30 Ιουν 2024

Ἀπόστολοι καὶ Ἐκκλησία Χριστοῦ

Ὁμιλία σχετικὰ μὲ τοὺς Πρωτοκορυφαίους Ἀποστόλους Πέτρο καὶ Παῦλο. Ἀναφέρεται στὴν Ἀποστολικὴ διαδοχὴ καὶ διδαχὴ τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης μας, δηλαδὴ στὴν συνέχεια τοῦ ἁγιοπετερικοῦ βιώματος, ὅπως μοναδικὰ αὐτὸ ἐκφράζεται στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἐκφωνήθηκε ἀπὸ τὸν πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Νικόλαο Μέμο.

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφεὶμ γιὰ τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων καὶ τὴν Σύναξη τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων

 
Τὸ μήνυμα τῆς Κυριακῆς: Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφεὶμ γιὰ τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων καὶ τὴν Σύναξη τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων (30.06.2024) 

Γιά τούς Ἁγίους

Ἅγιος ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ ὁ Ἀθωνίτης
«Ἐγώ τούς ἐμέ φιλοῦντας ἀγαπῶ, τούς δέ δοξάζοντάς με δοξάσω, λέγει ὁ Κύριος»
Ὁ Θεός δοξάζεται μέ τούς Ἁγίους Του καί οἱ Ἅγιοι δοξάζονται ἀπό τόν Θεό.
Ἡ δόξα πού δίνει ὁ Θεός στούς Ἁγίους εἶναι τόσο μεγάλη, πού ἄν ἔβλεπαν οἱ ἄνθρωποι τόν Ἅγιο ὅπως εἶναι, ἀπό τήν εὐλάβεια καί τό φόβο θά ἔπεφταν καταγῆς, γιατί ὁ σαρκικός ἄνθρωπος δέν μπορεῖ ν᾽ ἀντέξη τή δόξα τῆς οὐράνιας ἐμφανίσεως.
Μήν θαυμάζετε γι᾽ αὐτό. Ὁ Κύριος ἀγάπησε τόσο τό πλάσμα Του, ὥστε ἔδωσε Ἅγιο Πνεῦμα μ᾽ ἀφθονία στόν ἄνθρωπο, καί μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα ὁ ἄνθρωπος ἔγινε ὅμοιος μέ τό Θεό.
Γιατί, λοιπόν, ἀγαπᾶ ὁ Κύριος τόσο τόν ἄνθρωπο; Γιατί εἶναι ἡ Αὐτοαγάπη καί ἡ ἀγάπη αὐτή γνωρίζεται μόνο μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα.
Μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα γνωρίζει ὁ ἄνθρωπος τόν Κύριο, τό Δημιουργό του, καί τό Ἅγιο Πνεῦμα γεμίζει μέ τή χάρη Του ὅλο τόν ἄνθρωπο: καί τήν ψυχή καί τό νοῦ καί τό σῶμα.
Ὁ Κύριος ἔδωσε στούς Ἁγίους τή χάρη Του κι ἐκεῖνοι Τόν ἀγάπησαν καί προσκολλήθηκαν ὁλοκληρωτικά σ᾽ Αὐτόν, γιατί ἡ γλυκύτητα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ὑπερνικᾶ τήν ἀγάπη γιά τόν κόσμο καί τήν ὀμορφιά του.
Κι ἄν ἔτσι γίνεται στή γῆ, τότε στόν οὐρανό οἱ Ἅγιοι εἶναι ἀκόμα πιό πολύ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Μήν προσπαθεῖς νά λύσεις κάποιο δύσκολο πρόβλημα μέ φιλονικία, ἀλλά μέ τά μέσα πού ἐπιβάλλει ὁ πνευματικός νόμος, δηλαδή μέ τήν ὑπομονή, τήν προσευχή καί τήν ἁπλότητα τῆς ἐλπίδας.
Ἅγιος Μάρκος ὁ Ἀσκητής

29 Ιουν 2024

Ἐγκώμιον εἰς τὸν Ἅγιον Ἀπόστολον Παῦλον

Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

1.-. Τί τέλος πάντων εἶναι ὁ ἄνθρωπος καὶ πόση εἶναι ἡ εὐγένεια τῆς δικῆς μας φύσης καὶ πόσο ἱκανὸ στὴν ἀρετὴ εἶναι αὐτὸ τὸ ὄν, μᾶς τὸ ἔδειξε περισσότερο ἀπ᾿ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ὁ Παῦλος. Καὶ τώρα σηκώνεται, ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ἔχει φθάσει, καὶ μὲ καθαρὴ φωνὴ πρὸς ὅλους ἐκείνους ποὺ κατηγοροῦν τὴ φύση μας ἀπολογεῖται γιὰ χάρη τοῦ Κυρίου, προτρέπει γιὰ ἀρετή, κλείνει τὰ ἀναίσχυντα στόματα τῶν βλάσφημων καὶ ἀποδεικνύει ὅτι δὲν εἶναι μεγάλη ἡ διαφορὰ ἀνάμεσα στοὺς ἀγγέλους καὶ στοὺς ἀνθρώπους, ἂν θέλουμε νὰ προσέχουμε τὸν ἑαυτό μας. Γιατὶ χωρὶς νὰ ἔχει ἄλλη φύση, οὔτε νὰ ἔχει λάβει ἄλλη ψυχή, οὔτε νὰ κατοίκησε σ᾿ ἄλλο κόσμο, ἀλλὰ ἂν καὶ ἀνατράφηκε στὴν ἴδια γῆ καὶ τόπο καὶ μὲ τοὺς ἴδιους νόμους καὶ συνήθειες, ξεπέρασε ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν ἀπὸ τότε ποὺ ἔγιναν οἱ ἄνθρωποι. Ποῦ εἶναι λοιπὸν ἐκεῖνοι ποὺ λέγουν, ὅτι εἶναι...

Τό ἐμβόλιο εἶναι θέμα Πίστεως καί Βιοηθικῆς

Ἀρχιμ. Παύλου Ντανᾶ, Ἱεροκήρυκος

Ὁ Δρ. Στάνλεϊ Πλότκιν δίνει ἠχηρή ἀπάντηση στόν Μητροπολίτη Μεσογαίας κ. Νικόλαο, τόν Καθηγητή Λοιμωξιολογίας κ. Σωτήρη Τσιόδρα καί τόν Καθηγητή Γενετικῆς κ. Κων/νο Τριανταφυλλίδη, γιά τά ἐμβόλια.
Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ στίς 17 Ἰουλίοου 2021 γράψαμε τά ἑξῆς:...

Ὁ ἐναγκαλισμὸς τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου

Ὁ μήνας ᾽Ιούνιος καταυγάζεται ἀπό τή μεγάλη ἑορτή τῶν πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου (29 ᾽Ιουνίου). Δέν πρόκειται περί μίας ἁπλῆς ἑορτῆς, ὅπως συνήθως ἑορτάζουμε τίς ὑπόλοιπες ἑορτές τῶν ἁγίων μας: νά θυμηθοῦμε τήν κατά Χριστόν πολιτεία τους καί στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων μας νά τούς μιμηθοῦμε. Στόν ἐναγκαλισμό τῶν δύο ἀποστόλων, ὅπως τόν βλέπουμε στή γνωστή εἰκόνα τους, ἡ ᾽Εκκλησία μας πρόβαλε τή σύζευξη τῆς πίστεως καί τῶν ἔργων, μέ ἄλλα λόγια εἶδε τούς ἀποστόλους αὐτούς ὡς σύμβολο καί τύπο τῆς παραδόσεώς της.
Ὑπῆρξε, καί ὑπάρχει ἀκόμη σέ ὁρισμένους αἱρετικούς, ἡ ἄποψη ὅτι οἱ πρωτοκορυφαῖοι ἀπόστολοι ἀκολουθοῦν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Καὶ δὲν μαλακώνει τὴν καρδιὰ ὁ θυμός, οὔτε οἱ αὐστηρὲς παρατηρήσεις, οὔτε οἱκατηγορίες πού ἐξευτελίζουν, ἀλλὰ ἡ ἐπιείκεια. Γιατὶ ὁ μὲν θυμὸς χειροτερεύει τὴ σκληρότητα τῆς καρδίας, ἐνῶ ἡ ἐπιείκεια τὴν ἀφαιρεῖ καὶ τὴν ἐξουδετερώνει. Ὥστε, ἂν θέλεις νὰ πλησιάσεις ψυχικὰ τὸν ἄλλο καὶ νὰ καταπραΰνεις κάποιον πού ἀδίκησε, νὰ τοῦφερθεὶς μὲ μεγάλη πραότητα.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

28 Ιουν 2024

Ράσο: Ἡ σημαία τῆς Ἐκκλησίας

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Ἡ ἐμφάνιση τοῦ κληρικοῦ στὴν κοινωνία προσελκύει τὴν προσοχὴ τῶν ἀνθρώπων, λόγῳ τῆς ἐνδυμασίας του. Ὑπάρχουν πάντα σχόλια, κρίσεις καὶ ἔπαινοι, ἐκφράσεις εὐγένειας καὶ σεβασμοῦ, ἀλλὰ καὶ μορφασμοὶ καὶ ἀπαράδεκτες χειρονομίες. Συνήθως οἱ μὴ ἐκκλησιαζόμενοι δὲν τὸν γνωρίζουν ἀπὸ κοντά, δὲν γνωρίζουν τὸ χαρακτήρα του καὶ φυσικὰ οὔτε καὶ τὸ ἔργο ποὺ ἐπιτελεῖ στὴν Ἐκκλησία. Μεταξύ τους ἀρέσκονται σὲ ἐπικριτικὰ σχόλια καὶ σὲ περιγραφὲς σκανδαλωδῶν συμπεριφορῶν ἀναξίων κληρικῶν, ποὺ κάποτε εἶχαν γνωρίσει, οἱ ὁποῖες γενικεύονται καὶ βγάζουν συμπεράσματα, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἀρνητικὴ στάση ποὺ τηροῦν οἱ ἴδιοι ἀπέναντι στὴ θρησκεία καὶ τοὺς λειτουργούς της. Ὅλοι οἱ ἄσχετοι ἔχουν κάτι ἀρνητικὸ νὰ διηγηθοῦν γιὰ τοὺς κληρικοὺς καὶ τοὺς θεωροῦν ἐπαγγελματίες, ποὺ μὲ λίγη δουλειὰ ἐξασφαλίζουν τὸ μισθό τους, ὁ ὁποῖος ἐνισχύεται καὶ ἀπὸ τὰ τυχερά!
Ἡ δυσάρεστη αὐτὴ κατάσταση στὴν κοινωνία δὲν βελτιώνεται...

Καταιγιστικός Νατσιός γιὰ τὸ Europride Θεσσαλονίκης: «Ἔγιναν οἱ ἀξίες σκουπίδια καὶ τὰ σκουπίδια ἀξίες»!

Ὁμιλία τοῦ Δημητρίου Νατσιοῦ, Προέδρου τῆς ΝΙΚΗΣ, στὴν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς (27/06/2024). «Ἔγιναν οἱ ἀξίες σκουπίδια καὶ τὰ σκουπίδια ἀξίες»!

Διαμαρτυρία Χριστιανικῶν Σωματείων Θεσσαλονίκης γιὰ τὸ Europride 2024

ΔΙΑΝΑΡΤΥΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ EUROPRIDE 2024 
Τὰ μέλη τῶν ὑπογραφόμενων Χριστιανικῶν Σωματείων τῆς Θεσσαλονίκης, μὲ ἀφορμή τήν διανυόμενη ἤδη ἑβδομάδα «ἑορτασμοῦ» τοῦ Europride στήν πόλη τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, δηλώνουμε τόν ἀποτροπιασμό μας γιὰ τὴν βεβήλωση τῆς Ἁγιοτόκου Θεσσαλονίκης ἀπὸ τίς «ἐκδηλώσεις ὑπερηφάνειας», μὲ τὶς ὁποῖες δυστυχῶς, συνάνθρωποί μας- εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, ἀντὶ νὰ αἰσθάνονται ντροπή, ἐπαίρονται γιὰ τήν καταπάτηση τοῦ Εὐαγγελικοῦ Νόμου καὶ τῆς φυσικῆς τάξεως.  
Στὶς ἐκδηλώσεις αὐτές, ποὺ ὅπως εἶναι γνωστό  χρηματοδοτοῦνται ἀφειδῶς ἀπὸ ξένες πρεσβεῖες καί πολιτικὰ καὶ οἰκονομικά  κέντρα ἀποφάσεων,  ὄχι μόνο βεβηλώνεται βάναυσα τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο ἔτσι  ὅπως τὸ ἔπλασε ὁ Δημιουργὸς τῶν ὅλων  Θεός, ἀλλὰ πολὺ συχνὰ ὅπως εἴδαμε καὶ στὸ παρελθὸν προσβάλλονται ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες χυδαῖα καί συνειδητὰ οἱ παραδοσιακὲς ἀξίες τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, οἱ εἰκόνες τῶν ἁγίων μας ἀλλὰ καὶ ἡ ἀγάπη πρὸς τὴν πατρίδα...

Ἀσπασία Κουρουπάκη: Τί μέλλει γενέσθαι μὲ τούς ὑγειονομικούς ποὺ τέθηκαν σὲ ἀναστολὴ ἐπειδὴ δὲν ἐμβολιάσθηκαν;

Τί σημειώνει ἡ βουλευτὴς τοῦ Β1 Βορείου Τομέως Ἀθηνῶν τῆς Νίκης, Ἀσπασία Κουρουπάκη, μὲ φόντο ἐρώτησή της πρὸς τὸν ὑπουργὸ Ὑγείας, Ἄδωνι Γεωργιάδη.
Συντάκτης: Διονύσης Ἀντωνέλλος
Ἐπίσημη ἐρώτηση κατέθεσε ἡ Ἀσπασία Κουρουπάκη, πρὸς τὸν ὑπουργὸ Ὑγείας, γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν ὑγειονομικῶν ποὺ τέθηκαν σὲ ἀναστολὴ λόγῳ μὴ ἐμβολιασμοῦ τους ἔναντι τοῦ COVID-19.
«Ἐπανερχόμαστε στὸ φλέγον ζήτημα τῆς ἀποκατάστασης τῶν ὑγειονομικῶν ποὺ τέθηκαν σὲ ἀναστολὴ ἐπειδὴ δὲν ἐμβολιάσθηκαν ἔναντι τοῦ COVID-19. Ἡ παράταση τῆς ὑποχρεωτικότητας τοῦ ἐμβολιασμοῦ (διὰ τοῦ ν.4917/22) καὶ οἱ συνέπειες τοῦ μὴ ἐμβολιασμοῦ (τοῦ ν.4820/21 τοῦ ὁποίου παρατάθηκε ἡ ἰσχύς), ἐφόσον δὲν πραγματοποιήθηκε ἡ προβλεπόμενη ἀπὸ τὸν νόμο "ἐπαναξιολόγηση" τῶν ὑγειονομικῶν δεδομένων», εἶναι, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴν ἀρ.2332/22 ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ, παράνομη», σημειώνει ἡ βουλευτὴς τοῦ Β1 Βορείου Τομέα Ἀθήνας, μὲ φόντο ἐρώτησή της πρὸς τὸν ὑπουργὸ Ὑγείας, Ἄδωνι Γεωργιάδη.
«Ζητᾶμε νὰ μάθουμε ἂν ἔλαβε ποτὲ χώρα ἡ ἐπαναξιολόγηση τῶν...

Ιερομόναχος Ἄνθιμος Ἁγιαννανίτης (1913 - 28 Ἰουνίου 1996)

Ὁ μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος γράφει περὶ τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος: «Ὁ Γέροντας Ἄνθιμος Ἁγιαννανίτης ἦταν ἀπὸ τοὺς τελευταίους παλαιοὺς Ἁγιορεῖτες, ποὺ στὸ πρόσωπό του συγκέντρωσε τὴν αὐστηρότητα τῆς ἀσκήσεως, τὴν ἐμμονὴ στὴ μοναχικὴ παράδοση καὶ τὴν ἀπαρέγκλιτη τήρηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως. Ἦταν ὁ ἐκφραστὴς τοῦ γνησίου Ἁγιορείτικου μοναχικοῦ πνεύματος…».
Κατὰ κόσμον ὀνομαζόταν Κωνσταντῖνος Ζαφειρόπουλος τοῦ Χαραλάμπους καὶ τῆς Βασιλικῆς. Γεννήθηκε στὸ χωριὸ Καλλιάνοι τῆς Κορινθίας τὸ 1913. Μόλις πέντε ἐτῶν ἔμεινε ὀρφανὸς καὶ ἀπὸ τοὺς δύο γονεῖς. Φλεγόμενος ἀπὸ τὸν πόθο τῆς μοναχικῆς ἀφιερώσεως ἀναχώρησε γιὰ τὸ Ἅγιον ’Ὅρος τὸ 1929 καὶ ὑποτάχθηκε στὸν Γέροντα Γαβριὴλ (†1959), ποὺ μόναζε μὲ τὸν αὐτάδελφό τοῦ Μιχαὴλ (†1952), τοὺς ὁποίους διακόνησε ἀφοσιωμένα καὶ δὲν ἔπαυε νὰ λέει ὅτι ἦταν γι’ αὐτὸν οἱ δύο φύλακες ἀρχάγγελοι. Στὴν πανήγυρη τῆς Καλύβης τους, τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, τὸ 1930, ἐκάρη μοναχός. Ἀπὸ τότε ἐπιδόθηκε μὲ περισσότερο ζῆλο στὴν ἄσκηση τῶν ἀρετῶν καὶ στὴ νέκρωση τῶν ἀντιθέων παθῶν. Τὸ 1933 χειροτονήθηκε διάκονος καὶ....

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Πῶς μποροῦν νά ἀνήκουν στήν Καθολική Ἀποστολική Ἐκκλησία αὐτοί πού ἀρνήθηκαν τήν ἀποστολική πίστη καί ἔγιναν ἐφευρέτες νέων κακῶν, αὐτοί πού ἐγκατέλειψαν τά λόγια τῶν θείων Γραφῶν;
Μέγας Ἀθανάσιος

27 Ιουν 2024

Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αὐτοεξευτελισμοῦ καὶ βλασφημίας: Τὸ ΑΠΘ ἀκυρώνει τὴν ἐπιστήμη καλῶντας τὰ «φοιτητ@» (!) στὸ Europride καὶ χλευάζει τὸν Ἅγιο Δημήτριο!

ΑΠΘ: Ἕνα πανεπιστημιακὸ ἵδρυμα ποὺ ἔχει προσφέρει στὴν κοινωνία λαμπροὺς ἐπιστήμονες, ἀκυρώνει κάθε ἔννοια ἐπιστήμης, γραμματικῆς καὶ λογικῆς! 
Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Ἀκολουθῶντας πιστὰ τὴν ἀθεϊστικὴ woke ἀτζέντα τοῦ Νταβός, τὰ ἑλληνικὰ Πανεπιστήμια «διαπρέπουν» ὅλο καὶ περισσότερο στὸν αὐτοεξευτελισμό τους καὶ γίνονται θλιβερὰ παραρτήματα τοῦ λοατκισμοῦ. 
Κάποτε ἡ σφραγῖδα ἑνὸς ἑλληνικοῦ Πανεπιστημίου συνοδευόταν ἀπὸ κῦρος, καταξίωση, ἀξιοπιστία καὶ κοινωνικὴ ἀναγνώριση. Σήμερα μεγάλα Πανεπιστήμια τῆς Ἀθήνας καὶ τῆς Θεσσαλονίκης ἔχουν καταντήσει νὰ ἀναλαμβάνουν χρέη μαρκίζας γιὰ τὸν κόσμο τῶν ΛΟΑΤΚΙ καμπαρέ, καὶ νὰ διαφημίζουν τὶς γιορτὲς τῆς «ὑπερήφανης» ἀποκτήνωσης. 
Ἀσελγῶντας ἀσύστολα στὴν ἱστορία καὶ τὸ ἐπιστημονικὸ κῦρος τῶν Πανεπιστημίων, οἱ διοικήσεις τους στηρίζουν ἀπροκάλυπτα τὸν σκοταδισμό τῆς σαρκολατρείας...

Ἡμερίδα: Ἐκκλησία καί Πολιτεία στήν ἐποχή τῆς Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης

Τὶς τελευταῖες δεκαετίες, παρὰ τὶς σαφεῖς συνταγματικὲς προβλέψεις, ἡ Ἐκκλησία περιφρονεῖται καὶ περιθωριοποιεῖται ἀπὸ τὴν Πολιτεία. Μὲ μικρὰ καὶ σταθερὰ βήματα, ἡ Πολιτεία ὑλοποιεῖ σταδιακά τήν ἀθρησκοποίηση τοῦ Κράτους, ἡ ὁποία ἔχει προχωρήσει σὲ μεγάλο βαθμό.
Ἡ ἐχθρότητα τῆς κρατικῆς ἐξουσίας πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν εἶναι τυχαία. Ὁ διαχρονικὸς λόγος τοῦ Εὐαγγελίου θυμίζει στοὺς ἀνθρώπους τὴν ἀξία τους, ὡς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, μὲ ἐλευθερία, λογική, αἰσθήματα καὶ ἀνάγκη προσέγγισης τοῦ Δημιουργοῦ τους καὶ ὄχι ὡς ἐξελιγμένα ζῶα. Ἑπομένως, εἶναι ἀσύμβατος μὲ τὰ νέα ἤθη ποὺ ὁραματίζονται ἐκεῖνοι ποὺ κυβερνοῦν. Ὁ συνειδητὸς ὀρθόδοξος χριστιανὸς δὲν ταιριάζει μὲ τὸν κόσμο τῆς μεγάλης ἐπανεκκίνησης ὅπου οἱ ἐλευθερίες εἶναι περιορισμένες καὶ οἱ ἀξίες διαστρεβλωμένες.
Γιὰ τὸ πολὺ σημαντικὸ θέμα τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας – Κράτους καὶ τὶς νομικές, θεολογικές, κοινωνικὲς καὶ γεωπολιτικὲς προεκτάσεις του, ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν διοργανώνει ἡμερίδα τὴν Κυριακὴ 30 Ἰουνίου, στὸ ἀμφιθέατρο...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Κανείς ἀπό ἐμᾶς δέν θά κριθεῖ γιατί δέν ἔβγαλε δαιμόνια, γιατί δέν εἶχε πρόγνωση, ἀλλά κάθε ἕνας θά κριθεῖ ἐάν τήρησε τήν πίστη καί φύλαξε γνήσια τίς ἐντολές καί παραδόσεις.
Μέγας Ἀντώνιος

26 Ιουν 2024

Ὁ μακαριστός Γέροντας Δανιήλ στὴν ἔρημο τῶν Καρουλίων, μὲ τὸν ἀσκητή Γέροντα Στέφανο ψέλνουν τὸ "Βασιλεῦ Οὐράνιε"

Συνεχίζει τὶς σχισματικές ἐνέργειες ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως

Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης,
Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

1. Χειρότερη ἀπό τήν πολιτική ἡ πνευματική αἰχμαλωσία στόν Οἰκουμενισμό. 

Ὅσοι ἱστορικά καί θεολογικά γνωρίζουμε τό μεγαλεῖο καί τήν προσφορά τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, στήν διαμόρφωση ὅλων τῶν τομέων τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, σέ ἔνδοξους ἀλλά καί ἄδοξους καιρούς, κυρίως δέ τόν καθοδηγητικό καί ἡγετικό της ρόλο στήν διαφύλαξη τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, θλιβόμαστε καί πικραινόμαστε, ὅταν παρατηροῦμε τίς σύγχρονες παρεκκλίσεις της ἀπό τήν ὁδό τῶν Ἁγίων Πατέρων, μέ συνέπεια νά πληγώνεται τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας μέ...

Ἧττα ἐθνικῶν διαστάσεων τῆς ΝΔ στό ΕΛΚ: Δέν ἐπέτρεψαν στόν Μπελέρη νά ψηφίσει!

Τί συνέβη στίς ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά τήν ἀνάδειξη ἀντιπροέδρων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος «Ἀλβανικό θέμα» μέ τήν ἔνδειξη «corruption issue» τό θεωροῦν στίς Βρυξέλλες καί ἐπιδιώκουν τήν μή ἐγγραφή τοῦ Ἕλληνα εὐρωβουλευτῆ στό ΕΛΚ!– Ἡ πολιτική ἀποδυνάμωση τῆς ἑλληνικῆς Κεντροδεξιᾶς, ἡ ὁποία κατετάγη δέκατο σέ δυναμικότητα κόμμα μεταξύ τῶν ἀδελφῶν ἀπό πρῶτο πού ἦταν
Μέ κακούς οἰωνούς ἐγκαινιάστηκε ἡ νέα κοινοβουλευτική θητεία τῆς ΝΔ στό Εὐρωκοινοβούλιο καί στό Εὐρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ἡ ἰσχύς της στό ἐσωτερικό αὐτῶν τῶν θεσμῶν ἔχει ὑποχωρήσει αἰσθητά μετά τίς κακές ἐκλογικές ἐπιδόσεις της στίς πρόσφατες εὐρωεκλογές. Δύο γεγονότα φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Κανένα ὄφελος δέν ἀκολουθεῖ ἄν ἔχουμε ζωή καθαρῆ, ἀλλά δόγματα διεφθαρμένα, καθώς καί τό ἀντίθετο, νά ἔχουμε δηλαδή δόγματα καλά, ἐάν ἡ ζωή μας εἶναι διεφθαρμένη.
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

25 Ιουν 2024

Προσωπικὸς ἀριθμὸς κρατουμένων ψηφιακῆς φυλακῆς

Ἡ κυβέρνηση τοῦ Κ. Μητσοτάκη συνεχίζει ἀπτόητη τὴν οἰκοδόμηση τῆς ψηφιακῆς φυλακῆς γιὰ τοὺς Ἕλληνες πολῖτες. Διέρρευσε πρὸ ἡμερῶν ἀπὸ φιλοκυβερνητικὸ μέσο, ἡ πρόθεσή της νὰ δοθεῖ ὁ προσωπικὸς ἀριθμὸς (ΠΑ) στοὺς πολῖτες στὸ τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ. Μὲ τὸν ΠΑ καὶ τὴν ὑποχρεωτικὴ ἐπιβολή του, δικαιώνονται οἱ ἀντιδράσεις στὴν ψηφιακὴ ταυτότητα, ἡ ὁποία μὲ αὐτὸν τὸν ἀριθμὸ θὰ γίνει κάρτα δικαιωμάτων, ἀποκλείοντας ἀπὸ τὰ δικαιώματά τους, τοὺς πολῖτες ποὺ δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ τὴν παραλάβουν.
Τό τραγικό εἶναι ὅτι κανένας ἀπὸ τοὺς πολιτικούς ἀρχηγούς πού πῆγαν νὰ ψηφίσουν εἶχαν τὴν νέα ἠλεκτρονική ταυτότητα (ὅπως εἴδαμε “on camera”) – ὁ δὲ κος Μητσοτάκης πῆγε μὲ τὸ δίπλωμα ὁδήγησης. Γιατί ἄραγε δὲν ἔσπευσαν οἱ ἴδιοι νὰ πάρουν τὴν τόσο πολυδιαφημισμένη καὶ «ἐξυπηρετική» νέα ἠλεκτρονική ταυτότητα;
Ὅσον ἀφορᾶ τὸν ΠΑ, ὅπως ἔχουμε πεῖ ἐπανειλημμένως δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο...

Ἡ Ἁγία Φεβρωνία (25 Ἰουνίου †)

Ἡ Ἁγία Φεβρωνία, ἦταν περιζήτητη νύμφη γιὰ τὴν σωματική της ὀμορφιά. Τὸ ἴδιο ὅμως ἔλαμπε καὶ ἡ ἁγνὴ ψυχή της. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ σὲ ἡλικία 17 ἐτῶν, ἐπέλεξε τὸ δρόμο τῆς ἄσκησης καὶ τῆς ἐγκράτειας στὸ μοναστῆρι ὅπου ἡγουμένη ἦταν ἡ θεία της, Βρυένη καὶ βρισκόταν στὴν Μεσοποταμία (στὴν πόλη τῆς Νισίβεως, ποὺ λέγεται Ἀντιόχεια τῆς Μυγδονίας καὶ βρισκόταν στὰ σύνορά τοῦ Βυζαντινοῦ καὶ Περσικοῦ κράτους).
Γρήγορα, παρὰ τὸ νεαρό τῆς ἡλικίας της, προσαρμόσθηκε στοὺς δύσκολους κανόνες τῆς μοναχικῆς ζωῆς βρίσκοντας παράλληλα καὶ χρόνο γιὰ νὰ μελετᾶ καὶ νὰ ἐμβαθύνει στὶς Θεῖες Γραφές. Ἔγινε δὲ ὑπόδειγμα ἀνάμεσα στὶς ἄλλες μοναχὲς γιὰ τὴ σύνεσή της τὸ ζῆλο της, τὴν προθυμία της καὶ τὸ ταπεινό της φρόνημα.
Κάποια ἡμέρα ὅμως, ἕνα στρατιωτικὸ σῶμα τὸ ὁποῖο κατεδίωκε χριστιανούς, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸ Σεληνο (288 μ.Χ.) ἔφθασε καὶ στὸ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὅταν δίνετε νά μή λέτε ἔδωσα, ἔχασα, τάϊσα. Ὁ Θεός σας ἔδωσε τά ὑπάρχοντα, ὁ Θεός ἔδωσε εὐλογία, γιά νά δίνετε· ὅταν ἔρχονται ἀπό μακριά, νά φιλοξενεῖτε καί νά τά δίνετε ὅλα.
Ἁγία Σοφία τῆς Κλεισούρας

24 Ιουν 2024

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Ἐργαλεῖο χειραγώγησης οἱ παρελάσεις ὁμοφυλοφίλων»

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν ὁσιολογιώτατο Μοναχὸ Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, μὲ θέμα: Ἐργαλεῖο χειραγώγησης οἱ παρελάσεις ὁμοφυλοφίλων», Κυριακή 24 Ἰουνίου 2024.

Πολιτικὸ καὶ Πνευματικό κόστος

Γράφει ο Γεώργιος Κ. Τζανάκης

Ὁ Πρωθυπουργὸς «διαβάζοντας τὸ μήνυμα» τῶν ἐκλογῶν αἰτιολόγησε τὴν καταβαράθρωσι τοῦ κόμματός του κυρίως μὲ οἰκονομικὲς παραμέτρους (ἀκρίβεια , φορολόγησι, τεκμαρτὸ εἰσόδημα).[1] Μόνο μετὰ πὸ συγκεκριμένη ἐρώτησι δημοσιογράφων σχετικῶς μὲ τοὺς γάμους κιναίδων-ρσενοκοιτῶν-κλπ, («ὁμόφυλα ζευγάρια» τὰ λένε οἱ καθς πρέπει), παραδέχτηκε ὅτι τὸ κόμμα του…

Ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης γιὰ τὴν Ἁγία Τριάδα

Ἡ ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ τὸν ἄνθρωπο καὶ ἀπὸ τὶς ἐπιθυμίες τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ πρόκειται γιὰ μιὰ ἐμπειρικὴ πίστη καὶ ὄχι στοχαστικὴ διακήρυξη (Β, 48). Οἱ θεοπτες, κατὰ τὴν ἐμπειρία, βλέπουν «τρίφωτον θεότητα». Τὰ δυὸ Φῶτα ἔχουν πηγὴ τὸ πρώτον Φῶς, τὸ δεύτερο προέρχεται ἀπὸ τὸ...

Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Ἁγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος
Ἐκεῖνοι, λοιπόν, oι ὁποῖοι εἶναι δυσαρεστημένοι καὶ μὲ σφοδρότητα ὑπερασπίζονται τὸ «γράμμα», ἐπειδὴ ἐμεῖς τάχα εἰσάγουμε κάποιον ξένο καὶ παρείσακτο Θεό, νὰ ξέρουν καλὰ ὅτι φοβοῦνται ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχει φόβος. Καὶ ἂς γνωρίζουν σαφῶς, ὅτι κάλυμμα τῆς ἀσέβειάς τους εἶναι ἡ φιλία τοῦ «γράμματος», ὅπως θὰ φανεῖ ἐντὸς ὀλίγου, ὅταν, ὅσο εἶναι δυνατόν, θὰ ἀνατρέψουμε τὰ ἐπιχειρήματά τους. Ἐμεῖς βέβαια ἔχουμε τόση πίστη στὴ θεότητα τοῦ Πνεύματος, τὸ ὁποῖο λατρεύουμε, ὥστε ἀπὸ Αὐτὸ θ’ ἀρχίσουμε τὸ λόγο γιὰ τὸ Θεό, ἀναφέροντας τὶς ἴδιες ἐκφράσεις γιὰ τὴν Τριάδα, ἔστω κι ἂν φανεῖ σὲ μερικοὺς πολὺ τολμηρό. «Ἦταν τὸ φῶς τὸ ἀληθινό, τὸ ὁποῖο φωτίζει...

Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον

Ὁσίου Παρθενίου τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου
Τὸ Πνεῦμα τό Ἅγιον ὑπῆρχε, ὑπάρχει καὶ θὰ ὑπάρχει. Παρακάλεσέ Το νὰ ἐπιφοιτήοει πάνω σου, γιὰ νὰ βρίσκεσαι πάντοτε ἐντός τῆς Χάριτός Του.
Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον εἶναι ζωὴ ὅλων τῶν ὄντων, Πνεῦμα ζωοποιόν. Παρακάλεσέ Το νὰ ζωοποιήσει τὴν ψυχή σου γιὰ τὴν αἰώνια ζωή.
Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον εἶναι πῦρ. Παρακάλεσέ Το νὰ ἀποτεφρώσει ὅλο τὸ κακὸ ἐντός σου καὶ νὰ ἀνάψει μέσα σου τὸν λύχνο τῆς καρδιᾶς σου γιὰ πάντα, ὥστε νὰ μὴ τὴν καταλάβει κανένα σκότος.
Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον εἶναι φῶς. Παρακάλεσέ Το νὰ σὲ φωτίσει, γιὰ νὰ λάμψεις ὡς ἀστὴρ στὸ πνευματικὸ στερέωμα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον εἶναι Θεός. Παρακάλεσέ Το νὰ σὲ ἁγιάσει καὶ νὰ σὲ καταστήσει μέτοχον Αὐτοῦ εἰς τοὺς...

Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος ὁ Κολλυβάς καί Διδάσκαλος τοῦ Γένους (24 Ἰουνίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ
Τό Κολυβαδικό Κίνημα τοῦ 18ου αἰῶνα ὑπῆρξε ἕνας σημαντικός ἱστορικός σταθμός στήν ἐκκλησιαστική μας ἱστορία, καθ' ὅτι διαδραμάτισε ἰσχυρό ἀνανεωτικό ρόλο στήν Ὀρθοδοξία μας, ἡ ὁποία ἀσφυκτιοῦσε ἀπό τίς παρεμβάσεις τῆς αἱρετικῆς δυτικῆς χριστιανοσύνης. Ἕνα ἀπό τά κύρια πρόσωπα αὐτοῦ τοῦ κινήματος ὑπῆρξε ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος. Ἕνας μεγάλος ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας καί διδάσκαλος τοῦ Γένους.
Γεννήθηκε τό 1722 στό Κῶστο της Πάρου. Ὁ πατέρας του ὀνομαζόταν Ἀπόστολος Τοῦλος καί ἡ μητέρα του Κωστιανή, οἱ ὁποῖοι τοῦ διδάξαν τή εὐσέβεια καί φρόντισαν νά τόν σπουδάσουν. Τά πρῶτα γράμματα τά ἔμαθε στό Κῶστο καί...

Εἰς τό Γενέθλιόν του Τιμίου, Ἐνδόξου, Προφήτου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

Λόγοι καί ὁμιλίες
Ἅγιου Λουκᾶ Κριμαίας
Ἔκδ. ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ
Στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ὑπάρχουν μόνο δύο σημαντικά γεγονότα, τά ὁποῖα ὁ Θεός τά ἀναγγέλλει μέσω τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ. Καί αὐτά εἶναι ἡ Γέννηση τοῦ Προαιώνιου Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ κατά σάρκα καί ἡ γέννηση τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ τοῦ Ἰωάννου, τοῦ μείζονος «ἐν γεννητοῖς γυναικῶν» (Ματθ. 11, 11), σύμφωνα μέ τό λόγο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τήν γέννηση τοῦ Προδρόμου ἀκολουθεῖ καί τό θαῦμα τῆς λύσεως τῆς γλώσσας τοῦ πατέρα του Ζαχαρία, τήν ὁποία ἔδεσε ὁ Ἀρχάγγελος γιατί δέν…

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Μυρίζω χῶμα, τό χῶμα μας ἔπλασε, στό χῶμα θά πᾶμε. Ἐλᾶτε ἐσεῖς πού εἶστε καλοί, θά ἁγιάσετε τό χῶμα. Τό καλόν τό σῶμα θά ἁγιάσει τό χῶμα, τό σῶμα τό κακόν θά βρωμίσει τό χῶμα. Νά μετανοήσετε, νά πάρετε τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ.
Ἁγία Σοφία τῆς Κλεισούρας

23 Ιουν 2024

Chat Control: Σφοδρὲς ἀντιδράσεις γιὰ τὴ δημιουργία καθεστῶτος μαζικῆς παρακολούθησης ἀπὸ τὴν ΕΕ

Γράφει ὁ Νικόδημος Καλλιντέρης 
Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση κατόρθωσε νὰ συσπειρώσει πολιτικοὺς διαφορετικῶν κομμάτων καὶ ἰδεολογιῶν, εἰδικοὺς τῆς πληροφορικῆς, νομικοὺς καὶ ἀκτιβιστὲς κατὰ τοῦ ἐπερχόμενου Κανονισμοῦ "Child Sexual Abuse Material" ὁ ὁποῖος σύμφωνα μὲ τοὺς συντάκτες του στοχεύει στὴν ἀντιμετώπιση τῆς διακίνησης στὸν κυβερνοχῶρο ὑλικοῦ παιδικῆς πορνογραφίας! 

Στὴν πραγματικότητα τὸ νομοθέτημα αὐτὸ ἐγκαθιδρύει ἕνα καθεστὼς ἀδιάκριτου καὶ ἄνευ προϋποθέσεων προληπτικοῦ «σκαναρίσματος»/ελέγχου (ἐξ οὗ καὶ τὸ παρατσούκλι "Chat Control") ὅλων τῶν ἰδιωτικῶν ψηφιακῶν συνομιλιῶν μας σὲ ὅλες τὶς γνωστὲς ἐφαρμογὲς (viber, signal, telegram, messenger, whatapp, κ.λπ), μὲ τὸ πρόσχημα τῆς πάταξης τῆς διαδικτυακῆς...

Ἡ εἴσοδος εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχουν κληρικοί, ἀλλὰ καὶ «εὐσεβεῖς» λαϊκοί, οἱ ὁποῖοι δραστηριοποιοῦνται στὸ ποιμαντικό, φιλανθρωπικὸ καὶ ἱεραποστολικὸ ἔργο της, χωρὶς ὅμως ἡ συμμετοχή τους νὰ ἔχει ἰδιαίτερη ἀξία, γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Χριστὸς δὲν θὰ τὴν ἀναγνωρίσει, γιὰ νὰ εἰσέλθουν στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Εἶναι συγκλονιστικὸς καὶ ἀποκαλυπτικὸς ὁ λόγος τοῦ Κυρίου: «Στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ δὲν θὰ μπεῖ ὅποιος λέει «Κύριε, Κύριε, ἀλλὰ ὅποιος κάνει τὸ θέλημα τοῦ οὐράνιου Πατέρα μου» (Ματθ. ζ΄ 21).

Στὴν πρώτη κατηγορία εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἐργάζονται στὴν Ἐκκλησία ὡς ἐπαγγελματίες, τηροῦν γνωστοὺς κανόνες καὶ ἐξωτερικοὺς τύπους, ἐνῷ στὴν προσωπική τους ζωὴ...

Ὁ ἅγιος Παΐσιος συνεννοεῖται μὲ ἑτερογλώσσους μὲ τὴν γλώσσα τῆς Πεντηκοστῆς!

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: ΒΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ τοῦ ἱερομονάχου Ἰσαὰκ, κεφάλαιο: «Συνεννόηση μὲ ἑτερογλώσσους» σ. 618-621 
Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ Γέροντας, ἐκτὸς  ἀπὸ τὰ ἑλληνικά, δὲν γνώριζε ἄλλη γλώσσα. Ὅμως συνέβη ἐπανειλημμένως –ὅταν ὑπῆρχε λόγος- μὲ τὴν γλώσσα τῆς Πεντηκοστῆς νὰ συνομιλήσει καὶ νὰ συνεννοηθεῖ θαυμάσια μὲ ἑτεροδόξους.
«Ἤμουν παρών», διηγεῖται ὁ Ι.Ε.Κ., «κάποτε στὸ Κελλὶ τοῦ Γέροντα μαζὶ μὲ ἄλλους τρεῖς ἐπισκέπτες καὶ ἕνα Γάλλο ποὺ δὲν μιλοῦσε λέξη Ἑλληνικά. Ὅταν ἦρθε ἡ σειρά του νὰ μιλήσει μὲ τὸν Γέροντα , πῆγαν πιὸ πέρα καὶ γιὰ δεκαπέντε λεπτὰ συνομιλοῦσαν καθισμένοι στὰ κούτσουρα. Τοὺς βλέπαμε ποὺ συζητοῦσαν μὲ ἐνδιαφέρον. Πῶς ἐπικοινωνοῦσαν, ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχε κοινὴ γλώσσα ἐπικοινωνίας; Ὁ ξένος ἔφυγε χαρούμενος. Ἡ ἰκανοποίηση φαινοταν ἔκδηλη στὸ πρόσωπό του».
Γάλλος περιηγητὴς εἶχε συμφωνήσει μὲ κάποιο μοναχὸ νὰ πάνε μαζὶ νὰ δοῦνε τὸν Γέροντα . Τὸ βράδυ εἶχε ἀγρυπνία στὸ μοναστήρι ποὺ ἔμενε. Ὁ μοναχὸς μετὰ τὴν ἀγρυπνία πῆγε στὸ...

Τό μυστήριο τῆς Πεντηκοστῆς

Τί ἄλλαξε στήν Ἐκκλησία τῆς Κ.Δ. μέ τήν Πεντηκοστή;
Τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη
Ὁ Χριστός, μετά τήν Ἀνάληψή Του στούς οὐρανούς, σύμφωνα μέ τήν βεβαίωσή Του, ἔστειλε, τήν πεντηκοστή ἡμέρα ἀπό τήν Ἀνάστασή Του καί τήν δεκάτη ἀπό τήν Ἀνάληψή Του, τό Ἅγιον Πνεῦμα, τό ὁποῖο ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα.
Ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός εἶχε προαναγγείλει στούς Μαθητές τήν Ἀποστολή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: «Καί ἐγώ ἐρωτήσω τόν πατέρα καί ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμίν, ἴνα μένη μεθ' ὑμῶν εἰς τόν αἰώνα, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὅ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτό οὐδέ γινώσκει αὐτό· ὑμεῖς δέ γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ' ὑμίν μένει καί ἐν ὑμίν ἔσται» (Ἰω. Ἰδ', 16-17). Καί ἀμέσως μετά εἶπε:...

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες διά τήν Κυριακήν τῆς Πεντηκοστῆς - Διδαχές

Ὁ ἅγιος Φιλάρετος Μόσχας σὲ ὁμιλία του στὴν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς λέει: «Μετὰ τὴν πτώση τοῦ ἀνθρώπου, καί, μὴ ὄντας ὁ ἄνθρωπος σὲ θέση νὰ ἀντέξει τὸ ἄκτιστο φῶς, “ἐκρύβη ἀπὸ προσώπου Κυρίου τοῦ Θεοῦ” καὶ ὁ Θεὸς ἀποτραβήχτηκε ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ἀπὸ φόβο μήπως ἐκμηδενίσει τὸν παραβάτη μὲ τὴν ἁγία παρουσία Του. Τότε ἦταν ποὺ Ἐκεῖνος ὄντας Ἕνας σὲ Τρία Πρόσωπα, ἀπὸ ἀνείπωτο ἔλεος πρὸς τὸ ἀποξενωμένο ἄνθρωπο τὸν πλησίασε μὲ διαδοχικὲς ἀποκαλύψεις, ὥστε “ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος”, νὰ μπορέσει νὰ αὐξηθεῖ καὶ γιὰ ἀκόμη μία φορὰ νὰ ἀνυψώσει τὸν πεπτωκότα ἄνθρωπο…
Πρέπει νὰ δοῦμε τὴν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὄχι μόνο σὰν ἕνα θαῦμα ποὺ δόξασε τὴν Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ἀλλὰ σὰν ἕνα γεγονὸς ποὺ συνδέεται οὐσιαστικὰ μὲ τὴν σωτηρία μας» (1).
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς στὴν ὁμιλία του στὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆςἑρμηνεύοντας τὸ γιατί τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἐμφανίσθηκε μὲ σχῆμα γλωσσῶν καὶ....

Ἡ σύγχρονος βλάσφημος πλάνη τῆς «Οἰκονομίας τοῦ Πνεύματος»

ΤΗΝ ΑΓΙΑ Πεντηκοστὴ ἑορτάζουμε τὴν ἐπιδημία τοῦ Παναγίου Πνεύματος στὸν κόσμο, γιὰ νὰ μείνει «εἰς τὸν αἰῶνα», ὁδηγώντας μας «εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν» (Ἰωάν.16,13), μοιράζοντάς μας χαρίσματα καὶ κάνοντάς μας κοινωνοὺς τοῦ Θεοῦ, μέσῳ τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Συγκρότησε τὸ θεσμὸ τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ εἶναι ἡ μοναδικὴ πύλη σωτηρίας, τὸ μοναδικὸ πνευματικὸ θεραπευτήριο γιὰ ὅσους θέλουν νὰ...

Λόγος περὶ τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς

Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ
«Ὅταν συμπληρωνόταν ἡ πεντηκοστὴ ἡμέρα μετὰ τὴν Ἀνάσταση, τῆς ὁποίας ἔφθασε τώρα ἡ μνήμη, ἐνῷ ὅλοι οἱ μαθητὲς ἦσαν συγκεντρωμένοι μαζὶ καὶ εὑρίσκονταν ὁμόψυχοι στὸ ὑπερῷο (οἶκος) ἐκείνου τοῦ ἱεροῦ, ἀλλὰ καὶ στὸ προσωπικό του ὑπερῷο, στὸ νοῦ του, συναγμένος ὁ καθένας τους (διότι ἦσαν σὲ ἡσυχία καὶ ἀφιερωμένοι στὴ δέηση καὶ στοὺς ὕμνους πρὸς τὸ Θεό), ξαφνικά, λέγει ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, «ἀκούσθηκε ἦχος ἀπὸ τὸν οὐρανό, σὰν ἀπὸ ὁρμὴ βιαίου ἀνέμου καὶ ἐγέμισε τὸν οἶκο ὅπου κάθονταν». (Πράξ. 2, 1-11).
Εἶναι βίαιος γιατὶ νικᾶ τὰ πάντα καὶ ξεπερνᾶ τὰ τείχη τοῦ πονηροῦ, γκρεμίζει κάθε ὀχύρωμα τοῦ ἐχθροῦ, ταπεινώνει τοὺς ὑπερήφανους, ἀνυψώνει τοὺς ταπεινοὺς στὴ καρδιὰ καὶ διασπᾶ τοὺς συνδέσμους τῶν ἁμαρτημάτων. Γέμισε δὲ ὁ οἶκος ἐκεῖνος στὸν ὁποῖο κάθονταν, καθιστώντας τον, κολυμβήθρα πνευματικὴ καὶ ἐκπληρώνοντας τὴν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Κάθε θλίψη ποὺ τὴν ὑποφέρουμε μὲ καρτερία, γίνεται ἕνα εἶδος σκάλας, πού μᾶς ἀνεβάζει στὴν τελειότητα.
Ἅγιος Νεκτάριος

22 Ιουν 2024

Δημήτριος Νατσιός: «Εἶναι δυνατὸν ἡ ΝΙΚΗ κι ἐγὼ προσωπικά, νὰ εἴμαστε ὑπὲρ αὐτῶν τῶν τρισαθλίων δυσωδῶν παρελάσεων gay pride; Δὲν ντρέπονται νὰ τὰ λένε αὐτά;»

 
Ὁ Δημήτριος Νατσιὸς ἀπαντᾶ σὲ αὐτοὺς ποὺ ρίχνουν λάσπη στὴν ΝΙΚΗ, σὲ μιὰ συνέντευξη ἐφ' ὅλης τῆς ὕλης στὸ δημοσιογράφο Λάμπρο Πάσχο (19/6/2024). 

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς διαρκής Πεντηκοστή

Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς
Ποιὸς εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός; Ποιὸς εἶναι σὲ Αὐτὸν ὁ Θεὸς καὶ ποιὸς ὁ ἄνθρωπος; Πῶς γνωρίζεται ὁ Θεὸς στὸν Θεάνθρωπο καὶ πῶς ὁ ἄνθρωπος; Τί ἐδώρησε σέ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους ὁ Θεὸς ἐν τῷ Θεανθρώπῳ; Ὅλα αὐτὰ τὰ φανερώνει σέ μᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ «Πνεῦμα τῆς ἀληθείας». Μᾶς ἀποκαλύπτει δηλαδὴ ὅλη τὴν ἀλήθεια γιὰ Αὐτόν, γιὰ τὸν Θεὸ ἐν Αὐτῷ καὶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ γιὰ τὸ τί χάρισε σ’ ἐμᾶς μ’ ὅλα αὐτά. Αὐτὸ ἐπίσης ἀπείρως ξεπερνᾷ κάθε τί ποὺ οἱ ἀνθρώπινοι ὀφθαλμοὶ εἶδαν καὶ τοῖς ὠσίν αὐτῶν ἠκούσθη καὶ ἡ καρδία αὐτῶν κάποτε αἰσθάνθηκε.
Μὲ τὴν ἔνσαρκη ζωή του στὴ γῆ ὁ Θεάνθρωπος ἐγκαθίδρυσε τὸ Θεανθρώπινό του Σῶμα, τὴν Ἐκκλησία, καὶ μὲ αὐτὴν προετοιμάζει τὸν γήινο κόσμο γιὰ τὴν ἔλευση καὶ τὴ ζωὴ καὶ τὴ δραστηριότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὸ Σῶμα τῆς...

Ἡ Γνώση τοῦ Θεοῦ

Ἅγιος Σιλουανός ὁ Αθωνίτης
Ὁ Πατέρας μᾶς ἀγάπησε τόσο, πού μᾶς ἔδωσε τόν Υἱό Του. ᾿Αλλά καί ὁ ῎Ιδιος ὁ Υἱός θέλησε καί ἐνσαρκώθηκε κι ἔζησε μαζί μας στή γῆ. Κι οἱ ῞Αγιοι ᾿Απόστολοι καί ἕνα πλῆθος ἀνθρώπων εἶδαν τόν Κύριο κατά σάρκα, ἀλλά δέν τόν ἐγνώρισαν ὅλοι ὡς Κύριο. Σ᾿ ἐμένα δέ, τόν γεμάτον ἁμαρτίες, δόθηκε ἀπό τό ῞Αγιο Πνεῦμα νά γνωρίσω πώς ὁ ᾿Ιησοῦς Χριστός εἶναι Θεός.
῾Ο Κύριος ἀγαπᾶ τόν ἄνθρωπο καί ἐμφανίζεται σ᾿ αὐτόν, ὅπως ὁ ῎Ιδιος εὐδοκεῖ. Καί ἡ ψυχή, ὅταν δῆ τόν Κύριο, εὐφραίνεται ταπεινά γιά τήν εὐσπλαγχνία τοῦ Δεσπότη καί δέν μπορεῖ πιά ν᾿ ἀγαπήση τίποτε ἄλλο τόσο, ὅπως ἀγαπᾶ τόν Δημιουργό της. Κι ἄν ἀκόμα ὅλα τά βλέπη κι ὅλους τούς ἀγαπᾶ, ὅμως πάνω ἀπ᾿ ὅλους θά ἀγαπᾶ τόν Κύριο.
῾Η ψυχή γνωρίζει αὐτή τήν ἀγάπη, δέν μπορεῖ ὅμως νά τήν μεταδώση...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὁ στενὸς δρόμος δέχεται αὐτοὺς πού θλίβονται, πού στενάζουν, πού δὲν βαστάζουν τίποτα ὑλικό, παρὰ αὐτὰ μόνον τὰ φορτία, τὰ ὁποία διά μέσου τοῦ δρόμου αὐτοῦ εἶναι δυνατὸν νὰμεταφερθοῦν, τὴν ἐλεημοσύνη, τὴν φιλανθρωπία, τὴ καλωσύνη, τὴν ἐπιείκεια. Ἄν βαστάζεις αὐτὰ τὰ φορτία, εὔκολα θὰ μπορέσεις νὰ μπεῖς στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

21 Ιουν 2024

Τὰ «Α᾿ Παύλεια τῆς Θεσσαλονίκης» καὶ τὰ ἀντι-παύλεια gay prides

Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης,
Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

1. Προσβάλλονται ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καὶ οἱ δύο πολιοῦχοι, Ἄγιος Δημήτριος καὶ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς 

Εἶναι ἀνάστατοι καὶ καταπικραμένοι οἱ εὐσεβεῖς κάτοικοι τῆς Θεσσαλονίκης μὲ ὅσα βλάσφημα θὰ συμβοῦν ἐπὶ ἐννέα ὁλόκληρες ἡμέρες (21-29 Ἰουνίου) στὴν Ὀρθόδοξη βυζαντινὴ συμβασιλεύουσα, τὴν ἐκκλησία τῆς ὁποίας ἵδρυσε ὁ οὐρανοβάμων Ἀπόστολος Παῦλος, καὶ τὴν ἐμεγάλυναν οἱ δύο πολιοῦχοι της, ὁ μεγαλομάρτυς Ἅγιος Δημήτριος ὁ Μυροβλύτης καὶ ὁ μεγάλος μύστης τῆς Θεολογίας καὶ τῆς παρθενικῆς ζωῆς καὶ καθαρότητος ὑμνητής, ὁ μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, ὁ μεγαλύτερος θεολόγος τῆς δεύτερης μετὰ Χριστὸν χιλιετίας. Πολλοὶ διερωτῶνται ἂν θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ προστατεύουν καὶ νὰ ἁγιάζουν τὴν Θεσσαλονίκη, ἡ ὁποία θὰ μεταβληθεῖ ἐπὶ ἕνα δεκαήμερο σὲ Σόδομα καὶ Γόμορρα, μὲ τὴν παρουσία...

Ἀπαντῆστε, προδότες, στούς 10.000 νεκρούς τῆς μάχης τοῦ Κιλκίς!

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός - Δάσκαλος Κιλκίς
Πρόεδρος τῆς ΝΙΚΗΣ
Μαθητής μικρός τήν δεκαετία τοῦ 30 στό Κιλκίς, ὁ Σ. Λίβας, μετέπειτα στρατιωτικός γιατρός, ἔγραψε τίς ἀναμνήσεις του, μέ τίτλο «Ἡ παλιά, μικρή μας πόλη». Σέ κείμενο μέ τίτλο «οἱ Μαχητές τοῦ Κιλκίς», γράφει τά ἑξῆς συγκινητικά:
«Ἕνα ἀπέραντο «Ἐθνικό Νεκροταφεῖο», πού κρύβει στά σπλάχνα τοῦ τά κορμιά χιλιάδων παλληκαριῶν, εἶναι ὁ τόπος μας. Καί πάνω στά κορμιά αὐτά στήθηκαν τά θεμέλια αὐτῆς τῆς...

Τὰ ψυχοσάββατα: Ἡ ἰδιαίτερη μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τοὺς κεκοιμημένους

Μέσα στήν ἰδιαίτερη μέριμνά της γιά τοὺς κεκοιμημένους ἡ ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἔχει καθορίσει ξεχωριστὴ ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος γι’ αὐτούς.
Ὅπως ἡ Κυριακὴ εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἕνα ἐβδομαδιαῖο Πάσχα, ἔτσι τὸ Σάββατο εἶναι ἡ ἡμέρα τῶν κεκοιμημένων, γιά νά τοὺς μνημονεύουμε καὶ νά ἔχουμε κοινωνία μαζὶ τους. Σὲ κάθε προσευχὴ καὶ ἰδιαίτερα στίς προσευχὲς τοῦ Σαββάτου ὁ πιστὸς μνημονεύει τοὺς οἰκείους, συγγενεῖς καὶ προσφιλεῖς, ἀκόμη καὶ τοὺς ἐχθροὺς του πού ἔφυγαν ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτό, ἀλλὰ ζητᾶ καί τίς προσευχὲς τῆς Ἐκκλησίας γι’ αὐτούς.
Στό δίπτυχο, ποὺ φέρνουμε μαζί μέ τὸ πρόσφορο γιά τήν θεία Λειτουργία, ἀναγράφονται τὰ ὀνόματα τῶν ζώντων καὶ τῶν κεκοιμημένων, τὰ ὁποῖα μνημονεύονται.
Σὲ ἐτήσια βάση ἡ Ἐκκλησία ἔχει καθορίσει δύο Σάββατα, τὰ ὁποῖα ἀφιερώνει στούς κεκοιμημένους της. Εἶναι τὰ μεγάλα Ψυχοσάββατα· τὸ ἕνα πρὶν ἀπὸ...

Πῶς νὰ νικήσης τοὺς κακοὺς λογισμούς

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Πνευματικὸ Ἀλφάβητο», Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Ροστὼφ, Ἔκδοσις Εἰκοστὴ, Ἱερὰ Μονὴ Παρακλήτου, Ὠρωπὸς Ἀττική, 2004.
Ἀπὸ τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς ποὺ πολεμοῦν τὸν ἄνθρωπο, τρεῖς εἶναι οἱ πιὸ σκληροί: τῆς ἀπιστίας, τῆς βλασφημίας καὶ τῆς πορνείας.
…Πρόσεξε, καὶ θὰ διαπιστώσης ὅτι καὶ τὰ τρία εἴδη τῶν λογισμῶν γεννιοῦνται συχνὰ ἀπὸ τὴν κατάκρισι. Μὴν κατακρίνης τὸν ἀδελφό σου καὶ θὰ καταφέρης γενναῖο πλῆγμα στοὺς πονηροὺς λογισμούς. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ πόλεμος τῶν λογισμῶν ταλαιπωρεῖ συνήθως τοὺς ὑπερηφάνους καὶ φθονερούς, ὁ πιὸ σίγουρος τρόπος γιὰ ν’ ἀπαλλαγῆς ἀπ’ αὐτὸν εἶναι νὰ καλλιεργήσης μέσα σου τὴν ταπείνωσι καὶ τὴν ἀκακία.
Οἱ ἅγιοι Πατέρες διδάσκουν καὶ ὑποδεικνύουν τὰ μέσα καὶ τοὺς τρόπους ποὺ θὰ χρησιμοποιήσης γιὰ νὰ νικήσης τοὺς λογισμοὺς καὶ νὰ καταισχύνης...

Τὸ νέο «εὐαγγέλιον» τοῦ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρου!

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Ἀμερικῆς διδάσκει δικό του «εὐαγγέλιο», ὅσον ἀφορᾶ τὰ ἐρωτικὰ πάθη (καὶ ὄχι μόνο), μὲ τὰ ὁποῖα ὁ διάβολος ὑποδουλώνει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν καταστρέφει! Φτάνει μάλιστα στὴν κατάντια νὰ ἀρνεῖ­ται τὴν Ὀρθοδοξία, ποὺ τὰ στηλιτεύει καὶ νὰ λανσάρει «ἄλλη», ἡ ὁποία τὰ δέχεται καὶ τὰ θωπεύει! Δεῖτε τὰ ἀπίστευτα ἀφηγήματά του: 
«… τὸ καινοφανὲς ἐπιχείρημα καὶ πραγματικὰ ἀπίστευτο κριτήριο ποὺ χρησιμοποιοῦν κάποιοι, ὅτι δηλαδὴ πρέπει νὰ διαχωρίζουμε τοὺς ἀνθρώπους μὲ βάση τὴν ἐρωτική τους ζωή, δὲν εἶναι Ὀρθοδοξία, δὲν λογίζεται κἄν ὡς μία ἀνθρώπινη στάση. Δὲν μποροῦμε νὰ ἀνάγουμε τὴ σεξουαλικὴ συμπεριφορὰ καὶ τὴν ἐρωτικὴ ζωὴ τοῦ καθενὸς στὸ μοναδικὸ κριτήριο εἴτε γιὰ νὰ τὸν ἀποδεχθοῦμε εἴτε γιὰ νὰ τὸν ἀπορρίψουμε. Αὐτὰ εἶναι πρωτόγνωρα πράγματα καὶ θὰ ἔλεγα...

Ἡ Μάχη τοῦ Κιλκίς (21-6-1913)

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός - Δάσκαλος Κιλκίς
Πρόεδρος τῆς ΝΙΚΗΣ
«Ὅλα τά εἶχα προβλέψει, τά εἶχα σκεφθεῖ, ὅλα ἐκτός ἀπό τήν τρέλλα τῶν Ἑλλήνων». Εἶναι λόγια τοῦ Νικολάου Ἰβανώφ, ἀντιστρατήγου, διοικητῆ τῆς 2ης Βουλγαρικῆς Στρατιᾶς, μετά τήν ἥττα του στό Κιλκίς. Χωρίς νά τό γνωρίζει ὁ Βούλγαρος στρατηγός ἐπαναλαμβάνει τά λόγια τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριά, τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, πού ἔλεγε λίγα χρόνια μετά τήν ἁγιασμένη Ἐπανάσταση τοῦ ’21: «Ὁ κόσμος μᾶς ἔλεγε τρελλούς. Ἠμεῖς, ἄν δέν ἤμεθα τρελλοί, δέν ἐκάναμεν τήν ἐπανάστασιν, διατί ἠθέλαμεν συλλογισθῆ πρῶτον διά πολεμοφόδιαν, καβαλλαρία μας, πυροβολικό μας, πυροτοθῆκες μας, τά μαγαζιά μας, ἠθέλαμεν λογαριάσει τήν δύναμιν τῆν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὁ ταπεινός δέχεται μέ ὑπομονή ὅ,τι δέν μπορεῖ ν' ἀλλάξει καί περιμένει. Ὁ ὑπερήφανος θέλει νά γίνονται ὅλα ὅπως τά θέλει καί ὅταν τά θέλει. Ὁ ταπεινός ἀναπαύεται καί ἀναπαύει. Ὁ ὑπερήφανος ἀναστατώνεται καί ἀναστατώνει.
Ἅγιος Εὐμένιος Σαριδάκης

20 Ιουν 2024

Οἱ ἐνορίες πρέπει νὰ μεταβληθοῦν σὲ ἀσκητικὰ κέντρα, ἀλλὰ αὐτὸ μπορεῖ νὰ τὸ ἐπιτύχει μονάχα ἕνας ἐφημέριος - ἀσκητής!

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς
Οἱ ἀσκητὲς εἶναι οἱ μοναδικοὶ ἱεραπόστολοι τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὁ ἀσκητισμὸς εἶναι ἡ μόνη ἱεραποστολικὴ σχολὴ μέσα στὴν Ὀρθοδοξία. Ἡ ὀρθοδοξία εἶναι ἄσκηση καὶ ζωὴ γι᾿ αὐτὸ καὶ μονάχα διὰ τῆς ἀσκήσεως καὶ τῆς ζωῆς ἐπιτελεῖται τὸ κήρυγμα καὶ ἡ ἱεραποστολή. Ἡ ἀνάπτυξη τῆς ἀσκητικότητος -προσωπικὰ καὶ καθολικά- αὐτὴ πρέπει νὰ γίνει ἡ ἐσωτερικὴ ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας μας μέσα στὸν λαό. Οἱ ἐνορίες πρέπει νὰ μεταβληθοῦν σὲ ἀσκητικὰ κέντρα, ἀλλὰ αὐτὸ μπορεῖ νὰ τὸ ἐπιτύχει μονάχα ἕνας ἐφημέριος - ἀσκητής. Πρέπει νὰ ἐνισχύσουμε τὴν προσευχὴ καὶ τὴν νηστεία, νὰ ἀναπτύξουμε τὴν ἐκκλησιαστικὴ εὐταξία ἡ ὁποῖα εἶναι ἀπὸ τὰ κύρια μέσα τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὸ ὅποιο ἐκείνη ἐπιδρᾶ ἀναγεννητικὰ στὸν ἄνθρωπο. Ὅλα αὐτὰ ὅμως ἀπαιτοῦν ὡς προϋπόθεση: οἱ Ἱερεῖς καὶ οἱ Μοναχοί μας νὰ γίνουν οἱ ἴδιοι ἀσκητές!

Ἡ Ἑλλάς «μάχεται» καί γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων στό Ἰράν καί τό Ἰράκ!

Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ δέν ἔχει τέλος. Λίγες ἡμέρες μετά τόν διχασμό πού δημιούργησε τό «pride» τῶν Ἀθηνῶν, ἡ ἑλληνική κοινωνία διχάζεται καί πάλι ἐξ αἰτίας σχολίων ὡς πρός τό ποιά εἶναι ἡ «ἀνδρική» συμπεριφορά. Ἄν τά πράγματα δέν ἦταν σοβαρά, θά μποροῦσε κανείς νά θεωρήσει ὅτι πρόκειται γιά ἐξαλλοσύνες ἁρμόζουσες σέ ἥσσονος ποιότητος θεάματα. Ὅμως ὑπάρχουν, ὅπως ἀποκαλύπτουμε σήμερα, καί ἄλλες πολύ σοβαρές πτυχές πού ἅπτονται τῆς διεθνοῦς θέσεως καί τῆς πολιτικῆς τῆς χώρας. Πράγματι, τά ζητήματα τῶν ΛΟΑΤΚΙ ἔχουν καταστεῖ κεντρικό ζήτημα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς γιά τήν Ἑλλάδα.
Tοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου
Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἔχει δώσει προφορικές καί γραπτές ὁδηγίες στίς διπλωματικές ἀρχές μας νά θέτουν ζητήματα δικαιωμάτων τῶν ὁμοφυλοφίλων καί σέ χῶρες τῆς Ἀνατολῆς σέ ὅλους...

Εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τοῦ Ὁσίου Νικολάου Καβάσιλα - Χαμαετοῦ

Σχεδὸν ἑξακόσια χρόνια μετὰ τὸ θάνατό του, ἡ «ἁγιοτόκος» γενέτειρά του, ἡ Θεσσαλονίκη, ἡ «μητρόπολις τῆς Φιλοσοφίας», ὅπως τὴν ἀποκαλεῖ ὁ ἴδιος, ἔδωσε στὸ ἐπιφανὲς τέκνο της καὶ ἐπίσημα τὴν ἀναγνώριση, ποὺ κατεῖχε στὴ συνείδηση τῶν συγχρόνων του ὁ «σοφώτατος, λογιώτατος καὶ τοῖς ὅλοις ἁγιώτατος» Νικόλαος Καβάσιλας – Χαμαετός.
Ἔφηβος (1335-1340) πῆγε στὴν Κωνσταντινούπολη νὰ σπουδάσει Θεολογία καὶ Φιλοσοφία, Ρητορικὴ καὶ Νομική, Μαθηματικὴ καὶ Φυσικὴ καὶ μάλιστα τὴν «περὶ τοὺς ἀστέρας ἐπιστήμην».
Τοὺς ἀρχαίους κλασσικοὺς διδάχθηκε ἀπὸ τὸν ἐκ μητρὸς θεῖο του, Νεῖλο Καβάσιλα – Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης (1361-1363) – μὲ τὸν ὁποῖο ἐσφαλμένα γιὰ πολὺ ἐπικράτησε νὰ ταυτίζεται. Χαμαετὸς ἀπὸ τὸ γένος τοῦ πατέρα του, ἔμεινε γνωστὸς ὡς Νικόλαος Καβάσιλας γιὰ τὸ περισσότερο ἔνδοξο τοῦ γένους τῶν Καβάσιλα...

Ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας (20 Ἰουνίου †)

Ἁγίων συμμέτοχος σαφῶς ἐγένου
Ζωὴν βιώσας Νικόλαε ἁγίαν.
Νικολέω θεοῖο φέρτατον κῦδος ᾄσμασιν ὕδω.
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας, γεννήθηκε στή Θεσσαλονίκη τό 1322 μ.Χ. καί ἦταν ἀνεψιός τοῦ Νείλου Καβάσιλα, ὁ ὁποῖος χρημάτισε Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Τό πατρικό του ἐπώνυμο ἦταν Χαμαετός, κράτησε ὅμως τό μητρικό ἐπώνυμο Καβάσιλας προφανῶς λόγῳ τῆς ἰσχυρῆς παρουσίας τοῦ Θείου του. Ἔκανε λαμπρές σπουδές ρητορικῆς, Θεολογίας, φιλοσοφίας καί φυσικῶν ἐπιστημῶν στή Θεσσαλονίκη καί τήν Κωνσταντινούπολη. Γιά ἕνα διάστημα διετέλεσε σύμβουλος τοῦ Κατακουζινοῦ ὁ ὁποῖος στά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του, ἐκάρη μοναχός καί διέμενε στήν περιώνυμη Μονή τῶν Μαγγάνων.
Ὁ Ἅγιος ἀσπάσθηκε τίς ἀπόψεις καί ἰδέες τοῦ...

20 Ἰουνίου 1824 – Ἡ Καταστροφή τῶν Ψαρῶν

Ὁμιλία τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ Κωνσταντίνου Βρατσάνου γιά τήν ἡμέρα μνήμης τοῦ Ὁλοκαυτώματος τῶν Ψαρῶν
Η καταστροφή τῶν Ψαρών κατεχει ξεχωριστή θέση ἀνάμεσα στίς θυσίες πού πρόσφερε τό γένος στό βωμό τῆς ἐλευθερίας στήν ἐπανάσταση τοῦ 1821. Τό μεγάλο δράμα πού συγκλόνισε τό πανελλήνιο καί συγκίνησε τούς πολιτισμένους λαούς, εἶναι ἀπό τά ἄφταστα παραδείγματα ἡρωισμοῦ καί θυσίας καί συμβολίζει τό ἀνεξάντλητο καί ἀκατάπαυστο ἀγωνιστικό πάθος τῆς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ποτὲ δέν εἶναι δυνατὸν νά πάρουν τά πράγματα καλύτερη ἐξέλιξη, παρὰ μόνον ἔτσι ὅπως τό ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς μέσα στό Ἔλεός Του. Γί᾿ αυτὸ δόξασέ Τον, γιά ὅλα!
Ὅσιος Μακάριος τῆς Όπτινα

19 Ιουν 2024

Ἑρμηνεία τῆς θείας Λειτουργίας - Ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα

Ἑρμηνεία τῆς θείας Λειτουργίας, Ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα
ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΕΡΓΟ τῆς θείας Λειτουργίας εἶναι ἡ μεταβολὴ τῶν δώρων ποὺ προσφέρουν οἱ πιστοί – τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου – σὲ σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ. Καὶ σκοπὸς τῆς εἶναι ὁ ἁγιασμὸς τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴ θεία μετάληψη ἀποκομίζουν τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν τους, τὴν κληρονομία τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ κάθε πνευματικὸ ἀγαθό.

Σ᾿ αὐτὸ τὸ ἔργο καὶ τὸ σκοπὸ συμβάλλουν οἱ προσευχές, οἱ ψαλμῳδίες, τὰ ἁγιογραφικὰ ἀναγνώσματα καὶ ὅλα ἐκεῖνα ποὺ τελοῦνται καὶ λέγονται στὴ διάρκεια τῆς Λειτουργίας. Μέσα σε αὐτὰ εἶναι σὰν νὰ βλέπουμε σὲ ἕνα πίνακα ζωγραφισμένη...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.