίνη τν κόσμον. Ατς πο γινε γι μς «κατάρα» πάνω στν Σταυρό, χει κάθε δικαίωμα ν μς κρίνει, ν φήσαμε ν μείνει μέσα μας κα στν κοινωνία μς νενέργητη θυσία Του. Δεύτερον θ κρίνει χι μόνο τος Χριστιανούς, οτε μόνο τος θνικούς, πως πίστευαν ο βραοι γι τν κρίση το Θεο. Θα κρίνει λους τους νθρώπους, χριστιανος κα μή, πιστος κα πίστους. Τρίτον βάση τς κρίσεως, τ κριτήριο, θ εναι...

Τὰ τουρκόφωνα μειονοτικὰ σχολεῖα μὲ ἔξι παιδιὰ καὶ δάσκαλο ἀπὸ τὴν Τουρκία λειτουργοῦν καὶ τὰ δημόσια μὲ 16 παιδιὰ κλείνουν!

 
Εὖγε κύριε Πεταλωτή! Προσφέρετε μεγάλες ὑπηρεσίες! Εὖγε κυρία Διαμαντοπούλου!

Τὸ Θρυλόριο, ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ δυναμικὰ χωριά, δὲ θὰ ἔχει δημοτικὸ σχολεῖο;
Τὰ τουρκόφωνα μειονοτικὰ σχολεῖα μὲ ἔξι παιδιὰ καὶ δάσκαλο ἀπὸ τὴν Τουρκία λειτουργοῦν κανονικότατα καὶ τὰ δημόσια μὲ 16 παιδιὰ κλείνουν. Γιὰ ἐθνικοὺς λόγους, τουλάχιστον, κάποια σχολεῖα ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ νὰ εἶναι ΑΝΟΙΚΤΑ! Ρεπορτὰζ Μελαχροινὴ Μαρτίδου
Ἐπιτόπιο ρεπορτὰζ  τοῦ «Χ» στὸ Θρυλόριο,  ἐκεῖ ὅπου λειτουργεῖ δημόσιο σχολεῖο καὶ σύμφωνα μὲ τὸν Καλλικράτη θὰ κληθεῖ νὰ βάλει λουκέτο καὶ τὰ παιδιὰ νὰ μεταφερθοῦν σὲ ἄλλα κοντινῶν οἰκισμῶν, προκειμένου νὰ ἐξοικονομηθοῦν ἔξοδα, πόροι καὶ μισθοὶ  δασκάλων. Τὸ σενάριο αὐτὸ προτάθηκε, ἀλλὰ κανένας δὲ θέλει νὰ τὸ δεῖ νὰ ὑλοποιεῖται. Δὲν μπορεῖ ὅλα τὰ τουρκόφωνα μειονοτικὰ σχολεῖα τῶν γύρω χωριῶν, π.χ. τοῦ Φύλακα, νὰ λειτουργοῦν μὲ ἔξι μαθητὲς κανονικότατα καὶ μὲ δάσκαλο ποὺ πληρώνει τὸ τουρκικὸ κράτος μέσω τοῦ προξενείου καὶ τὸ μοναδικὸ δημόσιο σχολεῖο τοῦ Θρυλορίου, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀπορροφήσει καὶ μουσουλμάνους μαθητὲς ὅπως ἔγινε φέτος, νὰ ἀποφασίζεται ὅτι πρέπει νὰ κλείσει…
«Ὅταν κλείνει, ὅμως, ἕνα σχολεῖο ἀνοίγει μία φυλακὴ» μᾶς θυμίζουν οἱ ἄνθρωποι ποὺ δὲ θέλουν αὐτὸ τὸ ἱστορικὸ σχολεῖο τοῦ Θρυλορίου, ποὺ δημιούργησαν μὲ....

Γερμανία: Ἡ "δημοκρατία" νίκησε! Ἔβαλαν μητέρα 12 παιδιῶν φυλακή, ἐπειδὴ δὲν δέχθηκε τὰ παιδιά της νὰ παρακολουθήσουν μαθήματα σεξουαλικῆς ἀγωγῆς

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 23 Φεβρουαρίου 2011 (LifeSiteNews.com) - Μία μητέρα δώδεκα παιδιῶν καταδικάστηκε σὲ 43 ἡμέρες φυλάκιση στὴ γερμανικὴ πόλη τοῦ Salzkotten ἐπειδὴ ἀρνήθηκε νὰ ἐπιτρέψει στὰ παιδιά της νὰ παρακολουθήσουν τὰ μαθήματα ‘σεξουαλικῆς ἀγωγῆς’ σὲ ἕνα τοπικὸ δημοτικὸ σχολεῖο, σύμφωνα μὲ δύο γερμανικὰ (καθολικὰ) εἰδησεογραφικὰ sites τὰ Kath.net καὶ Katholishes.info.

Ἡ γυναίκα, τῆς ὁποίας τὸ ὄνομα δὲν ἀποκαλύπτεται στὰ ἄρθρα, φέρεται νὰ ἀνήκει στὸ δόγμα τῶν Βαπτιστῶν, καὶ τῆς ὁποίας οἱ θρησκευτικές της πεποιθήσεις εἶναι ἀντίθετες μὲ τὸ συγκεκριμένο μάθημα. Τὸ ζευγάρι λέει ὅτι τὰ δικαιώματά τους βάσει τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης γιὰ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα, στὴν ὁποία ἔχει προσχωρήσει ἡ Γερμανία, ἀγνοήθηκαν ἐντελῶς. Ἐπικαλοῦνται τὸ ἄρθρο 2 τοῦ πρώτου Πρωτοκόλλου τῆς Σύμβασης, ἡ ὁποία ἀναφέρει: «Τὸ κράτος σέβεται τὸ δικαίωμα τῶν γονέων νὰ ἐξασφαλίζουν αὐτὴ τὴν ἐκπαίδευση καὶ τὴ διδασκαλία, σύμφωνα μὲ τὶς θρησκευτικὲς καὶ φιλοσοφικὲς πεποιθήσεις τους». Τὸ τοπικὸ δημοτικὸ σχολεῖο ἔχει ἀγνοήσει αὐτὸ τὸ δικαίωμα ἀπὸ τὸ 2005 , καὶ τώρα δέχθηκε ὑποστήριξη ἀπὸ τὸ δικαστικὸ σῶμα.

 Ὁ σύζυγος τῆς γυναίκας λέει ὅτι.....

Σὰν σήμερα ἔφυγε ἀπὸ τὴν ζωὴ ὁ μεγάλος Ἕλληνας ποιητὴς Κωστὴς Παλαμᾶς


Ἀπόσπασμα εἰσηγήσεως ποῦ ἐκφωνήθηκε στὴν ἐκδήλωση τῆς Ι. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὸ ἔτος «ΠΑΛΑΜΑ» (29 Ὀκτωβρίου 2003).
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΟΙΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΝΥΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) κ.ΑΝΘΙΜΟΥ

Ἡ χριστιανικὴ πίστη στὴν ποίηση τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ
Πρὶν ἀπὸ 144 χρόνια, τὸ 1859, δηλαδή, στὴν πόλη τῆς Πάτρας στὸν ἤρωϊκο Μωρηά, γεννήθηκε ἕνα ὁλόλαμπρο ἄστρο τοῦ ἑλληνικοῦ πνευματικοῦ οὐρανοῦ, ποῦ διέδραμε τὴν τροχιὰ τοῦ ἐπὶ ὀγδόντα τέσσαρα χρόνια καὶ παρέδωκε τὴν αἰώνια ὕπαρξή του στὰ χέρια τοῦ Δημιουργοῦ καὶ Δικαιοκρίτου Θεοϋ. "Ἦταν ὃ Κωστὴς Παλαμᾶς, τοῦ Μιχαὴλ καὶ τῆς Πηνελόπης. Ὃ μεγαλοφυὴς καὶ μεγαλόπνοος Ἕλληνας ποιητής, ὃ κορυφαῖος της λογοτεχνίας καὶ τῶν πνευματικῶν ἀναζητήσεων, ὃ ἄνθρωπος τῶν γραμμάτων, τῶν ὀνείρων καὶ τῆς σκέψεως.
Γλυκόσυρτο τὸ κλαυθμύρισμα τοῦ ἄσημου βρέφους στὴ σειρὰ τῶν γόνων τῆς οἰκογενείας τῶν Παλαμάδων, ἔδινε τὴν ἐλπίδα γιὰ ζωὴ καὶ δράση. Βουβὸ τὸ κλάμμα τοῦ λάου στὴ νεκρικὴ πομπὴ τῆς σκλαβωμένης πρωτεύουσας τῶν Ἑλλήνων, ὅταν συνόδευε τὸν γίγαντα τοῦ πιὰ στὴν τελευταία ἐπὶ γὴς κατοικία του. "Ἄφωνοι οἳ κατακτητὲς Γερμανοὶ ἄκουσαν τοὺς Ἕλληνες νὰ ψάλλουν τὸν Ἐθνικό τους Ὕμνο. Ὃ Κωστὴς Παλαμᾶς ἐναποτέθηκε στὴ γῆ «ἐξ ἢς ἐλήφθη» τὸ 1943.

Καταξιωμένος λογοτέχνης ὃ Παλαμᾶς, ἀστείρευτο ποτάμι ποιητικοῦ λόγου, μὲ ὅπλο τὴν πλήρη γνώση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, καθαρεύουσας καὶ δημοτικῆς, ἐντυπωσιακός, λυρικός, συναισθηματικός, λογικός, πατριδολάτρης, φυσιολάτρης, κοινωνικὸς καὶ φιλάνθρωπος, κατέστη ἀντικείμενο μελέτης καὶ κριτικῆς στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό, τόσο ὥστε ἢ σχετικὴ βιβλιογραφία νὰ εἶναι πλουσιότατη. Κατὰ τὴν δημοσιογραφικὴ σταδιοδρομία τοῦ ὃ Παλαμᾶς δημιούργησε καὶ....

27 Φεβρουαρίου: Ὁ Ὅσιος Προκόπιος ὁ Δεκαπολίτης, ὁ ὉμολογητήςἜζησε κατὰ τὸν ὄγδοο αἰῶνα, ἐπὶ Λέοντος Γ΄ τοῦ Ἰσαύρου. Διακρίθηκε σὰν γενναῖος τῆς πίστης στρατιώτης καὶ ὑπέρμαχος. Δὲν ἔθαψε τὸν ἑαυτό του στὴ μόνωση τοῦ κελλιοῦ του, ἀλλ΄ ἀπὸ ἐκεῖ ὁρμώμενος, ἔδινε τὴν μάχη στὶς κρίσιμες περιστάσεις καὶ μέσα στὸ κοινωνικὸ στάδιο, πάντα μὲ θάῤῥος, ὑπὲρ τῆς ὀρθόδοξης ἀλήθειας. Ἐνθαῤῥυνόμενος, βέβαια, ἀπὸ τὴν φωνὴ τοῦ Θεοῦ, ποὺ λέει: «Ἀνδρίζου καὶ ἴσχυε, μὴ φοβοῦ μηδὲ πτοηθῇς». Δηλαδή, προχώρει μὲ ἀποφασιστικότητα σὰν γενναῖος ἄνδρας καὶ ἔχε θάῤῥος· μὴ φοβηθεῖς καὶ μὴ δειλιάσεις. Πρὸ πάντων ὁ Προκόπιος διέπρεψε στὸν ἔλεγχο κατὰ τῶν αἱρετικῶν Μονοφυσιτῶν. Ἐπίσης, ὑποστήριξε τὴν τιμητικὴ προσκύνηση τῶν εἰκόνων. Ἐπειδὴ ὁ Λέων ὁ Ἴσαυρος ἦταν σφοδρὸς εἰκονομάχος, προέβη σὲ διωγμοὺς καὶ βασανιστήρια ἐναντίον τῶν φίλων τῶν εἰκόνων. Σ΄ αὐτοὺς τοὺς διωγμοὺς ὁ Προκόπιος ἐπισφράγισε τὶς πεποιθήσεις του ὑπὲρ τῶν εἰκόνων μὲ τὰ πολλά του παθήματα.

26 Φεβ 2011

Κυριακὴ τῶν Ἀπόκρεων

   (Μάτθ. ΚΕ΄ 31-46)
  Ὅπως εἶναι ἀλήθεια καὶ πραγματικότητα ὁ κόσμος μέσα στὸν ὁποῖο ζοῦμε καὶ κινούμαστε, ἔτσι ἀλήθεια μεγάλη καὶ πραγματικότητα συγκλονιστική, θὰ καταστεῖ στὸ τέλος τῆς ἱστορίας, ἡ γενικὴ καὶ παγκόσμια κρίση, ποὺ θὰ γίνει ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ Θεὸ σὲ ὅλο τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων.
Αὐτὸ ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀλήθειες ποὺ μᾶς ἀποκάλυψε ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς στὸ Ἱερό του Εὐαγγέλιο. Καὶ τοῦτο τὸ ὁμολογοῦμε καθημερινῶς στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεώς μας, ἀπαγγέλλοντας: «καὶ πάλιν ἐρχόμενον, κρίναι ζώντας καὶ νεκρούς, οὐ τῆς Βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος».
Ὅσο καὶ ἂν προσπαθοῦν κάποιοι ἄνθρωποι νὰ τὸ ἀρνοῦνται πεισματικὰ ἢ νὰ τὸ ἀφαιρέσουν ἀπὸ τὴ σκέψη τους, δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ κατορθώσουν νὰ τὸ ἀποφύγουν.
Ὅπως ἀκριβῶς καὶ ὁ κακὸς μαθητής, μὲ τὸ νὰ ἀρνεῖται τὴν πραγματικότητα τῶν ἐξετάσεων καὶ μὲ τὸ νὰ μὴ θέλει νὰ τὶς σκεφτεῖ, καὶ κατ’ ἐπέκταση νὰ καθίσει νὰ μελετήσει, ἔτσι καὶ o ἄνθρωπος ποὺ ἀρνεῖται αὐτὸ τὸ γεγονὸς τῆς παγκοσμίου κρίσεως, θέλοντας καὶ μὴ δὲ θὰ τὸ ἀποφύγει. Μὲ τὴ μόνη διαφορὰ ὅτι τὰ πράγματα τότε θὰ εἶναι ὄντως τραγικά.
Τὸ ὅτι εἶναι ἀνάγκη νὰ πραγματοποιηθεῖ τέτοιου εἴδους κρίση ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, τοῦτο τὸ βλέπουμε καὶ ἀπὸ τὴν δίψα ποὺ αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ καὶ ἡ συνείδηση τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ὅταν δὲν ἔχει πορωθεῖ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Δίψα γιὰ δικαιοσύνη. Καὶ πῶς ὄχι; Ὅταν ζοῦμε μέσα σὲ ἕνα κόσμο ποὺ φαίνεται ἀρκετὲς φορὲς νὰ κυριαρχεῖ τὸ κακὸ καὶ ἡ ἀδικία. Ὅταν βλέπουμε ὅτι οἱ ὑπεύθυνοι τῶν κρατῶν καὶ τῶν θεσμῶν, ἀδυνατοῦν νὰ ἀποδώσουν τὸ δίκαιο σὲ αὐτὸν ποὺ τοῦ ἀνήκει. Ὅταν ....

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ

Ἀπάντηση στὶς ἀντιδράσεις κατὰ τοῦ Μητροπολίτη Κονίτσης Ἀνδρέασυνήθιστες ντιδράσεις προκάλεσε γκύκλιος το Μητροπολίτη Κονίτσης νδρέα στν ποία ναφέρονταν στς καρναβαλικς κδηλώσεις ατς τς περιόδου.  μέσως μετ τ διασπορ  στ διαδίκτυο τς ν λόγω γκυκλίου, πλθος κόσμου σπευσε ν καταδικάσει μέσω στοσελίδων κα στολογίων τν παρέμβαση το Μητροπολίτη ν δν δίστασαν ν τν χαρακτηρίσουν κα «κροδεξιό». 

λήθεια κόσμος δν γνωρίζει τν πάγια θέση τς κκλησίας γι τς κδηλώσεις ατο του εδους, τν ποία χουν κφράσει μεγάλες μορφς τς ρθοδοξίας πως γιος ωάννης Χρυσόστομος γιος Νικόδημος γιορείτης; Τόσο χει ποξενωθε κόσμος π τ σμα τς κκλησίας πο δν εναι σ θέση ν γνωρίζει τς βασικς ρχς το χριστιανισμο; λήθεια πο χουμε φτάσει;

λλωστε δν θ πρέπει ν ξεχνομε τι πολίτευμα τς ρθοδοξίας εναι λευθερία. Χριστς δν ξανάγκασε κανένα λλ επε τν περίφημη φράση: «στις θέλει πίσω μου λθεν». Γι ποι λόγο λοιπν μία τέτοια ντίδραση π τν κόσμο πο σ ρισμένους μάλιστα στότοπους ξεπέρασε κάθε ριο ναίδειας; Κανες δν ξαναγκάστηκε ν....

Ἐδάφια Ἁγίας Γραφῆς καὶ Μετενσάρκωση...

 
Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
Δρ. θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας
ΕΔΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ
ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ

Μερικ Γραφικ δάφια
Ο ποκρυφιστς πο ποστηρίζουν τι Καιν Διαθήκη κηρύττει τ μετενσάρκωση, πικαλονται μερικ δάφια τς Γραφς.
Τ περιοδικ "Παραψυχολογία" το Γ. Βουλούκου ναφέρεται στ Μάτθ. ' 18: «ως του παρέλθη ορανός κα γ, οτε να γιώτα μικρ στιγμ δν θ καταργηθ π τν νόμον, μέχρις του γίνουν λα», μεταφράζει τo περιοδικ κα σχολιάζει: «Ποι νόμο; χι τ νόμο τν γραμματέων κα Φαρισαίων, λλ τ νόμο το Κάρμα!»! (Παραψυχολογία, ούνιος 1980, σ. 92).
λλ Χριστς μιλάει στ δάφιο ατ γι τ σκοπ τς λευσής Του. «Μ νομίσητε», λέγει, «τι λθον καταλύσαι τν νόμον κα τος προφήτας· οκ λθον καταλύσαι, λλ πληρσαι». Ο Χριστς ξεπλήρωσε κα λοκλήρωσε τ νόμο κα τος προφτες. ναφερόμενος στ λόγο τς Παλαις Διαθήκης, «φθαλμν ντ φθαμού», προσθέτει: «γ δ λέγω μν μ ντιστναι τ πονηρώ··· » (Μάτθ. ' 17. 38). χι μόνο ν μν νταποδίδει κανες περισσότερα π κενα πο δικεται, λλ κα ν μν νταποδίδει καθόλου τ κακό. Δν γίνεται δ παινιγμς γι κάρμα κα μετενσάρκωση!
να λλο δάφιο, στ ποο ναφέρεται τ περιοδικ "Παραψυχολογία" εναι τ Ρώμ. στ' 23. Σχολιάζει: «Τί λλο μπορε ν σημαίνει παρ τ τι τ Κάρμα γι τς κακς πράξεις συνεπάγεται πιστροφ στ γ γι ν φέρει κανες τ θνητότητα μέχρι πο μαρτωλς ν χει μάθει τ μαθήματά του;» (Παραψυχολογία, ούνιος 1980, σ. 92).
Τ Ρώμ. στ' 23 ναφέρει, «τ γρ ψώνια τς μαρτίας θάνατος, τ δ χάρισμα το Θεο ζω αώνιος ν Χριστ ησο τ Κυρίω μν». μαρτία εναι χωρισμς το νθρώπου π τν Θε κα δηγε στν πνευματικ θάνατο. μως ταν μαρτωλς προστρέξει στν γάπη το Θεο κα ναγεννηθε μ τ δωρε το Θεο «ν Χριστ ησο», δηγεται π τ θάνατο στὴ...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.