30 Ιουν 2016

Ἐκτενὲς νορβηγικὸ ρεπορτὰζ γιὰ τὸ Ἅγιον Ὅρος

«Τὸ Ἅγιον Ὅρος εἶναι τὸ πνευματικὸ κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ μοναστικὴ πολιτεία καὶ χερσόνησος τῆς Μακεδονίας εἶναι ἕνας βαθύτατα πνευματικὸς τόπος, πλήρης σημείων καὶ θαυμαστῶν γεγονότων», ἀναφέρει ἡ ἐφημερίδα «Dagen»
Μὲ τίτλο: «Θαύματα στὸ τελευταῖο προπύργιο τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας», ἡ καθημερινὴ ἐφημερίδα «Dagen» τῆς Νορβηγίας, δημοσιεύει πολυσέλιδο ἀφιέρωμα – ὕμνο στὴ μοναστικὴ πολιτεία τοῦ Ἁγίου Ὅρους. «Ἀπαράλλακτο γιὰ περισσότερα ἀπὸ 1.000 χρόνια. Συχνὰ ἀπροσπέλαστο στὸ γενικὸ κοινό. Τὸ Ἅγιον Ὅρος εἶναι τὸ πνευματικὸ κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ μοναστικὴ πολιτεία καὶ χερσόνησος τῆς Μακεδονίας εἶναι ἕνας βαθύτατα πνευματικὸς τόπος, πλήρης σημείων καὶ θαυμαστῶν γεγονότων», ἀναφέρει στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ ἀφιερώματος ὁ ἀρχισυντάκτης τῆς ἐφημερίδας Bjorn Olav Hammerstad, ἐπισημαίνοντας μὲ νόημα:
«Δὲν ἐπιχειροῦμε μὲ αὐτὸ τὸ ἀφιέρωμα νὰ τεκμηριώσουμε θαύματα. Διηγούμαστε ἁπλῶς, λίγες ἀπὸ....

Δημητριάδος Ἰγνάτιος: "Ἐπικυρώθηκε συνοδικὰ ὅτι κατ' οἰκονομίαν θὰ εὐλογοῦμε τοὺς μεικτοὺς γάμους"

Ἡ «Σύνοδος» τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης καὶ ἡ σύμπλευσή της μὲ τὸν οἰκουμενισμὸ

Γράφει ἡ Σύναξις Ὀρθοδόξων κληρικῶν καὶ μοναχῶν
Οἱ ἀνησυχίες καὶ ἡ ἀγωνία τοῦ ὑγιοῦς πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἔκβαση τῶν ἐργασιῶν τῆς λεγόμενης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπαληθεύθηκαν. Ἡ σύναξη αὐτὴ δὲν εἶναι οὔτε σύνοδος οὔτε ἁγία οὔτε μεγάλη.
Δὲν εἶναι σύνοδος, διότι δὲν ἔχει τίποτε κοινὸ μὲ τὶς συνόδους τῆς Ὀρθοδό-ξου Ἐκκλησίας· διακόπτει τὴν παράδοση τῶν ὀρθοδόξων συνόδων, δὲν ἀποτελεῖ συνέχειά τους, συνιστᾶ συνοδικὴ παρεκτροπὴ καὶ κανονικὴ καινοτομία. Ἡ ἐκκλησιολογικὰ κυνικὴ καὶ προκλητικὴ ὁμολογία τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας ὅτι «δὲν εἶναι ἀντίγραφο τῶν παλαιῶν συνόδων ἀλλὰ ἕνα νέο εἶδος συνόδου», ἐπαινεθεῖσα ἀπὸ τὸν πρωτοστάτη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, οἰκουμενικὸ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τὸν καὶ πρόεδρο τῆς «Συνόδου», καθιστᾶ ὅλους τοὺς συμμετέχοντες ἀρχιερεῖς, ποὺ τὴν ἀποδέχθηκαν ἀδιαμαρτύρητα, καινοτόμους καὶ παραβάτες τῆς μακραίωνης...

Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ Οἰκουμενισμὸς


Γέροντος Σωφρονίου τοῦ Ἔσσεξ
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διακρίνεται ἀπὸ ὅλες τὶς ἄλλες ἐκκλησίες σὲ τρία ἐπίπεδα, γιατί:
α) μόνη αὐτὴ ἀληθεύει πλήρως στὴν Θεολογία της
β) μόνη αὐτὴ γνωρίζει τὸ μυστήριο τῆς χάριτος, τῆς ἁγίας ζωῆς καὶ διαφυλάσσει στὴν πληρότητα τὴ θεία χάρη
γ) εἶναι ἡ ἀρχαιότερη, ἡ θεμελιώδης, ἡ βασική, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀποσχίσθησαν κατὰ καιροὺς μεγαλύτερα ἢ μικρότερα τμήματα.
Μιὰ σημαντικὴ μερίδα τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου κλίνει σήμερα νὰ ἀποδεχθεῖ μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ ἐπικίνδυνες αἱρέσεις (ενν. τὸν οἰκουμενισμὸ) ὅτι δῆθεν πολλές... 
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Μητσοτάκης: "Στὴν Bilderberg ὑπάρχουν κανόνες ἐχεμύθειας πού πρέπει νὰ τηροῦνται"

Ἐσυνηθίσαμε, ὡς θὰ ἔλεγε ὁ γερὸ – Κολοκοτρώνης, νὰ μᾶς καταφρονοῦν οἱ ξένοι

Γράφει  Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος - Κιλκίς
"Οὐδὲν καινόν, ὅλα κενὰ" (Μ. Χάκκας)
Διάχυτη ἡ ἀπόγνωση στὸν κόσμο. Λὲς κι ἕνας ὁλόκληρος λαὸς παρέδωσε τὰ ὅπλα, ἡττημένος, ἑτοιμόρροπος. Ὅπου καὶ ἂν στραφεῖς σκοντάφτεις στὴν ἀπόγνωση.
Παρόμοια αἰσθήματα βίωναν καὶ οἱ δυστυχεῖς Ρωμηοί, λίγο πρὸ τῆς ἁλώσεως τῆς Βασιλεύουσας. Τὸ Γένος ἀνέβαινε στὸν αἱμάτινο δρόμο τοῦ Γολγοθά του, στὴν μακραίωνη σκλαβιὰ στοὺς ἀντίχριστους Ἀγαρηνοὺς ἐξαιτίας κυρίως τῆς ἠθικῆς κρίσης. Τὸ διαπιστώνουμε σὲ κείμενα τῆς ἐποχῆς: «Οἱ ἄρχοντες συμμετέχουν στὶς παρανομίες, οἱ διαχειριζόμενοι τὰ κοινὰ εἶναι κλέφτες, οἱ δικαστὲς δωρολῆπτες μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπικρατοῦν οἱ ἐγωιστές, οἱ ἀλαζόνες, οἱ ἀχάριστοι, οἱ συκοφάντες…
Δὲν ὑπάρχει ἀγάπη, ἀδελφῶν ὁμόνοια «οὐδαμοῦ σπλάχνον χριστιανικόν, οὐδαμοῦ δάκρυον συμπαθές», θρηνεῖ ὁ μοναχὸς (καὶ ἅγιος νομίζω τῆς Ἐκκλησίας μᾶς) Ἰωσὴφ Βρυέννιος. (Ἄπ. Βακαλόπουλος, «Ὁ χαρακτήρας τῶν Ἑλλήνων», σέλ. 81).
Στὸ ἴδιο βιβλίο, ὁ ἀείμνηστος καθηγητής, σημειώνει ὅτι «οἱ πλούσιοι τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, ἐνῶ κατέρρεαν τὰ τελευταῖα ὑπολείμματα τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, ξένοι τελείως πρὸς....

29 Ιουν 2016

Κωνσταντῖνος Κουφός: "Εἶμαι ἀπὸ τὴν Βόρειο Ἤπειρο! Δὲν ξέρω ἂν καταλαβαίνετε τὴν διαφορὰ τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν Ἀλβανία!"

Ὁ Μόρφου Νεόφυτος ἐπιβεβαιώνει ὅτι δὲν ὑπέγραψε τὸ κείμενο γιὰ τὶς σχέσεις τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον!

Εἰκόνα τοῦ «Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος, ἔχοντας ἐπιστρέψει ἀπὸ τὴν Κρήτη, ὅπου συμμετέσχε στὴν ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἔχει τὴν ἐπιτακτικὴ ὑποχρέωση ἐνώπιον τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ τῆς θεοσώστου Μητροπόλεώς του, τοὺς ὁποίους καὶ ἐξεπροσώπησε στὴν ἐν λόγῳ Σύνοδο, καὶ πρὸς γνῶσιν καὶ ἐπίγνωσιν πάντων, νὰ κοινοποιήσει, μέσῳ δημοσίευσης στὴν ἐπίσημη αὐτὴ ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεώς του, τὸ Ὑπόμνημα, τὸ ὁποῖο συνέταξε καὶ κατέθεσε στὴν Σύνοδο, ἀναφορικῶς πρὸς τὸ θέμα «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν Χριστιανικὸν κόσμον».
Συμπληρωματικὰ καὶ πρὸς ἐνημέρωση ὅσων ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ πεπραγμένα, ἀλλὰ καὶ χάριν τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας, δηλώνει καὶ τὰ ἑξῆς:...

π. Γεώργιος Σχοινᾶς: «Ὁ συμβιβασμὸς στὰ θέματα Πίστεως τείνει νὰ κυριαρχήσει»


"Καιρὸς Ὁμολογίας": Κυριακάτικο κήρυγμα πατρός Γεωργίου Σχοινᾶ 
στὸν Ἅγιο Νικόλαο Φιλοπάππου. Κυριακή 26/6/2016.

28 Ιουν 2016

Ἀπό τήν προσευχή παίρνουμε κουράγιο κ. Φίλη!


Ὁ Ὑπουργός Παιδείας κ. Φίλης, πού συνεχῶς «βάλλει κατά ριπάς», κυρίως σέ θέματα Ὀρθόδοξης πίστης καί ζωῆς, μᾶς «διαφώτισε» ὅτι: «δέν εἶναι» -δά- «καί ἁμαρτία μιά μέρα νά μήν ξεκινήσει μέ προσευχή στό Σχολεῖο» ! Και «ἄς μήν ἔχουμε καί τόση ὁμοιομορφία», «δέν θέλουμε φετφάδες».
Ἄς μάθει, λοιπόν, ὁ κ. Φίλης, ὅτι εἶναι ἀπύθμενη ἡ Χάρη, ἡ χαρά, ἡ δύναμη καί τό κουράγιογιά τίς δυσκολίες τῆς κάθε ἡμέρας, πού παίρνει τό κάθε παιδί ἤ ὁ Δάσκαλος πού ξεκινάει τή μέρα του μέ τήν πρωϊνή προσευχή...
Ἄς μάθει ὁ κ. Φίλης, ὅτι ἡ πρωϊνή προσευχή δέν εἶναι μιά τυπική διαδικασία, ἕνας ἐπιβεβλημένος «φετφάς», ὅπως ὁ ἴδιος τήν ἀποκάλεσε, σάν αὐτούς πού κατά γράμμα ἀκολουθοῦν μοιρολατρικά οἱ μουσουλμάνοι, άλλά μιά ἐνσυνείδητη πράξη ἐλευθερίας, εὐγνωμοσύνης, ὁμολογίας τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ , καί συνειδητοποίησης τῶν....

Ιερομόναχος Ἄνθιμος Ἁγιαννανίτης (1913 - 28 Ἰουνίου 1996)

Ὁ μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος γράφει περὶ τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος: «Ὁ Γέροντας Ἄνθιμος Ἁγιαννανίτης ἦταν ἀπὸ τοὺς τελευταίους παλαιοὺς Ἁγιορεῖτες, ποὺ στὸ πρόσωπό του συγκέντρωσε τὴν αὐστηρότητα τῆς ἀσκήσεως, τὴν ἐμμονὴ στὴ μοναχικὴ παράδοση καὶ τὴν ἀπαρέγκλιτη τήρηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως. Ἦταν ὁ ἐκφραστὴς τοῦ γνησίου Ἁγιορείτικου μοναχικοῦ πνεύματος…».
Κατὰ κόσμον ὀνομαζόταν Κωνσταντῖνος Ζαφειρόπουλος τοῦ Χαραλάμπους καὶ τῆς Βασιλικῆς. Γεννήθηκε στὸ χωριὸ Καλλιάνοι τῆς Κορινθίας τὸ 1913. Μόλις πέντε ἐτῶν ἔμεινε ὀρφανὸς καὶ ἀπὸ τοὺς δύο γονεῖς. Φλεγόμενος ἀπὸ τὸν πόθο τῆς μοναχικῆς ἀφιερώσεως ἀναχώρησε γιὰ τὸ Ἅγιον ’Ὅρος τὸ 1929 καὶ ὑποτάχθηκε στὸν Γέροντα Γαβριὴλ (†1959), ποὺ μόναζε μὲ τὸν αὐτάδελφό τοῦ Μιχαὴλ (†1952), τοὺς ὁποίους διακόνησε ἀφοσιωμένα καὶ δὲν ἔπαυε νὰ λέει ὅτι ἦταν γι’ αὐτὸν οἱ δύο φύλακες ἀρχάγγελοι. Στὴν πανήγυρη τῆς Καλύβης τους, τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, τὸ 1930, ἐκάρη μοναχός. Ἀπὸ τότε ἐπιδόθηκε μὲ περισσότερο ζῆλο στὴν ἄσκηση τῶν ἀρετῶν καὶ στὴ νέκρωση τῶν ἀντιθέων παθῶν. Τὸ 1933 χειροτονήθηκε διάκονος καὶ....

Γιά μιά ἀδιάλυτη οἰκογένεια

Ἡ οἰκογένεια εἶναι ὡς μία οἰκία σὲ σεισμόπληκτη περιοχή. Ἂν δὲν ἔχει γερὰ θεμέλια, ἀπὸ τὶς πολλὲς σεισμικὲς δονήσεις, θὰ καταρρεύσει καὶ θὰ διαλυθεῖ. Ἀσφαλῶς, ἐνδιαφέρεστε νὰ διατηρηθεῖ μέχρι τέλους τὸ οἰκοδόμημα τῆς οἰκογένειάς σας. Ἡ ζωὴ ὅμως ἔχει πολλὲς δυσκολίες καὶ ἀτυχίες. Ἀρρώστιες καιροφυλακτοῦν καὶ πολλὰ χτυπήματα καὶ δοκιμασίες θὰ ὑπάρχουν, γιατί ὁ κόσμος «κεῖται ἐν τῷ πονηρῷ». Ἡ συναισθηματικὴ ἀγάπη τοῦ πρώτου καιροῦ σύντομα ἐξατμίζεται καὶ χάνεται, ἂν δὲν εἶναι στερεωμένη πάνω στὴν πίστη. Τὰ κορμιὰ γερνοῦν γρήγορα, γιατί εἶναι χωμάτινα, καὶ τὰ πλούτη χάνο- νται καὶ πολλὲς φορὲς δὲν μποροῦν νὰ μᾶς προσφέρουν τίποτα. Οἱ κοσμικότητες κουράζουν καὶ γενικὰ ποτὲ δὲν θὰ λείψουν οἱ παρεξηγήσεις, οἱ ὑπερβολές, ἴσως καὶ οἱ κακοήθειες. Οἰκογένεια λοιπὸν χωρὶς πυξίδα πορείας εἶναι καράβι χωρὶς πηδάλιο. Οἰκογένεια χωρὶς Χριστὸ εἶναι σπίτι χωρὶς θεμέλιο. Αὐτὸς ὁ Χριστός μας εἶναι ὁ μόνος τρίτος εὐπρόσδεκτος ἀνάμεσα στοὺς συζύγους, γιατί ἐμπνέει πίστη, ἐλπίδα, σεβασμό, ἀγάπη καὶ εὐγένεια. Ἐπιπλέον, ὁ Χριστὸς μᾶς ἐμπνέει τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν ἀτομικότητα καὶ τὴν αὐθυπέρβαση τοῦ ἑνὸς γιὰ χάρη τοῦ ἄλλου. Γι’ αὐτό, μόνο οἱ ἄνθρωποι ποὺ φοβοῦνται τὸν Θεὸ μποροῦν νὰ ξεπερνοῦν αὐτὲς τὶς δυσκολίες. Οἱ ἄλλοι παραδίδονται στὴ φθορά, πικραίνονται μὲ τὴν ἀποτυχία, καὶ σὲ ὅλη τους τὴν πορεία ζοῦν μία....

Ὀφειλόμενη διευκρίνηση


Χθὲς τὸ Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ ἀναπαρήγαγε ἕνα ἄρθρο ἀπὸ ΕΔΩ σχετικὸ μὲ τὴν στάση ὁρισμένων Μητροπολιτῶν κατὰ τὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο. Ὡς ἐκ τούτου ὀφείλουμε βάσει τῆς δημοσιογραφικῆς δεοντολογίας νὰ σᾶς παραπέμψουμε καὶ στὴν ἐπίσημη διάψευση στὴν ὁποία προέβη ἕνας ἐκ τῶν ἀναφερομένων στὸ ἄρθρο Μητροπολιτῶν. Διαβάστε την ΕΔΩ!


27 Ιουν 2016

Ἀπὸ τοὺς 156 Ἐπισκόπους μόνο 8 δὲν ὑπέγραψαν τὸ τελικὸ κείμενο γιά τίς σχέσεις τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον!

Εἰκόνα τοῦ «Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Κατασκευασμένη ἡ δῆθεν ὁμοφωνία τῆς Μεγάλης Συνόδου,
 Μητροπολίτες πού συμμετεῖχαν δὲν ὑπέγραψαν τὸ τελικὸ κείμενο. 
Σύμφωνα μὲ ἔγκυρες πληροφορίες ἀρνήθηκαν νὰ ὑπογράψουν τὸ τελικὸ κείμενο: «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν Χριστιανικὸν κόσμον» τουλάχιστον ὀκτὼ Μητροπολίτες.
Ἀπὸ τὴν ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δὲν ὑπέγραψε ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος, ὁ ὁποῖος διετύπωσε τὴν ρητὴ ἐπιφύλαξή του καὶ στὰ κείμενα: «Ἡ ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον» καὶ «Τὸ Μυστήριον τοῦ γάμου καὶ τὰ κωλύματα αὐτοῦ».
Τὸ τελικὸ Κείμενο: «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν Χριστιανικὸν Κόσμον» δὲν ὑπέγραψαν, ἐπίσης, οἱ Μητροπολίτες Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος, Μόρφου...

Πρῶτες θλιβερὲς διαπιστώσεις ἀπὸ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο...

Φώτο: Αἱρετικοὶ παρατηρητὲς στὴν συνεδρίαση τῆς Μεγάλης Συνόδου...
Ἐν Πειραιεῖ τὴ 27η Ἰουνίου 2016.
Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Μὲ πολὺ θλίψη καὶ ὀδύνη ψυχῆς παρακολουθήσαμε ἀπὸ τὰ ΜΜΕ τὴν ἔναρξη τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὴν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς καὶ καταθέτουμε μὲ πολλὴ συντομία στὶς γραμμὲς ποὺ ἀκολουθοῦν στὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ τὶς πρῶτες διαπιστώσεις μας.  
Πρώτη θλιβερὴ διαπίστωση, ἡ παρουσία καὶ συμπροσευχὴ κατὰ τὸν Ὄρθρο καὶ τὴν Θεία Λειτουργία τῆς μεγάλης αὐτῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, τῶν αἱρετικῶν Παπικῶν, Προτεσταντῶν καὶ Μονοφυσιτῶν, κάτι τὸ ὁποῖον, ὅπως εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους, ἀπαγορεύεται ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες. Οἱ Ὀρθόδοξοι προκαθήμενοι καὶ οἱ ἄλλοι συμμετάσχοντες ἱεράρχες καταπάτησαν Ἱεροὺς Κανόνες, Ἀποστολικοὺς καὶ Συνοδικούς, θέλοντας ἔτσι ἐκ προοιμίου νὰ στείλουν ἕνα μήνυμα σ’ ὅλο τὸν κόσμο, πόσο σέβονται τὶς...

«Μίμησις ὁμολογίας τῶν ἁγίων Πάντων»

Ἐν Πειραιεῖ 26-6-2016
Γράφει ὁ π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος, 
Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς
Ὁ Ἀπ. Παῦλος γράφει στήν Α΄ πρός Κορινθίους ἐπιστολή: «Μιμηταί μου γίνεσθε, καθώς καγώ Χριστοῦ». Το ἴδιο φωνάζει σήμερα καί καθένας ἀπό τούς ἁγίους Πάντες σ’ ἐμᾶς. Ἄν εἶστε Χριστιανοί, μιμηθῆτε μας! Διότι, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, «ἑορτή ἁγίου, μίμησις ἁγίου». Ἄν ἑορτάζουμε τούς ἁγίους, πρέπει νά τούς μιμηθοῦμε. Σέ τί ὅμως νά τούς μιμηθοῦμε; Στά μαρτύρια; Στήν ἀσκητικότητα; Στά θαύματα; Εἴμαστε ἁμαρτωλοί, σκουλήκια βρωμερά καί δέν μποροῦμε νά τούς φτάσουμε. Σέ τί, ὅμως, μποροῦμε νά τούς μοιάζουμε; Στήν ὁμολογία τῆς πίστεως. Ἄν δέν ἔχεις ὁμολογία πίστεως, Χριστιανός δέν εἶσαι, μᾶς εἶπε ὁ Κυριος στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. «Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοί ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω καγώ ἐν αὐτῶ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Ὅστις δ’ ἄν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτόν καγώ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς». Τί θά πεῖ ὁμολογία πίστεως; Αὐτό, πού πιστεύεις, νά μήν τό κρατᾶς κρυφό μές τήν καρδιά σου, ἀλλά νά ἔχεις τό θάρρος νά τό λες, νά τό ἐκφράζεις μέ τή γλῶσσα σου. Ἔτσι ἔκαναν οἱ ἅγιοι Πάντες. 
Τί πρέπει νά ὀμολογήσουμε ἐμεῖς οἱ σημερινοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί στή σύγχρονη...

26 Ιουν 2016

Ἡ συμβολὴ τοῦ πνευματικοῦ στὴν οἰκογενεια

Το πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἀναστασίου Παρούτογλου
Ἡ οἰκογένεια εἶναι μία μικρὴ κατ᾿ οἶκον ἐκκλησία, γι᾿ αὐτὸ πρέπει νὰ εἶναι στερεωμένη στὴν ἀσάλευτη πέτρα, ποὺ λέγεται Χριστός. Τὸ ξεκίνημά της πρέπει νὰ γίνεται μὲ τὸν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησιαστικὸ Γάμο, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ ἑπτὰ Μυστήρια τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὁ γάμος καὶ ἡ οἰκογένεια δίνουν στοὺς ἀνθρώπους ὅλες τὶς προϋποθέσεις, γιὰ νὰ γίνουν καλύτεροι, ἀγαθότεροι. Γιὰ νὰ φανοῦν χρήσιμοι στὴν κοινωνία μας. Γιὰ νὰ ἀναθρέψουν τὰ παιδιά τους μὲ φόβο Θεοῦ. Ὥστε μεγαλώνοντας νὰ καταστοῦν οἱ αὐριανοὶ Ἅγιοι, οἱ αὐριανοὶ Ὅσιοι, οἱ Ὁμολογητὲς καὶ οἱ Μάρτυρες. Διότι ὁ γάμος εἶναι φυτώριο Ἁγίων. Ἀπὸ ἁγιασμένες οἰκογένειες ἔχουν βγεῖ Ἅγιοι, ἀλλὰ καὶ ἀντιστρόφως πολλὲς φορές, τὸ ἀγκάθι νὰ μᾶς δίδει καὶ τὸ λουλούδι. Ἀλλὰ κατὰ τὸ πλεῖστον ὅμως ἔχουν πάρει οἱ περισσότεροι ἄριστη χριστιανικὴ ἀγωγή.
Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος τονίζει ὅτι ὁ γάμος καὶ ἡ οἰκογένεια δὲν ἀποτελοῦν ἐμπόδια γιὰ τὴν καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν. Τὴν αὔξηση τῶν ἀρετῶν. Τὴν προκοπὴ τῶν ἀρετῶν. Ὁ γάμος δὲν μπορεῖ νὰ σταθεῖ ἐμπόδιο γιὰ νὰ εὐαρεστήσουν τὸν Θεὸ καὶ οἱ δύο σύζυγοι, καὶ σὰν σύζυγοι καὶ σὰν γονεῖς. Ἡ συναναστροφὴ μεταξύ τους, γεννᾶ τὸν ἀμοιβαῖο σεβασμό, ἀλλὰ καὶ....

Ἡ "ἱστορικὴ ὀνομασία ἄλλων ἑτεροδόξων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν"

To Βασιλείου Εὐσταθίου    
Δρ. Φυσικοῦ, πτ. ΕΚΠΑ Κ.Θεολογίας   
Κὰτ΄ ἀρχὴν νὰ διευκρινίσουμε περὶ τῆς τροπολογίας "Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποδέχεται τὴν ἱστορικὴ ὀνομασία ἄλλων ἑτερόδοξων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ ὁμολογιῶν" ποὺ πρότεινε ἡ Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἔγινε τελικὰ ὁμόφωνα ἀποδεκτή, ὅτι ἄλλο ὀνομασία καὶ ἄλλο ὕπαρξη, αὐτὰ μπορεῖ νὰ εἶναι τελείως διαφορετικά. Γιὰ παράδειγμα ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων ὀνομάζονται Ὀρθόδοξοι, ὅμως ὑπάρχουν πραγματικὰ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες πολλοὶ λιγότεροι καὶ οἱ ὑπόλοιποι παρόλο ποὺ ὀνομάζονται ἔτσι δὲν εἶναι Ὀρθόδοξοι, γιατί ζοῦν μὲ τρόπο ξένο πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία. Ἄλλωστε ἐδῶ καὶ αἰῶνες λέγαμε ἀνεπίσημα "ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία" ἐννοώντας τοὺς Παπικούς, χάριν συνεννόησης καὶ μόνο, χωρὶς ποτὲ νὰ ἐννοοῦμε στὸ ἐλάχιστο ὅτι αὐτοὶ εἶναι Ἐκκλησία. Καὶ τὸ ἔλεγαν αὐτὸ ἀκόμα καὶ...

25 Ιουν 2016

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Παῦλος Δημητρακόπουλος γιὰ τὴ Μεγάλη Σύνοδο

Ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς: Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Οἰκουμενι(στὴν)κὸν Πατριάρχην Κων/πόλεως Βαρθολομαῖον

Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ Πρὸς τὸν Οἰκουμενι(στην)κὸν Πατριάρχην 
Κων/πόλεως Βαρθολομαῖον
Θὰ ἔχετε ἀκούσει, Παναγιώτατε, τὴν λαϊκὴν παροιμίαν ποὺ λέγει: «Πές μου τοὺς φίλους σου νὰ σοῦ πῶ ποιὸς εἶσαι». Ἢ τὸ τοῦ Ἀποστόλου «φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαὶ» (Α΄ Κορ. 15, 33) Καὶ ἐξηγοῦμαι: Ποῖοι εἶναι οἱ ἀγαπητοὶ καὶ πεφιλημένοι σας φίλοι;
Τὰ πιστὰ τέκνα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας ποὺ ἀγωνίζονται καὶ ἀγωνιοῦν γιὰ τὰ δρώμενα στὸν χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας ἢ οἱ παντὸς τύπου αἱρετικοί, Πάπας, Προτεστάντες, Ἑβραῖοι, Μασόνοι, Μουσουλμάνοι, Βουδισταί, Μάγοι καὶ λοιποί;
Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε ὅμως μὲ ὅλους αὐτούς, ἀλλὰ μὲ τοὺς δύο πρώτους, Πάπα καὶ Προτεστάντες, ἴνα μὴ μακρύνωμεν τὸν λόγον. Καὶ ἐρωτῶ; Ποία εἶναι ἡ μεγάλη σας ἀγάπη, ὁ οὐρανομήκης ἔρωτάς σας; Ὁ Χριστὸς ἢ ὁ ἀντίχριστος Πάπας, ὅπως τὸν ἀποκαλῆ ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, τὸν ὁποῖον Πάπα ἡ πρώτη (Α΄) Βατικανὴ Σύνοδος (1870) ἀνεκήρυξε ἀνώτερον τοῦ Θεοῦ ἀποφανθήσα ὅτι : «Ἐὰν ὁ Πάπας ἔχη ἀποφανθῆ γιὰ κάποιο θέμα καὶ ἡ γνώμη τοῦ Θεοῦ εἶναι διαφορετική τῆς γνώμης τοῦ Πάπα, θὰ πρέπει ὁ Θεὸς νὰ ἀνακαλέση τὴν γνώμην Του καὶ νὰ συμφωνήση μὲ τὴν γνώμη τοῦ Πάπα». Τοῦτο, οὔτε  ὁ Ἑωσφόρος δὲν διενοήθη νὰ τὸ ἐπιθυμήση, ἀλλὰ μόνον διενοήθη νὰ γίνει ἴσος μὲ τὸν Θεὸ καὶ ἀμέσως ἀπὸ φωτεινὸς ἄγγελος ἔγινε...

24 Ιουν 2016

Γέροντας Παΐσιος: «Λίγα εἶναι τὰ ψωμία τῆς ΕΟΚ… Θὰ τὴν διαλύσουν οἱ Ἄγγλοι καὶ οἱ Ἀμερικάνοι»

Το  Ἀθανασίου Ρακοβαλὴ
Ἔχουν περάσει περίπου εἴκοσι χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ ἄκουσα μὲ τὰ ἴδια μου τὰ αὐτιὰ τὸν γέροντα Παΐσιο νὰ μᾶς λέει ὅτι "ΛΙΓΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΨΩΜΙΑ ΤΗΣ ΕΟΚ…ΘΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ", αὐτοὶ εἶναι ἕνας λαὸς καὶ συνεργάζονται…σοῦ λέει, τί γίνεται τώρα ἐδῶ;… ὁ Χίτλερ σηκώνει πάλι κεφάλι; Καὶ θὰ τὴν διαλύσουν…
Μετὰ ἀπὸ τὶς πρόσφατες ἐξελίξεις ὅπου ἀναγνωρίζεται ὅτι οἱ κερδοσκόποι, (δηλαδὴ ἡ μεγαλύτερη τράπεζα τῆς Ἀμερικῆς Goldman and Sachs καὶ ἄλλοι), ἐπιτίθενται ὄχι μόνο στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ στὸ κοινὸ εὐρωπαϊκὸ νόμισμα, τὸ εὐρώ, καὶ μέσω αὐτοῦ στὴν ἑνότητα τῆς ἴδιας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἦρθαν στὸ νοῦ μου τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου γέροντα Παϊσίου. Ἡ σοβαρότητα τῆς ἀπειλῆς ἔχει ἀναγνωρισθεῖ καὶ ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους τς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ποὺ ἔσπευσαν νὰ δημιουργήσουν ὁλόκληρο μηχανισμὸ γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν αὐτὴν τὴν ἐπίθεση ἀλλὰ καὶ ἄλλες μελλοντικές.
Μὲ αὐτὸ τὸ σημείωμα θέλω νὰ μοιραστῶ μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους Ἕλληνες καὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μου τὴν αἰσιοδοξία καὶ τὴν θεϊκὴ σιγουριά ποὺ γεννοῦν τὰ λόγια τοῦ γέροντα στὴν ψυχή μου... Μᾶς προεῖπε τὰ γεγονότα πρὶν συμβοῦν, ἀκριβῶς γιὰ νὰ μᾶς δώσει θάρρος καὶ κουράγιο ὅταν θὰ....

Παπα-Γιάννης Καλαΐδης: "Οἱ βάρβαροι Τοῦρκοι πεντακόσια χρόνια δεν μπόρεσαν νὰ μᾶς κάνουν Τούρκους καὶ τώρα οἱ Εὐρωπαῖοι σύμμαχοί μας θὰ μᾶς ἀλλαξοπιστήσουν"

Φωτογραφία: Δεξιὰ ὁ μακαριστὸς Ἐπίσκοπος Σισανίου & Σιατίστης καὶ ἀριστερὰ ὁ ἐπίσης μακαριστὸς Παπα-Γιάννης Καλαΐδης
Οἱ Εὐρωπαῖοι σύμμαχοί μας - οἱ Ἰταλοί, οἱ Ἄγγλοι, οἱ Γάλλοι - μᾶς πρόδωσαν καὶ μᾶς κατέστρεψαν. Ἐξαιτίας τοὺς χάσαμε τὴν Πόλη ἀλλὰ καὶ τὴ Μ. Ἀσία. Ἐξαιτίας τους εἴχαμε τουρκοκρατία γιὰ πεντακόσια χρόνια. Ἀλλὰ ἀντέξαμε κι ὁ λαὸς ἔμεινε πιστὸς στὴ ρωμιοσύνη καὶ τὴν ὀρθοδοξία καὶ τὰ κρυφὰ σχολεῖα ὅπου τὰ ἑλληνόπουλα διδάσκονταν τὰ γράμματα ἀπὸ τὸ ψαλτήρι κι ἄλλα ἱερὰ βιβλία. Μᾶς κατατρέχουν καὶ μᾶς φθονοῦν γιατί δὲν μποροῦν νὰ χωνέψουν πὼς ἕνα μικρὸ κράτος ἔχει τόση χάρη ἀπὸ τὸ Θεό. Αὐτοὶ μπορεῖ νὰ ἔχουν τὴ δύναμη καὶ τὰ ὄπλα, ἐμεῖς ἔχουμε τὴν πίστη καὶ τὴν ἐλπίδα μας στὸ Θεό. 
 Τοὺς δώσαμε τὸν πολιτισμό. Οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες φιλόσοφοι ἦταν προφῆτες γιὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Χριστοῦ μας. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα διαλέγει τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα γιὰ τὴ διάδοση τῆς χριστιανικῆς θρησκείας. Τὰ Εὐαγγέλια γράφονται στὰ ἑλληνικά. Τὸ Ἅγιο Φῶς πηγαίνει μόνο σὲ Ἕλληνα Πατριάρχη καθὼς ὅταν τὸ προσπάθησαν οἱ Παπικοὶ (Σταυροφόροι) καὶ οἱ Ἀρμένηδες, τότε ἔσπασε τὴν κολώνα τῆς εἰσόδου τοῦ Παναγίου Τάφου καὶ....

Γέροντας Ἰσαάκ Ἀττάλα τό 1983 γιά τήν Ε.Ε: "Μὴ παρασύρεστε Πατέρες. Εἶναι Δούρειος Ἵππος ὅλα αὐτὰ γιὰ τὴν Πατρίδα μας!"

Θά 'ταν καλοκαίρι τοῦ 1983... Ἡ Ἑλλάδα στὰ μεγαλεῖα της... Ἡ Εὐρώπη, τῆς εἶχε ἀνοίξει τὶς τσέπες καὶ τὴν προκαλοῦσε νὰ ζήσει μία ζωὴ ἔκλυτη, μία ζωὴ ψεύτικη ὅπως ἀποδείχθηκε στὶς μέρες μας! Καὶ τελικὰ τὴν πλάνεψε ὄχι μόνο τὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ τὸ Ἅγιον Ὅρος!  
Ἤμουν μέσα στὸ κελλὶ φιλοξενούμενος τοῦ Ἁγίου Γέροντα παπα-Ἰσαὰκ καὶ τοῦ παπα-Εὐθυμίου. Μόλις εἶχε τελειώσει τὸ φαγητὸ στὴ μικρὴ ἀλλὰ τόσο εὐλογημένη τράπεζα καὶ εἴχαμε πάει γιὰ "ἡσυχία" ὅπως ἔλεγε ὁ Γέροντας. Πέρασε λίγη ὥρα καὶ ἀκούστηκε φασαρία στὴν αὐλή, ὁμιλία ἀπὸ κόσμο ἔντονη.
Χτύπησαν τὴ πόρτα ἄκομψα γιὰ ἡσυχαστήριο, βγαίνω νὰ ἀνοίξω τὴ πόρτα γιὰ νὰ μὴν ἀνησυχήσουν οἱ Γεροντάδες ἀλλὰ μὲ πρόλαβε ὁ Γέροντας. Ἦταν καλόγεροι δύο-τρεῖς καὶ ἀπ' ὅτι κατάλαβα γνωστοὶ καὶ μὲ θέσεις. Ἄνοιξαν τὴ κουβέντα σχετικὰ μὲ τὴν χρηματοδότηση ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ ὅλο χαρὰ ἔλεγαν ὅτι οἱ ἑταῖροι θὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ ἀναστηλώσουμε τὴν Ἑλλάδα καὶ εἰδικὰ τὸ Ἅγιον Ὅρος μὲ λεφτὰ ποὺ ἄφθονα ρίχνουν στὰ ταμεῖα τῆς ὑπεύθυνης ὑπηρεσίας γιὰ....

Ἐνόψει της κρισιμότερης ἀπόφασης τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης

Τὸ κείμενο "Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸν τὸν λοιπὸν χριστιανικὸ κόσμον" ἀναμένεται νὰ συζητηθεῖ ἀναλυτικὰ στὴν συνεδρία τῆς Παρασκευῆς 24/6/2016 τῆς Μεγάλης Συνόδου στὴν Κρήτη.
Ὡς γνωστὸν γιὰ τὸ κείμενο αὐτὸ ἔχουν ὑποβληθεῖ πλῆθος παρατηρήσεων καὶ ἔχουν ζητηθεῖ πολλὲς τροποποιήσεις καθὼς σὲ αὐτὸ μὲ πολλὲς ἐκφράσεις ἐπιχειρεῖται ἡ θεμελίωση κάποιων ἀρχῶν τῆς παναίρεσης τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ ἡ θεσμικὴ κατοχύρωση τῆς συμμετοχῆς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὸ ΠΣΕ. Ἤδη Ὀρθόδοξες κατὰ τόπους Ἐκκλησίες ὅπως αὐτὲς τῆς Γεωργίας καὶ τῆς Βουλγαρίας ἔχουν πρὸ πολλοῦ διαμηνύσει ὅτι δὲν θὰ συνυπογράψουν τὸ κείμενο αὐτὸ ἂν δὲν ὑποστεῖ σοβαρὴ ἐπεξεργασία καὶ ἐκ βάθρων ἀναθεώρηση. Ἄλλες Ἐκκλησίες ὅπως τῆς Ἑλλάδος ἔχουν ὑποβάλλει πολλὲς παρατηρήσεις ζητώντας ἀλλαγὲς σὲ ἐκφράσεις καὶ διατυπώσεις τοῦ κειμένου. Σὲ κάθε περίπτωση ἀναμένεται μὲ ἐνδιαφέρον ἡ συζήτηση γύρω ἀπὸ τὸ κείμενο αὐτὸ καὶ ἡ τελικὴ ἀπόφαση τῶν μελῶν τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης ποὺ ἀσφαλῶς οὐδόλως θὰ εἶναι δεσμευτικὴ γιὰ ὅσους δὲν εἶναι παρόντες, ὅσο κι ἂν παλεύουν νὰ....

23 Ιουν 2016

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἰερόθεος γιὰ τὴ Μεγάλη Σύνοδο

Σχετικὰ μὲ τὶς διεργασίες τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης συνόδου ποὺ πραγματοποιοῦνται 
στὴν ἕδρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης στὸ Κολυμπάρι Χανίων, μίλησε ἀποκλειστικὰ 
στὸ «Nafpaktianews» ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰερόθεος, ὁ ὁποῖος μετέχει τῆς Συνόδου ὡς μέλος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἐπεισόδιο μὲ Κρητικὸ Ἱερέα παλικάρι ποὺ ἀντέδρασε, ὅταν βάλανε τοὺς αἱρετικοὺς στὸ Ναὸ τῆς Ἱ. Μ. Γωνιᾶς Κολυμπαρίου

Τὸ πρωὶ τῆς Πεντηκοστῆς καὶ μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας στὸν ναὸ τῆς Ἱ.Μ.Γωνιᾶς Κολυμπαρίου (πλησίον τῆς Ὀρθόδοξης Ἀκαδημίας Κρήτης ποὺ πραγματοποιεῖται ἡ Σύνοδος), τοποθετήθηκαν πολυθρόνες στὸ κέντρο τοῦ ναοῦ παρουσία τριῶν Ἀρχιερέων λειτουργῶν καὶ 15 Ἀρχιερέων συμπροσευχομένων προκειμένου νὰ καθίσουν ἀλλόδοξοι ποὺ ἔχουν προσκληθεῖ ὡς παρατηρητὲς στὴ Σύνοδο.
Τὴν ὥρα ποὺ ἑτοιμαζόταν νὰ ξεκινήσει ὁ Ἑσπερινός τῆς Γονυκλισίας, ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς λειτουργοὺς ἱερεῖς βλέποντας τοὺς αἱρετικοὺς ἀγανακτεῖ καὶ κατευθυνόμενος στὸ Ἱερὸ λέει στὸν διάκο: "Τί θέλουν αὐτοὶ ἐδῶ; Δὲν φτάνει ποὺ τοὺς βάλατε στὸν ναό, τοὺς βάλατε νὰ...

Ἅγιος Παΐσιος: «Ὁ Κύριος, θὰ παρουσιάση τοὺς Μάρκους τοὺς Εὐγενικοὺς καὶ τοὺς Γρηγορίους Παλαμάδες, γιὰ νὰ ὁμολογήσουν τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ νὰ στερεώσουν τὴν παράδοση...»

Σημείωση: Στὶς 23 Ἰουνίου κοιμήθηκε ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικὸς ἀλλὰ ἡ ἑορτὴ του μετατέθηκε γιὰ τὶς 19 Ἰανουαρίου ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Γεώργιο Σχολάριο
Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο», Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Α΄, 
ἔκδ. Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης
Πολλοὶ ἅγιοι Μάρτυρες, ὅταν δὲν ἤξεραν τὸ δόγμα, ἔλεγαν: «Πιστεύω ὅ,τι θέσπισαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες». Ἂν κάποιος ἔλεγε αὐτό, μαρτυροῦσε. Δὲν ἤξερε δηλαδὴ νὰ φέρη ἀποδείξεις στοὺς διῶκτες γιὰ τὴν πίστη του καὶ νὰ τοὺς πείση, ἀλλὰ εἶχε ἐμπιστοσύνη στοὺς Ἁγίους Πατέρες. Σκεφτόταν: «Πῶς νὰ μὴν ἔχω ἐμπιστοσύνη στοὺς Ἁγίους Πατέρες; Αὐτοὶ ἦταν καὶ πιὸ ἔμπειροι καὶ ἐνάρετοι καὶ ἅγιοι. Πῶς ἐγὼ νὰ δεχθῶ μία ἀνοησία; Πῶς νὰ ἀνεχθῶ νὰ βρίζη ἕνας τούς Ἁγίους Πατέρες;» Νὰ ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στὴν παράδοση. Σήμερα, δυστυχῶς, μπῆκε ἡ εὐρωπαϊκὴ εὐγένεια καὶ πᾶνε νὰ δείξουν τὸν καλό. Θέλουν νὰ δείξουν ἀνωτερότητα καὶ τελικὰ πᾶνε νὰ προσκυνήσουν τὸν διάβολο μὲ τὰ δύο κέρατα. «Μία θρησκεία, σοῦ λένε, νὰ ὑπάρχη» καὶ τὰ ἰσοπεδώνουν ὅλα. 
Ἦρθαν καὶ σ΄ ἐμένα μερικοὶ καὶ μοῦ εἶπαν: «Ὅσοι πιστεύουμε στὸν Χριστό, νὰ κάνουμε μία θρησκεία». «Τώρα εἶναι σὰν νὰ μού λέτε, τοὺς εἶπα, χρυσὸ καὶ μπακίρι, χρυσὸ τόσα καράτια καὶ τόσα ποὺ τὰ ξεχώρισαν, νὰ τὰ μαζέψουμε πάλι καὶ νὰ τὰ κάνουμε ἕνα. Εἶναι σωστὸ νὰ τὰ ἀνακατέψουμε πάλι; Ρωτῆστε ἕναν χρυσοχόο: «Κάνει νὰ ἀνακατέψουμε τὴν σαβούρα μὲ τὸν χρυσό;» Ἔγινε τόσος ἀγώνας, γιὰ νὰ λαμπικάρη τὸ δόγμα». 
Οἱ Ἅγιοι Πατέρες κάτι ἤξεραν καὶ ἀπαγόρευσαν τὶς σχέσεις μὲ αἱρετικό. Σήμερα λένε: «Ὄχι μόνο μὲ αἱρετικὸ ἀλλὰ καὶ μὲ Βουδιστὴ καὶ μὲ πυρολάτρη καὶ μὲ....

22 Ιουν 2016

Ὁ οἰκουμενικοῦ κύρους κανόνας τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ καί τά ἀνύπαρκτα γιά τήν Ὀρθοδοξία ἐκκλησιολογικά διλήμματα

Φώτο: Αἱρετικοὶ παρατηρητὲς στὴν ἐναρκτήρια συνεδρίαση τῆς Μεγάλης Συνόδου (20/06/16)
Γράφει ο Πρωτοπρεσβύτερος Ἀναστάσιος  Κ.  Γκοτσόπουλος, Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
(ἀποκλειστική ἤ περιεκτική ἐκκλησιολογία;)
Σκέψεις μέ ἀφορμή κείμενο τοῦ θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου Ἀβύδου κ. Κυρίλλου
Σέ ἐκτενές ἄρθρο του στή ΡΟΜΦΑΙΑ  μέ τίτλο «Ἐμπιστεύομαι τήν Ἐκκλησία»[1] ὁ Θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος Ἀβύδου Κύριλλος (Κατερέλλος) ἀναφέρει μεταξύ ἄλλων ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη πατερική παράδοση ὁμολογεῖ στό Σύμβολο τῆς Πίστεως τήν πίστη «εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικήν καί ἀποστολικήν Ἐκκλησία», τήν ὁποία ἀποδέχεται ὡς τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, παράλληλα ὅμως οὐδέποτε ἀποδέχθηκε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἡ μόνη Ἐκκλησία τοῦ Συμβόλου. Γιά τόν Θεοφιλέστατο ὅσοι ταυτίζουν τή «Μία Ἐκκλησία» ἀποκλειστικά καί μόνο μέ τήν...

Κι ἄλλος κατ΄ ἐξοχὴν Ἅγιος κατὰ τῆς ὁμοφυλοφιλίας: Ἅγιος Ἰωάννης ἐκ Βλαχίας

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Νεομάρτυρας ἐκ Βλαχίας 
Ἡμ. Ἑορτῆς: 12 Μαΐου 

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυρας Ἰωάννης γεννήθηκε στὴ Βλαχὶα καὶ καταγόταν ἀπὸ ἐπιφανὴ καὶ ἀριστοκρατικὴ οἰκογένεια. Ἐπὶ Σουλτάνου Μεχμὲτ καὶ σὲ ἡλικία δεκαπέντε ἐτῶν τὸν συνέλαβαν οἱ Τοῦρκοι, ποὺ εἰσέβαλαν στὴ Βλαχία, γιὰ νὰ καταπνίξουν τὴν ἐπανάσταση τοῦ ἄρχοντα Μιχαὴλ Βοεβόδα Τζιβὰν Μπέτι. 
Ἕνας ἀπὸ τοὺς στρατιῶτες, ποὺ εἶδε τὴν ὀμορφιὰ τοῦ Ἁγίου, τὸν ἔδεσε σὲ ἕνα δένδρο μὲ τὴν ἐπιθυμία νὰ ἀσελγήσει ἐπ’ αὐτοῦ. Ὁ Ἅγιος ὅμως ἀμυνόμενος τὸν φόνευσε. 
Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ συνελήφθη ὅμως ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ παραδόθηκε στὴ σύζυγο τοῦ στρατιώτη ποὺ σκότωσε, στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἐκείνη τὸν ὁδήγησε στὸ βεζίρη, ὁ ὁποῖος μετὰ τὴν ἀνάκριση τὸν παρέδωσε πάλι σὲ ἐκείνη, γιὰ νὰ τὸν μεταχειριστεῖ ὅπως ἤθελε. Ἀλλά καί αὐτὴ ἡ ἀσελγὴς δὲν δίσταζε ἀπὸ τὸ νὰ τὸν ἐνοχλεῖ νὰ ἁμαρτήσει μαζί της. Ὁ Ἅγιος ὅμως δὲν ἑνέδιδε μὲ κανένα τρόπο γι΄ αὐτὸ καὶ τὸν παρέδωσε στὸν ἔπαρχο. Ὁ ἔπαρχος αδυνατώντας νὰ τὸν πείσει νὰ ἀρνηθεῖ τὴν πίστη του καὶ διέταξε τὸν διὰ ἀπαγχονισμοῦ θάνατό του τὸ 1662, στὸ Παρμὰκ τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Τὸ τίμιο λείψανό του ἐξαγοράσθηκε μετὰ τρεῖς ἡμέρες ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς καὶ ἐνταφιάσθηκε μὲ εὐλάβεια.
Διαβάστε ΕΔΩ γιά τόν Ἅγιο Φιλωνίδη!

Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων γιὰ τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ “ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ” (ΑΧΕΛΩΟΣ TV 2016)
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΛΑΝΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ – ΚΑΜΕΡΑ: ΦΩΤΗΣ ΒΑΡΔΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 12/1/2016
ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ: Κων/νος Σπαλιώρας Θεολόγος, Πρόεδρος τῆς Π.Ε.Θ
ΣΧΟΛΙΑ: Μία ἐνδιαφέρουσα παρέμβαση τοῦ προέδρου τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων σχετικὰ μὲ τὶς θέσεις τῶν μαχόμενων Θεολόγων γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα: – Τί ἀπαντᾶ ἡ ΠΕΘ στὸν Ὑπουργὸ Παιδείας πού χαρακτιρίζει ὡς ”συντηρητικοὺς κύκλους” ὅσους ὑποστηρίζουν τὸν ὀρθόδοξο χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν; – Τί προβλέπει...

21 Ιουν 2016

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἰερόθεος πρὸς Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα: «Ἀλλοιώνετε τὴ Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας»!

Εἰκόνα τοῦ «Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Ἔντονες ἀντιπαραθέσεις ὑπῆρξαν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀπογευματινῆς συνεδρίας τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, ἡ ὁποία ξεκίνησε τὶς ἐργασίες της Δευτέρα 20 Ἰουνίου στὴν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία τῆς Κρήτης στὸ Κολυμπάρι.
Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνεδρίας σύμφωνα μὲ πληροφορίες ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος, εἶχε μία διαφωνία μὲ τὸν Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ἰωάννη Ζηζιούλα, ὅπου γινόταν συζήτηση πάνω στὶς τροπολογίες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
"Ἀλλοιώνετε τὴ Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας" φέρεται νὰ εἶπε ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος, ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν Μητροπολίτη Περγάμου, ὁ ὁποῖος τοῦ ἀπάντησε μὲ...

Ἀντίδραση μὲ ἱερὰ ἀγρυπνία, γιὰ τὴν διοργάνωση τοῦ Gay Pride ΘεσσαλονίκηςΤὴν Πέμπτη 23 Ἰουνίου 2016 καὶ ὥρα 21:00, 
θὰ πραγματοποιηθεῖ ἱερὰ ἀγρυπνία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας Ἀχειροποιήτου Θεσσαλονίκης, ὡς πράξη ἀντίδρασης στὶς ἀπαράδεκτες ὁμοφυλοφιλικὲς – σοδομικὲς ἐκδηλώσεις στὴν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης.
Ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Παναγιωτάτου
 Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης

Γιὰ νὰ ἔχουμε τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ παιδιὰ μας 
ἕνα ὑγιὲς καὶ ἁγιοπνευματικὸ περιβάλλον!

Ἔθνη καὶ Ἐκκλησία

Κατὰ τὴ νέα ἐποχή, ἡ ὁποία κυριαρχεῖται ἀπὸ τὴν «ἰδεολογία» τῆς παγκοσμιοποίησης ἡ κάθε θρησκευτικὴ πίστη προβάλλεται ὡς ἰσόκυρη μὲ τὶς ὑπόλοιπες πίστεις στὴν πορεία τοῦ ἀνθρώπου πρὸς ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ. Μὲ ἐξαίρεση τὴ χώρα μας στὴν ὁποία ὁ ὄψιμος ἐκδυτικισμὸς ἐξαναγκάζει τοὺς ὀπαδοὺς τῆς νέας τάξης πραγμάτων, ἐνσυνείδητους ἢ ἀφελεῖς νεροκουβαλητές, νὰ διεξέλθουν σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα τοὺς αἰῶνες τῆς δυτικῆς νεωτερικότητας, ἡ λοιπὴ Δύση ἐκδηλώνει ἀνάσχεση τῆς ἐπιθετικότητας κατὰ τῆς θρησκευτικῆς πίστης. Προβάλλει ὅμως κατὰ κόρο στὴν κοινὴ γνώμη τὸ θεμελιῶδες καὶ μοναδικὸ ἴσως θρησκευτικὸ δόγμα της: Δὲν ὑπάρχει ἀποκαλυμμένη ἀλήθεια. Ὅποιος ἰσχυρίζεται τὸ ἀντίθετο εἶναι ἐπικίνδυνος καὶ ἐχθρός τς παγκόσμιας εἰρήνης! Προϊὸν αὐτοῦ το δαιμονιώδους δόγματος εἶναι ὁ οἰκουμενισμός, στὸν χῶρο τοῦ χριστιανισμοῦ, ὁ συγκρητισμὸς στὸν χῶρο τῶν διαθρησκειακῶν συνεδρίων.
Μετὰ τὴν Ἐκκλησία ἐμφανέστατος στόχος ἔχουν κατασταθεῖ καὶ τὰ ἔθνη. Ἐντολὲς γιὰ τὴν ἀποδόμηση αὐτῶν καὶ κατ’ ἐπέκταση τῆς φιλοπατρίας ἔχουν δοθεῖ σὲ ἱστορικούς, γνωστοὺς ὡς ἀναθεωρητὲς ἤ, τὸ ὀρθότερο, ἀποδομητὲς τῆς ἱστορίας, οἱ ὁποῖοι ἐπιχειροῦν διεθνῶς κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες σφοδρότατη ἐπίθεση κατὰ τοῦ ἔθνους, τὸ ὁποῖο ἀμφισβητοῦν ὡς ὀντότητα σχετιζόμενη μὲ τὸ ἱστορικὸ γίγνεσθαι καὶ ὑποβιβάζουν αὐτό σε....

Παραχάραξη, καί ὄχι μόνο, τῶν θείων Γραφῶν καί ὁ ἰσχυρισμός τοῦ βιβλίου «Ἕλξη καί πάθος» ὅτι ὁ Ἀπ. Παῦλος ἀγνοοῦσε τό βάθος τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου.

Γράφει  Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Φωτόπουλος
Οὐσία γάρ τῆς καθ΄ἡμᾶς ἱεραρχίας ἐστί τά θεοπαράδοτα λόγια, ἤγουν ἡ τῶν θείων Γραφῶν ἀληθινή ἐπιστήμη, καθώς ὁ μέγας ἀπεφήνατο Διονύσιος∙ εἰ δέ ἀμφισβητοίη, καί μή ἀσμενίζοι οὕτω ποιεῖν τε καί διδάσκειν, μή χειροτονεῖσθαι... (Β΄ Κανών τῆς Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδου).
Τά «θεοπαράδοτα λόγια», ἡ «ἀληθινή ἐπιστήμη» τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἡ βάση τῆς ἱερωσύνης μας, τό θεμέλιο τῆς ποιμαντικῆς μας καί τῆς ζωῆς μας. Μέ βάση τήν Ἁγία Γραφή πρέπει νά ζοῦμε καί νά διδάσκουμε. Καί πρέπει νά τό κάνουμε ὄχι ἀμφισβητώντας τά γεγραμμένα, ἀλλά μέ πίστη καί βεβαιότητα στήν ἀλήθεια τῶν θείων Γραφῶν καί μέ χαρά («ἀσμενίζω» σημαίνει κάνω κάτι μέ χαρά καί εὐχαρίστηση). Ἀλλιῶς δέν μποροῦμε, σύμφωνα μέ τήν Ζ΄ Οἰκουμ. Σύνοδο, νά εἴμαστε ἱερεῖς καί ποιμένες.
Ἔτσι ἀμφισβητώντας κάποιος τήν ὀρθότητα ὅσων γράφει ὁ ἀπ. Παῦλος στό πρῶτο κεφάλαιο τῆς πρός Ρωμαίους Ἐπιστολῆς γιά τό φρικτό πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί ἐρωτοτροπώντας μέ τίς σοφιστικές βλάσφημες καί ἀνόητες γνῶμες τῶν ψευδορθοδόξων καί τῶν φιλελευθέρων προτεσταντῶν βρίσκεται ἤδη....

Ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος τῆς Κρήτης ἀντιγράφει τὴν Β΄ Βατικανὴ...

Φώτο: Αἱρετικοὶ παρατηρητὲς στὴν ἐναρκτήρια συνεδρίαση τῆς Μεγάλης Συνόδου (20/06/16)
Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Νέα ἀπάντηση στὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Ἀβύδου κ.Κύριλλο
Δὲν εἴχαμε σκοπὸ νὰ ἀσχοληθοῦμε ἐκ νέου μὲ τὸ μακροσκελέστατο, (38 σελίδων), ἄρθρο τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀβύδου κ. Κυρίλλου μὲ τίτλο «Ἐμπιστεύομαι τὴν Ἐκκλησία». Ὡστόσο ἐπειδὴ ὁ κατὰ τὰ ἄλλα ἀγαπητὸς καὶ σεβαστὸς Θεοφιλέστατος, (στὸ ἑξῆς Θ.Α.Κ.), θεώρησε ἀναγκαῖο νὰ ἀπαντήσει στὸν σχολιασμό μας, ὑπακούοντας στὴν προτροπὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου μας καὶ ζητώντας τὶς εὐχές του, θὰ μποῦμε καὶ πάλι στὸν κόπο νὰ δώσουμε νέες ἐξηγήσεις, καὶ ἀπαντήσεις, ἀλλὰ καὶ νὰ θέσουμε ἐρωτήματα.
Θεοφιλέστατε Ἅγιε Ἀβύδου,
Γράφετε: «Ὁ συντάκτης τῆς δικῆς σας ἀπάντησης δὲν εἶναι ὁ ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης σας, ἀλλὰ οὔτε καν - ἐξ ὁλοκλήρου ἡ ἐν μέρει - ἐσεῖς».  Κατ’ ἀρχὴν...

20 Ιουν 2016

Τὸ μήνυμα τοῦ Πάπα γιὰ τὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο!

"Ἃς ἑνώσουμε τὶς προσευχές μας μὲ τοὺς Ὀρθόδοξους Ἀδελφοὺς καὶ Ἀδελφὲς γιὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ποὺ ξεκινᾶ σήμερα στὴν Κρήτη"

19 Ιουν 2016

Ντοκουμέντο πού ἐκθέτει τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο: Ἡ Ἀντιόχεια ποτὲ δὲ συμφώνησε νὰ γίνει ἡ Ἁγία Σύνοδος!

Εἰκόνα: «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Πολὺς θόρυβος ἔχει γίνει γιὰ τὴν ἀπουσία τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας ἀπὸ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο. Ἡ ἀπουσία αὐτή, προκάλεσε καὶ τὴν ἀπουσία τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας τὸ ὁποῖο, ἐπέμενε ὅτι "ἀκόμη καὶ ἕνας νὰ λείπει πρέπει ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος νὰ ἀναβληθεῖ".
Στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἐπιμένουν: ἐφόσον ὅλοι συνυπέγραψαν γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς Ἁγίας Συνόδου, ἔπρεπε νὰ προσέλθουν καὶ τώρα εἶναι ἔκθετοι.
Χαρακτηριστικὰ ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου σὲ πρόσφατη συνέντευξή του, δήλωσε ὅτι...

Ὁ Β. Νικόπουλος (πρώην πρόεδρος Ἀρείου Πάγου) γιὰ τὸ προοίμιο τοῦ Συντάγματος καὶ τοὺς ἐχθρούς του!

Εἰκόνα: «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Σχόλιο: Σὲ προσφάτως κυκλοφορηθεῖσα πρόταση ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος μεταξύ τῶν ἀλλαγῶν περιλαμβάνεται καὶ ἡ ἀπάλειψη τοῦ προοιμίου τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει τὴν ἐπίκληση στὴν Ἁγία Τριάδα.
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο "Ἀγαπημένο μου... Σύνταγμα", 
τοῦ Βασιλείου Νικοπούλου, πρώην Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου
Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ προοίμιο τοῦ Συντάγματος ἐπεβλήθηκε πλέον στὴν συνταγματική μας ἱστορία καὶ παρὰ τὸ ὅτι αὐτὸ δὲν ἀναθεωρήθηκε ἀπὸ καμιὰ ἀναθεωρητικὴ βουλή, γιὰ τοὺς λόγους τοὺς ὁποίους θὰ ἐκθέσουμε παρακάτω, ἐντούτοις τὸ καθιερωμένο πλέον αὐτὸ θρησκευτικὸ προοίμιο παραθεωρεῖται συστηματικῶς καὶ ἐνίοτε σκοπίμως! Αὐτὸ λοιπὸν τὸ τόσο σημαντικὸ γιὰ τὴν πολιτειακὴ ὀργάνωση καὶ τὴν θρησκευτικὴ ζωὴ τῶν Ἑλλήνων γεγονός, τῆς ψηφίσεως δηλαδὴ τοῦ Συντάγματος εἰς τὸ Ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, παρὰ τὴν τεράστια σημασία ποὺ ἔχει τόσο ἀπὸ ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς ὅσο καὶ ἀπὸ καθαρῶς συνταγματικῆς ἀπόψεως, δὲν εἶναι ἐντούτοις τόσο εὐρέως γνωστό, ὅσο θὰ ἔπρεπε ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, ἡ πλειονότητα τῶν ὁποίων τὸ ἀγνοεῖ! Ἀλλὰ καὶ ὅσοι ὀλίγοι το γνωρίζουν δὲν ἔχουν πλήρη καὶ σαφῆ γνώση τῆς συνταγματικῆς του ἰσχύος καὶ σπουδαιότητας. Ἡ Ἄγνοια αὐτὴ τοῦ Λαοῦ κυρίως, ἀλλὰ καὶ τῶν πολλῶν μὴ εἰδικῶν περὶ τὰ συνταγματικὰ ζητήματα, τόσο γιὰ τὴν ὕπαρξη θρησκευτικοῦ συνταγματικοῦ προοιμίου, ὅσο καὶ κυρίως γιὰ τὴν ἀκριβή σημασία του, καθίσταται φανερή, ἐκτός τῶν ἄλλων καὶ ἀπὸ τὸ ἑξῆς χαρακτηριστικό: κάθε φορᾶ ποὺ προκύπτει θέμα θέσης καὶ ὑπεράσπισης κάποιου θρησκευτικοῦ καὶ εἰδκώτερα Ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ ζητήματος ἐπικαλοῦνται ὅλοι συνήθως τὸ ἄρθρο 3 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖο....

«Ἡ ἐκ τῆς Δύσεως ἀλλοτρίωση»

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου
Εἶναι μεγάλη ἡ διαφορά ἀνάμεσα στήν Ἀνατολή καί τήν Δύση. Δέν μιλῶ γεωγραφικά, ἀλλά πνευματικά καί πολιτιστικά.
Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί ἔκφραση ζωῆς ἔχει ἄλλη πορεία καί ἄλλη προοπτική ἀπό ἐκείνη τῆς Δύσεως, ἡ ὁποία ἀλλοτριώθηκε μέσα ἀπό τόν σχολαστικισμό καί νομικισμό, τήν ἀπολυτοποίηση τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς καί τήν πλήρη ἐκκοσμίκευση.
Ἀποστασιοποιήθηκε ἡ Δύση ἀπό τό πνεῦμα τῆς Ἀποκάλυψης καί ἀπεσχίσθη ἀπό τή Μία καί Ἁγία πίστη μέ τά φρικτά ἀποτελέσματα τά ὁποῖα ἐπηρέασαν τήν πορεία της, ὄχι μόνο τήν πνευματική, ἀλλά καί τήν γενικώτερη.
Σέ αὐτό τό πνεῦμα ἀντιτάχθηκε ἡ Ὀρθοδοξία μέ πρώτη τήν Πατρίδα μας, ἡ ὁποία παρέμεινε στίς σταθερές βάσεις τῆς Ὀρθοδόξου πνευματικότητος, ἔχουσα τήν συνείδηση ὅτι κέντρο τοῦ...

Ἑτοιμάζεται ἀπόρριψη τῶν τροπολογιῶν ἐπὶ τῶν κειμένων τῆς Μεγάλης Συνόδου (;)

Ἡ πρώτη πραγματικότητα ποὺ θέτει ἤδη ὑπὸ ἀμφισβήτηση τὴν ἐγκυρότητα τοῦ τρόπου σύγκλησης καὶ τῶν ἀποφάσεων τῆς λεγόμενης Μεγάλης Συνόδου στὴν Κρήτη εἶναι ἡ ἀπουσία τεσσάρων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἀπὸ τὶς ἐργασίες τῆς Συνόδου. Ἡ θέση τῶν Φαναριωτῶν ὅτι καὶ σὲ ἄλλες Συνόδους ὑπῆρχαν ἀπουσιάζουσες Ἐκκλησίες οἱ ὁποῖες ἐκ τῶν ὑστέρων ἀναγνώρισαν τὶς ἀποφάσεις, εἶναι μὲν ἱστορικὰ ὀρθή, δὲν θὰ ἔχει ὅμως ἐφαρμογὴ στὴν προκειμένη περίπτωση.
Καὶ τοῦτο διότι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας, καὶ ὄχι μόνο αὐτή, κρίνει ἤδη ὡς ἀντικανονικὴ τὴ σύγκληση τῆς Συνόδου. Οἱ ἀπουσίες δὲν ὑπάρχουν λόγω ἀνυπέρβλητων προβλημάτων ὅπως ἐμπόδια στὴ μετακίνηση τῶν Ἀντιπροσωπειῶν ἢ πολιτικὰ καὶ στρατιωτικὰ γεγονότα ποὺ δὲν ἐπιτρέπουν τὴ συμμετοχὴ κάποιων στὴ Σύνοδο. Οἱ ἀπουσίες εἶναι ἑκούσιες καὶ στηρίζονται σὲ ὑπαρκτὰ προβλήματα τὰ ὁποῖα ἔπρεπε νὰ ἔχουν λυθεῖ, ἂν ὄντως ἐπιδίωξη ἦταν ἡ Σύνοδος αὐτὴ νὰ ἀποτελέσει φανέρωση τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας. Τὰ προβλήματα ὑπάρχουν καὶ δὲν εἶναι μικρά, ὅσο κι ἂν κάποιοι ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες προσπαθοῦν νὰ τὰ ὑποβαθμίσουν. Ἂν ἦταν τόσο ἀσήμαντα, τότε θὰ εἶχαν ἐπιλυθεῖ πρὶν τὴ σύγκληση τῆς Συνόδου! Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν...

Διαμαρτυρία Ἑλληνορθόδοξων Σωματείων Κρήτης γιὰ τὴν Σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου

Μὲ ἀγάπη καὶ σεβασμὸ στοὺς ἱεράρχες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας δηλώνουμε τὶς ἀνησυχίες μας καὶ τὸν ἔντονο προβληματισμὸ μας λόγω τῆς Συνόδου ποὺ διεξάγεται στὸ Κολυμπάρι.
Ἡ παρουσία, ἔστω ὡς παρατηρητῶν, βατικάνειων αἱρετικῶν καὶ κακόδοξων ψευτοϊεράρχων δίνει βάση στὰ σχολεῖα καὶ στὶς πληροφορίες περὶ ὀργανωμένου σχεδίου πανθρησκείας, στὸ ὁποῖο συμμετέχουν καὶ Ὀρθόδοξοι ἱεράρχες.
Θεωροῦμε πονηρὴ τὴν διατύπωση «Ἡ σχέσις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μετὰ τοῦ λοιποῦ χριστιανικοῦ κόσμου» καὶ ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι κλῆρος ἀλλὰ καὶ ΛΑΟΣ.
Ὡς Ὀρθόδοξος λαὸς λοιπὸν τῆς Κρήτης καὶ ὡς Ἑλληνορθόδοξα Σωματεῖα αὐτῆς δηλώνουμε, ὅτι δὲν συναινοῦμε καὶ δὲν ἀποδεχόμαστε οἰκουμενιστικὲς τάσεις καὶ ἀποφάσεις. Ἡ σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου δίχασε καὶ σκανδάλισε τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ πολεμική, ὁ ἐκφοβισμός, ἡ συκοφαντία καὶ ἡ προπαγάνδα ποὺ ἀκολούθησαν οἱ ὀπαδοὶ τοῦ οἰκουμενισμοῦ στοὺς διαφωνοῦντες τῆς οἰκουμενιστικῆς κίνησης ἀποτελεῖ ἀπόδειξη φανατισμοῦ καὶ ἐμπάθειας...

18 Ιουν 2016

π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης: «Γιατί γίνεται ἡ Σύνοδος στὴν Κρήτη»

Ἐκπομπὴ ἀπὸ τὸν ὀσιολογιώτατο Μοναχὸ πατέρα Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, 
μὲ θέμα: «Γιατί γίνεται ἡ Σύνοδος στὴν Κρήτη».

17 Ιουν 2016

Ἅγιος Παΐσιος: «Οἱ Ὀρθόδοξοι ποὺ ἔχουν ἐλαφρότητα, συγκαλοῦν Συνέδρια, γίνεται ντόρος καὶ νομίζουν ὅτι ἔτσι προβάλλουν τὴν Ὀρθοδοξία μὲ τὸ νὰ γίνουν ταραμοσαλάτα μὲ τοὺς κακοδόξους»!

Εἰκόνα: «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης», ἔκδοση Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Βασιλικά Θεσσαλονίκης 2015 
Ὁ Πατὴρ Παΐσιος δὲν συμφωνοῦσε νὰ σπουδάζουν οἱ Ὀρθόδοξοι θεολόγοι στὴν Δύση, διότι ἔβλεπε τὸν κίνδυνο νὰ μεταφέρουν ἀπὸ ἐκεῖ «πνευματικὰ μικρόβια» καὶ νὰ μολύνουν τὴν ἀμώμητη Ὀρθόδοξη πίστη μας. «Τί θὰ πάτε νὰ πάρετε ἀπὸ ἐκεῖ; ἔλεγε. Αὐτοὶ δὲν ἔχουν τίποτε, τὰ ἔχουν γκρεμίσει ὄλα». 
Καὶ σὲ ἕναν Ὀρθόδοξο Γάλλο ἱερομόναχο ποὺ τὸν ρώτησε σὲ τί διαφέρουν οἱ Καθολικοὶ καὶ οἱ Προτεστάντες ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους, εἶπε χαρακτηριστικά: «Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι σὰν αὐτὸ τὸ Καλύβι ποὺ βλέπεις, φτιαγμένο ἀπὸ πέτρες, λάσπη καὶ ζωνάρια. Οἱ Καθολικοὶ ἀφαίρεσαν τὴν λάσπη, οἱ Προτεστάντες ἀφαίρεσαν τὰ ζωνάρια. Μποροῦν τώρα νὰ...

Ἡ ΠΕΘ ζητάει τὴ διάλυση Σωματείου «Καιρὸς» ποὺ διαλύει τὸ ὀρθόδοξο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Ἀθήνα, 16  Ἰουνίου 2016, Ἀριθμ. Πρωτ. 94
Δελτίου τύπου
Ἡ ΠΕΘ ζητάει τὴ διάλυση Σωματείου πού διαλύει τὸ ὀρθόδοξο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
Ἡ ΠΕΘ ζητάει τὴ διάλυση τοῦ Σωματείου «Καιρὸς» γιὰ ὅλους τούς σοβαροὺς καὶ αἰτιολογημένους λόγους ποὺ ἀναφέρονται στὴν αἴτηση τριτανακοπῆς ποὺ ἔχει κατατεθεῖ ἐκ μέρους της στὴ δικαιοσύνη, ἀλλά, κύρια, διότι ἀπὸ τὴν ἵδρυσή του (2010) τὸ Σωματεῖο «Καιρός», ἐκ τῶν πραγμάτων, κατέστη ὁ πολιορκητικὸς παράγοντας γιὰ τὴ διάλυση τῆς συνοχῆς τῶν μάχιμων Θεολόγων, τῶν πανεπιστημιακῶν Θεολόγων καὶ σὲ κάποιο βαθμὸ  τῶν Ἐπισκόπων καί, γενικότερα,  τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, μὲ στόχο τὴ μετατροπὴ τοῦ ὀρθόδοξου χαρακτήρα τοῦ μαθήματος σὲ πολυθρησκειακό.
Αὐτὰ ὅλα ἀποκαλύπτονται, καθημερινά, καὶ ἀπὸ τὶς ἐχθρικὲς γιὰ τὸ μάθημά μας δηλώσεις τοῦ κ. Φίλη, ποὺ δείχνουν καθαρὰ ὅτι ὁ μόνιμος καὶ καλύτερος σύμμαχός του, γιὰ τὶς...

Μήνυμα τοῦ Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου πρὸς τοὺς Ὀρθοδόξους Προκαθημένους στὴν Κρήτη

Ὁ Ἁγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν κ.κ. Κύριλλος ἀπέστειλε Μήνυμα πρὸς τοὺς Προκαθημένους καὶ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τοὺς συνελθόντας στὴν Κρήτη. 
Πρὸς τὸν Παναγιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ. Βαρολομαῖον, 
Πρὸς τοὺς Ἁγιωτάτους καὶ Μακαριωτάτους Προκαθημένους τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, 
Πρὸς τοὺς Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς, Μονάζοντας καὶ Λαϊκοὺς, τοὺς συνελθόντας ἐν τῇ νήσῳ Κρήτῃ 
Παναγιώτατε Πατριάρχα Βαρθολομαῖε, 
Ἁγιώτατοι καὶ Μακαριώτατοι, 
Πεφιλημένοι Ἀδελφοὶ Ἀρχιερεῖς, 
Σεβάσμιοι ἐκπρόσωποι τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, 
Ἀπευθύνω πρὸς Ὑμᾶς ἐγκάρδιον χαιρετισμὸν ἐκ μέρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας καὶ ἐξ ὀνόματος τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανών τῆς Ρωσσίας, τῆς Οὐκρανίας, τῆς Λευκορωσσίας, τῆς Μολδαβίας καὶ τῶν λοιπῶν χωρῶν, τῶν συναποτελούντων τὸ πολυπληθὲς ποιμνίον τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. 
Πάντες ἡμεῖς, ἀδελφοὶ, εἴμεθα ἕν Σῶμα Χριστοῦ (Α’ Κορ. 12.27). Ἐκ τοῦ Αὐτοῦ τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ παρελάβομεν τὸ ἀνεκτίμητον δῶρον τῆς ἑνότητος. Διατήρησις τοῦ δώρου τούτου εἶναι ἐκ τῶν ἡμετέρων βασικῶν καθηκόντων καὶ ἄμεσος ἐντολὴ τοῦ Σωτῆρος (Ἰω. 17. 21). 
Μὴν προκαλεῖ σύγχυσιν εἰς ἡμᾶς τὸ γεγονὸς ὅτι διίστανται αἱ ἀπόψεις τῶν...

Σχόλια στὸ ψήφισμα τοῦ τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. σχετικὰ μὲ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, 
γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Θύελλα ἀντιδράσεων, διαμαρτυριῶν καὶ πολλῶν ἀρνητικῶν σχολίων δημιουργήθηκε ἀπὸ πολλοὺς ἀρχιερεῖς, κληρικούς, ἀκαδημαϊκοὺς Θεολόγους καὶ λαϊκούς, ἀκόμη καὶ ἀπὸ ὁρισμένους προκαθημένους μετὰ τὶς ἀποφάσεις πέντε τοπικῶν ἐκκλησιῶν, τῆς Βουλγαρίας, τῆς Γεωργίας, τῆς Σερβίας τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ἀντιοχείας, καὶ προσφάτως καὶ τῆς Ρωσίας, ὅτι δὲν θὰ συμμετάσχουν στὴν προσεχῆ Σύνοδο τῆς Κρήτης. ΄Ἔντονη ὑπῆρξε καὶ ἡ ἀντίδραση τῶν καθηγητῶν τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ. οἱ ὁποῖοι, δημοσίευσαν ψήφισμα, στὸ ὁποῖο ἐκφράζουν τὴν κάθετη διαφωνία τους μὲ ἀφορμὴ τὶς ἐν λόγω ἀποχωρήσεις. 
Ὡστόσο ἡ ἀντίδραση τῶν καθηγητῶν αὐτῶν δὲν δικαιολογεῖται, διότι  οἱ ἀποχωρήσεις τῶν ἐν λόγω τοπικῶν ἐκκλησιῶν δὲν ἔγιναν ἄνευ λόγου καὶ χωρὶς νὰ προηγηθοῦν συνοδικὲς ἀποφάσεις. Οἱ ὡς ἄνω δηλαδὴ τοπικὲς ἐκκλησίες μετὰ ἀπὸ συνοδικὴ μελέτη τῶν προσυνοδικῶν κειμένων διαπίστωσαν κενά, ἀσάφειες, ἀντιφατικὲς καὶ διφορούμενες ἐκφράσεις καὶ κακόδοξες διατυπώσεις. Καὶ πολὺ ὀρθὰ στὴ συνέχεια ἀναθεώρησαν τὴν στάση τους καὶ ζήτησαν νὰ ἀναβληθεῖ ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης προκειμένου νὰ γίνουν οἱ ἀναγκαῖες διορθώσεις. Σημαντικὸ δὲ καὶ καταλυτικὸ ρόλο στὴν ἀναθεώρηση αὐτῆς τῆς στάσεως ἔπαιξε ἡ Θεολογικὴ - Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα ποὺ ἔγινε στὸν Πειραιὰ τὸν περασμένο Μάρτιο, διότι ἡ ἐν λόγω Ἡμερίδα εἶχε πανορθόδοξη...

"Ὑπάρχουν ἐπίσκοποι, κληρικοί, µοναχοί καί πιστός λαός, πού µέ µαρτυρικό φρόνηµα θά ὑπερασπιστοῦν τήν πίστη τους, ἡ ὁποία εἶναι ὁ πολυτιµότερος θησαυρός τους"

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση
Ἡ «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος» θά ἀποφασίση κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;
ΕΝΑΣ εἶναι ὁ σκοπός τῆς «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου» τῶν Ὀρθοδόξων: Νά ἀρθροῦν ὅλα τά ἐµπόδια στήν πορεία τῶν οἰκουµενιστῶν πρός τήν ἕνωση τῶν “ἐκκλησιῶν” µέ τήν Μία καί µοναδική Ἐκκλησία, χωρίς τήν παραµικρή µετακίνηση τῶν αἱρετικῶν ἀπό τίς διαστρεβλωτικές τους ἀπόψεις σχετικά µέ τή διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου. Αὐτό τό ἐπιβεβαιώνουν οἱ ἀτέλειωτοι θεολογικοί διάλογοι, οἱ ὁποῖοι ἐπί δεκαετίες διεξάγονται καί ποτέ δέν ἔχουν καταλήξει σέ κάτι θετικό.
Ἡ Σύνοδος θέλει νά διευκολύνει τήν ἕνωση τῶν “ἐκκλησιῶν” ἀφαιρώντας καθετί πού τήν ἐµποδίζει καί ἀδιαφορεῖ γιά τά ὑπαρκτά µεγάλα προβλήµατα, πού ἀντιµετωπίζει ἡ Ἐκκλησία καί κυρίως τόν φοβερό δαιµονοκίνητο οἰκουµενισµό, ὁ ὁποῖος ἔχει αἰχµαλωτίσει τούς µεγαλόσχηµους ρασοφόρους τοῦ Φαναρίου καί δέν τούς ἀφήνει νά δοῦν τήν λαµπρότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Γι’ αὐτό καί καταφεύγουν στό σκοτάδι τῶν παπικῶν καί προτεσταντῶν. Ἐνεργοῦν γιά ἐγκόσµιους καί ἐφήµερους σκοπούς καί ὄχι ἀπό ἁγνό ἐνδιαφέρον γιά τούς ἀµετανόητους αὐτούς αἱρετικούς. Ἐξ ἄλλου οἱ ἴδιοι δέν τούς θεωροῦν αἱρετικούς οὔτε καί τούς ζητοῦν νά µετανοήσουν. Γι’αὐτούς οἱ ἑτερόδοξοι εἶναι ἀδελφοί ἰσότιµοι καί ἀξιαγάπητοι, ἐνῶ ἐκεῖνοι πού καταπολεµοῦν τόν θεοµίσητο οἰκουµενισµό εἶναι ἐπικίνδυνοι, φανατικοί, φονταµενταλιστές, ἐχθροί τοῦ γνησίου ὀρθοδόξου φρονήµατος καί ὅ,τι ἄλλο µπορεῖ νά....

Εἶναι ποτὲ δυνατὸν νὰ ἐξισωθεῖ καὶ νὰ ἑνωθεῖ ἡ ἀστρολογία μὲ τὴν ἀστρονομία;

Γράφει ὁ Ἠλιάδης  Σάββας, Δάσκαλος
(π. Ἰωάννης Ρωμανίδης)
«Ἐμεῖς στὴ Χάλκη διδαχθήκαμε βιωματικά το βάθος τῆς ἀρετῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς αὐτοσυνειδησίας», λέει ὁ Μητροπολίτης Γερμανίας, ἀναφερόμενος στὴ στάση τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν, ποὺ δὲ συμμετέχουν στὴ Σύνοδο.
Κατ` ἀρχάς, ἴσως εἶναι ἀλήθεια πὼς ὑπάρχουν αὐτὲς οἱ σκοπιμότητες, στὶς ὁποῖες ἀναφέρεται ὁ Σεβασμιότατος. Τουλάχιστον  ὑπάρχουν ἐνδείξεις, σ` ἐμᾶς τοὺς ἁπλοὺς ἀνθρώπους, γιά: «ἐθνοφυλετικὲς ἐπιδιώξεις καὶ πρωτοκαθεδρίες», ὅπως τὶς χαρακτηρίζει. Ἀλλά, ἀποδείξεις καὶ σκοπιμότητες, καὶ μάλιστα ἐπικίνδυνες, προδοτικὲς καὶ ἀντιεκκλησιαστικές, ὑπάρχουν καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, στὴν ὁποία τάσσεται. Σκοπιμότητες ποὺ πλήττουν τὸ κύρος καὶ τὴν μοναδικότητα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Πού καταργοῦν τὰ ὅρια καὶ σέρνουν βιαίως καὶ ἀσεβῶς τὸ καράβι τῆς Σωτηρίας στὴ ρότα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς Παγκοσμιοποίησης. 
Γι' αὐτὸ εἶναι βαρύς, βαρύτατος ὁ λόγος τοῦ Μητροπολίτη. Γιατί; Διότι ἡ βιωματικὴ διδασκαλία, τὴν ὁποία ἐπικαλεῖται, ἀπαιτεῖ πρῶτα διδασκάλους μὲ.....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.