30 Απρ 2018

Ἀκραῖο Ἰσλαμικὸ κόμμα στὸ Βέλγιο

Ο Redouane Ahrouch εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς ἱδρυτὲς τοῦ κόμματος ISLAM στὸ Βέλγιο, τὸ ὁποῖο ἔχει τὴν ἕδρα του στὴν περιοχὴ Μαλενμπὲκ τῶν Βρυξελλῶν. Πρόκειται γιὰ ἕνα προάστιο τῆς βελγικῆς πρωτεύουσας στὸ ὁποῖο ἤδη οἱ βελγικοὶ νόμοι ἔχουν ἐλάχιστη ἰσχύ.
Ἐξάλλου, στὸ προάστιο αὐτὸ –ποὺ ἐδῶ καὶ τριάντα χρόνια τελεῖ ὑπὸ σοσιαλιστικὴ διακυβέρνηση– ἄφαντη εἶναι καὶ ἡ ἀστυνομία, ἐνῶ δεδηλωμένοι τζιχαντιστὲς συναντῶνται δημοσίως μὲ κάθε ἄνεση, χωρὶς κανεὶς νὰ ἐνοχλεῖται γι’ αὐτό.
«Ἐντιμότητα, Ἀλληλεγγύη, Ἐλευθερία, Αὐθεντικότητα καὶ Ἠθικὴ εἶναι οἱ βασικὲς ἀρχὲς τοῦ κόμματός μας, στόχος τοῦ ὁποίου εἶναι ἡ ἐγκατάσταση στὸ Βέλγιο μίας “ἰσλαμικῆς δημοκρατίας” τὸ 2030», τονίζει ὁ Redouane Ahrouch. Προσθέτει δὲ ὅτι «τὸ πρόγραμμα τοῦ κόμματος εἶναι σχετικὰ ἁπλό.
Ἡ βελγικὴ ἔννομη τάξη θὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὸν νόμο τῆς σαρίας. Παράλληλα, θὰ ἀπαγορευθεῖ ἡ κατανάλωση...

Μοναχισμὸς καὶ Ἅγιον Ὅρος


 
Ὁ μοναχισμὸς εἶναι στάση βίου, ἡ ὁποία, πρὶν ἀκόμη καταπαύσουν οἱ διωγμοὶ κατὰ τῶν χριστιανῶν, ἐκδηλώθηκε ὡς ἀντίδραση στὴν τάση πρὸς ἐκκοσμίκευση τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ ἀνθρώπινες ἀδυναμίες τῶν χριστιανῶν θεωροῦνται ἰσχυρὸ ἐπιχείρημα γιὰ νὰ χαρακτηριστεῖ τὸ εὐαγγελικὸ κήρυγμα ὑπέρτατη οὐτοπία καὶ νὰ θεωρηθοῦν οἱ ἐντολὲς του ὑπερβαίνουσες τρομακτικὰ τὶς βιολογικὲς δυνάμεις τοῦ ἀνθρώπου. Οἱ ἐπικριτὲς παραβλέπουν παντελῶς τὰ ἀσκητικὰ ἐπιτεύγματα, ὅπως παραβλέπουν καὶ τὰ ἐπιτεύγματα τῶν μαρτύρων τῆς πίστεως. Καὶ ἡ ἐξήγηση εἶναι ἁπλή. Τὸ μαρτύριο καὶ τὸ ἀσκητικὸ ἐπίτευγμα καταρρίπτουν τὰ σαθρὰ ἐπιχειρήματά τους. Τὶς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες ἐπισήμανε πρῶτος ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος ἦλθε γιὰ νὰ σώσει τὸ πλάσμα του ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Καὶ τόνισε σαφέστατα: «Χωρὶς ἐμὲ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν».
Ἡ ἐκκοσμίκευση ὑπῆρξε ραγδαία μετὰ τὴν...

Γίνε σὰν νεκρὸς καὶ στὶς κακολογίες καὶ στοὺς ἐπαίνους! (ἀπὸ τὸ Γεροντικὸν)(Εἶπε γέρων, ἔκδ. Ἀστήρ, Μακαρίου του Αἰγυπτίου κγ, σέλ. 155)

Ἕνας ἀδελφὸς πῆγε στὸν Ἀββᾶ Μακάριο τὸν Αἰγύπτιο καὶ τοῦ λέει:

«Ἀββᾶ, πές μου κάτι, πῶς νὰ σωθῶ;».
Καὶ τοῦ λέει ὁ γέρων:
«Πήγαινε στὸ κοιμητήριο καὶ βρίσε τοὺς νεκρούς».
Πῆγε λοιπὸν ὁ ἀδελφός, ὕβρισε καὶ λιθοβόλησε. Καὶ γυρίζοντας, τὸ ἀνέφερε στὸ γέροντα. Καὶ τοῦ λέει:
«Τίποτα δὲν σοὺ εἶπαν;».
Καὶ ἀποκρίνεται:
«Τίποτα».
Καὶ τοῦ λέει ὁ γέρων:
«Πήγαινε πάλι αὔριο καὶ ἐξύμνησέ τους».
Ἔφυγε ὁ ἀδελφὸς λοιπὸν καὶ πῆγε καὶ τοὺς ἐξύμνησε, λέγοντας:
«Ἀπόστολοι ἅγιοι καὶ δίκαιοι».
Καὶ ἦλθε στὸ γέροντα καὶ τοῦ εἶπε:
«Τοὺς ἐξύμνησα».
Καὶ τοῦ λέει:
«Τίποτα δὲν σοὺ ἀποκρίθηκαν;».
Εἶπε ὁ ἀδελφός:
«Τίποτα».
Τοῦ λέει ὁ γέρων:
«Εἶδες πόσο...

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Οὔτε τὸ αἷμα τοῦ μαρτυρίου δὲν ξεπλένει τὴν ἁμαρτία τοῦ σχίσματος στὴν Ἐκκλησία!


Ἕνα συγκλονιστικὸ κείμενο - μνημεῖο! (Ὁμιλία ΙΑ στὴν πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολή)

Ἐὰν λοιπὸν θέλωμεν νὰ ἀπολαμβάνωμεν τὸ Πνεῦμα τὸ ὅποιον ἔρχεται ἀπὸ τὴν κεφαλήν, ἂς εἴμεθα στενὰ συνδεδεμένοι μεταξύ μᾶς.
Διότι δύο τρόποι ἀποκοπῆς ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχουν· ὁ ἕνας, ὅταν ψυχράνωμεν τὴν ἀγάπην, ὁ δεύτερος δέ, ὅταν τολμήσωμεν πράγματα ποὺ εἶναι ἀνάξια νὰ γίνωνται εἰς ἐκεῖνο τὸ σῶμα, διότι καὶ μὲ τοὺς δύο αὐτοὺς τρόπους χωρίζομεν τοὺς ἑαυτούς μας ἀπὸ τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἐὰν δὲ ἐμεῖς, ποὺ ἔχομεν ταχθῆ νὰ οἰκοδομῶμεν καὶ ἄλλους εἰς αὐτό, πρῶτοι γινώμεθα ἐμεῖς αἴτιοι διὰ ν’ ἀποσχίζωνται ἀπὸ αὐτήν, τί δὲν θὰ πάθωμεν;
Τίποτε δὲν θὰ ἠμπορέση νὰ διαιρέση τόσον εὔκολα τὴν Ἐκκλησίαν, ὅσον ἡ φιλαρχία, τίποτε δὲν παροξύνει τόσον τὸν Θεόν, ὅσον τὸ νὰ διαιρεθῆ ἡ Ἐκκλησία. Καὶ ἂν ἀκόμη ἔχωμεν πράξει ἄπειρα καλά, δὲν θὰ καταδικασθῶμεν ὀλιγώτερον ἀπὸ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι διεμέλισαν τὸ σῶμα του, ἐμεῖς οἱ ὁποῖοι διαιροῦμεν τὸ ἐκκλησιαστικὸν πλήρωμα.
Διότι ἐκεῖνο μὲν ἔγινε πρὸς ὄφελος τῆς οἰκουμένης, ἂν καὶ δὲν τὸ ἔκαναν ἀπὸ αὐτὸν τὸν σκοπόν, αὐτὸ ὅμως εἰς τίποτε πουθενὰ δὲν χρησιμεύει, ἀλλ’ εἶναι μεγάλη ἡ βλάβη.
Αὐτὰ δὲν λέγονται μόνον πρὸς τοὺς ἄρχοντας, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς ἀρχομένους.
Κάποιος δὲ ἅγιος ἄνδρας εἶπε κάτι τὸ ὁποῖον φαίνεται ὅτι εἶναι τολμηρόν, πλὴν ὅμως τὸ εἶπε. Ποιὸ εἶναι δὲ αὐτό; Οὔτε τὸ αἷμα τοῦ μαρτυρίου ἠμπορεῖ νὰ...

29 Απρ 2018

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Ἐνημέρωση γιά μεγάλη ἐκδήλωση κατά τῶν ἐκτρώσεων καί θεολογική προσέγγιση τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου


Ἐκπομπὴ ποὺ μεταδίδεται ἀπὸ τὰ κανάλια Atlas TV καὶ Ἀχελῶος TV- 29-4-2018

Ἡ ἑωσφορική ὑπερηφάνεια τοῦ Παπισμοῦ

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΣΥΝΗΘΩΣ µιλᾶµε γιά τόν ἐγωισµό καί τήν ὑπερηφάνεια ἑνός προσώπου καί δυσανασχετοῦµε, γιατί δέν µποροῦµε νά ἐπι- κοινωνήσουµε µαζί του. Πρόκειται γιά ἄνθρωπο πού ὅλα τά «γνωρίζει», ἀλλά καί ὅλα τά στηρίζει στόν ἑαυτόν του.
Σέ κανένα δέν ἀναγνωρίζει κάτι ἀνώτερο πού νά µή τό ἔχει ὁ ἴδιος. Εἶναι πάντα ἐπικριτικός, ἀλλά καί ἀπαιτητικός ἀπό τούς ἄλλους νά τόν δέχονται καί νά τόν ἐπαινοῦν. ∆υό ὑπερήφανοι δέν µποροῦν νά συνεργαστοῦν οὔτε νά συνυπάρξουν, γιατί ὁ καθένας ἐπιµένει στή γνώµη του καί ὅταν ἀκόµα εἶναι ὀφθαλµοφανῶς ἐσφαλµένη. Ἐπίσης ὁ ὑπερήφανος εἶναι φιλόδοξος καί φθονερός. Θέλει µόνο αὐτός νά δοξάζεται καί ὅλους τούς ἄλλους πού ἔχουν προσόντα, ἱκανότητες καί ἐπιτυχίες τούς φθονεῖ. Καί αὐτό εἶναι τό µυστικό του µαρτύριο. ∆ιέπεται ἀκόµα ἀπό τό πνεῦµα τῆς ἀνατροπῆς καί τοῦ νεωτερισµοῦ.
Ἡ ἑωσφορική ὑπερηφάνεια, ὅταν µπεῖ στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, νοθεύει τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καί ὁδηγεῖ στήν αἵρεση. Αὐτό συνέβη πολλές φορές ἀνά τούς αἰῶνες. Τό πιό ὅµως χτυπητό παράδειγµα ὑπῆρξε ὁ παπισµός, ὁ ὁποῖος ἔχει αἰχµαλωτίσει ἑκατοµµύρια χριστιανῶν στό ἔρεβος τῆς αἵρεσης. Ὁ Πάπας ἔγινε ὁ µεγάλος αἱρετικός, ὁ ὁποῖος συνεχίζει νά ἀποµακρύνεται ἀπό τό δρόµο τοῦ Θεοῦ, γιατί συνεχῶς ἐπινοεῖ νέες αἱρέσεις, προκειµένου νά στηρίξει...

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: Ὅποιος χτυπάει τὴν σύζυγό του εἶναι σὰν τὸν πατροκτόνο καὶ μητροκτόνο!


(Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὁμιλία ΚΣΤ στὴν Ἃ΄Κορινθ., ἔκδ. ΕΠΕ 18Α, σέλ. 166-178. στὸ «Ὁ Γάμος, ἡ οἰκογένεια καὶ τὰ προβλήματά τους» Συνοδία Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, σέλ. 99-100)
«Ἀλλὰ καὶ πρὸς ἐσᾶς τοὺς ἄνδρες ἐκεῖνο λέω: Ἂς μὴν ὑπάρχει κανένα τέτοιο ἁμάρτημα ποὺ νὰ σᾶς ὁδηγεῖ στὸ σημεῖο νὰ χτυπᾶτε τὴ γυναίκα. Καὶ τί λέω γιὰ τὴ γυναίκα; Ὁ ἐλεύθερος ἄνδρας δὲν ἐπιτρέπεται οὔτε δούλη νὰ χτυπᾶ καὶ νὰ χειροδικεῖ σὲ βάρος της. Ἐάν, λοιπόν, εἶναι μεγάλη ντροπὴ στὸν ἄνδρα νὰ χτυπήσει δούλη, πολὺ περισσότερο εἶναι ντροπὴ τὸ νὰ σηκώσει χέρι ἐναντίον ἐλεύθερης γυναίκας. Καὶ αὐτὸ θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ τὸ δεῖ καὶ στοὺς εἰδωλολάτρες νομοθέτες, οἱ ὁποῖοι τὴν γυναίκα ποὺ ἔπαθε τέτοια μεταχείριση, δὲν τὴν ἀναγκάζουν νὰ κατοικεῖ μὲ αὐτὸν ποὺ τὴν χτύπησε, διότι εἶναι ἀνάξιος νὰ κατοικεῖ μαζί της.
Διότι εἶναι ἔργο πάρα πολὺ μεγάλης παρανομίας τὸ νὰ ἀτιμάζεις σὰν δούλη αὐτὴν ποὺ μοιράζεται τὴ ζωὴ μαζί σου καὶ σοὺ εἶναι βοηθὸς στὰ πιὸ ἀναγκαῖα καὶ σπουδαία ζητήματα τῆς ζωῆς.
Γιὰ αὐτὸ καὶ τέτοιος ἄνδρας, ἂν βέβαια πρέπει νὰ ὀνομάζω ἄνδρα αὐτὸν καὶ ὄχι θηρίο, θὰ ἔλεγα ὅτι εἶναι κακοῦργος στὸν ἴδιο βαθμὸ μὲ ἐκεῖνον ποὺ σκοτώνει τὸν...

Θαυμαστὲς ἐμπειρίες κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία τοῦ ὁσίου γέροντος Ἰακώβου Τσαλίκη

(Ἰάκωβος Τσαλίκης, Στυλιανοῦ Παπαδοπούλου,Ἀθήνα 1994, σέλ. 90-93)
Ὅταν ἕνας μοναχὸς τὸν πίεσε πολύ, νὰ τοῦ πεῖ γιὰ τὶς ἐμπειρίες αὐτές, πέρα ἀπὸ τὰ μισόλογα καὶ τὰ ὑπονοούμενα, ποὺ κάποτε-κάποτε ἄφηνε, τοῦ εἶπε μὲ ταπεινὴ ἀγαλλίαση:
- Ἀπόψε, παιδί μου, βρισκόμουνα καὶ συλλειτουργοῦσα μὲ ἁγίους καὶ ἀγγέλους! Σὲ θυσιαστήρια ποὺ δὲν περιγράφονται.
Καὶ τὸ πρόσωπό του γινότανε φῶς. Ὁ μοναχὸς μὲ ἀφέλεια ρώτησε «πῶς γίνεται αὐτό»; Καὶ ὁ μακαριστὸς γέροντας:
- Πάτερ μου, μὴ ρωτᾶς, αὐτὰ εἶναι πνευματικὰ θέματα.
Ἐπέμενε ὅμως ὁ μοναχὸς καὶ ὁ γέροντας ὑποχώρησε μ’ ἕναν ὄρο,
- Πάτερ μου, νὰ μὴν εἰπεῖς τίποτα. Ὅταν πεθάνω καμμιὰ φορᾶ, θὰ πεῖς ὅτι «κάποιος γέροντάς μου εἶπε: ὅτι λειτουργοῦσε τὶς νύχτες, ὅτι συζοῦσε καὶ συλλειτουργοῦσε μὲ τὴν Ἁγία Τριάδα καθημερινῶς». (Αἴσθηση δήλ. θείας παρουσίας).
- Εἶδες, πάτερ μου, τί εὐτυχία ἔχουμε ἐμεῖς οἱ μοναχοὶ καὶ ἰδιαιτέρως οἱ κληρικοί;

Μ’ αὐτὰ καταλαβαίνει κανείς, γιατί δὲ φοβότανε τὸ θάνατο. Ἀντίθετα, τὸν περίμενε κάθε μέρα, κάθε ὥρα καὶ κάθε στιγμή. Παραξενεύονταν μερικοί, ποὺ τὸν ἄκουγαν πολὺ συχνὰ νὰ ψέλνει τὴ νεκρώσιμη Ἀκολουθία σὲ ὧρες ποὺ ἔκανε διάφορες δουλειές. Συνήθιζε μάλιστα καὶ κάτι ἄλλο, γιὰ νὰ ἐξοικειωθεῖ μὲ τὸ θάνατο. Ξάπλωνε καταγῆς, σταύρωνε τὰ χέρια καὶ ἄρχιζε...

28 Απρ 2018

Ὁ ὅσιος Πορφύριος γιὰ τὸ Γάμο καί τὴν ἐπιλογὴ συζύγου


Ἀναστολὲς μπροστὰ στὸ γάμο...
Σὲ ἕνα φίλο, ποὺ δυσκολεύθηκε πολὺ νὰ παντρευτεῖ, ὁ Γέροντας ἀπεκάλυψε ὅτι τὸ βαθύτερο αἴτιο τῶν μακρόχρονων ἀναστολῶν του μπροστὰ στὸ γάμο, ἦταν ἕνα καταπιεσμένο στὸ ἀσυνείδητό του, ἀποτυχημένο ἐφηβικὸ αἴσθημα. Τοῦ εἶπε: "Ἀγάπησες ἐκείνη μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς σου, τὴν ἔκανες ἰδανικό τῆς ζωῆς σου, τραυματίστηκες μὲ τὴν ἀδιαφορία της, διχάσθηκες.
Προσπαθοῦσες νὰ βρεῖς, στὸ πρόσωπο κάθε κοπέλας, ποὺ σὲ προξένευαν, τὸ πρόσωπο ἐκείνης καὶ ἐπειδὴ αὐτὸ ἦταν ἀδύνατο, ἡ καρδιά σου ἔμενε κλειστή". Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Γέροντα, συνειδητοποίησε τὸ κρυμμένο του ἐμπόδιο, ἐλευθερώθηκε ὁριστικὰ ἀπ' αὐτὸ κι ἔτσι μπόρεσε νὰ δημιουργήσει δική του οἰκογένεια.

Τὸν πίεζαν νὰ κάνει οἰκογένεια...
Οἱ γονεῖς του τὸν πίεζαν νὰ κάνει οἰκογένεια. Αὐτὸ τοῦ δημιουργοῦσε κάποιον ἐκνευρισμὸ καὶ προσέφυγε πάλι στὸ Γέροντα. Ἐκεῖνος, πολὺ φυσικά, σὰν νὰ βρισκόταν μέσα στὸ σπίτι του, τοῦ ἐπανέλαβε αὐτολεξεί, ὅσα οἱ γονεῖς του τοῦ ἔλεγαν σχετικά: "Τώρα οἱ γονεῖς σου σοὺ λένε - ΄Ὡς πότε θὰ μένεις ἔτσι; Εἶναι καιρὸς κι ἐσὺ νὰ νοικοκυρευθεῖς, ν' ἀνοίξεις δικό σου σπίτι, μὲ τὴ γυναίκα σου καὶ τὰ παιδιά σου. Ἂν μείνεις ἔτσι, ποιὸς θὰ σὲ κοιτάξει στὰ γηρατειά;
Μὴν τοὺς παρεξηγεῖς, ἔχουν κι αὐτοὶ δίκαιο ἀπὸ τὴ δική τους πλευρά. Ἂν ἤσουν κι ἐσὺ στὴ θέση τους, ἔτσι θὰ μιλοῦσες. Αὐτοὶ βλέπουν τὰ πράγματα κοσμικά, θέλουν νὰ ζήσεις καλὰ καὶ νὰ ἔχεις καλὰ γεράματα. Λίγοι ὅμως εἶναι ἐκεῖνοι, ποὺ κάνουν οἰκογένεια καὶ τοὺς ἐγκαταλείπουν τὰ παιδιά τους καὶ κάνουν κακὰ γεράματα; Τὸ πᾶν εἶναι νὰ ἀγαπήσει ὁ ἄνθρωπος τὸ Χριστὸ καὶ ὅλα τὰ ἄλλα προβλήματα τακτοποιοῦνται". Ὁ γνωστός μου, μοῦ ἐξέφρασε τὸ θαυμασμό του γιὰ τὸ Γέροντα, ὁ ὁποῖος μὲ πολλὴ διάκριση, τὸν προσανατόλισε πρὸς τὸ "μεῖζον" συμφέρον του, ἄλλα καὶ δικαιολόγησε μὲ κατανόηση τὴ στάση τῶν γονέων του καὶ τὴ δική του.

Θὰ δυσκολευθεῖς πολὺ νὰ προσαρμοσθεῖς μαζί της...
Ἦταν Μάρτιος τοῦ 1972, ὅταν ἕνα πνευματικὸ παιδὶ τοῦ π. Πορφυρίου τὸν ἐπισκέφθηκε στὸν Ἅγιο Νικόλαο, στὰ Καλλίσια Ἀττικῆς, γιὰ νὰ...

Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἱερεμία: Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ ὁ παράλυτός τῆς Βηθεσδά

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

1. Ἡ περίοδος αὐτή, ἀδελφοί χριστιανοί, τήν ὁποία τώρα διερχόμαστε, κλείνεται ἀπό δύο μεγάλες ἑορτές. Τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα, πού ἑορτάσαμε, καί τήν ἄλλη μεγάλη ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, πρός τήν ὁποία πηγαίνουμε. Γι᾽ αὐτό καί τά Εὐαγγέλια, τά ὁποῖα θά ἀκούουμε τίς Κυριακές συνδέονται μέ τίς ἑορτές αὐτές. Ἔτσι, λοιπόν, καί τό σημερινό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου πού ἀκούσαμε, μίλησε γιά «ἑορτή τῶν Ἰουδαίων», κατά τήν ὁποία ὁ Ἰησοῦς ἀνέβηκε στά Ἱεροσόλυμα. Ἀκόμη καί οἱ ἅγιοι Πατέρες δέν συμφωνοῦν στό ποιά εἶναι ἡ ἑορτή αὐτή.Εἶναι τοῦ Πάσχα ἤ τῆς Πεντηκοστῆς; Κατά τόν ἅγιο Χρυσόστομο εἶναι τῆς Πεντηκοστῆς. Καί ἔτσι πρέπει νά εἶναι.Γιατί κατά τήν Πεντηκοστή ἑορτάζουμε τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό δέ Ἅγιο Πνεῦμα, ὅπως εἰκονίζεται μέ φωτιά, ἔτσι εἰκονίζεται καί μέ νερό. Καί τό Εὐαγγέλιο σήμερα μιλοῦσε γιά νερό πού θεράπευε. Τό ἴδιο καί τήν ἄλλη Κυριακή, τήν Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος. Ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, λοιπόν, ἦταν ἡ ἑορτή, γιά τήν ὁποία μιλᾶ τό σημερινό Εὐαγγέλιο καί κατά τήν ὁποία πῆγε ὁ Ἰησοῦς στά Ἱεροσόλυμα.
Ἀλλά, ἄς προσέξουμε και ἄς διδαχθοῦμε, ἀδελφοί, ποῦ πῆγε ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Δέν πῆγε σέ ἀνάκτορο ἤ ἄλλο ἐπίσημο κέντρο, ἀλλά...

Εἰκόνες ντροπῆς: Ἀθήνα καὶ Φανάρι ἔκαναν ξεχωριστὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἀη Γιώργη Προμπονᾶ

Σχόλιο «Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»: Φαιδρὲς οἱ εἰδήσεις ποὺ ἔρχονται στὰ αὐτιά μας μὲ τὴν ἐγωιστικὴ διαμάχη Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν γιὰ τὸ «κτῆμα Προμπονᾶ». Ἐπιβεβαιώνουν τὰ σοφὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου: «…ἀπό ὅσους φιλενωτικούς ἔχω γνωρίσει, δέν εἶδα νά ἔχουν οὔτε ψίχα πνευματική οὔτε φλοιό. Ξέρουν, ὅμως, νά ὁμιλοῦν γιά ἀγάπη καί ἑνότητα, ἐνῶ οἱ ἴδιοι δέν εἶναι ἑνωμένοι μέ τόν Θεόν, διότι δέν Τόν ἔχουν ἀγαπήσει». Μὲ ἄλλα λόγια, θέλουν νὰ προσεγγίσουν λανθασμένῳ τῷ τρόπῳ τὶς χαώδεις διενέξεις μὲ αἱρετικούς, ἐνῶ δὲν προτίθενται νὰ καταπαύσουν τὰ μικροπροβλήματα μεταξὺ Ὀρθοδόξων ἀδελφῶν. Διαβάστε τὴν εἴδηση...

Ἅγιος Παΐσιος: Ἡ Παναγία Μητέρα φρόντιζε γιὰ τὸ φαγητὸ πολύτεκνης οἰκογένειας

«Ὅταν μόναζα στὴν Ι. Μονὴ Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου στὴν Κόνιτσα, κάθε Σάββατο ὥρα Ἑσπερινοῦ ἐπισκεπτόταν τὸ μοναστήρι ἕνας ἀγροφύλακας κοντινοῦ χωριοῦ ὁ μπάρμπα - Ἀνδρέας, ποὺ εἶχε δώδεκα παιδιά, καὶ μὲ παρακαλοῦσε νὰ τοῦ ἐπιτρέψω νὰ ἀνάψει τὰ καντήλια τοῦ Καθολικοῦ· τοῦ τὸ ἐπέτρεπα, ἂν καὶ γέμιζε τὸν τόπο λάδια. Μόλις ξεπόρτιζε, κάθε φορᾶ φεύγοντας ἀπὸ τὸ μοναστήρι, ἔριχνε μία τουφεκιά. Τοῦτο μὲ παραξένεψε καὶ γιὰ αὐτὸ μία μέρα τὸν παρακολούθησα κρυφά...
Ἀφοῦ ἄναψε τὰ καντήλια, ἄλειψε τὴν κάνη τῆς καραμπίνας του μὲ λάδι ἀπὸ τὴν καντήλα τῆς Παναγίας καὶ γονατίζοντας δεήθηκε:
«Παναγία μου, λίγο κρέας γιὰ τὰ δώδεκα παιδιά μου».
Βγαίνοντας ἀπὸ τὸ μοναστήρι τὸν περίμενε μὲ σκυμμένο τὸ κεφάλι...

Παρέμβαση 55 ἀκαδημαϊκῶν ὑπέρ τῆς ἀναδοχῆς καὶ υἱοθεσίας ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια!

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Ἡ ἀνθρωπότητα, ἐλεγχόμενη πλήρως ἀπὸ τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ ὑποβοηθούμενη ἀπὸ τὰ ἰσχυρὰ μέσα ποὺ διαθέτουν, διακηρύσσει πὼς ἀγωνίζεται γιὰ τὴν δημοκρατία καὶ τὶς ἀξίες της. Ὅμως τὸ ψέμα καὶ ἡ ὑποκρισία προδίδονται καὶ αὐτοαποκαλύπτονται. Δὲν ὑπῆρξε παρόμοιο πολιτειακὸ σύστημα, τῶν τελευταίων τουλάχιστον δεκαετιῶν, ποὺ νὰ ἔχει ἐπιστρατεύσει τόσες πολλὲς ταμπέλες, τόσους χαρακτηρισμούς, σὲ ἀνθρώπους ἢ σὲ ὁμάδες ἀνθρώπων (ρατσιστής, ὁμοφοβικὸς κλπ), ὥστε νὰ καταστοῦν ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος στοὺς πάντες…

Γιὰ τὸ θέμα τῆς ἀναδοχῆς καὶ τῆς υἱοθεσίας ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια τοποθετήθηκαν μὲ κείμενό τους 55 ἀκαδημαϊκοὶ ψυχολόγοι ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό.
Στὴν παρέμβασή τους ἀναφέρουν:
Ὡς πανεπιστημιακοί τῆς Ἑλλάδας καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ στὸν εὐρύτερο χῶρο τῆς ψυχολογίας, ἐπιθυμοῦμε νὰ συνδράμουμε στὴ δημόσια συζήτηση ποὺ διεξάγεται σχετικὰ μὲ τὴν ἀναδοχὴ ἀλλὰ καὶ τὴν υἱοθεσία ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια, μὲ τὴν...

27 Απρ 2018

27 Ἀπριλίου 1864: Σὰν σήμερα «ἔφυγε» ὁ Στρατηγὸς Μακρυγιάννης

Γράφει μεταξὺ ἄλλων ὁ φιλόλογος Γεώργιος Ἔξαρχος σὲ ἄρθρο του γιὰ τὸν Μακρυγιάννη: 
“…Ἄν ποτὲ τοῦτος ὁ δύσμοιρος τόπος ἀναδείξει πέντε - δέκα νεοέλληνες, σίγουρα ὁ Μακρυγιάννης θὰ καταταχθεῖ ἀνάμεσά τους. Ὁ ρουμελιώτης στρατηγὸς ἀποτελεῖ τὴν ἐνσάρκωση τοῦ ρωμηοῦ σὲ τοῦτον τὸν τόπο. Πρόκειται γιὰ μία ἀπὸ τὶς ἁγνότερες καὶ ἡρωικότερες μορφὲς ποὺ συνετέλεσαν στὸ «θαῦμα» τοῦ ΄21, προσωπικότητα ἀνιδιοτελῆ, ἑλληνορθόδοξη, μὲ ἔκδηλη τὴν λαικὴ εὐλάβεια…”.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης καὶ «ὅλοι μαζὶ» σὲ Συνέδριο γιὰ «Θεολογικοὺς Διαλόγους»

«Σταυροδρόμια Θεολογικῶν Διαλόγων» – Θεολογικὸ Συνέδριο στὴν ΟΑΚ
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης (ΟΑΚ), τὸ Ἵδρυμα PRO ORIENTE (Βιέννη/Αὐστρία) καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Ἰνστιτοῦτο Johann Adam Mohler (Paderborn/Γερμανία), συνδιοργανώνουν Συνέδριο μὲ θέμα: «Σταυροδρόμια Θεολογικῶν Διαλόγων», στὶς ἐγκαταστάσεις τῆς ΟΑΚ, ἀπὸ τὴν Τρίτη 24 ἕως καὶ τὴν Πέμπτη 26 Ἀπριλίου 2018.

Ἡ Θεματολογία τοῦ Συνεδρίου σχετίζεται μὲ τὴ μετάδοση τῶν νέων προοπτικῶν στὴ συνάντηση τῆς Ὀρθοδόξου καὶ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Στὸ Συνέδριο συμμετέχουν ἀπὸ τὴν Κοινὴ Διεθνῆ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὸν Θεολογικὸ Διάλογο ἀνάμεσα στὴ Ρωμαιοκαθολικὴ καὶ τὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία, ὁ Καρδινάλιος Kurt Koch, o Ἐπίσκοπος Andrea Palmieri καὶ o Ἀρχιεπίσκοπος Job Getcha. Ἀπὸ τὴν Κοινὴ Καθολικὴ-Ὀρθόδοξη Ἐπιτροπὴ στὴ Γαλλία συμμετέχουν ὁ Ἐπίσκοπος Didier Berthet καὶ ὁ Δρ π. Alexandre Siniakov, ἀπὸ τὴ Μικτὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Γερμανικῆς Συνδιάσκεψης Ἐπισκόπων καὶ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπισκοπικῆς Διάσκεψης στὴ Γερμανία, οἱ Δρ Κωνσταντῖνος Βλιαγκόφτης καὶ Δρ Johannes Oeldemann, ἀπὸ τὴ Βορειοαμερικανικὴ Ὀρθόδοξη-Καθολικὴ Θεολογικὴ Διαβούλευση, ὁ Ἐπίσκοπος Paul Mc Partlan καὶ ὁ Καθηγητὴς Δρ Paul Meyendorff, ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ Νέων Ὀρθοδόξων καὶ Καθολικῶν Θεολόγων τοῦ Ἱδρύματος PRO ORIENTE, οἱ Καθηγητὲς Δρ Στέφανος Ἀθανασίου καὶ Δρ Michaela Hastetter, ὅπως καὶ ἀπὸ τὴν Κοινὴ Ὀρθόδοξο-Καθολικὴ Ὁμάδα Ἐργασίας Ἁγίου Εἰρηναίου, ὁ Καθηγητὴς Δρ Assaad Elias Kattan καὶ ὁ Δρ Johannes Oeldemann.
Ὁμιλητές του Συνεδρίου εἶναι...

Ἱερὰ Μητρόπολις Κισάμου καὶ Σελίνου: Ἐπίσκεψη Καρδιναλίου εἰς τὸν Ἐπίσκοπό μαςΣχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Ποιὸς εἶσαι τελικά, Ὀρθόδοξε ποιμένα; Μὲ πόσες ὄψεις μπορεῖς νὰ προβάλλεις τὴν εἰκόνα σου, γιὰ νὰ ἐκφράσεις τὴν ἄποψή σου καὶ τὴν σταθερὴ καὶ βέβαιη θέση σου γιὰ τὴν Αἰτία τῆς ὕπαρξής σου καὶ πάντων τῶν ὄντων; Σ` ὅ,τι λέγεται δημιουργία καὶ Δημιουργός, κόσμος, ὑλικὸς καὶ πνευματικός, παροῦσα ζωή, αἰωνιότητα! Ποιὸς εἶναι ὁ πραγματικός σου ἐαυτός; Ἀλήθεια, ἄγεσαι καὶ φέρεσαι ὀδυνώμενος ἀπὸ τὸ «τυχαῖον», καὶ ἀγωνίζεσαι νὰ τὸ ἀντιμετωπίσεις μὲ αὐτοπεποίθηση, ἐνῶ γνωρίζεις πὼς αὐτό, τὸ «τυχαῖον», λειτουργεῖ χαοτικῶς, πέραν καὶ ὑπεράνω τῶν δυνάμεών σου καὶ σὲ ὁδηγεῖ ἐντέλει σὲ ἀπελπιστικὸ ἀδιέξοδο; Καὶ παλινωδεῖς, κινούμενος ἐντεῦθεν κακείθεν ὡς «κάλαμος ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενος»! Ἀπὸ τὴ μία ἡ ἀλαζονεία τῆς ἀρρωστημένης ἀγάπης καὶ ὑπερεκτίμησης τοῦ ἑαυτοῦ σου καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ φόβος, τὸ ἄγχος, ἡ δειλία, ἡ ἀνασφάλεια γιὰ τὸ ἐπικείμενο αὔριο, ἐξαιτίας τῶν λύκων ποὺ σ’ ἔχουν περικυκλώσει! Ποιὸς εἶσαι τέλος πάντων; Καί, ἂν δὲν ξέρεις, γιατί ἀρνεῖσαι πεισματικὰ νὰ ἀναζητήσεις καὶ νὰ μάθεις, παρὰ ἐπιμένεις νὰ παραμένεις στὸ «ἀνόητο»; Τὸ κακὸ συσσωρεύεται, πλεονάζει θανασίμως καὶ μὲ δύο λέξεις: «ἠμεῖς ἄδομεν»!

Τὴν ἕδρα τῆς Ι. Μητροπόλεώς μας καὶ τὸν Σέβ. Μητροπολίτη μας κ. Ἀμφιλόχιο ἐπισκέφθηκε ὁ Καρδινάλιος κ. Kurt Koch, ὁ ὁποῖος τὶς ἡμέρες αὐτὲς...

Ἐπιστήμονες ἀδειάζουν καὶ τὴ Φωτίου!

Ἔρευνες ἔδειξαν ὅτι τὸ 23% τῶν παιδιών γκέι οἰκογενειῶν κακοποιήθηκε ἀπὸ τους γονεῖς καὶ ἀποκτᾶ ψυχολογικὲς παθήσεις.
Τὴν ὥρα ποῦ ἡ Ἑλλάδα ἑτοιμάζεται νὰ προστεθεῖ στὸ κλὰμπ τῶν χωρῶν πού ἐπιτρέπουν στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια νὰ υἱοθετοῦν παιδιά, πλῆθος ἐπιστημονικῶν ἐρευνῶν πού διεξήχθησαν σὲ αὐτὲς τὶς «πρωτοπόρες» χῶρες δείχνει σοβαρότατες βλάβες στὴν ψυχικὴ καὶ τὴ σωματικὴ ὑγεία τους.
Μία ἐξ αὐτῶν, μάλιστα, πού ἔγινε ἀπὸ τὸ πανεπιστήμιο τοῦ Τέξας, ἀναφέρει ὅτι τὸ 23% ὅσων (ἐνήλικων πιὰ) προέρχονται ἀπὸ οἰκογένειες ὁμοφυλοφίλων εἶχε κακοποιηθεῖ σεξουαλικὰ ἀπὸ τὸν ἕναν ἢ καὶ τοὺς δύο γονεῖς τους, ποσοστὸ πού ἀντιστοιχεῖ μόλις στὸ 2% τῶν παιδιῶν ποῦ προέρχονται ἀπὸ ἑτεροφυλόφιλες οἰκογένειες! Σύμφωνα μὲ τὴν ἴδια ἔρευνα, τὰ παιδιὰ πού μεγαλώνουν ἀπὸ γκέι «γονεῖς» ὄχι μόνο δὲν εἶναι συναισθηματικὰ πιὸ ὑγιῆ ἀπὸ τὰ παιδιὰ πού μεγαλώνουν ἀπὸ ἑτεροφυλόφιλα ζευγάρια, ἀλλὰ τείνουν νὰ...

«Κινδύνοις εν ψευδαδέλφοις» (Ἀρσένιος μοναχός, Σκήτη Κουτλουμουσίου - Ἅγιον Ὅρος)Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος στὴν Β΄ Πρὸς Κορινθίους Ἐπιστολή του, στὸ κεφάλαιο ἴα΄ 26, ἀπαριθμεῖ τοὺς κινδύνους τῶν Ἀποστόλων. Οἱ κίνδυνοι εἶναι ὀκτὼ (8). O ὄγδοος κίνδυνος εἶναι: «κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις». Μία σύντομη ἑρμηνεία ποὺ δίνει ὁ μακαριστὸς Παναγιώτης Τρεμπέλας λέει: «μὲ κινδύνους ἀπὸ ἀνθρώπους, ποὺ ἤσαν ψευδάδελφοι καὶ ἔφεραν ὑποκριτικῶς τὸ ὄνομα τοῦ Χριστιανοῦ». Καὶ πολὺ σωστά μᾶς τὸ λέει ὁ μακαριστός, διότι ψευδάδελφος σημαίνει αὐτὸν ποὺ ἔρχεται κοντά μᾶς ὡς ἀδελφός, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα δὲν εἶναι, διότι ἔχει ἄλλα φρονήματα, ἐχθρικὰ ἐναντίον μας.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἄφησε τὴν ἐπίγεια ζωή του μὲ μαρτυρικὸ θάνατο τὸ 64 μ.Χ. Ἐμεῖς θὰ ὑπολογίσουμε περίπου μεταξὺ 50-60 μ.Χ., νὰ ἔγραψε αὐτὴν τὴν ἐπιστολή. Ὄντως, εἶναι ἄξιον ἀπορίας θὰ λέγαμε, πότε πρόλαβε νὰ...

26 Απρ 2018

Λόγοι Ἁγίου Παϊσίου περὶ ἀποφυγῆς τεκνογονίας στὰ ζευγάρια

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Σκεῦος ἐκλογῆς»,
τοῦ ἱερομονάχου Χριστόδουλου Ἁγιορείτου

Πάρα πολλὰ ζευγάρια τὰ ἀπασχολοῦσε τὸ πρόβλημα τῶν παιδιῶν. Ἄλλοι εἶχαν κάποιο πρόβλημα καὶ δὲν ἔκαναν παιδιὰ κι εἶχαν λογισμὸ νὰ υἱοθετήσουν ἕνα ξένο παιδί, ἄλλοι σκεφτόντουσαν νὰ κάνουν ἕνα, τὸ πολὺ δύο παιδιὰ καὶ μετὰ νὰ παίρνουν προφυλάξεις γιὰ νὰ μὴν κάνουν ἄλλα, ἐνῶ ἄλλοι ἔβαζαν σκοπό τους νὰ ἀποκτήσουν πολλὰ παιδιά. Συχνὰ λοιπόν, οἱ οἰκογενειάρχες ζητοῦσαν ἀπὸ τὸν Γέροντα τὴ συμβουλή του καὶ σ’ αὐτὸ τὸ ζήτημα.
Ὁ Γέροντας τοὺς τόνιζε ὅτι πρέπει νὰ ἔχουν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ μὴν βάζουν ἀνθρώπινο πρόγραμμα, γιατί τὰ παιδιὰ τὰ δίνει ὁ Θεός. Ἐκεῖνος εἶναι ὁ μόνος ποὺ ξέρει ἂν θὰ δώσει, πότε θὰ δώσει καὶ πόσα παιδιὰ θὰ δώσει. Κανένας ἄλλος. Μερικοί, ἔλεγε ὁ Γέροντας, προφασίζονται ὅτι ἔτσι ὅπως ἔγινε ἡ ζωὴ δύσκολη, ἕνα παιδὶ μὲ τὸ ζόρι καὶ μὲ πολλὲς δυσκολίες τὸ μεγαλώνουν, γι’ αὐτὸ προφυλάσσονται, γιὰ νὰ μὴν κάνουν ἄλλο παιδί. Αὐτὸ ὅμως εἶναι μεγάλη ἁμαρτία, γιατί ἔτσι δείχνουν ὅτι οἱ ἴδιοι κανονίζουν πιὸ καλὰ τὰ πράγματα ἀπ’ ὅ,τι ὁ Θεός. Εἶναι ὑπερήφανοι καὶ ὑποτιμοῦν τὴν πάνσοφη πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς βλέπει καὶ τὴν ψυχικὴ καὶ τὴν οἰκονομική τους κατάσταση καὶ πολλὰ ἄλλα, τὰ ὁποία οὔτε βλέπουμε οὔτε γνωρίζουμε ὅτι ὑπάρχουν. Ἂν λοιπὸν τὰ οἰκονομικά τῆς οἰκογένειας εἶναι πενιχρὰ καὶ ἴσα – ἴσα ποὺ φτάνουν γιὰ νὰ συντηρήσουν ἕνα παιδί, ἡ λύση δὲν εἶναι νὰ φοβοῦνται μὴν κάνουν ἄλλο καὶ νὰ τὸ ἀποφεύγουν, κι ἔτσι νὰ ἀντιστέκονται στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ νὰ πιστεύουν ὅτι ἂν ὁ καλός μας Θεὸς θέλει νὰ φέρει κι ἄλλο, ἢ κι ἄλλα παιδιὰ στὸν κόσμο Ἐκεῖνος ποὺ «οἶδε γὰρ ὧν χρείαν ἔχομεν πρὸ τοῦ ἠμᾶς αἰτῆσαι Αὐτὸν» θὰ φροντίσει καὶ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν οἰκονομικῶν της.
Ἔτσι συμβούλευε ὅσους τὸν ρωτοῦσαν γιὰ τὰ ζητήματα αὐτὰ καὶ συνέχιζε:...

Ὁ μικρός Alfie Evans ἀντιστέκεται στήν βρετανική νομοθεσία περί εὐθανασίας

Ὁ δίχρονος Βρετανός Ἄλφι Ἔβανς πάσχει ἀπό μία σπάνια νευροεκφυλιστική ἀσθένεια καί κρατιέται μέ μηχανικά μέσα στή ζωή. Οἱ γονεῖς του ἔχουν πίστη καί θέλουν νά συνεχίσουν τήν προσπάθεια νά κρατηθεῖ τό παιδί τους στή ζωή μέχρι τέλους. Ἀντίπαλός τους σ’ αὐτή τους τήν ἐπιθυμία εἶναι τό… Κράτος! Τό Νοσοκομεῖο τοῦ Λίβερπουλ, κάνοντας χρήση τῆς κρατικῆς νομοθεσίας περί εὐθανασίας, ἐξέφρασε τήν ἄποψη ὅτι, ἐπειδή οἱ γιατροί τοῦ Νοσοκομείου διαπίστωσαν ὅτι τό παιδί δέν ἔχει πλέον ἐλπίδες ζωῆς καί δέν ὁσονούπω δέν θά χτυπάει ἡ καρδιά του, εἶναι πρός τό συμφέρον τοῦ παιδιοῦ ἡ… παύση τῆς μηχανικῆς ὑποστήριξης καί ἄρα ὁ τερματισμός τῆς ζωῆς του καί ἀποφάσισε τήν ἀποσύνδεση τοῦ παιδιοῦ ἀπό τά μηχανήματα, χωρίς τή συναίνεση τῶν γονέων!
Ἡ ἀπόφαση αὐτή ἔγινε δεκτή ὄχι μόνο ἀπό τά βρετανικά δικαστήρια, πού....

Ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας γιὰ ἀπόφαση ΣτE γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ Λυκείου: «Τὸ κάνουν ἐπίτηδες γιὰ νὰ μὴν βαριόμαστε»

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Σιωπὴ παντοῦ ἢ συμφωνία σὲ ὅλα! Ἡ παραμικρὴ διαφωνία ἢ ἀπόκλιση, ἔργω ἢ λόγω, ἀπὸ τὴ "γραμμὴ" τοῦ κατεστημένου, ἀπὸ τὴν "ἰδεολογία" του, ἀπὸ τὰ δικά του "πρότυπα" καὶ τὶς "θεωρίες", χαρακτηρίζεται κακούργημα καὶ ὁ "αὐτουργὸς" πολεμεῖται καὶ ἐξουθενώνεται μὲ τὸν πιὸ αἰσχρὸ καὶ ἀπάνθρωπο τρόπο. Μὲ δύο λόγια, ὅποιος δὲν συμφωνεῖ σὲ κάτι μὲ αὐτὴν τὴ "δημοκρατία", ἢ πρέπει νὰ μένει ἐκτός τοῦ "νυμφῶνος" ἢ νὰ γίνει μάρτυρας. Καὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ διαχειριστές της, ποὺ δὲν δέχονται μαθήματα ἀπὸ κανέναν, διότι βαφτίστηκαν ἔτσι ἀπὸ μόνοι τους καὶ εἶναι οἱ αὐτόκλητοι σωτῆρες καὶ ὁδηγοὶ εἴτε τὸ θέλουμε εἴτε ὄχι. Εἶναι ἡ νέας μορφῆς "δημοκρατία", ἐφαρμοζόμενη καὶ στὴν πονεμένη Ἑλλάδα, ἀπὸ τοὺς κατάλληλους δούλους τοῦ ἀπάνθρωπου κατεστημένου, ποὺ ἐπιστρατεύτηκαν νὰ ὁλοκληρώσουν τὴν προδοσία.
Διαβάστε τὴν εἴδηση:
«Τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας τὸ κάνει ἐπίτηδες γιὰ νὰ μὴν βαριόμαστε». Αὐτὸ ἦταν...

Ὁ ὑπέροχος Ὕμνος τῆς Ἁγνότητος – Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου

(Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου Ἔργα,τόμος Γ', σέλ.170-172 ἔκδοση: «Τὸ περιβόλι τῆς Παναγίας»)
Ὢ ἁγνότητα, ποὺ σιχαίνεσαι τὴν τρυφὴ καὶ τὴ σπατάλη καὶ τὴν περιποίηση τοῦ σώματος καὶ τὸν καλλωπισμὸ τῶν ἐνδυμάτων!

Ὢ ἁγνότητα, ποὺ μισεῖς τὰ πολυτελῆ φαγητὰ καὶ ἀπομακρύνεις τὴ μέθη! Ὢ ἁγνότητα, ποὺ εἶσαι χαλινάρι τῶν ὀφθαλμῶν καὶ μεταφέρεις ὅλο τὸ σῶμα ἀπὸ τὸ σκοτάδι στὸ φῶς!
Ὢ ἁγνότητα, ποὺ σκληραγωγεῖς τὸ σῶμα καὶ τὸ μεταχειρίζεσαι σὰν δοῦλο, καὶ προσέχεις στὰ οὐράνια!
Ὢ ἁγνότητα, μητέρα τῆς ἀγάπης καὶ πολίτευμα τῶν ἀγγέλων!
Ὢ ἁγνότητα, ποὺ ἔχεις καθαρὴ τὴν καρδιὰ καὶ εἶσαι γλυκειὰ γλώσσα καὶ χαρούμενο πρόσωπο!
Ὢ ἁγνότητα, ποὺ ὕψωσες τὸν...

25 Απρ 2018

Ἐννιὰ χρόνια Ῥωμαίικης πορείας στὸ διαδίκτυο...

Χριστὸς Ἀνέστη!
Εἶναι κοινὸς τόπος νὰ ἀναφερθεῖ, ὅτι τὰ μέσα ἐνημέρωσης εἶναι συμβατικά. Μὲ περίσσεια μαστοριὰ καμωμένα, παράγουν πρόσφορο ἔδαφος στὴν συνεχόμενη κατρακύλα τῆς κοινωνίας μας, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀπομάκρυνση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν πεμπτουσία τῆς ἁγιοπνευματικῆς ζωῆς. Γι΄ αὐτό, μὲ τὶς εὐλογίες τῶν πνευματικῶν μας πατέρων, ἀποφασίσαμε τὸν πρίλιο το 2009 νὰ δημιουργήσουμε τὸ δικό μας μέσο προβολῆς, ὥστε νὰ ἀνιχνεύσουμε καὶ νὰ κοινολογήσουμε τὶς πραγματικὲς ἀξίες τῆς Ρωμηοσύνης στὰ πλαίσια τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς ἀγωγῆς.
Τονίζουμε ὅτι αὐτὰ ποὺ μᾶς στήριξαν ἐπὶ αἰῶνες εἶναι οἱ ζωντανὲς Ὀρθόδοξες Κοινότητες, οἱ ἐνορίες καὶ τὰ μοναστήρια μας. Ὁ ἡσυχαστικὸς τρόπος ζωῆς κράτησε τὸ Γένος μὲ τὴν...

Ἐγκεφαλικὰ στὸ σύστημα καὶ στοὺς οἰκουμενιστικοὺς κύκλους: Τὸ ΣτΕ ἀκύρωσε τήν ἀπόφαση Φίλη γιὰ τὰ θρησκευτικὰ στὸ Λύκειο

Ἀντισυνταγματικὴ καὶ ἀντίθετη στὴν ΕΣΔΑ κρίθηκε ἀπὸ τὸ ΣτΕ ἡ διδασκαλία τῶν θρησκευτικῶν στὰ Λύκεια τῆς χώρας
Σήμερα, ἡ Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ μὲ τὴν ὑπ΄ ἀριθμ. 926/2018 ἀπόφασή της μὲ πρόεδρο τὸν Νικόλαο Σακελλαρίου καὶ εἰσηγητὴ τὸν σύμβουλο Ἐπικρατείας Εὐθύμιο Ἀντωνόπουλο, ἔκρινε κατὰ πλειοψηφία ὅτι ἡ 143579/Δ2/7.9.2016 ἀπόφαση τοῦ τότε ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκου Φίλη γιὰ τὸ πρόγραμμα σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν στὰ Γενικὰ Λύκεια εἶναι πολλαπλὰ ἀντισυνταγματικὴ καὶ ἀντίθετη στὴν ΕΣΔΑ. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ τὴν ἀκύρωσε.
Σύμφωνα μὲ τὸ σκεπτικό τῆς ἀπόφασης τοῦ ΣτΕ : «σύμφωνα μὲ τὴν συνταγματικὴ ἀρχὴ τῆς ἰσότητας καὶ τὶς διατάξεις τῶν ἄρθρων 9 καὶ 14 τῆς ΕΣΔΑ, τὸ κράτος δὲν...

Παραιτήθηκε ὁ πρόεδρος τῆς «Ὁμόνοιας» Λεωνίδας Παππᾶς, ὀργάνωσης τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας τῆς Βορείου Ἠπείρου

Τὴν παραίτησή του ἀνακοίνωσε σὲ ἀνάρτηση στὸν προσωπικό του λογαριασμό στό facebook ὁ νῦν πρόεδρος τῆς «ΔΕΕΕΜ-ΟΜΟΝΟΙΑ», κ. Λεωνίδας Παππᾶς. Ἀκολουθεῖ ἡ ἀνακοίνωση: 
Ἐνημερώνω συναγωνιστές, μέλη καὶ φίλους τῆς Ὁμόνοιας, πὼς οἱ πολλὲς προσωπικὲς προσπάθειες γιὰ τὴν ἀναδιοργάνωση τῆς Ὁμόνοιας, μὲ προτάσεις ποὺ ἔκρινα ὅτι θὰ συσπείρωνε τοὺς συμπατριῶτες μας, μετατρέποντάς την ὡς τὸ κοινὸ σπίτι ὅλων τῶν βορειοηπειρωτῶν καὶ κυρίως στὸ νὰ ἀνταποκριθεῖ στὸ κάλεσμα τῆς ἱστορίας, δὲν βρῆκαν τὴν ἐπιθυμητὴ ἀνταπόκριση. Ἀποχωρῶ ἀπὸ τὴν προεδρεῖα, παραχωρώντας τὴν εὐθύνη τῆς διοίκησης μέχρι τὶς ἑπόμενες ἀρχαιρεσίες στὸν ἀντιπρόεδρο κ. Φρέντη Μπελέρη. Θὰ ἤθελα νὰ μοιραστῶ μαζί σας, τὴν περηφάνεια γιὰ τοὺς ἀγῶνες ποὺ δώσαμε γιὰ τὴν προάσπιση τῶν δικαίων τοῦ...

Ἐπιστολὴ τοῦ Γέροντος Ἐφραὶμ τοῦ Βατοπαιδινοῦ στὸν Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Βουλῆς μὲ ἀφορμὴ τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὶς ἐκτρώσεις

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου Γέροντας Ἐφραίμ, ἀπέστειλε σημαντικὴ ἐπιστολὴ – παρέμβαση στὸν πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Βουλῆς, μὲ ἀφορμὴ τὴν ὑπερψήφιση τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὶς ἐκτρώσεις. Ὁ Γέροντας Ἐφραίμ μεταξὺ ἄλλων, σημειώνει ἐμπόνως ὅτι τὸ νομοσχέδιο ἀποτελεῖ «νομιμοποίηση τῆς δολοφονίας ἀγέννητων παιδιῶν» καὶ ὅτι τὸ ἔμβρυο «δὲν ἀποτελεῖ “κτῆμα” ἢ μέλος τοῦ σώματος τῆς μητρός του ὥστε κατὰ βούλησιν νὰ χειρίζεται αὐτό». Ὡς ἀποτέλεσμα «οὐδεὶς δύναται νὰ τοῦ στερήσει τὸ δικαίωμα τῆς ζωῆς» καὶ ὅσοι συντελοῦν στὶς ἐκτρώσεις «ἀναδεικνύονται σύγχρονοι “Ἠρώδαι”». Τέλος ζητᾶ τὴν προστασίου τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ. Διαβάστε τὴν ἐπιστολή…

Τὸ μεγάλο γαλάζιο εἰκονοστάσι τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανοσύνης


Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος - Κιλκὶς
Τὸ χρέος τοῦ παλληκαριοῦ εἶναι νὰ λογίζεται σφαγάδι καὶ ὄχι ψοφίμι». (Γεώργιος Καραϊσκάκης).
«Ἂν ἡ οἰκογένεια καὶ τὸ σχολεῖο πάψουν νὰ ἐμφυτεύουν στοὺς νέους τὸ θεῖο σπόρο τῆς ἁγίας πίστης μας, τότε οἱ ἐπερχόμενες γενεὲς θὰ χάσουν παντελῶς τὴν ταυτότητά τους πράγμα ποὺ σημαίνει καὶ τὸ αὐτοαφανισμό τους».
Εἶναι λόγια της Ἰωάννας Τσάτσου, ἀδελφῆς του ποιητῆ Γιώργου Σεφέρη, συζύγου τοῦ ἀείμνηστου Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Κῶν. Τσάτσου. Στὸ ἴδιο κείμενο τὸ ὁποῖο φιλοξενεῖται σὲ συλλογικὸ τόμο ποὺ ἐξέδωσε ἡ Ι.Μ. Κουτλουμουσίου τοῦ Ἁγίου Ὅρους, τὸ 2000, θὰ σημειώσει μὲ τρόπο ἀντάξιό τοῦ σπουδαίου ἀδελφοῦ της: « Ὁλόκληρη ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἕνα μεγάλο γαλάζιο εἰκονοστάσι τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανοσύνης καὶ πλανᾶται πολὺ μακράν της πραγματικότητας - τῆς ἱστορικῆς καὶ τῆς σύγχρονης - ὅποιος πιστεύει καὶ εὐμεθόδως διαδίδει ἄλλα. Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλληνισμὸς εἶναι ΕΝΑ». Κι ὅμως «πλανεμένοι» καὶ ἐκκλησιομάχοι εἶναι τώρα καὶ ὑπουργοὶ Παιδείας τὸ μελλοντικὸ «τότε» τῆς τρανῆς Ἑλληνίδας -αἰωνία της ἡ μνήμη- Ἰωάννας Τσάτσου ἔγινε «τώρα». Τώρα, τοῦτες οἱ γενιὲς χάνουν τὴν ταυτότητά τους καὶ ὁδηγοῦνται στὸν ἀφανισμό τους.
Ἄκουγα τὶς προάλλες τὸν κ. Γαβρόγλου στὸ κανάλι τῆς Βουλῆς. Τοῦ τέθηκε ἡ ἐρώτηση γιὰ...

24 Απρ 2018

Καὶ ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς κατὰ Γαβρόγλου γιὰ τὴν ἀφαίρεση τῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς


Στὸ ΣτῈ κατατέθηκε νέα αἴτηση ἀκύρωσης κατὰ τοῦ διατάγματος γιὰ τὸ νέο ὀργανισμὸ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας.

Ὄχι μόνο δὲν ἀπέσυρε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τῆς αἴτησή της ποὺ εἶχε καταθέσει πρὸ δεκαημέρου στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας κατὰ τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος 18/2018 (νέος ὀργανισμὸς ὑπουργείου Παιδείας), ὅπως εἶχε ζητήσει ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Κωνσταντῖνος Γαβρόγλου (18.4.2018), ἀλλὰ ἀντίθετα σήμερα κατατέθηκε νέα αἴτηση ἀκύρωσης ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Πειραιά, τὸν Μητροπολίτη Πειραιὰ Σεραφεὶμ Μεντζελόπουλο, κ.λ.π.
Πρὸ δεκαημέρου ξεκίνησε νέα ἀντιπαράθεση μεταξύ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κυβέρνησης καὶ εἰδικὰ μὲ τὸν ὑπουργὸ Παιδείας, καθὼς ἀπὸ τὸ νέο ὀργανισμὸ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας (Π.Δ. 18/2018) ἀφαιρέθηκε ἀπὸ τὴν ἀποστολὴ τοῦ ἐν λόγω ὑπουργείου ἡ «ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης». Δηλαδὴ ἀφαιρέθηκε ἀπὸ τὴν ἀποστολὴ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας ἡ θρησκευτικὴ ἀγωγὴ τῶν νέων.
Ἀκολούθησε πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν (18.4.2018), μία συνάντηση κατόπιν αἰτήματος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὸν κ. Γαβρόγλου. Στὴν ἐνημερωτικὴ αὐτὴ συνάντηση, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ἐκκλησίας παραβρέθηκαν ὁ...

Τέσσερεις γρήγορες ... «κατραπακιές» στή Νέα Τάξη καί τή Νέα Ἐποχή

Πρωτοπρ. Ἰωάννη Φωτοπούλου
ἐφημερίου Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς
«Ἐπιτέλους νά γελάσει καί λίγο τά χειλάκι μας...», εἶπε ἕνας καλός φίλος καί ἀδελφός μετά τήν ἀπαξιωτική ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας γιά τό νεοεποχήτικο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ἀλλά δέν εἶναι μόνο αὐτή ἡ ἀπόφαση πού μᾶς ἔκανε ἐμᾶς τούς ἁπλούς Ἕλληνες νά ἀναθαρρήσουμε. Τέσσερα ἠχηρά χαστούκια δέχθηκε τό νεοταξικό-νεοεποχήτικο σύστημα αὐτές τίς μέρες:
Α) τό συλλαλητήριο γιά τή Μακεδονία. Ὁ κυρίαρχος ἑλληνικός λαός μέ τόν Θούριο τοῦ Μίκη Θεοδωράκη ἔδειξε στήν ναζιστική μπότα τῆς Νέας Τάξης πού ποδοπατᾶ ὅλον τόν κόσμο ὅτι αὐτός ὁ καταφρονούμενος συστηματικά λαός παρά τήν ἐξωτερική γύμνια του εἶναι ντυμένος μέ τήν ρωμαίϊκη δόξα του καί τήν ἑλληνική λεβεντιά του. Διεκήρυξε παντοῦ urbietorbi ὅτι παρά τίς φανερές καί ἀόρατες ἀπειλές δέν...

Μὲ τὴ σιωπή, τὴν ἀνοχὴ καὶ τὴν προσευχὴ ὠφελοῦμε τὸν ἄλλον μυστικὰ

Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτη
Ὅταν βλέπουμε τοὺς συνανθρώπους μας νὰ μὴν ἀγαποῦν τὸν Θεό, στενοχωρούμαστε. Μὲ τὴ στενοχώρια δὲν κάνουμε ἀπολύτως τίποτα. Οὔτε καὶ μὲ τὶς ὑποδείξεις. Οὔτε αὐτὸ εἶναι σωστό. Ὑπάρχει ἕνα μυστικό· ἂν τὸ καταλάβουμε, θὰ βοηθήσομε. 
Τὸ μυστικὸ εἶναι ἡ προσευχή μας, ἡ ἀφοσίωσή μας στὸν Θεό, ὥστε νὰ ἐνεργήσει ἡ χάρις Του. 
Ἐμεῖς, μὲ τὴν ἀγάπη μας, μὲ τὴ λαχτάρα μας στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, θὰ προσελκύσουμε τὴν χάρη, ὥστε νὰ περιλούσει τοὺς ἄλλους, ποὺ εἶναι πλησίον μας, νὰ τοὺς ξυπνήσει, νὰ τοὺς διεγείρει πρὸς τὸ θεῖο ἔρωτα. 
Ή, μᾶλλον, ὁ Θεὸς θὰ στείλει τὴν ἀγάπη Του νὰ τοὺς ξυπνήσει ὅλους. Ὅ,τι ἐμεῖς δὲν...

"Ποιός μᾶς βεβαιώνει ὅτι ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε;" Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Μοῦ τὸ βεβαιώνει ἡ συνείδησή μου πρὶν ἀπ’ ὅλα. Κατόπιν ὁ νοῦς μου καὶ ἡ βούλησή μου. 
Πρῶτον, ἡ συνείδησή μου λέει: τόσα πάθη ποὺ ὑπέστη ὁ Χριστὸς γιὰ τὸ καλὸ καὶ τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ἐπιβραβευτοῦν μὲ τίποτε ἄλλο παρὰ μὲ τὴν ἀνάσταση καὶ τὴν ὑπερκόσμια δόξα. Τὰ ἀνείπωτα πάθη τοῦ Δικαίου στεφανώθηκαν μὲ τὴν ἀνείπωτη δόξα. Αὐτό μου δίνει ἱκανοποίηση καὶ ἠρεμία. 
Δεύτερον, ὁ νοῦς μου λέει: χωρὶς τὴν λαμπρὴ ἀναστάσιμη νίκη ὅλο τὸ ἔργο τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ θὰ παρέμενε στὸν τάφο, ὁλόκληρη ἡ ἀποστολή Του θὰ ἦταν μάταιη. 
Τρίτον, ἡ βούλησή μου λέει: ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μὲ ἔσωσε ἀπὸ τοὺς ταλαντευόμενους δισταγμοὺς ἀνάμεσα στὸ καλὸ καὶ τὸ κακό, καὶ μὲ θέτει ἀποφασιστικὰ στὸν δρόμο τοῦ...

Ἡ ἔξωση τοῦ πολιτισμοῦ

Γράφει ὁ Σαράντος Καργάκος,
στορικός - Συγγραφέας
 λεξη πολιτική παράγεται ἀπὸ τὸ «πόλις», τὸ αὐστηρὸ προγονικὸ μας ἰδανικό. Ἀπὸ τὸ «πόλις» παράγεται καὶ ὁ πολιτισμὸς. Ἄρα, πολιτικὴ καὶ πολιτισμὸς εἶναι ἔννοιες ὁμόρριζες. Σήμερα ὅμως οὔτε τὸ ἕνα οὔτε τὸ ἄλλο παράγονται στὴν Ἑλλάδα. Ὁ λόγος εἶναι ἁπλὸς: δὲν κάνουμε πολιτικὴ, κάνουμε κομματισμό. Καὶ ἀφοῦ δὲν κάνουμε πολιτική, δὲν κάνουμε οὔτε πολιτισμό. Πρέπει κάποτε νὰ κατανοηθεῖ ὅτι ἡ δημοκρατία εἶναι πολίτευμα αἰσθητικό, πολίτευμα τοῦ γούστου καὶ ὄχι τοῦ «γουστάρω». Πολίτευμα τοῦ «πρέπει» καὶ ὄχι τοῦ «κάνω ὅ,τι θέλω». Τὸ «πρέπει» δὲν εἶναι δεσμός εἶναι σύνδεσμoς. Ὅπως παραλύει ἡ γλῶσσα χωρίς συνδέσμους, ὅμοια παραλύει καὶ ἡ δημοκρατία χωρὶς τὰ ἀναγκαῖα «πρέπει». Ἡ θάλασσα στὴν ὁποία πρέπει νὰ κολυμπᾶ ὁ δημοκρατικὸς πολίτης δὲν πρέπει νὰ εἶναι βρόμικη καὶ θολὴ, γιατὶ μοιραῖα κι αὐτὸς θὰ λερωθεῖ. Ἡ βρομιὰ τοῦ νεροῦ εὐνοεῖ τὴν ἀνάδειξη εὐτελῶν. Μιὰ λαϊκὴ παροιμία τὸ ἐκφράζει πολύ παραστατικὰ: «Ἐφύρασεν ἡ θάλασσα κι ἐπλεῦσαν κι οἱ κα(β)οῦροι». Δηλαδή, λερώθηκε ἡ θάλασσα καὶ ἐπιπλεῦσαν ἀκόμη καὶ τὰ καβούρια. Μιὰ ματιὰ στὴν πρωτεύουσα –ἀκόμη καὶ στὰ πιὸ ἱερὰ της σημεῖα– προκαλεῖ πλέον ἀπέχθεια. 
Ἡ Ἀθήνα ἐδῶ καὶ καιρὸ –ἰδίως τὸν τελευταῖο καιρὸ– ἔχει γίνει μιὰ...

Τὸ Ἅγιον Ὅρος λέει «ΟΧΙ» στὴν Ἀναδοχή παιδιῶν ἀπὸ «ὁμόφυλα ζευγάρια»

Ἐξοχώταται Κυρίαι Ὑπουργοί, Ἐξοχώτατοι Βουλευταί,
Διά τοῦ παρόντος ἱεροκοινοσφραγίστου ἠμῶν γράμματος ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἐκφράσωμεν τὸν ἔντονον προβληματισμὸν καὶ ἀνησυχίαν τόσον ἠμῶν τῶν Ἁγιορειτῶν μοναχῶν, ὅσον καὶ τῶν πολυπληθῶν προσκυνητῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους διὰ τὰς προσφάτως σχεδιαζομένας νομοθετικάς μεταβολάς, αἱ ὁποῖαι δύνανται νὰ ἐπηρεάσουν δυσμενῶς τὴν κοινωνίαν μας, καὶ ἰδιατέρως μίαν εὐαίσθητον κατηγορίαν τῶν μελῶν αὐτῆς, αὐτὴ τῶν παιδιῶν.
Ἀναφερόμεθα εἰς τὸ κατατεθὲν τὴν 17ην Ἀπριλίου 2018 σχέδιον νόμου «Μέτρα γιὰ τὴν προώθηση τῶν Θεσμῶν τῆς Ἀναδοχῆς καὶ Υἱοθεσίας» τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας, Ἀσφάλισης καὶ Κοιν. Ἀλληλεγγύης, τὸ ὁποῖον ἔχει σκοπὸν τὴν ἐπιλυσην χρονίων προβλημάτων, ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὴν διαδικασίαν ἀναδοχῆς καὶ υἱοθεσίας παιδιῶν, ὅπως ἐπισημαίνεται εἰς τὴν...

23 Απρ 2018

Ὅσιος Παΐσιος: «Οἱ Καθολικοί πᾶνε σιγά - σιγὰ νὰ κουτσουρέψουν τούς Ἁγίους, ὁ Ἅγιος Γεώργιος λένε ὅτι εἶναι μύθος»

Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Α΄,  «Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο»,  ἔκδ. Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Βασιλικά Θεσσαλονίκης, 1998
Πόσο ἔχουν ἐπιδράσει οἱ Προτεστὰντες, οἱ Καθολικοί! Τὸ ἄθεο πνεῦμα πόσο μπῆκε στὸν Καθολικισμό! Οἱ Καθολικοί πᾶνε σιγά - σιγὰ νὰ κουτσουρέψουν τούς Ἁγίους. «Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη, λένε, δὲν ἦταν μεγάλη Ἁγία· ἕνας μικρός βασιλίσκος ἦταν ὁ πατέρας της. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἦταν μικρός Ἅγιος. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος μύθος. Ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ δὲν ὑπῆρχε· ἦταν μία παρουσία τοῦ Θεοῦ. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ». Μετά θὰ ποῦν: «Ὁ Χριστός δὲν εἶναι Θεός· ἦταν μόνον ἕνας δάσκαλος μεγάλος». Μετά θὰ προχωρήσουν καὶ ἄλλο: «Ὁ Θεὸς εἶναι μία δύναμη».
Καὶ μετά θὰ ποῦν: «Ὁ Θεὸς εἶναι ἡ φύση»! ἐνῶ ὑπάρχουν γεγονότα χειροπιαστὰ, Προφῆτες, προφητεῖες, τόσο ζωντανά θαύματα, φθάνουν καὶ μερικοί δικοί μας στὸ σημεῖο νὰ...

Οἱ χριστιανικὲς καὶ οἱ αἱρετικὲς πηγὲς τῆς Εὐρώπης

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν       
Ἡ εὐρωπαϊκὴ ἤπειρος ἐγκολπώθηκε τὴν χριστιανικὴ πίστη, ἀποβάλλοντας τὸ σκοτεινὸ εἰδωλολατρικό της παρελθόν, ἤδη ἀπὸ τὰ πρωτοχριστιανικὰ χρόνια. Τὰ βιβλικὰ κείμενα, ἡ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση, ἡ ἱστορία καὶ τὰ συναξάρια τῶν ἁγίων μαρτυροῦν ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο ἔφτασε στὴν Εὐρώπη καὶ ἑδραιώθηκε ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, παρ’ ὅλα τὰ ἐμπόδια καὶ τὶς διώξεις τοῦ προηγούμενου παγανιστικοῦ θρησκευτικοῦ καθεστῶτος καὶ παρὰ τοὺς ἀπηνεῖς διωγμούς, ποὺ ἐφάρμοσε ἡ τότε πανίσχυρη ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία, ὑποκινούμενη ἀπὸ τὴν διεφθαρμένη ἀριστοκρατία καὶ τὰ ἀδίστακτα εἰδωλολατρικὰ ἱερατεῖα, τῶν ὁποίων ἐθίγοντο τὰ συμφέροντα μὲ τὴν ἐξάπλωση τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Γιὰ δέκα περίπου αἰῶνες, ὅσο ἡ Δυτικὴ Εὐρώπη ἦταν Ὀρθόδοξη, μᾶς κληροδότησε μία πλούσια πνευματικὴ παράδοση, ἀναδεικνύοντας μεγάλες πατερικὲς καὶ ἐκκλησιαστικὲς μορφές, ἐφάμιλλες τῶν πατερικῶν μορφῶν τῆς Ἀνατολῆς. Ὁ ἅγιος Κλήμης Ρώμης, ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος Λουγδούνου, ὁ ἅγιος Ἱερώνυμος, ὁ ἅγιος Κυπριανὸς Καρχηδόνος, ὁ ἅγιος Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων, ὁ ἅγιος Βενέδικτος, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Μέγας ὁ Διάλογος, ὁ ἅγιος Κασσιανός, ὁ Ρουφίνος κ.α. εἶναι μερικὲς ἀπὸ αὐτὲς τὶς μεγάλες προσωπικότητες, γιὰ τὶς ὁποῖες σεμνύνεται ἡ Ἐκκλησία μας. Ὡστόσο, δυστυχῶς, ἡ πνευματικὴ αὐτὴ πορεία σταμάτησε τὸν 11ο αἰώνα, ὅταν ἡ δυτικὴ Χριστιανοσύνη ἀποκόπηκε ἀπὸ τὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ...

Στὴν ἄτεκνη γυναίκα γιὰ τὰ παιδιὰ (ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς)

Πικρὰ παραπονιέσαι πὼς δὲν ἔχεις παιδιά. Παραπονιέσαι γιὰ τὸν ἄνδρα σου, ποὺ τὸν θεωρεῖς ὑπαίτιο. Καὶ ἀκόμα τολμᾶς νὰ παραπονεθεῖς καὶ γιὰ τὸν Δημιουργό σου. Μὴν ἁμαρτάνεις φορτώνοντας τὴν ψυχή σου, ἀλλὰ ὑποτάξου στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Διότι ὁ Θεὸς εἶναι ἡ αἰτία τῶν παιδιῶν, ἐνῶ οἱ γαμήλιοι σύντροφοι εἶναι μόνο τὰ κανάλια μέσω τῶν ὁποίων ἐμφανίζονται τὰ παιδιὰ στὸν κόσμο, κατὰ τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ καὶ κατὰ τὸ στοργικὸ θέλημά Του.
Στὴ Βίβλο τῆς ζωῆς εἶναι γραμμένη ἡ ἑξῆς περίπτωση: ἡ Ραχήλ, ἡ γυναίκα τοῦ Ἰακώβ, δὲν εἶχε παιδιά. Καὶ στὴν πίκρα της ἡ Ραχὴλ μάλωσε τὸν ἄνδρα της τὸν Ἰακὼβ καὶ τοῦ εἶπε:
«Δὸς μοὶ τέκνα, εἰ δὲ μή, τελευτήσω ἐγὼ» (Γέν. 30, 1). Παραξενεύθηκε ὁ Ἰακὼβ μὲ τὴν ἀφροσύνη τῆς γυναίκας του: «Θυματωθεῖς δὲ Ἰακὼβ τὴ Ραχὴλ εἶπεν αὐτή: μὴ ἀντὶ Θεοῦ ἐγὼ εἰμί, ὃς ἐστέρησε σὲ καρπὸν κοιλίας;» (Γέν. 30, 2).
Συμβαίνει, νὰ μὴν δίνει ὁ Δημιουργὸς καμιὰ φορᾶ παιδιὰ οὔτε στοὺς δικαιότατους συζύγους, ὅπως ἦταν ἡ περίπτωση μὲ τὸν Ἀβραὰμ καὶ τὴ Σάρα, ἢ μὲ τὸν δίκαιο Ἰωακεὶμ καὶ τὴν Ἄννα. Ἀλλὰ συμβαίνει, Αὐτὸς νὰ μὴν δίνει παιδιὰ λόγω ἁμαρτίας τῆς μίας ἢ τῆς ἄλλης γαμήλιας πλευρᾶς.
Γιὰ παράδειγμα ἡ περίπτωση μὲ τὴ Μελχόλ, τὴ γυναίκα τοῦ Δαβίδ. Ἡ νεαρὴ γυναίκα τοῦ Δαβὶδ Μελχόλ, κόρη τοῦ βασιλιᾶ Σαούλ, κοιτοῦσε μία φορὰ ἀπὸ τὸ παράθυρο καὶ εἶδε τὸν ἄνδρα της πάνω στὸν θρησκευτικὸ ἐνθουσιασμό του νὰ πηδᾶ καὶ νὰ χορεύει γύρω ἀπὸ τὴν κιβωτὸ τῆς διαθήκης, «καὶ ἐξουδένωσεν αὐτὸν ἐν τὴ καρδία αὐτῆς» (Β’ Βάσ. 6, 16). Τοῦτο τὸν χλευασμὸ στὴν καρδιὰ της κανένας στὸν κόσμο δὲν γνώριζε ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Θεὸ ποὺ βλέπει τὰ πάντα. Γι’ αὐτὸ ὁ Ὕψιστος τιμώρησε τὴν Μελχὸλ τὴν γυναίκα τοῦ Δαβὶδ «καὶ τὴ Μελχὸλ θυγατρὶ Σαοὺλ οὐκ ἐγένετο παιδίον, ἕως τῆς ἡμέρας τοῦ ἀποθανεῖν αὐτὴν» (Β’ Βάσ. 6, 23).
Ἐξερεύνησε λοιπὸν κι ἐσὺ τὴν καρδιά σου καὶ τὴν καρδιὰ τοῦ ἄνδρα σου, καὶ κοιτάξτε καὶ οἱ δύο, ἐὰν...

Ὁ γνήσιος δοῦλος καὶ στρατιώτης τοῦ ἐπουρανίου Bασιλέως Ἅγιος Γεώργιος

Ὁμιλία Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ, εἰς τὴν μνήμην τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου
Γεώργιος ὁ μεγάλαθλος καὶ πολύαθλος καὶ πανένδοξος τοῦ Χριστοῦ πολυνίκης στρατιώτης καὶ στρατιάρχης, ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί, συνεκάλεσε τὴ σημερινὴ κοσμοχαρμόσυνη ὁμήγυρη μαζὶ καὶ πανήγυρη, καὶ ὡς καλὸς ἑστιάτορας ἐπιδαψιλεύει στοὺς πιστοὺς τὸ νέκταρ τῆς χάριτος· Γεώργιος, ὁ δοξασμένος ἀριστέας τοῦ μεγάλου βασιλέως καὶ Θεοῦ·
Γεώργιος, ὁ ταχὺς εἰς βοήθειαν καὶ πολὺς εἰς τὰ θαύματα· Γεώργιος, τὸ γλυκὺ στοὺς εὐλαβεῖς Χριστιανοὺς καὶ πράγμα καὶ ὄνομα· Γεώργιος, ὁ μέγας στεφανίτης τῶν μαρτύρων καὶ τροπαιοφόρος κατὰ τοῦ διαβόλου μαχητής, τοῦ ὁποίου ἡ μνήμη ἡ λαμπρὰ καὶ ἡ λαμπρότητα τῶν θαυμαστῶν ἄθλων του συνεκλαμπρύνονται μὲ τὸ ὑπέρλαμπρο φῶς τῆς Ἀναστάσεως, καὶ μᾶς συνεκάλεσε στὸν παλαίφατο τοῦτο ναό του, γιὰ νὰ τὸν μεγαλύνουμε μὲ ἤχους καὶ ὕμνους λαμπρούς, μεγαλύνοντας τὸν ἀγωνοθέτη καὶ στεφοδότη του Χριστόν, «τὸν ἐνδοξαζόμενον ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ», γιὰ νὰ συλλαμπρυνθοῦμε ὡς τέκνα φωτὸς καὶ ἀναστάσεως.
Ὁ οὐρανοπολίτης ἅγιος Γεώργιος, τοῦ ὁποίου πατρίδα ἐπίγεια ὑπῆρξε ἡ ἁγιοτρόφος καὶ περιλάλητος Καππαδοκία, ἄκμασε κατὰ τοὺς χρόνους τῆς βασιλείας τῶν μεγάλων διωκτῶν τῶν χριστιανῶν Ρωμαίων αὐτοκρατόρων τῆς Ἀνατολῆς Διοκλητιανοῦ καὶ Γαλερίου Μαξιμιανοῦ (284-305). Οἱ γονεῖς τοῦ ἁγίου ὑπῆρξαν εὐγενεῖς καὶ λαμπροὶ κατὰ κόσμον, ἀλλὰ καὶ...

22 Απρ 2018

Τό κράτος τοῦ Βατικανοῦ τό 1961 διέγραψε ἀπό τό Συναξαριστή τόν ἅγιο Γεώργιο! Μὲ αὐτοὺς ποθοῦν οἱ οἰκουμενιστὲς τὴν ἕνωση…

(...) Ἦταν τότε πού ὁ Διοκλητιανός ἐξαπέλυσε τόν μεγάλο, τόν φοβερότερο ἴσως, διωγμό κατά τῶν χριστιανῶν (303 μ.Χ.). Εἶχε προηγηθεῖ ἡ αὐτοαναγόρευσή του σέ «Δίιο», δηλαδή προστατευόμενο τοῦ Δία καί στή συνέχεια σέ θεό, κατά τή συνήθεια τῶν αὐτοκρατόρων τῆς παρηκμασμένης ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. Ἦταν τόσο τό πάθος τοῦ Διοκλητιανοῦ κατά τῶν χριστιανῶν, ὥστε διέταξε νά κοπεῖ νόμισμα μέ τή μορφή του, φυσικά, καί μέ τήν ἐπιγραφή «νά ἐξαφανιστοῦν οἱ χριστιανοί»!
Οἱ Ρωμαῖοι, συνηθισμένοι νά βλέπουν αἷμα νά χύνεται στά ἀμφιθέατρα, βρῆκαν τρόπο νά διασκεδάζουν τήν ἀνία τους παρακολουθώντας τά μαρτύρια τῶν χριστιανῶν. Μεταξύ τῶν μαρτύρων αὐτῶν ἦταν καί ὁ Γεώργιος ἀπό τήν Καππαδοκία, νεαρός ἀξιωματοῦχος τῆς αὐτοκρατορίας.
Ἡ ἄρνησή του νά θυσιάσει στούς θεούς καί στόν θεοποιημένο αὐτοκράτορα ὁδήγησε τόν Γεώργιο στό ἑδώλιο τοῦ κατηγορουμένου καί, στή συνέχεια, στούς βασανιστές. Ἡ παραδειγματική τιμωρία ἑνός ἀνυπότακτου στόν αὐτοκράτορα ἀξιωματούχου ἦταν θέαμα ἐνδιαφέρον γιά τούς Ρωμαίους. Τό παρακολούθησε καί ὁ ἴδιος ὁ Διοκλητιανός συνοδευόμενος ἀπό τή σύζυγό του Ἀλεξάνδρα.
Ὁ Γεώργιος παρέμεινε ἄκαμπτος στά ἀλλεπάλληλα φοβερά βασανιστήρια, νικητής ἐπί τῶν τυράννων. Ἡ σταθερότητά του εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά προσελκύσει στήν...

Οἱ Μυροφόρες δὲν ὑπολόγισαν τίποτε, γιατὶ εἶχαν πνευματικὴ κατάσταση καὶ ἐμπιστεύθηκαν στὸν Χριστό

Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Β΄, «Πνευματικὴ ἀφύπνιση», ἔκδ. Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Βασιλικὰ Θεσσαλονίκης 1999
Σήμερα λείπουν καὶ οἱ δυὸ παλληκαριές· οὔτε πνευματικὴ παλληκαριὰ ὑπάρχει, ἡ ὁποία γεννιέται ἀπὸ τὴν ἁγιότητα καὶ τὴν παρρησία στὸν Θεό, γιὰ νὰ ἀντιμετωπισθῆ μιὰ δυσκολία μὲ πνευματικὸ τρόπο, οὔτε φυσικὴ παλληκαριὰ ὑπάρχει, ὥστε νὰ μὴ δειλιάση κανεὶς σὲ ἕναν κίνδυνο. Πρέπει νὰ ἔχη κανεὶς πολλὴ ἁγιότητα, γιὰ νὰ φρενάρη ἕνα μεγάλο κακό, ἀλλιῶς ποῦ νὰ στηριχθῆ;
Μιὰ ψυχὴ σὲ ἕνα μοναστήρι ἂν ἔχη πνευματικὴ παλληκαριά, νὰ δῆς, τὸν ἄλλον ποὺ ἔρχεται μὲ κακὸ σκοπὸ θὰ τὸν καθηλώνη μὲ τὸ ἕνα πόδι μέσα ἀπὸ τὴν μάνδρα καὶ μὲ τὸ ἄλλο ἀπ᾿ ἔξω ! Θὰ τὸν χτυπάη στὸ κεφάλι μὲ πνευματικὸ τρόπο, μὲ τὸ κομποσχοίνι, μὲ τὴν εὐχή, καὶ ὄχι μὲ τὸ πιστόλι. Λίγη προσευχὴ θὰ κάνη, καὶ ὁ ἄλλος θὰ μένη ἐκεῖ ἔξω ἀκίνητος! Θὰ μένη γιά... σκοπός! Μιὰ ψυχή, ἂν ἔχη πνευματικὴ κατάσταση, καὶ τὸ κακὸ θὰ φρενάρη καὶ τὸν κόσμο θὰ...

Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὴν Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων

Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ
Ἡ ἀνάστασις τοῦ Κυρίου εἶναι ἀνανέωσις τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, εἶναι ἀναζώωσις καί ἀνάπλασις καί ἐπάνοδος πρός τήν ἀθάνατη ζωή τοῦ πρώτου ᾿Αδάμ πού καταβροχθίσθηκε ἀπό τόν θάνατο λόγω τῆς ἁμαρτίας καί διά τοῦ θανάτου ἐπαλινδρόμησε πρός τήν γῆ ἀπό τήν ὁποία ἐπλάσθηκε. ῞Οπως λοιπόν ἐκεῖνον στήν ἀρχή δέν τόν εἶδε κανείς ἄνθρωπος νά πλάττεται καί παίρνη ζωή, ἀφοῦ δέν ὑπῆρχε κανείς ἄνθρωπος ἐκείνη τήν ὥρα, μετά δέ τήν λῆψι τῆς πνοῆς ζωῆς μέ θεῖο ἐμφύσημα πρώτη ἀπό ὅλους τόν εἶδε μιά γυναῖκα, διότι μετά ἀπό αὐτόν πρῶτος ἄνθρωπος ἦταν ἡ Εὔα· ἔτσι τόν δεύτερο ᾿Αδάμ, δηλαδή τόν Κύριο, ὅταν ἀνίστατο ἀπό τούς νεκρούς, κανείς ἄνθρωπος δέν τόν εἶδε, ἀφοῦ δέν παρευρισκόταν κανείς δικός του καί οἱ στρατιῶτες πού ἐφύλασσαν τό μνῆμα ταραγμένοι ἀπό τόν φόβο εἶχαν γίνει σάν νεκροί, μετά δέ τήν ἀνάστασι πρώτη ἀπό ὅλους τόν εἶδε μιά γυναῖκα, ὅπως ἀκούσαμε νά εὐαγγελίζεται σήμερα ὁ Μάρκος.διότι, λέγει, “ὅταν ὁ ᾿Ιησοῦς ἀναστήθηκε τό πρωί τῆς πρώτης ἡμέρας τῆς ἑβδομάδος, παρουσιάσθηκε πρῶτα στή Μαρία τή Μαγδαληνή”.
Φαίνεται βέβαια σαφῶς ὅτι ὁ εὐαγγελιστής εἶπε καί τήν ὥρα κατά τήν ὁποία ἀναστήθηκε ὁ Κύριος, δηλαδή πρωί, καί ὅτι παρουσιάσθηκε πρῶτα στή Μαρία τή Μαγδαληνή καί ὅτι ἐφάνηκε ἀκριβῶς τήν ὥρα τῆς ἀναστάσεως. Δέν λέγει ὅμως ἔτσι, ὅπως θά φανῆ ἄν ἐξετάσωμε προσεκτικώτερα τά πράγματα. Διότι λίγο παραπάνω καί αὐτός σέ συμφωνία μέ τούς ἄλλους...

Πατὴρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Κυριακή τῶν Μυροφόρων»

Ἐκπομπὴ ἀπὸ τὸν ὀσιολογιώτατο μοναχὸ πατέρα Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη,
μὲ θέμα: «Κυριακή τῶν Μυροφόρων», 22-4-2018 

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.