30 Νοε 2022

Ἐν Συνειδήσει, ἐν Ἀγάπῃ καί ἐν Ἀληθείᾳ

Τά σύγχρονα ἐκκλησιολογικά προβλήματα
καί προτάσεις γιά τήν θεραπεία τους
Ἀρ­χιμ. Ἀ­θα­να­σί­ου Ἀναστασίου
Προη­γου­μέ­νου Ἱ. Μ. Με­γά­λου Με­τε­ώ­ρου, Ἁγίων Μετεώρων
28 Νοεμβρίου 2022
Τόν Δεκέμβριο τοῦ 2021, μία ἀπό τίς πιό γνωστές Ἑταιρεῖες Δημοσκοπήσεων δημοσίευσε μία ἔρευνα[1], ὅπου ἀποτυπώνονται οἱ τάσεις στήν ἑλληνική κοινωνία κατά τήν τελευταία δεκαετία. Εἰδικότερα ἐξετάστηκαν οἱ προτιμήσεις καί ἡ ἐμπιστοσύνη πού δείχνουν διαχρονικά οἱ Ἕλληνες πολίτες σέ θεσμούς, μεταξύ αὐτῶν καί ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία καταγράφει τήν πιό θεαματική πτώση στά ποσοστά προτιμήσεως τῶν πολιτῶν.

Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος σὲ μία συνέντευξη ἐφ’ ὅλης τῆς ὕλης!

Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος στὴ μοναδική του συνέντευξη ποὺ ἀποφάσισε νὰ δώσει ἐν ὄψει τῶν ἐπερχόμενων Ἀρχιεπισκοπικῶν Ἐκλογῶν, συνομιλεῖ μὲ τὸν δημοσιογράφο κ. Στέφανο Δαμιανίδη (Focus FM 103.6) καί, ἀπαντᾶ σὲ πολλὰ καὶ ποικίλα ἐρωτήματα ποὺ ἀφοροῦν τὸν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου καὶ τοῦ...

Προηγεῖται τῆς σωματικῆς θεραπείας ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς

(Ἐπαναδημοσίευση ἀπό 30-11-2021)
Ἀπόδοση στήν Νεοελληνική - Ἐπιμέλεια:
Σάββας Ἠλιάδης
(Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ὁμιλία Ιδ΄ εἰς το κατά Ματθαῖον)
«Νῦν δέ, ἄν μέν σωματικόν ἔχομεν πάθος, πάντα ποιοῦμεν καί πραγματευόμεθα, ὥστε ἀπαλλαγῆναι τοῦ λυποῦντος ἡμᾶς,`τής δέ ψυχῆς ἡμῶν κακῶς διακειμένης, μέλλομεν καί ἀναδυόμεθα. Διά τοῦτο οὐδέ ἐκείνων ἀπαλλασσόμεθα, ἐπειδή τα μέν ἀναγκαία ἡμῖν πάρεργα γίνεται, τά δέ πάρεργα ἀναγκαία` καί τήν πηγήν τῶν κακῶν ἀφέντες, τούς ρύακας ἐκκαθαίρειν ἐθέλομεν.
Ὅτι γάρ τῶν ἐν τῷ σώματι κακῶν ἡ πονηρία τῆς ψυχῆς αἰτία καί ὁ παραλελυμένος τριάκοντα καί ὀκτώ ἔτη καί ὁ διά τοῦ στέγους χαλασθείς καί πρό τούτων δέ ὁ Κάϊν ἐδήλωσε` καί πανταχόθεν δέ ἐτέρωθεν τοῦτο ἄν τίς κατίδοι. Ἀνέλωμεν τοίνυν...

Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας καὶ οἱ σημαῖες Σκωτίας καὶ Ἡνωμένου Βασιλείου!

Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας, τοῦ ὁποίου τὴ μνήμη τιμᾶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὶς 30 Νοεμβρίου, καταγόταν ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Γαλιλαίας. Ἦταν ψαρὰς στὴ λίμνη Τιβεριάδα καὶ ἦταν ὁ πρῶτος ἄνθρωπος τὸν ὁποῖο ὁ Χριστὸς κάλεσε νὰ γίνει μαθητής του, ἐξ οὗ καὶ ὀνομάστηκε «Πρωτόκλητος». 
Μετὰ τὸ πολύχρονο ἀποστολικό του ἔργο, τοῦ ὁποίου σταθμὸς ὑπῆρξε καὶ ἡ ἀρχαία πόλη τοῦ Βυζαντίου, ὅπου ἵδρυσε καὶ τὴν πρώτη ἐκκλησία, μαρτύρησε στὴν Πάτρα σὲ μία περίοδο ὅπου ὡς τοπικὸς ἄρχοντας ἀναφέρεται κάποιος ὀνόματι Λέσβιος τὸν ὁποῖο διαδέχθηκε ὁ Αἰγεάτης, πιθανολογεῖται ὅτι ἦταν ἡ ἐποχὴ τοῦ διωγμοῦ τοῦ Νέρωνα, ἀλλὰ εἶναι δύσκολο νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ. Οἱ δήμιοί του μαρτυρίου τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα ἀποφάσισαν νὰ τὸν θανατώσουν σὲ σταυρὸ σὲ σχῆμα Χ, ὡς εἰρωνεία στὸ σταυρικὸ θάνατο καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ θεανθρώπου Χριστοῦ τὸν ὁποῖο κήρυττε. Αὐτὸ ὅμως ποὺ οἱ δήμιοι ἐκεῖνοι δὲν μποροῦσαν νὰ γνωρίζουν, εἶναι ὅτι ὁ σταυρὸς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, τὸ περίφημο «Χ», θὰ ἀναρτιόταν περήφανα, αἰῶνες μετά, ὡς σημαία μεγάλων χριστιανικῶν ἐθνῶν τῆς Εὐρώπης, ὅπως εἶναι ἡ Σκωτία καὶ ἡ Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ σημαία τῆς Σκωτίας, μὲ τὸ ἄσπρο Χ σὲ μπλὲ φόντο εἶναι ὁ σταυρὸς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα. Αὐτὸ ἔχει προκύψει ὡς ἑξῆς:...

Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ἀπόστολος, ὁ Πρωτόκλητος (30 Νοεμβρίου †)

Ὁ Ἀνδρέας, ψαρὰς στὸ ἐπάγγελμα καὶ ἀδελφός του Ἀποστόλου Πέτρου, ἦταν ἀπὸ τὴ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ τὸν πατέρα τοῦ τὸν ἔλεγαν Ἰωνά. Ἐπειδὴ κλήθηκε ἀπὸ τὸν Κύριο πρῶτος στὴν ὁμάδα τῶν μαθητῶν, ὀνομάστηκε πρωτόκλητος.
Ὁ Ἀνδρέας (μαζὶ μὲ τὸν Ἰωάννη τὸν εὐαγγελιστὴ) ὑπῆρξαν στὴν ἀρχὴ μαθητὲς τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Κάποια μέρα μάλιστα, ποὺ βρισκόντουσαν στὶς ὄχθες τοῦ Ἰορδάνη κι ὁ Πρόδρομος τοὺς ἔδειξε τὸν Ἰησοῦ καὶ τοὺς εἶπε «ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου», οἱ δύο ἁπλοϊκοὶ ἐκεῖνοι ψαράδες συγκινήθηκαν τόσο πολύ, ποὺ χωρὶς κανένα δισταγμὸ κι ἐπιφύλαξη ἀφήκαν ἀμέσως τὸν δάσκαλό τους κι ἀκολούθησαν τὸν Ἰησοῦ. 
Ἡ ἱστορία τῆς ζωῆς τοῦ Ἀνδρέα μέχρι τὴν Σταύρωση, τὴν Ἀνάσταση καὶ τὴν Ἀνάληψη, ὑπῆρξε σχεδὸν ἴδια μὲ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Νά πιστεύετε ἀκράδαντα στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιά σας, παρά τίς ὅποιες θλίψεις καί τούς κόπους.
Μή σκέπτεστε ὅτι ὑπάρχει κάποιο λάθος καί ὅτι θά μπορούσατε ὅλο αὐτό νά τό ἐπιτύχετε κάπου ἀλλοῦ καί νά τό ἀποκτήσετε χωρίς κόπο.
Ἐκεῖνο πού τώρα ὑπομένετε θά σᾶς καταλογισθεῖ ὡς μαρτύριο.
Ὁσίου Σωφρονίου τοῦ Ἔσσεξ

29 Νοε 2022

Ἰσοπεδώθηκε μιά γιά πάντα τό ἀφήγημα «ἐμβολιάζεσαι καί δέν πεθαίνεις» - Μέσα σέ ἕνα τρίμηνο 72,6% θάνατοι ἐμβολιασμένων!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Πάνω ἀπό ἑφτά ἑκατομμύρια πολῖτες βασίστηκαν σέ ἕνα ψευδές ἐπιχείρημα - Ἀπόλυτο σόκ προκαλοῦν τά ἐπίσημα στοιχεῖα τοῦ ΕΟΔΥ γιά τούς θανάτους ἐμβολιασμένων.
ΕΟΔΥ - Θάνατοι ἐμβολιασμένων: Λίγες μέρες πρίν καταφθάσουν τά πειραματικά σκευάσματα στήν Ἑλλάδα μέσα σέ εἰδικά ψυγεῖα καί τά ὑποδεχθεῖ ἡ χώρα μέ τιμές... ἀρχηγοῦ κράτους, ποιά ἦταν βασικά «ἀτού» τους πού προβλήθηκαν ἀπό τούς παπαγαλίζοντες «εἰδικούς» πού στρογγυλοκάθισαν στά τηλεοπτικά στασίδια; Μέ τό ἑορταστικό δῶρο πού μᾶς ἔφερνε τότε ὁ «Santa Claus» τῶν «big pharma» ὑποτίθετο πώς: «δέν κολλᾶς, δέν μεταδίδεις καί...

Ποιό Pretador; Οἱ Καταριανοί τό... τερμάτισαν - Πώς παρακολουθοῦν ὅλους τούς ἐπισκέπτες τοῦ Μουντιάλ

Σκηνές ἀπό τόν... μεγάλο ἀδελφό ζοῦν αὐτό τόν καιρό ὅσοι βρίσκονται στό Κατάρ. Μέ ἀφορμή τό Παγκόσμιο Κύπελλο ἔχει μπεῖ σέ ἐφαρμογή τό μεγαλύτερο σχέδιο παρακολούθησης πλήθους καί μάλιστα μέ τή συγκετάθεσή του, ἔστω καί χωρίς νά τό ξέρουν.

Δύο εἶναι τά μεγάλα «ὅπλα».

Τό πρῶτο: Οἱ 15.000 κάμερες (στή Ρωσία τό 2018 ἦταν μόλις 500) ἐξοπλισμένεςς μέ ἐργαλεῖα ἀναγνώρισης προσώπου σαρώνουν τά πάντα, ὄχι μόνο στά ὀκτώ γήπεδα πού γίνονται οἱ ἀγῶνες. Ἀρωγοί τούς drone ἐφοδιασμένα μέ κάμερες ὑψηλῆς...

Κραυγή ἀγωνίας τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας ἐν ἔτει 2022 πού ἔμεινε ἀπροστάτευτη καί ὀρφανή

Μέσα σέ χρονικό διάστημα τῶν τριῶν ἐτῶν, 1991-1993, ἡ ὀργάνωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀλβανίας, ἡ ΟΜΟΝΟΙΑ μπῆκε στήν καρδιά τοῦ κάθε ἑλληνικῆς καταγωγῆς πολίτη, σέ ὅλη τή χώρα. Ἀναβαθμίστηκε τό ὄνομά της, τήν ἀναγνώρισαν παντοῦ, ἀπό τίς πρῶτες νῖκες της τόσο στίς κοινοβουλευτικές, ἄλλο τόσο καί στίς τοπικές ἐκλογές, ἀπό τόν ἀγῶνα, τίς διαμαρτυρίες, τίς ἐπαφές ἐντός κι ἐκτός χώρας κ. ἄ..

Αὐτό δέν ἄρεσε στούς ἐθνικιστικούς ἀλβανικούς κύκλους, καί στήν ἴδια τήν κυβέρνηση καί ἄμεσα καί ἔμμεσα ἄρχισε ὁ ἀγῶνας γιά τήν φίμωσή της, γιά τον ἐξοστρακισμοῦ τοῦ ἐδῶ Ἑλληνισμοῦ, γιά...

Τὰ ἀληθῆ κριτήρια τοῦ Ὀρθοδόξως Θεολογεῖν

Ὁ ὁμολογητής Καθηγητὴς τοῦ ΑΠΘ κ. Δ. Τσελεγγίδης ὅρισε ὡς ἑξῆς τὰ κριτήρια γνησιότητας τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας: «Ποιὰ εἶναι τὰ κριτήρια τοῦ θεολογεῖν; Τὰ ἐπιστημονικὰ-ἀκαδημαϊκὰ κριτήρια εἶναι κτιστά. Γι’ αὐτό, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἀσφαλέστατο κριτήριο τῆς ἀκτίστου ἁγιότητας, ἡ μόνη διασφάλιση γιὰ ἀπλανῆ ὀρθόδοξη, ἐπιστημονικὴ θεολογία μπορεῖ νὰ ἀναζητηθεῖ, καὶ ἀπὸ τοὺς στερουμένους τὴν ἁγιότητα ἐπιστήμονες θεολόγους, στὸ ταπεινὸ φρόνημα, ποὺ ἐνέχει καὶ ἐκφράζει ἡ διαχρονικῶς...

Βίος Ἁγίου Φιλουμένου (1913-1979) (29 Νοεμβρίου †)

Ὁ Ἅγιος Φιλούμενος, κατὰ κόσμον Σοφοκλῆς Ὀρουντιώτης, ἦταν γέννημα καὶ θρέμμα τῆς ἁγιοτόκου νήσου Κύπρου. Γεννήθηκε στὶς 15 τοῦ Ὀκτώβρη τοῦ ἔτους 1913 στὴν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Σάββα στὴ Λευκωσία. Ἡ καταγωγὴ του ὅμως ἦταν ἀπὸ τὸ χωριὸ τῆς ἐπισκοπῆς Μόρφου, Ὁροῦντα. Γόνος εὐλαβῶν γονέων –τοῦ Γεωργίου καὶ τῆς Μαγδαληνῆς Χασάπη- καὶ «ὑποτακτικός» τῆς εὐλογημένης γιαγιᾶς του Ἀλεξάνδρας, ὁ Ἅγιος Φιλούμενος μυήθηκε ἀπὸ πολὺ νωρὶς σ’ ἕνα μοναχικὸ τυπικὸ ζωῆς.
Παιδιόθεν ἔμαθε νὰ προσεύχεται, νὰ νηστεύει, νὰ ἐκκλησιάζεται καὶ νὰ μελετᾶ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὰ συναξάρια μὲ τοὺς βίους τῶν Ἁγίων. Ἰδιαίτερα τοῦ ἄρεσε νὰ διαβάζει τὸ βίο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου, τοῦ ὁποίου ἡ βιοτὴ τόσο τὸν εἶχε θέλξει, ὥστε ἄναψε μέσα του ἔντονη ἡ ἐπιθυμία νὰ ἀναχωρήσει ἐκ τοῦ κόσμου γιὰ νὰ ζήσει τὴν κατὰ Θεὸ μοναχικὴ ζωή.
Ἔτσι, τὸ Καλοκαίρι τοῦ 1927 ἐγκατέλειψε, μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του Ἀλέξανδρο (τὸν μετέπειτα ἱερομόναχο Ἐλπίδιο), τὸ πατρικό του σπίτι καὶ πῆγε στὸ Σταυροβούνι ὅπου παρέμεινε γιὰ 5 χρόνια ὑποτασσόμενος «ἐν παντὶ» στὸν τότε ἡγούμενο, μοναχὸ Βαρνάβα.
Τὸ 1934 -Θεοῦ τῇ νεύσῃ- ἀναχώρησε, μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του, ἀπὸ τὴ Μονὴ  τοῦ Σταυροβουνιοῦ καὶ μετέβη στὰ Ἱεροσόλυμα γιὰ νὰ ἐγγραφεῖ στὸ Γυμνάσιο τοῦ ἐκεῖ Πατριαρχείου. Στὸν τρίτο χρόνο φοίτησής του στὸ Γυμνάσιο ἐκάρη μοναχός, ἀπὸ τὸν τότε Πατριάρχη Τιμόθεο Θέμελη καὶ λίγους μῆνες μετὰ χειροτονήθηκε διάκονος. Τὸ 1943 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος καὶ ἔξι χρόνια...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Κανείς νά μήν σέ φοβίζει, οὔτε οἱ διαδόσεις, οὔτε οἱ ὀρδές τῶν βαρβάρων, οὔτε οἱ συχνές δοκιμασίες καί συμφορές.
Κι ἄν ἀκόμη εἶναι ἀναρίθμητοι οἱ ἐχθροί, ὁ δικός μας ὑπερασπιστής, ὑπερασπιστῆς εἶναι ἰσχυρότερος...
Ἁγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

28 Νοε 2022

Ἡρακλῆς Ρεράκης: "Ἡ συμβολή τῆς Ὀρθόδοξης πίστεως στήν πρόληψη τῆς βίας"

Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητής ΑΠΘ
Πρόεδρος τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσεως Θεολόγων
«Ἡ συμβολή τῆς Ὀρθόδοξης πίστεως στήν πρόληψη τῆς βίας»
Ἡ βία ἀποτελεῖ ἕνα θέμα πολυδιάστατο, πού προβληματίζει τήν εὐρύτερη κοινωνία καί ἰδιαίτερα φορεῖς, πού ἐνδιαφέρονται γιά τούς νέους, τούς γονεῖς καί τό σχολεῖο.
Οἱ ἀσκοῦντες βίαιες ἐνέργειες, ἐντός τῆς σύγχρονης κοινωνίας, αὐξάνονται μέ ταχύτατους ρυθμούς, ἐνῶ ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος, λόγῳ τῆς ἰδιαιτερότητάς του, ἀπαιτεῖ προσεκτικούς...

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν» Νο7 : Σαηεντολογία - Μία ἀπό τίς πιό ἐπικίνδυνες αἱρέσεις τῆς Νέας Ἐποχῆς

Ἡ Σαηεντολογία θεωρεῖται μία ἀπό τίς πιό ἐπικίνδυνες αἱρέσεις σήμερα.
Ὁ ἱδρυτής της Λαφαγιέτ Ρόν Χάμπαρντ, συγγραφέας βιβλίων ἐπιστημονικῆς φαντασίας, εἶχε δηλώσει σέ συναδέλφους δημοσιογράφους του ὅτι «ὅποιος θέλει νὰ κερδίσει ἕνα ἑκατομμύριο δολάρια, πρέπει νὰ δημιουργήσει μία θρησκεία».

Ἐργάστηκε ἀκόμα καὶ στίς μυστικές ὑπηρεσίες τοῦ Πολεμικοῦ ναυτικοῦ τῶν ΗΠΑ. Συνεργάτες καὶ φίλοι του ἀνήκουν στούς χώρους τοῦ ἀποκρυφισμοῦ καὶ τοῦ σατανισμοῦ.
Λειτουργεῖ ὡς οἰκονομική ἐπιχείρηση πού ἐνίοτε, ὅποτε...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Ἀπόφαση Σ.τ.Ε. γιά ὑγειονομικούς. Θά ἐπανέλθουν;"

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη [Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022]

Μνήμη τῶν πολιούχων τοῦ Κιλκὶς Πεντεκαίδεκα Ἱερομαρτύρων καί ἡ Στρώμνιτσα (†28 Νοεμβρίου)

Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός

Οἱ ἅγιοι Πεντεκαίδεκα ἱερομάρτυρες, πού τιμῶνται ἰδιαιτέρως καί εἶναι πολιοῦχοι τῆς πόλεως τοῦ Κιλκίς, ἀνήκουν στήν εὐρύτερη χορεία τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας καί εἰδικότερα τῶν μαρτύρων.

Μάρτυρες ἡ Ἐκκλησία ὀνομάζει τούς ἀγωνισαμένους μέχρι ψυχῆς καί αἵματος καί μαρτυρήσαντας τῇ δόξῃ τοῦ Χριστοῦ. (ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων). Μάρτυρας εἶναι αὐτός πού ὑπομένει θεληματικά τόν σωματικό θάνατο, προκειμένου νά παραμείνει πιστός στήν ὁμολογία τῆς πίστεώς του στόν Χριστό. Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἀποκαλεῖ τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν Μαρτύρων, τήν ἡμέρα τοῦ θανάτου τους, γενέθλια ἡμέρα, διότι αὐτήν τήν ἡμέρα εἰσῆλθαν στεφανηφόροι στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό οἱ πιστοί πανηγυρίζουν καί ἑορτάζουν μέ χαρά τήν ἡμέρα μνήμης τῆς ἀθλήσεως τῶν μαρτύρων.

«Ὁ θάνατος τῶν μαρτύρων εἶναι παρηγοριά τῶν πιστῶν, παρρησία τῶν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἄλλο τό μοῦ ἀρέσει κάτι, καί ἄλλο τό ἀγαπῶ. Ἄν σοῦ ἀρέσει ἕνα λουλούδι, τό κόβεις.
Ἄν τό ἀγαπᾶς, τό ποτίζεις κάθε μέρα.
Ὅσιος Παΐσιος Ἁγιορείτης

27 Νοε 2022

Μόρφου Νεόφυτος : Ἐκλογές Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου

Ἡ KΑ' Πνευματικὴ Σύναξη Διαλόγου μὲ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο, πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου, 2022 στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας Χρυσελεούσης στὴν κοινότητα Ἀκακίου τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου.

Μαυρίκιος Τιβέριος [539 - 27 Νοεμβρίου 602]

Εὐαγγελία Κ. Λάππα
11 Νοεμβρίου 2022
Ὁ Μαυρίκιος Τιβέριος γεννήθηκε στήν Ἀραβησσό τῆς Καππαδοκίας τό 539 καί ἦταν γιός τοῦ Ἕλληνα συγκλητικοῦ Παύλου. Κατετάχθη στόν στρατό τῆς Ρωμανίας καί ἀνῆλθε στίς ὑψηλές θέσεις τῆς ἱεραρχίας, σέ σημεῖο ὥστε νά χρισθεῖ διάδοχος τοῦ αὐτοκράτορα Τιβερίου Β' Κωνσταντίνου.

Φιλοθεΐτες Πατέρες - Αἶνοι σέ Ἦχο πλ. Δ'

Ἄινοι πλ. Δ'
Φιλοθεϊτων πατέρων (2022)
Ἱερά Μονή Φιλοθέου
Ἅγιον Ὄρος

Ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυρας Ἰάκωβος ὁ Πέρσης (27 Νοεμβρίου †)

Ὁ Ἰάκωβος γεννήθηκε ἀπό χριστιανούς γονεῖς στήν περ­σική πόλη Ἔλαπα ἤ Βηλάτ, ἀνατράφηκε μέ τά νάματα τῆς Πίστεως καί νυμφεύθηκε μιά χριστιανή κοπέλα. Ὁ Πέρσης βασιλιᾶς Ἰσζδιγέρδης ἐκτιμοῦσε τόν Ἰάκωβο γιά τά χαρίσματα καί τίς δεξιότητες τοῦ καί τόν κατέστησε ἀξιωματοῦχο στήν αὐλή του. Κολακευμένος ὁ Ἰάκωβος ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ βασιλιᾶ, παραπλανήθηκε καί ἄρχισε νά θυσιάζει κι αὐτός στά εἴδωλα πού προσκυνοῦσε ὁ Πέρσης ἡγεμόνας.
Πληροφορήθηκαν τό γεγονός ἡ μητέρα καί ἡ σύζυγος τοῦ Ἰακώβου. Τοῦ ἔγραψαν τότε μιά ἐπιστολή ἐπιτιμητική, θρη­νολογώντας γιά τό κατάντημά του νά γίνει ἀποστάτης τῆς Πίστεως καί...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Tρεις εἶναι οἱ μεγάλοι φράχτες πού κρατοῦν τόν ἄνθρωπο μακριά ἀπό τήν ἁμαρτία:
ἡ συνείδηση, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ καί ἡ ντροπή τοῦ κόσμου.
Ἄν αὐτούς τούς φράχτες τούς ξεπεράσουμε καί τούς ἀγνοήσουμε, χαθήκαμε!
Ἅγιος Βησσαρίων ὁ Ἀγαθωνίτης

26 Νοε 2022

Ἀπόφαση ΣτΕ: Μιά τεράστια νίκη γιά τούς ὑγειονομικούς - Μιά μικροπρεπής στάση ἀπό τόν ἡττημένο Θ. Πλεύρη!

Ὁ Θ. Πλεύρης κατηγοροῦσε τούς ὑγειονομικούς γιά «ἀντιεπιστημονισμό», ἐνῶ σύμφωνα μέ τό Στέ ὁ ἴδιος παρέτεινε τήν ἀναστολή τους χωρίς ἐπιστημονικά δεδομένα!
Ἀπόφαση Στέ: Μετά ἀπό 15 μῆνες ἀδιανόητων στερήσεων, ἡρωικῶν ἀγώνων καί διεκδικήσεων, οἱ ὑγειονομικοί πού δέν λύγισαν ἀπό τόν πιό στυγνό κρατικό ἐκβιασμό πού ἐπιβλήθηκε σέ ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη, βλέπουν τούς κόπους τους νά ἀνταμείβονται καί πανηγυρίζουν μιά τεράστια νίκη. Μιά νίκη πού θά λειτουργήσει ὡς ὁδηγός γιά τήν τελική ἐπικράτηση τοῦ δίκαιου. Μιά νίκη πού ἀνακτᾶ χαμένο ἔδαφος ἀπό τήν ἀξιοπρέπεια πού στέρησε ἡ κυβέρνηση ἀπό...

Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης:"Κοιτάξτε νὰ διορθωθῆτε, γιὰ νὰ δικαιοῦσθε τὴν θεία βοήθεια. Νὰ στηριχθῆτε ἀκόμη περισσότερο στὸν Θεό. Θὰ ἔχουμε πιὸ δύσκολα χρόνια."

Ἀπό τό Βιβλίο Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου
ΛΟΓΟΙ Β' «Πνευματικὴ Ἀφύπνιση» σελ.185
ἐκδόσεις ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ὁ ΘΕΟΛΟΓΟΣ» ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κατάσταση πνευματική,ὀχυρὸ πνευματικὸ
Σήμερα εἶναι καιρὸς νὰ ἑτοιμασθοῦν οἱ ψυχές, γιατί, ἂν συμβῆ κάτι, δὲν ξέρω τί θὰ γίνη. Εἴθε νὰ μὴν ἐπιτρέψη ὁ Θεὸς νὰ ἔρθουν δύσκολες μέρες, ἀλλὰ ἂν ἔρθουν, μὲ ἕναν μικρὸ σεισμό, μὲ ἕνα τράνταγμα, θὰ σωριάσουν ὁλόκληρες ἀδελφότητες, ὁλόκληρα μοναστήρια, γιατὶ ὁ καθένας θὰ πάη νὰ σώση τὸν ἑαυτό του καὶ θὰ τραβήξη τὴν πορεία του. Χρειάζεται πολλὴ προσοχή, γιὰ νὰ μὴ μᾶς ἐγκαταλείψη ὁ Θεός. Οἱ ψυχὲς νὰ ἔχουν κάτι πνευματικό. Αὐτὸ σᾶς τιμάει. Θὰ γίνη μεγάλο τράνταγμα. Τόσα σᾶς λέω, τόσο σκληρὰ ἔχω μιλήσει! Ἐμένα κάτι νὰ μοῦ ἔλεγαν, θὰ προβληματιζόμουν, θὰ σκεφτόμουν γιατί μοῦ τὸ εἶπαν, τί ἤθελαν. Γιὰ νὰ μὴν πῶ βράδυα, ἕνα βράδυ δὲν θὰ κοιμόμουν. Ἂν δὲν ἔβλεπα τὰ δύσκολα χρόνια ποὺἔρχονται, δὲν θὰ ἀνησυχοῦσα τόσο. Ἀλλὰ αὐτὸ...

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή ΙΓ' Λουκᾶ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ἠχητικό μήνυμα)
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ' ΛΟΥΚΑ (27-11-2022)

Ὅσιος Στυλιανὸς ὁ Παφλαγόνας (26 Νοεμβρίου †)

Ὁ Ὅσιος Στυλιανὸς ἦταν γιὸς πλουσίων γονέων (ποὺ μᾶλλον γεννήθηκε στὴν Παφλαγονία, χωρὶς αὐτὸ νὰ εἶναι σίγουρο, διότι ἐκεῖ φυλασσόταν καὶ ἱερὸ λείψανό του), διδάχτηκε νωρὶς ἀπ' αὐτοὺς νὰ εἶναι ἐγκρατὴς καὶ νὰ θεωρεῖ τὸ χρῆμα μέσο γιὰ τὴν ἀνακούφιση καὶ περίθαλψη τῶν φτωχῶν καὶ τῶν ἀρρώστων.
Ἀφοῦ ἔτσι ἀνατράφηκε, καὶ οἱ γονεῖς τοῦ πέθαναν, διαμοίρασε ὅλη τὴν κληρονομιά του καὶ πῆγε σὰν ἀσκητὴς στὴν ἔρημο. Ἐκεῖ γνωρίστηκε μὲ ἄλλους ἀσκητές, ποὺ ζοῦσε μαζί τους μὲ ἀδελφικὴ ἀγάπη, χριστιανικὴ συγκατάβαση καὶ ἐπιείκεια. Δὲν λύπησε ποτὲ κανένα, μεγάλη του χαρὰ μάλιστα, ἦταν νὰ...

Ἅγιος Σοφιανὸς ἐπίσκοπος Δρυϊνουπόλεως καὶ Ἀργυροκάστρου (26 Νοεμβρίου †)

Ὁ Ἅγιος Σοφιανός, ὑπῆρξε σημαντικὴ θρησκευτικὴ προσωπικότητα τῆς ἐποχῆς του στὴν περιοχὴ τῆς Ἠπείρου καὶ θεωρεῖται ὁ πρόδρομος τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Γεννήθηκε πιθανότατα στὸ χωριὸ Πολυτσιάνη (περιοχὴ Πωγωνίου τῆς Βορείου Ἠπείρου). Ἔμεινε γνωστὸς ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἀνέλαβε ἐπίσκοπος Δρυϊνουπόλεως (περιοχὴ Ἀργυροκάστρου, Δελβίνου, Χειμάρρας).
Τὸ 1672 μ.Χ. ἵδρυσε στὸ τοπικὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου σχολεῖο. Τὴν ἐποχὴ ποὺ ἔζησε, οἱ ἐξισλαμισμοὶ ἦταν ἰδιαίτερα σύνηθες φαινόμενο. Ὁ ἴδιος θέλοντας νὰ ἀντιμετωπίσει αὐτὴ τὴν κατάσταση περιόδευε ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριὸ γιὰ νὰ πείσει τὸν κόσμο νὰ διατηρήσει τὶς παραδόσεις καὶ τὴν θρησκεία του. Τὸ 1711 μ.Χ., λίγους μῆνες πρὶν τὸν θάνατό του, παραιτεῖται ἀπὸ τὰ ἱερατικὰ καθήκοντα καὶ γίνεται μοναχὸς γιὰ νὰ ἀποδοθεῖ ἀποκλειστικὰ στὸ κηρυκτικὸ καὶ ἱεραποστολικό του ἔργο.
Λόγω τὸ χαρακτήρα του ἦταν ἰδιαίτερα σεβαστὸς ἀκόμη καὶ ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους. Μαρτυρεῖται μάλιστα ἡ περίπτωση μίας νεαρῆς μουσουλμάνας, ποὺ ἀπελπισμένη προσέφυγε στὸν Ἅγιο, ἀδυνατώντας νὰ βρεῖ τὸ κεντημένο μὲ χρυσὰ φλουριὰ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Πρίν ἀφήσεις τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ σου κάνε τόν σταυρό σου καί πές:
«Ἀποτάσσομαι σοί σατανᾶ, καί τή πομπή σου, καί τή λατρεία σου καί συντάσσομαι σοί Χριστέ».
Ποτέ μή βγεῖς ἀπό τό σπίτι σοῦ χωρίς αὐτά τά λόγια. Αὐτά θά εἶναι γιά σένα ράβδος, ὅπλο, πύργος ἀκαταμάχητος. Ἔτσι: Ὄχι μόνο ἄνθρωποι δέν θά μπορέσουν νά σέ βλάψουν, ἄλλ' οὔτε κι' αὐτός ὁ διάβολος!
Ἁγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

25 Νοε 2022

Δρ. Ἐλπιδοφόρος Σωτηριάδης: «Σέ αὐτά τά δύσκολα χρόνια, ὁ καταλληλότερος νά ἡγηθεῖ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ὡς ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος, εἶναι ὁ Μόρφου Νεόφυτος»

Ἐλπιδοφόρος Σ. Σωτηριάδης
Ἀγαπητοί φίλοι,
Τά τελευταῖα δυόμιση χρόνια ἔχουμε ζήσει πρωτόγνωρες ἀπειλές γιά τήν ὑγεία μας, τήν ποιότητα τῆς ζωῆς μας ἀλλά καί γιά τήν ἴδια μας τήν ἐπιβίωση.
Δυστυχῶς μέ ἀφορμή τήν ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, ἔχουμε βιώσει κρατικές ἀπαγορεύσεις καί ὑποχρεωτικές ἐπιβολές πού παραβίαζαν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τίς συνταγματικά κατοχυρωμένες ἀτομικές μας ἐλευθερίες. Ταυτόχρονα, ἦταν ἀντίθετες στήν ἐπιστημονική ἀλήθεια καί γνώση καί ἀναιροῦσαν τίς βασικές ἀρχές καί ἀξίες τῆς Δημόσιας Ὑγείας καί τόν...

Ἁγία Αἰκατερίνη: Ἡ πάνσοφος Μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ (25 Νοεμβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ,
 Θεολόγου – Καθηγητοῦ 
Οἱ γυναῖκες μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἐξίσου ἡρωίδες μὲ τοὺς ἄνδρες μάρτυρες, οἱ ὁποῖες συναποτελοῦν τὴν πιὸ ἐκλεκτὴ χορεία τῶν ἁγίων. Τὸ πρόβλημα τῆς ἰσότητας τῶν δύο φύλων, λύθηκε γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας στοὺς ἁγίους Της, ὅπως καὶ ἡ σύμπλευση γνώσης καὶ πίστης.
Στὶς κορυφαῖες γυναῖκες μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἀνήκει καὶ ἡ μεγαλομάρτυς ἁγία Αἰκατερίνη. Γεννήθηκε στὴν Ἀλεξάνδρεια στὰ 294 ἀπὸ εἰδωλολατρικὴ οἰκογένεια καὶ ὀνομαζόταν Δωροθέα. Ὁ πατέρας της ὀνομαζόταν Κώνστας ἢ Κέστος καὶ ἦταν...

Ἅγιος Μερκούριος ὁ Μεγαλομάρτυς (25 Νοεμβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ,
Θεολόγου –Καθηγητοῦ 
Στὰ πρῶτα χριστιανικὰ χρόνια οἱ Χριστιανοὶ εἶχαν διεισδύσει σὲ ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα. Ἰδιαίτερα μεγάλος ἀριθμὸς Χριστιανῶν βρισκόταν στὸν στρατὸ καὶ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἀναδείχτηκαν Μεγαλομάρτυρες, γιὰ τὴν πίστη τους στὸν Χριστό. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ὑπῆρξε καὶ ὁ ἅγιος Μεγαλομάρτυς Μερκούριος. 
Γεννήθηκε στὴν Ἀνατολὴ καὶ ἔζησε τὸν 3ο αἰώνα στοὺς χρόνους τῶν ἀσεβῶν καὶ σφοδρῶν διωκτῶν τῶν Χριστιανῶν αὐτοκρατόρων Δεκίου (249-251), Γάλλου (251-253) καὶ Βαλεριανοὺ (253-259). Ὁ πατέρας του ὀνομαζόταν Γουρδιανός, ἦταν Σκύθης στὴν καταγωγή, κρυφὸς Χριστιανὸς καὶ ὑπηρετοῦσε ὡς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν κάθε ἀνθρώπου, δέν παρέχεται σάν μισθός γιά τά ἔργα του, ἀλλά προσφέρεται δωρεάν, ἀπό τήν φιλανθρωπία καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.
Ἅγιος Συμεῶν ὁ Νέος Θεολόγος

24 Νοε 2022

Πατριάρχης Βαρθολομαῖος: «Εὐχή καί προσπάθεια» γιά κοινό Πάσχα Ὀρθόδοξων - Καθολικῶν

Σχόλιο Σάββας Ἠλιάδης:
Θά ἔχουμε καί Παλαιοπασχίτες;
Πρίν ἀπό τριάντα τοὐλάχιστον χρόνια, βρεθήκαμε σέ μιά σύναξη μέ τόν ἀλησμόνητο διδάσκαλο Στέργιο Σάκκο. Δίδαξε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί ἀπηύθυνε συμβουλές καί παραινέσεις. Στήν συνέχεια ἀκολούθησε συζήτηση μέ ἐρωταπαντήσεις ποικίλων θεμάτων.
Κάποια στιγμή σταμάτησε, ἔμεινε σιωπηλός καί, δέν θυμᾶμαι σε ποιά ἐρώτηση, κούνησε τό κεφάλι του καί ψέλλισε μέ πονεμένο ὕφος:"Δέν θά περάσει πολύς καιρός καί, ὅπως προέκυψαν οἱ Παλαιοημερολογίτες, θά χρειαστεῖ νά διαχωρίσουν τήν θέση τους καί οἱ Παλαιοπασχίτες"!
Ἰδού νῦν ὁ καιρός! Ἦρθε ἡ ὥρα! Οἱ ἀποστασίες τῶν ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν ἐπεκτείνονται ἐρήμην τοῦ λαοῦ. Οἱ προαναγγελίες εὐσεβῶν καί ἁγίων ἀνθρώπων ἐπιβεβαιώνονται! Οἱ ἀγῶνες, οἱ ἀνακατατάξεις καί ἐπανατοποθετήσεις θά εἶναι ἀναπόφευκτες.
Δέν μπορεῖ νά μείνει ἄπραγος καί ἀμέτοχος ὁ λαός τοῦ Θεοῦ μπροστὰ σέ μιά τέτοια ἐπικείμενη προδοσία! Ἡ συνενοχή μας θά εἶναι βαρύτερη αὐτῶν πού τήν σχεδιάζουν!

Κοινό ἑορτασμό τοῦ Πάσχα ἀπό τήν Ὀρθόδοξη καί τήν Καθολική Ἐκκλησία ἐπιθυμεῖ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαῖος, ὅπως ἐπανέλαβε σέ ὁμάδα ἰταλῶν κληρικῶν καί δημοσιογράφων πού ἐπισκέφθηκαν τό Φανάρι.

Τήν εὐχή του γιά κοινό ἑορτασμό τοῦ Πάσχα ἀπό τήν...

Νοσηροί καιροί καί ἤθη διαστροφῆς - Καμπάνια οἴκου μόδας δείχνει παιδιά νά κρατοῦν φετιχιστικά ἀξεσουάρ!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Μιά ἀκόμα διεστραμμένη καμπάνια ἀναδύθηκε ἀπό τόν βοῦρκο τοῦ «δικαιωματισμοῦ» - Ἡ παιδική ἀθωότητα βάλλεται συνεχῶς, στό ὄνομα τῆς «προοδευτικότητας»
Καμπάνια - Balenciaga: Ἡ προχωρημένη σήψη πού ἐμφωλεύει στόν μεταμοντέρνο πολιτισμό τῆς Δύσης ἐξελίσσεται πλέον τόσο ραγδαία,ραγδαῖα πού δέν προλαβαίνουμε νά μετροῦμε «τέρατα καί σημεῖα». Πρίν προλάβει νά σβήσει ὁ ἀπόηχος ἑνός φαινομένου διαστροφῆς, ἐμφανίζεται ἄλλο. Πρίν σβήσει μιά...

Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης: "Οἱ λογισμοὶ τοῦ ἀνθρώπου δείχνουν τὴν πνευματική του κατάσταση"

Ἀπό τό Βιβλίο Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου
ΛΟΓΟΙ Γ' «Πνευματικὸς Ἀγώνας» σελ.19
ἐκδόσεις ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ὁ ΘΕΟΛΟΓΟΣ» ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Οἱ λογισμοὶ τοῦ ἀνθρώπου δείχνουν τὴν πνευματική του κατάσταση
–Γέροντα, πῶς γίνεται τὸ ἴδιο πράγμα νὰ τὸ βλέπουν διαφορετικὰ δύο ἄνθρωποι;
–Ὅλα τὰ μάτια βλέπουν τὸ ἴδιο καθαρά; Γιὰ νὰ δῆ κανεὶς καθαρά, πρέπει νὰ ἔχη τὰ μάτια τῆς ψυχῆς του ὑγιέστατα, γιατὶ τότε ἔχει τὴν ἐσωτερικὴ καθαρότητα.
–Γιατί, Γέροντα, μερικὲς φορές, τὸ ἴδιο περιστατικὸ ἕνας τὸ θεωρεῖ εὐλογία καὶ ἄλλος δυστυχία;
–Καθένας τὸ ἑρμηνεύει ἀνάλογα μὲ τὸν λογισμό του. Τὸ κάθε πράγμα μπορεῖς νὰ τὸ δῆς ἀπὸ τὴν καλή του πλευρὰ ἢ ἀπὸ τὴν κακή του πλευρά. Εἶχα ἀκούσει τὸ ἑξῆς περιστατικό:

Σὲ ἕνα μοναστήρι ποὺ βρισκόταν σὲ κατοικημένη...

Ἅγιος Κλήμης Ρώμης: Ὁ μεγάλος Ἀποστολικός Πατέρας (24 Νοεμβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Μιά κατηγορία Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας ὀνομάζονται «Ἀποστολικοί». Πρόκειται γιά τούς μαθητές καί διαδόχους τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, οἱ ὁποῖοι παρέλαβαν τήν ἁγία μας πίστη ἀπό αὐτούς. Ἕνας ἀπό αὐτούς, ὑπῆρξε ὁ ἅγιος Κλήμης, ὁ Ἱερομάρτυρας καί τρίτος Ἐπίσκοπος Ρώμης.
Καταγόταν ἀπό τή Ρώμη καί ἔζησε στά τέλη τοῦ 1ου μ. Χ. αἰῶνα καί ἔδρασε στά χρόνια πού βασίλευσαν οἱ αὐτοκράτορες: Δομετιανός (81-96), Νέρβας (96-98) καί Τραϊανός (98-117). Εἶχε κατά τήν παράδοση βασιλική καταγωγή. Οἱ γονεῖς του ὀνομαζόταν Φαῦστος καί Ματθιδία. Χάρις στήν εὐγενῆ καταγωγή του καί τήν οἰκονομική ἄνεση τῆς οἰκογένειάς του ἔκαμε λαμπρές σπουδές. Ἔμαθε τήν ἑλληνική γλῶσσα, γενόμενος...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὅταν ἁμαρτάνεις, μήν τά βάζεις μέ τήν πράξη, ἀλλά μέ τόν λογισμό. Διότι ἐάν δέν προέτρεχε ὁ νοῦς, δέν θά ἀκολουθοῦσε τό σῶμα.
Ἅγιος Μάρκος ὁ Ἀσκητής

23 Νοε 2022

Ἀθῶος ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, γιά τό «ἀδίκημα» τῆς τέλεσης ἀκολουθίας ἐν μέσῳ ἐγκλεισμοῦ!

Ἀθῶος κρίθηκε ὁ ἐπίσκοπος Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος δικάστηκε ἀπό τό Β' Τριμελές Πλημμελιοδικεῖο Πειραιῶς γιά παράβαση ἀπαγόρευσης πάσης Θείας ἱερουργίας κατά τόν Μάρτιο 2020, λόγῳ τῶν μέτρων τῆς πανδημίας ὕστερα ἀπό ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Μάρτυρας ὑπεράσπισης κατέθεσε στήν δίκη καί ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ. 
Σύμφωνα μέ πληροφορίες τοῦ Kythera.News ὅταν ξεκίνησε ἡ δίκη καί παρουσιάσθηκαν οἱ δικηγόροι ὑπεράσπισης, ὁ πρόεδρος...

Δοξαστικό Πολυελαίου, "Δέσποινα πρόσδεξαι"

Ιερά Μονή Φιλοθέου 
Ἅγιον Ὄρος

Ἅγιος Ἀμφιλόχιος Ἰκονίου: Ὁ Μεγάλος Καππαδόκης Πατέρας (23 Νοεμβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ὁ  4ος μ. Χ. αἰῶνας θεωρεῖται ὡς  ὁ χρυσός αἰῶνας τῆς Θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας μας. Πρωταγωνιστές οἱ Καππαδόκες Πατέρες, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνο σφράγισαν μέ τίς προσωπικότητές του καί τό ἔργο τους τήν ταραγμένη ἐποχή τους, ἀλλά σημάδεψαν μέ τό ἔργο τους τήν κατοπινή πορεία τῆς ἀνθρωπότητας. Σέ μιά ἐποχή ἔντονων θεολογικῶν ζυμώσεων, ἀπέτρεψαν τή νόθευση τῆς γνήσιας ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης καί ἀποκρυστάλλωσαν τή σώζουσα ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἕνας ἀπό αὐτούς ὑπῆρξε καί ὁ ἅγιος Ἀμφιλόχιος...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἡ χρήση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν πρέπει νά ἀποβλέπει στήν κάλυψη τῶν πραγματικῶν ἀναγκῶν τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ὑπέρβαση αὐτοῦ τοῦ μέτρου εἶναι νοσηρό σύμπτωμα ἤ πλεονεξίας ἤ φιληδονίας ἤ ματαιοδοξίας.
Μέγας Βασίλειος

22 Νοε 2022

Τό "Ρωμαίικο Ὁδοιπορικό" μέ νέα σελίδα στό Facebook


Ἔπειτα ἀπό κάποιους μῆνες ἀποχῆς ἀπό τό Facebook τό "Ρωμαίικο Ὁδοιπορικό" βρίσκεται καί πάλι στά κοινωνικά δίκτυα μέ νέα ἀνανεωμένη σελίδα. 
Δυστυχῶς ἡ σελίδα ξεκινάει καί πάλι ἀπό τήν ἀρχή καθώς ἡ διαχείριση τοῦ Facebook ἀπέκλεισε τήν παλιά.

Ἀκολουθῆστε καί πάλι τή σελίδα πατῶντας ΕΔΩ.

Μπορεῖτε ἐπίσης νά ἀποστείλετε τόν σύνδεσμο σέ ὅποιον ἐπιθυμεῖ νά ἀκολουθήσει τή σελίδα τοῦ "Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ".

Εὐχαριστοῦμε γιά τή στήριξη!
Ἐκ τῆς διαχειρίσεως

Ξέπλυμα Πλεύρη στό Βατοπαίδι

ΟΡΓΗ προκαλεῖ ἡ μονή Βατοπαιδίου, ἡ ὁποία γύρισε μιά ἐλεεινή «ταινία μικροῦ μήκους»! μέ θέμα τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ὑπουργοῦ Ὑγείας Ἀθανασίου Πλεύρη στίς 17 τοῦ Νοέμβρη. Τήν ὥρα πού ὁ κόσμος πεθαίνει ἀπό τίς ξαφνικίτιδες καί ἀναζητεῖ ἀπαντήσεις, τήν ὥρα πού ἐπτάμισι χιλιάδες ὑγειονομικοί καί πάνω ἀπό 15 χιλιάδες ἰδιῶτες πετάχτηκαν στούς δρόμους καί ζητοῦν δικαίωση, ἡ pemptousia productions ἀνέλαβε νά ἐπιδιορθώσει τήν εἰκόνα του.

Ὁ ἡγούμενος τῆς μονῆς ἀντί νά τόν ἐπιπλήξει καί νά...

Ἅγιος Ἰάκωβος Tσαλικης: Ἡ θέση του γιὰ τὶς συμπροσευχες μὲ ἑτεροδόξους

«Ὅ­ταν ἔ­μει­νε γι­ά δι­α­νυ­κτέ­ρευ­ση στό Μο­να­στή­ρι ἕ­νας πα­πι­κός, ὁ Γέ­ρον­τας τοῦ φέρ­θη­κε μέ ἀ­γά­πη. Ὁ ἐ­πι­σκέ­πτης ἦ­ταν κα­λο­προ­αί­ρε­τος καί εἶ­χε πολ­λές ἀ­πο­ρί­ες. Ὁ Γέ­ρον­τας τοῦ ἐ­ξη­γοῦ­σε μέ κα­λωσύ­νη καί πρα­ό­τη­τα. Τό­τε τό Μο­να­στή­ρι δέν εἶ­χε τήν με­γά­λη τρά­πε­ζα πού ἔ­χει τώ­ρα, καί ἔ­τρω­γαν ὅ­λοι μα­ζί (μο­να­χοί, κλη­ρι­κοί, λα­ϊ­κοί) σέ μι­ά μι­κρή τράπε­­ζα (τρα­πε­ζα­ρί­α) στό ἰ­σό­γει­ο, δί­πλα στή βρύ­ση. Εἶ­χαν προ­πο­ρευ­θῆ ὅ­λοι οἱ ἄλ­λοι. Κά­θησαν στήν τρά­πε­ζα καί πε­ρί­με­ναν τόν Γέ­ρον­τα. Ὅ­ταν μπῆ­κε ὁ Γέ­ρον­τας μέ­σα, ὅ­λοι ση­κώ­θη­καν ἀ­πό σε­βα­σμό ἀλ­λά καί γι­ά νά γί­νη ἡ συ­νη­θι­σμέ­νη προ­σευ­χή τῆς τρα­πέ­ζης. Ὁ Γέ­ρον­τας κά­θησε, εἶ­πε καί στούς ἄλ­λους νά κα­θή­σουν, ἔ­κα­νε τό σταυ­ρό του καί ἄρ­χι­σε νά τρώ­η. Ὁ πα­πι­κός ἦ­ταν πι­στός. Παίρ­νει τό λόγο καί λέ­ει στό Γέ­ρον­τα: ”Γέροντα, δέν θά κά­νω­με προ­σευ­χή;”. Καί ὁ Γέ­ρον­τας ἤ­ρε­μα τοῦ ἀ­παν­τᾶ:....

Ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης: Δέν θέλει τήν ἐξομολόγηση ὁ διάβολος – Κοινωνᾶμε, ἀλλά δέν κοινωνᾶμε


«Δέν θέλει τήν ἐξομολόγηση ὁ διάβολος»
Μιά δαι­μο­νι­σμέ­νη ὁ­μο­λο­γοῦ­σε: “Ὅ­ταν ἤ­μουν 13 χρο­νῶν, ἔ­βο­σκα τά γε­λά­δια σέ μιά ρε­μα­τιά καί ἐ­κεῖ βλαστή­μη­σα τόν Χρι­στό καί τόν ἀν­τί­χρι­στο καί δαι­μο­νί­στη­κα, μπῆ­κε μέ­σα μου δαί­μο­νας. Ἀ­πό τό­τε δέν εἶμαι κα­λά. Παν­τρεύ­τη­κα καί μέ πῆ­γε ὁ ἄν­τρας μου στήν Ἀγ­γλί­α, στήν Γερ­μα­νί­α, σέ ὅ­λους τούς για­τρούς. Οἱ για­τροί δέν βρῆ­καν τί­πο­τα. Δέν ξέ­ρουν ὅ­τι ἔ­χω δαί­μο­να. Τώ­ρα, μέ ἔ­φε­ρε καί σέ σέ­να”.
Τούς εἶ­πα, “ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση καί θεί­α Κοι­νω­νί­α” καί φώ­να­ξε τό δαι­μό­νιο: “Ἐ­σύ δέν τά λές κα­λά! Ἐ­κεῖ­νος ὁ ἄλ­λος ὁ πα­πάς (ἕ­νας ἄλ­λος Ἱ­ε­ρέ­ας ἐξ ἐγ­γά­μων πού εἶ­χαν πά­ει πρω­τύ­τε­ρα) τά λέ­ει κα­λύ­τε­ρα. Μό­νο μεταλα­βιά (θεί­α Κοι­νω­νί­α), δέν χρει­ά­ζον­ται δι­α­βά­σμα­τα (ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση) “.

"Εἴ­δα­τε, ἀ­δελ­φοί μου, πώς δέν τήν θέ­λει τήν ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση ὁ δι­ά­βο­λος καί ὅ­τι ἡ θεί­α Κοι­νω­νί­α δί­χως ἐ­ξομο­λό­γη­ση δέν ὠ­φε­λεῖ σέ τί­πο­τα".

«Κοινωνᾶμε, ἀλλά δέν κοινωνάμε»

Μιά κυ­ρί­α ἀ­πό ἕ­να χω­ριό, ἦρ­θε πρίν με­ρι­κά χρόνια νά μέ δῆ. Μοῦ εἶ­πε ὅ­τι ἦρ­θε στίς Ρο­βι­ές στό πανηγύρι καί κα­τά τό ἔ­θος κοι­νώ­νη­σε. Ὅμως, ἐ­νῶ κα­τά­πι­ε τό “ζμί” (ζουμί–αἷ­μα Κυ­ρί­ου), τό “κοψί­δι” (ψίχα–σῶ­μα Κυ­ρί­ου) ἔ­μει­νε κά­τω ἀ­πό τήν γλῶσσα καί δέν μπο­ροῦ­σε νά τό κα­τα­πι­ῆ. Πή­γα­νε σέ ἕ­να σπίτι, τούς κέ­ρα­σαν κα­φέ καί πα­ξι­μά­δι, τά ἔ­φα­γε, ἀλ­λά τό κομ­μα­τά­κι δέν κα­τέ­βαι­νε. Τό εἶ­πε στήν γειτόνισ­σα καί τήν πα­ρα­κά­λε­σε νά τό σκουν­τή­ση μέ τό χέ­ρι της. Φύ­γα­νε ἀ­πό τίς Ρο­βι­ές. Στόν δρό­μο εἴχα­νε ψω­μί καί τυ­ρί καί φά­γα­νε σέ μιά πη­γή πού στα­μα­τή­σα­νε. Αἰ­σθάν­θη­κε ὅ­τι...

Ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης: ὁ θεῖος Ἰωάννης ὁ Ρῶσσος πρό ἡμερῶν εἶχε πεῖ ὅτι «νομίζουν πώς κοιμᾶμαι μέσα στή λάρνακα, πεθαμένος ἤ ὅτι εἶμαι νεκρός. Ἐγώ ὅμως εἶμαι ζωντανός...»

Ποιός εἶναι ὁ σκοπός ὕπαρξης τῶν Ἁγίων Λειψάνων στήν Ὀρθοδοξία μας καί πῶς μποροῦμε νά σταθοῦμε καί νά ἀξιοποιήσουμε τήν ἰαματική τους Χάρη καί εὐλογία. Συνέντευξη μέ τόν Ἅγιο Ἰάκωβο Ἰάκωβο Τσαλίκη, προηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Δαυίδ Εὐβοίας και τόν πατέρα Κωνσταντῖνο Στρατηγόπουλο.
Ἀκοῦστε τὴν καταπληκτικὴ συνομιλία…

Ἅγιος Ἰάκωβος: «Νὰ νηστεύετε παιδιά μου....»

Ἀναφερόμενος ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος στὸ θέμα τῆς νηστείας μεταξὺ ἄλλων ἔλεγε καὶ τὰ ἑξῆς (ἐπὶ λέξει): 
«Ἡ νηστεία εἶναι ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ. Γι΄ αὐτὸ καὶ μεῖς νὰ νηστεύουμε παιδιά μου. Δὲ μ' ἔβλαψε ἡ νηστεία μέχρι σήμερα ποὺ εἶμαι 70 χρονῶν. Ἡ μητέρα μου μ' ἔμαθε νηστεία παδιόθεν. Δὲν κάνω τὸν ὑποκριτὴ ὅτι, παιδιά μου, νηστεύω, ἀλλὰ αὐτὰ μὲ δίδαξαν οἱ γονεῖς μου καὶ μέχρι σήμερα αὐτὰ τηρῶ, τέκνα μου. Δὲν μὲ ἔβλαψε ποτὲ ἡ νηστεία κι ἂς ἔχω ἀσθένειες πάνω μου...
Εἶπαν οἱ γιατροὶ καὶ οἱ Ἐπίσκοποι: Ἡ νηστεία κι αὐτὴ ἡ λιτοδίαιτα πολὺ ὠφελοῦν τὸν ἄνθρωπο. Ἐφόσον ὠφελεῖ ὅταν ὁ γιατρός, μὲ συγχωρεῖτε, μᾶς λέει: πέντε μέρες πάτερ μου, δὲ θὰ πιεῖς νερὸ οὔτε μία σταγόνα, γιὰ νὰ κάνουμε μία θεραπεία, νὰ δοῦμε τὸ σῶμα σου τί ἔχει. Λοιπὸν πέντε μέρες ἄντεξα. Πολὺ καλὸ μὲ εἶχε κάνει. Ε, πόσο μᾶλλον ὠφελεῖ ὅταν νηστεύουμε γιὰ τὴν ψυχή μας! Ἀλλὰ καὶ στὸ σῶμα αὐτὸ κατοικεῖ ψυχὴ ἀθάνατος. Γι' αὐτὸ ἂς....

Ἅγιος Γέροντας Ἰάκωβος Τσαλίκης (22 Νοεμβρίου †)

Ὁ μακαριστός ἅγιος π. Ἰάκωβος Τσαλίκης γεννήθηκε στίς 5 Νοεμβρίου τό 1920 στό Λίβισι τῆς Μ. Ἀσίας. Τά παιδικά του χρόνια ἦταν πολύ δύσκολα, καθώς στήν περιοχή κυριαρχοῦσαν οἱ Τοῦρκοι. Ὅταν ἦταν δύο ἐτῶν δόθηκε διαταγή ὅλοι οἱ Λιβισιανοί νά φύγουν ἀπό τήν περιοχή.

Περίπου 2000 γυναικόπαιδα καί γέροι (μιά καί ὅλοι οἱ ἄντρες εἶχαν ὁδηγηθεῖ αἰχμάλωτοι σέ καταναγκαστικά ἔργα-μαζί καί...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Ψήφισαν νόμο γιά φίμωση τοῦ Κλήρου"

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη [Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2022]

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὅσα κι ἄν προσφέρεις, ἐκεῖνα πού σοῦ μένουν εἶναι πάντα περισσότερα. Διοτι δέν θά δώσεις τίποτα δικό σου,
ἀφοῦ ὅλα τά ἔχεις πάρει ἀπό τόν Θεό.
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

21 Νοε 2022

Πανιερώτατε σέ στηρίζουμε γιατί ἐσύ μᾶς ἔμαθες νά ἀγαπᾶμε τίς ἀκολουθίες, τό ψαλτήρι, τήν Θεία Λειτουργία. Μᾶς ἔμαθες τόν τρόπο νά παρακολουθοῦμε τίς κινήσεις τῆς καρδιᾶς μας, πρακτικά

Πανιερώτατε σέ στηρίζουμε γιατί ἐσύ μᾶς ἔμαθες νά ἀγαπᾶμε τίς ἀκολουθίες, τό ψαλτήρι, τήν Θεία Λειτουργία. Μᾶς ἔμαθες τόν τρόπο νά παρακολουθοῦμε τίς κινήσεις τῆς καρδιᾶς μας, πρακτικά. Μᾶς ἔκανες νά ἀγαπήσουμε τούς Κύπριους ἁγίους καί τά προσκυνήματα μᾶς.
Μᾶς στήριξες σέ ἐποχές πού "ὅλα τά σκιάζε ἡ φοβέρα καί τά πλάκωνε ἡ σκλαβιά". Καί αὐτό δέν τό ξεχνᾶμε! Μᾶς...

Τζέφ Μπέζος, ἄλλος ἕνας "αὐτοεκπληρούμενος προφήτης"

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
 «φιλάνθρωπος» Τζέφ Μπέζος εἶπε νά μήν ψωνίζετε καί νά βάλετε τά λεφτά στήν ἄκρη γιά αὐτά πού ἔρχονται. Ἡ πολιτική προστασία τῆς Γερμανίας εἶπε νά φυλάξει ὁ κόσμος κονσέρβες. Αὐτοεκπληρούμενοι προφῆτες. Ἠδονίζονται νά παρουσιάζονται ὡς διορατικοί ἡγέτες, ἐνῶ γνωρίζουν ὅλο τό παρασκήνιο τῆς κόλασης πού ἑτοιμάζουν.
Μήν μασᾶτε. Φτιάχνουν κλίμα. Διαμορφώνουν ἀτμόσφαιρα φόβου, μοιρολατρίας καί ὑποταγῆς. Στρώνουν περιθώριο νά δράσουν καί σφυγμομετρούν ἀντιδράσεις. Νομίζουν πώς ὁ ἄνθρωπος...

π. Γεώργιος Σχοινάς: "Τά Εἰσόδια τῆς Ἀφιέρωσης"

Μέ τόν π. Γεώργιο Σχοινά, 
προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Φιλοπάππου.

Τήν 21η τοῦ Νοεμβρίου, ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τά Εἰσόδια τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας στόν Ναό. Οἱ Ἅγιοι Προπάτορες, Ἰωακείμ καί Ἄννα, ἀφιέρωσαν στόν ναό τό μοναδικό τους τέκνο, τό ὁποῖο ἀπέκτησαν μετά κόπων καί βασάνων, ὡς ἔνδειξη βαθιᾶς εὐχαριστίας καί δοξολογίας πρός τον Πλαστή. Στήν ἀφιέρωση αὐτή, ὅμως, ἡ Παναγία δέν εἶχε παθητικό ρόλο. Ἡ ἴδια κατ' οὐσίαν ἀφιέρωσε τόν ἑαυτό της στή λατρεία καί τή δοξολογία τοῦ Θεοῦ! Παραχώρησε...

Ἡ τελευταία μέρα τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου ἐν Εὐβοίᾳ († 21/11/1991)

Ὁ μακαριστὸς γέροντας Ἰάκωβος ἀγρύπνησε ἀποβραδὶς μὲ προσευχή. Μὰ ὁ ἐξουθενωμένος δὲ λησμόνησε καὶ τοὺς πονεμένους. Διάβασε τὰ τελευταία γράμματα καὶ ἀπάντησε περίπου σὲ δεκαπέντε. Παρηγόρησε, συμβούλεψε κατὰ περίπτωση. 21 τοῦ Νοέμβρη. Ξημερώνοντας θὰ γιόρταζε τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Ἑτοιμαζόταν ὅλη τὴ νύχτα, θὰ κατέβαινε. Κανονικὰ δὲ θὰ ‘πρεπε, μὰ τὸ ἤθελε πολύ. Τόσο πολὺ ποὺ τίποτα δὲν μποροῦσε νὰ τὸν ἀποκλείσει ἀπὸ τὴν τελευταία του Θεία Κοινωνία. Μὲ κόπο κατέβηκε, σκοτάδι ἀκόμα, στὴν Ἀκολουθία. Μερικοὶ μοναχοὶ πρόσεξαν μίαν ἄλλη διάθεση στὸ πρόσωπο τοῦ Γέροντα. Ἱλαρότητα ὑπέρμετρη, ἀγάπη ξεχείλιζε ὁλόκληρος, τὸ ἀγγελικό του χαμόγελο ἀτέλειωτο. Ἔγινε ἡ Ἀκολουθία. Ἔψαλε γονατιστὸς τόσο ἄνετα καὶ ἀναστάσιμα, λὲς καὶ δὲν ἦταν ἄρρωστος.
Ἡ θεία φωνὴ του γέμιζε τὸ ναό, ἐξαίσια μελωδία, λὲς καὶ ψέλνανε πολλοὶ ἄγγελοι μαζί. 
Στὶς 10 ἡ ὥρα ἐξομολόγησε τὸν ἁγιορείτη διάκονο Γεννάδιο, στὸν ὁποῖο εὐχάριστα μὰ σταθερὰ εἶπε μεταξὺ ἄλλων:
- Καλὰ ποὺ ἦρθες, νὰ εἶσαι ποὺ θὰ μὲ ἀλλάξετε, μὴ φεύγεις.
Ὁ διάκος διαμαρτυρήθηκε μὲ διάφορα λόγια γιὰ τὰ περὶ θανάτου τοῦ Γέροντα, μὰ ἐκεῖνος ἐπέμενε. 
Τελειώνοντας τὴν ἐξομολόγηση ἔδειχνε κουρασμένος, ἀλλὰ διατηροῦσε χαρμόσυνη διάθεση. Σηκώθηκε, πῆρε ἀπὸ τὸ χέρι τὸ διάκο καὶ βγήκανε ἀπὸ τὸ ἐκκλησάκι. Προχώρησαν, κατεβήκανε...

«Σήμερον τῷ Ναῷ προσάγεται ἡ Πανάμωμος Παρθένος»

(Ἀφιέρωμα στήν ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου)

Τοῦ Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - καθηγητοῦ      

Ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου εἶναι μία σημαντική θεομητορική ἑορτή, τήν ὁποία ἑορτάζουν μέ σεβασμό καί λαμπρότητα οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί σέ ὅλο τόν κόσμο. Καθιερώθηκε γύρω στόν 6ο αἰώνα στήν Ἱερουσαλήμ μέ βάση τήν ἀρχαία παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ ἅγιος Σωφρόνιος Ἱεροσολύμων (634-638) κάνει λόγο στά γραπτά του γιά τήν ἑορτή αὐτή. Στήν Κωνσταντινούπολη καθιερώθηκε γύρω στά τέλη τοῦ Ζ΄ ἤ τίς ἀρχές τοῦ Η΄ αἰώνα. Κατ’ αὐτήν ἑορτάζεται τό γεγονός τῆς εἰσόδου τῆς Παναγίας μας στό Ναό τοῦ Σολομῶντος, ὅταν ἦταν τριῶν ἐτῶν.

Βεβαίως δέν ὑπάρχουν βιβλικές μαρτυρίες γιά τό γεγονός αὐτό. Πληροφορίες ἀντλοῦμε ἀπό τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία διέσωσε...

Άγιος Νεόφυτος ο Ἐγκλειστος: Λόγος στά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

Σύντομος λόγος γιὰ τὴν θεόπαιδα Μαρία, ὅταν ἀφιερώθηκε στὸν Θεὸ σὲ ἡλικία τριῶν ἐτῶν στὰ ἅγια τῶν ἁγίων ἀπὸ τοὺς γονεῖς της
Ὅταν ἐπρόκειτο νὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ μυστήριό του Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία, ἔπρεπε τὸ ἐργαστήριο ποὺ θὰ τὸ ὑπηρετοῦσε νὰ εἶναι γεμάτο ἁγιότητα, ὥστε ὁ ὑπεράγιος καὶ «ἀναπαυόμενος στοὺς ἁγίους», ἀφοῦ κατοικήσει στὸ ἅγιο νὰ ἐκπληρώσει τὴν προφητεία. «Τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἀκριβὴς ἐπαλήθευση τῶν ὑποσχέσεών του συναντήθηκαν καὶ ἑνώθηκαν. Ἡ δικαιοσύνη του καὶ ἡ εἰρήνη ἔδωσαν ἀμοιβαῖο ἀσπασμό. Ἀναβλάστησε ἡ ἀλήθεια στὴ γῆ, ἀπὸ δὲ τὸν οὐρανὸ ἔσκυψε πρὸς τὰ κάτω καὶ ἐπισκέφθηκε τὴ γῆ ἡ δικαιοσύνη». «Διότι ὁ Κύριος», ὡς Πατέρας, «θὰ δείξει τὴν καλωσύνη του», τὸν Θεὸ Λόγο του, «καὶ ἡ γῆ μας θὰ δώσει τὸν καρπό της», τὴν κατοικία τοῦ Θεοῦ Λόγου, δηλαδὴ τὴν θεόκλητη Μαρία. «Μπροστὰ ἀπὸ τὸν Κύριο θὰ προπορεύεται ἡ δικαιοσύνη του» ποὺ θὰ φωνάζει: «Ἑτοιμάστε τὸ δρόμο γιὰ τὸν Κύριο» «καὶ θὰ κάνει τὰ ἴχνη τῆς πορείας τοῦ ὑπόδειγμα γιὰ τὸ δρόμο τῆς ζωῆς μας».

Ἐπειδὴ ἐκεῖνο τὸ σπουδαιότατο καὶ θεόπλαστο δῶρο, δηλαδὴ τὸ «κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν» πού μας δόθηκε, σκοτίσθηκε μὲ τὴν ἀπάτη τοῦ διαβόλου, δίκαια παραδοθήκαμε στὴ γῆ ἀπὸ τὴν ὁποία προήλθαμε. Στερηθήκαμε καὶ τὴν εἰκόνα καὶ τὴν ἀθανασία, καὶ ἀντὶ τῆς ἁγιότητας κατρακυλήσαμε στὸ βόρβορο τῆς ἁμαρτίας, ὑποδουλωθήκαμε σ’ αὐτὴν καὶ πέσαμε ἀπὸ ἀνομία σὲ ἀνομία. Ὅλη ἡ οἰκουμένη καλύφθηκε ἀπὸ κάθε εἶδος παρανομίας, ὥστε νὰ λέει ὁ Δαβὶδ...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.