30 Απρ 2024

Ἐπίσημη παραδοχὴ τῆς AstraZeneca γιὰ σοβαρὲς παρενέργειες τοῦ ἐμβολίου της! Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ ἀποζημιώσεις τῶν θυμάτων;

Ὅταν ὁ Γέροντας Εὐθύμιος μὲ τ
 κείμενό του μιλοῦσε ξεκάθαρα καὶ προειδοποιοῦσε: «Ὅποιός φοβᾶται, ἂς κάνη ὅσα ἐμβόλια θέλει, ἀλλὰ νὰ γνωρίζη ὅτι μπορεῖ νὰ ἔχη ἀπρόβλεπτες βαρειὲς παρενέργειες», τότε κατηγορήθηκε ὡς ψεκασμένος ἢ χειρότερα δολοφόνος. Στο δεύτερο κείμενό του είπε: «Εἶναι ἕνα ἐμβόλιο πού ἀκόμα πρίν τήν παρασκευή του ἔγινε μέ νόμο ὑποχρεωτικό, ἦραν τίς εὐθύνες καί τίς ἀποζημιώσεις ἀπό τίς παρασκευάστριες ἑταιρεῖες, τόσο γρήγορα τέθηκε σέ χρήση χωρίς νά δοκιμασθῆ ἐπαρκῶς, δέν καλύπτει πλήρως τούς ἐμβολιασμένους, καί κάθε μέρα πληροφορούμαστε σοβαρές παρενέργειες καί θανάτους ἐμβολιασμένων».
Τώρα, τί ἔχουν νὰ ποῦν οἱ ὑπέρμαχοι τῶν ἐμβολίων; Ποιός εἶναι ὁ ψεκασμένος καί δολοφόνος; Διαβάστε τὴν εἴδηση:...

Ὁ πρωθυπουργὸς παραδίδει «βῆμα-βῆμα» Ἐθνικὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα;

Ἡ κυβέρνηση τῆς ΝΔ, ΔΕΝ ἔχει χαράξει Ἐθνικὴ Στρατηγικὴ καὶ ΔΕΝ ἔχει ἐνημερώσει τὰ κοινοβουλευτικὰ κόμματα γιὰ τοὺς στόχους ποὺ προσπαθεῖ νὰ ἐπιτύχει στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν Τουρκία. Πὼς γίνεται ἡ διαπραγμάτευση βῆμα-βῆμα; Ἀπὸ ποὺ παίρνει τὴν ἐξουσιοδότηση ὁ πρωθυπουργὸς νὰ παραδίδει ἐνδεχομένως «βήματα» ἐθνικῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων; 

Τὴν ἴδια στιγμή, διαπιστώνουμε καθημερινὰ ὅτι ἡ Τουρκία συνεχίζει τὴν ἀναθεωρητικὴ καὶ ἐπεκτατική της πολιτικὴ ἔναντι τῆς Ἑλλάδος στὸν χῶρο τοῦ Αἰγαίου καὶ στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο ὅπως κατέδειξε καὶ ἡ πρόσφατη ἀντίδραση τῆς...

Ἡ Ἁγία Κασσιανή... καὶ τὸ τροπάριό της!

"Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή,  τὴν σὴν αἰσθομένη θεότητα, μυροφόρου ἀναλαβοῦσα τάξιν,  ὀδυρομένη, μύρα σοι, πρὸ τοῦ ἐνταφιασμοῦ κομίζει.  Οἴμοι! λέγουσα, ὅτι νύξ μοι ὑπάρχει, οἶστρος ἀκολασίας,  ζοφώδης τε καὶ ἀσέληνος ἔρως τῆς ἁμαρτίας.  Δέξαι μου τὰς πηγὰς τῶν δακρύων,  ὁ νεφέλαις διεξάγων τῆς θαλάσσης τὸ ὕδωρ·  κάμφθητί μοι πρὸς τοὺς στεναγμοὺς τῆς καρδίας,  ὁ κλίνας τοὺς οὐρανοὺς τῇ ἀφάτῳ σου κενώσει.  Καταφιλήσω τοὺς ἀχράντους σου πόδας,  ἀποσμήξω τούτους δὲ πάλιν τοῖς τῆς κεφαλῆς μου βοστρύχοις·  ὧν ἐν τῷ παραδείσῳ Εὔα τὸ δειλινόν,  κρότον τοῖς ὠσὶν ἠχηθεῖσα, τῷ φόβῳ ἐκρύβη.  Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη καὶ κριμάτων σου ἀβύσσους  τίς ἐξιχνιάσει, ψυχοσῶστα Σωτήρ μου;  Μή με τὴν σὴν δούλην παρίδῃς, ὁ ἀμέτρητον ἔχων τὸ ἔλεος."
(Φώτη Κόντογλου - μεταγραφὴ) 
"Κύριε, ἡ γυναίκα ποὺ ἔπεσε σὲ πολλὲς ἁμαρτίες, σὰν ἔνοιωσε τὴ θεότητά σου, γίνηκε μυροφόρα καὶ σὲ ἄλειψε μὲ μυρουδικὰ πρὶν ἀπὸ τὸν ἐνταφιασμό σου κι ἔλεγε ὀδυρόμενη: 
Ἀλλοίμονο σὲ μένα, γιατί μέσα μου εἶναι νύχτα κατασκότεινη καὶ δίχως φεγγάρι, ἡ μανία τῆς ἀσωτείας κι ὁ ἔρωτας τῆς ἁμαρτίας. 
Δέξου ἀπὸ μένα τὶς πηγὲς τῶν δακρύων, ἐσὺ ποὺ μεταλλάζεις μὲ τὰ σύννεφα τὸ νερὸ τῆς θάλασσας. Λύγισε στ' ἀναστενάγματα τῆς καρδιᾶς μου, ἐσὺ ποὺ ἔγειρες τὸν οὐρανὸ καὶ...

"Μή μείνωμεν ἔξω τοῦ Νυμφῶνος Χριστοῦ"

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
(Θεολογικό σχόλιο στό περιεχόμενο καί τά νοήματα τῆς Μεγάλης Τρίτης)
«Τή ἁγία καί μεγάλη Τρίτη της τῶν δέκα παρθένων παραβολῆς, της ἐκ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, μνείαν ποιούμεθα». Αὐτό εἶναι τό συναξάρι τῆς δεύτερης ἡμέρας τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς ψυχῆς μας, «ὁ ὡραῖος κάλλει παρά πάντας βροτούς», ὁδεύει πρός τό ἑκούσιο Πάθος Του, καλῶντας κοντά Του ὅλους ἐμᾶς τούς πιστούς Του, γιά νά μᾶς κάνει κοινωνούς τῶν σωτηριωδῶν παθημάτων Του καί τοῦ θριάμβου τῆς Ἀναστάσεώς Του.
Οἱ θεῖοι Πατέρες ὅρισαν τήν ἁγία αὐτή ἡμέρα νά θυμηθοῦμε μιά ἀπό τίς πιό παραστατικές καί διδακτικές παραβολές...

Φθάσαντες πιστοὶ τὸ σωτήριον πάθος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοὺ
(Εἰσαγωγικὸ σχόλιο στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα)
Γιὰ μία ἀκόμα φορᾶ, μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, ὁδεύουμε στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα, στὴν ἱερότερη ἐορτολογικὴ περίοδο τοῦ ἔτους. Γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ θὰ ἀκολουθήσουμε τὰ ἴχνη τοῦ Νυμφίου τῆς Ἐκκλησίας μας Χριστοῦ καὶ θὰ γίνουμε συνοδοιπόροι τοῦ Θείου Πάθους Του. Σύμφωνα μὲ τὸν ἱερὸ ὑμνογράφο, καλούμαστε ὅπως «συμπορευθῶμεν αὐτῶ καὶ συσταυρωθῶμεν καὶ νεκρωθῶμεν δὶ΄αὐτὸν ταῖς τοῦ βίου ἠδοναῖς· ἶνα καὶ συζήσωμεν αὐτῶ». Μὲ αὐτὴν τὴν προϋπόθεση θὰ γίνουμε...

Ἡ νοερά προσευχή εἶναι τό ἀποτέλεσμα κι ἡ πρόοδος τῆς προφορικῆς προσευχῆς.

Ὁσίου Ἰγνατίου Μπρισαντσιανίνωφ
Ἀπό τό Βιβλίο " Ἡ στενή πύλη"
Ὁ Ρῶσσος ἱερομόναχος Δωρόθεος ἦταν μεγάλος δάσκαλος τῆς πνευματικῆς ἄσκησης. Στά θέματα τῆς νοερᾶς προσευχῆς εἶχε προχωρήσει ὅσο σχεδόν κι ὁ ἀββάς Ἰσαάκ ὁ Σύρος. Ἐκεῖνος λοιπόν συμβουλεύει αὐτούς πού ξεκινοῦν ν' ἀσκήσουν τήν προσευχή τοῦ Ἰησοῦ, στήν ἀρχή νά τήν προφέρουν δυνατά. Ἡ προφορική προσευχή, ἔλεγε, θά προχωρήσει ἀπό μόνη της καί θά...

Ἅγιος Ἰγνάτιος (Μπριαντσιανίνωφ) Ἐπίσκοπος Σταυρουπόλεως (30 Ἀπριλίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἡ ρωσική Ὀρθοδοξία ἐμπλούτισε τό ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας μέ μυριάδες ἁγίους. Τήν πρωτοπορία ἔχουν οἱ ἅγιοι Ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι ἀναδείχτηκαν, σέ ἁγιότητα καί ἐκκλησιαστικό φρόνημα, ἐφάμιλλοι τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Ἕνας ἀπό αὐτούς ὑπῆρξε καί ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ, Ἐπίσκοπος Σταυρουπόλεως, ἕνας ἀκούραστος καί ζηλωτής ποιμένας.
Γεννήθηκε τό 1807 στήν ρωσική κωμόπολη Ποκρόφσκ στήν ἐπαρχία Βολογκντά. Οἱ γονεῖς του ἀνῆκαν σέ εὐγενῆ οἰκογένεια τῆς παλιᾶς ἀριστοκρατίας. Τό βαπτιστικό του ὄνομα ἦταν Δημήτριος. Οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς του ἐνστάλαξαν στήν ψυχή του τήν εὐσέβεια καί τήν πίστη στό Θεό, ὥστε ἀπό μικρό παιδί ἄρχισε νά δείχνει σημάδια ὑπέρμετρης ἀγάπης γιά τήν Ἐκκλησία. Σύχναζε στό ναό τῆς...

Ἁγία Ἀργυρή, ἡ ἔνδοξος νεομάρτυς τοῦ Χριστοῦ καὶ προστάτις τοῦ Γάμου (30 Ἀπριλίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Στὴν ἔνδοξη χορεία τῶν Νεομαρτύρων ξεχωριστὴ θέση κατέχουν οἱ γυναῖκες Νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖες συναγωνίστηκαν ἐπάξια τους ἄνδρες σὲ πίστη ἡρωισμὸ καὶ παρρησία. Μία ἀπὸ τὶς ἠρωικότερες Νεομάρτυρες εἶναι καὶ ἡ ἁγία Νεομάρτυς Ἀργυρή. 
Γεννήθηκε στὴν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Δὲν τὸ βάζω κάτω, πάντοτε λέω Δόξα σοι ὁ Θεός! Πάντοτε μὲ τὴν ὑπομονή μου, μὲ τὴν πίστη μου στὸ Θεό. Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον.
Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ ἐν Εὐβοίᾳ

29 Απρ 2024

Δεκαπέντε χρόνια «Ῥωμαίικο Ὁδοιπορικό»!

Μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ συμπληρώσαμε δεκαπέντε χρόνια διαδικτυακῆς προσφορᾶς στὴν Ρωμαίικη ἐνημέρωση. Μέχρι στιγμῆς ἔχουμε δημοσιεύσει πάνω ἀπὸ 27.350 ἀναρτήσεις! Τὰ σχόλια τῶν ἀναγνωστῶν στὶς ἀναρτήσεις μας ἀνέρχονται σὲ 46.500.
Περιηγηθεῖτε στὴν ἀρχειοθήκη τοῦ ἱστολογίου μας χρονολογικά, ἀλλὰ καὶ στὶς κατηγορίες τῶν ἀναρτήσεων ἀνὰ ἐτικέτα...

Ἀδιανόητο: Ἡ Μενδώνη ποζάρει μπροστὰ στὸ πορτρέτο τοῦ σφαγέα τῶν Ἑλλήνων! Ἡ Κυβέρνηση θὰ λάβει τὴν ἀπάντηση στὶς κάλπες...

Συναισθήματα ὀργῆς προκαλεῖ ἡ προκλητικὴ κίνηση τῆς ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ Λίνας Μενδώνη νὰ ποζάρει μπροστὰ στὸ πορτρέτο τοῦ σφαγέα τῶν Ἑλλήνων, κατὰ τὴν ἐπίσκεψή της στὴν Κωνσταντινούπολη.
Χωρὶς ἴχνος αἰδοῦς, ἡ χειρότερη ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ ποὺ τσιμέντωσε τὴν Ἀκρόπολη καὶ δήλωνε ὅτι ἐξαπατήθηκε ἀπὸ τὸν Λιγνάδη, ἡ ὑπουργὸς ποὺ ἀπείλησε μὲ μηνύσεις δημοσιογράφους ἀντὶ νὰ δώσει ἐξηγήσεις γιὰ τὶς καταγγελίες στὴ Νίσυρο σὲ βάρος τοῦ ὑπαλλήλου τοῦ ΥΠΠΟ, πόζαρε μπροστὰ ἀπὸ τὸ πορτρέτο τοῦ σφαγέα τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ, Κεμὰλ Ἀτατούρκ!
Μάλιστα, ἡ φωτογραφία δημοσιεύθηκε στὸν ἐπίσημο λογαριασμὸ τοῦ ὑπουργείου Πολιτισμοῦ στὸ Instagram, προκαλῶντας θύελλα ἀντιδράσεων...

Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Νίκης Γεώργιος Ρούντας μὲ τὸν ὑποψήφιο Εὐρωβουλευτὴ Δημήτριο Χιωτακάκο

Μὲ τὸν ΧΙΩΤΑΚΑΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Ὑποψήφιο Εὐρωβουλευτὴ ΝΙΚΗΣ, προσκεκλημένος ὁ κος Γεώργιος Ρούντας, βουλευτής Λαρίσσης τῆς ΝΙΚΗΣ.
Παρακολουθεῖστε τὸ EPSILON TV: «Ἡ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ, Ἡ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ».

Τὸ ἰδιότυπο ἑορτολογικὸ σχίσμα τῆς Ὀρθοδόξου Φινλανδικῆς Ἐκκλησίας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 
Ἡ μακροχρόνια δράση τοῦ ἐπαράτου καὶ παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ στὴν Ἐκκλησία συνεχίζει νὰ προκαλεῖ σοβαρότατα προβλήματα, τόσον ὡς πρὸς τὴν ἀλλοίωση τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, ὅσο καὶ ὡς πρὸς τὴν πρόκληση σχισμάτων, μὲ ἐμφανὲς αὐτὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. 
Ὡς γνωστὸν τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, παρερμηνεύοντας τοὺς ἱεροὺς κανόνες καὶ μετὰ 330 χρόνια, ἀνακαλῶντας ἀντικανονικῶς τὴν πρᾶξιν παραχωρήσεως τῆς Μικρᾶς Ρωσίας, (Οὐκρανίας), στὸ πατριαρχεῖο τῆς Ρωσίας, ποὺ εἶχε παραχωρηθεῖ γιὰ νὰ σωθεῖ ἀπὸ τὸν ἐξουνιτισμὸ μετὰ τὴν προδοτικὴ «Σύνοδο τοῦ Μπρὲστ» καὶ τὴν ἐπίθεση τοῦ πολωνο-λιθουανικοῦ στρατοῦ μὲ τὴν ἐπέμβαση...

Ὁ ὑποψήφιος Εὐρωβουλευτὴς τῆς ΝΙΚΗΣ Δημήτριος Χιωτακάκος στὸν Ἀναλυτή

Καλεσμένος στὴν ἐκπομπὴ "Ἀναλυτὴς" καὶ στὸ ONE CHANNEL στὴν Καβάλα βρέθηκε ὁ Δημήτριος Χιωτακάκος, ὑποψήφιος Εὐρωβουλευτὴς τῆς ΝΙΚΗΣ (25/04/2024). 

Ἰωσὴφ ὁ Πάγκαλος: «Πῶς ποιήσω τὸ ρῆμα τὸ πονηρὸν τοῦτο καὶ ἁμαρτήσομαι ἐναντίον τοῦ Θεοῦ;»

Πρωτοπρεσβυτέρου πατρὸς Κωνσταντίνου Παπαγιάννη (2014). Ἱερὰ ἱστορία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Θεσσαλονίκη: Τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας.
Γιὰ μᾶς τοὺς Χριστιανοὺς ἡ ἱστορία τοῦ Ἰωσὴφ ἔχει μεγάλη σημασία, γιατί ὁ Ἰωσὴφ εἶναι τύπος τοῦ Κυρίου. Ὅπως ὁ Ἰωσὴφ ἦταν τὸ ἀγαπητὸ παιδὶ τοῦ Ἰακώβ, ἔτσι καὶ ὁ Κύριος εἶναι «ὁ Υἱὸς ὁ ἀγαπητός» τοῦ ἐπουρανίου Πατρὸς (Ματθ. Γ΄ 17)· κι ὅπως ὁ Ἰωσὴφ ἔγινε ἀντικείμενο φθόνου ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς του, ἔτσι καὶ ὁ Κύριος φθονήθηκε καὶ μισήθηκε ἀπὸ τοὺς ὁμοφύλους του. Ἀλλὰ καὶ ἡ ταπείνωσις, τὰ παθήματα καὶ ἡ ἀνεξικακία τοῦ Ἰωσὴφ καὶ ἡ δόξα, στὴν ὁποία τελικῶς ὠδηγήθηκε, τὸν κάνουν νὰ εἶναι ὁ κατ΄ ἐξοχὴν τύπος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γι΄ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία τιμᾷ τὴ μνήμη του τὴ Μεγάλη Δευτέρα, τὴν πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος τῶν...

«Τὸν νυμφώνα σου βλέπω»

Γέρων Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτης
Τὸν νυμφώνα Σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον καὶ ἔνδυμα οὐκ ἔχω, ἴνα εἰσέλθω ἐν αὐτῶ· λάμπρυνόν μου τὴν στολὴν τῆς ψυχῆς, Φωτοδότα καὶ σῶσον μέ», ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας.
Ἡ ψυχὴ τοῦ χριστιανοῦ, ἡ μετανοημένη ψυχή, αὐτὴ ποὺ ἔχει συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητος καὶ τῆς εὐθύνης, στρέφει τὰ μάτια της πρὸς τὸν Νυμφίον τῆς Ἐκκλησίας καὶ γοερῶς ἀναφωνεῖ: «Σωτήρα μου, Εὐεργέτα μου, Σὺ ποὺ σταυρώθηκες γιὰ μένα τὴν ἁμαρτωλὴ ψυχή· δὲν ἔχω...

Ἀπό τήν Μεγάλη Δευτέρα μέχρι καί τήν Μεγάλη Τετάρτη

Αὐτὲς οἱ τρεῖς ἡμέρες, τὶς ὁποῖες ἡ Ἐκκλησία ὀνομάζει Μεγάλες καὶ Ἅγιες, ἔχουν, μέσα στὸ λειτουργικὸ κύκλο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας, ἕναν καθοριστικὸ σκοπό. Τοποθετοῦν ὅλες τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες στὴν προοπτική του Τέλους· μᾶς ὑπενθυμίζουν τὸ ἐσχατολογικὸ νόημα τοῦ Πάσχα. Συχνὰ ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα χαρακτηρίζεται σὰν...

Μεγάλη Δευτέρα «Ἰδού, ὁ Νυμφίος ἔρχεται» (Θεολογικὸ σχόλιο στὸ περιεχόμενο καὶ τὰ νοήματα τῆς Μεγάλης Δευτέρας)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου Καθηγητοῦ 
«Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσω τῆς νυκτὸς καὶ μακάριος ὁ δοῦλος ὂν εὐρήσει γρηγορούντα, ἀνάξιος δὲ πάλιν, ὂν εὐρήσει ραθυμούντα. Βλέπε οὒν ψυχή μου, μὴ τῷ ὕπνω κατενεχθῆς, ἴνα μὴ τῷ θανάτω παραδοθεῖς καὶ τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθῆς. Ἀλλὰ ἀνανηψον κράζουσα, Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἰ ὁ Θεὸς ἠμῶν. Δία τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἠμᾶς». Μὲ αὐτὸ τὸ θεσπέσιο τροπάριο ὁ ἱερὸς ὑμνογράφος μᾶς εἰσάγει στὸ κατανυκτικὸ κλίμα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, παροτρύνοντάς μας νὰ ἑτοιμάσουμε κατάλληλα τὸν ἑαυτό μας, προκειμένου νὰ ὑποδεχτοῦμε τὸ Νυμφίο τῆς ψυχῆς μᾶς Χριστὸ καὶ νὰ λάβουμε μέρος στὴν πνευματικὴ γαμήλια πανδαισία. Αὐτὴ εἶναι ἄλλωστε καὶ ἡ κύρια ἐπιδίωξη τῆς βιώσεως ὅλων τῶν μεγάλων γεγονότων τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, ἡ συνάντησή μας μὲ τὸν παθόντα καὶ ἀναστάντα Σωτήρα μᾶς Χριστό!
Τὴν πρώτη ἡμέρα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος τιμᾶμε μία μεγάλη προσωπικότητα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τὸν Ἰωσὴφ τὸν Πάγκαλο, τὸ γιὸ τοῦ Ἰακώβ, τὸν ὁποῖο πούλησαν, ἐξαιτίας...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Θέλουν νὰ ἐπιταχύνουν τὴν ἄφιξη τοῦ λεγομένου μεσσία"

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη 
[Κυριακή, 28 Ἀπριλίου 2024] 

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἐκεῖνος ποὺ θέλει νὰ κάνει κάτι καὶ δὲν μπορεῖ, εἶναι σὰν νὰ τὸ ἔκανε, ἀπέναντι στὸν καρδιογνώστη Θεό. Αὐτὸ ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ καλὰ καὶ γιὰ τὰ κακά. 

Ἅγιος Μαρκος ὁ Ἀσκητής

28 Απρ 2024

Ὅλα τά τροπάρια τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων θεολογοῦν

Τοῦ πατρὸς Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου
Νά ἀναλύσουμε σήμερα τήν εἰκόνα τῆς λεγομένης Βαϊοφόρου, δηλαδή τῆς εἰσόδου τοῦ Χριστοῦ τήν ἡμέρα τῶν Ἱεροσολύμων στήν πόλη αὐτή, πού ἀκολούθησε μετά ὁ σταυρός καί ὅλα τά γεγονότα τοῦ πάθους.
Βέβαια, ἐπειδή μπαίνουμε ἤδη στά γεγονότα τοῦ πάθους, ὅλη ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἕνα...

Κυριακή τῶν Βαΐων: Ὅταν ὁ Ἅγιος Σπυρίδωνας ἔσωσε τό νησί τῆς Κέρκυρας ἀπό τή χολέρα.

Φωτό Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ
Λιτανεία σκηνώματος
 Ἁγίου Σπυρίδωνα
Κυριακή Βαΐων 17/4/2022
Κέρκυρα, τό νησί τῶν Φαιάκων, ἡ νύμφη τοῦ Ἰονίου, τό νησί τῆς μουσικῆς, μά κυρίως τό νησί τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα. Ἡ Κέρκυρα τήν Κυριακή τῶν Βαΐων πανηγυρίζει, γιορτάζει τό Θαῦμα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος τοῦ 1630, πού ἀπάλλαξε τή νῆσο ἀπό τήν πανώλη.
Ἀπό τό 1456 πού ἦρθε τό Ἅγιο Λείψανο τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα στήν Κέρκυρα μέχρι καί σήμερα ἀποτελεῖ τόν πολυτιμότερο καί ἀδαπάνητο θησαυρό ὅλων τῶν Κερκυραίων. Εἶναι τά πάντα γιά τούς Κερκυραίους. Ὁ Ἅγιος εἶναι αὐτός πού καθημερινά, πάνω στήν λάρνακα τοῦ, ἀκούει εὐχαριστίες, θλίψεις, προβλήματα, αἰτήσεις, ἱκεσίες. Συλλέγει χαμόγελα καί τά κάνει προσευχές στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ. Συλλέγει δάκρυα καί μέ αὐτά καθαρίζει ψυχές πονεμένων. Γιά ὅλους ἔχει νά πεῖ κάτι στόν Θεό. Ὁλημερίς καί ὀλονυχτίς ἐργάζεται στό ἀμπελῶνα τοῦ κυρίου, μεταφέρει ὅλα τά αἰτήματα τῶν ἀνθρώπων πού μέ πίστη προσῆλθαν σ' αὐτόν, ἀπόδειξη τά λόγια ἑνός ἁπλοῦ, ἀλλά σοφοῦ πιστοῦ ἀνθρώπου, «Τ' Ἅγιο Κορμί, περπατάει καί τήν νύχτα, ἀλήθεια στό λέω, περπατάει, γιά δές τά πασούμια του, εἶναι λιωμένα στόν πάτο».

Κάθε χρόνο, τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, μετά τό....


Εἰς τήν Κυριακήν τῶν Βαΐων

Ἁγίου Λουκᾶ Κριμαίας
Ἡ Ἱερουσαλὴμ ἦταν γεμάτη κόσμο ποὺ ἦλθε ἀπὸ παντοῦ γιὰ νὰ γιορτάσει τὴ μεγάλη γιορτὴ τοῦ Πάσχα. Ὅλη ἡ πόλη μιλοῦσε γιὰ τὸν μεγάλο προφήτη καὶ θαυματουργὸ ἀπὸ τὴ Ναζαρέτ, ὁ ὁποῖος μόλις τώρα ἔκανε τὸ μεγαλύτερο ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα ἀμέτρητα θαύματά Του, ἀνέστησε τὸν Λάζαρο, πού τέσσερεις ὁλόκληρες ἡμέρες βρισκόταν στὸν τάφο. Τὸν περίμεναν νὰ ἔλθει στὴν πόλη καὶ προετοιμάζονταν γιὰ τὴ θερμὴ ὑποδοχή Του. Αὐτός, συνοδευόμενος ἀπὸ τοὺς μαθητές Του, δὲν περπατοῦσε πεζός, ὅπως πάντα, ἀλλά, ξεκινώντας ἀπὸ τὴ Βηθσφαγῆ, ἀνέβηκε σ’ ἕνα γαϊδουροπούλαρο, ὥστε νὰ πληρωθεῖ ἔτσι...

Ἡ εἴσοδος τοῦ Χριστοῦ στὰ Ἱεροσόλυμα

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς
«Τὴν ἄλλη μέρα, τὸ μεγάλο πλῆθος ποὺ εἶχε ἔρθει γιὰ τὴ γιορτὴ τοῦ Πάσχα, ὅταν ἄκουσαν ὅτι ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς στὰ Ἱεροσόλυμα, πῆραν κλαδιὰ φοινικιᾶς, καὶ βγῆκαν ἀπὸ τὴν πόλη νὰ τὸν προϋπαντήσουν, καὶ κραύγαζαν: «Δόξα στὸν Θεό! Εὐλογημένος αὐτὸς ποὺ ἔρχεται σταλμένος ἀπὸ τὸν Κύριο! Εὐλογημένος ὁ βασιλιὰς τοῦ Ἰσραὴλ» (Ἰωάν. ιβ, 12-13). Τὴν ἑπόμενη μέρα τοῦ δείπνου τῆς Βηθανίας, ὁ Κύριος ξεκίνησε γιὰ τὰ Ἱεροσόλυμα, τὴν πόλη ποὺ θανάτωσε τοὺς προφῆτες.

Ἡ Ἱερουσαλὴμ δὲν ἦταν τόπος ὅπου κατοικοῦσαν μόνο οἱ στενόμυαλοι φαρισαῖοι, οἱ ἀλαζόνες γραμματεῖς καὶ...

Ὡσαννὰ Εὐλογημένος ὁ Ἐρχόμενος

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοὺ
(Θεολογικὸ σχόλιο στὸ περιεχόμενο καὶ τὸ νόημα τῆς Κυριακῆς τῶν Βαίων)
Μετὰ τὴν θαυμαστὴ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου οἱ εὐσεβεῖς ἀδελφές του παρέθεσαν στὸν Κύριο καὶ τοὺς μαθητὲς Του μεγάλο καὶ λαμπρὸ δεῖπνο γιὰ νὰ εὐχαριστήσουν τὸν Μεγάλο Εὐεργέτη τους. Ἡ Μάρθα φρόντιζε νὰ μὴ λείψει τίποτε ἀπὸ τὸ πλούσιο τραπέζι. Μαζί τους καθόταν καὶ ὁ Λάζαρος. Ἡ Μαρία, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ δείπνου, πῆρε ἕνα πολύτιμο δοχεῖο γεμάτο πανάκριβο μύρο καὶ ἄρχισε νὰ πλένει μὲ αὐτὸ τὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ. Κατόπιν ξέπλεξε τὰ πλούσια μαλλιά της καὶ μ’ αὐτὰ σκούπισε τὰ πόδια τοῦ Λυτρωτῆ. Ἡ εὐώδης ὀσμὴ τοῦ μύρου γέμισε τὴν οἰκία. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ δημιούργησε αἰσθήματα ἐκπλήξεως στοὺς παραβρισκόμενους. Ὁ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης, ὁ μελλοντικὸς προδότης τοῦ Κυρίου εἶπε:...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Δὲν τὸ βάζω κάτω, πάντοτε λέω Δόξα σοι ὁ Θεός! Πάντοτε μὲ τὴν ὑπομονή μου, μὲ τὴν πίστη μου στὸ Θεό. Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον. 

Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ ἐν Εὐβοίᾳ

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφεὶμ γιὰ τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων Σεραφείμ, ὁμιλεῖ θεολογικῶς γιὰ τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων (28-04-2024). 

Κυριακή τῶν Βαϊων

Ἅγιος Ἐπιφάνιος Κύπρου
Χαῖρε καί ἀγάλλου, θυγατέρα τῆς Σιών. Ἀπόλαυσε βαθιά χαρά καί ἀναγάλλιασε, ὁλόκληρη τοῦ Χριστοῦ ἡ Ἐκκλησία. Ἔρχεται πάλι σέ σένα ὁ Βασιλιάς. Ὁ νυμφίος σου ἔρχεται καθισμένος στό πουλάρι, ὅπως σέ θρόνο. Ἄς βγοῦμε νά Τόν προϋπαντήσουμε. Ἄς βιαστοῦμε νά δοῦμε τή δόξα Του. Ἄς προλάβωμε νά τιμήσωμε τόν ἐρχομό Του μέ χαρά. Ἄλλη μιά φορά σωτηρία στόν κόσμο, πάλι ὁ Θεός ἔρχεται γιά νά σταυρωθῆ.
Ὁ Βασιλιάς τῆς Σιών, ἡ προσδοκία τῶν ἐθνῶν, ξαναέρχεται σ᾽ αὐτήν καί χαρίζει πάλι τή σωτηρία στόν κόσμο. Τό φῶς ἄλλη μιά φορά μᾶς ἐπισκέπτεται καί ἡ πλάνη διαλύεται, ἡ ἀλήθεια λουλουδίζει, χορεύει ἡ Ἐκκλησία καί χηρεύει ἡ Συναγωγή. Πάλι ντροπιάζονται οἱ δαίμονες, σκορπίζει ἡ κατάρα, καί πάλι ταράζονται οἱ Ἑβραῖοι, συντρίβεται ὁ δράκοντας, χαίρονται τά Ἔθνη καί ἡ Σιών στολίζεται.
Ἔρχεται ὁ Χριστός καθισμένος στό πουλάρι, ὅπως σέ θρόνο. Ἀναγαλλιάστε οὐρανοί. Ὑμνῆστε Ἄγγελοι. Εὐφρανθῆτε τά βουνά. Σκιρτῆστε λόφοι. Παφλάστε ποταμοί. Ὁ λαός τῆς Σιών χορέψετε, οἱ Ἐκκλησίες χαρῆτε. Ψάλλετε Ἱερεῖς, προφῆτες ἐλᾶτε πρῶτοι, εὐαγγελιστῆτε μαθηταί, ὑποδεχθῆτε λαοί. Τρέξτε...

27 Απρ 2024

Εὐρωβουλή: Πασαρέλα ἢ βῆμα δημιουργικῆς ἀντιπαράθεσης

Τοῦ Γεωργίου Βλαχόπουλου, ὑποψηφίου Εὐρωβουλευτοῦ τῆς ΝΙΚΗΣ 
Μὲ ἀφορμὴ τὶς δηλώσεις κρατικοδίαιτων δημοσιογραφίσκων στὴν προσπάθειά τους γιὰ τὶς εὐρωεκλογὲς ἀκοῦμε δηλώσεις ποὺ καταδεικνύουν τὴν ἀνωριμότητα καὶ ἐπιπολαιότητα μὲ τὴν ὁποία ἐμφανίζονται ἀπὸ τὰ δῆθεν κόμματα ἐξουσίας πρόσωπα "γνωστὰ στὸ γυαλὶ" ποὺ χωρὶς περίσκεψη χωρὶς αἰδῶ πιστεύουν πὼς εἶναι σὲ θέση μὲ styling καὶ φανφάρες κενοῦ περιεχομένου νὰ ἐκπροσωπήσουν στὴν ἀρένα λεόντων τοῦ εὐρωπαϊκοῦ στίβου τὴν Ἑλλάδα μας καὶ τὶς ἀξίες ποὺ ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς πρεσβεύει. Λάθος τραγικό. 
Γιατί τὴν Ἑλλάδα ἐκπροσωπεῖ μόνο ὅποιος τὴν κουβαλᾶ στὴ μνήμη καὶ στὴν καρδιά του. 
Ὄχι αὐτὸς τοῦ ὁποίου ἡ παράταξη γκρεμίζει μὲ τὴ ψῆφο του τὴν οἰκογένεια, δυναμιτίζει τὰ θεμέλια τοῦ Ἔθνους μὲ Πρέσπες, βουλιάζει τὴν...

Ὅταν λείπη τὸ ἐκκλησιαστικὸν φρόνημα

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Τὸ κοσμικὸ πνεῦμα, ὅταν αἰχμαλωτίσει τοὺς χριστιανούς, τοὺς ἀποσυνδέει ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ σιγὰ- σιγὰ τοὺς ἀπομακρύνει ὁριστικά. Πρόκειται γιὰ ὀλέθριο ἀποτέλεσμα καὶ ἡ ἀντιμετώπισή του εἶναι σχεδὸν ἀδύνατη. Δυστυχῶς, σ’ αὐτὴ τὴν κατάσταση βρίσκεται ἡ πλειονότητα τῶν χριστιανῶν. Τὸ ποιμαντικὸ ἔργο τῶν κληρικῶν ἀποδίδει ἐλάχιστα, γιατί καὶ αὐτοὶ βρίσκονται στὴν ἴδια πνευματικὴ κατάσταση. Ἀλλὰ καὶ πολλοὶ μητροπολίτες κυριαρχοῦνται ἀπὸ τὸ κοσμικὸ πνεῦμα καὶ εἶναι ἐντελῶς ἀκατάλληλοι νὰ ἐπηρεάσουν τοὺς κληρικούς τους καὶ τὸ λαό. Οἱ ὅποιες δραστηριότητές τους εἶναι χωρὶς πνευματικὸ περιεχόμενο καὶ στοχεύουν στὴν προσωπική τους προβολή. Ἐπιδιώκουν τὸ χειροκρότημα καὶ ἐπιθυμοῦν τὸν δημόσιο ἔπαινο ἀπὸ τοὺς ἄσχετους μὲ τὴν πίστη ἀνθρώπους, γεγονὸς ποὺ ἐπιβεβαιώνει ὅτι εἶναι δοῦλοι τοῦ δαιμονικοῦ πάθους τῆς κενοδοξίας...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ὅπως ἡ φύση παίρνει λαμπρὸ χρῶμα ἀπὸ τὸν ἀκτινοβόλο ἥλιο, ἔτσι καὶ ἡ ψυχὴ μας ἀπὸ τὰ διδάγματα τῶν πατέρων. 
Μέγας Βασίλειος

26 Απρ 2024

«Βράζουν» οἱ κύκλοι τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν συμφωνία Μητσοτάκη - Ἰερωνύμου! Οἱ πιστοὶ γυρίζουν τὴν πλάτη στὴν Ν.Δ.!

Ἱερεῖς καὶ Μητροπολῖτες δὲν θὰ κάνουν πίσω γιὰ τὸ νομοσχέδιο Μητσοτάκη ποὺ προκάλεσε ρῆγμα στὶς σχέσεις κράτους - Ἐκκλησίας! 
Τὴν ὥρα ποὺ τὸ Μαξίμου ἐπιχειρεῖ νὰ παρουσιάζει πλήρη συμφιλίωση μὲ τὴν Ἐκκλησία μετὰ τὸ νομοσχέδιο γιὰ τοὺς γάμους ὁμοφυλοφίλων ποὺ προκάλεσε ρῆγμα στὶς σχέσεις μὲ τὴν κυβέρνηση, οἱ ἱερεῖς σύμφωνα μὲ πληροφορίες εἶναι ὀργισμένοι γιὰ τὴν συμφωνία Μητσοτάκη - Ἰερωνύμου, οἱ ὁποῖοι βρέθηκαν σήμερα χέρι - χέρι στὸ Δήλεσι γιὰ νὰ ἐπισκεφθοῦν δομὲς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 
Σχεδὸν δυόμισι μῆνες μετὰ τὸ ἄδειασμα τοῦ Μητσοτάκη στὸν Ἱερώνυμο μὲ τὴ φράση «ἢ παπᾶς- παπᾶς ἢ ζευγᾶς ζευγᾶς» ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Βουλῆς, μὲ ἀφορμὴ τὸ νομοσχέδιο ποὺ δίχασε τὴν κοινωνία καὶ προκάλεσε τὴν ἔντονη ἀντίδραση τῆς Ἱεραρχίας, ὁ πρωθυπουργὸς ἐν ὄψει εὐρωεκλογῶν κάνει αὐτὸ...

Μνημόνιο ΛΟΑΤΚΙ τουρισμοῦ: Ἀκόμη ἕνα βῆμα πρός τήν σοδομοποίηση τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση Μητσοτάκη!

Ἀδέλφια, μὴ ξεχάσετε στὶς ἐκλογὲς νὰ ψηφίσετε Μητσοτάκη...!
«Φεῦγε ἐμπρησμὸν ὦ ψυχή, φεῦγε Σοδόμων καῦσιν»[1]
Ἡ ὄρεξη στούς ὁμομανεῖς πολιτικούς ἔχει ἀνοίξει καί φαίνεται ὅτι δέν θά ἀφήσουν καμία πτυχή τῆς κοινωνικῆς ζωῆς χωρίς τό πολύχρωμο τόξο τους. Ἑπόμενο πεδίο δράσης, ὁ τουρισμός. Στά πλαίσια τῆς κυβερνητικῆς ὁμολατρείας, ἡ ὑπουργός τουρισμοῦ ὑπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας μέ τόν ὀργανισμό Queer Destinations. «Πρόκειται γιά ἕναν ὀργανισμό μέ παρουσία ἤδη σέ 14 χῶρες, μέ σκοπό νά συνδέει κυβερνήσεις, ἐπιχειρήσεις καί προορισμούς μέ τήν κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+».[2]
Στήν ἱστοσελίδα τῆς ὀργάνωσης διαβάζουμε: «Τό πρόγραμμα καλύπτει τά πάντα, ἀπό τήν ἱστορία τῆς κοινότητας LGBTQ+ μέχρι πραγματικές περιπτωσιολογικές μελέτες καί βέλτιστες πρακτικές γιά τήν παροχή τῶν καλύτερων δυνατῶν...

Κατάρρευση τοῦ ΕΣΥ: Τὰ δάκρυα τοῦ Γιάννη Καλλιάνου στέρεψαν τώρα – Καὶ τῶν ἁπλῶν πολιτῶν πρὸ πολλοῦ!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Ὁ Γιάννης Καλλιάνος συντετριμμένος κατήγγειλε τὰ λάθη ποὺ ἔκαναν τὸν πατέρα του νὰ χαροπαλεύει - Μόνο ποὺ ἀποδίδει εὐθύνες σὲ λάθος ἐνόχους! 
Εἶναι ἀναμφισβήτητη ἀλήθεια ὅτι μεταξὺ κυβέρνησης καὶ λαοῦ «χάσμα μέγα ἐστί». Ἀλλὰ ἡ ζωὴ δὲν χαμπαριάζει ἀπὸ ἀξιώματα στὶς «σφαλιάρες» ποὺ μοιράζει. Καὶ ταπεινώνει ἀδιάκριτα ἀπὸ τὸν πιὸ ἁπλοϊκὸ πολίτη, μέχρι τὸν πιὸ ὑπερόπτη ἐξουσιαστή. Ἐκεῖ κρύβεται ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ, ὅπου μέσῳ τῶν μεγάλων προσωπικῶν θλίψεων προσφέρονται εὐκαιρίες μετανοίας γιὰ ὅλους, ἀνεξαρτήτως κοινωνικοῦ στρώματος. 
Καὶ πέρα ἀπὸ τὴ μετάνοια, τὰ σὸκ τῆς ζωῆς δίνουν ἀφορμὴ γιὰ νὰ κατανοήσουμε τί δράματα περνοῦν οἱ συνάνθρωποί μας. Διαλύουν τήν ἄχλη τῆς τρυφηλῆς...

Ὁ ἀγωνιστὴς τοῦ Χριστοῦ, Ἀρχιμανδρίτης Σαράντης Σαράντος

Ἐπιμνημόσυνος ὁμιλία πρωτ. Ἀντωνίου Μπουσδέκη κατά τό τριετές μνημόσυνο τοῦ πατρός Σαράντη Σαράντου.
Στήν Ἱ. Μονή Ὁσίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου (ἅγιο Στέφανο Ἀττικῆς). (Τρία χρόνια μετά την κοίμησή του στις 6/4/2024)
Σεβαστοί πατέρες, ὁσιωτάτη γερόντισσα, ἀγαπητοί ἀδελφοί·
Μαζευτήκαμε σήμερα ἐδῶ γιά νά λειτουργήσουμε καί νά τελέσουμε τό τριετές μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ μας πατέρα, τοῦ πατρός Σαράντη.
Θέλοντας καθ’ ὑπακοήν νά πῶ δυό λόγια στήν ἀγάπη σας θά βασιστῶ στήν ὁμιλία τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, τόν ὁποῖον ὅπως γνωρίζετε ὑπεραγαποῦσε ὁ πατήρ καί μάλιστα ἐπί σειρά ἐτῶν ἀνέλυε τά κείμενά του στήν Πειραϊκή Ἐκκλησία. Μιλώντας λοιπόν ὁ ἅγιος γιά τόν πνευματικό του πατέρα, τόν ἅγιο Συμεών...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Οἱ ἄνθρωποι ταξιδεύουν γιὰ νὰ θαυμάσουν τὰ ψηλὰ βουνά, τὰ κύματα τῆς θάλασσας, τὰ βιαστικὰ ποτάμια, τὴν ἀπεραντοσύνη τοῦ ὠκεανοῦ, τῶν ἀστεριῶν τὴ φωτεινὴ πορεία καὶ ὅμως τὸν ἑαυτὸ τους τὸν προσπερνοῦν χωρὶς δεύτερη ματιά. 
Ἱερὸς Αὐγουστίνος

25 Απρ 2024

Ἡ Βίκυ Φλέσσα... θηλυκὸς Πάγκαλος!

Στὴ συχνότητα τοῦ Θεόδωρου Πάγκαλου ἀποφάσισε νὰ συντονιστεῖ χθὲς ἡ Βίκυ Φλέσσα. 
Θυμίζοντας τὸν συχωρεμένο ὑπουργὸ τοῦ ΠΑΣΟΚ, ποὺ τὸ 2010 κατηγοροῦσε τὸν ἑλληνικὸ λαὸ γιὰ τὴ χρεοκοπία τῆς χώρας, ἀναφωνῶντας τὸ περιβόητο «μαζὶ τὰ φάγαμε», χθὲς ἡ Βίκυ Φλέσσα ἀποφάσισε νὰ δηλώσει πὼς γιὰ τὸ ἔγκλημα τῶν Τεμπῶν εὐθύνονται ὅλοι οἱ Ἑλληνες, ἀναφωνῶντας πὼς «τὰ παιδιὰ αὐτὰ (στὰ Τέμπη) τὰ σκοτώσαμε ὅλες καὶ ὅλοι μαζί». 
Ἡ χυδαία προσπάθεια συλλογικῆς ἐνοχοποίησης τοῦ λαοῦ, γιὰ ἕνα ἔγκλημα ποὺ ἔχει συγκεκριμένους ἠθικοὺς αὐτουργούς, δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο πέρα ἀπὸ ἀκόμα μία προσπάθεια συγκάλυψης τῶν εὐθυνῶν τῶν ὑπεύθυνων-ἀνεύθυνων ὑπουργῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς κυβέρνησης, ποὺ ἡ ἴδια γλείφει γιὰ μία θέση στὸ Εὐρωκοινοβούλιο. Ἡ ἴδια, ἄλλωστε, συνειδητὰ ἐπιλέγει νὰ ἐπιτεθεῖ στὸν λαό, ἀλλὰ νὰ...

Ἀνεξέλεγκτος ὁ Ράμα ἔρχεται στὴν Ἀθήνα μὲ σχέδιο ἀνωμαλίας!

Θὰ ἔχει συναντήσεις μὲ τὴν ἀλβανικὴ κοινότητα στὴν Ἑλλάδα ἐν μέσῳ προεκλογικῆς περιόδου γιὰ τὶς εὐρωεκλογές! 
Ἀπερίγραπτο τὸ θράσος τοῦ Ἀλβανοῦ πρωθυπουργοῦ Ἔντι Ράμα, τὸ ὁποῖο ἐντείνεται ἀπὸ τὶς ἐπιλογὲς τοῦ ἴδιου τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ποὺ ἀντὶ νὰ ὑπερασπίζεται τὰ συμφέροντα τῆς Ἑλλάδας κάνει προσωπικὲς δημόσιες σχέσεις γιὰ νὰ τὰ ἔχει καλὰ μὲ ὅλους (γιατί ἄραγε;). 
Σύμφωνα λοιπὸν μὲ πληροφορίες, τὴν Ἀθήνα ἀναμένεται νὰ ἐπισκεφτεῖ ὁ Ράμα, ἐνῷ ἐπιμένει νὰ κρατάει φυλακισμένο μὲ μιὰ στημένη ὑπόθεση, τὸν ἐκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη καὶ νὰ μεθοδεύει τὴν ὑφαρπαγὴ τῶν περιουσιῶν τῶν Βορειοηπειρωτῶν. 
Καθόλου τυχαῖα δὲν ἐπέλεξε γιὰ αὐτὴ τὴν ἄκρως περίεργη ἐπίσκεψή του...

Ποιούς ὑποψηφίους Εὐρωβουλευτὲς τῆς ΝΙΚΗΣ θὰ ψηφίσετε; (ἕως 4 σταυροί)

«Μὲ τὸ βλέμμα στὸν Οὐρανό»: Ἕνα ντοκιμαντὲρ γιὰ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο Πενταπόλεως

Γεννήθηκε στὴν Σηλυβρία Ἀνατολικῆς Θράκης 
Σὲ ἕνα παραθαλάσσιο προάστιο τῆς Τουρκίας τὸ ὁποῖο ἀπέχει 67 χλμ. δυτικὰ τῆς Κωνσταντινούπολης, στὴ Σηλυβρία τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης γεννήθηκε, τὸ 1846, ὁ Ἀναστάσιος Κεφαλάς. Ὁ Ἀναστάσιος ἀγαποῦσε πολὺ τὰ γράμματα καὶ τελείωσε τὸ Δημοτικὸ καὶ τὸ Σχολαρχεῖο μὲ παιδονόμο τὸν πατέρα του Δημοσθένη. Προσευχόταν ἀπὸ μικρὸ παιδὶ στὸν Μητροπολιτικὸ Ναό τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου τῆς Σηλυβρίας, ὅπου φυλασσόταν ἡ θαυματουργὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας της Σηλυβριανῆς. 
Σύντομα, ἦρθε ἀντιμέτωπος μὲ τὶς δυσκολίες καὶ τὴν φτώχεια καθὼς...

Ὁ ἐξαναγκασμὸς στὴν ἄμβλωση δὲν εἶναι «παραμύθι»

Ποιός ὑπερασπίζεται τὶς γυναῖκες ποὺ ἐξαναγκάζονται στὴν ἄμβλωση; 
Σύμφωνα μὲ παλαιότερη μελέτη ποὺ ἀφοροῦσε τὶς συνθῆκες ὑπὸ τὶς ὁποῖες μιὰ γυναῖκα καταφεύγει στὴν ἄμβλωση, στὸ 64% τῶν περιπτώσεων πίσω ἀπὸ τὴν ἄμβλωση ὑπάρχει ἐξαναγκασμός(1). Ὁ ἐκβιασμὸς στὴν ἄμβλωση δὲν εἶναι παραμύθι ἀλλὰ μιὰ βάναυση πραγματικότητα ποὺ χρονολογεῖται ἀπὸ παλαιά, ἀλλὰ στὶς μέρες μας μὲ τὴ χρήση τοῦ ἐκτρωτικοῦ χαπιοῦ ἔγινε χειρότερη. 
Σὲ μιὰ μελέτη τοῦ 1987, ποὺ ἔγινε γιὰ λογαριασμὸ τῆς Planned Parenthood(2), διαπιστώθηκε πὼς τὸ 30% τῶν ἀνηλίκων ποὺ ζητοῦσαν ἀμβλώσεις εἶχε πάρει τὶς ἀποφάσεις του ἐν μέρει διότι οἱ γονεῖς του ἤθελαν νὰ κάνουν ἄμβλωση. Αὐτοὶ οἱ ἀριθμοὶ ἐπιβεβαιώθηκαν καὶ σὲ μιὰ μελέτη τοῦ 1991. Οἱ γονεῖς...

Ἅγιος Μάρκος ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς (25 Ἀπριλίου †)

Διδάσκαλος καὶ καὶ πνευματικὸς πατὴρ τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου ἦταν ὁ ἀπόστολος Πέτρος. Μὲ ὅσα ἄκουσε ἀπὸ τὸ στόμα του ἔγραψε τὸ Εὐαγγέλιο, τὸ Κατὰ Μᾶρκον ἅγιον Εὐαγγέλιον.
Ὁ ἅγιος Μᾶρκος ἐκήρυξε τὸ εὐαγγέλιο ἐπὶ Τιβερίου Καίσαρος, ποὺ βασίλευσε ἀπὸ τὸ 14 ἕως τὸ 37 μ.Χ.. Κήρυξε σὲ ὅλη τὴν Αἴγυπτο, στὴ Λιβύη, τὴ Βαρβαρικὴ καὶ τὴν Πεντάπολη. Ὑπῆρξε ὁ πρῶτος ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας τὰ ἔτη 42 ὣς 62 μ.Χ.. Ἐκεῖ ἔμεινε κ᾿ ἐκεῖ μαρτύρησε γιὰ τὴν ἀγάπη του στὸ Χριστό. Εἶχε ζῆλο γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ γιὰ τὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου. Ἐκήρυττε στὸ λαό.
Χειροτόνησε ἐκλεκτοὺς κληρικοὺς καὶ τοὺς μετέδωσε τὴν ἱερὰ φλόγα τῆς πίστεως.
Εἶπαν λοιπὸν οἱ εἰδωλολάτρες· Ἂν καθήσῃ αὐτὸς ἐδῶ, θὰ μᾶς διαλύσῃ, κανένας δὲν θὰ μείνῃ μ᾿ ἐμᾶς. Καὶ πράγματι, καθὼς ὁ εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος συναναστρεφόταν μὲ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς δίδασκε, ἡ πίστη τοῦ Χριστοῦ συνεχῶς προώδευε. Γι᾿ αὐτό, ἐκεῖ ποὺ δίδασκε, ἔρχονται οἱ εἰδωλολάτρες καὶ τὸν πιάνουν. Τὸν ἔδεσαν μὲ σχοινιὰ κι ἄρχισαν νὰ τὸν σέρνουν κατὰ γῆς πάνω σὲ ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἐὰν δὲν σκάλωνες στοὺς λογισμούς σου, θὰ εἶχες κάνει ἅλματα πνευματικά. Ὅλη ἡ πνευματικὴ ζωὴ στὸν λογισμὸ βασίζεται. Ἡ πρόοδος στὴν πνευματικὴ ζωὴ ἀπὸ τὸν λογισμὸ ἐξαρτᾶται.
Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

24 Απρ 2024

24 Ἀπριλίου 2004 - Ὄχι στὸ σχέδιο Ἀνάν!

Στὶς 24 Ἀπριλίου 2004, ὁ κυπριακὸς ἑλληνισμὸς ἀπάντησε μὲ ἕνα ἠχηρὸ ΟΧΙ σὲ ὅλους ὅσους ἐπιβουλεύονται τὴ μοῖρα του καὶ προσπάθησαν νὰ ξεπουλήσουν τὸ νησί μας στοὺς Τούρκους γιὰ χάριν τῆς λύσης, ὅπως συνεχίζουν νὰ κάνουν καὶ σήμερα χωρὶς κανένα ἴχνος ντροπῆς. 
Τὸ σχέδιο ΑΝΑΝ τέθηκε σὲ δημοψήφισμα ξεχωριστὰ στοὺς Ἕλληνες τῆς Κύπρου καὶ στοὺς τ/κ. Ἀπὸ τοὺς πρώτους ἀπορρίφθηκε μὲ τὸ συντριπτικὸ ποσοστὸ τοῦ 76%, ἐνῷ ἀπὸ τοὺς τελευταίους ὑπερψηφίστηκε μὲ ποσοστὸ 65%. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς καὶ μόνο ἀποδεικνύει τὰ ὑπερπλεονεκτήματα τῆς λύσης γιὰ τοὺς Τουρκοκύπριους. 
Ὅπως καὶ σήμερα, ἐν ἔτει 2024, ἔτσι καὶ πρὶν 20 χρόνια, τὸ σχέδιο λύσης τοῦ κυπριακοῦ προβλήματος βασιζόταν στὴ Διζωνικὴ Δικοινοτικὴ Ὁμοσπονδία. Ἦταν ἕνα ἀχανὲς καὶ πολυσέλιδο σχέδιο, τὸ ὁποῖο ὁδηγοῦσε...

Ὁ Νίκος Ἀναδιώτης ἐκθέτει τὴν ὑποκρισία τοῦ Γιώργιου Αὐτιὰ τῆς ΝΔ: «Ἄκουσα νὰ προτάσσει τὸ "πατρίς - θρησκεία - οἰκογένεια"... Θὰ ἤθελα νὰ ρωτήσω, ποιά πατρίδα, θρησκεία καὶ οἰκογένεια ἐννοεῖ; Σίγουρα ὄχι αὐτὰ ποὺ ἐννοεῖ ἡ Νίκη!»!

Τηλεοπτικὴ συνέντευξη στὸ ΣΚΑΪ τοῦ Νίκου Ἀναδιώτη, Ὑποψηφίου Εὐρωβουλευτοῦ τῆς ΝΙΚΗΣ, στὴν ἐκπομπὴ «Fay's Time» (22/04/2024). 
Ὁ Νίκος Ἀναδιώτης μεταξύ ἄλλων σὲ συνέντευξή του ρωτήθηκε καὶ γιὰ τὴν ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τοὺς ὁμοφυλοφίλους. Ἀναφέρθηκε λοιπόν, στὴν ὑποκρισία τοῦ Γιώργιου Αὐτιὰ, ὑποψηφίου Εὐρωβουλευτοῦ τῆς ΝΔ: Ἄκουσα κάποιον συνυποψήφιο νὰ προτάσσει τὸ "πατρίς - θρησκεία - οἰκογένεια"... Ἁπλᾶ ἂν μοῦ δινόταν ἡ εὐκαιρία, θὰ ἤθελα νὰ ρωτήσω, ποιά πατρίδα, θρησκεία καὶ οἰκογένεια ἐννοεῖ; Σίγουρα ὄχι αὐτὰ ποὺ ἐννοεῖ ἡ Νίκη! Ἡ ἐτυμολογία τῶν τριῶν αὐτῶν σπουδαίων λέξεων, γιὰ τὴν Νίκη εἶναι κάτι ἄλλο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἄκουσα τὶς προάλες. Γιά ᾿μᾶς ἡ οἰκογένεια εἶναι ὁ ἄνδρας καὶ ἡ γυναῖκα καὶ ἂν...

Tὰ ἐπεισόδια τοῦ Α’ κύκλου τῆς σειρᾶς «Ἅγιος Παΐσιος – Ἀπὸ τὰ Φάρασα στὸν Οὐρανὸ» τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα στὸ MEGA

Τὰ ἐννέα ἐπεισόδια τοῦ πρώτου κύκλου τῆς ἐπιτυχημένης σειρᾶς «Ἅγιος Παΐσιος – Ἀπὸ τὰ Φάρασα στὸν Οὐρανό», παραγωγῆς τοῦ Ἰνστιτούτου Ἅγιος Μάξιμος ὁ Γραικός, ἀποφάσισε νὰ προβάλει ἐκ νέου ὁ τηλεοπτικὸς σταθμὸς MEGA τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα. 
Ὁ Α’ κύκλος τῶν 9 ἐπεισοδίων τῆς σειρᾶς «Ἅγιος Παΐσιος – Ἀπὸ τὰ Φάρασα στὸν Οὐρανό», ἔρχεται νὰ μᾶς θυμίσει τὴ ζωὴ τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, τῆς ἐμβληματικῆς φυσιογνωμίας ποὺ φώτισε μὲ τὸν πνευματικὸ λόγο καὶ τὴ θυσιαστική του ἀγάπη ὁλόκληρο τὸν κόσμο τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ καθηλωτικὴ σειρὰ ποὺ συγκίνησε τοὺς τηλεθεατὲς μὲ τὶς συγκλονιστικὲς ἑρμηνεῖες, τὸ ἐμπνευσμένο σενάριο, τὴν ὑψηλὴ αἰσθητικὴ καὶ τὴν κινηματογραφικὴ εἰκόνα, θὰ μεταδοθεῖ ἐκ νέου σὲ λίγες ἡμέρες. 
Ὑπενθυμίζεται ὅτι πρὶν λίγες ἑβδομάδες ὁλοκληρώθηκαν τὰ γυρίσματα τοῦ Β’ κύκλου τῆς σειρᾶς τὰ ἐπεισόδια τῆς ὁποῖα θὰ προβληθοῦν καὶ πάλι...

Δημήτριος Νατσιός: «Ὅπως παραμονὲς τοῦ Μαΐου ἤμασταν "ἀνύπαρκτοι" καὶ ὅταν μπήκαμε στὴν Βουλὴ κάποιοι ἔτριβαν τὰ μάτια τους καὶ ἔτρεχαν καὶ δάκρυα λύπης, κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο θὰ ἐπιτευχθεῖ τὸ δεύτερο θαῦμα τὸν Ἰούνιο»!

Ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΙΚΗΣ Δημήτριος Νατσιὸς καλεσμένος στὸν Γιῶργο Παπαδάκη στὴν ἐκπομπὴ τοῦ Antenna "Καλημέρα Ἑλλάδα" (24/04/2024). 
Δεῖτε τὴν συζήτηση τοῦ Δασκάλου...

Κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος μὲ ἀρχιεπισκοπικὰ ἄμφια!

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος ἔχει ἀναλάβει καθήκοντα κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου – μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι φορᾶ ἄμφια ἀντὶ γιὰ κοστούμι. Αὐτὴ εἶναι ἡ θλιβερὴ διαπίστωση ἀπὸ τὴν ἀκατανίκητη ροπὴ τοῦ Ἱεράρχη τῆς αὐτοκέφαλης Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας νὰ ὑπηρετεῖ πειθήνια κάθε κυβέρνηση -καί, φυσικά, τὸν ἑκάστοτε πρωθυπουργό-, ὅσο κι ἂν θίγει τὰ συμφέροντα τοῦ λαοῦ καὶ τῆς πατρίδας καὶ ὅσο κι ἂν ἔρχεται σὲ εὐθεῖα ἀντίθεση μὲ τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ταυτότητα τῆς χώρας μας. 
Τώρα ποὺ ἡ κυβέρνηση τὰ ἔχει βρεῖ σὲ ἐπικοινωνιακό, δημοσκοπικὸ καὶ ἀμιγῶς πολιτικὸ ἐπίπεδο σκοῦρα, ὁ κ. Ἱερώνυμος ἀνέλαβε τὴν ἐπιδιόρθωση τοῦ... θεοσεβούμενου προφὶλ τοῦ κ. Μητσοτάκη. Μία ἀπὸ τὶς δράσεις ποὺ...

Δημήτρης Νατσιός: «Ἡ ΝΙΚΗ θὰ πιάσει διψήφιο νούμερο στὶς εὐρωεκλογές»

Στὴν ἐκπομπὴ τοῦ Νίκου Εὐαγγελάτου "MegaLiveNews", βρέθηκε καλεσμένος ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιὸς (23/04/2024). 

Ἅγιος Νεομάρτυς Νικόλαος ἀπὸ τὴ Μαγνησία τῆς Μ. Ἀσίας (24 Ἀπριλίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοὺ 
Καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ὀθωμανικῆς δουλείας εὐσεβεῖς ὀρθόδοξοι πιστοὶ χρειάστηκε νὰ ὁμολογήσουν τὴν πίστη τους στὸ Χριστό, μαρτύρησαν, ἔχυσαν τὸ αἷμα τους γιὰ τὴν ἀγάπη Του καὶ ἀντάλλαξαν τὴν ἐπίγεια, πρόσκαιρη καὶ φθαρτὴ ζωὴ μὲ τὴν αἰώνια. Ἕνας ἀπὸ τοὺς καλλινίκους Νεομάρτυρες εἶναι καὶ ὁ ἅγιος Νεομαρτυς Νικόλαος ἀπὸ τὴ Μαγνησία τῆς Μ. Ἀσίας. 
Γεννήθηκε στὴν φημισμένη καὶ ὄμορφη πολη Μαγνησιά της Μ. Ἀσίας στα 1777 απο εὐσεβὴς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι τὸν μεγάλωσαν μὲ παιδεία καὶ νουθεσία Κυρίου. Τοῦ στάλαξαν στὴν τρυφερή του ψυχὴ τὴν πίστη στὸ Χριστό, τὸν σαρκωμένο Θεὸ καὶ Λυτρωτή μας καὶ ἀφοσίωση στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὴν μόνη ἀληθινὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. 
Ο πατέρας τοῦ ὀνομαζόταν Χατζη Κανέλλος και ειχε προσληφθεῖ στὴ δούλεψη ἑνὸς σπουδαίου ἀγὰ καὶ τσιφλικὰ τῆς περιοχῆς, ὀνόματι Καρα Ὀσουμάνογλου, στὸ χωριο Γιαγιὰ Κιόι, ὡς γενικὸς ἐπιστάτης στὰ κτήματά του καὶ τὰ κοπάδια του. Ὁ Νικόλαος ζοῦσε...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἡ συζυγικὴ εὐτυχία μπορεῖ νὰ ὑπάρξει, ἀλλὰ ἀπαιτεῖται μία προϋπόθεση: Νὰ ἔχουν ἀποκτήσει οἱ σύζυγοι πνευματικὴ περιουσία, ἀγαπῶντας τὸ Χριστὸ καὶ τηρώντας τὶς ἐντολὲς Του. Ἔτσι θὰ φτάσουν νὰ ἀγαπιοῦνται ἀληθινὰ μεταξὺ τοὺς καὶ νὰ εἶναι εὐτυχισμένοι. Διαφορετικὰ θὰ εἶναι ψυχικὰ φτωχοί, δὲν θὰ μποροῦν νὰ δώσουν ἀγάπη καὶ θὰ ἔχουν δαιμονικὰ προβλήματα, πού θὰ τοὺς κάνουν δυστυχισμένους. 
Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

23 Απρ 2024

Γκέϊ «γάμοι»: «Τὰ νομοσχέδιά σας εἶναι οἱ ἀκαθαρσίες τῆς Εὐρώπης» – Νὰ ἁγιάσει τὸ στόμα σου π. Σεβαστιανέ, ποὺ τὰ «ἔψαλλες» στὸν ἐμβρόντητο Ἄδωνι!

Ἡ φωνὴ τοῦ ἄμβωνα μίλησε καὶ κατακεραύνωσε τοὺς κομιστὲς τῆς βλασφημίας - Ἀμετανόητοι καὶ ἀνεπιθύμητοι ὅσοι ψήφισαν τὸ αἶσχος! 
Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Μαθημένοι γιὰ πολλὰ χρόνια νὰ κάμπτουν τὶς ἄμυνες τοῦ λαοῦ πότε μὲ ψέματα, πότε μὲ καλοπιάσματα καὶ πότε μὲ ἀπειλές, οἱ πολιτικοὶ τοῦ νεοεποχίτικου μορφώματος ποὺ φέρει τὸ ὄνομα «Νέα Δημοκρατία», περίμεναν ὅτι μετὰ τὴν ὑπερψήφιση τοῦ κατάπτυστου νομοσχεδίου γιὰ τοὺς γκέϊ «γάμους», τὸ ζήτημα θὰ ξεθωριάσει καὶ ἐκεῖνοι θὰ ἐπιστρέψουν καὶ πάλι στοὺς ναοὺς νὰ καμαρώνουν σὰν τὰ γύφτικα σκεπάρνια καὶ νὰ ψαρεύουν ψήφους. 
Ἔκπληκτοι συνειδητοποιοῦν ὅτι ἡ κωλοτούμπα μπορεῖ νὰ εἶναι προσωπικό τους σπόρ, ἀλλὰ δὲν ἰσχύει τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὸν χριστιανικὸ λαό. Πέρασαν 2 μῆνες ἀπὸ τὴ διακομματικὴ βλασφημία κατὰ τοῦ Θεοῦ ποὺ στηρίχθηκε ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τῆς Βουλῆς, καὶ ὁ κόσμος τοὺς ὀνειδίζει σὰν νὰ ψηφίστηκε χθές. Πολιτικοὶ συνηθισμένοι νὰ ἐξευτελίζουν τὶς ἀξίες τους καὶ νὰ τὶς μεταχειρίζονται σὰν μάρκες...

Μήπως εἶναι ἔτσι;

Γράφει ὁ Σάββας Ηλιάδης, Δάσκαλος - Κιλκίς
Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι σήμερα ὁ μοναδικὸς λαὸς στὸν πλανήτη, ὁ ὁποῖος βιώνει καὶ γεύεται καὶ δοκιμάζεται ἀπὸ μιὰ πρωτόγνωρη καὶ ἀπερίγραπτη σύγχυση. Σύγχυση, ἡ ὁποία ἔχει ἐπηρεάσει καὶ σκοτίσει ὅλες τὶς πλευρὲς τῆς ὕπαρξής του. Δὲν ἔχει μάτια, οὔτε φυσικὰ οὔτε πνευματικά, γιὰ νὰ δεῖ τὴν κατάσταση, στὴν ὁποία περιῆλθε. Καὶ ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς σύγχυσης δὲν μπορεῖ ἐπίσης νὰ κατανοήσει καὶ τὸ βάθος τῆς ἀλλοίωσης ποὺ ὑπέστη ἕως σήμερα.
Ἐρχόμενος ἀπὸ ἄλλο παρελθόν, ἀπὸ ἄλλη ἱστορικὴ ἐμπειρία, ἄλλο ἦθος, ἄλλα ἔθη καὶ ἔθιμα, βρίσκεται σήμερα τυφλὸς καὶ ἀνάπηρος· «τὰ τ΄ ὦτα τόν τε νοῦν τὰ τ΄ ὄμματα», μὴν μπορῶντας νὰ ἀναγνωρίσει τὸν ἑαυτό του. Ἐμπιστευόμενος...

Ὁ Θεὸς εἶναι κοντά μας

Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης
Στὴν παραμικρὴ ἀκαθαρσία τῆς καρδιᾶς, στὸ παραμικρὸ φύτρωμα τοῦ σπόρου της ἁμαρτίας, μὲ προτρέπει νὰ καθαριστῶ, νὰ διώξω τὴν ἁμαρτία ἀπὸ τὴν ψυχή μου. Ἀλλά, ἀλίμονο, καὶ ὁ σατανᾶς εἶναι παρών. Κάθε στιγμὴ εἶναι ἕτοιμος νὰ μὲ καταπιεῖ. Μὲ διεκδικεῖ ἀπὸ τὸν Θεό.
Οἱ πρωτόπλαστοι, στοὺς ὁποίους ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ δὲν εἶχε φθαρεῖ ἀκόμη ἀπό την ἁμαρτία, εἶχαν νοῦ φωτεινό, ὁ ὁποῖος χωρὶς κόπο γνώριζε ὅλα ὅσα ὑπῆρχαν γύρω του. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἦταν το φῶς τῶν σκέψεών τους. Ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ ἦταν ἡ πρώτη γνώση τους. Ἡ καρδιά τους ἦταν πλημμυρισμένη ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ πρὸς τὰ πλάσματά Του. Γι’ αὐτὸ ἦταν μακάριοι. Οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι ζοῦσαν μὲ τὸν Θεό, ἀνέπνεαν μὲ τὸν Θεό, εὐημεροῦσαν μὲ τὸν Θεό.
Ὁ Θεὸς εἶναι σὲ κάθε στιγμὴ πιὸ κοντά μου ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἄνθρωπο. Εἶναι πιὸ κοντὰ μου ἀπ’ ὅ,τι τὰ ροῦχα μου, ὁ ἀέρας, τὸ φῶς! Μέσα σ’ Αὐτὸν ζῶ ψυχικὰ καὶ σωματικά, μ’ Αὐτὸν ἀναπνέω, σκέφτομαι, αἰσθάνομαι, κρίνω, μιλάω, ἐνεργῶ. Πρέπει νὰ τοποθετῶ ἔτσι τὸν ἑαυτό μου, ποὺ τίποτα νὰ μὴν ἀναγκάσει τὸν Θεὸ νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιά μου, τίποτα νὰ μὴν ἐμποδίζει τὸ ἔργο Του…

Κύπρος: Βράζουν κατὰ τῆς Ντόρας - Ἡ εἰσήγησή της ὑπὲρ τῆς ἔνταξης τοῦ Κοσόβου στὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης ἔχει προκαλέσει στὴν Κύπρο θύελλα ἀντιδράσεων!

Σφοδρὲς ἀντιδράσεις ἔχει πυροδοτήσει ἡ εἰσήγησή της γιὰ ἔνταξη τοῦ Κοσόβου στὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης. Ἡ ἀπόφαση προοιωνίζεται ἐξαιρετικὰ ἀρνητικὲς συνέπειες γιὰ τὰ συμφέροντα τῆς Μεγαλονήσου! 
Θύελλα -δικαιολογημένων- ἀντιδράσεων ἔχει πυροδοτήσει ἡ ἀπαράδεκτη στάση τῶν βουλευτῶν τῆς Ν.Δ., προεξάρχουσας τῆς εἰσηγήτριας Ντόρας Μπακογιάννη, ὑπὲρ τῆς ἔνταξης τοῦ Κοσόβου στὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ ἀναμένεται δυστυχῶς νὰ ἐπιφέρει ἐξαιρετικὰ ἀρνητικὲς γιὰ τὰ συμφέροντα τῆς Κύπρου ἐξελίξεις, καθὼς ἀνοίγει τὸ «κουτὶ τῆς Πανδώρας» γιὰ τὴ μαρτυρικὴ Μεγαλόνησο σὲ μιὰ ἐξαιρετικὰ κρίσιμη περίοδο, ὅπου ὁ Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογὰν κλιμακώνει τὶς προσπάθειές του γιὰ ἀναβάθμιση τοῦ ψευδοκράτους...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.