30 Μαρ 2018

Νηπιαγωγεῖα «οὐδέτερα φύλου» στὴν Σουηδία διδάσκουν τὰ ἀγόρια νὰ φορᾶνε φουστάνια !

Πολλὰ προσχολικὰ ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα ποὺ χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὸ σουηδικὸ κράτος εἶναι πλέον «οὐδέτερα ἀπὸ πλευρᾶς φύλου» (“gender-neutral”) καὶ διδάσκουν τὰ παιδιὰ νὰ ἀπορρίπτουν τὶς φυσικές τους κλίσεις πρὸς τὶς ἀρσενικὲς ἢ θηλυκὲς δραστηριότητες καὶ ἀντίθετα τοὺς ζητοῦν νὰ κάνουν δραστηριότητες ποὺ συνήθως συνδέονται μὲ τὸ ἀντίθετο φύλο. 
"Ἡ προσέγγιση τῆς προσχολικῆς ἡλικίας γιὰ τὸ φύλο ἔχει πλέον γίνει μία κοινὴ ἐρώτηση πρὶν ἀπὸ τὴν ἐγγραφή", ἀνέφεραν οι NewYork Times σὲ μία ἔρευνα γιὰ αὐτὰ τὰ σχολεῖα. Οἱ Σουηδοὶ ἐκπαιδευτικοὶ "κάνουν ὅ, τί μποροῦν γιὰ νὰ ἀποδομήσουν" τὸ φύλο. Ἀπὸ τὸ 1998, τὸ κρατικὸ πρόγραμμα σπουδῶν ἔχει ἀπαιτήσει ἀπὸ τοὺς δασκάλους νὰ «ἐξουδετερώσουν τοὺς παραδοσιακοὺς ρόλους τῶν φύλων καὶ τὰ πρότυπα τῶν φύλων». 
Ἔτσι, τὰ σχολεῖα συμμορφώνονται μὲ διαφορετικοὺς τρόπους, βασιζόμενα σὲ μεγάλο βαθμὸ στὴν ἑκάστοτε διεύθυνσή τους. Πολλὰ παιδάκια ἐντάσσονται σὲ αὐτὰ τὰ προγράμματα ὅταν εἶναι μόλις ἑνὸς ἔτους. 
Στὴν αὐγὴ αὐτοῦ του μαζικοῦ κοινωνικοῦ πειράματος, "Τὰ ἀγόρια καὶ τὰ κορίτσια στὰ νηπιαγωγεῖα χωρίστηκαν κάποιες ὧρες τῆς ἡμέρας καὶ ἐκπαιδεύονταν στὰ γνωρίσματα ποὺ...
συνδέονταν μὲ τὸ ἄλλο φύλο. Τὰ ἀγόρια ἔκανα μασὰζ στὰ πόδια τὸ ἕνα στοῦ ἄλλου. Τὰ κορίτσια ἔκαναν βόλτα στὸ χιόνι ξυπόλυτα καὶ τοὺς εἶπαν νὰ ἀνοίξουν τὸ παράθυρο καὶ νὰ ἀρχίσουν νὰ οὐρλιάζουν". 
Τώρα, τὰ νηπιαγωγεῖα χρησιμοποιοῦν μία ποικιλία τεχνικῶν γιὰ τὴν ἐξάλειψη τοῦ φύλου ἀπὸ τὴν τάξη, καὶ κάνουν τὰ κορίτσια νὰ δροῦν σὰν ἀγόρια καὶ ἀντίστροφα. Ἀποτρέπουν τὰ ἀγόρια νὰ παίζουν μόνο μὲ ἄλλα ἀγόρια καὶ τὰ κορίτσια μόνο μὲ ἄλλα κορίτσια. Τὰ παιδιὰ στέλνονται σὲ μία παιδικὴ κουζίνα, ὅπου τὰ κορίτσια μαθαίνουν νὰ φωνάζουν "Ὄχι!" Οἱ νηπιαγωγοὶ ἔχουν τώρα "εἰδικοὺς γιὰ τὸ φύλο" στὸ προσωπικὸ ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ«προβλήματα» ὅπως ὅταν τὰ ἀγόρια ἀρνοῦνται νὰ ζωγραφίσουν ἢ νὰ χορέψουν ἢ ὅταν σχεδιάζουν βλεφαρίδες μόνο σὲ θηλυκὰ πρόσωπα. 
Τὰ ἀγόρια μποροῦν νὰ φοροῦν φορέματα καὶ οἱ δασκάλες ἐπαινοῦν τὰ μικρὰ κορίτσια ὅταν γίνονται λιγότερο θηλυκά. Ἕνα τρίχρονο ἀγόρι, ὁ Otto, δὲν ἔχει ποτὲ ἀκούσει ἀπὸ κανέναν, συμπεριλαμβανομένων τῶν "παππούδων του ἢ τῶν babysitters, ἢ τῶν συνομηλίκων τους, παιδιῶν ἡλικίας 3 ἐτῶν", ὅτι τὰ ἀγόρια δὲν φοροῦν φορέματα. Ἡ μητέρα του "θὰ ἤθελε αὐτὸ νὰ συνεχιστεῖ ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο". 
Μία δασκάλα ἐνθουσιάστηκε πῶς τὰ μαθήματά της ἄλλαξαν ἕνα κορίτσι ἀπὸ "πολὺ κορίτσι" σὲ ἕνα του ὁποίου οἱ γονεῖς παραπονέθηκαν ὅτι ἦταν "τρελὸ καὶ προκλητικὸ στὸ σπίτι". 
Μία 26χρονη δασκάλα στὴ Σουηδία δήλωσε στοὺς New YorkTimes πὼς «ἀναστατώνεται» ὅταν βλέπει τὰ μωρά της φίλων της ντυμένα μὲ μπλὲ καὶ ρόζ. Αἰσθάνεται ὅτι ἔχει μία "εὐθύνη" νὰ τοὺς πεῖ ὅτι κάνουν μεγάλο "λάθος" ποὺ ντύνουν τὰ κορίτσια μὲ ρὸζ καὶ τὰ ἀγόρια μὲ μπλὲ χρῶμα. 
Ἡ πλήρης "ἀπὸ-φυλοποίηση" τῆς κοινωνίας θὰ ὁδηγήσει σὲ κυβερνήσεις μὲ πολὺ ἰσχυρότερες ἐξουσίες, ἀνέφερε ἐπανειλημμένα ἡ πρώην ἀναλύτρια πληροφοριῶν Stella Morabito, καθὼς ἤδη καλπάζει ἡ τρανσέξουαλ μανία. 
"Ἐὰν μὲ νόμους καταργήσετε τὶς διακρίσεις τοῦ φύλου, μπορεῖτε μετὰ νὰ καταργήσετε τὴν ἀναγνώριση ἀπὸ τὸ κράτος τωνβιολογικῶν οἰκογενειακῶν δεσμῶν καὶ τὸ κράτος μπορεῖ νὰ ρυθμίσει τὶς προσωπικὲς σχέσεις καὶ νὰ ἑδραιώσει μία ἐξουσία ὅπως ποτὲ ἄλλοτε", ἐξηγεί η Morabito στὸ Public Discourse τὸ 2016. 
Καὶ συνέχισε: «Σὲ μία κοινωνία ἀπὸ-φυλοποιήμενη βάσει νόμου, θὰ ἀναγνώριζε τὸ κράτος τὴ σχέση σας ὡς συζύγου; Μητέρας ἢ πατέρα; Κόρης ἢ γιοῦ; Αὐτοὶ εἶναι ὅλοι ὄροι ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὸ φύλο. Ἕνα σύστημα ποὺ δὲν ἀναγνωρίζει τὴν ὕπαρξη ἀνδρῶν καὶ γυναικὼν θὰ ἦταν ἐλεύθερο νὰ ἀγνοήσει τὴν προέλευση ὁποιουδήποτε παιδιοῦ. Μπορεῖ νὰ ἀναγνωριστεῖτε ὡς "νόμιμος κηδεμόνας" τοῦ παιδιοῦ σας, ἀλλὰ μόνο ἂν τὸ κράτος συμφωνεῖ μὲ αὐτό. Ὁ καθένας μπορεῖ νὰ εἶναι θεματοφύλακας τοῦ παιδιοῦ σᾶς ἂν τὸ κράτος ἀποφασίσει ὅτι εἶναι γιὰ τὸ "συμφέρον τοῦ παιδιοῦ". Σὲ αὐτὸ τὸ ὅραμα, δὲν ὑπάρχει τίποτα ποὺ νὰ ἐμποδίζει τὸ κράτος νὰ ἀποσυνδέει κατὰ βούληση τὸν δεσμὸ μητέρων-παιδιῶν. 
Σὲ ἕνα τέτοιο σενάριο, τὸ κράτος ἐλέγχει ὅλες τὶς προσωπικὲς σχέσεις ἀκριβῶς στὴν πηγή τους: τὴ βιολογικὴ οἰκογένεια. Ἡ κατάργηση τῆς οἰκογενειακῆς αὐτονομίας θὰ εἶναι πλήρης καὶ πλέον "οἰκογένεια" θὰ εἶναι ὅ, τί ἐπιτρέπει τὸ κράτος. Καὶ πάλι, σὲ ἕναν ἀπὸ-φυλοποιημένο κόσμο, ὅλες οἱ προσωπικὲς σχέσεις καταλήγουν νὰ ἐλέγχονται καὶ νὰ ρυθμίζονται ἀπὸ τὸ κράτος. 
Σύμφωνα μὲ τοὺς New York Times, ἔχουν σημειωθεῖ«περιστασιακὲς διαμαρτυρίες» κατὰ τῶν “gender-neutral” νηπιαγωγεῖα ἀπὸ τοὺς «παραδοσιακούς», ἀλλὰ τὰ ὑποστηρίζουν τὰ δύο μεγαλύτερα πολιτικὰ κόμματα τῆς Σουηδίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.