29 Φεβ 2016

Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Περὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
Ἄρα λοιπὸν δὲν ἔχει δίκαιον νὰ μᾶς ἀποστρέφεται καὶ νὰ μᾶς τιμωρῇ, ὅταν εἰς ὅλα μᾶς παρέχει τὸν ἑαυτόν Του καὶ ἐμεῖς ἀντιδρῶμεν; Εἶναι εἰς τὸν καθένα ὁπωσδήποτε φανερόν. Διότι, ἐὰν θέλῃς νὰ καλλωπισθῇς, λέγει, στολίσου μὲ τὸν ἰδικόν μου καλλωπισμόν. Ἐὰν θέλῃς νὰ ὁπλισθῇς, ὁπλίσου μὲ ἰδικά μου ὅπλα. ἐὰν θέλῃς νὰ ἐνδυθῇς, φόρεσε τὸ ἰδικόν μου ἔνδυμα. ἐὰν θέλῃς νὰ τραφῇς, φᾶγε εἰς τὴν ἰδικήν μου τράπεζαν. ἐὰν θέλῃς νὰ ὁδοιπορήσῃς, ἀκολούθησε τὴν ἰδικήν μου ὁδόν. ἐὰν θέλῃς νὰ κληρονομήσῃς, κληρονόμησε τὴν ἰδικήν μου κληρονομίαν. ἐὰν θέλῃς νὰ εἰσέλθῃς εἰς τὴν πατρίδα, ἔμπα εἰς τὴν πόλιν τῆς ὁποίας τεχνίτης καὶ δημιουργὸς εἶμαι ἐγώ. ἐὰν θέλῃς νὰ κτίσῃς οἰκίαν, ἔλα εἰς τὰς ἰδικάς μου σκηνάς. Διότι ἐγὼ δι᾿ ὅσα δίδω δὲν ζητῶ ἀμοιβήν, ἀλλὰ ἐὰν θελήσῃς νὰ χρησιμοποιήσῃς ὅλα τὰ ἰδικά μου, διὰ τὴν πρᾶξιν σου αὐτὴν θὰ σοῦ ὀφείλω ἐπιπλέον καὶ ἀμοιβήν. Τί θὰ ἠμποροῦσε νὰ γίνῃ ἰσάξιον πρὸς αὐτὴν τὴν γενναιοδωρίαν; Ἐγὼ εἶμαι πατέρας, ἐγὼ ἀδελφός, ἐγὼ νυμφίος, ἐγὼ οἰκία, ἐγὼ τροφή, ἐγὼ ἔνδυμα, ἐγὼ ρίζα, ἐγὼ θεμέλιον, κάθε τί τὸ ὁποῖον θέλεις ἐγώ· νὰ μὴν ἔχεις ἀνάγκην ἀπὸ τίποτε. Ἐγὼ καὶ θὰ σὲ ὑπηρετήσω· διότι ἦλθα νὰ ὑπηρετήσω, ὄχι νὰ ὑπηρετηθῶ. Ἐγὼ εἶμαι καὶ φίλος, καὶ μέλος τοῦ σώματος καὶ κεφαλὴ καὶ ἀδελφός, καὶ ἀδελφὴ καὶ μητέρα, ὅλα ἐγώ· ἀρκεῖ νὰ διάκεισαι φιλικὰ πρὸς ἐμέ. Ἐγὼ ἔγινα πτωχὸς διὰ σέ· ἔγινα καὶ ἐπαίτης διὰ σέ· ἀνέβηκα ἐπάνω εἰς τὸν Σταυρὸν διὰ σέ· ἐτάφην διὰ σέ· εἰς τὸν οὐρανὸν ἄνω διὰ σὲ παρακαλῶ τὸν Πατέρα· κάτω εἰς τὴν γῆν ἐστάλην ἀπὸ τὸν Πατέρα ὡς μεσολαβητὴς διὰ σέ. Ὅλα δι᾿ ἐμὲ εἶσαι σύ· καὶ ἀδελφὸς καὶ συγκληρονόμος καὶ φίλος καὶ μέλος τοῦ...

Ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ γιὰ τήν ίδρυση κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ, τὸ Σύμφωνο Συμβίωσης, τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη, τὸ καρναβάλι

Ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ καλεσμενος στὴν ἐκπομπὴ τοῦ Δημήτρη Νατσιοῦ «Γράμματα Σπουδάματα» στὸ κανάλι TV4E μέ θέμα «Ἀναμνήσεις ἀπὸ τὰ φοιτητικὰ χρόνια στὴ συμπρωτεύουσα». Στὴν ἐκπομπὴ μίλησαν γιὰ τήν ίδρυση κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ, τὸ Σύμφωνο Συμβίωσης, τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη, τὸ καρναβάλι καὶ ἄλλα.

28 Φεβ 2016

Ἀχρήματη κοινωνία: ἡ νέα μορφὴ ἠλεκτρονικῆς δικτατορίας!

Αὐξάνεται μὲ ἀμείωτο ρυθμὸ ὁ ἀριθμὸς τν τερματικῶν ἀποδοχῆς χρεωστικῶν καὶ πιστωτικῶν καρτῶν στην χώρα μας. Εἰδικότερα, σύμφωνα μὲ συγκλίνουσες ἐκτιμήσεις τραπεζικῶν στελεχῶν περισσότερα ἀπὸ 80.000 μηχανάκια ἀποδοχῆς καρτῶν, χρεωστικώνκαι πιστωτικων, ἔχουν προστεθεῖ στὴν ἑλληνικὴ ἀγορά, στὴ διάρκεια τῶν τελευταίων ὀκτῶ μηνῶν, μετὰ τὴν ἐπιβολὴ των capital controls, ἔτσι ὁ ἀριθμὸς τοὺς προσεγγίζει πλέον τὶς 240.000. Μέχρι τὸ τέλος τοῦ ἔτους ἐκτιμᾶται ἀπὸ τραπεζικὰ στελέχη ὅτι θὰ προστεθοῦν ἀκόμη 80.000 ἐπιπλέον μηχανάκια Σύμφωνα μὲ συγκλίνουσες ἐκτιμήσεις, στὴ χώρα μᾶς σήμερα κυκλοφοροῦν περισσότερες ἀπὸ 11,5 ἑκατ. χρεωστικὲς κάρτες καὶ 3 ἑκατ. πιστωτικές.
Ἐξάλλου, σύντομα ἀναμένεται καὶ ἡ ἐμφάνιση τοῦ ψηφιακοῦ πορτοφολιοῦ γιὰ συναλλαγές. Ἔτσι τὸ ἔξυπνο κινητό, ὅπως ἀναφέρει ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Visa γιὰ τὴν Ἑλλάδα, τὴν Κύπρο καὶ τὴν Βουλγαρία Νίκος Καμπανόπουλος, θὰ χρησιμοποιεῖται ὡς ἐπιπλέον ἐργαλεῖο πληρωμῶν μαζὶ μὲ τὶς κάρτες γιὰ τὴν πραγματοποίηση ὅλων τν συναλλαγῶν, ὅπως....

Ὅσιος Παΐσιος, “Ὁ ἄσωτος υἱὸς ὅταν συνῆλθε, ὅταν μετάνιωσε, τότε εἶπε: «Θὰ ἐπιστρέψω στὸν πατέρα μου»”

Ὁ Θεὸς εἶναι πολὺ κοντά μας, ἀλλὰ καὶ πολὺ ψηλά. Γιὰ νὰ «κάμψη» κανεὶς τὸν Θεό, ὥστε νὰ κατεβῆ νὰ μείνη μαζί του, πρέπει νὰ ταπεινωθῆ καὶ νὰ μετανοήση. Τότε ὁ πολυεύσπλαχνος Θεός, βλέποντας τὴν ταπείνωσή του, τὸν ὑψώνει ὡς τοὺς Οὐρανοὺς καὶ τὸν ἀγαπάει πολύ. «Χαρὰ ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ ἐνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοούντι», λέει τὸ Εὐαγγέλιο.
Ὁ Θεὸς ἔδωσε στὸν ἄνθρωπο τὸν νοῦ, γιὰ νὰ ἀναλογίζεται τὸ σφάλμα του, νὰ μετανοῆ καὶ νὰ ζητάη συγχώρηση. Ὁ ἀμετανόητος ἄνθρωπος εἶναι σκληρὸ πράγμα. Εἶναι πολὺ ἀνόητος, ἐπειδὴ δὲν θέλει νὰ μετανοήση, γιὰ νὰ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ τὴν μικρὴ κόλαση πού ζῆ, ἡ ὁποία τὸν ὁδηγεῖ στὴν χειρότερη, τὴν αἰώνια. Ἔτσι στερεῖται καὶ τὶς ἐπίγειες παραδεισένιες χαρές, οἱ ὁποῖες συνεχίζουν στὸν Παράδεισο, κοντὰ στὸν Θεό, μὲ....

Σχολιασμὸς στὸ κείμενο τῆς Ε΄ Πανορθοδόξου Προσυνοδικῆς Διασκέψεως «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν Χριστιανικὸν Κόσμον»

Γράφει ὁ πατὴρ Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος
Σεβαστοὶ  καὶ ἀγαπητοί, «καταθέτουμε τὶς σκέψεις μας αὐτὲς ἐν εἰλικρινεία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του, μὲ πολὺ συνοχὴ καρδιᾶς καὶ μὲ τὴν εὐχὴ ὅλες οἱ ἀνησυχίες καὶ οἱ ἐκτιμήσεις μας νὰ ἀποδειχθοῦν λανθασμένες. Μὲ τὴ βεβαιότητα ὅτι ὁ Θεός, ποὺ χρησιμοποίησε τήν ἄλογη ὄνο γιά νὰ στείλει τὸ μήνυμά Του στὸν Βαλαάμ, μπορεῖ χορηγώντας τὴ Χάρη Του, νὰ θεραπεύσει τὶς ἀστοχίες, νὰ ἀναπληρώσει τὶς ἐλλείψεις καὶ νὰ ἀξιοποιήσει τὶς σκέψεις αὐτὲς στόν ὑγιῆ ἐκκλησιαστικὸ προβληματισμὸ καὶ τή φιλόθεη ἀνησυχία, μακριὰ ἀπὸ φανατισμοὺς καὶ ἀκρότητες μέ δέος καὶ σεβασμὸ στὸ μεγάλο γεγονὸς τῆς επὶ τὸ αὐτὸ ἐν Πανορθοδόξῳ Συνόδῳ συνάξεως τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας» (ἀπὸ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ σχολιασμοῦ).
«Τὸ Κείμενο αὐτὸ (τῆς Ε΄ ΠΠΔ) μπορεῖ νὰ μὴν ἔχει τὴ μορφὴ καὶ τὴ δομὴ δογματικοῦ ὄρου, ἐν τούτοις κατ’ οὐσίαν εἶναι...

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΌΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

27 Φεβ 2016

Μητροπολίτης Αἰτωλίας Κοσμᾶς: «Ἡ διδασκαλία τοῦ ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου γιὰ τὴν οἰκογένεια καὶ τοὺς νέους»

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας π. Κοσμᾶς μιλάει μὲ θέμα: 
«Ἅγιος Παΐσιος οἰκογένεια καὶ νέοι» σὲ ἐκδήλωση ποὺ διοργάνωσε 
ἡ «Ἑνωμένη Ρωμιοσύνη» στὴν Διακίδειο Σχολὴ Λαοῦ στὴν Πάτρα.

26 Φεβ 2016

Ἀντιπροσωπευτικὴ συνοδικότης μὲ μόνη ψῆφο τῶν Προκαθημένων

Τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Τὸ Ἄρθρο 3 τοῦ Κανονισμοῦ λειτουργίας τῆς Μεγάλης Συνόδου ποὺ καθορίζει τὰ σχετικὰ μὲ τὴ συγκρότηση τῆς Συνόδου σὲ συνδυασμὸ καὶ μὲ τὰ λοιπὰ ἄρθρα εἰσάγει ἕνα νέο τρόπο λήψης ἀποφάσεων ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ὀνομαστεῖ ἀντιπροσωπευτικὴ συνοδικότητα.
Ἡ Μεγάλη Σύνοδος δὲν συγκροτεῖται ἀπὸ ὅλα τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας τῆς καθεμιᾶς ἀπὸ τὶς κατὰ τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἀλλὰ ἀπὸ μικρὲς μόνο ἀντιπροσωπεῖες τῆς κάθε Ἐκκλησίας. Ἐπιπλέον ἡ ψῆφος εἶναι δικαίωμα μόνο τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ ἀφαιρεῖται ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα μέλη τῆς ἀντιπροσωπείας ποὺ θὰ συμμετέχουν στὴ Σύνοδο. Οὐσιαστικὰ ἡ Μεγάλη Σύνοδος καλεῖται νὰ ἀποφασίσει μὲ μόνες τὶς ψήφους τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
Στὴ σημερινὴ ἐποχὴ ποὺ ἡ μετακίνηση ἁπάντων τῶν  Ἱεραρχῶν καὶ ἡ σύναξή τους ἐπὶ τῷ αὐτῷ θὰ ἦταν ἁπλὴ διαδικασία, λόγω τῶν συγχρόνων μέσων μετακίνησης ποὺ ὑπάρχουν, ἐπιλέγεται, μὲ προφανῆ σκοπιμότητα, περιορισμὸς τῆς ψήφου μόνο στὰ πρόσωπα τῶν Προκαθημένων. Πρόκειται γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ στὴν συνοδικὴ πράξη ἑνὸς ἰδιότυπου πρωτείου τῶν...

Προφητικὸ ἄρθρο τοῦ Γέροντος Θεοκλήτου Διονυσιάτου γιὰ τοὺς λαθρομετανάστες

Εἰκόνα: «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Παραθέτουμε ἕνα προφητικὸ καὶ ἀρκετὰ ἐπίκαιρο ἄρθρο τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Θεοκλήτου Διονυσιάτου ποὺ δημοσιεύτηκε στὸν Ὀρθόδοξο Τύπο στὶς 23 Νοεμβρίου 2001 καὶ ποὺ ἀναφέρεται στὴν εἰσβολὴ τῶν λαθρομεταναστῶν στὴν Ἑλλάδα.
Τὸ ἄρθρο τοῦ Γέροντος Θεοκλήτου εἶχε τίτλο: «Μελαγχολικαὶ ἐνοράσεις»
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, μεταξὺ ἄλλων, λέγει, ὅτι «οἱ Μοναχοὶ εἶναι οἱ κήρυκες τῆς ἐρχομένης Βασιλείας, οἱ προφῆται τῆς Καινῆς Διαθήκης». Τήν φράση αὐτή μοῦ θύμισαν κάποιες συζητήσεις, πού εἶχα τελευταίως μὲ τρεῖς φίλους ἡσυχαστές, πού καὶ οἱ τρεῖς, ὡσὰν ἀπὸ προφητικὴ διαίσθηση, ἰσχυρίζοντο γιὰ τὴν ἐπέλευση ἀπιθάνων ἐθνικῶν καταστάσεων. Καὶ ποιὲς καταστάσεις εἶναι αὐτές; Ὅτι, τάχα, ἡ  Ἑλλάς, σταδιακῶς, δὲν θὰ συρρικνωθεῖ μὲν ἐδαφικῶς, ἀλλὰ θὰ κατακτηθεῖ ἐκ τῶν ἔνδον ἀπὸ τὸ  Ἰσλάμ! Καὶ ἐστήριζαν τὸν ἰσχυρισμὸν των, στὶς...

Νεοπατερικὴ ἀναγέννηση στὴν ἀκαδημαϊκὴ θεολογικὴ παιδεία

Ὁ Ἐπίκουρος καθηγητὴς τῆς Ἀνώτατης Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Βελλᾶς Ἰωαννίνων Γεώργιος Παναγόπουλος μιλάει γιὰ τὶς ξένες ἐπιρροὲς στὴν ἀκαδημαϊκὴ θεολογία καὶ τὴ νεοπατερικὴ ἀναγέννηση τοῦ 20ου αἰῶνος.

25 Φεβ 2016

Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος: «Ἂς πετάξουμε τὸ ροῦχο τῆς ἐγωιστικῆς ἐμπαθείας ὁ καθένας μας»

Φωτογραφία: «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Μήνυμα Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου γιά τό Τριώδιο
Μὲ τὴν Κυριακή τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου, ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς εἰσάγει στὴν κατ᾿ ἐξοχὴν πνευματική της περίοδο, τὴν περίοδο τοῦ Τριωδίου. Μιὰ περίοδο πού διαρκεῖ ἑβδομήντα μέρες, δέκα ἑβδομάδες. Οἱ τρεῖς πρῶτες Κυριακὲς καὶ ἑβδομάδες εἶναι εἰσαγωγικές καὶ στὴ συνέχεια ἀκολουθεῖ ἡ περίοδος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Καθὼς μπαίνουμε σ᾿ αὐτὸν τὸν ὄμορφο ἐκκλησιαστικὸ καὶ πνευματικὸ χῶρο τοῦ Τριωδίου, καὶ ἀνοίγουμε τὸ «Τριώδιο», αὐτὸ τὸ πλούσιο σὲ μηνύματα ἀληθείας καὶ ζωῆς βιβλίο, ποὺ ἀποτελεῖ τὸν κορμὸ τῶν ἀκολουθιῶν τῆς περιόδου ὡς τὸ Μεγάλο Σάββατο, ἡ Ἐκκλησία μας τὴν πρώτη Κυριακὴ μᾶς προσδιορίζει τὸν στόχο μας γιὰ κάτι πολὺ μεγάλο. Προσπαθεῖ νὰ μιλήσει στὴν καρδιά μας, προσφέροντάς μας ὡς ἐκλεκτὸ...

Ὀφειλόμενη ἀπάντηση τοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφεὶμ πρὸς τὸν Μπουτάρη

«εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ' ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος.» (Ἰωάννου 15,19).
Οἱ διαχρονικοί αὐτοί λόγοι τοῦ ἐνσαρκωθέντος Θεοῦ Λόγου ἑρμηνεύουν διϊστορικά τό μένος κατά τῶν ταπεινῶν φορέων τοῦ θείου Λόγου. Ἕως τό τέλος τῆς ἱστορίας τῶν ἀνθρωπίνων καιρῶν ὁ Χριστός θά ἀποτελεῖ κατά τήν προφητικήν ρῆσιν τοῦ Θεοδόχου Συμεών «σημεῖον ἀντιλεγόμενον», «καί θά κεῖται εἰς πτῶσιν καί ἀνάστασιν πολλῶν» (Λουκά 2,34-35).
Ἄλλωστε ὅπως μεγαλειωδῶς γράφει ὁ οὐρανοβάμων Παῦλος ἔχουμε κληθεῖ νά χαιρόμεθα μέ τά ὑπέρ τῆς Ἀληθείας παθήματα διότι ὅπως  ἐκεῖνος λέγει  «Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασί μου...

24 Φεβ 2016

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας ἀπορρίπτει κείμενο τῆς Ε΄ Προσυνοδικῆς Διάσκεψης!

Μετὰ τὴν πρόσφατη ἀντίδραση τοῦ Μητροπολίτη Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου σχετικὰ μὲ κείμενα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, μία ἀκόμη διαμαρτυρία ἔρχεται ἀπὸ τὴν Γεωργία.
Συγκεκριμένα ὁ Καθολικὸς Πατριάρχης Τιφλίδας καὶ πάσης Γεωργίας κ. Ἠλίας Β΄, ἐξέφρασε γιὰ ἀκόμη μία φορὰ τὴν ἔντονη διαμαρτυρία γιὰ ἔγγραφο τῆς Πανορθοδόξου Ἱερᾶς Συνόδου.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας, σὲ πρόσφατη συνεδρία της ἀπέρριψε τὸ κείμενο: «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸ κόσμο».
Τέλος νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας ἔχει ἐκφράσει ἐνστάσεις καὶ...

Πλαστικὸ χρῆμα, Κάρτα τοῦ Πολίτη, Ἀλήθειες καὶ Ψέματα

Ἐκπομπὴ τοῦ καναλιοῦ "TV10 Τρίκαλα" (15/02/2016), μὲ καλεσμένο τὸν δικηγόρο κ. Δῆμο Θανάσουλα για τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη καὶ τὸ Πλαστικὸ Χρῆμα.

Νέα ἰστοσελίδα ἀπὸ τὴν Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη

Ἐνημερωθήκαμε ὅτι ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη ἔχει ξεκινήσει τήν λειτουργία μίας νέας ἰστοσελίδας μὲ ὀρθόδοξο χριστιανικὸ περιεχόμενο, τὴν Κοινωνία Ὀρθοδοξίας:
 Κοινωνία Ὀρθοδοξίας εἶναι ἡ συνέχεια στὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα μίας εὐρύτερης προσπάθειας διάδοσης πνευματικῶν κειμένων σὲ διάφορες γλώσσες  στὸν χῶρο τοῦ διαδικτύου. Ἡ Ὁμάδα τῶν πνευματικῶν αὐτῶν ἰστοσελίδων ὀνομάζεται Ὀρθοδοξία Πολύγλωσση (Multilingual Orthodoxy).
Ἐπιδίωξή της, σὺν Θεῷ, εἶναι  νὰ παρουσιάζει τὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου ὡς κοινωνία στὴν πίστη  καὶ τὴ ζωὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
Στὴν Κοινωνία Ὀρθοδοξίας θα βρεῖτε:....

3o Παγκόσμιο Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο Σαρακατσαναίων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
«3o Παγκόσμιο Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο Σαρακατσαναίων 4,5,6 Μαρτίου 2016» 
ΘΕΜΑ: «Σαρακατσαναῖοι, πορεία & προοπτικὴ στὸ χῶρο & στὸ xρόνο» 
Ὑπὸ τὴν Αἰγίδα τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας, ἡ Πανελλήνια Ὁμοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων, διοργανώνει στήν πόλη τῆς Λαμίας ἀπὸ τὶς 4 ἕως τὶς 6 Μαρτίου 2016 τό 3ο Ἐπιστημονικό Διεθνὲς Συνέδριο μὲ θέμα: «Σαρακατσαναῖοι, πορεία & προοπτικὴ στὸ χῶρο & στὸ xρόνο». 
Τὸ Συνέδριο θὰ φιλοξενήσει ἐρευνητὲς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα & τὸ ἐξωτερικό μέ στόχο νὰ παρουσιαστούν καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν νεότερες ἔρευνες ποὺ ἀφοροῦν τὴν φυλὴ τῶν Σαρακατσαναίων. 
Τὸ πρόγραμμα τῆς Παρασκευής πού ἀποτελεῖ προσυνεδριακὴ ἐκδήλωση, θὰ εἶναι ἀφιερωμένο στήν Σαρακατσάνα Γυναίκα καὶ θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Κτίριο τοῦ Ο.Σ.Κ. στό πάρκο τοῦ λαοῦ στὴν Στυλίδα, σὲ συνεργασία μὲ τὸν Δῆμο Στυλίδας, ὅπου θὰ λάβουν χώρα τόσο...

Η Οἰκογένεια, ἡ Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολὴ

Ὁ Δημήτριος Νατσιὸς στὴν τηλεοπτικὴ συχνότητα τοῦ 4Ε συζητᾶ μὲ τὸν ἰατρὸ καί πολύτεκνο πατέρα κ. Φώτιο Μιχαὴλ γιὰ τὸν ἱερὸ θεσμὸ τῆς Οἰκογένειας, τὴν "Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή"!

Ἀπάντηση σὲ δήλωση τοῦ π. Βασίλειου Θερμοῦ

Σέ, ἐπιεικῶς ἀπαράδεκτη, δήλωσή του ὁ π. Βασίλειος Θερμός, ἀναφερόμενος σὲ ἱστολόγια ποὺ ἀναδημοσίευσαν τήν κριτικὴ τοῦ π. Διονυσίου Τάτση καί το περιοδικοῦ Παρακαταθήκη τά χαρακτηρίζει, ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΑ, ὡς "σκληροπυρηνικά".
"Σκληροπυρηνικά", λοιπόν, κατὰ τὸν π. Βασίλειο Θερμό τά ἱστολόγια ἐκεῖνα ποὺ σὲ μιὰ ἐποχὴ ἀνεπίτρεπτου συμβιβασμοῦ τῶν ποιμένων μὲ τὸν α-κόσμο κόσμο καὶ τὸ φρόνημά του, αὐτὰ μάχονται, θηριομαχοῦν γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ἐναντίον τοῦ οἰκουμενιστικοῦ συγκρητισμοῦ, διαχριστιανικοῦ καὶ διαθρησκειακοῦ, τῆς πολυποίκιλης ἐκκοσμικεύσεως, τῆς ἀλλοτριώσεως τῆς γνήσιας θεολογίας ἀπὸ τὰ ὀθνεία καὶ δαιμονιώδη ρεύματα τοῦ ὀρθολογισμοῦ, τοῦ φιλελευθερισμοῦ, τῆς "πολιτικῆς ὀρθότητας", τῆς "ψυχοθεολογίας", τῆς "ἐρωτοθεολογίας", τῆς "μεταπατερικῆς", γράφε ΑΝΤΙΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΜΑΧΟΥ" "θεολογίας", θολολογίας μᾶλλον, τοῦ φεμινισμοῦ, ἐπενδεδυμένου μὲ "θεολογικὸ" μανδύα κ.ο.κ.
Τὰ προαναφερθέντα ἱστολόγια ὑπερμαχοῦν τοῦ δεινῶς βαλλομένου Ὀρθοδόξου Δόγματος καὶ τοῦ πολυειδῶς καὶ πολυτρόπως νοθευομένου Ὀρθοδόξου Ἤθους μὲ συνέπεια νὰ λοιδοροῦνται, ἀπαξιώνονται, διαβάλλονται ἀπὸ τοὺς κύκλους τῶν ἐνόχων πνευματικῆς προδοσίας τῆς ἀποστολῆς τους ἐκκλησιαστικοὺς καὶ θεολογικοὺς παράγοντες ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς θεράποντες τῆς ἀθεΐας, τοῦ μηδενισμοῦ, τοῦ μαρξισμοῦ, τῆς μασονίας, τοῦ διεθνισμοῦ, ἐθνο-ἀποδομητισμοῦ καὶ ἐθνο-μηδενισμοῦ κ.τ.ο.
Τὰ ἀποσπάσαντα τὸν ἐντελῶς ἄδικο χαρακτηρισμὸ τοῦ "σκληροπυρηνικοῦ" απ' τὴν πλευρὰ τοῦ π. Βασιλείου ἱστολόγια ἀγωνίστηκαν καὶ ἀγωνίζονται γιὰ....

23 Φεβ 2016

Ἐκδήλωση τῆς Ε.ΡΩ στὸ Ἀγρίνιο πρὸς τιμὴν τοῦ Ὁσίου ΠαϊσίουΤὸ Σάββατο 5 Μαρτίου καὶ ὥρα 18:00 θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Παπαστράτειο Μέγαρο - ΓΕΑ ἐκδήλωση πρὸς τιμὴν τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου μὲ θέμα: "Βιώματα μὲ τὸν Ἅγιο Γέροντα Παΐσιο".
Ὁμιλητές:  
 Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς
 Ἱερομόναχος Ἀρσένιος Μολυβδοσκεπαστινὸς
Διοργάνωση: Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη

Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος: Τὰ γεγονότα ποὺ ἀκολουθοῦν κατὰ τοὺς γέροντες τῆς Ὀρθοδοξίας


Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεοφύτου στὶς 20-2-16 σὲ Κυπριακὴ ἐκπομπὴ μὲ θέμα τὰ κρίσιμα γεγονότα τοῦ πλανήτη καὶ τὰ ὅσα θὰ γίνουν βάσει τῶν λεγομένων τῶν Γερόντων Παϊσίου, Πορφύριου καὶ Ἰάκωβου.

«Βαδίζοντας πρὸς τὴν Πανορθόδοξο Σύνοδο»: Ἐξαιρετικὲς ὁμιλίες ἀπὸ τὸν π. Γεώργιο Μεταλληνὸ καὶ τὸν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη

Καθήλωσαν τὸ πολυπληθὲς ἀκροατήριο μὲ τὴν ἐνημέρωση, τὴ θεολογικὴ ὀρθόδοξη κατάρτιση καὶ τὴ μαρτυρία τους σὲ οὐσιαστικὰ θέματα τῆς Ἐκκλησίας ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνὸς καὶ ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης στὴν ὁμιλία τῆς Σχολῆς Γονέων – Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου Κατερίνης «Βαδίζοντας πρὸς τὴν Πανορθόδοξο Σύνοδο» τὴ Δευτέρα 22/2/2016 στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο τοῦ δήμου Κατερίνης.
Ὁ π. Γεώργιος ἀναφέρθηκε στὶς ὄψεις τῆς προβληματικῆς το διαλόγου κατὰ τὴ Σύνοδο ξεκινώντας ἀπὸ τὴν παραδοχὴ τοῦ διαλόγου, ἐφόσον ὁ τελευταῖος ἀνήκει στὴν οὐσία τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἄλλωστε καὶ ὁ Θεὸς διαλέγεται μὲ τὰ πλάσματά του καὶ ἡ λατρεία καὶ ἡ προσευχὴ δημιουργοῦν τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὸ διάλογο Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου. Ὁ σκοπὸς τῶν Συνόδων εἶναι ἡ ἐπανένταξη τῶν αἱρετικῶν στὴν Ἐκκλησία, ὄχι ἡ ἕνωση. Ἡ ἐπιστροφὴ στὴν πίστη καὶ παράδοση τῆς πρώτης Ἐκκλησίας. Κάποιες φορὲς ὑπεισέρχεται στὶς συνόδους ὁ....

Εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία μοναδική Κιβωτός τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου;

Τοῦ Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου
Ὅσοι ἐκ τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν κρατοῦν μέ συνέπεια τήν ὀρθόδοξη παράδοσή μας καί τό ἦθος τῆς ἐν Χριστῶ ἁγιοπνευματικῆς μας πολιτείας δέν θέτουν ποτέ στόν ἑαυτόν τους τό ἐρώτημα πού εἶναι καί ὁ τίτλος τοῦ παρόντος ἄρθρου μας. Πιστεύουν δηλαδή ἀκραδάντως, ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ ἀπ᾿ ἀρχῆς Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἀποστόλων καί πορεύονται ἀταλάντευτα γιά τήν πραγματοποίησι τοῦ ὑψίστου σκοποῦ, πού εἶναι ἡ ψυχική τους σωτηρία.
Ὑπάρχουν ὅμως καί ὀρθόδοξοι, μάλιστα διανοούμενοι καί ἐνίοτε μερικοί διδάσκαλοι τῆς θεολογίας, οἱ ὁποῖοι ἀμφισβητοῦν τήν μοναδικότητα αὐτή τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Πιστεύουν ὅτι, ἐπειδή τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι Θεός καί πανταχοῦ παρών, ἠμπορεῖ νά ἐπισκέπτεται καί νά χορηγῆ τήν Θεία Χάρι του καί σέ ἀνθρώπους, ἐκτός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὅμως, οὔτε καί ἐμεῖς ἀμφισβητοῦμε αὐτή τήν ἐλευθερία καί δρᾶσι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί σέ μή ὀρθοδόξους καί ἀλλοθρήσκους ἀνθρώπους. Ἀλλωστε ποιός ἄνθρωπος ἠμπορεῖ νά ἐλέγξη ἤ νά κηδεμονεύση τό Ἅγιο Πνεῦμα, τό ὁποῖον εἶναι Θεός; Δύναται, λοιπόν, νά πνεύση, σύμφωνα μέ τήν Ἁγία Γραφή, (Ἰωάν. 3,8) ὅπου καί ὅπως θέλει, στόν νοῦ καί στήν καρδιά ἑνός ἀνθρώπου, ἀλλά ὄχι διά νά τόν σώση, ἀλλά νά τόν...

Ψυχοθεραπευτικοί ἀκροβατισμοί: κίνδυνος γιά τήν ψυχική καί πνευματική ἰσορροπία τῶν χριστιανῶν

Του Πατρός Ἰωάννου Φωτοπούλου
Ι. Ἀστραπιαία ἐξάπλωση τῆς ψυχοθεραπείας.
Νομίζω εἶναι ἐντυπωσιακό καί λυπηρό τό γεγονός ὅτι ὅλο καί περισσότεροι χριστιανοί καταφεύγουν γιά προσωπική, συζυγική καί οἰκογεν ειακή βοήθεια σέ «εἰδικούς» δηλ. σέ ψυχολόγους, ψυχαναλυτές καί ψυχοθεραπευτές.
Ἀπό τήν ἴδια νοοτροπία κινούμενοι, πολλοί κληρικοί καλοῦν ψυχολόγους – ψυχοθεραπευτές γιά νά μιλήσουν στούς ἐνορίτες τους. 
Ἐπίσκοποι καλοῦν ἐπίσης τέτοιους «εἰδικούς» σέ ἱερατικά συνέδρια γιά νά διδάξουν νά νουθετήσουν καί νά... φωτίσουν τούς ἐφημερίους. Ἐκκλησιαστικοί σταθμοί ἔχουν ὡς ἀπαραίτητο «ορ ντέβρ» στήν πνευματική τροφή πού προσφέρουν, τήν ἐκπομπή μέ ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή, ἤ ἀνάγνωση βιβλίων μέ ψυχοθεραπευτικό-κατευναστικό περιεχόμενο.
Ἀκόμη καί στήν διημερίδα πού ὀργανώθηκε στό Πολιτιστικό Κέντρο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας μέ θέμα «Συμμετοχή και αλληλεγγύη στη εκπαίδευση. Η αντιμετώπιση των φαινομένων βίας» σέ συνεργασία μέ τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἀπό τούς 14 εἰσηγητές 6 ἦσαν Ψυχολόγοι-ψυχοθεραπευτές.
Μπορεῖ λοιπόν κάποιος νά διερωτηθεῖ: Τί κάνει ἕνα πιστό χριστιανό, λαϊκό ἤ κληρικό νά ἔχει τέτοια ἐμπιστοσύνη στούς ψυχοθεραπευτές καί τούς ποικίλους «εἰδικούς»; Τί τόν κάνει νά βγάζει ἀπό τό πολλές φορές γλίσχρο πουγγί του 50, 70 ἤ 100 εὐρώ γιά κάθε ψυχοθεραπευτική συνεδρία;
Πιστεύω, μιά διπλή πεποίθηση καί περιλαμβάνει: α) τήν ἀφελῆ πίστη ὅτι ἡ ἐπιστήμη λύνει...

π. Πέτρος Χὶρς: «Σχόλια γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία καὶ τὶς ἀποκλίσεις ἀπ' αὐτήν, μὲ αἰχμὴ τὴν "οἰκονομία" καὶ μὲ δούρειο ἵππο τὸν οἰκουμενισμὸ»

Γράφει Πρωτοπρεσβύτερος Πέτρος Χὶρς
Ἕνα σύντομο σχόλιο γιὰ τὸ «κοινὸν ποτήριον» καὶ τὰ βήματα πρὸς τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὴν ἑτεροδοξία..
Στήν καλὴ ἀνησυχία, ποὺ καλλιεργεῖται ἀπὸ ὁρισμένους Ὀρθοδόξους, σχετικὰ μὲ τὴν «παναίρεση» τοῦ οἰκουμενισμοῦ (τὴν ἐκκλησιολογικὴ-θεολογικὴ ἄρνηση τῆς ὑπάρξεως μίας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία), ἀκούει κανεὶς συχνὰ μία κοφτὴ ἀπάντηση: ὅτι «αὐτὸ δὲν θὰ συμβεῖ ποτέ», «δὲν ὑπάρχει καμμία περίπτωση νὰ ἔλθουμε ἐμεῖς σὲ κοινωνία μὲ τὴ Ρώμη», κ.ο.κ. Αὐτὸς ὁ καθησυχαστικὸς τρόπος ἀποσκοπεῖ νὰ μᾶς βάλει σὲ ἐφησυχασμὸ καὶ νὰ ἐπικεντρώσει τὶς ἀγωνίες μας μόνον στὸ ζήτημα τοῦ «κοινοῦ ποτηρίου».
Μολαταύτα, οὔτε τώρα οὔτε κατὰ τὰ προηγούμενα, 30 καὶ παραπάνω, χρόνια ἦταν αὐτὸ τὸ διακύβευμα· στὴν πραγματικότητα ἄλλο εἶναι τὸ τρέχον ἐπίμαχο ζήτημα. Ἀκόμη κι ἂν δὲν ἔλθουμε ποτὲ σὲ κοινωνία μὲ ὁποιονδήποτε ἑτερόδοξο, ἡ πιθανότητα νὰ υἱοθετηθεῖ μία αἱρετικὴ ἐκκλησιολογία εἶναι ὑπαρκτή. Ἰδού, ἕνας τρόπος νὰ κατανοήσουμε αὐτὸ ποὺ συμβαίνει καὶ πῶς ὁ ἐχθρός μᾶς προετοιμάζει γιὰ νὰ ἀποδεχθοῦμε μία αἱρετικὴ ἐκκλησιολογία καὶ συνακόλουθα μία ψευδοένωση. 
Ἔτσι ἐξηγῶ τὴν κατάσταση σὲ ὁρισμένους ἀπὸ τοὺς ἐνορίτες μου: αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἡ οἰκουμενιστικὴ νοοτροπία θέλει νὰ μᾶς κάνει νὰ πιστέψουμε ὅτι εἴμαστε μνηστευμένοι...

22 Φεβ 2016

Πατὴρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Ἀπολογισμὸς τῆς μεγαλειώδους ἐκδήλωσης μὲ θέμα "Μένουμε Ἕλληνες καὶ Ὀρθόδοξοι"


Ἐκπομπὴ ἀπὸ τὸν ὀσιολογιώτατο Μοναχὸ πατέρα Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, σχετικὴ μὲ τὴν μεγαλειώδη ἐκδήλωση στὸ Βελλίδειο μὲ θέμα: "Μένουμε Ἕλληνες καὶ Ὀρθόδοξοι"!

21 Φεβ 2016

Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος: «Οἱ θρῆσκοι ἄνθρωποι εἶναι τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο εἶδος μέσα στὴν ἐκκλησία»

Φωτογραφία:
«Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Τοῦ Μητροπολίτου Λεμεσοῦ Ἀθανασίου, πόσπασμα ἀπὸ τὴν ὁμιλία: «Ἡ θεραπεία ἀπὸ τὴν ἀρρώστια τοῦ Φαρισαϊσμοῦ»
Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι νὰ ξέρετε, αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι,  οἱ θρῆσκοι ἄνθρωποι εἶναι τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο εἶδος μέσα στὴν ἐκκλησία. Αὐτοὶ οἱ θρῆσκοι ἄνθρωποι εἶναι ἐπικίνδυνοι. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλάει ἀπ'αὐτούς. Ἔλεγε ἕνας ἁγιορείτης ὅταν ἔκαμνα μία φορὰ λειτουργία καὶ λέγαμε «Κύριε σῶσον τοὺς εὐσεβεῖς» λέει ἀστειευόμενος «Κύριε σωσον ἠμᾶς ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς» δηλαδὴ ὁ Θεὸς νὰ σὲ φυλάει ἀπὸ τοὺς θρήσκους ἀνθρώπους, διότι θρῆσκος ἄνθρωπος σημαίνει μία προσωπικότης διεστραμμένη ἡ ὁποία οὐδέποτε εἶχε προσωπικὴ σχέση μὲ τὸν Θεό. Ἁπλῶς μόνον κάμνει τὰ καθήκοντά της ἀπέναντί Του, ἀλλὰ καμιὰ σοβαρὴ σχέση δὲν εἶχε γιὰ αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς δὲν λέει αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο τίποτε. Καὶ σᾶς ὁμολογῶ καὶ ἐγὼ ἀπὸ τὴν πείρα μου ὅτι δὲν εἶδα χειρότερους ἐχθρούς τῆς ἐκκλησίας ἀπὸ τοὺς θρήσκους ἀνθρώπους.
Ὅταν παιδιὰ θρήσκων ἀνθρώπων ποὺ μέσ' τὴν ἐκκλησία ἢ καὶ παπάδων ἀκόμα καὶ θεολόγων καὶ ἀνθρώπων ποὺ κάνουν τοὺς θρήσκους καὶ τοὺς πολλοὺς ἐδοκίμασαν τὰ παιδιά τους νὰ γίνουν μοναχοὶ ἢ ἱερεῖς αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἔγιναν χειρότεροι καὶ ἀπὸ δαίμονες. Ἐξανέστησαν ἐναντίον τῶν πάντων. Ἔγιναν οἱ χειρότεροι ἐχθροὶ τῶν ἀνθρώπων. Θυμᾶμαι γονεῖς ποὺ ἔφερναν τὰ παιδιὰ τους εἰς τὶς ὁμιλίες καὶ ὅταν τὸ παιδὶ τους κάποια στιγμὴ ἔκαμε ἕνα βῆμα παραπάνω ἔγιναν οἱ χειρότεροι ἄνθρωποι ποὺ ἔλεγαν τὰ...

Μητροπολίτης Κονίτσης Ἀνδρέας: «Κρούω τὴν καμπάνα τοῦ ἐθνικοῦ κινδύνου, γιατί ἡ ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος κινδυνεύει»!

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης 
κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις:
«Ἡ Ἀλβανία, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, προκαλεῖ μὲ τοὺς «Τσάμηδες» τὴν Ἑλλάδα. Καὶ δὲν φανερώνει ἀπροκάλυπτα πλέον τὴν ἀχαριστία της πρὸς τὴν Χώρα μας, ἀπὸ τὴν ὁποία ἐχόρτασε τὸ ψωμί, μετὰ τὴν πτώση τοῦ Χοτζικοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος καὶ γιὰ μακρὰ σειρὰ ἐτῶν · δείχνει καὶ τὴν περιφρόνησή της πρὸς τὴν ἀπόφαση τοῦ Στρατοδικείου Ἰωαννίνων, ποὺ καταδίκασε ἐρήμην τοὺς περιβόητους «Τσάμηδες», ἀμέσως μετὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, γιὰ τὰ ἀνήκουστα ἐγκλήματά τους στὴν περιοχὴ τῆς Θεσπρωτίας, κατὰ τὴν διάρκεια πρῶτα τῆς Ἰταλικῆς καὶ στὴν συνέχεια τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς. Τὸ πιὸ φοβερὸ ἔγκλημά τους ἦταν ἡ ἐκτέλεση...

Ἡ νεορθοδοξία ἀνατρέπει τὴν Ὀρθοδοξία

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο "Περὶ θείου καὶ ἀνθρωπίνου ἔρωτος" τοῦ π. Θεοκλήτου Διονυσιάτου
Τί εἶναι κατὰ βάθος ἡ διαδασκαλία τῶν νεορθοδόξων; Εἶναι ἕνα θεωρητικὸ σύστημα ποὺ συγκροτεῖται ἀπό στοιχεῖα παρέχοντα συνεχή καὶ ἀδιάπτωτη εὐδαιμονία, χαρά, εὐφορία, αἰσιοδοξία, ἐρωτικὲς ἀπολαύσεις, ὑποσχόμενο τὴν τελείωση τῶν βιούντων κατὰ τὰ πρότυπά των νεορθοδόξων μὲ κατάληξη τὸν θεῖον ἔρωτα καὶ τὴν θέωση. Δηλαδὴ πρόκειται γιὰ ἕνα τρόπο ζωῆς, μέσα στὴν Ἐκκλησία, ποὺ συνίσταται ἀπό, κατ' ἐπιλογήν, δογματικὲς καὶ πνευματικὲς θέσεις, ὑφιστάμενες ἀπαραιτήτως, προκρούστιες ἐπεξεργασίες καὶ ὑποτασσσόμενες σὲ ἀναπλαστικὲς μεθοδεύσεις, γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν προσχηματισμένα μοντέλα στὴ θεωρία καὶ τὴν πράξη. Προσφέρουν ἔτσι μία dolce vita, ἀλλὰ προπαντός, ὀρθόδοξη ἀφοῦ δὲν στερεῖται ὀρθοδόξων στοιχείων! Καὶ ἀκριβῶς γι' αὐτὸ καὶ ἀπατηλή.
Ποιὸς δὲν θέλει τὴν εὐτυχία του, τὴ χαρά του καὶ τὴν αἰώνια σωτηρία του; Ἔτσι λοιπὸν ἡ ἀνθολογημένη αὐτὴ διαδαχὴ ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία γίνεται ἀποδεκτὴ εὐχαρίστως, σὰν κάτι ἀντι-στασιακό, ἀντι-παλιολιθικό, ἀντι-συντηρητικό, σὰν "μιὰ ἄλλη γλώσσα, μιὰ ἄλλη  θεώρηση αὐτοῦ τοῦ χώρου". Ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ δὲν θὰ αἴρεται πλέον, γιατί δὲν χρειάζεται, ἡ νέκρωση τῆς σάρκας καὶ τῶν παθῶν εἶναι περιττή, ἀφοῦ τὴν ἑτοιμάζουμε γιὰ ἐρωτικὲς ἀπολαύσεις, τηρουμένου βέβαια, τοῦ ὄρου ὅτι "προσφέρεται γιὰ τὴν εὐτυχία τοῦ ἄλλου". Λόγος περὶ ἐντολῶν δὲν γίνεται, γιὰ νηστεῖες καὶ γενικῶς ἄσκηση γιὰ "στενὴ καὶ τεθλιμμένη" καὶ γιὰ πολέμους μὲ τὸν σατανᾶ καὶ τὰ πάθη, τελεία σιωπή. Ἡ Πατερικὴ Γραμματεία εἶναι καλή, ἀλλὰ ἀνθολογουμένη καὶ καταλλήλως ἑρμηνευομένη, γιὰ νὰ....

Ὅσιος Παΐσιος, "Ὁ Φαρισαῖος ἔδειξε στὸν Χριστὸ ποῦ βρισκόταν ὁ Τελώνης!"

Οἱ πολὺ ἁμαρτωλοί, ἂν γνωρίσουν τὸν ἑαυτό τους, ἔχουν φυσιολογικὰ καὶ πολὺ ὑλικὸ γιὰ ταπείνωση. Ἡ κάθε πτώση εἶναι φυσικὰ πτώση, ἀλλὰ εἶναι καὶ ὑλικὸ γιὰ ταπείνωση καὶ προσευχή. Οἱ ἁμαρτίες, ἂν ἀξιοποιηθοῦν γιὰ ταπείνωση, εἶναι σὰν τὴν κοπριὰ πού ρίχνουμε στὰ φυτά. Γιατί νὰ μὴ χρησιμοποιήση λοιπὸν κανεὶς αὐτὸ τὸ ὑλικό, γιὰ νὰ λιπάνη τὸ χωράφι τῆς ψυχῆς του, γιὰ νὰ γίνη γόνιμο καὶ νὰ καρποφορήση; Ἕνας δηλαδὴ πού ἔχει κάνει μεγάλες ἁμαρτίες, ἂν αἰσθανθῆ πόσο ἔφταιξε καὶ πῆ: «δὲν πρέπει νὰ σηκώνω κεφάλι, νὰ βλέπω ἄνθρωπο», ἐπειδὴ ταπεινώνεται πολύ, δέχεται πολλὴ Χάρη, προχωρεῖ σταθερὰ καὶ μπορεῖ νὰ φθάση σὲ μεγάλα μέτρα. 
Ἐνῶ ἕνας πού δὲν ἔχει κάνει μεγάλες ἁμαρτίες, ἂν δὲν τοποθετηθῆ σωστά, ὥστε νὰ πῆ: «μὲ φύλαξε ὁ Θεὸς ἀπὸ τόσες κακοτοπιές• εἶμαι πολὺ ἀχάριστος, εἶμαι πιὸ ἁμαρτωλὸς ἀπὸ τὸν πιὸ ἁμαρτωλό», ὑστερεῖ πνευματικὰ ἀπὸ τὸν ἄλλον.
Θυμηθῆτε π.χ. τὸν Φαρισαῖο καὶ τὸν Τελώνη . Ὁ Φαρισαῖος εἶχε ἔργα, ἀλλὰ εἶχε καὶ ὑπερηφάνεια. Ὁ Τελώνης εἶχε ἁμαρτίες, ἀλλὰ εἶχε ἀναγνώριση, συντριβή, ταπείνωση – τὸ κυριώτερο πού ζητάει ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ὁ Χριστὸς –, γὶ  αὐτὸ μὲ εὔκολο τρόπο σώθηκε. Εἴδατε πῶς τὸν ἔχουν τὸν Φαρισαῖο σὲ μιὰ εἰκόνα! Δείχνει μὲ τὸ δάχτυλό του τὸν Τελώνη: «Δὲν εἶμαι σὰν κι αὐτόν!»... Ὁ καημένος ὁ Τελώνης κρυβόταν πίσω ἀπὸ τὴν κολόνα• δὲν εἶχε μοῦτρα νὰ δὴ γύρω του. Καὶ ὁ Φαρισαῖος ἔδειξε στὸν Χριστὸ ποῦ βρισκόταν ὁ Τελώνης! Τὸ προσέξατε; Λὲς καὶ ὁ Χριστὸς δὲν ἤξερε ποῦ ἦταν ὁ Τελώνης! Ὁ Φαρισαῖος, ἐνῶ ἔκανε ὅλα τα τυπικά, ὅλα πῆγαν χαμένα. Τί κάνει ἡ ὑπερηφάνεια! Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος ἔχη ἁμαρτίες καὶ δὲν ἔχη ταπείνωση, τότε....

Πανορθόδοξος Σύνοδος μὲ ἀποκλεισμοὺς ἐπισκόπων

τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Ὁ Κανονισμὸς λειτουργίας τῆς Μεγάλης Συνόδου καὶ κυρίως τὸ ἄρθρο 12 ποὺ ἀφορᾶ στὴν ψηφοφορία καὶ τελικὴ ἔγκριση τῶν κειμένων περιέχει πρωτόγνωρη γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διαδικασία κατὰ τὴν ὁποία ἡ ψῆφος εἶναι δικαίωμα μόνο των Προκαθημένων τῶν αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ ὄχι ἑνὸς ἑκάστου μέλους τῶν ἀντιπροσωπειῶν τῶν Ἐκκλησιῶν στὴ Σύνοδο.
Πιὸ ἁπλὰ κάθε Ἐκκλησία ἔχει μία ψῆφο καὶ ὄχι κάθε ἐπίσκοπος ποὺ θὰ συμμετέχει στὴ Σύνοδο. Ἐπιπλέον, ἀρνητικὴ θέση ἢ διαφωνία ἑνὸς ἢ καὶ περισσοτέρων ἀρχιερέων ἐπὶ κάποιου κειμένου ἢ τροπολογίας κειμένου καταγράφεται μὲν στὰ πρακτικά, δὲν ἀποτελεῖ ὅμως ἀντικείμενο μελέτης τῆς Συνόδου ἀλλὰ ὅπως χαρακτηριστικὰ ἀναφέρει τὸ κείμενο τοῦ Κανονισμοῦ «εἶναι πλέον εσωτερικον ζήτημα τς εἰς ἣν ανήκουν αὐτοκεφάλου Εκκλησιας».
Ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοὺ Ἀθανάσιος ἀναφερόμενος στὶς ἀνωτέρω προβλέψεις τοῦ Κανονισμοῦ γράφει χαρακτηριστικά: «Ταπεινὰ διατυπώνω τὴ διαφωνία μου καὶ στὸ γεγονὸς ὅτι....

20 Φεβ 2016

Τό Ὀρθόδοξο καί τό «ὀρθόδοξο» βιβλίο

Τὀ βιβλίο ἀπό τήν ἐφεύρεση τῆς γραφῆς ἀποτέλεσε ἕνα μέσο γνώσεως. Κάθε ἀνθρωπος διψασμένος γιά γνώση τοῦ κόσμου πού τόν περιβάλλει, γιά γνώση τῆς ἱστορίας καί τοῦ νοήματος τῆς ὑπάρξεώς του κατέφευγε στή μελέτη βιβλίων. Ὅσο πιό παλιά ἀνατρέχουμε μαθαίνουμε πόσο προσεκτικά γραμμένα διακοσμημένα καί βιβλιοδετημένα ἦσαν τά βιβλία, ἀλλά καί πόσο πολύτιμα, ἀκριβά καί δύσκολο ἦταν νά ἀποκτηθοῦν. Μέ τήν εἰσβολή τῆς τεχνολογίας τά τελευταῖα 40 χρόνια φαίνεται πώς χάθηκε ἡ δύναμη τοῦ βιβλίου. Ἡ εὐκολία καταναλώσεως εἰκόνων, γνώσεων καί ἰδεῶν πού προσφέρει ἡ τηλεόραση καί τό διαδίκτυο ἔκαναν γιά πολλούς τό βιβλίο δυσκολοχώνευτο καί βαρετό. Σήμερα ὑπάρχει καί τό λεγόμενο ἠλεκτρονικό βιβλίο.
Γιά μᾶς τούς Χριστιανούς τό πνευματικό βιβλίο εἴτε στήν κλασσική εἴτε στήν ἠλεκτρονική του μορφή παραμένει ἀπαραίτητο βοήθημα γιά τήν πνευματική μας τροφοδοσία. Νομίζω πάντως -χωρίς νά ἀκυρώνω τή μελέτη μέσω internet- ὅτι τά γρήγορα περάσματα πνευματικῆς μελέτης στό διαδίκτυο, ἕνα εἶδος fastfood δέν μποροῦν νά μᾶς ὠφελήσουν τόσο, ὅσο ἡ ἤρεμη καί συστηματική μελέτη ἑνός πνευματικοῦ βιβλίου μέ ἐνδεχόμενες ὑπογραμίσεις καί σημειώσεις καί χωρίς τήν κόπωση τῆς ἠλεκτρονικῆς ὀθόνης.
Ὁ ἱερός Χρυσόστομος τονίζει σέ σχέση μέ τά βιβλία ὅτι δέν θά ἔπρεπε νά ἔχουμε ἀνάγκη τά γράμματα, ἀλλά νά ἔχουμε καθαρό βίο καί ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά....

19 Φεβ 2016

Ἡ Ἁγία Φιλοθέη ἀπέναντι στοὺς "τζιχαντιστές" τῶν Ἀθηνῶν

Μπορεῖ νὰ περνάει ἡ γιορτὴ της κάθε χρόνο  στὶς 19 Φεβρουαρίου ἀλλὰ ἡ Κυρὰ τῶν Ἀθηνῶν παραμένει στὶς καρδιὲς καὶ ὁλοένα μὲ αὐτὰ ποὺ ζοῦμε γίνεται πιὸ ἐπίκαιρη καὶ προσφιλής.Τί ἦταν ἡ ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ τὸν 16αιώνα ποῦ διέδραμε τὸν βίο της; Ἦταν ἀπὸ μόνη της  μιὰ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ στὸ τζιχαντιστικὸ καθεστὼς τῆς πιὸ βάρβαρης καὶ σκοτεινῆς περιόδου τῆς τουρκοκρατίας ἐκείνων τῶν χρόνων. Ἦταν ἀπὸ μόνη της ἕνα ὁλόκληρο Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων ἀλλὰ καὶ Ὑπουργεῖο Ὑγείας καὶ Κοινωνικῆς Πρόνοιας. Σὲ τί διαφέρει ὁ δικός  μας αἰώνας μὲ τὰ χρόνια ποῦ ἔζησε ἡ ΑΓΙΑ;
Μιὰ ματιὰ στὴν Συρία-Ἰρακ   καὶ στὴν Εὐρώπη τῶν πυρήνων τῶν τζιχαντιστῶν  τοῦ σήμερα καὶ προσγειωνόμαστε μέσα στὴν Ἱστορία τῶν ἡμερῶν μας. Ἐξισλαμισμοὶ βίαιοι, παιδομαζώματα νεαρῶν κοριτσιῶν-σκλαβοπάζαρα, σταυρώσεις καὶ θανατώσεις ἀσύλληπτου μεγέθους, καταστροφὲς καὶ δηώσεις πολιτισμοῦ καὶ γῆς, τρομοκρατικὲς ἐνέργειες μὲ....

Μητροπολίτης Ναυπάκτου: «Χωρίς τήν ἔγκριση τῶν Ἱεραρχῶν ἡ σύνταξη τῶν κειμένων τῆς Μεγάλης Συνόδου»

Ὁ Μητροπόλίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος μέ δύο ἐπιστολές του πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο καί τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀσκεῖ κριτική στά κείμενα τῆς Μεγάλης Συνόδου, ἀναδεικνύει τά θεολογικά καί δογματικά προβλήματά τους καί κάνει λόγο γιά ἔλλειψη ἐνημέρωσης τοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Δεῖτε τὶς δύο ἐπιστολὲς τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου…

Ἀφυπνιστικὰ περὶ μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως (Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου)

Ἐπιμέλεια: Ἠλιάδης Σάββας
Ἀρχομένου τοῦ Τριωδίου καὶ ἐπερχομένης τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, προστρέχουμε στὸ λόγο τῶν ἁγίων, ποὺ εἶναι ὁ πλέον κατάλληλος, γιὰ νὰ μᾶς βοηθήσει, σύμφωνα μὲ τὴν προαίρεση τοῦ καθενός, νὰ εἰσέλθουμε μὲ ἀγωνιστικὸ φρόνημα στὸ στίβο τὸν πνευματικό. Νὰ καθαριστοῦμε στὴν καρδιὰ καὶ νὰ συμπορευτοῦμε μὲ τὸ Χριστό. Νὰ συσταυρωθοῦμε καὶ νὰ νεκρωθοῦμε μὲ τὴ χάρη του ὡς πρὸς τὶς ἡδονὲς τοῦ βίου, ἔτσι ὥστε νὰ ζήσουμε μαζί του καὶ νὰ τὸν ἀκούσουμε νὰ μᾶς φωνάζει, πὼς θὰ μᾶς ἀνυψώσει μαζί του στὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ, στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. (Ἀπὸ  τροπάριο τῶν Αἴνων τῆς Μεγάλης Δευτέρας)
Γι` αὐτὸν τὸ λόγο, διαλέξαμε μερικὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ ὁμιλίες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἀναφερόμενα στὸ μυστήριο τῆς Μετανοίας καὶ Ἐξομολογήσεως. Ἕνα Μυστήριο, τὸ ὁποῖο πολεμᾶται μὲ φοβερὸ μίσος ἀπὸ τὸ διάβολο καὶ ἐπηρεάζει τὶς ψυχὲς ὥστε νὰ ἀπέχουν, μὲ σκοπὸ νὰ καταφέρει τὴν ἀπώλειά τους.
Ἡ Μετάνοια καὶ ἡ Ἐξομολόγηση εἶναι ἡ ἀνανέωση τῆς ἀναγεννήσεως, ποὺ πήραμε ἀπὸ τὸ Βάπτισμα. Κι ἐπειδὴ κανένας ἄνθρωπος δὲν εἶναι ἀναμάρτητος, ἔστω κι ἂν ζήσει μία στιγμὴ στὴ ζωὴ αὐτή, ἔχουμε ἀπόλυτη ἀνάγκη ἀπὸ τὸ μυστήριο αὐτό. Χωρὶς Μετάνοια καὶ Ἐξομολόγηση εἶναι ἀδύνατη ἡ σωτηρία. Πρέπει νὰ μάθουμε καὶ νὰ πεισθοῦμε ὅλοι μας, πὼς δὲν ὑπάρχει «ἐργοσωτηρία» ἀλλὰ «χριστοσωτηρία». Ἡ ταπείνωση,  μὲ τὰ δάκρυα τῆς μετάνοιας...

Μητροπολίτης Κονίτσης: «Διαμαρτύρομαι ἐντόνως, κυρίως γιὰ τὴν ἀδιαφορία τῆς Ἑλλάδος ἀπέναντι στὶς ἀλβανικὲς μεθοδεύσεις»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τὶς ἀκόλουθες δηλώσεις:
«Χρὸνια τώρα, ἀκούω τὴν ὑπεύθυνη πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Χώρας μας νὰ διατυμπανίζῃ τὶς δῆθεν ἄριστες σχέσεις μὲ τοὺς Ἀλβανούς! Ἀλλ’ ἐπίσης, χρόνια τώρα φωνάζω καὶ διαμαρτύρομαι, ὅτι τὰ πράγματα γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο καὶ τοὺς Βορειοηπειρῶτες δὲν πᾶνε καθόλου καλά. Ἀτυχῶς, τὶς διαμαρτυρίες μου οἱ Ἕλληνες ἰθύνοντες τὶς προσπερνᾶνε μὲ παγερὴ ἀδιαφορία...
Ἤδη, ὅμως, οἱ μάσκες τῆς ἀλβανικῆς ἡγεσίας ἔπεσαν. Γιατί, ὅπως ἔγραψε πρωτοσέλιδα ἡμερήσια ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα «τὰ Τίρανα διαγράφουν τοὺς Βορειοηπειρῶτες ἀπὸ τοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους». Καὶ ἐννοεῖ ἡ ἐφημερίδα, ὅτι ἀπεργάζονται νομοθετικὴ ρύθμιση ποὺ θὰ ἀποκλείει τοὺς Βορειοηπειρῶτες ἐφ’ ὅσον διαμένουν μόνιμα στὸ ἐξωτερικό!  (βλ. «ΕΣΤΙΑ», 15.2.2016).
Ἀλλὰ ἐνῶ ὅλα τὰ πολιτισμένα κράτη καθιερώνουν διαδικασίες, ὥστε νὰ ψηφίζουν οἱ πολῖτες τους ποὺ προσωρινὰ ἤ μόνιμα διαμένουν στὸ ἐξωτερικό, ἡ Ἀλβανία κινεῖται ἀντίθετα ἀπ’ αὐτὴ τὴν πρακτική. Τὸ γιατί, εἶναι φανερό: Εἶναι τὸ ἄσπονδο μῖσος ποὺ τρέφει γιὰ τοὺς Βορειοηπειρῶτες, τοὺς ὁποίους ἐπιδιώκει νὰ τοὺς ὑποχρεώσῃ νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν γῆ τῶν πατέρων τους. Καὶ βλέπει κανείς, ὅτι παρὰ τὸ γεγονὸς πὼς ἔχουν συμπληρωθῆ ἑκατὸν δύο (102) χρόνια ἀπὸ...

18 Φεβ 2016

Μητροπολίτης Κώ Ναθαναήλ: «Ξένα κανάλια πλήρωναν μετανάστες γιὰ νὰ κάνουν τοὺς πνιγμένους»

Ἰδιαίτερη αἴσθηση προκάλεσαν οἱ καταγγελίες τοῦ Μητροπολίτη Κῶ καὶ Νισύρου, Ναθαναήλ, πὼς ξένα κανάλια ἔδιναν 20 εὐρὼ σὲ μετανάστες καὶ πρόσφυγες γιὰ νὰ κάνουν τους... πνιγμένους.
Συγκεκριμένα, μιλώντας στὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ Alpha 9.89, ὁ Μητροπολίτης Ναθαναὴλ ἀνέφερε πὼς οἱ κάτοικοι τῆς Κῶ εἶναι οἱ μόνοι ποὺ βοηθοῦν τοὺς ταλαιπωρημένους πρόσφυγες καὶ μετανάστες καὶ ἔκανε λόγο γιὰ μιὰ ὀργανωμένη παραποίηση τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς πραγματικότητας, ποὺ κρύβει σκοπιμότητες.
Τόνισε χαρακτηριστικά: «Μπροστὰ στὰ μάτια μου, ξένα κανάλια ἔδιναν 20 εὐρὼ σὲ ἀνθρώπους γιὰ νὰ κάνουν τοὺς πνιγμένους καὶ νὰ τοὺς τραβήξουν μὲ τὶς κάμερες γιὰ τὰ δελτία τους».
Ὁ μητροπολίτης Ναθαναὴλ ὑποστήριξε ὅτι....

17 Φεβ 2016

Σπαλιώρας: Πάτε κι' ἐσεῖς καὶ ἡ πίστη σας, μουρτάτες νὰ χαθῆτε, ἐγὼ Γραικὸς γεννήθηκα, Ἕλληνας θὰ ἀπεθάνω

Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Σπαλιώρας, πρόεδρος τῆς ΠΕΘ μιλάει γιά τήν Μετάλλαξη τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν από τούς οἰκουμενιστὲς τῆς νέας τάξης πραγμάτων. 
Δεῖτε τὸ τέλος τῆς πύρινης ὁμιλίας του! Ὅλη ἡ ἐκδήλωση ΕΔΩ

Ψήφισμα καὶ φωτογραφίες ἀπὸ τὴν ἡμερίδα: «Μένουμε Ἕλληνες καί Ὀρθόδοξοι»

ΨΗΦΙΣΜΑ
Ἡμερίδος μέ θέμα: «Μένουμε Ἕλληνες καί Ὀρθόδοξοι»
Ὅλοι ἐμεῖς πού συγκεντρωθήκαμε σήμερα Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016, στό Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης, στήν Ἡμερίδα πού συνδιοργάνωσαν ἐπιτυχῶς: ἡ Ἱερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) καί τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης, ἀφοῦ ἀκούσαμε μέ προσοχή τίς τρεῖς εἰσηγήσεις τοῦ προγράμματος: α) «Προϊοῦσα ἰσλαμοποίηση Ἑλλάδος καί Εὐρώπης» σέ σχέση μέ τό κρίσιμο πρόβλημα τοῦ δημογραφικοῦ καί τό λεγόμενο προσφυγικό καί μεταναστευτικό, θέμα πού ἀνέπτυξε ὁ στρατηγός ἐ. ἀ. Φραγκούλης Φράγκος, ἐπίτιμος ἀρχηγός Γ.Ε.Σ., β) «Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στή Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ.», πού εἰσηγήθηκε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Ἀθανάσιος Ἀναστασίου, Προηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου καί γ) «Ἡ μετάλλαξη τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν», πού πραγματεύθηκε ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Σπαλιώρας, θεολόγος Καθηγητής καί Πρόεδρος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (Π.Ε.Θ.), διατρανώνουμε ὁμοφώνως:
Δεῖτε φωτογραφικὸ ὑλικό…

«Ἄξιος τῆς Πατρίδος»


Τοῦ Χρύσανθου Σιχλιμοίρη
Ἀπὸ τὸ «Βορειοηπειρωτικὸ Βῆμα»

Στὴν  κατάμεστη αἴθουσα τῆς  Ε.Η.Μ., πραγματοποιήθηκε πρόσφατα ἐκδήλωση τιμῆς πρὸς τὸν κ. Ξενοφώντα Κοντούρη (φωτό 1), ὁ ὁποῖος  ἐπὶ 47 συναπτὰ ἔτη ἀπὸ τὸ «τιμόνι»  τοῦ Ἱδρύματος Βορειοηπειρωτικῶν Ἐρευνῶν, ἀνάλωσε στὴν κυριολεξία τὸν εὐατό του, γιὰ τὸ πολύπαθο αὐτὸ κομμάτι τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὴ Βόρειο  Ἤπειρο. (φωτό 2)
Εἴχαμε τὴν τιμὴ πολλὲς φορὲς νὰ συνεργαστοῦμε καὶ μὲ τὸν ἴδιο ἀλλὰ καὶ τὸν ἀείμνηστο Μενέλαο Ζῶτο τὸν ἀντιπρόεδρο τοῦ Ἱδρύματος  γιὰ τὴν σκλαβωμένη Βόρειο Ἤπειρο γι’ αὐτὸ καὶ μὲ πολλὴ χαρὰ χαιρετίσαμε τὴν ἐκδήλωση τιμῆς πρὸς τὸ πρόσωπό του.
Μία ζωὴ ὁλόκληρη προσφορᾶς καὶ θυσίας γιὰ τὴν πατρίδα μὲ ἀνιδιοτέλεια. Ἔργο πολύπλευρο καὶ πρὶν τὸ 1990 ποὺ οἱ ἕλληνες σκλαβωμένοι δὲν εἶχαν καμμία ἐπικοινωνία μὲ τὴ μάνα Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ μετὰ ἰδιαίτερα, ποὺ ὅπως ἀνέφερε ὁ νῦν Πρόεδρός του κ.  Ν. Ὑφαντῆς, «….τὸ Ι.Β.Ε. ἐπὶ προεδρίας Κοντούρη ἀγκαλίασε  μὲ ἀγάπη τοὺς τσακισμένους συμπατριῶτες μας. Ἔγινε τὸ ζεστὸ καταφύγιο, ὑπῆρξε ἀκάματη συνείδηση ποὺ σὲ δύσκολους χρόνους κράτησε ἄσβεστη τὴν ἀλήθεια.Ἀγωνίστηκε νὰ ἀφυπνίσει τοὺς Ἕλληνες. Οἱ προσπάθειες τοῦ Ἱδρύματος καὶ τοῦ Προέδρου του βάδιζαν παράλληλα μὲ ἐκεῖνες  τοῦ Σεβαστιανοῦ».(φωτό 3,4)
Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ τὸ ἀλβανικὸ καθεστὼς γιὰ ὅλη τὴν ἐθνική του δράση τὸν χαρακτήρισε persona non grata  καὶ τὸν περιέλαβε καὶ αὐτὸν ὅπως καὶ τὸν ἀείμνηστο Σεβαστιανὸ...

16 Φεβ 2016

Σχόλιο σὲ ἄρθρο Ἁγιορείτου γιὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, Γραφεῖο 
ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Ἡ μέλλουσα νὰ συνέλθει «Ἁγία καὶ Μεγάλη Συνόδος», ἡ ὁποία ὡς γνωστὸν θὰ πραγματοποιηθεῖ, «ἐκτὸς ἀπροόπτου»,  τὸν ἐρχόμενο Ἰούνιο στὴν Κρήτη τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, βρίσκεται τὸν τελευταῖο καιρὸ στὸ ἐπίκεντρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπικαιρότητος καὶ ἀποτελεῖ τὸ ἀντικείμενο τοῦ ἐνδιαφέροντος ὅλων. Σχόλια, κρίσεις, ἀναλύσεις, ἀπόψεις, (πολλὲς φορὲς ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες), γράφονται καὶ ξαναγράφονται γύρω ἀπὸ τὴν θεματολογία, τὰ προσυνοδικὰ κείμενα ποὺ θὰ τεθοῦν πρὸς συζήτηση, τὸν κανονισμὸ ὀργανώσεως καὶ λειτουργίας τῆς ἐν λόγω Συνόδου, τὸν τρόπο ἐπιλογῆς τῶν ἀρχιερέων-μελῶν τῆς Συνόδου, κ.λ.π., ἀπὸ διάφορα πρόσωπα, κληρικοὺς ὅλων τῶν βαθμίδων, μοναχούς, θεολόγους, ἀκαδημαϊκούς, δημοσιογράφους, ἀκόμη καὶ ἁπλοϊκοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἀγωνιοῦν καὶ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα. Πιστεύουμε, ὅτι ἐκεῖνο ποὺ ἔχει σημασία ἐν προκειμένω δὲν εἶναι, τὸ τί γράφει ὁ α, ἢ ὁ β κληρικὸς ἢ μοναχός, ἀλλὰ τὸ τί εἶπαν καὶ τί ἔγραψαν, πῶς εἶδαν καὶ πῶς ἀξιολόγησαν τὴν ἐν λόγω Σύνοδο ἅγιοι καὶ θεοφόροι ἄνδρες τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ εἶχαν θεῖο φωτισμὸ καὶ ὁμίλησαν ἐν Πνεύματι ἁγίω. Ἡ κρίση ἡ δική τους εἶναι ἐκείνη ποὺ μετράει καὶ ἔχει ἰδιαίτερη βαρύτητα γιὰ τὴν ἐκκλησία, καὶ αὐτὴν θὰ πρέπει νὰ ἀκολουθοῦμε καὶ νὰ ἐνστερνιζόμεθα ὅλοι, πατριάρχες, ἀρχιερεῖς, θεολόγοι, μοναχοί, ἀκόμη καὶ ἀσκητὲς καὶ ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ, ἂν θέλουμε βέβαια νὰ βαδίσουμε «ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις πατράσι» καὶ ὄχι ἑπόμενοι ὀπίσω τῶν...

15 Φεβ 2016

Ἰσλὰμ καὶ Δύση: οἱ δύο σκοτεινὲς καὶ ζοφώδεις συννεφιές

Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός, Δάσκαλος
«Λόγιασαι πὼς εὐρισκόμεθα ἠμεῖς ο τς ἀνατολικῆς ἐκκλησίας Ὀρθόδοξοι, ὡσὰν νὰ ἤμεθα εἰς δύο μεγάλας συννεφίας καὶ ἀπὸ τὸ μέρος τῆς μεσημβρίας καὶ τῆς ἀνατολῆς νὰ εἶναι ἕνα μεγάλον σύννεφον, μαῦρον καὶ σκοτεινόν, ὡσὰν τὸ ψηλαφητὸν σκότος τῆς Αἰγύπτου, ἡ παντελὴς ἀσέβεια τοῦ Μωάμεθ, ὅπου περιέλαβε καὶ ἐσκέπασε σχεδὸν τὰ τρία μέρη τῆς γῆς καὶ τὰ ἐζόφωσε τελείως μὲ τὴν ἐσχάτην ἀσέβειαν». (Κων. Κούρκουλα, «Λεύκωμα τῶν Δασκάλων τοῦ Γένους», Ἀθήνα 1971, σέλ. 33).
Εἶναι λόγια τοῦ ἁγίου Δασκάλου τοῦ Γένους Ἀναστασίου Γορδίου (1654-1729). Ἃς παραθέσουμε ὅμως καὶ τὴν συνέχεια τοῦ κειμένου τὴν ἀναφορὰ τοῦ ἁγίου στὴν «ἄλλην ζοφερὰν συννεφίαν», τῆς Δύσεως αὐτὴ τὴ φορά.
«Ἀπὸ δὲ τὸ μέρος τῆς Δύσεως νὰ εἶναι ἄλλο σύννεφον μεγάλον, νὰ φθάνη ἕως εἰς αὐτὸν τὸν αἰθέρα εἰς τὸ ὕψος καὶ εἰς τὸ πλάτος, νὰ σκεπάζη ὅλην τὴν Δύσιν καὶ τὸ ἥμισυ, τοῦ βορείου κλίματος, σκοτεινὸν καὶ αὐτὸ καὶ ζοφῶδες, ἔχον μέντοι ὀλίγην διαύγειαν, πάνυ ὀμιχλώδη, πολύ το πλάνον ἐμφερομένην. Αὕτη ἐστὶν ἥ των λατίνων δοκοῦσα καὶ ὀνομαζομένη χριστιανοσύνη ἐμπεπλησμένη (=γεμάτη) δὲ οὖσα πάσης αἱρέσεως καὶ....

Ἀνακοίνωση τῆς Ε.ΡΩ σχετικὰ μὲ τὸ συλλαλητήριο τῆς 7-2-2016 γιὰ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ
Στὸν ἀπόηχο τοῦ συλλαλητηρίου γιὰ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη τὴν Κυριακὴ 7-2-2016, θὰ μᾶς ἐπιτρέψετε νὰ κάνουμε ἕνα σύντομο ἀπολογισμό. Δὲ θὰ σταθοῦμε στὰ ὅποια ἄσχημα καὶ προβληματικὰ πού δεδομένα ὑπῆρξαν στὴ συγκεκριμένη συγκέντρωση. Αὐτὰ ἤδη τὰ ἀνέδειξαν ἀλλοῦ ἄλλοι ἀρθρογράφοι μὲ τόσο ζῆλο, διεισδυτικότητα καὶ ὀξύτητα ὥστε νὰ δικαιώνεται  ἀπόλυτα μιὰ παλιὰ Μικρασιάτικη παροιμία πού λέει «Κάλιο βόλι Τούρκικο παρὰ πένα ἀπὸ Ἕλληνα». 
Ἐπειδὴ ὅμως ἀρχὴ τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης εἶναι «τὸ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακὸν» ἐμεῖς θὰ θέλαμε νὰ ἀναδείξουμε τὰ σημαντικὰ θετικὰ στοιχεῖα τῆς συγκέντρωσης πού ὑπερίσχυσαν καὶ κάνανε τὴ διαφορά. 
Πρῶτο καὶ σημαντικὸ ἡ συμμετοχή. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀρκετοὶ ἀποχώρησαν προτοῦ ξεκινήσει ἡ πορεία, τὸ πλῆθος πού παρέμεινε ἦταν τόσο ὥστε ὅταν ἡ κεφαλὴ τῆς πορείας βρισκόταν στὸ Σύνταγμα, ἡ οὐρὰ ἦταν περίπου στὴν Ὁμόνοια. Ἑπομένως ἂν καὶ οἱ ἐπίσημες ἐκτιμήσεις τῆς ἀστυνομίας ἦταν γιὰ 5 χιλιάδες ἄτομα, στὴν πραγματικότητα ἦταν κάπου μεταξὺ 8 μὲ 10 χιλιάδες.
Δεύτερο καὶ σημαντικό, τὸ πλῆθος τῶν νέων παιδιῶν. Ἡ ἀναλογία τοὺς ἦταν πολὺ μεγάλη σὲ σχέση μὲ ἀντίστοιχες παλαιότερες συγκεντρώσεις. Στὴν συντριπτική τους πλειοψηφία ἦταν νέοι καὶ νέες μὲ ἤρεμο βλέμμα, λαμπερὸ πρόσωπο, ἦθος στὴ συμπεριφορά τους, αὐτογνωσία καὶ....

14 Φεβ 2016

Δεῖτε ὁλόκληρη τὴν ἐκδήλωση: «Μένουμε Ἕλληνες καὶ Ὀρθόδοξοι»!


Δεῖτε τὴν ἐκδήλωση πού πραγματοποιήθηκε στὸ Βελλίδειο Συνεδριακὸ Κέντρο στήν Θεσσαλονίκη μὲ θέμα: 
«Μένουμε Ἕλληνες καὶ Ὀρθόδοξοι».
Εἰσηγήσεις - Ὁμιλητές:
1. Προϊούσα ἰσλαμοποίηση Ἑλλάδος καὶ Εὐρώπης (προσφυγικό, μεταναστευτικό, δημογραφικό). Ὁμιλητής Φραγκούλης Φράγκος
2. Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ. Ὁμιλητής Ἀρχιμανδρίτης Ἀθανάσιος, προηγούμενος Ι.Μ Μεγάλου Μετεώτρου
3. Μετάλλαξη τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν. Ὁμιλητής Κωνσταντῖνος Σπαλιώρας, πρόεδρος ΠΕΘ

Τὸ Κοράνι προσφέρει σήμερα τὸ κυριακάτικο "Βῆμα"!

Σχόλιο: Λέτε νὰ εἶναι τυχαία ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἐκδότη τὴν συγκεκριμένη χρονικὴ στιγμή; Σήμερα, Κυριακὴ 14 Φεβρουαρίου, διεξάγεται στὴν Θεσσαλονίκη μεγάλη ἐκδήλωση μὲ κεντρικὸ θέμα τὴν Ἰσλαμοποίηση τῆς Ἑλλάδας καὶ τοὺς κινδύνους ποὺ ἐλλοχεύει. Ἄλλοι χτίζουν καὶ ἄλλοι γκρεμίζουν... Τὸ βέβαιο πάντως εἶναι ὅτι οἱ μάσκες ἔπεσαν...

«Ἀπὸ Διὸς ἄρχεσθαι», τουτέστιν, «ἀπὸ Χριστοῦ ἄρχεσθαι»

Γράφει ὁ Ἠλιάδης Σάββας, Δάσκαλος
Αν οἱ ἀρχαῖοι εἰδωλολάτρες πρόγονοί μας ἔλεγαν: «ἀπὸ Διὸς ἄρχεσθαι»,  ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ τονίζουμε μετ` ἐπιτάσεως: «ἀπὸ Χριστοῦ ἄρχεσθαι». Διότι τὸ σπουδαιότερο ὅλων στὴ ζωὴ μᾶς εἶναι ὁ Θεός μας, ὁ Χριστὸς καὶ ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὸ πρόσωπό Του, εἰ δυνατὸν ἀδιαλείπτως, καθὼς ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος λέει: «Μνημονευτέον Θεοῦ μᾶλλον ἢ ἀναπνευστέον».
Καὶ ποιὰ εἶναι γιὰ μᾶς τοὺς χριστιανοὺς αὐτὴ ἡ ἀρχή; Εἶναι ἡ προσευχή. Ὁποιαδήποτε δημόσια συνάντηση βαφτισμένων Ὀρθόδοξων Χριστιανῶν δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἀρχίζει καὶ νὰ τελειώνει μὲ προσευχή. Εἶναι χρέος πνευματικὸ νὰ ξεκινάει μὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τῆς Ἁγίας Τριάδος. Βέβαια, μὲ τὴν ἐπιθυμία, τελικά, εἰ δυνατόν, τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, διότι: «τὸ ἄδικον οὐκ εὐλογεῖται».
Εἶναι ἄκρως λυπηρό το φαινόμενο σήμερα. Λυπᾶται ὁ οὐρανὸς καὶ δακρύζει, ὅταν βλέπει τόσες δραστηριότητες τοῦ ἀνθρώπου, τόσες σκοτοῦρες, νὰ τὸν βασανίζουν ὁλημερὶς κι ὁλονυχτὶς καὶ νὰ τὸν σέρνουν ἀπὸ δῶ καὶ ἀπὸ κεῖ, κι αὐτὸς νὰ μὴ σηκώνει οὔτε μιὰ στιγμὴ τὸ κεφάλι ψηλά, νὰ παρακαλέσει, νὰ ζητήσει τὴ θεία βοήθεια καὶ τὴ φώτιση. Νὰ φωτιστεῖ, ὥστε τὸ ἔργο ποὺ θὰ ξεκινήσει, νὰ εὐοδωθεῖ κατὰ Θεό, νὰ....

"Μπορεῖ τοῦ γιοῦ μου νὰ ἔσβησε τῆς ζωὴ του τὸ καντήλι ὅμως εἶμαι βέβαιος ὅτι ἡ Παναγιὰ τὸν κρατᾶ στοργικὰ στὴν ἀγκαλιά της!"

13 Φεβ 2016

Γιατί νὰ ἀναζητοῦμε ὑποκατάστατα κι ὄχι αὐθεντικὰ πρότυπα;

Τοῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνο
«Ὁ ἀμφίβολος ἐκκλησιαστικὰ καὶ ἱστορικὰ Ἄγιος Βαλεντίνος ἔχει κατασκευαστεί για τὴν ἐμπορευματοποίηση καὶ τῶν ἀνθρώπινων συναισθημάτων»
«Δεκάδες οἱ γιορτὲς κοσμικοῦ χαρακτήρα που καθιερώνονται ἀπὸ τοὺς ἀρχιτέκτονες τῆς Νέας Ἐποχῆς (New Age) καὶ τείνουν νὰ περιθωριοποιήσουν τὶς χριστιανικὲς ἐορτές καὶ τὴ δυναμική τους στὴν κοινωνία μας»
«Δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐπιχειρεῖται ἡ ἐκχριστιάνιση ὅλων αὐτῶν τῶν κοσμικῶν ἐορτολογικῶν προτάσεων, ὥστε νὰ ἀναζητοῦνται  τὰ ἀντίστοιχα χριστιανικὰ πρότυπά τους. Διότι, καὶ ἂν ἐπισημανθοῦν χριστιανικὰ ὑποκατάστατα -δὲν εἶναι δύσκολο αὐτό-, τὸ περιεχόμενο τοὺς καμία ἐννοιολογικὴ σύμπτωση δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει με τὰ ἔξωθεν ἐπιβαλλόμενα. Εἶναι «ἄλλο καὶ ἄλλο»!»
Πρώτον: Στὰ εἰσαγόμενα ἀπὸ τὴ Δύση, κατὰ τὴ μακρόσυρτη διαδικασία τῆς μετακένωσης, ἀνήκει καὶ ἡ γιορτὴ τοῦ Ἁγίου Βαλεντίνου, προστάτη τῶν ἐρωτευμένων κάθε εἴδους (14 Φεβρουαρίου).
Δὲν νομίζω πὼς συνιστᾶ ἀνεπίτρεπτη ὑπερβολὴ ἡ θεώρηση τοῦ ἀμφίβολου ἱστορικὰ καὶ κυρίως ἐκκλησιαστικὰ «Ἁγίου» ὡς μιὰ ἄλλη (ἀρσενική!) ἐκδοχὴ τῆς ἀρχαιοελληνικῆς Ἀφροδίτης, μὲ ρίζες στὸν εὐρωπαϊκὸ Μεσαίωνα. Πρόκειται γιὰ ἕναν κατασκευασμένο «Ἅγιο», ἐπιστρατευμένο στὴν ἐμπορευματοποίηση καὶ τῶν ἀνθρώπινων συναισθημάτων, ποὺ θυσιάζονται καὶ αὐτὰ στὸν ἀδηφάγο Μολὼχ τῆς κατανάλωσης καὶ τοῦ κέρδους. Ὑπάρχει, βέβαια, καὶ ἀκούγεται στὴν ἄλλη Εὐρώπη ἡ ἐκδοχὴ ὅτι κάτω ἀπὸ τὸν γλυκερὸ Ἅγιο Βαλεντίνο κρύπτεται γιὰ πολλοὺς ὁ ἠθοποιὸς τοῦ Μεσοπολέμου Ροντόλφο Βαλεντίνο (Ῥ1926), ποὺ λατρεύτηκε καὶ αὐτὸς ὡς «θεὸς» τοῦ ἔρωτα καὶ....

Νέα ὁμολογιακὴ παρέμβαση ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Συνόδου ἀπὸ τὸν καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ κ. Δημήτριο Τσελεγγίδη

Ὁ Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης μὲ νέα ἐπιστολή του πρὸς τοὺς Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας μας ἐντοπίζει καὶ ἀναδεικνύει τὰ προβληματικὰ σημεῖα τοῦ Κανονισμοῦ λειτουργίας τῆς Μεγάλης Συνόδου, καθὼς καὶ ἄλλων κειμένων της.
Πρός  τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
Κοι­νο­ποί­η­ση: σέ ὅ­λους τούς Ἱ­ε­ράρ­χες τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος
Μα­κα­ρι­ώ­τα­τε Ἅ­γι­ε Πρό­ε­δρε,
Σε­βα­σμι­ώ­τα­τοι Ἅ­γιοι Ἀρ­χι­ε­ρεῖς,
Ἐν ὄ­ψει τῆς μελ­λού­σης νά συ­νέλ­θει Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου, θά ἤ­θε­λα νά θέ­σω γιά ἀ­κό­μη μί­α φο­ρά, εὐ­λα­βῶς, ἐ­νώ­πιόν Σας κά­ποι­ες θε­ο­λο­γι­κοῦ χα­ρα­κτή­ρα σκέ­ψεις μου, πού ἐλ­πί­ζω νά Σᾶς φα­νοῦν ἀ­ξι­ο­ποι­ή­σι­μες.
Ἀ­πό μί­α ἔ­ρευ­να, πού πραγ­μα­το­ποί­η­σα, δι­α­πί­στω­σα μέ δυ­σά­ρε­στη ἔκ­πλη­ξη, ὅ­τι ἡ Ἐκ­κλη­σί­α τῆς Ἑλ­λά­δος -ἀ­πό τό 1961 πού ἄρ­χι­σαν οἱ Πα­νορ­θό­δο­ξες Προ­συ­νο­δι­κές Δι­α­σκέ­ψεις γιά τήν πα­ρα­πά­νω Με­γά­λη Σύ­νο­δο- δέν ἀ­σχο­λή­θη­κε μέ τίς ἀ­πο­φά­σεις τῶν Δι­α­σκέ­ψε­ων αὐ­τῶν σέ ἐ­πί­πε­δο Συ­νό­δου τῆς Ἱ­ε­ραρ­χί­ας. Τοῦ­το εἶ­χε ὡς συ­νέ­πεια, νά φτά­σου­με στήν δυ­σχε­ρῆ ση­με­ρι­νή ἐκ­κλη­σι­α­στι­κή κα­τά­στα­ση. Νά ἔ­χου­με δη­λα­δή ἐκ­κλη­σι­α­στι­κές ἀ­πο­φά­σεις γιά τά κρί­σι­μα θέ­μα­τα...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.