31 Μαρ 2018

Φώτης Κόντογλου: Χαρμολύπη ἢ τὸ Χαροποιὸν Πένθος

«Ταῦτα λελάληκα ὑμὶν ἴνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμὶν μείνη καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῆ» (Ἰω. ΙΕ’.11). «Ἡ γυνὴ ὅταν τίκτη, λύπην ἔχει, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτής• ὅταν θὰ γεννήση τὸ παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως, διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον. Καὶ ὑμεῖς οὒν λύπην μὲν νῦν ἔχετε• πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ’ ὑμῶν.» (Ἰω. ΙΣΤ’. 20).
Ἀληθινὴ κι’ ὄχι ψεύτικη χαρὰ νοιώθει μονάχα ὅποιος ἔχει τὸν Χριστὸ μέσα του, κ’ εἶναι ταπεινός, πράος, γεμάτος ἀγάπη. Ἀληθινὴ χαρὰ ἔχει μονάχα ἐκεῖνος ποὺ ξαναγεννήθηκε στὴν ἀληθινὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ... Κι’αὐτὴ ἡ ἀληθινὴ χαρὰ βγαίνει ἀπὸ καρδιὰ ποὺ πονᾶ καὶ θλίβεται γιὰ τὸν Χριστό, καὶ βρέχεται ἀπὸ τὸ παρηγορητικὸ δάκρυο τὸ ὁποῖο δὲν τὸ γνωρίζουνε οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, κατὰ τὸν ἅγιο λόγο ποὺ εἶπε τὸ στόμα τοῦ Κυρίου : «Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι...

Ὁ «ἀνορθοδόξος» ἀντιπερισπασμὸς τῶν «μοναχῶν» Σαολὶν στὸ Ὀρθόδοξο Πάσχα...

Γράφει ὁ Ἠλιάδης Σάββας, Δάσκαλος
Ἀδελφοὶ Χριστιανοί, ἀδελφοὶ Νεοέλληνες, ἀπόγονοι τῶν ἁγίων, τῶν ἡρώων καὶ «ἁπάντων τῶν ὑπὲρ τῆς πίστεως καὶ πατρίδος εὐκλεῶς ἀγωνισαμένων καὶ ἠρωικῶς πεσόντων», ἀνοῖξτε τὰ μάτια σας καὶ δεῖτε τὸ προσφερόμενο ψυχοβλαβὲς καὶ ψυχοκτόνο δῶρο, τὸ ὁποῖο σᾶς προσφέρεται ἀπὸ τὸν «ἐν τῷ πονηρὼ κείμενον» κόσμο, στὸν πλέον κατάλληλο καιρό. Στὰ πρόθυρα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδας. Ἕνα δῶρο ἀπὸ τὰ πολλὰ προσφερόμενα στὴν ἐποχή μας, τὸ ὁποῖο, δὲν εἶναι μόνο ξένο πρὸς τὴν πατρικῆς μας Πίστη καὶ Παράδοση, ἀλλὰ καὶ ὑβριστικὸ στὸ περιεχόμενό του.
Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἀναμένοντας τὶς Ἅγιες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, ἔχουμε ἀνάγκη νὰ...

Πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνός: «Ἔξω οἱ Ἰοῦδες ἀπὸ τὴν ζωήν μας!»

Κυριακὴ τῶν Βαΐων
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ
1. Λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν θριαμβευτικὴ εἴσοδό του στὰ Ἱεροσόλυμα ὁ Χριστὸς ἔρχεται στὴ Βηθανία. Ἐπισκέπτεται τὸν φίλο του Λάζαρο καὶ τοὺς ἄλλους φίλους του ἐκεῖ σὲ μιὰ ἀποχαιρετιστήρια ἐπίσκεψη πρὶν ἀπὸ τὸ πάθος του. Κάποιος μάλιστα κάλεσε τὸν Χριστὸ σὲ δεῖπνο.
Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ δείπνου ἡ ἀδελφή τοῦ Λαζάρου Μαρία, κυριευμένη ἀπὸ τὴν μυστικὴ ἀγαλλίαση τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου, ἀφήνει νὰ ξεχειλίσει ἡ εὐγνωμοσύνη της γιὰ τὴν ἀνάσταση τοῦ ἀδελφοῦ της. Παίρνει, λοιπόν, ἕνα πολύτιμο μύρο καὶ ἀλείφει μ᾽ αὐτὸ τὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἡ ποσότητα καὶ ἡ ποιότητα τοῦ μύρου δείχνουν τὴν ἀγάπη καὶ ἀφοσίωση τῆς γυναίκας πρὸς τὸν Διδάσκαλο. Γι᾽ αὐτὸ ἡ πρωτοβουλία της, ποὺ ἔχει τὴν ἔννοια τῆς λατρείας καὶ τιμῆς πρὸς τὸν Μεγάλο Εὐεργέτη τοῦ ἀνθρώπου Χριστό, ἀσφαλῶς θὰ συγκίνησε, ὅπως συγκινεῖ καὶ σήμερα, σὰν ἐκδήλωση πίστεως καὶ εὐλαβείας.
2. Ὑπάρχει ὅμως καὶ κάποιος, ποὺ σκέπτεται διαφορετικά. Εἶναι ὁ σκοτεινὸς Ἰούδας, ποὺ...

30 Μαρ 2018

Τὸ ἔθιμο τῶν «λαζάρων»

IMG_0031Τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου (ὁ λαὸς τὸν λέγει καὶ “Φτωχολάζαρο”) τηρεῖται τὸ ἔθιμο τῶν “λαζάρων”. Στὴν Μακεδονία μικρὰ κορίτσια, οἱ “λαζαρίνες”, ντυμένα μὲ παραδοσιακὲς στολὲς γυρίζουν στὰ σπίτια κρατώντας καλαθάκια, ὅπου βάζουν τὰ φιλοδωρήματα, κυρίως τὰ εἰδικὰ γιὰ τὴν ἡμέρα κουλούρια ἢ αὐγά, καὶ τραγουδώντας τὸ τραγούδι:
 “Ξύπνα, Λάζαρε, καὶ μὴ κοιμᾶσαι…”.
Σὲ ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος τὰ παιδιά, κατὰ τοὺς “ἀγερμούς”, κρατοῦν εἰκονικὲς παραστάσεις τοῦ Λαζάρου ἢ -παλαιότερα- εἰδικὰ κουλούρια ποὺ ζύμωναν οἱ μητέρες σὲ σχῆμα ἀνθρώπου σπαργανωμένου καὶ λέγονταν “Λαζάροι”. Κατὰ τόπους τὸ ἔθιμο αὐτὸ τηρεῖται τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων. Σύμφωνα μὲ τὸν Μ. Μερακλή, «ἐπιδιωκόμενος σκοπὸς τῶν ἀγερμῶν αὐτῶν ἦταν ἠ εξασφάλιση της καλῆς σοδειᾶς».
Στὴν Κύπρο ὑπῆρχε καὶ δραματοποίηση τῆς ἱστορίας τοῦ Λαζάρου. Ἕνα παιδί, ποὺ τὸ ἕντυναν ὁλόσωμο μὲ “σιμιλλούδκια” (κίτρινα λουλούδια), παρίστανε τὸν Λάζαρο. Τὸ περιέφεραν κατὰ τοὺς ἀγερμοὺς καί, ὅταν τραγουδοῦσαν τὰ ἄλλα παιδιά, αὐτὸ ἦταν ξαπλωμένο καταγῆς, παριστάνοντας τὸν πεθαμένο. Σηκωνόταν, ὅταν τοῦ ἔλεγαν “Λάζαρε, δεῦρο ἔξω”.
Οἱ παραδόσεις τῆς φυλῆς μας φέρουν τὸν Λάζαρο ὅτι δὲν γέλασε ποτὲ μετὰ τὴν....

Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος: "Ὁ ὁρισμὸς τῆς Ταπεινοφροσύνης" († Μνήμη 30 Μαρτίου)

Ἕνας ἔλεγε ὅτι ταπεινοφροσύνη εἶναι το νὰ ξεχνᾶς ἀμέσως τὰ κατορθώματά σου. Ἄλλος εἶπε, τὸ νὰ θεωρῆς τὸν ἑαυτό σου πιὸ τελευταῖο καὶ πιὸ ἁμαρτωλὸ ἀπὸ ὅλους. Ἄλλος εἶπε, τὸ νὰ συναισθανθεῖς καλὰ μέσα σου τὴν δική σου ἀδυναμία καὶ ἀσθένεια. Ἄλλος, τὸ νὰ προλαμβάνης σὲ φιλονεικίες νὰ διαλύης πρῶτος τὴν ὀργή. Ἄλλος, τὸ νὰ γνωρίζης καὶ νὰ ἀναγνωρίζεις καλὰ τὴν χάρι καὶ τὴν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἕνας ἄλλος πάλι, τὸ νὰ αἰσθάνεσαι ψυχικὴ συντριβὴ καὶ νὰ ἀπαρνῆσαι τὸ δικό σου θέλημα. Καὶ ἐγὼ ἀφοῦ τὰ ἄκουσα ὅλα αὐτά, καὶ ἀφοῦ τὰ ἐξέτασα μόνος μου μὲ πολλὴ περίσκεψι καὶ προσοχή, δὲν κατώρθωσα μὲ ὅσα ἄκουσα νὰ καταλάβω τὴν ἔννοια τῆς μακαρίας ταπεινοφροσύνης. Γι'αὐτὸ ὡς ἔσχατος ὅλων, ἀφοῦ μάζευσα ὅπως ὁ σκύλος τὰ ψίχουλα ποὺ ἔπεσαν ἀπὸ τὸ τραπέζι τῶν γνωστικῶν ἐκείνων καὶ μακαρίων Πατέρων, κατέληξα στὸν....

Ἡ Σουηδία τείνει νὰ μετατραπεῖ στὴν πρώτη κοινωνία χωρὶς μετρητά!

Ἡ εὐρεία ἐξάπλωση τῶν ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν στὴ σουηδικὴ κοινωνία, εἰς βάρος τῶν φυσικῶν μετρητῶν χρημάτων, προκαλεῖ ἀνησυχίες γιὰ τὴν ἀσφάλεια στὰ προσωπικὰ δεδομένα τῶν πολιτῶν, στὸν ἀπόηχο τοῦ σκανδάλου-μαμοὺθ τῆς κατάχρησης δεδομένων χρηστῶν του Facebook, ἀπὸ τὴν Cambridge Analytica. 
Εἰδικότερα, τὸ πρόβλημα ἐντοπίζεται ὅταν τὰ συστήματα πληρωμῶν λειτουργοῦν ἀπὸ ἰδιωτικὲς ἑταιρεῖες. 
«Ἴσως δὲν θέλουμε οἱ ἰδιωτικὲς τράπεζες νὰ μποροῦν νὰ χρησιμοποιοῦν ὅλες τὶς πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὶς συναλλαγὲς ποὺ φέρουν εἰς πέρας. Ἴσως χρειαζόμαστε αὐστηρότερη ρύθμιση τῆς χρήσης αὐτῶν τῶν πληροφοριῶν», σχολιάζει στὸ Bloomberg ὁ Martin Floden, ἀναπληρωτὴς κυβερνήτης τῆς σουηδικῆς κεντρικῆς τράπεζας (Riksbank). 
Ἡ παλαιότερη τράπεζα τῆς Εὐρώπης, ἐξετάζει ἐπίσης τὸ ἐνδεχόμενο νὰ...

Νηπιαγωγεῖα «οὐδέτερα φύλου» στὴν Σουηδία διδάσκουν τὰ ἀγόρια νὰ φορᾶνε φουστάνια !

Πολλὰ προσχολικὰ ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα ποὺ χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὸ σουηδικὸ κράτος εἶναι πλέον «οὐδέτερα ἀπὸ πλευρᾶς φύλου» (“gender-neutral”) καὶ διδάσκουν τὰ παιδιὰ νὰ ἀπορρίπτουν τὶς φυσικές τους κλίσεις πρὸς τὶς ἀρσενικὲς ἢ θηλυκὲς δραστηριότητες καὶ ἀντίθετα τοὺς ζητοῦν νὰ κάνουν δραστηριότητες ποὺ συνήθως συνδέονται μὲ τὸ ἀντίθετο φύλο. 
"Ἡ προσέγγιση τῆς προσχολικῆς ἡλικίας γιὰ τὸ φύλο ἔχει πλέον γίνει μία κοινὴ ἐρώτηση πρὶν ἀπὸ τὴν ἐγγραφή", ἀνέφεραν οι NewYork Times σὲ μία ἔρευνα γιὰ αὐτὰ τὰ σχολεῖα. Οἱ Σουηδοὶ ἐκπαιδευτικοὶ "κάνουν ὅ, τί μποροῦν γιὰ νὰ ἀποδομήσουν" τὸ φύλο. Ἀπὸ τὸ 1998, τὸ κρατικὸ πρόγραμμα σπουδῶν ἔχει ἀπαιτήσει ἀπὸ τοὺς δασκάλους νὰ «ἐξουδετερώσουν τοὺς παραδοσιακοὺς ρόλους τῶν φύλων καὶ τὰ πρότυπα τῶν φύλων». 
Ἔτσι, τὰ σχολεῖα συμμορφώνονται μὲ διαφορετικοὺς τρόπους, βασιζόμενα σὲ μεγάλο βαθμὸ στὴν ἑκάστοτε διεύθυνσή τους. Πολλὰ παιδάκια ἐντάσσονται σὲ αὐτὰ τὰ προγράμματα ὅταν εἶναι μόλις ἑνὸς ἔτους. 
Στὴν αὐγὴ αὐτοῦ του μαζικοῦ κοινωνικοῦ πειράματος, "Τὰ ἀγόρια καὶ τὰ κορίτσια στὰ νηπιαγωγεῖα χωρίστηκαν κάποιες ὧρες τῆς ἡμέρας καὶ ἐκπαιδεύονταν στὰ γνωρίσματα ποὺ...

Νὰ ἔχεις πάντοτε μπροστὰ στὰ μάτια σου τὸ θάνατο

Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου
Ἀγαπητοί, ποιὰ ὠφέλεια βρήκαμε σ' αὐτὴ τὴ μάταια ζωή; Ἀλίμονο! Εἶναι μακάριος αὐτὸς ποὺ βρῆκε παρρησία κατὰ τὴν ὥρα τοῦ χωρισμοῦ, ὅταν χωρίζεται ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὸ σῶμα της? διότι ἔρχονται οἱ Ἄγγελοι νὰ πάρουν τὴν ψυχὴ καὶ νὰ τὴν χωρίσουν ἀπὸ τὸ σῶμα, γιὰ νὰ τὴν παρουσιάσουν στὸ φοβερὸ βῆμα καὶ στὸ φρικτὸ δικαστήριο.

Μεγάλος φόβος, ἀδελφοί, θὰ μᾶς κυριεύσει τὴν ὥρα τοῦ θανάτου, ὅταν ἡ ψυχὴ χωρίζεται ἀπὸ τὸ σῶμα μὲ φόβο καὶ ὀδύνες. Διότι τὴν ὥρα τοῦ χωρισμοῦ στέκονται μπροστὰ στὴν ψυχὴ τὰ ἔργα της, ὅσα ἔκανε τὴ νύχτα καὶ τὴ μέρα, καλὰ καὶ κακά, καὶ οἱ Ἄγγελοι σπεύδουν βιαστικὰ νὰ τὴν βγάλουν ἔξω ἀπὸ τὸ σῶμα? ἀλλὰ ἡ ψυχὴ παρατηρώντας τὰ ἔργα τῆς δειλιάζει νὰ βγεῖ.
Ἡ ψυχὴ μάλιστα τοῦ ἁμαρτωλοῦ μὲ φόβο χωρίζεται ἀπὸ τὸ σῶμα καὶ μὲ τρόμο ἀναχωρεῖ γιὰ νὰ παρουσιασθεῖ στὸν ἀθάνατο Βασιλιά? καὶ καθὼς ἀναγκάζεται νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ σῶμα, βλέποντας τὰ ἔργα της, λέει σ' αὐτὰ μὲ φόβο «Δῶστε μου προθεσμία μία ὥρα, νὰ βγῶ». Ἀπαντοῦν σ' αὐτὴ τὰ ἔργα της· «Ἐσὺ μᾶς ἔκανες· γι’ αὐτὸ ἂς πᾶμε ἐμεῖς στὸν Θεὸ μαζὶ μ' ...

Ἅγιος Παΐσιος: «Γιά τούς γονεῖς πού ἔχουν παιδιά στήν ἐφηβεία»

29 Μαρ 2018

Τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας καί τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου
Ἐξεδόθη ἡ ὑπ’ ἀριθμ. 660/2018  ἀπόφαση τοῦ Σ.τ.Ε. γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί γίνεται μεγάλη συζήτηση στόν ἔντυπο καί ἠλεκτρονικό τύπο γιά τό θέμα αὐτό, ὅπως ἔγιναν καί δηλώσεις ὑπευθύνων ἀπό πλευρᾶς Ἐκκλησίας καί Πολιτείας. Πάνω στό θέμα αὐτό θά ἐκθέσω μερικές ἀπόψεις μου, πρῶτα ὡς πρός τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί ἔπειτα ὡς πρός τίς ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καί ὡς πρός τό τί δέον γενέσθαι.
1. Τά δύο Προγράμματα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν
Γιά νά κατανοήση κανείς τί ἀκριβῶς συμβαίνει μέ τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, πρέπει νά ἐξετάση τήν διαφορά πού ὑφίσταται μεταξύ δύο Προγραμμάτων.
Πρίν τόν Σεπτέμβριο 2016, ὡς πρός τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στήν Πρωτοβάθμια καί Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση, ἴσχυε τόἈναλυτικό Πρόγραμμα βάσει τοῦ ὁποίου ἐγράφησαν τά βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν. Ἡ ἀναλυτική μέθοδος ἴσχυε πολλά....

Σχόλιο γιὰ τὴν «ἀποκάλυψη» τῆς δῆθεν «ἀπάτης» τῆς ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτὸς ἀπὸ αἱρετικὸ Ἐπίσκοπο

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Ἐν Πειραιεῖ τὴ 29η Μαρτίου 2018

Ἔχει γίνει πλέον «καθεστὼς» ἡ τακτικὴ τῶν χριστιανομάχων νὰ ἐπιτίθενται κατὰ τοῦ Θεανδρικοῦ πρόσωπου τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, παραμονὲς μεγάλων ἑορτῶν, μὲ παιδαριώδη καὶ γελοία δημοσιεύματα. Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο οἱ ἄθεοι καὶ οἱ λογὶς χριστιανομάχοι οἱ ὁποῖοι ἐπιχειροῦν νὰ προσβάλουν τὴν πίστη μας. Εἶναι καὶ οἱ αἱρετικοί, οἱ ὁποῖοι, ἀπ’ ὅτι φαίνεται ἀπὸ τὰ πεπραγμένα τους, μισοῦν ἐξ’ ἴσου θανάσιμα τὴν Ὀρθοδοξία μας. Σχεδὸν κάθε χρόνο παρακολουθοῦμε στὰ ΜΜΕ δημοσιεύσεις καὶ ρεπορτὰζ γιὰ θλιβερὰ περιστατικά, γιὰ ἀσχήμιες καὶ ταραχές, ποὺ δημιουργοῦν Κόπτες καὶ Ἀρμένιοι, (μονοφυσίτες), ἢ γιὰ ἀνιστόρητα δημοσιεύματα ἐκπροσώπων τους μὲ ἀφορμὴ τὴν τελετὴ τῆς ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτὸς στὸν Πανάγιο Τάφο τοῦ Κυρίου μας στὴν Ἱερουσαλήμ.
Ἕνα τέτοιο θλιβερὸ περιστατικὸ δημοσίευσε πρόσφατα τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἰστολόγιο «Ρομφαία», τὸ ὁποῖο κάνει λόγο για κάποιον αἱρετικὸ ἀρμένιο «ἐπίσκοπο», ὁ ὁποῖος, προσπάθησε νὰ...

Ἡ διαφορὰ ἑνὸς Γέροντα καὶ ἑνὸς Γκουροὺ

Τοῦ Ἀθανασίου Ρακοβαλῆ

Θὰ προσπαθήσουμε νὰ περιγράψουμε τὶς διαφορὲς μεταξὺ ἑνὸς γκουροὺ ὅπως τὸν δημιουργεῖ ἡ παράδοση τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν (Ἰνδουισμός, Βουδισμὸς κ.λπ.) καὶ ἑνὸς γέροντα ὅπως τὸν θέλει ἡ παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Αὐτὲς οἱ δύο “μορφές” εἶναι “θεσμοὶ” ποὺ ὑπάρχουν ἐδῶ καὶ χιλιετίες μέσα στὶς ἀντιδιαμετρικὲς αὐτὲς παραδόσεις καὶ ἐνῶ ἐκ’ πρώτης ὄψεως μοιάζουν νὰ ἔχουν τὸν ἴδιο ρόλο, ἐν τούτοις μία βαθύτερη καὶ προσεκτικότερη ματιὰ θὰ μᾶς ἀποκαλύψει τὶς τεράστιες διαφορές τους. Τὸ μπακίρι ἔχει τὸ χρῶμα καὶ τὴν λάμψη τοῦ χρυσοῦ καὶ μπορεῖ νὰ ξεγελάσει ἀνθρώπους χωρὶς πείρα, τὸ ἔμπειρο μάτι ὄμως καταλαβαινει τὴν τεράστια διαφορά τους.

Ἂς ξεκινήσουμε λοιπόν...

1η) Ὁ γέροντας δείχνει τὸν Χριστὸ ἐνῶ ὁ γκουροὺ τὸν ἑαυτό του. Καὶ οἱ δύο ἀναλαμβάνουν νὰ φέρουν τὸν ἄνθρωπο κοντὰ στὸν Θεό. Ὁ γκουροὺ ὅμως ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ ἴδιος εἶναι Θεὸς καὶ ἀπαιτεῖ καὶ λαμβάνει λατρεία ἀπὸ τοὺς ὀπαδούς του. Ὁ γέροντας παραδέχεται ὅτι εἶναι ἕνας ἁμαρτωλὸς ἄνθρωπος, ποὺ σκύβει τὸ κεφάλι του κάτω ἀπὸ τὸ πετραχήλι στὴν ἐξομολόγηση, καὶ λέει ὅτι λατρεία πρέπει νὰ προσφέρουμε μόνο στὸν Χριστό, γιατί ἡ λατρεία ἁρμόζει μόνο...

Ἅγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς: Οἱ Προτεστάντες καὶ ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ

(Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Ὁ Πρόλογος τῆς Ἀχρίδος, Ἰούνιος, ἐκδ. Ἄθως, σ. 268-269)
Οἱ προτεστάντες ἀρνοῦνται ὅτι ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ ἐπιτελεῖ θαύματα διὰ τῶν ὑλικῶν στοιχείων τοῦ κόσμου. Νόμιζαν ὅτι ἔτσι θὰ ἔκαναν τὴ χριστιανικὴ Πίστη «πιὸ πνευματική»· ἀπεναντίας, μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο φτώχυναν καὶ παραμόρφωσαν τὸν χριστιανισμό. Ἀπέρριψαν τὴ θεουργὸ δύναμη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ διὰ τῶν ἱερῶν εἰκόνων, διὰ τῶν λειψάνων τῶν ἁγίων, διὰ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἀκόμη καὶ διὰ τῆς δυνάμεως τῆς Θείας Μεταλήψεως, ὅπως ὁρισμένοι ἐξ αὐτῶν διατείνονται. Ἂν μάλιστα ἀκολουθοῦσαν μέχρι τέλους τὴ λανθασμένη αὐτὴ ἀτραπό, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπορρίψουν ἀκόμη καὶ τὰ θαύματα ποὺ ἐπιτελέστηκαν διὰ τοῦ ζωηφόρου Σώματος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, διότι τὸ Σῶμα Του ἦταν ἐπίσης καὶ ὑλικό· ἐξίσου θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπορρίψουν καὶ τὰ θαύματα διὰ τοῦ ἀγγίγματος τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν ἁγίων, διότι καὶ τὰ χέρια αὐτὰ εἶναι ἐπίσης ὑλικὰ – γιὰ νὰ μὴν ἀναφέρουμε καὶ τὴ ράβδο τοῦ Μωυσῆ ἢ τὴν ἐσθήτα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἢ τὸ μαντήλι τοῦ Ἀποστόλου Παύλου κ.ο.κ.
Μὲ τὴν ἀπόρριψή τους αὐτὴ οἱ προτεστάντες στέκονται ἀπέναντι σὲ ὅλη τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων. Ἰδού, μία ἀπὸ τὶς χιλιάδες ἀποδείξεις πὼς ὁ Θεὸς...

Ἡ θρησκεία εἶναι νευροβιολογικὴ ἀρρώστια, ἡ δέ Ὀρθοδοξία ἡ θεραπεία της

π.Ἰωάννης Ρωμανίδης

Ι. Ἡ θεραπεία τῆς ἀσθένειας τῆς θρησκείας, οἱ Ἐννιὰ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι καὶ οἱ λοιπὲς Ἐκκλησιαστικὲς Σύνοδοι μέχρι τὸ 1453
1. Ἡ θρησκεία εἶναι νευροβιολογικὴ ἀρρώστια καὶ ἔχει συγκεκριμένη θεραπεία ποὺ μᾶς παρέδωσαν οἱ Προφῆτες καὶ οἱ Ἀπόστολοι τῆς Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης καὶ διέσωσαν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὴ τὴ θεραπεία ὑπερασπίσθηκαν οἱ Ἐννέα ρωμαϊκὲς Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι ποὺ συγκάλεσαν οἱ ρωμαῖοι αὐτοκράτορες, μὲ πρῶτο τὸ Μέγα Κωνσταντῖνο, σὲ συνεργασία μὲ τὰ ρωμαϊκὰ Πατριαρχεῖα τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης, τῆς Νέας Ρώμης, τῆς Ἀλεξανδρείας, τῆς Ἀντιοχείας καὶ τελικὰ τῶν Ἱεροσολύμων ἀπὸ τὸ 451. Αὐτὲς οἱ Σύνοδοι εἶναι (1) τῆς Νικαίας 325, (2) Κωνσταντινουπόλεως 381, (3) Ἐφέσου 431, (4) Χαλκηδόνος 451, (5) Κωνσταντινουπόλεως 553, (6) Κωνσταντινουπόλεως 680, (7) Νικαίας 786/7, (8) Κωνσταντινουπόλεως 879, καὶ (9) Κωνσταντινουπόλεως 1341. Ἐννέα Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι ποὺ δημοσιεύτηκαν ὡς ρωμαϊκοὶ νόμοι ὑπογεγραμμένοι ἀπὸ τὸν Αὐτοκράτορα ἀφοῦ προηγουμένως τὰ πρακτικὰ τοὺς ὑπογράφτηκαν ἀπὸ τοὺς πέντε ρωμαίους Πατριάρχες, τοὺς Μητροπολίτες καὶ...

28 Μαρ 2018

Τὸ Ὀχάιο ἀπαγορεύει τὴν ἔκτρωση σὲ παιδιὰ μὲ σύνδρομο Down

H Charlotte Fein, παιδὶ μὲ σύνδρομο Down, σὲ ὁμιλία της στὸν ΟΗΕ. 
Νομοσχέδιο γιὰ τὴν ἀπαγόρευση διακρίσεων σὲ παιδιὰ μὲ σύνδρομο Down (Down Syndrome Non-Discrimination Act) πέρασε ἀπὸ τὴ Γερουσία καὶ τὴν Κυβέρνηση τῆς πολιτείας τοῦ Ὀχάιο στὶς ΗΠΑ καὶ βρίσκεται πλέον στὸ γραφεῖο τοῦ Κυβερνήτη John Kasich γιὰ ὑπογραφή. «Διάγνωση μὲ σύνδρομο Down δὲν μπορεῖ νὰ σημαίνει θανατικὴ ποινή […] Κάθε πολίτης τοῦ Ὀχάιο ἔχει δικαίωμα στὴ ζωή, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν χρωμοσωμάτων του», δήλωσε ὁ Mike Gonidakis, πρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ «Ὀχάιο-Δικαίωμα στὴ ζωή». 
Τὸ 90% τῶν παιδιῶν μὲ διαγνωσμένο σύνδρομο Down ὑποβάλλονται σὲ ἔκτρωση, ὅμως ἡ ἀμνιοκέντηση ποὺ γίνεται στὴν ἔγκυο, προκειμένου νὰ βγεῖ ἡ διάγνωση περὶ συνδρόμου Down, εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐπισφαλής, ἀφοῦ δίνει λανθασμένα...

Θανάσης Βισκαδουράκης: "Νανουρίζω τὸ γιό μου Ἱερώνυμο, μὲ τὸ «Τῇ ὑπερμάχω στρατηγῷ τὰ νικητήρια»"

Εἶναι σημαία στὴ ζωή μου τὸ «Ἐν Ἰορδάν βαπτιζομένου σου Κύριε», καὶ τὸ «Τῇ ὑπερμάχω στρατηγῷ τὰ νικητήρια»
«Ἂν ἔρθει ὁ γιός μου, ὁ Ἱερώνυμος καὶ μοῦ πεῖ ὅτι θέλει νὰ γίνει ἠθοποιός, μὲ τίποτα! Βεβαίως νὰ γίνει ἱερέας ἂν θέλει..», εἶπε ὁ ἠθοποιός.  Προφανῶς ἡ σχέση του μὲ τὴν ἐκκλησία εἶναι πολὺ στενή. Ὁ γνωστὸς ἠθοποιὸς Θανάσης Βισκαδουράκης μίλησε στὴν ἐκπομπὴ Ooh la la, καὶ ἀποκάλυψε ὅτι τὴ σχέση ποὺ ἔχει μὲ τὴν Ἐκκλησία τὴν μεταλαμπαδεύει καὶ στὸν γιό του, ποὺ τὸν λένε Ἱερώνυμο... 

- Ἤμουν ἀτίθασο παιδί, φλετάριζα, πέρναγα καλά, ἁμαρτωλός... 

- Καὶ τώρα ποῦ παντρεύτηκες; κομμένα ποιά; 

- Δὲν τὸ συζητῶ! Μὲ τὸ παραπάνω! Ὅταν παντρεύεσαι, παντρεύεσαι ἀδερφέ, μαζεῦσε, τὰ μαζεύεις ὅλα... 

Δεῖτε παρακάτω τὴν συνέντευξη…

Ὁ ὅσιος Παΐσιος γιὰ τὸν Μακρυγιάννη

Μὰ γιατί νὰ μᾶς φαίνεται παράξενο τὸ νὰ βλέπει θεϊκὰ ὁράματα ἕνας τόσο καλὸς ἄνθρωπος ὅπως ὁ Μακρυγιάννης μὲ ψυχικὴ καθαρότητα, εἰλικρίνεια, θεϊκὴ δικαιοσύνη, ἀρχοντιὰ πνευματική, φιλότιμο, θυσία κ.ἅ; 
Ἀπὸ μικρὸ παιδάκι ἔκανε ἐδαφιαῖες μετάνοιες ἀντὶ γυμναστική, προσκυνοῦσε τὸν Θεὸ μὲ εὐλάβεια, μέχρι τὰ γεράματα τοῦ μετάνοιες μὲ τὶς ὧρες, παρόλο ποὺ εἶχε καὶ τραύματα, ποὺ ἄνοιγαν οἱ πληγὲς τοῦ προσκυνώντας τὸν Θεὸ καὶ ζητώντας τὴν βοήθεια γιὰ τὴν σωτηρία του γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου καὶ τὴν σωτηρία τοῦ Ἔθνους, μὲ πολὺ ταπείνωση ἔβρεχε τὸ πάτωμα μὲ τὰ πολλά του δάκρυα. Ἑπόμενον ἦταν νὰ ἀναπαυθεῖ τὸ Πνεῦμα τοῦ...

Κοινὴ ἐπιστολὴ τῶν Μητροπολιτῶν Καστοριᾶς καὶ Διδυμοτείχου στὸν Ἐρντογᾶν γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν δύο στρατιωτικῶν

Τὴν ἀποφυλάκιση τῶν δύο Ελληνων στρατιωτικῶν, Δημήτρη Κούκλατζη καὶ 'Ἀγγέλου Μητρετώδη, ζητοῦν μὲ κοινή επιστολη τους στὸν Πρόεδρο τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, Ταγὶπ Ἐρντογᾶν, οἱ Μητροπολίτες Καστοριᾶς Σεραφεὶμ καὶ Διδυμοτείχου-Ὀρεστιάδας-Σουφλίου Δαμασκηνός. Ἐνόψει τῶν Ἁγίων ἡμερῶν τοῦ Πάσχα ζητοῦν μὲ τὴν ἐν λόγω ἐπιστολὴ ποὺ ἐστάλη μέσω τῆς τουρκικῆς πρεσβείας στὴν Ἀθήνα, τὴν παρέμβαση τοῦ Τούρκου Προέδρου γιὰ τὴν ἐπιστροφή τους στὶς οἰκογένειές τους. 

Ἡ ἐπιστολὴ ἔχει ὡς ἑξῆς: 
Πρὸς 
Τὸν Ἐξοχώτατον 
Πρόεδρον τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας 
κ. Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογᾶν 
Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε,...

27 Μαρ 2018

"Τὸ γραικεύω εἶναι σχεδὸν ταυτὸν μὲ τὸ φραγκεύω. Σημαίνει σήμερον ἀμερικανεύω, ρωσεύω, φραντσεύω, γερμανεύω, δηλαδὴ γίνομαι πνευματικὸς δοῦλος τῶν ἔξω τῆς Ρωμηοσύνης"

Γράφει ὁ π. Ἰωάννης Σ. Ρωμανίδης
Κατὰ παράκληση φίλων ἠτοίμασα δι΄ ἐκτύπωσιν τὸ παρὸν δοκίμιον χάριν ἐκείνων ποὺ συγκινοῦνται μὲ τὴν Ρωμηοσύνην μας, πὰρ΄ ὅλην τὴν ὠργανωμένην καὶ ἔντονον πλύσιν ἐγκεφάλου ποὺ ὑφιστάμεθα, διὰ νὰ τὴν ἐγκαταλείψωμεν καὶ τὴν ἀντικαταστήσωμε μὲ τὸν Γραικισμόν, τὸν ὁποίων προσπαθοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι νὰ μᾶς ἐπιβάλουν ἀπὸ τὸν Θ΄ αἰώνα καὶ οἱ Ρῶσοι μετὰ τὴν Ἅλωσιν, ὡς περιγράφομεν ἐν τῷ δοκιμίο τοῦτο.  Τὸ πόνημα οὖτο εἶναι περιλιψις τῶν ὅσων διδάσκω περὶ τῶν ἱστορικῶν καὶ ἰδεολογικῶν πλαισίων καὶ θεμελίων τς Ρωμαίϊκης ὑποστάσεως τοῦ Γένους. 
Ὁ ἀναγνώστης θὰ διαπιστώσει ὅτι πολλὰ ἐκ τῶν ἐκτιθέμενων ἐνταύθα, ἑρμηνευτικὰ ἀλλὰ καὶ ἱστορικά, ἀπουσιάζουν ἀπὸ τὰ ἐν χρήσει ἐγχειρίδια τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἐν Ἑλλάδι ἱδρυμάτων ὡς καὶ ἀπὸ τὴν ἐπίσημον ἐμφάνισις τοῦ Ἔθνους καὶ τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας.  Τὰ ἐν λόγω ἑρμηνευτικὰ καὶ ἱστορικὰ στοιχεῖα ὡς ἐμφανίζονται ἐν Ἑλλάδι εἶναι πιστὴ παραλλαγὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς, ρωσικῆς καὶ ἀμερικανικῆς περὶ τῶν....

Μητροπολίτης Ἐλευθερουπόλεως Χρυσόστομος: Εὔγε στοὺς δικαστὲς τοῦ ΣτE ποὺ ἀπερίφραστα ἀπέρριψαν τὰ νέα Θρησκευτικὰ

Παρέμβαση τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως Χρυσοστόμου στὴ διάλεξη μὲ θέμα «Οἱ νέοι φάκελοι θρησκευτικῶν του Δημοτικοῦ Σχολείου» ποὺ διοργάνωσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Ἐλευθερουπόλεως μὲ κεντρικὸ ὁμιλητὴ τὸν δάσκαλο καὶ θεολόγο Δημήτρη Νατσιὸ τὴν Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018.

Οἱ δε­σπο­τά­δες πού τούς ἔ­πι­α­σε, ἄ­ξα­φνα ἔ­ρω­τας µέ τούς Λα­τί­νους, λέ­νε πώς τό κά­νου­νε ἀ­πό «ἀ­γά­πη». Ο δι­ά­βο­λος, ἅ­µα θε­λή­σει νά κά­νει τό πι­ό πο­νη­ρό παι­γνί­δι του, µι­λᾶ ὁ ἀ­λητή­ρι­ος γι­ά ἀ­γά­πη

Tοῦ Φώ­τη Κό­ντο­γλου
Με­γά­λο, πο­λύ µε­γά­λο καί σπου­δαῖ­ο εἶ­ναι ἕ­να ζή­τη­µα πού δέν τοῦ δώ­σα­νε σχε­δόν κα­θό­λου προ­σο­χή οἱ πε­ρισ­σό­τε­ροι ῞Ελ­λη­νες. Κι αὐ­τό εἶ­ναι τό ὅ­τι ἀ­πό και­ρό ἀρ­χί­σα­νε κά­ποι­οι δι­κοί µας κλη­ρι­κοί νά θέ­λουν καί νά ἐ­πι­δι­ώ­κουν νά δέ­σουν στε­νές σχέ­σεις µέ τούς πα­πι­κούς, πού ἐ­πί τό­σους αἰ­ῶ­νες µᾶς ρη­µά­ξα­νε. Γι­α­τί, στ᾿ ἀ­λη­θι­νά, δέν ὑ­πάρ­χει πι­ό µε­γά­λος ἀ­ντί­µα­χος τῆς φυ­λῆς µας, κι ἐ­πί­µο­νος ἀ­ντί­µα­χος, πού, σώ­νει καί κα­λά, θέ­λει νά σβή­σει τῆν ᾿Ορ­θο­δο­ξί­α. Οἱ δε­σπο­τά­δες πού εἶ­πα πώς τούς ἔ­πι­α­σε, ἄ­ξα­φνα κι ἀ­να­πά­ντε­χα, ὁ ἔ­ρω­τας µέ τούς Λα­τί­νους, λέ­νε πώς τό κά­νου­νε ἀ­πό «ἀ­γά­πη». Μά αὐ­τό εἶ­ναι χον­δρο­ει­δε­στά­τη δι­και­ο­λο­γί­α καί κα­λά θά κά­νου­νε νά πα­ρα­τή­σου­νε αὐ­τά τά ρο­σό­λι­α τῆς «ἀ­γά­πης», πού τήν κά­να­νε ρε­ζί­λι. ῾Ο δι­ά­βο­λος, ἅ­µα θε­λή­σει νά κά­νει τό πι­ό πο­νη­ρό παι­γνί­δι του, µι­λᾶ, ὁ ἀ­λι­τή­ρι­ος γι­ά ἀ­γά­πη. ῞Ο,τι εἶ­πε ὁ Χρι­στός, τό λέ­γει κι αὐ­τός κάλ­πι­κα, γι­ά νά ξε­γε­λά­σει. Τώ­ρα, στά κα­λά κα­θού­µε­να, τούς ρα­σο­φό­ρους µας στήν Πό­λη, τούς ἔ­πι­α­σε πα­ρο­ξυ­σµός τῆς ἀ­γά­πης γι­ά τούς ᾿Ι­τα­λι­ά­νους, πού στέ­κου­νται, ὅ­πως πά­ντα, κρύ­οι καί πε­ρή­φα­νοι καί δέν γυ­ρί­ζου­νε νά τούς δοῦ­νε αὐ­τούς τούς «ἐν Χρι­στῷ ἀ­δελ­φούς», πού ὅ­σα τούς κά­να­νε ἀ­πό τόν και­ρό τῶν....

Δεκάδες θρησκευτικοὶ ἡγέτες ὑπογράφουν ἐπιστολὴ πού ὑποστηρίζει «τὸ δικαίωμα τῶν ἀμβλώσεων»

Ἀποκλειστικὴ μετάφραση Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ
Ἑξήντα ὀκτὼ θρησκευτικοὶ ἡγέτες ποῦ ἰσχυρίζονται πὼς εἶναι “χριστιανοί”, ὑπέγραψαν ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας ἐνάντια σὲ ἕναν προτεινόμενο νόμο τῆς Ἀϊόβα ποῦ θὰ προστατεύει τὰ ἀγέννητα παιδιὰ ἀπὸ τὴν ἄμβλωση, ὅταν ὁ καρδιακὸς παλμὸς τοὺς εἶναι ἀνιχνεύσιμος. "Ὡς ἡγέτες τῶν θρησκειῶν, θέλουμε νὰ χρησιμοποιήσουμε τὶς συλλογικὲς φωνές μας, νὰ συμπαρασταθοῦμε στὶς γυναῖκες τῆς Ἀϊόβα καὶ νὰ στηρίξουμε τὸ συνταγματικό τους δικαίωμα ... σὲ μία ἔκτρωση», ξεκινᾶ ἡ ἐπιστολή. Μιλώντας ἐναντίον τοῦ Bill Heartbeat τῆς Ἀϊόβα, οἱ ἡγέτες γράφουν ὑποστηρικτικὰ γιὰ τὶς «ἰδιωτικὲς ἰατρικὲς ἀποφάσεις» μίας ἐγκύου μητέρας, ἀναφερόμενες στὴν ἐπιλογὴ τῆς ἄμβλωσης. Ἡ κύρια γραμμὴ τοῦ...

Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος: «Ἡ φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος στὸν Γέροντα Ἰωσὴφ τὸν ἠσυχαστὴ»

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Λεμεσοῦ Ἀθανασίου γιὰ τὸν Γέροντα Ἰωσὴφ τὸν ἡσυχαστή. Ὁ Σεβασμιώτατος περιγράφει τὴν φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος στὸν Γέροντα καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀξιώθηκε νὰ κοινωνήσει ἀπὸ Ἄγγελο Κυρίου!

26 Μαρ 2018

Ἀπάντηση στὰ ψέματα γιὰ τὸ 1821

Ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνὸς γράφει γιὰ τὸν πανεθνικὸ ἀγώνα ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας
 «Δυστυχῶς, ὑπάρχουν ὁρισμένοι δέσμιοι της ἰδεολογίας τους, ποὺ ἀρνοῦνται τον χαρακτήρα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης»

Ὑπάρχουν, δυστυχῶς, δέσμιοί της ἰδεολογίας τους καὶ ἐγκλωβισμένοι στὴν προκατάληψη καὶ στοὺς ἐρασιτεχνισμούς τους ποὺ ἀρνοῦνται τὸν ἐθνικὸ χαρακτήρα τῆς Μεγάλης Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821, θεωρώντας τὴν ἕνα ἐσωτερικὸ κοινωνικὸ γεγονὸς καὶ ὄχι ἀγώνα γιὰ τὴν ἐθνική μας παλιγγενεσία. Καὶ ὅμως ὑπάρχουν πάμπολλες μαρτυρίες γιὰ τὸν ἀληθινὸ χαρακτήρα της, δύο ἀπὸ τὶς ὁποῖες, λόγω τῆς σημασίας τους, θὰ παρουσιαστοῦν στὴ συνέχεια. Ἡ σημασία τοὺς ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι εἶναι σύγχρονες μὲ τὴν ἔκρηξη τοῦ Ἀγώνα καὶ ἀποτελοῦν αὐθόρμητες καὶ ἀβίαστες δηλώσεις δύο προσώπων ποὺ ἀνήκουν σὲ διαφορετικοὺς χώρους καὶ κινοῦνται ἀπὸ διαφορετικὲς προϋποθέσεις. Ἡ πρώτη προέρχεται ἀπὸ τὸν Ἀγγλο προτεστάντη μισιονάριο (ἱεραπόστολος) Ἰσαὰκ Λάουντς (Lowndes), ἄριστο γνώστη τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, ποὺ βρισκόταν τότε στὴ...

Ἡ νηστεία τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ «νηστεία» τοῦ παπισμοῦ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Ἐν Πειραιεῖ τὴ 26η Μαρτίου 2018
Ὁ δυτικὸς Χριστιανισμὸς ἀφότου ἀποκόπηκε ἀπὸ τὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τὸν 11ο αἰώνα, ἀπώλεσε τὴν θεία Χάρη καὶ ὡς ἐκ τούτου ἡ κατοπινή του πορεία, μέχρι σήμερα, εἶναι μία ἐξελισσόμενη ἔκπτωση ἀπὸ τὴν αὐθεντικότητα. Δὲν εἶναι καθόλου ὑπερβολή, ἂν ποῦμε, ὅτι σχεδὸν τίποτε δὲν ἄφησε ἀναλλοίωτο ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ Παράδοση τῆς πρώτης χιλιετίας. Ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν παραχάραξη τοῦ τριαδολογικοῦ δόγματος, στὴ συνέχεια τοῦ χριστολογικοῦ, τοῦ σωτηριολογικοῦ, τοῦ ἐκκλησιολογικοῦ, ἔφτασε στὸ τέλος νὰ παραχαράξει καὶ αὐτὲς τὶς συνήθειες καὶ πρακτικές, ποὺ καθόρισε ἡ Ἐκκλησία, διὰ τῶν Ἁγίων Συνόδων, τῶν ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν ἁγίων Πατέρων, γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωὴ καὶ προκοπὴ τῶν πιστῶν. 
Μία ἀπὸ τὶς πρακτικὲς ποὺ μετέβαλε ὁ δυτικὸς Χριστιανισμός, εἶναι καὶ ὁ θεσμὸς τῆς νηστείας. Παραμερίζοντας δεκάδες Ἱεροὺς Κανόνες καὶ λόγους ἁγίων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι καθορίζουν ἐπακριβῶς τὸ νόημα καὶ τὴν σημασία της, δημιούργησε ἕνα δικό του, αὐθαίρετο σύστημα νηστείας, τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει καμιὰ σχέση μὲ τὴ νηστεία τῆς Ἐκκλησίας μας. Στὰ παρὰ πάνω συμπεράσματα ἀβίαστα καταλήγει κανείς, ὅταν...

Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μετὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ ΣτE

τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου 
Στὶς 20 Μαρτίου 2018 δημοσιεύτηκε ἡ ἀπόφαση 660/2018 τῆς Ὁλομέλειας τοῦ ΣτῈ μὲ τὴν ὁποία ἀκυρώνονται οἱ ὑπουργικὲς ἀποφάσεις στὶς ὁποῖες βασίζονται τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν καὶ οἱ Φάκελοι Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. 
Ἡ ἀπόφαση αὐτή, πρὶν ἀκόμη τὸ πλῆρες κείμενό της δοθεῖ στὴ δημοσιότητα, δέχτηκε πολλὰ σχόλια καὶ ποικίλες προσεγγίσεις ἀπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο καὶ κάποιους Μητροπολίτες, ἀπὸ ὑπουργοὺς καὶ βουλευτὲς ὅλων τῶν κομμάτων, ἀπὸ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, ἀπὸ θεολόγους καθηγητὲς τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν ἀλλὰ καὶ τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης. Δὲν θὰ σταθοῦμε σὲ καμία ἀπὸ αὐτὲς τὶς τοποθετήσεις εἴτε ἦταν θετικὲς εἴτε ἀρνητικές, κάποιες καὶ μὲ ἀκραίους χαρακτηρισμοὺς γιὰ τοὺς ἀνώτατους δικαστὲς τῆς χώρας. 
Βέβαιο εἶναι ὅτι ἀσχέτως τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖο κρίνει κανεὶς τὴν ἀπόφαση τοῦ ΣτῈ αὐτὴ εἶναι δεσμευτικὴ γιὰ...

Ἀνάλυση τῆς θεολογίας τῆς εἰκόνας τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγοπούλου

Νὰ συνεχίσουμε τὴν θεολογία τῆς εἰκόνας, ἀναλύοντας τὴν εἰκόνα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Τὸ γεγονὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ περιγράφεται στὸ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιον, ὅπου ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς περιγράφει πολλὰ γεγονότα ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν Θεοτόκο καὶ δὴ μὲ τὴ γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Τὴ γέννηση τοῦ Χριστοῦ τὴν περιγράφει καὶ ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος, ἀλλὰ λεπτομέρειες ποὺ ἀφοροῦν τὰ γεγονότα αὐτά, περιγράφει ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, ὁ ὁποῖος γνώρισε τὴν Παναγία κι ἔμαθε τὰ γεγονότα, ὅπως γιὰ παράδειγμα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, κατευθείαν ἀπὸ τὴν Παναγία.

Αὐτὸ ὅμως ποὺ ἔχει σημασία εἶναι ἡ θεολογικὴ προσέγγιση τῆς εἰκόνας. Στὴν εἰκόνα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ βλέπουμε τὸν ἀρχάγγελο Γαβριὴλ καὶ τὴν Παναγία σὲ αὐτὴ τὴν μοναδικὴ συνάντηση! Ἡ εἰκόνα ποὺ προσωπικὰ θεωρῶ ὅτι εἶναι μᾶλλον ἡ καλύτερη ποὺ ἔχω δεῖ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὀχρίδας. Ἡ περιοχὴ τῆς Ὀχρίδας εἶναι πάνω ἀπὸ τὶς Πρέσπες, στὰ σημερινὰ Σκόπια. Εἶναι μία πανέμορφη εἰκόνα ἀγνώστου καλλιτέχνη.
Νὰ δοῦμε λίγο τὴν εἰκόνα. Μερικὰ στοιχεῖα ποὺ ἔχω δώσει σὲ προηγούμενες ἀναλύσεις γιὰ τὸν Ἄγγελο καὶ γιὰ τὴν Παναγία, θὰ τὰ προσεγγίσουμε σήμερα μὲ καλύτερο τρόπο. Πρῶτα – πρῶτα, ὁ Ἄγγελος ἀναγγέλλει ἕνα γεγονός. Ἒφ ὅσον ἀναγγέλλει...

25 Μαρ 2018

Ἀφιέρωμα στόν Ἰωάννη Μακρυγιάννη

Ὁ ὑπερασπιστὴς τοῦ Γένους, Μακρυγιάννης ὡς σημερινὸ πρότυπο


Γράφει ὁ Γεώργιος Κ. Ἔξαρχος
Ἄν ποτὲ τοῦτος ὁ δύσμοιρος τόπος ἀναδείξει πέντε-δέκα νεοέλληνες, σίγουρα ὁ Μακρυγιάννης θὰ καταταχθεῖ ἀνάμεσά τους. Ὁ ρουμελιώτης στρατηγὸς ἀποτελεῖ τὴν ἐνσάρκωση τοῦ ρωμηοῦ σὲ τοῦτον τὸν τόπο. Πρόκειται γιὰ μία ἀπὸ τὶς ἁγνότερες καὶ ἠρωικότερες μορφὲς ποὺ συνετέλεσαν στὸ «θαῦμα» τοῦ ΄21, προσωπικότητα ἀνιδιοτελῆ, ἑλληνορθόδοξη, μὲ ἔκδηλη τὴν λαικὴ εὐλάβεια. Ὅλα αὐτὰ δὲν θὰ μᾶς ἦταν γνωστά, ἂν ὁ γενναῖος στρατηγὸς δὲν συνέγραφε τὸ ἐκπληκτικὸ κείμενο τῶν Ἀπομνημονευμάτων του. Σὲ αὐτὸ τὸ ἔργο ὁ Μακρυγιαννης σημειώνει ἀναμνήσεις καὶ κρίσεις ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς Ἐπανάστασης ἕως τὸ ἔτος 1851. Τὸ ἔργο αὐτὸ ὁ ἀγωνιστὴς τὸ φύλαγε σὲ χειρόγραφες σημειώσεις στὸν κῆπο τοῦ σπιτιοῦ του.
Ὁ Γ. Βλαχογιάννης τὸ 1904 ἐξέδωσε, ἀφοῦ βεβαίως πρῶτα μετέγραψε τὸ ἔργο τοῦ Στρατηγοῦ.  Ὡστόσο τὸ ἔργο αὐτὸ θὰ ἔμενε περαιτέρω στὴν ἀφάνεια ἂν ὁ Γ. Σεφερης τὸ 1943 δὲν διέγειρε μέσα ἀπὸ ἄρθρα καὶ ἐργασίες του τὸ ἐνδιαφέρον ὄχι μόνο μεγάλου κύκλου διαννοουμένων ἀλλὰ καὶ τοῦ εὐρυτέρου κοινοῦ γιὰ τὸν Μακρυγιαννη. Ὁ νομπελίστας μας ποιητὴς γράφει: «τὸ Α καὶ τὸ Ω στὴν ζωὴ μου εἶναι ὁ Μακρυγιάννης…». Ὁ Σεφέρης λοιπόν, τολμᾶ....

Μαρτυρία τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου καὶ τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου γιὰ τὸ κρυφὸ σχολειὸ

Τί ξέρουν οἱ Κορεάτες πού ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἀγνοοῦμε; Ὁ Νίκος Γαβριὴλ Πεντζίκης θεωροῦσε ὡς τὸ καλύτερο θρησκευτικὸ βιβλίο ποὺ γράφτηκε μετὰ τὸ 1821 τὸ ἔργο τοῦ Ἁγιορείτη μοναχοῦ π. Παϊσίου (1924-1974) -πλέον Ἁγίου Παϊσίου – ποὺ πρωτοκυκλοφόρησε μὲ τὸν τίτλο «Ὁ πατὴρ Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης». (Μετὰ καὶ τὴ δική του ἁγιοκατάταξη (1986), ποὺ βεβαίως προηγήθηκε τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, κυκλοφορεῖ μὲ τὸν τίτλο «Ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης»). Τὸ βιβλίο, ποὺ κυκλοφόρησε στὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ’70, ἀποτελεῖ ἔκδοση τοῦ Ἡσυχαστήριου Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, ποὺ βρίσκεται στὴ Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης. Ἔχει κάνει πάρα πολλὲς ἐπανεκδόσεις, ἐνῶ ἔχει μεταφραστεῖ σὲ 11 ξένες γλῶσσες – ἀνάμεσα σ’ αὐτὲς καὶ στὴν κορεατική!
Ὁ Πεντζίκης τόσο πολὺ ἀγαποῦσε τὸ βιβλίο, ποὺ πάρα πολὺ συχνὰ ἀναφερόταν σ’ αὐτό. Πολλὲς φορὲς μάλιστα τὸ χάριζε σὲ συνομιλητὲς του διανοούμενους, καλλιτέχνες, φοιτητές. Ἕνας πολὺ γνωστὸς σκηνοθέτης μάλιστα ἐνδιαφέρθηκε νὰ τὸ μεταφέρει καὶ στὴν ὀθόνη.
Ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος, ὁ Χατζηεφεντὴς ὅπως τὸν ἀποκαλοῦσαν στὸ χωριό του, τὰ Φάρασα τῆς Καππαδοκίας, πολλὰ χρόνια πρὶν ξεριζωθοῦν ἀπὸ τὰ μέρη τους τοὺς εἶχε...

Τὸ 1821 πρωτοπαρουσιάστηκε ἡ Πανάγια στὴν Τῆνο ζητώντας τὴν εὕρεση τῆς εἰκόνας Της πού ἀπεικόνιζε τὸν Εὐαγγελισμὸ!

Τὸ 1821 στὴν ἀρχὴ τῆς ἐπαναστασης πρωτοπαρουσιάστηκε ἡ Παναγία στὴν Τῆνο, στὸν Μιχάλη Πολυζώη, ζητώντας τὴν εὕρεση τῆς εἰκόνας Της, ποὺ σὰν βρέθηκε, φάνηκε ὅτι ἀπεικόνιζε τὸν Εὐαγγελισμό, δηλαδὴ τὴν ἴδια τὴν 25η Μαρτίου, τὴν ἥμερά του Εὐαγγελισμοῦ τοῦ Γένους, τὴν ἡμέρα ποὺ ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγὸς ἔβαζε μπρὸς τὴν Ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος! Ἡ Εὐαγγελίστρια ἦταν μαζί μας ἀπ' ἀρχῆς! Συγκινημένη καὶ ἐκείνη ἀπὸ τὸν ὁρισμὸ τοῦ Ξεσηκωμοῦ στὶς 25 Μαρτίου 1821, ὅπως ὅρισε ρητὰ ὁ ἴδιος ὁ Ὑψηλάντης Θεία Προνοία καὶ τὸ μαρτυροῦν Κολοκοτρώνης, Φωτάκος καὶ ἄλλοι! 
Ἡ πηγὴ ποὺ παραθέτει τὴν παραπάνω συγκλονιστικὴ πληροφορία καὶ δημοσιεύουμε, εἶναι σχετικὸ βιβλίο τοῦ 1848, ἀπὸ τὸν ἐπιφανῆ Ἀρχιμανδρίτη Διονύσιο Πύρρο τὸν Θετταλό, Ἰατρὸ καὶ Φιλόσοφο, τὸν πρῶτο παραγωγὸ χαρτιοῦ στὴν Ἑλλάδα, σύγχρονο τῶν γεγονότων τοῦ Ξεσηκωμοῦ, περιηγητῆ τῆς ἐμπόλεμης χώρας, ποὺ πῆγε τότε ἐπιτόπου ἐκεῖ στὴν Τῆνο καὶ ἀναφέρει σχετικά: 
"Κατὰ τὸ 1821 ἔτος, εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ἐπαναστάσεως, ἡ Θεοτόκος Μαριὰμ ἐφάνη κατ' ὄναρ εἰς τινὰ ἁπλοῦν γέροντα, ἤτοι περιβολάρην, μπάρμπα Μιχαὴλ καλούμενο Ἄνδρειον ἐτῶν 80, καὶ τῷ λέγει νὰ ὑπάγη εἰς τὸ χωράφιον τοῦ Ἀντωνίου Δοξαρᾶ ἔξω της πόλεως, νὰ σκάψη καὶ νὰ εὔρη μίαν εἰκόνα αὐτῆς. οὗτος δὲ καταπείσας τινὰς χριστιανούς, ἔσκαψεν ὀλίγον καὶ εὖρεν μόνον μερικὰ ἀρχαῖα τοῦβλα, καὶ....

Ὅσιος Γέρων Παΐσιος: Ἡ Παναγία ἔφερε στὸν κόσμο τὴν παραδεισένια χαρὰ

Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι E΄, Πάθη καὶ Ἀρετές, ἔκδ. Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης, 2010, σ. 153
– Γέροντα, μπορεῖτε νὰ μᾶς ψάλετε τὸ Μεγαλυνάριο ποῦ εἴχατε γράψει γιὰ τὴν Παναγία[1];
– Ἔλα νὰ τὸ ψάλουμε μαζί. «Εὖρες πολλὴν Χάριν παρὰ Θεοῦ, Μῆτερ τοῦ Δεσπότου, Μεγαλόχαρη, ἀληθῶς, Κεχαριτωμένη, ὡς Γαβριὴλ ἐβόα, Βασίλισσα Ἀγγέλων, φρούρει τοὺς δούλους σου». Νὰ σοὺ πῶ τώρα καὶ ἕνα δογματικό: Ἡ Παναγία ἦταν Κόρη καὶ Μητέρα, Δούλη καὶ Βασίλισσα, Βασίλισσα ὅλου του κόσμου. Χωράει στὸν νοῦ τοῦ ἀνθρώπου αὐτό; Καὶ ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου εἶναι κάτι τὸ ὑπερφυσικό, ἔξω της λογικῆς. Εὔχομαι ἡ Παναγία νὰ σοὺ δώση τὴν χαρὰ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καὶ ὁ Ἄγγελος νὰ σὲ εὐλογήση, γιὰ νὰ ἔχης πνευματικὴ πρόοδο. Ἀμήν.
– Γέροντα, ἕνα τροπάριο λέει: «Χαῖρε ἥ της Εὕας χαρά• ἡ γὰρ ἐκείνης λύπη διὰ τοῦ τόκου σου πέπαυται, Ἁγνὴ»[2].
– Ὅ,τι καλὸ κι ἂν βρῆ ὁ ἄνθρωπος νὰ πῆ γιὰ τὴν Παναγία, δὲν θὰ μπορέση νὰ ἐκφράση τὸ μεγαλεῖο Της. Ἡ Παναγία μὲ τὴν ὑπακοὴ Τῆς ἄνοιξε πάλι γιὰ μᾶς τὸν Παράδεισο, πού τὸν εἶχε....

24 Μαρ 2018

Οἱ «φιλέλληνες» καὶ τὸ… Ψευτορωμαίικο

Γράφει ὁ Γεώργιος Κ. Ἔξαρχος,  φιλόλογος
Πολὺ πρὶν τὴν ἐπαναστάση τοῦ 1821 ὁ Ῥήγας εἶχε ὀραματισθῆ μία ἀναγεγενημένη Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία. Ἡ Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία εἶναι ἕνας γίγαντας μὲ πήλινα πόδια. Οἱ ἐξισλαμισμοὶ πληθαίνουν. Τὸ γένος φαίνεται ἔτοιμο νὰ ἀνταπεξέλθῃ στὰ κελεύσματα τῶν καιρῶν. Ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης θυσιάζει τὴν στρατιωτικὴ του σταδιοδρομία στὸν βωμὸ τῆς Λευτεριᾶς καὶ βροντοφωνάζει τὸ σύνθημα «μάχου ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος»  στὸ Ἰασιο τῆς Μολδοβλαχίας. Ὀξυδερκὴς ὢν καὶ πεφωτισμένος στρατιωτικὸς ἐπιλέγει τὴν καταλληλοτερη τοποθεσία, ἐκεῖ… δίπλα στὴν Βασιλεύουσα.
Λίγους μῆνες πρωτύτερα, μετὰ τὴν ἧττα τῶν Τούρκων στὸν προσφατο ῥωσσο-τουρκικὸ πόλεμο, ὁ Τσάρος εἶχε συνυπογράψῃ μὲ τὸν Σουλτάνο τὴν μὴ διατήρησι, γιὰ οἰονδήποτε λόγο, τουρκικῶν δυνάμεων στὶς αὐτονομες πλέον παραδουνάβιες ἠγεμονίες. Μὲ τὴν κήρυξι ὅμως τῆς ἐπαναστάσεως, φοβούμενοι οἱ Ῥῶσσοι τὴν ἐνδεχομένη ἐπιτυχία της, δίδουν «εὐλογία» στὸν Τοῦρκο νὰ τὴν καταπνίξῃ. Ἡ πρώτη λοιπὸν ἀνθελληνικὴ ἐνέργεια τῶν δῆθεν συμμάχων μας ὁμοδόξων εἶναι γεγονός! 
Ὅμως τὸ φρόνημα τοῦ γένους δὲν καταπνίγεται. Σὲ λιγότερο ἀπὸ ἕνα μήνα θὰ ξεσηκωθῆ ὅλη ἡ πονεμένη Ρωμηοσυνη. Ἡ Μακεδόνια, ἡ Ρούμελη, ὁ Μωρηᾶς, ἡ Κρήτη, ἡ Κύπρος, ὁ Πόντος, ἡ Καππαδοκία ἀκόμη καὶ ἡ Συρία.
Οἱ ξένες Δυνάμεις καταλαβαίνουν πὼς....

«Εἶναι τό Σύνταγμα ἠλίθιε»


Ἡ ἀπόφαση τῆς Ὁλομέλειας τοῦ ΣτΕ γιά τά Θρησκευτικά κρίθηκε ὡς συντηρητική, σκοταδιστική, μεσαιωνική, φονταμενταλιστική καί οἱ ἐπικριτές τῆς συνεχίζουν τούς χαρακτηρισμούς κάθε μέρα πού περνάει. Ὁ ἴδιος ὁ Ὑπουργός Παιδείας δέν δυσκολεύεται νά ἐκτοξεύει διαρκῶς χαρακτηρισμούς γιά τήν ἀπόφαση τοῦ ΣτE πού τόν ἀφορά σέ ἐπίπεδο ὑπηρεσιακό καί τήν ὁποία θά κληθεῖ ἄμεσα, μετά τήν ἐπίσημη ἐπίδοσή της σέ ἐκεῖνον, νά τήν ἐφαρμόσει.
Ἀλλά καί πολλά ἀπό τά αὐτοαποκαλούμενα προοδευτικά μέσα ἐνημέρωσης φιλοξενοῦν ἀτέλειωτους χαρακτηρισμούς εἰς βάρος τοῦ ΣτΈ καί τῶν δικαστῶν του. Τό tvxs.gr, γνωστό γιά τόν «προοδευτισμό» του, φιλοξενεῖ ἕνα σύντομο σχόλιο μέ τόν τίτλο πού μεταφέραμε καί ἐμεῖς στό ἰστολόγιό μας. Ζητώντας τελικά τήν ἄμεση δρομολόγηση ἐνεργειῶν γιά τόν χωρισμό Κράτους - Ἐκκλησίας ἀναφέρει προηγουμένως: «Τό ΣτE συχνά λειτουργεῖ ὡς προστάτης ἑνός ὑπερσυντηρητικοῦ, μεσαιωνικοῦ πυρήνα κράτους, ὅπως τώρα. Ὅμως εἶναι τό Σύνταγμα καί ἡ εἰδική μεταχείριση πού ἐπιφυλάσσει στήν....

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας: Ἀντισυνταγματικά τά νέα Θρησκευτικά»


Η Ε΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας

Γράφει ὁ Ἠλίας Θεοχαράκης, Θεολόγος
Φτάσαμε ἤδη στὴν προτελευταία Κυριακὴ πρὶν ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πάσχα καὶ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προβάλλει τὴ ζωὴ τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. Ἐκ πρώτης ὄψεως εἶναι ἀπορίας Ἄξιον. Θὰ περίμενε κανεὶς νὰ μᾶς προβάλλει κάποιον ἀπὸ τοὺς μεγάλους Ἅγιους, ὅπως τοὺς Ἀποστόλους, ἢ κάποιον μεγαλομάρτυρα πολυάθλο ἢ ἴσως κάποιον ἀπὸ τοὺς μεγάλους διδασκάλους, ὅπως τὸν Μέγα βασίλειο, ἢ ἕναν βασιλέα Ἅγιο, ὅπως ἦταν ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος. Παραδόξως ὅμως, ψάλλει τὴν Ἀκολουθία μιας γυναίκας, ποὺ πέθανε «ξεχασμένη ἀπὸ ὅλους» στὴν ἔρημο. Μιας γυναίκας, ἡ ὁποία ἀρχικὰ ἦταν μία πόρνη. Ποιὸς ἄραγε νὰ εἶναι ὁ λόγος; Εἶναι ἕνα ἐρώτημα γιὰ τὸ ὁποῖο μπορεῖ κανεὶς νὰ γράψει ἕνα ὁλόκληρο βιβλίο γιὰ νὰ τὸ ἀπαντήσει. Ἂς θυμηθοῦμε ὅμως λίγο πῶς μᾶς προετοίμασε ἡ Ἐκκλησία μας γιὰ τὴν περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ μεγάλης τεσσαρακοστῆς. Μᾶς ξεκίνησε μὲ τὸ κατανυκτικὸ Τριώδιο, μὲ τὴν παραβολὴ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου καὶ τὴν ἀμέσως ἑπόμενη μὲ τὴν παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου, ψάλλοντας ἀπὸ τότε κάθε Κυριακὴ στὸν ὄρθρο: "τῆς μετάνοιας ἄνοιξὸν μοὶ πύλας ζωοδότα", προβάλλοντας τὴν μετάνοια ὡς τὴν μόνη ἀσφαλῆ Ὁδὸ σωτηρίας. Τονίστηκε, ἐπίσης, ἡ ταπείνωση ὡς μητέρα τῶν ἀρετῶν, ποὺ ἀσφαλῶς εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μὲ τὴ μετάνοια. Κανεὶς δὲν φτάνει στὴ νίκη τῆς ὑπερηφάνειας ἐὰν πρῶτα...

Ὁμιλία εἰς τήν E΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς:
Ὁμιλία εἰς τήν E΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν

Εἰς τό Ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος...
Ἰδού ἡ πέμπτη Κυριακή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ Κυριακή [πού σφραγίζει τήν ἑβδομάδα] τῶν μεγάλων ἀγρυπνιῶν καί τῶν μεγάλων ἀσκήσεων, τήν ἑβδομάδα τῶν μεγάλων θρήνων καί ἀναστεναγμῶν, ἡ Κυριακή τῆς πιό μεγάλης μεταξύ τῶν ἁγίων γυναικῶν Ἁγίας, τῆς ὁσίας μητρός ἡμῶν Μαρίας τῆς Αιγυπτίας…
Σαράντα ἑπτά χρόνια ἔκανε στήν ἔρημο, καί ὁ Κύριος τῆς ἔδωσε ἐκεῖνο πού σπάνια δίνει σέ κάποιον ἀπό τούς Ἁγίους. Χρόνια ὁλόκληρα δέν γεύθηκε ψωμί καί νερό. Στήν ἐρώτησι τοῦ ἀββᾶ Ζωσιμᾶ ἐκείνη ἀπάντησε: «Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος» (Ματθ. δ΄ 4). Ὁ Κύριος τήν ἔτρεφε μέ ἕναν ἰδιαίτερο τρόπο καί τήν ὡδηγοῦσε στήν ἐρημητική ζωή, στούς ἐρημητικούς της ἀγῶνες.
Καί ποιό ἦταν τό ἀποτέλεσμα; Ἡ Ἁγία μετέτρεψε τήν κόλασί της σέ παράδεισο! Νίκησε τόν διάβολο καί ἀνέβηκε ψηλά στόν Θεό! Πῶς, μέ τί; Μέ τήν νηστεία καί τήν προσευχή, μέ νηστεία καί προσευχή! Διότι ἡ νηστεία, ἡ νηστεία μαζί μέ τήν προσευχή, εἶναι δύναμις πού νικᾶ τά πάντα. Ἕνας θαυμάσιος ὕμνος τῆς Μεγ. Τεσσαρακοστῆς λέγει: «ἀκολουθήσωμεν τῷ διά νηστείας ἡμῖν, τήν κατά τοῦ διαβόλου νίκην ὑποδείξαντι, Σωτῆρι τῶν ψυχῶν ἡμῶν». Μέ τήν νηστεία μᾶς ἔδειξε την...

Ἡ Ἐπανάσταση ἄρχισε στὴν Ἁγία Λαύρα

Οἱ «Times» καὶ μία γαλλικὴ ἐφημερίδα δημοσίευσαν στὰ 1821 τὴ Διακήρυξη τοῦ Παλαιῶν Πατρὼν Γερμανοῦ 
Ἠχηρὴ ἀπάντηση στὶς ἀνιστόρητες φωνὲς ποὺ ἀμφισβητοῦν τὰ γεγονότα στὸ Μοναστήρι τῆς Ἁγίας Λαύρας στὶς 20 Μαρτίου τοῦ 1821 δίνει μία σημαντικὴ ἱστορικὴ ἀνακάλυψη ποὺ ἔκανε ὁ μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος. Ὁ ἐπίσκοπος, μέσα ἀπὸ προσωπικὴ ἔρευνα, ἔφερε στὸ φῶς ἕνα σημαντικὸ ἱστορικὸ ντοκουμέντο γιὰ τὸν ἐθνικοαπελευθερωτικὸ ἀγώνα. 
«Ἡ Διακήρυξις αὔτη, ἄγνωστος ἕως πρὸ τινός, ἀνεκαλύφθη ὑπὸ τῆς ἡμετέρας ἐλαχιστότητος ὡς δημοσίευμα τῆς Γαλλικῆς Ἐφημερίδος “THE TIMES” τοῦ Λονδίνου τῆς 11ης Ἰουνίου 1821» ἀναφέρει ὁ κ. Ἀμβρόσιος σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὴν ἐφημερίδα «δημοκρατία». 
Τὸ ἱστορικὸ ντοκουμέντο πού, ὡς ἄλλος «σκαπανέας τῆς Ἱστορίας», ἐντόπισε ὁ μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας ἀφορᾶ τὴ Διακήρυξη τοῦ Παλαιῶν Πατρὼν Γερμανοῦ, «Ἐξάρχου τῆς πρώτης κατὰ τὴν τάξιν Ἀχαΐας Ἀρχιεπισκόπου Πατρών, πρὸς τὸν Κλῆρον καὶ τοὺς...

«Οἱ "σωτῆρες" μας δὲν ξέρουν τὴν ἀληθινὴ καταγωγή μας. Δὲν ξέρουν ὅτι εἴμαστε ἀπὸ κείνη τὴ γενιὰ τῶν Ἀθανάτων»

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Μαρίας Μουρζά "Ἐν μέσω κρίσης"
Καὶ ξαφνικὰ ἕνα πρωὶ βρεθήκαμε νὰ ἐπιλέγουν ἄλλοι γιά μᾶς. Νὰ ἀποφασίζουν ἄλλοι γιά μᾶς. Νὰ νοιάζονται νὰ ἐκσυγχρονίσουν ὄχι τὴ ζωὴ ἀλλὰ τὸ θάνατό μας. Ξαφνικὰ ἕνα πρωὶ βρεθήκαμε ὑπὸ ζυγόν, περικυκλωμένοι ἀπὸ "σωτῆρες" ποὺ ψάχνουν μὲ σπουδὴ νὰ βροῦν τρόπους ἐξόντωσης, ὥστε ἀπὸ τὴν κατηγορία τῶν ὄντων νὰ περάσουμε σὲ κείνη τῶν μὴ ὄντων. Τῶν ἀπαθῶν καὶ ἀνέραστων καὶ ἄβουλων πλασμάτων, ποὺ πρῶτα τὰ τρομοκρατεῖς καὶ μετὰ τὰ μεταχειρίζεσαι καὶ τὰ διαχειρίζεσαι ὅπως θέλεις. Ξαφνικὰ χωρὶς νὰ ἀκουστοῦν ἔκτακτα δελτία εἰδήσεων, χωρὶς νὰ φανοῦν ἐχθροί, χωρὶς ὑποψία πολέμου, διαπιστώσαμε ὅτι εἴμαστε ὑπὸ κατοχή. Εἶχαν ἐπιλέξει γιὰ μᾶς τὸν ἀργὸ θάνατο.

Εἶχαν ἐπιλέξει γιὰ μᾶς μία σωρεία ἐντολῶν, ἀπειλῶν, συμβιβασμῶν, περικοπῶν πάσης φύσεως, ἱκανῶν νὰ πλήξουν ἀποτελεσματικὰ τὸ κέντρο τῆς ζωῆς, δηλαδὴ τὴν Καρδιά μας. Ἔτσι ἔγινε: ἕνα πρωὶ μὲ ἑωσφορικὴ ἀλαζονεία μᾶς φορέσανε τὸ ἑωσφορικὸ σχέδιο: ἀπὸ τὴν τάξη τῶν ὑγιῶν νὰ περάσουμε στὴν ἄλλη, τῶν κλινικὰ νεκρῶν. Ἔτσι τοὺς βόλευε: κλινικὰ νεκροὶ οἱ πολίτες, κλινικὰ νεκρὴ ἡ χώρα. Καὶ ἡ ζωή μας στὰ σκοτεινὰ σκοτεινιασμένη, στὰ εὐτελῆ ἐξευτελισμένη! Κι ἐμεῖς φοβισμένοι καὶ μουγγοί...
Νὰ τρῶμε χῶμα καὶ νὰ δοξάζουμε αὐτοὺς ποὺ μᾶς ἑξασφαλίζουν τὸ ἔδεσμα, χῶμα χωρὶς οὐρανό, χῶμα ἕως θανάτου. Αὐτὸς ἦταν ὁ στόχος: ἡ ζωή μας κάτω ἀπὸ τὸ χῶμα! Ἐκεῖ τὴν ὁδηγοῦν καὶ περιμένουν χαιρέκακα τὴν ἕκ τοῦ φόβου γενικὴ....

Τὸ τελευταῖο λαδάκι Παναγία μου τὸ βάζω στὸ καντήλι σου! (Μία ἀληθινὴ ἱστορία)

Ἡ Παναγία βοηθοῦσε πάντα τὰ παιδιά της σὲ περιόδους πείνας. Ἔτσι καὶ σήμερα ἐμπιστευόμαστε στὴν χάρη τῆς μανούλας μας!
Ἦταν παραμονὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, 24 Μαρτίου τοῦ 1942 καὶ ἤμασταν στὴ Δράμα, στὴν ἰδιαιτέρα μου πατρίδα, ἡ ξένη κατοχὴ ἦταν Βουλγάρικη. Οἱ στερήσεις, οἱ ἀρρώστιες καὶ  πείνα εἶχαν πάρει τρομακτικὲς διαστάσεις καὶ ὁ Θάνατος θέριζε κάθε μέρα μικροὺς καὶ μεγάλους καὶ ἰδιαιτέρως τὰ παιδιά.
Μεταξὺ τῶν συγγενῶν μου εἶχα καὶ μία μακρινὴ θεία, χήρα μὲ πέντε παιδιά. Τὸν ἄνδρα της τὸν εἶχαν σκοτώσει οἱ κατακτητὲς πρὶν ἀπὸ ἔξι μῆνες στὶς σφαγὲς τῆς 29ης Σεπτεμβρίου τοῦ 1941. Ἀπὸ τρόφιμα τῆς εἶχαν ἀπομείνει ἕνα δάκτυλο ἐλαιόλαδο καὶ μία "χούφτα" καλαμποκάλευρο.
Ἐκεῖνο λοιπὸν τὸ ἀπόγευμα, σκέφθηκε ὅτι αὔριο, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, εἶχε ἔστω καὶ κάτι λίγο γιὰ τροφὴ στὰ παιδιά: ἑκατὸ δράμια ἀλευράκι κι ἕνα δάκτυλο λαδάκι.
Ξαφνικὰ τὰ μάτια της ἔπεσαν πάνω στὸ σβησμένο κανδήλι, πού ἦταν κρεμασμένο μπροστὰ στὸ εἰκονοστάσι. Καὶ τότε μπῆκε στὸ δίλημμα: Τὸ λαδάκι στὰ νηστικὰ παιδιά της, ἢ στὸ εἰκονοστάσι μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ;
Ἀποφασιστικὰ ὅμως ἔκαμε τὸν Σταυρό της καὶ εἶπε στὴν Παναγία: "Παναγία μου! Ἐγὼ θὰ Σοὺ ἀνάψω τὸ καντήλι, γιατί  μέρα πού ξημερώνει εἶναι πολὺ μεγάλη γιὰ τὴν πίστη μας, ἀλλὰ καὶ Σὺ ὅμως ἀνάλαβε νὰ μού θρέψης τὰ παιδιά".
Πῆρε τὸ λιγοστὸ λαδάκι καὶ μ' αὐτὸ ἄναψε τὸ καντήλι τῆς Παναγίας. Τὸ ἱλαρό του φῶς φώτισε τὸ φτωχικὸ σπίτι καὶ ἡ καρδιὰ της γέμισε ἀπὸ γαλήνη. Αὐτὸ τοὺς συνόδευσε στὴ...

23 Μαρ 2018

"Ὅσοι ὑπογράψουν γιὰ τὸν ὄρο Μακεδονία θὰ εἶναι ἐθνοπροδότες"

«Μήνυμα» πρὸς τὸ πολιτικο προσωπικὸ ἀπο τον μητροπολίτη Κοζάνης Παῦλο
Ὅσοι πολιτικοὶ ἀποδεχτοῦν τὸν ὄρο «Μακεδονία» στὴν ὀνομασία τῆς ΠΓΔΜ θὰ εἶναι «ἐθνοπροδότες»! Αὐτὸ εἶναι τὸ μήνυμα ποὺ ἔστειλε πρὸς τὸ ἐγχώριο πολιτικὸ προσωπικὸ ὁ μητροπολίτης Σερβίων - Κοζάνης κ. Παῦλος, ὁ ὁποῖος κάλεσε τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν ἑλληνικῶν κομμάτων νὰ καθίσουν στὸ ἴδιο τραπέζι καὶ μὲ ὁμοφωνία καὶ ὁμοψυχία νὰ βροῦν λύση. Σὲ πρόσφατες δηλώσεις του, μὲ ἀφορμὴ τὸ θέμα ποὺ «καίει» καὶ κατέβασε στὰ συλλαλητήρια χιλιάδες Ἕλληνες, χωρὶς νὰ «μασήσει» τὰ λόγια του, πῆρε ξεκάθαρη θέση καὶ κάλεσε ὅσους διαπραγματεύονται μὲ τὴ γειτονικὴ χώρα νὰ μὴν ὑπογράψουν ὀνομασία μὲ τὸν ὄρο «Μακεδονία». 

«Εἶμαι Πελοποννήσιος καὶ μάλιστα ἀπὸ τὰ Καλάβρυτα. Τὴν 25η Μαρτίου δὲν ξεκινήσαμε γιὰ νὰ φτάσουμε μέχρι τὸν Σπερχειό, ἀλλὰ γιὰ νὰ φτάσουμε μέχρι τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴν Ἁγία Σοφία, νὰ ἐλευθερώσουμε...

Δεῖτε παρακάτω συνέντευξη τοῦ Μητροπολίτου…

Στρατὴς Μυριβήλης: Τὸ «Τῇ Ὑπερμάχῳ» ὡς Ἐθνικὸς Ὕμνος

Φωτογραφία:
«Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Κοντάκιον τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, 

Ἦχος πλ. δ´. Αὐτόμελον.

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια,

Ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,
Ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε.
Ἀλλ᾿ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον,
Ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον,
Ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.
Γράφει ὁ Στρατὴς Μυριβήλης
Πρὸς τὴν Παναγία, πρὸς τὴν Ὑπέρμαχο Στρατηγό, ἀποτείνεται τὸ θαυμάσιο βυζαντινὸ τροπάρι «Τὴ Ὑπερμάχω Στρατηγῶ», ποὺ στὴν πραγματικότητα εἶναι ὁ ἐθνικὸς ὕμνος τοῦ ἀγωνιστικοῦ Βυζαντίου. Καὶ σὰν ἐθνικό μας ὕμνο ἔπρεπε νὰ τὸ κρατήσει καὶ ἢ ἀπελευθερωμένη Ἑλλάδα τοῦ 21, ἂν οἱ λόγιοι καὶ οἱ πολιτικοὶ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης εἶχαν τὴν ὀξυδέρκεια νὰ καταλάβουν τὴ σημασία ποὺ παίρνει ἡ Παράδοση στὴ ζωὴ τῶν ἐθνῶν καὶ δὲν ἔβλεπαν τὴν κλασικὴ Ἑλλάδα νὰ ἑνώνεται ἠθικὰ καὶ ἱστορικὰ μὲ τὸ ἀπελευθερωμένο Ἔθνος, δίχως τὴν ἔνδοξη καὶ μεγαλόπρεπη περίοδο τῆς Βυζαντινῆς χιλιετίας ποὺ μεσολάβησε καὶ σφυρηλάτησε τὴ νέα μας Ἑλληνοχριστιανικὴ συνείδηση. Δῆτε ὅμως. Αὐτὸ ποὺ δὲν ἔκαμε τὸ μεταεπαναστατικὸ κράτος τὸ ἔκαμε μόνος του ὁ Ἑλληνικὸς Λαός. Ἔτσι κάθε φορὰ ποὺ ἕνα μεγάλο γεγονὸς τρικυμίζει τὴν ψυχή μας, τὸ βυζαντινὸ τροπάρι αὐθόρμητα ἀνεβαίνει στὰ χείλη μας καὶ σμίγει μὲ τοὺς στίχους τοῦ Σολωμοῦ. Καὶ πάλι αὐθόρμητα κάθε φορὰ ποὺ ἕνα ὑπόδουλο τμῆμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἑνώνεται μὲ τὴν ἑνιαία...

Ὁ Καναδᾶς καταργεῖ τὶς λέξεις "κύριος", "κυρία", "πατέρας" καὶ "μητέρα".

Μετάφραση: Εὐάγγελος Νιάνιος 
Ἡ καναδικὴ διοίκηση θὰ ἀντικαταστήσει τοὺς τίτλους "πατέρας" καὶ "μητέρα" μὲ τὸν ὄρο "γονέα" στὰ ἐπίσημα ἔγγραφα καὶ θὰ ἀποφεύγει νὰ χρησιμοποιεῖ τὶς λέξεις "κύριος" ἢ "κυρία" ἐκτὸς ἂν τὸ ζητήσει τὸ ἐνδιαφερόμενο πρόσωπο. "Ἡ καναδικὴ κυβέρνηση ἀποφάσισε νὰ χρησιμοποιεῖ τὸ οὐδέτερο φύλο σὲ ὅλες τὰ ἔγγραφά της", δήλωσε ὁ ΜαθιέΦιγιον, διευθυντὴς ἐπικοινωνίας τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκογένειας Ζᾶν-Ὓβ Ντυκλό. 
Ἡ Ὑπηρεσία Καναδά, ὁ ὀργανισμὸς ποὺ εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὶς ὁμοσπονδιακὲς ὑπηρεσίες στοὺς πολίτες, "ἀποφάσισε νὰ ἀναθεωρήσει ὅλες τὶς μορφὲς ἐγγράφων (γιατί) δὲν εἶναι προσαρμοσμένες στὶς σημερινὲς πραγματικότητες", δήλωσε ὁ Φιγιόν. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ ἐλήφθη εἰδικότερα μετὰ ἀπὸ τὴν περιπέτεια, γιὰ τὴν ὁποία ἐνημερώθηκε ὁ ὑπουργός Ντυκλο τὸν Ἰανουάριο, ἐνός ζευγαριου...

Οἱ Νεομάρτυρες ἦταν τὸ μόνο ἀνάχωμα στόν ἀφελληνισμό τῶν Ρωμηῶν τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου «Ἁγιασμένες μορφὲς τῶν Καυσοκαλυβίων»
Κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, τὸ μόνο ἀνάχωμα καὶ ἡ μόνη δύναμη ποὺ μποροῦσε νὰ ἀνακόψει τὸ συνεχῶς διογκούμενο κύμα τοῦ ἀφελληνισμοῦ -ἀποτέλεσμα τῆς μακραίωνης σκλαβιᾶς, βίας καὶ παντοδαποὺς καταπίεσης τῶν Ρωμηῶν ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς κατακτητὲς- ἦταν οἱ ἅγιοι Νεομάρτυρες. Αὐτοὶ ἀναζωογονοῦσαν τὴν κλονιζόμενη πίστη τῶν συγχρόνων τους χριστιανῶν, ἐπισφραγίζοντας καὶ ἀνακαινίζοντάς την. 
Τὰ Νεομαρτυρολογικὰ κείμενα, ὅπως αὐτὰ ποὺ συνέταξε ὁ Ἰωνάς, ὠφέλησαν πνευματικά τούς μοναχοὺς καὶ ταυτόχρονα συνέβαλαν στὴ διάσωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἡ συγγραφὴ καὶ ἡ ἀντιγραφὴ αὐτῶν, μαρτυροῦν τὴ μεγάλη συμβολὴ τῶν ἁγιορειτῶν μοναχῶν στὴ διατήρηση ἀκμαίου...

Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος

Γράφει ὁ Ἰωάννης Μ. Φουντούλης, Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Στὴν ἐπίσημη λειτουργικὴ γλώσσα ἡ ἀκολουθία αὐτὴ ὀνομάζεται «Ἀκάθιστος Ὕμνος» ἢ μονολεκτικὰ «Ἀκάθιστος» ἀπὸ τὴν ὀρθία στάση, ποὺ τηροῦσαν οἱ πιστοὶ καθ΄ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ψαλμωδίας της. Ἔτσι καὶ μὲ τὰ λόγια καὶ μὲ τὴ στάση τοῦ σώματος ἐκφράζεται ἡ τιμή, ἡ ἰδιαίτερη εὐλάβεια, ἡ εὐχαριστία πρὸς ἐκείνη, πρὸς τὴν ὁποία ἀπευθύνουμε τοὺς χαιρετισμούς μας.
Εἶναι δὲ ἡ ἀκολουθία αὐτὴ στὴ σημερινὴ λειτουργική μας πράξη ἐντεταγμένη στὸ λειτουργικὸ πλαίσιο τῆς ἀκολουθίας τοῦ μικροῦ ἀποδείπνου, ὅπως ἀκριβῶς τελέσθηκε ἀπόψε. Ἔτσι γίνεται κάθε Παρασκευὴ στὶς τέσσερις πρῶτες ἑβδομάδες τῶν Νηστειῶν, ἀκόμα καὶ τὴν Παρασκευὴ τῆς Ε’ Ἑβδομάδος, ποὺ μετὰ τὴν τμηματικὴ στὶς τέσσερις πρῶτες ἑβδομάδες ψαλμωδία του, ἀνακεφαλαιώνεται ὁλόκληρος ὁ ὕμνος. Στὰ μοναστήρια, ἀλλὰ καὶ στὴ σημερινὴ ἐνοριακὴ πράξη καὶ παλαιότερα κατὰ τὰ διάφορα Τυπικά, ἔχουμε καὶ ἀλλὰ λειτουργικὰ πλαίσια γιὰ τὴν ψαλμωδία τοῦ ὕμνου: τὴν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου, τοῦ ἑσπερινοῦ, τῆς παννυχίδος ἢ μίας ἰδιόρρυθμης Θεομητορικῆς Κωνσταντινουπολιτικῆς ἀκολουθίας, τὴν «πρεσβεία». Σ΄ ὅλες αὐτὲς τὶς περιπτώσεις σ΄ ἕνα ὁρισμένο σημεῖο τῆς κοινῆς ἀκολουθίας γίνεται μία παρεμβολή. Ψάλλεται ὁ κανὼν τῆς Θεοτόκου καὶ ὁλόκληρο ἢ τμηματικὰ τὸ κοντάκιο καὶ οἱ οἶκοι τοῦ Ἀκαθίστου.
Θὰ παρατρέξωμε τὸ διαφιλονικούμενο, ἐξ ἄλλου, θέμα τοῦ χρόνου τῆς συντάξεως καὶ τοῦ ποιητοῦ τοῦ Ἀκαθίστου. Πολλοὶ φέρονται ὡς ποιηταί του: ὁ Ρωμανὸς ὁ Μελωδός, ὁ...

22 Μαρ 2018

Βιαστικές παρερμηνεῖες τῆς ἀπόφασης τοῦ ΣτΕ γιά τά Θρησκευτικά

Τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Ἐνῶ ἀκόμη δέν ἔχει δοθεῖ στή δημοσιότητα τό πλῆρες κείμενο τῆς ἀπόφασης τῆς Ὁλομέλειας τοῦ ΣτΈ γιά τά Θρησκευτικά, πολλοί σπεύδουν νά τήν ἑρμηνεύσουν μολονότι δέν τήν ἔχουν διαβάσει!
Κάποιοι ἐξ αὐτῶν, τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας μή ἑξαιρουμένου, ἀναφέρουν ὅτι ἡ ἀπόφαση τοῦ ΣτΈ ἀκυρώνει τίς Ὑπουργικές Ἀποφάσεις (Υ.Α.) Φίλη γιά τά Θρησκευτικά ἐνῶ σήμερα στά σχολεῖα ἐφαρμόζονται οἱ Υ.Α. Γαβρόγλου πού ἀντικατέστησαν ἐκεῖνες τοῦ Νίκου Φίλη. Ἑπομένως, καταλήγουν, καμία ὑποχρέωση δέν δημιουργεῖ πρός τό Ὑπουργεῖο ἡ ἀκυρωτική ἀπόφαση τοῦ ΣτΈ (sic)! Τραγελαφικό ὅτι τήν παραπάνω συλλογιστική υἱοθέτησε μέ δήλωσή του καί ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος!
Δέν θά ἀπαντήσουμε ἀναλυτικά στήν παραπάνω λανθασμένη ἑρμηνεία τῆς ἀπόφασης τοῦ ΣτE. Θά διατυπώσουμε τήν ἄποψή μας ὅταν τή μελετήσουμε στό σύνολό της. Ἁπλῶς, γιά νά μήν ἐπαναλαμβάνεται ἡ ἴδια "καραμέλα", μέχρι τήν μελέτη ὅλης της ἀπόφασης καί τήν ἑρμηνεία της ἀπό....

Νίκος Φίλης: Αὐτά πού ἐμεῖς νομοθετήσαμε (ΦΕΚ Φίλη) ἰσχύουν κατά 99% σήμερα στά σχολεῖα (ΦΕΚ Γαβρόγλου)


Μιλώντας σήμερα στήν ΕΡΤ ὁ Νίκος Φίλης ἦταν σαφής ὡς πρός τίς διαφορές πού ὑπάρχουν μεταξύ τῶν δικῶν τοῦ Υ.Α. τίς ὁπ οῖες τό ΣτΕ ἀκυρώνει καί τῶν Υ.Α. τοῦ Κώστα Γαβρόγλου πού ἀκολούθησαν καί σήμερα ἰσχύουν στά σχολεῖα. Ὁ Νίκος Φίλης εἶπε: «Αὐτά τά ὁποία ἐμεῖς μετά ἀπό ἐξαντλητικό διάλογο καί μέ τήν πρωτοβουλία διακεκριμένων θεολόγων καί παιδαγωγῶν νομοθετήσαμε (σήμ. ἰστολογίου: δήλ. τό ΦΕΚ Φίλη) αὐτά ἀποτελοῦν καί τή βάση τῶν προγραμμάτων πού....

«Τὰ φέρετρα εἶναι περισσότερα ἀπὸ τὶς κούνιες». Τὸ Δημογραφικὸν Πρόβλημα ἀπειλεῖ τὴν Ἑλλάδα.

Τοῦ κ. Ἰωάννου Γ. Θαλασσινοῦ, μαθηματικοῦ, 
Ἀντιπροέδρου τῆς «Πανελληνίου Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.)[1] 
Τὴ δεκαετία τοῦ ’60, ὅταν σχεδὸν κανεὶς δὲν ἔκανε λόγο γιὰ τὴ δημογραφικὴ κρίση, ποὺ μὲ ἀργοὺς ρυθμοὺς εἶχε ἀρχίσει νὰ διαφαίνεται, ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. καὶ ἰδιαίτερα ὁ μακαριστὸς Ἱδρυτὴς τῆς Ἁγιορείτης Μοναχὸς π. Νικόδημος Μπιλάλης († 2014), ἔκρουε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Μὲ ἄρθρα στὸ Περιοδικὸ τοῦ Συλλόγου «Πολύτεκνη Οἰκογένεια» (ἀπὸ τὸ 2003 «Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οἰκογένεια»), μὲ συνεντεύξεις καὶ ὁμιλίες παρουσίαζε τὶς κοινωνικές, οἰκονομικές, ἐθνικές, ἀλλὰ πρωτίστως τὶς πνευματικὲς ἐπιπτώσεις τοῦ Δημογραφικοῦ Προβλήματος τῆς Χώρας μας. Μάλιστα, συνεργαζόταν μὲ σπουδαίους δημογράφους, ὅπως ὁ μακαριστὸς Καθηγ. Πολυτεχνείου Γεώργιος Τζιαφέττας, ὁ σεβαστὸς πρώην Ὑπουργὸς καὶ Καθηγητὴς ΑΣΟΕΕ κ. Μανόλης Δρεττάκης κ.α. 
Ἤδη ἀπὸ τὸ 1993 τὰ δημογραφικὰ στοιχεῖα ἦταν ἀνησυχητικὰ καὶ ἀπαισιόδοξα καὶ αὐτὸ ἀποτυπωνόταν γλαφυρὰ στοὺς πηχυαίους τίτλους τῶν σχετικῶν ἄρθρων στὰ ΜΜΕ. Ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων πιεζόμενη ἀπὸ τὴν ὁρατὴ διόγκωση του...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.