25 Φεβ 2016

Ὀφειλόμενη ἀπάντηση τοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφεὶμ πρὸς τὸν Μπουτάρη

«εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ' ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος.» (Ἰωάννου 15,19).
Οἱ διαχρονικοί αὐτοί λόγοι τοῦ ἐνσαρκωθέντος Θεοῦ Λόγου ἑρμηνεύουν διϊστορικά τό μένος κατά τῶν ταπεινῶν φορέων τοῦ θείου Λόγου. Ἕως τό τέλος τῆς ἱστορίας τῶν ἀνθρωπίνων καιρῶν ὁ Χριστός θά ἀποτελεῖ κατά τήν προφητικήν ρῆσιν τοῦ Θεοδόχου Συμεών «σημεῖον ἀντιλεγόμενον», «καί θά κεῖται εἰς πτῶσιν καί ἀνάστασιν πολλῶν» (Λουκά 2,34-35).
Ἄλλωστε ὅπως μεγαλειωδῶς γράφει ὁ οὐρανοβάμων Παῦλος ἔχουμε κληθεῖ νά χαιρόμεθα μέ τά ὑπέρ τῆς Ἀληθείας παθήματα διότι ὅπως  ἐκεῖνος λέγει  «Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασί μου...
ὑπὲρ ὑμῶν καὶ ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί μου ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἡ Ἐκκλησία»(Κολοσσαεῖς 1,24).

Ὁ Ἀξιότιμος Δήμαρχος Θεσ/νίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης πού ἐνώπιον τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τῆς συμπρωτεύουσας, δήλωσε ὅτι «εἶμαι γιά ξύλο» ἐπέρρωσε τούς Κυριακούς καί Παυλείους λόγους διότι δέν μοῦ προσάπτει τήν διάπραξι κάποιου ἀδικήματος, ἀλλά τό γεγονός ὅτι πειρῶμαι νά διασαλπίζω στό ποίμνιό μου τήν ἀποκάλυψι «τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος». Ἑπομένως τό μένος τοῦ κυρίου Δημάρχου στρέφεται οὐσίᾳ κατά τῆς διαχρονικῆς ἐνυποστάτου Ἀληθείας, πού ἔγινεν ἄνθρωπος ἵνα τόν ἄνθρωπον Θεόν ἀπεργάσηται (Μέγας Ἀθανάσιος), καί δι’ αὐτό ἀκριβῶς δυνάμει τῆς μεταφυσικῆς τῶν πράξεων καί τοῦ ἰσχύοντος πνευματικοῦ νόμου θά ἀποδώσει λόγον δι’ αὐτό. Εἶναι τό μόνον βέβαιον. Συνεπῶς ἄξιος συμπαθείας εἶναι ὁ Κύριος Δήμαρχος καί ὄχι ἀντιπαραθέσεως.

Στήν ἐποχή τῆς πλήρους συγχύσεως καί τῶν μεγάλων ἀντινομιῶν συγχέονται ὁ ἀνθρωπισμός καί ἡ ὀφειλομένη τιμή καί σεβασμός ἀδιακρίτως σέ κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο μέ τόν δόλιο καί σχεδιασμένο ἐποικισμό τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἠπείρου ἀπό μία ἀσύμβατη μέ τό Εὐρωπαϊκό κεκτημένο τῆς ἀνεκτικότητος, τῆς ἀνεξιθρησκείας καί τῆς ἐλευθερίας, πολιτικοθρησκευτική παραδοχή πού στοχοποιεῖ θανάσιμα τή διαφωνία καί τήν ἄρνησή της καί πού πρεσβεύουν οἱ χιλιάδες τῶν κατευθυνομένων προσφυγικῶν καί μεταναστευτικῶν μουσουλμανικῶν ροῶν.

Εἶναι παγκοίνως γνωστόν ὅτι τόν ἐμφύλιο πόλεμο τῆς Συρίας τόν ἐνορχήστρωσε ἡ γειτονική μας Τουρκία μέ τήν συνδρομή τοῦ Σουνιτικοῦ μπλόγκ (Σαουδική Ἀραβία  - Κατάρ - Ὀμάν) καί τήν στήριξη τῶν Η.Π.Α. πού ἐκπαίδευσε στό ὑπέρτατο στρατιωτικό της σχολειό τό «Westpoint» τά ἡγετικά στελέχη τοῦ αἱμοσταγοῦς ISIS.
Καί ἐνῶ ὁ ἀγαπητός κύριος Δήμαρχος θά ἔπρεπε νά διερωτᾶται γιατί κατευθύνονται στήν Εὐρώπη αὐτές οἱ ἀσύμβατες πολιτισμικά πληθυσμιακές ροές καί δέν μεταβαίνουν στίς πάγχρυσες μουσουλμανικές χῶρες τοῦ Ἀραβικοῦ κόλπου, οἱ μέν Σιΐτες στό Ἰράν, οἱ δέ Σουνίτες στή Σαουδική Ἀραβία καί τά Ἐμιράτα, ἀρθρογραφεῖ (Καθημερινή 21-2-2016)  ἰσχυριζόμενος ὅτι «δέν ὑπάρχει κίνδυνος γιά τήν ταυτότητά μας» ἀπό τήν ἐθνοτική ἀλλοίωση καί τόν ἐποικισμό ἀλλοθρήσκων καί ἀλλογενῶν, λησμονώντας τά ἀμέτρητα θύματα τοῦ ὀθωμανικοῦ - μουσουλμανικοῦ ζυγοῦ, τούς ἀποκεφαλισμένους - ἀπαγχονισμένους καί ἀγρίως δολοφονημένους Μάρτυρες τοῦ Ἔθνους καί τῆς Ἐκκλησίας μας, πού μέ τό αἷμα τους πότισαν τό δένδρο τῆς διατήρησης τῆς Ἐθνικῆς μας ἰδιοπροσωπείας. Ἀγνοεῖ βέβαια τό ἰδεολόγημα τοῦ Ἰσλάμ, ὅπως φαίνεται ἀπό τό κείμενό του καί ὅτι θά εἶναι καί τό πρῶτο θῦμα λόγῳ τῶν ἀπόψεων ἐλευθεριότητος πού ἐκφράζει, ἐάν συνοικήσει μέ χιλιάδες μουσουλμάνους στήν συμπρωτεύουσα, ὅπως σχεδόν εὔχεται.

Ἄς διαβάσει στό ἀπόλυτο γιά τούς μουσουλμάνους κείμενο τοῦ Κορανίου πού ἐνσαρκώνει τόν δῆθεν αἰώνιον Λόγον τοῦ Θεοῦ καί πού «ἐπινοήθηκε μόνο ἀπό τόν Θεό» (σούρα ΙΩΝΑΣ «Γιούνους» στῖχος 37), στόν στῖχο 33 τῆς σούρας ΤΟ ΣΤΡΩΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ «ἀλ - Μάιντα» τῆς αὐθεντικῆς μεταφράσεως ἐκ τῆς Ἀραβικῆς, τοῦ Γ.Ἰ.Πεντάκη, «Νά ποία εἶναι ἡ ἀμοιβή ὅσων πολεμοῦν τόν Θεό καί τόν Ἀπόστολό Του αὐτοί πού ἐξαπλώνουν τό κακό στή Γῆ, θά σκοτώνονται, θά σταυρώνονται, θά κόβονται τά χέρια καί τά πόδια τους, θά ἐξωρίζονται ἀπό τήν χώρα τους. Αὐτή θά εἶναι ἡ ἀμοιβή τους στόν κόσμο αὐτό καί στόν ἄλλον κόσμο θά εἶναι τά σκληρά βασανιστήρια.». Εἶναι μία ἀπό τίς πάμπολλες σούρες τοῦ Κορανίου πού θεσμοθετοῦν τή βία, τό ἔγκλημα καί τόν Θρησκευτικό πόλεμο (Τζιχάντ) ἐναντίον τῶν «ἀπίστων» καί πού χωρίζουν τόν κόσμο στόν οἶκο τοῦ Ἰσλάμ καί στόν οἶκο τοῦ πολέμου. 

Καί ἄς διαβάσει ἀκόμη καί τό στῖχο 29 τῆς σούρας Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ «ἀλ - Τάουμπα» πού προτρέπει ὁ δῆθεν προφήτης τούς πιστούς μουσουλμάνους: «Νά πολεμᾶτε ἐναντίον ὅποιου δέν πιστεύει στόν Θεό... Νά πολεμᾶτε ἐπίσης ἐναντίον τῶν Ἑβραίων καί τῶν Χριστιανῶν οἱ ὁποῖοι δέν πρεσβεύουν τήν πίστη τῆς ἀλήθειας. Νά πολεμᾶτε ἐναντίον τους ἕως ὅτου ὅλοι πληρώσουν τόν φόρο ὑποτέλειας καί ταπεινωθοῦν.». Καί στόν ἑπόμενο στίχο 30 εὔχεται: «Ὁ Θεός ἄς τούς καταστρέψει. Πόσα ψέματα λένε.». Ἄς ἀντιπαραβάλλει ὁ Κύριος Δήμαρχος τό Εὐαγγέλιον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τόν πυλώνα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, καί ἄς προσπαθήσει νά βρεῖ ἔστω καί ἕνα ἐδάφιο πού  νά παραβιάζει τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ἤ πού νά ἐντέλλεται πόλεμο ὑπέρ τῆς πίστης ἤ ἐναντίον τῶν ἀπίστων. Ἀντιθέτως στήν διδασκαλία τοῦ ἀληθινοῦ Ἀποστόλου καί Μεσσίου Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ κυριαρχεῖ ἡ ἀγάπη ἀκόμη καί πρός τούς ἐχθρούς  (Ματθ. 5,44, Λουκ. 6,27-35, Ρωμ. 12-20).

Διερωτῶμαι, θά τολμᾶ νά διοργανώνει καί τότε τά «ThessalonikiPride»; Ἡ δήλωσις τοῦ κυρίου Δημάρχου βέβαια εἶναι μία ἔκφρασις ἐκδικήσεως στό πρόσωπό μου διότι εἶχα ἐγγράφως ζητήσει ἀπό τήν Ἱ. Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τήν ἀπομάκρυνσί του άπό τήν θέση τοῦ Προέδρου τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας, ἐπειδή προάγει μέ τήν θεσμική του ἰδιότητα, τήν ἀνατροπή τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας καί τήν θεσμοθέτησι τῆς ψυχοπαθολογικῆς ἐκτροπῆς τῆς ἀνθρωπίνης φυσιολογίας. Βέβαια τόν εὐγνωμονοῦμε τόν κύριο Δήμαρχο διότι μᾶς ἀπεκάλυψε ὅτι τίς ἐν λόγῳ ἐκδηλώσεις χρηματοδοτεῖ τό Ἀμερικανικό Προξενεῖο!!!, κι’ ἔτσι κατάλαβαν καί οἱ πλέον δύσπιστοι τί πράγματι μεθοδεύεται καί ποιοί ἦταν οἱ ὑποκινηταί γιά τήν ψήφισι τοῦ ἐπαίσχυντου νομοθετήματος τοῦ λεγομένου «συμφώνου συμβίωσης».

Ὁ Ἀξιότιμος Κύριος Δήμαρχος ἀποδεικνύεται ὅτι δέν ἀνέχεται τήν κριτική καί ἡ δημοκρατική του εὐαισθησία ἐμπεριέχει καί τό «ξυλοκόπημα» τῶν ἀντιφρονούντων. Τόσον πολύ σέβεται τήν ἐλευθερία ἐκφράσεως τῶν συνανθρώπων του καί τίς διακηρυγμένες ἀρχές τῶν κομμάτων πού τόν στήριξαν.

Κατόπιν τῆς παρεμβάσεώς του λοιπόν, δικαιώθηκε πλήρως ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσ/νίκης κ. Ἄνθιμος καί τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα γιά τήν μεγαλειώδη ἐκδήλωσί τους «Μένουμε Χριστιανοί, μένουμε Ἕλληνες» πού ἔκρουσε τό κώδωνα τοῦ κινδύνου γιά τόν ἄκριτο ἐποικισμό τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἠπείρου καί τῆς Χώρας μας ἀπό μουσουλμανικούς πληθυσμούς, ὅταν ἡ χώρα μας περιβάλλεται ἀπό ἐχθρικό περίγυρο, γιά τήν παρανοϊκή ἀνίδρυση «Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν» στήν Θεολογική Σχολή Θεσ/νίκης, ὅπου τό ἕνα Τμῆμα θά διδάσκει ὅτι ὁ Θεός ἔγινεν ἄνθρωπος γιά νά ἀποθεώσει τόν ἄνθρωπο, καί τό ἄλλο θά ἐπαναλαμβάνει τίς ληρώδεις βλασφημίες τοῦ αἱρεσιάρχου Ἀρείου, πού τόν 7ο μ.Χ. αἰῶνα ἐπαναδιατύπωσε ὁ παιδεραστής καί αἱμομείκτης Ἄραβας ἔμπορος Μωάμεθ καί τόν 19ο μ.Χ. αἰῶνα ὁ Ἰρβιγκίτης Πάστορας Κάρολος Ρώσσελ μέ τήν Ἑταιρεία του «Σκοπιά τοῦ Πύργου» τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, καί τέλος γιά τήν ἀντιπαιδαγωγική ταυτόχρονη διδασκαλία ἐννέα Θρησκειῶν σέ ἄωρα παιδιά πού δέν ἔχουν ἀκόμη τήν κριτική δυνατότητα, μέ τό ἰδεολόγημα τοῦ πιλοτικοῦ προγράμματος μετατροπῆς τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, σέ Θρησκειολογία.

Καλή μετάνοια κύριε Δήμαρχε, ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

3 σχόλια:

 1. Τους ενοχλεί ο Σεραφείμ,τους ενοχλεί ο Μεσογαίας τους μπαίνει στη μύτη ο Γόρτυνος τους ενοχλεί ο Αιγιαλείας,ψελλίζει κάτι και ο Θεσσαλονίκης και όλα μέλι γάλα!Τον Χριστόδουλο τον έτσειλαν έσω διαβασμένο που θα μπορούσε να είναι σήμερα ηγέτης!Τώρα έχουμε σκουληκιασμένους ή αλλιώς σκωληκόβρωτους!ΚΙ ενώ εμείς αγρόν αγοράζουμε,πάμε στην εκκλησιά μας,πίνουμε το καφέ μας,τα λέμε μεταξύ μας,δίνουμε και κάτι για να έχουμε τη συνείδηση ήσυχη όταν λέμε όσοι λέμε το απόδειπνο,πλημμυρίζει η χριστιανική Ελλάδα από μουσουλμάνους εγκλωβισμένους στην αρχή,αλλά επειδή δε π΄ρεπει να φύγουν όλοι γιατί δε συμφέρει τη νέα τάξη θα τους φτιάξουμε και χωριά,και πόλεις,σε ευαίσθητες περιοχές ώστε σε επόμενα βήματα του μεθοδευμένα και καλοσχεδιασμένου εγχειρήματος να τεμαχίσουν οι φίλοι μας που τόοσο πολύ μας αγαπούν μια πατρίδα που για να τη χτίσουμε κάποιοι έφτυσαν αίμα,κια ΄καποιοι άλλοι άφησαν τα κόκαλα τους στις ρεματιές και στα καραούλια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλα πας καλα Ελληνα; Βαζεις στο ιδιο τσουβαλι με το να πηγαινεις στην Εκκλησία και το να πινεις καφε;;;;;;
   ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΚΑΠΟΙΟΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΧΑΣΑΤΕ ΤΕΛΕΙΟΣ ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ!!! ΤΟ ΟΤΙ ΚΑΝΑΝΕ ΜΠΑΧΑΛΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΔΕ ΦΤΑΙΩ ΕΓΩ ΚΙ ΕΣΥ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ!!!! ΞΥΠΝΑΤΕ ΚΑΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΣΑΣ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Σ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΟΠΟ!!! ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΧΑΜΠΑΡΙ, ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΧΑΜΠΑΡΙ ΤΟ ΟΤΙ ΔΕ ΦΤΑΙΩ ΕΓΩ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΕΓΩ ΚΙ ΕΣΥ ΝΑ ΦΥΛΑΞΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΛΛΑ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΥΤΟΥ!!!!!! ΞΥΠΝΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ!!!!!!

   Υ.Γ. Σας παρακαλω προς τη διευθυνση του blog το οτι να διαμαρτηρετε καποιος ΕΤΣΙ ΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΗΡΕΤΕ αφου εγινε μοδα τα τελευταια χρονια δεν σημαινει οτι ειναι και καλλιτερο απο το να εβριζε ασυστολα πχ. Παρακαλω ας εχετε λιγο περισσοτερη προσοχη σε καποια σχολια τα οποια μονο θορυβο προκαλουν και μαλιστα αγριο.

   Διαγραφή
  2. Το παρεξήγησες...Δεν εννοούσα καφέ στην εκκλησία...αλίμονο αν συνέβαινε τέτοιο πράγμα!Εννοούσα μετά..αλλού που πηγαίνουμε,μεταξύ φίλων γνωστών κλπ,αδιάφοροι στα τεκταινόμενα, επιδερμικοί,τυπολάτρες πολλοί κλπ.Ξέρω τί λέω δεν είμαι αφελής..

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.