31 Αυγ 2018

Ἅγιος Παΐσιος: «Μέ τό νά τά ἀναγνωρίζουν ὡς Ἡσυχαστήρια, ἡσυχάζουν ἀπό μερικούς Δεσποτάδες»

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Ἐν μέσω θέρους καί σέ ἄσχετο νομοσχέδιο ἡ Κυβέρνηση τροποποίησε τόν Καταστατικό Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καταλύοντας τήν αὐτοτέλεια καί αὐτοδιοίκηση τῶν Ἱερν Ἡσυχαστηρίων! Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἕως τώρα δέν ἔχει ἀντιδράσει γεγονός πού περιπλέκει τήν κατάσταση ἔτι περαιτέρω!  Εἰσερχόμαστε σέ δύσκολες ἐποχές καί γι' αὐτό κάποιοι ἐπιδιώκουν ὅλο καί περισσότερο τήν ἐπιβολή μίας ἐπισκοποκεντρικῆς δομῆς ὥστε νά ἐξαλειφθοῦν φωνές Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων πού ὀρθώνουν φωνές ἀντίστασης στήν λαίλαπα τοῦ οἰκουμενισμοῦ καί ὄχι μόνο. Δέν εἶναι ἄλλωστε τυχαῖο ὅτι οἱ Ἅγιοι Πορφύριος καί Παΐσιος ἵδρυσαν Ἡσυχαστήρια γιά νά ἀποφύγουν πολλά προβλήματα…Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου Ἐπιστολές, Ιερόν Ἡσυχαστήριον Εὐαγγελιστής Ἰωάννης Θεολόγος, σελ. 41

Τά Ἡσυχαστήρια στόν κόσμο στήν οὐσία εἶναι Κοινόβια Μοναστήρια, ἀλλά μερικοί εὐλαβεῖς Ἀρχιερεῖς τά ἀναγνωρίζουν ὡς Ἡσυχαστήρια καί μέ αὐτόν τόν τρόπο τά ἐξασφαλίζουν ἀπό τούς κατά καιρούς Δεσποτάδες, οἱ ὁποῖοι εἰσχωροῦν σάν τίς «καλές πεθερές» καί δημιουργοῦν θέματα, ἐνῶ ἔχουν οἱ εὐλογημένοι τόσα καί τόσα....

Ἡ κατάθεση τῆς Τιμίας ζώνης τῆς Θεοτόκου

31 Αὐγούστου, Κυριακὴ 14 – Ματθ. (Ἀπόστ. Ἑβρ. 9, 1-7)
Σήμερα ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει γιά τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία ποὺ ἀποτελεῖ ἡ κατάθεση τῆς Τιμίας ζώνης τῆς Θεοτόκου στὸ Ναό της στὴν Κωνσταντινούπολη, εἶναι ἀνάγκη νὰ θυμηθοῦμε τὴν ἀπόφαση τῆς Θεομήτορος «ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατά τὸ ρῆμα σου», καὶ ὅτι καὶ ἡ παροῦσα ἑορτὴ τῆς Παναγίας μας θεωρεῖται κατάλληλη, γιὰ νὰ προβληθῆ ἡ μεγάλη ἀλήθεια, πὼς πρέπει δηλ. νὰ δεχόμαστε μὲ εὐχαρίστηση τὶς ἐντολὲς καὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ὡς «ζώνη ἀσφαλείας» καὶ νὰ νομίζουμε τὸν Θεῖο Νόμο ὡς κλοιὸ ποὺ περισφίγγει καὶ προστατεύει τὴ ζωή μας.
Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι ἀφ᾿ ἑνός μὲν ἡ «Κεχαριτωμένη», τῆς ὁποίας ἡ ὡραιότητα καὶ τὸ κάλλος ἑλκύει τὶς ψυχές μας καὶ σαγηνεύει τὶς καρδιές μας καὶ αἰχμαλωτίζει τὴν εὐλάβειά μας, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ προβάλλει ἐνώπιόν μας ὡς μιὰ δυνατὴ καὶ ἀνεπανάληπτη προσωπικότητα. Περιζώννυται ὡς ρομφαία τὴν Τιμία Ζώνη της, ὅπως ἁρμόζει σὲ κάθε σεμνὴ γυναικεία ἐμφάνιση· καὶ εἶναι καθῆκον κάθε χριστινὸς νὰ περιζώνεται μὲ δύναμη καὶ θέληση ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ἀγωνίζεται «ἕνεκεν ἀληθείας καὶ πραότητας καὶ δικαιοσύνης». Καὶ περὶ ἀληθείας μέν, γιατί, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ προφήτης Ἠσαΐας, «ἄνθρωπος τῇ ὁδῷ αὐτοῦ ἐπλανήθη» (Ἠσαΐας 53, 6) καὶ ἐπὶ πλέον «πονηροὶ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόβουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον πλανῶντες καὶ πλανώμενοι» (Β’ Τιμ. 3-13) καὶ ἔχουν λαθεμένη ἰδέα γιὰ τὴν ἀξία τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀρετῆς. Τότε ἐπιστρατεύεται...

30 Αυγ 2018

Ὅσιος Ἀμφιλόχιος Μακρής, «Στίς ἡμέρες μας παραμορφώσαμε τή θεολογία»


Ὁ χθές ἐπισήμως ἁγιοκαταταχθεῖς, Ὅσιος Γέρων Ἀμφιλόχιος Μακρής ἔλεγε σχετικά μέ τήν "σύγχρονη" θεολογία:
«Στίς ἡμέρες μaς παραμορφώσαμε τή θεολογία, δέν τή ζοῦμε ἐσωτερικά, γι’ αὐτό καί κατάντησε μία νεκρή ἐπιστήμη, ἐπαγγελματική. Ἡ θεολογία, μποροῦμε νά ποῦμε, εἶναι ἕνα μυστήριο, πού τελεῖται σέ ψυχές πού προσφέρονται ὁλοκληρωτικά στό Θεό. Εἶναι βίωμα ἱερό. Τότε μόνον ἐπιδρᾶ καί ἀντανακλᾶ καί ἐξωτερικῶς. Πραγματικός θεολόγος εἶναι ἐκεῖνος πού ἔχει ἀποκτήσει μυστική ἕνωση μέ τόν Κύριο...
Καί ἡ ἕνωση αὐτή ἀποκτᾶται διά τῆς....

Ῥωμανίδης: Σήμερα σπανίζει ἡ νοερὰ προσευχὴ στοὺς ἐπισκόπους. Δὲν ἐνεργεῖ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, γιατί χρειάζονται τὴν νοερὰ προσευχὴ ὅταν προσέρχονται στὴν Σύνοδο γιὰ νὰ τούς φωτίση ἡ Θεία Χάρις

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ» 
Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Πατερικὴ Θεολογία», τοῦ πατρὸς Ἰωάννου Σ. Ῥωμανίδου (†)
Ἡ Ἐκκλησία εἶχε ὡς παράλληλο ἔργο της τὸ νὰ προστατεύη τὸ Κράτος ἀπὸ τοὺς κομπογιαννίτες γιατρούς, δηλαδὴ  ἀπὸ  τούς  αἱρετικούς.  Οἱ  Τοπικές  καὶ  Οἰκουμενικές  Σύνοδοι  ἐφρόντιζαν  ἀκριβώς  γι’  αὐτό.  Στὰ  Πρακτικὰ  τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων βρίσκομε τὴν φράσι: «Ἔδοξε τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν». Δηλαδή: Ἐφάνη καλὸν εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ εἰς ἡμᾶς… Αὐτὸ τὸ ἔλεγαν οἱ παρευρισκόμενοι στὶς Συνόδους αὐτές, διότι, εἶχαν στὴν κατοχὴ τους τὴν νοερὰ προσευχή, διὰ τῆς ὁποίας ἐπληροφοροῦντο περὶ τῆς ἀληθείας τῶν Ὅρων ποὺ διετύπωναν.
Σήμερα ὅμως, ποὺ σπανίζει ἡ νοερὰ προσευχὴ στοὺς ἐπισκόπους, ἂν συνέλθη μία Σύνοδος ἐξ ἐπισκόπων καὶ σηκωθοῦν κατὰ τὴν ἔναρξι καὶ ποῦν ὅλοι μαζὶ «Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν…», θὰ ἔλθη...

Ὁ παραπικρασμὸς καὶ ἡ κατάπαυσις τοῦ Θεοῦ

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος Κιλκὶς
(Ἅγιος Νικόδημος ὁ Αγιορείτης)

Στὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολή, στὸ τρίτο κεφάλαιο καὶ στὴν περικοπή, ἡ ὁποία ἀρχίζει ἀπὸ τὸν ἕβδομο στίχο καὶ ὁλοκληρώνεται στὸ τέλος τοῦ κεφαλαίου, ὁ καθηγητὴς Παναγιώτης Τρεμπέλας θέτει τὸν τίτλο: «Τὸ φοβερὸ παράδειγμα τῆς ἀπιστίας τοῦ Ἰσραήλ». Ἐμεῖς θὰ μείνουμε στοὺς στίχους 7 ἕως 11, ὅπως ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης τοὺς ἑρμηνεύει, διότι μᾶς ἐνδιαφέρουν οἱ δύο λέξεις: παραπικρασμὸς καὶ κατάπαυσις.

Καταρχᾶς, σύμφωνα μὲ τὸ ἔγκυρο λεξικὸ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας LIDDELL-SCOTT, οἱ δύο λέξεις σημαίνουν: 1. παραπικρασμός, ἐκ τοῦ παραπικραίνω= πικραίνω, παροργίζω καὶ παραπικρασμὸς= τὸ νὰ παραπικραίνεις κάποιον, νὰ τὸν παροργίζεις. 2. κατάπαυσις, (ἡ ἑρμηνεία μὲ τὸ πνεῦμα τῆς Κ.Δ.), παῦσις, γαλήνη, εἰρήνη, ἀνάπαυσις, ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Δύο λέξεις, ποὺ δηλώνουν καταστάσεις... ἀλληλοαναιρούμενες, στὸν ἀγώνα τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴ σωτηρία του.
«Διό, καθὼς λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ ΄Ἅγιον· σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῶ, κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν τὴ ἐρήμω, οὗ ἐπείρασαν μὲ οἱ πατέρες ὑμῶν, ἐδοκίμασαν μέ, καὶ εἶδον τὰ ἔργα μου τεσσαράκοντα ἔτη· διὸ προσώχθισα τὴ γενεὰ ἐκείνη καὶ εἶπον· ἀεὶ πλανῶνται τὴ καρδία, αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὰς ὁδούς μου· ὡς ὤμοσα ἐν τὴ ὀργή μου, εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου». (Ἑβρ.3,7-11)

Μετάφραση: «Γὶ` αὐτό, καθὼς λέει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, σήμερα, ἂν ἀκούσετε τὴ φωνὴ τοῦ Χριστοῦ, νὰ μὴν σκληρύνετε τὶς καρδιές σας, ὅπως κατὰ τὴν ἀνταρσία, τὴν ἡμέρα τῆς δοκιμασίας στὴν ἔρημο, ὅπου οἱ πατέρες σᾶς μὲ ἔβαλαν σὲ δοκιμασία, ἂν καὶ εἶχαν δεῖ τὰ ἔργα μου ἐπὶ σαράντα χρόνια. Γὶ` αὐτὸ ἀγανάκτησα κατὰ τῆς...

Ἅγιος Ἀλέξανδρος, ὁ μεγάλος ἐπίσκοπός της Ἐκκλησίας μας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ 

Θεολόγου – Καθηγητοῦ 
Πολλοὶ ἅγιοι ἱεράρχες λάμπρυναν μὲ τὴν προσωπικότητά τους καὶ τὸ ἔργο τοὺς τὴν πρωτόθρονη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως στὴ δισχιλιόχρονη ἱστορική της πορεία. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι καὶ ὁ ἅγιος Ἀλέξανδρος, ὁ ὁποῖος ἔβαλε τὴ δική του σφραγίδα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ σὲ μία ἐποχὴ κρίσιμη γιὰ ἐκείνη. 
Γεννήθηκε στὴν ἁγιοτόκο Μ. Ἀσία περὶ τὸ 239 ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς, οἱ ὁποῖοι τὸν ἀνάθρεψαν χριστιανικά, σὲ μία ἐποχὴ ποὺ θεωροῦνταν ἀσυγχώρητο ἔγκλημα νὰ εἶναι κανεὶς Χριστιανός, διότι ἡ θνήσκουσα εἰδωλολατρία, διὰ τῆς ρωμαϊκῆς ἐξουσίας καταδίωκε μὲ ἰδιαίτερη μανία τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς Χριστιανούς, μὲ στόχο νὰ τοὺς ἐξαφανίσει ἀπὸ προσώπου γής. Ὁ ἴδιος, νεαρὸ παιδί, δοκίμασε τοὺς...

29 Αυγ 2018

Ὁ Ἅγιος Ἀμφιλόχιος Μακρὴς 1888-1970 (†)

Ἁγιογραφία Ἱ.Μ.Εὐαγγελισμοῦ – Πάτμος 
(φωτὸ Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ)
Διαβάστε παρακάτω θαυμαστὰ σημεῖα τῆς ζωῆς τοῦ Ἁγίου καὶ δεῖτε ἀποκλειστικὲς φωτογραφίες τοῦ Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Πάτμου…


Ἡ κοίμηση τοῦ ὁσίου Ἀμφιλοχίου 
καὶ σημεῖα τῆς ἁγιότητός του 


Ἀπὸ τὸ βιβλίον «Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ» τοῦ Ἀρχιμ. Παύλου Νικηταρᾶ.

Σ' ὅλη του τὴ ζωὴ ἐβασανίζετο ἀπὸ ἀρρώστιες, ἦταν εὐαίσθητος στὰ κρυολογήματα καὶ κάθε χρόνο τὸν ἐπισκέπτετο ἡ γρίππη... Τέλη Μαρτίου 1970 προσεβλήθηκε ἀπὸ πνευμονία· ἦταν Μ. Τεσσαρακοστὴ καὶ μὲ δυσκολία δέχθηκε νὰ πάρη λίγο γάλα. Ἔδωσε σὲ ὅλους τὶς συμβουλὲς ποὺ ὁ καθένας εἶχε ἀνάγκη. Εἶχε τὸ προορατικὸ χάρισμα. Στὴν προσπάθεια τῶν πνευματικῶν του παιδιῶν νὰ τὸν κρατήσουν μὲ ὀροὺς λίγες μέρες στὴν ζωή, παρακαλοῦσε κι ἔλεγε: ἀφῆστε με καλά μου παιδιὰ νὰ φύγω, ἦρθε ἡ ὥρα μου. Γιατί, Γέροντα, τούλεγα, δὲν μένεις μαζί μας τοῦτο τὸ Πάσχα; Δίσταζε νὰ μοῦ ἀπάντηση, καὶ δεύτερη καὶ τρίτη φορὰ τὸν παρεκάλεσα νὰ μοῦ πῆ πῶς ξέρει ὅτι θὰ φύγη σύντομα κι ἐκεῖνος μὲ δυσκολία μοῦ ἀπεκάλυψε: εὐλογημένε Παῦλε, εἶδα τὴν Παναγία καὶ τὸν Θεολόγο πρὸ ὀλίγου καὶ τοὺς παρεκάλεσα νὰ μείνω κοντὰ στὰ παιδιά μου κι αὐτὸ τὸ Πάσχα, ἀλλά μοῦ εἶπαν: «Δὲν γίνεται ἄλλο, ἐλήφθη ἡ ἀπόφασις, Πάσχα θὰ κάμης στοὺς Οὐρανοὺς μαζί μας» κι αὐτὸ τὸ λέγω σὰν ἐξομολόγηση, ἐπειδὴ μὲ βιάζεις, μὴ τὸ εἰπεῖς σὲ ἄλλους.
Κι ἔφυγε ἀπὸ τὸν κόσμο τῆς ματαιότητος, ἀφοῦ ἔδωσε τὴν ζωήν του γιὰ τοὺς ἄλλους, ἀφοῦ ἐργάσθηκε σὰν καλὸς ἐργάτης στὸν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου, ἀφοῦ ἀρίστευσε στὶς ἐξετάσεις του στὸ στάδιο τῶν πνευματικῶν ἀσκήσεων, ἀφοῦ ὑπηρέτησε καὶ Ἐκκλησία καὶ Πατρίδα σὰν καλὸς χριστιανὸς καὶ ἀκέραιος Ἕλληνας. Κοιμήθηκε στὶς 16 Ἀπριλίου 1970 σὲ πλήρη...
Δεῖτε ἀποκλειστικὲς φωτογραφίες τοῦ Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ, τῶν ἁγιογραφιῶν καὶ τοῦ λειψάνου τοῦ Ὁσίου Γέροντος Ἀμφιλοχίου ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Πάτμου…

Ἁγιοκατάταξη τοῦ Γέροντος Ἀμφιλόχιου Μακρὴ

Ἅγιος Ἀμφιλόχιος: "Σᾶς παρακαλῶ ὅλοι νὰ ζήσετε βίον ἅγιον, νὰ βαδίσετε σὲ γραμμὲς ἅγιες γιὰ νὰ βοηθήσετε τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Ἑλλάδα μας"
Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς σημερινῆς συνεδρίασης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀποφασίστηκε ἡ ἁγιοκατατάξη τοῦ γέροντος Ἀμφιλόχιου Μακρή. Ἡ εἴδηση αὐτὴ ἀναμένεται νὰ σκορπίσει μεγάλη χαρὰ ἰδιαίτερα στὴν Πάτμο, ὅπου ἡ ὀσιακὴ τοῦ παρουσία ἔλαμψε τὰ χρόνια της ἐπίγειας ζωῆς του στὸ ἐπίγειο κόσμο.
Ὁ Ἅγιος Ἀμφιλόχιος περὶ τῆς νοερᾶς προσευχῆς 
Ὅταν καλλιεργήσετε την ευχή, δὲν σᾶς πειράζουν οἱ ἄνεμοι τοῦ πειρασμοῦ. Ἐξασθενεῖ ἡ δύναμή του, δὲ μπορεῖ νὰ σᾶς κάνει τίποτε. 
Η προσευχή ας σοὺ εἶναι τεῖχος, ἀσπίδα καὶ θώρακας. 
Ἐμεῖς πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπομονὴ καὶ προσευχὴ 
Τὸ τέλος τῆς ζωῆς μου ἐγγίζει. Σᾶς παρακαλῶ ὅλοι νὰ ζήσετε βίον ἅγιον, νὰ βαδίσετε σὲ γραμμὲς ἅγιες γιὰ νὰ βοηθήσετε τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Ἑλλάδα μας. Οἱ καρδιές σας νὰ γίνουν θυμιατήρια, ποὺ θὰ ἀνεβαίνει ἡ προσευχή σας στὸ...

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος

Ἀπό τό Βιβλίο τοῦ Φώτη Κόντογλου, 
«Γίγαντες ταπεινοί», Ἐκδόσεις Ἀκρίτας 2000
Σήμερα πού γράφω, 29 Αὐγούστου, εἶναι ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Χθές τό βράδυ ψάλαμε τόν Ἑσπερινό κατανυκτικά σ’ ἕνα παρεκκλήσι, κ’ ἤτανε μοναχά λίγες γυναῖκες καί δύο-τρεῖς ἄνδρες.
Σήμερα τό πρωί ψάλαμε τή λειτουργία του πάλι μέ λίγους προσκυνητές. Τά μαγαζιά ἤτανε ἀνοιχτά, ὅλοι δουλεύανε σάν νά μήν ἤτανε ἡ γιορτή τοῦ πιό μεγάλου ἁγίου τῆς θρησκείας μας. Ἀληθινά λέγει τό τροπάρι του «Μνήμη δικαίου μετ’ ἐγκωμίων, σοί δέ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου, Πρόδρομε».
Μέ ἐγκώμια καί μέ εὐλάβεια γιορτάζανε ἄλλη φορά οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί τόν Πρόδρομο, ἀλλά τώρα τοῦ φτάνει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου.
Αὐτή ἡ μαρτυρία θ’ ἀπομείνει στόν αἰώνα, εἴτε τόν γιορτάζουνε εἴτε δέν τόν γιορτάζουνε οἱ ἄνθρωποι, εἴτε τόν θυμοῦνται εἴτε τόν ξεχάσουνε. Κ’ ἡ μαρτυρία εἶναι τούτη: πώς ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος εἶναι «ὁ ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων» δηλ. «ὁ πιό μεγάλος ἀπ’ ὅσους γεννηθήκανε ἀπό γυναίκα» κατά τά λόγια τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτό κ’ ἡ Ἐκκλησία μᾶς ὥρισε νά μπαίνει τό εἰκόνισμά του πλάγι στήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, στό εἰκονοστάσιο τῆς κάθε ὀρθόδοξης ἐκκλησιᾶς.
Ὁ ἱερός Λουκᾶς ἀρχίζει τό Εὐαγγέλιό του μέ τήν ἱστορία τοῦ Προδρόμου καί λέγει «Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως τῆς Ἰουδαίας, ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας Ἀβιᾶ»: «Στίς μέρες τοῦ Ἡρώδη τοῦ βασιλιᾶ τῆς Ἰουδαίας ἤτανε ἕνας ἱερέας Ζαχαρίας ἀπό...

Τὸ Τμῆμα Κοινωνικῆς Θεολογιᾶς τοῦ ΕΚΠΑ, μετονομάζεται σὲ Τμῆμα Κοινωνικῆς Θεολογιᾶς καὶ Θρησκειολογιᾶς

Τὸ Τμήμὰ Κοινωνικής Θεολογιἂς τῆς Θεολογικής Σχολής τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημιοὐ Ἀθηνων, μετόνομαζεται σε Τμημὰ Κοινωνικής Θεολογιἂς καὶ Θρησκειολογιἄς, χωρις μεταβολή τοῦ γνωστικοῦ τοῦ ἀντικειμενοῦ, μὲ ἀπόφαση ποὺ ὑπέγραψε ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Κ. Γαβρόγλου. 
Τὰ πτυχιἃ ποὺ ἐχοῦν χορηγηθεῖ ἀπό τὸ Τμήμὰ Κοινωνικής Θεολογιἄς, εἰναὶ ὡς πρὸς κάθὲ συνεπεια ἴσοτίμα καὶ ἀντίστοιχα πρὸς αὐτά ποὺ χορηγοῦνταὶ ἀπό τὸ Τμήμὰ Κοινωνικής Θεολογιἂς καὶ Θρησκειολογιἄς. 

Κάνουμε μὰμ καὶ νάνι": ἐπιστροφὴ στὶς...ρίζες μας

"Γιατί νὰ μᾶς ἐνδιαφέρουν οἱ ἑπόμενες γενιές; Τί ἔκαναν ποτὲ αὐτὲς γιά μας;" Γ. Μὰξ (κωμικὸς) 
Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκὶς 
Τὸ ρῆμα εἴναι τὸ βασικὸ μέρος τοῦ λόγου. Ἄλλωστε καὶ ἡ λέξη «ρῆμα» σημαίνει λόγος. ( « ...πᾶν ρῆμα ἀργὸν ὁ ἐὰν λαλήσωσιν οἱ ἄνθρωποι» διαβάζουμε στὰ κατὰ Ματθαῖον,12, 36). Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἀποπτώχευση τοῦ λεξιλογίου ἔχει ἀρχίσει ἀπὸ τὰ ρήματα. Ὑπάρχει μάλιστα κι ἕνα ρῆμα, ρῆμα –τσίχλα θὰ τὸ ὀνομάζαμε, τὸ συχνόχρηστο «κάνω». Πάρα πολλὲς λέξεις –σημασίες τῆς ἑλληνικῆς ἔχουν ὑποκατασταθεῖ στὴν χρήση τους ἀπὸ τὸ ρήμα «κάνω».
Να σημειώσω , σκωπτικῶς καὶ περιπαικτικῶς, ὅτι τὸ ρῆμα «κάνω» τὸ ἔχει μέσα τοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐκ γενετῆς τρόπον τινά. Οἱ πρῶτες φράσεις ποὺ ἀκούει τὸ παιδὶ ἀπὸ τὴν μάνα τοῦ εἶναι: Κᾶνε ἄτα (περπάτα). Κᾶνε μὰμ (φάγε). Ἔλα νὰ κάνεις νάνι (νὰ κοιμηθεῖς). Θὰ σὲ κάνω ντὰ (θὰ σὲ δείρω). Κᾶνε τσίσα (Ἡ ἄφθονη διούρησις ποὺ «ἔκανε» κάποτε ὁ Ἀνδρέας). Καὶ λοιπά... Προφανῶς ὁ λαός μας μὲ τὴν χρήση τοῦ «κάνω» ἐπιστρέφει στὶς «ρίζές του, στὴν νηπιακὴ ἡλικία καὶ...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, "Ἅγιος Πορφύριος: Περιφρονῆστε τὸν διάβολο. Δοθεῖτε καρδιακὰ στὸν Χριστό."


Ἐκπομπὴ ποὺ μεταδίδεται ἀπὸ τὰ κανάλια Atlas TV καὶ Ἀχελῶος TV.

28 Αυγ 2018

Ἡ κοίμηση τοῦ Γέροντος Ἰωσὴφ τοῦ Ἠσυχαστοῦ (28/08/59)

Ὁ γέροντας Ἐφραὶμ ὁ Φιλοθεΐτης περιγράφει τὴν ὀσιακὴ κοίμηση τοῦ γέροντος Ἰωσὴφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ ὅπως τὴν ἔζησε. Ἡ λήψη ἔγινε στὸ ἀρχονταρίκι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγ. Ἀντωνίου στὴν Ἀριζόνα τῶν ΗΠΑ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2014 καὶ ἀποτελεῖ ἕνα μικρὸ μόνο μέρος ἀπὸ τὴν πλούσια περιγραφὴ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων τοῦ Γέροντος Ἐφραὶμ.

25 Αυγ 2018

Οἱ Ἅγιοι Ἀδριανὸς καὶ Ναταλία, οἱ ἁγιασμένοι σύζυγοι…

Στὶς 26 Αὐγούστου ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν ἱερὰ μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀδριανοῦ καὶ Ναταλίας οἱ ὁποῖοι ἦταν σύζυγοι. Ἀξίζει τὸν κόπο πρὶν ἀναφέρωμε ὁ,τιδήποτε ἄλλο, νὰ σημειώσωμε κάποια στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ὡραία, συγκινητικὴ καὶ θαυμαστὴ ζωὴ τῶν δύο Ἁγίων.
Ἔζησαν, στήν Νικομήδεια, στὰ χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Μαξιμιανοῦ (298). Αρχικά,η  Ναταλία ἦτο Χριστιανή, ἐνῶ ὁ Ἀδριανὸς εἰδωλολάτρης. Παρὰ τὶς προσπάθειες τῆς συζύγου του, ὁ Ἀδριανὸς παρέμενε στὴν «πατρώαν ἀσέβειαν», ὡς ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ ὁ Ἱερὸς Ὑμνογράφος.
Ὅμως, οἱ προσευχὲς τῆς θεοσεβοῦς συζύγου του ἔπιασαν τόπο, εἰσακούστηκαν ἀπό τόν Θεὸ καὶ ἔτσι ὁ Ἀδριανὸς, κατὰ τὴν τοῦ Θεοῦ οἰκονομία, ὁδηγήθηκε στὴν εὐσέβεια. Σὲ ἡλικία 28 ἐτῶν, εἶδε 23 νέους, πιστοὺς Χριστιανοὺς, νὰ ὁδηγοῦνται στὸ Μαρτύριο, ἐνῶ τὰ πρόσωπά τους ἔλαμπαν ἀπὸ χαρὰ καὶ ἀπὸ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἐντυπωσιασμένος ὁ Ἀδριανὸς ἀπὸ ὅσαεἶδε καὶ ἄκουσε, εἶπε στοὺς εἰδωλολάτρες, ὅτι καὶ αὐτὸς πλέον πιστεύει στὸν ἀληθινό Θεό. Συνελήφθη, ἐφυλακίσθη καὶ ἐβασανίσθη φρικτά.
Ἡ εὐσεβὴς Ναταλία, γεμάτη χαρὰ γιὰ τὴν μεταστροφὴ τοῦ συζύγου της στὴν εὐσέβεια, μὲ προσευχὲς καὶ λόγια θερμὰ καὶ μὲ τὴν παρουσία της στὴ φυλακή, στήριξε τὸν σύζυγό της, ὁ ὁποῖος μὲ ἀγαλλίαση καί θαυμαστή καρτερία ὑπέστη θάνατον μαρτυρικό. Ἡ Ναταλία ἔζησε ἀπό κοντά τό μαρτύριο τοῦ συζύγου της καί μέ εὐλάβεια ἀσπαζόταν τά δεσμά του. Οἱ εἰδωλολάτρες θέλησαν νὰ κάψουν τὸ μαρτυρικό του σῶμα, μαζί μέ τά λείψανα τῶν...

Ὑπάρχει κάποιος λόγος ὅτι ἕνα ἄτομο δέν μπορεῖ νά βρεῖ τό δεύτερο μισό, γιά νά παντρευτεῖ

Ἀρχιεπίσκοπος Tobolsk καί Tyumen Dimitry (Kapalin)
Ὑπάρχει κάποιος λόγος ὅτι ἕνα ἄτομο δέν μπορεῖ νά βρεῖ τό δεύτερο μισό, γιά νά παντρευτεῖ. Ἴσως ὁ Κύριος νά δώσει τή δοκιμασία, ἔτσι ὥστε ὅταν σᾶς στείλει ἕναν καλό ἄνθρωπο, μπορεῖτε νά ἐκτιμήσετε τή μοναδικότητά του γιά πάντα. Ἑπομένως, κάποιος πρέπει νά προσευχηθεῖ ἀκούραστα. Ὁ Κύριος στέλνει ἕνα μήνυμα σέ πολλούς ἀνθρώπους πού θέλουν νά παντρευτοῦν,  ἀλλά  οἱ ἄνθρωποι δέν ἔχουν πολύ ὑπομονή γιά πολύ καιρό.

Γενικευμένη ἡ δῆθεν ἀναθεώρηση τῶν Φακέλων Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν


Στίς 20 Αὐγούστου 2018 δημοσιεύσαμε ἕνα ἄρθρο μέ τίτλο Ἡ «ἀναθεωρημένη ἔκδοση» τοῦ Φακέλου Μαθήματος Θρησκευτικῶν A΄ Γυμνασίου. Στό τέλος ἐκείνης τῆς δημοσίευσης γράφαμε ὅτι «Θά ἐπανέλθουμε μέ ἀναφορά καί στίς «ἀναθεωρημένες ἐκδόσεις» τῶν Φακέλων Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν Β΄ καί Γ΄ Γυμνασίου».

Ἀπό ἐκείνη τήν ἡμέρα στό Ψηφιακό Σχολεῖο καί συγκεκριμένα στά Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία πού ἀφοροῦν τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ὑπῆρξε μία διαρκῆς «ἀνανέωση». Σέ ὅλες τίς τάξεις Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου, ἀναρτήθηκαν νέα ἀρχεῖα (pdf) μέ τούς Φακέλους Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καί μέ ἡμερομηνίες δημοσίευσης ἀπό 21 Αὐγούστου 2018 (στή Γ΄ Δημοτικοῦ) ἕως 24 Αὐγούστου 2018 (στή Γ΄ Λυκείου). Τά ἀρχεῖα περιέχουν «ἀναθεωρημένες ἐκδόσεις» τῶν Φακέλων Μαθήματος γιά κάθε τάξη. Γιά αὐτές τίς «ἀναθεωρημένες» ἐκδόσεις ἰσχύουν ὅσα ἀναφέραμε γιά τήν δῆθεν ἀναθεωρημένη ἔκδοση τοῦ Φακέλου Μαθήματος Θρησκευτικῶν A΄ Γυμνασίου. Πρόκειται γιά τά ἴδια βιβλία στά ὁποῖα ἔχει προστεθεῖ στό ἐξώφυλλο μία στάμπα «ἀναθεώρησης» καί νέος κωδικός ἀριθμός χωρίς νά ὑπάρχουν ἀλλαγές στό περιεχόμενο. Ἐξαίρεση ἀποτελεῖ ὁ Φάκελος Μαθήματος Θρησκευτικῶν της Β΄ Λυκείου, πού παρόλο πού ἐπαναδημοσιεύτηκε στίς 24 Αὐγούστου 2018 παραμένει ἀκόμη καί στό ἐξώφυλλο ἴδιος μέ τόν περσινό χωρίς τήν προσθήκη στάμπας «ἀναθεώρησης» ἤ νέο κωδικό. Ἴσως ἡ «ἀναθεώρηση» καί τοῦ συγκεκριμένου Φακέλου Μαθήματος γίνει ἐντός τῶν ἡμερῶν.

Σέ κάθε περίπτωση, τό ὅλο σκηνικό δῆθεν ἀναθεώρησης τῶν Φακέλων Μαθήματος ἀποκαλύπτει γιά μία....

23 Αυγ 2018

Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς: "Χωρὶς θρησκεία καὶ ἑλληνικὴ γλώσσα, διαλύεται ἡ Πατρίδα μας"

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶ

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἤθελε νὰ διδάσκεται ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα, στὴν ὁποία εἶναι γραμμένο τὸ Εὐαγγέλιο, ὅπως ἔλεγε. Γι’ αὐτὸ καὶ ἤθελε νὰ μάθουν ὅλα τὰ παιδιὰ Ἑλληνικὰ καὶ ἵδρυσε, Ἑλληνικὰ Σχολεῖα. Διότι γνώριζε ὅτι, ἂν σταματήσουν «νὰ μαθαίνουν Ἑλληνικὰ μέσω τῶν Ἑλληνικῶν σχολείων», θὰ ἀποκοποῦν ἀπὸ τὶς ρίζες τους, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ Ἔθνος τους. Γιατί χωρὶς Παιδεία θὰ χάσουν καὶ Θρησκεία καὶ Πατρίδα. Ἦρθε ἀντιμέτωπος μὲ τὴν χρῆσι τῆς ἀλβανικῆς καὶ βλάχικης γλώσσας, διότι ὑποχωροῦσε ἡ ἑλληνική. Στὸ Μέτσοβο ἐπὶ παραδείγματι τοὺς προέτρεψε νὰ διατηρήσουν τὴν χριστιανικὴ θρησκεία καὶ τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, διότι χωρὶς αὐτὰ τὰ δύο «διαλύεται ἡ Πατρίδα μας». Εἶπε ὅτι, ἂν διατηρηθοῦν αὐτά, ὁ Θεὸς θὰ φέρη καλύτερες μέρες γιὰ τὴ χώρα μας.
Χάρισμα προφητείας
Ὁ Ἰσαπόστολος Κοσμᾶς ἦταν ἀκόμη καὶ μεγάλος Προφήτης. Προφήτης καὶ μὲ τὴν εὐρεία καὶ μὲ τὴν στενὴ ἔννοια. Ὑπῆρξε ἀληθινὰ πνευματοφόρος, ἐνδεδυμένος «δύναμιν ἐξ ὕψους». Ἄνδρας χαρισματικός, μεγίστης ἁγιοπνευματικῆς ἐμβελείας. Βεβαίως πολλὲς φορὲς ὁ προφητικός του λόγος δὲν ἦταν ἀρεστὸς στοὺς ἀνθρώπους, ὅμως εἶχε δύναμι, θεία δύναμι. 
Δὲν προεφήτευσε μόνο τὴν ἀποτίναξι τοῦ ζυγοῦ («τὸ ποθούμενο» ὅπως τὸ ὠνόμαζε καὶ συνεννοεῖτο ἔτσι μὲ τοὺς ἀκροατᾶς, γιὰ νὰ μὴν καταλαβαίνουν οἱ Τοῦρκοι τί ἐννοοῦσε), ἀλλὰ τοὺς ἔδινε καὶ σημάδια γιὰ τὸ πότε θὰ γίνη τοῦτο. Πολλὲς προφητεῖες...

22 Αυγ 2018

Τί θά πῶ στό ποίμνιό μου ὅταν ἐπιστρέψω; Ὅτι τούς ἀναγνωρίζουμε ὡς «ἐκκλησίες»; - Πρόβλημά σου. Ἐσύ τούς ὁδήγησες σέ λάθος δρόμο

Ἐξοργιστικές ἀποκαλύψεις τῆς Ἐλισάβετ Προδρόμου γιά ὅσα συνέβησαν στήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο» στό Κολυμπάρι τῆς Κρήτης τόν Ἰούνιο τοῦ 2016. Ἡ ἴδια συμμετεῖχε ὡς εἰδική σύμβουλος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου!
Ἀπόσπασμα ἀπό ὁμιλία τῆς Ἐλισάβετ Προδρόμου μέ τίτλο «THE DAY AFTER THE HOLY AND GREAT COUNCIL» στό Orthodox Christian Laity λίγο μετά τό Κολυμπάρι, στήν ὁποία ἡ Προδρόμου παρουσιάζει τίς ἐντυπώσεις της ὡς μέλος τῆς ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως! Ἄν καί τό βίντεο εἶναι γεμάτο ‘μαργαριτάρια’, ἑστιάζουμε στό σημεῖο ὅπου σχολιάζει τήν ἀναγνώριση τῶν αἱρέσεων ὡς «ἐκκλησίες». [ἀπό τό 48:41]

***

«Ὅσον ἀφορᾶ τό θέμα τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας στόν κόσμο σέ σχέση μέ ἄλλες ἐκκλησίες, ὑπῆρξε μία πάρα πολύ παρατεταμένη καί ἐντονότατη ἀντιπαράθεση γιά τό τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία, καί γιά τό ἄν ἡ Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία καί οἱ Προτεσταντικές Ἐκκλησίες εἶναι Ἐκκλησίες. Καί αὐτό ἦταν [σ.σ. ἀρχίζουν τά γέλια ἀπό κάτω] πραγματικά ἐντυπωσιακό. Χωρίς νά θέλω νά δείξω ἀσέβεια θά μποροῦσε νά εἶναι καί κωμικό, ἀλλά δέν εἶναι, εἶναι πραγματικό. Καί ξέρετε κάτι; Δέν εἴμαστε οἱ μόνοι πού ἔχουμε αὐτοῦ του εἴδους τήν συζήτηση. Θέλω νά πῶ, καί ὁ προηγούμενος πάπας εἶχε ἀναφερθεῖ στίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ὡς «ἀδελφές Ἐκκλησίες» ἀλλά «ἐλλειμματικές». Δέν εἴμαστε λοιπόν οἱ μόνοι ἔνοχοι ἐπειδή κάποιοι ἀπό ἐμᾶς σκέφτονται μέ αὐτόν τόν τρόπο.
Ὑπῆρξε λοιπόν μία ζωηρή καί πολύ ἔντονη ἀντιπαράθεση καί τελικά ἐπετεύχθη συναίνεση ὅτι....

π. Χρῆστος Παππάς: 27 χρόνια στήν ὑπηρεσία τῆς ἱεροσύνης

Τήν 15η Αὐγούστου ὁ Ἱερός Ναός τῶν Τεσσαράκοντα Μαρτύρων τοῦ Ἀλύκου, ἦταν κατάμεστος ἀπό πιστούς του Ἀλύκου καί τῶν γύρω χωριῶν. Εἶναι λίγοι οἱ ἱερεῖς στόν δικό μας χῶρο καί δέ μποροῦν νά λειτουργήσουν  οἱ ἐκκλησίες σέ κάθε κοινότητα. Ἐκτός αὐτοῦ ἡ ἐκκλησία τῶν Τεσσαράκοντα Μαρτύρων εἶχε καί κάτι τό διαφορετικό. Ἐπαναλήφθει ἡ τέταρτη ἀνάμνηση τῶν ἐγκαινίων της, 15 Αὐγούστου 2014, ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας Μακαριότατο κκ Ἀναστάσιο, ὅπου μέ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου θά γίνονται οἱ ἀναμνήσεις τῶν ἐγκαινίων ὅλων τῶν ναῶν.
Τήν 16η Αὐγούστου, ξανά ἡ καμπάνα τοῦ Ναοῦ καλοῦσε τούς πιστούς. «Ποιός γιορτάζει σήμερα:», ἀναρωτιοῦνταν. Ἔμαθαν πώς 27 χρόνια νωρίτερα, στίς 16 Αὐγούστου 1991, ὁ συγχωριανός τους, ὁ δάσκαλος πού δέν δίδαξε καμία μέρα λόγω τῆς κακῆς του βιογραφίας, ὁ Χρῆστος Παππᾶς πού ἐργάζονταν στήν Ἐπιχείρηση Ὁδῶν, θρυμματίζοντας τίς πέτρες, γιά νά....

Ἡ μέριμνα τῶν γονέων γιά τή σχολική μελέτη τῶν παιδιῶν τους

Γεωργίου Β. Παπαβασιλείου,τ. Σχολικοῦ Συμβούλου
Ἀπὸ τὶς ὡραιότερες περιόδους τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς εἶναι ἐκείνη ποὺ τὰ παιδιὰ τῆς οἰκογένειας βρίσκονται στὴν πρώτη σχολικὴ ἡλικία. Οἱ γονεῖς εἶναι νέοι, γεμάτοι ἐνέργεια καὶ δράση, τὰ παιδιὰ μποροῦν νὰ ὑπηρετοῦν τὸν ἑαυτό τους καὶ ὅλη ἡ οἰκογένεια χαίρεται καὶ ἀπολαμβάνει τὰ ἀγαθὰ τῆς ζωῆς κάτω ἀπὸ τὴν ἴδια στέγη.
Οἱ γονεῖς ἑστιάζουν μεγάλο μέρος τῶν ἐνδιαφερόντων τους στὴν προσπάθεια γιὰ τὴν ὁμαλὴ προσαρμογὴ τῶν παιδιῶν τους στὴ σχολικὴ ζωή, τὴ μάθηση καὶ τὴν ἐπίδοση. Ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ μιὰ καλὴ σχολικὴ πορεία εἶναι νὰ ζεῖ ἡ οἰκογένεια μέσα σὲ κλίμα ἀγάπης, ἐμπιστοσύνης, ἀσφάλειας καὶ ἠρεμίας, ὅπου ὁ καθένας ὑπηρετεῖ τὸν ρόλο του, ὅπου ὁ ἕνας νοιάζεται γιὰ τὸν ἄλλον καὶ ὅλοι μαζὶ γιὰ ὅλους σύμφωνα μὲ τὴν εὐχὴ τῆς Ἐκκλησίας μας. «Τὰς συζυγίας τῶν πιστῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ....

Τό ψευτορωμαίικο

 Ἡ πατρίδα μας καί ὁ λαός μας δοκιμάστηκαν πολλές φορές στό διάβα τῆς ἱστορίας καί ὑπέφεραν τά πάνδεινα. Συνήθως ἀρεσκόμαστε στό νά διεκτραγωδοῦμε τά δεινά πού ὑπέφεραν οἱ πρόγονοί μας ἀποφεύγοντας νά ἐγκύψουμε στά αἴτια αὐτῶν καί νά παραδειγματιστοῦμε. Ἔτσι ἀντί νά μελετήσουμε τά αἴτια τῆς παρακμῆς, πού μᾶς ὁδήγησαν σέ ὑποδουλώσεις στούς Ρωμαίους καί στούς Τούρκους, συνήθως καυχώμαστε γιά τίς προγονικές δάφνες ἤ περιγράφουμε τά δεινά τῶν ραγιάδων. Τό θλιβερότερο ὅμως ὅλων εἶναι ἡ διάθεση νά καλύψουμε μέ πέπλο λήθης τῆς ἱστορία μας καί νά προχωρήσουμε ὁλοταχῶς πρός τήν χορεία τῶν «ἀνεπτυγμένων» λαῶν, οἱ ὁποῖοι ξεπέρασαν τίς προκαταλήψεις τοῦ παρελθόντος. Τό πνεῦμα αὐτό κυριαρχεῖ καί ἐπιβάλλεται στόν δύσμοιρο λαό μας ἀπό τήν ὑποταγμένη στά ξένα κέντρα νομῆς ἐξουσίας Πολιτεία καί ἀπό τήν παρακμασμένη διανόηση μέ τή σθεναρή στήριξη τῶν....

20 Αυγ 2018

Ταξίδι στήν παντερπνή ἐτυμολογία μας

"Σήμερα εἶναι σπάνιο νά δεῖς Ἕλληνες ἤ Ἑλληνίδες ἐπιβαίνοντες ὄνου, ἀλλά θά δεῖς πολλούς ὄνους ἐπιβαίνοντες Ἑλλήνων"
Εἶναι παραδεκτό ἀπ’ ὅλους ὅτι τό πιό γοητευτικό καί συναρπαστικό κεφάλαιο τῆς Γλώσσας μᾶς εἶναι ἡ ἐτυμολογία, ἡ ἀναζήτηση τῆς καταγωγῆς, τῶν «γενεθλίων» τῶν λέξεων. Εἶναι τόσο ὡραῖο τό ἐτυμολογικό ταξίδι πού ἀκόμη καί τά μικρά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ ἐνθουσιάζονται καί συναρπάζονται. Ἐάν εἴχαμε ὅπως ἔχω ξαναγράψει σοβαρό ὑπουργεῖο ἐθνικῆς Παιδείας καί ὄχι νεοταξικῆς Προπαγάνδας θά εἶχε γραφτεῖ ἕνα μικρό, εὔχρηστο ἐτυμολογικό λεξικό μέ λέξεις συχνόχρηστες. Οἱ ὠφέλειές του θά ἦταν πολλαπλές.
Πρῶτον: Θά κατανοούσαν  οι μαθητές  την συνέχεια τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ὅτι "εἶναι κόρη ἀπό μεγάλη γενιά, εἶναι ἡ θυγατέρα τῆς γλώσσας τῶν ἀρχαίων Ἀθηναίων συγγραφέων, τό σόι τῆς βαστᾶ ἀπό τούς τραγικούς, τόν Πλάτωνα, τόν Θουκυδίδη κι ἀπό τήν Καινή Διαθήκη" σημειώνει  ο Γιῶργος Θεοτοκᾶς σέ....

«Δέν ὑπάρχει ἄλλη πιό εὐωδιαστή θυσία πρός τόν Θεό, σάν τήν ἁγνότητα τοῦ σώματος»

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΦΡΑΙΜ ΑΡΙΖΟΝΑΣ
Ὅταν μᾶς μιλοῦσε ὁ γέροντάς μας γιά τήν ἁγνότητα τῆς ψυχῆς καί σώματος, ἔφερνε πάντοτε ὡς παράδειγμα τήν Παναγία μας. «Δέν μπορῶ νά σᾶς περιγράψω», ἔλεγε, «πόσο ἀρέσει στήν Παναγία μας ἡ καθαρότης καί ἡ σωφροσύνη. Ἐπειδή αὐτή εἶναι ἡ μόνη ἁγνή Παρθένος, γι’ αὐτό καί ὅλους ἔτσι μᾶς θέλει καί μᾶς ἀγαπᾶ».
Καί πάλι ἔλεγε: «Δέν ὑπάρχει ἄλλη πιό εὐωδιαστή θυσία πρός τόν Θεό, σάν τήν ἁγνότητα τοῦ σώματος, πού ἀποκτᾶται μέ ἀγώνα καί αἷμα. Γι’ αὐτό βιασθεῖτε! Μή δέχεσθε καθόλου τούς αἰσχρούς λογισμούς!»

Ἡμερίδα: Οἱ ἀποφάσεις τοῦ ΣτE γιά τά νέα Θρησκευτικά - Ἡ ἑπόμενη μέρα

 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, Μέγας Παρακλητικός Κανών Θεοτόκου (Γ')

18 Αυγ 2018

Κοινωνικά Παλαιῶν Διδασκάλων – Μέρος Β'

Ἄν καί ἀνησυχήσαμε λίγο, λόγῳ τοῦ τετραετοῦς διαστήματος ἕως ὅτου δοῦμε τήν συνέχεια τῆς μουσικῆς σειρᾶς «ΨΑΛΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ», εἴμαστε πλέον στήν εὐχάριστη θέση νά κρατήσουμε στά χέρια μας τόν δεύτερο τόμο τῆς σειρᾶς.

Κοινωνικά Παλαιῶν Διδασκάλων – Μέρος Β΄ ἐπιγράφεται ὁ ἐν λόγῳ τόμος, γιά τόν ὁποῖο μᾶς εἶχε προετοιμάσει, στά προλεγόμενα τοῦ πρώτου τόμου, ὁ φιλόπονος ἐπιμελητής τῆς μουσικῆς σειρᾶς Περσυνάκης Ἐ. Δημήτριος. Τώρα βλέπουν τήν δημοσιότητα τά ἐναπομείναντα Κοινωνικά τοῦ ἐνιαυτοῦ πού περιέχει τό χειρόγραφο ΜΠΤ 705, καθώς καί ὀκτώ Αἰνεῖτε τοῦ αὐτοῦ χειρογράφου (ἕνα σέ κάθε ἦχο). Ἐπιθυμία τοῦ κ. Περσυνάκη, ὅπως ἀναφέρει στόν πρόλογο, ἦταν ἡ αὐτοτέλεια καί αὐτοῦ τοῦ τόμου, πράγμα τό ὁποῖο ἐπετεύχθη μέ τήν προσθήκη τῶν ὀκτώ Αἰνεῖτε.
Χαιρόμαστε ἰδιαίτερα γιά τήν ἐμφάνιση νέων φιλόμουσων συνεργατῶν στήν ἀξιέπαινη αὐτή...

Τὸ ἄκρον ἄωτον τῆς ἀποστασίας

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος Κικλκὶς
Ὁ ἄνθρωπος, «ὡς ἀνιάτως νοσήσας», σιχάθηκε τὴν ἀνθρωπιά του 

Τὶς τελευταῖες δεκαετίες κατέκλυσε τὴν Ἑλλάδα δυσαρίθμητο καὶ πολυποίκιλο πλῆθος κοινωνικοπολιτικῶν, θρησκευτικῶν καὶ διαφόρων ἄλλων ἰδεολογιῶν. Τὶς ἀκούγαμε καθημερινὰ καὶ παντοῦ. Ἀκούγαμε θεωρίες, τὶς ὁποῖες χαρακτηρίζαμε κατασκευάσματα, ποὺ δὲν θὰ μποροῦσαν οὐδέποτε νὰ ἔχουν καμιὰ σχέση, τουλάχιστον μὲ τὴν δική μας, τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα. Δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ἔχουν καμιὰ ἐφαρμογὴ στὴν κοινωνική, πολιτικὴ καὶ θρησκευτικὴ ζωὴ τῆς πατρίδας μας. Ἤμασταν ἀπολύτως βέβαιοι, πὼς δὲν θὰ ἐπέτρεπε ἡ κοινὴ λογικὴ νὰ μποῦν στὴ ζωή μας καὶ νὰ ζητήσουν θέση στὴν καθημερινότητά μας, στὴ ρύθμιση τοῦ τρόπου τοῦ σκέπτεσθαι καὶ τοῦ ζῆν. Μᾶς φαίνονταν σὰν παραμύθια, σὰν...

Ἡ μακαρία ἁπλότης

Λέγει ὁ Ἄπ. Παῦλος: δοῦλοι ὑπακούετε τοῖς Κυρίοις κατὰ σάρκα μετὰ φόβου καὶ τρόμου, ἐν ἁπλότητι τῆς καρδίας ὑμῶν ὡς τῷ Χριστῷ» (Ἔφ. Στ 5). Δηλαδὴ μὲ ἁπλότητα καὶ εἰλικρίνεια τῆς καρδιᾶς σας, σὰν νὰ ὑπακούετε στὸν Χριστό. Ὁ Ἄγ. Ἰωάννης τῆς Κλίμακος μᾶς συμβουλεύει: «Ὅλοι ὅσοι ἐπιθυμοῦμε νὰ προσελκύσωμε πρὸς τὸ μέρος μας τὸν Κύριον, ἂς Τὸν πλησιάσωμε σὰν διδάσκαλο ποὺ κάνει μάθημα, «ἁπλῶς καὶ ἀπλάστως καὶ ἀποικίλως καὶ ἀπονήρως καὶ ἀπεριέργως». Ἐπειδὴ αὐτὸς εἶναι ἁπλοὺς καὶ ἀσύνθετος, θέλει καὶ οἱ ψυχὲς ποὺ Τὸν πλησιάζουν νὰ εἶναι ἁπλὲς καὶ ἀκέραιες. Καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀντικρύσης ποτὲ ἁπλότητα χωρὶς...

17 Αυγ 2018

Ὀλίγα περὶ Παραδείσου

Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἱερεμία
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς πῶ λίγα λόγια γιά τόν Παράδεισο. Μέ πόνο πρέπει νά παρατηρήσουμε ὅτι στήν σημερινή ἐποχή δέν ἀκούονται κηρύγματα γιά τόν Παράδεισο, οὔτε γιά τήν κόλαση, οὔτε γιά τήν παρθενική ζωή, ἐνῶ παλαιότερα θυμᾶμαι ἐγώ σάν παιδί, ὅτι οἱ ἱεροκήρυκες ὅλα τους τά κηρύγματα τά τελείωναν μέ τήν εὐχή νά εἰσέλθουμε στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, δηλαδή, στόν Παράδεισο. Καί παλαιότερα ἀκόμη ἀκουόταν σάν κύρια καί καλύτερη εὐχή τό, «καλό παράδεισο»!
Γιά τόν Παράδεισο, λοιπόν, θά σᾶς μιλήσω σήμερα, ἀδελφοί, σέ ἕνα ὀλιγόλεπτο κήρυγμα. Καί λαμβάνω τήν ἀφορμή νά μιλήσω γιά τό θέμα αὐτό ἀπό τό σημερινό ἅγιο Εὐαγγέλιο, πού μᾶς εἶπε γιά κάποιον πού πλησίασε τόν Χριστό καί τόν ρώτησε, τί νά κάνει γιά νά κερδίσει τήν...

16 Αυγ 2018

Ὁ Πρόεδρος Δημοκρατίας τῆς Μολδαβίας στήν κορυφή τοῦ Ἄθωνα!

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῆς Μολδαβίας κ. Ἰγκορ Ντόντον πραγματοποίησε τριήμερη προσκυνηματική ἐπίσκεψη στό Ἅγιο Ὅρος, ἀπό 12 – 14 Αὐγούστου. Ἐπισκέφθηκε τήν Ἱερά Κοινότητα, τίς Ἱερές Μονές Βατοπαιδίου, Ἰβήρων, Ἁγίου Παύλου καί Χιλιανδαρίου, καθώς κελλιά καί καλύβες στήν Προβάτα καί τήν Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης.
Τό πρωί τῆς 13ης Αὐγούστου, συνοδευόμενος ἀπό ὁμάδα Μολδαβῶν προσκυνητῶν ξεκίνησε τήν ἀνάβαση πρός τήν κορυφή τοῦ Ἄθω ἡ ὁποία βρίσκεται σέ ὑψόμετρο 2033 μέτρων. Εἶναι ὁ πρῶτος Ἀρχηγός Κράτους πού ἐπιχειρεῖ αὐτό τό ἐγχείρημα.
Μαζί του μετέφερε καί ἀντίγραφο θαυματουργής εἰκόνας τῆς Παναγίας ἀπό τήν Μολδαβία, τό ὁποῖο ἄφησε στό ἐκκλησάκι τῆς Παναγίας σέ ὑψόμετρο 1500 μέτρων....

Ἄν μου δώσουν ὅλον τὸν κόσμο, δὲν τὸν ἀλλάζω μὲ τὴν εὐτυχία, ποὺ ζῶ ἐδῶ!


Γέροντος Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτου

Τὸ Ἅγιον Ὅρος εἶναι τὸ λιμάνι τῆς σωτήριας καὶ βοήθησε πολὺ τὸν κόσμο καὶ τότε μὲ τὴν ἁγιότητα ποὺ εἶχαν ἐκεῖνοι οἱ μοναχοί, ἀλλὰ καὶ σήμερα. Ἡ ἀποστολὴ τοῦ ἦταν καὶ εἶναι ἱερώτατη. Βλέπετε τὸ ἐπισκέπτονται ἄνθρωποι ἀδιάφοροι, ἁπλῶς ἀπὸ μία περιέργεια καὶ ἀλλάζουν καὶ ἀναγεννῶνται καὶ ἐπιστρέφουν στὸ σπίτι τοὺς ἀλλοιωμένοι ἐντελῶς καὶ μεταφέρουν τὴν ὠφέλεια τῆς ἐμπειρίας τοὺς αὐτὴ καὶ στοὺς οἰκείους καὶ στοὺς γνωστούς. Ἔρχονται καὶ θαυμάζουν καὶ βλέπουν τοὺς μοναχοὺς καὶ προβληματίζονται αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι καὶ λένε. «Μά, αὐτὰ τὰ παιδία, αὐτὰ τὰ νειάτα, πὼς μποροῦν καὶ νικοῦν τὴν ἁμαρτία, πὼς μποροῦν καὶ διατηροῦν τὸν ἑαυτὸ τοὺς ἁγνὸ καὶ καθαρὸ καὶ ἀγγελικό; Πῶς ἐμεῖς δὲν μποροῦμε νὰ ἐγκρατευθοῦμε στὸ ἄλφα ἢ στὸ βήτα θέμα καὶ αὐτοὶ οἱ νεαροί, μὲ πτυχία μὲ ὀμορφιὲς ἀσκοῦνται ἐδῶ μέσα στὸ Ἅγιον Ὅρος, μέσα στὸ μοναστήρι, μέσα στοὺς τέσσερεις τοίχους! Τὴν νύχτα νὰ ἀγρυπνοῦνε, τὴν ἡμέρα νὰ ἐργάζωνται, νὰ κόβουν τὸ θέλημά τους, νὰ ἀσκοῦνται στὴν ἀρετή, νὰ ταπεινώνουν τοὺς ἑαυτούς τους, νὰ ἀρνοῦνται τὴν ἐλευθερία τοὺς χάριν τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ λάμπουν τὰ πρόσωπά τους ἀπὸ ἁγνότητα! Μὰ πὼς ἐμεῖς δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε αὐτὸ τὸ πράγμα».
Ὅταν ἤμουν στὴν ἔρημο ἦλθε ἕνας ἄνθρωπος καὶ μοῦ λέγει:
– Πάτερ, πὼς μπορεῖτε καὶ ζῆτε ἐσεῖς ἐδῶ· κι ἐμεῖς ράσο φοροῦμε!
Ἐγὼ τοῦ χαμογέλασα καὶ τοῦ εἶπα:...

15 Αυγ 2018

Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ: Ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου ἀποτελεῖ ἀπόδειξη τρανή, πώς ὁ θάνατος ἔχει νικηθεῖ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΚΛΗΡΟΝ & ΤΟΝ ΦΙΛΟΧΡΙΣΤΟΝ ΛΑΟΝ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΑΥΤΟΥ
 
Ὑπάρχουν στιγμές στήν ἀνθρώπινη ἱστορία, τέτοιας μεγάλης σπουδαιότητος, οἱ ὁποῖες μοιάζει ἀδύνατον νά περιγραφοῦν μέσα ἀπό μία πεζή διήγηση. Ἡ ἐξιστόρησή τους ἀπαιτεῖ περισσότερα καί διεισδυτικότερα ἐκφραστικά μέσα. Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά καταθέσει ὅλη τή δημιουργική του ἰκμάδα ὥστε νά καταφέρει κάπως νά μιλήσει γι’ αὐτά τά ἀκριβά καί μέγιστα. Γι' αὐτό ἡ Ἐκκλησία ἐπιστρατεύει συχνά τήν ποίηση καί τή μουσική γιά νά συμπληρώσουν τήν ἱστόρηση τῶν ἱερῶν γεγονότων, ὁδηγώντας τούς ἀκροατές τῶν ὕμνων πού προκύπτουν, στή γνώση καί στή μετοχή τῶν μυστηρίων τῆς ζωῆς.
Ἀνάμεσα στά μέγιστα γεγονότα τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας ὀφείλουμε νά συμπεριλάβουμε καί ἐκεῖνο τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Καί δέν πρέπει κανείς νά ἀπορεῖ γιά τοῦτο. Δέν πρέπει νά ἀναρωτιέται πώς ἡ θανή μίας ταπεινῆς γυναικός ἐπηρεάζει καίρια τή ζωή ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Γιατί ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου ἀποτελεῖ ἀπόδειξη τρανή, πώς ὁ θάνατος ἔχει νικηθεῖ· πώς ἡ ἰσχύς του ἔχει καταβληθεῖ· πώς τό κεντρί του ἔχει ὁριστικά νεκρωθεῖ.
Ὁ θάνατος δέν μπορεῖ νά κρατήσει τήν Παναγία στον...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.